ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έτους Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την απο ϋλοποίηση ομολογιών κοινών ομολογιακών δανείων της Δημόσιας Επιχείρησης: «Ελληνικά Αμυντικά Συ στήματα Α.Β.Ε.Ε.» Τροποποίηση του Παραρτήματος του Μέρους Β του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/ ) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2011/3/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2011 (ΕΕ13/ ) για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθα ρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποι ούνται στα τρόφιμα Τροποποίηση της υπ αριθ. Υ4α/οικ απόφασης «Δια σύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου δια σύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681Β/2011). 4 Ανάκληση της αριθμ. 1993/ απόφασης του Περι φερειάρχη Θεσσαλίας, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Αργύριο Κοπάνα και πα ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφε ρειάρχη» στο Διευθυντή και τους Προϊσταμένους Τμη μάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. 5 Σύσταση θέσεων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου θέσεων οργανικών και θέσεων προσωρινών προσω ποπαγών και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου Χρόνου προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/86/οικ (1) Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέ τρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/ ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/ ). 2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουρ γεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (ΦΕΚ 147/Α / ) 3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/ (ΦΕΚ 323/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επι πλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή των διοριστέων στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το έτος 2011 ως εξής: 1. Εξακόσιοι (600) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτι κών από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60% της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010). β) Εκατόν πενήντα (150) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτικών από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών Εκπαιδευ τικών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40% της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010). γ) Διακόσιες είκοσι επτά (227) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτικών από τις λοιπές κατηγορίες του άρθρου 9 του ν. 3848/ Τετρακόσιοι (400) Εκπαιδευτικοί Τριτοβάθμιας Εκπαί δευσης. 3. Εκατό (100) κληρικοί στην Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και την Εκκλησία της Δωδεκανήσου. Η κατανομή των εξακοσίων εκπαιδευτικών της ανωτέ ρω υπό στοιχείο 1) περίπτωσης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

2 25624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1505 (2) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την αποϋ λοποίηση ομολογιών κοινών ομολογιακών δανείων της Δημόσιας Επιχείρησης: «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A /194) β. Tων άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Ν. 3429/05 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ A /314) γ. Tου Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/A ) δ. Του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/A ) ε. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A /221 ) στ. Του Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α/145) και του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ Α/148), ζ. Της υπ αριθμ. πρωτ /ΕΓΔΕΚΟ 2579 υπουργικής απόφασης με θέμα: Διαδικασία λήψης δανείων με την εγγύ ηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου A ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 588/Β/ ). 2. Τις υπ αριθ. 2/8526/0025/ (ΦΕΚ/Β/387/2005), 2/32966/0025/ (ΦΕΚ/Β/911/2005), 2/16803/0025/ (ΦΕΚ/Β/550/2006), 2/26310/0025/ (ΦΕΚ/ Β/788/2008), 2/48419/0025/ (ΦΕΚ/Β/1554/2009) απο φάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για τη λήψη δανείων της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. 3. Το υπ αριθμ. Πρωτ. 1492/ έγγραφο της εται ρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. με θέμα την αποϋλοποίηση ομολογιών κοινών ομολογιακών δανείων. 4. Την αριθμ. 6/ απόφαση της Επταμελούς Επιτρο πής του άρθρου 2 της υπ αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 2579/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 588/Β/ ). Το υπ αριθμ. Πρωτ. 1157/ έγγραφο του ΟΔΔΗΧ, σχετικά με την αποϋλοποίηση Ομολογιών Κοινών Ομολογι ακών Δανείων της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. Την από 5/08/2011 εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ με θέμα «Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για το δανεισμό της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. 5. Το γεγονός ότι τα έξοδα εισαγωγής των ομολογιακών δανείων στο Σύστημα Παρακολούθησης Τίτλων με λογιστική μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος και στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) θα αναληφθούν πλήρως από τις ανάδοχες Τράπεζες. 6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την αποϋλοποίηση ομολογιών των κοινών ομολογιακών δανείων που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. και των Τραπεζών ETE και ALPHA BANK σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 2/8526/0025/ (ΦΕΚ/Β/387/2005), 2/32966/0025/ (ΦΕΚ/Β/911/2005), 2/16803/0025/ (ΦΕΚ/ Β/550/2006), 2/26310/0025/ (ΦΕΚ/Β/788/2008), 2/48419/0025/ (ΦΕΚ/Β/1554/2009) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για τη λήψη δανείων της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. και ορίζουμε ότι η εγ γύηση του Ελληνικού Δημοσίου καλύπτει τις ομολογίες των δανείων αυτών τόσο σε φυσική όσο και σε άυλη μορφή. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση της απόφασης τροποποίησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ F Αριθμ. 87 (3) Τροποποίηση του Παραρτήματος του Μέρους Β του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/ ) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2011/3/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2011 (ΕΕ13/ ) για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέ σπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Το υπ αριθ. οικ /135/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 «Συμμετο χή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χά λυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990). 3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει. 4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/ 1929). 5. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί ου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/ 1989). 6. Την υπ αριθ /927/0006 Α/ απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτε ρικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/ ). 8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι οτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/ ). 9. Την υπ αριθ. 2876/ Απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/ ). 10. Την υπ αριθ. 2877/ Απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/ ). 11. Το Π.Δ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγχώνευση των Υπουρ γείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α/ ) 12. Το Π.Δ 66/2011«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α/ ). 13. Το Π.Δ 63/2011 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α/ ). 14. Την υπ αριθ. Υ350/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου»(ΦΕΚ 1603/Β/ ). 15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005(Φ. Ε.Κ.98/Α/2005). 16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα σίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνουμε την απόφαση υπ αριθ. 87/2011 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της και η οποία έχει ως εξής: «ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Παραρτήματος του Μέρους Β του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/ ) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2011/3/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2011 (ΕΕ L 13/ ) για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, ως ακολούθως: 1. Η καταχώριση νια τη χρωστική Ε160δ Λυκοπένιο αντι καθίσταται από την εξής: «Ε160δΛΥΚΟΠΕΝΙΟ i) συνθετικό λυκοπένιο Συνώνυμα Λυκοπένιο από χημική σύνθεση Ορισμός Το συνθετικό λυκοπένιο είναι μείγμα γεωμετρικών ισομερών λυκοπενίων παράγεται ύστερα από συμπύκνωση με αντίδραση Wittig των συνθετικών ενδιαμέσων ουσιών (ενώσεων) που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή άλλων καροτενοειδών τα οποία χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. Το συνθετικό λυκοπένιο αποτελείται κατά κύριο λόγο από all trans λυκοπένιο μαζί με S cis λυκοπένιο καθώς και από άλλα ισομερή σε μικρότερες ποσότητες. Τα εμπορικά παρασκευάσματα λυκοπενίου που προορίζονται για χρήση στα τρόφιμα διατίθενται ως εναιωρήματα σε εδώδιμα έλαια ή ως σκόνη που διαλύεται ή διασπείρεται στο νερό. Αριθ. Colour Index Αριθ. Einecs Χημική ονομασία Ψ.Ψ καροτένιο, all trans λυκοπένιο, (all E) λυκοπένιο, (all E) 2,6,10,14,19,23,27,31 οκταμεθυλο 2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30 τριανταδυοδεκατριένιο Χημικός τύπος C 40 H 56 Μοριακό βάρος 536,85 Δοκιμασία Όχι λιγότερο από 96 % ολικού λυκοπενίου (όχι λιγότερο από 70% all trans λυκοπένιο) Η E 1cm 1% στα nm σε εξάνιο (για 100 % καθαρό all trans λυκοπένιο) είναι 3450 Περιγραφή Ταυτοποίηση Φασματοφωτομετρία Δοκιμή για καροτενοειδή Διαλυτότητα Ερυθρή κρυσταλλική σκόνη Διάλυμα σε εξάνιο παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση περίπου στα 470 nm Το διάλυμα του δείγματος σε ακετόνη αποχρωματίζεται ύστερα από διαδοχικές προσθήκες διαλύματος νιτρώδους νατρίου 5% και θειικού οξέος 1Ν. Αδιάλυτο στο νερό, ευδιάλυτο σε χλωροφόρμιο Ιδιότητες διαλύματος 1 % σε χλωροφόρμιο Διαυγές με έντονο Καθαρότητα ερυθρο πορτοκαλί χρώμα Απώλεια κατά την ξήρανση Όχι περισσότερο από 0,5 % (40 C, 4 ώρες σε 20 mm Hg) Απο 12 λυκοττενάλη 0,15 % Οξείδιο της τριφαινυλοφωσφίνης 0,01 % Υπολείμματα διαλύτη Μεθανόλη 200 mg/kg Εξάνιο, 2 προπανόλη: 10 mg/kg κατ ανώτατο όριο ο καθένας Διχλωρομεθάνιο (διμεθυλοχλωρίδιο): 10 mg/kg (στα εμπορικά

4 25626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρασκευάσματα μόνο) Μόλυβδος 1 mg/kg ii) από κόκκινες τομάτες Συνώνυμα Natural Yellow 27 Ορισμός Το λυκοπένιο παράγεται με εκχύλιση κόκκινης τομάτας (Lycopersicon esculentum L.) και απομάκρυνση του διαλύτη. Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται: διοξείδιο του άνθρακα, οξικός αιθυλεστέρας, ακετόνη, 2 προπανόλη, μεθανόλη, αιθανόλη, εξάνιο. Η κύρια χρωστική της τομάτας είναι το λυκοπένιο, και μπορεί να συνυπάρχουν μικρές ποσότητες άλλων καροτενοειδών. Εκτός από τις χρωστικές, το προϊόν μπορεί να περιέχει έλαιο, λίπη, κηρούς και αρωματικές ουσίες που απαντούν φυσικώς ενεχόμενες (αρωματικά συστατικά φυσικώς ενεχόμενα) στις τομάτες. Αριθ. Colour Index Αριθ. Einecs Χημική ονομασία Ψ,Ψ καροτένιο, all trans λυκοπένιο, (all E) λυκοπένιο, (all E) 2,6,10, 14,19,23,27,31 οκταμεθυλο 2,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30 τριανταδυοδεκατριένιο Χημικός τύπος C 40 H 56 Μοριακό βάρος 536,85 Δοκιμασία Η E 1cm 1% στα nm σε εξάνιο (για 100% καθαρό all trans λυκοπένιο) είναι Περιεκτικότητα όχι μικρότερη του 5% όλων των χρωστικών Περιγραφή Ιξώδες υγρό βαθέος ερυθρού χρώματος Ταυτοποίηση Φασματοφωτομετρία Μέγιστη σε εξάνιο περίπου στα 472 nm Καθαρότητα Υπολείμματα διαλύτη 2 Προπανόλη Εξάνιο Ακετόνη Αιθανόλη Μεθανόλη Οξικός αιθυλεστέρας 50 mg/kg, χωριστά ή σε συνδυασμό Θειική τέφρα 1 % Υδράργυρος 1 mg/kg Κάδμιο 1 mg/kg Αρσενικό 3 mg/kg Μόλυβδος 2 mg/kg iii) από Blackslea Trispora Συνώνυμα Natural Yellow 27 Ορισμός Το λυκοπένιο από Blakeslea trispora λαμβάνεται με εκχύλιση από τη βιομάζα των μυκήτων και ακολουθεί καθαρισμός με κρυστάλλωση και διήθηση. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από all trans λυκοπένιο. Μπορεί να περιέχει και μικρές ποσότητες άλλων καροτενοειδών. Η ισοπροπανόλη και ο οξικός ισοβουτυλεστέρας είναι οι μοναδικοί διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του (στην παραγωγική διαδικασία). Τα εμπορικά παρασκευάσματα λυκοπενίου που προορίζονται για χρήση στα τρόφιμα μορφοποιούνται ως εναιωρήματα σε εδώδιμα έλαια ή ως σκόνη που διαλύεται ή διασπείρεται στο νερό. Αριθ. Colour Index Αριθ. Einecs Χημική ονομασία Ψ,Ψ καροτένιο, all trans λυκοπένιο, (all E) λυκοπένιο, (all E) 2,6,10, 14,19,23,27,31 οκταμεθυλο 2,6,8,10,12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30 τριανταδυοδεκατριένιο Χημικός τύπος C 40 H 56 Μοριακό βάρος 536,85 Δοκιμασία Όχι κάτω από 95 % συνολικού λυκοπενίου και όχι λιγότερο από 90 % all trans λυκοπένιο επί όλων των χρωστικών Η E 1cm 1% στα nm σε εξάνιο (για 100 % καθαρό all trans λυκοπένιο) είναι 3450 Περιγραφή Ταυτοποίηση Φασματοφωτομετρία Ερυθρή κρυσταλλική σκόνη Διάλυμα σε εξάνιο παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση περίπου στα 470nm Δοκιμή για καροτενοειδή Το διάλυμα του δείγματος σε ακετόνη αποχρωματίζεται ύστερα από διαδοχικές προσθήκες διαλύματος νιτρώδους νατρίου 5 % και θειικού οξέος 1Ν. Διαλυτότητα Αδιάλυτο στο νερό, ευδιάλυτο σε χλωροφόρμιο Ιδιότητες διαλύματος Διαυγές με έντονο 1 % σε χλωροφόρμιο ερυθρό πορτοκαλί χρώμα Καθαρότητα Απώλεια κατά την ξήρανση Όχι περισσότερο από 0,5 % (40 C, 4 ώρες σε 20 mm Hg) Άλλα καροτενοειδή 5 % Υπολείμματα διαλύτη 2 Προπανόλη 0,1 % Οξικός ισοβουτυλεστέρας: 1,0 % κατ ανώτατο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όριο Διχλωρομεθάνιο (διμεθυλοχλωρίδιο): 10 mg/kg (στα εμπορικά παρασκευάσματα μόνο) Θειική τέφρα 0,3 % Μόλυβδος 1 mg/kg» Η Πρόεδρος Η Γραμματέας Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Τα μέλη: Μ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ, Γ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Σ. ΣΥΝΟΥΡΗ ΒΡΕΤΑΚΟΥ, Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Ι. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ, Ι. ΜΑΣΤΡΑ ΝΤΩΝΗ». Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ F Αριθμ. Υ4α/οικ (4) Τροποποίηση της υπ αριθ. Υ4α/οικ απόφασης «Δια σύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου δια σύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/2011). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 32 και της παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/11). β. Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 του Ν. 3984/11 «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/11). γ) Της παρ. 17 του άρθρου 8 του Ν. 3868/10 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρ μοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α/10). δ. Του Ν. 3845/10 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΦΕΚ 65/Α/10). ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/A ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. στ. Την υπ αρ. 12/ απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ, αποφα σίζουμε: Άρθρο 1 Στην υπ αριθ. Υ4α/οικ απόφαση «Διασύνδεση Νοσο κομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/2011), τροποποιείται το άρθρο 1 «Διασύνδεση Νοσοκομείων» και συγκεκριμένα αναδιατυπώ νονται οι κλίνες των Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας ως εξής: 3η ΔΥ.Πε. 1 Γ.Ν. Φλώρινας Γ.Ν. Καστοριάς Γ.Ν Γρεβενών Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» 200 Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 200 Γ.Ν. Βέροιας 210 Γ.Ν. Νάουσας 120 Γ.Ν. Έδεσσας 175 Γ.Ν. Γιαννιτσών Γ.Ν. Κατερίνης Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου 8 Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 170 «Ο Άγιος Δημήτριος» ΣΥΝΟΛΟ Η έδρα των ως άνω 4 και 6 αναφερομένων Νοσοκομείων θα ορισθεί με τον ορισμό Διοικητών και Αν. Διοικητών τους. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη απόφα ση. Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. Οικ (5) Ανάκληση της αριθμ. 1993/ απόφασης του Περι φερειάρχη Θεσσαλίας, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Αργύριο Κοπάνα και πα ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερει άρχη» στο Διευθυντή και τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερει ακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, 160, 163, 176 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του αριθμ. 129/2010 Προεδρικού Διατάγμα τος «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 6. Την αριθμ. 1510/ απόφασή μας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.

6 25628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Την αριθμ. 1993/ απόφασή μας, περί μερικής ανάκλησης της αριθμ. 2/ απόφασης μας, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων και παροχής εξουσιο δότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Διευ θυντή και τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (ΦΕΚ 654/Β/ ). 8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύ τερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οι κονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. 9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Ι) Ανακαλούμε την αριθμ. 1993/ απόφασή μας (ΦΕΚ 654/Β/ ), περί μερικής ανάκλησης της αριθμ. 2/ απόφασης μας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Διευθυντή και τους Προϊσταμέ νους Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. II) Οι κατωτέρω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων θα ασκούνται αποκλειστικά από τον Αντιπεριφε ρειάρχη Θεσσαλίας Αργύριο Κοπάνα: 1. Αποδοχή παραίτησης και αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλων υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. 2. Αποδοχή σπουδαστών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. 3. Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. 4. Χορήγηση κάθε είδους αδειών στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, εκτός των χορηγουμένων ύστερα από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 5. Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, εκτός των χορηγουμένων ύστερα από κρίση του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου. 6. Εισηγήσεις επί θεμάτων αρμοδιότητας Περιφερειακού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής. 7. Διακηρύξεις και περιλήψεις διακηρύξεων προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών. 8. Έγκριση και κατάργηση τηλεφωνικών συνδέσεων. III) Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δι οικητικού Οικονομικού να υπογράφει «Με εντολή Περιφερει άρχη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότητας της υπηρεσίας: 1. Δελτία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. 2. Χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. 3. Χορήγηση κάθε είδους αδειών στους υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, εκτός των αδειών άνευ αποδοχών και των χορηγουμένων ύστερα από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και χορήγηση ειδικών αδειών (αρθ. 50 Ν. 3528/2007), αδειών μητρότητας (αρθ. 52 Ν.3528/2007), διευκολύνσεων υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις (αρθ. 53 Ν. 3528/2007), αναρρωτικών αδει ών (αρθ. 55 Ν. 3528/2007), αδειών εξετάσεων (αρθ. 60 Ν. 3528/2007) και συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μα γνησίας και Σποράδων. 4. Κατανομή προσωπικού στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού. 5. Κατάταξη νεοδιορισμένων και νεοπροσληφθέντων υπαλ λήλων σε Μ.Κ. 6. Εγκρίσεις συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού. 7. Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού. 8. Μισθοδοτικές καταστάσεις υπαλλήλων. 9. Καταστάσεις κρατήσεων Ταμείων. 10. Χορήγηση βεβαιώσεων για θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία. 11. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις Ι.Κ.Α. (Α.Π.Δ.) 12. Κάθε είδους έγγραφα προς άλλες υπηρεσίες (π.χ. έγγραφα προς Γ.Λ.Κ., προς Τράπεζες, προς Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λπ.) 13. Καταστάσεις δαπανών. 14. Διαβιβαστικά για οικονομικά στοιχεία, προς περιφέρεια, υπουργεία κ.λπ. 15. Βεβαιώσεις παρακράτησης Μ.Τ.Π.Υ. και λοιπών κρατή σεων σε προμηθευτές. 16. Έγγραφα για χορήγηση μπλοκ επιταγών και εξουσιο δοτήσεις για την παραλαβή τους. 17. Αποστολή επιταγών στο Ι.Κ.Α. και στις Δ.Ο.Υ., για οφει λές δικαιούχων χρηματικών ενταλμάτων. 18. Εντολές μεταφοράς ποσών μέχρι από λογαρια σμό σε λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 19. Έγγραφα προς Υ.Δ.Ε. για έκδοση χρηματικών ενταλμά των προπληρωμής και απόδοσης λογαριασμού. 20. Πρόσκληση συμμετεχόντων για αποσφράγιση τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών καθώς και ενημέρωση τους για τα πρακτικά της επιτροπής. 21. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκρι ση πρακτικών διαγωνισμών. 22. Διαβιβαστικά προς την επιτροπή ενστάσεων και προ σφυγών για διοικητικές προσφυγές, που αφορούν διαγωνι σμούς προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών. 23. Κάθε είδους διαβιβαστικά έγγραφα. 24. Πράξεις θέσεως εγγράφων στο «ΑΡΧΕΙΟ». IV) Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού να υπογράφουν «Με εντολή Περιφερειάρχη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφά σεις αρμοδιότητας της υπηρεσίας: Α) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού και Μι σθοδοσίας: 1. Αποφάσεις χορήγησης Μ.Κ., εκτός των χορηγουμένων ύστερα από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2. Ανακοινώσεις και έγγραφα πληροφοριακού περιεχο μένου. 3. Διαβιβαστικά έγγραφα. 4. Έγγραφα που αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για έκδοση αποφάσεων κ.λ.π. 5. Πράξεις θέσης εγγράφων στο «ΑΡΧΕΙΟ». Β) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρι σης: 1. Διαβιβαστικά δαπανών προς Υ.Δ.Ε. 2. Βεβαιώσεις εγγραφής παγίων περιουσιακών στοιχείων στο βιβλίο υλικού. 3. Πράξεις θέσης εγγράφων στο «ΑΡΧΕΙΟ». Γ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσί ας: 1. Καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων στα Ταμεία και Δ.Ο.Υ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έγγραφα προς τις Τράπεζες για καταθέσεις επιταγών σε λογαριασμούς δικαιούχων. 3. Πράξεις θέσης εγγράφων στο «ΑΡΧΕΙΟ». Δ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών: 1. Έγγραφα επιστροφής οικονομικών προσφορών που δεν αποσφραγίσθηκαν και επιστροφής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης της ερ γασίας, προμήθειας κλπ. 2. Ανακοινώσεις αποτελέσματος διαγωνισμού τόσο στον ανάδοχο, όσο και στους λοιπούς συμμετέχοντες που δικαι ούνται να λάβουν γνώση. 3. Πράξεις θέσης εγγράφων στο «ΑΡΧΕΙΟ». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Θεσσα λίας. Λάρισα, 17 Αυγούστου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ F Αριθμ /238 (6) Σύσταση θέσεων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου θέ σεων οργανικών και θέσεων προσωρινών προσωποπα γών και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 58 (παρ. 1, περ. δ ) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθ. 241 του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθ. 219, παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Δήμου. 4. Τη με αρ. 63/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την με αρ. 6860/3841/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο με αρ. 1344/Β/ ΦΕΚ και με την οποία αποφασίσθηκε η κατάργηση των παρακάτω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: α) «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νίκαιας» που συστάθηκε με την 140/78 απόφαση Δ.Σ. και εγκρίθηκε με το Π.Δ. 43/78 (ΦΕΚ 10/Α/79). β) «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νίκαιας» που συστάθηκε με την 174/85 απόφαση Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την 9572/85 απόφαση Νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 390/Β/85). γ) «Δημοτικά Γήπεδα Γυμναστήρια Νίκαιας» που συστά θηκε με τις 272 και 319/2001 αποφάσεις Δ.Σ. που εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1092/Β/2001. δ) «Πνευματικό Κέντρο και Βιβλιοθήκης Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη» που συστάθηκε με την 2/2007 απόφαση Δ.Σ., που εγκρίθηκε με την 07/ΔΤΑ/1576/07 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 427/Β/2007. ε) «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη» που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 293/1983, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 108/Α/ Το άρθ. 10 του Ν. 3584/ Τη με αρ. 238/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Σύσταση θέσεων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαί ου θέσεων οργανικών και θέσεων προσωρινών προσωπο παγών και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο Νί καιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη». 7. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του τμήματος Προσωπικού: «Σύσταση θέσεων των υπαλλήλων των καταρ γημένων Νομικών Προσώπων του Δήμου». 8. Τη με αρ. πρωτ / βεβαίωση του τμήμα τος Προϋπολογισμού και Λογιστικού για τη μισθοδοσία των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Εγκρίνει τη σύσταση θέσεων στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για το μεταφερόμενο προσωπικό των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη ως εξής: A ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών στην οποία θα καταταχθεί η ΠΕΠΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Σωτηρίου. Β ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟ ΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (1) Μία θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικών στην οποία θα καταταχθεί η ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου. (1) Μία θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής στην οποία θα καταταχθεί ο ΜΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Όμηρου. (4) Τέσσερις θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών στις οποίες ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ιωάννη ΛΙΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Αντωνίου ΜΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σπυρίδωνα (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Χειριστών Διατρητικών Μη χανών στην οποία θα καταταχθεί ο ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Γεράσιμου. (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Τεχνιτών στην οποία θα καταταχθεί ο ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νι κολάου. (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Συντηρητών πρασίνου στην οποία θα καταταχθεί ο ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεο φάνη. (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Συντηρητών κτιρίων ελαιο χρωματιστών στην οποία θα καταταχθεί ο ΠΛΙΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου. (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών στην οποία θα καταταχθεί η ΤΖΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη. (3) Τρεις θέσεις του κλάδου ΥΕ Φυλάκων στις οποίες θα καταταχθούν οι: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Τηλέμαχου ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Στεργίου ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου (2) Δύο θέσεις του κλάδου ΥΕ Καθαριστών στις οποίες ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου (1) Μία θέση του κλάδου ΥΕ επιμελητών στην οποία θα καταταχθεί ο ΣΑΒΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστρατίου. Γ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (3) Τρεις θέσεις του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής στις οποίες ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ του Χαριλάου ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου ΜΠΑΛΟΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ του Ιωάννου (3) Τρεις θέσεις του κλάδου ΠΕ Ζωγράφων στις οποίες ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/νου ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεράσιμου ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλεξάνδρου (1) Μία θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικών στην οποία θα καταταχθεί η ΠΑΠΑΔΕΑ ΔΑΝΑΗ του Ιωάννη (4) Τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής (πα ραδοσιακοί χοροί) στις οποίες

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Σωτηρίου ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χρήστου ΣΟΥΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Γεωργίου ΦΕΛΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χρυσοστόμου (1) Μία θέση του κλάδου ΠΕ Καθηγητών κλασσικού χο ρού στην οποία θα καταταχθεί η ΛΙΟΥΤΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του Αντωνίου. (1) Μία θέση του κλάδου ΠΕ Καθηγητών ιστορίας τέχνης στην οποία θα καταταχθεί η ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγι ώτη. (3) Τρεις θέσεις του κλάδου ΠΕ Γυμναστών στις οποίες ΑΓΓΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου ΦΩΤΣΗ ΑΘΗΝΑ του Κων/νου ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σάββα (1) Μία θέση του κλάδου ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής, στην οποία θα καταταχθεί ο ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου. (1) Μία θέση του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων στην οποία θα καταταχθεί η ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου (25) Είκοσι πέντε θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών στις οποίες 1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σάββα 2. ΒΕΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Κων/νου 3. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη 4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου 5. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Εμμανουήλ 6. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Παναγιώτη 7. ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου 8. ΜΟΥΠΑΓΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κοσμά 9. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου 10. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Κων/νου Κοσμά 11. ΡΗΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγή 12. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη 13. ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Παναγιώτη 14. ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αγγελή 15. ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου 16. ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Μάρκου 17. ΦΡΥΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη 18. ΧΑΝΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Ευαγγέλου 19. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κων/νου 20. ΜΠΑΤΖΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου 21. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία 22. ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 23. ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου 24. ΔΑΒΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Δημήτριου 25. ΚΑΜΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αναργύρου (3) Τρεις θέσεις του κλάδου ΔΕ Οδηγών στις οποίες θα καταταχθούν οι: ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Μηνά (2) Δύο θέσεις του κλάδου ΔΕ Καλλιτεχνικό Προσωπικό (παραδοσιακοί χοροί) στις οποίες ΒΑΚΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Πέτρου (2) Δύο θέσεις του κλάδου ΔΕ Δασκάλων βιτρώ, στις οποί ες ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σταύρου ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΕΥΦΗΜΙΑ του Ιωάννη (4) Τέσσερις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μουσικών (πιάνο), στις οποίες θα καταταχθούν: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ευγένιου ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Λαζάρου ΝΟΒΟΓΙΕΒΣΚΑΓΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του Στεπάν ΦΟΥΝΤΑ ΑΚΡΙΒΗ του Χρήστου (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Μουσικών στην οποία θα καταταχθεί ο ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κων/νου * * (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Μουσικών (μπουζούκι) στην οποία θα καταταχθούν ο ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΩΕ του Νικολάου (6) Έξι θέσεις του κλάδου ΔΕ Μουσικών (κιθάρα) στις οποί ες ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη ΚΩΝΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του Σωτηρίου ΜΙΚΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του Γεωργίου ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Μουσικών (ηλεκτρικής κιθάρας) στην οποία θα καταταχθεί ο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (4) Τέσσερις θέσεις του κλάδου ΔΕ Δασκάλων Μουσικής, στις οποίες θα καταταχθούν οι ΖΕΙΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ του Νικολάου ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Μουσικών (κρουστά) στην οποία θα καταταχθεί ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Μουσικών (ηλεκτρικό μπάσο) στην οποία θα καταταχθεί ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Μουσικών (φλάουτο) στην οποία θα καταταχθεί η ΠΛΑΤΑΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ του Αργυρί ου (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογίας στην οποία θα καταταχθεί ο ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγ γέλου (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ δάσκαλων τροχού (κεραμει κής) στην οποία θα καταταχθεί ο ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα (1) Μία θέση του κλάδου ΔΕ δασκάλων σχεδίου, στην οποία θα καταταχθεί η ΚΕΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στεφά νου (7) Επτά θέσεις του κλάδου ΥΕ καθαριστριών στις οποίες ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ του Νικολάου ΓΑΖΗ ΑΓΛΑΪΑ του Κων/νου ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ του Μάρκου ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου ΧΟΝΔΡΟΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπυρίδωνα ΑΛΒΑΝΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ του Νικολάου (2) Δύο θέσεις του κλάδου ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών στις οποίες ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου (1) Μία θέση του κλάδου ΥΕ Φυλάκων στην οποία θα κατα ταχθεί ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου (1) Μία θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας στην οποία θα καταταχθεί ο ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωσήφ. Από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη πο σού ,13 για την κάλυψη μισθοδοσίας και εργοδοτι κών εισφορών για το έτος 2011 του προϋπολογισμού του Δή μου, σε βάρος των ΚΑ , , , και , , , αντίστοιχα, και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη συνολική δαπάνη ποσού ,00, η οποία βαρύνει τους παραπάνω κωδικούς. Νίκαια, 4 Αυγούστου 2011 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: 10 3501536, Φαξ: 10 800398

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 991/Β/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.34715 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα