Θεμαηικό Δπγαζηήπι 6: «Έλεγσορ ζηην παπαγωγή ηηρ βιομησανίαρ ηποθίμων και ποηών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεμαηικό Δπγαζηήπι 6: «Έλεγσορ ζηην παπαγωγή ηηρ βιομησανίαρ ηποθίμων και ποηών»"

Transcript

1 Θεμαηικό Δπγαζηήπι 6: «Έλεγσορ ζηην παπαγωγή ηηρ βιομησανίαρ ηποθίμων και ποηών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

2 Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο πξνο Βειηίσζε Ρπζκηζηηθό Κόζηνο Βειηησηηθέο Πξνηάζεηο ρέδην Γξάζεο Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

3 Η Τθηζηάκελε θαηάζηαζε

4 Έιεγρνη ζηελ παξαγσγή ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ Οξηζκόο Η ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή αλαθέξεηαη ζηε δηελέξγεηα πάζεο θύζεσο ειέγρσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Πξνϋπνζέζεηο Η αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαζνξίδεηαη βάζε ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point). Σν γεγνλόο απηό απνηειεί αθελόο ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, αθεηέξνπ ηνπο πξνζδίδεη απνηειεζκαηηθόηεξν θαη ρακειόηεξνπ θόζηνπο ζύζηεκα γηα ηελ παξαγσγή αζθαιώλ πξντόλησλ. Υπνρξεώζεηο Οη επηρεηξήζεηο βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο είλαη ππνρξεσκέλεο λα εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη λα ιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε από δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, νθείινπλ λα ηεξνύλ θαη λα επηθαηξνπνηνύλ έγγξαθα θαη αξρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πνπ εθαξκόδνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη επηπιένλ, λα ζπλεξγάδνληαη ζηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ (ηαθηηθώλ θαη αηθλίδησλ) από ηνπο δεκόζηνπο θνξείο ειέγρσλ, αιιά θαη από ην θνξέα πηζηνπνίεζεο (αξρηθή ιήςε/δηαηήξεζε πηζηνπνηεηηθνύ)

5 Γηαδηθαζία Απόθηεζεο Πηζηνπνίεζεο HACCP από ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ Κάζε επηρείξεζε αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε: Επιλογή θοπέα πιζηοποίηζηρ Υποβολή αίηηζηρ Αξιολόγηζη δεδομένων Πποεηοιμαζία Αναθοπάρ Καηόπηλ ζπλεξγάδεηαη ζηνπο ειέγρνπο (ηξεηο θάζεηο) πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε ηειηθή απόθαζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο από ην δηαπηζηεπκέλν θνξέα: Πξνθαηαξθηηθή Αμηνιόγεζε Δμεηάδεηαη ην πιηθό ηεθκεξίσζεο Πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή θαη δηαζηαύξσζε ησλ δεδνκέλσλ Γηεμνδηθή Αμηνιόγεζε Γηεμνδηθόο έιεγρνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο Δθαξκόδνληαη ηειηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηνξζώζεηο Δπαλαιεπηηθέο Δπηζεσξήζεηο Γηελεξγνύληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο (εμάκελεο ή εηήζηεο αλάινγα κε ην πξντόλ) - 4 -

6 πλεξγαζία ζε ειέγρνπο από Γεκόζηεο Αξρέο Η επηρείξεζε ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ππόθεηηαη ζε πεξηνδηθνύο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο κεηά από θαηαγγειίεο. Οη πεξηνδηθνί έιεγρνη αθνξνύλ ηελ επηζεώξεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θαη ηε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη εθαξκόδνληαη ζε εηήζηα βάζε. Δπηπιένλ, δηελεξγνύληαη έιεγρνη θαηόπηλ θαηαγγειηώλ, πνπ ιακβάλνπλ νη αξκόδηνη θνξείο, θαη πξαγκαηνπνηνύληαη αηθλίδηα γηα λα ζπιιερζνύλ ζηνηρεία/δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαγγειία. Έιεγρνη Δπηηήξεζεο ΔΦΔΣ, Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (θηεληαηξηθή, γεσξγίαο, πγείαο), Γεληθό Υεκείν Κξάηνπο, Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο Έιεγρνη κεηά από θαηαγγειίεο - 5 -

7 Λήςε Καηαγγειίαο Καζνξηζκόο Γηθάζηκεο Πξνεηνηκαζία Απνινγίαο Έιεγρνη κεηά από θαηαγγειίεο Τπεξεζία πνπ έιαβε ηελ θαηαγγειία: Αξκόδηα Γηθαζηήξηα: Δπηρείξεζε: Γηελέξγεηα επηηόπηνπ αηθλίδηνπ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, ζπιινγή δεηγκάησλ θαη απνζηνιή ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζπιινγή απνηειεζκάησλ, δεκηνπξγία θαθέινπ γηα ηελ ππόζεζε θαη απνζηνιή ζηε δηθαηνζύλε (ρσξίο ελδηάκεζε αμηνιόγεζε) Οξίδεηαη εκεξνκελία δηεμαγσγήο δίθεο θαη απνζηέιινληαη ζρεηηθέο εηδνπνηήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επηζεσξεηέο ηεο ππεξεζίαο πνπ έιαβε ηελ θαηαγγειία Λήςε απνηειεζκάησλ, κεηξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ, πξνεηνηκαζία ζηξαηεγηθήο θαη ππεξάζπηζεο. Οη ππνζέζεηο θαηαγγειηώλ ζπλήζσο δηαξθνύλ αξθεηά ρξόληα (από 1 έσο θαη 6 ρξόληα), ηδηαίηεξα αλ ε επηρείξεζε αζθήζεη έθεζε, θαη δαπαλώληαη πόξνη από ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηα δηθαζηήξηα.

8 Πξνβιεκαηηθέο Πεξηνρέο

9 Η αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαδεηθλύεη κηα ζεηξά από πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο Πνιύπινθν θαη αζαθέο λνκνζεηηθό πιαίζην Πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ λνκνζεηεκάησλ Αιιειναλαηξέζεηο θαη αιιεινεπηθαιύςεηο Αλαρξνληζηηθέο δηαηάμεηο Απμεκέλν Πιήζνο Διεγθηηθώλ Φνξέσλ Έιιεηςε θεληξηθνύ ζπληνληζκνύ Έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ πλαξκνδηόηεηεο θαη επηθαιύςεηο Απμεκέλεο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο Καηαγγειηώλ Γξνκνιόγεζε όισλ ησλ ππνζέζεσλ ρσξίο αμηνιόγεζε ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο Απμεκέλν θόζηνο δηαρείξηζεο ησλ δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηόζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα ην δεκόζην παηάιε πόξσλ από ηελ απαζρόιεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ (ππάιιεινη θαη ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, ειεγθηέο ηεο αξρήο πνπ έιαβε ηελ θαηαγγειία) - 8 -

10 Ρπζκηζηηθό Κόζηνο

11 εκαληηθό ξπζκηζηηθό θόζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ Γηνηθεηηθό Κόζηνο Ρπζκηζηηθό Κόζηνο Αθνξά ην θόζηνο ησλ δηαδηθαζηώλ δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ θαηαγγειηώλ, θαζώο θαη απηό πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαηήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ HACCP. Άκεζν Κόζηνο πκκόξθσζεο (Direct Compliance Cost) Έκκεζν Γηαξζξσηηθό Κόζηνο (Indirect Compliance Effects) Χξεκαηννηθνλνκηθό Κόζηνο Οπζηώδε Κόζηε πκκόξθσζεο (Substantive Compliance Costs) Γηνηθεηηθό Κόζηνο (Administrative Cost) Δπθαηξηαθό Κόζηνο (Opportunity Cost) Γεπηεξεύσλ Κόζηνο (Secondary Compliance Effects) Χξεκαην-νηθνλνκηθό Κόζηνο (Financial Costs) Αθνξά δαπάλεο θαη επελδύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε ζε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, γηα ηελ αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ HACCP θαζώο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. (Οξηαθά Κόζηε) Marginal Costs (Γηνηθεηηθά Βάξε) Administrative Burdens (Κόζηνο πλήζνπο Δπηρεηξεκαηηθήο Λεηηνπξγίαο ) Business as Usual Costs (Κόζηνο πλήζνπο Δπηρεηξεκαηηθήο Λεηηνπξγίαο ) Business as Usual Costs

12 Η ηζρύνπζα ειεγθηηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηεξεύλεζε θαηαγγειηώλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά δηνηθεηηθά θόζηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην δεκόζην Γηνηθεηηθό Κόζηνο πλεξγαζία ζε ειέγρνπο από δεκόζηεο αξρέο γηα δηεξεύλεζε θαηαγγειηώλ Απνηειεί ζεκαληηθό θόζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην δεκόζην (απαζρόιεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο επηρείξεζεο, δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαη επηζεσξεηώλ ησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ). Γελ πξνβιέπεηαη ελδηάκεζε αμηνιόγεζε ηνπ βάζηκνπ ησλ θαηαγγειηώλ. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο γηα ηε δηεξεύλεζε δηαρείξηζε ησλ θαηαγγειηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πεξίπνπ 8 αλζξσπνεκέξεο θαη απαζρνιεί δηνηθεηηθά ζηειέρε, ππεύζπλνπο παξαγσγήο, ππεύζπλνπο πνηόηεηαο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηνπο ίδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαζώο θαη λνκηθνύο ζπκβνύινπο ηεο επηρείξεζεο (εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο). Η δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεύλεζεο θαηαγγειίαο κέρξη θαη ην ζηάδην έθδνζεο ηεο απόθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δηαξθεί έσο θαη 3 έηε. Δζσηεξηθό θαη Δμσηεξηθό Γηνηθεηηθό θόζηνο (θαη εθηίκεζε) αλά επηρείξεζε: πλνιηθό θόζηνο γηα ηε ζπλεξγαζία ζε ειέγρνπο:

13 Η δηαηήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ HACCP επηβαξύλεη κε ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ηηο επηρεηξήζεηο Γηνηθεηηθό Κόζηνο Γηαηήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο HACCP Γηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη δηελέξγεηα εζσηεξηθώλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ. Οη επηρεηξήζεηο επσκίδνληαη πξόζζεηα θόζηε θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο από ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (ρεκηθνί έιεγρνη ζηηο πξώηεο ύιεο, έμνδα δηαθξίβσζεο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ θιπ). Βάζε εθηηκήζεσλ ν ρξόλνο γηα ηε δηαηήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ύςνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ειάρηζηνο ρξόλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε απηώλ ησλ δηνηθεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 20 αλζξσπνεκέξεο. Καη εθηίκεζε θόζηνο δηαηήξεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ζηνηρείσλ αλά επηρείξεζε: πλνιηθό θόζηνο γηα ηε δηαηήξεζε επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ:

14 Υξεκαηννηθνλνκηθό Κόζηνο από ηηο επελδύζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο Υξεκαηννηθνλνκηθό Κόζηνο Κόζηνο πκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ HACCP Η εθαξκνγή ηνπ HACCP απνηειεί ππνρξέσζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη θόζηνο πνηόηεηαο. Δπελδύζεηο ζε πάγην εμνπιηζκό κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ θαη αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνύ εμνπιηζκνύ. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ γηα ην ρεηξηζκό ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ. Αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ HACCP, ηδηαίηεξα ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε πξνγξάκκαηα εθζπγρξνληζκνύ (π.ρ. εμνπιηζκόο κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, θαηαγξαθή εξγαζηώλ θαη ζπζηεκαηηθήο δηαθξίβσζεο). Κόζηνο πκκόξθσζεο, θαη ειάρηζηνλ, αλά επηρείξεζε:

15 Πεξηνρέο Παξέκβαζεο

16 Δηζεγήζεηο γηα κείσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ θόζηνπο Δμάιεηςε ζπλαξκνδηνηήησλ θαη ζπληνληζκόο Απινπνίεζε, ελνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο Δπαλαμηνιόγεζε θαη επαλαζρεδηαζκόο ηεο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θαηαγγειηώλ Γεκηνπξγία δνκώλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πληνληζκόο εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη εμάιεηςε ζπλαξκνδηνηήησλ γηα ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ. Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο ειέγρσλ από έλαλ θεληξηθό θνξέα (πρ ΔΦΔΣ) γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ δηπιώλ ειέγρσλ κε ην ίδην αληηθείκελν. Γεκηνπξγία κεραληζκώλ άκεζεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Γεκηνπξγία εληαίνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Δθζπγρξνληζκόο ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ. Κσδηθνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ζπκκόξθσζεο κε ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε θσδίθσλ νξζήο πξαθηηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζπκκόξθσζεο. Απινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαηαγγειηώλ γηα κείσζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ θόζηνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Δλδηάκεζε δηαρείξηζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ βάζηκνπ ησλ θαηαγγειηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ/επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο θαηαγγειίεο από ηνλ εληαίν θνξέα ειέγρνπ πξηλ απνζηαινύλ ζηε δηθαηνζύλε. Καζηέξσζε κεηξώνπ επηρεηξήζεσλ γηα νξζνινγηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο ζηόρεπζεο, ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηνπ είδνπο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ. Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ην επίπεδν ζπκκόξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εθαξκνγή ζπλερνύο αμηνιόγεζεο από ηηο αξκόδηεο αξρέο. Πξνβνιή θαιώλ επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ ώζηε λα απνηειέζνπλ θαιό παξάδεηγκα ζπκκόξθσζεο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία

17 ρέδην Γξάζεο

18 Πξνγξακκαηηζκόο Γξάζεσλ ζηνλ ηνκέα Διέγρσλ ζηελ παξαγσγή ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ Δράσεις ποσ αυορούν τη Δημόσια Διοίκηση Άκεζεο ελέξγεηεο ε επαλαμηνιόγεζε θαη ν επαλαζρεδηαζκόο ηεο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίαο δηεξεύλεζεο θαηαγγειηώλ, όπνπ θαη εληνπίδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαδηνξγάλσζε (όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην) ηνπ ξόινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ην ζπληνληζκό ηνπο θαζώο θαη ηελ απαηηνύκελε πεξαηηέξσ απινπνίεζε, ελνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλε ηελ νξγάλσζε θαη απινπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί έλα θεληξηθό ζύζηεκα δηαζύλδεζεο θαη εζσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ θαζώο επίζεο θαη παξνρήο έγθαηξεο θαη ζηνρεπκέλεο πιεξνθόξεζεο πξνο ην επξύ θνηλό

19 Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 5: «Έλεγσορ ηήπηζηρ πεπιβαλλονηικήρ νομοθεζίαρ ζε εξοπςκηικέρ δπαζηηπιόηηηερ»

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 5: «Έλεγσορ ηήπηζηρ πεπιβαλλονηικήρ νομοθεζίαρ ζε εξοπςκηικέρ δπαζηηπιόηηηερ» Θεμαηικό Δπγαζηήπι 5: «Έλεγσορ ηήπηζηρ πεπιβαλλονηικήρ νομοθεζίαρ ζε εξοπςκηικέρ δπαζηηπιόηηηερ» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών»

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο πξνο Βειηίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 16 Ινπλίνπ 2014

Ο ξόινο ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 16 Ινπλίνπ 2014 Ο ξόινο ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 16 Ινπλίνπ 2014 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα