Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού"

Transcript

1 Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού Σπύρτου Άννα*, Καριώτογλου Πέτρος, Ψύλλος ηµήτρης Φυσικός, Υποψηφία ιδάκτορ, Επίκουρος Καθηγητής, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. Θεµατική Ενότητα: Στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές των ασκάλων των Φυσικών Επιστηµών Επίπεδο Εκπαίδευσης: Τριτοβάθµια εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Κοµβικό σηµείο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της εκµάθησης των εποικοδοµητικών θέσεων για τη διδασκαλία και τη µάθηση από τους/τις εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, το ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας αφορά τον ωριαίο σχεδιασµό 16 φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. στην περιοχή των ΦΕ. Οι φοιτητές/τριες παρακολούθησαν µία συγκεκριµένη διδακτική σειρά µε βασικό στόχο να επεκτείνουν τις διδακτικές τους αντιλήψεις γνωρίζοντας τις εποικοδοµητικές. Αρχικά, περιγράφουµε συγκεκριµένη εφαρµογή τριγωνοποίησης των δεδοµένων, η οποία αφορά έναν συνδυασµό διδακτικών σεναρίων, συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων µε στόχο την εξαγωγή πολλαπλών αποτελεσµάτων σχετικών µε την εκµάθηση των εποικοδοµητικών διδακτικών αντιλήψεων από τους/τις φοιτητές/τριες. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε τα µαθησιακά αποτελέσµατα για τους/τις φοιτητές/τριες του δείγµατός µας τα οποία σχετίζονται: α) µε τα κριτήρια του διδακτικού σχεδιασµού των φοιτητών/τριών, αν δηλαδή οι φοιτητές/τριες επιλέγουν µε σαφή κριτήρια τη µέθοδο διδασκαλίας τους, β) µε το είδος της διδακτικής µεθόδου την οποία σχεδιάζουν και γ) µε τη των διδακτικών µεθόδων, δηλαδή αν οι φοιτητές/τριες µπορούν να διακρίνουν τη διδακτική µέθοδο εποικοδοµητικού χαρακτήρα από εκείνη της µεταφοράς ή ανακάλυψης. Λέξεις Κλειδιά: ς σχεδιασµός, διδακτικές αντιλήψεις, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, εποικοδοµητικά προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Abstract: Τhis research focus on the learning of a conctructivist model for teaching and learning science by teachers. More specifically we are concerned with the planning of science lessons by 16 student- teachers in the Department of Primary Education University of Thessaloniki who attended a teaching sequence aiming to enhancing their teaching conceptions being aware of the constructivist ones. We descibe a triangular approach to the data which combines teaching scenarios, interviews and questionnaires aiming at pultiple results concerning the learning of a conctructivist model by the prospective teachers. Our results concern the criteria for developing the lesson plans used by the students, the type of teaching method they choose and their skills for disciminating conctructivist from traditional and discovery methods. Το πρόβληµα Η αποδοχή των εποικοδοµητικών αντιλήψεων για τη µάθηση και τη διδασκαλία αναδείχτηκε διεθνώς ως ένα από τα κυρίαρχα προβλήµατα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, είτε στη βασική εκπαίδευση είτε στα προγράµµατα επιµόρφωσης. Οι έρευνες οδηγήθηκαν στη µελέτη της σκέψης των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των αντιλήψεών τους για τη διδασκαλία των Φ.Ε. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν διαµορφωµένες αντιλήψεις οι οποίες φαίνεται να αποτελούν ένα είδος φίλτρου για την εκµάθηση των νεότερων εποικοδοµητικών θέσεων µ αποτέλεσµα πολλές φορές τη µερική ή την ολική απόρριψή τους (Louden & Wallace 1994, Shymansky et al. 1993). Στο χώρο της ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, µόνο ως ένα σηµείο έχει προχωρήσει η έρευνα για τον προσδιορισµό των διαδικασιών ανάλυσης των αντιλήψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία. Έχει πραγµατοποιηθεί ένας µεγάλος αριθµός ερευνών οι οποίες µελετούν τις επικρατούσες διδακτικές αντιλήψεις. για παράδειγµα ένας αριθµός εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η ικανότητα να καταλάβει κανείς φυσική εξαρτάται από την καλή µνήµη και την υψηλή ευφυία (De Jong & Gunstone 1988). Μια άλλη επικρατούσα άποψη θεωρεί σηµαντική αφενός τη συµµετοχή των µαθητών/τριών στις δραστηριότητες της διδασκαλίας, αφετέρου όµως αποδέχεται ότι η µάθηση είναι επιτυχής όταν ο/η εκπαιδευτικός µεταφέρει σωστά τη γνώση (De Jong et al.1995). Ακόµη όµως δεν έχουν µελετηθεί εκτεταµένα πολλαπλές όψεις των αντιλήψεων του/της κάθε εκπαιδευτικού µε αποτέλεσµα να κρίνεται ως προβληµατική η αξιολόγηση που γίνεται στα προγράµµατα εκµάθησης των εποικοδοµητικών διδακτικών προσεγγίσεων (Hewson et al. 1995, Winnie So 1997). Έτσι στη βιβλιογραφία υπογραµµίζονται σχετικές ερευνητικές αναζητήσεις όπως, «Τι σηµαίνει η αποδοχή των εποικοδοµητικών διδακτικών θέσεων; Απόρριψη των αρχικών διδακτικών αντιλήψεων; Ενσωµάτωση των νεότερων εποικοδοµητικών στις αρχικές διδακτικές αντιλήψεις; Ή µήπως σηµαίνει επέκταση των αρχικών διδακτικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών;» (Gunstone & Northfield 1994, Stofflet 1994). 272

2 Ερευνητικός σχεδιασµός Σκοπός - είγµα Στην παρούσα εργασία προτείνουµε και συζητούµε µία µέθοδο καταγραφής και ανάλυσης των διδακτικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών την οποία σχεδιάσαµε, αναπτύξαµε και εφαρµόσαµε για να αξιολογήσουµε την εκµάθηση των εποικοδοµητικών θέσεων στον ωριαίο σχεδιασµό. Υιοθετήσαµε τον όρο «Μοντέλο Ωριαίας ιδασκαλίας» από το χώρο της Παιδαγωγικής για να περιγράψουµε ενιαία τις αντιλήψεις των φοιτητών. Ειδικότερα, µε τον όρο Μ.Ω.. εννοούµε το είδος και την οργάνωση των δραστηριοτήτων οι οποίες σχεδιάζονται για να εκτελεστούν από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις µαθητές/τριες κατά τη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας (Ματσαγγούρας 1997, Σπύρτου 1998). Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 16 φοιτητές/τριες που συµµετείχαν σε καινοτοµική διδακτική σειρά εργαστηριακού τύπου στο πλαίσιο του µαθήµατος της ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών το οποίο διδάσκεται στο Ε εξάµηνο στο Π.Τ..Ε. / Θεσσαλονίκης. Η διδακτική σειρά περιλαµβάνει την εποικοδοµητική διδασκαλία του περιεχοµένου της ενέργειας (ορισµός, µεταφοράς, µετατροπή, αποθήκευση, υποβάθµιση, διατήρηση της ενέργειας) καθώς και τη διδασκαλία µιας συγκεκριµένης διδακτικής µεθόδου που βασίζεται στην εποικοδοµητική υπόθεση για τη µάθηση. Η διδασκαλία του περιεχοµένου της ενέργειας αποβλέπει στην εννοιολογική αλλαγή των φοιτητών/τριών από τις προϋπάρχουσες, σε πιο επιστηµονικές απόψεις. Η διδασκαλία της διδακτικής µεθόδου αποβλέπει στην εκµάθηση των εποικοδοµητικών διδακτικών θέσεων. Απώτερος σκοπός της σειράς είναι οι φοιτητές/τριες να επεκτείνουν τις διδακτικές τους αντιλήψεις γνωρίζοντας τις εποικοδοµητικές. Σε προηγούµενες εργασίες έχουν περιγραφεί αναλυτικά τα δοµικά χαρακτηριστικά της σειράς, δηλαδή οι φάσεις από τις οποίες αποτελείται η διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου και της εποικοδοµητικής διδακτικής µεθόδου, οι στόχοι και τα διδακτικά έργα των φάσεων αυτών (Σπύρτου κ.α. 1995, Spirtou 1995). Ερευνητική µέθοδος Στην εργασία θεωρούµε ότι η έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή και ερµηνεία των διδακτικών αντιλήψεων αποτελεί ένα γενικότερο µεθοδολογικό πρόβληµα των ερευνών που ασχολούνται µε το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών (Cohen & Manion 1997). Έχει αναγνωριστεί ότι ο ς σχεδιασµός καλύπτει έναν αριθµό περιοχών όπως είναι οι αντιλήψεις του/της εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία/µάθηση, το περιεχόµενο που ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει να διδάξει, οι δραστηριότητες που θα γίνουν στη διδασκαλία, οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας, η αξιολόγηση της διδασκαλίας, κ.α. Αυτές οι περιοχές φαίνεται ότι καλύπτουν η µία την άλλη και κατά συνέπεια φαίνεται ότι είναι συνυφασµένες µεταξύ τους (Chung et al. 1995, Winnie So 1997). Έτσι, η µελέτη του διδακτικού σχεδιασµού έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερη δύσκολη υπόθεση. Όπως υπογραµµίζεται στη βιβλιογραφία «το κεντρικό µεθοδολογικό πρόβληµα είναι πώς να εκµαιεύσουµε και να ερµηνεύσουµε έγκυρα και αξιόπιστα το λόγο των εκπαιδευτικών ο οποίος σχετίζεται µε τις προσωπικές γνωστικές τους διαδικασίες» (Clark & Peterson 1986). Στην παρούσα εργασία προσεγγίζουµε την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη φύση του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού µε τη χρήση πολλαπλών πηγών δεδοµένων. Συγκεκριµένα, για τη συλλογή των δεδοµένων µας χρησιµοποιούµε µια ειδική τεχνική έρευνας, τη µέθοδο της τριγωνοποίησης, η οποία θεωρείται κατάλληλη για πολύπλοκα θέµατα µελέτης όπως είναι ο ς σχεδιασµός (Cohen & Manion 1997). Στα πλαίσια αυτής της µεθόδου συνδυάζουµε τρία ερευνητικά εργαλεία, το, τη συνέντευξη και το ερωτηµατολόγιο. Η έρευνά µας µε το συγκεκριµένο συνδυασµό εξάγει πολλαπλά αποτελέσµατα τα οποία αφορούν την εκµάθηση των εποικοδοµητικών διδακτικών θέσεων από τους/τις φοιτητές/τριες στα πλαίσια του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού (Psillos et al. 2002). Η εξέλιξη των διδακτικών αντιλήψεων των φοιτητών/τριών διερευνάται µε δύο παρατηρήσεις: α) η πρώτη πραγµατοποιείται στην αρχή της διδακτικής σειράς µε στόχο να καταγράψει τις αρχικές διδακτικές αντιλήψεις τους και β) η δεύτερη πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής σειράς. Tα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτη µας είναι: «Ποιο είναι το είδος του Μοντέλου Ωριαίας ιδασκαλίας (Μ.Ω..) στο σχεδιασµό των φοιτητών/τριών;» «Ποια είναι τα κριτήρια µε βάση τα οποία αναπτύσσουν οι φοιτητές/τριες το τους σχεδιασµό;» «Μπορούν οι φοιτητές/τριες να διακρίνουν Μ.Ω.. σε σχεδιασµένες διδασκαλίες;» Με αυτή τη µέθοδο, παρέχονται αποτελέσµατα τα οποία σχετίζονται (βλ. σχήµα 1): α) µε το είδος της διδακτικής µεθόδου την οποία σχεδιάζουν, (υλοποίηση) β) µε τα κριτήρια του διδακτικού σχεδιασµού των φοιτητών/τριών, αν δηλαδή οι φοιτητές/τριες επιλέγουν µε σαφή κριτήρια τη µέθοδο διδασκαλίας τους, (επιλογή) και γ) µε τη των διδακτικών µεθόδων, δηλαδή αν οι φοιτητές/τριες µπορούν να διακρίνουν διδακτική µέθοδο εποικοδοµητικού χαρακτήρα από µεταφοράς ή ανακάλυψης, (). 273

3 Επιλογή Μ.Ω.. Υλοποίηση Μ.Ω.. ιάκριση Μ.Ω.. Σχήµα 1: Τρισδιάστατη προσέγγιση της εκµάθησης των εποικοδοµητικών διδακτικών θέσεων Αποτελέσµατα Παρουσιάζουµε τα µαθησιακά αποτελέσµατα για τους/τις 16 φοιτητές/τριες 1 µε βάση τις τρεις κατευθύνσεις «Υλοποίηση», «Επιλογή», «ιάκριση», οι οποίες αντιστοιχούν στο 1 ο, 2 ο και 3 ο ερευνητικό ερώτηµα. Η κατεύθυνση της «Υλοποίησης» διερευνάται µε το, η κατεύθυνση της «Επιλογής» µε τη συνέντευξη και η κατεύθυνση της «ιάκρισης» µε το ερωτηµατολόγιο και τη συνέντευξη. Υπογραµµίζουµε ότι σε προγενέστερη ελληνική δηµοσίευση (Σπύρτου 1998) παρέχονται πληροφορίες για τα ερευνητικά µας εργαλεία και αναλύεται η διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων µας. γι αυτό το λόγο στην παρούσα εργασία δεν κρίναµε αναγκαίο να αναφερθούµε ξανά στα παραπάνω. Στη συνέχεια καταθέτουµε τους πίνακες των αποτελεσµάτων χωρίς τα σχετικά πρωτογενή δεδοµένα εφόσον δεν είναι δυνατόν να δοθούν στα πλαίσια µιας εργασίας. Κατεύθυνση «Υλοποίησης» Στην αρχή της διδακτικής σειράς, όλοι/ες οι φοιτητές/τριες σχεδιάζουν Μ.Ω.. τύπου µεταφοράς (βλ. πίνακα 1). Από αυτούς οι 12 σχεδιάζουν µόνο τύπου µεταφοράς ενώ 4 φοιτητές/τριες σχεδιάζουν περιορισµένα χαρακτηριστικά µοντέλων ανακαλυπτικής και εποικοδοµητικής κατεύθυνσης. ΜΕΤΑΦ. ΑΝΑΚΑΛ. ΕΠΟΙΚΟ. ΜΕΤΑΦ ΑΝΑΚ. ΑΝΑΚ. ΕΠΟΙΚ. ΜΕΤΑΦ. ΕΠΟΙΚ. ΜΕΤ. ΑΝΑΚ ΕΠΟΙΚ. 1 ο 2 ο Πίνακας 1: Κατεύθυνση «Υλοποίησης» - Είδη Μ.Ω.. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής σειράς, διαπιστώνουµε 3 διαφορετικές «καταστάσεις» ως προς το είδος του Μ.Ω..: α) 12 φοιτητές/τριες σχεδιάζουν Μ.Ω.. µόνο εποικοδοµητικού τύπου β) 2 φοιτήτριες σχεδιάζουν Μ.Ω.. εποικοδοµητικού τύπου ενώ περιορισµένα εµφανίζονται και χαρακτηριστικά µεταφοράς γ) µία φοιτήτρια σχεδιάζει Μ.Ω.. καθοδηγούµενης ανακάλυψης και περιορισµένα χαρακτηριστικά τύπου µεταφοράς. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα δείχνουν πρώτον, ότι οι περισσότεροι/ρες φοιτητές/τριες αντιλήφθηκαν τις εποικοδοµητικές θέσεις που αναπτύχθηκαν στη διδακτική µας σειρά εφόσον αυτές σχεδιάζουν. εύτερον, µία φοιτήτρια φαίνεται ότι ακολούθησε µια διαφορετική πορεία εξέλιξης των διδακτικών της αντιλήψεων. ηλαδή µπορούµε να ισχυριστούµε µόνο ότι η φοιτήτρια στο τέλος του προγράµµατος είναι ικανή να σχεδιάσει διδασκαλία όπου συνδυάζεται µοντέλο καθοδηγούµενης ανακάλυψης µε µοντέλο µεταφοράς, ενώ δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι έµαθε να υλοποιεί στο της σχεδιασµό µοντέλο εποικοδοµητικής κατεύθυνσης. Τρίτον, το γεγονός ότι 3 άτοµα συνεχίζουν να σχεδιάζουν έστω και περιορισµένα χαρακτηριστικά µοντέλου µεταφοράς, φανερώνει αφενός ότι δεν απέρριψαν τις αρχικές διδακτικές τους αντιλήψεις κι αφετέρου ότι µπορούν να τις συνδυάσουν µε τις νεότερες εποικοδοµητικές. 1 Σηµειώνουµε ότι µία φοιτήτρια δεν ολοκλήρωσε τη διδακτική σειρά και για αυτό το λόγο ο συνολικός αριθµός των ατόµων του δείγµατος στη 2 η µέτρηση είναι

4 Κατεύθυνση «Επιλογής» Στην αρχή της διδακτικής σειράς (βλ. πίνακα 2), α) 13 άτοµα αναφέρουν στη συνέντευξή τους ότι το βασικό κριτήριο σχεδιασµού τους ήταν η πιστή εφαρµογή της σχολικής ενότητας, τόσο ως προς τα θέµατα που περιέχει όσο και ως προς τη σειρά διαπραγµάτευσής τους. Ένας από τους λόγους που βασίστηκαν σ αυτό το κριτήριο είναι ότι θεωρούν τα θέµατα και τη σειρά του βιβλίου λογικά. β) 3 άτοµα δηλώνουν ότι προτίµησαν να µην συµπεριλάβουν στα σενάριά τους όλα τα θέµατα του περιεχοµένου της σχολικής ενότητας, γιατί θεώρησαν ότι αυτά δεν µπορούν να διδαχτούν σε 1 διδακτική ώρα. γ) 2 φοιτήτριες αναφέρουν ότι προσπάθησαν να ακολουθήσουν ένα µοντέλο, η µία το µαθητοκεντρικό, η άλλη το µοντέλο ταξινοµίας διδακτικών στόχων. Οι εξηγήσεις που έδωσαν για το µοντέλο επιλογής τους ήταν ανεπαρκείς και ασαφείς. πιστή εφαρµογή ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ µερική σηµαντική διαφοροποίηση διαφοροποίηση ασαφής αναφορά ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ εποικοδοµ. εποικοδοµ. µεταφοράς ανακάλυψη 1 ο 2 ο Πίνακας 2: Κατεύθυνση «Επιλογής» - Κριτήρια διδακτικού σχεδιασµού Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής σειράς, α) Η πλειοψηφία των φοιτητών/τριών, δηλαδή 13 άτοµα, δηλώνει ότι αποφάσισε να εφαρµόσει το εποικοδοµητικό µοντέλο διδασκαλίας που διδάχτηκαν στο εργαστήριο. Τα επιχειρήµατα που αναπτύσσουν είναι κυρίως δύο: α) θεωρούν ότι το εποικοδοµητικό µοντέλο ως το πιο κατάλληλο µοντέλο για το περιεχόµενο του 3 ου σεναρίου γιατί οι µαθητές/τριες έχουν εναλλακτικές ιδέες β) αναφέρουν ότι θα ήθελαν να δοκιµάσουν στο 2 ο τους το νέο µοντέλο που διδάχτηκαν. β) Αξιοσηµείωτες είναι οι περιπτώσεις 2 φοιτητριών οι οποίες επιλέγουν να ακολουθήσουν, η µία µοντέλο καθοδηγούµενης ανακάλυψης και η άλλη συνδυασµό µοντέλου εποικοδόµησης και µοντέλου µεταφοράς, µε κοινό ωστόσο κριτήριο τη φύση του περιεχοµένου. γ) Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες, δηλαδή 15 άτοµα, κάνουν αρνητική κριτική στο σχολικό βιβλίο. Επισηµαίνουν ότι η σχολική ενότητα δεν είναι αναλυτική και σαφής στα θέµατα που διαπραγµατεύεται, αποτελείται από θέµατα που είναι ασύνδετα µεταξύ τους, δεν προσεγγίζει τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/τριών. Έτσι, παρατηρούµε ότι όλα τα άτοµα αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από το σχολικό εγχειρίδιο. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα δείχνουν πρώτον, ότι στην αρχή της διδακτικής σειράς οι φοιτητές/τριες δεν σχεδιάζουν συνειδητά το µοντέλο µεταφοράς, εφόσον κανένας δεν το αναφέρει ως κριτήριο σχεδιασµού του. ιαπιστώνουµε δηλαδή µια ανακολουθία ανάµεσα στην κατεύθυνση της «Υλοποίησης» και στην κατεύθυνση της «Επιλογής» ως προς το είδος του Μ.Ω.. που υλοποιείται. Αντίθετα οι φοιτητές/τριες είναι συνεπείς ως προς την πιστή εφαρµογή του σχολικού εγχειριδίου. εύτερον, στο τέλος του προγράµµατος, ο ς σχεδιασµός των φοιτητών/τριών χαρακτηρίζεται από 2 κριτήρια: i) την εφαρµογή ενός (ή περισσοτέρων) διδακτικού/ών µοντέλων (ii) την «αυτονόµηση» από τη σχολική ενότητα. Η τελική µέτρηση αναδεικνύει ότι οι φοιτητές/τριες εφόσον ολοκληρώθηκε η διδακτική σειρά αφενός άλλαξαν και αφετέρου επέκτειναν τα αρχικά κριτήρια του διδακτικού τους σχεδιασµού. Επιπλέον, η ανάλυση των τελικών σεναρίων δείχνει ότι οι φοιτητές/τριες είναι συνεπείς στην υλοποίηση των τελικών τους κριτηρίων, δηλαδή δεν εµφανίζουν ανακολουθία ανάµεσα στην κατεύθυνση της «Υλοποίησης» και στην κατεύθυνση της «Επιλογής», γεγονός το οποίο παρατηρείται στην αρχική µέτρηση και γι αυτό το λόγο θεωρούµε σηµαντική την εξέλιξη του διδακτικού τους σχεδιασµού ως προς αυτή την κατεύθυνση. Κατεύθυνση «ιάκρισης» Στη αρχή της διδακτικής σειράς, παρατηρούµε ότι (βλ. πίνακα 3): α) 13 φοιτητές/τριες δεν µπορούν να διακρίνουν διαφορές ανάµεσα στα µοντέλα ανακάλυψης, εποικοδόµησης και µεταφοράς. Για παράδειγµα, 7 άτοµα θέλουν να πιστεύουν ότι το 1 ο τους µοιάζει ως προς τον τρόπο διδασκαλίας µε το 3 ο του ερωτηµατολογίου στο οποίο εφαρµόζεται µοντέλο ανακαλυπτικής επίδειξης, ενώ όπως φαίνεται παραπάνω στα αποτελέσµατα της 1 ης κατεύθυνσης, στα 1 α διδακτικά σενάρια σχεδιάζεται Μ.Ω.. τύπου µεταφοράς. β) 3 άτοµα ταυτίζουν ως προς τη µέθοδο διδασκαλίας το 1 ο τους µε την 1 η διδακτική προσέγγιση του ερωτηµατολογίου στην οποία εφαρµόζεται µοντέλο µεταφοράς. Οι 3 αυτές φοιτήτριες επικεντρώνονται µόνο στο ρόλο του/της εκπαιδευτικού και σωστά αναγνωρίζουν ότι ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί πολύ περισσότερο στους/στις µαθητές/τριες το επιστηµονικό πρότυπο απ ό,τι στις άλλες προσεγγίσεις. 275

5 Στο τέλος της διδακτικής σειράς, παρατηρούµε ότι: α) 13 άτοµα διακρίνουν σωστά ότι στο 1 ο του ερωτηµατολογίου υλοποιείται µοντέλο µεταφοράς και στο 2 ο µοντέλο εποικοδόµησης. β) Μόνο 6 άτοµα αναγνωρίζουν σωστά ότι στο 3 ο του ερωτηµατολογίου εφαρµόζεται µοντέλο ανακάλυψης. Ωστόσο τα περισσότερα από αυτά µε δυσκολία αναγνωρίζουν τις σχετικές διαφορές του ανακαλυπτικού µοντέλου από τα υπόλοιπα 2 µοντέλα. Τα υπόλοιπα άτοµα δεν µπορούν να αναγνωρίσουν το είδος του µοντέλου που εφαρµόζεται στο 3 ο. Κρίνουν ότι µοιάζει αρκετά µε το εποικοδοµητικό αλλά φαίνεται να µην είναι ακριβώς το ίδιο. όχι περιορισµένη µεταφοράς εποικοδόµησης µεταφοράς εποικοδόµησης ανακάλυψης ανακαλυπτικής επίδειξης καθοδηγούµενης ανακάλυψης 1 ο ο Πίνακας 3: Κατεύθυνση «ιάκρισης»- ιάκριση Μ.Ω.. τύπου µεταφοράς, ανακάλυψης, εποικοδόµησης γ) 2 άτοµα δεν µπορούν ακόµη να διακρίνουν τα 3 διδακτικά µοντέλα που εφαρµόζονται στο ερωτηµατολόγιο. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι στα 3 σχετικά σενάρια υλοποιείται το µοντέλο µεταφορας µε παραλλαγές. δ) Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση 1 φοιτήτριας η οποία όχι µόνο αναγνωρίζει σωστά τα 3 µοντέλα, µεταφοράς, ανακαλυπτικής επίδειξης και εποικοδόµησης στο ερωτηµατολόγιο, αλλά µπορεί να διακρίνει διαφορές ανάµεσα στο µοντέλο της καθοδηγούµενης ανακάλυψης και στο µοντέλο της ανακαλυπτικής επίδειξης. Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι ενώ οι φοιτητές/τριες στην αρχή της διδακτικής σειράς, ξεκίνησαν από την ίδια περίπου «κατάσταση» δηλαδή δεν µπορούσαν να διακρίνουν τα 3 µοντέλα διδασκαλίας, στο τέλος της σειράς διαπιστώνουµε ότι παρουσιάζουν διαφορές ως προς την κατεύθυνση της «ιάκρισης». Μπορούµε να αναγνωρίσουµε ότι σηµειώνεται σηµαντική εξέλιξη ως προς την ικανότητά τους να διακρίνουν διαφορές ανάµεσα σε διδασκαλία εποικοδοµητικού τύπου και τύπου µεταφοράς. Αλλά δεν µπορούµε να ισχυριστούµε το ίδιο ως προς την ικανότητά τους να διακρίνουν ανακαλυπτικού τύπου διδασκαλία από τις 2 άλλες. Συµπεράσµατα Η παρούσα έρευνα αποβλέπει στην ανάδειξη της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει την αξιολόγηση της εκµάθησης των εποικοδοµητικών θέσεων για τη διδασκαλία από τους/τις εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας παρέχουν πληροφορίες για την εκµάθηση των εποικοδοµητικών θέσεων στα πλαίσια του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού σε τρεις κατευθύνσεις, «Υλοποίηση», «Επιλογή», «ιάκριση» και αποκαλύπτουν λεπτοµέρειες της εξέλιξης των τριών αυτών κατευθύνσεων. Για παράδειγµα φαίνεται ότι στην αρχή της διδακτικής σειράς υπάρχει ανακολουθία ανάµεσα στις 3 κατευθύνσεις. Στο τέλος της σειράς, οι φοιτητές/τριες φαίνεται ότι είναι συνεπείς ως προς τις 2 κατεύθυνσεις, της «Υλοποίησης» και της «Επιλογής» ενώ παρουσιάζονται προβλήµατα ανακολουθίας στην κατεύθυνση της «ιάκρισης». Σηµειώνουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτά είναι σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία στην οποία επισηµαίνεται ότι η αλλαγή των διδακτικών αντιλήψεων φαίνεται να µην είναι η ίδια για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς (Gunstone & Northfield 1994, Stofflet 1994). Στο δύσκολο ερευνητικό πρόβληµα να περιγράψουµε την εξέλιξη των διδακτικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας παρέχουν νέες απαντήσεις εφόσον αναδεικνύουν σε βάθος εναλλακτικές διαδροµές της εξέλιξης του διδακτικού σχεδιασµού των φοιτητών/τριών. Βιβλιογραφία Chung, C. M., Mak. Y. & Sze, P. (1995). Reflective Lesson Planning in Refresher Training Programs for Experienced Physics Teachers. Journal of Science Education and Technology, vol. 4, No. 2, pp Clark, C. & Peterson, P. (1986). Teachers Thought Processes. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching, A project of the American Educational Research Association, Macmillan Publishing Company, New York. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Εκδόσεις µεταίχµιο-έκφραση, Αθήνα. De Jong, O. & Gunstone, R. F. (1988). A longitudinal classroom study of some mechanics concepts and conceptual change. Paper given at the meeting of NARST, Lake Ozark. Missouri (ED ). 276

6 De Jong, O., Acampo, J. J. C. & Verdonk, A. (1995). Problems in Teaching the Topic of Redox Reactions: Actions and Conceptions of Chemistry Teachers. Journal of Research in Science Education, 32, pp Gunstone, R. & Northfield, J. (1994). Metacogntion and learning to teach. International Journal of Science Education, vol. 16, No. 5, pp Hewson, P., Kerby, H. & Cook, P. (1995). Determining the conceptions of teaching science held by experienced high school science teachers. Journal of Research in Science Teaching, vol. 32, No. 5, pp Louden, W. & Wallace, J, (1994). Knowing and teaching science: the constructivist paradox. International Journal of Science Education, vol. 16, No.6, pp Ματσαγγούρας, Η. (1997). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας - Στρατηγικές διδασκαλίας - Από την Πληροφόρηση στην Κριτική Σκέψη, τόµος ΙΙ. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. Psillos, D., Spyrtou, A. & Kariotoglou, P. (2002). Investigating the complexity of teachers views in science teaching: issues and tools. Invited workshop on Research Methodology at 6 th ESERA Ph. D Summerschool, August 25-31, Slovenia. Shymansky, J., Woodworth, G., Norman, O., Dunkhase, J., Matthews, C. & Liu, C. (1993). A study of changes in middle school teachers. Journal of Science in Science Teaching, vol. 30, No.7, pp Σπύρτου, Α., Κουµαράς, Ψ., Ψύλλος,. (1995). Μια εποικοδοµητική στρατηγική για την εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 84, σελ Spirtou, A. (1995). A strategy for educating primary teachers in science. In Psillos, D. (ed.), Proceedings of the second Ph. D. Summerschool, European Reseasrch in Science Education. Σπύρτου, Α. (1998). Εξέλιξη των αντιλήψεων των µελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Φυσικής. Στο Κουµαράς Π., Καριώτογλου Π., Τσελφές Β., Ψύλλος,., (επιµέλεια), Πρακτικά, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο: ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη. Stofflet, R. (1994). The Accommodation of Science Pedagogical Knowledge: The Application of Conceptual Change Constructs to Teacher Education. Journal of Reasearch in Science Teaching, vol. 31, Νo. 8, pp Winnie Wing-mui So, (1997). A Study of Teacher Cognition in Planning Elementary Science Lessons. Research in Science Education, vol. 27, Νο 1, pp

Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για τη προσέγγιση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα

Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για τη προσέγγιση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Διδασκαλία και μάθηση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε φοιτητές/τριες παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής

Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής Νίκος Αµβράζης Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ. amvrazis_n@yahoo.gr Abstract: In this paper I present the results

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς, e-mail: zigouri@otenet.gr

Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς, e-mail: zigouri@otenet.gr Τρόποι διαχείρισης του περιεχοµένου και των µεθοδολογικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών»

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Τσιβάς Αρµόδιος 1, Ανδρεάδου Χαρά 2 1 άσκαλος, ρ. ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις.

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 1 ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πρακτικά του Συνεδρίου 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των φυσικών επιστημών 7-10

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα