ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 3» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας...4» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 6 Περιφέρειες... 7 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 377/0051 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΤΣ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής ». (ΦΕΚ Α 40/226/ ). 5. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο ρισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν. 3614/2007)». 6. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 7. Την αριθμ. 2/46430/0004/ (ΦΕΚ Β 2183) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπο γράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο μικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ). 8. Την αριθμ. 2/78378/0022/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/ Από φαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινή σεων» (ΦΕΚ Β 1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων

2 728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 532/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 532/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 30/06/2013, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ ΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» (κωδ. 1) της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» (κωδ ) (Δικαιούχος: «ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΤΣ, του ΕΣΠΑ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΓΙΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής. ΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος. ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ν , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματι σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: Στις στην ΕΥΔ του Ε.Π.«Περιβάλλον και Αει φόρος Ανάπτυξη» στην Αθήνα και μετάβαση στο Βόλο. Στις έλεγχος στον Δήμο Βόλου (Επιβλέ πουσα Υπηρεσία). Στις μετάβαση στην Σκόπελο. Στις 24 & έλεγχος στην ΔΕΥΑ Σκοπέλου (Δικαιούχος). Στις έλεγχος στο φυσικό αντικείμενο του έργου και επιστροφή της ομάδας ελέγχου. 4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω υποέργου. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). Αθήνα, 2 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ Αριθμ. 376/0051 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής ». (ΦΕΚ Α 40/226/ ). 5. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο ρισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν. 3614/2007)». 6. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 7. Την αριθμ. 2/46430/0004/ (ΦΕΚ Β 2183) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ). 8. Την αριθμ. 2/78378/0022/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/ Από φαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινή σεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 729 των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 532/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 532/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 30/06/2013, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «Κατασκευή ρουφράκτη ( φράγματος) Γυρτώνης στον ποταμό Πηνειό Ν. Λάρισας» (κωδ. 1) της Πράξης «Κατασκευή ρουφράκτη Γυρτώνης» (κωδ ) (Δικαιούχος: «ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΤΣ, του ΕΣΠΑ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής. ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ν , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματι σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. ΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου Π Ε Μηχανικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: Στις έλεγχος στην ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ στην Αθήνα και μετάβαση στην Καρδίτσα. Στις έλεγχος στην Περιφερειακή Επιβλέ πουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ στην Καρδίτσα. Στις έλεγχος του φυσικού αντικειμένου του έργου στον Νομό Λαρίσης και επιστροφή της ομάδας ελέγχου. 4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω υποέργου. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). Αθήνα, 2 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (2) Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ. 12/2150 Συμπλήρωση της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/20903/ απόφασης «Διορισμός Προέδρου, Γενικού Γραμμα τέα και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυ τοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 499/ΥΟΔΔ/ ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρ 2 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ Α 59) «Κωδι κοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης», β) της παρ. 6 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι ονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», γ) της παρ. (ιγ) του άρθρου 57 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του ινστιτούτου Τεχνολογίας των υπολογι στών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 2. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/οικ / απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διορισμός Προέδρου, Γε νικού Γραμματέα και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 499/ ). 3. Το αριθ. πρωτ. 80/ έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/οικ / απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διο ρισμός Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δη μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 499/ ) και διορίζουμε το Βλάσση Σιώμο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Κ378936), Δημοτικό Σύμβουλο Πε ντέλης, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Ευθυμίου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ρ089149), Δή μαρχο Μοσχάτου Ταύρου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2. Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει κατά την ημε ρομηνία λήξης της θητείας των υπό στοιχ. (1), (2) και (6) έως (11) μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/οικ / απόφα ση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 499/ ) και μπορεί να ανανεωθεί με όμοια απόφασή μας.

4 730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/οικ / απόφαση μας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 499/ ). Αθήνα, 2 Απριλίου 2013 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (3) Αριθμ Τροποποίηση της υπ αριθμ / υπουρ γικής απόφασης περί «Διορισμού Διοικητικού Συμ βουλίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, Ιδίως του άρθρου 52, παρ. 2, περ. ια, υποπερίπτωση αα (ΦΕΚ 98/Α /2005). β) Του άρθρου 17 του Ν. 1646/1986 «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α /1986), όπως αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 2433/1996 «Ρύθμι ση θεμάτων Ο.Π.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/ Α /1996), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3262/2004 «Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α /1999) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλη τισμού (ΦΕΚ 173/Α /2004) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α /2012), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 17 του Ν. 1646/1986. γ) Της υπ αριθμ. 999/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Εγκριση κανονισμού λειτουργίας Ο.Α.Κ.Α «ΣπύροςΛούης» (ΦΕΚ 37/Β /1988). 2. Του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α / ). 3. Του Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). 4. Την υπ αριθμ.76056/η/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (ΦΕΚ 2091/Β / ). 5. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφα ση (Φ.Ε.Κ. 463/ΥΟΔΔ/2012) περί «Διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης». 6. Το υπ αριθμ. 474/ΝΑ/κσ/ έγγραφο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε) με το οποίο ορίζει τους αντικαταστάτες των εκπροσώπων της στο Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α., αποφασίζουμε: Τροποποιείται η υπ αριθμ / υπουργι κή απόφαση, περί «Διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης», στο μέρος που αφορά τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής λόγω της συγκρότη σης νέας Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε ως εξής: Αντικαθίστανται οι: ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Μενελάου (Α.Δ.Τ.: Χ και αναπληρωτής αυτού ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου (Α.Δ.Τ.: ΑΑ ). ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου (Α.Δ.Τ. Ξ ) και αναπληρωτής αυτού ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Χ ). και σε θέση τους ορίζονται ως μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α και για το υπόλοιπο της θητείας του οι παρα κάτω εκπρόσωποι της Ε.Ο.Ε: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ του Ιωάννου με (Α.Δ.Τ. Ρ ) και αναπληρωτής αυτού ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑ ΤΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου με (Α.Δ.Τ. ΑΕ ). ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Παντελή με (Α.Δ.Τ. ΑΙ ) και αναπληρωτής αυτού ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟ ΓΛΟΥ του Χαραλάμπους με (Α.Δ.Τ ΑΒ ). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / υπουργική απόφαση ως έχει. Mαρούσι, 1 Απριλίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με την αριθμ. Φ.80420/26787/3425/ υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διακό πτεται η απόσπαση στο Γραφείο του Γενικού Γραμμα τέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κοκκόρη, του Χαράλαμπου Καούκη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΒ , υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών Π/Δ ΣΔΟΕ Αττικής, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Εφοριακών, με βαθμό Γ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 52 και της παρ. 13 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 731 Αριθμ. Φ.10060/10235/609 Τροποποίηση της Φ.10060/26718/1643/ απόφα σης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητι κού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 462), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 29 του Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 58), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρ φωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170), γ) του άρθρου 32, παρ. 4 του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφα λιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α 115), δ) της παρ. 2 του κεφαλαίου ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. (ΦΕΚ Α 41), ε) του Π. δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141) και στ) του Π. δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141). 2. Τη Φ.10060/26718/1643/ απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διορισμός Ανα πληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α.» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 462), όπως τροποποιήθηκε με την Φ /20725/1449/ απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 568). 3. Τη Φ /852/39/ απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάκληση εν μέρει της αριθμ. Φ /26718/1643/ απόφα σης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 462)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 10). 4. Τη Φ.10060/3723/234/ απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Δι ορισμός Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 46). 5. Την από 1/04/2013 αίτηση παραίτησης του Ζήση Δέσπου από το ΔΣ του Ταμείου. 6. Το α.π / έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 29/11/2012 αίτηση παραί τησης του Γεωργίου Στασινού. 7. Τις προτάσεις που μας έχουν υποβληθεί, αποφα σίζουμε: Τροποποιούμε τη Φ /26718/1643/ από φαση, όπως ισχύει και διορίζουμε στο Διοικητικό Συμ βούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμε νων (Ε.Τ.Α.Α.), τα εξής πρόσωπα: Α) Το Γεώργιο Χάλκο του Παντελή, Οικονομολόγο, με Α.Δ.Τ. Φ , ειδικό επιστήμονα, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Ζήση Δέσπου, ο οποίος παραι τήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου. Β) Το Γεώργιο Λαζαρόπουλο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Μ , εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέ ντος Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Μ σε αντικατάσταση του Γεωργίου Στασινού, ο οποίος παραιτήθηκε από το Δ.Σ. του Ταμείου. Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ /26718/1643/ απόφαση όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Αθήνα, 4 Απριλίου 2013 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5) Αριθμ. 413/41137 Τροποποίηση της αριθμ. 35/3376/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 9) υπουργικής απόφασης, «Ορισμός μελών Διοικη τικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.». ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 13, 18, 19, 20 και 21 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ θηκαν με τις παρ. 1 και 3 έως 10 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154), τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223), τις παρ. 3 και 6 περ. β του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 135) και τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 20 του Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255). β) Του άρθρου 20 παρ. 36 περ. α και παρ. 39 του Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255). γ) Του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196). δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. 2. Την αριθμ. 35/3376/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 9) απόφα ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού

6 732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 276/29734/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 109) όμοια απόφαση. 3. Το αριθμ. 945/ έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) για τον ορισμό νέου εκπροσώπου του τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την αριθμ. 35/3376/ απόφα ση μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 276/29734/ όμοια απόφαση, ως εξής: Η περίπτωση ιβ της παραγράφου 1 της αριθμ. 35/ 3376/ απόφασης μας, αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Τον Κωνσταντίνο Καραμήτρο του Δημητρίου, Γεω πόνο, κάτοχο του αριθμ. Χ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρί ου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρω τή του τον Νικόλαο Στουπή του Λουκά, Γεωπόνο, κάτοχο του αριθμ. ΑΗ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκπρόσωπο του ιδίου Επιμελητηρίου.» 2. Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει στις 13/1/ Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 35/3376/ απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 276/29734/ όμοια απόφαση. Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ΑΝ 2039/1939 (ΦΕΚ 455/ τ. Α ), το άρθρο 17 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α / ), την με αριθμ /2002/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 673 Β ) «Περί μεταβίβασης Αρ μοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα εποπτείας εκκαθάρισης Ιδρυμάτων και Κληρο δοτημάτων», την αριθμ /1274/Α0006/ Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1425Β / ) «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Πε ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα εποπτείας Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων», τις διατάξεις του άρ θρου 280 παρ. VI του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του με αριθμ. 142/ Π.Δ. «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ.Α / ), το από Προεδρικό Διάταγμα περί «Έγκρισης σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» και κύ (6) ρωση του οργανισμού αυτού», το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Β /469/ , τις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η Διοίκηση του Ιδρύματος και η διαδικασία εκλογής των μελών του και πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι: Το Ίδρυμα διοικείται από δεκατριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», όπως παρακάτω: 1) Πρόεδρος, η Ξανθίππη Σκάρπια Χόιπελ του Δημη τρίου, με ΑΔΤ ΑΚ ) Αντιπρόεδρος Α, η Έλλη Χρυσίδου με ΑΔΤ ) Αντιπρόεδρος Β, ο Θεόδωρος Σουμπάσης του Μιλ τιάδη, με ΑΔΤ ΑΚ ) Γενικός Γραμματέας, η Αικατερίνη Καμάρα του Δη μητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ ) Ταμίας, ο Πέτρος Ράσογλου του Αχιλλέα, με ΑΔΤ ΑΒ ) Μέλος, η Μάρω Δαμπασίνα (Λάγια) του Δημητρίου, με ΑΔΤ Ρ ) Μέλος, ο Νίκος Καλογήρου του Σωκράτη, με ΑΔΤ ΑΙ ) Μέλος, η Λορέττα Κωνσταντινίδου του Γεωργίου Σπυρόπουλου, με ΑΔΤ ΑΒ ) Μέλος, ο Αργύρης Μαλτσίδης του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ ) Μέλος, η Ζαΐρα Παπαληγούρα Ράλλη του Γεωρ γίου με ΑΔΤ ΑΚ ) Μέλος, ο Χρήστος Σαραντόπουλος, του Χαράλα μπου, με ΑΔΤ ΑΖ , ως αντικαταστάτης του Δημη τρίου Μπακατσέλου. 12) Μέλος, η Μαλαματένια Σκαλτσά του Χαραλάμπου, με ΑΔΤ Ι ) Μέλος, η Κατερίνα Τσιγαρίδα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΙ Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ - Αριθμ. 285 Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτι κών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) Ν. Ξάνθης έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/ (ΦΕΚ 235Α ) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4442/1929 όπως τροποποιήθηκε από τον A.N. 2278/1940 και Ν. 611/1977 «Περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυ λώσεων».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1406/1983 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 1649/86 σύμφωνα με το οποίο τα Διοικητικά Δικαστήρια Στρατιωτικών Επιτά ξεων λειτουργούν ως συλλογικά όργανα της Διοίκησης. 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/1984 (ΦΕΚ 39/Α /1984) «Δι ορισμός μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων και Στρα τιωτικών Επιτάξεων». 6. Το αριθμ /1332/0006α/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο η αρ μοδιότητα του Οικονομικού Εφόρου της Πρωτεύουσας Νομού, ως μέλους της ΔΕΣΕ Νομού, περιήλθε στον Προ ϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού. 7. Την από πάγια διαταγή του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. 8. Το αριθμ. 8/ έγγραφο του Πρωτοδικείου Ξάνθης. 9. Το αριθμ. 1207/ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ξάνθης. 10. Το αριθμ. Φ.851.1/7/24248/Σ.553/ έγγραφο του Δ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ». 11. Το αοιθμ. 2212/ έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ξάνθης, της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 12. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Διορίζουμε ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρα τιωτικών Επιτάξεως (Δ.Ε.Σ,Ε.) Νομού Ξάνθης για το έτος 2013 τους κατωτέρω: 1. Γεώργιο Πλαγάκο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Ξ , Πρωτοδίκη Ξάνθης, αναπληρούμενο από την Ιωσηφίνα Αρχοντόπουλου του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Χ , επίσης Πρωτοδίκη Ξάνθης. 2. Δημήτριο Χριστόπουλο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. AB , Πρωτοδίκη Ξάνθης, αναπληρούμενο από την Αγγελική Ματζιάρη του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , επίσης Πρωτοδίκη Ξάνθης. 3. Απόστολο Πολυμένη του Ανδρέα, με AM: 50550, Αρ. Ταυτ / , Αντισυνταγματάρχη (Οι κονομικού) του Δ Ελεγκτηρίου Δαπανών (ΔΕΛΔΑΠ), αναπληρούμενο από τον Μιχαήλ Μοσχόπουλο του Ιω άννη, με AM: 46648, Αρ. Ταυτ / , Αντι συνταγματάρχη (Οικονομικού) του Δ Κεντρικού Ταμείου Στρατού (Δ ΚΤΣ). 4. Αλέξανδρο Τσαβδαρίδη του Κωνσταντίνου, με AM: 49071, Αρ. Ταυτ / , Αντισυνταγματάρχη (Μηχανικού) της 732 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων (732 ΔΣΕ) αναπληρούμενο από τον Μιχαήλ Αναστασιάδη του Στεφάνου, AM: 47817, Αρ. Ταυτ , Αντισυ νταγματάρχη (Μηχανικού), του Δ Σώματος Στρατού/ Διοίκηση Μηχανικού (ΔΣΣ/ΔΜΧ). 5. Ιφιγένεια Σαχπάζη του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ξάνθης, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Κτηματικών με βαθμό Δ, αναπληρούμενη από τον Παναγιώτη Καΐδη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , του κλάδου TE Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Δ, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος των πρωτοδικών, ενώ καθήκοντα Επιτρόπου Επικρατείας εκτελεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έδρας Νομού Ξάνθης. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Αλή Δαή Δηλ πέρ του Χουσεΐν, με Α.Δ.Τ. AB , υπάλληλο Tμή ματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ξάνθης της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Ε αναπληρούμενη από τον Παύλο Καπετανίδη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Χ , υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, του κλάδου TE Γεωπονίας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. με βαθμό Γ. Κομοτηνή, 27 Μαρτίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 947 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3005/ απόφασης συγκρότησης της ΤΔΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Νάουσας. O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώ σεως διατάξεων της διεπούσης το Ι.Κ.Α. Νομοθεσίας και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιές της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2676/1999 «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α / ) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δη μοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 3. Την αριθμ. 2/19591/0022/ κοινή υπουργι κή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 1 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ , τ. Α ). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/2006 τ. Α ) «Καταχώριση της δημοσιευτέας ύλης στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. II, τομέας Δ, περ. 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ. 87/τ. Α / ) 7. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/τ. Α / ). 8. Την υπ αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.1327/ (ΦΕΚ 1040/ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο νίας περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 9. Την υπ αριθμ. 3005/ (ΦΕΚ 577/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφασή μας για την συγκρότηση της Τ.Δ.Ε ΙΚΑ ΕΤΑΜ Νάουσας. 10. Το υπ αριθμ. 430/ έγγραφο της Ομοσπον δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ναούσης Περιχώρων με το οποίο αντικαθιστά τον αναπληρωτή εκπρόσωπό της στην Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Νάουσας, αποφασίζουμε: (7)

8 734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 3005/ (ΦΕΚ 577/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρ χη ΠΕ Ημαθίας με την οποία συγκροτήθηκε η Τ.Δ.Ε ΙΚΑ ΕΤΑΜ Νάουσας και συγκεκριμένα την παράγραφο (δ) αυτής ως κάτωθι: «Παπανάνο Νικόλαο του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ ΑΕ , βιοτέχνη, εκπρόσωπο της Ομοσπον δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Επαρχίας Ναούσης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Πίτου Ασπασία του Δημη τρίου με ΑΔΤ Ν , Κομμώτρια, ομοίως». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 3005/ από φασή μας. Βέροια, 27 Μαρτίου 2013 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με την αριθμ. 3/ απόφαση του διορίζει Πρύτανη Πρόε δρο του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με τετραετή θητεία, τον Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Πολίτη Στέργιου Ευάγγελο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ AB , σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 και το αριθμ. Φ.5.2/533/ πρακτικό εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Πρύτανη Προέδρου στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Για το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ο Πρόεδρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (8) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1218 20 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 16 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Πρωτ. 755/0051/15 05 2014 απόφασης σύστασης και συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 1 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 113 29 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1157 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξεις/υποέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3240 5 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1500 20 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 515 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. QQQQQQQQQQQQQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

12. QQQQQQQQQQQQQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 12. QQQQQQQQQQQQQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 869 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα