MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOURGELAS GREEK LAW UPDATE"

Transcript

1 MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Οι κυριότερες αλλαγές που εισήχθησαν με αυτόν στην ελληνική φορολογική νομοθεσία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Εισάγεται νέος και πιο απλός ορισμός της φορολογικής κατοικίας στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης. Επαναδιατυπώνεται ο όρος της Μόνιμης Εγκατάστασης ώστε να συμβαδίζει με το Υπόδειγμα Σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου (OECD Model Tax Convention). Μειώνονται οι πηγές φορολογίας εισοδήματος σε τέσσερις (4) και όποιο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται σε κάποια από αυτές δεν φορολογείται. Στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις διατηρούνται οι συντελεστές φορολόγησης καθώς και η έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου, και παραμένουν στο αφορολόγητο οι αποζημιώσεις μέχρι Αλλάζει και γίνεται πιο ευνοϊκός ο τρόπος φορολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος από παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου, που θα φορολογείται με 30% επί της ετήσιας δαπάνης απόσβεσης, μίσθωσης, εξόδων χρήσης και συντήρησης. Το εισόδημα από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και από ελευθέρια επαγγέλματα συγχωνεύεται σε μια ενιαία πηγή, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με τους ίδιους συντελεστές όπως και πριν (26% για εισόδημα έως και 33% για το υπερβάλλον) Taxation New Code of Income Tax On July, 17, 2013, a VAT decrease from 23% to 17% in food & drink stuff was announced and the new Code of Income Tax has passed in the Greek Parliament. The main changes introduced in Greek Tax legislation include, among others, the following: Introduction of a new and simpler definition of tax residence which also covers the place of effective management. Restatement of the term of permanent establishment so as to be in line with the OECD Model Tax Convention on Income and Capital. Reduction of the revenue sources to four (4); any income not included in any of these new sources is not taxed. Income tax rates and the discount of 1,5% on withholding tax for employees and pensioners remain unchanged; the indemnifications amounting up to also remain untaxed. The taxation of assumed income from concession of a vehicle changes in a more favourable way, as it is taxed at a rate of 30% on the annual depreciation expense, lease, use and maintenance costs. The income from individual and agricultural enterprise as well as the income form liberal profession (freelancers) merges into a single revenue source, hereinafter called as the income from business which is taxed at the same rates as before (26% for income up to and 33% for the excess amount). 1

2 Το Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας φορολογείται με συντελεστή 33%. Απλοποιούνται οι διατάξεις για τις εκπιπτόμενες δαπάνες και απαριθμούνται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Επιπλέον, καθιερώνονται απλοί και κατανοητοί κανόνες για τις αποσβέσεις παγίων, ενώ εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού και διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων. Δεν αλλάζει ο φόρος παρακράτησης στα μερίσματα (10%), τους τόκους (15%) και τα δικαιώματα (20%), που συνολικά πλέον καλούνται εισόδημα από κεφάλαιο, ενώ μειώνεται ο φόρος στην υπεραξία από την μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων ή και μη από 20% σε 15%. Παραμένει ο συντελεστής φορολόγησης των νομικών προσώπων στο 26%, και ρητά προβλέπεται η δυνατότητα των προσωπικών εταιριών να φορολογηθούν ως νομικά πρόσωπα (26% ανεξαρτήτως ποσού) εάν τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας. Μειώνεται ο συντελεστής φόρου στην υπεραξία από την μεταβίβαση ακινήτου από 20% σε 15% ενώ αυξάνεται η φορολόγηση των ενοικίων μέχρι από 10% σε 11% και καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα (3% και 1,5% κατά περίπτωση) Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαλλαγές για τις ενδοομιλικές πληρωμές σύμφωνα με την Οδηγία 2011/96/ΕΕ (κοινό φορολογικό καθεστώς για μητρικές και θυγατρικές διαφορετικών κρατών μελών) Εισάγονται κανόνες για ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και η επιλογή χωρών ευρέως γνωστών ως φορολογικών παραδείσων. The income from any increase of property is taxed at a rate of 33%. Simplification of rules on tax deductible expenses and introduction of a list of non-deductible expenses. Moreover, new, simple and comprehensible rules are introduced for the depreciation of fixed assets, while a new method of calculating and writing-off of doubtful claims is also introduced. The withholding tax rate on dividends (10%), interests (15%) and royalties (20%), from now on called as the income from capital, remains unchanged, while the tax rate on capital gains from transfer of shares listed or non listed, is reduced from 20% to 15%. The tax rate on legal entities (26%) remains unchanged; it is moreover expressly foreseen for partnerships that they may be taxed as legal entities (26% regardless of the income amount) provided that they keep double-entry books (C Category) The tax rate on capital gains from transfer of property is reduced from 20% to 15%, whereas the tax rate on rents amounting up to 12,000 is increased from 10% to 11%; abolishment of the additional property tax (3% and 1,5% where appropriate) The exemptions granted under the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96/EC) remain unchanged (common tax status for parent and subsidiaries companies of different state-members). Introduction of Controlled Foreign Corporation rules, in order to combat tax evasion and the selection of countries widely known as tax heavens. 2

3 Εταιρείες Αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης δυνάμει του Ν. 4156/2013 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Στο άρθρο 3 του Ν. 4156/2013 ορίζεται ότι το κεφάλαιο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης θα καθορίζεται πλέον χωρίς περιορισμό από τους εταίρους, καταργώντας τη σχετική διάταξη του Ν. 4111/2013 περί ελάχιστου κεφαλαίου ύψους 2.400,00 και ελάχιστης εταιρικής μερίδας ύψους 30,00. Company Law Changes on Sociétés Anonymes and Limited Liability Companies according to Law 4156/2013 Limited Liability Companies According to article 3 of Law 4156/2013 the capital of the Limited Liability Companies will be from now on freely defined by the company s partners, the relevant provision of law 4111/2013 on a minimum capital of 4.500,00 and a minimum partner s capital participation of 30,00 being no longer valid. Ανώνυμες Εταιρείες Με τον Ν. 4156/2013 προστίθεται ειδική πρόβλεψη για τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται σε σχέση με την πραγματοποίηση συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα, κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, πρόσωπα, η ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Δ.Σ., οφείλουν να αποκαλύπτουν εγκαίρως και επαρκώς στα μέλη του τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και σε κάθε άλλη σύγκρουση ίδιων συμφερόντων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ακόμα, εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτωση, υπάρχει κώλυμα ψήφου για το συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ. Sociétés Anonymes Law 4156/2013 introduces a specific provision on companies with securities admitted to the regulated market, which stipulates that the Board of Directors has not the ability to assign the administration and representation duties to third persons with regard to transactions between the company and affiliated persons, according to International Accounting Standard 24. Furthermore, the members of the Board of Directors and every third party to whom authorities of the Board of Directors have been assigned, are obliged to disclose timely and adequately to the other members of the Board of Directors their own interests, which might result from the transactions of the company, that fall under their duties, as well as any other conflict of interests, that might arise during the exercise of their duties, with the company s interests or with those of affiliated companies. Besides, in the event of a statement of a conflict of interests or when such conflict occurs, the member of the Board of Directors can not exercise its right of vote. 3

4 Tέλος, με το Ν. 4156/2013 ορίζεται ότι επί εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης: α) ισχύει για τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και β) προκειμένου για πράξεις που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 10% του ενεργητικού της εταιρείας, ισχύει ακόμη και αν οι πράξεις αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της με τρίτους. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. κατά το Ν. 4072/2012 Το άρθρο 283 του Νόμου 4072/2012 ρυθμίζει τη μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία), με την παρακάτω διαδικασία: 1. Ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Ε.Π.Ε., στη οποία θα περιλαμβάνονται όλοι οι όροι του καταστατικού της ομόρρυθμης ή της ετερόρρυθμης εταιρείας και η οποία θα πρέπει να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. 2. Θεώρηση της συμβολαιογραφικής πράξης από την Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της έδρας της προσωπικής εταιρείας, και στη συνέχεια από το Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων. 3. Υποβολή τεσσάρων αντιγράφων του θεωρημένου συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την εγγραφή της μετατροπής. Finally, under Law 4156/2013 it is defined that in relation to companies with securities admitted to the regulated market, the prohibition of the execution of contracts, without prior permission from the General Assembly: a) is in force for persons affiliated to the company, as defined in the International Accounting Standard 24 and b) for acts, which amount to at least 10% of the company s assets, (the aforementioned prohibition) is in force even if those acts do not exceed the limits of the company s current transactions with third parties. Conversion of a Limited Liability Company to a General or Limited Partnership according to Law 4072/2012 Article 283 of Law 4072/2012 stipulates the conversion of a Limited Liability Company to a Partnership (General or Limited Partnership), under the following procedure: 1. Unanimous decision of the General Assembly of the Limited Liability Company s partners, in which all the terms of the Articles of Association of the General or the Limited Partnership must be included and which must be drawn up in the form of a notarial deed. 2. Authentication of the notarial deed from both the Tax Authority of the Prefecture of the Partnership s registered seat, and the Lawyers Fund and the Lawyers Welfare Fund. 3. Submission of four copies of the aforementioned notarial deed to the General Commercial Registry for the registration of the conversion. Λύση Προσωπικών Εταιρειών Ο Ν. 4072/2012, επιδιώκοντας τη δημιουργία ασφαλέστερου νομοθετικού πλαισίου, περιέχει για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία ειδικές ρυθμίσεις για κάθε μία εκ των προσωπικών εμπορικών εταιρειών. Termination of Partnerships Aiming at the formation of a more secure legal framework, Law 4072/2012 comprises for the first time in Greek legislation specific provisions for each of the commercial Partnerships. 4

5 Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι η προσωπική εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, β) με απόφαση των εταίρων της, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση που διατάσσει τη λύση της, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Κατά συνέπεια, η πραγματοποίηση ή η αδυναμία πραγμάτωσης του σκοπού της και ο θάνατος, η θέση υπό δικαστική συμπαράσταση ή η πτώχευση ενός εταίρου δεν επιφέρουν υπό το νέο καθεστώς τη λύση της προσωπικής εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Μοναδική εξαίρεση στον γενικό κανόνα αποτελεί η περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου της ετερόρρυθμης εταιρείας, γεγονός που επιφέρει τη λύση της, εκτός αν ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος, με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε δύο μήνες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Στην αντίστροφη περίπτωση εξόδου, θανάτου ή αποκλεισμού του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται ως ομόρρυθμη. In particular, law provides that the partnership is terminated in the following cases: a) when the duration period of its operation expires, b) by decision of the partners, c) by virtue of the declaration of its bankruptcy and d) by court decision ordering its termination, in the event of a serious cause. Consequently, the accomplishment or the failure to accomplish its scope as well as the death, the placement under legal guardianship or the bankruptcy of one partner do not provoke the termination of the company, unless otherwise specified in the company s agreement. The only exemption to the general rule is the case of the exit, the exclusion or the death of the Limited Partnership s (E.E.) sole general partner, which causes its termination, unless either one limited partner becomes general partner or a new general partner enters into the company, by amendment of the company s agreement, which must be submitted within a two months term to the General Commercial Registry. In the opposite case that the sole limited partner exits, dies or is excluded, the Limited Partnership continues its operation as a General Partnership (O.E.). Αειφορία Οι νομοθετικές ρυθμίσεις στο πεδίο της αειφορίας Πρόταση της Επιτροπής για δημοσίευση μη οικονομικών στοιχείων Στο πλαίσιο της προσπάθειας ρύθμισης της A ειφορίας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την 16η Απριλίου 2013 Πρόταση για την τροποποίηση των Λογιστικών Οδηγιών (8/660/ΕΕΚ και 83/349/ΕΕΚ) για τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Sustainability The legislation in the sustainability field Commission s proposal for disclosure of non-financial data Ιn an effort to regulate Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR), the European Commission adopted on 16 April 2013 a Proposal for a Directive that amends the Accounting Directives (8/660/EEC and 83/349/EEC) on Annual and Consolidated Accounts. 5

6 Η προτεινόμενη τροποποίηση επιχειρεί να προσδώσει υποχρεωτικό χαρακτήρα στην δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Η υποχρέωση αυτή θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που κατά μέσο όρο απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζόμενους και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκ. ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 40 εκ. ευρώ. Η Πρόταση φαίνεται να απαλλάσσει τις θυγατρικές εταιρίες από την εν λόγω υποχρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλεται από την μητρική εταιρία ενοποιημένη ετήσια έκθεση η οποία θα πληροί τους προβλεπόμενους όρους. Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση για τις εισηγμένες εταιρίες να παρέχουν πληροφορίες για την πολιτική τους σε θέματα πολυμορφίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πρόταση απαιτεί η μη χρηματοοικονομική έκθεση να αποτελεί ενιαίο σύνολο μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της επιχείρησης (Integrated Report), ακολουθώντας έτσι το παράδειγμα της Γαλλίας και της Νότιας Αφρικής. The proposed amendment seeks to make mandatory the disclosure of non-financial data, including information relating to environmental and social matters. This obligation will only apply to those companies, the average number of employees of which exceeds 500 and either their total balance sheet exceeds 20 millions Euros, or their net turnover exceeds 40 millions Euros. The Proposal seems to exempt the subsidiaries from the obligation set out as above, provided that the mother company submits a consolidated annual report also including the subsidiary, and that this report fulfils the requirements foreseen by the Proposal. Moreover, the listed companies are required to provide data on their policy on diversity issues. It is of particular interest that the European Proposal requires that the non-financial report constitutes a whole part together with the annual financial report of the company (Integrated Report), following thereby the examples of France and South Africa. Διάφορα Σήματα Ο νέος Ν. 4155/2013 τροποποιεί, μεταξύ άλλων, τον πρόσφατο νόμο περί σημάτων 4072/2012. Μερικές από τις καινοτομίες του είναι η χρήση ως σήματος και του διαφημιστικού συνθήματος (σλόγκαν), η απλή εξουσιοδότηση -χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής- σε περίπτωση που η κατάθεση της σχετικής δήλωσης γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, η κοινοποίηση της απόφασης που κάνει δεκτή τη δήλωση, εφόσον δεν συντρέχει λόγος απαραδέκτου κατά το άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, στον καταθέτη ή τον αντίκλητό του και άλλες κυρίως δικονομικής φύσεως ρυθμίσεις. Miscellaneous Trademarks New Law 4155/2013 modifies, among others, the recent law on trademarks Νο 4072/2012. Some of its innovations relate to the use of an advertising sign (slogan) as a trademark, the filing οf a trademark s application by an attorney with a simple proxy without the certification of the signature, the notification of the decision which accepts the trademark s application to the applicant or the procedural representative provided that there is no ground for a refusal according to article 123 or the par. 1 and 3 of article 124 and other arrangements of a mainly procedural nature. 6

7 Πιστωτικά και άλλα Ιδρύματα Νέες υποχρεώσεις εισάγει πρόσφατη Εγκύκλιος (η με αριθμό 1142/ΦΕΚ Β/1471/ ΠΟΛ) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχωνσυνδικαιούχων (όνομα, επώνυμο και ΑΦΜ) και το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos, που αυτοί απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή αρχείων θα έχει γίνει έως την Credit and other Institutions A recent Circular of the Ministry of Finance (No 1142/ Gov.Gaz. vol.b / 1471/ ) introduces new obligations for credit and other institutions. Credit institutions along with the foreign credit institutions branches in Greece as well as the investment services providers, are obliged to forward to the General Secretariat of Information Systems -Ministry of Finance- electronic files with lists containing data of the beneficiaries and co-beneficiaries (name-surname-tax Registration Number) of any accounts, as well as the credit and debit amounts of interest paid on deposits and repos acquired during the previous year. Specifically for its initial implementation phase, the submission of such files must be done by Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Εξελίξεις για τις ιδιωτικοποιήσεις Α. Αξιοποίηση Γης Ακίνητο στην περιοχή Αφάντου (Ρόδος) & 3 Ξενοδοχεία «ΞΕΝΙΑ» To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 12η Ιουλίου 2013 την έναρξη δημόσιων διεθνών διαγωνισμών για την αξιοποίηση των ακινήτων: α) στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, η οποία περιλαμβάνει (i) το ακίνητο Γκολφ Αφάντου (έκτασης τ.μ.) και (ii) το ακίνητο Νότιο Αφάντου (έκτασης τ.μ.) B. Υποδομές Λιμάνια & Μαρίνες Χίου και Πύλου Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 19η Ιουλίου 2013 την έναρξη δύο δημόσιων διεθνών διαγωνισμών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας και τμήματος των Λιμένων Χίου και Πύλου. Business Opportunities Progress on Privatizations Α. Land Development Land plots in Afantou (Rhodes) & 3 Xenia Hotels HRADF launched on July 12, 2013 two international tender processes for the properties of: a) the Afantou area of the island of Rhodes, which consists of (i) the Afantou Golf property, with a surface of 1,539,648 sqm and (ii) the South Afantou property, with a surface of 256,766 sqm, and b) 3 Xenia Hotels in Andros, Skiathos and Tsagarada. B. Infrastructure Ports and Marinas of Chios and Pylos HRADF launched on July, 19, 2013 two international tender processes for the concession of the right to use, operate, manage and exploit the marinas and parts of the small ports of Chios and Pylos. 7

8 Περιφερειακά Αεροδρόμια Την 31η Μαίου 2013 έληξε με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από έντεκα (11) επενδυτικά σχήματα η προθεσμία για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης 37 Περιφερειακών Αεροδρομίων. Regional Airports On May, 31, 2013, the deadline for the submission of an expression of interest for the provision of services in relation to the use, operation, management and maintenance of 37 Regional Airports expired. 11 investment schemes expressed such an interest. Γ. Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο ΟΠΑΠ To ΤΑΙΠΕΔ ολοκλήρωσε τον διεθνή διαγωνισμό για την απόκτηση του 33% του ΟΠΑΠ. Η κοινοπραξία EMMA DELTA κατέθεσε βελτιωμένη κατά 30 εκ. (καταβλητέο σε δόσεις) οικονομική προσφορά, διαμορφώνοντας την έτσι στα 652 εκ.. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε Tο ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε στις 12 Ιουλίου 2013 την έναρξη διεθνούς διαγωνισμού για την απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπεται να διεξαχθεί σε δύο φάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αρχικά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και ακολούθως την κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους. C. Corporate Hellenic Football Prognostics Organisation S.A. ( OPAP ) HRADF concluded an international public tender for the sale of 33% stake in OPAP S.Α. EMMA DELTA joint venture submitted a financial offer, improved by an additional 30 million (payable in installments), thus amounting to a total of 652 million. TRAINOSE (Train operating company) HRADF launched on July, 12, 2013 an international tender process for the sale of 100% of TRAINOSE S.A. The bidding process will be conducted in two phases, comprising initially the submission for expressions of interest and subsequently the submission of binding financial offers by shortlisted investors. 8

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ... 13 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT Το Μοναδικό και Διεθνώς Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Φορολογία στην Ελλάδα To επαγγελματικό δίπλωμα ADIT σχεδιάστηκε και

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 newsletter νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Το Δ.Σ. του ΕΙΕΕ συμμετείχε ενεργά στα δύο Διεθνή Συνέδρια στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT Περιεχόμενα Index Γενικά Δραστηριότητα προμηθειών Σύγκρουση συμφερόντων Δώρα / προσωπικά oφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα