ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΒΑΚΡΑΤΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και κύρωση του οργανισμού αυτού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «MONOSUN Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Σαιντ Κρίστοφερ Κρήτη Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επι χειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Σαιντ Κρίστο φερ Κρήτη Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004»... 3 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «PHARMATHEN IN TERNATIONAL S.A.» στις διατάξεις του ν.3299/ Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στα δημιουργού μενα Μητρώα, «Γεωργικών Συμβούλων» και «Συνεργα τών Γεωργικών Συμβούλων», όσων έχουν εγγραφεί στα τηρούμενα στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Μητρώα «Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων» και «Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμ βούλων», αντίστοιχα, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.1 του Κανονισμού ΕΚ/1782/2003 και μέ χρι τη δημιουργία των Μητρώων «Πιστοποιημένων Γε ωργικών Συμβούλων» και «Πιστοποιημένων Συνεργα τών Γεωργικών Συμβούλων», τα οποία προβλέπει η υπ αριθμ / («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γε ωργούς, ΕΚ/1782/2003») κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης Οικονομίας και Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ τ.β 1375/ ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) Έγκριση σύστασης του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΒΑ ΚΡΑΤΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και κύ ρωση του οργανισμού αυτού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Την υπ αριθμ / δημόσια διαθήκη της Αντιγόνης Βακράτσα του Σταματίου, ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Δημητρίου Σούλη Νιάου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ αριθμ. 4839/ πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στον τόμο 2443 με αριθ μό 17, με την οποία σύστησε Ιδρυμα με την επωνυμία «ΒΑΚΡΑΤΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και με έδρα τη νήσο Σκόπελο Μαγνησίας. 2) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 95 και 98 του α.ν. 2039/ 1939, β) 101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα. 3) Την από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων. 4) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυ πουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (ΦΕΚ 204/Β ). Με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο 1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του Ιδρύματος με την επω νυμία «ΒΑΚΡΑΤΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», η οποία έγινε με την υπ αριθμ / δημόσια διαθήκη της Αντιγόνης Βακράτσα του Σταματίου, ενώ πιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Δημητρίου Σούλη Νιάου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ αριθμ. 4839/ πρακτικό του Μονομελούς Πρω τοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στον τόμο 2443 με αριθμό 17. Το Ίδρυμα τούτο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδεί ας και Θρησκευμάτων και διέπεται από τις διατάξεις της ανωτέρω συστατικής του πράξης, του παρακάτω οργανι σμού, του α.ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδό θηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου. 2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρι σης του Ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δέκα πέντε (15) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:

2 18650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΒΑΚΡΑΤΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Άρθρο 1ο Μορφή Επωνυμία Εδρα Σφραγίδα 1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΒΑΚΡΑ ΤΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» που συστή θηκε από την Αντιγόνη Βακράτσα του Σταματίου με την υπ αριθμ / διαθήκη της ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Δημητρίου Σούλη Νιάου, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, των άρθρων 108 επ. του Αστικού Κώδικα, του α.ν. 2039/1939, όπως ισχύει ο νόμος αυτός και εκάστοτε θα ισχύει, και των σε εκτέλεση του νόμου τούτου διαταγμάτων. 2. Έδρα του ιδρύματος είναι η νήσος Σκόπελος του Νομού Μαγνησίας. 3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του ιδρύματος και το έτος εγκρίσεως της συστάσεώς του. Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι: α) Η χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους νέους ή νέες που αποφοιτούν από τα Λύκεια της Σκοπέλου και της Γλώσσας Μαγνησίας, για τη συνέχιση των σπουδών τους στα διάφορα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ σης (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία κ.λπ.) της χώρας ή του εξωτερικού και για μια πενταετία (5ετία) σε καθένα χωριστά και εφ όσον, σύμφωνα με τη βεβαίωση του Ιδρύματος, φοιτούν κανονικά. Η υποτροφία θα δίνεται μόνο στους αριστεύοντες και όχι στους πρωτεύοντες αυτούς, δηλαδή που δεν εξασφάλισαν «άριστα» αδια κρίτως καταγωγής. β) Η υποτροφία θα χορηγείται σε όλους τους απο φοίτους αριστεύοντες που θα εισάγονται στα Ανώ τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με τις πρώτες τους εξε τάσεις. γ) Θα χορηγείται για πέντε χρόνια και σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό ή εσωτερικό θα συνεχίζεται για δύο ακόμη χρόνια. Ενώ σε περί πτωση που ο υπότροφος σπουδάζει σε σχολές που απαιτούν περισσότερα χρόνια φοίτησης η υποτροφία παρατείνεται τόσο όσο και ο απαιτούμενος χρόνος για την ομαλή εξέλιξη των σπουδών. Στην περίπτωση δε μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και εσωτερικό θα παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια. Άρθρο 3 Περιουσία Πόροι Περιουσία του Ιδρύματος αποτελούν: Τα ακίνητα που διέθεσε στο ίδρυμα η Αντιγόνη Βα κράτσα ήτοι: α) Ένας ελαιώνας κείμενος στη θέση «Κοτρωνάκι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκοπέλου εκτάσε ως 5.838,85 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησίες κληρονόμων Νικ. Βαφίνη, Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, Νικολάου Κλωνάρη και δημό σιους δρόμους. β) Ένας ελαιώνας κείμενος στη θέση «ΛΑΛΑΡΙΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκοπέλου, εκτά σεως 2.787,95 τετ. μέτρων και τμήμα αυτού 48,85 τετ. μέτρων το οποίο αποχωρίσθηκε από τη διάνοιξη του δημόσιου δρόμου και κείται ένθεν του δρόμου αυτού, ο οποίος συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησίες Γεωργίου Απ. Λεμονή, αγροτική οδό, επαρχιακή οδό Σκοπέλου Γλώσσας, ιδιοκτησία Αργ. Χατζητρακόσα και Αλεξ. Αγ γελέτου, άλλη αγροτική οδό, ιδιοκτησία Γ. Κοσύφη και Σταμ. Περίσση. γ) Δύο ελαιώνες κείμενοι στην αυτή θέση «Λαλαριά» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκοπέλου, οι οποίοι διαχωρίζονται μεταξύ με δημόσιο δρόμο κάθετο προς την επαρχιακή οδό Σκοπέλου Γλώσσης από τους οποίους ο ένας έχει έκταση 6.329,57 τετ. μέτρων και συνορεύει με ιδιοκτησίες Κ. Κυράνη, Σπύρου, δρόμο και άλλους ιδιοκτήτες και την επαρχιακή οδό Σκοπέλου Γλώσσας και ο άλλος (κείμενος νοτιοανατολικά) έχει έκταση 6199,97 τετραγωνικών μέτρων και συνορεύει με ιδιοκτησίες Δ. Σάββα, Λάμπρου Χρηστίνη, και άλλους ιδιοκτήτες και την επαρχιακή οδό Γλώσσης Σκοπέλου. Επιπλέον τα μετρητά χρήματα που ήταν κατατεθειμένα επ ονόματι της διαθέτιδος στο Υποκατάστημα Λονδίνου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατατεθειμένα σήμερα στον λογαριασμό του ιδρύματος με υπ αριθμ. 471/ στο κατάστημα Σκοπέλου Μαγνησίας της ίδιας Τράπεζας ανέρχονται στο ποσό των ,93 ευρώ. Πόροι του ιδρύματος είναι: α) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των ακινή των που αναφέρονται ανωτέρω. β) Οι τόκοι από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα ή σε άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς, χρήματα γ) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό. Άρθρο 4 Διοίκηση 1. Το ίδρυμα διοικείται από εννιαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους: α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο Σκοπέλου, ως Πρόεδρο β) τον εκάστοτε Λυκει άρχη Σκοπέλου, γ) Τον εκάστοτε Λυκειάρχη Γλώσσης, δ) Τον Ιωάννη Βασίλειο Γεωργίου Ρεμπάκη ε) την Μαρία Δελήτσικου Παπαχρήστου στ) τον Κωνσταντίνο Πανα γιώτου Λεμονή, Διευθυντή Εθνικής Τραπέζης Σκοπέλου ζ) την Κυρατσούλα Ραμαντάνη σύζυγο Ανδρέα Λατζούνη η) Την Σοφία Λεμονή σύζυγο Αποστόλου Κρικίδη θ) Τον Κωνσταντίνο Καλλιανό, ιερέα. Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι: α) Ο εκάστοτε Γυμνασιάρχης Σκοπέλου, β) ο Κωνστα ντίνος Παναγιώτη Σκούρας, δικηγόρος, γ) η Ζαφειρούλα Θωμά Λεμονή δ) η Σοφία Βαλσαμάκη Πιτσινή και ε) ο Νικόλαος Εμμανουήλ Βλαχάκης. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ισόβια. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποι οδήποτε λόγο κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση θα συμπληρώνεται με από φαση των υπολοίπων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 99 του α.ν. 2039/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι (6) μήνες και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τέσσερα (4) από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκλη ση του Προέδρου. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα από ντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του 6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά νονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας η γνώμη με την οποία συντάσ σεται ο Πρόεδρος. 7. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζό μενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται όλες οι απο φάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. 9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση της υπηρεσίας του ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα. 10. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να συμμετέ χουν στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο, εφόσον υπάρχει απαρτία των παρόντων μελών. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και τη λειτουρ γία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του α.ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα: α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο προς έγκριση στην αρμόδια από το νόμο Αρχή τον προϋπο λογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του α.ν. 2039/1939 και του από βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 552, τ.α ). Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και τον γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος. β) Αποφασίζει για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις, γενικότερα, της εργατικής νομοθεσίας. γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος. δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρο νομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος. Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Προέδρου 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύ ματος: α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, κα θώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από τον Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν δεν συζητείται, εκτός εάν πρόκειται για επείγου σα υπόθεση και συμφωνήσει γι αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί, όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους. στ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδο τήσεις και εντολές αυτού. 2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη ρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, το μεγαλύτερο σε ηλικία τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου 1. Ο/Η Αντιπρόεδρος του ιδρύματος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες του/της Αντι προέδρου σε άλλον Σύμβουλο. 3. Τον/την Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

4 18652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Γραμματέα 1. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους β) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοι κητικού Συμβουλίου γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. δ) Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευ θύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια αυτών. 2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογη μένα απαραίτητο (λόγω ειδικών συνθηκών) να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος. 3. Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ανα πληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού. Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Ταμία 1. Ο Ταμίας του ιδρύματος: α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες απο δείξεις. β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του α.ν. 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό που είναι αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επειγουσών δαπανών του ιδρύ ματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους. γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντο λή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. δ) Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του ιδρύματος. στ) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογι σμού, απολογισμού και ισολογισμού του ιδρύματος. 2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώ νει άλλο μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζε ται με απόφαση αυτού. Άρθρο 10 Επιλογή και ανακήρυξη υποτρόφων Δικαίωμα υποτροφίας θα έχουν όσοι πληρούν τις προ ϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο α) του άρθρου 3 του παρόντος. Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων γίνεται χωρίς διαγωνισμό αλλά κατόπιν υποβολής αιτήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του α.ν. 2039/1939 και του από , καν. Δ/τος (ΦΕΚ 286 Α ). Άρθρο 11 Χορήγηση υποτροφιών 1. Το ποσό της μηνιαίας ή ετήσιας υποτροφίας κάθε υποτρόφου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με το ύψος των καθαρών εσόδων του ιδρύματος και τον αριθμό των υποτρόφων, πάντοτε όμως μέσα στα όρια που ορίζονται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος, του άρθρου 54 του α.ν. 2039/1939 και του άρθρου 28 του, από , καν. Δ/τος (ΦΕΚ 286 Α ). 2. Οι υποτροφίες καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 23, 24, 26 και 27 του, από , καν. Δ/τος (ΦΕΚ 286 Α ). 3, Η χορήγηση της υποτροφίας διακόπτεται όταν συ ντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. α (συμπλήρωση διετίας και μη κανονική φοίτηση) ως και τυχόν άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 29 του ανωτέρω Κανονιστικού Διατάγματος, οι οποίες διαπιστώνονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, που έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη πορεία των σπουδών και να αξιώνει απ αυτούς την υποβολή, κάθε έτος, αποδεικτι κών στοιχείων της επίδοσής τους. Άρθρο 12 Οικονομική διαχείριση Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρ νησης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης της σύστασης του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παρα ταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολο γιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του. Άρθρο 13 Βιβλία και στοιχεία 1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστι κή τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης. δ) Βιβλίο μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόμα τα των υποτρόφων, η σχολή που φοιτούν, ο χρόνος και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρ θρου 34 του, από , καν. Δ/τος (ΦΕΚ 286 Α ). ε) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. στ) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο. 2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλ λων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης του σκοπού του. Άρθρο 14 Τροποποίηση Οργανισμού Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του α.ν. 2039/1939 και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Άρθρο 15 Διάλυση του Ιδρύματος Τύχη περιουσίας αυτού 1) Το Ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορί ζει. 2) Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιοδή ποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Σκο πέλου, ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχειρίσεως για την εκτέλεση των ίδιων σκοπών και με την ίδια επωνυμία. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ανα θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ F ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (2) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «MONOSUN Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/4/00770/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «MONOSUN Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενο δοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 180 δωματίων, 360 κλινών, στο Αγιο Φωκά Κώ της Επαρχίας Κώ του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής δαπάνης είκοσι τεσσά ρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 50%, ήτοι δώδεκα εκα τομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εβδομήντα πέ ντε (75) νέες θέσεις εργασίας (43,9 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (3) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Σαιντ Κρίστοφερ Κρήτη Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επι χειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Σαιντ Κρίστο φερ Κρήτη Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/4/00670/ν.3299/ 2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Σαιντ Κρίστοφερ Κρήτη Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπο ρικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Σαιντ Κρίστοφερ Κρήτη Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 393 δωματίων, 615 κλινών, στο Δήμο Σητείας του Νομού Λασιθίου Κρήτης, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα εννέα χι λιάδων ( ,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 35%, ήτοι ποσό εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δώ δεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εβδομήντα δύο (72) νέες θέσεις εργασίας (39,0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνω μοδότησης της επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ F (4) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00484/Ε/Ν.3299/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας «PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευ ασμάτων, στην τοποθεσία ΒΙΟ.ΠΑ Σαπών του Δ. Σαπών του Ν. Ροδόπης, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα έξι χι λιάδων ευρώ ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 50%, ήτοι ποσό επιχορήγησης δέκα έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ ( ). Νέες θέσεις απασχόλησης: 104 Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

6 18654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (5) Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στα δημι ουργούμενα Μητρώα, «Γεωργικών Συμβούλων» και «Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», όσων έχουν εγγραφεί στα τηρούμενα στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Μητρώα «Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων» και «Δοκίμων Συ νεργατών Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.1 του Κα νονισμού ΕΚ/1782/2003 και μέχρι τη δημιουργία των Μητρώων «Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμ βούλων» και «Πιστοποιημένων Συνεργατών Γεωργι κών Συμβούλων», τα οποία προβλέπει η υπ αριθμ / («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργούς, ΕΚ/1782/2003») κοινή υπουργική απόφα ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης Οικονομίας και Οικονομι κών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ τ.β 1375/ ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «συμμε τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ ΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α ) και του άρθρου 3 του αυτού νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 α ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101). β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280). γ) Του άρθρου 8 του ν. 3399/2005 «ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 255). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Τα άρθρα 13 ως 16 και 145 του Κανονισμού (ΕΚ 1782/2003 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κα νόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορι σμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1868/1992, (ΕΚ) υπ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ ) υπ αριθμ. 2529/2001» (L 270). 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1783/2003 και ισχύει. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονι σμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ. (L 153). 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 6. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β ), που κυρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α ). 7. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 538 Β ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / Υπουργικής απόφασης των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών, Χωροταξίας, Περι βάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β )». 8. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» (ΦΕΚ 764 Β). 9. Το π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α 297). 10. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 943/1971 (ΦΕΚ α 141) και το ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυ τικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α 128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375/Β) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 1782/03). 12. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ τ.β 1725/ ) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη λειτουργία «Συστήματος Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωρ γικών Συμβούλων», κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ αριθμ / (ΦΕΚ τ.β 1375/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 13. Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρ τισης στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του «Μητρώου Δοκίμων Γεωργι κών Συμβούλων» και «Μητρώου Δοκίμων Συνεργατών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γεωργικών Συμβούλων», σύμφωνα με τα ορισθέντα με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ τ.β 1725/ ) κοινή υπουργική απόφαση, κατ εφαρμογή της οποίας έχουν, ήδη, εγγραφεί, στα εν λόγω Μητρώα, 943 «Δόκι μοι Γεωργικοί Σύμβουλοι» και 206 «Δόκιμοι Συνεργάτες Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα (σχετική η υπ αριθμ. Συνεδρ. 15/ απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 14. Την ανάγκη άμεσης εγκατάστασης του συστήμα τος γεωργικών συμβούλων και συνεργατών γεωργικών συμβούλων βάσει των καταρτιζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, Μητρώων «Γεωργικών Συμβού λων» και «Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων». 15. Την εισήγηση της ειδικής επιτροπής υπό την προε δρία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, στο ΥΠΑΑΤ που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνον 1. Τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί, στα Μητρώα «Δο κίμων Γεωργικών Συμβούλων» και «Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», που τηρούνται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κατ εφαρμογή της υπ αριθμ / (ΦΕΚ τ.β 1725/ ) κοινή υπουργική απόφαση, δικαιούνται να ζητήσουν την εγγραφή τους, στα καταρτιζόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, Μητρώα «Γε ωργικών Συμβούλων» και «Συνεργατών Γεωργικών Συμ βούλων» (ως «Γεωργικοί Σύμβουλοι» και ως «Συνεργάτες Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα), για τις θεματικές ενότητες, για τις οποίες έχουν εγγραφεί στα εν λόγω Μητρώα «Δοκίμων». 2. Οι «Δόκιμοι Γεωργικοί Σύμβουλοι» και οι «Δόκιμοι Συνεργάτες Γεωργικών Συμβούλων», για να εγγραφούν στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων» και στα «Μητρώα Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα, υπο βάλλουν σχετική Έντυπη Αίτηση Δήλωσή τους, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το οποίο και καθορίζει τον ενιαίο τύπο αυτής της Αίτησης Δήλωσης, ώστε να είναι δεκτική μηχανογραφικής επεξεργασίας, μετ επανέλεγχον τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητι κών, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πλήν της βεβαίωσης επάρκειας. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. ορίζει με απόφασή του, ειδική προθεσμία η οποία λήγει σε κάθε περίπτωση την για την κατάθεση (στο πρωτό κολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του στη Θεσσαλονίκη) των ανωτέρω Αιτήσεων Δηλώσεων των ενδιαφερομέ νων και μεριμνά για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποί ηση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης των ενδιαφερομένων με δημοσίευσή της τουλάχιστον στον ημερήσιο τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφασίζει επί των ανωτέρω Αιτήσεων εγγραφής στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων» και στα «Μητρώα Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», το αργότερο μέχρι την 31 Ιουλί ου Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η Αίτηση γίνεται δεκτή εγγράφεται στο οικείο Μητρώο, με ημερομηνία εγγραφής την ημέρα έκδοσης της εν λόγω απόφασης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκδίδει, για την εγγραφή αυτή, πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου, οι θεματικές ενότητες που καλύπτει, η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σ αυτό και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, που ορίζει, με απόφασή του, το Διοι κητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθορίζοντας τον τύπο και του πιστοποιητικού αυτού. 5. Οι «δομές Γεωργικών Συμβούλων» και οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) του άρθρου 2 παρ.1 περιπτ. β και γ της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης ως και οι συνιστώμενες από τις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμίδας δομές, δικαιούνται να εγγραφούν στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων», εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Απασχολούν, κατά πλήρη απασχόληση, τουλάχι στον δύο (2) «Γεωργικούς Συμβούλους», οι οποίοι καλύ πτουν τουλάχιστον τρεις από τις θεματικές ενότητες της παρ. 1.1 του άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης εκτός εάν απασχολούνται πλήρως οι ίδιοι μέτοχοι της παρ.β. β) Στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο των «δομών Γε ωργικών Συμβούλων», εξαιρουμένων των Α.Σ.Ο., μετέ χουν τουλάχιστο κατά 51% «Γεωργικοί Σύμβουλοι». γ) Διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ακό λουθα μέσα: αα. Επαγγελματική στέγη. αβ. Ένα τουλάχιστον (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά 2 εργαζόμενους. αγ. Σύστημα αρχειοθέτησης για έντυπα και ηλεκτρο νικά αρχεία. αδ. Λογισμικό εφαρμογών γραφείου και λογισμικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατεστημένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. αε. Σύνδεση στο διαδίκτυο, με ελάχιστη ταχύτητα 128 Κbit/sec. δ) Το αντικείμενο της δραστηριότητας αποκλειστικά των ιδίων (ατομικής επιχείρησης, νομικού προσώπου, Α.Σ.Ο. ή δομής που συστήνεται από Α.Σ.Ο.) δεν περι λαμβάνει εμπορία γεωργικών σκευασμάτων και φαρ μάκων. ε) Δεν είναι μέτοχοι (η ατομική επιχείρηση, το νομι κό πρόσωπο, η ΑΣΟ, η συνιστωμένη από Α.Σ.Ο. δομή, ή στελέχη αυτών) σε εταιρεία εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτρο φών, είτε ως Εταιρία είτε τα στελέχη αυτής. και στ) Τα στελέχη της ατομικής επιχείρησης, του νομι κού προσώπου, της Α.Σ.Ο., και της συνιστωμένης από Α.Σ.Ο. δομής, δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με εταιρείες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών. 6. Ο «Γεωργικός Σύμβουλος» που μετέχει ή εργάζεται σε ατομική επιχείρηση ή σε νομικό πρόσωπο ή σε Α.Σ.Ο. της παρ.5 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στο σύστημα και ως φυσικό πρόσωπο. 7. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών) και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε, είτε συνεργαζόμενα, είτε αυτοτελώς έκαστο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και του συστήματος, οργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία υποχρεω τικά παρακολουθούν οι φορείς λειτουργίας του συστή ματος, εφόσον κληθούν για το σκοπό αυτό.

8 18656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικά το πρώτο έτος εφαρμογής τα ενημερωτικά σεμινάρια υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο των φορέων λειτουργίας. 8. Οι «δομές Γεωργικών Συμβούλων» και οι Αγροτι κές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) της ανωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίες εν διαφέρονται να εγγραφούν στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων», υποβάλλουν, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συμπληρωμένη σχετική Έντυπη Αίτηση Δήλωσή τους, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της αιτούμενης εγγραφής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθορίζει, με απόφασή του, τον τύπο της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο Έντυπης Αίτη σης Δήλωσης, ώστε οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις Δηλώ σεις να ανταποκρίνονται, κατά τρόπο ενιαίο και δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας, στην περιεχόμενη σ αυτές δήλωση καταγραφή των απαιτούμενων από τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση προϋποθέσεων και ορίζει ειδική προθεσμία για την κατάθεση των Αιτήσεων, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την σύμφω να με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Οι Αιτήσεις Δηλώσεις, μετά την καταχώρησή τους, στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., διαβιβά ζονται, αυθημερόν, στο Γραμματέα της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 10 του παρόντος «Γνωμοδο τικής Επιτροπής Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων και Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων» και καταχωρούνται από αυτό, στο τηρούμενο, με ευθύνη του, Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου της. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αποφασίζει μέχρι , επί των Αιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με την υποβαλλόμενη σε αυτό γνώμη της προαναφερόμενης «Γνωμοδοτικής Επιτρο πής», την αποδοχή ή την απόρριψη των Αιτήσεων αυτών. Για το σκοπό αυτό, η ανωτέρω Επιτροπή συνέρχεται και γνωμοδοτεί, επί των Αιτήσεων, υποχρεούμενη να διαβιβάσει την αιτιολογημένη γνώμη της, προς το Δι οικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η Αίτηση γίνεται δεκτή, κατά τα ανωτέρω, εγγράφεται στο «Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων», με ημερομηνία εγγραφής την ημέρα έκδοσης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκδίδει, για την εγγραφή αυτή, Πι στοποιητικό, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου, οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η εγγρα φή του ενδιαφερομένου σ αυτό και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, που ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθορίζοντας τον τύπο του Πιστοποιητικού αυτού. 10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται τα μέλη της συνιστώμενης με την παρούσα «Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων και Συνερ γατών Γεωργικών Συμβούλων», που έχει την έδρα της στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί: α. Επί των Αιτήσεων των ενδιαφερομένων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, για την εγγραφή τους στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων». β. Δεσμευτικά για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επί των Αιτήσεων Θεραπείας κατά πράξεων, που εκδόθηκαν κατά τη δια δικασία της υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση και γ. κατά τον επανέλεγχο των ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, συ γκροτούμενη ως εξής: α. Πρόεδρός της ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου τούτου, Κα τηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, Ειδικότητας Γεωπόνων, με βαθμό Διευθυντή και ως αναπληρωτής του, υπάλληλος, με τα ίδια προσόντα και θέση. β. Μέλη της ορίζονται: αα. Δύο υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, με αναπληρω τές τους, υπαλλήλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τα ίδια προσόντα. Και ββ. Δύο υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμο γών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, με αναπλη ρωτές τους, υπαλλήλους της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, με τα ίδια προσόντα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, ως Γραμματέας της Επιτροπής, και ως αναπληρωτής του, Διοικητικοί υπάλ ληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 11. Όλες οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 12. Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης είναι ότι οι αναφερόμενες θεματικές ενότητες περι λαμβάνουν μόνον τον τομέα «πολλαπλή συμμόρφωση» (παρ. 1.1 άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής από φασης). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ιωάννινα, 23Δεκεµβρίου 2016 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθµ. πρωτ. 202030 Δ/ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαρίκας Κοτοπούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κομοτηνή, 09 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κομοτηνή, 09 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κομοτηνή, 09 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 61674 (σχετ. 38913) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα