ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τηλέφωνο: Fax: Έχοντας υ όψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α) Την υ αριθµ. 7624/ (Α Α: ΒΑΓΨΩ1-4Κ6) Α όφαση ηµάρχου, ερί Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. β) Την υ αρίθ. 13/ (Α Α: ΩΒΙΥΩ1 -ΦΝ0) Α όφαση Αντιδηµάρχου, ερί Συγκρότηση Ε ιτρο ής διεξαγωγής δηµο ρασιών για το έτος γ) το Π.. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) δ) το.κ.κ (Ν.3463/06) ε) το Ν.3852/2010 στ) την αριθ. 84/2015 Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση των ακτών ζ) την υ αρίθ. 110/2015 Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την ο οία τρο ο οιήθηκε η υ αρίθ. 84/2015 Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Σκο έλου η) την υ αρίθ. 36/2015 α όφαση της Οικονοµικής ε ιτρο ής µε την ο οία καθορίστηκαν οι όροι της δηµο ρασίας. θ) το υ αριθ. 980/ έγγραφο του εξουσιοδοτηµένου υ αλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου ηµόσιας Περιουσίας, µε το ο οίο εκφράζει σύµφωνη γνώµη στο ήµο Σκο έλου σχετικά µε το εριεχόµενο της ροκήρυξης ι) την ΚΥΑ Π /586Β ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/ τεύχος Β ), καθώς και την υ αρίθµ. Π /728ΕΞ2015/ (ΦΕΚ 828/ τεύχος Β ) τρο ο οιητικής της. κ) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 1

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ηµο ρασία λειοδοτική, φανερή και ροφορική για την αραχώρηση, του δικαιώµατος α λής χρήσης αιγιαλού, αραλίας, ρος τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος ου εριγράφεται αρακάτω και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε ροθεσµία δέκα (10) ηµερών α ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 1)Περιγραφή χώρων αραχώρησης, του δικαιώµατος α λής χρήσης αιγιαλού, αραλίας ρος τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος & ελάχιστο όριο της ρώτης ροσφοράς Οι χώροι αραχώρησης, του δικαιώµατος α λής χρήσης αιγιαλού, αραλίας ρος τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2971/01, την ΚΥΑ Π /586Β ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/ τεύχος Β ), καθώς και την υ αρίθµ. Π /728ΕΞ2015/ (ΦΕΚ 828/Β /2015) τρο ο οιητικής της και το ελάχιστο όριο της ρώτης ροσφοράς ορίζονται ως εξής: Το οθεσία ΓΛΥΣΤΕΡΙ ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΒΕΛΑΝΙΟ Άσκηση ραστηριότητας & τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίουκαντίνας & τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίουκαντίνας & τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίουκαντίνας Τετραγωνικά Μέτρα 285,00 15,00 485,00 15,00 270,00 15,00 Η Τιµή Εκκίνησης 6.000, , ,00 2

3 ΜΗΛΙΑ ΜΗΛΙΑ ΧΟΒΟΛΟ-ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ (ΝΤΑΜΑΡΙ) ΕΛΙΟΣ-Ν. ΚΛΗΜΑ (δεξιά του λιµενοβραχίονα) ΧΟΒΟΛΟ-Ν. ΚΛΗΜΑ (αριστερά του λιµενοβραχίονα) ΕΛΙΟΣ-ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ & τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίουκαντίνας θαλασσίων µέσων αναψυχής Εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής Εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής & τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίουκαντίνας 485,00 15,00 200,00 195,00 500,00 250,00 50,00 60,00 90,00 15, , ,00 500,00 500,00 250,00 150,00 300,00 350,00 2) Ενιαία αραχώρηση χώρου καντίνας και χώρου µέσω δηµο ρασίας Για τις ακτές Γλυστέρι, Στάφυλος, Βελανιό, Μηλιά & Περιβολιού ο χώρος καντίνας και ο χώρος θα δηµο ρατηθεί ενιαία. Στην ερί τωση αυτή αφού υ ογραφεί το συµφωνητικό για την εγκατάσταση του τελευταίου λειοδότη στην ακτή, εκτός α ό την σχετική άδεια ου θα ρέ ει να διαθέτει για την λειτουργία της καντίνας, θα ρέ ει να διαθέτει και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία και να αναφέρονται και οι δύο δραστηριότητες στην άδεια έναρξης ε αγγέλµατος. 3) Τρό ος ιενέργειας της ηµο ρασίας Η δηµο ρασία είναι φανερή και ροφορική, διεξάγεται δε κατά την 3

4 ορισθείσα ηµέρα και ώρα ου αναφέρεται αρακάτω. Η δηµο ρασία µ ορεί να συνεχιστεί και έραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακο ής οι ροσφορές. Για τη συνέχιση της δηµο ρασίας και έραν της οριζόµενης ώρας α οφασίζει η Ε ιτρο ή, η α όφαση της ο οίας καταχωρείται στα ρακτικά. Οι ροσφορές των λειοδοτών αναγράφονται στα ρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατε ωνύµου του λειοδότη. Πάσα ροσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε λειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως α ό τον ρώτο στους ακόλουθους και ε ιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο λειοδότη. Αν κά οιος λειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο ρος την ε ί της δηµο ρασίας ε ιτρο ή, ρο της ενάρξεως του συναγωνισµού, αρουσιάζοντας και το ρος τούτο νόµιµο ληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. Η α όφαση της ε ί της δηµο ρασίας ε ιτρο ής ερί α οκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµο ρασία, ε ειδή δεν ληρεί τους υ ό της οικείας διακηρύξεως ροβλε όµενους όρους, αναγράφεται στα ρακτικά. Τα ρακτικά της δηµο ρασίας συντάσσονται εφ' α λού χάρτου. 4) Τό ος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµο ρασίας Η δηµο ρασία θα διεξαχθεί την 29/05/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης δηµο ρασίας 11:00 και ώρα λήξης δηµο ρασίας 12:00, µε δικαίωµα αράτασης της ώρας λήξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο α ό την ε ιτρο ή διενέργειας της δηµο ρασίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου (αίθουσα Ξενία). Σε ερί τωση ου η δηµο ρασία α οβεί άγονος θα διεξαχθεί την 05/06/2015 ηµέρα Παρασκευή την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους. 4

5 5) ικαιολογητικά συµµετοχής Για να γίνει κά οιος δεκτός στη ηµο ρασία ρέ ει να καταθέσει στην αρµόδια ε ιτρο ή τα κατωτέρω δικαιολογητικά : Α) Αίτηση συµµετοχής Β)Φορολογική ενηµερότητα. Γ) ηµοτική ενηµερότητα ερί µη οφειλής του στο ήµο ) Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τρά εζας στην Ελλάδα, για το οσό ου θα είναι ίσο µε δέκα τοις εκατό (10%) του οριζόµενου ελάχιστου ορίου ρώτης ροσφοράς της διακήρυξης υ ολογιζόµενου για ένα έτος µίσθωση, η ο οία θα αντικατασταθεί µε εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης κατά την υ ογραφή αυτής, µε οσού ίσου µε το ανωτέρω οσοστό ε ί του µισθώµατος ου ε ιτεύχθηκε, ό ως ορίζεται α ό την αρούσα διακήρυξη. Ε) Υ εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συµµετέχοντος,ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα. ΣΤ) Φωτοτυ ία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο Ζ) Σχετικό αραστατικό εκ ροσώ ησης αν είναι εταιρεία ή κ/ξ Η)Πληρεξούσιο Θ) Άδεια διαµονής σε ερί τωση ου αλλοδα ός ε ιθυµεί να συµµετάσχει στη ηµο ρασία 6) ικαίωµα α οζηµίωσης Ο τελευταίος λειοδότης δεν α οκτά δικαίωµα ρος α οζηµίωση α ό τη µη έγκριση των ρακτικών της δηµο ρασίας α ό το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής ου έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. Σε ερί τωση µη τελικής συνυ ογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου α ό τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ιεύθυνσης ηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υ άλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου ηµόσιας Περιουσίας, λόγω µη τήρησης των υ οδειχθεισών α ό αυτόν τρο ο οιήσεων ή µη συνα οστολής µαζί µε τα 3 αντίγραφα της µισθωτικής σύµβασης του ρωτοτύ ου δι λοτύ ου 5

6 είσ ραξης, το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής υ οχρεούται να α οχωρήσει α ό τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση α οζηµίωσης έναντι του ηµοσίου. 7) Μισθωτήριο Συµβόλαιο Ο τελευταίος λειοδότης υ οχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό την κοινο οίηση σ' αυτόν της α όφασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής, για το α οτέλεσµα της δηµο ρασίας, να ροσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την υ ογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση ου έχει καταθέσει κατα ί τει υ έρ του ήµου χωρίς δικαστική αρέµβαση, ενεργείται δε ανα λειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του α οτελέσµατος της δηµο ρασίας α ό την ροηγούµενη όµοια. Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα ου υ ογράφονται α ό τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί α ό το µισθωτή οσοστό 30% ε ί του συνολικού µισθώµατος υ έρ του Ελληνικού ηµοσίου και οσοστό τουλάχιστον 20%, ε ίσης, ε ί του συνολικού µισθώµατος στον Ο.Τ.Α. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο ροσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της µίσθωσης, η θέση του αραχωρούµενου χώρου µε συντεταγµένες και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου ου αραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, αραλία κ.λ..), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο χώρος αυτός α οτυ ώνεται µε ε ιµέλεια του ήµου και χωρίς καµία οικονοµική ε ιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου σε ε ισυνα τόµενο στο µισθωτήριο: ι) υ όβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ό ου δεν υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός, ιι) υ όβαθρο ορθοφωτοχάρτη α ό την εφαρµογή «ΟΡΕΝ» της ΕΚΧΑ Α.Ε., ιιι) α όσ ασµα του το ογραφικού διαγράµµατος καθορισµού ό ου αυτός υφίσταται. Ο ήµος α οστέλλει στο Αυτοτελές Γραφείο ηµόσιας Περιουσίας, αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της ηµο ρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον λειοδότη, σε τρία 6

7 (3) αντίγραφα ρος ροσυ ογραφή αυτών α ό τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ιεύθυνσης ηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υ άλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου ηµόσιας Περιουσίας, συνοδευόµενα α ό το ρωτότυ ο δι λότυ ο είσ ραξης για την α όδειξη καταβολής του οφειλόµενου οσοστού υ έρ του ηµοσίου. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο ρέ ει να έχουν ενσωµατωθεί, ε ί οινή ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υ οδείξεις του Προϊσταµένου της Περιφερειακής ιεύθυνσης ηµόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτηµένου υ αλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου ηµόσιας Περιουσίας, καθώς και να αναγράφεται, ε ί οινή ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του δι λοτύ ου είσ ραξης του οσοστού υ έρ του ηµοσίου. Αµέσως µετά την υ ογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ήµου και του µισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον αραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 8) ιάρκεια εκµίσθωσης- ανα ροσαρµογή µισθώµατος Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται α ό της υ ογραφής της σύµβασης έως την 30/04/ ) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος Το µίσθωµα αφορά το τρέχον έτος. Ποσοστό τουλάχιστον 20%, ε ί του συνολικού µισθώµατος καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α κατά την υ ογραφή της σύµβασης και το υ όλοι ο οσοστό 50% θα καταβληθεί έως 15/08/2015, στο Ταµείο του ήµου Σκο έλου. 10) Υ οχρεώσεις µισθωτή Ο µισθωτής υ όκειται στις υ οχρεώσεις του άρθρου 7, στους όρους και τις ροϋ οθέσεις της ΚΥΑ Π /586Β ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/ τεύχος Β ), ό ως τρο ο οιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. Π /728ΕΞ2015/08-7

8 (ΦΕΚ 828/Β /2015), ερί «Α ευθείας αραχώρησης, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος α λής χρήσης αιγιαλού, αραλίας, όχθης και αρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και λεύσιµων οταµών, στους Οργανισµούς Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού» και κωδικο οίηση αυτής, καθώς και στους όρους και τις ροϋ οθέσεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), καθώς και της κείµενης νοµοθεσίας ερί αιγιαλού, ακόµα κι αν αυτές δεν αναφέρονται στο µισθωτήριο συµβόλαιο. 11) Λήξη µίσθωσης Ο µισθωτής υ οχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να αραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση στην ο οία το αρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε α οζηµίωση. 12) Αναµίσθωση Υ εκµίσθωση Σιω ηρή αναµίσθωση, ως και υ εκµίσθωση του µισθίου α ό τον µισθωτή α αγορεύεται α ολύτως. 13) Ευθύνη ήµου Ο ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υ οχρεούται σε ε ιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ α oχρώvτoς λόγου. 14) ηµοσίευση ιακήρυξης Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του αντιδηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες ριν α ό τη διενέργεια της δηµο ρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον ίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου, στο ρόγραµµα διαύγεια και στο site του ήµου. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ του Νοµού Μαγνησίας και στην ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ν. Αττικής. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο λειοδότη. 8

9 15) Σύµφωνη γνώµη Προϊσταµένου της Περιφερειακής ιεύθυνσης ηµόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτηµένου υ αλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου ηµόσιας Περιουσίας Εντός ε τά (7) εργασίµων ηµερών ριν την κατά νόµο δηµοσίευση της ροκήρυξης της ηµο ρασίας, ο ήµος α οστέλλει εγγράφως µε κάθε ρόσφορο µέσο στην Περιφερειακή ιεύθυνσης ηµόσιας Περιουσίας ή στο Αυτοτελές Γραφείο ηµόσιας Περιουσίας, αντίγραφο σχεδίου της ροκήρυξης της ηµο ρασίας συνοδευόµενο α ό ορθοφωτοχάρτες. Ο Προϊστάµενος της Περιφερειακής ιεύθυνσης ηµόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτηµένος υ άλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου ηµόσιας Περιουσίας, υ οχρεούται να ενηµερώσει εντός ε τά (7) εργασίµων ηµερών α ό τη λήψη της ροκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως µε κάθε ρόσφορο µέσο (.χ. τηλεοµοιοτυ ία, κλ.) εάν το εριεχόµενο της ροκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία ερί αιγιαλού και της αρούσας α όφασης. Παρεχοµένης ά ρακτης της ανωτέρω ροθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Περιφερειακής ιεύθυνσης ηµόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτηµένου υ αλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου ηµόσιας Περιουσίας, ως ρος το εριεχόµενο της ροκήρυξης. Αν ο Προϊστάµενος της Περιφερειακής ιεύθυνσης ηµόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτηµένος υ άλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου ηµόσιας Περιουσίας δια ιστώσει ότι δεν ληρούνται οι ροϋ οθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας ερί αιγιαλού και της αρούσας α όφασης, υ οδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να α όσχει α ό τη διενέργεια δηµο ρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η µίσθωση του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να ροβεί στην ανα ροσαρµογή ο οιουδή οτε όρου της ροκήρυξης, ου κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµ εριλαµβανοµένης της ανα ροσαρµογής της τιµής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη ή υψηλότερη α ό εκείνη ου αντα οκρίνεται στις µισθωτικές αξίες της εριοχής 9

10 16) Ε ανάληψη της δηµο ρασίας Η δηµο ρασία ε αναλαµβάνεται οίκοθεν α ό τον αντιδήµαρχο εάν δεν αρουσιάσθηκε κατ' αυτήν λειοδότης. Η δηµο ρασία ε αναλαµβάνεται κατό ιν α οφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: α) το α οτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί α ό την Οικονοµική ε ιτρο ή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του ε ιτευχθέντος α οτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµο ρασίας β) µετά την κατακύρωση της δηµο ρασίας, ο τελευταίος λειοδότης αρνείται να υ ογράψει τα ρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης ε ίσης όταν µετά την κοινο οίηση στον τελευταίο λειοδότη της εγκριτικής ε ί του α οτελέσµατος της δηµο ρασίας α οφάσεως δεν ροσέλθει αυτός εµ ροθέσµως για την σύνταξη και υ ογραφή της σύµβασης. Στην ερί τωση (β) η δηµο ρασία, ε αναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου λειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο ροσφοράς ορίζεται το ε ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν οσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε α όφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η ε αναλη τική δηµο ρασία γνωστο οιείται µε εριλη τική διακήρυξη του αντιδηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της ρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, έντε (5) τουλάχιστον ηµέρας ρο της ηµέρας της διενέργειας της δηµο ρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. Η ε ανάληψη της δηµο ρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία ροσφορά κατά την ροηγούµενη δηµο ρασία. 10

11 17) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Πληροφορίες για τη δηµο ρασία αρέχονται α ό το Γραφείο Εσόδων- Περιουσίας & Ταµείου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ιεύθυνση ηµαρχείο Σκο έλου Σκό ελος, Τηλέφωνο FAX: Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 11

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες:29/7/2013 Αριθ. πρωτ.20908 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Τυρνάβου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα την 31 η Μαρτίου του έτους 2015,

Διαβάστε περισσότερα