ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 Θεφθηινο Γεξνληφπνπινο, Δξεπλεηηθφ Θέαηξν Θξάθεο ΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ Μάξηνο Βαιαζφπνπινο, Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΓΟΖ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ρρρ ΣΙ ΔΠΙΖΜΑΙΝΟΤΝ ΟΚΣΧ ΓΔΡΜΑΝΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ ΠΟΤ ΔΠΙΚΔΦΘΖΚΑΝ ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΛΧΔΙ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΦΤΥΙΑΣΡΟΤ Γπ. Α. ΑΓΟΡΑΣΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΑΞΙΕΔΙ ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΙΑ Ζ ΤΠΟΚΡΙΣΙΚΖ ΣΧΝ ΚΤΒΔΡΝΧΝΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Γ.Ι.Δ. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Απηφ πνπ ζπληειείηαη ζρεηηθά κε ην Κέληξν Γηάγλσζεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο (Κ.Γ.Η.Δ.) είλαη θαηά ηα ζπλήζε εμσθξεληθφ: ην Κ.Γ.Η.Δ. απνηειεί έλαλ θξαηηθφ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ θπξίσο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην επξχηεξν αληηθείκελν ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο, πνπ εκθαλψο θηλδπλεχεη λα θιείζεη, είηε λα «παξακείλεη» αλελεξγφ, φπσο αθξηβψο θαη ην Ηλζηηηνχην Δξεπλαο Ννζεκάησλ Θψξαθα θαη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο (Η.Δ.Ν.Θ.Τ.Α.Δ.). Ζ δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Κ.Γ.Η.Δ. πεξηγξάθνληαη ζην άξ. 31 ηνπ Π.Γ. 266/1989, φπσο πνιχ αλαιπηηθά ζεκεηψλεη ν ζπλάδειθνο Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο θ. Γ. Κνπξνχθιεο ζε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θ. Αδσλη Γεσξγηάδε: Κιηληθή θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ βιαβψλ ζηελ πγεία ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο, δηεξεχλεζε απφ ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο ηπρφλ επαγγεικαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο λφζνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ (πξηλ ηελ παξαπνκπή ζε ΚΔ.Π.Α. ή θαηφπηλ παξαγγειίαο ησλ), παξαπνκπή γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ρνξήγεζε άδεηαο γηα εξγαζία ζε αλήιηθνπο, παξαπνκπή γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζε ελήιηθνπο πνπ εξγάδνληαη ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, παξαπνκπή γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ζε ελήιηθνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, πξνιεπηηθφο εκβνιηαζκφο εξγαδνκέλσλ γηα ηέηαλν, γξίπε, πλεπκνληφθνθθν, επαηίηηδα Α θαη επαηίηηδα Β, ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ ηξνπνπνίεζεο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο ζε αζθαιηζκέλνπο εξγαδφκελνπο, φηαλ δελ ππάξρεη ηαηξφο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ή ζπκβνπιεπηηθά γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, θαζνδήγεζε γηα επαγγεικαηηθή επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ζε αζθαιηζκέλνπο εξγαδφκελνπο κε κεξηθή αλαπεξία ή κεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία θαηφπηλ ζνβαξήο λφζνπ ή αηπρήκαηνο, εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα ή ΣΖ εξγαζηαθνχο DEAL ρψξνπο, ππνβνιή NEWS πξνηάζεσλ γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ παζήζεσλ, ζπκκεηνρή ησλ ηαηξψλ ηνπ Κ.Γ.Η.Δ. ζην Δηδηθφ ψκα Τγεηνλνκηθψλ ΓΗΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο, ζπκκεηνρή ηνπ Δηδηθνχ ΚΑΣΑΡΓΖΖ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ Κ.Γ.Η.Δ. ζηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο Δπαγγεικαηηθψλ Νφζσλ κε ζθνπφ ηελ νξζφηεξε θξίζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ΣΧΝ ΒΑΡΔΧΝ θαη ηελ άκεζε θαηαγξαθή ΚΑΗ ησλ επίζεκα ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΧΝ αλαγλσξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ επαγγεικαηηθψλ παζήζεσλ, εηζεγήζεηο πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Δζληθνχ χκθσλα Καηαιφγνπ κε πιεξνθνξίεο Δπαγγεικαηηθψλ ηεο εβδνκαδηαίαο νηθνλνκηθήο έιεγρνο εθεκεξίδαο θαη εθηέιεζε αθνπνγξακκάησλ θαζεζηψηνο ζε εξγαδφκελνπο, αζθάιηζεο κεηξήζεηο ησλ Αζζελεηψλ Σξφηθαο. κε βάζε ηα Δηδηθά δηεζλή γηα δεδνκέλα ην ζέκα ή κειέηεο, ηνπ σηνξηλνιαξπγγνινγηθφο κνιχβδνπ ζε βηνινγηθά πγξά εξγαδφκελσλ κε θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αληηηίκνπ, ζχληαμε Deal News ( ) νθηψ κεγάιεο Βαξέσλ θαη ησλ Αλζπγηεηλψλ αηηηνινγεκέλσλ εθζέζεσλ ζε πεξηπηψζεηο: ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πξνο ηε ρψξα αλαηξνπέο καο, ζρεηηθψλ πξννησλίδεηαη Δξσηήζεσλ Βνπιεπηψλ ε πξνο Δπαγγεικάησλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, (Β.Α.Δ.) δηεθδίθεζεο αλαθέξεη απνδεκηψζεσλ λέα αζθαιηζηηθή ιφγσ επαγγεικαηηθήο κεηαξξχζκηζε λφζνπ ή ην εξγαηηθνχ δεκνζίεπκα αηπρήκαηνο, ηεο ζπλεξγαζία εθεκεξίδαο: αξκφδηνπο πνπ αλακέλεηαη θνξείο ζε λα ζέκαηα αλαθνηλσζεί Τγηεηλήο θαη ην Αζθάιεηαο «Καηάξγεζε ηεο Δξγαζίαο, ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζηελ επλντθψλ πξαθηηθή άζθεζε θζηλφπσξν. ησλ θνηηεηψλ Οπσο ηνπ αλαθέξεηαη Σκήκαηνο Δπηζθεπηψλ πεξηπηψζεσλ Τγείαο θαη άιισλ ζπληαμηνδφηεζεο, παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ, πξαγκαηνπνίεζε καζεκάησλ ζην Πξφγξακκα Θεσξεηηθήο Καηάξηηζεο ησλ ζην άξζξν ηεο Deal News γίλεηαη φπσο είλαη ηα βαξέα θαη ηα Δηδηθεπφκελσλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο, ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, αλαθνίλσζε ήδε απφ ην εξγαζηψλ, Τπνπξγείν δεκνζίεπζε Δξγαζίαο, επηζηεκνληθψλ αλζπγηεηλά. εξγαζηψλ Οη ζε ειιεληθά Σξντθαλνί θαη έρνπλ δηεζλή επηζηεκνληθά Κνηλσληθήο πεξηνδηθά Αζθάιηζεο κε θξηηέο, θαη ζπκκεηνρή Πξφλνηαο επεμεξγαζία φξγαλα ιήςεο γηα ζρεηηθψλ ηελ εθαξ- απνθάζεσλ, ησλ φπσο δηαπξαγκαηεχζεσλ Ννκνπαξαζθεπαζηηθέο Δπηηξνπέο ην ζέκα ηνπ ζέζεη Δηδηθνχ πνιιέο Ηαηξνχ θνξέο Δξγαζίαο ζην ζε ηξαπέδη φια ηα θπβεξλεηηθά χληαμεο κνγή ελφο Δζληθνχ κνληέινπ Καηαιφγνπ Δπαγγεικαηηθψλ θαηά ην Νφζσλ, ηεο Γηαξθήο αχμεζεο Δπηηξνπή ησλ Κξίζεο νξίσλ Βαξέσλ ειηθίαο θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ, Αλψηαην πκβνχιην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θ.ά.). ζνπεδηθφ πξφηππν ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κ.Γ.Η.Δ. πξνζηέζεθε κε ην ΦΔΚ 921/Β/ θαη ε ιεηηνπξγία Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηερληθά Πξνζηαζίαο θιηκάθηα θαη ηεο Πξφιεςεο (Δ.Τ.Π.Π.) θαηεγνξία ηνπ Η.Κ.Α. αζθαιηζκέλσλ». - Δ.Σ.Α.Μ., κε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε λνκηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη ην Η.Κ.Α. σο εξγνδφηεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ (Ν. 3850/2010). Σν Κ.Γ.Η.Δ. κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ λέν ξφιν ζηα πιαίζηα ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (ΠΔ.Γ.Τ.) κε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη βηνινγηθψλ δεηθηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Βηνρεκηθφ θαη Σνμηθνινγηθφ Δξγαζηήξηφ ηνπ, αιιά θαη κε αχμεζε ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο (Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο, Δπφπηεο Τγείαο, Ννζειεπηέο θαη Δπηζθέπηεο εηδηθεπκέλνη ζηελ Τγηεηλή ηεο Δξγαζίαο). Ο θίλδπλνο λα κελ βξεζεί νχηε έλαο ζπλάδειθνο Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο γηα λα θαηαιάβεη ζέζε είλαη αλχπαξθηνο, αιιά θη άλ αθφκα ζπκβεί λα κελ θαιπθζεί ζέζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, είλαη εθηθηφ, φπσο έρεη δηαβεβαηψζεη ν Τπνπξγφο Τγείαο θ. Αδσληο Γεσξγηάδεο, λα πξνθεξπρζνχλ ζέζεηο είηε Δπηθνπξηθψλ Ηαηξψλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, είηε ζέζεηο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης Πξσηνζέιηδν θχξην ζέκα ζηελ Δθεκεξίδα ησλ ηνπο γέκηζε ειπίδα ε αιιειεγγχε απέλαληη πληαθηψλ ζηηο κε ηίηιν: «Θπκίδεηε ζηνπο αδχλακνπο. «Αλ νπνπδήπνηε αιινχ Ηξάθ!» αλαθέξεηαη ζην ηη είδαλ νθηψ Γεξκαλνί εθαξκνδφηαλ ηάζε άγξηα ιηηφηεηα, ε θνηλσλία γηαηξνί πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ Διιελα Φπρίαηξν Γξ. Α. έλαο απφ απηνχο. Οχηε νη ίδηνη είλαη ζε ζέζε ζα είρε θαηάξξεπζα» είπε ραξαθηεξηζηηθά ν Αγνξαζηφ. Σν θείκελν ηνπ πξσηνζέιηδνπ δεκνζηεχκαηνο αλαθέξεη: πεξηζζφηεξν: Ζ λέα γπλαίθα πνπ θηλδπλεχεη λα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα εηθφλα ηνχο ζφθαξε πγθινληζκέλνη γπξίδνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ν- πεζάλεη γηαηί είλαη αλαζθάιηζηε; Ο θφζκνο θηψ Γεξκαλνί γηαηξνί πνπ επηζθέθζεθαλ ηε πνπ θνηκάηαη ζηνπο δξφκνπο; Οη νπξέο ζηα ρψξα καο θαη είδαλ κε ηα κάηηα ηνπο ηελ θαηάζηαζε ζην Δ..Τ., παξνκνηάδνληάο ηελ κε πνπ πεξηφδεπζαλ ηελ πεξαζκέλε βδνκάδα ζε ζπζζίηηα; Γηα ηνπο νθηψ Γεξκαλνχο γηαηξνχο εκπφιεκε δψλε. «Αλ νπνπδήπνηε αιινχ εθαξκνδφηαλ ηφζν άγξηα ιηηφηεηα, ε θνηλσλία ζα ηαηξεία, θξαηεηήξηα θαη Μ.Κ.Ο., ην ηεηξαήκεξν λνζνθνκεία, ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θνηλσληθά είρε θαηαξξεχζεη», ιέλε ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, ηνπο γέκηζε ειπίδα ε αιιειεγγχε πνπ δηα- γεσγξαθηθή κεηαηφπηζε. Ζηαλ έλα ηαμίδη πίζσ ηαμίδη ζηελ Αζήλα ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ πίζησζαλ ζηα δίθηπα ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ. Σελ ίδηα ψξα ν Τπνπξγφο Τγείαο θιείλεη ηα πνπ νη γηαηξνί γλσξίδνπλ κφλν απφ ηα βηβιία. ζηνλ ρξφλν, εθεί φπνπ δσληαλεχνπλ αξξψζηηεο ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα. Ζηαλ έλα ηαμίδη ζηελ άγξηα πιεπξά ηνπ θαπηηαιηζκνχ, εθεί φπνπ γπλαίθεο εγθαηαιείπνπλ Σν πξσηνζέιηδν θχξην ζέκα ηεο Δθεκεξίδαο ησλ πληαθηψλ παξαπέκπεη ζε άξζξν ηεο θ. ηα βξέθε ηνπο, γηαηί δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ Νηίλαο Γαζθαινπνχινπ ζε εζσηεξηθή ζειίδα, ηα λνζήιηα, γηαηξέ κνπ, κήπσο γίλεζηε κειφ; κε ηίηιν: «Ζ Διιάδα ζπκίδεη πηα εκπφιεκε «Αλήζηθν. Μφλν θάπνηνο πνπ δηαβάδεη Μπηιλη δψλε», ην θείκελν ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο: ζα αξλνχληαλ ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ Οθηψ αθηηβηζηέο Γεξκαλνί γηαηξνί είδαλ ηδίνηο δνπλ νη Διιελεο απηή ηελ πεξίνδν», καο ιέεη ν φκκαζη πψο ε Αζήλα κεηαηξέπεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζε ηξηηνθνζκηθή πφιε. «Πψο πνπ είδακε ζηελ Αζήλα: εηθφλεο κηαο κέρξη Γξ. Κξίζηηαλ Υάαζελ. «Δίλαη ζπαξαθηηθφ απηφ λα εμεγήζνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο φηη έλαο ρηεο επξσπατθήο πξσηεχνπζαο πνπ κεηαηξέπεηαη ηαρχηαηα ζε ηξηηνθνζκηθή πφιε. Δίδακε ζηνπο ηξεηο Διιελεο δελ έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο γηαηί είλαη αλαζθάιηζηνο;» αζζελείο κε θπκαηίσζε θη άιινπο πνπ αθξσηεξηάδνληαη γηαηί δελ ζεξαπεχηεθε έγθαηξα ην αλαξσηήζεθαλ. νθαξηζκέλνη γπξίδνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο νη Γεξκαλνί γηαηξνί, σζηφζν δηαβεηηθφ ηνπο πφδη. Ο Τπνπξγφο Τγείαο θιεί- εργασiα ΚΑΙ υγεία λεη κε ην έηζη ζέισ ηα ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θη αθήλεη εθαηνκκχξηα πνιίηεο αθάιππηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα. Σελ ίδηα ψξα ππνηίζεηαη φηη ζα ηνπο εμππεξεηνχλ ηα λνζνθνκεία ηα νπνία θαηαξξένπλ ιφγσ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο. ε θακία πεξίπησζε δελ ηζρπξίδνκαη φηη ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα δνχιεπε άςνγα θαη δελ ρξεηαδφηαλ αιιαγέο. Οκσο εδψ νη πνιηηηθνί ζαο ελζπλείδεηα ην θαηαζηξέθνπλ. Απηφ είλαη αλήζηθν, δηαπξάηηνπλ ιάζνο θη ελψ ην μέξνπλ, πξνρσξνχλ». Σν ηαμίδη ησλ Γεξκαλψλ γηαηξψλ ζηελ Αζήλα ζρεδηάδεηαη εδψ θη έλαλ ρξφλν, απφ ηφηε δειαδή πνπ ν λεαξφο ςπρίαηξνο Γξ. Αγνξαζηφο Αγνξαζηφο εμέθξαζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηε βαζηά αγσλία γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ηελ αδήξηηε αλάγθε ηνπ λα θάλεη θάηη γηα λα βνεζήζεη. «πδεηήζακε πνιχ κεηαμχ καο θαη θαηαιήμακε φηη ην πξψην βήκα ζα ήηαλ λα έξζνπκε θαη λα απνθηήζνπκε ηδία άπνςε», καο ιέεη. «Οη ζηφρνη καο είλαη πνιιαπινί: Καη αξράο λα κεηαθέξνπκε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ην ηί ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ απηφλ έρνπκε ήδε θαλνλίζεη δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη δεκνζίεπζε άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά έληππα ζηε Γεξκαλία. Γεχηεξνλ, ζέινπκε λα δηθηπψζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηηο δχν ρψξεο, ψζηε λα βνεζήζνπκε κε απνζηνιή ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ θαη κεραλεκάησλ. Σξίηνλ, ζέινπκε λα δηθηπψζνπκε ηηο πνιιέο αιιά ζθφξπηεο πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο πνπ ππάξρνπλ ζε νιφθιεξε ηε Γεξκαλία. Καη, ηέηαξηνλ, ζέινπκε λα δείμνπκε ζηνπο Διιελεο φηη δελ είλαη κφλνη: δελ ζθέθηνληαη φινη νη Γεξκαλνί κε ηνλ ηξφπν ηεο Μέξθει». «Αθφκα θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη θνηλσληθά ζπλάδειθνη καο, φηαλ ε ζπδήηεζε έξρεηαη ζηελ Διιάδα αιιάδνπλ ζηάζε», καο ιέεη ν Γξ. Μπέξλαξλη Βίληεξ. «Σνπο κηιάο γηα αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ζνπ απαληνχλ: ε, φηαλ δελ δνπιεχεηο, απηά παζαίλεηο». Γηα ηνπο αθηηβηζηέο γηαηξνχο πνπ ήξζαλ ζηελ Αζήλα ε θαηάζηαζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο κλεκνληαθήο Διιάδαο ζπκίδεη εκπφιεκεο δψλεο, φπσο απηή ηνπ Ηξάθ. «Πψο λα εμεγήζνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο φηη έλαο ζηνπο ηξεηο Διιελεο δελ έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο γηαηί είλαη αλαζθάιηζηνο; Θα ηνπο θαλεί εμσθξεληθφ, απίζηεπην», καο ιέεη ν Κξίζηηαλ. «ηε Γεξκαλία δελ λνείηαη έλαο άλζξσπνο λα είλαη αλαζθάιηζηνο, αθφκα θη έλαο καθξνρξφληα άλεξγνο», ζπκπιεξψλεη ν Μπέξλαξλη. «Ζ ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ είλαη έλα εηζηηήξην 10 επξψ γηα ηα λνζνθνκεία θαη 5 επξψ αλά ζπληαγή. Με απηά ηα ρξήκαηα εμαζθαιίδνπλ φιεο ηηο ζεξαπείεο θαη φιεο ηηο εμεηάζεηο, φζν αθξηβέο θη άλ είλαη. Δπίζεο νη γηαηξνί δελ έρνπλ θαλέλα φξην ζε φ,ηη ζπληαγνγξαθνχλ. Καη νη Γεξκαλνί πνιίηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο: ειάρηζηνη θαηαθεχγνπλ ζε ηδηψηεο». Αλ ππάξρεη έλα γεγνλφο πνπ εληππσζίαζε ηνπο ΠΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΓΔΤΔ Γεξκαλνχο γηαηξνχο πεξηζζφηεξν, είλαη ην ηεξάζηην ράζκα κεηαμχ φζσλ ηνπο πεξηέγξαθαλ νη αμησκαηνχρνη θαη νη άλζξσπνη ηεο δηνίθεζεο πνπ ζπλάληεζαλ ήηαλ ε πξψηε ηνπο επαθή κε ηε καγηθή εηθφλα ησλ success stories. «πλαληήζακε καλάδεο κε αλήιηθα παηδηά πνπ δνπλ ζε ζπίηηα δίρσο ξεχκα. Αλέξγνπο πνπ ράλνπλ ην ζπίηη ηνπο γηαηί δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ηα λνζήιηά ηνπο. Μεηαλάζηεο πνπ δνπλ επί 18 κήλεο ζε ηξηζάζιηα θξαηεηήξηα. Καξθηλνπαζείο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαζηάζεηο γηαηί δελ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Μέζα ζε ελάκηζε ρξφλν είδα κηα εληειψο δηαθνξεηηθή Διιάδα», ιέεη ν Μπέξλαξλη, πνπ είρε επηζθεθζεί μαλά ηελ Αζήλα ην θαινθαίξη ηνπ 2012 θαη ηνλ Γελάξε ηνπ «ηελ Ηζπαλία φπνπ ηαμηδεχσ ζπρλά, νη άλζξσπνη βιέπνπλ απηφ πνπ ζπκβαίλεη εδψ θη απηφ ηνπο θηλεηνπνηεί», ιέεη ν Κξίζηηαλ. «Παληνχ, ε θνπβέληα πνπ αθνχο είλαη "λα κε γίλνπκε ζαλ ηελ Διιάδα" απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηε ρψξα ζαο είλαη ν εθηάιηεο ηνπο». «Αθφκα θη άλ θαλείο παξαβιέςεη ηνπο άζηεγνπο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηνπο θξαηνχκελνπο, ηνπο εμαζιησκέλνπο ησλ ζπζζηηίσλ, είλαη αδχλαηνλ λα κελ πηάζεη φηη ε αηκφζθαηξα ηεο πφιεο έρεη αιιάμεη δξακαηηθά», ζπκπιεξψλεη ν Γξ. Αγνξαζηφο. «Οη άδεηεο βηηξίλεο, νη καγαδάηνξεο κέζα ζε άδεηα καγαδηά, ηα θαθέ ηεο πφιεο ρσξίο θφζκν, νη θαηεθείο θη έηνηκνη γηα θαβγά άλζξσπνη παληνχ φια απηά δείρλνπλ φηη ε πφιε είλαη ζε βαζηά θξίζε. Αλ ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα, είλαη "ηί θξαηάεη ηνπο αλζξψπνπο θαη δελ μεζπάλε επί ηεο νπζίαο". Χο ςπρίαηξνο ζα ζαο απαληήζσ φηη φηαλ νη άλζξσπνη ηξαπκαηίδνληαη βαζηά ςπρηθά, παγψλνπλ. Γελ κπνξνχλ λα α- παληήζνπλ ζην δίιιεκα fight or fly θαη θαζειψλνληαη. Υξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα ζπλέιζνπλ απφ ην ζνθ θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ μαλά». Ζ πγεία δελ είλαη πξντφλ. Οη γηαηξνί παξαζέηνπλ παξαδείγκαηα ηδησηηθνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ θνζηίδνπλ πνιχ αθξηβφηεξα απφ ηα δεκφζηα: ε θζελή πγεία πνπ επαγγειίδεηαη ε θπβέξλεζε ζα καο θνζηίζεη ν θνχθνο αεδφλη, φπσο ιέλε. Καη επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ην φηη ε πγεία δελ είλαη πξντφλ, αιιά αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ απηή ηε ζηηγκή παξαβηάδεηαη αζχζηνια ζηελ Διιάδα. Γπξίδνπλ ζνθαξηζκέλνη ζηελ παηξίδα ηνπο γηα πνιινχο ιφγνπο, αιιά θξαηάλε θαη θάηη πνπ ηνπο εληππσζίαζε βαζηά θαη ζεηηθά: «Αλ νπνπδήπνηε αιινχ εθαξκνδφηαλ ηφζν άγξηα ιηηφηεηα, ε θνηλσλία ζα είρε ήδε θαηαξξεχζεη», ιέεη ν Μπέξλαξλη. «Δδψ βνεζάλε φινη ν έλαο ηνλ άιιν, νη θίινη, ε νηθνγέλεηα, νη γείηνλεο. Καη είλαη απίζηεπην, αιιά ζηα δίθηπα ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ δνπιεχνπλ εζεινληηθά αθφκα θαη άλεξγνη ή άλζξσπνη πνπ ηνπο παίξλνπλ ηα ζπίηηα. Δίδακε ζηελ πξάμε ηί ζεκαίλεη αιιειεγγχε». Ζ ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ ΟΚΣΧ ΓΔΡΜΑΝΧΝ ΓΙΑΣΡΧΝ ΠΟΤ ΔΠΙΚΔΦΘΖΚΑΝ ΠΡΟΦΑΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥ Ζ ζεκαληηθή απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ε καδηθή εμαθάληζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη θνληά ζην φξην ηεο θηψρεηαο, είλαη νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο πνπ επέβαιε ε ηξφηθα ζηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Κχπξν. Απηφ είλαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έθζεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηνλ ξφιν ηεο ηξφηθαο ζηηο ρψξεο ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ε νπνία εγθξίζεθε κε επξεία πιεηνςεθία απφ ηελ επηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ, ζήκεξα ζηηο Βξπμέιιεο. ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν εηζεγεηήο ηεο έθζεζεο θαη επξσβνπιεπηήο ησλ ζνζηαιηζηψλ Αιεράλδξν έξθαο έθαλε ιφγν γηα «θνηλσληθφ ηζνπλάκη» πνπ πξνθάιεζε ε πνιηηηθή ηεο ηξφηθαο ζηηο ρψξεο πνπ κπήθαλ ζε πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ο Ηζπαλφο επξσβνπιεπηήο θαηεγφξεζε ηελ ηξφηθα, αιιά θαη ην Eurogroup φηη πεξηθξφλεζαλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ εθάξκνζαλ, «σζάλ ε Δπξψπε λα ήηαλ έλα θιακπ πηζησηψλ». πγθεθξηκέλα, ε έθζεζε ππνγξακκίδεη φηη ε πνιηηηθή ηεο ηξφηθαο νδήγεζε ζην θιείζηκν πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηδηαίηεξα ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, ε νπνία ην 2012 μεπέξαζε ην 50% ζηελ Διιάδα, ην 30% ζηελ Πνξηνγαιία θαη ην 26,5% ζηελ Κχπξν. Δπηζεκαίλεη επίζεο ηελ «αιινίσζε» βαζηθψλ πξνηχπσλ εξγαζίαο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, φπνπ ζπξξηθλψζεθε θαηά 22%. Ζ έθζεζε ππνγξακκίδεη, επίζεο, φηη ζηηο ρψξεο ηνπ κλεκνλίνπ πξνέθπςαλ λέεο κνξθέο θηψρεηαο πνπ πιήηηνπλ ηα κεζαία θαη ιατθά ζηξψκαηα, πρ ε αδπλακία κηαο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ λα πιεξψζεη ηηο ππνζήθεο θαη ηηο πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ε έθζεζε ππνγξακκίδεη φηη έγηλαλ κεγάια ιάζε φζνλ αθνξά ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη ην ζπληαμηνδνηηθφ. Οη επξσβνπιεπηέο επηθξίλνπλ ην γεγνλφο φηη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο δελ δεηήζεθε ε γλψκε ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ παξαβηάζηεθαλ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ην ζπληαγκαηηθφ δηθαζηήξην ηεο Πνξηνγαιίαο λα θξίλεη αληηζπληαγκαηηθά νξηζκέλα απφ ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ. «Ζ ηξφηθα έδξαζε κάιινλ σο ραζάπεο, παξά σο ρεηξνπξγφο πνπ γλσξίδεη ηελ αλαηνκία ελφο ζψκαηνο», ζρνιίαζε ν εηζεγεηήο ηεο έθζεζεο Αι. έξθαο. Ζ έθζεζε θαιεί ηα θξάηε - κέιε θαη ηελ Δ.Δ. λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην αλάθακςεο γηα ηηο ρψξεο ηνπ κλεκνλίνπ θαη λα δηνξζσζνχλ ηα ιάζε πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. Σν ζρέδην απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κέηξα ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο. Ο Αι. έξθαο ραξαθηήξηζε «αλεπαξθή» ηα 6 δηζ. επξψ πνπ παξέρεη ην ηακείν εγγχεζεο γηα ηνπο λένπο θαη ππνζηήξημε φηη ην πνζφ απηφ πξέπεη λα απμεζεί ζηα 20 δηζ. επξψ. Ζ έθζεζε εγθξίζεθε απφ ηελ επηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δ.Κ. κε 27 ςήθνπο ππέξ, επηά θαηά θαη δχν απνρέο. Ζ ςεθνθνξία ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Μάξηην ζην ηξαζβνχξγν. ΥΥ ΔΠΙΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Δ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Υ Τπνγξάθεθε απφ ηνλ Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θ. Βαζίιε Κεγθέξνγινπ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 266 ηρ. Β, ε Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξ. 2928/130/ ζρεηηθά κε ηελ «Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β θαη Γ θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2014». Με ηελ απφθαζε απηήλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζε ρνπ, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Σν επφκελν δηάζηεκα ζα μεθηλήζεη ν θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πγεηά θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία». ρνιηάδνληαο ηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ν χιινγνο Σερληθψλ Αζθαιείαο Διιάδαο ζε Γειηίν Σχπνπ (αξ. πξση. 208/ ) πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν θ. Νηθφιαν Μεηαμά θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θ. Παλαγηψηε Υαηδεδεκεηξάθε, αλαθέξεη: «Αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ Δξγαζίαο παξάηαζε επηκφξθσαθφκε λφκηκα Οη ιφγνη, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε πνπ πάξζεθε Αηηήκαηα θνξέσλ ησλ επηρεηξήζεσλ φηη κεγάινο αξηζκφο εξγνδνηψλ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα άκεζε ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΧΝ ΜΝΖΜΟΝΙΧΝ ΕΖΣΟΤΝ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΤΝΓΙΚΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ρρρρρρργγρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Σν «πςειφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηίκεκα» πνπ θαηέβαιαλ νη κλεκνληαθέο ρψξεο, εμαηηίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ε Σξφηθα, ππνγξάκκηζαλ ζε αλαθνίλσζή ηνπο ηα Δπξσπατθά πλδηθάηα (ETUC), κε αθνξκή ζρεηηθή αθξφαζε Tελ ζηελ ηειεπηαία Δπηηξνπή ηνπ Απαζρφιεζεο πλνή πάλσ ζην θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ζην Δπξσπατθφ θαξάβη Κνηλνβνχιην φπνπ εξγαδφηαλ, ζηηο Βξπμέιιεο. άθεζε Ζ ν Διιελαο πινίαξρνο πνπ ήηαλ ειηθίαο 51 ETUC παξνπζίαζε ηε δηθή ηεο Δθζεζε εηψλ ζην θαη Δπξσπατθφ ήηαλ λαπηνινγεκέλνο Κνηλνβνχιην ζην γηα ην ξφιν πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ε Σξφηθα θνξηεγφ ζηελ Διιάδα, πινίν Argyroula ηελ Ηξιαλδία, ζεκαίαο ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Κχπξν, δεηψληαο Marshall ηελ Islands. αλαζεψξεζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο, κε ηξφπν Σν πινίν ζπκβαηφ βξηζθφηαλ πξνο ζην Δπξσπατθφ ιηκάλη ηεο Οδεζζνχ φηαλ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ, Κνηλσληθφ Κεθηεκέλν. Παξάιιεια, ε ETUC δεηά λα ηεζνχλ ζε ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ιεηηνπξγία κεραληζκνί πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ εθδφζεθε ζηελ φηη Αζήλα ζην κέιινλ απφ ην δελ Γξαθείν ζα επαλαιεθζνχλ νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο Σχπνπ θαη ε απνξξχζκηζε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. πνπ επέβαιε ε Σξφηθα. χκθσλα κε ηελ Δθζεζε Ο ηεο πινίαξρνο ETUC πξνο ηνπ θνξηεγνχ ην Δπξσπατθφ πινίνπ Κνηλνβνχιην, ε πνιηηηθή πνπ έρεη εθαξκφζεη αηζζάλζεθε ε Σξφηθα αδηαζεζία βαζίζηεθε θαη έραζε δχν ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Σνπ παξαζρέζεθαλ νη «δίδπκνπο ππιψλεο», απηφλ ηεο καδηθήο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο απφ ηε κία πιεπξά θαη ηεο απνξχζκηζεο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ άιιε. Ζ ETUC ππνγξακκίδεη φηη ε Σξφηθα δελ ζεβάζηεθε ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν θαη εηδηθφηεξα ζεκεηψλεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο φπνπ νη θνηλσληθνί εηαίξνη είραλ πεηχρεη θνηλή ζπκθσλία, ε Σξφηθα δελ ηελ ζεβάζηεθε, πηέδνληαο γηα κεηαξξπζκίζεηο. Οια απηά είραλ σο απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηελ ETUC, ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο, ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηηο ρψξεο ησλ Μλεκνλίσλ, ελψ παξάιιεια απμήζεθε ε αλεξγία, ε θηψρεηα, θαζψο επίζεο θαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ πιεξνθφξεζε. Σφηε γηαηί ηνπο δίλεηε παξάηαζε; ήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο θαηλέο ζέζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη Δπηκειεηήξηα. Σί θαηαιαβαίλεη θαλείο απφ απηφ; πλερίδεη ε απφθαζε ιακβάλνληαο ππ φςηλ ην παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, παξαηείλνληαο ηελ πξνζεζκία πνπ είρε δνζεί έσο ηηο Γειαδή δελ έρνπλ νη εξγνδφηεο λα δψζνπλ θαη πξέπεη λα δηεπθνιπλζνχλ κέρξη ηνλ Οθηψβξε παξαθαιψ!!! Σνπο «άκνηξνπο» εξγαδφκελνπο ζήκεξα, ελ έηε 2014, πνπ δελ ιακβάλνπλ αθφκε ππεξεζίεο Τ.Α.Δ. πνηφο ηνπο ππνινγίδεη; ηα 100 ηνπ εξγνδφηε πξέπεη λα δνζεί ε πξνηεξαηφηεηα; Άζε πνπ νχηε απηφ πιεξψλεη ζπλήζσο, γηαηί θάλεη ρξήζε θ. Β. Κεγθέξνγινπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ δέζκεπζε ηνπ ζηελ Βνπιή, ζε ζρεηηθή επεξψηεζε, φηη ζα εμεηαζζεί ην ζέκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εξγνδνηψλ, θαη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο δχν θνξέο αλά έηνο απφ Σερληθφ Αζθαιείαο, γηαηί ζηελ πξάμε θαιχπηνπλ κφλν ηελ ηππηθή ππνρξέσζε, ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Τ.Α.Δ. ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο. Με ηέηνηεο απνθάζεηο δελ αλαβαζκίδεηαη ν ζεζκφο. πλερίδεη λα βξίζθεηαη γηα πνιινχο ζε εζεινληηθή βάζε θαη νη πξνζπάζεηεο λα αλαβαζκηζηεί, κε θακπάληεο θαη αθίζεο, είλαη πνιχ θαιέο αιιά πεξηνξηζκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απνδεηθλχεηαη έηζη γηα άιιε κηα θνξά ε νξζφηεηα ηεο ζέζεο καο. Όηη πξέπεη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν λα γίλεηαη έιεγρνο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ Σερληθφ Αζθαιείαο. Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη ζηελ θξίζε ζαο». πξψηεο βνήζεηεο, αιιά φηαλ έθηαζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθφιαν γηαηξφο ζην πινίν δηαπηζηψζεθε ν Πνιχδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο ζάλαηφο Π ηνπ. Ρ Ο Κ Κπβέξλεζεο Λ Η απφ ηε κέρξη Η ηψξα Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην αξκφδηα ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία ηεο θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην Οδεζζνχ Σν σκαηείν γηα λεθξνςία Δξγαδνκέλσλ, θαη λεθξνηνκή. ε Δπηηξνπή ηνπ Τγείαο θαη Καζηεξψλεηαη Αζθάιεηαο θαη κηα ην πνιχπινθε Ηαηξείν Πξναλάθξηζε Δξγαζίαο ηνπ πξφθεηηαη Παλεπηζηεκηαθνχ λα δηελεξγεζεί Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ γξαθεηνθξαηηθή «Αηηηθφ» δηαδηθαζία ζπλδηνξγαλψλνπλ ην κε Κεληξηθφ ηνλ Σνκέα Ληκελαξρείν Γεκφζηαο Πεηξαηά. Τγείαο - Σκήκα ζεκάλεη, Ηαηξηθήο θαζψο ηεο ηα Δξγαζίαο πηζαλφηαηα, θαη κεγάιεο Πξν- πνπ ζα απφ Σα ζηαζίαο πξνβιήκαηα ηνπ Πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ πξνθχςεη - Σκήκα κε Δπηζθεπηψλ θαζπζηεξήζεηο Τγείαο ηνπ ζηελ Γεληθνχ πιεξσκή Ννζνθνκείνπ πιεξσκέο Διεπζίλαο ησλ «Θξηάζην», θαη εθεκεξηψλ, εκεξίδα ην κε ζέκα: εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ησλ ηηο ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα Υγεία και Ασυάλεια των Εργαζομένων στα Νοσοκομεία πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ. Ζ εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα ζην Κεληξηθφ Ακθηζέαηξν ηνπ Π.Γ.Ν. «Αηηηθφ» ηελ Σξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ Ώξα έλαξμεο 08:30 π.κ. Ζ παξνπζία ζαο ζα είλαη ηηκή γηα εκάο. Με εθηίκεζε τ. Κωστόποσλος Γηεπζπληήο Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο Σκήκα Ηαηξηθήο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Διεπζίλαο «Θξηάζην»

2 2 εργασiαυγεία 5 «ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΔ» ΣΧΝ ΒΡΤΞΔΛΛΧΝ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΙΚΖ ΤΠΑΙΘΡΟ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Δθαηνκκχξηα Ρνπκάλσλ δνπλ απφ ηε γεσξγία, εθαξκφδνληαο έλα κνληέιν επηθεληξσκέλν ζηελ ηδηνθαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ. ην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε Δπξσπατθή Δλσζε απνθάζηζε λα βάιεη ηέινο ζε απηφ. Σα «ζηειέρε εμεπξσπατζκνχ» νξγψλνπλ νιφθιεξε ηε ρψξα γηα λα πξνσζήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, ζπκίδνληαο παιαηφηεξεο επνρέο. Αληίζεηα απφ ηελ εηθφλα πνπ πξνβάιινπλ ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη, νη απηάξθεηο αγξφηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηε ιηηφηεηα πνπ επηβάιινπλ νη δηεζλείο ζεζκνί αληηζηέθνληαη. ηνπ θ. Pierre Souchon* Monde Diplomatique Δπηκέιεηα ηνπ θ. Βασίλη Παπακριβόποσλοσ Σν ππεξεζηαθφ απηνθίλεην ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο δηαζρίδεη κε κεγάιε ηαρχηεηα ηνπο δξφκνπο ηεο ππαίζξνπ, έρνληαο ελεξγνπνηήζεη ηνλ αληρλεπηή ξαληάξ ηεο Σξνραίαο ακέζσο κφιηο βγήθε απφ ην Βνπθνπξέζηη. ηνπο πξφπνδεο ησλ Καξπαζίσλ, κηθξέο δηαθξηηηθέο πηλαθίδεο κάο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ θαιακπνθηνχ ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο Pioneer. Σα γηγάληηα αηζάιηλα θνπθάξηα ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο πάιαη πνηέ βαξηάο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο νξζψλνληαη εγθαηαιειεηκκέλα, πεξηηξηγπξηζκέλα απφ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα δεκεηξηαθψλ. Οη εθηάζεηο απηέο αλήθνπλ ζηελ Agro Invest, ηνλ ξνπκαληθφ γίγαληα ηεο βηνκεραλίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ν νπνίνο δηαθεκίδεη κέζα απφ ηεξάζηηεο γηγαληναθίζεο ηνλ πξφζθαην ζηφρν ηνπ λα θαηαθηήζεη ηα tchernoziom, ηα ξνπκαληθά καχξα ρψκαηα πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ πιένλ εχθνξε γε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. «Κνηηάμηε! Δζείο είζηε!», αλαθσλεί ν Γθακπξηέι Γθαξκπάλ, Γηεπζπληήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ θαη ηεο Αιηείαο (A.P.D.R.P.). Σα θνπγάξα ελφο νινθαίλνπξγηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Michelin δεζπφδνπλ ζηε εζληθή νδφ. Λίγν παξαθάησ, βιέπνπκε έλα βξαρνθηξθίλεδν δπγηζκέλν ζηνλ νπξαλφ λα παξαηεξεί έλαλ εβδνκεληάξε αγξφηε πνπ θάζεηαη αλάκεζα ζηα αγξηφρνξηα θξαηψληαο έλα βηβιίν. Ζ θφζα κε ηελ νπνία ζέξηδε είλαη αθνπκπεκέλε ιίγν παξαπέξα. Κάζε ηφζν ζεθψλεη ην βιέκκα ηνπ γηα λα επηηεξεί ηε κία θαη κνλαδηθή αγειάδα ηνπ. «Καιιηεξγείηαη...», καο ιέεη ν Γθαξκπάλ θπξηεπκέλνο απφ πνηεηηθφ νίζηξν θαη καο ζπκίδεη ηε θξάζε ηνπ Ρνπκάλνπ θηιφζνθνπ Λνπζηάλ Μπιάγθα: «Ζ αησληφηεηα γελλήζεθε ζηελ χπαηζξν». Φηάλνληαο ζηε εξθάηα, ζην θέληξν ηεο ρψξαο, έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη ε αησληφηεηα παηάεη γηα ηα θαιά ην γθάδη. ηελ είζνδν ηνπ δεκαξρείνπ, κηα αθίζα κάο ελεκεξψλεη φηη «Σν θαξαβάλη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ (P.N.D.R.) έξρεηαη ζην ρσξηφ ζνπ!». ην δεκνηηθφ γήπεδν, κέζα ζε κηα κεγάιε ζθελή, έμη «ζηειέρε εμεπξσπατζκνχ» κε ηηο κπιε ζηνιέο ηνπο αξρίδνπλ ηελ πξνβνιή ελφο PowerPoint ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη έλα «πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο αγειαδνηξνθηθήο θάξκαο». Απφ ην 2007, ε Ρνπκαλία έρεη πξφζβαζε ζηα θνλδχιηα ηνπ Δπξσπατθνχ Αγξνηηθνχ Σακείνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ (Feader), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηεί ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ: ν ζηφρνο είλαη λα κεηαηξαπνχλ ζε «δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο» ηα ηξεηζήκηζη εθαηνκκχξηα Ρνπκάλσλ πνπ δνπλ θαιιηεξγψληαο ιηγφηεξα απφ δέθα ζηξέκκαηα γεο, επηδηδφκελνη ζε κηα γεσξγία απηάξθεηαο θαη ηδηνθαηαλάισζεο. Σν κεξίδην ησλ αγξνηψλ ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ απνηειεί επξσπατθφ ξεθφξ: 30%, έλαληη 28% ην Μεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ε ζπξξίθλσζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ππξνδφηεζε κηα «επηζηξνθή ζηε γε»: ν κέζνο φξνο ηεο έθηαζεο ηεο γεο πνπ θαιιηεξγνχλ νη αγξφηεο είλαη 20 ζηξέκκαηα (θη απηά ζε θαηαηεκαρηζκέλεο ηδηνθηεζίεο), έλαληη 550 ζηε Γαιιία. Ο Γθακπξηέι Γθαξκπάλ είλαη εμνξγηζκέλνο: «Ο βνζθφο πνπ ζπλαληήζακε πξνεγνπκέλσο ζπκβνιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ξνπκαληθή γεσξγία: δελ είλαη αληαγσληζηηθφο. Πψο κπνξείο λα μαλνηρηείο ζηελ επξσπατθή αγνξά φηαλ θάζε αγξφηεο παξάγεη πέληε ιίηξα γάια ηελ εκέξα;». Καη πνηα είλαη ε απάληεζε πνπ πξνηείλεη; Να αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ησλ ηξηάληα θαηνίθσλ ηεο εξθάηα πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πξνβνιή ηνπ P.N.D.R. Ζ Καηαιίλα Μνπδά, ζπλάδειθνο ηνπ Γθαξκπάλ, είλαη ελζνπζηαζκέλε: «Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πεηζηνχλ νη δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο. Δδψ, ζ απηφ ην ρσξηφ, ήξζαλ ν παπάο θη ν δάζθαινο». ηελ νζφλε παξνπζηάδνληαη νη «νηθνλνκηθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη», νη νπνίνη ππνηίζεηαη φηη ζα επηηξέςνπλ ζε έλαλ αγξφηε λα παξάγεη «24 ηφλνπο ληνκάηαο επί πέληε ρξφληα», ράξε ζε κηα «επέλδπζε επξψ, απφ ηα νπνία ηα ζα είλαη επηδνηνχκελα». Ζ Μνπδά δηεπθξηλίδεη: «Οη κηθξνί αγξφηεο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απεπζπλφκαζηε θπξίσο ζε άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα ζηήζνπλ κηα επηρείξεζε». Ο Αιεμάληξνπ ηξάκηνπ είλαη έλαο απφ απηνχο. Ο ηξηαληάρξνλνο γεσπφλνο καο μελαγεί γεκάηνο πεξεθάληα ζηε λέα ηνπ θπηεία, ζηελ νπνία θαιιηεξγεί βηνινγηθά κχξηηια. Ζ Δπξψπε ρξεκαηνδφηεζε ην ήκηζπ ηνπ θφζηνπο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηαβάιινληαο επξψ. Σν ππφινηπν ην αλέιαβε ν ίδηνο: «Υξεψζεθα, αιιά ε επηρείξεζε πάεη θαιά. Πνπιάσ φιε κνπ ηελ παξαγσγή ζε κηα πνξηνγαιηθή εηαηξεία, ε νπνία εμάγεη ηα κχξηηιά κνπ ζηε Γεξκαλία, ζηε Υηιή... Μάιηζηα, κεξηθέο θνξέο, βξίζθσ ηα θξνχηα κνπ λα πνπιηνχληαη εδψ! - Κη φιεο απηέο νη κεηαθνξέο ζε θάζε γσληά ηνπ θφζκνπ δελ είλαη θάπσο αληηνηθνινγηθέο θαη αζχκβαηεο κε ηε βηνινγηθή γεσξγία; - Δηιηθξηλά, ζηα παιηά κνπ ηα παπνχηζηα». Σελ επφκελε κέξα, ζηα πεξίρσξα ηεο Μπάξια, ζηε Νφηηα Ρνπκαλία, ν Υαληί Υνχξη καο θαισζνξίδεη ζηε θάξκα ηνπ θαη καο δεηάεη λα θνξέζνπκε κηα ιεπθή ζηνιή, γηα λα κελ κνιχλνπκε ηηο θφηεο πνπ εθηξέθνληαη ζηα ηέζζεξα θηίξηα ηνπ πξψελ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Παξαγσγήο. 1 Ο λεαξφο Ληβαλέδνο Υνχξη είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Οκίινπ Haditon, ηνλ νπνίν έρεη ζπζηήζεη καδί κε δψδεθα ζπλεηαίξνπο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο θαηάγνληαη απφ ηε Μέζε Αλαηνιή. Ο Οκηινο παξάγεη ην έλα ηέηαξην ησλ απγψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηε Ρνπκαλία: «Δάλ δελ έρεηο ηε ζθξαγίδα έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, νη ηξάπεδεο νχηε πνπ θαηαδέρνληαη λα ζε θνηηάμνπλ. Δάλ φκσο ηελ έρεηο, ηφηε έξρνληαη εθείλεο ζε ζέλα!». Πξάγκαηη, ην Feader ζπκκεηείρε ζηελ αλαθαίληζε ηεο κνλάδαο ηνπ Υνχξη ρξεκαηνδνηψληαο ηελ κε έλα εθαηνκκχξην επξψ. Ο ηξηαληάρξνλνο επελδπηήο είλαη ελζνπζηαζκέλνο: «Τπέξνρε ρψξα ε Ρνπκαλία. Σα θηίξηα ηνπ πξψελ θνκκνπληζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ δελ κνπ θφζηηζαλ ζρεδφλ ηίπνηε. Ο κηζζφο ησλ 25 ππαιιήισλ κνπ είλαη έλα θνκκάηη ςσκί θη νη επξσπατθέο επηδνηήζεηο είλαη ζεκαληηθέο. Σν πξφβιεκα είλαη νη Πνισλνί. - αο αληαγσλίδνληαη; - Με αζέκηην ηξφπν. Γελ έρνπλ ηηο ίδηεο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη επηδνηνχληαη πεξηζζφηεξν απ φ,ηη εκείο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα κε ηελ Δπξψπε: λαη κελ ππάξρεη άθζνλν ρξήκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, αιιά καο βάδεη λα αληαγσληδφκαζηε φινη κεηαμχ καο». Ο Θενληφξ Νηθνιέζθνπ, βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θαη πξψελ Τθππνπξγφο Γηθαηνζχλεο, ζρνιηάδεη: «Ζ επηηπρία ηνπ Υαληί απνηειεί παξάδεηγκα γηα φινπο καο. Υάξε ζηελ Δ.Δ. γηλφκαζηε αληαγσληζηηθνί θαη δεκηνπξγνχκε ηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαζνδεγεί ε ειεχζεξε αγνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ». Σν βξάδπ δηαλπθηεξεχνπκε ζε έλα δσκάηην 60 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κε καξκάξηλν κπάλην, ζε κηα άδεηα ηνπξηζηηθή παλζηφλ πνπ ρηίζηεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Feader. Καζψο πίλνπκε ην πνηφ καο, ν Γθαξκπάλ θαη ε Μνπδά καο κηιάλε γηα ηνπο γνλείο ηνπο (θπζηθνχο θαη ζηπιίζηεο κφδαο), νη νπνίνη πξνηίκεζαλ ηε δσή ηεο πφιεο θαη εγθαηέιεηςαλ ηα νηθνγελεηαθά θηήκαηα. Κη φκσο, ζηε Ρνπκαλία, ην γθνζπνληαξί (νηθνγελεηαθφ θηήκα) εμαθνινπζεί λα απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κνλάδα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο: θαηνηθία ηνπ αγξφηε, απιή, βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ ππνζηαηηθνχ θαη ιαραλφθεπνο. Ο Ηνλ Νεάγθνπ, ν ζνθέξ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, καο εμεγεί φηη έρεη λνηθηάζεη ηα 30 ζηξέκκαηα πνπ θιεξνλφκεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ ζε έλαλ αγξφηε, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε έλαλ ζπλεηαηξηζκφ. 2 «Κάιιην δεχηεξνο ζηελ πφιε, παξά πξψηνο ζην ρσξηφ...». Ο κάγεηξαο ηεο παλζηφλ αληηδξά ζπκσκέλνο: «Δγψ ην θαιιηεξγψ ην γθνζπνληαξί κνπ. Δρσ ηα γνπξνχληα κνπ, ηηο θφηεο κνπ, ηηο αγειάδεο κνπ. Πψο ζα ηα έβγαδα πέξα ρσξίο απηφ, κε ηα ιεθηά πνπ βγάδσ απφ απηήλ ηελ επνρηαθή απαζρφιεζε;». Αλ θαη ε λεαξή ζεξβηηφξα είλαη ελζνπζηαζκέλε πνπ επσθειείηαη απφ ηελ παξαγσγή ηνπ γθνζπνληαξί ησλ γνληψλ ηεο, ηίπνηε ζηνλ θφζκν δελ ζα ηελ έθαλε λα πηάζεη ηζάπα ζηα ρέξηα ηεο: «Γελ ζα ηε ξεκάμσ εγψ ηελ πιάηε κνπ». Αληίζεηα, ν Νεάγθνπ επηζπκεί λα πεξάζεη ηα γεξαηεηά ηνπ ζην παηξνγνληθφ αγξφθηεκα, γηαηί «εθεί βξίζθεηαη ε θαξδηά κνπ»... ηγά - ζηγά, ε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο αιιάδεη: ε ππνηίκεζή ηνπο απφ ηα κέιε ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθνγελεηψλ επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ είλαη επηθεληξσκέλεο ζηελ απηάξθεηα. 3 Σξηαθφζηα ρηιηφκεηξα παξαθάησ, καθξηά απφ ην δηαθεκηζηηθφ Καξαβάλη ηνπ P.N.D.R., φηαλ ν Σενληφξ Βηλγθαξδάλ καο δηαβεβαηψλεη φηη επηδίδεηαη ζε γεσξγία απηάξθεηαο θαη ηδηνθαηαλάισζεο ζε έθηαζε πεληαθνζίσλ ζηξεκκάησλ, δπζθνιεπφκαζηε λα ηνλ πηζηέςνπκε. Ο ηξηαληαηεηξάρξνλνο γηνο ηνπ καο μελαγεί ζην αγξφθηεκα. Αλ θαη είλαη πνιηηηθφο κεραληθφο, πξνηίκεζε λα κείλεη ζηα νηθνγελεηαθά θηήκαηα ζην Βίληνπ ληε Σδνο, παξά «λα θεξδίδεη 300 επξψ ζηελ πφιε, ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ». ηνλ ζηάβιν ν λεαξφο κάο δείρλεη ηηο ηξεηο αγειάδεο ηνπ, αξκέγεη κία απφ απηέο θαη καο πξνζθέξεη κηα θνχπα δεζηφ γάια. «Νάηνο θη ν εθζπγρξνληζκφο!» αζηεηεχεηαη μεπιέλνληαο ην κπνι ζε κηα βξχζε ζηνλ ηνίρν. «Δδψ θαη ιίγν θαηξφ έρνπκε θαη ηξερνχκελν λεξφ!». Οη Βηλγθαξδάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θνπξηά ησλ δψσλ ηνπο γηα ιίπαζκα ζηα ζηηεξά πνπ παξάγνπλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα δσνηξνθή ζηα βννεηδή πνπ εθηξέθνπλ: «ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ κάο έρεη κείλεη έλα γνπξνχλη γηα ηα Υξηζηνχγελλα, ην γάια καο θαη ηα απγά καο». Πνηφο, φκσο, επζχλεηαη γηα ηε γεσξγία ηεο απηνζπληήξεζεο ηελ νπνία πθίζηαληαη, γη απηήλ ηε δνπιεηά «ζθιάβνπ»; «Απηή ε βξνκηάξα ε Δπξσπατθή Δλσζε» θσλάδεη έμαιινο ν παηέξαο, ηνπ νπνίνπ ν κηθξφηεξνο γηνο εμνξίζηεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αλαδεηψληαο δνπιεηά. «Σν ηνπηθά πξντφληα καο είλαη βηνινγηθά θαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο... Οκσο, ηα πξντφληα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο καο έρνπλ ηζαθίζεη! Παίξλνπλ κεγαιχηεξεο επηδνηήζεηο, νη θαιιηέξγεηέο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν εθκεραληζκέλεο θαη, άξα, ηα πξντφληα ηνπο είλαη πνιχ θηελφηεξα απφ ηα δηθά καο. Ρίμηε κηα καηηά ζην ζνχπεξ κάξθεη: νη παηάηεο είλαη ηηαιηθέο, γεξκαληθέο, γαιιηθέο...». Κη φκσο, ν Βηλγθαξδάλ είρε πηζηέςεη ζηελ Δπξψπε: ηηο πξψηεο εβδνκάδεο κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο Σζανπζέζθνπ, είρε ηαμηδέςεη ζηε Γχζε. Οη επηζθέςεηο ηνπ ζε ζχγρξνλεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Απζηξίαο ηνλ είραλ πείζεη φηη έπξεπε λα κεγαιψζεη ηα νηθνγελεηαθά ηνπ θηήκαηα πνπ κφιηο είραλ επηζηξαθεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, λα αγνξάζεη κεραλήκαηα, λα θπλεγήζεη ην φλεηξν ηεο επεκεξίαο. «Πξνδφζεθα...». Αληίζεηα απ φ,ηη ζα πεξίκελε θαλείο, ν Τθππνπξγφο Γεσξγίαο, Αρίκ Ηξηκέζθνπ, ν νπνίνο καο δέρεηαη ζην γξαθείν ηνπ ζην Βνπθνπξέζηη, καο δειψλεη φηη ζεσξεί ηε γεσξγία ηεο απηνζπληήξεζεο κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηε ρψξα: «Γηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ξφιν. Απαζρνιεί κηα κεγάιε κάδα αηφκσλ, ηα νπνία, ράξε ζε απηήλ. δελ είλαη άλεξγνη θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο ρσξίο λα δεηνχλ εληζρχζεηο απφ ην θξάηνο». Χζηφζν, ην εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο επηζπκεί «λα ηνπο επαλεληάμεη ζηελ αγνξά θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη αληαγσληζηηθνχο ράξε ζηα πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο γηα ηηο κηθξέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Οζνη δελ θάλνπλ απηφ ην βήκα ζα εμαθαληζηνχλ, γηαηί ε πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη ειηθησκέλνη αγξφηεο δίρσο δηάδνρν ν νπνίνο ζα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα. Απηή είλαη ε θπζηθή ιχζε». Βέβαηα, φηαλ καο εμεγεί ηε δέζκε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί (αχμεζε ηεο ειάρηζηεο έθηαζεο θαιιηεξγεηψλ πνπ δίλεη δηθαίσκα ζηε ρξεκαηνδφηεζε, επελδχζεηο πνπ εμαξηψληαη κνλάρα απφ ηε δπλακηθή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γεσξγηθήο γεο) θαη καο αλαθέξεη φηη απηφ ην λνκνζεηηθφ νπινζηάζην έρεη ήδε κεηψζεη «ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ θαηά άηνκα», φιε απηή ε δηαδηθαζία αξρίδεη λα καο θαίλεηαη πνιχ ιηγφηεξν «θπζηθή»... Οπνπδήπνηε βξεζνχκε, αθνχκε λα πκλνχλ ελ ρνξψ ηελ «αληαγσληζηηθφηεηα», φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε ζηε Γαιιία ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηέπεηηα, κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ δφζεθε ζηνπο αγξφηεο. 4 Έηζη, ε δφθησξ Κξηζηίλα Πνθφι, ε νπνία δηδάζθεη Οηθνλνκία ηεο Τπαίζξνπ ζην Παλεπηζηήκην Γεσξγηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Κινπδ - Ναπφθα, πξνρσξάεη ζε έλα καθξχ θαηεγνξεηήξην, ζην νπνίν απαξηζκεί φια ηα «πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηε ξνπκαληθή γεσξγία»: θαηαηεκαρηζκφο ησλ ηδηνθηεζηψλ, ρακειή παξαγσγηθφηεηα, εθκεραληζκφο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα... Μαο θέξλεη δε σο παξάδεηγκα κηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε κεινθαιιηέξγεηαο, ηελ νπνία είδε ζηελ ηειεφξαζε: «Μηα ηεξάζηηα έθηαζε, ηα πάληα είλαη απηνκαηνπνηεκέλα κε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο: απηά ηα πξντφληα είλαη αληαγσληζηηθά. Απηφλ αθξηβψο ηνλ δξφκν πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε». Δπεξεαζκέλνο απφ ηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ Κίλα θαη ηε Γεξκαλία, ν Σηκπέξηνπ Μπίξηο δνθίκαζε λ αθνινπζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δξφκν. Πξσηνζηάηεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο κειηζζνθνκηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ζην Μπιαδ: 200 παξαγσγνί παξάγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ κε ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία 400 ηφλνπο κέιη θάζε ρξφλν. ρεδφλ νιφθιεξε ε πξναλαθεξζείζα πνζφηεηα εμάγεηαη. Ο Σενληφξ Παξάνπ, κειηζζνθφκνο κε 200 θπςέιεο, εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη «νη Ρνπκάλνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλαιψλνπλ ξνπκαληθφ κέιη. Δίλαη πνιχ αθξηβφ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαζηηθή καο δχλακε. Γη απηφλ ηνλ ιφγν ην αγνξάδνπλ νη κεγάινη εηζαγσγείο απφ ηε Γχζε». Οη κεζάδνληεο πξνζπαζνχλ λα ζπκπηέζνπλ ηηο ηηκέο ηφζν ρακειά, ψζηε ν Μπίξηο θνβάηαη φηη «πνιχ ζχληνκα ζα αλαγθαζηνχλ λα θιείζνπλ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ». Χζηφζν, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ην κέιη πνπ παξάγεη ε ρψξα είλαη «αληαγσληζηηθφ»: ην θφζηνο ηνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην κηζφ εθείλνπ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο... Σν παξάδνμν απηνχ ηνπ γεσξγηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κέζα ζε δχν πξνηάζεηο: ε ξνπκαληθή γεσξγία θεξδίδεη κεξίδηα αγνξάο ζην εμσηεξηθφ, αιιά αδπλαηεί λα ζξέςεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, θαζψο ην 70% ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη είλαη εηζαγφκελα. Απηφο ν ειεχζεξνο θη εληειψο λνζεπκέλνο αληαγσληζκφο πνπ πξνσζεί ε Δ.Δ. επλφεζε ηελ αλάπηπμε κηαο γεσξγίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ: κέζα ζε πεξίπνπ δψδεθα ρξφληα, ζρεδφλ 10 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα, δειαδή ην 6,5% ηεο γεσξγηθήο γεο, 5 έρνπλ πεξάζεη ζηα ρέξηα μέλσλ επελδπηψλ. Ζ ηάζε ζπγθέληξσζεο ζπλερίδεηαη, ληνπαξηζκέλε απφ ηηο επξσπατθέο επηδνηήζεηο, ηε κεδεληθή αμία ηεο γεο θαη ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο. ηα ηέιε ηνπ 2013 ε Κπβέξλεζε έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα έλα λνκνζρέδην κε ην νπνίν απειεπζεξψλεηαη εληειψο ε αγνξά γεο. Πέξπζη, ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Νηαληέι Κνλζηαληίλ, αλαγθάζηεθε λα δψζεη εμεγήζεηο γηα ην γεγνλφο φηη είρε δαλεηζηεί αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ απφ έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ηδηνθηήηεο γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ βηνκεραληθνχ ηχπνπ ηεο ρψξαο. 6 Δμάιινπ, δχν απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ, ν Βαιέξηνπ Σακπάξα θαη ν ηειηάλ Φνχηα, εξγάδνληαλ ζην παξειζφλ ζηελ πνιπεζληθή εηαηξεία Monsanto... Οη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ είλαη πξνθαλείο θαη ε πνιηηηθή γξακκή μεθάζαξε: ζε αληάιιαγκα γηα ηηο δχν ζπκθσλίεο πνπ ππέγξαςε ην Βνπθνπξέζηη κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ην 2009 θαη ην 2011, θαηάξγεζε ζέζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 7 πεξηέθνςε θαηά 25% ηνλ κηζζφ ησλ ππφινηπσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη αχμεζε θαηά πέληε κνλάδεο ηνλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο έθζαζε ζην 24%. 8 Ζ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία πξνζθέξεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απαζρφιεζε κε ρακειφ κηζζφ θαη κεησκέλε θνηλσληθή πξνζηαζία, σζεί ηνπο Ρνπκάλνπο ζηε κεηαλάζηεπζε: ην 2007, ην 12% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ εξγαδφηαλ ζην εμσηεξηθφ, νη πεξηζζφηεξνη ζε ζέζεηο ρακειήο εμεηδίθεπζεο. 9 αλ λα κελ έηξερε ηίπνηα, ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θέξλεη ζηε ρψξα ηα ίδηα εξγαιεία αθξηβψο κε εθείλα πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ Χζηφζν, εθείλε ηελ επνρή, ην πξφβιεκα ηεο απηάξθεηαο εθεί ζε ηξφθηκα είρε ιπζεί θαη ε αγνξά εξγαζίαο κπνξνχζε λα απνξξνθήζεη ηα εξγαηηθά ρέξηα κε ηε ρακειή εμεηδίθεπζε πνπ εγθαηέιεηπαλ ηελ χπαηζξν θαη ζπλέξξεαλ ζηηο πφιεηο. Πφζν κάιινλ πνπ ε αιιαγή ζηε δσή ηνπο ζπλεπαγφηαλ ζπρλά ηελ θνηλσληθή άλνδν ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. ηε Ρνπκαλία ηνπ 21νπ αηψλα, ε δπλακηθή πνπ πξνηείλεη ην θαξαβάλη ηνπ P.N.D.R. νη αγξφηεο νθείινπλ, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, λα απεπζπλζνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη λα ζπλάςνπλ κε απηφλ ζπκβάζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπο ζπλεπάγεηαη ην βάζεκα ησλ αληζνηήησλ, νη νπνίεο ήδε ππάξρνπλ αλάκεζα ζε πεξηνρέο κε θαιιηέξγεηεο κεγάιεο ή κηθξήο έθηαζεο ή αλάκεζα ζηελ αγξνηηά πνπ επηδίδεηαη ζηε γεσξγία ηεο απηνζπληήξεζεο θαη ζηηο βηνκεραληθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πνιχ πιενλεθηηθφηεξε ζέζε φηαλ πξφθεηηαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα επξσπατθά θνλδχιηα. 10 Γηα ηνπο εκπλεπζηέο ησλ ζρεδίσλ απηψλ δελ έρεη ηελ παξακηθξή ζεκαζία ην γεγνλφο φηη ε ξνπκαληθή χπαηζξνο έρεη ήδε δεη λα παξειαχλνπλ θη άιινη πξνθήηεο ησλ «νξζψλ πξαθηηθψλ»: ήδε απφ ην 1948, ε Γηεχζπλζε Πξνπαγάλδαο θαη Αγθηηάηζηαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο έζηειλε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα «θηλεκαηνγξαθηθά θαξαβάληα» πνπ πξφηεηλαλ ζνβηεηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ξνπκαληθέο ηαηλίεο πνπ πκλνχζαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνιιεθηηβνπνίεζεο «Γελ μέξεηε πφζν ιππάκαη πνπ ηα ζθνηψλσ...»: Ζ Σζεδάξα Φηη, Καζεγήηξηα Ηζηνξίαο ηεο Μνπζηθήο ζην Λχθεην ηεο Άικπα Σδνχιηα, θνηηάδεη ηα πεξίπνπ ηξηάληα ζθαγκέλα θνηφπνπια ζηνλ θήπν ηεο. Ο άληξαο ηεο, Σδφδηθ Φηη, κέινο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο Ρνπκάλσλ πλζεηψλ, θέξλεη ζην ηξαπέδη ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ε νηθνγέλεηα: ληνκάηεο, αγγνχξηα, θφθθηλν θξαζί θαη ηνχηθα (ξαθί απφ δακάζθελα) θαη καο εμεγεί ηελ εμαηξεηηθά ιππεξή θαηάζηαζε: «ηε ιατθή αγνξά, ειηθησκέλεο θπξίεο πνπιάλε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηνπηθά πξντφληα, ηα νπνία φκσο είλαη απιεζίαζηα. ηα ζνχπεξ κάξθεη, ηα πξντφληα είλαη θζελφηεξα, αιιά έξρνληαη απφ καθξηά θαη είλαη γεκάηα ρεκηθά». Δηζη, ην δεπγάξη απνθάζηζε λα ζηξαθεί ζηελ θηελνηξνθία, πξνο κεγάιε ραξά θαη ηεο θφξεο ηνπο, θαζεγήηξηαο επίζεο, ε νπνία επσθειείηαη απφ ηελ παξαγσγή ηνπο: ηα 180 επξψ ηνπ κηζζνχ ηεο δελ ηεο επηηξέπνπλ λα πιεξψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο... Ζ ιηηφηεηα πνπ επηβάιινπλ νη δαλεηζηέο ηεο ρψξαο ελζαξξχλεη, σο έζραηε ιχζε, ηε ζηξνθή πξνο ηε γεσξγία ηεο απηνζπληήξεζεο. Δμάιινπ θαη ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ «βνήζεηαο» ηνπ Γ.Ν.Σ., δεθάδεο ρηιηάδεο θάηνηθνη ησλ πφιεσλ πξαγκαηνπνηνχλ κηα επηζηξνθή ζηα ρσξάθηα, ε νπνία δελ πεξλάεη απαξαηήξεηε. 12 Οξίζηε, ινηπφλ, πνπ νη ζπλζέηεο θαη νη θαζεγεηέο δνπιεχνπλ ηψξα ζηα ρσξάθηα: «Οχηε θη ν Σζανπζέζθνπ δελ ζα είρε νλεηξεπηεί ηέηνην πξάγκα!» εηξσλεχεηαη ν θχξηνο Φηη. Αεδηαζκέλνο απφ ηνλ «ζάπην» πνιηηηθφ θφζκν, ε κφλε πξννπηηθή πνπ βιέπεη γηα έμνδν απφ ηελ αδηέμνδε θαηάζηαζε είλαη έλα «καιζνπζηαλφ ζνθ»: «Μηα ηεξάζηηα παγθφζκηα θαηαζηξνθή πνπ ζα πξνθαινχζε δχν ή ηξία δηζεθαηνκκχξηα λεθξνχο. Δίλαη πηζαλφ φηη φζνη επηδήζνπλ ζα αλνηθνδνκήζνπλ ηελ θνηλσλία πάλσ ζε πην εζηθέο βάζεηο». Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ν Βηλγθαξδάλ εχρεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηελ «επηζηξνθή ηεο κνλαξρίαο». Ζ Ρακφλα Νηνκηληηζηνπάνπ θαη ν Αηίια δνθο αθηηβηζηέο ηεο EcoRuralis, ηεο κνλαδηθήο ξνπκαληθήο νξγάλσζεο πνπ κάρεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξψλ αγξνηψλ αγσλίδνληαη λα... ζπγθεληξψζνπλ ρξήκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζπφξσλ ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ληνκάηαο θαη απνξξίπηνπλ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιηηηθνχο: «Δίλαη φινη δηεθζαξκέλνη». Ζ δηαθζνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ ππνζέζεσλ ηελ νπνία φινη θαηαδηθάδνπλ, αθφκα θη ν Πξφεδξνο Σξατάλ Μπαζέζθνπ, ν νπνίνο πξνβάιιεη σο θχξην κέιεκά ηνπ ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο δελ αθήλεη λα θαλεί ε παξακηθξή δπλεηηθή ιχζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο. Αθφκα ρεηξφηεξα, απνζπά ηελ πξνζνρή απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ κνλάρα ζηνλ ζηφρν ηνπ πξνζσπηθνχ πινπηηζκνχ. Αλ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εγθαιεί ηαθηηθά ην Βνπθνπξέζηη γηα ηελ θαθή ρξήζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, δελ ακθηζβεηεί θαζφινπ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνινπζνχληαη. Πξφζθαηα, ν Μαλνπέι Μπαξφδν κε ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δήισζε 13 φηη «ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (...) ζπλνδεχηεθε απφ επξχηαηεο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο, θαη νη Ρνπκάλνη πνιίηεο κπφξεζαλ λα επσθειεζνχλ απφ απηέο». Οζν γηα ην Γ.Ν.Σ., εθηηκά φηη νη ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθεθαλ κε ην Βνπθνπξέζηη «ζηέθζεθαλ απφ επηηπρία». 14 Φπζηθά, απηά ηα ηφζν ιακπξά πνιηηηθά απνηειέζκαηα έπξεπε λα ηχρνπλ θάπνηαο αλαγλψξηζεο: ν Νηάζηαλ Σζηφινο, πξψελ Τπνπξγφο Γεσξγίαο, δηνξίζηεθε ην 2009 Δπίηξνπνο αξκφδηνο γηα ηε γεσξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Με απηήλ ηνπ αθξηβψο ηελ ηδηφηεηα δηαπξαγκαηεχζεθε ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Οζν θη άλ θαίλεηαη πεξίεξγν, νη αγξφηεο ηεο ρψξαο ηνπ δελ αηζζάλνληαη δηφινπ ππεξήθαλνη... * Ο θ. Pierre Souchon είλαη δεκνζηνγξάθνο. ΗΜΔΙΩΔΙ 1. Οη Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί Παξαγσγήο ηεο θνκκνπληζηηθήο πεξηφδνπ ήηαλ θξαηηθέο δνκέο, νη νπνίεο δηαιχζεθαλ κε ηνλ λφκν ηνπ 1991 πεξί ηδηνθηεζίαο γεο θαη ην ελεξγεηηθφ ηνπο ξεπζηνπνηήζεθε. 2. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ν θαηαηεκαρηζκφο ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ απνθνιιεθηηβνπνίεζε, ν Νφκνο γηα ηηο αγξνηηθέο εηαηξείεο θαζηεξψλεη πεξηζζφηεξεο κνξθέο ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ αγξνηψλ: ηηο εκπνξηθέο εηαηξείεο, ηηο νηθνγελεηαθέο ελψζεηο θαη ηηο «γεσξγηθέο εηαηξείεο», αλαγλσξηζκέλεο λνκηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ κεηαβιεηφ αξηζκφ εηαίξσλ. 3. Βι. Patrick Champagne, «L'Héritage refusé. La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française, », Seuil, ζπιινγή «Points Essais», Παξίζη, Γηα κηα ζχληνκε ζχλζεζε απηήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, βιέπε Francois Colson, «Le développement agricole face à la diversité de l'agriculture française», Economie rurale, n 172, Παξίζη, Judith Bouniol, «L'accaparement des terres en Roumanie, menace pour les territories ruraux», EcoRuralis-Transnational Institute-Hands Off the Land Alliance, Ηαλνπάξηνο Attila Szocs, «Scandal hits Romania's newly appointed minister for agriculture», 6 Φεβξνπαξίνπ 2013, 7..η.Μ.: Ζ Ρνπκαλία έρεη δηπιάζην πιεζπζκφ απφ ηελ Διιάδα. 8. Mirel Bran, «La bataille des deux Roumanie», Le Monde.fr, 30 Ννεκβξίνπ Despina Vasilcu θαη Raymonde Séchet, «Vingt ans d'expérience migratoire en Roumanie postcommuniste», Espace, populations, sociétés, n 2, Λίιιε, Béatrice von Hirschhausen, «Les sociétés rurales roumaines face à l'irruption des programmes de développement», Revue d'études comparatives Est-Ouest, n 4, ηφκνο 39, Παξίζη, φ.π. 12. Σάληα Γησξγνπνχινπ, «Δπηζηξνθή ζηε γε, ε ειιεληθή εθδνρή», άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή, ην νπνίν αλαδεκνζηεχηεθε κεηαθξαζκέλν ζηελ Courrier International, ζηηο 8 Απξηιίνπ Αλαθνίλσζε ηνπ Ρνπκαληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Βνπθνπξέζηη, 2 Γεθεκβξίνπ «La Roumanie redemande une cure de F.M.I.», Le Monde.fr, (ζε ζπλεξγαζία κε ην A.F.P.), 16 Ηνπιίνπ 2013.

3 ΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥ ΝΤΚΣΔΡΙΝΔ ΒΑΡΓΙΔ ΑΠΟΓΙΟΡΓΑΝΧΝΟΤΝ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΥ Σα πξνβιήκαηα πγείαο ιφγσ ηεο ζπρλήο εξγαζίαο ηηο λχρηεο θαη ην ηδεηιαγθ απφ ηα καθξηλά αεξνπνξηθά ηαμίδηα, έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ απνδηνξγάλσζε πνπ επηθέξεη ζηα γνλίδηα ησλ αλζξψπσλ ν απνζπληνληζκφο ηνπ «ξνινγηνχ» ηνπο, θάζε θνξά πνπ δηαηαξάζζεηαη ν αλζξψπηλνο χπλνο, ζχκθσλα κε κηα λέα βξεηαληθή επηζηεκνληθή έξεπλα. Οη επηζηήκνλεο εμεπιάγεζαλ απφ ηελ έθηαζε, ηελ ηαρχηεηα, αιιά θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο δεκηάο ζην βαζχ κνξηαθφ επίπεδν, ε νπνία, φπσο πξνεηδνπνίεζαλ, ξίρλεη ην ζψκα «ζε ράνο», κε φ,ηη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πγεία ζε βάζνο ρξφλνπ. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ηε λπρηεξηλή εξγαζία κε κεγαιχηεξν θίλδπλν δηαβήηε, εκθξαγκάησλ θαη θαξθίλνπ, θαζψο ην αλζξψπηλν ζψκα ράλεη ηνλ θπζηθφ ξπζκφ ηνπ (δειαδή λα θνηκάηαη ηα βξάδηα θαη λα είλαη ελεξγφ ηηο εκέξεο), κε ζπλέπεηα νη εξγαδφκελνη λα θνηκνχληαη ιηγφηεξν θαη ζε ιάζνο ψξεο. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, πεξίπνπ ην 6% ησλ αλζξσπίλσλ γνληδίσλ (γχξσ ζηα 1.400) εκθαλίδνπλ κηα ξπζκηθή πεξηνδηθφηεηα ζηελ έθθξαζή ηνπο, δειαδή ελεξγνπνηνχληαη ή απελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ην άλ είλαη εκέξα ή λχρηα. Όκσο νη βξεηαλνί επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ φηη πεξίπνπ ην 97% απηψλ ησλ «ξπζκηθψλ» γνληδίσλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο (πάλσ απφ ζπλνιηθά) απνζπγρξνλίδνληαη ιφγσ ηνπ αθαλφληζηνπ χπλνπ. Οη εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ άξετ, κε επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ηνλ Καζεγεηή Νηεξθ - Γηαλ Νηηθ ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ Ύπλνπ θαη ηνλ εηδηθφ ζηε ρξνλνβηνινγία άηκνλ Άξηζεξ, πνπ πξνρψξεζαλ ζε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ησλ Ζ.Π.Α. (P.N.A.S.), ζχκθσλα κε ην B.B.C. θαη ηε βξεηαληθή «Γθάξληηαλ», δηαπίζησζαλ φηη νη θαζεκεξηλνί ξπζκνί ησλ γνληδίσλ καο δηαηαξάζζνληαη ζνβαξά, φηαλ δελ θνηκφκαζηε ηηο θαλνληθέο ψξεο γηα ηηο νπνίεο ην βηνινγηθφ καο «ξνιφη» έρεη πξνγξακκαηηζηεί. Οη επηζηήκνλεο πεηξακαηίζηεθαλ κε 22 εζεινληέο ειηθίαο 22 έσο 29 εηψλ, ηνπο νπνίνπο ππέβαιαλ ζε κηα παξαηεηακέλε «εκέξα» δηάξθεηαο 28 σξψλ, ζε έλα ειεγρφκελν εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δελ ππήξρε ν θπζηνινγηθφο 24σξνο θχθινο θσηφο - ζθνηαδηνχ. Καζψο θάζε κέξα ν θχθινο χπλνπ - αθχπληζεο παξαηεηλφηαλ θαηά ηέζζεξηο ψξεο, κεηά απφ ηξεηο ηέηνηεο ηερλεηέο «εκέξεο» ν χπλνο ζπλέβε 12 ψξεο αξγφηεξα απφ ην θπζηνινγηθφ θαη ζην κέζνλ κηαο θαλνληθήο 24σξεο εκέξαο. Σφηε, νη εξεπλεηέο ζπλέιιεμαλ δείγκαηα αίκαηνο θαη αλέιπζαλ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ ησλ 22 αηφκσλ. Όπσο δηαπηζηψζεθε, ιφγσ ηεο δηαηαξαρήο ηνπ ξπζκνχ ηνπ χπλνπ θαη ηνπ βηνινγηθνχ ξνινγηνχ, ππήξρε κηα κείσζε θαηά έμη θνξέο ζηνλ αξηζκφ ησλ γνληδίσλ πνπ εκθάληδαλ θαλνληθφ 24σξν θηξθαδηαλφ ξπζκφ (δειαδή κε εηθνζηηεηξάσξε πεξηνδηθφηεηα). Με άιια ιφγηα, ην «ξνιφη» ησλ πεξηζζφηεξσλ γνληδίσλ είρε απνξξπζκηζηεί, κε ζπλέπεηα ηε δηαηαξαρή πνιιψλ αληίζηνηρσλ βηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ ειέγρνληαλ απφ απηά ηα γνλίδηα, θαζψο ν εγθέθαινο, ε θαξδηά, ηα λεθξά θαη άιια φξγαλα αλαγθάδνληαλ λα «ηξέρνπλ» απφζπληνληζκέλα, κε δηαθνξεηηθά εζσηεξηθά ξνιφγηα. «Γεκηνπξγείηαη έλα ρξνλν-ράνο. Δίλαη ζαλ λα δεη θαλείο ζε έλα ζπίηη, φπνπ ζε θάζε δσκάηην ππάξρεη έλα ξνιφη, ην νπνίν κεηξάεη δηαθνξεηηθά ην ρξφλν, πξάγκα πνπ θπζηθά νδεγεί φιν ην λνηθνθπξηφ ζε ράνο» αλέθεξε ν Νηεξθ - Γηαλ Νηηθ. Απηφ εμεγεί γηαηί φζνη πάζρνπλ απφ ηδεη-ιαγθ, ληψζνπλ λαπηία, άγρνο, ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα κλήκεο θαη δηάθνξα άιια ζπκπηψκαηα, φια ελδεηθηηθά κηαο γεληθφηεξεο απνξξχζκηζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζψκαηνο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνπο βξεηαλνχο επηζηήκνλεο, ε απνξξχζκηζε ηνπ «ξνινγηνχ» ησλ γνληδίσλ έρεη αλάινγεο επηπηψζεηο κε εθείλεο ηεο γήξαλζεο. Γειαδή ε λπρηεξηλή εξγαζία θαη ην ηδεη-ιαγθ έρνπλ ηελ ίδηα γνληδηαθή επίδξαζε κε ην πξαγκαηηθφ πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φηαλ θαλείο γεξλάεη. Μηα άιιε παξαγλσξηζκέλε ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, φηαλ δηαηαξάζζεηαη ην βηνινγηθφ - γνληδηαθφ ξνιφη, είλαη φηη νξηζκέλα θάξκαθα παχνπλ λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά, θάηη πνπ αθνξά ηδηαίηεξα ηνπο αζζελείο ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ησλ λνζνθνκείσλ. ΥΥ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΞΑΝΘΖ ΥΥ Απφ ηνλ Κνζκήηνξα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. Καζεγεηή θ. Υξήζην Κνπθνπξιή ζηάιζεθε πξνο φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο ρνιήο ηνπ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε αθφινπζε επηζηνιή: «Αγαπεηνί πλάδειθνη, γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο, ζαο θνηλνπνηψ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε ηελ απνξξχπαλζε ηνπ ρψξνπ φπνπ ζπλέβε ε δηαξξνή ηνπ πδξαξγχξνπ. Ζ απνξξχπαλζε έγηλε ηελ πεξαζκέλε Κπξηαθή Ζ επηζηνιή απεπζχλεηαη ζε εκέλα δηφηη ε αλάζεζε ηεο απνξξχπαλζεο έγηλε απφ ηελ Κνζκεηεία (θαη θαιχπηεηαη απφ ίδηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο) χζηεξα απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξχηαλε. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία κπνξεί λα γίλεη άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ». ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα επηζπλάπηνληαλ ε επηζηνιή ηεο εηαηξείαο InterGeo, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θ. ηέξγην Εεζέθα, Γξ. Υεκηθφ Μεραληθφ: Απαληψληαο ζηνλ Κνζκήηνξα ηεο Πνιχηερληθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. (θαη πάιη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) κε κήλπκα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Γ.Π.Θ., ν Καζεγεηήο θ.. Ραςνκαλίθεο, Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Αληηξξππαληηθήο Σερλνινγίαο Αηκνζθαηξηθψλ Ρχπσλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. αλέθεξε: «Αμηφηηκε Κχξηε Κνζκήηνξα, εηο απάληεζε ηνπ παξφληνο κελχκαηνο, ζα πξέπεη λα εγείξσ δχν επηζηεκνληθά ζέκαηα. Σηο απνινγίεο κνπ γηα ην "εηδηθφ" ηεο επηζηήκεο, αιιά πξέπεη. 1. Ζ Οδεγία DIN EN 1483-E12 αθνξά ηελ αλάιπζε πδάησλ γηα Τδξάξγπξν (DIN EN 1483-E12 Water analysis; Determination of mercury). Έηζη ζα επηζπκνχζακε λα έρνπκε ηελ νινθιεξσκέλε θαη ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ αλαιχζεσλ δηφηη έγηλε δηαξξνή κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ. ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ φινο ν δηεζπαξκέλνο πδξάξγπξνο κεηεηξάπε ζε HgS κεηά ηελ ρξήζε ζείνπ γηα ηελ εμνπδεηέξσζή ηνπ. ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε κεξηθψο εβξίζθεην θαη ζε κεηαιιηθή κνξθή. Οινθιεξσκέλε αλαθνξά γηα ηηο αλαιχζεηο ζα καο ιχζεη ηηο απφξίεο. 2. Όπσο μέξεηε απηήλ ηε ζηηγκή δηεμάγνπκε κεηξήζεηο Τδξαξγχξνπ ζηελ αηκφζθαηξα, αθξηβψο πάλσ απφ ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο. Θα πεξίκελα λα νινθιεξψζνπκε ηε ζεηξά κεηξήζεσλ πξηλ πξνβνχκε ζε αλακθίβνια ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. Δλ θαηαθιείδη, σο εηδηθνί επί ηνπ ζέκαηνο ηα ηειεπηαία 30 έηε (βι. ISI θαη SCOPUS), δελ καο εληππσζηάδνπλ νη αξάδεο ησλ ISO θαη DIN κεζφδσλ. Μέρξη ηελ Σξίηε 11 Φεβξνπαξίνπ ζα έρεηε θαη ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα». ΥΥ ΑΠΟΦΑΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΓΙΚΑΣΖΡΙΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΓΙΚΑΔ ΣΖ ΝΟΡΒΖΓΙΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΛΛΔΙΦΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΓΤΣΧΝ ΥΥ Νφζνο δπηψλ ησλ βαζέσλ πδάησλ. Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Απφθαζε , Vilnes θ.ά. θαηά Ννξβεγίαο. Με βάζε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή ζηηο απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαηαδίθαζε ηε Ννξβεγία γηαηί παξέιεηςε λα ελεκεξψζεη δχηεο πνπ έθαλαλ δηεξεπλεηηθέο θαηαδχζεηο γηα πεηξέιαην ζηε Βφξεηα Θάιαζζα, γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηελ πγεία ηνπο. Οη πέληε πξνζθεχγνληεο είλαη πξψελ δχηεο, νη νπνίνη θαηέζηεζαλ αλίθαλνη απφ θαηαδχζεηο ζηε Βφξεηα Θάιαζζα θαηά ηε δηάξθεηα δηεξεπλεηηθψλ θαηαδχζεσλ γηα αλεχξεζε πεηξειαίνπ απφ ην Ηζρπξίδνληαη φηη ππνθέξνπλ απφ απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, εγθεθαινπάζεηα, ειάηησζε αθνήο θαη κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. Σνχην, ζεσξνχλ φηη νθείιεηαη απφ ειιείςεηο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη αζθάιεηαο θαηά ηηο θαηαδχζεηο ηνπο. Ζ Πνιηηεία παξέιεηςε λα ηνπο ελεκεξψζεη επαξθψο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηηο ελ ιφγσ θαηαδχζεηο. Σα εζληθά ηνπο δηθαζηήξηα δελ ηνπο δηθαίσζαλ. Παξαπνλνχληαη φηη παξαβηάζηεθαλ ηα άξζξα 2, 3 θαη 8 ηεο Δ..Γ.Α. πνπ πξνζηαηεχνπλ ηε δσή, απαγνξεχνπλ ηελ απάλζξσπε θαη ηαπεηλσηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηβάιινπλ ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθή δσή. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ δηαπίζησζε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Δ..Γ.Α. (απαγφξεπζε ηεο απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο), γηα ην ιφγν φηη ε Ννξβεγία δελ κεξίκλεζε λα δηαζθαιίζεη φηη νη πξνζθεχγνληεο έιαβαλ ηηο ζηνηρεηψδεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο απνζπκπίεζεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχζε ηθαλνχο λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Τπνρξεψλεη ηε Ννξβεγία λα πιεξψζεη ζε θάζε πξνζθεχγνληα πνζφ επξψ γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη πνζφ επξψ ζηνλ πξψην πξνζθεχγνληα θαη επξψ απφ θνηλνχ ζηνπο ινηπνχο γηα ηα δηθαζηηθά ηνπο έμνδα. ΔΞΟΤΑΛΙΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΖΜΑΝΣΙΚΔ ΔΚΓΟΔΙ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ Γεν ανεσόμαζηε ηε ζεξοςαλική παπενόσλεζε ζηο σώπο επγαζίαρ: Δγσειπίδιο ζςμβοςλεςηικήρ ππορ επγαδόμενερ, επγοδοζία και κοινωνικούρ θοπείρ. Δθδ. Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, Αζήλα H Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (Γ.Γ.Η.Φ.) αλέιαβε ηελ έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ζπκβνπιεπηηθήο πξνο εξγαδφκελεο, εξγνδφηεο θαη θνηλσληθνχο θνξείο κε ηίηιν «Γελ αλερφκαζηε ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο». Μέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ βαζίδεηαη ζε αληίζηνηρε έθδνζε (1999) ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο «Δλσζε Δκπνξνυπαιιήισλ Γαλίαο», ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηεο ζπγγξαθέσο θ. Λίκππ Σάηα Aξζει. Σν εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο, θαζψο θαη ζηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, φπσο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Σξάπεδεο, Δλψζεηο Δξγνδνηψλ, Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο, σκαηεία θαη Δξγαηηθά Κέληξα, Φνξείο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πκβνπιεπηηθά Κέληξα θαη Γπλαηθείεο Οξγαλψζεηο. Σν Δγρεηξίδην απηφ ζα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, θαζψο θαη γηα ηελ αξηηφηεξε θαηάξηηζε ησλ ζπκβνχισλ ηεο Γ.Γ.Η.Φ., αιιά θαη φζσλ άιισλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνδνρή θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζε γπλαίθεο - ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Βία καηά ηων γςναικών: οδεγόρ παποσήρ ζςμβοςλεςηικών ςπεπεζιών και λειηοςπγίαρ ηων ςποζηεπικηικών δομών. Δθδ. Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, Αζήλα ην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Οξηδφληηεο παξεκβάζεηο εζληθήο εκβέιεηαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ» εθπνλήζεθαλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή γπλαηθψλ - ζπκάησλ έκθπιεο βίαο. Σα εξγαιεία απηά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ παλεπηζηεκηαθνχο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζε ζέκαηα θχινπ θαη ηζφηεηαο, απεπζχλνληαη εηδηθά ζε επαγγεικαηίεο θαη θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο ζε γπλαίθεο - ζχκαηα ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαη ςπρνινγηθήο θαθνπνίεζεο, βηαζκνχ, παξελφριεζεο θαη trafficking. Ο «Οδεγφο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εργασiαυγεία 53 ιεηηνπξγίαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ» απνηειεί ηε ζχλζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ θαη πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ (ζεσξία θαη πξάμε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο), πξφηππνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ησλ δχν βηβιίσλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα:

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο,

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο, ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. ρρρ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ Υ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ

ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ»

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤΜΑΝΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΧΡΗΣΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖ ΤΓΔΗΑ: Η Οηθνλνκηθή ηεο πγείαο είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε, ηελ αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 22 ΗΟΤΝΗΟΤ 2015 Διοικητικό υμβούλιο πλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο 2013-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ Τπεχζελνο θαζεγεηήο: ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Φνηηεηήο: ΣΡΑΓΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα