ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 Θεφθηινο Γεξνληφπνπινο, Δξεπλεηηθφ Θέαηξν Θξάθεο ΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ Μάξηνο Βαιαζφπνπινο, Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΓΟΖ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ρρρ ΣΙ ΔΠΙΖΜΑΙΝΟΤΝ ΟΚΣΧ ΓΔΡΜΑΝΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ ΠΟΤ ΔΠΙΚΔΦΘΖΚΑΝ ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΛΧΔΙ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΦΤΥΙΑΣΡΟΤ Γπ. Α. ΑΓΟΡΑΣΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΑΞΙΕΔΙ ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΙΑ Ζ ΤΠΟΚΡΙΣΙΚΖ ΣΧΝ ΚΤΒΔΡΝΧΝΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Γ.Ι.Δ. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Απηφ πνπ ζπληειείηαη ζρεηηθά κε ην Κέληξν Γηάγλσζεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο (Κ.Γ.Η.Δ.) είλαη θαηά ηα ζπλήζε εμσθξεληθφ: ην Κ.Γ.Η.Δ. απνηειεί έλαλ θξαηηθφ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ θπξίσο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην επξχηεξν αληηθείκελν ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο, πνπ εκθαλψο θηλδπλεχεη λα θιείζεη, είηε λα «παξακείλεη» αλελεξγφ, φπσο αθξηβψο θαη ην Ηλζηηηνχην Δξεπλαο Ννζεκάησλ Θψξαθα θαη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο (Η.Δ.Ν.Θ.Τ.Α.Δ.). Ζ δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Κ.Γ.Η.Δ. πεξηγξάθνληαη ζην άξ. 31 ηνπ Π.Γ. 266/1989, φπσο πνιχ αλαιπηηθά ζεκεηψλεη ν ζπλάδειθνο Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο θ. Γ. Κνπξνχθιεο ζε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θ. Αδσλη Γεσξγηάδε: Κιηληθή θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ βιαβψλ ζηελ πγεία ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο, δηεξεχλεζε απφ ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο ηπρφλ επαγγεικαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο λφζνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ (πξηλ ηελ παξαπνκπή ζε ΚΔ.Π.Α. ή θαηφπηλ παξαγγειίαο ησλ), παξαπνκπή γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ρνξήγεζε άδεηαο γηα εξγαζία ζε αλήιηθνπο, παξαπνκπή γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζε ελήιηθνπο πνπ εξγάδνληαη ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, παξαπνκπή γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ζε ελήιηθνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, πξνιεπηηθφο εκβνιηαζκφο εξγαδνκέλσλ γηα ηέηαλν, γξίπε, πλεπκνληφθνθθν, επαηίηηδα Α θαη επαηίηηδα Β, ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ ηξνπνπνίεζεο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο ζε αζθαιηζκέλνπο εξγαδφκελνπο, φηαλ δελ ππάξρεη ηαηξφο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ή ζπκβνπιεπηηθά γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, θαζνδήγεζε γηα επαγγεικαηηθή επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ζε αζθαιηζκέλνπο εξγαδφκελνπο κε κεξηθή αλαπεξία ή κεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία θαηφπηλ ζνβαξήο λφζνπ ή αηπρήκαηνο, εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα ή ΣΖ εξγαζηαθνχο DEAL ρψξνπο, ππνβνιή NEWS πξνηάζεσλ γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ παζήζεσλ, ζπκκεηνρή ησλ ηαηξψλ ηνπ Κ.Γ.Η.Δ. ζην Δηδηθφ ψκα Τγεηνλνκηθψλ ΓΗΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο, ζπκκεηνρή ηνπ Δηδηθνχ ΚΑΣΑΡΓΖΖ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ Κ.Γ.Η.Δ. ζηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο Δπαγγεικαηηθψλ Νφζσλ κε ζθνπφ ηελ νξζφηεξε θξίζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ΣΧΝ ΒΑΡΔΧΝ θαη ηελ άκεζε θαηαγξαθή ΚΑΗ ησλ επίζεκα ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΧΝ αλαγλσξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ επαγγεικαηηθψλ παζήζεσλ, εηζεγήζεηο πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Δζληθνχ χκθσλα Καηαιφγνπ κε πιεξνθνξίεο Δπαγγεικαηηθψλ ηεο εβδνκαδηαίαο νηθνλνκηθήο έιεγρνο εθεκεξίδαο θαη εθηέιεζε αθνπνγξακκάησλ θαζεζηψηνο ζε εξγαδφκελνπο, αζθάιηζεο κεηξήζεηο ησλ Αζζελεηψλ Σξφηθαο. κε βάζε ηα Δηδηθά δηεζλή γηα δεδνκέλα ην ζέκα ή κειέηεο, ηνπ σηνξηλνιαξπγγνινγηθφο κνιχβδνπ ζε βηνινγηθά πγξά εξγαδφκελσλ κε θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αληηηίκνπ, ζχληαμε Deal News ( ) νθηψ κεγάιεο Βαξέσλ θαη ησλ Αλζπγηεηλψλ αηηηνινγεκέλσλ εθζέζεσλ ζε πεξηπηψζεηο: ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πξνο ηε ρψξα αλαηξνπέο καο, ζρεηηθψλ πξννησλίδεηαη Δξσηήζεσλ Βνπιεπηψλ ε πξνο Δπαγγεικάησλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, (Β.Α.Δ.) δηεθδίθεζεο αλαθέξεη απνδεκηψζεσλ λέα αζθαιηζηηθή ιφγσ επαγγεικαηηθήο κεηαξξχζκηζε λφζνπ ή ην εξγαηηθνχ δεκνζίεπκα αηπρήκαηνο, ηεο ζπλεξγαζία εθεκεξίδαο: αξκφδηνπο πνπ αλακέλεηαη θνξείο ζε λα ζέκαηα αλαθνηλσζεί Τγηεηλήο θαη ην Αζθάιεηαο «Καηάξγεζε ηεο Δξγαζίαο, ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζηελ επλντθψλ πξαθηηθή άζθεζε θζηλφπσξν. ησλ θνηηεηψλ Οπσο ηνπ αλαθέξεηαη Σκήκαηνο Δπηζθεπηψλ πεξηπηψζεσλ Τγείαο θαη άιισλ ζπληαμηνδφηεζεο, παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ, πξαγκαηνπνίεζε καζεκάησλ ζην Πξφγξακκα Θεσξεηηθήο Καηάξηηζεο ησλ ζην άξζξν ηεο Deal News γίλεηαη φπσο είλαη ηα βαξέα θαη ηα Δηδηθεπφκελσλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο, ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, αλαθνίλσζε ήδε απφ ην εξγαζηψλ, Τπνπξγείν δεκνζίεπζε Δξγαζίαο, επηζηεκνληθψλ αλζπγηεηλά. εξγαζηψλ Οη ζε ειιεληθά Σξντθαλνί θαη έρνπλ δηεζλή επηζηεκνληθά Κνηλσληθήο πεξηνδηθά Αζθάιηζεο κε θξηηέο, θαη ζπκκεηνρή Πξφλνηαο επεμεξγαζία φξγαλα ιήςεο γηα ζρεηηθψλ ηελ εθαξ- απνθάζεσλ, ησλ φπσο δηαπξαγκαηεχζεσλ Ννκνπαξαζθεπαζηηθέο Δπηηξνπέο ην ζέκα ηνπ ζέζεη Δηδηθνχ πνιιέο Ηαηξνχ θνξέο Δξγαζίαο ζην ζε ηξαπέδη φια ηα θπβεξλεηηθά χληαμεο κνγή ελφο Δζληθνχ κνληέινπ Καηαιφγνπ Δπαγγεικαηηθψλ θαηά ην Νφζσλ, ηεο Γηαξθήο αχμεζεο Δπηηξνπή ησλ Κξίζεο νξίσλ Βαξέσλ ειηθίαο θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ, Αλψηαην πκβνχιην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θ.ά.). ζνπεδηθφ πξφηππν ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κ.Γ.Η.Δ. πξνζηέζεθε κε ην ΦΔΚ 921/Β/ θαη ε ιεηηνπξγία Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηερληθά Πξνζηαζίαο θιηκάθηα θαη ηεο Πξφιεςεο (Δ.Τ.Π.Π.) θαηεγνξία ηνπ Η.Κ.Α. αζθαιηζκέλσλ». - Δ.Σ.Α.Μ., κε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε λνκηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη ην Η.Κ.Α. σο εξγνδφηεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ (Ν. 3850/2010). Σν Κ.Γ.Η.Δ. κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ λέν ξφιν ζηα πιαίζηα ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (ΠΔ.Γ.Τ.) κε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη βηνινγηθψλ δεηθηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Βηνρεκηθφ θαη Σνμηθνινγηθφ Δξγαζηήξηφ ηνπ, αιιά θαη κε αχμεζε ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο (Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο, Δπφπηεο Τγείαο, Ννζειεπηέο θαη Δπηζθέπηεο εηδηθεπκέλνη ζηελ Τγηεηλή ηεο Δξγαζίαο). Ο θίλδπλνο λα κελ βξεζεί νχηε έλαο ζπλάδειθνο Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο γηα λα θαηαιάβεη ζέζε είλαη αλχπαξθηνο, αιιά θη άλ αθφκα ζπκβεί λα κελ θαιπθζεί ζέζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, είλαη εθηθηφ, φπσο έρεη δηαβεβαηψζεη ν Τπνπξγφο Τγείαο θ. Αδσληο Γεσξγηάδεο, λα πξνθεξπρζνχλ ζέζεηο είηε Δπηθνπξηθψλ Ηαηξψλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, είηε ζέζεηο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης Πξσηνζέιηδν θχξην ζέκα ζηελ Δθεκεξίδα ησλ ηνπο γέκηζε ειπίδα ε αιιειεγγχε απέλαληη πληαθηψλ ζηηο κε ηίηιν: «Θπκίδεηε ζηνπο αδχλακνπο. «Αλ νπνπδήπνηε αιινχ Ηξάθ!» αλαθέξεηαη ζην ηη είδαλ νθηψ Γεξκαλνί εθαξκνδφηαλ ηάζε άγξηα ιηηφηεηα, ε θνηλσλία γηαηξνί πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ Διιελα Φπρίαηξν Γξ. Α. έλαο απφ απηνχο. Οχηε νη ίδηνη είλαη ζε ζέζε ζα είρε θαηάξξεπζα» είπε ραξαθηεξηζηηθά ν Αγνξαζηφ. Σν θείκελν ηνπ πξσηνζέιηδνπ δεκνζηεχκαηνο αλαθέξεη: πεξηζζφηεξν: Ζ λέα γπλαίθα πνπ θηλδπλεχεη λα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα εηθφλα ηνχο ζφθαξε πγθινληζκέλνη γπξίδνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ν- πεζάλεη γηαηί είλαη αλαζθάιηζηε; Ο θφζκνο θηψ Γεξκαλνί γηαηξνί πνπ επηζθέθζεθαλ ηε πνπ θνηκάηαη ζηνπο δξφκνπο; Οη νπξέο ζηα ρψξα καο θαη είδαλ κε ηα κάηηα ηνπο ηελ θαηάζηαζε ζην Δ..Τ., παξνκνηάδνληάο ηελ κε πνπ πεξηφδεπζαλ ηελ πεξαζκέλε βδνκάδα ζε ζπζζίηηα; Γηα ηνπο νθηψ Γεξκαλνχο γηαηξνχο εκπφιεκε δψλε. «Αλ νπνπδήπνηε αιινχ εθαξκνδφηαλ ηφζν άγξηα ιηηφηεηα, ε θνηλσλία ζα ηαηξεία, θξαηεηήξηα θαη Μ.Κ.Ο., ην ηεηξαήκεξν λνζνθνκεία, ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θνηλσληθά είρε θαηαξξεχζεη», ιέλε ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, ηνπο γέκηζε ειπίδα ε αιιειεγγχε πνπ δηα- γεσγξαθηθή κεηαηφπηζε. Ζηαλ έλα ηαμίδη πίζσ ηαμίδη ζηελ Αζήλα ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ πίζησζαλ ζηα δίθηπα ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ. Σελ ίδηα ψξα ν Τπνπξγφο Τγείαο θιείλεη ηα πνπ νη γηαηξνί γλσξίδνπλ κφλν απφ ηα βηβιία. ζηνλ ρξφλν, εθεί φπνπ δσληαλεχνπλ αξξψζηηεο ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα. Ζηαλ έλα ηαμίδη ζηελ άγξηα πιεπξά ηνπ θαπηηαιηζκνχ, εθεί φπνπ γπλαίθεο εγθαηαιείπνπλ Σν πξσηνζέιηδν θχξην ζέκα ηεο Δθεκεξίδαο ησλ πληαθηψλ παξαπέκπεη ζε άξζξν ηεο θ. ηα βξέθε ηνπο, γηαηί δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ Νηίλαο Γαζθαινπνχινπ ζε εζσηεξηθή ζειίδα, ηα λνζήιηα, γηαηξέ κνπ, κήπσο γίλεζηε κειφ; κε ηίηιν: «Ζ Διιάδα ζπκίδεη πηα εκπφιεκε «Αλήζηθν. Μφλν θάπνηνο πνπ δηαβάδεη Μπηιλη δψλε», ην θείκελν ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο: ζα αξλνχληαλ ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ Οθηψ αθηηβηζηέο Γεξκαλνί γηαηξνί είδαλ ηδίνηο δνπλ νη Διιελεο απηή ηελ πεξίνδν», καο ιέεη ν φκκαζη πψο ε Αζήλα κεηαηξέπεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζε ηξηηνθνζκηθή πφιε. «Πψο πνπ είδακε ζηελ Αζήλα: εηθφλεο κηαο κέρξη Γξ. Κξίζηηαλ Υάαζελ. «Δίλαη ζπαξαθηηθφ απηφ λα εμεγήζνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο φηη έλαο ρηεο επξσπατθήο πξσηεχνπζαο πνπ κεηαηξέπεηαη ηαρχηαηα ζε ηξηηνθνζκηθή πφιε. Δίδακε ζηνπο ηξεηο Διιελεο δελ έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο γηαηί είλαη αλαζθάιηζηνο;» αζζελείο κε θπκαηίσζε θη άιινπο πνπ αθξσηεξηάδνληαη γηαηί δελ ζεξαπεχηεθε έγθαηξα ην αλαξσηήζεθαλ. νθαξηζκέλνη γπξίδνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο νη Γεξκαλνί γηαηξνί, σζηφζν δηαβεηηθφ ηνπο πφδη. Ο Τπνπξγφο Τγείαο θιεί- εργασiα ΚΑΙ υγεία λεη κε ην έηζη ζέισ ηα ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θη αθήλεη εθαηνκκχξηα πνιίηεο αθάιππηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα. Σελ ίδηα ψξα ππνηίζεηαη φηη ζα ηνπο εμππεξεηνχλ ηα λνζνθνκεία ηα νπνία θαηαξξένπλ ιφγσ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο. ε θακία πεξίπησζε δελ ηζρπξίδνκαη φηη ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα δνχιεπε άςνγα θαη δελ ρξεηαδφηαλ αιιαγέο. Οκσο εδψ νη πνιηηηθνί ζαο ελζπλείδεηα ην θαηαζηξέθνπλ. Απηφ είλαη αλήζηθν, δηαπξάηηνπλ ιάζνο θη ελψ ην μέξνπλ, πξνρσξνχλ». Σν ηαμίδη ησλ Γεξκαλψλ γηαηξψλ ζηελ Αζήλα ζρεδηάδεηαη εδψ θη έλαλ ρξφλν, απφ ηφηε δειαδή πνπ ν λεαξφο ςπρίαηξνο Γξ. Αγνξαζηφο Αγνξαζηφο εμέθξαζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηε βαζηά αγσλία γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ηελ αδήξηηε αλάγθε ηνπ λα θάλεη θάηη γηα λα βνεζήζεη. «πδεηήζακε πνιχ κεηαμχ καο θαη θαηαιήμακε φηη ην πξψην βήκα ζα ήηαλ λα έξζνπκε θαη λα απνθηήζνπκε ηδία άπνςε», καο ιέεη. «Οη ζηφρνη καο είλαη πνιιαπινί: Καη αξράο λα κεηαθέξνπκε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ην ηί ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ απηφλ έρνπκε ήδε θαλνλίζεη δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη δεκνζίεπζε άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά έληππα ζηε Γεξκαλία. Γεχηεξνλ, ζέινπκε λα δηθηπψζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηηο δχν ρψξεο, ψζηε λα βνεζήζνπκε κε απνζηνιή ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ θαη κεραλεκάησλ. Σξίηνλ, ζέινπκε λα δηθηπψζνπκε ηηο πνιιέο αιιά ζθφξπηεο πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο πνπ ππάξρνπλ ζε νιφθιεξε ηε Γεξκαλία. Καη, ηέηαξηνλ, ζέινπκε λα δείμνπκε ζηνπο Διιελεο φηη δελ είλαη κφλνη: δελ ζθέθηνληαη φινη νη Γεξκαλνί κε ηνλ ηξφπν ηεο Μέξθει». «Αθφκα θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη θνηλσληθά ζπλάδειθνη καο, φηαλ ε ζπδήηεζε έξρεηαη ζηελ Διιάδα αιιάδνπλ ζηάζε», καο ιέεη ν Γξ. Μπέξλαξλη Βίληεξ. «Σνπο κηιάο γηα αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ζνπ απαληνχλ: ε, φηαλ δελ δνπιεχεηο, απηά παζαίλεηο». Γηα ηνπο αθηηβηζηέο γηαηξνχο πνπ ήξζαλ ζηελ Αζήλα ε θαηάζηαζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο κλεκνληαθήο Διιάδαο ζπκίδεη εκπφιεκεο δψλεο, φπσο απηή ηνπ Ηξάθ. «Πψο λα εμεγήζνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο φηη έλαο ζηνπο ηξεηο Διιελεο δελ έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο γηαηί είλαη αλαζθάιηζηνο; Θα ηνπο θαλεί εμσθξεληθφ, απίζηεπην», καο ιέεη ν Κξίζηηαλ. «ηε Γεξκαλία δελ λνείηαη έλαο άλζξσπνο λα είλαη αλαζθάιηζηνο, αθφκα θη έλαο καθξνρξφληα άλεξγνο», ζπκπιεξψλεη ν Μπέξλαξλη. «Ζ ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ είλαη έλα εηζηηήξην 10 επξψ γηα ηα λνζνθνκεία θαη 5 επξψ αλά ζπληαγή. Με απηά ηα ρξήκαηα εμαζθαιίδνπλ φιεο ηηο ζεξαπείεο θαη φιεο ηηο εμεηάζεηο, φζν αθξηβέο θη άλ είλαη. Δπίζεο νη γηαηξνί δελ έρνπλ θαλέλα φξην ζε φ,ηη ζπληαγνγξαθνχλ. Καη νη Γεξκαλνί πνιίηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο: ειάρηζηνη θαηαθεχγνπλ ζε ηδηψηεο». Αλ ππάξρεη έλα γεγνλφο πνπ εληππσζίαζε ηνπο ΠΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΓΔΤΔ Γεξκαλνχο γηαηξνχο πεξηζζφηεξν, είλαη ην ηεξάζηην ράζκα κεηαμχ φζσλ ηνπο πεξηέγξαθαλ νη αμησκαηνχρνη θαη νη άλζξσπνη ηεο δηνίθεζεο πνπ ζπλάληεζαλ ήηαλ ε πξψηε ηνπο επαθή κε ηε καγηθή εηθφλα ησλ success stories. «πλαληήζακε καλάδεο κε αλήιηθα παηδηά πνπ δνπλ ζε ζπίηηα δίρσο ξεχκα. Αλέξγνπο πνπ ράλνπλ ην ζπίηη ηνπο γηαηί δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ηα λνζήιηά ηνπο. Μεηαλάζηεο πνπ δνπλ επί 18 κήλεο ζε ηξηζάζιηα θξαηεηήξηα. Καξθηλνπαζείο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαζηάζεηο γηαηί δελ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Μέζα ζε ελάκηζε ρξφλν είδα κηα εληειψο δηαθνξεηηθή Διιάδα», ιέεη ν Μπέξλαξλη, πνπ είρε επηζθεθζεί μαλά ηελ Αζήλα ην θαινθαίξη ηνπ 2012 θαη ηνλ Γελάξε ηνπ «ηελ Ηζπαλία φπνπ ηαμηδεχσ ζπρλά, νη άλζξσπνη βιέπνπλ απηφ πνπ ζπκβαίλεη εδψ θη απηφ ηνπο θηλεηνπνηεί», ιέεη ν Κξίζηηαλ. «Παληνχ, ε θνπβέληα πνπ αθνχο είλαη "λα κε γίλνπκε ζαλ ηελ Διιάδα" απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηε ρψξα ζαο είλαη ν εθηάιηεο ηνπο». «Αθφκα θη άλ θαλείο παξαβιέςεη ηνπο άζηεγνπο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηνπο θξαηνχκελνπο, ηνπο εμαζιησκέλνπο ησλ ζπζζηηίσλ, είλαη αδχλαηνλ λα κελ πηάζεη φηη ε αηκφζθαηξα ηεο πφιεο έρεη αιιάμεη δξακαηηθά», ζπκπιεξψλεη ν Γξ. Αγνξαζηφο. «Οη άδεηεο βηηξίλεο, νη καγαδάηνξεο κέζα ζε άδεηα καγαδηά, ηα θαθέ ηεο πφιεο ρσξίο θφζκν, νη θαηεθείο θη έηνηκνη γηα θαβγά άλζξσπνη παληνχ φια απηά δείρλνπλ φηη ε πφιε είλαη ζε βαζηά θξίζε. Αλ ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα, είλαη "ηί θξαηάεη ηνπο αλζξψπνπο θαη δελ μεζπάλε επί ηεο νπζίαο". Χο ςπρίαηξνο ζα ζαο απαληήζσ φηη φηαλ νη άλζξσπνη ηξαπκαηίδνληαη βαζηά ςπρηθά, παγψλνπλ. Γελ κπνξνχλ λα α- παληήζνπλ ζην δίιιεκα fight or fly θαη θαζειψλνληαη. Υξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα ζπλέιζνπλ απφ ην ζνθ θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ μαλά». Ζ πγεία δελ είλαη πξντφλ. Οη γηαηξνί παξαζέηνπλ παξαδείγκαηα ηδησηηθνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ θνζηίδνπλ πνιχ αθξηβφηεξα απφ ηα δεκφζηα: ε θζελή πγεία πνπ επαγγειίδεηαη ε θπβέξλεζε ζα καο θνζηίζεη ν θνχθνο αεδφλη, φπσο ιέλε. Καη επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ην φηη ε πγεία δελ είλαη πξντφλ, αιιά αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ απηή ηε ζηηγκή παξαβηάδεηαη αζχζηνια ζηελ Διιάδα. Γπξίδνπλ ζνθαξηζκέλνη ζηελ παηξίδα ηνπο γηα πνιινχο ιφγνπο, αιιά θξαηάλε θαη θάηη πνπ ηνπο εληππσζίαζε βαζηά θαη ζεηηθά: «Αλ νπνπδήπνηε αιινχ εθαξκνδφηαλ ηφζν άγξηα ιηηφηεηα, ε θνηλσλία ζα είρε ήδε θαηαξξεχζεη», ιέεη ν Μπέξλαξλη. «Δδψ βνεζάλε φινη ν έλαο ηνλ άιιν, νη θίινη, ε νηθνγέλεηα, νη γείηνλεο. Καη είλαη απίζηεπην, αιιά ζηα δίθηπα ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ δνπιεχνπλ εζεινληηθά αθφκα θαη άλεξγνη ή άλζξσπνη πνπ ηνπο παίξλνπλ ηα ζπίηηα. Δίδακε ζηελ πξάμε ηί ζεκαίλεη αιιειεγγχε». Ζ ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ ΟΚΣΧ ΓΔΡΜΑΝΧΝ ΓΙΑΣΡΧΝ ΠΟΤ ΔΠΙΚΔΦΘΖΚΑΝ ΠΡΟΦΑΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥ Ζ ζεκαληηθή απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ε καδηθή εμαθάληζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη θνληά ζην φξην ηεο θηψρεηαο, είλαη νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο πνπ επέβαιε ε ηξφηθα ζηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Κχπξν. Απηφ είλαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έθζεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηνλ ξφιν ηεο ηξφηθαο ζηηο ρψξεο ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ε νπνία εγθξίζεθε κε επξεία πιεηνςεθία απφ ηελ επηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ, ζήκεξα ζηηο Βξπμέιιεο. ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν εηζεγεηήο ηεο έθζεζεο θαη επξσβνπιεπηήο ησλ ζνζηαιηζηψλ Αιεράλδξν έξθαο έθαλε ιφγν γηα «θνηλσληθφ ηζνπλάκη» πνπ πξνθάιεζε ε πνιηηηθή ηεο ηξφηθαο ζηηο ρψξεο πνπ κπήθαλ ζε πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ο Ηζπαλφο επξσβνπιεπηήο θαηεγφξεζε ηελ ηξφηθα, αιιά θαη ην Eurogroup φηη πεξηθξφλεζαλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ εθάξκνζαλ, «σζάλ ε Δπξψπε λα ήηαλ έλα θιακπ πηζησηψλ». πγθεθξηκέλα, ε έθζεζε ππνγξακκίδεη φηη ε πνιηηηθή ηεο ηξφηθαο νδήγεζε ζην θιείζηκν πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηδηαίηεξα ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, ε νπνία ην 2012 μεπέξαζε ην 50% ζηελ Διιάδα, ην 30% ζηελ Πνξηνγαιία θαη ην 26,5% ζηελ Κχπξν. Δπηζεκαίλεη επίζεο ηελ «αιινίσζε» βαζηθψλ πξνηχπσλ εξγαζίαο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, φπνπ ζπξξηθλψζεθε θαηά 22%. Ζ έθζεζε ππνγξακκίδεη, επίζεο, φηη ζηηο ρψξεο ηνπ κλεκνλίνπ πξνέθπςαλ λέεο κνξθέο θηψρεηαο πνπ πιήηηνπλ ηα κεζαία θαη ιατθά ζηξψκαηα, πρ ε αδπλακία κηαο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ λα πιεξψζεη ηηο ππνζήθεο θαη ηηο πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ε έθζεζε ππνγξακκίδεη φηη έγηλαλ κεγάια ιάζε φζνλ αθνξά ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη ην ζπληαμηνδνηηθφ. Οη επξσβνπιεπηέο επηθξίλνπλ ην γεγνλφο φηη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο δελ δεηήζεθε ε γλψκε ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ παξαβηάζηεθαλ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ην ζπληαγκαηηθφ δηθαζηήξην ηεο Πνξηνγαιίαο λα θξίλεη αληηζπληαγκαηηθά νξηζκέλα απφ ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ. «Ζ ηξφηθα έδξαζε κάιινλ σο ραζάπεο, παξά σο ρεηξνπξγφο πνπ γλσξίδεη ηελ αλαηνκία ελφο ζψκαηνο», ζρνιίαζε ν εηζεγεηήο ηεο έθζεζεο Αι. έξθαο. Ζ έθζεζε θαιεί ηα θξάηε - κέιε θαη ηελ Δ.Δ. λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην αλάθακςεο γηα ηηο ρψξεο ηνπ κλεκνλίνπ θαη λα δηνξζσζνχλ ηα ιάζε πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. Σν ζρέδην απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κέηξα ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο. Ο Αι. έξθαο ραξαθηήξηζε «αλεπαξθή» ηα 6 δηζ. επξψ πνπ παξέρεη ην ηακείν εγγχεζεο γηα ηνπο λένπο θαη ππνζηήξημε φηη ην πνζφ απηφ πξέπεη λα απμεζεί ζηα 20 δηζ. επξψ. Ζ έθζεζε εγθξίζεθε απφ ηελ επηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δ.Κ. κε 27 ςήθνπο ππέξ, επηά θαηά θαη δχν απνρέο. Ζ ςεθνθνξία ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Μάξηην ζην ηξαζβνχξγν. ΥΥ ΔΠΙΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Δ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Υ Τπνγξάθεθε απφ ηνλ Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θ. Βαζίιε Κεγθέξνγινπ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 266 ηρ. Β, ε Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξ. 2928/130/ ζρεηηθά κε ηελ «Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β θαη Γ θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2014». Με ηελ απφθαζε απηήλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζε ρνπ, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Σν επφκελν δηάζηεκα ζα μεθηλήζεη ν θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πγεηά θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία». ρνιηάδνληαο ηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ν χιινγνο Σερληθψλ Αζθαιείαο Διιάδαο ζε Γειηίν Σχπνπ (αξ. πξση. 208/ ) πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν θ. Νηθφιαν Μεηαμά θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θ. Παλαγηψηε Υαηδεδεκεηξάθε, αλαθέξεη: «Αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ Δξγαζίαο παξάηαζε επηκφξθσαθφκε λφκηκα Οη ιφγνη, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε πνπ πάξζεθε Αηηήκαηα θνξέσλ ησλ επηρεηξήζεσλ φηη κεγάινο αξηζκφο εξγνδνηψλ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα άκεζε ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΧΝ ΜΝΖΜΟΝΙΧΝ ΕΖΣΟΤΝ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΤΝΓΙΚΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ρρρρρρργγρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Σν «πςειφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηίκεκα» πνπ θαηέβαιαλ νη κλεκνληαθέο ρψξεο, εμαηηίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ε Σξφηθα, ππνγξάκκηζαλ ζε αλαθνίλσζή ηνπο ηα Δπξσπατθά πλδηθάηα (ETUC), κε αθνξκή ζρεηηθή αθξφαζε Tελ ζηελ ηειεπηαία Δπηηξνπή ηνπ Απαζρφιεζεο πλνή πάλσ ζην θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ζην Δπξσπατθφ θαξάβη Κνηλνβνχιην φπνπ εξγαδφηαλ, ζηηο Βξπμέιιεο. άθεζε Ζ ν Διιελαο πινίαξρνο πνπ ήηαλ ειηθίαο 51 ETUC παξνπζίαζε ηε δηθή ηεο Δθζεζε εηψλ ζην θαη Δπξσπατθφ ήηαλ λαπηνινγεκέλνο Κνηλνβνχιην ζην γηα ην ξφιν πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ε Σξφηθα θνξηεγφ ζηελ Διιάδα, πινίν Argyroula ηελ Ηξιαλδία, ζεκαίαο ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Κχπξν, δεηψληαο Marshall ηελ Islands. αλαζεψξεζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο, κε ηξφπν Σν πινίν ζπκβαηφ βξηζθφηαλ πξνο ζην Δπξσπατθφ ιηκάλη ηεο Οδεζζνχ φηαλ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ, Κνηλσληθφ Κεθηεκέλν. Παξάιιεια, ε ETUC δεηά λα ηεζνχλ ζε ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ιεηηνπξγία κεραληζκνί πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ εθδφζεθε ζηελ φηη Αζήλα ζην κέιινλ απφ ην δελ Γξαθείν ζα επαλαιεθζνχλ νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο Σχπνπ θαη ε απνξξχζκηζε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. πνπ επέβαιε ε Σξφηθα. χκθσλα κε ηελ Δθζεζε Ο ηεο πινίαξρνο ETUC πξνο ηνπ θνξηεγνχ ην Δπξσπατθφ πινίνπ Κνηλνβνχιην, ε πνιηηηθή πνπ έρεη εθαξκφζεη αηζζάλζεθε ε Σξφηθα αδηαζεζία βαζίζηεθε θαη έραζε δχν ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Σνπ παξαζρέζεθαλ νη «δίδπκνπο ππιψλεο», απηφλ ηεο καδηθήο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο απφ ηε κία πιεπξά θαη ηεο απνξχζκηζεο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ άιιε. Ζ ETUC ππνγξακκίδεη φηη ε Σξφηθα δελ ζεβάζηεθε ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν θαη εηδηθφηεξα ζεκεηψλεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο φπνπ νη θνηλσληθνί εηαίξνη είραλ πεηχρεη θνηλή ζπκθσλία, ε Σξφηθα δελ ηελ ζεβάζηεθε, πηέδνληαο γηα κεηαξξπζκίζεηο. Οια απηά είραλ σο απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηελ ETUC, ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο, ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηηο ρψξεο ησλ Μλεκνλίσλ, ελψ παξάιιεια απμήζεθε ε αλεξγία, ε θηψρεηα, θαζψο επίζεο θαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ πιεξνθφξεζε. Σφηε γηαηί ηνπο δίλεηε παξάηαζε; ήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο θαηλέο ζέζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη Δπηκειεηήξηα. Σί θαηαιαβαίλεη θαλείο απφ απηφ; πλερίδεη ε απφθαζε ιακβάλνληαο ππ φςηλ ην παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, παξαηείλνληαο ηελ πξνζεζκία πνπ είρε δνζεί έσο ηηο Γειαδή δελ έρνπλ νη εξγνδφηεο λα δψζνπλ θαη πξέπεη λα δηεπθνιπλζνχλ κέρξη ηνλ Οθηψβξε παξαθαιψ!!! Σνπο «άκνηξνπο» εξγαδφκελνπο ζήκεξα, ελ έηε 2014, πνπ δελ ιακβάλνπλ αθφκε ππεξεζίεο Τ.Α.Δ. πνηφο ηνπο ππνινγίδεη; ηα 100 ηνπ εξγνδφηε πξέπεη λα δνζεί ε πξνηεξαηφηεηα; Άζε πνπ νχηε απηφ πιεξψλεη ζπλήζσο, γηαηί θάλεη ρξήζε θ. Β. Κεγθέξνγινπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ δέζκεπζε ηνπ ζηελ Βνπιή, ζε ζρεηηθή επεξψηεζε, φηη ζα εμεηαζζεί ην ζέκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εξγνδνηψλ, θαη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο δχν θνξέο αλά έηνο απφ Σερληθφ Αζθαιείαο, γηαηί ζηελ πξάμε θαιχπηνπλ κφλν ηελ ηππηθή ππνρξέσζε, ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Τ.Α.Δ. ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο. Με ηέηνηεο απνθάζεηο δελ αλαβαζκίδεηαη ν ζεζκφο. πλερίδεη λα βξίζθεηαη γηα πνιινχο ζε εζεινληηθή βάζε θαη νη πξνζπάζεηεο λα αλαβαζκηζηεί, κε θακπάληεο θαη αθίζεο, είλαη πνιχ θαιέο αιιά πεξηνξηζκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απνδεηθλχεηαη έηζη γηα άιιε κηα θνξά ε νξζφηεηα ηεο ζέζεο καο. Όηη πξέπεη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν λα γίλεηαη έιεγρνο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ Σερληθφ Αζθαιείαο. Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη ζηελ θξίζε ζαο». πξψηεο βνήζεηεο, αιιά φηαλ έθηαζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθφιαν γηαηξφο ζην πινίν δηαπηζηψζεθε ν Πνιχδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο ζάλαηφο Π ηνπ. Ρ Ο Κ Κπβέξλεζεο Λ Η απφ ηε κέρξη Η ηψξα Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην αξκφδηα ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία ηεο θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην Οδεζζνχ Σν σκαηείν γηα λεθξνςία Δξγαδνκέλσλ, θαη λεθξνηνκή. ε Δπηηξνπή ηνπ Τγείαο θαη Καζηεξψλεηαη Αζθάιεηαο θαη κηα ην πνιχπινθε Ηαηξείν Πξναλάθξηζε Δξγαζίαο ηνπ πξφθεηηαη Παλεπηζηεκηαθνχ λα δηελεξγεζεί Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ γξαθεηνθξαηηθή «Αηηηθφ» δηαδηθαζία ζπλδηνξγαλψλνπλ ην κε Κεληξηθφ ηνλ Σνκέα Ληκελαξρείν Γεκφζηαο Πεηξαηά. Τγείαο - Σκήκα ζεκάλεη, Ηαηξηθήο θαζψο ηεο ηα Δξγαζίαο πηζαλφηαηα, θαη κεγάιεο Πξν- πνπ ζα απφ Σα ζηαζίαο πξνβιήκαηα ηνπ Πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ πξνθχςεη - Σκήκα κε Δπηζθεπηψλ θαζπζηεξήζεηο Τγείαο ηνπ ζηελ Γεληθνχ πιεξσκή Ννζνθνκείνπ πιεξσκέο Διεπζίλαο ησλ «Θξηάζην», θαη εθεκεξηψλ, εκεξίδα ην κε ζέκα: εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ησλ ηηο ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα Υγεία και Ασυάλεια των Εργαζομένων στα Νοσοκομεία πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ. Ζ εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα ζην Κεληξηθφ Ακθηζέαηξν ηνπ Π.Γ.Ν. «Αηηηθφ» ηελ Σξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ Ώξα έλαξμεο 08:30 π.κ. Ζ παξνπζία ζαο ζα είλαη ηηκή γηα εκάο. Με εθηίκεζε τ. Κωστόποσλος Γηεπζπληήο Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο Σκήκα Ηαηξηθήο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Διεπζίλαο «Θξηάζην»

2 2 εργασiαυγεία 5 «ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΔ» ΣΧΝ ΒΡΤΞΔΛΛΧΝ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΙΚΖ ΤΠΑΙΘΡΟ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Δθαηνκκχξηα Ρνπκάλσλ δνπλ απφ ηε γεσξγία, εθαξκφδνληαο έλα κνληέιν επηθεληξσκέλν ζηελ ηδηνθαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ. ην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε Δπξσπατθή Δλσζε απνθάζηζε λα βάιεη ηέινο ζε απηφ. Σα «ζηειέρε εμεπξσπατζκνχ» νξγψλνπλ νιφθιεξε ηε ρψξα γηα λα πξνσζήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, ζπκίδνληαο παιαηφηεξεο επνρέο. Αληίζεηα απφ ηελ εηθφλα πνπ πξνβάιινπλ ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη, νη απηάξθεηο αγξφηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηε ιηηφηεηα πνπ επηβάιινπλ νη δηεζλείο ζεζκνί αληηζηέθνληαη. ηνπ θ. Pierre Souchon* Monde Diplomatique Δπηκέιεηα ηνπ θ. Βασίλη Παπακριβόποσλοσ Σν ππεξεζηαθφ απηνθίλεην ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο δηαζρίδεη κε κεγάιε ηαρχηεηα ηνπο δξφκνπο ηεο ππαίζξνπ, έρνληαο ελεξγνπνηήζεη ηνλ αληρλεπηή ξαληάξ ηεο Σξνραίαο ακέζσο κφιηο βγήθε απφ ην Βνπθνπξέζηη. ηνπο πξφπνδεο ησλ Καξπαζίσλ, κηθξέο δηαθξηηηθέο πηλαθίδεο κάο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ θαιακπνθηνχ ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο Pioneer. Σα γηγάληηα αηζάιηλα θνπθάξηα ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο πάιαη πνηέ βαξηάο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο νξζψλνληαη εγθαηαιειεηκκέλα, πεξηηξηγπξηζκέλα απφ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα δεκεηξηαθψλ. Οη εθηάζεηο απηέο αλήθνπλ ζηελ Agro Invest, ηνλ ξνπκαληθφ γίγαληα ηεο βηνκεραλίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ν νπνίνο δηαθεκίδεη κέζα απφ ηεξάζηηεο γηγαληναθίζεο ηνλ πξφζθαην ζηφρν ηνπ λα θαηαθηήζεη ηα tchernoziom, ηα ξνπκαληθά καχξα ρψκαηα πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ πιένλ εχθνξε γε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. «Κνηηάμηε! Δζείο είζηε!», αλαθσλεί ν Γθακπξηέι Γθαξκπάλ, Γηεπζπληήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ θαη ηεο Αιηείαο (A.P.D.R.P.). Σα θνπγάξα ελφο νινθαίλνπξγηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Michelin δεζπφδνπλ ζηε εζληθή νδφ. Λίγν παξαθάησ, βιέπνπκε έλα βξαρνθηξθίλεδν δπγηζκέλν ζηνλ νπξαλφ λα παξαηεξεί έλαλ εβδνκεληάξε αγξφηε πνπ θάζεηαη αλάκεζα ζηα αγξηφρνξηα θξαηψληαο έλα βηβιίν. Ζ θφζα κε ηελ νπνία ζέξηδε είλαη αθνπκπεκέλε ιίγν παξαπέξα. Κάζε ηφζν ζεθψλεη ην βιέκκα ηνπ γηα λα επηηεξεί ηε κία θαη κνλαδηθή αγειάδα ηνπ. «Καιιηεξγείηαη...», καο ιέεη ν Γθαξκπάλ θπξηεπκέλνο απφ πνηεηηθφ νίζηξν θαη καο ζπκίδεη ηε θξάζε ηνπ Ρνπκάλνπ θηιφζνθνπ Λνπζηάλ Μπιάγθα: «Ζ αησληφηεηα γελλήζεθε ζηελ χπαηζξν». Φηάλνληαο ζηε εξθάηα, ζην θέληξν ηεο ρψξαο, έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη ε αησληφηεηα παηάεη γηα ηα θαιά ην γθάδη. ηελ είζνδν ηνπ δεκαξρείνπ, κηα αθίζα κάο ελεκεξψλεη φηη «Σν θαξαβάλη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ (P.N.D.R.) έξρεηαη ζην ρσξηφ ζνπ!». ην δεκνηηθφ γήπεδν, κέζα ζε κηα κεγάιε ζθελή, έμη «ζηειέρε εμεπξσπατζκνχ» κε ηηο κπιε ζηνιέο ηνπο αξρίδνπλ ηελ πξνβνιή ελφο PowerPoint ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη έλα «πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο αγειαδνηξνθηθήο θάξκαο». Απφ ην 2007, ε Ρνπκαλία έρεη πξφζβαζε ζηα θνλδχιηα ηνπ Δπξσπατθνχ Αγξνηηθνχ Σακείνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ (Feader), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηεί ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ: ν ζηφρνο είλαη λα κεηαηξαπνχλ ζε «δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο» ηα ηξεηζήκηζη εθαηνκκχξηα Ρνπκάλσλ πνπ δνπλ θαιιηεξγψληαο ιηγφηεξα απφ δέθα ζηξέκκαηα γεο, επηδηδφκελνη ζε κηα γεσξγία απηάξθεηαο θαη ηδηνθαηαλάισζεο. Σν κεξίδην ησλ αγξνηψλ ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ απνηειεί επξσπατθφ ξεθφξ: 30%, έλαληη 28% ην Μεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ε ζπξξίθλσζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ππξνδφηεζε κηα «επηζηξνθή ζηε γε»: ν κέζνο φξνο ηεο έθηαζεο ηεο γεο πνπ θαιιηεξγνχλ νη αγξφηεο είλαη 20 ζηξέκκαηα (θη απηά ζε θαηαηεκαρηζκέλεο ηδηνθηεζίεο), έλαληη 550 ζηε Γαιιία. Ο Γθακπξηέι Γθαξκπάλ είλαη εμνξγηζκέλνο: «Ο βνζθφο πνπ ζπλαληήζακε πξνεγνπκέλσο ζπκβνιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ξνπκαληθή γεσξγία: δελ είλαη αληαγσληζηηθφο. Πψο κπνξείο λα μαλνηρηείο ζηελ επξσπατθή αγνξά φηαλ θάζε αγξφηεο παξάγεη πέληε ιίηξα γάια ηελ εκέξα;». Καη πνηα είλαη ε απάληεζε πνπ πξνηείλεη; Να αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ησλ ηξηάληα θαηνίθσλ ηεο εξθάηα πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πξνβνιή ηνπ P.N.D.R. Ζ Καηαιίλα Μνπδά, ζπλάδειθνο ηνπ Γθαξκπάλ, είλαη ελζνπζηαζκέλε: «Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πεηζηνχλ νη δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο. Δδψ, ζ απηφ ην ρσξηφ, ήξζαλ ν παπάο θη ν δάζθαινο». ηελ νζφλε παξνπζηάδνληαη νη «νηθνλνκηθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη», νη νπνίνη ππνηίζεηαη φηη ζα επηηξέςνπλ ζε έλαλ αγξφηε λα παξάγεη «24 ηφλνπο ληνκάηαο επί πέληε ρξφληα», ράξε ζε κηα «επέλδπζε επξψ, απφ ηα νπνία ηα ζα είλαη επηδνηνχκελα». Ζ Μνπδά δηεπθξηλίδεη: «Οη κηθξνί αγξφηεο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απεπζπλφκαζηε θπξίσο ζε άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα ζηήζνπλ κηα επηρείξεζε». Ο Αιεμάληξνπ ηξάκηνπ είλαη έλαο απφ απηνχο. Ο ηξηαληάρξνλνο γεσπφλνο καο μελαγεί γεκάηνο πεξεθάληα ζηε λέα ηνπ θπηεία, ζηελ νπνία θαιιηεξγεί βηνινγηθά κχξηηια. Ζ Δπξψπε ρξεκαηνδφηεζε ην ήκηζπ ηνπ θφζηνπο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηαβάιινληαο επξψ. Σν ππφινηπν ην αλέιαβε ν ίδηνο: «Υξεψζεθα, αιιά ε επηρείξεζε πάεη θαιά. Πνπιάσ φιε κνπ ηελ παξαγσγή ζε κηα πνξηνγαιηθή εηαηξεία, ε νπνία εμάγεη ηα κχξηηιά κνπ ζηε Γεξκαλία, ζηε Υηιή... Μάιηζηα, κεξηθέο θνξέο, βξίζθσ ηα θξνχηα κνπ λα πνπιηνχληαη εδψ! - Κη φιεο απηέο νη κεηαθνξέο ζε θάζε γσληά ηνπ θφζκνπ δελ είλαη θάπσο αληηνηθνινγηθέο θαη αζχκβαηεο κε ηε βηνινγηθή γεσξγία; - Δηιηθξηλά, ζηα παιηά κνπ ηα παπνχηζηα». Σελ επφκελε κέξα, ζηα πεξίρσξα ηεο Μπάξια, ζηε Νφηηα Ρνπκαλία, ν Υαληί Υνχξη καο θαισζνξίδεη ζηε θάξκα ηνπ θαη καο δεηάεη λα θνξέζνπκε κηα ιεπθή ζηνιή, γηα λα κελ κνιχλνπκε ηηο θφηεο πνπ εθηξέθνληαη ζηα ηέζζεξα θηίξηα ηνπ πξψελ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Παξαγσγήο. 1 Ο λεαξφο Ληβαλέδνο Υνχξη είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Οκίινπ Haditon, ηνλ νπνίν έρεη ζπζηήζεη καδί κε δψδεθα ζπλεηαίξνπο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο θαηάγνληαη απφ ηε Μέζε Αλαηνιή. Ο Οκηινο παξάγεη ην έλα ηέηαξην ησλ απγψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηε Ρνπκαλία: «Δάλ δελ έρεηο ηε ζθξαγίδα έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, νη ηξάπεδεο νχηε πνπ θαηαδέρνληαη λα ζε θνηηάμνπλ. Δάλ φκσο ηελ έρεηο, ηφηε έξρνληαη εθείλεο ζε ζέλα!». Πξάγκαηη, ην Feader ζπκκεηείρε ζηελ αλαθαίληζε ηεο κνλάδαο ηνπ Υνχξη ρξεκαηνδνηψληαο ηελ κε έλα εθαηνκκχξην επξψ. Ο ηξηαληάρξνλνο επελδπηήο είλαη ελζνπζηαζκέλνο: «Τπέξνρε ρψξα ε Ρνπκαλία. Σα θηίξηα ηνπ πξψελ θνκκνπληζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ δελ κνπ θφζηηζαλ ζρεδφλ ηίπνηε. Ο κηζζφο ησλ 25 ππαιιήισλ κνπ είλαη έλα θνκκάηη ςσκί θη νη επξσπατθέο επηδνηήζεηο είλαη ζεκαληηθέο. Σν πξφβιεκα είλαη νη Πνισλνί. - αο αληαγσλίδνληαη; - Με αζέκηην ηξφπν. Γελ έρνπλ ηηο ίδηεο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη επηδνηνχληαη πεξηζζφηεξν απ φ,ηη εκείο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα κε ηελ Δπξψπε: λαη κελ ππάξρεη άθζνλν ρξήκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, αιιά καο βάδεη λα αληαγσληδφκαζηε φινη κεηαμχ καο». Ο Θενληφξ Νηθνιέζθνπ, βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θαη πξψελ Τθππνπξγφο Γηθαηνζχλεο, ζρνιηάδεη: «Ζ επηηπρία ηνπ Υαληί απνηειεί παξάδεηγκα γηα φινπο καο. Υάξε ζηελ Δ.Δ. γηλφκαζηε αληαγσληζηηθνί θαη δεκηνπξγνχκε ηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαζνδεγεί ε ειεχζεξε αγνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ». Σν βξάδπ δηαλπθηεξεχνπκε ζε έλα δσκάηην 60 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κε καξκάξηλν κπάλην, ζε κηα άδεηα ηνπξηζηηθή παλζηφλ πνπ ρηίζηεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Feader. Καζψο πίλνπκε ην πνηφ καο, ν Γθαξκπάλ θαη ε Μνπδά καο κηιάλε γηα ηνπο γνλείο ηνπο (θπζηθνχο θαη ζηπιίζηεο κφδαο), νη νπνίνη πξνηίκεζαλ ηε δσή ηεο πφιεο θαη εγθαηέιεηςαλ ηα νηθνγελεηαθά θηήκαηα. Κη φκσο, ζηε Ρνπκαλία, ην γθνζπνληαξί (νηθνγελεηαθφ θηήκα) εμαθνινπζεί λα απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κνλάδα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο: θαηνηθία ηνπ αγξφηε, απιή, βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ ππνζηαηηθνχ θαη ιαραλφθεπνο. Ο Ηνλ Νεάγθνπ, ν ζνθέξ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, καο εμεγεί φηη έρεη λνηθηάζεη ηα 30 ζηξέκκαηα πνπ θιεξνλφκεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ ζε έλαλ αγξφηε, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε έλαλ ζπλεηαηξηζκφ. 2 «Κάιιην δεχηεξνο ζηελ πφιε, παξά πξψηνο ζην ρσξηφ...». Ο κάγεηξαο ηεο παλζηφλ αληηδξά ζπκσκέλνο: «Δγψ ην θαιιηεξγψ ην γθνζπνληαξί κνπ. Δρσ ηα γνπξνχληα κνπ, ηηο θφηεο κνπ, ηηο αγειάδεο κνπ. Πψο ζα ηα έβγαδα πέξα ρσξίο απηφ, κε ηα ιεθηά πνπ βγάδσ απφ απηήλ ηελ επνρηαθή απαζρφιεζε;». Αλ θαη ε λεαξή ζεξβηηφξα είλαη ελζνπζηαζκέλε πνπ επσθειείηαη απφ ηελ παξαγσγή ηνπ γθνζπνληαξί ησλ γνληψλ ηεο, ηίπνηε ζηνλ θφζκν δελ ζα ηελ έθαλε λα πηάζεη ηζάπα ζηα ρέξηα ηεο: «Γελ ζα ηε ξεκάμσ εγψ ηελ πιάηε κνπ». Αληίζεηα, ν Νεάγθνπ επηζπκεί λα πεξάζεη ηα γεξαηεηά ηνπ ζην παηξνγνληθφ αγξφθηεκα, γηαηί «εθεί βξίζθεηαη ε θαξδηά κνπ»... ηγά - ζηγά, ε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο αιιάδεη: ε ππνηίκεζή ηνπο απφ ηα κέιε ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθνγελεηψλ επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ είλαη επηθεληξσκέλεο ζηελ απηάξθεηα. 3 Σξηαθφζηα ρηιηφκεηξα παξαθάησ, καθξηά απφ ην δηαθεκηζηηθφ Καξαβάλη ηνπ P.N.D.R., φηαλ ν Σενληφξ Βηλγθαξδάλ καο δηαβεβαηψλεη φηη επηδίδεηαη ζε γεσξγία απηάξθεηαο θαη ηδηνθαηαλάισζεο ζε έθηαζε πεληαθνζίσλ ζηξεκκάησλ, δπζθνιεπφκαζηε λα ηνλ πηζηέςνπκε. Ο ηξηαληαηεηξάρξνλνο γηνο ηνπ καο μελαγεί ζην αγξφθηεκα. Αλ θαη είλαη πνιηηηθφο κεραληθφο, πξνηίκεζε λα κείλεη ζηα νηθνγελεηαθά θηήκαηα ζην Βίληνπ ληε Σδνο, παξά «λα θεξδίδεη 300 επξψ ζηελ πφιε, ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ». ηνλ ζηάβιν ν λεαξφο κάο δείρλεη ηηο ηξεηο αγειάδεο ηνπ, αξκέγεη κία απφ απηέο θαη καο πξνζθέξεη κηα θνχπα δεζηφ γάια. «Νάηνο θη ν εθζπγρξνληζκφο!» αζηεηεχεηαη μεπιέλνληαο ην κπνι ζε κηα βξχζε ζηνλ ηνίρν. «Δδψ θαη ιίγν θαηξφ έρνπκε θαη ηξερνχκελν λεξφ!». Οη Βηλγθαξδάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θνπξηά ησλ δψσλ ηνπο γηα ιίπαζκα ζηα ζηηεξά πνπ παξάγνπλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα δσνηξνθή ζηα βννεηδή πνπ εθηξέθνπλ: «ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ κάο έρεη κείλεη έλα γνπξνχλη γηα ηα Υξηζηνχγελλα, ην γάια καο θαη ηα απγά καο». Πνηφο, φκσο, επζχλεηαη γηα ηε γεσξγία ηεο απηνζπληήξεζεο ηελ νπνία πθίζηαληαη, γη απηήλ ηε δνπιεηά «ζθιάβνπ»; «Απηή ε βξνκηάξα ε Δπξσπατθή Δλσζε» θσλάδεη έμαιινο ν παηέξαο, ηνπ νπνίνπ ν κηθξφηεξνο γηνο εμνξίζηεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αλαδεηψληαο δνπιεηά. «Σν ηνπηθά πξντφληα καο είλαη βηνινγηθά θαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο... Οκσο, ηα πξντφληα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο καο έρνπλ ηζαθίζεη! Παίξλνπλ κεγαιχηεξεο επηδνηήζεηο, νη θαιιηέξγεηέο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν εθκεραληζκέλεο θαη, άξα, ηα πξντφληα ηνπο είλαη πνιχ θηελφηεξα απφ ηα δηθά καο. Ρίμηε κηα καηηά ζην ζνχπεξ κάξθεη: νη παηάηεο είλαη ηηαιηθέο, γεξκαληθέο, γαιιηθέο...». Κη φκσο, ν Βηλγθαξδάλ είρε πηζηέςεη ζηελ Δπξψπε: ηηο πξψηεο εβδνκάδεο κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο Σζανπζέζθνπ, είρε ηαμηδέςεη ζηε Γχζε. Οη επηζθέςεηο ηνπ ζε ζχγρξνλεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Απζηξίαο ηνλ είραλ πείζεη φηη έπξεπε λα κεγαιψζεη ηα νηθνγελεηαθά ηνπ θηήκαηα πνπ κφιηο είραλ επηζηξαθεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, λα αγνξάζεη κεραλήκαηα, λα θπλεγήζεη ην φλεηξν ηεο επεκεξίαο. «Πξνδφζεθα...». Αληίζεηα απ φ,ηη ζα πεξίκελε θαλείο, ν Τθππνπξγφο Γεσξγίαο, Αρίκ Ηξηκέζθνπ, ν νπνίνο καο δέρεηαη ζην γξαθείν ηνπ ζην Βνπθνπξέζηη, καο δειψλεη φηη ζεσξεί ηε γεσξγία ηεο απηνζπληήξεζεο κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηε ρψξα: «Γηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ξφιν. Απαζρνιεί κηα κεγάιε κάδα αηφκσλ, ηα νπνία, ράξε ζε απηήλ. δελ είλαη άλεξγνη θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο ρσξίο λα δεηνχλ εληζρχζεηο απφ ην θξάηνο». Χζηφζν, ην εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο επηζπκεί «λα ηνπο επαλεληάμεη ζηελ αγνξά θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη αληαγσληζηηθνχο ράξε ζηα πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο γηα ηηο κηθξέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Οζνη δελ θάλνπλ απηφ ην βήκα ζα εμαθαληζηνχλ, γηαηί ε πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη ειηθησκέλνη αγξφηεο δίρσο δηάδνρν ν νπνίνο ζα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα. Απηή είλαη ε θπζηθή ιχζε». Βέβαηα, φηαλ καο εμεγεί ηε δέζκε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί (αχμεζε ηεο ειάρηζηεο έθηαζεο θαιιηεξγεηψλ πνπ δίλεη δηθαίσκα ζηε ρξεκαηνδφηεζε, επελδχζεηο πνπ εμαξηψληαη κνλάρα απφ ηε δπλακηθή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γεσξγηθήο γεο) θαη καο αλαθέξεη φηη απηφ ην λνκνζεηηθφ νπινζηάζην έρεη ήδε κεηψζεη «ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ θαηά άηνκα», φιε απηή ε δηαδηθαζία αξρίδεη λα καο θαίλεηαη πνιχ ιηγφηεξν «θπζηθή»... Οπνπδήπνηε βξεζνχκε, αθνχκε λα πκλνχλ ελ ρνξψ ηελ «αληαγσληζηηθφηεηα», φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε ζηε Γαιιία ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηέπεηηα, κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ δφζεθε ζηνπο αγξφηεο. 4 Έηζη, ε δφθησξ Κξηζηίλα Πνθφι, ε νπνία δηδάζθεη Οηθνλνκία ηεο Τπαίζξνπ ζην Παλεπηζηήκην Γεσξγηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Κινπδ - Ναπφθα, πξνρσξάεη ζε έλα καθξχ θαηεγνξεηήξην, ζην νπνίν απαξηζκεί φια ηα «πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηε ξνπκαληθή γεσξγία»: θαηαηεκαρηζκφο ησλ ηδηνθηεζηψλ, ρακειή παξαγσγηθφηεηα, εθκεραληζκφο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα... Μαο θέξλεη δε σο παξάδεηγκα κηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε κεινθαιιηέξγεηαο, ηελ νπνία είδε ζηελ ηειεφξαζε: «Μηα ηεξάζηηα έθηαζε, ηα πάληα είλαη απηνκαηνπνηεκέλα κε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο: απηά ηα πξντφληα είλαη αληαγσληζηηθά. Απηφλ αθξηβψο ηνλ δξφκν πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε». Δπεξεαζκέλνο απφ ηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ Κίλα θαη ηε Γεξκαλία, ν Σηκπέξηνπ Μπίξηο δνθίκαζε λ αθνινπζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δξφκν. Πξσηνζηάηεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο κειηζζνθνκηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ζην Μπιαδ: 200 παξαγσγνί παξάγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ κε ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία 400 ηφλνπο κέιη θάζε ρξφλν. ρεδφλ νιφθιεξε ε πξναλαθεξζείζα πνζφηεηα εμάγεηαη. Ο Σενληφξ Παξάνπ, κειηζζνθφκνο κε 200 θπςέιεο, εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη «νη Ρνπκάλνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλαιψλνπλ ξνπκαληθφ κέιη. Δίλαη πνιχ αθξηβφ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαζηηθή καο δχλακε. Γη απηφλ ηνλ ιφγν ην αγνξάδνπλ νη κεγάινη εηζαγσγείο απφ ηε Γχζε». Οη κεζάδνληεο πξνζπαζνχλ λα ζπκπηέζνπλ ηηο ηηκέο ηφζν ρακειά, ψζηε ν Μπίξηο θνβάηαη φηη «πνιχ ζχληνκα ζα αλαγθαζηνχλ λα θιείζνπλ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ». Χζηφζν, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ην κέιη πνπ παξάγεη ε ρψξα είλαη «αληαγσληζηηθφ»: ην θφζηνο ηνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην κηζφ εθείλνπ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο... Σν παξάδνμν απηνχ ηνπ γεσξγηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κέζα ζε δχν πξνηάζεηο: ε ξνπκαληθή γεσξγία θεξδίδεη κεξίδηα αγνξάο ζην εμσηεξηθφ, αιιά αδπλαηεί λα ζξέςεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, θαζψο ην 70% ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη είλαη εηζαγφκελα. Απηφο ν ειεχζεξνο θη εληειψο λνζεπκέλνο αληαγσληζκφο πνπ πξνσζεί ε Δ.Δ. επλφεζε ηελ αλάπηπμε κηαο γεσξγίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ: κέζα ζε πεξίπνπ δψδεθα ρξφληα, ζρεδφλ 10 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα, δειαδή ην 6,5% ηεο γεσξγηθήο γεο, 5 έρνπλ πεξάζεη ζηα ρέξηα μέλσλ επελδπηψλ. Ζ ηάζε ζπγθέληξσζεο ζπλερίδεηαη, ληνπαξηζκέλε απφ ηηο επξσπατθέο επηδνηήζεηο, ηε κεδεληθή αμία ηεο γεο θαη ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο. ηα ηέιε ηνπ 2013 ε Κπβέξλεζε έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα έλα λνκνζρέδην κε ην νπνίν απειεπζεξψλεηαη εληειψο ε αγνξά γεο. Πέξπζη, ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Νηαληέι Κνλζηαληίλ, αλαγθάζηεθε λα δψζεη εμεγήζεηο γηα ην γεγνλφο φηη είρε δαλεηζηεί αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ απφ έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ηδηνθηήηεο γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ βηνκεραληθνχ ηχπνπ ηεο ρψξαο. 6 Δμάιινπ, δχν απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ, ν Βαιέξηνπ Σακπάξα θαη ν ηειηάλ Φνχηα, εξγάδνληαλ ζην παξειζφλ ζηελ πνιπεζληθή εηαηξεία Monsanto... Οη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ είλαη πξνθαλείο θαη ε πνιηηηθή γξακκή μεθάζαξε: ζε αληάιιαγκα γηα ηηο δχν ζπκθσλίεο πνπ ππέγξαςε ην Βνπθνπξέζηη κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ην 2009 θαη ην 2011, θαηάξγεζε ζέζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 7 πεξηέθνςε θαηά 25% ηνλ κηζζφ ησλ ππφινηπσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη αχμεζε θαηά πέληε κνλάδεο ηνλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο έθζαζε ζην 24%. 8 Ζ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία πξνζθέξεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απαζρφιεζε κε ρακειφ κηζζφ θαη κεησκέλε θνηλσληθή πξνζηαζία, σζεί ηνπο Ρνπκάλνπο ζηε κεηαλάζηεπζε: ην 2007, ην 12% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ εξγαδφηαλ ζην εμσηεξηθφ, νη πεξηζζφηεξνη ζε ζέζεηο ρακειήο εμεηδίθεπζεο. 9 αλ λα κελ έηξερε ηίπνηα, ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θέξλεη ζηε ρψξα ηα ίδηα εξγαιεία αθξηβψο κε εθείλα πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ Χζηφζν, εθείλε ηελ επνρή, ην πξφβιεκα ηεο απηάξθεηαο εθεί ζε ηξφθηκα είρε ιπζεί θαη ε αγνξά εξγαζίαο κπνξνχζε λα απνξξνθήζεη ηα εξγαηηθά ρέξηα κε ηε ρακειή εμεηδίθεπζε πνπ εγθαηέιεηπαλ ηελ χπαηζξν θαη ζπλέξξεαλ ζηηο πφιεηο. Πφζν κάιινλ πνπ ε αιιαγή ζηε δσή ηνπο ζπλεπαγφηαλ ζπρλά ηελ θνηλσληθή άλνδν ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. ηε Ρνπκαλία ηνπ 21νπ αηψλα, ε δπλακηθή πνπ πξνηείλεη ην θαξαβάλη ηνπ P.N.D.R. νη αγξφηεο νθείινπλ, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, λα απεπζπλζνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη λα ζπλάςνπλ κε απηφλ ζπκβάζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπο ζπλεπάγεηαη ην βάζεκα ησλ αληζνηήησλ, νη νπνίεο ήδε ππάξρνπλ αλάκεζα ζε πεξηνρέο κε θαιιηέξγεηεο κεγάιεο ή κηθξήο έθηαζεο ή αλάκεζα ζηελ αγξνηηά πνπ επηδίδεηαη ζηε γεσξγία ηεο απηνζπληήξεζεο θαη ζηηο βηνκεραληθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πνιχ πιενλεθηηθφηεξε ζέζε φηαλ πξφθεηηαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα επξσπατθά θνλδχιηα. 10 Γηα ηνπο εκπλεπζηέο ησλ ζρεδίσλ απηψλ δελ έρεη ηελ παξακηθξή ζεκαζία ην γεγνλφο φηη ε ξνπκαληθή χπαηζξνο έρεη ήδε δεη λα παξειαχλνπλ θη άιινη πξνθήηεο ησλ «νξζψλ πξαθηηθψλ»: ήδε απφ ην 1948, ε Γηεχζπλζε Πξνπαγάλδαο θαη Αγθηηάηζηαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο έζηειλε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα «θηλεκαηνγξαθηθά θαξαβάληα» πνπ πξφηεηλαλ ζνβηεηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ξνπκαληθέο ηαηλίεο πνπ πκλνχζαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνιιεθηηβνπνίεζεο «Γελ μέξεηε πφζν ιππάκαη πνπ ηα ζθνηψλσ...»: Ζ Σζεδάξα Φηη, Καζεγήηξηα Ηζηνξίαο ηεο Μνπζηθήο ζην Λχθεην ηεο Άικπα Σδνχιηα, θνηηάδεη ηα πεξίπνπ ηξηάληα ζθαγκέλα θνηφπνπια ζηνλ θήπν ηεο. Ο άληξαο ηεο, Σδφδηθ Φηη, κέινο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο Ρνπκάλσλ πλζεηψλ, θέξλεη ζην ηξαπέδη ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ε νηθνγέλεηα: ληνκάηεο, αγγνχξηα, θφθθηλν θξαζί θαη ηνχηθα (ξαθί απφ δακάζθελα) θαη καο εμεγεί ηελ εμαηξεηηθά ιππεξή θαηάζηαζε: «ηε ιατθή αγνξά, ειηθησκέλεο θπξίεο πνπιάλε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηνπηθά πξντφληα, ηα νπνία φκσο είλαη απιεζίαζηα. ηα ζνχπεξ κάξθεη, ηα πξντφληα είλαη θζελφηεξα, αιιά έξρνληαη απφ καθξηά θαη είλαη γεκάηα ρεκηθά». Δηζη, ην δεπγάξη απνθάζηζε λα ζηξαθεί ζηελ θηελνηξνθία, πξνο κεγάιε ραξά θαη ηεο θφξεο ηνπο, θαζεγήηξηαο επίζεο, ε νπνία επσθειείηαη απφ ηελ παξαγσγή ηνπο: ηα 180 επξψ ηνπ κηζζνχ ηεο δελ ηεο επηηξέπνπλ λα πιεξψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο... Ζ ιηηφηεηα πνπ επηβάιινπλ νη δαλεηζηέο ηεο ρψξαο ελζαξξχλεη, σο έζραηε ιχζε, ηε ζηξνθή πξνο ηε γεσξγία ηεο απηνζπληήξεζεο. Δμάιινπ θαη ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ «βνήζεηαο» ηνπ Γ.Ν.Σ., δεθάδεο ρηιηάδεο θάηνηθνη ησλ πφιεσλ πξαγκαηνπνηνχλ κηα επηζηξνθή ζηα ρσξάθηα, ε νπνία δελ πεξλάεη απαξαηήξεηε. 12 Οξίζηε, ινηπφλ, πνπ νη ζπλζέηεο θαη νη θαζεγεηέο δνπιεχνπλ ηψξα ζηα ρσξάθηα: «Οχηε θη ν Σζανπζέζθνπ δελ ζα είρε νλεηξεπηεί ηέηνην πξάγκα!» εηξσλεχεηαη ν θχξηνο Φηη. Αεδηαζκέλνο απφ ηνλ «ζάπην» πνιηηηθφ θφζκν, ε κφλε πξννπηηθή πνπ βιέπεη γηα έμνδν απφ ηελ αδηέμνδε θαηάζηαζε είλαη έλα «καιζνπζηαλφ ζνθ»: «Μηα ηεξάζηηα παγθφζκηα θαηαζηξνθή πνπ ζα πξνθαινχζε δχν ή ηξία δηζεθαηνκκχξηα λεθξνχο. Δίλαη πηζαλφ φηη φζνη επηδήζνπλ ζα αλνηθνδνκήζνπλ ηελ θνηλσλία πάλσ ζε πην εζηθέο βάζεηο». Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ν Βηλγθαξδάλ εχρεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηελ «επηζηξνθή ηεο κνλαξρίαο». Ζ Ρακφλα Νηνκηληηζηνπάνπ θαη ν Αηίια δνθο αθηηβηζηέο ηεο EcoRuralis, ηεο κνλαδηθήο ξνπκαληθήο νξγάλσζεο πνπ κάρεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξψλ αγξνηψλ αγσλίδνληαη λα... ζπγθεληξψζνπλ ρξήκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζπφξσλ ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ληνκάηαο θαη απνξξίπηνπλ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιηηηθνχο: «Δίλαη φινη δηεθζαξκέλνη». Ζ δηαθζνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ ππνζέζεσλ ηελ νπνία φινη θαηαδηθάδνπλ, αθφκα θη ν Πξφεδξνο Σξατάλ Μπαζέζθνπ, ν νπνίνο πξνβάιιεη σο θχξην κέιεκά ηνπ ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο δελ αθήλεη λα θαλεί ε παξακηθξή δπλεηηθή ιχζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο. Αθφκα ρεηξφηεξα, απνζπά ηελ πξνζνρή απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ κνλάρα ζηνλ ζηφρν ηνπ πξνζσπηθνχ πινπηηζκνχ. Αλ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εγθαιεί ηαθηηθά ην Βνπθνπξέζηη γηα ηελ θαθή ρξήζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, δελ ακθηζβεηεί θαζφινπ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνινπζνχληαη. Πξφζθαηα, ν Μαλνπέι Μπαξφδν κε ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δήισζε 13 φηη «ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (...) ζπλνδεχηεθε απφ επξχηαηεο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο, θαη νη Ρνπκάλνη πνιίηεο κπφξεζαλ λα επσθειεζνχλ απφ απηέο». Οζν γηα ην Γ.Ν.Σ., εθηηκά φηη νη ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθεθαλ κε ην Βνπθνπξέζηη «ζηέθζεθαλ απφ επηηπρία». 14 Φπζηθά, απηά ηα ηφζν ιακπξά πνιηηηθά απνηειέζκαηα έπξεπε λα ηχρνπλ θάπνηαο αλαγλψξηζεο: ν Νηάζηαλ Σζηφινο, πξψελ Τπνπξγφο Γεσξγίαο, δηνξίζηεθε ην 2009 Δπίηξνπνο αξκφδηνο γηα ηε γεσξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Με απηήλ ηνπ αθξηβψο ηελ ηδηφηεηα δηαπξαγκαηεχζεθε ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Οζν θη άλ θαίλεηαη πεξίεξγν, νη αγξφηεο ηεο ρψξαο ηνπ δελ αηζζάλνληαη δηφινπ ππεξήθαλνη... * Ο θ. Pierre Souchon είλαη δεκνζηνγξάθνο. ΗΜΔΙΩΔΙ 1. Οη Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί Παξαγσγήο ηεο θνκκνπληζηηθήο πεξηφδνπ ήηαλ θξαηηθέο δνκέο, νη νπνίεο δηαιχζεθαλ κε ηνλ λφκν ηνπ 1991 πεξί ηδηνθηεζίαο γεο θαη ην ελεξγεηηθφ ηνπο ξεπζηνπνηήζεθε. 2. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ν θαηαηεκαρηζκφο ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ απνθνιιεθηηβνπνίεζε, ν Νφκνο γηα ηηο αγξνηηθέο εηαηξείεο θαζηεξψλεη πεξηζζφηεξεο κνξθέο ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ αγξνηψλ: ηηο εκπνξηθέο εηαηξείεο, ηηο νηθνγελεηαθέο ελψζεηο θαη ηηο «γεσξγηθέο εηαηξείεο», αλαγλσξηζκέλεο λνκηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ κεηαβιεηφ αξηζκφ εηαίξσλ. 3. Βι. Patrick Champagne, «L'Héritage refusé. La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française, », Seuil, ζπιινγή «Points Essais», Παξίζη, Γηα κηα ζχληνκε ζχλζεζε απηήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, βιέπε Francois Colson, «Le développement agricole face à la diversité de l'agriculture française», Economie rurale, n 172, Παξίζη, Judith Bouniol, «L'accaparement des terres en Roumanie, menace pour les territories ruraux», EcoRuralis-Transnational Institute-Hands Off the Land Alliance, Ηαλνπάξηνο Attila Szocs, «Scandal hits Romania's newly appointed minister for agriculture», 6 Φεβξνπαξίνπ 2013, 7..η.Μ.: Ζ Ρνπκαλία έρεη δηπιάζην πιεζπζκφ απφ ηελ Διιάδα. 8. Mirel Bran, «La bataille des deux Roumanie», Le Monde.fr, 30 Ννεκβξίνπ Despina Vasilcu θαη Raymonde Séchet, «Vingt ans d'expérience migratoire en Roumanie postcommuniste», Espace, populations, sociétés, n 2, Λίιιε, Béatrice von Hirschhausen, «Les sociétés rurales roumaines face à l'irruption des programmes de développement», Revue d'études comparatives Est-Ouest, n 4, ηφκνο 39, Παξίζη, φ.π. 12. Σάληα Γησξγνπνχινπ, «Δπηζηξνθή ζηε γε, ε ειιεληθή εθδνρή», άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή, ην νπνίν αλαδεκνζηεχηεθε κεηαθξαζκέλν ζηελ Courrier International, ζηηο 8 Απξηιίνπ Αλαθνίλσζε ηνπ Ρνπκαληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Βνπθνπξέζηη, 2 Γεθεκβξίνπ «La Roumanie redemande une cure de F.M.I.», Le Monde.fr, (ζε ζπλεξγαζία κε ην A.F.P.), 16 Ηνπιίνπ 2013.

3 ΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥ ΝΤΚΣΔΡΙΝΔ ΒΑΡΓΙΔ ΑΠΟΓΙΟΡΓΑΝΧΝΟΤΝ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΥ Σα πξνβιήκαηα πγείαο ιφγσ ηεο ζπρλήο εξγαζίαο ηηο λχρηεο θαη ην ηδεηιαγθ απφ ηα καθξηλά αεξνπνξηθά ηαμίδηα, έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ απνδηνξγάλσζε πνπ επηθέξεη ζηα γνλίδηα ησλ αλζξψπσλ ν απνζπληνληζκφο ηνπ «ξνινγηνχ» ηνπο, θάζε θνξά πνπ δηαηαξάζζεηαη ν αλζξψπηλνο χπλνο, ζχκθσλα κε κηα λέα βξεηαληθή επηζηεκνληθή έξεπλα. Οη επηζηήκνλεο εμεπιάγεζαλ απφ ηελ έθηαζε, ηελ ηαρχηεηα, αιιά θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο δεκηάο ζην βαζχ κνξηαθφ επίπεδν, ε νπνία, φπσο πξνεηδνπνίεζαλ, ξίρλεη ην ζψκα «ζε ράνο», κε φ,ηη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πγεία ζε βάζνο ρξφλνπ. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ηε λπρηεξηλή εξγαζία κε κεγαιχηεξν θίλδπλν δηαβήηε, εκθξαγκάησλ θαη θαξθίλνπ, θαζψο ην αλζξψπηλν ζψκα ράλεη ηνλ θπζηθφ ξπζκφ ηνπ (δειαδή λα θνηκάηαη ηα βξάδηα θαη λα είλαη ελεξγφ ηηο εκέξεο), κε ζπλέπεηα νη εξγαδφκελνη λα θνηκνχληαη ιηγφηεξν θαη ζε ιάζνο ψξεο. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, πεξίπνπ ην 6% ησλ αλζξσπίλσλ γνληδίσλ (γχξσ ζηα 1.400) εκθαλίδνπλ κηα ξπζκηθή πεξηνδηθφηεηα ζηελ έθθξαζή ηνπο, δειαδή ελεξγνπνηνχληαη ή απελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ην άλ είλαη εκέξα ή λχρηα. Όκσο νη βξεηαλνί επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ φηη πεξίπνπ ην 97% απηψλ ησλ «ξπζκηθψλ» γνληδίσλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο (πάλσ απφ ζπλνιηθά) απνζπγρξνλίδνληαη ιφγσ ηνπ αθαλφληζηνπ χπλνπ. Οη εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ άξετ, κε επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ηνλ Καζεγεηή Νηεξθ - Γηαλ Νηηθ ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ Ύπλνπ θαη ηνλ εηδηθφ ζηε ρξνλνβηνινγία άηκνλ Άξηζεξ, πνπ πξνρψξεζαλ ζε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ησλ Ζ.Π.Α. (P.N.A.S.), ζχκθσλα κε ην B.B.C. θαη ηε βξεηαληθή «Γθάξληηαλ», δηαπίζησζαλ φηη νη θαζεκεξηλνί ξπζκνί ησλ γνληδίσλ καο δηαηαξάζζνληαη ζνβαξά, φηαλ δελ θνηκφκαζηε ηηο θαλνληθέο ψξεο γηα ηηο νπνίεο ην βηνινγηθφ καο «ξνιφη» έρεη πξνγξακκαηηζηεί. Οη επηζηήκνλεο πεηξακαηίζηεθαλ κε 22 εζεινληέο ειηθίαο 22 έσο 29 εηψλ, ηνπο νπνίνπο ππέβαιαλ ζε κηα παξαηεηακέλε «εκέξα» δηάξθεηαο 28 σξψλ, ζε έλα ειεγρφκελν εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δελ ππήξρε ν θπζηνινγηθφο 24σξνο θχθινο θσηφο - ζθνηαδηνχ. Καζψο θάζε κέξα ν θχθινο χπλνπ - αθχπληζεο παξαηεηλφηαλ θαηά ηέζζεξηο ψξεο, κεηά απφ ηξεηο ηέηνηεο ηερλεηέο «εκέξεο» ν χπλνο ζπλέβε 12 ψξεο αξγφηεξα απφ ην θπζηνινγηθφ θαη ζην κέζνλ κηαο θαλνληθήο 24σξεο εκέξαο. Σφηε, νη εξεπλεηέο ζπλέιιεμαλ δείγκαηα αίκαηνο θαη αλέιπζαλ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ ησλ 22 αηφκσλ. Όπσο δηαπηζηψζεθε, ιφγσ ηεο δηαηαξαρήο ηνπ ξπζκνχ ηνπ χπλνπ θαη ηνπ βηνινγηθνχ ξνινγηνχ, ππήξρε κηα κείσζε θαηά έμη θνξέο ζηνλ αξηζκφ ησλ γνληδίσλ πνπ εκθάληδαλ θαλνληθφ 24σξν θηξθαδηαλφ ξπζκφ (δειαδή κε εηθνζηηεηξάσξε πεξηνδηθφηεηα). Με άιια ιφγηα, ην «ξνιφη» ησλ πεξηζζφηεξσλ γνληδίσλ είρε απνξξπζκηζηεί, κε ζπλέπεηα ηε δηαηαξαρή πνιιψλ αληίζηνηρσλ βηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ ειέγρνληαλ απφ απηά ηα γνλίδηα, θαζψο ν εγθέθαινο, ε θαξδηά, ηα λεθξά θαη άιια φξγαλα αλαγθάδνληαλ λα «ηξέρνπλ» απφζπληνληζκέλα, κε δηαθνξεηηθά εζσηεξηθά ξνιφγηα. «Γεκηνπξγείηαη έλα ρξνλν-ράνο. Δίλαη ζαλ λα δεη θαλείο ζε έλα ζπίηη, φπνπ ζε θάζε δσκάηην ππάξρεη έλα ξνιφη, ην νπνίν κεηξάεη δηαθνξεηηθά ην ρξφλν, πξάγκα πνπ θπζηθά νδεγεί φιν ην λνηθνθπξηφ ζε ράνο» αλέθεξε ν Νηεξθ - Γηαλ Νηηθ. Απηφ εμεγεί γηαηί φζνη πάζρνπλ απφ ηδεη-ιαγθ, ληψζνπλ λαπηία, άγρνο, ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα κλήκεο θαη δηάθνξα άιια ζπκπηψκαηα, φια ελδεηθηηθά κηαο γεληθφηεξεο απνξξχζκηζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζψκαηνο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνπο βξεηαλνχο επηζηήκνλεο, ε απνξξχζκηζε ηνπ «ξνινγηνχ» ησλ γνληδίσλ έρεη αλάινγεο επηπηψζεηο κε εθείλεο ηεο γήξαλζεο. Γειαδή ε λπρηεξηλή εξγαζία θαη ην ηδεη-ιαγθ έρνπλ ηελ ίδηα γνληδηαθή επίδξαζε κε ην πξαγκαηηθφ πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φηαλ θαλείο γεξλάεη. Μηα άιιε παξαγλσξηζκέλε ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, φηαλ δηαηαξάζζεηαη ην βηνινγηθφ - γνληδηαθφ ξνιφη, είλαη φηη νξηζκέλα θάξκαθα παχνπλ λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά, θάηη πνπ αθνξά ηδηαίηεξα ηνπο αζζελείο ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ησλ λνζνθνκείσλ. ΥΥ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΞΑΝΘΖ ΥΥ Απφ ηνλ Κνζκήηνξα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. Καζεγεηή θ. Υξήζην Κνπθνπξιή ζηάιζεθε πξνο φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο ρνιήο ηνπ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε αθφινπζε επηζηνιή: «Αγαπεηνί πλάδειθνη, γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο, ζαο θνηλνπνηψ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε ηελ απνξξχπαλζε ηνπ ρψξνπ φπνπ ζπλέβε ε δηαξξνή ηνπ πδξαξγχξνπ. Ζ απνξξχπαλζε έγηλε ηελ πεξαζκέλε Κπξηαθή Ζ επηζηνιή απεπζχλεηαη ζε εκέλα δηφηη ε αλάζεζε ηεο απνξξχπαλζεο έγηλε απφ ηελ Κνζκεηεία (θαη θαιχπηεηαη απφ ίδηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο) χζηεξα απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξχηαλε. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία κπνξεί λα γίλεη άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ». ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα επηζπλάπηνληαλ ε επηζηνιή ηεο εηαηξείαο InterGeo, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θ. ηέξγην Εεζέθα, Γξ. Υεκηθφ Μεραληθφ: Απαληψληαο ζηνλ Κνζκήηνξα ηεο Πνιχηερληθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. (θαη πάιη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) κε κήλπκα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Γ.Π.Θ., ν Καζεγεηήο θ.. Ραςνκαλίθεο, Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Αληηξξππαληηθήο Σερλνινγίαο Αηκνζθαηξηθψλ Ρχπσλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. αλέθεξε: «Αμηφηηκε Κχξηε Κνζκήηνξα, εηο απάληεζε ηνπ παξφληνο κελχκαηνο, ζα πξέπεη λα εγείξσ δχν επηζηεκνληθά ζέκαηα. Σηο απνινγίεο κνπ γηα ην "εηδηθφ" ηεο επηζηήκεο, αιιά πξέπεη. 1. Ζ Οδεγία DIN EN 1483-E12 αθνξά ηελ αλάιπζε πδάησλ γηα Τδξάξγπξν (DIN EN 1483-E12 Water analysis; Determination of mercury). Έηζη ζα επηζπκνχζακε λα έρνπκε ηελ νινθιεξσκέλε θαη ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ αλαιχζεσλ δηφηη έγηλε δηαξξνή κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ. ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ φινο ν δηεζπαξκέλνο πδξάξγπξνο κεηεηξάπε ζε HgS κεηά ηελ ρξήζε ζείνπ γηα ηελ εμνπδεηέξσζή ηνπ. ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε κεξηθψο εβξίζθεην θαη ζε κεηαιιηθή κνξθή. Οινθιεξσκέλε αλαθνξά γηα ηηο αλαιχζεηο ζα καο ιχζεη ηηο απφξίεο. 2. Όπσο μέξεηε απηήλ ηε ζηηγκή δηεμάγνπκε κεηξήζεηο Τδξαξγχξνπ ζηελ αηκφζθαηξα, αθξηβψο πάλσ απφ ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο. Θα πεξίκελα λα νινθιεξψζνπκε ηε ζεηξά κεηξήζεσλ πξηλ πξνβνχκε ζε αλακθίβνια ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. Δλ θαηαθιείδη, σο εηδηθνί επί ηνπ ζέκαηνο ηα ηειεπηαία 30 έηε (βι. ISI θαη SCOPUS), δελ καο εληππσζηάδνπλ νη αξάδεο ησλ ISO θαη DIN κεζφδσλ. Μέρξη ηελ Σξίηε 11 Φεβξνπαξίνπ ζα έρεηε θαη ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα». ΥΥ ΑΠΟΦΑΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΓΙΚΑΣΖΡΙΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΓΙΚΑΔ ΣΖ ΝΟΡΒΖΓΙΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΛΛΔΙΦΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΓΤΣΧΝ ΥΥ Νφζνο δπηψλ ησλ βαζέσλ πδάησλ. Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Απφθαζε , Vilnes θ.ά. θαηά Ννξβεγίαο. Με βάζε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή ζηηο απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαηαδίθαζε ηε Ννξβεγία γηαηί παξέιεηςε λα ελεκεξψζεη δχηεο πνπ έθαλαλ δηεξεπλεηηθέο θαηαδχζεηο γηα πεηξέιαην ζηε Βφξεηα Θάιαζζα, γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηελ πγεία ηνπο. Οη πέληε πξνζθεχγνληεο είλαη πξψελ δχηεο, νη νπνίνη θαηέζηεζαλ αλίθαλνη απφ θαηαδχζεηο ζηε Βφξεηα Θάιαζζα θαηά ηε δηάξθεηα δηεξεπλεηηθψλ θαηαδχζεσλ γηα αλεχξεζε πεηξειαίνπ απφ ην Ηζρπξίδνληαη φηη ππνθέξνπλ απφ απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, εγθεθαινπάζεηα, ειάηησζε αθνήο θαη κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. Σνχην, ζεσξνχλ φηη νθείιεηαη απφ ειιείςεηο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη αζθάιεηαο θαηά ηηο θαηαδχζεηο ηνπο. Ζ Πνιηηεία παξέιεηςε λα ηνπο ελεκεξψζεη επαξθψο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηηο ελ ιφγσ θαηαδχζεηο. Σα εζληθά ηνπο δηθαζηήξηα δελ ηνπο δηθαίσζαλ. Παξαπνλνχληαη φηη παξαβηάζηεθαλ ηα άξζξα 2, 3 θαη 8 ηεο Δ..Γ.Α. πνπ πξνζηαηεχνπλ ηε δσή, απαγνξεχνπλ ηελ απάλζξσπε θαη ηαπεηλσηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηβάιινπλ ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθή δσή. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ δηαπίζησζε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Δ..Γ.Α. (απαγφξεπζε ηεο απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο), γηα ην ιφγν φηη ε Ννξβεγία δελ κεξίκλεζε λα δηαζθαιίζεη φηη νη πξνζθεχγνληεο έιαβαλ ηηο ζηνηρεηψδεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο απνζπκπίεζεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχζε ηθαλνχο λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Τπνρξεψλεη ηε Ννξβεγία λα πιεξψζεη ζε θάζε πξνζθεχγνληα πνζφ επξψ γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη πνζφ επξψ ζηνλ πξψην πξνζθεχγνληα θαη επξψ απφ θνηλνχ ζηνπο ινηπνχο γηα ηα δηθαζηηθά ηνπο έμνδα. ΔΞΟΤΑΛΙΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΖΜΑΝΣΙΚΔ ΔΚΓΟΔΙ ΣΖ ΓΔΝΙΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ Γεν ανεσόμαζηε ηε ζεξοςαλική παπενόσλεζε ζηο σώπο επγαζίαρ: Δγσειπίδιο ζςμβοςλεςηικήρ ππορ επγαδόμενερ, επγοδοζία και κοινωνικούρ θοπείρ. Δθδ. Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, Αζήλα H Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (Γ.Γ.Η.Φ.) αλέιαβε ηελ έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ζπκβνπιεπηηθήο πξνο εξγαδφκελεο, εξγνδφηεο θαη θνηλσληθνχο θνξείο κε ηίηιν «Γελ αλερφκαζηε ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο». Μέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ βαζίδεηαη ζε αληίζηνηρε έθδνζε (1999) ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο «Δλσζε Δκπνξνυπαιιήισλ Γαλίαο», ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηεο ζπγγξαθέσο θ. Λίκππ Σάηα Aξζει. Σν εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο, θαζψο θαη ζηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, φπσο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Σξάπεδεο, Δλψζεηο Δξγνδνηψλ, Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο, σκαηεία θαη Δξγαηηθά Κέληξα, Φνξείο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πκβνπιεπηηθά Κέληξα θαη Γπλαηθείεο Οξγαλψζεηο. Σν Δγρεηξίδην απηφ ζα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, θαζψο θαη γηα ηελ αξηηφηεξε θαηάξηηζε ησλ ζπκβνχισλ ηεο Γ.Γ.Η.Φ., αιιά θαη φζσλ άιισλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνδνρή θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζε γπλαίθεο - ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Βία καηά ηων γςναικών: οδεγόρ παποσήρ ζςμβοςλεςηικών ςπεπεζιών και λειηοςπγίαρ ηων ςποζηεπικηικών δομών. Δθδ. Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, Αζήλα ην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Οξηδφληηεο παξεκβάζεηο εζληθήο εκβέιεηαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ» εθπνλήζεθαλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή γπλαηθψλ - ζπκάησλ έκθπιεο βίαο. Σα εξγαιεία απηά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ παλεπηζηεκηαθνχο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζε ζέκαηα θχινπ θαη ηζφηεηαο, απεπζχλνληαη εηδηθά ζε επαγγεικαηίεο θαη θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο ζε γπλαίθεο - ζχκαηα ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαη ςπρνινγηθήο θαθνπνίεζεο, βηαζκνχ, παξελφριεζεο θαη trafficking. Ο «Οδεγφο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εργασiαυγεία 53 ιεηηνπξγίαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ» απνηειεί ηε ζχλζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ θαη πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ (ζεσξία θαη πξάμε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο), πξφηππνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ησλ δχν βηβιίσλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα:

4 ΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ 4 εργασiαυγεία 5 ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΡΟΥΑΙΟ ΣΙ; To άββαην ζην ακθηζέαηξν ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε ζηελ Αζήλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε Ζκεξίδα «Μεηά ην ηξνραίν ηί; Μηα πξφ(ζ)θιεζε γηα ηηο ππεξεζίεο Τγείαο» πνπ δηνξγάλσζε ν S.O.S. Σξνραία Δγθιήκαηα. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπλαληήζεθαλ άλζξσπνη πνπ κάρνληαη ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηξνραίνπ ηξαχκαηνο γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε φια ηα επίπεδα, απφ ηελ πξφιεςε, ηελ πξνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ηε θξνληίδα θαηά θαη κεηά ην ηξνραίν δπζηχρεκα. Ζ εκεξίδα αθηεξσκέλε ζηνλ Γεκήηξε Βνπξβαράθε θαη ηνλ Βαγγέιε Κειαξάθε, Γηεπζπληή θαη Πξφεδξν ησλ Γηαζσζηψλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β. Κξήηεο πνπ έραζαλ ηελ δσή ηνπο, ζχκαηα ηξνραίνπ εγθιήκαηνο, κέζα ζην αζζελνθφξν, ελψ πήγαηλαλ ζε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην, αλέδεημε ην πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηβαξχλνπλ ην ηδηαίηεξα απμεκέλν ζηε ρψξα καο ηξνραίν ηξαχκα αιιά θαη ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ θαη θνξέσλ πνπ αγσλίδνληαη κε απηαπάξλεζε θαη επηζηεκνληθή επάξθεηα γηα λα ζψζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δσέο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο αλαπεξίεο ή (θαη) ηελ βαξχηεηα ηνπο. Απέλαληη ζε έλα Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο ην νπνίν παξαδνζηαθά αξλείηαη λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα ην ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ, πξψηεο αηηίαο ζαλάηνπ γηα ηνπο λένπο, 8εο αηηίαο ζαλάηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ παγθφζκηα θαη κε πξνβιεπφκελε αλνδηθή ηάζε, ν ζπληνληζκφο αλζξψπσλ θαη ζπιινγηθνηήησλ ηνπ ρψξνπ ηεο Τγείαο, ε ζπλεχξεζε ηνπο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ, ηα ίδηα ηα ζχκαηα θαη ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ν κφλνο δξφκνο γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο απαξάδεθηεο θαηάζηαζεο. Ζ επαλάιεςε απηήο ηεο ζπλάληεζεο ζε εηήζηα βάζε ζα ελζαξξχλεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δξάζνπλ πην απνθαζηζηηθά θαη λα ζέζνπλ ην πξφβιεκα ησλ ηξνραίσλ ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο. Οπσο είλαη θπζηθφ ε εκεξίδα γλψξηζε ηελ απνζηψπεζε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ Μ.Μ.Δ. ελψ απφ ην πιήζνο ησλ πξνζθιεζέλησλ (αλάκεζα ηνπ φια ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο) παξεπξέζεζαλ δειψλνληαο ηελ ζεξκή ππνζηήξημε ηνπο ζηε ζπλέρηζε ηεο πξσηνβνπιίαο κφλνλ ν βνπιεπηήο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θ. Θνδσξήο Γξίηζαο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αζήλαο θ. Γηψξγνο Παηνχιεο. Αλ ππήξρε ε έλλνηα ηεο ληξνπήο ή ε αίζζεζε ηεο επζχλεο ζ απηήλ ηε ρψξα, πξσηαζιήηξηα Δπξψπεο ζε ζαλάηνπο θαη αλαπεξίεο απφ ηξνραία, θαη κφλν ην γεγνλφο πσο ηα βαζηθά θείκελα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα ην ζέκα ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο κεηαθξάδνληαη θαη δεκνζηνπνηνχληαη απφ έλα ζχιινγν νηθνγελεηψλ ζπκάησλ θαη φρη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα έπξεπε λα έρεη νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά παξαηηήζεηο θαη θαξαηνκήζεηο. Αιιά αο κελ νλεηξεπφκαζηε ε ζησπή θαη ν ζάλαηνο είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Όιεο νη εηζεγήζεηο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζχληνκα ζε εηδηθφ θάθειν ζην site ηνπ ζπιιφγνπ S.O.S. Σξνραία Δγθιήκαηα. Αθνινχζσο παξαηίζεηαη ην θείκελν θαη ηα γξαθήκαηα πνπ πεξηιάκβαλε ην ηξηζέιηδν αθηέξσκα κε ηίηιν Βία ζηελ άζθαιην, ε θαη; πνπ επηκειήζεθε ν Ηφο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ ( ) πνπ ζπλνςίδεη κέξνο ησλ εηζεγήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εκεξίδα. (Φνξείο ηνπ Ηνχ: Σάζνο Κσζηφπνπινο, Αληα Φαξξά θαη Γεκήηξεο Φαξξάο, Η ΘΛΙΒΔΡΗ ΠΡΩΣΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ Βία ζηελ άζθαιην, ε θαη; Ζ ηδενινγία ηνπ κνηξαίνπ θξχβεη ηε βία, ην έγθιεκα θαη ηελ αηηκσξεζία ζηνλ βσκφ ηεο αζθάιηνπ θαη ηεο ηαρχηεηαο. Σα λνχκεξα (πεγή ε Σξνραία) είλαη αλαθνηλσζέληα πνιέκνπ θαη κάιηζηα εκθπιίνπ. Ζ ηδενινγία ηνπ κνηξαίνπ θξχβεη ηε βία, ην έγθιεκα θαη ηελ αηηκσξεζία ζηνλ βσκφ ηεο αζθάιηνπ θαη ηεο ηαρχηεηαο. «Διεχζεξνο αθέζεθε ν θ. Υξήζηνο Παλφπνπινο, ηδηνθηήηεο ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο Skoda Ξάλζεο. 33 θαη 47 εηψλ ήηαλ ηα δχν (αλψλπκα!) ζχκαηα ηνπ ηξαγηθνχ δπζηπρήκαηνο ζην νπνίν ελεπιάθε. Σα πηψκαηα ησλ δχν πεδψλ, δηακειίζηεθαλ απφ ηε ζθνδξή ζχγθξνπζε. Ο ηδηνθηήηεο ηεο Skoda αθέζεθε ειεχζεξνο, φπσο πξνβιέπεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλζξσπνθηνληψλ εμ ακειείαο». Κάπνπ εδψ ζα ηειεηψζεη θαη ην ειάρηζην ελδηαθέξνλ ησλ Μ.Μ.Δ. γηα ηνλ δηακειηζκφ ησλ ζπλαλζξψπσλ καο θαη φια ζα αθεζνχλ πιένλ ζηηο έξεπλεο ηεο Σξνραίαο, ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζην δξακαηηθφ κέιινλ πνπ απφ εδψ θαη κπξνο πεξηκέλεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ δχν αλζξψπσλ, ζηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ κέζσ καθξνρξφλησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ ηξνκεξή ηνπο απψιεηα. Σα λνχκεξα (πεγή ε Σξνραία) θαη ζήκεξα είλαη αλαθνηλσζέληα πνιέκνπ θαη κάιηζηα εκθπιίνπ. Σν 2013 είρακε 855 λεθξνχο. Απφ απηνχο νη 295 ήηαλ νδεγνί δηθχθισλ θαη 153 πεδνί πνπ παξαζχξζεθαλ. Ζ παξάζπξζε πεδνχ θαη ζπρλά ε εγθαηάιεηςε κέρξη λα παξέιζεη ην απηφθσξν δελ απνηειεί είδεζε εθηφο άλ θάπνηνο επψλπκνο εκπιέθεηαη ζην δπζηχρεκα. Οζν γηα ηελ θξάηεζε ησλ ελφρσλ δελ μεπεξλάεη ηα ιίγα 24σξα, δειαδή πνιχ ιηγφηεξν απφ κηα ηπραία ζχιιεςε ελφο κεηαλάζηε ρσξίο ραξηηά. Οχηε ππνρξεσηηθή πνηλή ζε θνηλσληθφ έξγν, νχηε ζηέξεζε ηνπ δηπιψκαηνο, νχηε θακηά νπζηαζηηθή ηηκσξία. Οια πιένλ πεξλάλε ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο γηα άγλσζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δλα αφξαην έγθιεκα δελ κπνξεί λα απαζρνιεί νχηε ηα Μ.Μ.Δ. εθφζνλ παξακέλεη αφξαην θαη ζα παξακέλεη αφξαην εθφζνλ θαλείο δελ ηνπ δίλεη ζεκαζία. Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΟΣΩΝΔΙ! Πνηφο γλσξίδεη άξαγε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ρσξψλ κε βάζε ηα ηξνραία εγθιήκαηα θαη φηη απφ ην 1990 έρνπκε λεθξνχο απφ ηξνραία δειαδή φζνη ήηαλ νη λεθξνί ζην Ναγθαζάθη ή φζν ν πιεζπζκφο κηαο κηθξήο πφιεο; Πνηφο γλσξίδεη φηη αλ δήζεη θάπνηνο πάλσ απφ 30 εκέξεο ζηελ εληαηηθή κεηά απφ ηξνραίν θαη πεζάλεη γηα παξάδεηγκα ηελ 31ε εκέξα ηφηε ν ζάλαηφο ηνπ παχεη λα απνδίδεηαη ζε ηξνραίν δπζηχρεκα; Ζ κάζηηγα πνπ ζηνηρίδεη φρη κφλν θαηεζηξακκέλεο αλζξψπηλεο δσέο, αιιά θαη ζε ηεξάζηηα ζπαηάιε ρξεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ (λνζνθνκεία, εληαηηθέο, απψιεηα παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, πξφσξεο ζπληάμεηο θ.ιπ.) ιφγσ αλππαξμίαο ζνβαξψλ κέηξσλ πξφιεςεο είλαη αδηάθνξε ζηελ Διιάδα. Ζ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν ζχιινγνο «S.O.S. Σξνραία Δγθιήκαηα» ζην Μνπζείν Μπελάθε ην άββαην ζηηο άθεζε άθσλνπο ηνπο κε ππνςηαζκέλνπο παξεπξηζθφκελνπο. Παξνπζηάζηεθαλ ζπγθινληζηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο εηδηθνχο γηαηξνχο, ηνπο δηαζψζηεο θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζχιινγν ψζηε λα απνθηήζεη ε ειιεληθή θνηλσλία ηε γλψζε θαη λα πεξάζεη θάπνηε θαη ζηελ πξφιεςε. Ζ εκεξίδα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ησλ δηαζσζηψλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β. Κξήηεο, Γεκήηξε Βνπξβαράθε θαη Βαγγέιε Κειιαξάθε πνπ έραζαλ ζε ηξνραίν ζπκβάλ ηε δσή ηνπο ζηηο Σελ εκεξίδα άλνημε ν κεραληθφο θ. Φαίδσλαο Καξπδάθεο πνπ έραζε ηνλ 15ρξνλν γην ηνπ φισλα ζε ηξνραίν έγθιεκα φηαλ ην παηδί παξαζχξζεθε θαη εγθαηαιείθζεθε απφ νδεγφ Η.Υ. πνπ έηξερε ηιηγγησδψο ζηελ Κεθηζίαο. «Σν δχζθνιν δελ είλαη λα θαηαιάβεηο ην κέγεζνο. Σν δχζθνιν είλαη λα θαηαιάβεηο γηαηί ην αγλννχκε, γηαηί ην θξχβνπκε, γηαηί δελ ην αληηκεησπίδνπκε, γηαηί δελ ην πξνιαβαίλνπκε», είπε ν θ. Καξπδάθεο θαη ζπκπιήξσζε «ηφηε, πξηλ απφ 4 ρξφληα έμσ απφ ηελ εληαηηθή άθνπζα έλαλ πνιίηε λα ξσηάεη ηνλ γηαηξφ ηη ζα έπξεπε λα πξνζέρεη κε ηε γξίπε ησλ πηελψλ θαη ην εκβφιην. Καη ν γηαηξφο ηνχ έδσζε ηελ αθνπιηζηηθή απάληεζε: Να πξνζέρεηε θπζηθά ηα απηνθίλεηα!» Η ΓΙΔΘΝΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ ΓΡΑΗ Ο θ. Αιέμεο Μπέλνο, Καζεγεηήο Τγηεηλήο, Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο θαη Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηελ Ηαηξηθή ηνπ Α.Π.Θ. παξνπζίαζε ηελ παγθφζκηα έθζεζε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Ο Ο.Ζ.Δ. θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο απνθάζηζαλ ην 2010 λα θαιέζνπλ φια ηα θξάηε - κέιε ζε κηα Γεθαεηία Γξάζεο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ( ). ΗΜΔΡΑ 4 ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ: 88 ρψξεο κείσζαλ ηνπο ζαλάηνπο, 28 ρψξεο έρνπλ νινθιεξσκέλε λνκνζεζία πνπ θαιχπηεη ηνπο 5 παξάγνληεο θηλδχλνπ (δψλεο, θξάλνο, ηαρχηεηα, αιθνφι, παηδηθά θαζίζκαηα), 59 ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη φξην ηαρχηεηαο κέζα ζηηο πφιεηο, 111 ρψξεο έρνπλ εληαίν ηειεθσληθφ αξηζκφ γηα ηα επείγνληα, 59 ρψξεο έρνπλ ππεξεζία αζζελνθφξσλ ηθαλή λα κεηαθέξεη πάλσ απφ ην 75% ησλ ηξαπκαηηψλ ελψ θάησ απφ ην 50% ησλ λνζειεπηψλ θαη ησλ γηαηξψλ είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηελ επείγνπζα βνήζεηα. Μφλν ην 17% ησλ ρσξψλ έρνπλ ζπλδπαζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηεο Σξνραίαο. Σα κηζά ζχκαηα ηεο αζθάιηνπ αλήθνπλ ζε επάισηνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πεδνί, πνδειάηεο, νδεγνί δηθχθισλ). Οη πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη παξαηεξνχληαη ζε ρψξεο κεζαίσλ εηζνδεκάησλ. Σν αλαηξηρηαζηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηεζλή κειέηε είλαη φηη ζε θάζε έλα πξφζσπν πνπ πεζαίλεη αληηζηνηρνχλ 20 ηξαπκαηίεο, ελψ ν έλαο ζα δήζεη κε κφληκε αλαπεξία. ΤΣΑΔΙ ΓΙΔΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Οη ζπζηάζεηο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ηνπ Π.Ο.Τ. γηα πνιιέο ρψξεο παξακέλνπλ θελφ γξάκκα: - Δθαξκνγή κηαο απζηεξήο λνκνζεζίαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θνηλσληθή επαγξχπλεζε. - Πεξηνξηζκφ ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ πεδψλ, ησλ πνδειαηψλ θαη ησλ κνηνζηθιεηηζηψλ. - Αζθαιέζηεξεο ππνδνκέο, crash tests κε εληαία θξηηήξηα θαη βειηίσζε ηεο κεηά ηε ζχγθξνπζε θξνληίδα θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. ΚΑΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Σα πξάγκαηα μεθεχγνπλ εληειψο ζηελ απνηχπσζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν γηαηξφο θ. Γηψξγνο Κνπβίδεο θαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ SOSTE. «Ζ Διιάδα είλαη αδηαθηινλίθεηε πξσηνπφξνο ζην ηξνραίν ηξαχκα». Αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ ηνπο ζαλάηνπο απφ ηξνραία ζηε δεθαεηία δξάζεο πνπ δηαλχνπκε ε Διιάδα θαηέρεη κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. Ζ Διιάδα είλαη ζήκεξα ΚΑΣΧ απφ ηνλ κέζν φξν κείσζεο ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε, ελψ θαηά ην 2010 ήηαλ ζηε ρεηξφηεξε ζέζε παλεπξσπατθά. «Κπθινθνξψ ζηελ Διιάδα ζεκαίλεη: Γηπιάζηα πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζην νδηθφ δίθηπν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν». Μεδεληθή είλαη ε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηηο δηεζλείο πξσηνβνπιίεο. Αλ θαη δηαλχνπκε ην 4ν έηνο δξάζεο ζηελ παγθφζκηα απηή πξνζπάζεηα ζηελ Διιάδα δελ έρεη γίλεη αληηιεπηφ. Σν 2010 επαλαζπζηάζεθε ε δηππνπξγηθή επηηξνπή ππφ ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ (Δζσηεξηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Παηδείαο θαη Τγείαο), αιιά πνηέ δελ ιεηηνχξγεζε, δελ εθπφλεζε ζρέδην πεξηνξηζκνχ ησλ ηξνραίσλ, ελψ ν φπνηνο ζρεδηαζκφο ππήξρε απιά δελ πινπνηείηαη. Σν ίδην Τπνπξγείν Τγείαο δελ αλαγλσξίδεη ην πξφβιεκα ζαλάησλ απφ ηξνραία σο πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο. Ζ κφλε (κε αζθαιήο) πεγή γηα ηα ζηνηρεία παξακέλεη ε ηξνραία, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηε δηεζλή έξεπλα, ηελ ψξα πνπ ν αξηζκφο ζαλάησλ απφ ηξνραία είλαη πνιιαπιάζηνο απφ ηνλ αξηζκφ ζαλάησλ απφ λαξθσηηθά θαη HIV. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε απνπζηάδεη εληειψο, δελ ρξεκαηνδνηείηαη θξαηηθά ε έξεπλα, νχηε ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δελ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε ζρεδηαζκφο. ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν Ο.Ζ.Δ. - Π.Ο.Τ. αιγεηλή εληχπσζε πξνθαινχλ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Διιάδα (ελψ ην ππνπξγείν νχηε θαλ έρεη κεηαθξάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. - Π.Ο.Τ.). - Γελ ππάξρεη θακηά κέξηκλα νχηε πνιηηηθέο πνπ λα πξνσζνχλ ην βάδηζκα θαη ην πνδήιαην κε αζθάιεηα. - Τπάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ θαη δηαπηζηψλεηαη παληειήο έιιεηςε ηαθηηθήο επηζεψξεζεο ζηνπο ππάξρνληεο δξφκνπο. - Δπηζεκαίλεηαη ε απνπζία ηαζκψλ Ακεζεο Αλάγθεο θαη ε αλππαξμία εληαίαο ηειεθσληθήο θιήζεο. Γελ ππάξρεη εηδηθή εθπαίδεπζε γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. - Οη ηνπηθέο αξρέο αθήλνληαη κφλεο λα θαζνξίδνπλ ηα (κεγάια) φξηα ηαρχηεηαο κέζα ζηηο πφιεηο. - Τπάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη νη λφκνη γηα ηα θξάλε, ην αιθνφι θαη ηηο δψλεο αιιά παξαηεξείηαη πνιχ ραιαξή εθαξκνγή ηεο απαγφξεπζεο ρξήζεο θηλεηνχ ζηελ νδήγεζε. - Σελ πξψηε ζέζε ζε ζχκαηα θαηέρνπλ ηα δίθπθια θαη ηε δεχηεξε νη πεδνί θαη ε πνδειάηεο ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε λεθξνχο θαηέρνπλ ηα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο. ηε δηεζλή θαηάηαμε κε ηηο ρψξεο θαη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο αληηκεηψπηζεο ηξνραίσλ ζπκβάλησλ ε Διιάδα (μαλα)απνδεηθλχεη ηελ αλππαξμία ηεο, κε θαηαγξάθνληαο θαλ ηηο «επηδφζεηο» ηεο ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ ζπκβάληνο (ηειέθσλν, αζζελνθφξν, ζηαζκφο πξψησλ βνεζεηψλ θαη θξνληίδαο θ.ιπ.) ελψ αθφκα δελ δηαζέηεη εηδηθέο ππεξεζίεο γηα ηα ηξνραία. Γηα παξάδεηγκα, ε Γθάλα θαη ε Γνπαηεκάια έρνπλ θαη ππεξεζίεο αιιά θαη ζχλζεηε θαηάγξαθή δεδνκέλσλ. ηε ζηήιε δίπια ζηε ιέμε Διιάδα ππάξρεη απιά κηα παχια!

5 ΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ εργασiαυγεία 5 ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΡΟΥΑΙΟ ΣΙ; ΣΟ Δ.Κ.Α.Β. ΠΑΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΝ ΥΑΡΟ Ζ ηξαγηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο απφηππψζεθε ζηελ νκηιία ηνπ δηαζψζηε ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θ. Γ. Καιηζνχδα, πνπ ηφληζε φηη νη άλζξσπνη ηεο ππεξεζίαο απηήο πξαγκαηνπνηνχλ έλα ηηηάλην έξγν κε ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, ζηνλ εμνπιηζκφ, κε πνιιά αζζελνθφξα ζαξάβαια πνπ θπθινθνξνχλ κφλν ράξε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγείνπ. Ο θ. Καιηζνχδαο αλαθέξζεθε ζηελ πξψηε ηνπ δηάζσζε φηαλ βξέζεθε δίπια ζε κηα γπλαίθα κε έλα θνξείν, γάδεο θαη νμπδελέ (απηφ ήηαλ ηφηε ν εμνπιηζκφο ηνπ) ελψ ε γπλαίθα ηνπ ηξνραίνπ είρε ζπάζεη ηνλ απρέλα ηεο. Σψξα πιένλ νη δηαζψζηεο είλαη δχν, δηαζέηνπλ ηελ εηδηθή ζαλίδα γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε, έρνπλ εμνπιηζκφ ελψ ππνρξεψλνληαη λα δηαλχνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο γηα ην εθεκεξεχνλ θαη θαηάιιειν λνζνθνκείν ράλνληαο ηελ θξίζηκε πξψηε «ρξπζή ψξα» θξνληίδαο πνπ ζπρλά είλαη κνηξαία γηα ην ζχκα. Αλ ην ηξνραίν γίλεη ζηελ Δζληθή Οδφ θαη ην Κ.Α.Σ. δελ εθεκεξεχεη πξέπεη λα δηαζρίζεη ηε κηζή Αζήλα γηα λα θηάζεη, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Δπαγγειηζκφ. Σν Δ.Κ.Α.Β. δηαζέηεη ηε κηθξφηεξε αλαινγία αλά θαηνίθνπο ζε εηδηθεπκέλνπο δηαζψζηεο, γηαηξνχο θαη αζζελνθφξα απφ φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Παξάιιεια: - Γελ ππάξρεη ε ζσζηή ππνδνρή Triage (είλαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ ζεξαπεηψλ ησλ α- ζζελψλ κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπο). - Μεγάιε δηάξθεηα αλακνλήο ζηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.). - Αζθνπε ρξήζε αζζελνθφξσλ (αθφκα θαη γηα ηε δηαζθάιηζε πξνηεξαηφηεηαο ζηα λνζνθνκεία). - Αλνκνηνκνξθία πιηθψλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαη ηνπ ηκήκαηνο Δπεηγφλησλ πνπ ζπληζηά ζνβαξφηαην πξφβιεκα. - Πνιιέο ρξνλνβφξεο δηαλνζνθνκεηαθέο δηαθνκηδέο (επεηδή δελ ππάξρνπλ ηνκνγξάθνη, θξεβάηηα, ρεηξνπξγνί θ.ιπ.). Τπάξρνπλ, ηέινο, πεξηπηψζεηο ζε λεζηά θαη ζηελ επαξρία πνπ δελ έρνπλ αζζελνθφξν ή πνπ ν δηαζψζηεο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θάλεη θαη ηνλ νδεγφ αδπλαηψληαο λα παξέρεη βνήζεηα πιελ ηεο κεηαθνξάο. ΣΟ ΣΡΑΤΜΑ ΔΞΑΙΡΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΑΘΔΝΔΙΔ Οη εμεηδηθεπκέλνη γηαηξνί επηζηήκνλεο πνπ κίιεζαλ ζηελ εκεξίδα ζθηαγξάθεζαλ ηε θξνληίδα ηνπ ηξαχκαηνο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο επηζηεκνληθά ζηνηρεία αιιά θαη ηε δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα. Σελ πνιπζέιηδε κειέηε ηεο νκάδαο ηνπ Καζεγεηή θαη Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σξαχκαηνο θαη Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο θ. ηπιηαλνχ Καηζαξαγάθε παξνπζίαζε ν θ. Γ. Θενδψξνπ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο. ηνπο πίλαθεο κε ηηο πεξηπηψζεηο ηξαχκαηνο ηα ηξνραία θαηέρνπλ θπζηθά ηελ πξψηε ζέζε: 63,8% ζηνπο θάησ απφ 24 εηψλ. «Γελ έρεη πνηέ επηρεηξεζεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ, ν ζρεδηαζκφο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ηξαχκαηνο θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο θξνληίδαο ηνπ απνηεινχλ άγλσζηα πεδία γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα», είπε ν θ. Θενδψξνπ. ηελ Διιάδα, νη ηξαπκαηίεο αληηκεησπίδνληαη ζε έλα ηνπηθφ επίπεδν φπσο ν θάζε άιινο αζζελήο ησλ επεηγφλησλ. Δλα ηξνκεξφ ζηνηρείν ηεο κειέηεο απηήο είλαη φηη ε ψξα αλακνλήο απμάλεηαη (!) φζν ν ηξαπκαηηζκφο είλαη βαξχηεξνο. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη εμεηδηθεπκέλεο δηάγλσζεο, νη επηθίλδπλεο κεηαθνξέο, ε ειιηπήο δπλαηφηεηα άκεζεο ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο, ή έιιεηςε Μ.Δ.Θ. θ.ιπ., έρνπλ απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην φρη απφ ην ηξαχκα, αιιά απφ ηηο ειιείςεηο ζηελ παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία απαηηεί γηαηξνχο κε εηδηθή εμεηδίθεπζε θαη θαηάιιειε πηζηνπνίεζε. Ο βαζηθφο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο ηξαχκαηνο είλαη λα εμαζθαιίδεη ζηνλ θάζε ηξαπκαηία ηνλ ζσζηφ ηχπν λνζνθνκείνπ κέζα ζην ζσζηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηεζλψο αιιά θαη ζηελ Διιάδα ην 50% ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ ηα πέληε (5) πξψηα ιεπηά. Απφ ηα δέθα (10) ιεπηά έσο θαη ηηο επφκελεο δχν (2) ψξεο ζπκβαίλεη έλα πξφζζεην 30% ζαλάησλ. Καηά ηνλ ρξφλν απηφ, νη ηξαπκαηίεο βξίζθνληαη είηε θαζ νδφλ πξνο θάπνην λνζνθνκείν είηε κέζα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Σν ππφινηπν 20% ησλ ζαλάησλ ζπκβαίλεη κέζα ζηηο επφκελεο κέξεο ζηα λνζνθνκεία, ζπλήζσο εληφο ησλ κνλάδσλ εληαηηθήο ζεξαπείαο. Δίλαη ζαθέο φηη ε αληηκεηψπηζε ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο θάζεηο επεξεάδεη ηφζν ηελ ηειηθή έθβαζε φζν θαη ηελ επφκελε θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ηξαπκαηία. Σν πξψην 50% ησλ ζαλάησλ είλαη ηαηξηθψο κε απνηξέςηκνη ζάλαηνη δηφηη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζα ρξεηαδφηαλ έλα κεγάιν λνζνθνκείν ζε θάζε ηφπν αηπρήκαηνο. Ζ κφλε ειπίδα λα κεησζνχλ απηνί νη ζάλαηνη είλαη ε πξφιεςε απφ ηελ πνιηηεία πνπ έρεη εδψ ηνλ πξψην ιφγν. Ζ πεξίνδνο απφ ηα 10 ιεπηά έσο θαη ηηο 2 ψξεο πνπ ν ηξαπκαηίαο βξίζθεηαη ζηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) ηνπ λνζνθνκείνπ αλαθέξεηαη ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία σο ε «ρξπζή ψξα» θαη ην 30% ησλ ζαλάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηφ ην δηάζηεκα είλαη δπλεηηθά απνηξέςηκνη ζάλαηνη. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο δπζηπρψο αθφκα θαη πεξηζηαηηθά κε ρακειφ δείθηε βαξχηεηαο (I.S.S.) ηξαχκαηνο θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην ζηελ Διιάδα. Ο λεπξνρεηξνπξγφο θ. Π.Γ. Παπαληθνιάνπ (Κξαηηθφ Νίθαηαο) παξνπζίαζε κε ηε ζεηξά ηνπ ηα αλαηξηρηαζηηθά ζηνηρεία ησλ ηξαπκάησλ (54,1% ηξνραία) θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Μίιεζε αλαιπηηθά εηδηθά γηα ηηο επηθίλδπλεο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο (Κ.Δ.Κ.) γηα ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο πνπ νθείινπλ λα γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο. Παξαηεξείηαη θαη ζε απηφ ην ζέκα ππεξπιεζψξα κε αλαγθαίσλ εμεηάζεσλ ηνπ ηξαπκαηία κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ ζε άιινπο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, λα ράλεηαη ρξφλνο θαη λα ηαιαηπσξείηαη ρσξίο ιφγν ν ηξαπκαηίαο. Ο ρξφλνο αλακνλήο απμάλεηαη γηα ηνπο βαξχηεξα ηξαπκαηηζκέλνπο, θαζψο γηα έλα θξεβάηη Μ.Δ.Θ. θηάλεη θαηά κέζνλ φξν ηηο 3:40 ψξεο, ελψ έλα επείγνλ ρεηξνπξγείν ηηο 2 ψξεο. ε ζχλνιν 389 ηξαπκαηηψλ κε Κ.Δ.Κ. (θπξίσο απφ ηξνραία) 51 πέζαλαλ πεξηκέλνληαο ζηα επείγνληα. Ο Καζεγεηήο Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γηεπζπληήο Δληαηηθήο ζην «Αηηηθφ» θ. Α. Αξκαγαλίδεο παξνπζίαζε ηηο βαζηθέο αξρέο αληηκεηψπηζεο ηνπ επείγνληνο (ηφπνο θαη ηξφπνο κεηαθνξάο). H επίηεπμε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζηφρνπ έρεη θπξηνιεθηηθά ρξνληθφ φξην. Ο θ. Αξκαγαλίδεο έδσζε ηα πεληρξά ειιεληθά ζηνηρεία γηα ηηο Μ.Δ.Θ. (θιεηζηέο θαη αλνηρηέο) κε αλαινγίεο πνιχ θάησ απφ ην επξσπατθφ φξην ηνπ 8% αλά πνιίηεο. Μφλν νη αθξηβέο ηδησηηθέο θιηληθέο θηάλνπλ απηά ηα φξηα ζε αξηζκφ Μ.Δ.Θ. Οη ιφγνη πνπ θξαηνχλ θιεηζηέο ηηο κνλάδεο είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ (πνπ θαη απηφ ππνιείπεηαη ζε αξηζκφ αλά αζζελή απφ ηελ ππφινηπε Δπξψπε). Δλα κηθξφ θφζηνο ζε κηζζνχο εηδηθεπκέλνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγεί κειινληηθά πνιιαπιάζην θφζηνο ζε ρξήκαηα θαη θπζηθά ζε δσέο. Σν άλνηγκα θαη κφλν ησλ θιεηζηψλ κνλάδσλ ζα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζε πξψηε θάζε γηα έλα κηθξφ βήκα πξνο ηελ θξνληίδα ησλ βαξηά ηξαπκαηηζκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ ηε κάρε ηεο δσήο. Οπσο ηφληζε θιείλνληαο ν Αιέμεο Μπέλνο, ε πξφιεςε είλαη κνλφδξνκνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηξνραίνπ ηξαχκαηνο. Πέξα απφ ηα αλαγθαία κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ έλα αζθαιέο ζχζηεκα, ε ιαηξεία ηεο ηαρχηεηαο αλαγθαζηηθά νθείιεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ησλ επάισησλ ρξεζηψλ ηνπ δξφκνπ. Γηαθνξεηηθά θαη ζε απηφ ε Διιάδα ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη ζηελ ηειεπηαία ζέζε. Απηφ φκσο αθνξά ηελ θνπιηνχξα, ηηο αμίεο θαη ηελ αθχπληζε κηαο θνηλσλίαο πνπ ζα απνθαζίζεη θάπνηε λα δξάζεη! ΔΙΑΙ Ο,ΣΙ ΓΗΛΩΔΙ! Σελ απίζηεπηε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ ζηα ηξνραία ζθηαγξάθεζε ζηελ εκεξίδα ε δηθεγφξνο θ. Αλαζηαζία Υξηζηνδνπινπνχινπ. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ππάξρνπλ ζε θαηαιφγνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα δηθαζηήξηα. Γηαηξνί, ςπρίαηξνη, εηδηθνί γηα ην DNA, κεραληθνί. Τπάξρνπλ φκσο θαη νη πξαγκαηνγλψκνλεο ηξνραίσλ. Απηνί ζπρλάδνπλ ζε δίθεο (αζηηθέο ή πνηληθέο), παξαθνινπζνχλ θαη ζπληάζζνπλ θάπνηα ηερληθή έθζεζε γηα ην πψο ζπλέβε έλα δπζηχρεκα θαη πφζν είλαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο δεκηάο. Γελ έρνπλ θάπνηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή ζπγθεθξηκέλν πηπρίν πνπ λα ηνπο έρεη εθνδηάζεη κε εηδηθέο γλψζεηο. Ζ Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα πνπ ν πξαγκαηνγλψκνλαο νξίδεηαη κε ηε δηθή ηνπ βνχιεζε. Πάεη δειαδή έλαο άλζξσπνο ζηελ Δθνξία θαη θάλεη ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο ρσξίο λα ηνπ δεηείηαη ηίπνηα. Σν δειψλεη θαη επνκέλσο ηζρχεη. Τπάξρεη κηα απφιπηε αζπδνζία ζηελ επαγγεικαηηθή ηάμε γηα ην επάγγεικα ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα. Δίλαη πξσηνθαλέο θαη απίζηεπην, αιιά ηζρχεη. Οη άιιεο ρψξεο απαηηνχλ παλεπηζηεκηαθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε κε ζπλδπαζκφ απφ δηάθνξεο επηζηήκεο. ηα κεγάια ηξνραία ήξζαλε απφ ην εμσηεξηθφ εηδηθνί γηα λα ζπληάμνπλ ηηο εθζέζεηο. Καλέλα ζνβαξφ δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνπο εδψ πξαγκαηνγλψκνλεο ησλ ηξνραίσλ λα ζπληάμνπλ έθζεζε φηαλ ππάξρνπλ δεθάδεο απψιεηεο δσψλ λέσλ αλζξψπσλ. ε θάπνηα δεκφζηα ζπδήηεζε πξηλ απφ ρξφληα πνπ εθθξάζηεθε ε απνξία γηα ην «πψο είλαη δπλαηφλ λα νξίδνπλ ηηο ηχρεο αλζξψπσλ, ηελ αλαπεξία, ηε δσή ηνπο, άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πξνζφλ», ν ηφηε Πξφεδξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ν θ. Γ. Κνληνκελάο θαη είρε πεη ην εμήο ακίκεην: «Δίκεζα ζε ειεχζεξε αγνξά, ε θάζε εηαηξεία επηιέγεη ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα πνπ ρξεζηκνπνηεί. Απηφ ζπλέβαηλε, απηφ ζπκβαίλεη θαη απηφ πηζηεχσ φηη ζα ζπκβαίλεη, δελ ππάξρεη θάπνηα αξρή πνπ λα αζρνιείηαη κε απηά ηα πξάγκαηα». Αλ ζήκεξα αλνίμεηε ην δηαδίθηπν ζα δείηε φηη νη πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ απηνδηαθεκίδνληαη δίπια ζην φλνκά ηνπο έρνπλ ηελ πειαηεία ηνπο «νη θάησζη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, Δηζαγγειία Αζελψλ, ηδηψηεο». Καη εδψ γελληέηαη ην εμήο εξψηεκα: Πψο έλαο ηδηψηεο πνπ έπεηηα απφ έλα ζνβαξφ ηξνραίν θαηαθεχγεη ζε έλα πξαγκαηνγλψκνλα γηα ζχληαμε κηαο έθζεζεο, εθηφο ησλ ζνβαξνχ πνζνχ ρξεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα δψζεη, ζα έρεη αζθάιεηα δηθαίνπ; πλήζσο απηή ηελ έθζεζε ζα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ελαληίνλ κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ δελ ηνλ πιεξψλεη. Απηή φκσο ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα είλαη ζπζηεκαηηθφο πειάηεο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα. Απηφο ν άλζξσπνο πνπ δελ έρεη ζπζηξαηεπζεί ζε θάπνηα επηζηήκε γηα λα ηελ ππεξεηήζεη, δελ έρεη θαλέλα πάζνο ζε απηφ πνπ θάλεη θαη απιά βηνπνξίδεηαη, ζα ζηξαθεί ελάληηα ζηνλ ζπζηεκαηηθφ πειάηε γηα ην ραηίξη ελφο ηπραίνπ ηδηψηε; Μήπσο δίλεη έζησ φξθν ζην δηθαζηήξην; Αλ ζπληάμεη έθζεζε νχηε φξθν δελ δίλεη. Δίλαη κηα ππνθεηκεληθή θξίζε, ε έθθξαζε κηαο γλψκεο, άιισζηε θαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο πξαγκαηνγλψκνλαο ην απνδεηθλχεη. Οχηε φξηα νχηε δεζκεχζεηο. Κη εδψ δελ κηιάκε κφλν γηα ηηο δεκηέο, αιιά γηα ζαλάηνπο. ε έλα ηξνραίν κε λεθξφ αλ ηζρπξηζηεί ν πξαγκαηνγλψκνλαο ηεο κίαο πιεπξάο φηη ν λεθξφο δελ θνξνχζε δψλε, ηφηε ν πειάηεο ηνπ κεηψλεη ηελ επζχλε ηνπ αθφκε θη αλ ε ζθνδξφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο ήηαλ ηέηνηα πνπ θαη κε δέθα δψλεο δελ ζα είρε ζσζεί ν λεθξφο. Απηά είλαη πνιχ ζνβαξά δεηήκαηα γηα λα ηα ιχλνπλ απηέο νη θηγνχξεο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπληεινχλ κέζα ζε κηα νχησο ε άιισο ππνλνκεπκέλε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, φηαλ ηφζν ζνβαξά αδηθήκαηα δηθάδνληαη κε ηελ πην επηεηθή κνξθή σο αλζξσπνθηνλίεο εμ ακειείαο. Ζ «θνηλή» αληίιεςε ηεο ηδενινγίαο ηνπ κνηξαίνπ, φηη φινη είλαη ζπλππεχζπλνη, ε ηαρχηεηα, νη δξφκνη, ε παηδεία, νδεγνχλ ζπγγελείο λα κεηαηξέπνπλ φια απηά πνπ ηνπο πιήγσζαλ εθηφο απφ ηελ απψιεηα, ζε έλα ηδησηηθφ πέλζνο. Οηαλ φκσο ην πέλζνο γίλεηαη ηδησηηθφ ζπληειεί ψζηε φιε απηή ε βαξβαξφηεηα λα κε γίλεηαη γλσζηή δεκφζηα. Μφλν φκσο αλ φια απηά γίλνπλ δεκφζηα, ππάξρεη ειπίδα λα αθππληζηεί απηή ε θνηλσλία. ΓΙΑΒΑΣΔ * World Health Organization, «Global status report on road safety 2013» (http://goo.gl/gfzicb). Ζ Παγθφζκηα Δθζεζε γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα 2013 ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο απφ 182 ρψξεο θαη θαιχπηεη ην 99% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Ζ έθζεζε απηή ρξεζηκεχεη σο βάζε γηα ηε Γεθαεηία Γξάζεο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα πνπ απνθάζηζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. * ηπιηαλφο Καηζαξαγάθεο (Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο). «Σν ηξαχκα ζηελ Διιάδα. Απνηειέζκαηα Παλειιαδηθνχ Πξσηνθφιινπ Καηαγξαθήο». Διιεληθή Δηαηξεία Σξαχκαηνο θαη Δπείγνπζαο Υεηξνπξγηθήο. ηνηρεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηξαχκαηνο ζηε ρψξα καο, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία Σξαχκαηνο, ρσξίο ηε βνήζεηα θαλελφο θξαηηθνχ ή επηζηεκνληθνχ θνξέα. ΤΝΓΔΘΔΙΣΔ * S.O.S. Σξνραία Δγθιήκαηα, ηζηνιφγην: Σν ηζηνιφγην ηνπ Παλειιαδηθνχ πιιφγνπ «S.O.S. Σξνραία Δγθιήκαηα», ν νπνίνο ζπγθξνηήζεθε θπξίσο απφ ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ ζπκάησλ ηξνραίσλ, αιιά θαη πνιιέο ζπιινγηθφηεηεο ζε φιε ηελ Διιάδα. * Ηφο, «Σξνραία εγθιήκαηα», ηζηνιφγην: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ηξνραίσλ ζηελ Διιάδα, ηα νπνία θαιχπηνληαη πίζσ απφ ηνλ επθεκηζκφ «αηπρήκαηα», κε ηε ζθνπηκφηεηα λα κελ απνδίδνληαη επζχλεο φρη κφλν ζηνπο άκεζνπο δξάζηεο, αιιά θαη ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία. * Ηφο, «Μηα καθάβξηα θνινθπζηά», ηζηνιφγην: Ο δηθαζηηθφο Γνιγνζάο ηεο νηθνγέλεηαο ελφο λένπ, πνπ ζθνηψζεθε φηαλ ην απηνθίλεηφ ηνπ ζπγθξνχζηεθε κε δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα, θσηίδεη ηνλ κεραληζκφ κηαο απίζηεπηεο δνζνιεςίαο.

6 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ΖΞxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxΖ εργασiαυγεία ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Ι.Δ.Π.) Σα θείκελα θαη ηα άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη δελ εθθξάδνπλ αλαγθαζηηθά ηηο απφςεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Δθδφηεο (Τπεχζπλνο ζχκθσλα κε ην Νφκν): Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Καζεγεηήο Σκήκ. Ηαηξηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Ηαηξφο Δξγαζίαο Γηεχζπλζε: Ληνζίσλ 143 θαη Θεηξζίνπ 6, 6νο φξνθνο, Πιαηεία Αηηηθήο, Αζήλα Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, πγθξφηεκα Πξνθιηληθψλ Δξγαζηεξίσλ Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ., θηίξην 5, 1νο φξνθνο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, Γξαγάλα, Αιεμαλδξνχπνιε ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ΥΥ ΓΔΡΟΝΣΙΚΖ ΦΣΧΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΤΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ΥΥ Αλ θάπνηα ρψξα ηεο Δπξψπεο έρεη δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, απηή είλαη ε Γεξκαλία. Οη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο θαηαγξάθνπλ 8 γελλήζεηο αλά θαηνίθνπο, έλαλ αξηζκφ ίζν κε ηεο Ηαπσλίαο θαη κηθξφηεξν απφ φιεο ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο. Ο πιεζπζκφο έρεη ήδε αξρίζεη λα κεηψλεηαη: Απφ ηα 82 εθαηνκκχξηα ην έηνο 2000, ππνρψξεζε ζηα 80,3 εθαηνκκχξηα, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Απηφο ν πιεζπζκφο γεξλάεη. ε ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ, ην πνζνζηφ ησλ ζπληαμηνχρσλ αλεξρφηαλ ην 2005 ζην 32%. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ Γεξκαλψλ, απηή ε ζρέζε ζα επηδεηλσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ, θηάλνληαο ην 50% ην 2030 θαη ην 65% κεηά ην ζηε βάζε ηεο αιιειεγγχεο ησλ γελεψλ. Μεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1957, ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηε κεηαθνξά εηζνδήκαηνο απφ ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ (κέζσ ησλ εηζθνξψλ ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα) ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. Οη εηζθνξέο απηέο παξαθξαηνχληαη απφ ην κηζζφ θαη δηαλέκνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο ζχληαμεο, αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη θαηνρπξψζεη ν θαζέλαο. Ζ ζχληαμε είλαη δπλακηθή, ην χςνο ηεο είλαη απεπζείαο θαη δελ δεκηνπξγεί απνζεκαηηθά. ηε γεξκαληθή αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή άιισζηε, ε έλλνηα ηεο «απνηακίεπζεο» ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο δελ ππάξρεη. Μφλν νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηα πξντφληα θαη ηηο απνιαβέο πνπ ρξεηάδνληαη. Αλ απηφο ν πιεζπζκφο ή ε παξαγσγή κεησζεί, ηφηε ζην ιηγφηεξα πξντφληα, κε απνηέιεζκα απηφ λα απαμησζεί, θαζψο ιφγσ πιεζσξηζκνχ νη ηηκέο θαη νη κηζζνί ζα αλεβαίλνπλ. Γηα κηα ρψξα πνπ βίσζε απφ ην 1914 ηνπ θεθαιαίνπ ελφο αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζηελ απνζεκαηνπνίεζε ιφγσ ηνπ ππεξπιεζσξηζκνχ θαη ησλ δχν πνιέκσλ, απηή ε αληίιεςε δελ είλαη παξάμελε. Σν ζχζηεκα, σζηφζν, πξνυπνζέηεη πάληα κηα γεληά εξγαδνκέλσλ, ε νπνία παξάγεη αξθεηφ πινχην γηα λα πιεξψλεη ηηο ζπληάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο. Ζ αξλεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είραλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη ήδε απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Απφ ηφηε ρξνλνινγείηαη θαη ε ζρεηηθή δεκφζηα ζπδήηεζε ζηε Γεξκαλία. Οπσο ήηαλ αλακελφκελν γηα κηα εμαγσγηθή ρψξα, ε αθνξκή ήηαλ ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο. Απηέο είραλ νξηζηεί ζην 14% ηνπ κηζζνχ ην 1957 θαη έθηαζαλ ιφγσ ησλ αλαγθψλ θαηνρπξψζεη ν θαζέλαο. Ζ ζχληαμε είλαη δπλακηθή, ην χςνο ηεο είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλν κε ηελ εμέιημε ηνπ κηζζνχ. Σν ζχζηεκα κεηαηξέπεη φιεο ηηο εηζθνξέο ζε δελ δεκηνπξγεί απνζεκαηηθά. ηε γεξκαληθή αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή άιισζηε, ε έλλνηα ηεο «απνηακίεπζεο» ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο δελ ππάξρεη. Μφλν νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηα πξντφληα θαη ηηο απνιαβέο πνπ ρξεηάδνληαη. Αλ απηφο ν πιεζπζκφο ή ε παξαγσγή κεησζεί, ηφηε ζην θεθάιαην ζα αληηζηνηρνχλ ιηγφηεξα πξντφληα, κε απνηέιεζκα απηφ λα απαμησζεί, θαζψο ιφγσ πιεζσξηζκνχ νη ηηκέο θαη νη κηζζνί ζα αλεβαίλνπλ. Γηα κηα ρψξα πνπ βίσζε απφ ην 1914 ψο ην 1945 ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ ελφο αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζηελ απνζεκαηνπνίεζε ιφγσ ηνπ ππεξπιεζσξηζκνχ θαη ησλ δχν πνιέκσλ, απηή ε αληίιεςε δελ είλαη παξάμελε. Σν ζχζηεκα, σζηφζν, πξνυπνζέηεη πάληα κηα γεληά εξγαδνκέλσλ, ε νπνία παξάγεη αξθεηφ πινχην γηα λα πιεξψλεη ηηο ζπληάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο. Ζ αξλεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είραλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη ήδε απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Απφ ηφηε ρξνλνινγείηαη θαη ε ζρεηηθή δεκφζηα ζπδήηεζε ζηε Γεξκαλία. Οπσο ήηαλ αλακελφκελν γηα κηα εμαγσγηθή ρψξα, ε αθνξκή ήηαλ ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο. Απηέο είραλ νξηζηεί ζην 14% ηνπ κηζζνχ ην 1957 θαη έθηαζαλ ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ην 18% ην βηνκεραλία άζθεζε κελνη πεξίπνπ. ΥΥ GREPEACE ΔΠΙΖΜΑΙΝΔΙ «Ζ ΚΑΤΖ ΛΙΓΝΙΣΖ ΚΟΣΧΝΔΙ, ΓΙ ΑΤΣΟ ΚΑΜΙΑ ΔΠΙΓΟΣΖΖ» XXXΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVΥΥΥΥΥΥXXXXXXXXXXΧΧΧΧΧΧ ΥΥ Πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηχπνπ ηεο νξγάλσζεο Greenpeace επηζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ πξφσξνη ζάλαηνη ηνλ ρξφλν ζηε ρψξα καο νθείινληαη ζηελ θαχζε ιηγλίηε. Απηφ αλαθνίλσζε ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ε Greenpeace, ε νπνία δηνξγαλψζεθε ελ φςεη ησλ απνθάζεσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Ζ δηεζλήο νξγάλσζε επηθαιείηαη έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο ηνπηγάξδεο πνπ εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ απφ ηνπο 300 ππάξρνληεο κεγάινπο αλζξαθηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο, βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ ξχπσλ γηα ην Δπηπιένλ, εθηηκά ηηο πξνβιεπφκελεο επηπηψζεηο ησλ 50 λέσλ ζηαζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην θαηαζθεπήο ή ζρεδηαζκνχ, αλ απηνί ηειηθά ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ζηε ρψξα καο ε θαχζε ιηγλίηε επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα εξγαηνεκεξψλ εηεζίσο επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. Δθφζνλ θαηαζθεπαζηεί, ε λέα κνλάδα ζηελ Πηνιεκαΐδα (Πηνιεκαΐδα 5), ζα επζχλεηαη εηεζίσο γηα ηνλ πξφσξν ζάλαην 100 αλζξψπσλ. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο ε Greenpeace δεηά λα ζηακαηήζεη ε θαλεξή ή θξπθή επηδφηεζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ ην θξάηνο θαη κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ΑΠΔ. «Γελ ππάξρεη πγηψο ζθεπηφκελε επηρείξεζε πνπ ζα επέλδπε ζηνλ ιηγλίηε, αλ έπξεπε λα πιεξψζεη ην πιήξεο θφζηνο ηνπ. Απηή είλαη ε ρεηξφηεξε ζηξέβισζε θαη ε κεγαιχηεξε επηδφηεζε πνπ ζα πξέπεη λα άξεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, αλ ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ην εζληθφ ζπκθέξνλ» είπε ν θ. Σάθεο Γξεγνξίνπ, ππεχζπλνο ηεο εθζηξαηείαο ηεο Greenpeace γηα ηηο θιηκαηηθέο θαη ηελ ελέξγεηα. «Πνηα απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζα γίλεη κε κνλάδεο πνπ πξέπεη λα θιείζνπλ κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία βάζεη επξσπατθήο λνκνζεζίαο; Ζ θπβέξλεζε νθείιεη λα ππεξεηήζεη ηε κεηάβαζε ηεο ρψξαο ζε κία ζχγρξνλε θαη απνδνηηθή νηθνλνκία κεδεληθψλ εθπνκπψλ, αληί λα πξνεηνηκάδεη ηελ επφκελε θξίζε ηεο» ζπλέρηζε ν θ. Γξεγνξίνπ. «Οη επηδξάζεηο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο είλαη κεγαιχηεξεο ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηα παηδηά κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ή άζζκα, θαζψο θαη ζε αλζξψπνπο κε επηβαξπκέλε πγεία. Σν κέγεζνο ησλ επηδξάζεσλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφιεσλ ή ησλ πεξηνρψλ, ηηο νπνίεο αθνξνχλ, θαζψο θαζνξίδνπλ θαη ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε. πζηαηηθά φπσο ν άλζξαθαο θαη ελψζεηο ηνπ ζείνπ πνπ πξνθαινχληαη θαη απφ εθπνκπέο εξγνζηαζίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ελέξγεηαο κε θαχζε ιηγλίηε έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηηο επηδξάζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ ζηελ πγεία» δήισζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ε θ. Δχε ακφιε, ιέθηνξαο ζην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ Greenpeace θαιεί ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε: λα επηβάιιεη θνξνιφγεζε ηνπ ιηγλίηε πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ην πξαγκαηηθφ ηνπ θφζηνο θαη λα άξεη ηηο ζηξεβιψζεηο θαη επηδνηήζεηο ππέξ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ λα εθαξκφζεη ηηο πιένλ ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο ζηηο ππάξρνπζεο ιηγληηηθέο κνλάδεο λα αθπξψζεη ηα ζρέδηα γηα λέεο ιηγληηηθέο κνλάδεο θαη λα ζέζεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νξηζηηθή απεμάξηεζε απφ ην ιηγλίηε θαη ηε κεηάβαζε ζε έλα κνληέιν ειεθηξνπαξαγσγήο κεδεληθνχ άλζξαθα, ην αξγφηεξν σο ηε δεθαεηία ηνπ 2030 λα εθπνλήζεη θαη λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ζε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Μεγαιφπνιε, ζηε κεηα-ιηγληηηθή επνρή. Να κεηαζηξέςεη ηελ αξλεηηθή πνιηηηθή ηεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη λα ζπληαρζεί κε ηηο ρψξεο πνπ απαηηνχλ θηιφδνμνπο θαη λνκηθά δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο έσο ην 2030 γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ, ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ηηο εθπνκπέο CO2.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα