ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ"

Transcript

1 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ ÁÈÇÍÁ Ôçë.: ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2010 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ ÃÉÁÔÉ ÁÉÓÉÏÄÏÎÏÕÌÅ ÏÔÉ ÈÁ ÅÉÌÁÓÔÅ ÅÄÑÁ ÄÇÌÏÕ Óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöýò ðïõ ïñßæåé ôï Ðñüãñáììá ÊáëëéêñÜôçò, ç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá, ðáñáäïóéáêü êåöáëï þñé Üëëïôå êáé Þäç Ýäñá äþìïõ ôïõ Íïìïý Åõñõôáíßáò, ü é áðëþò áíôáðïêñßíåôáé óôéò ðñïäéáãñáöýò áõôýò (õëéêïôå íéêýò êáé äéïéêçôéêýò õðçñåóßåò), áëëü êáé óôïõò âáóéêïýò ôïìåßò, ðïõ áðïóêïðïýí óå ôåëéêþ áíüëõóç óôçí åîõðçñýôçóç ôïõ áðëïý ðïëßôç êáé óôçí áíáâüèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôçò æùþò ôïõ, áëëü óõã ñüíùò êáé óôï ïéêïíïìéêü ðñüãñáììá ôçò ÊõâÝñíçóçò, ãéá ðåñéïñéóìü ôùí äáðáíþí. Ãéá ôïõ ëüãïõ ôï áëçèýò, áò êáôáìåôñþóïõìå ìå áíôéêåéìåíéêüôçôá êáé åõèýíç, ôïõò ôïìåßò ðïõ óõíçãïñïýí ó áõôü: 1. Ç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá âñßóêåôáé óôï ìýóï ôçò Å.Ï. Êáñðåíçóßïõ - Áãñéíßïõ, Üñá ïé äçìüôåò êáé ï êüèå åðéóêýðôçò Ý åé ôç äõíáôüôçôá íá öôüóåé ìå êüèå åßäïõò ìåôáöïñéêü ìýóï ãñçãïñüôåñá ðáíôïý, åéìþíá êáé êáëïêáßñé. Ôï ãåãïíüò üôé âñý åôáé áðü ôçí êáèáñüôåñç ëßìíç ôçò Åõñþðçò, ôç ëßìíç ôùí Êñåìáóôþí åðéöáíåßáò óôñåììüôùí (ðïõ ãéá íá ãßíåé ðíéãþêáíå ïéêéóìïß ìáò), ôçò ðñïóäßäåé éäéáßôåñç ïìïñöéü. 2. Óôá ðëáßóéá óõíýíùóçò ôùí ÄÞìùí, ï íýïò ÄÞìïò Öñáãêßóôáò äéáèýôåé äéáìïñöùìýíïõò þñïõò 400 ô.ì. (Äçìáñ åßï) ðïõ ìðïñïýí íá óôåãüóïõí ôéò õðçñåóßåò êáé Üëëùí äþìùí. ÐáñáðëÞóéá äå êôßñéá ôïõ ÄÞìïõ (Îåíþíáò - Ðáëéü Äçìáñ åßï ê.á.), ìðïñïýí íá óôåãüóïõí áñ åéáêü õëéêü êáé Üëëåò õðçñåóßåò. 3. Óôï þñï ôïõ Äçìáñ åßïõ ëåéôïõñãåß Ê.Å.Ð. 4. ÄéáèÝôåé ÊÝíôñï Õãåßáò, ìå Üñéóôï éáôñéêü ðñïóùðéêü êáé ìç Üíçìá ôçëåúáôñéêþò, ðñüãìá ðïõ ðáñý åé áóöüëåéá óôïõò êáôïßêïõò ôçò åõñýôåñçò ðåñéï Þò ðïõ ôï åðéóêýðôïíôáé åäþ êáé 26 ñüíéá. 5. Ïé õðïäïìýò åêðáßäåõóçò êáé Üèëçóçò åßíáé ðëþñåéò áðü êüèå Üðïøç. Ëåéôïõñãïýí ìïíüäåò Á/èìéáò êáé Â/èìéáò Åêðáßäåõóçò, Íçðéáãùãåßï - Äçìïôéêü - ÃõìíÜóéï - ÅÐÁË, ìå êáôüëëçëåò áßèïõóåò ãéá êüèå ñþóç ìáèçôþí êáé äáóêüëùí. 6. ÄéáèÝôåé áèëçôéêýò åãêáôáóôüóåéò (ãþðåäï ê.á.) ãéá ôéò áíçóõ ßåò êáé ôçí áðáó üëçóç ôùí íýùí. 7. Ëåéôïõñãåß ðáñüñôçìá ôçò ÄÅÇ ôï ïðïßï åßíáé õðåýèõíï ãéá ôéò âëüâåò ôçò ÄõôéêÞò Åõñõôáíßáò. 8. ÄéáèÝôåé êôßñéï ôïõ ÏÔÅ óôï ïðïßï õðüñ åé êüìâïò äéêôýïõ áðü ôï ïðïßï åîõðçñåôïýíôáé ïé ôå íéêïß ôïõ ÏÔÅ ãéá ôçí áðïêáôüóôáóç âëáâþí. 9. ÄéáèÝôåé Îåíþíåò êáé åíïéêéáæüìåíá äùìüôéá ðïõ ðëçñïýí ôéò óýã ñïíåò ðñïäéáãñáöýò. 10. ÄéáèÝôåé êüèå ëïãþò êáôáóôþìáôá ôñïöïäïóßáò, ôüóï ôùí êáôïßêùí ôçò, üóï êáé ôùí êáôïßêùí ôùí ãýñù ùñéþí. 11. ÄéáèÝôåé ôáâýñíåò - øçóôáñéýò, êáöåôýñéåò, êáöåíåßá, âåíæéíüäéêá ê.á. 12. ÄéáèÝôåé öáñìáêåßï. 13. ÄéáèÝôåé ôáîß ðïõ Ý ïõí Ýäñá ôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá, ê.á. ñá ç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá áðïôåëåß Ýíá äéïéêçôéêü, åìðïñéêü, áãñïôéêü, ôïõñéóôéêü, ïéêïíïìéêü êýíôñï, ìå ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óôçí ðåñéï Þ. Áí óå üëá ôá ðáñáðüíù ðñïóèýóïõìå ôçí éóôïñßá ôïõ ÄÞìïõ, ìå ðñþôï ãüíï ôïí áñìáôïëü êáé ïðëáñ çãü ôçò ðåñéï Þò ÃéáííÜêç Öñáããßóôá êáé ôïí áåßìíçóôï Üîéï ðñùèõðïõñãü ôçò ÅëëÜäáò Ãåþñãéï ÊáöáíôÜñç ( ) ðïõ Þôáí ï ìüíïò ðïõ éóïóêýëéóå ðñïûðïëïãéóìü óôç íåþôåñç ÅëëÜäá êáé ðïõ ðýèáíå öôù üò ãéáôß Þôáí ôßìéïò, ðùò íá ìçí Ý ïõìå ôç âåâáéüôçôá üôé ó áõôþ ôçí åðáíåêßíçóç ôçò þñáò, ç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ðïõ óõãêåíôñþíåé ôüóá ðïëëü ãåùãñáöéêü, äçìïãñáöéêü, ðïëéôéóôéêü êáé áíáðôõîéáêü êñéôþñéá, èá åßíáé Ýäñá ôïõ íýïõ, óýã ñïíïõ, äéåõñõìýíïõ ÄÞìïõ ôïõ ÊáëëéêñÜôç! Ó.Ô. Ï ÊÁËËÉÊÑÁÔÇÓ ÓÔÇÍ ÐÏÑÔÁ ÌÁÓ Ç íýá äéïéêçôéêþ ìåôáññýèìéóç ðïõ åß å åîáããåßëåé ç íýá ÊõâÝñíçóç ðáßñíåé óüñêá êáé ïóôü. ÊáôÜ ôï ðüóï åßìáóôå Ýôïéìïé íá õðïäå ôïýìå ôïí ÊáëëéêñÜôç (äåí íïìßæù ðùò ôï ðïëõðéóôýøáìå) êé üìùò åßíáé ãåãïíüò. Ï äéïéêçôéêüò Üñôçò áëëüæåé Üñäçí. Ç ÄõôéêÞ Åõñõôáíßá ðñýðåé íá âñåé ôï äñüìï ôçò. ÁñêåôÜ Ýìåéíå óôá áæþôçôá.¹ñèå ç þñá íá åíþóïõìå ôéò äõíüìåéò ìáò êáé íá êïéôüîïõìå ìðñïóôü. Íá äéåêäéêþóïõìå üôé ìáò áíþêåé ðïõ ìáò ôï óôåñïýóáí ôüóá ñüíéá, ôçí áíüðôõîç. Åßìáóôáí ðïëßôåò äåýôåñçò êáôçãïñßáò. Ôþñá ìáò äßíåôáé ç åõêáéñßá íá åíþóïõìå ôéò äõíüìåéò ìáò ãéá íá áîéïðïéþóïõìå ôïí öõóéêü ìáò ðëïýôï êáé ôéò õðïäïìýò ìáò. ÅðéâÜëëåôáé íá ôï êüíïõìå ôþñá! Äåí ãíùñßæù ðïéïß áðïöáóßæïõí êáé ìå ðïéá êñéôþñéá ãéá ôïí ôåìá éóìü ôçò ðßôáò (äçìáäþ ôïí áñéèìü ôùí ÄÞìùí óôçí Åõñõôáíßá). ¼ðùò êáé íá åßíáé èá ðñýðåé íá ëüâïõí õðüøç ôïõò óïâáñü ôéò õðïäïìýò ãéá ôïí ïñéóìü ôçò Ýäñáò ôïõ åêüóôïôå äþìïõ. ÂÝâáéá, ìíçóôþñåò èá âñåèïýí áñêåôïß êé áõôü åßíáé öõóéêü, íá õðüñ ïõí äçëáäþ öéëïäïîßåò. ÐñÝðåé üìùò íá Ý ïõí êáé ôá ðñïóüíôá, ôïõëü éóôïí óå õðïäïìýò. Áò ðñïóýîïõí áõôïß ðïõ ðñïôåßíïõí êáé ïé Üëëïé ðïõ áðïöáóßæïõí, ôß ðñïôåßíïõí êáé ôß áðïöáóßæïõí. ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÍÔÙÍÉÏÕ Ôçí ÊõñéáêÞ 7 Ìáñôßïõ 2010 ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Η Κυριακή της 7ης Μαρτίου 2010, ηµέρα που είχε προγραµ- µατιστεί να γίνει η Γενική µας Συνέλευση, ξηµέρωσε µουντή, βροχερή και µε αρκετό κρύο. Παρόλα αυτά, ένας - ένας µαζευόµασταν στα Γραφεία του Συλλόγου, όπου µας περίµενε µε το χαµόγελο στο ÐáñåôÜèç ç èçôåßá ôïõ Ä.Ó. ãéá Ýíá ñüíï Ðáñüíôåò ï ÄÞìáñ ïò Öñáãêßóôáò ê. ÈùìÜò Ìðüíéáò êáé ï Íïìáñ éáêüò Óýìâïõëïò ê. ÄçìÞôñçò Ôóþëçò ÅÊÄÑÏÌÇ ÓÅ ÁÑÁ ÙÂÁ - ÄÅËÖÏÕÓ - ËÅÉÂÁÄÉÁ ÓÔÉÓ 20 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010 Ôï Äéïéê. Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ôùí åí ÁèÞíáéò Äõôéêïöñáãêéóôéáíþí, áðïöüóéóå íá äéïñãáíþóåé ìïíïþìåñç åêäñïìþ óå ÁñÜ ùâá - Äåëöïýò - ËåéâáäéÜ, óôéò 20 Éïõíßïõ ÅðåéäÞ üëïé ðáñáðïíåèþêáìå üôé ôï Ä.Ó. äåí Ýêáíå ïýôå ìéá åêäñïìþ, ôþñá ëïéðüí, äþóôå ôï ðáñþí óáò, åðéêïéíùíüíôáò ãéá íá äçëþóåôå ôç óõììåôï Þ ìáò óôá ìýëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óôá êüôùèé ôçëýöùíá: ÐåñéêëÞò Ãïýëáò ñõóüíèç Óôáóéíïý Êùí/íïò ÓÜëôçò Ãéþñãïò Íôüôáò Ç áíá þñçóç èá ãßíåé ôçí ÊõñéáêÞ óôéò 7,30 ð.ì. áðü ôçí ðëáôåßá ÊáñáúóêÜêç (óôüóç ìåôñü: Ìåôáîïõñãåßï), óçìåßï êåíôñéêüôáôï êáé ðñïóâüóéìï óå üëïõò... Ôï êüóôïò óõììåôï Þò èá åßíáé 23 åõñþ ôá ðáéäéü êáé 30 åõñþ ïé åíþëéêåò. Óôéò áíùôýñù ôéìýò ðåñéëáìâüíïíôáé çìåôáöïñü, ôï öáãçôü êáé ôï ðïôü. Ãéá üóïõò Ýñèïõí ìå äéêü ôïõò É.. ôï êüóôïò èá åßíáé 20 åõñþ. Äçëþóåéò óõììåôï Þò ôï áñãüôåñï ìý ñé 5 Éïõíßïõ. ÃÉÁ ÔÏ Ä.Ó. ÓÕËËÏÃÏÕ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ Ï ÄÇÌÏÓ ÊÕÊËÏ- ÖÏÑÇÓÅ ÅÍÔÕÐÏ Óôá ðëáßóéá ôùí åíåñãåéþí ãéá ôç äéåêäßêçóç ôçò Ýäñáò ôïõ íýïõ ÄÞìïõ, ï ÄÞìáñ ïò & ôï Äçì. Óõìâïýëéï, êõêëïöüñçóáí Ýíôõðï óôï ïðïßï öáßíïíôáé ïé õðïäïìýò ôçò Öñáãêßóôáò. Ôï ðëþñåò êåßìåíï ôïõ åíôýðïõ ðïõ óôï åîþöõëëü ôïõ äåóðüæåé ôï Äçìáñ åßï ìáò, êáé êüðïéåò öùôïãñáößåò, ðáñáèýôïõìå óôéò óåëßäåò 2-3. στόµα το ιοικητικό Συµβούλιο, σε µια αίθουσα καθαρή και στολισµένη, µε τραπεζοµάντιλα στα τραπέζια, µε λουλούδια σε βαζάκια, µε πιατάκια γεµάτα ξηρούς καρπούς και µε το µπαράκι µας γεµάτο τσιπουράκι, ζεστό γαλλικό καφέ και αναψυκτικά. Τους ελληνικούς καφέδες και όχι µόνο, επιµελούνταν οι κυρίες Τασία Θωµά Γούλα και Χρυσάνθη Στασινού, ενώ από νωρίς το ψήσιµο των µεζέδων είχε αναλάβει ο Κωνσταντίνος Σάλτης. Όταν µαζευτήκαµε άτοµα και ήρθε και ο ήµαρχος Φραγκίστας κ. Θωµάς Μπόνιας, µε τον Νοµαρχιακό Σύµβουλο κ. ηµήτρη Τσώλη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Περικλής Γούλας, πήρε το λόγο, καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους και διάβασε τα µηνύµατα των κ.κ. Ηλία Καρανίκα, του Ιερέα του χωριού µας Θωµά Γκορόγια, ο οποίος ευχήθηκε καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Είπε ότι ήθελε να παρευρεθεί αλλά δεν µπόρεσε, και της προέδρου του Συλλόγου Γυναικών κας Ειρήνης Γ. Φλέγκα. ÇËÉÁÓ ÊÁÑÁÍÉÊÁÓ ÂïõëåõôÞò Åõñõôáíßáò ÈÙÌÁÓ ÌÐÏÍÉÁÓ ÄÞìáñ ïò Ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά µε Υγεία, ευχαρίστησε για την πρόσκληση στην κοπή της πίτας, διαβεβαίωσε ότι θα είναι αρωγός στην προσπάθεια που κάνουµε, όπως αρωγός ήταν µέχρι τώρα σε όλους τους συλλόγους, ειδικά του χωριού. Ευχαρίστησε µε την ευκαιρία δηµόσια την πρ. πρόεδρο του συλλόγου Γυναικών, την κα Ελένη Τελώνη για την καλή συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, (ÓõíÝ åéá óôéò óåë. 6-7) Αγαπητοί Συµπατριώτες, Σας ευχαριστώ θερµά για την πρόσκλησή σας στη φετινή εκδήλωση του Συλλόγου. Λόγω υποχρεώσεων δεν θα µπορέσω δυστυχώς σήµερα να είµαι κοντά σας. Ωστόσο θέλω να σας µεταφέρω ολόψυχα τις καλύτερες ευχές µου για τη νέα χρονιά µε Υγεία, Χαµόγελο, ηµιουργία. Με την ευκαιρία θέλω να πω ότι σήµερα οι Σύλλογοι, οι άνθρωποί τους, η δραστηριότητά τους είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά σηµαίνον στοιχείο για τη συνοχή του τόπου. Και εκείνοι που εδρεύουν έξω από τα όρια του τόπου µας. Από το µικρό στο µεγάλο, απ άκρη σ άκρη του νοµού µας, αλλά και από όλα τα µέρη της χώρας µας, µπορεί ο καθένας χωριστά και όλοι µαζί να δίνουµε πνοή δηµιουργίας σε κάθε µας δραστηριότητα. Με έµπνευση τον τόπο. Και οι Σύλλογοι µπορούν να γίνονται εστίες τέτοιων ιδεών. Η σύνδεση αυτή, η µάζωξη και η οµόνοια σε τοπικό επίπεδο είναι σήµερα απαραίτητη. Και οφείλει να εκφράζεται µε συναίσθηση ευθύνης απ τον καθένα χωριστά και όλους µαζί. Σήµερα, ο δεσµός µας µε τη ρίζα, τον πολιτισµό, τα ήθη και τα έθιµά µας είναι αναγκαίος για τη συλλογική µας µνήµη, τη ζεστασιά αλλά και την ίδια την πρόοδο του τόπου. Θερµούς Χαιρετισµούς.

2 ÓÅËÉÄÁ 2 «Ä Õ Ô É Ê Ç Ö Ñ Á Ã Ê É Ó Ô Á» ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2010 ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÐÏÕ ÁÐÏÄÅÉÊÍÕÅÉ ÔÇÍ Äçìáñ åßï Îåíþíáò Ê.Å.Ð. Ä.Å.Ç. Åíïéêéáæüìåíá ÄùìÜôéá - Îåíþíáò Äçìïôéêü - Íçðéáãùãåßï ÃõìíÜóéï - ÅÐÁË Öáñìáêåßï ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÇÓ ÕÖÉÓÔÁÌÅÍÇÓ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÉóôïñéêÞ ÁíáäñïìÞ Áðïôåëåß Ýíáí áðü ôïõò åíáðïìåßíáíôåò æùíôáíïýò ïéêéóìïýò ôçò åõñýôåñçò ðåñéï Þò. Ç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ìå ìüíéìïõò êáôïßêïõò ðåñßðïõ óôïõò åðôáêüóéïõò (700) âñßóêåôáé óôï êýíôñï ðåñßðïõ ôïõ Íïìïý, êáé ëßãï äõôéêü, óôá ìéóü ôçò ÅèíéêÞò ïäïý Êáñðåíçóßïõ - Áãñéíßïõ, óôçí ïðïßá ï åðéóêýðôçò ìðïñåß íá öôüóåé ìå ôï I.X. ôïõ, ìå ëåùöïñåßá ôùí ÊÔÅË Åõñõôáíßáò êáé Áéôùëïáêáñíáíßáò, ìå åêäñïìéêü ðïýëìáí Þ ìå ôáîß ðïõ Ý ïõí Ýäñá ôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá. «ÄÕÔÉÊÇ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁ» Ôñéìçíéáßá Åöçìåñßäá ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÔÙÍ ÁÐÁÍÔÁ ÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ «Ç ÃÅÍÍÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ» ÉÄÑÕÔÇÓ ÅëåõèÝñéïò Ðåñïýëáò ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÅÊÄÏÔÇÓ óýìöùíá ìå ôï Íüìï ÐåñéêëÞò Ãïýëáò Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ Äéåõèýíôñéá Óýíôáîçò Óïößá ÔñéáíôïãéÜííç-ÐÜíïõ Áñá þâçò 29 - ÁèÞíá Tçë.: Fax: ÓÕÍÔÁÓÓÅÔÁÉ ÁÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÍÏÌÉÊÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÅõÜããåëïò Èåüö. Ìðßêáò Äéêçãüñïò ðáñ Áñåßù ÐÜãù Áêáäçìßáò ÁèÞíá Ôçë.: ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÐÁÑÁÃÙÃÇ «ÉÍ ÔÅÌÑÏ» Áñá þâçò 29 - ÁèÞíá Tçë.: Fax: ÅÐÉÓÔÏËÅÓ - ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ Ðñïò ôï Óýëëïãï Äõôéêïöñáãêéóôéáíþí Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20, ÁèÞíá Ðñïò ôï Ãéþñãï Áíôùíßïõ: Öáíáñßïõ ºëéïí ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÐÑÏÓ ÔÏ ÓÕËËÏÃÏ ÊÁÉ ÔÇÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ Óôï üíïìá ôçò Ôáìßá ñõóüíèçò Óôáóéíïý (ôçë.: ) Áñ. Ëïã/óìïý Åèí. ÔñÜð. ÅëëÜäïò: 040/ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ 10,00 ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ $ 25,00 Íüôéá, íïôéïáíáôïëéêü êáé íïôéïäõôéêü âñý åôáé áðü ôçí ôå íçôþ êáèáñüôåñç ëßìíç ôçò Åõñþðçò, ôç Ëßìíç ôùí Êñåìáóôþí, åðéöüíåéáò óôñåììüôùí, ôçí ïðïßá ãåìßæïõí ôá ðïôüìéá Á åëþïò, ÌÝãäïâáò êáé Áãñáöéþôçò, ðïõ ôçò ðñïóäßäåé éäéáßôåñç ïìïñöéü. ÂïñåéïäõôéêÜ óõíïñåýåé ìå ôï ÊåñÜóïâï êáé áíáôïëéêü ìå ôçí ÁíáôïëéêÞ Öñáãêßóôá. Ôï üíïìá ôçò åéêüæåôáé üôé ôï ðþñå áðü ôïí ðñþôï êüôïéêï ðïõ ôçí êáôïßêçóå, êüðïéïí Öñáãêßóôá. Ó áõôþí ãåííþèçêå êáé ï áñìáôïëüò êáé êáôüðéí êëýöôçò ÃéáííÜêçò Öñáããßóôáò ( ), ïðëáñ çãüò ôçò ðåñéï Þò Ñåíôßíáò ÁãñÜöùí. ÃåíÝôåéñá ôïõ áåßìíçóôïõ Ðñùèõðïõñãïý ôçò ÅëëÜäïò Ãåùñãßïõ ÊáöáíôÜñç óõíå ßæåé ôï Ýñãï ôïõ êáé ôçí äéüäïóç ôïõ ðíåýìáôïò êáé ôùí áîéþí ôïõ ìýóá áðü ôï ºäñõìá ÊáöáíôÜñç êáé ôï výo-áíáêáéíéóìýíï êôßñéï ðïõ óôåãüæåé ôï ßäñõìá. ÊôéóìÝíç óôçí ðëáãéü ôïõ âïõíïý, êïéôüæåé ôçí ÁíáôïëéêÞ Öñáãêßóôá áðü ôçí ïðïßá ùñßæåôáé ìå Ýíá ñýìá ôïõ Êåñáóïâßôç. Êåöáëï þñé áðü ôá ñüíéá ôïõ 1900 áêüìá, Þôáí êáé ìý ñé ðñüóöáôá, êýñéïò óõãêïéíùíéáêüò êüìâïò ìåôåðéâßâáóçò ðñïò ôá ÁðåñÜíôéá ùñéü. ¹ôáí êáé åßíáé ùñéü ðñïéêéóìýíï ìå üëåò ôéò ðñïûðïèýóåéò íá ðáßîåé Ýíá óçìáíôéêü ñüëï óôçí éóôïñßá ôïõ Íïìïý ìáò êáé ôïõ ôüðïõ. ÓÞìåñá áðïôåëåß Ýäñá ôïõ ÄÞìïõ Öñáãêßóôáò ðïõ áðáñôßæåôáé áðü ôá ùñéü ÁíáôïëéêÞ Öñáãêßóôá, ÅðéóêïðÞ, ÌáñáèéÜ, Ðáëáéïêáôïýíá, Ðáëáéï þñé êáé Ôñéðüôáìï. ÃåùãñáöéêÞ èýóç - ÃåùðïëéôéêÞ èýóç Ç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ôïðïèåôåßôáé óôï êýíôñï ôïõ õðü äçìéïõñãßá íýïõ ÄÞìïõ êáé ãé áõôü èá ðñýðåé íá áðïôåëýóåé Ýäñá ôïõ íåïóýóôáôïõ ÄÞìïõ. ïíôáò ùò âáóéêü üðëï ôçí ðñïóðýëáóþ ôïõ áðü ôçí ÅèíéêÞ ïäü Êáñðåíçóßïõ - Áãñéíßïõ äéáèýôåé åêåßíá ôá áñáêôçñéóôéêü åíüò óçìáíôéêïý ðüëïõ ðïõ ìðïñåß íá ðáßîåé ôï ñüëï ìçôñïðïëéôéêïý êýíôñïõ ôçò ðåñéï Þò. ÃåùðïëéôéêÜ Ý åé óçìáíôéêþ óçìáóßá ç èýóç ôçò ÄõôéêÞò Öñáãêßóôáò ãéáôß âñßóêåôáé ðéï êïíôü ôüóï áðü ôï ÊáñðåíÞóé óôï ïðïßï óõíáíôþíôáé üëåò ïé õðçñåóßåò ôïõ Äçìïóßïõ (ÉÊÁ, ÏÁÅÄ, ÄÏÕ, ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÍÏ- ÌÁÑ ÉÁÓ ê.ëð.), áëëü êáé áðü ôï Áãñßíéï, ôï ïðïßï áðïôåëåß ìçôñïðïëéôéêü êýíôñï ôçò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, áðü ïðïéáäþðïôå Üëëç åðéëïãþ Ýäñáò ÄÞìïõ. Ìå Üëëá ëüãéá ç èýóç ôïõ äþìïõ ðñïóöýñåé ôá åîþò ðëåïíåêôþìáôá: 1. ÅîõðçñÝôçóç êïéíïý ëüãù åëá éóôïðïßçóçò ìåãüëùí áðïóôüóåùí áðü áðïìáêñõóìýíåò ðåñéï Ýò (ßóç ìåôá- åßñéóç üëùí ôùí ðïëéôþí). 2. ÐáñÜëëçëç, áõèçìåñüí, ôáêôïðïßçóç õðïèýóåùí ðïëéôþí óå äþìï êáé õðïèýóåéò óôï ÎÇÑÉÁÓ ÊÁÑÐÅÍÇÓÉÏÕ SUPER MARKET ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã. ÐÁÐÁÂÁÓÉËÅÉÏÕ ç áãïñü ôñïößìùí ðïõ óõìöýñåé ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÅÓ ÐÏÔÙÍ - ÄÉÁÍÏÌÅÓ ÐËÇÑÇÓ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ ÅÌÐÏÑÉÏÍ ÁËÅÕÑÙÍ - ÆÙÏÔÑÏÖÙÍ - ËÉÐÁÓÌÁÔÙÍ ËÁÈÕÑÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÐÁËÁÉÏÊÁÔÏÕÍÁ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ - ÔÇË: ÊáñðåíÞóé Þ Áãñßíéï, ëüãù ìéêñþò áðüóôáóçò. 3. ÅîõðçñÝôçóç õðáëëþëùí ãéá ôç ìåôáöïñü ôïõò óôï ÄÞìï. Óôïí ôïìýá áõôü óõíåéóöýñåé ôï ãåãïíüò ôçò Üìåóçò ðñüóâáóçò ôùí ðïëéôþí óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ëüãù ôçò óõ íþò ðñïóðýëáóçò äçìüóéáò óõãêïéíùíßáò áðü êáé ðñïò ôï ÄÞìï êáé ðñïò ôá êýíôñá ôïõ Êáñðåíçóßïõ êáé Áãñéíßïõ. Ëüãù åèíéêþò ïäïý äåí äçìéïõñãåßôáé ðñüâëçìá áðü êáêïêáéñßá ãéá ôçí ðñüóâáóç óôçí Ýäñá ôïõ ÄÞìïõ ëüãù áìýóïõ êáèáñéóìïý áðü ôçí Õðçñåóßá ôçò ÄÅÓÅ. ÊôéñéáêÝò õðïäïìýò Õðçñåóéþí ÄÞìïõ Ïé êôéñéáêýò åãêáôáóôüóåéò ðïõ óõíáíôþíôáé óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá åßíáé óå èýóç íá åîõðçñåôþóïõí ôéò áíüãêåò ôïõ íýïõ ÄÞìïõ óôï ìýãéóôï âáèìü êáé óå óçìáíôéêü ðëåïíýêôçìá ìå ôéò õðüñ ïõóåò õðïäïìýò Üëëùí ðåñéðôþóåùí. ÓÞìåñá, ïé õðçñåóßåò ôïõ ÄÞìïõ Öñáãêßóôáò óôåãüæïíôáé áðü ôï 2005 óå íåüäìçôï äéþñïöï êôßñéï óõíïëéêþò åðéöüíåéáò 400 ô.ì. óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá. Ðñüêåéôáé ãéá êáôüëëçëá äéáìïñöùìýíï êôßñéï ôï ïðïßï Ý åé ôç äõíáìéêþ íá óôåãüóåé åðéðëýïí õðçñåóßåò êáé ðñïóùðéêü óôá ðëáßóéá ôçò óõíýíùóçò ôùí äþìùí. Ôõ üí ðëçèþñá ðñïóùðéêïý ìðïñåß íá êáëõöèåß áðü ôçí åðýêôáóç ôïõ êôéñßïõ êáé ôçí óôýãáóç õðçñåóéþí óôïí áíåíåñãü ëüãù åñãáóéþí Îåíþíá ôçò ÄõôéêÞò Öñáãêßóôáò, ï ïðïßïò ìðïñåß íá óõíåíùèåß êáé äéáìïñöùèåß óå åãêáôá óôüóåéò äçìïôéêïý êáôáóôþìáôïò ìå åëü éóôï êüóôïò. Óôï åí ëüãù êôßñéï ìðïñïýí åðßóçò íá åãêáôáóôáèïýí ôï óýíïëï ôïõ áñ åéáêïý õëéêïý ôùí äþìùí ðïõ èá óõíåíùèïýí åíþ õðüñ åé ç äõíáôüôçôá íá ãßíåé åýêïëá êáé ìå ìéêñü êüóôïò ç áëëáãþ ñþóçò ôùí þñùí ôïõ. ÐáñÜëëçëá õðüñ åé äéáèýóéìïò êáé ï þñïò ôïõ Ðáëáéïý Äçìáñ åßïõ åìâáäïý 150 ô.ì. ôï ïðïßï ìðïñåß íá óôåãüóåé áíåîüñôçôåò õðçñåóßåò üðùò ç Ôå íéêþ Õðçñåóßá ùñßò êüóôïò, äéüôé äéáèýôåé íýá óõóôþìáôá èýñìáíóçò êáé ìüíùóçò, áëëü êáé ëüãù ðñüóöáôçò áíáêáßíéóçò. ÕðÜñ ïõí áêüìç áðïèçêåõôéêïß þñïé óôçí åõñýôåñç ðåñéï Þ ôïõ Äçìáñ åßïõ ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí áðïèþêåõóç ðüóçò öýóåùò õëéêþí áðáñáßôçôá ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÄÞìïõ. ÕðïäïìÝò Õãåßáò Óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ëåéôïõñãåß áðü ôï 1984 ÊÝíôñï Õãåßáò ôï ïðïßï åßíáé óôåëå ùìýíï óôéò âáóéêýò ôïõ õðçñåóßåò áðü åîåéäéêåõìýíï éáôñéêü ðñïóùðéêü. Ìå ôç óõíäñïìþ êáé ôùí áãñïôéêþí éáôñþí ðñïóöýñåé âáóéêýò õðçñåóßåò õãåßáò óôï óýíïëï ôïõ ðëçèõóìïý ôçò ÄõôéêÞò Åõñõôáíßáò, ñçóéìïðïéþíôáò ðáñüëëçëá õðçñåóßåò ôçëåúáôñéêþò, óçìáíôéêýò ãéá ôçí Ýãêáéñç áíáãíþñéóç êáé åêôßìçóç ôçò êáôüóôáóçò ôùí áóèåíþí. Åâäïìáäéáßåò åðéóêýøåéò éáôñþí óôá åðéìýñïõò ôïðéêü äéáìåñßóìáôá ôïõ ÄÞìïõ Öñáãêßóôáò, ìå ôç óõíäñïìþ ôïõ ÄÞìïõ ðïõ áöïñü ôçí áóöáëþ ìåôáöïñü ôùí éáôñþí êáé ôçí ðáñï Þ êáôüëëçëá äéáìïñöùìýíùí þñùí, ðñïóöýñïõí áíáâáèìéóìýíç ðñùôïâüèìéá ðåñßèáëøç ôùí ðïëéôþí. Ãéá ôçí ðáñüëëçëç åîõðçñýôçóç ôùí ðïëéôþí, ëåéôïõñãåß êáé éäéùôéêü öáñìáêåßï óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý áðü ôï ïðïßï åîõðçñåôïýíôáé ïé ðïëßôåò ôçò åõñýôåñçò ðåñéï Þò. ÕðïäïìÝò Åêðáßäåõóçò Óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ëåéôïõñãïýí ó ïëéêýò ìïíüäåò ôçò Á/èìéáò êáé Â/èìéáò Åêðáßäåõóçò. Ðéï óõãêåêñéìýíá õðüñ åé 2-èÝóéï ïëïþìåñï Äçìïôéêü Ó ïëåßï êáé ÌïíïèÝóéï Íçðéáãùãåßï, ôá ïðïßá óôåãüæïíôáé óå ðáëáéü ðáñáäïóéáêü ðýôñéíï êôßñéï, óçìáíôéêþò áñ éôåêôïíéêþò, óôï ïðïßï óõíáíôþíôáé áßèïõóåò ãõìíáóôçñßïõ êáé êáëëéôå íéêþí äñáóôçñéïôþôùí êáé åãêáôáóôüóåéò õðïäïìþí Üèëçóçò. Óå íåüäìçôåò åãêáôáóôüóåéò óôåãüæïíôáé ôï ÃõìíÜóéï êáé ôï Å.Ð.Á.Ë. (ÐëçñïöïñéêÞò) óôá ïðïßá óõíáíôþíôáé áßèïõóåò ãõìíáóôçñßïõ êáé êáëëéôå íéêþí äñáóôçñéïôþôùí êáé åãêáôáóôüóåéò õðïäïìþí Üèëçóçò. ÁèëçôéêÝò åãêáôáóôüóåéò Óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá õðüñ åé ïñéïèåôçìýíïò þñïò áèëçôéêþí åãêáôáóôüóåùí üðïõ áíáðôýóóïíôáé ãþðåäï ðïäïóöáßñïõ ìå êåñêßäåò êáé ãþðåäï ìðüóêåô. Óçìáíôéêïß þñïé áèëçôéóìïý áðïôåëïýí êáé ïé åãêáôáóôüóåéò ôùí ó ïëéêþí ìïíüäùí. ÕðïäïìÝò Ïñãáíéóìþí ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò Óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ëåéôïõñãåß ðáñüñôçìá ôçò Ä.Å.Ç. ôï ïðïßï åßíáé õðåýèõíï ãéá ôéò âëüâåò ôçò åõñýôåñçò ðåñéï- Þò ôçò ÄõôéêÞò Åõñõôáíßáò. ÕðÜñ åé áêüìç êáé ôï êôßñéï ôïõ Ï.Ô.Å. óôï ïðïßï õðüñ åé êüìâïò ôïõ äéêôýïõ êáé áðü ôï ïðïßï åîõðçñåôïýíôáé ïé ôå íéêïß ôïõ ÏÔÅ ãéá ôçí áðïêáôüóôáóç âëáâþí. ÕðïäïìÝò Ôïõñéóìïý Ãéá ôçí åîõðçñýôçóç ôùí åðï éáêþí áíáãêþí ôüóï óôïí ôïõñéóìü êõñßùò ôï êáëïêáßñé, áëëü êáé êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ õðüëïéðïõ Ýôïõò, üóï êáé ãéá ôçí åîõðçñýôçóç ôùí áíáãêþí óôýãáóçò ôùí åêðáéäåõôéêþí êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ åéìþíá, óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá óõíáíôþíôáé ðëçèþñá åíïéêéáæïìýíùí äùìáôßùí, áëëü êáé îåíþíùí. ÓõãêåêñéìÝíá õðüñ ïõí åííéü (9) îåíþíåò ìå äõíáìéêþ 43 êëéíþí, åíþ óå áðüóôáóç ìüíï ðýíôå ëåðôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôçí ÁíáôïëéêÞ Öñáãêßóôá õðüñ ïõí Ýîé (6) îåíþíåò ìå äõíáìéêþ 29 êëéíþí. ÐáñÜëëçëá óõíáíôþíôáé óçìáíôéêüò áñéèìüò ôáâåñíþí - åóôéáôïñßùí, åíþ áêüìç õðüñ ïõí ìßíé ìüñêåô ôñïößìùí, êáöåôýñéåò, öïýñíïò, ðñáôþñéï õãñþí êáõóßìùí. Óôá ðëáßóéá ôçò óõíýíùóçò ôùí äþìùí, üëåò áõôýò ïé ðáñï Ýò ìðïñïýí íá åîõðçñåôþóïõí ôçí áíáìåíüìåíç æþôçóç ëüãù áíüãêçò óôýãáóçò êáé äéáâßùóçò íýùí õðáëëþëùí, áëëü êáé ãéá ôçí êáèçìåñéíþ åîõðçñýôçóç ôïõ áõîçìýíïõ ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÁ ÄÙÌÁÔÉÁ - ÊÁÖÅÍÅÉÏ ÓÅÑÁÖÅÉÌ Â. ÊÁÊÉÙÑÇÓ Ôçë.:

3 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2010 «Ä Õ Ô É Ê Ç Ö Ñ Á Ã Ê É Ó Ô Á» ÓÅËÉÄÁ 3 ÕÐÏÄÏÌÇ ÔÏÕ áñéèìïý ôùí ðïëéôþí ðïõ ðñüêåéôáé íá ìåôáâïýí óôçí Ýäñá ôïõ ÄÞìïõ ãéá ôçí äéåêðåñáßùóç ôùí õðïèýóåþí ôïõò. ÐáñÜëëçëá ç åäñáßùóç ôçò ÄõôéêÞò Öñáãêßóôáò ùò Ýäñá ôïõ íýïõ ÄÞìïõ äßíåé ôç äõíáôüôçôá áíüðôõîçò êáé óõãêñüôçóçò óïâáñþí äïìþí êáé ïéêïíïìéêþò áíüðôõîçò üðùò åßíáé ïé åãêáôáóôüóåéò óôçí ÊáôáóêÞíùóç ÓùôÞñá, ïé ïðïßåò åßíáé Üññçôá äåìýíåò ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÄÞìïõ êáé ôéò åãêáôáóôüóåéò åîõðçñýôçóçò ôçò ÄõôéêÞò Öñáãêßóôáò. Áêüìç õðüñ ïõí óå åîýëéîç óçìáíôéêü Ýñãá õðïäïìþò óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá, üðùò áóöáëôüóôñùóç åóùôåñéêïý äéêôýïõ ïäïðïéßáò ðïõ óêïðü Ý ïõí ôçí áíáâüèìéóç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùþò ôùí ðïëéôþí. ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ Óõíïøßæïíôáò ôçí áíùôýñù áíüëõóç ç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá áðïôåëåß ôç âýëôéóôç åðéëïãþ ùò Ýäñá ôïõ íýïõ ÄÞìïõ óôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñüììáôïò ÊáëëéêñÜôçò äéüôé åìöáíßæåé ôá ðáñáêüôù áñáêôçñéóôéêü: Óçìáíôéêüò óõãêïéíùíéáêüò êüìâïò Ëåéôïõñãßá ùò Ìçôñïðïëéôéêïý ÊÝíôñïõ ÅðÜñêåéá êôéñéáêþò õðïäïìþò ÅëÜ éóôï êüóôïò äéáìüñöùóçò êáé óôýãáóçò íýùí õðçñåóéþí ÊáôÜëëçëç çëåêôñïíéêþ õðïäïìþ Óçìáíôéêüò áñéèìüò Äçìïóßùí Õðçñåóéþí ÅðÜñêåéá Õðçñåóéþí ÄéáìïíÞò - Ìåôáêßíçóçò ¼ëá ôá áíùôýñù óõíüäïõí ìå ôï ðëáßóéï ðïõ êáèïñßóôçêå ãéá ôçí åöáñìïãþ ôïõ ðñïãñüììáôïò ÊáëëéêñÜôçò êáé ôï ïðïßï åäüèç óå äçìüóéá äéáâïýëåõóç. ¼ðùò áíáöýñèçêå áñ éêü ïé õðçñåóßåò ôïõ ÄÞìïõ Öñáãêßóôáò óôåãüæïíôáé áðü 2005 óå íåüäìçôï êôßñéï óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá. Óôï êôßñéï õðüñ åé åíóùìáôùìýíç êáëùäßùóç äéêôýùí ðëçñïöïñéêþò êáé ôçëåöþíïõ, ôá ïðïßá åßíáé óå ëåéôïõñãßá êáé åßíáé óõíäåäåìýíá óôï äßêôõï ÓÕÆÅÕÎÇÓ. Ìßá áðü ôéò óçìáíôéêýò õðçñåóßåò ðïõ ðñïóöýñåé ï ÄÞìïò óôïõò äçìüôåò ôïõ åßíáé äùñåüí ðñüóâáóç óôï äéáäßêôõï ìýóù áóõñìüôïõ äéêôýïõ ðïõ êáëýðôåé ìåãüëç áêôßíá ãýñù áðü ôï Äçìáñ åßï. Ïé þñïé åñãáóßáò êáé ïé áðïèçêåõôéêïß þñïé ôïõ Äçìáñ åßïõ öáßíïíôáé óå 13 öùôïãñáößåò ôïõ åíôýðïõ. ÊÜëáíôá ËáæÜñïõ ÓÞìåñá Ýñ åôáé ï ñéóôüò, ï åðïõñüíéïò Èåüò, åí ôç ðüëç Âçèáíßá, ÌÜñèá êëáßåé êáé Ìáñßá, ËÜæáñïí ôïí áäåëöü ôçò, ôïí ãëõêý êáé ãêáñäéáêü ôçò. Ôñåéò çìýñåò ôïí èñçíïýóáí êáé ôïí åìïéñïëïãïýóáí. Ôçí çìýñá ôçí ÔåôÜñôç êßíçóå ï ñéóôüò ãéá íü ñèåé Ôüôå âãþêå êé ç Ìáñßá Ýîù áðü ôç Âçèáíßá êé åìðñüò ôïõ ãüíõ êëßíåé êáé ôïõò ðüäáò ôïõ öéëåß. Áí åäþ Þóïõí, ñéóôý ìïõ, äå èá ðýèáéíå ï áäåëöüò ìïõ. Ìá êáé ôþñá åãþ ðéóôåýù êáé êáëüôáôá çîåýñù, üôé äýíáóáé áí èåëþóåéò êáé íåêñïýò í áíáóôþóåéò. Ôüôå ï ñéóôüò äáêñýæåé êáé ôïí äç öïâåñßæåé. Äåýñï Ýîù, ËÜæáñÝ ìïõ, ößëå êáé áãáðçôý ìïõ. ËÜæáñïò åðåíåêñþèç, áíáóôþèçêå, óçêþèç, æùíôáíüò óáâáíùìýíïò êáé ìå ôï êåñß æùóìýíïò. - Ðåò ìáò ËÜæáñå ôé åßäåò åéò ôïí äç ðïõ åðþãåò; - Åßäá öüíïõò, åßäá ôñüìïõò, åßäá âüóáíá êáé ðüíïõò. Äþóôå ìïõ íåñü ëéãüêé íá îåðëýíù ôï öáñìüêé, ôçò êáñäéüò êáé ôùí åéëýùí êáé ìç ìå ñùôüôå ðëýïí. Êáé åéò Ýôç ðïëëü! Ê Ï É Í Ù Í É Ê Á Ï Áíôþíçò ÖñáãêéóêÜôïò êáé ç ÁëåîÜíäñá Ñïýìðïõ, êüñç ôïõ ÈùìÜ Ñïýìðïõ êáé ôçò Ðçíåëüðçò ÊáâáëÜñç, áðýêôçóáí óôéò 23 Éáíïõáñßïõ 2010 óôï ÌáéåõôÞñéï Ãáßá óôï Åññßêïò ÍôéíÜí, Ýíá áñéôùìýíï ãåñü áãïñüêé êéëþí. Óôïõò ôñéóåõôõ éóìýíïõò ãïíåßò êáé ðáððïýäåò, åõ üìáóôå íá ôïõò æþóåé ÐÝèáíå óôéò 23 Éáíïõáñßïõ 2010 óôïí ÐåéñáéÜ üðïõ æïýóå ìå ôçí êüñç ôçò Ðáíáãéþôá, ç 81 Ýôïõò Ìáñßá Ãêïñüãéá ôïõ Êùí/íïõ êáé êüñç ôïõ áåßìíçóôïõ ÖéëïêëÞ Øõ ïãõéïý. Ç êçäåßá ôçò Ýãéíå óôï ùñéü ìáò ôçí åðïìýíç , ðáñïõóßá ðïëëþí óõããåíþí, ößëùí ÃåííÞóåéò ÈÜíáôïé êáé íá ôï êáìáñþóïõí üðùò åðéèõìïýí. Óôéò 10 Ìáñôßïõ 2010, ïé óõã ùñéáíïß ìáò Ìðéóìðßêçò Êùí/íïò êáé ÅëéóÜâåô, áðýêôçóáí ôï ðñþôï ôïõò ðáéäüêé, ðïõ åßíáé Ýíá üìïñöï áãïñüêé. Ôïõò åõ üìáóôå íá ôïõò æþóåé ôï áãïñüêé ôïõò êáé ãñþãïñá íá áðïêôþóïõí êáé Üëëá ðáéäüêéá. êáé óõã ùñéáíþí ôçò. Óôá ðáéäéü ôçò êáé óôïõò óôåíïýò ôçò óõããåíåßò, ôá èåñìü ìáò óõëëõðçôþñéá. Ôçí 1ç Öåâñïõáñßïõ 2010 ðýèáíå óôï ùñéü ìáò ç ÌåëðïìÝíç Ðåñïýëá ôïõ ÍéêïëÜïõ, ðåñßðïõ 100 åôþí. Ôç óõíüäåøáí óôçí ôåëåõôáßá ôçò êáôïéêßá ðïëëïß óõããåíåßò êáé óõã ùñéáíïß ìáò. Óôéò 17 Öåâñïõáñßïõ 2010 ðýèáíå óôçí ÁèÞíá ï 88 ñïíïò Êùíóôáíôßíïò Ìðßêáò, ï ïðïßïò Þôáí áðü ñüíéá êáôüêïéôïò åî áéôßáò åãêåöáëéêïý åðåéóïäßïõ. Ç ôáöþ ôïõ Ýãéíå óôï ùñéü, ðáñïõóßá ôçò êüñçò ôïõ Ïõñáíßáò, ðïëëþí óõããåíþí, ößëùí êáé óõã ùñéáíþí. ÈåñìÜ óõëëõðçôþñéá ó üëïõò ôïõò ïéêåßïõò ôùí óõã ùñéáíþí ìáò ðïõ Ýöõãáí áðü ôç æùþ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΟΥΛΑΣ Ôï Üêïõóìá ôïõ èáíüôïõ ôïõ Ãéþñãïõ Í. Ãïýëá ìáò óõãêëüíéóå üëïõò, Öñáãêéóôéáíïýò êáé ìç. Ôï Ãéþñãï äåí ðåíèåß ìüíï ç ïéêïãýíåéü ôïõ, ôïí ðåíèïýí ôá âïõíü, ôá ëáãêüäéá, ïé ñåìáôéýò, ôá óïêüêéá ðïõ ðåñðáôïýóå (ü é ðüíôá ìå ðáðïýôóéá), ïé ößëïé ôïõ, ïé óõíåñãüôåò ôïõ, ïé óõììáèçôýò ôïõ. Åíáò áð áõôïýò åßìáé êé åãþ, ðïõ ìå ôñåìüìåíï Ýñé ãñüöù áõôýò ôéò ëßãåò áñüäåò, ùò åëü éóôï öüñï ôéìþò ðñïò ôï ößëï ìáò Ãéþñãï. ÃåííÞèçêå ôï 1946 óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá êáé ôåëåßùóå ôï Äçìïôéêü Ó ïëåßï óôïõ ÊáñáêÜóé ìå äüóêáëï ôïí áåßìíçóôï ÄçìÞôñéï ÃáëáôÜ. ÁìÝóùò ìåôü Ýãéíå åóùôåñéêüò ìåôáíüóôçò, øü íïíôáò ãéá Ýíá êáëýôåñï ìýëëïí, üðùò üëïé ìáò... Áõôïäçìéïýñãçôïò, áãùíéóôþò óôç æùþ ãéá åðéâßùóç. íèñùðïò Üêáêïò, öéëüîåíïò, êïõâáñíôüò êáé öéëüôéìïò, Ýíôéìïò åðáããåëìáôßáò, êáëüò óýæõãïò êáé ðñïóôáôåõôéêüò ðáôýñáò. Ï Ãéþñãïò Þôáí áãáðçôüò áð üëïõò ôïõò óõìðáôñéþôåò. ÕðÞñîå ìýëïò óôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ Äõôéêïöñáãêéóôéáíþí ìå ðëïýóéá äñüóç, Üñéóôïò óõíåñãüôçò ðïõ áãáðïýóå ôç ãåíýôåéñü ôïõ ôçí ïðïßá åðéóêåðôüôáí óõ íü ôïí ôåëåõôáßï êáéñü êáé óôçí ïðïßá äéýìåíå ãéá ìåãüëá ñïíéêü äéáóôþìáôá. Äåí ðñüëáâå íá ïñôüóåé ôç Öñáãêßóôá óôç óýíôáîþ ôïõ. Ôïí ðñüäùóå ç êáñäéü ôïõ êáé Ýöõãå áðü ôç æùþ óôéò 18 Éáíïõáñßïõ 2010, óå çëéêßá 64 åôþí, åíþ íïóçëåõüôáí óôï íïóïêïìåßï Ã. ÃåííçìáôÜò. Ôçí íåêñþóéìç áêïëïõèßá ôçí ðáñáêïëïýèçóáí ðüñá ðïëý óõããåíåßò êáé ößëïé ôïõ, ðïõ ôïí óõíüäåøáí óôçí ôåëåõôáßá ôïõ êáôïéêßá, óôï íåêñïôáöåßï Ðáéáíßáò ÁôôéêÞò. Ï Ãéþñãïò Í. Ãïýëáò, Ý åé 2 áãüñéá áðü ôïí ðñþôï ôïõ ãüìï ìå ôçí áåßìíçóôç Ëïýëá Ãáëáíïý, ôïí ËåõôÝñç áðüöïéôï Ðáíåðéóôçìßïõ Ðåéñáéþò êáé ðáíôñåìýíï ìå ôç ñéóôßíá, êáé ôïí ÓôáìÜôç ðïõ åßíáé åëåýèåñïò êáé ìýëïò ôïõ ãíùóôïý ìïõóéêïý óõãêñïôþìáôïò Logo Modo. Ìå ôç äåýôåñç ãõíáßêá ôïõ ôç Ñïýìç, ðïõ Ý åé êé áõôþ ìéá êüñç, Ýæçóå ðïëý êáëü êáé áãáðçìýíá. Äåí îýñù, ößëå Ãéþñãï, åüí ïé øõ Ýò åêåß øçëü óõíáíôéïýíôáé, åüí íáé, ðåò ôïõò ðùò åßóôå ðüíôá óôç óêýøç ìáò. Êáëü ôáîßäé ößëå ìïõ. ÃÉÙÑÃÏÓ ÁÍÔÙÍÉÏÕ öõãå áðü ôç æùþ, ï ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÉÙÁÍÍÏÕ ÐÅÑÏÕËÁÓ ( ) Ï ÄçìÞôñéïò É. Ðåñïýëáò ãåííþèçêå óôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ôï Ôåëåßùóå ôï åîáôüîéï ÃõìíÜóéï óôï ÊáñðåíÞóé êáé êáôüðéí áðïöïßôçóå áðü ôç ÍïìéêÞ Ó ïëþ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåó/íßêçò. ÕðçñÝôçóå ùò Ýöåäñïò áîéùìáôéêüò ðõñïâïëéêïý óôïí Åëëçíï-Éôáëï-Ãåñìáíéêü ðüëåìï ôïõ 1940, ôéìçèåßò ìå ôïí Ðïëåìéêü Óôáõñü ãéá çñùéóìü. Óõììåôåß å óôéò åðé åéñþóåéò ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò åíáíôßïí ôùí Ãåñìáíþí êáé Éôáëþí êáôï Þò ôï , ôéìçèåßò ìå áíáìíçóôéêü ÌåôÜëëéï. ÌåôáíÜóôåõóå óôéò ÇÐÁ ìåôü ôçò áåéìíþóôïõ óõæýãïõ ôïõ ÔæÝíçò ÊáâáëëÜñç ôï 1946, êáé åãêáôáóôüèçêå óôï Knoxville ôïõ Tennessee êáé áó ïëþèçêå ìå åðé åéñþóåéò åóôéáôïñßùí. Åíåñãü ìýëïò ìý ñé ôýëïõò, äéåôýëåóå Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ÅõñõôÜíùí ÁìåñéêÞò Ôï Âåëïý é ôï ¹ôáí óõíôáîéïý ïò êáé ôá ôåëåõôáßá ñüíéá åñãüóèçêå ùò Äéêáóôéêüò ÕðÜëëçëïò óôá ÄéêáóôÞñéá ôçò ðüëçò ôïõ Knoxville. öçóå äýï ðáéäéü, ôç Ìáñßá êáé ôï ÃéÜííç. Ç Ìáñßá óðïýäáóå äáóêüëá êáé Þôáí ç ðñþôç Åëëçíï-Áìåñéêáíßäá ðïõ åêëý èçêå âïõëåõôþò óôç ÂïõëÞ ôçò Ðïëéôåßáò ôïõ Tennnesse. Ï ÃéÜííçò åßíáé äéðëùìáôïý ïò ôçò ÍïìéêÞò Ó ïëþò êáé áó ïëåßôáé ìå åðé åéñþóåéò ìåôáöïñþí. åé ìßá êüñç 16 åôþí. Ï ÄçìÞôñéïò Ðåñïýëáò, Ýöõãå áðü êïíôü ìáò óôéò 27 Éáíïõáñßïõ ôïõ 2010, óå çëéêßá 94 åôþí. ÃÉÁ ÔÏ ÈÅÉÏ ÌÁÓ ÄÇÌÇÔÑÇ ÐÅÑÏÕËÁ ÂáèåéÜ ìýóá ìáò íéþèïõìå Ýíôïíá ôçí áíüãêç íá áðïôõðþóïõìå óôï áñôß äýï ëüãéá ãéá óýíá, áãáðçìýíå ìáò èåßå. ÐÜíôá åî Üëëïõ Þôáí êé áõôüò ãéá ìáò Ýíáò ôñüðïò åðéêïéíùíßáò. Ìéá ãýöõñá ðïõ ìßêñáéíå ôçí áðüóôáóç áíüìåóü ìáò. Ìå äüêñõá óôá ìüôéá èõìüìáóôå åóýíá. ÅóÝíá ðïõ áãáðþóáìå, åóýíá ðïõ åêôéìþóáìå ÅóÝíá ðïõ óåâüìáóôáí, åóýíá ðïõ ìáò ëåßðåéò ÅóÝíá, ðïõ äõóôõ þò ðüíôá ìáò Ýëåéðåò, ãéáôß ìáò þñéæå áð ôç ìéá ç ôüóï ìåãüëç áðüóôáóç, ìáò Ýíùíå üìùò ðüíôá ç áìïéâáßá áãüðç, ï óåâáóìüò êáé ç åêôßìçóç óôï ðñüóùðü óïõ. Áðïôåëïýóåò éó õñü ðñüôõðï ãéá ìáò. Ðñüôõðï ïéêïãåíåéüñ ç, ìå éó õñïýò äåóìïýò ìå üëç óïõ ôçí ïéêïãýíåéá. Ìáæß ìå ôçí áåßìíçóôç óýíôñïöü óïõ, ç ðñïóöïñü óáò óôï óõíüíèñùðï Þôáí ðüíôá ôï êõñßáñ ï ãéá óáò. ¹óïõí ðïëýôéìïò ãéá ôïõò ößëïõò óïõ êáé üëïõò üóïõò óå ãíþñéæáí. ÐÜíôá Þóïõí äßðëá ôïõò íá ôïõò óôçñßæåéò ìå êüèå ôñüðï. êñõâåò ðüíôá óôçí øõ Þ óïõ ìåãüëç íïóôáëãßá ãéá ôçí ðáôñßäá ìáò. Äéáôçñïýóåò ìå êüèå ôñüðï æùíôáíþ ôçí åðáöþ ìå üëïõò åìüò! Ôþñá óôá Ýñéá ôïõ Äçìéïõñãïý ìáò, Ýíèá ïõê Ýóôé ðüíïò, ïõ ëýðç, ïõ óôåíáãìüò, åßóáé áñïýìåíïò, äßðëá óôçí áãáðçìýíç óïõ óýíôñïöï, ðïõ êáíýíáò ðéá äå èá óáò ùñßóåé êáé ìáò êïõíüò ôï Ýñé... áñáêôçñéóôéêþ óïõ êßíçóç... áðü øçëü! Áò åßíáé áéùíßá óïõ ç ìíþìç, óåâáóôý êáé áãáðçìýíå ìáò èåßå. Äå èá óå îå Üóïõìå ðïôý. Èá æåéò ãéá ðüíôá óôçí êáñäéü, óôçí øõ Þ êáé óôï ìõáëü ìáò. Óôéò 28 Öåâñïõáñßïõ 2010, Ýãéíå óôï ùñéü ìáò ôï 40Þìåñï ìíçìüóõíï ôçò Ìáñßáò Êùí/íïõ Ãêïñüãéá, êáé ôï åôþóéï ôçò Áíáóôáóßáò ÊáâáëÜñç. Óôéò 7 Ìáñôßïõ Ýãéíå óôï ùñéü ôï 40Þìåñï ìíçìüóõíï ôçò ÌåëðïìÝíçò Ôá áíßøéá óïõ êçò - ÂÜóù - ñþóôïò ÁëÝóôáò Ìíçìüóõíá Íéê. Ðåñïýëá. Óôéò 21 Ìáñôßïõ Ýãéíå óôï ùñéü ôï åôþóéï ìíçìüóõíï ôçò ÅëÝíçò ÊïõôóéáíÜ. Óôéò 21 Öåâñïõáñßïõ 2010 Ýãéíå óôï Íåêñïôáöåßï Ðáéáíßáò ÁôôéêÞò, ôï 40Þìåñï ìíçìüóõíï ôïõ Ãéþñãïõ Í. Ãïýëá.

4 ÓÅËÉÄÁ 4 «Ä Õ Ô É Ê Ç Ö Ñ Á Ã Ê É Ó Ô Á» ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2010 Åêåßíç ç «äéäáóêáëéêþ» ìïõ ñïíéü, Þôáí äýóêïëç üóï êáé ïé ðñïçãïýìåíåò. Åß á áðïóðáóèåß áðü ôç Äõô. Öñáãêßóôá óôï Ðáëáéï þñéïí ôçò Åõñõôáíßáò. Ï åéìþíáò åíýêõøå âáñýò. Êáôïéêïýóá ïëïìüíá ç, óôï åðüíù ðüôùìá åíüò íåü ôéóôïõ êáé ìüëëïí áôåëåßùôïõ óðéôéïý. Ïé ëéèüêôéóôïé ãåñï ôéóìýíïé ôïß ïé, Þôáí ìýóá êé Ýîù áóïâüôéóôïé áêüìç, êáé ïé ðýôñåò ôïõò Ýôóé êáèþò Þôáí ãõìíýò, êñýåò êáé Üóôïñãåò, óêïñðïýóáí áëëåðüëëçëá êýìáôá øý ïõò, êáé ñßãç äéáðåñíïýóáí åìý ôo öôù ü áõôïóõíôçñïýìåíï êïñüóéï, õðï ñåþíïíôüò ìå íá äéðëïêïõìðþíïìáé. Áðü ôéò ëåðôýò áñáìüäåò ôùí ðáñáèýñùí ôo êñýï åéó ùñïýóå áíåíü ëçôï. Ôá êëéíïóêåðüóìáôü ìïõ Þôáí âáñéü êé áóþêùôá åêåßíïí ôïí åéìþíá. Âåâáßùò ç öùôéü óôï ôæüêé Þôáí ðáñþãïñç, áëë ïðùóäþðïôå ç æùþ äåí Ýðáõå íá åßíáé óêëçñþ êé áíåëýçôç, ãéá Ýíá óáí åìý êáëïìáèçìýíï ôýêíï ôçò ÁèÞíáò, ðïõ Þñèå íá äáóêáëýøåé óôçí ïñåéíþ áõôþ ðåñéï Þ ôçò ðáôñßäáò, üðïõ ôï åíåíþíôá ðýíôå ôïéò åêáôü ôïõ ðëçèõóìïý æïýóå êüôù áð ôï üñéï ôçò öôþ åéáò. Óôï éóüãåéï ôïõ óðéôéïý, ðïõ ëåéôïõñãïýóå åí ìýñåé êáé óáí ðáíôïðùëåßï, äéýìåíå ç ïéêïãýíåéá ôùí éäéïêôçôþí. ÈåìéóôïêëÞ êáé Ìáñßáò. ¹ôáí ðïëý êáëïß, áãáðçôïß êáé ðåñéðïéçôéêïß Üíèñùðïé. êáíáí ü,ôé ìðïñïýóáí ãéá íá ì åõ áñéóôþóïõí. Êáé âýâáéá ðéï óêëçñáãùãçìýíïé åêåßíïé, Ýíéùèáí âýâáéïé ãéá ôïí êüóìï, êáé áíôéìåôþðéæáí èáññáëýá ôéò åðéäñïìýò ôïõ êñýïõ. ¼ôáí åðß ôýëïõò ï åéìþíáò óþìáíå õðï þñçóç, ç Üíïéîç âüäéóå ìå âþìá ôá ý, ï ïõñáíüò áìïãýëáóå, êé ï Þëéïò Ýëáìøå ìå áðýñáíôç êáëïóýíç. ÅðéóôñÝöïíôáò óôï ùñéü áðü ôéò ðáó áëéíýò ìïõ äéáêïðýò óôçí ÁèÞíá, åßäá ìå Ýêðëçîç üôé äýíäñá êáé èüìíïé åß áí íôõèåß ðéá ãéá ôá êáëü ìå ôá êáôáðñüóéíá ôïõò öýëëá. Ãéá óêýøïõ... Ç äýíáìç ôçò âëüóôçóçò ðïõ ôüóï õðïìïíåôéêü ðåñßìåíå êñõììýíç ìýóá óôïõò êëüäïõò ôùí äýíäñùí üëï ôï åéìþíá, åß å îåðñïâüëëåé ôþñá èáññåôü, êé Ýäåé íå ôïí æùïãüíï ðñïïñéóìü ôçò, ãåìßæïíôáò åëðßäá êé áéóéïäïîßá üëá ôá æùíôáíü ðëüóìáôá ôçò öýóçò. Ï ÌÜéïò äåí Üñãçóå íá öáíåß óôï ðñïóêþíéï ôïõ ñüíïõ. Ìéá ùñáßá ðñùßá üìùò, áðü ôéò ðýôñåò ôùí áóïâüôéóôùí ôïß ùí ôïõ óðéôéïý, áêïýóôçêáí êüôé ëåðôýò öùíïýëåò, Üãíùóôï áðü ðïõ ðñïåñ üìåíåò... Ôé ãéíüôáí óôï âüèïò ôïõ ôïß ïõ; Ðåñßåñãï... Ëåò êé Þôáí ðïõëüêéá ðïõ êåëáçäïýóáí ðñïò ôýñøéí êé åõ áñßóôçóþ ÃÜôá ôï öüâçôñï ôùí ðïíôéêþí ìïõ!... Ãéá ðïõëüêéá ôá ðýñáóåò; Ôé ëåò ðáéäß ìïõ, óå ãåëüóáíå... Ðïõ íá âñåèïýí ðïõëéü ó åêåßíï ôï ðýôñéíï âüèïò. Ôá ðïõëéü öùëéüæïõí óôá äýíäñá êáé óôïí áíïé ôü áýñá. ÊáôÜ ôá öáéíüìåíá óôá âüèç ôùí ôïß- ùí åß áí åéóâüëëåé ýðïõëá êáé áèüñõâá êüôé ðïíôéêßíåò êáé ãéá êáêþ ìïõ ôý ç åß áí ãåííþóåé åêåß áíüìåóá óôéò ðýôñåò... Ãéá íá ðáñçãïñçèþ, ðßóôåøá üôé ôü á è óáí åêêñåìýò áéùñïýìåíï êáé ðáíôá üèåí åëåýèåñï... Ðñùôüãïíç êáôüóôáóç äçëáäþ... «Íá óïõ öýñù ôç ãüôá;» ðñïèõìïðïéþèçêå ç áãñüììáôç, áëëü ãíùóôéêþ Ìáñßá. «¼ é, äåí èýëù ãüôá», äþëùóá ðëþñçò áíïçóßáò åãþ, óáí íá ìþ Þîåñá ôé ñüëï ðáßæåé, êáé ðïéåò ñþóéìåò õðçñåóßåò ðñïóöýñåé ç ãüôá ìå ôá öõóéêü ôçò üðëá, óôïí Üïðëï åðß ôïõ ðñïêåéìýíïõ Üíèñùðï. Èõìüìïõí Ýíáí äéêü ìáò ôåìðýëç ãüôï, êáëïèñåììýíï êáé ïñôüôï, ðïõ åíþ êüðïôå áíïßîáìå ìðñïóôü ôïõ ìéá öüêá ìå ðïíôéêü, áõôüò, áíôß íá ïñìþóåé ðüíù ôïõ, óôüèçêå áäéüöïñïò, êáé ìüëéóôá öüíçêå åíï ëçìýíïò ôüóï, ðïõ Þôáí óáí íá ôïí öïâþèçêå ôïí ðïíôéêü. Ôüóï Ü ñçóôïò Þôáí! ôóé, äéýøåõóå ðáíçãõñéêü ôçí éäéüôçôá êáé ôï Ýñãï ðïõ Þôáí ðñïïñéóìýíïò áð ôç öýóç ôïõ íá åêôåëåß. «¼ é äåí èýëù ãüôá», åðýìåéíá ìéá äåýôåñç öïñü óôç ëýóç ðïõ óáí èáõìáôïõñãéêþ ìïõ ðñåóýöåñå, ç óðéôïíïéêïêõñü ìïõ ç Ìáñßá. Ïðïõ êüðïéï âñüäõ, Üíåôïò óáí åðéóôþèéïò ößëïò, Ýíáò áðü ôïõò åîïéêéùìýíïõò ì åìýíá ðïíôéêïýò ðïõ êõêëïøåõóç Ýêáíå ôçí åìöüíéóþ ôçò, êáé ìüëéóôá ðïëý ãñþãïñá. Ïé ìéêñïóêïðéêïß ðïíôéêïß äåí Üñãçóáí êáèüëïõ íá äçëþóïõí ðáñïõóßá óôï äùìüôéü ìïõ, êáé ó üëï ôï ìþêïò, ôï ðëüôïò êáé ôï ýøïò ôïõ åõñý ùñïõ åðüíù ðáôþìáôïò. Áõôïß Þôáí éêáíïß íá óêáñöáëþóïõí ùò ôï ôáâüíé. Âåâáßùò ôï âáóßëåéü ôïõò èá Þôáí åêôåôáìýíï êáé èá âáóßëåõå êáé óôï éóüãåéï üðïõ äéüöïñá ôñüöéìá (ñýæéá, öáóüëéá, êáé öáêýò, ðáôüôåò êáé ìáêáñüíéá) Þôáí åßäç åìðïñåýóéìá, åêôåèåéìýíá óå ôóïõâáëüêéá Ýôïéìá ðñïò ðþëçóéí. ÌðáêÜëéêï Þôáí áõôü, äåí Þôáí öáñìáêåßï... Ï Èåüò äå, êáèþò ëáìâüíåé óùóôþ ðñüíïéá ãéá üëá ôïõ ôá ðëüóìáôá, äåí ðáñýëåéøå íá ðñïóôáôýøåé êáé ôá «äéêü ìïõ» ðïíôéêüêéá. «ÁõîÜíåóèå êáé ðëçèýíåóèå êáé êáôáêõñéåýóáôå ôï óðßôé ôçò äáóêüëáò», Þôáí ç åíôïëþ Ôïõ êáé ðñïò áõôü. Ìç ôçí öïâüóèå êáèüëïõ. Äåí åßíáé éêáíþ íá óáò âëüøåé, åðåéäþ áðëïýóôáôá äåí åßíáé ãüôá, êáé ðñïò äéêþ óáò åõöñüóõíç åßäçóç, ãüôá ðñáãìáôéêþ äåí äéáèýôåé ôï äéáìýñéóìü ôçò. Èá êüíåôå ëïéðüí ìáæß ôçò Þóõ ç êé åõ Üñéóôç ðáñýá». ôóé, ôá Üöçóå íá äñïõí åëåýèåñá, êáé íá ïñåýïõí êáôü âïýëçóéí óå ïñü ôçò áñåóêåßáò ôïõò. Ôïõ ëüãïõ áõôïý ôï áëçèýò äåí Üñãçóå íá ðñïá èåß óå ìüóôéãá, äéüôé êáèþò Üñ éóáí ÃñÜöåé ç Óôáõñïýëá Áñâáíßôïõ - Êáôóáñïý íá êõêëïöïñïýí åëåýèåñá ôñéãýñù, áéóèüíïíôáí Üíåôá óáí óôï óðßôé ôïõò, êáé ìå êïßôáæáí öéëéêþôáôá êáé Þñåìá. ÊáììéÜ õðüíïéá öüâïõ äåí ôüñáæå ôéò âüëôåò ôïõò, êé üôáí ôõðïýóá ôá ðüäéá ìïõ, ôü á íá ôá öïâßóù ìå êïßôáæáí áðïñþíôáò, ìå ëåõáóôéêü áìüãåëï, êáé ïñåýïíôáò, Þôáí óáí íá ôñáãïõäïýóáí: «á- á- á êáé - é é é - êáé ï- ï ï, üëïé ìðåßôå óôï ïñü». Ôé Þìïõí åãþ, ãüôá ãéá íá ìå öïâçèïýí; ÌÜëëïí åõ áñßóôçóç ôïõò ðñïêáëïýóå ç ðáñïõóßá ìïõ. Öüâïò, åíü ëçóç, áíçóõ ßá Þ Ýêóôáóç, äåí ôïõò ðåñíïýóå ïýôå êáôü äéüíïéáí... Êõêëïöïñïýóáí ìå Üíåóç íïéêïêõñáßùí óôï óðßôé ôïõò, ôá öéëáñüêéá..., ïðüôå Üñ éóá íá áíçóõ þ. ¼,ôé öáãþóéìï åß á, ôï êñåìïýóá øçëü êáé áðü åêåß ëåéôïõñãïýóå áñãþóïõí íá ìåãáëþóïõí êáé íá «óêáñßóïõí» Ýîù áðü ôç öùëéü ôïõò ôá íåïãýííçôá ðïíôéêüêéá. «Óôï ôýëïò Éïõíßïõ, ìåôü ôéò åîåôüóåéò ôïõ ó ïëåßïõ», óêýöèçêá, «èá öýãù ãéá ôï óðßôé ìïõ, ïðüôå èá ãëéôþóù áðü äáýôá êé áðü ôç âñþìéêç ýðáñîþ ôïõò. ÌÝ ñé ôï ÓåðôÝìâñéï Ý åé ï Èåüò». Ì áõôþ ôç óêýøç ðáñçãïñþèçêá^ äõóôõ- þò üìùò ìéá ðáôáãþäçò äéüöïñïýóáí ãýñù ìïõ, óôïí ïßêï ôïõ ÈåìéóôïêëÞ ÃáëáôÜ, ðïõ íïìßæåôå üôé Ýöèáóå; ºóéá ðüíù óôï ìáîéëüñé ìïõ!!! Ôüôå ðéá Ýöñéîá êñáõãüæïíôáò: «Ìáñßá, ôç ãüôá»! Ôï ôé åðçêïëïýèçóå äåí ìðïñåßôå íá ôo öáíôáóèåßôå! Äåí îýñù ðüóï ðåéíáóìýíç Þôáí åêåßíç ç åõóõíåßäçôç «åðáããåëìáôßáò» ãüôá-êõíçãüò, ðüíôùò ïëïíõ ôßò ñïêüíéæå ðïíôéêïýò. Äåí Ýìïéáæå êáèüëïõ ìå ôïí äéêü ìáò, ôïí ÁèçíáúêÞò êáôáãùãþò ãüôï, ðïõ Ýøáîå ãéá Ýîïäï êéíäýíïõ üôáí åßäå ìðñïóôü ôïõ ôïí ðïíôéêü ðïõ ôïõ ðñïóöýñáìå ãéá ìåæý. Ç ãüôá ôçò Ìáñßáò ôïõ Ðáëáéï ùñßïõ, äåí Ýðáøå ïëïíõ ôßò íá åðéôßèåôáé áêüèåêôç óôéò óôñáôéýò ôùí áíçëßêùí áêüìç ðïíôéêþí, ðïõ ùò åêåßíç ôç óôéãìþ ôü ðáéæáí ôïêéóôýò êáé óïõëáôóáäüñïé, âýâáéïé üôé Þôáí óðßôé ôïõò ôï äéáìýñéóìü ìïõ. Ôçí Üêïõá êáèáñü êáèþò ñïêüíéæå ìå üñåîç ôá èýìáôü ôçò. ºóùò íá ôçò ñåéüóôçêå óüäá ìýóá óôï íåñü ðïõ Þðéå ôï ðñùß, ãéá íá ùíýøåé ôï ðëþèïò ôùí äõóôõ éóìýíùí ðïíôéêþí ðïõ åß å êáôáâñï- èßóåé ôç íý ôá. Åí êáôáêëåßäé, ïé ðïíôéêïß åîáöáíßóèçêáí ùò äéá ìáãåßáò áðü ðñïóþðïõ ïëüêëçñïõ ôïõ åðüíù äéáìåñßóìáôïò. Äåí Ýìåéíå ïýôå ß íïò áðü äáýôïõò. Áõôü áò ãßíåé ìüèçìá, ãéá íá âåâáéþíïíôáé ïé áìöéóâçôïýíôåò ôéò áðïäåäåéãìýíá öõóéêýò áëþèåéåò, ôéò áñ Ýò ôçò ïéêïëïãéêþò áëõóßäáò, üôé áõôýò êõâåñíïýí ôïí êüóìï. Åßíáé áõôáðüäåéêôåò, âüæïõí ôüîç óôï ïéêïëïãéêü óýóôçìá, êáé êñáôïýí óå éóïññïðßá ôï óýìðáí. Åðß ôïõ ðáñüíôïò åîüãåôáé áö åáõôïý ôï óõìðýñáóìá: «Ï êáèýíáò åéò ôï åßäïò ôïõ, êáé ïé ãüôïé ìå ôéò ãüôåò óôï êõíþãé ôùí ðïíôéêþí». Ðñïò ãíþóç êáé óõììüñöùóç ôçò äáóêüëáò, ðïõ áí äåí ôçò Üñåóáí ïé ãüôåò, Ýðñåðå íá êáìáñþíåé ôï ïñü ôùí ðïíôéêþí ãýñù ôçò, íá äý åôáé áäéáìáñôýñçôá ôç öéëßá ðïõ ôçò ðñïóýöåñáí (äçëáäþ íá õößóôáôáé ôçí êïñïúäßá ðïõ ôçò Ýêáíáí), êáé íá óõìâéâüæåôáé ìå ôçí óõíýðáñîþ ôçò óå êïéíü ñçóôï ìå áõôïýò þñï. Õóôåñüãñáöï: Äåí ìïõ Ýôõ å ðïôý íá äéáâüóù ôï èåáôñéêü Ýñãï: «Áíèñùðïé êáé ðïíôßêéá». Áëë ïðùóäþðïôå, êüôé ñþóéìï èá äéäüóêåé... ÅëÜôå íá øüîïìå íá ôï âñïýìå. áéñåôéóìïýò óôïõò êáëïýò ìïõ ößëïõò ÈåìéóôïêëÞ êáé Ìáñßá ÃáëáôÜ, óôï Ðáëáéï þñéïí ôçò Åõñõôáíßáò. ÏÉ ÖÑÁÃÊÉÓÔÉÍÅÓ ÔÉÌÇÓÁÍ ÔÇ ÃÕÍÁÉÊÁ Παρά το χιόνι που έπεφτε µε το τσουβάλι στις 8 Μαρτίου Ηµέρα της Γυναίκας, οι συγχωριανές µας µαζεύτηκαν το βραδάκι, όπως είχαν προαποφασίσει στο µαγαζί του Κώστα Γούλα και του έδωσαν και κατάλαβε. Έφαγαν και γλέντησαν µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Για την ηµέρα και το µήνυµά της, µίλησε στις παρευρισκόµενες η νέα Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Φραγκίστας, η κα Ειρήνη Γ. Φλέγκα. Πάντα τέτοια νά χετε!!! 8 ÌÁÑÔÉÏÕ: Ç ÃÕÍÁÉÊÁ ÃÉÏÑÔÁÆÅÉ Ç 8ç Ìáñôßïõ Ý åé ðëýïí êáèéåñùèåß óôç óõíåßäçóç ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí, óå ïëüêëçñï ôïí êüóìï, ùò «ÇìÝñá ôçò Ãõíáßêáò». Ðüóï ïõóéáóôéêü, üìùò, åßíáé ôï íüçìá ðïõ äßíïõìå óôçí îå ùñéóôþ áõôþ çìýñá; Åßíáé Üëëç ìéá ãñáöéêþ «åðýôåéïò» êáé ìéá åõêáéñßá ãéá íá îåäþóïõí êüðïéåò êõñßåò ìáêñéü áðü ôïõò Üíäñåò ôïõò Þ áðïôåëåß áöïñìþ ãéá ðñïâëçìáôéóìü ãéá ôç èýóç ôçò ãõíáßêáò óôï óýã ñïíï êüóìï; Óôéò ðåñéóóüôåñåò áíåðôõãìýíåò þñåò, ôá êõñéüôåñá áéôþìáôá ôùí ãõíáéêþí áöïñïýí ôéò áíüãêåò ôïõò ãéá ðåñéóóüôåñåò åõêáéñßåò óôçí åðáããåëìáôéêþ êáôüñôéóç, ãéá éóüôéìç óõììåôï Þ óôéò åðéóôçìïíéêýò êáé ôå íïëïãéêýò åîåëßîåéò, ãéá ìåãáëýôåñç ðñüóâáóç óôá êýíôñá ëþøçò ôùí áðïöüóåùí. Ôá õøçëü ðïóïóôü ãõíáéêåßáò áíåñãßáò, ç Üíéóç ìéóèïëïãéêþ ôïõò ìåôá åßñéóç, ôï åëëéðýò èåóìéêü ðëáßóéï õðïóôþñéîçò ôçò åñãáæüìåíçò ìçôýñáò, êáé ç ðåñéïñéóìýíç áíáëïãßá óõììåôï Þò ôùí ãõíáéêþí óå ðïëéôéêü êáé äéïéêçôéêü áîéþìáôá, áðïôåëïýí èýìáôá ðïõ åêêñåìïýí êáé ñþæïõí áíôéìåôþðéóçò áðü ðïëëýò êïéíùíßåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ç åëëçíéêþ. Óå ëéãüôåñï ðñïïäåõôéêýò êïéíùíßåò ïé áíüãêåò ôùí ãõíáéêþí áöïñïýí áêüìá, ðéï óôïé åéþäç äéêáéþìáôá, üðùò åðéâßùóç, ìüñöùóç, äéêáßùìá óôïí áõôïðñïóäéïñéóìü, éóïôéìßá ê.á. Ç ãõíáßêá åßíáé åêåßíç ðïõ ëåéôïõñãåß åéñçíåõôéêü êáé «ðõñïóâåóôéêü» óå êüèå ìïñöþ êñßóçò åßôå ìýóá óôï óðßôé, åßôå óôç äïõëåéü, åßôå ìýóù ãõíáêåßùí ïñãáíþóåùí óå Ýíïðëåò óõññüîåéò êáé ðáãêüóìéá ðñïâëþìáôá, ùóôüóï, ü é ìüíï ç óõìâïëþ ôçò -ó åäüí ðüíôá- ðáñáãêùíßæåôáé óôï ðåñéèþñéï ôçò «åðßóçìçò» Éóôïñßáò, áëëü åßíáé êáé ïé ßäéåò ïé ãõíáßêåò ðïõ ãßíïíôáé óõ íüôåñá ôá ôñáãéêü èýìáôá êüèå ìïñöþò âßáò, üðïõ êáé üðùò êáé áí áõôþ åêäçëþíåôáé. Åßíáé áõôþ ç áíáãíþñéóç ôçò ðåñéèùñéïðïßçóçò ôïõ ñüëïõ ôçò ãõíáßêáò ùò áêôéâßóôñéáò, áëëü êáé ç áíáãíþñéóç ôçò âßáò êáôü ôùí ãõíáéêþí ùò ðáñáâßáóç âáóéêþí áíèñþðéíùí äéêáéùìüôùí, ðïõ þèçóå ôçí UNESCO óôï íá áöéåñþóåé ôçí öåôéíþ Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Ãõíáßêáò óôïí ñüëï ôçò ùò åéñçíïðïéïý êáé ôïí Ï.Ç.Å. óôï íá åðéëýîåé ùò êåíôñéêü èýìá ôçò öåôéíþò åðåôåßïõ ôï áßôçìá «ÂÜæïíôáò ôýëïò óôçí áôéìùñçóßá ôçò âßáò åíáíôßïí ôùí ãõíáéêþí». Ç éäýá, ðüíù óôçí ïðïßá üëïé, éèýíïíôåò êáé ìç, êáëïýìáóôå íá ðñïâëçìáôéóôïýìå, åßíáé üôé êáìéü êïéíùíßá ðïõ èýëåé íá åðéêáëåßôáé ôéò áñ Ýò ôïõ «ðïëéôéóìïý», ôçò «ðñïüäïõ» êáé ôçò «åéñþíçò», äåí ìðïñåß íá ôï êüíåé, áí ðñþôá äåí áðïêçñýîåé Ýìðñáêôá üëåò ôéò ìïñöýò âßáò êáôü ôùí ãõíáéêþí êáé ôçí èõìáôïðïßçóþ ôïõò. Äþóôå ëïéðüí óôéò ãõíáßêåò ðåñéóóüôåñåò åõêáéñßåò óôçí åðáããåëìáôéêþ êáôüñôéóç, ãéá éóüôéìç óõììåôï Þ ôïõò óôéò åðéóôçìïíéêýò êáé ôå íïëïãéêýò åîåëßîåéò êáé ãéá ìåãáëýôåñç ðñüóâáóç óôá êýíôñá ëþøçò ôùí áðïöüóåùí. Ôá õøçëü ðïóïóôü ãõíáéêåßáò áíåñãßáò, ç Üíéóç ìéóèïëïãéêþ ôïõò ìåôá åßñéóç, ôï åëëéðýò èåóìéêü ðëáßóéï õðïóôþñéîçò ôçò åñãáæüìåíçò ìçôýñáò, êáé ç ðåñéïñéóìýíç áíáëïãßá óõììåôï Þò ôùí ãõíáéêþí óå ðïëéôéêü êáé äéïéêçôéêü áîéþìáôá, áðïôåëïýí èýìáôá ðïõ åêêñåìïýí êáé ñþæïõí áíôéìåôþðéóçò áðü ðïëëýò êïéíùíßåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ç åëëçíéêþ. Ó.Ô. ÔáâÝñíá - ØçóôáñéÜ «Ôï Åêëåêôüí» Ðáíáãéþôç Öïýêá Ðáýëïõ Ðáðáíßêá ÐñïöÞôç Çëßá 54 ÊáñðåíÞóé Ôçë.:

5 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2010 «Ä Õ Ô É Ê Ç Ö Ñ Á Ã Ê É Ó Ô Á» ÓÅËÉÄÁ 5 ÑÇÌÁÔÁ ÐÏÕ ËÁÂÁÌÅ Ðéï êüôù êáôá ùñïýìå ôá ïíüìáôá ôùí ðñïóöåñüíôùí ïéêïíïìéêþ âïþèåéá -åßôå ìå ôç ìïñöþ óõíäñïìþò, åßôå Üëëùò ãéá ôéò ïðïßåò ôïõò åõ áñéóôïýìå ðïëý, äéáâåâáéþíïíôüò ôïõò üôé ñçóéìïðïéïýìå ôá ñþìáôü ôïõò ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï. ÅêäÞëùóç ÔóéêíïðÝìðôçò ,86 ÈùìÜò Ìðüíéáò (ÄÞìáñ ïò) Ìáßñç ÁëåîÞ-ÐñåâåæÜíïõ ÈùìÜò-Áíáóôáóßá -Ìáñßá-Ãéþñãïò-ÂáóéëéêÞ Ãïýëá Óïößá ÔñéáíôïãéÜííç Ãåùñãßá ÔñéáíôïãéÜííç Ëïõúæá ÔñéáíôïãéÜííç ñþóôïò Ä. Ðåñïýëáò Óðõñéäïýëá Êáôùðüäç Êáôóáäïýñïò ÄçìÞôñçò (ÄéáöÞìéóç) Öñåéäåñßêç ÓéãÜëá-ÌÜêêá ÅõÜããåëïò & ÌáñéíÝëëá ÔæïõôæÜ Ìçôñïðïýëïõ ÁèçíÜ (ÄéáöÞìéóç) ÖëÝãêáò Ð. ÅõÜããåëïò (ÄéáöÞìéóç) ÅëÝíç & Ãåùñãßá Ôåëþíç ÅõÜããåëïò & Áíôéãüíç ÊïõôóéáíÜ Ðáíáãéþôá ÆÞêá-ÍÜêïõ Íéêüëáïò Ð. Ãïýëáò ÂåëéóÜñéïò ÁëÝóôáò Êùí/íïò É. Ðáðáíßêáò ÉùÜííçò Ó. Óôáóéíüò Êáßôç ÔñéáíôïãéÜííç Ïëãá ÌõæÜëç & ÄçìÞôñçò ÊáëêÜíçò ÌÜêçò Ðïëõ ñüíçò Ãåþñãéïò & ÄÞìçôñá Ãêïñüãéá Ãåþñãéïò & Áóçìßíá ÌÜêêá Êùí/íïò Ë. ÌÜêêáò Ðáíáãéþôçò ÌÜêêáò Óðýñïò êáé ÁëåîÜíäñá Ðåñïýëá ñþóôïò ÔñéáíôïãéÜííçò Óåñáöåßì Ãáëáíüò Èýìéïò Í. Êïëïêýèáò ÅëÝíç Øõ ïãéïý-íôæéüíïõ ñõóüíèç Ê. Óôáóéíïý ÈùìÜò Øõ ïãõéüò Ãéþñãïò Áíôùíßïõ ÂáóéëéêÞ ÄçìÜêç Ïõñáíßá Ìðßêá-Ðáëïýìðá Êùí/íïò ÌõæÜëçò ÐåñéêëÞò Ã. Ãïýëáò Áñãýñéïò Ìðüíéáò ÁñéÜäíç Êïõôåëïý-Êüìç Ãåþñãéïò Ê. Íôüôáò Ìáñßá ÐáðáñïúäÜìç ÈùìÜò Ñïýìðïò Êùí/íïò É.ÓÜëôçò Ðáíáãéþôá Ôåíôïëïýñç-Ãêïñüãéá Ðáíáãéþôçò Í. ÊïõôóéðéÜò ÂáóéëéêÞ Í. ÊïõôóéðéÜ Êùí/íïò Ãñßâáò ÊáðåôáíÜêçò ÄçìÞôñéïò Ìåôáîßá Â. ÁëÝóôá Âáóßëåéïò & Ìáñßá ÌÜêêá Áóðáóßá È. Øõ ïãõéïý Áëßêç Êáôóáñïý ÌáñéÜííá Ôóáñïý á-ãêïñüãéá Ãåùñãßá ÓïõôåìÝíïãëïõ-ÊáêáâÜ Åõöñïóýíç ÊïõôóéðéÜ-ÊáêáâÜ ÌõæÜëçò Íßêïò Ìáñßá Í. Ôïõöåêïýëá ÁëÝîáíäñïò ÆÞêáò ÁèáíÜóéïò ÆÞêáò (USA) áñüëáìðïò áñ. ÆÞêáò (USA) ÅëÝíç Ôóéáìôóéïýñç (USA) ÖùôåéíÞ Áñéóô. ÊáâáëÜñç Âáóßëåéïò Ãïýëáò Óðýñïò Ôåëþíçò Ãåùñãßá ÊõñéáæÞ Íåñáôæïýëá Ìáíùëïðïýëïõ ÖùôåéíÞ Óô. Ìðßêá Êáôßíá Êáêïýñá-Ôóéáðïýñç ÉùÜííçò Áíáóôáóüðïõëïò ÏäõóóÝáò Áíáóôáóüðïõëïò ÄÞìçôá Ð. ÊáêáâÜ ÖùôåéíÞ Ð. ÊáêáâÜ Êùí/íá Ã. Íôüôá Ôá ìýëç íá öñïíôßæïõí ãéá ôéò ïéêïíïìéêýò ôïõò õðï- ñåþóåéò ðñïò ôï Óýëëïãï. ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Ä. ÆÇÊÁ - ÍÁÊÏÕ Äåñìáôïëüãïò - Áöñïäéóéïëüãïò Éáôñåßï: Ëåùö. ÐåíôÝëçò 6 (ðëáô. Äïýñïõ), áëüíäñé ÔÇË.: ÔÇË. ÏÉÊÉÁÓ: ÏÉ ÊÙÄÙÍÏÊÑÏÕÓÉÅÓ ÄÅÍ Ç ÏÑÕÐÁÉÍÏÕÍ Åî áöïñìþò êáôáããåëéþí äéáöüñùí áôüìùí ðïõ åíï- ëïýíôáé áðü ôïí äõíáôü Þ ï ôçò êáìðüíáò êáé éäéáßôåñá ôéò çìýñåò ôùí åïñôþí, Ý ïõìå ôçí ãíþìç üôé ï Þ ïò ôçò êáìðüíáò ôïõ É. Íáïý äåí äéáôáñüóóåé ôçí çóõ ßá ôùí ðåñéïßêùí, üôáí áóöáëþò äåí õðåñâáßíåé ôá áíåêôü üñéá. Óôç íïìïèåóßá ìáò äåí ðñïâëýðåôáé áíåêôü üñéï èïñýâïõ ðïõ åêðýìðåôáé áðü ôá êùäùíïóôüóéá ôùí Åêêëçóéþí. Äõóôõ þò ï ãëõêýò Þ ïò ôçò êáìðüíáò ìåôñéýôáé áðü ôá ç üìåôñá ìå ôéò ßäéåò ìïíüäåò ôïõ óêëçñïý èïñýâïõ ôçò íõ- ôåñéíþò äéáóêýäáóçò. ÉóôïñéêÜ ãíùñßæïõìå üôé ç ñþóç ôçò êáìðüíáò ãéá ëáôñåõôéêïýò óêïðïýò Þôáí ãíùóôþ óôçí áñ áéüôçôá. Åõñýôåñá üìùò Üñ éóå íá ñçóéìïðïéåßôáé áðü ôïí 5ï áéþíá ì.. ãéá ôéò èñçóêåõôéêýò ôåëåôïõñãßåò, êáèþò êáé ãéá ôïõò óõíáãåñìïýò ôùí êáôïßêùí. Ç êáìðüíá ñçóéìïðïéþèçêå êáé óáí ìïõóéêü üñãáíï óå äé- Üöïñåò óõìöùíéêýò óõíèýóåéò ìåãüëùí ìïõóïõñãþí. ÁóçìÜêç ÖùôÞëá 25 - Ðåäßïí ñåùò - Ôçë.: ÃÉÁ ÔÁÎÉ ÄÕÔÉÊÇ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁ Êáëýâáò Áñãýñçò ôçë.: êéí.: ñþóôïò Êáôóáäïýñïò, ôçë.: ÊÁÑÐÅÍÇÓÉ Óåñáöåßì Êïëïêýèáò ôçë.: ÓÞìåñá ï ãëõêýò Þ ïò ôçò êáìðüíáò ôçò Åêêëçóßáò èåùñåßôáé óçìáíôéêü óôïé åßï ôçò öõóéïãíùìßáò åíüò ôüðïõ êáé ìüëéóôá ï áñìïíéêüò áõôüò Þ ïò åßíáé óõíäåäåìýíïò ìå ôéò áíáìíþóåéò ôùí ðéï óçìáíôéêþí óôéãìþí ôùí áðáíôá ïý ñéóôéáíþí. Ôï Åõñùðáúêü ÄéêáóôÞñéï ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Áíèñþðïõ, ìå áðïöüóåéò ôïõ äý åôáé üôé ç èñçóêåõôéêþ åëåõèåñßá óõíåðüãåôáé ôçí åëåõèåñßá ôïõ êáèåíüò íá åêäçëþíåé ôçí èñçóêåõôéêþ ôïõ ðßóôç ìüíïò ôïõ, Þ óõëëïãéêü, äçìüóéá áðü êïéíïý ìå ôïõò ïìüäïîïýò ôïõ êáé üôé êüèå ðñüóùðï äéêáéïýôáé åëåõèåñßá åêäçëþóåùò ôçò èñçóêåßáò ôïõ, äéá ôçò ëáôñåßáò, ôçò ðáéäåßáò êáé ôçò áóêþóåùò ôùí èñçóêåõôéêþí ôïõ êáèçêüíôùí êáé ôåëåôïõñãéþí. Óõíåðþò, ï áñìïíéêüò Þ ïò ôçò êáìðüíáò ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôá áíåêôü üñéá, åßíáé óôïé åßï ôçò ñéóôéáíéêþò öõóéïãíùìßáò êáé ðáñáäüóåùò ôïõ ôüðïõ ìáò êáé äåí åíï ëåß. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ È. ÌÐÉÊÁÓ ÄÉÊÇÃÏÑÏÓ ÁÈÇÍÙÍ ÏÉ ÃÕÍÁÉÊÅÓ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÊÏØÁÍ ÐÉÔÁ Óôéò 16 Éáíïõáñßïõ 2010, ïé ãõíáßêåò ôïõ ÄÞìïõ ìáò, ìáæåýôçêáí ôï âñáäüêé óôçí áßèïõóá ôïõ Óõëëüãïõ ôïõò ðïõ âñßóêåôáé êüôù áðü ôçí ðëáôåßá, óôï ðáëáéü Äçìáñ åßï êáé Ýêïøáí ôçí ðñùôï ñïíéüôéêç ðßôá ôïõò, ôçí ïðïßá åõëüãçóå ï ðáðá-èùìüò Ãêïñüãéáò. Ëßãá ëüãéá êáé åõ Ýò ãéá ôïí êáéíïýñãéï ñüíï åßðå ðñïò ôéò ãõíáßêåò ðñéí ôçí êïðþ ôçò ðßôáò, ç Üîéá áíôéêáôáóôüôñéá ôçò êáò ÅëÝíçò Ôåëþíç, ç êá ÅéñÞíç Ã. ÖëÝãêá, ùò Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ. Ôõ åñþ ôçò âñáäéüò áíáäåß ôçêå ç êá Ôáóßá Ãåùñã. Ãïýëá, ç ïðïßá âñþêå ôï öëïõñß êáé Ýëáâå ùò äþñï Ýíá óåô ðéüôùí. Êáé ôïõ ñüíïõ, óõã ùñéáíýò êáé óõíäçìüôéóóåò!! ÅÌÐÏÑÉÏ ÌÏÔÏÐÏÄÇËÁÔÙÍ - ÌÏÔÏÓÕÊËÅÔÙÍ ÅÐÉÓÊÅÕÇ - ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ SERVICE: HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI SACHS ÃÉÙÑÃÏÓ È. ÃÏÕËÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÄÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÊáôáóôÞìáôá: á) Ðáñáóßïõ 35, ðë. ÁôôéêÞò â) Êëáæïìåíþí 1-3 & Ðáñáóßïõ 29, ðë. ÁôôéêÞò ÁÈÇÍÁ Ãåþñãéïò Ãêïñüãéáò, ôçë.: , êéí.: ÉùÜííçò Ð. ÊáêêáâÜò ôçë.: , êéí.: ÄçìÞôñéïò Êáôóáäïýñïò ôçë.: , êéí.: Äýï íýá âéâëßá áðü ôï Ìé Üëç ÓôáöõëÜ «EðéóôñïöÞ óôï ðáñåëèüí» «Óôç ãåéôïíéü ôùí ÁããÝëùí» Ìå äýï íýá âéâëßá ðïõ êõêëïöüñçóáí áðü ôçí ÐáíåõñõôáíéêÞ íùóç, ìáò îüöíéáóå åõ Üñéóôá ï ÅõñõôÜíáò óõããñáöýáò Ìé Üëçò ÓôáöõëÜò. Ôßôëïé ôùí âéâëßùí: «ÅðéóôñïöÞ óôá ðáñåëèüí» êáé «Óôç ãåéôïíéü ôùí ÁããÝëùí». Ôï ðñþôï âéâëßï ðïõ äåí ðùëåßôáé áëëü ðñïóöýñåôáé äùñåüí áðü ôçí ÐáíåõñõôáíéêÞ íùóç, áíáöýñåôáé óå ìáñôõñßåò - áõôïâéïãñáöéêýò óåëßäåò ôïõ óõããñáöýá ðïõ îåêéíïýí áðü ôç Ãñáíßôóá êáé öôüíïõí ùò ôá ðñüóöáôá ãåãïíüôá. Îåðçäïýí æùíôáíýò ïé ìíþìåò ôçò ãåíéüò ôïõ áðü üóá åßäå, Üêïõóå êáé Ýðáèå. Ïé äéçãþóåéò áñ ßæïõí áðü ôï 1932 êáé ìýóá áðü åìðåéñßåò êáé éóôïñéêü äåäïìýíá ðáñïõóéüæåôáé ç ðïñåßá ôçò ðáôñßäáò ìå ôéò ðñïóäïêßåò áëëü êáé ôéò ðéêñýò äéáøåýóåéò ôïõò. ÐáñïõóéÜæåôáé åðßóçò ç êáôï éêþ æùþ Ìéá ïìüäá ãõíáéêþí áðü ôçí Åõñõôáíßá, ðïõ áðåôýëåóå êáé ôçí ðñïóùñéíþ Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ, áðïôåëïýìåíç áðü ôéò êõñßåò ÁããåëéêÞ ÊáëïãåñÜêç, ÁããåëéêÞ Óêïôßäá, Ðüðç ÑÜíôæïõ, ÂáñâÜñá Óêüíäñá êáé Ïõñáíßá ÌðáëùìÝíïõ, óôçñéæüìåíç óôçí áãüðç ãéá ôïí ôüðï ìáò, ôç äéüèåóç íá ðñïóöýñåé ó áõôüí êáé ôïõò óõíôïðßôåò ìå ôéò ãíþóåéò ôçò, ôçí åìðåéñßá ôçò, ôç äçìéïõñãéêüôçôü ôçò êáé ôç óõëëïãéêþ ôçò äñüóç êáé ëáìâüíïíôáò õðüøç ôá éäéáßôåñá áñáêôçñéóôéêü ôçò Åõñõôáíßáò, ôç öõóéêþ ôçò ïìïñöéü êáé ôçí ðëïýóéá ëáïãñáöéêþ ôçò ðáñüäïóç, ðþñå ôçí ðñùôïâïõëßá íá ðñï ùñþóåé, ìåôü áðü ãüíéìï äéüëïãï, áíôáëëáãþ áðüøåùí êáé ðñïâëçìáôéóìþí, óôçí óýíôáîç êáé Ýãêñéóç Êáôáóôáôéêïý ãéá ôçí ßäñõóç ìç êåñäïóêïðéêïý Óùìáôåßïõ ðïõ åäñåýåé óôçí ÁèÞíá, ìå ôçí åðùíõìßá «Åíùóç Áðáíôá ïý Åõñõôáíéóóþí ãéá ôçí Áåéöüñï ÁíÜðôõîç ôçò Åõñõôáíßáò». Óôá 6 Üñèñá ôïõ Êáôáóôáôéêïý áíáöýñïíôáé ïé óêïðïß ôïõ, ðïõ ðåñéëçðôéêü åßíáé: Ç áíüðôõîç ôçò áëëçëåããýçò êáé áëëçëïâï- Þèåéáò ôùí ìåëþí ç óõìâïëþ óôçí áíüðôõîç ôçò ÅõñõôáíéêÞò êïéíùíßáò êáé êïéíùíéêþò áëëçëåããýçò ç áíüðôõîç êïéíùíéêþò äñüóçò Ç áíüðôõîç äåóìþí öéëßáò, óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí óôçí Åõñõôáíßá, óáí þñïò ôçò åëåýèåñçò ÅëëÜäáò êáé ç ìåôáêáôï éêþ æùþ. Ç êáôáãñáöþ åëëçíï ñéóôéáíéêþí Ìíçìåßùí - áãíþóôùí óôï åõñýôåñï åëëçíéêü êïéíü, ìíçìåßá ðïõ åßäå óôï ôáîßäé ôïõ ìåôü áðü êõâåñíçôéêþ ðñüóêëçóç óôç Óõñßá. Ìå ôçí «ÅðéóôñïöÞ óôï ðáñåëèüí» ï Ìé Üëçò ÓôáöõëÜò ìáò îåíáãåß óå ìéá åðï Þ ìýóá óôçí ïðïßá Ýãéíáí ðüëåìïé, åêôåëýóåéò, åìöýëéïò, äéêôáôïñßåò. Ôï äåýôåñï ïëéãïóýëéäï âéâëßï «Óôç ãåéôïíéü ôùí ÁããÝëùí» áöéåñþíåôáé áðü ôï óõããñáöýá óôïí Üäéêï èüíáôï ôïõ Íßêïõ ÊáêáïõíÜêç, ðåñéý åé ðïëëýò öùôïãñáößåò ôïõ êáé áíáöýñåôáé óå ëáúêïýò èñþíïõò, óå åêáôïíôüäåò ìçíýìáôá êáé ìáíôéíüäåò ôïõ êüóìïõ ðïõ êáôýêëõóáí ôï äéáäßêôõï ìåôü ôï èüíáôü ôïõ. Ó.Ô. «ÅÍÙÓÇ ÁÐÁÍÔÁ ÏÕ ÅÕÑÕÔÁÍÉÓÓÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÅÉÖÏÑÏ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÔÇÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ» ÔÉ ÐÑÏÂËÅÐÅÉ ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÁÔÉÊÏ ÔÇÓ ìåëþí Ç áíüðôõîç ôçò äçìéïõñãéêüôçôáò ôùí áðáíôá üèåí Åõñõôáíéóóþí Ç óõãêýíôñùóç, äéáöýëáîç, ïñãüíùóç, óõíôþñçóç, Ýêèåóç êáé ðñïâïëþ éóôïñéêïý êáé ëáïãñáöéêïý õëéêïý ôçò Åõñõôáíßáò Ç áíüäåéîç, ðñïâïëþ êáé óõììåôï Þ óôçí åðßëõóç ðñïâëçìüôùí ðïõ åíäéáöýñïõí ôçí êïéíùíßá ôçò Åõñõôáíßáò Ç óõíåñãáóßá êáé õðïâïþèçóç åðéóôçìïíéêþí, êïéíùíéêþí êáé ðïëéôéóôéêþí öïñýùí êáé ïñãáíþóåùí ðïõ óõìâüëëïõí óôçí ðïëéôéóôéêþ, ðåñéâáëëïíôéêþ êáé áåéöüñï áíüðôõîç ôïõ ôüðïõ. Åðßóçò áíáöýñïíôáé ôá ìýóá ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óêïðþí ôïõ ìåñéêü ôùí ïðïßùí åßíáé: ç äéïñãüíùóç åêäçëþóåùí, äéáëýîåùí, óõíåäñßùí, åêèýóåùí, ðñïâïëþí, ïìéëéþí, åêäüóåùí ê.ëð. ç áíüðôõîç êüèå åßäïõò åðéìïñöùôéêþò, ðïëéôéóôéêþò êáé øõ áãùãéêþò äñáóôçñéüôçôáò ç óõãêñüôçóç ïìüäùí åñãáóßáò êáé ç åèåëïíôéêþ ðñïóöïñü ãíþóåùí ç óõíåñãáóßá ìå ïñãáíéóìïýò ç äçìéïõñãßá éóôïóåëßäáò óôï äéáäßêôõï, ç Ýêäïóç ðåñéïäéêïý ôýðïõ Þ åöçìåñßäáò. ÔÝëïò, ùò ÔáêôéêÜ ìýëç äýíáôáé íá åããñüöïíôáé ãõíáßêåò, ðïõ Ý ïõí ÅõñõôáíéêÞ ñßæá Þ ï óýæõãüò ôïõò êáôüãåôáé áðü ôçí Åõñõôáíßá êáé Ý ïõí óõìðëçñþóåé ôï 18ï Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõò. ÎÕËÅÌÐÏÑÉÊÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ ÌÅËÅÔÅÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÓÔÅÃÙÍ Ê.Ë.Ð. ÔÇË.: ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏÕ: ÏÉÊÉÁÓ:

6 ÓÅËÉÄÁ 6 «Ä Õ Ô É Ê Ç Ö Ñ Á Ã Ê É Ó Ô Á» ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2010 ÔÇÍ ÊÕÑÉÁÊÇ 7 ÌÁÑÔÉÏÕ 2010 ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ευχήθηκε στην καινούργια Πρόεδρο την κα Ειρήνη Γ. Φλέγκα καλή επιτυχία στο έργο της, και επιβεβαίωσε την καλή συνεργασία µε το Σύλλογο Νέων. Είπε ότι το 2010 είναι µια σηµαντική χρονιά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί θα υπάρχει διοικητική µεταρρύθµιση του κράτους, που σηµαίνει αιρετή περιφέρεια, που σηµαίνει συνένωση δήµων, ο ονο- µαζόµενος Καλλικράτης. «Θέλουµε να πιστεύουµε ότι απ αυτή τη συνένωση θα προκύψουνε νέοι δήµοι Ο Σύλλογος Γυναικών της υτικής Φραγκίστας σας εύχεται καλή χρονιά. Το νέο έτος να είναι γε- µάτο υγεία, ευτυχία, δηµιουργικότητα. Ευχόµαστε να συνεργαστούµε και αυτή τη χρονιά και µάλιστα ακόµα περισσότερο, για το καλό του χωριού. Οι τοπικοί παράγοντες ενωµένοι και ανοιχτοί σε καινούργιες ιδέες, µπορούν να βοηθήσουν, ώστε να έχει ζωή ο τόπος. Αυτό είναι το ζητούµενο σε µια περίοδο που η ελληνική ύπαιθρος µαραζώνει. Όλοι µαζί µπορούµε να τα καταφέρουµε Σας ευχόµαστε και πάλι Χρόνια Πολλά. Με εκτίµηση Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΦΛΕΓΚΑ µε οργανωµένες υπηρεσίες, οι οποίες θα έχουν µοναδικό σκοπό, την ανάπτυξη του τόπου και βέβαια την εξυπηρέτηση του πολίτη. ιότι αν δεν εξυπηρετείται ο πολίτης, όλα τα υπόλοιπα παύουν να ισχύουν». Είπε ότι έχει δηλώσει την άποψή του για 3 ήµους στο Νοµό Ευρυτανίας, και βέβαια για την ύπαρξη του ήµου Φραγκίστας ο οποίος θα είναι µε το ήµο Βίνιανης και το ήµο Αγράφων. «εν µε ενδιαφέρει το όνοµα, ας ονοµαστεί ήµος Αγράφων». Όµως, όπως και νά χει, το σίγουρο είναι ότι διεκδικούµε την έδρα του ήµου και έχουµε τους λόγους µας που το διεκδικούµαι. Είναι ένα διαµέρισµα που συγκεντρώνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να αποτελεί έδρα του ήµου. Είναι σ ένα κοµβικό σηµείο, όπου από εκεί σχεδόν περνάνε όλοι προς Αγρίνιο και προς Καρπενήσι, υπάρχουν οι κτιριακές υποδοµές, υπάρχει το ηµαρχείο, ένα νέο ηµαρχείο, και σ αυτό έχει συµβάλλει και ο Βασίλης ο Γούλας που βρίσκεται σήµερα εδώ, υπάρχουν οι διοικητικές υπηρεσίες, και διεκδικούµαι την έδρα του ήµου. Όµως να ξέρετε ένα πράγµα ότι τίποτα δεν µας χαρίζεται. Από την πλευρά µας έχουµε εκτυπώσει ένα προσπέκτους, βγάζουµε κι ένα DVD- και βέβαια θα χρειαστούµε στοχευµένες ενέργειες ούτος ώστε να µπορέσουµε να διεκδικήσουµε και στο τέλος να πάρουµε την έδρα του ήµου, στο νεοσύστατο ήµο, όποιος κι αν είναι αυτός. Γιατί την έδρα του ήµου υπάρχουν και άλλα χωριά που την διεκδικούν. Και σ αυτό, σ αυτήν την προσπάθεια την οποία κάνουµε, σας θέλω αρωγούς. εν έχω τίποτε άλλο να πω επί του παρόντος. Σας λέω πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και να είστε πάντα καλά. Σας έφερα ένα βιβλίο για το Γεώργιο Καφαντάρη που σε συνεργασία µε την Πανευρυτανική Ένωση τυπώσαµε αρκετές δεκάδες και δώσαµε στην Βουλή των Ελλήνων, σ όλους τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές. ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÙËÇÓ Íïìáñ. Óýìâïõëïò Ευχαρίστησε µε τη σειρά του τον Πρόεδρο και τα µέλη του Συλλόγου για την TAÐÅÔÓÁÑÉÅÓ ÓÁËÏÍÉÙÍ ÅðéóêåõÝò - Äéïñèþóåéò - ÌåôáöïñÝò ÔÅÙ ÃáëÜôóé - ôçë.: Ìå âüóç ôçí ëåðôïìýñåéá êáé ôçí ðïéüôçôá óôá õëéêü êáôáóêåõüæïõìå êáé åðéóêåõüæïõìå ôï óáëüíé ðïõ ôáéñéüæåé óôï þñï óáò ÔÉÌÅÓ ÃÍÙÑÉÌÉÁÓ ÁËÅÊÏÓ ÐÁÐÁÍÉÊÁÓ τιµητική πρόσκληση που του έγινε να παρευρεθεί σ αυτή τη µάζωξη. «Αισθάνοµαι κι εγώ Φραγκιστινός, γιατί υπηρέτησα περίπου 5 χρόνια στο χωριό σας σαν υπάλληλος και γι αυτό σήµερα βλέπω πολλούς φίλους και αισθάνοµαι λες και βρίσκοµαι στο χωριό, στη Φραγκίστα. Θέλω να σας µεταφέρω τις ευχές του Νοµάρχη, του Κώστα του Κοντογεώργου που επειδή όπως ξέρετε οι εκδηλώσεις συνεχίζονται, δεν µπόρεσε να παρευρεθεί αν και το ήθελε πολύ και έτσι τον εκπροσωπώ εγώ. Σας µεταφέρω τις ευχές του, εύχοµαι σε όλους σας καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία ο καινούργιος χρόνος, Χρόνια Πολλά και το Πάσχα όλοι µαζί να βρισκόµαστε στα µέρη µας, στα χωριά µας για να γιορτάσουµε, να ψήσουµε το αρνί, εκεί πάνω». Ευχήθηκε να πάνε όλα καλά µε τη Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες και να βγάλουµε νέους καλούς και δυνατούς, γιατί ο τόπος έχει ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους που να συµµετέχουν και να αγαπάν αυτό που κάνουν. Αν δεν το αγαπάν δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Εγώ που σας το λέω έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια και µε συλλόγους και µε την αυτοδιοίκηση και κείνο που θέλω σ όλους σας να πω είναι ότι όσοι µπουν για να εκλεγούν στο.σ. να έχουν όρεξη για δουλειά. Μόνο έτσι θα πάει ο σύλλογος µπροστά. Τέλος εύχοµαι σ όλους σας καλό Πάσχα. ÂÁÓÉËÇÓ ÃÏÕËÁÓ Ðñþçí ÄÞìáñ ïò Ευχήθηκε το 2010 να είναι παραγωγικό, και κυρίως να είναι για τις οικογένειες ένας χρόνος µε λιγότερο πόνο και λιγότερα προβλήµατα. Παραπονέθηκε στον κ. Αντινοµάρχη για την απουσία του Νοµάρχη. Εξέφρασε την άποψή του ότι πρέπει να καθίσουµε καµιά φορά κάτω, να µιλήσουµε για ορισµένα θέµατα σοβαρά. Όπως να µην ανεβαίνουµε στο χωριό µόνο για τσιπουράκια κ ύστερα να αδιαφορούµε. Είπε ότι ο Σύλλογος Νέων θέλει βοήθεια και συµπαράσταση, αλλά και αυτοί να είναι πιο ενεργητικοί και πιο δραστήριοι. Παρότρυνε τους νέους να µπούνε µπροστά κι οι µεγάλοι να ακολουθούµε. Ο σύλλογος να γίνει πιο δραστήριος και να συζητήσουµε πράγµατα που µας αφορούν, να µην κλεινό- µαστε στο καβούκι µας, γιατί το χωριό µας σβήνει. Παραπονέθηκε στον κ. ήµαρχο για το ηµαρχείο που εδώ και 8 χρόνια δεν έχει εξωτερικά φώτα και παρακάλεσε να µην λειτουργούν τα παραδηµοτικά συµβούλια. Αµέσως µετά Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης µπήκε ο κ. Βασίλης Μάκκας και Γραµ- µατέας η κα Ευαγ. Μπουκουβάλα - Ψυχογυιού, οι οποίοι αντεπεξήλθαν στα καθήκοντά τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ Ðñüåäñïò Óõëëüãïõ Εµείς κάναµε ό,τι καλύτερο µπορούσαµε στη θητεία µας. Ας συνεχιστεί η προσπάθεια και το νέο.σ. ας τα κάνει καλύτερα. Θα παρακαλούσα τώρα την Ταµία κα Χρυσάνθη Στασινού να µας πει τα περί των οικονοµικών. ÑÕÓÁÍÈÇ ÓÔÁÓÉÍÏÕ Ôáìßáò Óõëëüãïõ Η ταµίας λαβούσα το λόγο διάβασε την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που υπέγραφαν οι κυρίες Κούλα Αντωνίου και Τασία Θ. Γούλα, απ την οποία προκύπτει ότι ο σύλλογος είχε υπόλοιπο το έτος 2008, 2.563,78 ευρώ $ Αµερικής + 50 $ Αυστραλίας. Έσοδα το 2.009: 5.048, $ Αµερικής + 50 $ Αυστραλίας και έξοδα: 4.370,95 ευρώ και υπόλοιπο στις : 3.241, $ Αµερικής $ Αυστραλίας, οι οποίες βρήκαν τα οικονοµικά καλώς καµωµένα. ÈÕÌÉÏÓ ÊÏËÏÊÕÈÁÓ Ðñüåäñïò ÍÝùí Ευχήθηκε Χρόνια πολλά και ευτυχισµένο το 2010 και ότι καλύτερο για το χωριό. Παρότρυνε όσους θα βάλουν υποψηφιότητα και εκλεγούν να διαβάσουν το Καταστατικό. Και να καταλάβουν την ουσία του συλλόγου. Ενηµέρωσε ότι ο Σύλλογος Νέων υπολειτουργεί και ευχαρίστησε το ήµαρχο Θωµά Μπόνια για τη συνεχή στήριξή του. Είπε ότι Όσον αφορά το χωριό µας θα ήθελα να πω δυο πραγµατάκια γιατί εδώ µέσα ακούγονται διάφορα και δεν µιλάει κανένας. Θά θελα να θίξουµε το θέµα του Νεκροταφείου. Είµαι 30 χρονών, έρχοµαι εδώ πέρα 10 χρόνια και 10 χρόνια άκουγα συζητήσεις για Νεκροταφείο και για Ξενώνα. Φέτος που βρέθηκε η λύση για το Νεκροταφείο, κάποιοι φροντίσαν για να τη διακόψουν. Θά πρεπε να ντρέπονται και κάποια στιγµή να ζητήσουν συγνώµη απ το χωριό τους. DISCO - ÊÁÖÅÔÅÑÉÁ «Á  Á Ô Ï Í» Óõãêåíôñþíåé ôç Íåïëáßá ôçò Äõô. Öñáãêßóôáò êáé ôùí ãýñù ùñéþí Ôçë.: εν έχω να πω τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. ÂÁÓÉËÇÓ ÃÏÕËÁÓ Έχω τις ίδιες απόψεις σαν και σένα (είπε στον κ. Κολοκύθα). Εδώ και 7 χρόνια γινόταν ένας αγώνας για να γίνει το Νεκροταφείο. Εάν είχατε την καλοσύνη να διαβάσετε τα πρακτικά, δεν υπάρχει πρακτικό.σ. που να µην αναφέροµαι εγώ προσωπικά, στο τι θα γίνει µε το Νεκροταφείο. Εγώ δεν πρόλαβα. εν µπορούσα να τα κάνω κι όλα. Γιατί είχαµε και γκρίνια. Τό χαµε όµως σχεδιάσει να γίνει. Είπε ότι για το θέµα του Νεκροταφείου, έγινε επιτροπή που καταµέτρησε τάφους ανθρώπων που δεν έχουν απογόνους από χρόνια και θα κάλυπταν τις άµεσες ανάγκες, µαζί µε το οστεοφυλάκιο που Νά ναι καλά οι Μπικαίοι, η οικογένεια Μπίκα οι οποίοι έβαλαν ορισµένα χρήµατα, έγιναν ορισµένες ενέργειες, µπήκανε θυρίδες, να λειτουργεί και το οστεοφυλάκιο. Στη συνέχεια έγινε λόγος για την απόφαση που είχαν πάρει στο ηµοτ. Συµβούλιο για να αγοράσουν από το Ζαχαρόπουλο (ή την κα Ισµήνη Μάκκα) το χώρο που διέθετε, αλλά αυτό δεν προχώρησε, αντίθετα χωρίς απόφαση ηµοτ. Συµβουλίου (µια που το θέµα δεν ξανάρθε), χωρίς άδεια Ναοδοµίας και Πολεοδοµίας, χωρίς περιβαλλοντική µελέτη, χωρίς δηµοπρασία, αλλά µε απευθείας ανάθεση. Και αναρωτήθηκε Πες πως κλείναµε όλοι τα µάτια και δεν βλέπαµε. Πόσο θα στοιχίσει; Άλλος έλεγε Άλλος 150, άλλος 200. Αν έκανε κάποιος καταγγελία όταν το έργο ολοκληρωνόταν; Οι χιλ. θα φεύγανε, αυτοί που θα τα παίρναν θα τα παίρνανε και Νεκροταφείο δεν θα είχαµε... ÈÙÌÁÓ ÌÐÏÍÉÁÓ Ï ÄÞìáñ ïò áðüíôçóå óôá ëåãüìåíá ôïõ ê. Âáó. Ãïýëá, ùñßò ðïëëü óôïé åßá ãéáôß «äåí åßìáé ðñïåôïéìáóìýíïò, åßðå, Þñèá ãéá ôçí êïðþ ôçò ðßôáò». Ãéá ôï èýìá öùôéóìïý ôïõ Äçìáñ åßïõ äéáâåâáßùóå üôé öýôïò ðñïãñáììáôßæåôáé êáé èá ãßíåé íá õðüñ åé êáé Ýíáò ðåñéöåñåéáêüò öùôéóìüò áð Ýîù. Åßðå üôé äåí êáôáëáâáßíåé ôï ýöïò ôïõ Âáóßëç, üôáí ìéëüåé ãéá ðáñáäçìïôéêü óõìâïýëéá êáé üôé äåí óõììåñßæåôáé ôçí ÜðïøÞ ôïõ üôé äåí ôïí áöþíïõí íá ìéëþóåé ìéá ðïõ üôáí ðáñåõñßóêåôáé óå óõìâïýëéï, áí áõôü åßíáé 4 þñåò, ïé 2 åßíáé áðïêëåéóôéêü ôïõ Âáóßëç. Äéáâåâáßùóå üôé ìðþêå ó áõôþ ôç èýóç ãéá íá ëýíåé ðñïâëþìáôá. Êáé ôï á ðñüâëçìá ðïõ õðþñ å -ãéáôß åêåß ðýñá öáßíåôáé ï ðïëéôéóìüò ìáò- Þôáí ôï óõãêåêñéìýíï èýìá ôïõ Íåêñïôáöåßïõ êáé öáßíåôáé üôé êüðïéïé áõôü äåí ôï èýëïõí... Êáé êüôé ôåëåõôáßï. Êáìßá áðüöáóç ãéá áãïñü ôïõ þñïõ ãéá åðýêôáóç ôïõ Íåêñïôáöåßïõ äåí âñþêáìå. Óôá ðñáêôéêü ðïõ åêåß êáôáãñüöçêáí üëåò ïé áðüøåéò, Üëëïò Ýëåãå íá äþóïõìå ôá ñþìáôá êáé Üëëïò íá ìçí ôá äþóïõìå, äéüôé ï Ýíáò Þèåëå êáé Üëëïé ôá ðáñá ùñïýóáíå äùñåüí. ÂÁÓÉËÇÓ ÌÁÊÊÁÓ ÌÝëïò Ï.Å.Ó. Ο κ. Βασ. Μάκκας, ευχήθηκε καλή χρονιά και υγεία, σε όλους και στις οικογένειές τους. Εξήγησε ότι πήρε το λόγο επειδή είναι ηµέρα Γεν. Συνέλευσης και εκλογών θα πρέπει όλοι να εκφράσουµε την αγωνία µας και τον προβληµατισµό µας για την περαιτέρω πορεία του Συλλόγου. Θέµατα όπως η συµµετοχή των µελών, απ την οποία εξαρτάται το µέλλον του συλλόγου µας, τα οικονοµικά που όσοι περισσότεροι είµαστε τόσο το ταµείο δεν θα έχει πρόβληµα, η αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και η σύσφιξη των σχέσεων των συγχωριανών µας, κ.α. είναι µερικά απ αυτά. Παρότρυνε τους νέους να κάνουν εκδηλώσεις και να µη φοβούνται τη συµ- µετοχή και διαβεβαίωσε ότι όλοι θα βοηθήσουµε για µια συνεστίαση και µια εκδροµή. Μας πληροφόρησε ότι στις είναι οι εκλογές της ΟΕΣ στην οποία εκλέγεται ÐñáôÞñéï Õãñþí Êáõóßìùí Êùí/íïõ Êïëïêýèá & Óßá Ï.Å. ÂïõëêáíéæáôÝñ ÐëõíôÞñéï ËéðáíôÞñéï Ôçë.: THE INTERVENTIONAL HEART GROUP ST. FRANCIS HOSPITAL, 100 PORT WASHINGTON BLVD., ROSLYN, NY TEL: (516) FAX: (516) THEO TSIAMTSIOURIS, M.D. Diplomate of American Board of Internal Medisine & Cardiovascular Disease

7 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2010 «Ä Õ Ô É Ê Ç Ö Ñ Á Ã Ê É Ó Ô Á» ÓÅËÉÄÁ 7 ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ από το 2002 και ευχαρίστησε γι αυτό το.σ. του Συλλόγου που τον πρότεινε για άλλη µια φορά ως υποψήφιο και είπε πιστεύω µε την εκλογή µου θα βοηθήσω το χωριό µου και την Ευρυτανία γενικότερα. Είπε ότι είχε αναφερθεί πριν 2 χρόνια στην καινούργια συνένωση των ήµων που θα γίνει µε τον Καλλικράτη και ότι πρέπει να µας βρει όλους ενωµένους για να διεκδικήσουµε την έδρα που µας ανήκει, λόγω της υποδοµής σε υπηρεσίες και το κτηριακό, και θέλω να πω -πέρα από την κριτική που κάνουµε στους ηµάρχους- ότι πρέπει να αποδώσουµε εύσηµα στον πρώην ήµαρχο Βασίλη Γούλα για το ηµαρχείο που κατασκεύασε και είναι κόσµη- µα για το χωριό µας. Πριν δροµολογηθούν οι εξελίξεις, πρέπει να παρουσιάσουµε τα πλεονεκτήµατα που έχουµε για να µην βρεθούµε προ εκπλήξεων. Κλείνοντας, θέλω να συ- µπληρώσω ακόµη, είπε, ότι ο σύλλογός µας στερείται Τράπεζας Αίµατος, και ότι αυτή τη στιγµή έχει οξύ πρόβληµα συγχωριανός µας ο οποίος χρειάζεται αίµα και πιστεύω ότι πολλοί νέοι - µέλη του συλλόγου θα ανταποκριθούν στο κάλεσµά µας. Και τέλος, µετέφερε τις ευχαριστίες του κ. Νίκου Περ. Γούλα, για την ευαισθητοποίηση των µελών στο οικογενειακό του πρόβληµα. ÂÁÓÉËÇÓ ÃÏÕËÁÓ Αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Ευρυτάνα συγγραφέα Μιχ. Σταφυλά, ο οποίος είχε βραβευτεί από την Ακαδηµία Αθηνών και µας πληροφόρησε για το βιβλίο που έγραψε για τον Ευρυτάνα πολιτικό Γ. Καφαντάρη που όµοιό του δεν έχει γραφτεί µέχρι σήµερα. Ο κ. Γούλας είπε: Εγώ, ορισµένες σελίδες τις φωτοτύπησα και τις έστειλα στον Υπ. Οικονοµικών τον κ. Παπακωνσταντίνου, επισηµαίνοντάς του ότι ο Καφαντάρης, ήταν ο πρώτος υπουργός οικονοµικών που ισοσκέλισε προϋπολογισµό. Τα χάλια που έχει σήµερα η ελληνική οικονοµία τα είχε και τότε και του λέω: Θέλω ο Γ. Καφαντάρης να σας γίνει πρότυπο. Μαζί µε τον Γιώργο Παπανδρέου να σώσετε την Ελλάδα. Γιατί είναι σωστό το ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε. Απαντώντας µου, µε ευχαρίστησε και είπε ότι το βιβλίο αυτό θα το διαβάσει και θα το δώσει σ όλους τους υπαλλήλους να το διαβάσουν. Σηµα- ÊÁÔÓÉÁÄÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÃÏÕËÁ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÅÌÐÏÑÏÉ ÏÍÄÑÉÊÙÍ ÐÙËÇÓÅÙÍ ÆÙÏÔÑÏÖÙÍ - ÁËÅÕÑÁ Åíïéêéáæüìåíá ÄùìÜôéá Á Êáôçãïñßáò Ìå áôïìéêþ êïõæßíá-ìðüíéï-êåíôñ. èýñìáíóç-ôæüêé Âáóßëåéïò Á. Ìðßêáò ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá Åõñ/íßáò Ôçë Ìáñßáò ÌÜêêá - Çëßá ÓÜëôç ÄÕÔ. ÖÑÁÃÊÉÓÔÁ - ÔÇË: σία έχει ότι ήταν ο µοναδικός υπ. Οικονοµικών που έφτιαξε οικονοµία. Μακάρι σήµερα να υπήρχαν τέτοιοι πολιτικοί που όπως αναδεικνύεται µέσα σ αυτές τις σελίδες, ήταν ανώτερος από τον Ελευθ. Βενιζέλο, άλλο αν ορισµένοι τον κρατήσανε χαµηλά. Πέθανε στην ψάθα. Να ξυπνήσουµε όλοι να σώσουµε την Ελλάδα, κυρίως εσείς οι νέοι. Για το θέµα του Καλλικράτη, είπε ότι η πολιτεία δεν έχει συναισθηµατικά κριτήρια, ότι έγιναν κάποιες ενέργειες µέσα από την ΤΕ Κ και ότι σ αυτές τις περιπτώσεις παίζουν ρόλο ορισµένοι παράγοντες. Ένας απ τους οποίους είναι το Καρπενήσι. Αν η υτ. Ευρυτανία σήµερα παρουσιάζει µηδενικό έργο περισσότερο οφείλεται στο Καρπενήσι. Απηύθυνα ερώτηµα στον κ. Κοντογεώργο και ρώτησα γιατί δεν προγραµµατίστηκαν έργα στη Φραγκίστα από τα 17 του νοµού, παρά ρίξαν άσφαλτο στον Άη Γιάννη, για να µην σκονίζοντε όταν πάνε εκεί, δώσαν ευρώ για τον εγκιβωτισµό του ρέµατος που ακόµα είναι ηµιτελής, ενώ ο ίδιος είχε βάλει 200 εκατ. δρχ. στον ΟΠΑΧ αλλά δεν πέρασε από την Περιφέρεια και ρίξαν άσφαλτο µπροστά στο Γυµνάσιο, που στοίχισε (!) ευρώ... ιαβεβαίωσε δε ότι δεν µπορεί να µην µιλάει όταν βλέπει τέτοια πράγµατα. Επίσης πιστεύει ότι στον Καλλικράτη δεν θά χουµε αποτέλεσµα, ό,τι πιέσεις κι αν ασκηθούν παρόλο αυτά θα κάνουµε ό,τι περνά απ το χέρι µας αν γίνουν δύο οι δήµοι θα κυνηγήσουµε να µπορέσουµε η έδρα να µείνει στη Φραγκίστα. Η λογική λέει να µαζεύεσαι προς το κέντρο. Αλλά κι αν δεν το καταφέρουµε αυτό, που δεν το πιστεύω, να συµµετέχουµε ενεργά µέσα στη νέα ηµοτική αρχή, ώστε να µπορέσουµε να µην αποξενωθούµε και να διεκδικήσουµε αυτά που δικαιούµαστε. Αλλά να υπάρχει σύµπνοια. Υπενθύµισε δε ότι για το ηµαρχείο που σήµερα το θεωρούµε σαν ατού, τότε δεν το ήθελε κανένας... Ακολούθως είπε ότι είναι αδύνατον να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση και µακάρι η Κυβέρνηση αυτή εδώ, να µπορέσει και να βγάλω το καπέλο στο Γ. Παπανδρέου, γιατί σ αυτόν µόνο πιστεύω, που έχει µυαλά αµερικάνικα, να βάλει µια σειρά σ αυτή τη χαβούζα. Και αυτό συµβαίνει απ άκρον εις άκρον. εν είναι δυνατόν στο ήµο να µην ξέρουν που πάνε τα λεφτά ή να µου λένε δεν έχεις το δικαίωµα να µιλάς και να µου αφαιρούν το λόγο στο ηµοτικό Συµβούλιο, σαν θεσµικό όργανο. Τέλος, παρότρυνε τους νέους: «Εσείς οι νέοι µπείτε µπροστά κι εµείς µπορούµε να βοηθήσουµε. Να γίνετε ενεργοί. Βγάλτε τα κεφάλια έξω, σαν τη χελώνα που περπατάει. Αν έχετε µέσα τα κεφάλια δεν γίνεται τίποτα. Θα σβήσουµε µόνοι και θα µας σβήσουν και οι άλλοι...». ÌÁÊÇÓ ØÕ ÏÃÕÉÏÓ Ευχήθηκε υγεία σε όλους. Είπε ότι θα ήθελε αυτή τη στιγµή να είναι δήµαρχος Φραγκίστας ο Βασίλης ο Γούλας, ο οποίος αν µας άκουγε τότε, όταν του µιλάγαµε για 5-6 πραγµατάκια, θα ήτανε 12 χρόνια δήµαρχος. Με αφορµή το Νεκροταφείο είπε ότι δεν µπορεί κάποιος να δωρίζει κάτι και επειδή δεν µπήκε ήµαρχος ο Βασίλης ο Γούλας να το παίρνει πίσω. Είπε ακόµα, ότι για να πάµε µπροστά δεν πρέπει πάντα να σκεφτόµαστε και να λειτουργούµε µε κοµµατικά κριτήρια. Για τον Καλλικράτη ανέφερε ότι το βλέπει αδύνατον να πετύχουµε πολλά πράγµατα. Συνεχάρη το Βασίλη Γούλα για το ηµαρχείο που έφτιαξε και έτσι έχουµε την υποδοµή για να διεκδικήσουµε την έδρα, µαζί µε το ότι είµαστε στο κέντρο του Νοµού. Είπε ότι στο σύλλογο ακούει οι νέοι και οι νέοι, αλλά αυτοί δεν µπορούνε να πάνε πουθενά µόνοι τους γιατί Σύλλογος είµαστε όλοι µας. Έτσι φτιάξαµε τον Ξενώνα κ.α. και παρότρυνε όσοι αναλάβουν να µην είναι κολληµένοι σε κοµµατικά και να βγούνε µπροστά οι Φραγκιστιανοί. Τέλος εξέφρασε το µεγάλο παράπονό του γιατί δεν έγινε ένα Λαογραφικό Μουσείο στο χωριό, ώστε όταν κάνει την βόλτα του κάποιος µεταξύ πλατείας και Πλατάνου, να επισκέπτεται το Λαογραφικό Μουσείο. Λυπάται που είχε πείσει και τον κ. Κοτρώτσο να γράψει το οίκηµα δωρεά και το θέµα κόλλησε. Ξαναείπε ότι δεν ήθελε κάτι για το άτοµό του, ήθελε το χωριό του να προοδεύσει και γι αυτό κάνει κριτική. ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ ðñþçí Ðñüåäñïò Ευχήθηκε υγεία και ευτυχία και είπε ότι ούτε από εµένα, ούτε και από άλλα παλιά µέλη του Συλλόγου π.χ. τη Βούλα Μπίκα και το Σπ. Περούλα (αφανή αλλά εργατικότατο), µας ζητήθηκε βοήθεια από το.σ. εν κρύβοµαι, ούτε κρύβω προβλήµατα κάτω απ το χαλί, κάτι που δυστυχώς το κάναµε πολλά χρόνια και συνεχίζουµε να το κάνουµε µέσα στην αίθουσα. Αναφέρθηκε σε άρθρα του που δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα όπως το Ίδρυση και ράση του Συλλόγου που τµήµα του ανήκει στον πρόλογο βιβλίου του Χρήστου Τριαντογιάννη που το έγραψε και το έδωσε για να το εκδώσει ο Σύλλογος. Αναρωτήθηκε αν προβληµατίστηκε κανείς από τους παρευρισκό- µενους κατά πόσο είµαστε δραστικοί; Γιατί για την ίδρυση του συλλόγου ξέρουµε. Για τη δράση την προσωπική του καθενός όµως, όχι. Ζήτησε να συζητήσου- µε για 3 λεπτά µόνο για να βγάλουµε συµπεράσµατα για πάρα πολλά χρόνια. Κατηγορούµε ή σχολιάζουµε, είπε, αρνητικά και σπάνια θετικά, τα εκάστοτε.σ., όπως τη θητεία της Μαρίας Γούλα χθες, τη δική µου προχθές, του Περικλή αύριο... Είχα πει τότε ότι αυτή η καρέκλα του Προέδρου είναι ηλεκτρική για όποιον κάθεται... Επεσήµανε ότι δεν έχουµε επικοινωνία µεταξύ µας, ότι δεν διεκδικούµε τίποτα, και να µην περιµένουµε να µας προσφέρει έτσι κάποιος κάτι, ότι δεν γίνονται Γ.Σ. κοινές µε το χωριό και ότι σε επισκέψεις των µελών του συλλόγου εκεί, δεν κουβεντιάζουν τα προβλήµατα του χωριού. Αναρωτήθηκε: εν διαπιστώσαµε όλοι την αδιαφορία που υπάρχει απέναντι στο χωριό µας; Γιατί το κρύβουµε; Να προβληµατιστούµε. Όλοι µας είµαστε συνυπεύθυνοι. Πρέπει κάτι να κάνουµε. Ν αφυπνιστούµε. Ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε. Εµείς στο σύλλογο δειλά-δειλά πηγαίναµε πίσω από τους παλιούς να µάθου- µε κι εµείς κάτι. Σήµερα δεν ρωτάει κανείς τίποτα, ενώ δεν είναι κακό να ρωτάµε... Επίσης είπε ότι ο Σύλλογος είναι καθρέφτης της κοινωνίας µας. Αν αδιαφορούµε εδώ, αδιαφορούµε και έξω. Το λέει και ο Χρήστος Τριαντογιάννης στα της ίδρυσης του Συλλόγου. Για το αίµα είπε ότι λειτουργεί λίστα αιµοδοτών, και δεν αφήσαν κανέναν συγχωριανό µας ακάλυπτο. Η Τράπεζα είπε έκλεισε γιατί παρακρατούσαν το 10%. Για τον Καλλικράτη πρότεινε να βρεθούνε τα.σ. των Τοπικών ιαµερισµάτων του ήµου και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, όπως κάναµε και µε τον Καποδίστρια. Με τελευταίο οµιλητή το Γιώργο Αντωνίου και µε προτάσεις να µην γίνουν αρχαιρεσίες εκείνη τη µέρα, καθότι θεωρήθηκε σωστό ένας τόσο µεγάλος Σύλλογος σαν τον δικό µας, να έχει περισσότερα άτοµα από τα 70 περίπου που ήταν παρόντα, η Γενική Συνέλευση έλαβε τέλος. Για το σκοπό αυτό τέθηκε και ψηφίστηκε η πρόταση, να µείνει ως έχει το συµβούλιο για ένα χρόνο και να φροντίσουµε όλοι και κυρίως το.σ., στην νέα συνέλευση που θα µας καλέσουν µέσω της εφηµερίδας, φύλλο Σεπτεµβρίου 2010, να φέρουµε µαζί µας και άλλα πολλά µέλη. Προς το παρόν όµως δόθηκε εντολή να σχη- µατιστεί µία επιτροπή που να κινηθεί µε σκοπό τη διεκδίκηση της έδρας του ήµου... Την πίτα έκοψε µετά από παρότρυνση του Προέδρου κ. Περικλή Γούλα, ως αφανής ήρωας του Συλλόγου η κα Σοφία Τριαντογιάννη - Πάνου. Το φλουρί της τεράστιας και εξαιρετικής σε γεύση πίτας -προσφοράς του ηµητρίου Γεωργ. Καβαλάρη, τον οποίο και ευχαριστούµε- βρήκε η σύζυγος του Θωµά Ψυχογυιού, κυρία Άννα. Επίσης ευχαριστούµε για το ωραίο της γλυκό την κα Τούλα Κουτελού - Ντότα. Να θυµόµαστε ότι Σύλλογος είµαστε όλοι εµείς οι υτικοφραγκιστιανοί που ζούµε στην Αθήνα, και που θα πρέπει µία φορά το χρόνο, εφόσον ζούµε και είµαστε καλά, να δίνουµε το παρόν στις Γενικές Συνελεύσεις για το καλό και του χωριού µας. Πώς να µην ευχαριστήσου- µε δηµόσια την κα Μεταξία Αλέστα, που παρά την ηλικία της και τα προβλήµατα υγείας του συζύγου της, ήλθε -έστω και για λίγο- στη Συνέλευση, µε το χαµόγελο στα χείλη και χαιρέτισε εγκάρδια όλους τους παρευρισκόµενους... Σοφία Τριαντογιάννη-Πάνου ÄÙÌÁÔÉÁ ÌÅ ÈÅÁ ÓÔÇ ÄÕÔ. ÖÑÁÃÊÉÓÔÁ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÐÁÐÁÍÉÊÁÓ ÔÇË.: ÅËÁÉÏ ÑÙÌÁÔÉÓÌÏÉ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ & ÔÅ ÍÏÔÑÏÐÉÅÓ ÊÉÍ.: ÔÇË. ÏÉÊ.: ALMEKAT O.E. ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÉ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ XÑ. ÌÁÊÊÁÓ & ÓÉÁ Ï.Å. (ÌÇ ÁÍÏËÏÃÏÓ - ÅÑÃÏÄÇÃÏÓ) Êéí ÄÉÏÓ 8 - ÔÁÕÑÏÓ ÔÇË.: FAX: ÊÁÖÅÔÅÑÉÁ - DISCO & ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÁ ÄÙÌÁÔÉÁ «ORAMA» ÓÐÕÑÉÄÙÍ Ê. ÃÏÕËÁÓ ÔÇË ÈÅÏÄÏÓÉÏÓ ÁËÅÓÔÁÓ Äåñìáôïëüãïò - Áöñïäéóéïëüãïò ÄéäÜêôùñ ÉáôñéêÞò Ó ïëþò Âåñïëßíïõ Âáó. Óïößáò & ËáìøÜêïõ ÁèÞíá Ôçë.: ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÓÐ. ÌÁÊÊÁÓ ÁÉÑÙÍÅÉÁ ÂÏÉÙÔÉÁÓ Ôçë. Ïéê.: Íôáëßêáò:

8 ÓÅËÉÄÁ 8 «Ä Õ Ô É Ê Ç Ö Ñ Á Ã Ê É Ó Ô Á» ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2010 ÐÑÙÔÁÈËÇÔÑÉÁ ÅËËÁÄÏÓ & ÊÕÐÅËÏÕ ÏÓ Ç ÄÇÌÇÔÑÁ Ê. ÌÐÉÊÁ Ç ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÏÑÅÉÂÁÓÉÁÓ - ÁÍÁÑÑÉ ÇÓÇÓ ÔÇÓ ÁÐÅÍÅÉÌÅ ÔÉÌÇÔÉÊÏ ÄÉÐËÙÌÁ - ÂÑÁÂÅÉÏ H áðü ôç ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá Åõñõôáíßáò êáôáãüìåíç ÄÞìçôñá Ìðßêá, 17 åôþí, èõãáôýñá ôùí Üîéùí ãïíýùí ôçò, ôïõ áóôõíïìéêïý Êùí/íïõ Â. Ìðßêá êáé ôçò ÁããåëéêÞò áëáóôüíç, âñáâåýôçêå êáô åðáíüëçøç áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Ïñåéâáóßáò êáé áíáññß çóçò ùò ç êáëýôåñç áèëþôñéá óôçí êáôçãïñßá ãõíáéêþí óôï Ïñåéâáôéêü Óêé, ãéá ôï Ýôïò 2009 êáé Ýëáâå ôéìçôéêü äßðëùìá. Óõíå ßæåé ç ÄÞìçôñá Ìðßêá ôïí ðñùôáèëçôéóìü óôï áãþíéóìá áõôü êáé ôçí êáôýêôçóå ôçí ðñþôç èýóç óôïõò áãþíåò ðïõ Ýãéíáí óôá ÃñåâåíÜ êáé ðñïêñßèçêå ãéá ôï Ðáãêüóìéï ÐñùôÜèëçìá ïñåéâáôéêïý óêé êáé óõìðåñéëþöèçêå óôçí ÅèíéêÞ ìáò ïìüäá ðïõ èá óõììåôý åé óå áãþíåò ïñåéâáôéêïý óêé óôï åîùôåñéêü. Ôçí êáôýêôçóå ôçí ðñþôç èýóç óôïõò áãþíåò ÔÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ & ÏÉ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ Ï.Å.Ó ÅÎÅËÅÃÇ ÊÁÉ ÐÁËÉ ÓÔÏ Ä.Ó. Ï ÂÁÓÉËÇÓ ÌÁÊÊÁÓ Óôéò ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï îåíïäï åßï Æáöþëéá ôï 14ï ÓõíÝäñéï ôçò Ï.Å.Ó. êáé åêëïãýò ãéá ôçí áíüäåéîç íýïõ Ä.Ó. áðü ôçí ðñïóùñéíþ äéïßêçóç ðïõ Þôáí äéïñéóìýíç áðü ôï Ðñùôïäéêåßï Áèçíþí, ëüãù ôùí ðåñóéíþí ãåãïíüôùí ðïõ åî áéôßáò êüðïéùí ðáñáéôþóåùí äåí ìðüñåóå íá óõãêñïôçèåß óå Óþìá. Ðñüåäñïò Ã.Ó. åîåëýãç ï ê. Æïýìðïò, ðïõ áíáöýñèçêå óôá ãåãïíüôá ôïõ 2009 êáé óõíýóôçóå ó áõôïýò ðïõ ïäþãçóáí ôçí Ïìïóðïíäßá óôçí êáôüøõîç, íá ìçí îáíáåðáíáëçöèåß ôï öáéíüìåíï, ãéáôß êáíýíáò ÅõñõôÜíáò äåí ðåñéóóåýåé. Áêïëïýèçóáí êáé Üëëïé ïìéëçôýò åðéóçìáßíïíôáò ôá ðñïâëþìáôá ôçò Åõñõôáíßáò, ãéá ôï ïñåéâáôéêïý óêé óôï Âåëïý é Åõñõôáíßáò êáé óôç óõíý åéá áíáäåß ôçêå ðñþôç íéêþôñéá óôï ßäéï Üèëçìá óôï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá óôïí Ðáñíáóóü, ðïõ Ýãéíå ôçí Óôá õïëüãçóá óôï ðáñüí ìüíï ëßãåò áðü ôéò ðñùôáèëçôéêýò åðéäüóåéò ôçò ÄÞìçôñáò Ê. Ìðßêá ðïõ ìáò êüíïõí íá åßìáóôå üëïé õðåñþöáíïé, ïé ãïíåßò ôçò, óõããåíåßò, Äõôéêïöñáãêéóôéáíïß êáé ÅõñõôÜíåò, ãéá ôçí áãùíéóôéêüôçôá êáé áêáôáðüíçôç èýëçóç êáé äýíáìç áõôþò ôçò ìéêñþò áèëþôñéáò ðïõ äéáðñýðåé óôï áãþíéóìá ðïõ åðýëåîå, áëëü êáé ùò êáëþ ìáèþôñéá óôï ó ïëåßï ôçò. ÔéìÞ êáé óõã áñçôþñéá áíþêïõí êáôü ðñþôï ëüãï êáé óôïõò Üîéïõò ãïíåßò ôçò ðïõ ôçí ðáñüôñõíáí êáé ôç âïçèïýí óôéò äýóêïëåò ðñïóðüèåéýò ôçò êáé áõôþ ôïõò áíôáìåßâåé ìå éïíïóôéâüäá ìåôáëëßùí, ç ßäéá ôéìþ áíþêåé êáé óôïí ðñïðïíçôþ ôçò. Åõ üìáóôå êáé ðéóôåýïõìå üôé êáé óôï ìýëëïí èá óõíå ßóåé ôïí ðñùôáèëçôéóìü ôçò óôéò óðïõäýò ôçò êáé ôïí áèëçôéóìü ãéá íá åßìáóôå õðåñþöáíïé üëïé ìáò: ïé Üîéïé ãïíåßò ôçò, åìåßò ïé óõããåíåßò êáé üëïé ïé ößëïé êáé ÅõñõôÜíåò. Ôï áãþíéóìá ðïõ åðýëåîå ç ìéêñþ ÄÞìçôñá Ìðßêá äßäåé ó áõôþ ôçí åõêáéñßá åêðáéäåýóåùò óùìáôéêþò êáé øõ éêþò, åßíáé Üñéóôç ìáèþôñéá êáé ôçò åõ üìáóôå åìåßò ïé ößëáèëïé íá åßíáé ðüíôá ðñùôáèëþôñéá óôï åõãåíýò Üèëçìá êáé óôç æùþ ôçò. Óôáõñïýëá È. Ìðßêá-Êáââáäßá Ðñ. Ðñüåäñïò Óõëëüãïõ Äõôéêïöñáãêéóôéáíþí ðüóï åíåñãü ñüëï ðñýðåé íá Ý åé ç Ï.Å.Ó. êáé ãéá ôïí ðïëéôéóôéêü ñüëï ðïõ Ý åé. Áêïëïýèçóå ç øçöïöïñßá ãéá ôá 15 ìýëç ôïõ íýïõ Ä.Ó. ðïõ èá Ý åé 2åôÞ èçôåßá. ÔÏ ÍÅÏ Ä.Ó. ÔÇÓ Ï.Å.Ó. Óôéò óõíþëèáí ôá åêëåãìýíá ìýëç ôïõ 15ìåëïýò ðñïêåéìýíïõ íá óõãêñïôçèïýí óå Óþìá. Ç ðëåéïøçöþóáóá êá ÖñáãêÜêç Ýäùóå ôï ëüãï óå üëá ôá ìýëç, ãéá ìéá ãíùñéìßá êáé ìéá ôïðïèýôçóç, óôï íýï îåêßíçìá ôçò Ï.Å.Ó. ìåôü ôçí áðñáîßá ðïõ åß å ãéá Ýíá êáé ðëýïí ñüíï. Ï õðïöáéíüìåíïò Ýêáíá ìéá áíáäñïìþ óôï ðáñåëèüí, ãéá ôçí áðïöõãþ íýùí ëáèþí êáé åõ Þèçêá êáëþ äýíáìç óôïõò íåïåêëåãýíôåò. Óôç óõíý åéá Üñ éóå ç äéáäéêáóßá åêëïãþò ôùí áîéùìüôùí, üðùò ðñïâëýðåé ôï Êáôáóôáôéêü. Ï/Ç Ðñüåäñïò ôçò ÏÅÓ åêëýãåôáé ìå ìõóôéêþ øçöïöïñßá êáé ôá õðüëïéðá áîéþìáôá ìðïñïýí íá áðïäïèïýí êáé äéá âïþò, ìå ïìüöùíç áðüöáóç. ÕðïâëÞèçóáí 25 õðïøçöéüôçôåò êáé åîåëýãç ôï êüôùèé Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï. Ðñüåäñïò ÖñáãêÜêç - Óôáõñïðïýëïõ Åëåõèåñßá Êëáõóéùôþí Á Áíô/äñïò ÊïëïâÜêçò ÅëåõèÝñéïò Ðáëáéï ùñßïõ  Áíô/äñïò ÊáññÜò ËÜìðñïò Ìõñßêçò Ãåí. ÃñáììáôÝáò ÃáôÞ ëëç Áãñáöéùôþí Áí. Ã. ÃñáììáôÝáò Êáëôóïýíçò Êùí/íïò Åõñõô. Óùì. Áóöáë. Ïñã. ÃñáììáôÝáò Ðáðáäïðïýëïõ Ìáñßá Áíáô. Öñáãêßóôá Ôáìßáò ÓêåðåôÜñçò Ðáýëïò Âáëáùñéôþí  Ôáìßáò ÂëÜ ïõ Ãåùñãßá ñõóïâéùôþí ö. Ôýð. & Ä. Ó Ýó. ÔóéáìÜêçò Âáóßëåéïò Óéâéóéôéáíþí ö. Ðïë. Åêä. & Ð. Ê. Íôæïýíïò Ðáýëïò Êëåéôóïý ÌÝëç ÌÜêêáò Âáóßëåéïò ÄõôéêÞ Öñáãêßóôá ñõóáöïãéþñãïò ËÜìðñïò Ðñáóéùôþí Íôáâáñßíïò Êùí/íïò Ðáíåõñõôáíéêüò Ôóéãáñßäáò Êþóôáò Ìáñáèéùôþí Óêáñôóéïýíçò Óðýñïò Áãéáôñéáäéôþí Ôï Óõìâïýëéï ïëïêëçñþèçêå ìå åõ Ýò ãéá Êáëü ÐÜó á. Óôï åðüìåíï óõìâïýëéï èá ãßíåé ç åðéëïãþ ôïõ þñïõ ãéá ôï ÁíôÜìùìá ôïõ Éïõëßïõ, ðïõ ðéóôåýù íá åßíáé ç ÓùôÞñá. ÂÝâáéá áõôü èá åîáñôçèåß áðü ôï ðüóï äõíáôü èá ìðåé óôï ðáé íßäé ï ÄÞìïò Êáñðåíçóßïõ. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÌÁÊÊÁÓ ÌÅËÏÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÊÙÍ ÓÕËËÏÃÙÍ ÃËÅÍÔÇÓÁÍ ÔÇÍ ÔÓÉÊÍÏÐÅÌÐÔÇ Ðéóôïß óôï ñáíôåâïý üðùò ãßíåôáé ôá ôåëåõôáßá ñüíéá, ç ÔóéêíïðÝìðôç ìáò âñþêå ðüëé üëïõò ìáæß. ïíôáò ôçí åðéèõìßá êáé ôçí áíüãêç íá âñåèïýìå áíüìåóá óå ößëïõò êáé óõããåíåßò êáé íá áöþóïõìå ðßóù ìáò ôçí êáèçìåñéíüôçôá êáé ôá ðñïâëþìáôá, ìáæåõôþêáìå óôá ãñáöåßá ôïõ óõëëüãïõ ìáò íá ãéïñôüóïõìå ôçí ÔóéêíïðÝìðôç. ¼ëá Þôáí Ýôïéìá. Ôá êüñâïõíá áíáììýíá, ôá ìðñéæïëüêéá êáé ôá ëïõêüíéêá óôéò ó Üñåò, óôá ðéüôá ôá ïñåêôéêü, ôá ðïôþñéá ìå ôï êñáóß êáé ôï ôóéðïõñüêé êáé ôï êýöé äåí Üñãçóå íá Ýñèåé. Ôá ãýëéá êáé ôá êáëáìðïýñéá áêïýãïíôáí óå üëç ôçí áßèïõóá. ÌåôÜ ôï öáãçôü îåêßíçóå êáé ï ïñüò. ¼ëïé ìáæß ìéá ðáñýá -ìéêñïß êáé ìåãüëïé- áðïëáýóáìå ôçí õðýñï ç áõôþ âñáäéü. Åõ áñéóôïýìå üëïõò üóïõò óõììåôåß- áí óå áõôþ ôçí åêäþëùóç ôïõ óõëëüãïõ êáé åõ üìáóôå íá åßìáóôå êáëü êáé íá âñåèïýìå êáé ôïõ ñüíïõ! Ð. Ãïýëáò ÃÉÏÑÔÁÓÔÇÊÅ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÁ Ç ÊÁÈÁÑÁ ÄÅÕÔÅÑÁ Στις 15 Φεβρουαρίου 2010, Καθαρά ευτέρα, παρότι το κρύο ήταν αφόρητο, το πρόγραµµα του ήµου Φραγκίστας για τον εορτασµό της ηµέρας δεν άλλαξε. Έτσι από τις 7 το πρωί, η πρόεδρος των Γυναικών κα Ειρήνη Γ. Φλέγκα φρόντισε να µπει στο καζάνι η πατροπαράδοτη φασολάδα, που µαζί µε τα άλλα σαρακοστιανά, θα δίνονταν στους συγχωριανούς µας! Η επιτυχία της δεδοµένη, µια που τόσα χρόνια η κα Ειρήνη είναι παρούσα στην παρασκευή της. Επειδή όπως προείπαµε έκανε πολύ κρύο, ο κόσµος µαζεύτηκε στο καφενείο του Μάκη Κακιώρη, όπου εγκαταστάθηκαν και τα όργανα που έφερε ο ήµος, και αφού έφαγαν καλά οι συγχωριανοί µας, άκουσαν δυο λόγια από τον ήµαρχο και την Πρόεδρο των Γυναικών. Το γλέντι που κράτησε µε αµείωτο κέφι µέχρι τις απογευµατινές ώρες, άνοιξαν χορεύοντας ο ήµαρχος κ. Θωµάς Μπόνιας και η κα Ειρήνη Γ. Φλέγκα. Ï Ì. ÓôáöõëÜò ôéìþèçêå áðü ôï ÄÞìï ÊáëëéèÝáò Ôïí ÅõñõôÜíá ëïãïôý íç Ìé- Üëç ÓôáöõëÜ, ôßìçóå óå åéäéêþ åêäþëùóç ï ÄÞìïò ÊáëëéèÝáò ÁôôéêÞò, óôéò 4 Ìáñôßïõ 2010, ìå ôçí åõêáéñßá óõìðëþñùóçò 20 ñüíùí áðü ôçí Ýêäïóç õðü ôç äéåýèõíóþ ôïõ, ôïõ ðåñéïäéêïý ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ. Óôçí ðåôõ çìýíç åêäþëùóç, ðáñåõñýèçóáí Üíèñùðïé ôïõ ðíåýìáôïò êáé ôùí ãñáììüôùí, ðïëëïß ÅõñõôÜíåò êáé ößëïé ôïõ. Ôï Å.Ì.Ð. êáôáãñüöåé íåñüìõëïõò Óôï ðëáßóéï åíüò åñåõíçôéêïý ðñïãñüììáôïò ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå íåßïõ ôï , èá ìåëåôçèïýí áðü åéäéêïýò åðéóôþìïíåò ðïõ èá ðåñéïäåýóïõí ôçí Åõñõôáíßá, ïé íåñüìõëïé ôïõ íïìïý. Ôá ðïñßóìáôá ôçò ìåëýôçò áõôþò èá êáôáãñáöïýí óå åéäéêü ôåý ïò ðïõ èá óõíôá èåß ìå ôç ëþîç ôçò Ýñåõíáò. Ç ìåëýôç èá åßíáé éäéáßôåñá ñþóéìç ãéá ôçí êáôáãñáöþ ôïõ ëáúêïý ìáò ðïëéôéóìïý. Ãéá ôçí ïëïêëþñùóç ôçò Ýñåõíáò áðáñáßôçôç èåùñåßôáé ç âïþèåéá ôùí ÄçìÜñ ùí êáé ÐñïÝäñùí Ä.Ä., ïé ïðïßïé åßíáé ïé ðñþôïé ðïõ èá åíçìåñùèïýí ãéá ôï ðñüãñáììá êáé êüèå ðïëßôçò ðïõ äéáèýôåé áíôßóôïé ï õëéêü Þ ãíþóç ãéá üôé áöïñü ôïõò ìýëïõò. ÁÐÏÍÏÌÇ ÔÉÌÇÓ ÓÔÏÍ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ Ê. ÂËÁ Ï ÊáèçãçôÞ Öéëüëïãï êáé Ãåíéêü ÅðéèåùñçôÞ ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò å.ô. Ç ÐáíåõñõôáíéêÞ íùóç ôçí óôçí ÁèÞíá, óå åêäþëùóç ðïõ Ýëáâå þñá óôçí áßèïõóá ôåëåôþí ôçò Åôáéñåßáò Ößëùí ôïõ Ëáïý, ðñïóêüëåóå ôá ìýëç ôçò, óôçí åêäþëùóç ÁðïíïìÞò ÔéìÞò óôïí ÅõñõôÜíá ê. Ðáíáãéþôç Ê. ÂëÜ ï, ÊáèçãçôÞ Öéëïëïãßáò êáé Ãåíéêü ÅðéèåùñçôÞ ÌÝóçò Åêðáéäåýóåùò å.ô. Óôçí åêäþëùóç ðáñýóôçóáí, ï ðñþçí Ðñùèõðïõñãüò ê. Ãñßâáò, ï åêðñüóùðïò ôïõ Áñ éåðéóêüðïõ, ï Óåâáóìéüôáôïò Ìçôñïðïëßôçò Êáñðåíçóßïõ ê.ê. Íéêüëáïò, ï Óåâáóìéüôáôïò Ìçôñïðïëßôçò ÓÜìïõ êáé Éêáñßáò ê.ê. ÅõóÝâéïò, ï ÂïõëåõôÞò Åõñõôáíßáò ê. Çë. Êáñáíßêáò, ï ÍïìÜñ çò Êáñðåíçóßïõ ê. Ê. Êïíôïãåþñãïò, ï ÄÞìáñ ïò Êáñðåíçóßïõ ê. Â. ÊáñáìðÜò, áíþôáôïé êñáôéêïß ëåéôïõñãïß, ïé ÅõñõôÜíåò ÅðéóôÞìïíåò êáé ößëïé ôïõ ôéìùìýíïõ. áéñåôéóìü áðçýèõíáí ï åêðñüóùðïò ôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçíþí êáé ðüóçò ÅëëÜäïò ê. Éåñùíýìïõ ê. ñõó. Ðáðáèáíáóßïõ, ï Ìçôñïðïëßôçò Êáñðåíçóßïõ, ï Ìçôñïðïëßôçò ÓÜìïõ, Êáèçãçôáß Ðáíåðéóôçìßïõ, Áíþôáôïé Äéêáóôéêïß, Åêðáéäåõôéêïß, ê.ëð. Ç åêäþëùóç Ýêëåéóå ìå áðïíïìþ ôéìþí áðü ôï ÍïìÜñ ç Åõñõôáíßáò, ôïí ÄÞìáñ ï êáé ôïí Ðñüåäñï ôçò ÐáíåõñõôáíéêÞò íùóçò êáé áêïëïýèçóáí åõ áñéóôßåò êáé åìðíåõóìýíç ïìéëßá ôïõ ôéìùìýíïõ ê. Ðáíáãéþôç ÂëÜ ïõ. Åìåßò, ùò ðñþçí ìáèçôáß ôïõ ðñýðåé íá áíáöýñïõìå üôé ï Óåâáóôüò ìáò ÊáèçãçôÞò, óôçí ìáêñü óôáäéïäñïìßá ôïõ áíýðôõîå ðïëõó éäþ äñüóç êáé ü,ôé ðñïþëèå áðü ôçí ãñáößäá ôïõ åßíáé äßäáãìá ãéá üëïõò ìáò. Óõíå ßæåé êáé óþìåñá ìå áêáôáðüíçôï æþëï ôçí óõìâïëþ ôïõ óôçí öéëïóïößá êáé åìðëïýôéóå ôçí âéâëéïãñáößá ìå ôéò ðåñéóðïýäáóôåò ìåëýôåò ôïõ. ÓõíÝãñáøå óõããñüììáôá áëëü êáé ðïëëü åðéóôçìïíéêü êáé Üëëá Üñèñá ìåßæïíïò åíäéáöýñïíôïò. Ç øõ ñþ áíáöïñü óôéò óðïõäýò ôïõ êáé ôéò åí ãýíåé åðáããåëìáôéêýò ôïõ äñáóôçñéüôçôåò, äåí ìðïñåß íá áðïäþóåé ôçí üëç ðñïóùðéêüôçôü ôïõ. Åíôñýöçóå ôçí ÅëëçíéêÞ Ãñáììáôåßá êáé äçìïóßåõóå ðñùôïðïñéáêýò ìïíïãñáößåò. Åßíáé ðñïéêéóìýíïò ìå ôüëáíôá êáé éêáíüôçôåò, æç- Öùôïãñáößá áíáìíçóôéêþ ôùí êáèçãçôþí êáé ìáèçôþí ôïõ Ãõìíáóßïõ Êáñðåíçóßïõ ôçò åðï Þò åêåßíçò ëùôþò ôùí çèéêþí áîéþí, äéáêñßíåôáé äéá ôï åýñïò êáé ôï âüèïò ôçò öéëïóïöéêþò ôïõ ðáéäåßáò êáé Ýãéíå ðáñüäåéãìá ðñïò ìßìçóç ãéá ôïõò íåùôýñïõò. Ï õðïãñüöùí ôï ðáñüí êáé ôá áäýëöéá ìïõ: ÉùÜííçò, Óôáõñïýëá êáé Êáôßíá Ìðßêá, åõôõ ßóáìå íá åßìáóôå üëïé ìáèçôáß ôïõ ôéìþìåíïõ óôï ÃõìíÜóéï Êáñðåíçóßïõ ôá äýóêïëá åêåßíá ñüíéá ôçò ïñöüíéáò êáé ôçò áíý åéáò. Ï êáèçãçôþò ìáò üìùò ê. Ðáíáãéþôçò ÂëÜ ïò ìáò Ýìáèå Üñéóôá ãñüììáôá, ìåôáëáìðüäåõóå ôéò ãíþóåéò ôïõ óå ìáò, áëëü Þôáí ößëïò êáé óõìðáñáóôüôçò ôùí êáôáôñåãìýíùí êáé áäõíüìùí, ôïí áñáêôþñéæå ç áíåðéôþäåõôç áðëüôçôá, ç Ýìöõôç åõãýíåéá, ç ãíþóéá êáôáäåêôéêüôçôá êáé ç áðýñáíôç åðéåßêåéá. Ïé ãíþóåéò ðïõ ìáò ìåôýäùóå ìáò óõíïäåýïõí óå üëç ôçí ìåôýðåéôá óôáäéïäñïìßá ìáò. ¼óïé áðü ôïõò ìáèçôýò ôïõ áêïëïõèþóáìå ôçí ÍïìéêÞ ÅðéóôÞìç êáé ãßíáìå Äéêçãüñïé, ç äéäáóêáëßá ôïõ ìáò âïþèçóå óôïí äéáëåêôéêü óõëëïãéóìü ãéá íá åßìáóôå éêáíïß íá óõëëïãéæüìáóôå ãéá êüèå ðñüãìá ðïõ ôßèåôáé åíþðéüí ìáò êáé êáôáäåéêíýåôáé ç óçìáóßá ôçò óõìâïëþò ôïõ óôçí íïìéêþ ìáò åðé åéñçìáôïëïãßá. Áí ï óåâáóôüò ìáò êáèçãçôþò ê. Ð. ÂëÜ ïò äéáâüóåé üóá ãñüöïíôáé óôï êåßìåíï áõôü, áóöáëþò èá åíï ëçèåß áðü ôçí ðñïâïëþ ôùí áñåôþí ôïõ, ðáñüôé ôßðïôá äåí åßíáé õðåñâïëéêü. Åßíáé ìéá åëü éóôç åêäþëùóç ôéìþò ôùí áåéìíþóôùí ãïíýùí ìáò ðñïò áõôüí êáé åõãíùìïóýíçò åìïý êáé ôùí áäåëöþí ìïõ óôïí ìåãüëï ÄÜóêáëü ìáò. ÁèÞíá ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÌÐÉÊÁÓ ÄÉÊÇÃÏÑÏÓ ÐÁÑ ÁÑÅÉÙ ÐÁÃÙ ÄÉÐË. ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÍÏÌÉÊÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÔÐÏÅÊÅ å.ô. Åõ üìáóôå óôïõò üðïõ ãçò Äõôéêïöñáãêéóôéáíïýò, ôï ÁíáóôÜóéìï Öùò íá ðëçììõñßóåé ôéò êáñäéýò ôïõò ÔÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 12ï,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 34ïò Áñ. Öýëëïõ 401-402 ÌÜéïò Éïýíéïò 2013 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα