ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ. Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ. Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού"

Transcript

1 ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού

2 Δξγαζηαθφο ρψξνο ηνπ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο Φψξνο θαζεκεξηλήο απαζρφιεζεο (αξθεηέο ώξεο) Φψξνο πνπ ελαιιάζζνληαη θαζεκεξηλψο δεθάδεο καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί Φψξνο πνπ δηεμάγνληαη καζήκαηα θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο Σπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν Φψξνο ιεηηνπξγεί ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα, απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ Αύθουςα Πληροφορικόσ

3 Έρνπκε ππνρξέσζε, λα δηαθπιάμνπκε έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν λα ηζρχνπλ θάπνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο Οη περί Αζθάιεηας θαη Τγείας ζηελ Δργαζία Νόκοη ηοσ 1996 έως 2011 θαη Οη περί Διατίζηωλ Προδηαγραθώλ Αζθάιεηας θαη Τγείας ζηοσς Υώροσς Δργαζίας Καλοληζκοί ηοσ 2002 (Κ.Γ.Π.174/2002) θαη 2004 (Κ.Γ.Π.494/2004)

4 Η λέξη αίθουςα, θα πρέπει να αντικαταςταθεί με την λέξη Εργαςτήριο Πληροφορικήσ

5 Κάζε τρήζηες ποσ τρεζηκοποηεί ηοσς Η/Τ ηοσ Δργαζηερίοσ Πιεροθορηθής ζα πρέπεη λα γλωρίδεη θαη λα ηερεί ηα αθόιοσζα: Τήξεζε ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Ο θαζεγεηήο/ηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο Ο θαζεγεηήο ηνπ εξγαζηεξίνπ, παίξλεη κέηξα αζθαιείαο γηα απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη θαηαζηξνθήο πξνζσπηθψλ αξρείσλ απφ ηξίηνπο

6 Απαγορεύοληαη ζηελ Αίζοσζα Πιεροθορηθής (θαη ζηελ απνζήθε ηνπ εξγαζηεξίνπ) Μπνπθάιεο κε λεξφ (ή θαη άιια πγξά) Εεζηά ξνθήκαηα Οηηδήπνηε θαγψζηκν Γεληθά απαγνξεχεηαη απζηεξά θάζε είδνπο ξχπαλζε Οθείινπλ φινη λα είλαη ήζπρνη Κηλεηά ηειέθσλα ζα πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλα

7 Γελ ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνπο πάγθνπο ζρνιηθέο ηζάληεο Γελ ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνπο πάγθνπο παιηψλ ή θαη άιισλ αληηθείκελσλ, εθηφο απφ ζεκεηψζεηο θαη βηβιία Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα κελ επηηξέςνπλ ηελ είζνδν ζην εξγαζηήξην, αληηθείκελα ηα νπνία ζεσξνχλ επηθίλδπλα (ιφγσ αζθάιεηαο)

8 Γελ επηηρέπεηαη: Ζ ζχλδεζε ή θαη απνζχλδεζε θαισδίσλ Ζ κεηαθίλεζε κεραλεκάησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Κάζε βιάβε, πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ Ή ηπρφλ αζπλέπεηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ζαο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη άκεζα

9 Οη νζφλεο, νη ππνινγηζηέο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηαζεξνχο πάγθνπο γηα απνθεχγνληαη ηπρφλ αηπρήκαηα Ζ αίζνπζα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρψξν, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα κηα ζρνιηθή ηάμε (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) Πάγθνη εξγαζίαο: ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε λα είλαη ζε χςνο θαηάιιειν γηα ειηθίεο παηδηψλ

10 Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ δηαηήξεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζηε Αίζνπζαο, φπσο Πεξηνξηζκέλε πγξαζία Ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνθξαζία Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο γηα αλζξψπνπο Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεραλήκαηα Δπαξθή αεξηζκφ θαη θσηηζκφ Δμαεξηζκφο ηεο αίζνπζαο Πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ζθφλε θαη έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία

11 Τπεύζσλος Καζεγεηής Δργαζηερίοσ Πιεροθορηθής Γηαηήξεζε Αξρείνπ Ζκεξνιφγην ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ Αξρείν εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίνπ Λνγηζκηθά θαηαγξαθή Βηβιίν ζπκβάλησλ Έληππν θαηαλνκήο καζεηψλ Άιια έγγξαθα Σπληήξεζε - Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ

12 Αζθάιεηα Έιεγρν γηα αζθαιή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη κπαιαληέδεο ζην πάησκα Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαιψδηα ζην πάησκα Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα πνιχπξηδα ζηνπο ειεθηξνδφηεο Ύπαξμε θαη θαιή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο Σχζηεκα ζπλαγεξκνχ

13 Αζθαιέο θιείδσκα πφξηαο θαη παξαζχξσλ Σχζηεκα θχιαμεο ςεθηαθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο ησλ αλαιψζηκσλ, βηληενπξνβνιέα, θιεηδηψλ, άιισλ πιηθψλ ή θαη εμνπιηζκνχ Γξαπηή ελεκέξσζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο πξνο απνθπγή δηάξξεμεο (ζύξα αζθαιείαο, έμνδν θηλδύλνπ, θηγθιηδώκαηα, ζπλαγεξκόο)

14 Καζήθοληα θαη Τποτρεώζεης ηες δηεύζσλζες ηοσ ζτοιείοσ Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε / επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ Δπνπηεία γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ Δπνπηεία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο αίζνπζαο Φξνληίδεη ν ρψξνο λα έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηα θαηάιιεια κέζα εμαεξηζκνχ θαη ππξφζβεζεο Με ηηο αλαγθαίεο εξγαζηεξηαθέο ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη, ζε επαξθή αξηζκφ κνλάδσλ

15 Δπνπηεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο Δπνπηεία γηα ηελ επηζθεπή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ Δπζχλε γηα ηε δηάζεζε ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο ζε δηθαηνχρνπο ρξήζεο ηνπ, ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο

16 Ο Τπεύζσλος Καζεγεηής Αίζοσζας Πιεροθορηθής Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαη αθνχ πξνεγεζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ εξγαζηεξίνπ κεηαμχ θαζεγεηή, δηεπζπληή θαη ζρνιηθήο εθνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ Έιεγρνο βηβιίνπ πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ Έιεγρνο χπαξμεο ησλ θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ Έιεγρνο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ βηληενπξνβνιέα φισλ ησλ άιισλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ Οπνηνδήπνηε άιινο έιεγρνο θξηζεί απαξαίηεηνο απφ ηνλ θαζεγεηή θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ εξγαζηεξίνπ

17 Τήξεζε αξρείνπ εμνπιηζκνχ Τήξεζε Γειηίσλ κεραλεκάησλ Πξφιεςε πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Πξνεηδνπνίεζε γηα ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ. (Πξνθνξηθή θαη γξαπηή ελεκέξσζε) Παξνρή ππνζηήξημεο επί ζεκάησλ ρξήζεο ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο απφ εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ

18 Ο θαζεγεηής Πιεροθορηθής έτεη ηελ εσζύλε Να εμνηθεηψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο κε ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Να ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ην Σρέδην Γξάζεο - Δθθέλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Να ελεκεξψλεη θαη λα είλαη ειεπζέξα πξνζβάζηκα ηα ζεκεία εμφδνπ ζε πεξίπησζε άκεζεο εθθέλσζεο Όπνπ θίλδπλνο είλαη αλαπφθεπθηνο λα γίλεη θαηαγξαθή - εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε κείσζή ηνπ ζε απνδεθηφ επίπεδν

19 Όια ηα αηπρήκαηα, ηα παξ 'νιίγνλ αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνί, αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν έθζεζεο αηπρήκαηνο ηνπ εξγαζηεξίνπ Κνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ λα ειέγρεηαη θαη αλαλεψλεηαη ηαθηηθά (εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη) Οη ππξνζβεζηήξεο λα βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο θαη ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε Δλήκεξνο ζηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ

20 ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΓΕΙΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ

21 ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΓΔΙΑ ΙΓΑΝΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Να δηαζέηεη επαξθή θπζηθφ ρψξν Να δηαζέηεη ζσζηή ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε Να δηαζέηεη επαξθή δσηηθφ ρψξν Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε ηεο κηαο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηελ άιιε Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή

22 Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή πξφζβαζε φισλ ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ Να εμαζθαιίδεη θαηάιιειε εξγνλνκηθή αλαρσξνηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ (min.1,5m.) γηα απξφζθνπηε θαη αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζην εξγαζηήξην Άκεζε απνκάθξπλζε παιηνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ

23 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θσηεηλφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο Αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ θνπξηηλψλ Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν αλαηνιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα έλα εξγαζηήξην, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ είζνδν πεξηηηνχ θαη ελνριεηηθνχ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηνθάλεηαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο

24 Ζ θαηάιιειε δηαθφζκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπκβάιιεη Σηελ ςπρηθή εξεκία Δλεκεξψλεη γηα ηελ ελδεηθλπφκελε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ

25 Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελεκέξσζεο θαη ππνβνήζεζεο κε αλάξηεζε ζηνπο ηνίρνπο αθηζψλ πνπ ζα παξνπζηάδνπλ Δξγνλνκηθά ζσζηέο ζηάζεηο ηνπ καζεηή κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή Απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη, ηφζν απφ ηελ πξνζσπηθή ζέζε εξγαζίαο

26 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΥΩΣΙΜΟΤ

27 Ζ ζπγθέληξσζε ζην πιεθηξνιφγην θαη ε αλάγλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πάλσ ζηελ νζφλε απαηηνχλ δηαθνξεηηθφ θσηηζκφ Δπίπεδα θσηηζκνχ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, νη ηηκέο γηα ηνλ νξηδφληην θσηηζκφ βξίζθνληαη κεηαμχ Lux. Ποςότητα φωτιςμού

28 Θάκβωζε. (Μείσζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο όξαζεο, πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο ιακπξόηεηαο κέζα ζην πεδίν όξαζεο από πνιύ πςειέο ιακπξόηεηεο ή από αληηζέζεηο ηνπ ρώξνπ) Αληηκεησπίδεηαη κε κείσζε ηεο ιακπξφηεηαο Αχμεζε ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ θσηεηλήο πεγήο θαη γξακκήο ηνπ παξαηεξεηή (40 ) Τα θσηηζηηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ςειφηεξα Καζψο θαη ηνπνζέηεζε ζηελφκαθξσλ θσηηζηηθψλ παξάιιεια πξνο ηε γξακκή φξαζεο ηνπ καζεηή

29 Οκοηοκορθία - Γηάτσζε - θίαζε: Αληηκεησπίδνληαη κφλν κε ηε ζσζηή επηινγή, δηάηαμε θαη ηνπνζέηεζε ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Αλαθιάζεης: Οθείινληαη ζηε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ θαη ησλ παξάζπξσλ Έλαο απιφο ηξφπνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο θιίζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο νζφλεο απφ 5-105

30 Δργολοκηθές Αρτές: Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ παξάζπξα κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηηο νζφλεο Ο νπηηθφο άμνλαο ηνπ καζεηή πξέπεη λα είλαη παξάιιεινο πξνο ηε δηάηαμε ησλ παξαζχξσλ Σπζηήλεηαη φπσο ζηα παξάζπξα ηνπνζεηεζνχλ θνπξηίλεο κε ρξψκα αλνηθηφ θαη χθαλζε ππθλή θαη νκαιή Οη νζφλεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ ηα παξάζπξα πεξίπνπ 1κ. απφζηαζε Να ππάξρεη νκνηφκνξθνο θσηηζκφο Τα θσηηζηηθά πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζεηξέο παξάιιειεο πξνο ηα παξάζπξα Οη ιακπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ςειά Τα έπηπια πξέπεη λα είλαη ρακειήο αλαθιαζηηθφηεηαο

31 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ - ΤΓΡΑΙΑ ΑΕΡΙΜΟ

32 Οη ζηαζκνί εξγαζίαο (θπξίσο νη νζόλεο), ηα θσηηζηηθά θαη νη ίδηνη νη καζεηέο είλαη πεγέο ζεξκφηεηαο κέζα ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ Δίλαη απαξαίηεηνο ν ζσζηφο αεξηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη ν θιηκαηηζκφο / αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ Ο αεξηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άλεζε θαη ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ Ο αεξηζκφο - θιηκαηηζκφο δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιή πγεία θαζψο θαη ζηελ άλεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ

33 Τνπνζέηεζε αλεκηζηήξσλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζσζηέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηηο ζεξκέο πεξηφδνπο Τνπνζέηεζε ηνληζηψλ αέξα αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο ζθφλεο θαη δηαθφξσλ βιαβεξψλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ αίζνπζα Αλ είλαη εθηθηφ, ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ κειεηεκέλν, ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπγθέληξσζε ζθφλεο κέζα ζηνλ ρψξν, θαζψο θαη δεκηνπξγία άλεησλ ζπλζεθψλ

34 Οη δηάθνξνη αλεπηζχκεηνη ήρνη θαη νη ζφξπβνη πξνθαινχλ ελνριήζεηο, δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απηνζπγθέληξσζε Τν εξγαζηήξην δελ πξέπεη λα ζπλνξεχεη κε άιια εξγαζηήξηα Τν κέγηζην επηηξεπηφ φξην γηα ήρνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο ρψξνπο είλαη 60dB Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο δηάθνξεο ερεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππνινγηζηψλ Ήχοσ - Θόρυβοσ

35 Ζ αλζξσπνκεηξία είλαη θιάδνο ηεο εξγνλνκίαο θαη αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ κεγεζψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, έηζη ψζηε απηφ λα ηαηξηάδεη ζηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ Οη πην ζπλεζηζκέλεο αηηίεο θφπσζεο, εθλεπξηζκνχ, ιαζψλ θαη ηξαπκαηηζκψλ είλαη ε άγλνηα ή ε αδηαθνξία ησλ ζρεδηαζηψλ γηα ην ζέκα απηφ Ανθρωπομετρικϊ ςτοιχεύα

36 Σην ζρνιηθφ εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ηα έπηπιά ηνπ εθηφο απφ ηηο Μεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο Μεηαβιεηέο ηνπ θχινπ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπο, έρνπκε θαη ηε παληειή απνπζία αλζξσπνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ δηθφ καο καζεηηθφ πιεζπζκφ

37 Θα πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο: Τφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηα πξάγκαηά ηνπο Γηα ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ Ο πάγθνο εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη επαξθείο δηαζηάζεηο Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ρακειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο Καη λα έρεη ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί Καη λα είλαη βακκέλε ζε έλα νπδέηεξν ρξψκα Η θϋςη εργαςύασ του μαθητό

38 Τν χςνο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο Γηα δαθηπινγξάθεζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 68 θαη 72 εθ. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 150 x 90 εθ Ζ ελδεηθλπφκελε απφζηαζε ηεο νζφλεο απφ ην καζεηή είλαη κεηαμχ 40 θαη 60 εθ. Τν άλσ άθξν ηεο νζφλεο ζα πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξα απφ ην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ καζεηή Τν θέληξν ηεο νζφλεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ρακειφηεξα απφ ην νξηδφληην επίπεδν, πνπ δηέξρεηαη απφ ην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ καζεηή Ο ρψξνο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη εληειψο ειεχζεξνο (70 εθ)

39 Τν θάζηζκα εξγαζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζηξέθεηαη κε επθνιία πξνο ηνλ θαζεγεηή ή ηνλ πίλαθα Τν θάζηζκα πξέπεη λα δηαζέηεη ξφδεο θαη πεξηζηξεθφκελε έδξα Τν θάζηζκα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελν ζην χςνο Ζ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θακπχιεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Πξέπεη λα ξπζκίδεηαη σο πξνο ην χςνο θαη ηελ θιίζε ηεο

40 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζεηαη ν καζεηήο κπξνζηά ζηνλ Ζ/Υ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πγεία ηνπ Τν χςνο ηνπ θαζίζκαηνο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηα αλζξσπνκεηξηθά κεγέζε ηνπ θάζε καζεηή Ο θνξκφο ηνπ ζψκαηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ηα άλσ άθξα θνληά ζηνλ θνξκφ Ζ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο πξέπεη λα ζηεξίδεη θαιά ηελ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ηνπ καζεηή Η ςτϊςη του μαθητό

41 Ο απρέλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ειαθξά θάκςε πξνο ηα εκπξφο Τα πφδηα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη απξφζθνπηα ζην ρψξν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Τα πφδηα πξέπεη λα αθνπκπνχλ ζηαζεξά ζην δάπεδν

42 Οι περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα Νόμοι του 1996 ϋωσ 2011 και Οι περύ Ελαχύςτων Προδιαγραφών Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτουσ Φώρουσ Εργαςύασ Κανονιςμού του 2002 (Κ.Δ.Π.174/2002) και 2004 (Κ.Δ.Π.494/2004)

43 Έξοδοι Διαφυγόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ Εκκϋνωςη χώρου - ολοκληρωμϋνη / κατϊλληλη ςηματοδότηςη Σπζηήλεηαη, νινθιεξσκέλε ή θαη θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε. Σπζηήλεηαη, φπσο ηνπνζεηεζνχλ ζηηο αίζνπζεο ζρεδηαγξάκκαηα θαη νδεγίεο δηαθπγήο, θαζψο επίζεο θαη βέιε θαηεχζπλζεο ζηα δξνκνιφγηα δηαθπγήο, ζηνπο δηαδξφκνπο, ζηηο ζχξεο, ή ζε άιιεο εμφδνπο πνπ πξννξίδνληαη σο κέζα δηαθπγήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 31(2,3) ησλ πην πάλσ Νόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ 4, 6.

44 Έλεγχοσ χϋδιο Δρϊςησ χολεύου Ελεύθερη Πρόςβαςη - μϋςα διαφυγόσ και ϋξοδοι κινδύνου Παξάιεηςε δηαηήξεζεο ειεχζεξεο απφ εκπφδηα ζε φιεο ηηο αίζνπζεο νη έμνδνη θηλδχλνπ. Σπζηήλεηαη λα είλαη πάληνηε μεθιείδσηεο (π.ρ. έμνδνη θηλδχλνπ ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο εξγαζηήξηα, πνιιαπιήο ρξήζεο, αίζνπζεο δηαιέμεσλ, εηδηθέο αίζνπζεο θιπ). Να ππάξρεη δειαδή, άκεζε πξφζβαζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο φπσο ην πξνβιέπεη θαη ε ζρεηηθή κε ηνλ Νφκν Ννκνζεζία. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Άξζξσλ 31(2), θαη 31(3) θαη Καλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο.

45 Παρϊλειψη κατϊλληλησ και διαρκούσ όμανςησ Οι περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα Νόμοι του 1996 ϋωσ 2011 Παξάιεηςε θαηάιιειεο θαη δηαξθνχο ζήκαλζεο ζηηο νδνχο θαη εμφδνπο δηαθπγήο θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ 6. Σπζηήλεηαη, φπσο ηνπνζεηεζνχλ νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο εθεί φπνπ πξνβιέπεη ε θαηά Νφκν Ννκνζεζία. (π.ρ. εμφδνπο θηλδχλνπ, νδνί δηαθπγήο, ππξνζβεζηηθά ζεκεία, ρψξνο πγξαεξίσλ, ειεθηξηθνί πίλαθεο, ιεβεηνζηάζην, πξψηεο βνήζεηεο, ρεκηθά, επηθίλδπλα ζεκεία, δηάθνξνη άιινη θίλδπλνη, θ.α.) Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 31(2,3) ησλ πην πάλσ Νόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ 3,4 θαη 6. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο Τσλ Πεξί Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθώλ Γηα Τε Σήκαλζε Αζθάιεηαο Καη Υγείαο Σηελ Δξγαζία Καλνληζκώλ Τνπ 2000.

46 Πυραςφϊλεια όμανςη πυροςβεςτικών ςημεύων Όια ηα ππξνζβεζηηθά ζεκεία, πξέπεη λα ζεκαηνδνηεζνχλ θαηάιιεια κε εκθαλή θαη επθξηλή ζήκαλζε, γηα ην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηά Νφκν Ννκνζεζία. Σπζηήλεηαη επηθνηλσλία κε ηελ νηθεία ζρνιηθή εθνξεία θαη ηελ εηαηξεία ζπληήξεζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 32(2) ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη παξάβαζε ησλ Καλνληζκώλ 3 θαη 4.

47 χϋδιο Δρϊςησ χολεύου Έλεγχοσ Πυραςφϊλεια Κατϊλληλοι πυροςβεςτόρεσ Ύπαξμε θαηάιιεινπ θαη ζπληεξεκέλνπ ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα θαηάζβεζε θσηηάο. Οη ππξνζβεζηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη εππξφζηηνη θαη εχρξεζηνη θνληά ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ αηζνπζψλ. Σπζηήλεηαη, εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ νξζή ρξήζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ. Σπζηήλεηαη φπσο ηνπνζεηεζεί ην θαηάιιειν είδνο ππξνζβεζηήξα (CO 2 ή H 2 O ή θαη ζθφλεο), εθεί πνπ απνπζηάδεη θαη ρξεηάδεηαη ζε χςνο 1,20κ. απφ ην δάπεδν θνληά ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ αηζνπζψλ. (π.ρ. εξγαζηήξηα, αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεο, εηδηθέο αίζνπζεο, θαζεγεηηθόο ζύιινγνο, γξακκαηεία - CO 2, ιεβεηνζηάζην - ζθόλεο, βηβιηνζήθε - H 2 O, ή θαη όπνπ αιινύ θξίλεηαη αλαγθαίν ). Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 32(1) θαη ησλ Καλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο.

48 Έξοδοι κινδύνου που προορύζονται ωσ μϋςα διαφυγόσ Δξγαζηήξηα: Όπνπ νη ζχξεο θηλδχλνπ δελ αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ ή θαη δελ έρνπλ ζχξηε παληθνχ, ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζχξηε παληθνχ, ψζηε λα αλνίγνπλ εχθνια απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά πξνο ηα έμσ, απφ θάζε πξφζσπν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εθθέλσζεο. Σπζηήλεηαη, φπσο γίλνπλ νη δένπζεο αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Άξζξσλ 31(2) θαη (3) ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη παξάβαζε ησλ Καλνληζκώλ 3,4,5 θαη 7.

49 Πρώτεσ Βοόθειεσ ςτο Φώρο Εργαςύασ Κουτύ Πρώτων Βοηθειών Οη ρψξνη εξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ Πξψησλ Βνεζεηψλ. Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη επαξθέο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε νηαδήπνηε πξφζσπα ηξαπκαηηζηνχλ ή θαη αζζελήζνπλ ζηελ εξγαζία. Σπζηήλεηαη, (εθεί πνπ απνπζηάδνπλ π.ρ. εξγαζηήξηα θαη αίζνπζα θαζεγεηώλ), ηνπνζεηεζνχλ ςειά ζην ηνίρν θνπηηά Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη εμνπιηζηνχλ θαηάιιεια κε ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, φπσο πξνβιέπεη θαη ε ζρεηηθή κε ην Νφκν Ννκνζεζία. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 28(1) θαλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη ησλ

50 Εκτιθϋμενα καλώδια ςτο ϋδαφοσ Δθηηζέκελα θαιψδηα ή θαη πνιχπξηδα ζην πάησκα κέζα ζην γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο αιιά θαη ζε εξγαζηήξηα. Τα πην πάλσ κπνξεί λα απνθεπρζνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ξεπκαηνδνηψλ. Δπίζεο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεραληθή πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ 5, 7.

51 Θερμϋσ επιφϊνειεσ Θερμϊςτρεσ Κύνδυνοσ πυρκαγιϊσ Οη ζφκπεο αινγφλνπ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο ησλ δηαθφξσλ γξαθείσλ πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE. Πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη φηαλ απνκαθξχλνληαη νη ππεχζπλνη θαη θπζηθά λα είλαη καθξηά απφ ππξνζεξκηθφ θνξηίν. Ζ παξνπζία ηέηνησλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ησλ Τ.Υ. θαη ηεο νηθείαο ζρνιηθήο εθνξείαο.

52 Σεχνητόσ αεριςμόσ Ανεμιςτόρεσ με πόδι Όινη νη αλεκηζηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζρνιείν πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE. Πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη φηαλ απνκαθξχλνληαη νη ππεχζπλνη. Σπζηήλεηαη ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ αλεκηζηήξσλ κε πφδη κε αλεκηζηήξεο ηνίρνπ, εθεί φπνπ ρξεηάδεηαη. Ζ παξνπζία ηέηνησλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ησλ Τ.Υ. θαη ηεο νηθείαο ζρνιηθήο εθνξείαο.

53 ύςτημα ςυναγερμού Τν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ηνπ ζρνιείνπ είλαη απελεξγνπνηεκέλν ή θαη δελ ιεηηνπξγεί, θαηά παξάβαζε ησλ νδεγηψλ ηεο εγθπθιίνπ κε Αξ. Φαθ.: , εκεξνκελίαο 8 Φεβξνπαξίνπ Σπζηήλεηαη φπσο εθαξκνζηνχλ νη πξφλνηεο ηεο εγθπθιίνπ ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ ΥΠΠ. Σπγθεθξηκέλα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ππάιιειν ηεο εθνξείαο. Βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ νδεγηώλ ηεο εγθπθιίνπ, Δγθύθιηνο ΥΠΠ εκεξνκελίαο 8 Φεβξνπαξίνπ 2010 κε Αξ. Φαθ.:

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα