ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ. Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ. Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού"

Transcript

1 ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού

2 Δξγαζηαθφο ρψξνο ηνπ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο Φψξνο θαζεκεξηλήο απαζρφιεζεο (αξθεηέο ώξεο) Φψξνο πνπ ελαιιάζζνληαη θαζεκεξηλψο δεθάδεο καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί Φψξνο πνπ δηεμάγνληαη καζήκαηα θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο Σπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν Φψξνο ιεηηνπξγεί ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα, απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ Αύθουςα Πληροφορικόσ

3 Έρνπκε ππνρξέσζε, λα δηαθπιάμνπκε έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν λα ηζρχνπλ θάπνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο Οη περί Αζθάιεηας θαη Τγείας ζηελ Δργαζία Νόκοη ηοσ 1996 έως 2011 θαη Οη περί Διατίζηωλ Προδηαγραθώλ Αζθάιεηας θαη Τγείας ζηοσς Υώροσς Δργαζίας Καλοληζκοί ηοσ 2002 (Κ.Γ.Π.174/2002) θαη 2004 (Κ.Γ.Π.494/2004)

4 Η λέξη αίθουςα, θα πρέπει να αντικαταςταθεί με την λέξη Εργαςτήριο Πληροφορικήσ

5 Κάζε τρήζηες ποσ τρεζηκοποηεί ηοσς Η/Τ ηοσ Δργαζηερίοσ Πιεροθορηθής ζα πρέπεη λα γλωρίδεη θαη λα ηερεί ηα αθόιοσζα: Τήξεζε ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Ο θαζεγεηήο/ηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο Ο θαζεγεηήο ηνπ εξγαζηεξίνπ, παίξλεη κέηξα αζθαιείαο γηα απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη θαηαζηξνθήο πξνζσπηθψλ αξρείσλ απφ ηξίηνπο

6 Απαγορεύοληαη ζηελ Αίζοσζα Πιεροθορηθής (θαη ζηελ απνζήθε ηνπ εξγαζηεξίνπ) Μπνπθάιεο κε λεξφ (ή θαη άιια πγξά) Εεζηά ξνθήκαηα Οηηδήπνηε θαγψζηκν Γεληθά απαγνξεχεηαη απζηεξά θάζε είδνπο ξχπαλζε Οθείινπλ φινη λα είλαη ήζπρνη Κηλεηά ηειέθσλα ζα πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλα

7 Γελ ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνπο πάγθνπο ζρνιηθέο ηζάληεο Γελ ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνπο πάγθνπο παιηψλ ή θαη άιισλ αληηθείκελσλ, εθηφο απφ ζεκεηψζεηο θαη βηβιία Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα κελ επηηξέςνπλ ηελ είζνδν ζην εξγαζηήξην, αληηθείκελα ηα νπνία ζεσξνχλ επηθίλδπλα (ιφγσ αζθάιεηαο)

8 Γελ επηηρέπεηαη: Ζ ζχλδεζε ή θαη απνζχλδεζε θαισδίσλ Ζ κεηαθίλεζε κεραλεκάησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Κάζε βιάβε, πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ Ή ηπρφλ αζπλέπεηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ζαο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη άκεζα

9 Οη νζφλεο, νη ππνινγηζηέο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηαζεξνχο πάγθνπο γηα απνθεχγνληαη ηπρφλ αηπρήκαηα Ζ αίζνπζα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρψξν, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα κηα ζρνιηθή ηάμε (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) Πάγθνη εξγαζίαο: ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε λα είλαη ζε χςνο θαηάιιειν γηα ειηθίεο παηδηψλ

10 Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ δηαηήξεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζηε Αίζνπζαο, φπσο Πεξηνξηζκέλε πγξαζία Ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνθξαζία Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο γηα αλζξψπνπο Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεραλήκαηα Δπαξθή αεξηζκφ θαη θσηηζκφ Δμαεξηζκφο ηεο αίζνπζαο Πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ζθφλε θαη έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία

11 Τπεύζσλος Καζεγεηής Δργαζηερίοσ Πιεροθορηθής Γηαηήξεζε Αξρείνπ Ζκεξνιφγην ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ Αξρείν εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίνπ Λνγηζκηθά θαηαγξαθή Βηβιίν ζπκβάλησλ Έληππν θαηαλνκήο καζεηψλ Άιια έγγξαθα Σπληήξεζε - Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ

12 Αζθάιεηα Έιεγρν γηα αζθαιή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη κπαιαληέδεο ζην πάησκα Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαιψδηα ζην πάησκα Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα πνιχπξηδα ζηνπο ειεθηξνδφηεο Ύπαξμε θαη θαιή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο Σχζηεκα ζπλαγεξκνχ

13 Αζθαιέο θιείδσκα πφξηαο θαη παξαζχξσλ Σχζηεκα θχιαμεο ςεθηαθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο ησλ αλαιψζηκσλ, βηληενπξνβνιέα, θιεηδηψλ, άιισλ πιηθψλ ή θαη εμνπιηζκνχ Γξαπηή ελεκέξσζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο πξνο απνθπγή δηάξξεμεο (ζύξα αζθαιείαο, έμνδν θηλδύλνπ, θηγθιηδώκαηα, ζπλαγεξκόο)

14 Καζήθοληα θαη Τποτρεώζεης ηες δηεύζσλζες ηοσ ζτοιείοσ Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε / επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ Δπνπηεία γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ Δπνπηεία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο αίζνπζαο Φξνληίδεη ν ρψξνο λα έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηα θαηάιιεια κέζα εμαεξηζκνχ θαη ππξφζβεζεο Με ηηο αλαγθαίεο εξγαζηεξηαθέο ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη, ζε επαξθή αξηζκφ κνλάδσλ

15 Δπνπηεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο Δπνπηεία γηα ηελ επηζθεπή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ Δπζχλε γηα ηε δηάζεζε ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο ζε δηθαηνχρνπο ρξήζεο ηνπ, ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο

16 Ο Τπεύζσλος Καζεγεηής Αίζοσζας Πιεροθορηθής Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαη αθνχ πξνεγεζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ εξγαζηεξίνπ κεηαμχ θαζεγεηή, δηεπζπληή θαη ζρνιηθήο εθνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ Έιεγρνο βηβιίνπ πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ Έιεγρνο χπαξμεο ησλ θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ Έιεγρνο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ βηληενπξνβνιέα φισλ ησλ άιισλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ Οπνηνδήπνηε άιινο έιεγρνο θξηζεί απαξαίηεηνο απφ ηνλ θαζεγεηή θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ εξγαζηεξίνπ

17 Τήξεζε αξρείνπ εμνπιηζκνχ Τήξεζε Γειηίσλ κεραλεκάησλ Πξφιεςε πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Πξνεηδνπνίεζε γηα ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ. (Πξνθνξηθή θαη γξαπηή ελεκέξσζε) Παξνρή ππνζηήξημεο επί ζεκάησλ ρξήζεο ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο απφ εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ

18 Ο θαζεγεηής Πιεροθορηθής έτεη ηελ εσζύλε Να εμνηθεηψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο κε ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Να ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ην Σρέδην Γξάζεο - Δθθέλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Να ελεκεξψλεη θαη λα είλαη ειεπζέξα πξνζβάζηκα ηα ζεκεία εμφδνπ ζε πεξίπησζε άκεζεο εθθέλσζεο Όπνπ θίλδπλνο είλαη αλαπφθεπθηνο λα γίλεη θαηαγξαθή - εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε κείσζή ηνπ ζε απνδεθηφ επίπεδν

19 Όια ηα αηπρήκαηα, ηα παξ 'νιίγνλ αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνί, αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν έθζεζεο αηπρήκαηνο ηνπ εξγαζηεξίνπ Κνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ λα ειέγρεηαη θαη αλαλεψλεηαη ηαθηηθά (εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη) Οη ππξνζβεζηήξεο λα βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο θαη ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε Δλήκεξνο ζηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ

20 ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΓΕΙΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ

21 ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΓΔΙΑ ΙΓΑΝΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Να δηαζέηεη επαξθή θπζηθφ ρψξν Να δηαζέηεη ζσζηή ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε Να δηαζέηεη επαξθή δσηηθφ ρψξν Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε ηεο κηαο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηελ άιιε Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή

22 Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή πξφζβαζε φισλ ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ Να εμαζθαιίδεη θαηάιιειε εξγνλνκηθή αλαρσξνηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ (min.1,5m.) γηα απξφζθνπηε θαη αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζην εξγαζηήξην Άκεζε απνκάθξπλζε παιηνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ

23 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θσηεηλφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο Αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ θνπξηηλψλ Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν αλαηνιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα έλα εξγαζηήξην, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ είζνδν πεξηηηνχ θαη ελνριεηηθνχ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηνθάλεηαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο

24 Ζ θαηάιιειε δηαθφζκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπκβάιιεη Σηελ ςπρηθή εξεκία Δλεκεξψλεη γηα ηελ ελδεηθλπφκελε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ

25 Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελεκέξσζεο θαη ππνβνήζεζεο κε αλάξηεζε ζηνπο ηνίρνπο αθηζψλ πνπ ζα παξνπζηάδνπλ Δξγνλνκηθά ζσζηέο ζηάζεηο ηνπ καζεηή κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή Απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη, ηφζν απφ ηελ πξνζσπηθή ζέζε εξγαζίαο

26 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΥΩΣΙΜΟΤ

27 Ζ ζπγθέληξσζε ζην πιεθηξνιφγην θαη ε αλάγλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πάλσ ζηελ νζφλε απαηηνχλ δηαθνξεηηθφ θσηηζκφ Δπίπεδα θσηηζκνχ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, νη ηηκέο γηα ηνλ νξηδφληην θσηηζκφ βξίζθνληαη κεηαμχ Lux. Ποςότητα φωτιςμού

28 Θάκβωζε. (Μείσζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο όξαζεο, πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο ιακπξόηεηαο κέζα ζην πεδίν όξαζεο από πνιύ πςειέο ιακπξόηεηεο ή από αληηζέζεηο ηνπ ρώξνπ) Αληηκεησπίδεηαη κε κείσζε ηεο ιακπξφηεηαο Αχμεζε ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ θσηεηλήο πεγήο θαη γξακκήο ηνπ παξαηεξεηή (40 ) Τα θσηηζηηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ςειφηεξα Καζψο θαη ηνπνζέηεζε ζηελφκαθξσλ θσηηζηηθψλ παξάιιεια πξνο ηε γξακκή φξαζεο ηνπ καζεηή

29 Οκοηοκορθία - Γηάτσζε - θίαζε: Αληηκεησπίδνληαη κφλν κε ηε ζσζηή επηινγή, δηάηαμε θαη ηνπνζέηεζε ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Αλαθιάζεης: Οθείινληαη ζηε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ θαη ησλ παξάζπξσλ Έλαο απιφο ηξφπνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο θιίζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο νζφλεο απφ 5-105

30 Δργολοκηθές Αρτές: Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ παξάζπξα κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηηο νζφλεο Ο νπηηθφο άμνλαο ηνπ καζεηή πξέπεη λα είλαη παξάιιεινο πξνο ηε δηάηαμε ησλ παξαζχξσλ Σπζηήλεηαη φπσο ζηα παξάζπξα ηνπνζεηεζνχλ θνπξηίλεο κε ρξψκα αλνηθηφ θαη χθαλζε ππθλή θαη νκαιή Οη νζφλεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ ηα παξάζπξα πεξίπνπ 1κ. απφζηαζε Να ππάξρεη νκνηφκνξθνο θσηηζκφο Τα θσηηζηηθά πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζεηξέο παξάιιειεο πξνο ηα παξάζπξα Οη ιακπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ςειά Τα έπηπια πξέπεη λα είλαη ρακειήο αλαθιαζηηθφηεηαο

31 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ - ΤΓΡΑΙΑ ΑΕΡΙΜΟ

32 Οη ζηαζκνί εξγαζίαο (θπξίσο νη νζόλεο), ηα θσηηζηηθά θαη νη ίδηνη νη καζεηέο είλαη πεγέο ζεξκφηεηαο κέζα ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ Δίλαη απαξαίηεηνο ν ζσζηφο αεξηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη ν θιηκαηηζκφο / αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ Ο αεξηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άλεζε θαη ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ Ο αεξηζκφο - θιηκαηηζκφο δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιή πγεία θαζψο θαη ζηελ άλεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ

33 Τνπνζέηεζε αλεκηζηήξσλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζσζηέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηηο ζεξκέο πεξηφδνπο Τνπνζέηεζε ηνληζηψλ αέξα αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο ζθφλεο θαη δηαθφξσλ βιαβεξψλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ αίζνπζα Αλ είλαη εθηθηφ, ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ κειεηεκέλν, ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπγθέληξσζε ζθφλεο κέζα ζηνλ ρψξν, θαζψο θαη δεκηνπξγία άλεησλ ζπλζεθψλ

34 Οη δηάθνξνη αλεπηζχκεηνη ήρνη θαη νη ζφξπβνη πξνθαινχλ ελνριήζεηο, δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απηνζπγθέληξσζε Τν εξγαζηήξην δελ πξέπεη λα ζπλνξεχεη κε άιια εξγαζηήξηα Τν κέγηζην επηηξεπηφ φξην γηα ήρνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο ρψξνπο είλαη 60dB Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο δηάθνξεο ερεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππνινγηζηψλ Ήχοσ - Θόρυβοσ

35 Ζ αλζξσπνκεηξία είλαη θιάδνο ηεο εξγνλνκίαο θαη αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ κεγεζψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, έηζη ψζηε απηφ λα ηαηξηάδεη ζηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ Οη πην ζπλεζηζκέλεο αηηίεο θφπσζεο, εθλεπξηζκνχ, ιαζψλ θαη ηξαπκαηηζκψλ είλαη ε άγλνηα ή ε αδηαθνξία ησλ ζρεδηαζηψλ γηα ην ζέκα απηφ Ανθρωπομετρικϊ ςτοιχεύα

36 Σην ζρνιηθφ εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ηα έπηπιά ηνπ εθηφο απφ ηηο Μεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο Μεηαβιεηέο ηνπ θχινπ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπο, έρνπκε θαη ηε παληειή απνπζία αλζξσπνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ δηθφ καο καζεηηθφ πιεζπζκφ

37 Θα πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο: Τφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηα πξάγκαηά ηνπο Γηα ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ Ο πάγθνο εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη επαξθείο δηαζηάζεηο Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ρακειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο Καη λα έρεη ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί Καη λα είλαη βακκέλε ζε έλα νπδέηεξν ρξψκα Η θϋςη εργαςύασ του μαθητό

38 Τν χςνο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο Γηα δαθηπινγξάθεζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 68 θαη 72 εθ. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 150 x 90 εθ Ζ ελδεηθλπφκελε απφζηαζε ηεο νζφλεο απφ ην καζεηή είλαη κεηαμχ 40 θαη 60 εθ. Τν άλσ άθξν ηεο νζφλεο ζα πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξα απφ ην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ καζεηή Τν θέληξν ηεο νζφλεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ρακειφηεξα απφ ην νξηδφληην επίπεδν, πνπ δηέξρεηαη απφ ην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ καζεηή Ο ρψξνο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη εληειψο ειεχζεξνο (70 εθ)

39 Τν θάζηζκα εξγαζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζηξέθεηαη κε επθνιία πξνο ηνλ θαζεγεηή ή ηνλ πίλαθα Τν θάζηζκα πξέπεη λα δηαζέηεη ξφδεο θαη πεξηζηξεθφκελε έδξα Τν θάζηζκα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελν ζην χςνο Ζ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θακπχιεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Πξέπεη λα ξπζκίδεηαη σο πξνο ην χςνο θαη ηελ θιίζε ηεο

40 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζεηαη ν καζεηήο κπξνζηά ζηνλ Ζ/Υ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πγεία ηνπ Τν χςνο ηνπ θαζίζκαηνο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηα αλζξσπνκεηξηθά κεγέζε ηνπ θάζε καζεηή Ο θνξκφο ηνπ ζψκαηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ηα άλσ άθξα θνληά ζηνλ θνξκφ Ζ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο πξέπεη λα ζηεξίδεη θαιά ηελ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ηνπ καζεηή Η ςτϊςη του μαθητό

41 Ο απρέλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ειαθξά θάκςε πξνο ηα εκπξφο Τα πφδηα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη απξφζθνπηα ζην ρψξν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Τα πφδηα πξέπεη λα αθνπκπνχλ ζηαζεξά ζην δάπεδν

42 Οι περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα Νόμοι του 1996 ϋωσ 2011 και Οι περύ Ελαχύςτων Προδιαγραφών Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτουσ Φώρουσ Εργαςύασ Κανονιςμού του 2002 (Κ.Δ.Π.174/2002) και 2004 (Κ.Δ.Π.494/2004)

43 Έξοδοι Διαφυγόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ Εκκϋνωςη χώρου - ολοκληρωμϋνη / κατϊλληλη ςηματοδότηςη Σπζηήλεηαη, νινθιεξσκέλε ή θαη θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε. Σπζηήλεηαη, φπσο ηνπνζεηεζνχλ ζηηο αίζνπζεο ζρεδηαγξάκκαηα θαη νδεγίεο δηαθπγήο, θαζψο επίζεο θαη βέιε θαηεχζπλζεο ζηα δξνκνιφγηα δηαθπγήο, ζηνπο δηαδξφκνπο, ζηηο ζχξεο, ή ζε άιιεο εμφδνπο πνπ πξννξίδνληαη σο κέζα δηαθπγήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 31(2,3) ησλ πην πάλσ Νόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ 4, 6.

44 Έλεγχοσ χϋδιο Δρϊςησ χολεύου Ελεύθερη Πρόςβαςη - μϋςα διαφυγόσ και ϋξοδοι κινδύνου Παξάιεηςε δηαηήξεζεο ειεχζεξεο απφ εκπφδηα ζε φιεο ηηο αίζνπζεο νη έμνδνη θηλδχλνπ. Σπζηήλεηαη λα είλαη πάληνηε μεθιείδσηεο (π.ρ. έμνδνη θηλδχλνπ ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο εξγαζηήξηα, πνιιαπιήο ρξήζεο, αίζνπζεο δηαιέμεσλ, εηδηθέο αίζνπζεο θιπ). Να ππάξρεη δειαδή, άκεζε πξφζβαζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο φπσο ην πξνβιέπεη θαη ε ζρεηηθή κε ηνλ Νφκν Ννκνζεζία. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Άξζξσλ 31(2), θαη 31(3) θαη Καλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο.

45 Παρϊλειψη κατϊλληλησ και διαρκούσ όμανςησ Οι περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα Νόμοι του 1996 ϋωσ 2011 Παξάιεηςε θαηάιιειεο θαη δηαξθνχο ζήκαλζεο ζηηο νδνχο θαη εμφδνπο δηαθπγήο θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ 6. Σπζηήλεηαη, φπσο ηνπνζεηεζνχλ νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο εθεί φπνπ πξνβιέπεη ε θαηά Νφκν Ννκνζεζία. (π.ρ. εμφδνπο θηλδχλνπ, νδνί δηαθπγήο, ππξνζβεζηηθά ζεκεία, ρψξνο πγξαεξίσλ, ειεθηξηθνί πίλαθεο, ιεβεηνζηάζην, πξψηεο βνήζεηεο, ρεκηθά, επηθίλδπλα ζεκεία, δηάθνξνη άιινη θίλδπλνη, θ.α.) Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 31(2,3) ησλ πην πάλσ Νόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ 3,4 θαη 6. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο Τσλ Πεξί Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθώλ Γηα Τε Σήκαλζε Αζθάιεηαο Καη Υγείαο Σηελ Δξγαζία Καλνληζκώλ Τνπ 2000.

46 Πυραςφϊλεια όμανςη πυροςβεςτικών ςημεύων Όια ηα ππξνζβεζηηθά ζεκεία, πξέπεη λα ζεκαηνδνηεζνχλ θαηάιιεια κε εκθαλή θαη επθξηλή ζήκαλζε, γηα ην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηά Νφκν Ννκνζεζία. Σπζηήλεηαη επηθνηλσλία κε ηελ νηθεία ζρνιηθή εθνξεία θαη ηελ εηαηξεία ζπληήξεζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 32(2) ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη παξάβαζε ησλ Καλνληζκώλ 3 θαη 4.

47 χϋδιο Δρϊςησ χολεύου Έλεγχοσ Πυραςφϊλεια Κατϊλληλοι πυροςβεςτόρεσ Ύπαξμε θαηάιιεινπ θαη ζπληεξεκέλνπ ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα θαηάζβεζε θσηηάο. Οη ππξνζβεζηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη εππξφζηηνη θαη εχρξεζηνη θνληά ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ αηζνπζψλ. Σπζηήλεηαη, εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ νξζή ρξήζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ. Σπζηήλεηαη φπσο ηνπνζεηεζεί ην θαηάιιειν είδνο ππξνζβεζηήξα (CO 2 ή H 2 O ή θαη ζθφλεο), εθεί πνπ απνπζηάδεη θαη ρξεηάδεηαη ζε χςνο 1,20κ. απφ ην δάπεδν θνληά ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ αηζνπζψλ. (π.ρ. εξγαζηήξηα, αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεο, εηδηθέο αίζνπζεο, θαζεγεηηθόο ζύιινγνο, γξακκαηεία - CO 2, ιεβεηνζηάζην - ζθόλεο, βηβιηνζήθε - H 2 O, ή θαη όπνπ αιινύ θξίλεηαη αλαγθαίν ). Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 32(1) θαη ησλ Καλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο.

48 Έξοδοι κινδύνου που προορύζονται ωσ μϋςα διαφυγόσ Δξγαζηήξηα: Όπνπ νη ζχξεο θηλδχλνπ δελ αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ ή θαη δελ έρνπλ ζχξηε παληθνχ, ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζχξηε παληθνχ, ψζηε λα αλνίγνπλ εχθνια απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά πξνο ηα έμσ, απφ θάζε πξφζσπν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εθθέλσζεο. Σπζηήλεηαη, φπσο γίλνπλ νη δένπζεο αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Άξζξσλ 31(2) θαη (3) ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη παξάβαζε ησλ Καλνληζκώλ 3,4,5 θαη 7.

49 Πρώτεσ Βοόθειεσ ςτο Φώρο Εργαςύασ Κουτύ Πρώτων Βοηθειών Οη ρψξνη εξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ Πξψησλ Βνεζεηψλ. Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη επαξθέο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε νηαδήπνηε πξφζσπα ηξαπκαηηζηνχλ ή θαη αζζελήζνπλ ζηελ εξγαζία. Σπζηήλεηαη, (εθεί πνπ απνπζηάδνπλ π.ρ. εξγαζηήξηα θαη αίζνπζα θαζεγεηώλ), ηνπνζεηεζνχλ ςειά ζην ηνίρν θνπηηά Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη εμνπιηζηνχλ θαηάιιεια κε ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, φπσο πξνβιέπεη θαη ε ζρεηηθή κε ην Νφκν Ννκνζεζία. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 28(1) θαλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη ησλ

50 Εκτιθϋμενα καλώδια ςτο ϋδαφοσ Δθηηζέκελα θαιψδηα ή θαη πνιχπξηδα ζην πάησκα κέζα ζην γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο αιιά θαη ζε εξγαζηήξηα. Τα πην πάλσ κπνξεί λα απνθεπρζνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ξεπκαηνδνηψλ. Δπίζεο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεραληθή πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ 5, 7.

51 Θερμϋσ επιφϊνειεσ Θερμϊςτρεσ Κύνδυνοσ πυρκαγιϊσ Οη ζφκπεο αινγφλνπ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο ησλ δηαθφξσλ γξαθείσλ πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE. Πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη φηαλ απνκαθξχλνληαη νη ππεχζπλνη θαη θπζηθά λα είλαη καθξηά απφ ππξνζεξκηθφ θνξηίν. Ζ παξνπζία ηέηνησλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ησλ Τ.Υ. θαη ηεο νηθείαο ζρνιηθήο εθνξείαο.

52 Σεχνητόσ αεριςμόσ Ανεμιςτόρεσ με πόδι Όινη νη αλεκηζηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζρνιείν πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE. Πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη φηαλ απνκαθξχλνληαη νη ππεχζπλνη. Σπζηήλεηαη ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ αλεκηζηήξσλ κε πφδη κε αλεκηζηήξεο ηνίρνπ, εθεί φπνπ ρξεηάδεηαη. Ζ παξνπζία ηέηνησλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ησλ Τ.Υ. θαη ηεο νηθείαο ζρνιηθήο εθνξείαο.

53 ύςτημα ςυναγερμού Τν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ηνπ ζρνιείνπ είλαη απελεξγνπνηεκέλν ή θαη δελ ιεηηνπξγεί, θαηά παξάβαζε ησλ νδεγηψλ ηεο εγθπθιίνπ κε Αξ. Φαθ.: , εκεξνκελίαο 8 Φεβξνπαξίνπ Σπζηήλεηαη φπσο εθαξκνζηνχλ νη πξφλνηεο ηεο εγθπθιίνπ ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ ΥΠΠ. Σπγθεθξηκέλα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ππάιιειν ηεο εθνξείαο. Βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ νδεγηώλ ηεο εγθπθιίνπ, Δγθύθιηνο ΥΠΠ εκεξνκελίαο 8 Φεβξνπαξίνπ 2010 κε Αξ. Φαθ.:

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Επάγγεινο Ζσίδεο Dr. rer. nat. Dipl. Phys. Post Doc. MBA Εηδηθφο ζε Τερλνινγίεο Φσηφο PV (O) LED ΘNFRARED Παξάγσγεο θαη Εμνηθνλφκεζεο Ελέξγεηαο Tειεθσλν επηθνηλσληαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα