ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ. Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ. Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού"

Transcript

1 ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού

2 Δξγαζηαθφο ρψξνο ηνπ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο Φψξνο θαζεκεξηλήο απαζρφιεζεο (αξθεηέο ώξεο) Φψξνο πνπ ελαιιάζζνληαη θαζεκεξηλψο δεθάδεο καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί Φψξνο πνπ δηεμάγνληαη καζήκαηα θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο Σπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν Φψξνο ιεηηνπξγεί ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα, απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ Αύθουςα Πληροφορικόσ

3 Έρνπκε ππνρξέσζε, λα δηαθπιάμνπκε έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν λα ηζρχνπλ θάπνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο Οη περί Αζθάιεηας θαη Τγείας ζηελ Δργαζία Νόκοη ηοσ 1996 έως 2011 θαη Οη περί Διατίζηωλ Προδηαγραθώλ Αζθάιεηας θαη Τγείας ζηοσς Υώροσς Δργαζίας Καλοληζκοί ηοσ 2002 (Κ.Γ.Π.174/2002) θαη 2004 (Κ.Γ.Π.494/2004)

4 Η λέξη αίθουςα, θα πρέπει να αντικαταςταθεί με την λέξη Εργαςτήριο Πληροφορικήσ

5 Κάζε τρήζηες ποσ τρεζηκοποηεί ηοσς Η/Τ ηοσ Δργαζηερίοσ Πιεροθορηθής ζα πρέπεη λα γλωρίδεη θαη λα ηερεί ηα αθόιοσζα: Τήξεζε ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Ο θαζεγεηήο/ηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο Ο θαζεγεηήο ηνπ εξγαζηεξίνπ, παίξλεη κέηξα αζθαιείαο γηα απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη θαηαζηξνθήο πξνζσπηθψλ αξρείσλ απφ ηξίηνπο

6 Απαγορεύοληαη ζηελ Αίζοσζα Πιεροθορηθής (θαη ζηελ απνζήθε ηνπ εξγαζηεξίνπ) Μπνπθάιεο κε λεξφ (ή θαη άιια πγξά) Εεζηά ξνθήκαηα Οηηδήπνηε θαγψζηκν Γεληθά απαγνξεχεηαη απζηεξά θάζε είδνπο ξχπαλζε Οθείινπλ φινη λα είλαη ήζπρνη Κηλεηά ηειέθσλα ζα πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλα

7 Γελ ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνπο πάγθνπο ζρνιηθέο ηζάληεο Γελ ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνπο πάγθνπο παιηψλ ή θαη άιισλ αληηθείκελσλ, εθηφο απφ ζεκεηψζεηο θαη βηβιία Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα κελ επηηξέςνπλ ηελ είζνδν ζην εξγαζηήξην, αληηθείκελα ηα νπνία ζεσξνχλ επηθίλδπλα (ιφγσ αζθάιεηαο)

8 Γελ επηηρέπεηαη: Ζ ζχλδεζε ή θαη απνζχλδεζε θαισδίσλ Ζ κεηαθίλεζε κεραλεκάησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Κάζε βιάβε, πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ Ή ηπρφλ αζπλέπεηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ζαο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη άκεζα

9 Οη νζφλεο, νη ππνινγηζηέο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηαζεξνχο πάγθνπο γηα απνθεχγνληαη ηπρφλ αηπρήκαηα Ζ αίζνπζα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρψξν, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα κηα ζρνιηθή ηάμε (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) Πάγθνη εξγαζίαο: ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε λα είλαη ζε χςνο θαηάιιειν γηα ειηθίεο παηδηψλ

10 Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ δηαηήξεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζηε Αίζνπζαο, φπσο Πεξηνξηζκέλε πγξαζία Ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνθξαζία Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο γηα αλζξψπνπο Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεραλήκαηα Δπαξθή αεξηζκφ θαη θσηηζκφ Δμαεξηζκφο ηεο αίζνπζαο Πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ζθφλε θαη έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία

11 Τπεύζσλος Καζεγεηής Δργαζηερίοσ Πιεροθορηθής Γηαηήξεζε Αξρείνπ Ζκεξνιφγην ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ Αξρείν εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίνπ Λνγηζκηθά θαηαγξαθή Βηβιίν ζπκβάλησλ Έληππν θαηαλνκήο καζεηψλ Άιια έγγξαθα Σπληήξεζε - Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ

12 Αζθάιεηα Έιεγρν γηα αζθαιή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη κπαιαληέδεο ζην πάησκα Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαιψδηα ζην πάησκα Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα πνιχπξηδα ζηνπο ειεθηξνδφηεο Ύπαξμε θαη θαιή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο Σχζηεκα ζπλαγεξκνχ

13 Αζθαιέο θιείδσκα πφξηαο θαη παξαζχξσλ Σχζηεκα θχιαμεο ςεθηαθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο ησλ αλαιψζηκσλ, βηληενπξνβνιέα, θιεηδηψλ, άιισλ πιηθψλ ή θαη εμνπιηζκνχ Γξαπηή ελεκέξσζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο πξνο απνθπγή δηάξξεμεο (ζύξα αζθαιείαο, έμνδν θηλδύλνπ, θηγθιηδώκαηα, ζπλαγεξκόο)

14 Καζήθοληα θαη Τποτρεώζεης ηες δηεύζσλζες ηοσ ζτοιείοσ Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε / επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ Δπνπηεία γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ Δπνπηεία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο αίζνπζαο Φξνληίδεη ν ρψξνο λα έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηα θαηάιιεια κέζα εμαεξηζκνχ θαη ππξφζβεζεο Με ηηο αλαγθαίεο εξγαζηεξηαθέο ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη, ζε επαξθή αξηζκφ κνλάδσλ

15 Δπνπηεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο Δπνπηεία γηα ηελ επηζθεπή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ Δπζχλε γηα ηε δηάζεζε ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο ζε δηθαηνχρνπο ρξήζεο ηνπ, ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο

16 Ο Τπεύζσλος Καζεγεηής Αίζοσζας Πιεροθορηθής Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαη αθνχ πξνεγεζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ εξγαζηεξίνπ κεηαμχ θαζεγεηή, δηεπζπληή θαη ζρνιηθήο εθνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ Έιεγρνο βηβιίνπ πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ Έιεγρνο χπαξμεο ησλ θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ Έιεγρνο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ βηληενπξνβνιέα φισλ ησλ άιισλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ Οπνηνδήπνηε άιινο έιεγρνο θξηζεί απαξαίηεηνο απφ ηνλ θαζεγεηή θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ εξγαζηεξίνπ

17 Τήξεζε αξρείνπ εμνπιηζκνχ Τήξεζε Γειηίσλ κεραλεκάησλ Πξφιεςε πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Πξνεηδνπνίεζε γηα ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ. (Πξνθνξηθή θαη γξαπηή ελεκέξσζε) Παξνρή ππνζηήξημεο επί ζεκάησλ ρξήζεο ηεο αίζνπζαο Πιεξνθνξηθήο απφ εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ

18 Ο θαζεγεηής Πιεροθορηθής έτεη ηελ εσζύλε Να εμνηθεηψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο κε ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Να ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ην Σρέδην Γξάζεο - Δθθέλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Να ελεκεξψλεη θαη λα είλαη ειεπζέξα πξνζβάζηκα ηα ζεκεία εμφδνπ ζε πεξίπησζε άκεζεο εθθέλσζεο Όπνπ θίλδπλνο είλαη αλαπφθεπθηνο λα γίλεη θαηαγξαθή - εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε κείσζή ηνπ ζε απνδεθηφ επίπεδν

19 Όια ηα αηπρήκαηα, ηα παξ 'νιίγνλ αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνί, αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν έθζεζεο αηπρήκαηνο ηνπ εξγαζηεξίνπ Κνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ λα ειέγρεηαη θαη αλαλεψλεηαη ηαθηηθά (εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη) Οη ππξνζβεζηήξεο λα βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο θαη ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε Δλήκεξνο ζηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ

20 ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΓΕΙΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ

21 ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΓΔΙΑ ΙΓΑΝΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Να δηαζέηεη επαξθή θπζηθφ ρψξν Να δηαζέηεη ζσζηή ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε Να δηαζέηεη επαξθή δσηηθφ ρψξν Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε ηεο κηαο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηελ άιιε Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή

22 Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή πξφζβαζε φισλ ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ Να εμαζθαιίδεη θαηάιιειε εξγνλνκηθή αλαρσξνηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ (min.1,5m.) γηα απξφζθνπηε θαη αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζην εξγαζηήξην Άκεζε απνκάθξπλζε παιηνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ

23 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θσηεηλφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο Αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ θνπξηηλψλ Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν αλαηνιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα έλα εξγαζηήξην, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ είζνδν πεξηηηνχ θαη ελνριεηηθνχ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηνθάλεηαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο

24 Ζ θαηάιιειε δηαθφζκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπκβάιιεη Σηελ ςπρηθή εξεκία Δλεκεξψλεη γηα ηελ ελδεηθλπφκελε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ

25 Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελεκέξσζεο θαη ππνβνήζεζεο κε αλάξηεζε ζηνπο ηνίρνπο αθηζψλ πνπ ζα παξνπζηάδνπλ Δξγνλνκηθά ζσζηέο ζηάζεηο ηνπ καζεηή κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή Απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη, ηφζν απφ ηελ πξνζσπηθή ζέζε εξγαζίαο

26 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΥΩΣΙΜΟΤ

27 Ζ ζπγθέληξσζε ζην πιεθηξνιφγην θαη ε αλάγλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πάλσ ζηελ νζφλε απαηηνχλ δηαθνξεηηθφ θσηηζκφ Δπίπεδα θσηηζκνχ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, νη ηηκέο γηα ηνλ νξηδφληην θσηηζκφ βξίζθνληαη κεηαμχ Lux. Ποςότητα φωτιςμού

28 Θάκβωζε. (Μείσζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο όξαζεο, πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο ιακπξόηεηαο κέζα ζην πεδίν όξαζεο από πνιύ πςειέο ιακπξόηεηεο ή από αληηζέζεηο ηνπ ρώξνπ) Αληηκεησπίδεηαη κε κείσζε ηεο ιακπξφηεηαο Αχμεζε ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ θσηεηλήο πεγήο θαη γξακκήο ηνπ παξαηεξεηή (40 ) Τα θσηηζηηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ςειφηεξα Καζψο θαη ηνπνζέηεζε ζηελφκαθξσλ θσηηζηηθψλ παξάιιεια πξνο ηε γξακκή φξαζεο ηνπ καζεηή

29 Οκοηοκορθία - Γηάτσζε - θίαζε: Αληηκεησπίδνληαη κφλν κε ηε ζσζηή επηινγή, δηάηαμε θαη ηνπνζέηεζε ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Αλαθιάζεης: Οθείινληαη ζηε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ θαη ησλ παξάζπξσλ Έλαο απιφο ηξφπνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο θιίζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο νζφλεο απφ 5-105

30 Δργολοκηθές Αρτές: Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ παξάζπξα κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηηο νζφλεο Ο νπηηθφο άμνλαο ηνπ καζεηή πξέπεη λα είλαη παξάιιεινο πξνο ηε δηάηαμε ησλ παξαζχξσλ Σπζηήλεηαη φπσο ζηα παξάζπξα ηνπνζεηεζνχλ θνπξηίλεο κε ρξψκα αλνηθηφ θαη χθαλζε ππθλή θαη νκαιή Οη νζφλεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ ηα παξάζπξα πεξίπνπ 1κ. απφζηαζε Να ππάξρεη νκνηφκνξθνο θσηηζκφο Τα θσηηζηηθά πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζεηξέο παξάιιειεο πξνο ηα παξάζπξα Οη ιακπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ςειά Τα έπηπια πξέπεη λα είλαη ρακειήο αλαθιαζηηθφηεηαο

31 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ - ΤΓΡΑΙΑ ΑΕΡΙΜΟ

32 Οη ζηαζκνί εξγαζίαο (θπξίσο νη νζόλεο), ηα θσηηζηηθά θαη νη ίδηνη νη καζεηέο είλαη πεγέο ζεξκφηεηαο κέζα ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ Δίλαη απαξαίηεηνο ν ζσζηφο αεξηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη ν θιηκαηηζκφο / αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ Ο αεξηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άλεζε θαη ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ Ο αεξηζκφο - θιηκαηηζκφο δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιή πγεία θαζψο θαη ζηελ άλεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ

33 Τνπνζέηεζε αλεκηζηήξσλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζσζηέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηηο ζεξκέο πεξηφδνπο Τνπνζέηεζε ηνληζηψλ αέξα αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο ζθφλεο θαη δηαθφξσλ βιαβεξψλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ αίζνπζα Αλ είλαη εθηθηφ, ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ κειεηεκέλν, ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπγθέληξσζε ζθφλεο κέζα ζηνλ ρψξν, θαζψο θαη δεκηνπξγία άλεησλ ζπλζεθψλ

34 Οη δηάθνξνη αλεπηζχκεηνη ήρνη θαη νη ζφξπβνη πξνθαινχλ ελνριήζεηο, δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απηνζπγθέληξσζε Τν εξγαζηήξην δελ πξέπεη λα ζπλνξεχεη κε άιια εξγαζηήξηα Τν κέγηζην επηηξεπηφ φξην γηα ήρνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο ρψξνπο είλαη 60dB Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο δηάθνξεο ερεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππνινγηζηψλ Ήχοσ - Θόρυβοσ

35 Ζ αλζξσπνκεηξία είλαη θιάδνο ηεο εξγνλνκίαο θαη αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ κεγεζψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, έηζη ψζηε απηφ λα ηαηξηάδεη ζηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ Οη πην ζπλεζηζκέλεο αηηίεο θφπσζεο, εθλεπξηζκνχ, ιαζψλ θαη ηξαπκαηηζκψλ είλαη ε άγλνηα ή ε αδηαθνξία ησλ ζρεδηαζηψλ γηα ην ζέκα απηφ Ανθρωπομετρικϊ ςτοιχεύα

36 Σην ζρνιηθφ εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ηα έπηπιά ηνπ εθηφο απφ ηηο Μεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο Μεηαβιεηέο ηνπ θχινπ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπο, έρνπκε θαη ηε παληειή απνπζία αλζξσπνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ δηθφ καο καζεηηθφ πιεζπζκφ

37 Θα πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο: Τφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηα πξάγκαηά ηνπο Γηα ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ Ο πάγθνο εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη επαξθείο δηαζηάζεηο Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ρακειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο Καη λα έρεη ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί Καη λα είλαη βακκέλε ζε έλα νπδέηεξν ρξψκα Η θϋςη εργαςύασ του μαθητό

38 Τν χςνο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο Γηα δαθηπινγξάθεζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 68 θαη 72 εθ. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 150 x 90 εθ Ζ ελδεηθλπφκελε απφζηαζε ηεο νζφλεο απφ ην καζεηή είλαη κεηαμχ 40 θαη 60 εθ. Τν άλσ άθξν ηεο νζφλεο ζα πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξα απφ ην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ καζεηή Τν θέληξν ηεο νζφλεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ρακειφηεξα απφ ην νξηδφληην επίπεδν, πνπ δηέξρεηαη απφ ην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ καζεηή Ο ρψξνο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη εληειψο ειεχζεξνο (70 εθ)

39 Τν θάζηζκα εξγαζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζηξέθεηαη κε επθνιία πξνο ηνλ θαζεγεηή ή ηνλ πίλαθα Τν θάζηζκα πξέπεη λα δηαζέηεη ξφδεο θαη πεξηζηξεθφκελε έδξα Τν θάζηζκα εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελν ζην χςνο Ζ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θακπχιεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Πξέπεη λα ξπζκίδεηαη σο πξνο ην χςνο θαη ηελ θιίζε ηεο

40 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζεηαη ν καζεηήο κπξνζηά ζηνλ Ζ/Υ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πγεία ηνπ Τν χςνο ηνπ θαζίζκαηνο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηα αλζξσπνκεηξηθά κεγέζε ηνπ θάζε καζεηή Ο θνξκφο ηνπ ζψκαηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ηα άλσ άθξα θνληά ζηνλ θνξκφ Ζ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο πξέπεη λα ζηεξίδεη θαιά ηελ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ηνπ καζεηή Η ςτϊςη του μαθητό

41 Ο απρέλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ειαθξά θάκςε πξνο ηα εκπξφο Τα πφδηα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη απξφζθνπηα ζην ρψξν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Τα πφδηα πξέπεη λα αθνπκπνχλ ζηαζεξά ζην δάπεδν

42 Οι περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα Νόμοι του 1996 ϋωσ 2011 και Οι περύ Ελαχύςτων Προδιαγραφών Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτουσ Φώρουσ Εργαςύασ Κανονιςμού του 2002 (Κ.Δ.Π.174/2002) και 2004 (Κ.Δ.Π.494/2004)

43 Έξοδοι Διαφυγόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ Εκκϋνωςη χώρου - ολοκληρωμϋνη / κατϊλληλη ςηματοδότηςη Σπζηήλεηαη, νινθιεξσκέλε ή θαη θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε. Σπζηήλεηαη, φπσο ηνπνζεηεζνχλ ζηηο αίζνπζεο ζρεδηαγξάκκαηα θαη νδεγίεο δηαθπγήο, θαζψο επίζεο θαη βέιε θαηεχζπλζεο ζηα δξνκνιφγηα δηαθπγήο, ζηνπο δηαδξφκνπο, ζηηο ζχξεο, ή ζε άιιεο εμφδνπο πνπ πξννξίδνληαη σο κέζα δηαθπγήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 31(2,3) ησλ πην πάλσ Νόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ 4, 6.

44 Έλεγχοσ χϋδιο Δρϊςησ χολεύου Ελεύθερη Πρόςβαςη - μϋςα διαφυγόσ και ϋξοδοι κινδύνου Παξάιεηςε δηαηήξεζεο ειεχζεξεο απφ εκπφδηα ζε φιεο ηηο αίζνπζεο νη έμνδνη θηλδχλνπ. Σπζηήλεηαη λα είλαη πάληνηε μεθιείδσηεο (π.ρ. έμνδνη θηλδχλνπ ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο εξγαζηήξηα, πνιιαπιήο ρξήζεο, αίζνπζεο δηαιέμεσλ, εηδηθέο αίζνπζεο θιπ). Να ππάξρεη δειαδή, άκεζε πξφζβαζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο φπσο ην πξνβιέπεη θαη ε ζρεηηθή κε ηνλ Νφκν Ννκνζεζία. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Άξζξσλ 31(2), θαη 31(3) θαη Καλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο.

45 Παρϊλειψη κατϊλληλησ και διαρκούσ όμανςησ Οι περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα Νόμοι του 1996 ϋωσ 2011 Παξάιεηςε θαηάιιειεο θαη δηαξθνχο ζήκαλζεο ζηηο νδνχο θαη εμφδνπο δηαθπγήο θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ 6. Σπζηήλεηαη, φπσο ηνπνζεηεζνχλ νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο εθεί φπνπ πξνβιέπεη ε θαηά Νφκν Ννκνζεζία. (π.ρ. εμφδνπο θηλδχλνπ, νδνί δηαθπγήο, ππξνζβεζηηθά ζεκεία, ρψξνο πγξαεξίσλ, ειεθηξηθνί πίλαθεο, ιεβεηνζηάζην, πξψηεο βνήζεηεο, ρεκηθά, επηθίλδπλα ζεκεία, δηάθνξνη άιινη θίλδπλνη, θ.α.) Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 31(2,3) ησλ πην πάλσ Νόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ 3,4 θαη 6. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο Τσλ Πεξί Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθώλ Γηα Τε Σήκαλζε Αζθάιεηαο Καη Υγείαο Σηελ Δξγαζία Καλνληζκώλ Τνπ 2000.

46 Πυραςφϊλεια όμανςη πυροςβεςτικών ςημεύων Όια ηα ππξνζβεζηηθά ζεκεία, πξέπεη λα ζεκαηνδνηεζνχλ θαηάιιεια κε εκθαλή θαη επθξηλή ζήκαλζε, γηα ην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηά Νφκν Ννκνζεζία. Σπζηήλεηαη επηθνηλσλία κε ηελ νηθεία ζρνιηθή εθνξεία θαη ηελ εηαηξεία ζπληήξεζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 32(2) ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη παξάβαζε ησλ Καλνληζκώλ 3 θαη 4.

47 χϋδιο Δρϊςησ χολεύου Έλεγχοσ Πυραςφϊλεια Κατϊλληλοι πυροςβεςτόρεσ Ύπαξμε θαηάιιεινπ θαη ζπληεξεκέλνπ ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα θαηάζβεζε θσηηάο. Οη ππξνζβεζηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη εππξφζηηνη θαη εχρξεζηνη θνληά ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ αηζνπζψλ. Σπζηήλεηαη, εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ νξζή ρξήζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ. Σπζηήλεηαη φπσο ηνπνζεηεζεί ην θαηάιιειν είδνο ππξνζβεζηήξα (CO 2 ή H 2 O ή θαη ζθφλεο), εθεί πνπ απνπζηάδεη θαη ρξεηάδεηαη ζε χςνο 1,20κ. απφ ην δάπεδν θνληά ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ αηζνπζψλ. (π.ρ. εξγαζηήξηα, αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεο, εηδηθέο αίζνπζεο, θαζεγεηηθόο ζύιινγνο, γξακκαηεία - CO 2, ιεβεηνζηάζην - ζθόλεο, βηβιηνζήθε - H 2 O, ή θαη όπνπ αιινύ θξίλεηαη αλαγθαίν ). Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 32(1) θαη ησλ Καλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο.

48 Έξοδοι κινδύνου που προορύζονται ωσ μϋςα διαφυγόσ Δξγαζηήξηα: Όπνπ νη ζχξεο θηλδχλνπ δελ αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ ή θαη δελ έρνπλ ζχξηε παληθνχ, ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζχξηε παληθνχ, ψζηε λα αλνίγνπλ εχθνια απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά πξνο ηα έμσ, απφ θάζε πξφζσπν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εθθέλσζεο. Σπζηήλεηαη, φπσο γίλνπλ νη δένπζεο αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Άξζξσλ 31(2) θαη (3) ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη παξάβαζε ησλ Καλνληζκώλ 3,4,5 θαη 7.

49 Πρώτεσ Βοόθειεσ ςτο Φώρο Εργαςύασ Κουτύ Πρώτων Βοηθειών Οη ρψξνη εξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ Πξψησλ Βνεζεηψλ. Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη επαξθέο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε νηαδήπνηε πξφζσπα ηξαπκαηηζηνχλ ή θαη αζζελήζνπλ ζηελ εξγαζία. Σπζηήλεηαη, (εθεί πνπ απνπζηάδνπλ π.ρ. εξγαζηήξηα θαη αίζνπζα θαζεγεηώλ), ηνπνζεηεζνχλ ςειά ζην ηνίρν θνπηηά Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη εμνπιηζηνχλ θαηάιιεια κε ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, φπσο πξνβιέπεη θαη ε ζρεηηθή κε ην Νφκν Ννκνζεζία. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 28(1) θαλνληζκώλ 5 θαη 7 ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο θαη ησλ

50 Εκτιθϋμενα καλώδια ςτο ϋδαφοσ Δθηηζέκελα θαιψδηα ή θαη πνιχπξηδα ζην πάησκα κέζα ζην γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο αιιά θαη ζε εξγαζηήξηα. Τα πην πάλσ κπνξεί λα απνθεπρζνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ξεπκαηνδνηψλ. Δπίζεο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεραληθή πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ. Η παξάβαζε βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ 5, 7.

51 Θερμϋσ επιφϊνειεσ Θερμϊςτρεσ Κύνδυνοσ πυρκαγιϊσ Οη ζφκπεο αινγφλνπ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο ησλ δηαθφξσλ γξαθείσλ πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE. Πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη φηαλ απνκαθξχλνληαη νη ππεχζπλνη θαη θπζηθά λα είλαη καθξηά απφ ππξνζεξκηθφ θνξηίν. Ζ παξνπζία ηέηνησλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ησλ Τ.Υ. θαη ηεο νηθείαο ζρνιηθήο εθνξείαο.

52 Σεχνητόσ αεριςμόσ Ανεμιςτόρεσ με πόδι Όινη νη αλεκηζηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζρνιείν πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE. Πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη φηαλ απνκαθξχλνληαη νη ππεχζπλνη. Σπζηήλεηαη ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ αλεκηζηήξσλ κε πφδη κε αλεκηζηήξεο ηνίρνπ, εθεί φπνπ ρξεηάδεηαη. Ζ παξνπζία ηέηνησλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ησλ Τ.Υ. θαη ηεο νηθείαο ζρνιηθήο εθνξείαο.

53 ύςτημα ςυναγερμού Τν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ηνπ ζρνιείνπ είλαη απελεξγνπνηεκέλν ή θαη δελ ιεηηνπξγεί, θαηά παξάβαζε ησλ νδεγηψλ ηεο εγθπθιίνπ κε Αξ. Φαθ.: , εκεξνκελίαο 8 Φεβξνπαξίνπ Σπζηήλεηαη φπσο εθαξκνζηνχλ νη πξφλνηεο ηεο εγθπθιίνπ ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ ΥΠΠ. Σπγθεθξηκέλα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ππάιιειν ηεο εθνξείαο. Βαζίδεηαη ζηηο πξόλνηεο ησλ νδεγηώλ ηεο εγθπθιίνπ, Δγθύθιηνο ΥΠΠ εκεξνκελίαο 8 Φεβξνπαξίνπ 2010 κε Αξ. Φαθ.:

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ ΟΙ ΠΟΤΔΑΣΕ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΕΜ : 1512 ΕΞΑΜ:ΠΣ 2 ΣΑΓΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ ΑΕΜ : 1417 ΕΞΑΜ:ΠΣ 2 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΟΓΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 1 Πίνακασ περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηε κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γενικά Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θέση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΕΔΙΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΝ ΑΣΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2003010093 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα