εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να"

Transcript

1 Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/ Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» 1. Ερώτηση: Πίνακας Γ και Γ Απαίτηση 6.4. «Να δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να διευκρινιστεί αν το IBM 2x16 Console Switch υπάρχει ήδη ή αν θα πρέπει να προσφερθεί στα πλαίσια του έργου. Απάντηση: Το IBM 2x16 Console Switch υπάρχει ήδη στην ΕΕΤΤ. Δεν απαιτείται να προσφερθεί στο πλαίσιο του έργου. 2. Ερώτηση: Πίνακας Γ και Γ Απαίτηση 4.2. «Πλήθος μονάδων δίσκων ανά εξυπηρετητή 2». Να διευκρινιστεί αν αναφέρεστε στα επίπεδο application\database ή στο επίπεδο του εσωτερικού εικονικού περιβάλλοντος συνολικά. Δηλαδή αν θα πρέπει να προσφερθούν 2 δίσκοι για τον εξυπηρετητή application και 2 δίσκοι για εξυπηρετητή database ή 2 δίσκοι ανά φυσικό εξυπηρετητή για το επίπεδο του εσωτερικού εικονικού περιβάλλοντος Απάντηση: Δύο (2) δίσκοι ανά φυσικό εξυπηρετητή. 3. Ερώτηση: Πίνακας Γ και Γ Απαίτηση Τα αναφερόμενα νούμερα αναφέρονται στο κάθε ζεύγος ομάδας εξυπηρετητή (εσωτερικό και εξωτερικό) ή σε κάθε έναν φυσικό εξυπηρετητή που ζητείται; Απάντηση: Σε κάθε έναν φυσικό εξυπηρετητή ξεχωριστά. 4. Ερώτηση: Ποιος είναι ο αριθμός της διακήρυξης; Απάντηση: ΑΠ. EETT. 688/15/ Ερώτηση: Στο Μέρος Α, παρ. Α3.2.3 αναφέρεται ότι: «Α) Εξωτερική Ζώνη (DMZ). Σε αυτήν βρίσκονται όλοι οι εξυπηρετητές, αποθήκευση του συνόλου των δεδομένων (δημοσίων και ιδιωτικών).». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου η προμήθεια Load Balancers, SSL Accelerators, Firewalls και συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας (εξοπλισμός ή/και λογισμικό backup). Σελίδα 1 από 11

2 Απάντηση: Δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου η προμήθεια Load Balancers, SSL Accelerators, Firewalls και συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας (εξοπλισμός ή/και λογισμικό backup). 6. Ερώτηση: Παρακαλούμε διευκρινίστε αν μαζί με τα Βιογραφικά Σημειώματα της ομάδας έργου θα πρέπει να κατατεθούν και οι τίτλοι σπουδών καθώς και πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας. Απάντηση: Δεν απαιτείται η κατάθεση των τίτλων σπουδών και των πιστοποιητικών για το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας. Σύμφωνα βέβαια με το Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διευκρινήσεις «Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.», η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα. 7. Ερώτηση: Σύμφωνα με το κεφάλαιο Β.3.1 (Τρόπος Υποβολής Προσφορών) της Διακήρυξης, ενότητα Γ. Τρόπος Υποβολής Προσφορών, αναφέρεται το εξής: «Το αντίτυπο κάθε υποφακέλου με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων και των ηλεκτρονικών αντιγράφων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση και η σφράγιση των σελίδων, ανά φάκελο, κρίνεται απαραίτητη.» Παρακαλούμε διευκρινίστε τι σημαίνει «σφράγιση» των σελίδων. Επίσης διευκρινίστε αν η αρίθμηση των σελίδων θα πρέπει να είναι συνεχής ανά φάκελο. Απάντηση: Οι σελίδες κάθε φακέλου θα πρέπει να φέρουν υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου Αναδόχου. Η αρίθμηση θα πρέπει να είναι συνεχής ανά φάκελο. 8. Ερώτηση: Στο κείμενο της διακήρυξης, στην Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης, δηλώνεται ότι «Η διάρκεια της Ημερίδας κυμαίνεται από τέσσερεις (4) έως οκτώ (8) ώρες». Στο σχετικό πίνακα συμμόρφωσης Γ3.7.1, στην απαίτηση 2.1 όμως, η Διάρκεια της Ημερίδας ζητείται να είναι 8 ώρες. Διευκρινίστε αν η διάρκεια την ημερίδας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 8 ωρών. Απάντηση: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσφέρουν ημερίδα διάρκειας οκτώ (8) ωρών. 9. Ερώτηση: Στο Μέρος Α, παρ. Α3.2.2 αναφέρεται ότι: «Σημειώνεται ότι επιδιώκεται η υποβολή αλγοριθμικών προσεγγίσεων που έχουν ήδη τεκμηριωμένα εφαρμοστεί σε άλλες αγορές διεθνώς». Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η απαίτηση υποβολής αλγοριθμικών προσεγγίσεων που έχουν ήδη τεκμηριωμένα εφαρμοστεί σε άλλες αγορές διεθνώς τίθεται επί ποινής αποκλεισμού ή εάν απλά αποτελεί κριτήριο καλύτερης βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Σελίδα 2 από 11

3 Απάντηση: Η απαίτηση υποβολής αλγοριθμικών προσεγγίσεων που έχουν ήδη τεκμηριωμένα εφαρμοστεί σε άλλες αγορές διεθνώς δεν τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Αποτελεί κριτήριο καλύτερης βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 10. Ερώτηση: Αναφορικά με τις απαιτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης Γ3.5.1 παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτείται η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε μορφή mobile application ή εάν γίνεται αποδεκτή και λύση η οποία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες από έξυπνο κινητό τηλέφωνο μέσω mobile έκδοσης του προσφερόμενου Portal. Απάντηση: Απαιτείται η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε μορφή mobile application, όπως προκύπτει από τα παρακάτω εδάφια της προκήρυξης: Μέρος Α, σελ. 47, παρ. Α3.7 «Πολυκαναλική προσέγγιση»: «Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθούν mobile εφαρμογές για την διάθεση: α) της υπηρεσίας συγκριτικής αξιολόγησης τιμολογίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) της υπηρεσίας συγκριτικής αξιολόγησης τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών, για έξυπνα κινητά τηλέφωνα-smartphones με λειτουργικό σύστημα IOS (iphone Operating System) και για έξυπνα κινητά τηλέφωνα-smartphones με λειτουργικό σύστημα ANDROID. Με τον τρόπο αυτό, το Σύστημα θα είναι προσβάσιμο από τερματικές συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones / tablets), όπως φαίνεται στον Πίνακας 6, και σύμφωνα με όσα εξειδικεύονται στην παρ. Γ3.5.1 του Μέρους Γ της παρούσας (Πίνακας Πολυκαναλικής Προσέγγισης).» Μέρος Α, σελ. 55, παρ. Α3.12 «Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου»: «Η ανάπτυξη mobile εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα-smartphones με λειτουργικό σύστημα IOS (iphone Operating System) και για κινητά τηλέφωνα-smartphones με λειτουργικό σύστημα ANDROID για την παροχή της Υπηρεσίας Συγκριτικών Αξιολογήσεων Τιμολογίων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Η ανάπτυξη mobile εφαρμογής για κινητά τηλέφωναsmartphones με λειτουργικό σύστημα IOS (iphone Operating System) και για κινητά τηλέφωνα-smartphones με λειτουργικό σύστημα ANDROID για την παροχή της Υπηρεσίας Συγκριτικών Αξιολογήσεων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,» Μέρος Α, σελ. 59, παρ. Α3.14 «Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου»: «Τον μήνα 16 ορίζεται το ορόσημο 4, οπότε θα πρέπει να παραδοθεί η τελική έκδοση του υποσυστήματος Παρατηρητηρίου (παραδοτέο 11), με τη σχετική τεκμηρίωση όπως προδιαγράφεται στη Φάση Γ (παραδοτέο 10), η mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα-smartphones για την παροχή της Υπηρεσίας Συγκριτικών Αξιολογήσεων Τιμολογίων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (παραδοτέο 12), η mobile Σελίδα 3 από 11

4 εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα-smartphones για την παροχή της Υπηρεσίας Συγκριτικών Αξιολογήσεων Τιμολογίων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (παραδοτέο 13).» 11. Ερώτηση: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι κατά την Περίοδο Εγγύησης Συντήρησης δεν απαιτείται η παροχή τυχόν νέων εκδόσεων του προσφερόμενου έτοιμου λογισμικού. Απάντηση: Κατά την Περίοδο Εγγύησης Συντήρησης απαιτείται η παροχή τυχόν νέων εκδόσεων του προσφερόμενου έτοιμου λογισμικού. Η απαίτηση αυτή συμπεριλαμβάνεται στη «Συντήρηση λογισμικού βάσεων δεδομένων, Συντήρηση λογισμικού συστημάτων, Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών» της παραγράφου Α4.4 «Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»». Επίσης τονίζεται ότι όπως αναφέρεται στην παρ. Β «Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»» καθώς και στην Β3.2.3 «Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»» «Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς». 12. Ερώτηση: Στην Ομάδα Έργου (μέρος Β) ζητούνται ένα Project Director και ένας Project Manager με συγκεκριμένα τυπικά προσόντα. Και στις δύο ειδικότητες αυτές ζητείται να οριστεί Αναπληρωτής Project Director και Αναπληρωτής Project Manager με τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα. Το πρώτο μας ερώτημα είναι αν αυτά τα άτομα της ΟΕ που είναι Αναπληρωτές απαιτείται να είναι ξεχωριστά ή κάποια άλλα μέλη της ΟΕ μπορούν να λάβουν εκτός του βασικού ρόλου τους και τον ρόλο του Αναπληρωτή PD ή Αναπληρωτή PM; Θεωρούμε ότι η ύπαρξη 4 θέσεων διοίκησης έργου είναι υπερβολική και προτείνουμε την απαλοιφή των θέσεων αναπληρωτών. Απάντηση: Δεν απαγορεύεται από την προκήρυξη η κάλυψη των θέσεων των αναπληρωτών από άλλα μέλη της Ομάδας Έργου. Στο παρόν στάδιο του Διαγωνισμού δεν είναι δυνατή η απαλοιφή των θέσεων αναπληρωτών. 13. Ερώτηση: Στην Ομάδα Έργου ζητούνται συγκεκριμένες ειδικότητες όσο αφορά στο βασικό πτυχίο ή δίπλωμα (πανεπιστημιακά και πολυτεχνικά τμήματα Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ). Η ερώτησή μας είναι αν για παράδειγμα Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών μπορούν να καταλάβουν θέσεις στην ΟΕ έστω και αν δεν διαθέτουν βασικό πτυχίο ή δίπλωμα όπως αναφέρεται στην προκήρυξη (πχ διαθέτουν πτυχίο Φυσικής ή Μαθηματικών). Η ύπαρξη διδακτορικού τίτλου σε θέματα εξειδίκευσης που άπτονται της προκήρυξης μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρεωτική ύπαρξη βασικού τίτλου από ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής; Απάντηση: Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης απαιτείται η ύπαρξη πτυχίου ή διπλώματος. Δεν γίνεται ρητή αναφορά σε βασικό πτυχίο. Σελίδα 4 από 11

5 14. Ερώτηση: Στην Ομάδα Έργου ζητούνται συγκεκριμένες ειδικότητες όσο αφορά στο βασικό πτυχίο ή δίπλωμα (πανεπιστημιακά και πολυτεχνικά τμήματα Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ). Σε αυτές περιγράφονται τα τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ Ελληνικών Πανεπιστημίων. Μπορούν να συμμετέχουν άτομα στην ΟΕ που έχουν λάβει σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα από ξένα Πανεπιστήμια σε αντίστοιχες ειδικότητες; Απάντηση: Η προκήρυξη δεν περιορίζει τους τίτλους σπουδών σε τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ Ελληνικών Πανεπιστημίων. 15. Ερώτηση Η βεβαίωση εργοδότη σχετικά με την εμπειρία μελών της ΟΕ σε θέσεις Project Management μπορεί να αντικατασταθεί με την ύπαρξη αναγνωρισμένων διεθνών πιστοποιήσεων σε PM όπως το PMP ή το Prince2; Απάντηση: Όχι. Δεν απαιτείται μόνο η πιστοποίηση αλλά και η σχετική επαγγελματική εμπειρία. 16. Ερώτηση: Στο τμήμα Α3.10, παράγραφος 5, αναφέρεται: «Παραδείγματος χάριν, οι λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να έχουν γρήγορο χρόνο απόκρισης ( 3 sec), εκτός ειδικών εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες ο χρήστης/πολίτης θα ενημερώνεται σχετικά Ειδικότερα η καθυστέρηση απόκρισης του όποιου συστήματος εξυπηρέτησης στην εκπλήρωση ενός αιτήματος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 3 seconds (<= 3 sec) και με ελάχιστη απαιτούμενη ταυτόχρονη πρόσβαση από τριακόσιους (300) χρήστες.» Ο περιορισμός των 3 secs ισχύει και για την περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί πραγματικά αναλυτικά στοιχεία χρήσης από ηλεκτρονικούς λογαριασμούς (e-bill) για τον εντοπισμό του καλύτερου πλάνου; Απάντηση: Η προκήρυξη προβλέπει ότι, σε ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις, οι χρόνοι απόκρισης είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τις λειτουργίες του συστήματος που, κατά την κρίση του, συνιστούν "ειδική εξαιρετική περίπτωση". 17. Ερώτηση: Στο τμήμα Α3.4.3, παράγραφος 5, αναφέρεται ότι: «Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες/διαχειριστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για τις εξής λειτουργίες: Δημιουργία νέων αλγορίθμων συγκριτικής αξιολόγησης». Μπορείτε να δώσετε κάποιες διευκρινίσεις για το τι αναμένεται όσον αφορά τη δημιουργία νέων αλγορίθμων συγκριτικής αξιολόγησης από τους χρήστες/διαχειριστές του συστήματος; Απάντηση: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσφέρουν λειτουργίες που να δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές να εισάγουν νέους αλγορίθμους. Σελίδα 5 από 11

6 18. Ερώτηση: Στο τμήμα Β2.2 αναφέρεται «Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων υπό οποιαδήποτε μορφή που εμπίπτουν. είτε ως στελέχη της συμμετέχουσας ή άλλης εταιρείας, ένωσης εταιρειών, κοινοπραξίας ή επιχειρηματικού φορέα γενικότερα κ.ο.κ.». Μπορείτε να διευκρινίσετε ποια θεωρούνται ανάλογα ή συναφή έργα και ποια είναι τα κριτήρια; Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα; Απάντηση: Ανάλογο ή συναφές θεωρείται ένα έργο, το οποίο παρουσιάζει σχετική ομοιότητα με το έργο που περιγράφεται στην προκήρυξη και βέβαια πάντοτε σε σχέση με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών. 19. Ερώτηση: Στο Μέρος Γ : Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα, στον πίνακα συμμόρφωσης Γ3.8.1 «Πίνακας Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας», σελίδα 45 της διακήρυξης, αναφέρεται στην απαίτηση υπ. αρ. 9 ότι «ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει κατ ελάχιστον ανθρωπομήνες απομακρυσμένης υποστήριξης 6». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μέρους Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου» και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο Α3.12 «Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου», σελίδα 53 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πιλοτικής λειτουργίας είναι 3 μήνες. Κατά συνέπεια, η αναφορά της τιμής των ανθρωπομηνών της απαίτησης δεν συνάδει με τους μήνες που αναφέρει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πιλοτικής λειτουργίας. Προφανώς, η τιμή της απαίτησης υπ. αρ. 9 του πίνακα Γ3.8.1 θα πρέπει να αναφέρει 3. Απάντηση: Στο Μέρος Γ της προκήρυξης, στον Πίνακα Γ3.8.1 «Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας», η προδιαγραφή 9 («Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει κατ ελάχιστον ανθρωπομήνες απομακρυσμένης υποστήριξης») διορθώνεται σε «>=3». 20. Ερώτηση: Στο Μέρος Γ : Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα, στον πίνακα συμμόρφωσης Γ3.8.2 «Πίνακας Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας», σελίδα 46 της διακήρυξης, αναφέρεται στην απαίτηση υπ. αρ. 9 ότι «ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει κατ ελάχιστον ανθρωπομήνες απομακρυσμένης υποστήριξης 3». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μέρους Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου» και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο Α3.12 «Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου», σελίδα 53 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πιλοτικής λειτουργίας είναι 6 μήνες. Κατά συνέπεια, η αναφορά της τιμής των ανθρωπομηνών της απαίτησης δεν συνάδει με τους μήνες που αναφέρει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πιλοτικής λειτουργίας. Προφανώς, η τιμή της απαίτησης υπ. αρ. 9 του πίνακα Γ3.8.2 θα πρέπει να αναφέρει 6. Απάντηση: Στο Μέρος Γ της προκήρυξης, στον Πίνακα Γ3.8.2 «Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας», η προδιαγραφή 9 («Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει κατ ελάχιστον ανθρωπομήνες απομακρυσμένης υποστήριξης») διορθώνεται σε «>=6». Σελίδα 6 από 11

7 21.Ερώτηση: Στο Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, παράγραφος Α3.14 «Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου» και συγκεκριμένα, στον πίνακα 8: Πίνακες Οροσήμων Έργου, σελίδα 60 της διακήρυξης, αναφέρεται στον α.α οροσήμου 5 το παραδοτέο 20 ότι θα έχει μήνα επίτευξης τον 18 ο. Σύμφωνα με τον πίνακα των παραδοτέων της σελίδα 58, αναφέρεται ως μήνα παράδοσης τον 21 μήνα του έργου. Κατά συνέπεια, η αναφορά του παραδοτέου 20 στον πίνακα των οροσήμων δεν θεωρείται δόκιμη να επιτευχθεί στον αναφερόμενο μήνα (18 ο μήνα του έργου). Σύμφωνα με περιγραφές της διακήρυξης, το παραδοτέο 20 εντάσσεται στην πέμπτη φάση και σύμφωνα με τον μήνα παράδοσης, αυτό θα πρέπει να παραδοθεί τον 21 ο μήνα του έργου. Απάντηση: Το Παραδοτέο 20 «Τεκμηρίωση Έργου με τα αποτελέσματα της κανονικής λειτουργίας και τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης» όπως φαίνεται ορθά στην παράγραφο Α3.13 «Πίνακας Παραδοτέων» θα παραδοθεί με την ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας, δηλαδή στο Μ21. Επομένως στον Πίνακα 8 «Πίνακας Οροσήμων Έργου», στο Ορόσημο 5, η στήλη «Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης» διορθώνεται ως: «Κίνδυνος: 1. Παραδοτέα: 15, 16, 17, 18», ενώ στο Ορόσημο 6, η στήλη «Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης» διορθώνεται ως: «Κίνδυνος: 1. Παραδοτέα: 19, 20, 21». 22. Ερώτηση: Στο Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου και συγκεκριμένα, στην παράγραφο Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας (σελίδα 63) και στην παράγραφο Α.4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» (σελίδα 64) της διακήρυξης γίνεται λανθασμένη αναφορά και απαίτηση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η εξής απαίτηση: «. Στην τεχνική προσφορά του κάθε υποψήφιος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για τις υπηρεσίες ευαισθητοποίησης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά του (βλ. πίνακες Γ3.9 και Γ4.14 γραμμή 3 αντίστοιχα του Μέρους Γ της παρούσας)». Προφανώς, θα πρέπει να διορθωθεί η αναφερόμενη απαίτηση καθώς και η αναφερόμενη παραπομπή. Απάντηση: Η τελευταία παράγραφος της παρ. Α4.3 «Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας» έχει ως εξής: «Στην Τεχνική Προσφορά του κάθε υποψήφιος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για τις υπηρεσίες πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά του (βλ. πίνακες Γ3.8 και Γ4.1.4 γραμμή 1 αντίστοιχα του Μέρους Γ της παρούσας).» Η τελευταία παράγραφος της παρ. Α4.4 «Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»» πριν τη «Σημείωση» έχει ως εξής: «Στην Τεχνική Προσφορά του κάθε υποψήφιος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για τις υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά του (βλ. πίνακες Γ3.9 και Γ4.1.4 γραμμή 3 αντίστοιχα του Μέρους Γ της παρούσας).» 23. Ερώτηση: Στο Κεφάλαιο Β.2.6 (Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής) αναφέρεται το εξής: ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σημείο 1) Διαθέτει πιστοποιημένη Σελίδα 7 από 11

8 επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, ανάπτυξης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων και συστημάτων υπολογισμού χρεώσεων και τιμολόγησης, συστημάτων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), συστημάτων στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, συστημάτων συγκριτικής αξιολόγησης τιμών Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής καταθέτοντας με την προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 1.2 Περιγραφή των μέτρων ή/και τυχόν επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω παρεχομένων υπηρεσιών όσον αφορά στην διαχείριση έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων.». Στα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης δεν γίνεται αναφορά σε «συστήματα υπολογισμού χρεώσεων και τιμολόγησης» ούτε σε «συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης τιμών». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του μέτρα και επαγγελματικές πιστοποίησης ποιότητας συγκεκριμένα για τέτοιου είδους συστήματα, καθώς και αν η κατοχή Πιστοποιητικού Ποιότητας ISO 9001:2008 στην ανάπτυξη εν γένει πληροφοριακών συστημάτων καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση. Απάντηση: Ως προς το στοιχείο τεκμηρίωσης 1.2 ως επαρκής θα θεωρηθεί η «Περιγραφή των μέτρων ή/και τυχόν επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω παρεχομένων υπηρεσιών όσον αφορά στην διαχείριση έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων.». Η κατοχή Πιστοποιητικού Ποιότητας ISO 9001:2008 στην ανάπτυξη εν γένει πληροφοριακών συστημάτων καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση. 24. Ερώτηση: Στο Κεφάλαιο Β.2.6 (Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής) αναφέρεται το εξής: «.3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας... π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ.Α». Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιο επίπεδο επιθυμείτε να είναι η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Β1, B2, C1 ή C2). Με δεδομένο ότι εκτός από το Proficiency του Cambridge ή Michigan που προβλέπει το Π.Δ. 146/2007, Σελίδα 8 από 11

9 υπάρχουν και άλλα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω επίπεδα (ειδικά τα Β1 και Β2), σύμφωνα με το Common European Framework of Reference for Languages (του Συμβουλίου της Ευρώπης), παρακαλούμε επίσης διευκρινίστε αν τέτοιου είδους πιστοποιητικά γίνονται δεκτά στο πλαίσιο κάλυψης της ως άνω υποχρέωσης (λάβετε υπόψη ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται και από το Π.Δ. 146/2007: «ή πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο»). Επίσης, διευκρινίστε αν μαζί με το Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει να κατατεθεί και το ανωτέρω πιστοποιητικό. Απάντηση: Ως προς την απόδειξη του επιπέδου γνώσης αγγλικής γλώσσας και την αποδοχή σχετικών πιστοποιητικών θα τηρηθούν οι διατάξεις που προβλέπονται στο Π.Δ 146/2007, «το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ /τ.Α ), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ.Α».». Ως προς την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών παραπέμπουμε ως άνω, στην απάντηση Ερώτηση: Στο Κεφάλαιο Β.2.6 (Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής) αναφέρεται το εξής: «ένας (1) Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστήματος με κατάρτιση σε: - Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακών Συστημάτων (Design Architecture) -Σχεδιασμός και Ανάπτυξη (Design and Development)-Ολοκλήρωση Συστημάτων (Systems Integration)- Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management).». Παρακαλούμε διευκρινίστε με ποιο τρόπο θα πρέπει να τεκμηριωθεί η ζητούμενη «κατάρτιση» στα ζητούμενα θεματικά αντικείμενα. Αρκεί η συμμετοχή σε έργα αναλαμβάνοντας τέτοιου είδους ειδικότητες / ρόλους; Απάντηση: Θα εκτιμηθούν τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία - κατάρτιση. 26. Ερώτηση: Στο Κεφάλαιο Β.2.6 (Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής) αναφέρεται το εξής: «ένας (1) Υπεύθυνος Ευαισθητοποίησης και Επικοινωνίας. Απαιτείται πτυχίο ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικότητας Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Διοίκησης Επιχειρήσεων..». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η ζητούμενη απαίτηση για τον Υπεύθυνο Ευαισθητοποίησης και Επικοινωνίας καλύπτεται από στέλεχος που διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών σε Digital Marketing ή/και από στέλεχος που διαθέτει Πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σελίδα 9 από 11

10 Απάντηση: Ως προς τον Υπεύθυνο Ευαισθητοποίησης και Επικοινωνίας: «Απαιτείται πτυχίο ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικότητας Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Διοίκησης Επιχειρήσεων». Στη διακήρυξη επισημαίνεται επίσης ότι: «Σε περίπτωση που από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της όπου αυτή απαιτείται.» 27. Ερώτηση: Στο Κεφάλαιο Β (Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς) αναφέρεται το εξής: «Το συγκριτικό κόστος Κ i κάθε προσφοράς i περιλαμβάνει: -Το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ { }, -Το κόστος συντήρησης των 2 ετών μετά την προσφερόμενη εγγύηση, χωρίς ΦΠΑ{ },..». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ο όρος «προσφερόμενη» έχει αναφερθεί εκ παραδρομής, αντί του όρου «ζητούμενη», με δεδομένο ότι ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να προσφέρει άνω του ενός έτους εγγύηση, και ότι οι πίνακες οικονομικής προσφοράς ζητούν το κόστος εγγύησης μόνον για δύο έτη από την λήξη της ελάχιστης ζητούμενης εγγύησης (ως εκ τούτου αν ένας υποψήφιος προσφέρει 2 έτη εγγύησης, τότε δεν υπάρχει στήλη για να συμπληρωθεί το κόστος συντήρησης του 2 ου έτους μετά την προσφερόμενη εγγύηση). Απάντηση: Η παράγραφος Β «Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς» διορθώνεται ως εξής: «Το συγκριτικό κόστος Κi κάθε προσφοράς i περιλαμβάνει: - Το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ { }, - Το κόστος συντήρησης του έτους ή των ετών μετά την προσφερόμενη Περίοδο Εγγύησης, χωρίς ΦΠΑ{ }, όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου.» 28. Ερώτηση: Στο Κεφάλαιο Β.4.2 (Απόρριψη Προσφορών) αναφέρεται το εξής: «Προσφορά που το κόστος εξοπλισμού του Έργου (βλ. πίνακα Γ4.3 / γραμμή 1 «Εξοπλισμός», στήλη 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)») είναι μεγαλύτερο. κόστος υπηρεσιών εκπαίδευσης (βλ. πίνακα Γ4.3 / γραμμή 5 «Εκπαίδευση χρηστών», στήλη 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)») είναι μεγαλύτερο του 6,13% της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου για το Έργο (βλ. πίνακα Γ4.3 / πεδίο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» στήλης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)»).». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν τα ανωτέρω τιθέμενα όρια πράγματι αφορούν στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου, και όχι στον προϋπολογισμό του έργου. Παρακαλούμε επίσης διευκρινίστε για ποιον λόγο έχουν μπει τα ανωτέρω όρια, τα οποία σαφώς περιορίζουν σημαντικά τον υποψήφιο ως προς την διαμόρφωση της Οικονομικής του Προσφοράς (με δεδομένο ότι συνολικά αφορούν στο 100% της οικονομικής προσφοράς). Σελίδα 10 από 11

11 Ειδικότερα, τίθεται όριο για κάθε επιμέρους κατηγορία (σύνολο) δαπανών του έργου χωρίς ουσιαστικό λόγο, με αποτέλεσμα ο υποψήφιος να είναι αναγκασμένος να κάνει την ίδια έκπτωση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών του έργου, η οποία θα είναι αναγκαστικά η μικρότερη έκπτωση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το δημόσιο συμφέρον. Απάντηση: Εν προκειμένω ισχύουν όσα ρητώς προβλέπονται στους σχετικούς όρους της προκήρυξης. 29. Ερώτηση: Παρακαλούμε να διευκρινιστεί πόσοι θα είναι οι εκπαιδευόμενοι εσωτερικοί χρήστες ανά κατηγορία, ήτοι πόσοι θα εκπαιδευτούν: Α) στη διαχείριση εξοπλισμού, Β) στη διαχείριση λογισμικού, Γ) στη χρήση του συστήματος αποθετηρίου και παρατηρητηρίου. Επίσης να διευκρινιστεί αν η ελάχιστη ζητούμενη εκπαίδευση ανά κατηγορία εκπαιδευομένων, αφορά το σύνολο αυτών ή τον καθένα εξ αυτών, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που ο αριθμός των εκπαιδευομένων κάποιας κατηγορίας απαιτεί τη δημιουργία περισσότερων του ενός τμημάτων. Απάντηση: Οι εκπαιδευόμενοι εσωτερικοί χρήστες ανά κατηγορία δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των δέκα (10). Επομένως, θα εκπαιδευτεί μία ομάδα ανά κατηγορία εκπαιδευομένων. Η ελάχιστη ζητούμενη εκπαίδευση ανά κατηγορία εκπαιδευομένων αφορά το σύνολο αυτών. 30. Ερώτηση: Στο μέρος Α του τεύχους Διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες 31 και 38, ο σύνδεσμος cons_0264.html δεν λειτουργεί. Απάντηση: Σημειώνεται ότι στο μέρος Α του τεύχους προκήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες 31 και 38, ο σύνδεσμος από: διορθώνεται σε: 31. Ερώτηση: Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτείται Rack σύμφωνα με το στοιχείο 1.3 της παραγράφου Γ της Διακήρυξης. Απάντηση: Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Γ3.3.3 «Σύστημα Αποθήκευσης», η προδιαγραφή 1.3 διαμορφώνεται ως εξής: «Δυνατότητα ενσωμάτωσης του Συστήματος σε Rack». Σελίδα 11 από 11

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη Λογισμικού Στατιστικών Λειτουργίας Συμβατών Με Τον Χάρτη Υγείας του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002687200 2015-04-03

15PROC002687200 2015-04-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 105 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού, συνολικού ποσού 65.124,98 με το ΦΠΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011 Αρ. πρωτ.:γ-9699 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) Ταχ../νση : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 & ΣΟΛΩΜΟΥ, Τ.Κ : 26333, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες : κ. Τάκης Τριανταφύλλου Τηλέφωνα : 2610-361738, 2610-361746 Fax : 2610-261749

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Τεύχος Διαδικασίας- Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΔΡΑΣΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα