ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 7142/Β7/ (ΦΕΚ 1727/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στην έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυ ών Φυτών» Αναμόρφωση του Προγράμματος Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπου δών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμέ νες Αρχαιολογικές Επιστήμες» Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Δι οίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Επιστήμης Ηλε κτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής του Ευ ρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Μη χανική Ασύρματων Ενσωματωμένων Συστημάτων (Wireless Embedded Systems Engineering)» Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 170/Β7 (ΦΕΚ 554/ τ. Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τρο ποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Αν θοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Πα ραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργει ες» Αναμόρφωση του Προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/431 (ΦΕΚ 1151/Β / ) υπουργικής απόφασης όπως τροπο ποιήθηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Βιολογία Διαχείριση Χερ σαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» Ανα μόρφωση Προγράμματος Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Pavol Josef Safarik University in Kosice της Σλοβακίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /B7 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 7142/Β7/ (ΦΕΚ 1727/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αφο ρά στην έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θε τικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Διατήρηση της Βιοποικιλό τητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» Αναμόρφωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του N. 39/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του N. 3794/2009 (ΦΕΚ 15 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του N. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του N. 407/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του N. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

2 3598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάρ γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήμα τος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανα συγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».. Την υπ αριθμ. 7142/Β7/ (ΦΕΚ 1727 Β ) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκρι ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστη μών με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αει φορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών». 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί αση 228/ ). 8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμ. 150/ και 155/ ). 9. Το υπ αριθμ. 1180/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι κή αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 10. Το υπ αριθμ. 190/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. 7142/Β7/ (ΦΕΚ 1727 Β ) υπουργική απόφαση ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με νέο τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφο ρική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η οργάνωση και λειτουργία ενός υψηλής ποιότητας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική αξιοποίηση αυτοφυών φυτών και αναδει κνύει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της «ελληνικότητας», η προαγωγή της ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ευέλικτων μορφών μάθησης και αυτομάθησης και η απονομή αναγνωρισμένων τίτλων και περιόδων σπουδών στον ενιαίο ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο και, τέλος, η παραγωγή στελεχών ικανών να αντιμετωπί σουν την ανταγωνιστικότητα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επί πεδο. Ο ελλαδικός γεωγραφικός χώρος χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα σε όλα τα επίπεδα και είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των έως σήμερα καταγε γραμμένων φυτικών ειδών του τον κατατάσσει ανάμεσα στις πλουσιότερες χλωριδικά περιοχές του πλανήτη. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων συναφών με τη Βιολογία Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε: 1. Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Βιολογίας των Φυτών και συνε πώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας. 2. Να παράγονται εξειδικευμένα στελέχη με ουσιαστι κή παρέμβαση και γνώση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την ανάδειξη και διατήρηση των αυτοφυών φυτών. 3. Να αξιοποιούνται οικονομικά τα ελληνικά αυτοφυή φυτά στο πλαίσιο της αειφορικής αξιοποίησής τους έτσι ώστε να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο και 4. Να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική, βιοτεχνολογία) για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφο ρική Αξιοποίηση Αυτοφυών φυτών». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι κειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) τον πρώτο χρόνο παρακολουθούν ομάδες μαθημάτων που συγκροτούνται από επιμέρους μαθήματα. Οι προσφερόμενες ομάδες μαθημάτων με τα αντίστοιχα επιμέρους μαθήματα και τις μονάδες ECTS είναι: Α Εξάμηνο Μαθήματα Επιλογής που αποφέρουν 30 μονάδες ΕCTS (15 x 2) Αναζήτηση, επιλογή και ταξινόμηση της επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας με τη χρήση νέων τεχνολο γιών. 1. Το δίκτυο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2 ECTS) 2. Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (2 ECTS) 3. Οργάνωση βιβλιογραφικών δεδομένων (2 ECTS) 4. Ανεύρεση ανατύπων επιστημονικών εργασιών (2 ECTS) Ερευνητικές μέθοδοι καταγραφής και παρακολούθη σης της βιοποικιλότητας στο επίπεδο του είδους, της χημικής σύστασης και της γενετικής πληροφορίας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χρήση εργαλείων αναγνώρισης φυτών (2 ECTS) 2. Αναγνώριση και συλλογή φυτών από το πεδίο (2 ECTS) 3. Οργάνωση herbarium (2 ECTS) 4. Χημικές αναλύσεις (2 ECTS) 5. Προσδιορισμός περιοχών με σημαντικά φυτά: Το επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2 ECTS). Δείκτες παρακολούθησης βιοποικιλότητας (2 ECTS) 7. Μοριακή ταυτοποίηση φυτών (2 ECTS) 8. Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφο ριών (2 ECTS) 9. Μοριακή βιολογία και ταξινόμηση φυτών (2 ECTS) 10. Χημική βιοποικιλότητα (2 ECTS) Μέθοδοι διατήρησης και παραγωγής πολλαπλασια στικού υλικού από επιλεγμένους κλώνους αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας 1. Καλλιέργεια και διατήρηση φυτικού υλικού (2 ECTS) 2. Μαζική παραγωγή φυτών με αγενή πολλαπλασιασμό (2 ECTS) Βιοτεχνολογικές εφαρμογές φυτών με βιολογικώς δραστικές ενώσεις 1. Στατιστική ανάλυση δεδομένων (2 ECTS) 2. Πρακτικές εφαρμογές (2 ECTS) 3. Κοινωνία και βιοποικιλότητα (2 ECTS) 4. Οικονομικός τομέας και βιοποικιλότητα (2 ECTS) Μέθοδοι αποτίμησης του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους από την αειφορική αξιοποί ηση των αυτοφυών φυτών 1. Κατάλογος εργασίας φυτών μιας περιοχής (2 ECTS) 2. Εκτίμηση κατάστασης φυτοποικιλότητας (2 ECTS) 3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη διατήρηση των φυ τών (2 ECTS) 4. Αποτίμηση κοινωνικού και οικονομικού οφέλους από την αξιοποίηση αυτοφυών φυτών (2 ECTS) 5. Αποτίμηση περιβαλλοντικού οφέλους από την αξι οποίηση αυτοφυών φυτών (2 ECTS) Β Εξάμηνο (30 μονάδες ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 14 ECTS (7 x 2) Νομικό καθεστώς αξιοποίησης και διατήρησης της βι οποικιλότητας. Διεθνείς συμβάσεις ευρωπαϊκό δίκαιο ελληνική νομοθεσία 1. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο (2 ECTS) 2. Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας (2 ECTS) 3. Δίκτυο NATURA 2000 (2 ECTS) 4. Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας (2 ECTS) Επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες στην αειφορική αξιοποίηση των αυτοφυών φυτών. Επικοινω νιακή πολιτική για την ανάδειξη των καινοτόμων επι χειρηματικών δράσεων 1. Επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες σε αυτοφυή φυτά (2 ECTS) 2. Εργαλεία παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων (2 ECTS) 3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπων (2 ECTS) 4. Συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων (2 ECTS) 5. Συγγραφή προτάσεων (2 ECTS). Ευαισθητοποίηση του κοινού (2 ECTS) 7. Επιστημονικά Κείμενα στην Αγγλική (2 ECTS) 1 ΕΚ ΤΩΝ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 ECTS Πρακτική εξοικείωση 1. Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (1 ECTS) 2. Πρακτική άσκηση (1 ECTS) Γ Εξάμηνο Σύνθεση και παρουσίαση δημοσιευμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων (2 ECTS) Σχεδιασμός δειγματοληψιών (2 ECTS) Εργαστηριακά πρωτόκολλα (2 ECTS) Συγγραφή επιστημονικών κειμένων (2 ECTS) Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου(2 ECTS) Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS) Δ Εξάμηνο Ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχι ακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS) Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημί ων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η λειτουργία του ΠΜΣ βασίζεται στην υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένα φοιτητικά εργαστήρια, εγκαταστάσεις για τις υπαίθριες ασκήσεις των φοιτητών, βοτανικό μουσείο (herbarium) καθώς και ερευνητικά εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζε ται σε ευρώ και αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό εξωτερικοί συνεργάτες β) Εξοπλισμός γ) Αναλώσιμα δ) Δαπάνες μετακινήσεων ε) Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ και το υπόλοιπο από άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες φορέων, ερευνητικά προ γράμματα κ.λπ.

4 35970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (2) Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη μάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιο λογικές Επιστήμες». ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του N. 39/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του N. 3794/2009 (ΦΕΚ 15 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του N. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του N. 407/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του N. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Το Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α ) «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 2η/ θέμα 2.3), του Τμήματος Περιβάλλοντος (συνεδρία 8η/ θέμα 7.5) και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προ ϊόντων και Συστημάτων (συνεδρία 8η/ θέμα 3.3). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 18/03.04./2014). 8. Τα υπ αριθμ. 1224/ / και 13/ έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημά των Μεσογειακών Σπουδών, Περιβάλλοντος και Μηχα νικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Αν θρωπιστικών Σπουδών με τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επι στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Διατμη ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «εφαρμοσμένες αρχαιολογικές επιστήμες» και ει δικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την επιστήμη και τεχνολογία. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκ παιδευτικούς και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά, (ιιι) επιστήμονες/ ερευνητές θετικών ή/και ανθρωπιστικών σπουδών για υλοποίηση προγραμμάτων εικονικής αρχαιολογίας, μουσειολογίας, πολιτιστικό τουρισμό, αναπτυξιακά έργα αρχαιολογικού περιεχομένου και εκπόνηση διδακτορικού. Στόχοι του Π.Μ.Σ είναι: (ι) Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της εφαρμοσμένης σύγχρονης τεχνολογίας στην αρχαιολογία δια βίου μά θησης, της εκπαίδευσης νέων πτυχιούχων και ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τη μεθοδο λογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο της αρχαιομε τρίας, ψηφιακής αρχαιολογίας, κυβερνοαρχαιολογίας, βασικών αρχών συντήρησης και διαχείρισης αρχαιοτή των ως εκπαίδευση και επιμόρφωση. (ιι) Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων αρχαιολογικών προγραμμάτων και ψηφιακής κληρονομιάς στην εκπαί δευση, στις εφαρμογές στην κοινωνία της πληροφορίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συστήματα δια βίου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών από το χώρο των νέων τεχνολογιών και την διαχείριση και συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, με σκοπό την αξιοποίησής τους στην διερεύνηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη, τοπική, περιφερειακή και εθνική αειφόρο ανάπτυξη και εκπαιδευτικές διαδικασίες στην αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος των αρχαίων πολιτισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την χρήση σύγχρονων προσεγγίσεων στις ανασκα φές, τη θεωρητική ερμηνεία και τη διεπιστημονική μελέτη των ευρημάτων μέσω των φυσικών επιστημών και της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣ ΤΗΜΕΣ». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών, Φι λοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Το σύνολο των μαθημάτων είναι 10 και των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90 και εμπίπτουν στο διεπιστημονικό πεδίο του αντικειμένου αρχαιολογικές επιστήμες ή αρχαιομετρία. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Π.Μ. (ECTS) Α1 Αρχαιομετρία Ι Αναλύσεις, χρονολογήσεις, Διασκοπήσεις, ψηφιακή αρχαιομετρία Α2 3D Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Α3 Μέθοδοι συντήρησης οργανικών και ανόργανων αρχαιοϋλικών Α4 Αρχαιολογία: αρχαίοι πολιτισμοί της ΝΑ Μεσογείου και Μέσης Ανατολής (αρχαι οπεριβάλλον, τεχνικές ανασκαφής, τέχνη, θεωρίες, σημαντικά ευρήματα, φωτο γραμμετρία, GIS) Α5 Αρχαιομετρία ΙΙ βιοαρχαιολογία, γεωαρχαιολογία, αρχαιοαστρονομία ΣΥΝΟΛΟ: 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Π.Μ. (ECTS) Β1 Εφαρμογές: Εικονικά μουσεία, κυβερνοαρχαιολογία Β2 Διαχείριση Πολιτιστικής κληρονομιάς αειφόρος ανάπτυξη Β3 Σαρωτής Λέιζερ, τοπογραφική χαρτογράφηση, ψηφιακή αναπαράσταση Β4 Αναλυτικές μέθοδοι φορητής οργανολογίας Β5 Αρχαιοδιασκοπήσεις, ανασκαφική έρευνα (GIS) ΣΥΝΟΛΟ: 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μ.Δ.Ε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30

6 35972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, άλλων Τμη μάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 του N. 385/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή και υπηρεσίες των οικείων Τμημάτων και του Ιδρύματος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 5% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (91,000 ) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Ποσό ( ) Αμοιβές Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Μετακινήσεις Επιμορφωτικά Σεμινάρια και άλλες εκ παιδευτικές δραστηριότητες Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού Αναλώσιμα Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοσιότητα Λοιπές Δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται κυρίως από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρε ές, έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.). Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /!B7 (3) Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπι κοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πλη ροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Μηχανική Ασύρματων Ενσωματωμένων Συ στημάτων (Wireless Embedded Systems Engineering)». ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο 10 (ΦΕΚ 148, τ. Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15 τ.α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποι ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Το Π.Δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/ Α / ) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανε πιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής του Ευρω παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τη λεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συ νεδρίαση 8/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρί αση 01/ ). 9. Tο υπ αριθμ. πρωτ. 151/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι σύμφωνα με το αρχείο της Α.ΔΙ.Π., το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλε πικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν υφί σταται καμία εκκρεμότητα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τη λεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Μηχανική Ασύρματων Ενσωματωμένων Συ στημάτων (Wireless Embedded Systems Engineering)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 128 Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πα νεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μηχανι κή Ασύρματων Ενσωματωμένων Συστημάτων Wireless Embedded Systems Engineering». Το ΠΜΣ διοικείται από το Συντονιστικό Όργανο το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των συνεργαζο μένων Τμημάτων οι οποίοι ορίζονται στο Ειδικό Πρω τόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ασύρματων ενσωματωμένων συστημάτων τα οποία αποτελούν τη βασική τεχνολογία για την ασύρ ματη σύνδεση κάθε είδους συσκευών ενώ έχουν εφαρ μογή σχεδόν σε όλους τους τομείς των ηλεκτρονικών συστημάτων. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση σχεδίασης ασύρματων ενσωματω μένων συστημάτων η οποία απαιτεί ένα σύνθετο υπόβα θρο που περιλαμβάνει αντικείμενα όπως τα συστήματα, το λογισμικό, το υλικό και η θεωρία τηλεπικοινωνιών. Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώ σης και η ανάπτυξη της έρευνας στα ενσωματωμένα συστήματα για ασύρματες επικοινωνίες, η ειδίκευση σε αυτήν την περιοχή ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμε νου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις συναφείς περιοχές και αυξημένες ικανότητες προ αγωγής της έρευνας, και η προετοιμασία επιστημόνων ερευνητών ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαί δευσης γενικότερα στο πεδίο των σύγχρονων τεχνικών στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Μηχανική Ασύρματων Ενσωματωμένων Συ στημάτων (Wireless Embedded Systems Engineering)». Ο Μεταπτυχιακός αυτός τίτλος θα είναι ενιαίος. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμη μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 3 εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακο λούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μεταπτυ χιακά μαθήματα. Τα οκτώ (8) από αυτά είναι βασικά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και παρέχονται κατά τα Α και Β εξάμηνα σπουδών. Επιπλέον, στο Α και Β εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο. Επίσης απαιτείται και η εκπόνηση πρωτότυ πης Διπλωματικής Εργασίας στη διάρκεια του Γ εξαμήνου. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Β. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 30 Πιστω τικές Μονάδες ΕCTS. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS ορίζονται ως εξής: Μαθήματα 1/ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Digital Signal Processing) Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες 2/ Ψηφιακές Επικοινωνίες (Digital Communications) 3/ Ασύρματες Επικοινωνίες (Wireless Communications) Σύνολο Πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο 4/ Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα (Introduction to Embedded Systems) Α Εξάμηνο 30 5/ Ένα κατ επιλογήν υποχρεωτικό από τα: Μάνατζμεντ Προγραμμάτων (Project Management) Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks)

8 35974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / Συστήματα και Τεχνικές Ασυρμάτων Επικοινωνιών (Wireless Communication Systems & Techniques) 7/ Λογισμικό Σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων (Design Software for Embedded Systems) 8/ Γλώσσες περιγραφής Υλικού και Συστοιχίες Προ γραμματιζόμενων Πυλών (VHDL & FPGAs) 9/ Έλεγχος Υλοποίησης και Προτυποποίηση Ασύρ ματων Ενσωματωμένων Συστημάτων (Validation and Prototyping of Wireless Embedded Systems_ 10/ Ένα κατ επιλογήν υποχρεωτικό από τα: Διαχείριση και Κανονισμοί Ραδιο Φάσματος (Radio Spectrum Management and Regulations) Σχεδίαση Ραδιοσυστημάτων Λογισμικού και Γνωσια κών (Software Radio and Cognitive Radio Design) Β Εξάμηνο Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Γ Εξάμηνο 30 ΣΥΝΟΛΟ 90 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διδάσκοντες του συνεργα ζόμενου ιδρύματος καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Αρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Πελο ποννήσου στην Ελλάδα. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 5% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ευρώ Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια ανανέωση συντήρηση) Μετακινήσεις διδασκόντων Γενικά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Β7 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 170/Β7 (ΦΕΚ 554/τ. Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή θηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Διατμημα τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας Αρχιτεκτο νικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγω γής και Ιχθυοκομίας Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» Αναμόρφωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148/Α ) και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148 τ.α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ) του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159/Α ), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/ Α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/5 2013, τ. Α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων.. Την υπ αριθμ. 170/Β7 (ΦΕΚ 554/τ. Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέρ γειες» των Τμημάτων Χημείας και Βιολογικών Εφαρμο γών και Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / Β7 (ΦΕΚ 928/τ.Β / ) υπουργική απόφαση. 7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των Τμημάτων Χημείας (συνεδρία υπ αριθμ 88α/ ) και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων (συνεδρία υπ αριθμ. 215/ ) καθώς και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολο γίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου (συνεδρία υπ αριθμ. 7/ ). 8. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία υπ αριθμ 1013/22/ ). 9. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (συνεδρία υπ αριθμ 14/ ). 10. Το ΕΠΣ μεταξύ των συνεργαζόμενων τμημάτων. 11. Το υπ αριθμ. 109/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 12. Το υπ αριθμ. 109/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 13. Το υπ αριθμ. 100/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατρο φής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. 170/Β7 (ΦΕΚ 554/ τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Δι ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το ακαδημαϊκό έτος συνδιοργανώνει και λειτουργεί με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου, το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αγροχημεία Εφαρ μογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Χημείας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αγροχη μεία και τον πρωτογενή τομέα παραγωγής με έμφαση στα φαρμακευτικά φυτά, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στη ζωική και φυτική παραγωγή, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. 2. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής: Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της αγρο χημείας και των βιολογικών φαρμακευτικών φυτών Ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο ρικού επιπέδου.

10 3597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναλαμ βάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα και να μεταφέρουν νέα τεχνογνωσία στους θεραπευμένους από το πρόγραμμα επιστημονικούς τομείς. Με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων καθώς και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου επιδιώκεται η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν. Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Αγροχημεία Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών Επιστημών, Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικής Μηχανικής καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα του Α Εξαμήνου είναι υποχρεωτικά, ενώ τα μαθήματα του Β Εξαμήνου είναι υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως ακολούθως: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 4 θεωρητικά μαθήματα και 1 εργαστηριακό μάθημα του Α και Β Εξαμήνων σπουδών, καθώς και όλες τις εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες του Γ και Δ Εξαμήνων σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων τα 2 πρώτα εξάμηνα είναι εξήντα (0) ECTS. Κάθε μάθημα πιστώνεται με πέντε (5) ECTS και κάθε εργαστηριακό μάθημα με δέκα (10) ECTS. Στο Γ Εξάμηνο η παρουσίαση εργασίας στο ερευνητικό πεδίο της μεταπτυχιακής εργασίας πιστώνεται με 10 ECTS και η έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πιστώνεται με 20 ECTS Η εκπό νηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που ολοκληρώνεται στο Γ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής: Α Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα ECTS 1 Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση αγροτικών Οικοσυστήματων (Υποχρεωτικό) 5 2 Εισαγωγή στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία (Υποχρεωτικό) 5 3 Γεωργικά Φάρμακα: Εφαρμογές, Δράση, Υπολείμματα και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Υποχρεωτικό) 5 4 Καλλιέργεια Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Υποχρεωτικό) 5 5 Εργαστήριο Εισαγωγής στις Αναλυτικές Τεχνολογίες και τις Εφαρμογές τους (Υποχρεωτικό) 10 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο (2 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 2 Μαθήματα Επιλογής και 1 Εργαστήριο) Α/Α Μαθήματα ECTS 1 Εισαγωγή στη Ζωϊκή Παραγωγή και καλλιέργειες στο Υδάτινο Περιβάλλον (Υποχρεωτικό) 5

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής στην Αγροτική Παραγωγή (Υποχρεωτικό) 5 3 Ολική Ποιότητα στη Ζωϊκή και Φυτική Παραγωγή (Επιλογής) 5 4 Μεταβολισμός ξενοβιοτικών ουσιών και Βιολογικές Δράσεις (Επιλογής) 5 5 Βιοσηματοδότηση (Επιλογής) 5 Εργαστήριο χαρακτηρισμού δραστικών συστατικών και μελέτη της βιολογικής δράσης (Υποχρεωτικό) 10 Γ Εξάμηνο Α/Α Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β εξαμήνου 30 1 Βιβλιογραφική προετοιμασία και παρουσίαση ερευνητικής πρότασης στο ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας 10 2 Έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ εξαμήνου 30 Δ Εξάμηνο Α/Α ECTS 1 Ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Συγγραφή Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ECTS Σύνολο πιστωτικών μονάδων Δ εξαμήνου 30 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε είκοσι (20) άτομα κατ ανώτατο όριο. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων των ίδιων Ιδρυμάτων και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν. 385/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπο λογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Από τις διαθέσιμες υποδομές θα χρησιμοποιηθούν: i) Θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας των Τμημάτων Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών και Τε χνολογιών. ii) Θα χρησιμοποιηθούν τα φοιτητικά και ερευνητικά εργαστήρια των Τμημάτων Χημείας, και Βιολογικών Εφαρ μογών και Τεχνολογιών καθώς Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου. (γ) Από το «Δίκτυο Οριζοντίων Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα χρη σιμοποιηθούν: 1. Κέντρο Υπολογιστών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2. Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 3. Μονάδα Περιβαλλοντικής, Οργανικής και Βιοχημικής Ανάλυσης Orbitrap LC MS 4. Μονάδα Φασματομετρίας Μάζας και 5. Μονάδα χρωματογραφίας Άρθρο 10 Χρονική Διάρκεια Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 30

12 35978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ για τις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύ εται ως εξής: Κατηγορία Δαπανών Ετήσιο κόστος ( ) Αντιδραστήρια αναλώσιμα εργαστηρίου Προμήθεια μικροσυσκευών, συντήρηση, αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού Μετακινήσεις διδασκόντων, συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Έξοδα δημοσιεύσεων Γενικό Σύνολο Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ φθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων και το υπόλοιπο από ερευνητικούς φορείς, από ερευνητικά προγράμματα κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ έως και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /Β7 (5) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/431 (ΦΕΚ 1151/Β / ) υπουργικής απόφασης όπως τροποποι ήθηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Πε ριβαλλοντική Βιολογία Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» Αναμόρφωση Προ γράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148/Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177/Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15/ Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ 171/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195/Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι ότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228/Α ) του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159/ Α ), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α ) ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 5. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 9/2013 (ΦΕΚ 133/ , τ.α ) που αφορά στην Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.. Την υπ αριθμ. Β7/431 (ΦΕΚ 1151/Β / ) υπουρ γική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 594/Β7 (ΦΕΚ 145/Β / ), και αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολο γίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Περιβαλλο ντική Βιολογία Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος Βιολογίας του Πανε πιστημίου Κρήτης (συνεδρία ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 327η/ ). 9. Το υπ αριθμ. 750/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β7/431 (ΦΕΚ 1151/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Βιολογία Διαχεί ριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων», ως ακολούθως. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολο γικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περι βαλλοντική Βιολογία Διαχείριση Χερσαίων και Θα λάσσιων Βιολογικών Πόρων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του N. 385/2008 (ΦΕΚ 148/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής, που

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα των Θαλάσσιων, Παράκτιων και Χερσαίων Βιολογικών Πόρων, της Εφαρ μοσμένης Οικολογίας, της Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, της Αλιείας, των Υδατοκαλλιεργειών και της Βιολογικής Γεωργίας καθώς και της Βιοποικιλότητας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου (cutting edge), των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν στα οικοσυστήματα, στη βιο ποικιλότητα και στους βιολογικούς πόρους, τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση των ακαδημαϊκών κι ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην αριστεία και στην καινοτομία. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Περιβαλλοντική Βιολογία Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» με κατευθύνσεις: α) Χερσαία Οικοσυστήματα Βιολογικοί Πόροι β) Θαλάσσια Οικοσυστήματα Βιολογικοί Πόροι. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής και Γεωπονικών Σχολών, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τέσσερα (4) εξά μηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και σε έξι () εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: α) πενήντα έξι (5) ECTS από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων, β) δεκαοκτώ (18) ECTS από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων επιλογής, γ) δεκαέξι (1) ECTS από την πραγματοποίηση δύο προχωρημένων εργαστηριακών ασκήσεων στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ειδίκευσης και δ) τριάντα (30) ECTS από την συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΠΜΣ. Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως ακολούθως. Α Εξάμηνο Μεταπτυχιακά Μαθήματα (υποχρεωτικά) ECTS 1. Αρχές Ερευνητικής Μεθοδολογίας 2 2. Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας* 3. Θαλάσσια Οικοσυστήματα* 4 4. Βιοποικιλότητα 4 5. Διαχείριση Οικοσυστημάτων 4 Μεταπτυχιακά Μαθήματα (επιλογής) Ο φοιτητής επιλέγει μαθήματα ώστε να συμπληρώνεται το άθροισμα των τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων. 1. Δυναμική και Διαχείριση Ιχθυοπληθυσμών 4 2. Υδατοκαλλιέργειες 4 3. Περιβαλλοντική Γεωλογία Γεωποικιλότητα και διαχείριση αβιοτικού περιβάλλοντος 3 4. Νησιώτικη Οικολογία* 3 5. Νομικά Περιβάλλοντος 2 (Σημείωση: Τα μαθήματα με * περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές ασκήσεις πεδίου) Σύνολο Α Εξαμήνου 30

14 35980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β Εξάμηνο Μεταπτυχιακά Μαθήματα (υποχρεωτικά) 1. Ανάλυση Δεδομένων 2. 1η εργαστηριακή άσκηση η εργαστηριακή άσκηση 8 Μεταπτυχιακά Μαθήματα (επιλογής) Ο φοιτητής επιλέγει μαθήματα ώστε να συμπληρώνεται το άθροισμα των τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων. 1. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 3 2. Δορυφορική τηλεπισκόπηση 2 3. Φωτοσύνθεση Από τη διαχείριση της ηλιακής ενέργειας στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία 3 4. Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση της φυτοπροστασίας 3 5. Μαθηματική Βιολογία 2 Σύνολο Β Εξαμήνου 30 Γ Εξάμηνο Ερευνητική Μεθοδολογία 10 Ερευνητικό Εργαστήριο 20 Σύνολο Γ Εξαμήνου 30 Δ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο Δ Εξαμήνου 30 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του N. 385/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την υλοποίηση του Προγράμματος διατίθεται η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία αποτελείται από αμφιθέατρα εξοπλισμένα με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, αίθουσες σεμιναρίων και τα απαραίτητα ερευνητικά εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας στα οποία θα ασκούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος. Τέλος, οι διαθέσιμες στο πρόγραμμα υλικοτεχνικές υποδομές συμπληρώνονται από τα εξοπλισμένα εργαστήρια και τις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ECTS

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Είδος Δαπάνης Κόστος 1. Δαπάνες μετακινήσεων Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες Γραφική ύλη, εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία Συντήρηση εξοπλισμού Άλλες δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπόλοιπο από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα ισχύοντα στην προηγούμενη υπουργική απόφαση. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κεί μενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 () Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πα τρών και Πανεπιστημίου Pavol Josef Safarik University in Kosice της Σλοβακίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρ. 10 (ΦΕΚ 148 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15 τ.α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του N. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ) του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159/Α ), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/ Α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 17/ ).. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Pavol Jozef Safarik University in Kosice (Σλοβακία). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημί ου Πατρών και του Πανεπιστημίου Pavol Jozef Safarik University in Kosice (Σλοβακία), για εκπόνηση διδακτορι κών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και εγκρίνεται από τα αρ μόδια όργανα των Ιδρυμάτων. Στην παρούσα απόφαση εντάσσονται και οι εκπο νήσεις διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη των οποίων οι ειδικές συμφωνίες έχουν υπογραφεί κατά το τρέχον έτος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

16 35982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 1 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 5 Δ 10 Α.Α.Π. 10 Ε.Β.Ι. 5 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 907/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 1 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 41062/124783/Β7 (ΦΕΚ 188/ τ.β /19 2 2003) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 73907/Β7 (ΦΕΚ 1317/ Β /16 09 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3610 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1722 18 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο Τμή μα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα