ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Δ ΓΧΜΑ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Α.Δ.Μ.: 4615 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΑΓΗ Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΜΑΡΗΝΟ ΚΑΡΣΔΡΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012

2 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 5. Τπεχζπλνο: Αλ. Καζ. Άγηο Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 6. Αξκφδηνο Παξαθνινχζεζεο: Μαξίλνο Καξηέξεο 7. Σίηινο εξγαζίαο: ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ Φ/Β ΤΣΖΜΑΣΧΝ Δ ΓΧΜΑ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 8. Ολνκαηεπψλπκν θνηηεηή: Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ 10.Θεκαηηθή πεξηνρή: Δλεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ 14. Πεξίιεςε: 11. Ζκεξνκελία έλαξμεο: 09/ Αξηζκφο κεηξψνπ: Ζκεξνκελία παξάδνζεο: 02/2012 Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ πιένλ κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο πξάζηλεο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, ηεξάζηηα αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ησλ θσηνβνιηατθψλ, εμαηηίαο θαη ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, φπσο ην πξφγξακκα «Φσηνβνιηατθά ζηε ζηέγε». Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ θηηξίσλ. πγθεθξηκέλα κειεηήζεθαλ ηέζζεξα θηίξηα θαηνηθηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο πξηλ θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζην δψκα. Σα θηίξηα απηά πξνζνκνηψζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Energy Plus. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαζψο γίλεηαη θαη ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ αλαθνξάο, δειαδή ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο, θαη ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα, ελψ αθνινπζεί παξακεηξηθή αλάιπζε. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη θαη παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Energy Plus θαζψο θαη ηα δηάθνξα ζελάξηα πξνζνκνηψζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Αθνινχζσο, ζηα δχν επφκελα θεθάιαηα παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο. ην πξψην απφ ηα δχν βξίζθνληαη αλαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηαλαιηζθφκελε θαη ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ησλ θηηξίσλ, ελψ ζην δεχηεξν βξίζθνληαη πνηνηηθά δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ θηηξίνπ θαη εηδηθφηεξα ηε κεηάδνζε ζεξκφηεηαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην δψκα. Σέινο ζην φγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχλνςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ. 13. Αξηζκφο εξγαζίαο: 15. ηνηρεία εξγαζίαο: Αξ. ειίδσλ:100 Αξ. Δηθφλσλ:32 Αξ. Γηαγξακκάησλ:19 Αξ. Πηλάθσλ:27 Αξ. Παξαξηεκάησλ:2 Αξ. Παξαπνκπψλ: 16. Λέμεηο θιεηδηά: Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά, Δnergy Plus. 17. ρφιηα: 18. πκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο: 19. Βαζκφο:

3 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ i Πξόινγνο Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία σο θχξην ζηφρν έρεη ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ, εγθαηεζηεκέλσλ επί ηνπ δψκαηνο, θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θηηξίσλ πνιπθαηνηθηψλ. Γηα ηελ πεξάησζε απηήο, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά νξηζκέλσλ αλζξψπσλ ηνπο νπνίνπο ζην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. Άγη Παπαδφπνπιν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο, γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα θ. Μαξίλν Καξηέξε ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηηο γεληθέο ππνδείμεηο, ηελ επίβιεςε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε, θαη ηελ παξνρή βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θεζζαινλίθε, 2012

4 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ ii Πεξηερόκελα Πξόινγνο Πεξηερόκελα i ii 1. Δηζαγσγή 1 2. Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα επάλσ ζε θηίξηα Δθαξκνγέο επάλσ ζηα θηίξηα Δγθαηάζηαζε ζε ζηέγεο Φ/Β ελζσκαησκέλα ζε θηίξηα σο δνκηθά ζηνηρεία Φ/Β παινπεηάζκαηα Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα πζηήκαηα σο 10 kwp ζε ζηέγεο θηηξίσλ Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζε βηνκεραληθέο ζηέγεο (>10kWp) Έθβαζε παιηψλ αηηήζεσλ Αλαζθόπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε - πεξηγξαθή ησλ ππό εμέηαζε θηηξίσλ θαηνηθηώλ Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Πεξηγξαθή ησλ ππφ εμέηαζε θηηξίσλ θαηνηθηψλ πλερέο θηίξην ηνπ 70 - Κηίξην PSun Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ ηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο ζεξκηθνχ ζρεδηαζκνχ Αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ Αεξηζκφο πζηήκαηα HVAC ηνπ θηηξίνπ πλερέο θηίξην ηνπ 85 - Κηηξην PSun Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ ηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο ζεξκηθνχ ζρεδηαζκνχ Αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ 23

5 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ iii πζηήκαηα HVAC ηνπ θηηξίνπ Παληαρφζελ θηίξην ηνπ 70 - PPant Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ ηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο ζεξκηθνχ ζρεδηαζκνχ Αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ πζηήκαηα HVAC ηνπ θηηξίνπ Παληαρφζελ θηίξην ηνπ 97 - PPant Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ ηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο ζεξκηθνχ ζρεδηαζκνχ Αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ πζηήκαηα HVAC ηνπ θηηξίνπ Παξακεηξηθή αλάιπζε Πεξηγξαθή ησλ ππφ εμέηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ Φσηνβνιηατθά πάλει Αληηζηξνθείο (Inverter) Γηαζηαζηνιφγεζε θαη ρσξνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε θηίξην Μνληεινπνίεζε ησλ θηηξίσλ κε ηα Φ/Β Υξήζε Google Sketch Up Υξήζε Energy Plus Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα (Weather data/energy Plus) Δηζαγσγή δεδνκέλσλ Αιγφξηζκνη πξνζνκνίσζεο ρεδίαζε Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζην Energy Plus ελάξηα πξνζνκνίσζεο Μεηαβνιή πξνζαλαηνιηζκνχ Θεξκνκφλσζε θηηξηαθνχ θειχθνπο Αληηθαηάζηαζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ 50

6 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ iv Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ πλδπαζκφο φισλ ησλ δπλαηψλ παξεκβάζεσλ Κσδηθνπνίεζε ζελαξίσλ Απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ Καηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ησλ θηηξίσλ Δλεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ Παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα Δλεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δώκαηνο Θεξκνθξαζία δψκαηνο Θεξκνξξνή δψκαηνο πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία 74 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 75 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 78

7 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 1 1. Δηζαγσγή Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα πνιιή ζπδήηεζε γίλεηαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Λέμεηο φπσο ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη πξάζηλε ελέξγεηα αθνχγνληαη ζπλερψο απφ ηα ζηφκαηα ππνπξγψλ θαη άιισλ πςειά ηζηάκελσλ πξνζψπσλ. Ζ παγθφζκηα ζπγθπξία θαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη θπξίσο ζην ρψξν ηνπ πεηξειαίνπ, έρνπλ επαλαθέξεη κε επηηαθηηθφ ηξφπν ηελ αλάγθε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ηεο εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζπληζησζψλ δειαδή, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ιεγφκελε βηψζηκε αλάπηπμε. Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ν ήιηνο, ν άλεκνο, ηα πνηάκηα, νη νξγαληθέο χιεο φπσο ην μχιν θαη αθφκε ηα απνξξίκκαηα νηθηαθήο θαη γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, είλαη πεγέο ελέξγεηαο πνπ ε πξνζθνξά ηνπο δελ εμαληιείηαη πνηέ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη αμηφινγν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ καο αλαγθψλ. Ζ επηηαθηηθφηεηα ηεο αλάγθεο γηα ζηξνθή ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ιάβεη δηάθνξα κέηξα. Έηζη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα ην ζχλνιν ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέρξη ην 2020, πξνβιέπεηαη: α) 20% κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/29/ΔΚ, β) 20% δηείζδπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ θαη γ) 20% εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ν ζηφρνο γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη κείσζε θαηά 4% ζηνπο ηνκείο εθηφο εκπνξίαο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005, θαη 18% δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε. Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε ζην πιαίζην πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αλαπηπμηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην 20%, ν νπνίνο θαη εμεηδηθεχεηαη ζε 40 % ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 20 % ζε αλάγθεο ζέξκαλζεο-ςχμεο θαη 10 % ζηηο κεηαθνξέο. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα ησλ θσηνβνιηατθψλ, απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009 έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ην πξφγξακκα "Φσηνβνιηατθά ηε ηέγε" κε ην νπνίν δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κηθξψλ νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο έσο 10 kw ζε θηίξηα θαηνηθηψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζην επεηξσηηθφ ζχζηεκα θαη ζηα δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. Σν Πξφγξακκα ζα έρεη δηάξθεηα έσο ηελ 31 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη αθνξά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηζρχνο κέρξη 10Kwp πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ζηέγε, δψκα, ηαξάηζα θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαηνηθηψλ θαη θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα παξάγνπλ ελέξγεηα ε νπνία ζα εγρέεηαη ζην Δζληθφ Γίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

8 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 2 Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε θσηνβνιηατθά ζηέγεο ζα πσιείηαη ζηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο (ΓΔΖ ή άιινο) κε ηνλ νπνίν θαη ζα ζπλάπηεηαη ζχκβαζε 25εηνχο δηάξθεηαο. Ζ ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο ζα είλαη πξνο 0.55 /Kwh γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ έσο ηελ , ελψ ε ηηκή γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ κεηά ηελ ζα κεηψλεηαη θαηά 5% αλά έηνο. Καζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ε ηηκή πψιεζεο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζηέγεο απνηεινχλ ε θπξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ή ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα, ε χπαξμε ελεξγήο ζχλδεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη ε χπαξμε ζπζηήκαηνο δεζηνχ λεξνχ κε ρξήζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. ην πιαίζην φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, εθπνλήζεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, πνπ σο θχξην ζηφρν έρεη ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θηηξίσλ πνιπθαηνηθηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην πξνζνκνησηηθφ πξφγξακκα Energy Plus, κειεηήζεθαλ ηέζζεξα θηίξηα ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηα ζεξκηθά θαη ςπθηηθά ηνπο θνξηία, πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζην δψκα ηνπο. Δηδηθφηεξα, επηρεηξήζεθε λα πνζνηηθνπνηεζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο ζθίαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ ζηα ςπθηηθά θνξηία ησλ θηηξίσλ, ελψ παξάιιεια κειεηήζεθαλ θαη άιινη παξάκεηξνη φπσο ε ζεξκνθξαζία δψκαηνο, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ θαη ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, εμεηάζηεθαλ θάπνηα πηζαλά ζελάξηα παξεκβάζεσλ επί ησλ θηηξίσλ, θαη πσο νη παξεκβάζεηο απηέο επηδξνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Αλαιπηηθά, ην πεξηερφκελν ηεο δηπισκαηηθήο δηαξζξψλεηαη ζε 8 θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σν πξψην θεθάιαην αθνξά ζηελ παξνχζα εηζαγσγή. Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ επάλσ ζηα θηίξηα θαη γηα ηε λνκνζεζία πνπ επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα. ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαζθφπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη θπξίσο ζε κειέηεο πνπ έρνπλ πεξηερφκελν θνηλφ ή παξφκνην κε ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο. Οη κειέηεο απηέο απνηεινχλ κηα βάζε αιιά θαη έλα κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην ηέινο. ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη γίλεηαη κία πεξηγξαθή ησλ θηηξίσλ αλαθνξάο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη πνιιά άιια πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ, ηα αλνίγκαηά ηνπο θαη ηα ζπζηήκαηα ςχμεο θαη ζέξκαλζεο (HVAC), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.

9 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 3 Αθνινχζσο, ην πέκπην θεθάιαην απνηειεί ηελ παξακεηξηθή αλάιπζε, φπνπ γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη θαη παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπο ζην πξνζνκνησηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Πεξηγξάθνληαη επίζεο, νη παξεκβάζεηο, πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, επί ησλ θηηξίσλ, θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πνπ απηέο βνεζνχλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ηνπο. ην έθην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ. Απηά είλαη δηαρσξηζκέλα ζε ηξείο βαζηθέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ, ζηε δεχηεξε απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ ηειεπηαίνπ νξφθνπ θαη ζηελ ηξίηε απνηειέζκαηα γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή. ην έβδνκν θεθάιαην κειεηάηαη ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δψκαηνο ηνπ θάζε θηηξίνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β πάλει, κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ ζεξκνθξαζίαο θαη ξνήο ζεξκφηεηαο. Σέινο, ζην φγδνν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχλνςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε.

10 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 4 2. Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα επάλσ ζε θηίξηα Οη εθαξκνγέο ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη πνιιέο θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε απαίηεζε. Δθηφο απφ ηηο απιέο εθαξκνγέο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζηέγεο, ζηηο πξνζφςεηο θηηξίσλ θαη φπνπ αιινχ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη δηαζέζηκνο ρψξνο. 2.1 Δθαξκνγέο επάλσ ζηα θηίξηα Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ επάλσ ζηα αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη εθαξκνγέο απηέο. θηίξηα. ηηο ελφηεηεο πνπ Δγθαηάζηαζε ζε ζηέγεο Τπάξρεη δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηαζνχλ θσηνβνιηατθά ζε θηίξηα γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπο (εηθφλα 2.1). Λφγσ ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Φ/Β (αζφξπβα, ειαθξηά θ.ιπ.) κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νηθηζηηθά ζχλνια, ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζε δεκφζηα θηίξηα, ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο θ.α. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπο γίλεηαη χζηεξα απφ θαηάιιειε απηνςία ηνπ ρψξνπ, πνιιέο θνξέο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο νη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ θηηξίνπ. Σα Φ/Β πιαίζηα ζπλήζσο είλαη φπσο θαη ηα πιαίζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο απιέο εθαξκνγέο (απφ άκνξθν, πνιπθξπζηαιιηθφ ή κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην). Βέβαηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιαίζηα πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ (νη εηαηξίεο Φ/Β, χζηεξα απφ παξαγγειία, θαηαζθεπάδνπλ πιαίζηα ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη ζρέδηα). Δηθόλα 2.1.: Σνπνζέηεζε Φ/Β ζε ζηέγε ζπηηηνύ

11 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 5 Οη ηξφπνη ηνπνζέηεζεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο. Μπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ νξηδφληηα, θάζεηα ή θεθιηκέλα θαη κε λφηην, θαηά πξνηίκεζε πξνζαλαηνιηζκφ, γηα κέγηζηε απφδνζε (εηθφλα 2.2). Γελ απνθιείεηαη θαη δηαθνξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, κε κεηνλέθηεκα ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο (εηθφλα 2.3). Σα Φ/Β ηνπνζεηνχληαη ζηελ νξνθή ή ηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ ζε κεηαιιηθέο βάζεηο ζηήξημεο φπσο θαη ζην έδαθνο. Οη βάζεηο ζηεξίδνληαη κε θαηάιιεινπο απνζηάηεο ζηελ νξνθή ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο. Δίλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη αινπκίλην, κε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο, γηα ηέηνηεο εθαξκνγέο. Δηθόλα 2.2.: Φ/Β ζε νξνθή ηνπνζεηεκέλα κε θιίζε Δηθόλα 2.3.: Φ/Β ζπζηήκαηα ζε νξνθέο κε δηαθνξεηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο

12 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 6 ηελ αγνξά θπθινθνξνχλ επιχγηζηα Φ/Β απφ άκνξθν ππξίηην. Δίλαη ζε κνξθή ηαηλίαο θαη απιψλνληαη ζηελ νξνθή ή ηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη πνιχ εχθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά ζηελ εγθαηάζηαζε θαζψο είλαη πνιχ ειαθξηά, εχθακπηα θαη δελ απαηηείηαη βάζε ζηήξημεο, αξθεί λα εμαζθαιίδεηαη ν ζσζηφο αεξηζκφο ηνπο (εηθφλα 2.4). Δηθόλα 2.4.:Σνπνζέηεζε επιύγηζησλ Φ/Β Μπνξεί λα γίλεη εθαξκνγή ζε ηζηνξηθά θαη παξαδνζηαθά θηίξηα ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε εκθάληζε ηνπο. Παξνπζηάδνπλ φκσο ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ άκνξθνπ ππξηηίνπ, δειαδή κεησκέλε απφδνζε θαη απαηηείηαη ζρεδφλ δηπιάζηα επηθάλεηα Φ/Β. Έλα άιιν πξντφλ είλαη Φ/Β άκνξθνπ ππξηηίνπ ελζσκαησκέλα ζε πγξνκνλσηηθή (ζηεγαλσηηθή) κεκβξάλε (εηθφλα 2.5). Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ νξνθή, ηα ζηεγλσηηθά θχιια θνιιψληαη κε ζεξκνθφιιεζε δεκηνπξγψληαο κηα εληαία πδαηνζηεγαλή επηθάλεηα. Έηζη εμππεξεηεί δπν ζθνπνχο: ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ πγξνκφλσζε. Δηθόλα 2.5.: Τγξνκσλνηηθέο κεκβξάλεο κε ελζσκαησκέλα Φ/Β

13 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Φ/Β ελζσκαησκέλα ζε θηίξηα σο δνκηθά ζηνηρεία Φσηνβνιηατθά κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ψζηε λα απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. Σνπνζεηνχληαη ζε θηίξηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, εθφζνλ δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε, ή θαηά ηελ θαηαζθεπή σο δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα απφ δνκηθά πιηθά (εηθφλα 2.6). Δηθόλα 2.6.: Φ/Β κε κνξθή θεξακηδηνύ ην εκπφξην θπθινθνξνχλ Φ/Β (άκνξθα, πνιπθξπζηαιιηθά θαη κνλνθξπζηαιιηθά) ζε ζρήκα θαη δηαζηάζεηο φκνηα κε ηα θεξακίδηα, αληηθαζηζηψληαο ηα παξαδνζηαθά θεξακίδηα (εηθφλα 2.7). Σνπνζεηνχληαη απφ ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ απφ ηνλ ηερληθφ πνπ ηνπνζεηεί θαη ηα απιά θεξακίδηα, έρνληαο πξνβιεθζεί νη θαηάιιειεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. Βεβαίσο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ θαη ήδε ηνπνζεηεκέλα θεξακίδηα. Δηθόλα 2.7.: Δγθαηεζηεκέλα Φ/Β κε κνξθή θεξακηδηνύ

14 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Φ/Β παινπεηάζκαηα Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εκθαληζηεί δηαθαλή Φ/Β. Γειαδή ην πιαίζην πνπ βξίζθνληαη ηα Φ/Β ζηνηρεία είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα επηηξέπεη έλα κέξνο απφ ην θσο λα πεξλάεη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ. Σνπνζεηνχληαη ζε νξνθέο θηηξίσλ θαη ζε παξάζπξα, αληηθαζηζηψληαο ηκήκαηα ηεο νξνθήο, επηθάιπςε ηεο πξφζνςεο, αληηθαηάζηαζε ησλ θιαζηθψλ παινπεηαζκάησλ ή παινπηλάθσλ θαη σο ζθίαζηξα. Έηζη γίλεηαη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ απφ δνκηθά πιηθά θαη παξάιιεια ππάξρεη παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θσηηζκφο θαη ζέξκαλζε γηα ην θηίξην. Δπίζεο δίλεηαη ε επθαηξία ζε αξρηηέθηνλεο λα ζρεδηάζνπλ θηίξηα λέαο ηερλνινγίαο κε κνληέξλν ζρεδηαζκφ θαη πξσηνπνξηαθέο ιχζεηο (πξάζηλα ζπίηηα-green houses). Δηθόλα 2.8.: Φ/Β ζε πξνζόςεηο θηηξίσλ Οη Φ/Β παινπίλαθεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο θιαζζηθνχο παινπίλαθεο ζηα παξάζπξα θαη ζηηο πξνζφςεηο ησλ γπάιηλσλ θηηξίσλ (εηθφλα 2.8) δίλνληαο έλα εληππσζηαθφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Μέξε γπάιηλεο νξνθήο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ΦΒ παινπίλαθεο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο γηα ην θηίξην (εηθφλα 2.9). Δηθόλα 2.9.: Φ/Β παινπίλαθεο ζε νξνθέο θηηξίσλ

15 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 9 Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη ζπρλά ζε θηίξηα κε κεγάιεο πξνζφςεηο θαη κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Γεκηνπξγείηαη έλαο ηχπνο ζεξκνθεπίνπ ην νπνίν ζεξκαίλεη ηνλ εζσηεξηθφ αέξα ηνπ θηηξίνπ κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο αεξηζκφο ψζηε ε αλάγθε θιηκαηηζκνχ λα γίλεηαη ειάρηζηε. Μπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ζθίαζηξα ζε γήπεδα (εηθφλα 2.10), ζε ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ζε θηίξηα (εηθφλα 2.11), ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο, ζε πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη φπνπ είλαη αλαγθαία ε ζθίαζε θάπνηνπ ρψξνπ. Έηζη ε επηθάλεηα πνπ ζα θαηαιάκβαλε έλα απιφ ζθίαζηξν, κεηαηξέπεηαη ζε εθκεηαιιεχζηκε κέζσ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο δεκηνπξγίαο ηεο απαξαίηεηεο ζθηάο. Δηθόλα 2.10.: Φ/Β ζθίαζηξα ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Δηθόλα 2.11.: Φ/Β ζθίαζηξα ζε θηίξηα

16 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 10 Σα Φ/Β παινπεηάζκαηα δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ έλα απιφ παινπέηαζκα ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί Φ/Β ζηνηρεία. Σν δηαθαλέο πιηθφ είλαη ξεηίλε κε ραξαθηεξηζηηθά αληίζηνηρα ησλ θιαζηθψλ πιαηζίσλ. Παξνπζηάδνπλ πςειή αληνρή ζηα θαηξηθά θαηλφκελα. ην θάησ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ βξίζθεηαη ην θνπηί ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ. Με θαηάιιειν αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζνχλ απνδφζεηο ίδηεο κε απηέο ηεο ζηαζεξήο θιίζεο. Γελ απνθιείεηαη βέβαηα θαη ε ηνπνζέηεζε κε δηαθνξεηηθή θιίζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ, κε επίπησζε ζηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, κεγάιε έθηαζε έρεη ιάβεη ε εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ζηέγεο θηηξίσλ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ, θπξίσο ιφγσ ηεο επλντθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο πςειήο ηηκήο πψιεζεο αλά kwh. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ζηε ζηέγε ελφο θηηξίνπ είλαη: Απνθπγή ρξήζεο γεο. πγρξνληζκφο ςπθηηθψλ θνξηίσλ θηηξίσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε κέγηζηε παξαγφκελε ηζρχ απφ Φ/Β. Απνθεληξσκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζε πφιεηο, πάλσ ζην δψκα ησλ θηηξίσλ θαη δελ πξνζβάιινπλ αηζζεηηθά ην πεξηβάιινλ. Λεηηνπξγνχλ αζφξπβα, εθπέκπνπλ κεδεληθνχο ξχπνπο, ρσξίο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. Έρνπλ πνιχ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη αμηνπηζηία θαηά ηε ιεηηνπξγία. Οη εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηηο Φ/Β γελλήηξηεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ 25 ρξφληα θαιήο ιεηηνπξγίαο. Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζηε λνκνζεζία πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο θαη ζηηο ηηκέο πψιεζεο αλά kwh ζηε Γ.Δ.Ζ. γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 2.2 Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ αδεηνδνηηθψλ ζηαδίσλ θαη θαηαγξάθνληαη νξηζκέλα θνκβηθά ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ζηε ζηέγε ελφο θηηξίνπ. ηελ παξνχζα θάζε δηαθξίλνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο αδεηνδφηεζεο αλάινγα κε ηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ηζρχ ελφο Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. πζηήκαηα σο 10 kwp ζε ζηέγεο θηηξίσλ. Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα ζε Βηνκεραληθέο ηέγεο.

17 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ πζηήκαηα σο 10 kwp ζε ζηέγεο θηηξίσλ Απφ 1ε Ηνπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ ηνκέα. Με ην πξφγξακκα απηφ δίλνληαη θίλεηξα κε ηε κνξθή ελίζρπζεο ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο, ψζηε ν νηθηαθφο θαηαλαισηήο λα θάλεη απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εγθαηέζηεζε θαη λα έρεη θαη έλα ινγηθφ θέξδνο. Αθνξά νηθηαθνχο θαηαλαισηέο ή πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ θσηνβνιηατθά ηζρχνο έσο 10 θηινβάη (kwp) ζην δψκα ή ηε ζηέγε λνκίκσο πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ, πξνζφςεσλ θαη ζθηάζηξσλ, θαζψο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ, φπσο απνζήθεο θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο. ε ζρέζε κε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη σο 10 άηνκα θαη λα έρεη θχθιν εξγαζηψλ θαη ζχλνιν ελεξγεηηθνχ σο 2 εθ. εηεζίσο. Γηα λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο ην ρψξν ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010, ην πξφγξακκα αθνξά φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Ωο κέγηζηε ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζην πιαίζην νξίδεηαη: ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επεηξσηηθή ρψξα, ηα δηαζπλδεδεκέλα κε ην ζχζηεκα λεζηά θαη ηελ Κξήηε ηα 10 kwp. ηα ινηπά κε δηαζπλδεδεκέλα Νεζηά ηα 5 kwp. Γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη. Δίηε λα ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο νη ππφινηπνη ηδηνθηήηεο, είηε ην θσηνβνιηατθφ λα εγθαηαζηαζεί εμ νλφκαηνο φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ (ηνπο νπνίνπο ζηελ πεξίπησζε απηή εθπξνζσπεί ν δηαρεηξηζηήο). ε θάζε πνιπθαηνηθία κπνξεί λα κπεη έλα κφλν ζχζηεκα. Αλ ε ηαξάηζα είλαη θνηλφρξεζηε θαη νη ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ απηνχ ζέινπλ λα ηελ παξαρσξήζνπλ ζε θάπνηνλ άιινλ, πνπ δελ έρεη δηθαηψκαηα ζηελ ηαξάηζα, κπνξνχλ λα ην θάλνπλ. Αλ ην ζχζηεκα κπεη ζε ζηέγαζηξν βεξάληαο δηακεξίζκαηνο, πξνθαλψο κπνξνχλ λα κπνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπζηήκαηα ζε κηα πνιπθαηνηθία. Όιε ε παξαγφκελε απφ ην θσηνβνιηατθφ ειεθηξηθή ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ν νηθηαθφο κηθξνπαξαγσγφο ελέξγεηαο πιεξψλεηαη γη απηή κε 55 ιεπηά ηελ θηινβαηψξα (0,55 /kwh), ηηκή πνπ είλαη εγγπεκέλε γηα 25 ρξφληα. Ο νηθηαθφο κηθξνπαξαγσγφο ελέξγεηαο ζπλερίδεη λα αγνξάδεη ξεχκα απφ ηε Γ.Δ.Ζ. θαη λα ην πιεξψλεη ζηελ ηηκή πνπ ην πιεξψλεη θαη ζήκεξα (πεξίπνπ ιεπηά ηελ θηινβαηψξα). ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ε Γ.Δ.Ζ. ζα εγθαηαζηήζεη έλα λέν κεηξεηή γηα λα θαηαγξάθεη ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα. Αλ γηα παξάδεηγκα, ζην δίκελν ην θσηνβνιηατθφ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα αμίαο 300 θαη ζην θηίξην θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα αμίαο 100, ζα έξζεη πηζησηηθφο ινγαξηαζκφο 200, πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεη ε Γ.Δ.Ζ. ζηνλ ηξαπεδηθφ

18 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 12 ινγαξηαζκφ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θσηνβνιηατθνχ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ, δελ απαηηείηαη πιένλ θακία άδεηα (κε εμαίξεζε δηαηεξεηέα θηίξηα θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο φπνπ απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ Δ.Π.Α.Δ.). χκθσλα κε ηελ ΤΑ36720/ «Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα θαη νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ θαη ζε νηθηζκνχο» (ΦΔΚ 376/ ) δελ ρξεηάδεηαη πιένλ νχηε ε άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ πνιενδνκία, φπσο ίζρπε κέρξη πξφηηλνο. Απιψο γλσζηνπνηεί θαλείο ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζηε Γ.Δ.Ζ. φηαλ θαηαζέηεη εθεί θάθειν γηα ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην δίθηπν. Οικιακοί Παραγωγοί Γχν είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα εληαρζεί θαλείο ζην πξφγξακκα: Να έρεη κεηξεηή ηεο Γ.Δ.Ζ. ζην φλνκά ηνπ (ή ζηνλ θνηλφρξεζην ινγαξηαζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο αλ επηιεγεί ε ζπιινγηθή εγθαηάζηαζε). Να θαιχπηεη κέξνο ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (π.ρ. ειηαθφ ζεξκνζίθσλα, βηνκάδα, γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο). Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ξχζκηζε είλαη φηη ν νηθηαθφο παξαγσγφο ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ δελ ζεσξείηαη πηα επηηεδεπκαηίαο, κε άιια ιφγηα απαιιάζζεηαη απφ ην άλνηγκα βηβιίσλ ζηελ εθνξία. Όπσο αλαθέξεη ε ζρεηηθή θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, «δελ πθίζηαληαη γηα ηνλ θχξην ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηάζεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην δίθηπν». Με άιια ιφγηα, ηα φπνηα έζνδα έρεη ν νηθηαθφο κηθξνπαξαγσγφο απφ ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο δελ θνξνινγνχληαη. Μικρές Επιτειρήζεις Πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη πξσηχηεξα λα κελ έρεη πάξεη θάπνηα άιιε επηδφηεζε γηα ην θσηνβνιηατθφ απφ εζληθά ή θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. Σα φπνηα έζνδα έρεη ε επηρείξεζε απφ ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο δελ θνξνινγνχληαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θέξδε εκθαλίδνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο, ηζρχεη ε ηξέρνπζα θνξνινγία γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη. εκεηψλεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ηζρχνο άλσ ησλ 10 kwp ζε εκπνξηθέοβηνκεραληθέο ζηέγεο, δηέπεηαη απφ άιινπο θαλφλεο θαη ηζρχνπλ γη απηά ηα ζπζηήκαηα άιια δεδνκέλα.

19 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζε βηνκεραληθέο ζηέγεο (>10kWp) Ο Ν.3851/2010 θαη ε ΤΑ 36720/ (ΦΔΚ 376/ ) επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θάζε ηζρχνο ζην δψκα ή ηε ζηέγε λνκίκσο πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ, πξνζφςεσλ θαη ζθηάζηξσλ, θαζψο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ, φπσο απνζήθεο θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο. Γηα ηα ζπζηήκαηα απηά δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ελψ γηα ζπζηήκαηα ηζρχνο έσο 1 MWp δελ απαηηείηαη θαη άδεηα παξαγσγήο ή άιιε δηαπηζησηηθή απφθαζε. Γηα ζπζηήκαηα >1 MWp απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο απφ ηε ΡΑΔ (ε νπνία ζπλνδεχεηαη θαη απφ δχν αθφκε άδεηεο: ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηηο νπνίεο εθδίδεη ε αξκφδηα πεξηθέξεηα). Γηα ζπζηήκαηα κε ηζρχ απφ 10 kwp έσο 100 kwp ηα κφλα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη είλαη: Ζ πξνζθνξά φξσλ ζχλδεζεο απφ ηε Γ.Δ.Ζ. θαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αγνξνπσιεζίαο κε ηνλ ΓΔΜΖΔ Γηα ζπζηήκαηα κε ηζρχ απφ 100 kwp έσο kwp (1 MWp) ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη είλαη : ε έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ Πνιενδνκία ε πξνζθνξά φξσλ ζχλδεζεο απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αγνξνπσιεζίαο κε ηνλ.δ..μ.ζ.δ. Γηα ζπζηήκαηα κε ηζρχ κεγαιχηεξε απφ 1 MWp ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη είλαη: ε έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο απφ ηε Ρ.Α.Δ. ε άδεηα εγθαηάζηαζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ε έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ Πνιενδνκία ε πξνζθνξά φξσλ ζχλδεζεο απφ ηε Γ.Δ.Ζ. θαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αγνξνπσιεζίαο κε ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. θαη έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ κφλν γηα ην επεηξσηηθφ δίθηπν, αθνχ ηα απηφλνκα λεζησηηθά δίθηπα ζεσξνχληαη θνξεζκέλα θαη ζα ππάξρνπλ θαηά δηαζηήκαηα εηδηθέο ξπζκίζεηο γη απηά. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά, κηιάκε πάληα γηα ζπζηήκαηα κε ηζρχ κηθξφηεξε ησλ 100 kwp Έθβαζε παιαηώλ αηηήζεσλ Ο λένο λφκνο επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηηο παιηέο αηηήζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί ζηε ΡΑΔ γηα έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο. Κη απηφ γηαηί κε ην λέν λφκν θαηαξγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη ε

20 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 14 πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ζα γίλεηαη πιένλ ζε έλα εληαίν ζηάδην, απηφ ηεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (Δ.Π.Ο.). Έηζη, φζεο αηηήζεηο γηα άδεηα παξαγσγήο βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ηεο Π.Π.Δ.Α., έρνληαο πεξάζεη ζεηηθά ηα ππφινηπα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο Ρ.Α.Δ., έιαβαλ άδεηα παξαγσγήο. Όζνη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί (θπξίσο «εμαηξέζεηο») βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ηεο Δ.Π.Ο. θαη δελ ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε κε βάζε ηε λέα λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηψξα κφλν ηε βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην (πξνζθνξά φξσλ ζχλδεζεο). εκεησηένλ φηη ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα δνζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε βεβαίσζε ζεσξείηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί. Ο θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο κπνξεί, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ., λα κεηαβηβάδεη ηελ άδεηά ηνπ ζε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Αληίζεηα, νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί πνπ απαιιάζζνληαη απφ άδεηα παξαγσγήο, δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζή ηνπο ζε λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ ην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο πξνο ηελ νπνία γίλεηαη ε κεηαβίβαζε θαηέρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην κεηαβηβάδνλ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Δηδηθά γηα ηνπο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη απφ θαη επάγγεικα αγξφηεο, δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζή ηνπο πξηλ απφ ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα κεηαβίβαζε ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. Ο λένο λφκνο (Ν.3851) απινπνηεί θάπνηεο απφ ηηο πγθεθξηκέλα: παιηέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο. δελ απαηηείηαη πιένλ άδεηα παξαγσγήο ή άιιε δηαπηζησηηθή απφθαζε (γλσζηή θαη σο «εμαίξεζε») γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηζρχνο έσο 1MWp. Γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηζρχνο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 MWp απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. (θαη φρη απφ ηνλ ππνπξγφ πεξηβάιινληνο, ελέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα). Γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο απαηηείηαη επίζεο ε έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο (νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα πεξηθέξεηα) φπσο θαη ζην παξειζφλ. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε γηα ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θηίξηα θαη νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα, αιιά έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε πνιενδνκίαο. Γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θηίξηα θαη έρνπλ ηζρχ έσο 100

21 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 15 kwp, δελ απαηηείηαη νχηε απηή ε έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο, αιιά αξθεί πιένλ κηα απιή γλσζηνπνίεζε πξνο ηε.δ.ζ. φηη μεθηλά ε εγθαηάζηαζε. Ζ επλντθή απηή ξχζκηζε αθνξά ηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαζψο θαη ηα κηθξά θαη κεζαία ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θηίξηα επηρεηξήζεσλ. ηηο ζπκβάζεηο ζχλδεζεο πνπ ζπλάπηεη ν αξκφδηνο δηαρεηξηζηήο κε ηνπο θνξείο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε ιήςε άδεηαο παξαγσγήο, θαζνξίδεηαη πξνζεζκία ζχλδεζεο ζην χζηεκα ή δίθηπν, ε νπνία είλαη απνθιεηζηηθή, θαη νξίδεηαη εγγχεζε ή πνηληθή ξήηξα πνπ θαηαπίπηεη αλ ν θνξέαο δελ πινπνηήζεη ηε ζχλδεζε εληφο ηεο θαζνξηζζείζαο πξνζεζκίαο. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη κε ππνπξγηθή απφθαζε. Απφ ηελ εγγχεζε απηή απαιιάζζνληαη φζα έξγα αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα θαη φζνη ζηαζκνί έρνπλ ππνγξάςεη ζχκβαζε ζχλδεζεο πξηλ ηηο (εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ 3851/2010). Τπελζπκίδεηαη φηη ν επελδπηήο ππνγξάθεη ζχκβαζε πψιεζεο ηεο παξαρζείζαο ελέξγεηαο κε: Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα θαη ηα δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. Με ηελ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Νήζσλ (Γ.Δ.Ζ.) γηα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζεί εληφο 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Έπεηηα απφ ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο αθπξψλεηαη ε ζχκβαζε θαη ν επελδπηήο εθφζνλ επηζπκεί δχλαηαη λα αηηεζεί ηε ζχλαςε ζχκβαζεο φκσο κε ηηο ηηκέο θαη ηνπο φξνπο πνπ ζα ηζρχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο. Οη ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο θαίλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα.

22 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Αλαζθόπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαζθφπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη θπξίσο ζε κειέηεο πνπ αθνξνχλ θσηνβνιηατθά εγθαηεζηεκέλα πάλσ ζε θηίξηα θαη ζηελ επίδξαζε πνπ απηά έρνπλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κειέηεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη απνηεινχλ κηα βάζε, αιιά θαη έλα κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηήλ. Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε ρξήζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη ε επέθηαζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπο επάλσ ζηα θηίξηα έρνπλ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηεμαγσγήο έξεπλαο γηα ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο απηψλ επάλσ ζηα θηίξηα. ηνλ ηνκέα απηφ, εθηεηακέλεο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ δηάθνξα παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν. ε κία απφ απηέο, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ην θηίξην Powell Structural Systems Laboratory (PoSL) ζην παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα ζην νπνίν θαη ηνπνζεηήζεθαλ θσηνβνιηατθά επί ηνπ δψκαηνο. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ην ζπλνιηθφ εηήζην ςπθηηθφ θνξηίν ηνπ θαιπκκέλνπ κε θσηνβνιηατθά δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ, κεηψζεθε θαηά 38% ζε ζρέζε κε ηελ εθηεζεηκέλε ζηέγε (Dominguez et.al, 2011). Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ ηε πξνζνκνίσζε κε ηε βνήζεηα ζεξκηθψλ κνληέισλ, ελφο θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή Tianjin ηεο Κίλαο. Σν θηίξην δηαζέηεη θεθιηκέλε ζθεπή θαη ηα Φ/Β πάλει ηνπνζεηήζεθαλ παξάιιεια θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ απηήλ, επηηξέπνληαο ηε δηέιεπζε αέξα αλάκεζα ζηελ ζθεπή θαη ζην δψκα. Ζ κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζην ςπθηηθφ θνξηίν ηεο νξνθήο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ήηαλ 50%. Δπηπιένλ, ην ζπλνιηθφ ςπθηηθφ θνξηίν φινπ ηνπ θηηξίνπ κεηψζεθε θαηά 10% ζε ζχγθξηζε κε απηφ, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β πάλει. Ζ επίδξαζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηε κείσζε ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ηνπ θηηξίνπ είλαη ίδηα κε απηή ηεο ζθεπήο πςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο κε βαζκφ απνξξνθεηηθφηεηαο 0,35, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ίδηα κειέηε (Yiping et.al, 2006). Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςχμε, απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε θηηξίσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Σφθην, δείρλνπλ φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςχμε κεηψλεηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ ζην δψκα ηνπο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξηνρή Chou κεηψζεθε θαηά 2,7%, γηα ηελ πεξηνρή Adachi 5,2% θαη γηα ηελ πεξηνρή Suginami θαηά 10% (Yutaka et.al, 2002). Απφ ηελ άιιε, ε ζθίαζε ηνπ δψκαηνο απφ ηα Φ/Β πάλει κπνξεί λα έρεη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ. Ζ κείσζε ηνπ ζεξκηθνχ θέξδνπο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ ηνπ θηηξίνπ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην επηζηεκνληθφ άξζξν: «Influence of a building's integrated photovoltaics on heating and cooling loads» (Yiping et.al, 2005), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηδηαίηεξα ην απφγεπκα (ε ρξνληθή πζηέξεζε ηεο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ' φςηλ), νη ζεξκηθέο απψιεηεο θαη ην ζεξκηθφ θνξηίν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζθεπήο κε αεξηδφκελα Φ/Β είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα γηα ηελ ειεχζεξε νξνθή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο σζηφζν, πνπ δελ ππάξρεη ειηαθή

23 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 17 αθηηλνβνιία, ε κείσζε ηεο απαγσγήο ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία πξνο ηνλ νπξαλφ ζηελ πεξίπησζε ηεο νξνθήο κε Φ/Β, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο νξνθήο ζε πςειά επίπεδα. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκηθήο αληίζηαζεο απφ ηα Φ/Β πάλει, πξνθαιεί ηε κείσζε ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ ηεο ζθεπήο κε Φ/Β, θάησ απφ ην ζεξκηθφ θνξηίν ηεο εθηεζεηκέλεο νξνθήο. Χο επαθφινπζν ηα κέγηζηα ζεξκηθά θνξηία ηνπ θηηξίνπ κε ηα Φ/Β είλαη κηθξφηεξα απφ απηά ηνπ θηηξίνπ ρσξίο Φ/Β ζχζηεκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζηε ζεξκνξξνή ηνπ δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ PoSL γηα ηηο 19 Απξηιίνπ 2009 (Dominguez et.al, 2011). χκθσλα κε απηήλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ εθηεζεηκέλνπ δψκαηνο απμάλεηαη ην κεζεκέξη θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νξνθήο θαζψο ζεξκαίλεηαη απεπζείαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Απφ ηελ άιιε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο θάησ απφ ην πάλει είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ εθηεζεηκέλνπ δψκαηνο, εμαηηίαο ηεο ζθίαζεο. Σα δεδνκέλα αληηζηξέθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο θάησ απφ ην πάλει παξακέλεη κεγαιχηεξε, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο απαγσγήο ζεξκφηεηαο κέζσ αθηηλνβνιίαο πξνο ηνλ νπξαλφ (radiative cooling to the sky). Δπηπιένλ, αθνχ κνληεινπνηήζεθε ε ζεξκνξξνή κε δηάθνξεο κεζφδνπο, ε κειέηε επεθηάζεθε θαη ζηε ξνή ζεξκφηεηαο κέζσ ηεο νξνθήο. Όπσο πξνέθπςε, ε ξνή ζεξκφηεηαο είλαη αξλεηηθή (πξνο ηα πάλσ) λσξίο ην πξσί. Διάρηζην παξνπζηάδεηαη κεηαμχ 9:00 θαη 10:00 θαη είλαη απνηέιεζκα ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο δηακέζνπ ηεο νξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. ηηο 13:00 (εθηεζεηκέλε νξνθή) θαη 19:00 (νξνθή κε Φ/Β) ε ξνή ζεξκφηεηαο γίλεηαη ζεηηθή (πξνο ηα θάησ) κε ην κέγηζην λα παξνπζηάδεηαη γηα ηελ εθηεζεηκέλε νξνθή. Ζ ξνή ζεξκφηεηαο παξακέλεη ζεηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο εμαηηίαο ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ηεο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ νξνθή. Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην άξζξν κε ηίηιν «A nodal thermal model for photovoltaic systems: Impact on building temperature fields and elements of validation for tropical and humid climatic conditions» (Bigot et.al, 2009). ην άξζξν απηφ παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ επίδξαζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ νξνθήο ζηηο δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο ησλ θηηξίσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αληί θηηξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνθίκηα κηθξψλ δηαζηάζεσλ, εθνδηαζκέλα κε αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο. Σα δνθίκηα κε Φ/Β πάλει ζηελ νξνθή εκθάληζαλ αηζζεηά κηθξφηεξε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζε ζρέζε κε απηά κε εθηεζεηκέλε ζηέγε. πγθεθξηκέλα, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 3 ν C φηαλ ην δηάθελν αλάκεζα ζην πάλει θαη ζηελ νξνθή ήηαλ θιεηζηφ θαη θαηά 6 ν C φηαλ ην δηάθελν ήηαλ αλνηρηφ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε νξνθή ήηαλ ρσξίο κφλσζε. Ζ κείσζε θαηά 6 ν C πνπ παξαηεξήζεθε γηα ην πάλει κε δηάθελν αέξα είλαη ίδηα κε ηε κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε γηα δνθίκην κε κφλσζε παινβάκβαθα πάρνπο 10 cm ζηελ νξνθή ηνπ. Σα απνηειέζκαηα απηά, ηείλνπλ λα επηβεβαηψζνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο, εθηφο απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζαλ κηα θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ειηαθήο πξνζηαζίαο ηεο ζηέγεο. Ζ ρξήζε Φ/Β πάλει είλαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα κέζνδνο, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ.

24 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε - πεξηγξαθή ησλ ππό εμέηαζε θηηξίσλ θαηνηθηώλ. 4.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Γηα ηνλ αλαιπηηθφ θαη αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Φσηνβνιηατθψλ πάλει ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ θηηξίσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά ελεξγεηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζε ηέζζεξα θηίξηα θαηνηθηψλ ζηε Θεζζαινλίθε. Σν πξνζνκνησηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε έθδνζε 6.0 ηνπ Energy Plus. Ζ πξνζνκνίσζε έγηλε ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ηνπνζεηήζεθαλ ζην δψκα ησλ θηηξίσλ θσηνβνιηατθά πάλει, αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε επηθάλεηα δψκαηνο ηνπ θάζε θηηξίνπ. Σν δψκα ζηε ζπλέρεηα ρσξίζηεθε ζε ηκήκαηα γηα λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Σα ηκήκαηα ηνπ δψκαηνο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηα πάλει έιαβαλ εηδηθή νλνκαζία, θαζψο είλαη απηά πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζνκνίσζε ησλ θηηξίσλ θαη εμήρζεζαλ απνηειέζκαηα. ην δεχηεξν ζηάδην, ηα θηίξηα (κε ρσξηζκέλν ην δψκα ηνπο ζε ηκήκαηα) πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πάιη, αθαηξψληαο φκσο απηή ηε θνξά ηα θσηνβνιηατθά πάλει απφ απηά. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε λέα πξνζνκνίσζε ησλ θηηξίσλ θαη εμήρζεζαλ απνηειέζκαηα, απηή ηε θνξά γηα ηα θηίξηα ρσξίο Φ/Β ζπζηήκαηα. Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν ζηαδίσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε μερσξηζηή νλνκαζία γηα ηα απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο θηηξίσλ κε Φ/Β θαη απηψλ ρσξίο. Παξφκνηα δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηα ππφινηπα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο πνπ κειεηήζεθαλ. 4.2 Πεξηγξαθή ησλ ππό εμέηαζε θηηξίσλ θαηνηθηώλ Καη ηα ηέζζεξα θηίξηα βξίζθνληαη ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο (θιηκαηηθή δψλε Γ) ζε αζηηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ (ε πιεξνθνξία απηή αθνξά ην ρεηξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο αλέκνπ θαη ζπλαθφινπζα ησλ ζπληειεζηψλ ζπλαγσγήο ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ). Σα θηίξηα θαηνηθνχληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ηα ζεξκηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ, πεξηγξάθνληαη ηα ζπζηήκαηα ςχμεο θαη ζέξκαλζεο, θαζψο θαη φζεο άιιεο πιεξνθνξίεο ησλ ζπλζεθψλ πξνζνκνίσζεο θξίζεθε απαξαίηεην λα παξαηεζνχλ.

25 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ πλερέο θηίξην ηνπ 70 PSun Πξνζαλαηνιηζκόο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ Σν θηίξην θαηνηθηψλ PSun70 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ηε δεθαεηία ηνπ '70 (εηθφλα 4.1), έρεη έμη νξφθνπο θαη είλαη ζε ζπλερή δφκεζε, έρνληαο θηίξηα ζηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ. Σν θηίξην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Βνξά-Νφηνπ. ην ππφγεην βξίζθνληαη δχν απνζήθεο θαη ην ιεβεηνζηάζην ελψ ζην ηζφγεην βξίζθνληαη δπν θαηαζηήκαηα θαη ε είζνδνο ηνπ θηηξίνπ. Ο θάζε φξνθνο έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 157 m 2 (εθηφο απφ ηνλ έθην πνπ έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 128 m 2 ) θαη απνηειείηαη απφ δχν δηακεξίζκαηα. Δηθόλα 4.1.: Νόηην-αλαηνιηθή θαη λόηην-δπηηθή όςε ηνπ θηηξίνπ θαηνηθηώλ PSun70

26 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 20 Σν θάζε δηακέξηζκα δηαζέηεη έλα ρψξν ππνδνρήο (hall), έλα θαζηζηηθφ, κία θνπδίλα, έλα κπάλην θαη δχν ππλνδσκάηηα. Ζ πξφζβαζε ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ. πλνιηθά ην θηίξην έρεη ρσξηζηεί ζε 116 ζεξκηθέο δψλεο φπνπ θάζε ρψξνο (δσκάηην) ηνπ θηηξίνπ απνηειεί θαη κία μερσξηζηή ζεξκηθή δψλε ηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο θαη ζεξκηθνύ ζρεδηαζκνύ Σν θηίξην απνηειεί ζπκβαηηθή θαηαζθεπή ρσξίο θαζφινπ ζεξκνκφλσζε ζε ηνηρνπνηία, νξνθή θαη δάπεδν. Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία απνηειείηαη απφ ηνχβιν δηάηξεην 15 cm ελψ ε εζσηεξηθή απφ ηνχβιν δηάηξεην 12 cm. Σα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα είλαη ρηηζκέλα κε ζθπξφδεκα ειαθξά νπιηζκέλν πάρνπο 20 cm θαη ζηελ νξνθή έρεη θαηαζθεπαζζεί ζπκβαηηθφ δψκα. ηνλ πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θηηξίνπ. Πίλαθαο 4.1.: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ PSun70. Γνκηθό ζηνηρείν πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο Κ (W/m 2 K) Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 2,2 Γνθνί θαη ππνζηπιψκαηα 3,4 πκβαηηθφ δψκα 3,06 Γάπεδν πάλσ απφ θπζηθφ έδαθνο 3,06 Σνηρία ζε επαθή κε θπζηθφ έδαθνο 1,88 Μεζνηνηρία 2,02 Δλδηάκεζα δάπεδα 1, Αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ρεηηθά κε ηα εμσηεξηθά αλνίγκαηα, κπαιθνλφπνξηεο ππάξρνπλ ζηε λφηηα φςε, ελψ ζηε βφξεηα φςε ππάξρνπλ κπαιθνλφπνξηεο θαη παξάζπξα. ε φιεο ηηο κπαιθνλφπνξηεο θαη ηα παξάζπξα έρνπλ ηνπνζεηεζεί παινπίλαθεο πάρνπο 6 mm θαη αγσγηκφηεηαο 1 w/mk.

27 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 21 ην ηζφγεην, ηφζν ε είζνδνο, φζν θαη νη ηδακαξίεο ησλ θαηαζηεκάησλ δεμηά θαη αξηζηεξά απηήο, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ γπαιί πάρνπο 6 mm. Σέινο, νη είζνδνη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη φιεο νη ππφινηπεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πφξηεο ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν πάρνπο 5 cm Αεξηζκόο Ο αεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα είλαη είηε εθνχζηνο είηε αθνχζηνο. Ο αθνχζηνο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη απφ ηηο ραξακάδεο ησλ παξαζχξσλ θαη ησλ ζπξψλ θαη απφ ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ ζπξψλ θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ αλζξψπσλ απφ ην θηίξην. Ο εθνχζηνο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ ή κε κεραληθφ εμαεξηζκφ. Όια ηα ζηνηρεία γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ PSun70 αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ θηηξίσλ ειήθζεζαλ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ ΚΔΝΑΚ γηα ηελ πεξίνδν αλέγεξζήο ηνπ θάζε θηηξίνπ πζηήκαηα HVAC ηνπ θηηξίνπ Ζ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη ε δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο (δεζηφ λεξφ) επηηπγράλεηαη κε ζεξκαληηθά ζψκαηα αθηηλνβνιίαο ζε θάζε δψλε. Ο πξαγκαηηθφο βαζκφο απφδνζεο ηνχ ιέβεηα είλαη 56,9%. Όινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ είλαη ζεξκαηλφκελνη εθηφο απφ ηηο απνζήθεο ηνπ ππνγείνπ ην ιεβεηνζηάζην θαη ην θιηκαθνζηάζην. Γηα ηελ ςχμε ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηξνχκελεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δεθαεηίαο (split units). Ο βαζκφο απφδνζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ (cop) ζεσξήζεθε ίζνο κε 2 ελψ ε ςχμε ζεσξήζεθε φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιεο ηηο δψλεο ηνπ θηηξίνπ. Σφζν ηα ζπζηήκαηα ςχμεο (πεξίνδν ςχμεο), φζν θαη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (πεξίνδν ζέξκαλζεο), ζεσξείηαη φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εθηφο απφ ην δηάζηεκα 9:00 κε 15:00 πνπ απελεξγνπνηνχληαη, θαζψο νη ηδηνθηήηεο απνπζηάδνπλ απφ ηα δηακεξίζκαηα πλερέο θηίξην ηνπ 85 - PSun Πξνζαλαηνιηζκόο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ Σν θηίξην θαηνηθηψλ PSun85 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην 1985 (εηθφλα 4.2) έρεη ηέζζεξηο νξφθνπο θαη είλαη ζε ζπλερή δφκεζε, έρνληαο θηίξηα ζηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ. Σν θηίξην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Βνξά-Νφηνπ. ην ππφγεην βξίζθεηαη κία απνζήθε ελψ ην ηζφγεην απνηειείηαη απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ (pilotis) θαη ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ. Ο θάζε φξνθνο έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 240 m 2 θαη απνηειείηαη απφ δχν δηακεξίζκαηα. Σν ππφγεην έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 85 m 2 θαη ε είζνδνο ηνπ θηηξίνπ 21 m 2.

28 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 22 Σν θάζε δηακέξηζκα δηαζέηεη έλα θαζηζηηθφ, κία θνπδίλα, έλα κπάλην θαη δχν ππλνδσκάηηα. Ζ πξφζβαζε ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ. πλνιηθά ην θηίξην έρεη ρσξηζηεί ζε 48 ζεξκηθέο δψλεο φπνπ θάζε ρψξνο (δσκάηην) ηνπ θηηξίνπ απνηειεί θαη κία μερσξηζηή ζεξκηθή δψλε. Δηθόλα 4.2.: Νόηην-δπηηθή θαη λόηηα όςε ηνπ θηηξίνπ θαηνηθηώλ PSun85.

29 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ ηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο θαη ζεξκηθνύ ζρεδηαζκνύ Σν θηίξην απνηειεί ζπκβαηηθή θαηαζθεπή ρσξίο ζεξκνκφλσζε ζε νξνθή θαη δάπεδν ελψ κφλσζε ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ζηελ ηνηρνπνηία. πγθεθξηκέλα ε εμσηεξηθή ηνηρνπνηία είλαη δηθέιπθε θαη απνηειείηαη απφ νξζνδξνκηθφ ηνχβιν 6 cm ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά, ζεξκνκφλσζε πάρνπο 3 cm (δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε αγσγηκφηεηαο 0,038 W/m K) θαη δξνκηθφ ηνχβιν 9 cm ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά. Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία απνηειείηαη απφ ηνχβιν δηάηξεην 12 cm. Σα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα είλαη ρηηζκέλα κε ζθπξφδεκα ειαθξά νπιηζκέλν πάρνπο 20 cm θαη ζηελ νξνθή έρεη θαηαζθεπαζζεί ζπκβαηηθφ δψκα. ηνλ πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θηηξίνπ. Πίλαθαο 4.2.: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ PSun85. Γνκηθό ζηνηρείν πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο Κ (W/m 2 K) Eμσηεξηθή ηνηρνπνηία 0,80 Γνθνί θαη ππνζηπιψκαηα 3,13 πκβαηηθφ δψκα 3,01 Γάπεδν πάλσ απφ pilotis 2,76 Γάπεδν πάλσ απφ θπζηθφ έδαθνο 3,05 Σνηρία ζε επαθή κε θπζηθφ έδαθνο 1,88 Μεζνηνηρία 2,02 Δλδηάκεζα δάπεδα 1, Αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ Κάζε δηακέξηζκα δηαζέηεη ζηε λφηηα πιεπξά κπαιθνλφπνξηεο πιάηνπο 3 m θαη χςνπο 2 m (ζην θαζηζηηθφ) θαη κπαιθνλφπνξηεο πιάηνπο 1 m θαη χςνπο 2 m (ζηελ θνπδίλα). ηε βφξεηα πιεπξά ππάξρνπλ κπαιθνλφπνξηεο κε δηαζηάζεηο 1x2 m ζηα δχν ππλνδσκάηηα. ε φιεο ηηο κπαιθνλφπνξηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί παινπίλαθεο πάρνπο 6 mm.

30 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 24 ην ηζφγεην ππάξρεη ηδακαξία θαηαζθεπαζκέλε θαη απηή απφ γπαιί πάρνπο 6 mm. Ζ πφξηα ηεο εηζφδνπ αιιά θαη ε πφξηα κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ νξνθή είλαη κεηαιιηθέο (5 mm). Σέινο, ε είζνδνο ζηελ απνζήθε ηνπ ππνγείνπ θαη φιεο νη ππφινηπεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πφξηεο ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν πάρνπο 5 cm πζηήκαηα HVAC ηνπ θηηξίνπ Σν θηίξην δηαζέηεη ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ιέβεηα πεηξειαίνπ κε πξαγκαηηθφ βαζκφ απφδνζεο 70,3%. Ζ δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ζεξκαληηθά ζψκαηα αθηηλνβνιίαο ζε θάζε δψλε. Όινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ είλαη ζεξκαηλφκελνη εθηφο απφ ην θιηκαθνζηάζην θαη ηελ απνζήθε ηνπ ππνγείνπ. Γηα ηελ ςχμε ησλ δηακεξηζκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηξνχκελεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δεθαεηίαο. Ο βαζκφο απφδνζεο cop ησλ θιηκαηηζηηθψλ είλαη ίζνο κε 2, ελψ ςχμε ζεσξήζεθε φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδφλ ζην 50% ηνπ θηηξίνπ. Σφζν ηα ζπζηήκαηα ςχμεο (πεξίνδν ςχμεο), φζν θαη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (πεξίνδν ζέξκαλζεο), ζεσξείηαη φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εθηφο απφ ην δηάζηεκα 9:00 κε 15:00 πνπ απελεξγνπνηνχληαη, θαζψο νη ηδηνθηήηεο απνπζηάδνπλ απφ ηα δηακεξίζκαηα Παληαρόζελ θηίξην ηνπ 70 - PPant Πξνζαλαηνιηζκόο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ Σν θηίξην θαηνηθηψλ PPant70 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ηε δεθαεηία ηνπ '70 (εηθφλα 4.3) έρεη έμη νξφθνπο θαη είλαη ζε ειεχζεξε δφκεζε ρσξίο άιια θηίξηα γχξσ απφ απηφ. Σν θηίξην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Βνξά-Νφηνπ. ην ηζφγεην βξίζθεηαη ν ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ (pilotis) θαη ε είζνδνο ηνπ θηηξίνπ. Ο θάζε φξνθνο έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 325 m 2 (εθηφο απφ ηνλ έθην πνπ έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 245 m 2 ). Ο πξψηνο, ν ηέηαξηνο θαη ν πέκπηνο φξνθνο έρνπλ απφ ηξία δηακεξίζκαηα, ελψ ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο απφ ηέζζεξα. Ο έθηνο φξνθνο (ξεηηξέ) έρεη δχν δηακεξίζκαηα. Σα δηακεξίζκαηα ηνπ πξψηνπ, ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ νξφθνπ δηαζέηνπλ κία θνπδίλα, κία ηξαπεδαξία, έλα ρψξν ππνδνρήο (hall), έλα θαζηζηηθφ, έλα κπάλην θαη ηξία ππλνδσκάηηα. Σα δηακεξίζκαηα ηνπ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ νξφθνπ δηαζέηνπλ κία θνπδίλα, κία ζαινηξαπεδαξία, έλα ρψξν ππνδνρήο (hall), έλα κπάλην θαη δχν ππλνδσκάηηα. Σα δηακεξίζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ (ξεηηξέ) δηαζέηνπλ κία θνπδίλα, κία ζαινηξαπεδαξία, έλα ρψξν ππνδνρήο (hall), δχν κπάληα θαη ηέζζεξα ππλνδσκάηηα. Ζ πξφζβαζε ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ.

31 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 25 πλνιηθά ην θηίξην έρεη ρσξηζηεί ζε 129 ζεξκηθέο δψλεο φπνπ θάζε ρψξνο (δσκάηην) ηνπ θηηξίνπ απνηειεί θαη κία μερσξηζηή ζεξκηθή δψλε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νξηζκέλα γεηηληάδνληα ππλνδσκάηηα, φπνπ ιφγσ ηδίαο ρξήζεο ηνπο ζεσξήζεθαλ σο κία ζεξκηθή δψλε. Δηθόλα 4.3.: Νόηην-αλαηνιηθή θαη λόηην-δπηηθή όςε ηνπ θηηξίνπ θαηνηθηώλ PPant70.

32 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ ηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο θαη ζεξκηθνύ ζρεδηαζκνύ Σν θηίξην απνηειεί ζπκβαηηθή θαηαζθεπή ρσξίο θαζφινπ ζεξκνκφλσζε ζε ηνηρνπνηία, νξνθή θαη δάπεδν. Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία απνηειείηαη απφ ηνχβιν δηάηξεην 15 cm ελψ ε εζσηεξηθή απφ ηνχβιν δηάηξεην 12 cm. Σα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα είλαη ρηηζκέλα κε ζθπξφδεκα ειαθξά νπιηζκέλν πάρνπο 15 cm θαη ζηελ νξνθή έρεη θαηαζθεπαζζεί ζπκβαηηθφ δψκα. ηνλ πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θηηξίνπ. Πίλαθαο 4.3.: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ PPant70. Γνκηθό ζηνηρείν πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο Κ (W/m 2 K) Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 2,2 Γνθνί θαη ππνζηπιψκαηα 3,72 πκβαηηθφ δψκα 3,06 Γάπεδν πάλσ απφ pilotis 2,76 Γάπεδν πάλσ απφ θπζηθφ έδαθνο 3,06 Σνηρία ζε επαθή κε θπζηθφ έδαθνο 1,88 Μεζνηνηρία 2,02 Δλδηάκεζα δάπεδα 1, Αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ Όζνλ αθνξά ζηα εμσηεξηθά αλνίγκαηα, κπαιθνλφπνξηεο ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο φςεηο, ηνπ θηηξίνπ. Δπηπιένλ, ηα δπηηθά δηακεξίζκαηα έρνπλ παξάζπξα ζηελ θνπδίλα θαη ζην δπηηθφ ππλνδσκάηην. ε φιεο ηηο κπαιθνλφπνξηεο θαη ηα παξάζπξα έρνπλ ηνπνζεηεζεί παινπίλαθεο πάρνπο 6 mm θαη αγσγηκφηεηαο 1 w/mk. ην ηζφγεην, ε θχξηα είζνδνο είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαη απηή απφ γπαιί πάρνπο 6 mm. H πφξηα κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ είλαη κεηαιιηθή (5 mm) ελψ φιεο νη ππφινηπεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πφξηεο ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν

33 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 27 πάρνπο 5 cm πζηήκαηα HVAC ηνπ θηηξίνπ Ζ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο (δεζηφ λεξφ) επηηπγράλεηαη κε ζεξκαληηθά ζψκαηα αθηηλνβνιίαο ζε θάζε δψλε. Όινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ είλαη ζεξκαηλφκελνη εθηφο απφ ην θιηκαθνζηάζην. Ο ιέβεηαο ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην θαη έρεη πξαγκαηηθφ βαζκφ απφδνζεο 66.6%. Ζ ςχμε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαηξνχκελεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δεθαεηίαο κε βαζκφ απφδνζεο (cop) ίζν κε 2. Φχμε ζεσξήζεθε φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. Σφζν ηα ζπζηήκαηα ςχμεο (πεξίνδν ςχμεο), φζν θαη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (πεξίνδν ζέξκαλζεο), ζεσξείηαη φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εθηφο απφ ην δηάζηεκα 9:00 κε 15:00 πνπ απελεξγνπνηνχληαη, θαζψο νη ηδηνθηήηεο απνπζηάδνπλ απφ ηα δηακεξίζκαηα Παληαρόζελ θηίξην ηνπ 97 - PPant Πξνζαλαηνιηζκόο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ Σν θηίξην θαηνηθηψλ PPant97 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην 1997 (εηθφλα 4.4) έρεη επηά νξφθνπο θαη είλαη ζε ειεχζεξε δφκεζε, ρσξίο θηίξηα γχξσ απφ απηφ. Σν θηίξην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Αλαηνιή-Γχζε. ην ππφγεην βξίζθεηαη κηα απνζήθε 120 m 2 ελψ ζην ηζφγεην βξίζθεηαη έλα θαηάζηεκα 40 m 2, ν ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ (pilotis) θαη ε είζνδνο ηνπ θηηξίνπ. Ο θάζε φξνθνο έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 155 m 2 θαη απνηειείηαη απφ δχν δηακεξίζκαηα. Σν θάζε δηακέξηζκα δηαζέηεη έλα θαζηζηηθφ, κία θνπδίλα, έλα κπάλην θαη ηξία ππλνδσκάηηα. Ζ πξφζβαζε ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ. πλνιηθά ην θηίξην έρεη ρσξηζηεί ζε 53 ζεξκηθέο δψλεο φπνπ θάζε ρψξνο (δσκάηην) ηνπ θηηξίνπ απνηειεί θαη κία μερσξηζηή ζεξκηθή δψλε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νξηζκέλα γεηηληάδνληα ππλνδσκάηηα, φπνπ ιφγσ ηδίαο ρξήζεο ηνπο ζεσξήζεθαλ σο κία ζεξκηθή δψλε ηνηρεία δνκηθήο θπζηθήο θαη ζεξκηθνύ ζρεδηαζκνύ Σν θηίξην έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ζεξκνκφλσζε ηφζν ζηελ ηνηρνπνηία, φζν θαη ζηελ νξνθή θαη ζην δάπεδν. Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία είλαη δηθέιπθε θαη απνηειείηαη απφ νξζνδξνκηθφ ηνχβιν 6 cm ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά, ζεξκνκφλσζε πάρνπο 4 cm (δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε αγσγηκφηεηαο 0,038 W/m K) θαη δξνκηθφ ηνχβιν 9 cm ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά, ελψ ε εζσηεξηθή απνηειείηαη απφ ηνχβιν

34 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 28 δηάηξεην 12 cm. Σα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα είλαη ρηηζκέλα κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο 20 cm θαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά έρεη ηνπνζεηεζεί ζεξκνκφλσζε πάρνπο 4 cm (εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε αγσγηκφηεηαο 0,036 W/m K) ηελ νξνθή έρεη θαηαζθεπαζζεί ζπκβαηηθφ δψκα κε ζεξκνκφλσζε ελψ ζην δάπεδν πάλσ απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ (pilotis) έρεη ηνπνζεηεζεί ζεξκνκφλσζε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά. Καη ζηα δχν απηά ζηνηρεία ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ είλαη εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 6 cm. Δηθόλα 4.4.: Νόηην-αλαηνιηθή θαη λόηην-δπηηθή όςε ηνπ θηηξίνπ θαηνηθηώλ PPant97.

35 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 29 ηνλ πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θηηξίνπ. Πίλαθαο 4.4.: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ PPant97. Γνκηθό ζηνηρείν πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο Κ (W/m 2 K) Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 0,66 Γνθνί θαη ππνζηπιψκαηα 0,71 πκβαηηθφ δψκα 0,5 Γάπεδν πάλσ απφ pilotis 0,5 Γάπεδν πάλσ απφ θπζηθφ έδαθνο 0,68 Σνηρία ζε επαθή κε θπζηθφ έδαθνο 0,60 Μεζνηνηρία 2,02 Δλδηάκεζα δάπεδα 0, Αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ Σα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα βξίζθνληαη ζηε δπηηθή φςε, φπνπ εθηφο ησλ άιισλ ππάξρνπλ κεγάιεο κπαιθνλφπνξηεο πιάηνπο 3,1 m θαη χςνπο 2 m. ηε λφηηα θαη ζηε βφξεηα πιεπξά βξίζθνληαη, ηφζν κπαιθνλφπνξηεο, φζν θαη παξάζπξα ελψ ζηελ αλαηνιηθή ππάξρνπλ ειάρηζηεο κπαιθνλφπνξηεο θαη θπξίσο κηθξά παξάζπξα (θεγγίηεο). ε φιεο ηηο κπαιθνλφπνξηεο θαη ηα παξάζπξα έρνπλ ηνπνζεηεζεί δηπινί παινπίλαθεο φπνπ ην πάρνο ηνπ θάζε παινπίλαθα είλαη 4 mm θαη ελδηάκεζά ηνπο ππάξρεη ζηξψκα αέξα 6 mm. ην ηζφγεην, ε πφξηα θαη ην παξάζπξν ηεο εηζφδνπ, φπσο επίζεο θαη ε ηδακαξία θαη ε πφξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαη απηά κε δηπινχο παινπίλαθεο πάρνπο 4 mm θαη ελδηάκεζν ζηξψκα αέξα 6 mm. Σέινο, φιεο νη ππφινηπεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πφξηεο ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν πάρνπο 5 cm.

36 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ πζηήκαηα HVAC ηνπ θηηξίνπ Γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο (δεζηφ λεξφ) επηηπγράλεηαη κε ζεξκαληηθά ζψκαηα αθηηλνβνιίαο ζε θάζε δψλε. Ο ιέβεηαο έρεη πξαγκαηηθφ βαζκφ απφδνζεο 64,8%. Όινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ είλαη ζεξκαηλφκελνη εθηφο απφ ην θιηκαθνζηάζην θαη ηελ απνζήθε ηνπ ππνγείνπ. Γηα ηελ ςχμε ζεσξήζεθαλ δηαηξνχκελεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δεθαεηίαο (cop=2), ελψ ςχμε πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιεο ηηο δψλεο ηνπ θηηξίνπ. Σφζν ηα ζπζηήκαηα ςχμεο (πεξίνδν ςχμεο), φζν θαη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (πεξίνδν ζέξκαλζεο), ζεσξείηαη φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εθηφο απφ ην δηάζηεκα 9:00 κε 15:00 πνπ απελεξγνπνηνχληαη, θαζψο νη ηδηνθηήηεο απνπζηάδνπλ απφ ηα δηακεξίζκαηα.

37 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Παξακεηξηθή αλάιπζε ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε θάζε έλα απφ ηα θηίξηα ηεο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά εηζήρζεζαλ ζην πξνζνκνησηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Γίλεηαη επίζεο κηα αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πνπ κειεηήζεθαλ (εθηφο ηνπ ζελαξίνπ ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ). 5.1 Πεξηγξαθή ησλ ππό εμέηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ Μηα πιήξεο αλάιπζε ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ζα πεξηειάκβαλε ηα πάλει, ηνπο αληηζηξνθείο, ηνλ θεληξηθφ πίλαθα, ηηο γεηψζεηο, ηηο βάζεηο ζηήξημεο θαη ηηο θαισδηψζεηο. ηελ παξνχζα φκσο εξγαζία ε αλάιπζε πεξηνξίδεηαη ζηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ηα θσηνβνιηατθά πάλει θαη νη αληηζηξνθείο (inverter). Σα ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα ζην πξνζνκνησηηθφ πξφγξακκα έηζη ψζηε λα ππνινγηζηνχλ ηα πνζά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγνληαη Φσηνβνιηατθά πάλει Σα θσηνβνιηατθά πάλει πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ηεο εηαηξίαο BP Solar, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ παγθνζκίσο. Γηα ιφγνπο νκνηνγέλεηαο αιιά θαη επθνιίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ίδηνο ηχπνο πάλει ζε φια ηα θηίξηα. Σν πάλει BP 2150S (εηθφλα 5.1), ζπλαληάηαη ζπρλά ζε θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππάξρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ κνληέινπ Sandia ζην Energy Plus. Δίλαη επίζεο επξέσο δηαδεδνκέλν ζηελ Διιάδα. Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ είλαη θαη o ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ην BP 2150S αλάκεζα ζε πνιιά άιια πάλει. Δηθόλα 5.1.: Πάλει BP 2150S. Πεγή: [http://www.comel.gr] Πξφθεηηαη γηα έλα πάλει κνλνθξπζηαιιηθoχ ππξηηίνπ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 150 W. Απνηειείηαη απφ 72 ειηαθά θειηά θαη είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα κεγάια θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.

38 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 32 Έρεη νινθιεξσκέλεο δηφδνπο παξάθακςεο (bypass) θαη πνισκέλεο ππνδνρέο (polarized connectors) κε ηερλνινγία MultiContact πνπ επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 1595 x 790 mm θαη ην βάξνο ηνπ είλαη 15,4 kg. Όζνλ αθνξά ζηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε νλνκαζηηθή ηζρχο φπσο αλαθέξζεθε είλαη 150 W, ε ηάζε αλνηρηνχ θπθιψκαηνο (Open-circuit voltage) Voc=42.8V θαη ην ξεχκα βξαρπθπθιψζεσο (Short-circuit current) Isc= 4.75A. Αλαιπηηθά ε θακπχιε ηάζεο-ξεχκαηνο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.1. Γηάγξακκα 5.1.: θακπύιε ηάζεο-ξεύκαηνο θσηνβνιηατθνύ πάλει BP 2150S Πεγή: [http://www.comel.gr] Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πίλαθεο γηα ην πάλει BP 2150S πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ππάξρνπλ ζηα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα.

39 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Αληηζηξνθείο (Inverter) Οη αληηζηξνθείο πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ξεχκαηνο ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ηεο ζεηξάο Sunny Tripower (εηθφλα 5.2) ηεο Γεξκαληθήο εηαηξείαο SMA Solar Technology. Ζ εηαηξεία απηή, είλαη θνξπθαία ζηελ παγθφζκηα αγνξά θσηνβνιηατθψλ κεηαηξνπέσλ θαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο πξνκεζεπηέο κεηαζρεκαηηζηψλ θαη πελίσλ. Δηθόλα 5.2.: Αληηζηξνθέαο ηεο ζεηξάο Tripower. Πεγή: [www.spgreenenergy.com] Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αληηζηξνθέα γηα θάζε θηίξην έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Sunny Design V Ζ επηινγή ηνπ αληηζηξνθέα έγηλε αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο θαη θαη επέθηαζε κε ην πιήζνο ησλ πάλει πνπ ηνπνζεηήζεθαλ. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θάζε εγθαηάζηαζεο, ν αληηζηξνθέαο πνπ επηιέρζεθε ζε θάζε πεξίπησζε θαη ν κέγηζηνο βαζκφο απφδνζήο ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.1. Πίλαθαο 5.1.: Αληηζηξνθείο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα θηίξηα κε πθηζηάκελν πξνζαλαηνιηζκό.

40 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 34 Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θηηξίσλ ήηαλ θαηά 90 ν αιιαγκέλνο (βιέπε θεθάιαην 5.3.1), ε ρσξνζέηεζε θαη θαη επέθηαζε ην πιήζνο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει έρεη κεηαβιεζεί. Έηζη απφ ηε δηαζηαζηνιφγεζε πξνθχπηνπλ λένη αληηζηξνθείο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θάζε εγθαηάζηαζεο, ν αληηζηξνθέαο πνπ επηιέρζεθε ζε θάζε πεξίπησζε θαη ν κέγηζηνο βαζκφο απφδνζήο ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηά 90 ν κεηαβνιήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2 Πίλαθαο 5.2 Αληηζηξνθείο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα θηίξηα κε αιιαγκέλν θαηά 90 ν πξνζαλαηνιηζκό. Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πίλαθεο γηα ηνλ θάζε αληηζηξνθέα ππάξρνπλ ζηα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα Γηαζηαζηνιόγεζε θαη ρσξνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε θηίξην ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ δψκαηνο ηνπ θάζε θηηξίνπ, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θσηνβνιηατθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φζνλ αθνξά ζηε δηαζηαζηνιφγεζε θαη ζηε ρσξνζέηεζή ηνπο πάλσ ζην δψκα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθή κειέηε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει αιιά ε δηαζηαζηνιφγεζε θαη ρσξνζέηεζε έγηλε θαη εθηίκεζε, επηδηψθνληαο πάληα ηελ ηνπνζέηεζε φζσλ πεξηζζφηεξσλ θσηνβνιηατθψλ πάλει γίλεηαη. Αλαθνξηθά κε ηε ζθίαζε, εηδηθή κέξηκλα ιήθζεθε ψζηε ε εγθαηάζηαζε ησλ πάλει λα κε γίλεηαη ζε ρψξν φπνπ ε ζθίαζε απφ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ είλαη κεγάιε (π.ρ. πίζσ απφ ην ζηέγαζηξν εηζφδνπ-πξφζβαζεο ηεο ηαξάηζαο). Γηα ηελ απνθπγή ζθηάζεσλ ζεηξψλ θσηνβνιηατθψλ πάλει κεηαμχ ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν πξαθηηθφο θαλφλαο ηνπνζέηεζεο ησλ δηαδνρηθψλ ζεηξψλ ζε απφζηαζε δηπιάζηα ηνπ χςνπο ηεο εγθαηάζηαζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.3.

41 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 35 Δηθόλα 5.3.: ρσξνζέηεζε ζεηξώλ πάλει γηα απνθπγή ζθίαζεο κεηαμύ ηνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα πάλει ηνπνζεηήζεθαλ θάζεηα, έρνληαο ηελ κηθξή ηνπο επηθάλεηα (790 mm) λα εθάπηεηαη κε ην δψκα. Σν χςνο έηζη ησλ πιαηζίσλ πξνθχπηεη: Ύςνο=1595 sin(30 ν )=797,5mm θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεηξψλ είλαη 2 797,5=1595 mm. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ δψκαηνο θάζε θηηξίνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ηνπνζέηεζεο ησλ πάλει πάλσ ζε απηφ. PSun70 Σν δψκα ηνπ θηηξίνπ PSun70 είλαη εληειψο ειεχζεξν, δε δηαζέηεη δειαδή θαλέλα εκπφδην πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζθίαζε ζηα θσηνβνιηατθά πάλει. Έηζη, πάλει ηνπνζεηήζεθαλ ζε φιν ην ρψξν ηνπ δψκαηνο. Αλαιπηηθά, ηνπνζεηήζεθαλ ηξεηο ζεηξέο απφ δεθαηέζζεξα πάλει θαη κία ζεηξά απφ έμη πάλει φπσο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 5.4 θαη 5.5. Δηθόλα 5.4.: Νόηην-αλαηνιηθή όςε ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα.

42 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 36 Δηθόλα 5.5.: Κάηνςε ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα. PSun85 ην δψκα ηνπ θηηξίνπ PSun85 ππάξρεη ην ζηέγαζηξν πξφζβαζεο ην νπνίν πξνθαιεί ζθίαζε ζην ρψξν γχξσ απφ απηφ. Έηζη, πίζσ απφ ην ζηέγαζηξν δελ ηνπνζεηήζεθε πάλει. Αλαιπηηθά ηνπνζεηήζεθαλ δχν ζεηξέο απφ 24 πάλει θαη ηέζζεξηο ζεηξέο απφ ελλέα πάλει, φπσο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 5.6 θαη 5.7. Δηθόλα 5.6.: Νόηην-αλαηνιηθή όςε ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun85 κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα.

43 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 37 Δηθόλα 5.7.: Κάηνςε ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun85 κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα. PPant70 Κεληξηθά ηνπ δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant70 ππάξρεη ην ζηέγαζηξν πξφζβαζεο ην νπνίν πξνθαιεί πξφβιεκα ζθίαζεο. Πίζσ απφ απηφ δελ ηνπνζεηήζεθαλ θσηνβνιηατθά πάλει. Αλαιπηηθά ηνπνζεηήζεθαλ έλα κεγάιν πιαίζην κε είθνζη ηξία πάλει, ηξία πιαίζηα κε νρηψ πάλει, δχν πιαίζηα κε πέληε πάλει θαη έλα πιαίζην κε ηέζζεξα πάλει. Ο ηξφπνο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζην δψκα θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 5.8 θαη 5.9. Δηθόλα 5.8.: Νόηην-αλαηνιηθή όςε ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant70 κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα.

44 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 38 Δηθόλα 5.9.: Κάηνςε ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant70 κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα. PPant97 ην δψκα ηνπ θηηξίνπ PPant97 ππάξρεη ην ζηέγαζηξν πξφζβαζεο πίζσ απφ ην νπνίν δελ ηνπνζεηνχληαη πάλει. Αλαιπηηθά ηνπνζεηήζεθαλ δχν ζεηξέο ησλ ελλέα πάλει θαη ηέζζεξηο ζεηξέο ησλ έμη πάλει φπσο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 5.10 θαη Δηθόλα 5.10.: Νόηην-δπηηθή όςε ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant97 κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα.

45 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 39 Δηθόλα 5.11.: Κάηνςε ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant97 κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα. ηε ζεσξεηηθή πεξίπησζε πνπ ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θηηξίσλ ήηαλ θαηά 90 ν αιιαγκέλνο (βιέπε θεθάιαην 5.3.1) πξνθχπηνπλ λέα δεδνκέλα γηα θάζε δψκα. πγθεθξηκέλα, γηα ην θηίξην PSun70 πξνθχπηεη φηη ρσξάλε πιένλ 51 πάλει έλαληη 48 πνπ ίζρπε γηα ηνλ πθηζηάκελν πξνζαλαηνιηζκφ. Απηά είλαη ρσξηζκέλα ζε δχν ζεηξέο ησλ δεθαηεζζάξσλ πάλει, κηα ζεηξά ησλ δψδεθα θαη κία ζεηξά ησλ έληεθα φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα Αληίζηνηρα, γηα ην θηίξην PSun85 πξνθχπηνπλ 74 πάλει (3ζεηξέο 14πάλει+8ζεηξέο 4πάλει) έλαληη 84 ζηνλ πθηζηάκελν πξνζαλαηνιηζκφ (εηθφλα 5.13). Γηα ην θηίξην PPant70 ν αξηζκφο ησλ πάλει παξακέλεη ν ίδηνο κε ηνλ πθηζηάκελν πξνζαλαηνιηζκφ (61 πάλει), αιιάδεη φκσο ε δηάηαμή ηνπο (2ζεηξέο 16πάλει+ 5ζεηξέο 4πάλει+3ζεηξέο 3πάλει) φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα Σέινο, γηα ην θηίξην PPant97 πξνθχπηεη φηη ρσξάλε πιένλ 44 πάλει (3ζεηξέο 6πάλει+1ζεηξα 10πάλει+ 2ζεηξέο 8πάλει), έλαληη 42 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (εηθφλα 5.15).

46 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 40 Δηθόλα 5.12.: Γώκα θηηξίνπ PSun70 κε αιιαγκέλν πξνζαλαηνιηζκό θαη κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα. Δηθόλα 5.13.: Γώκα θηηξίνπ PSun85 κε αιιαγκέλν πξνζαλαηνιηζκό θαη κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα.

47 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 41 Δηθόλα 5.14.: Γώκα θηηξίνπ PPant70 κε αιιαγκέλν πξνζαλαηνιηζκό θαη κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα. Δηθόλα 5.15.: Γώκα θηηξίνπ PPant97 κε αιιαγκέλν πξνζαλαηνιηζκό θαη κε εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα.

48 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Μνληεινπνίεζε ησλ θηηξίσλ κε ηα Φ/Β ην θεθάιαην απηφ επηδηψθεηαη ε πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ θηηξίσλ, θαζψο επίζεο θαη ε αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο Υξήζε Google Sketch Up Γηα λα πξνζνκνησζεί έλα ζπίηη ζην Energy Plus, πξέπεη λα εηζαρζεί ε γεσκεηξία ηνπ ζπηηηνχ απφ έλα ινγηζκηθφ κε κηα πην θαηάιιειε επηθάλεηα εξγαζίαο. Σν Google Sketch Up, κε ηε βνήζεηα ελφο επηπιένλ plug-in πνπ εθδίδεηε απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ (Open Studio), είλαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Σν Google Sketch Up είλαη έλα ινγηζκηθφ ηθαλφ λα δεκηνπξγήζεη 3D κνληέια πην εχθνια απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα CAD. Δίλαη θαηάιιειν γηα αξρηηέθηνλεο θαη πνιηηηθνχο κεραληθνχο. Με ην Open Studio plug-in ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία ηνπ Energy Plus γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ελεξγεηαθέο δψλεο θαη επηθάλεηεο. Ο ζρεδηαζκφο ζην Google Sketch Up είλαη απιφο θαη εχρξεζηνο ζηνλ θάζε ρξήζηε ρσξίο λα είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζε πξφγξακκα cad. Αξρηθά, θαζνξίδνπκε φηη ην κνληέιν πνπ πξφθεηηαη λα ζρεδηάζνπκε ζα είλαη εηζεξρφκελν δεδνκέλν ηνπ Energy Plus ρξεζηκνπνηψληαο ην εηθνλίδην e+ πνπ βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζεηξά επηινγψλ. Σν πξψην βήκα ζην ζρεδηαζκφ είλαη ε ρσξνζέηεζε ηεο επηθάλεηα ηεο νηθίαο θαη αθνινχζσο κε ην εηθνλίδην push/pull ζέηνπκε ην χςνο. Σα παξάζπξα, νη πφξηεο, θαη γεληθά επηθάλεηεο κε κεγάιν πνζνζηφ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο (U Value), ζρεδηάδνληαη θαη απηά εχθνια ζην Google Sketch Up. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ΦΒ πιαηζίσλ ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα γίλεηαη ζεσξψληαο ηα ζαλ ζθηάδνπζεο επηθάλεηεο (shading surfaces). Σν Google Sketch Up, πεξηέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο φπσο ν φγθνο ηεο νηθίαο, ν πξνζαλαηνιηζκφο, νη επηθάλεηεο ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο, ην κέγεζνο ησλ ΦΒ. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ plug-in Open Studio, εηζέξρνληαη σο δεδνκέλα ζην Energy Plus Υξήζε Energy Plus Σν ινγηζκηθφ Energy Plus είλαη έλα πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηε κνληεινπνίεζε ζέξκαλζεο θηηξίσλ, ςχμεο, θσηηζκνχ, αεξηζκνχ, θαη άιισλ ξνψλ ελέξγεηαο θαη έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ. Αλ θαη βαζίδεηαη ζηα πην δεκνθηιή ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ BLAST θαη DOE-2, πεξηιακβάλεη πνιιέο θαηλνηφκεο δπλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο, φπσο είλαη ηα βήκαηα κε ρξφλν ιηγφηεξν απφ κία ψξα.

49 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 43 Σν ινγηζκηθφ ελεξγεηαθήο αλάιπζεο θαη πξνζνκνίσζεο θηηξίσλ Energy Plus απνηειεί έλα εμαηξεηηθά επέιηθην θαη πξνζαξκνζηηθφ ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, ην νπνίν παξέρεηαη ρσξίο ρξέσζε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ απαηηεί ηελ θπζηθή πεξηγξαθή ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ κέζσ ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ CAD, ζηελ παξνχζα εξγαζία έρεη γίλεη ζην Google Sketch Up, ηελ εηζαγσγή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ην δηαρσξηζκφ ηνπ ζε ζεξκηθέο δψλεο, ηελ αλαιπηηθή εηζαγσγή ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ, ηελ εηζαγσγή ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, θιπ. Σν ινγηζκηθφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ζε ρξνληθφ βήκα αθφκα θαη ιεπηνχ ηεο ψξαο, ησλ ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ ηνπ θηηξίνπ, ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ θαζψο θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θιπ Μεηεσξνινγηθά Γεδνκέλα (Weather data/ Energy Plus) Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ θηηξίσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, ρξεηαδφκαζηε παθέηα κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα εηζαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ ψζηε λα γίλεη ε θαηάιιειε πξνζνκνίσζε. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Energy Plus κπνξνχκε λα βξνχκε θαηξηθά ζηνηρεία γηα πεξηζζφηεξεο απφ 2100 ηνπνζεζίεο παγθφζκηα, απφ ηηο νπνίεο γηα ηελ Διιάδα βξίζθνπκε ηηο πφιεηο ησλ Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Αλδξαβίδαο θαη γηα ηελ Κχπξν ηελ πφιε ηεο Λάξλαθαο. Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα εηζέξρνληαη κέζσ ηεο θχξηαο θνλζφιαο, επηιέγνληαο ην θαηάιιειν αξρείν γηα θάζε πφιε θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Energy Plus θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ Σν IDF Editor παξέρεη ζην ρξήζηε έλα απιφ θαη εχθνιν ηξφπν γηα ηελ δεκηνπξγία ή επεμεξγαζία ησλ εηζεξρφκελσλ αξρείσλ δεδνκέλσλ (IDF). Κάζε εηζεξρφκελν δεδνκέλν κπνξεί λα κειεηεζεί θαη λα επεμεξγαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν ζε κνξθή πιέγκαηνο (εηθφλα 5.16). Γηα δεδνκέλα κε νξηζκέλεο επηινγέο, νη επηινγέο απηέο παξέρνληαη ζε ιίζηα γηα ηελ εχθνιε επηινγή ηνπο απφ ην ρξήζηε. Όηαλ ην δεδνκέλν είλαη αξηζκεηηθφ, εκθαλίδεηαη ην εχξνο ζην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη. Παξέρεη επίζεο απηφκαηα κηα ιίζηα κε ηα νλφκαηα ησλ αληηθεηκέλνπ, φηαλ έλα αληηθείκελν πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε έλα άιιν. Με ηελ εκθάληζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ην έλα δίπια ζην άιιν ζε έλα πιέγκα, είλαη εχθνιν λα δνχκε ηηο δηαθνξέο ησλ δεδνκέλσλ ζην θηίξην.

50 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 44 Δηθόλα 5.16.: IDF Editor Αιγόξηζκνη πξνζνκνίσζεο To Energy Plus δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζνκνηψζεη ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια ΦΒ πνπ αλαθέξνληαη σο Simple (Απιή), Equivalent One-Diode (Ηζνδχλακε κηαο-δηφδνπ) θαη Sandia (Lawrence Berkeley National Laboratory, 2010). Κάζε έλα απφ απηά ηα κνληέια ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά δεδνκέλα εηζφδνπ θαη δηαθνξεηηθά καζεκαηηθά κνληέια θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο. Σν κνληέιν Simple (Απλό) πεξηγξάθεη ην απινχζηεξν κνληέιν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο. ην κνληέιν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ βαζκφ απφδνζεο κε ηνλ νπνίν νη ζθηάδνπζεο επηθάλεηεο (Φ/Β πιαίζηα) κεηαηξέπνπλ ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα απηφ ην κνληέιν είλαη φηη εθηφο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, πνπ είλαη κέξνο ησλ αξρείσλ Μεηεσξνινγηθψλ Γεδνκέλσλ (Weather Data) φια ηα ππφινηπα δεδνκέλα εηζφδνπ δίλνληαη απφ ηνλ ρξήζηε. Σν κνληέιν Equivalent One-Diode ( Ιζοδύναμο μιας-διόδοσ) είλαη επίζεο γλσζηφ σο TRNSYSPV ή «κνληέιν πέληε-παξακέηξσλ (Five-parameter)» επεηδή ρξεζηκνπνηεί έλα ηζνδχλακν θχθισκα πέληε παξακέηξσλ ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ θξπζηαιιηθψλ ΦΒ πιαηζίσλ θαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ δελ κπνξνχλ θαηά θαλφλα λα ιακβάλνληαη απεπζείαο απφ ηνλ θαηάινγφ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σν κνληέιν Sandia είλαη ην ηξίην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ Energy Plus. Απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ κε ζπληειεζηέο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη βάζεη πξαγκαηηθνχ ειέγρνπ. Μφιηο νη ζπληειεζηέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην είλαη δηαζέζηκεο, ηφηε είλαη εχθνιε ε ρξήζε ησλ εμηζψζεσλ γηα λα ππνινγηζηνχλ πέληε επηιεγκέλα ζεκεία απφ ηελ θακπχιε I-V. Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία Sandia National Lab, Albuquerque, NM by David King κε ηε βνήζεηα πνιιψλ άιισλ.

51 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 45 Οη ζπληειεζηέο αθνξνχλ νξηζκέλνπο ηχπνπο πάλει παξαγσγήο θαη δεκνζηεχνληαη ζαλ βάζε δεδνκέλσλ ζηε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο Sandia. ηε βηβιηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο Energy Plus ππάξρνπλ πάλσ απφ εθαηφ δηαθνξεηηθά είδε πάλει κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπο ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λα εηζαρζνχλ ζην πξφγξακκα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ Φσηνβνιηατθψλ πάλει. ηελ παξνχζα πξνζνκνίσζε επηιέρζεθε ην κνληέιν Sandia θαζψο είλαη ην πην απιφ ζε ρξήζε κνληέιν (νη ζπληειεζηέο ιακβάλνληαη έηνηκνη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Energy Plus) αιιά θαη ην πην θνληηλφ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ρεδίαζε θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ζην Energy Plus Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζην Energy Plus είλαη ηα εμήο: Στεδίαζη ηων θωηοβοληαϊκών πάνελ ζαν ζκίαζηρα. Ζ ζρεδίαζε γίλεηαη ζην Google Sketch Up. Κάζε ζθίαζηξν αληηπξνζσπεχεη κηα ζεηξά θσηνβνιηατθψλ πάλει, ην πιήζνο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δψκαηνο ηνπ εθάζηνηε θηηξίνπ. Ζ θιίζε ησλ πάλει γηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη 30 ν. Ειζαγωγή ηων θωηοβοληαϊκών πάνελ ζηο Energy Plus. ην ζηάδην απηφ ηα ζθίαζηξα νξίδνληαη ζην πξφγξακκα σο θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο ξεχκαηνο (Generator: Photovoltaic) θαη θαζνξίδεηαη ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (Sandia). Ειζαγωγή ηων παραμέηρων Sandia ζηο πρόγραμμα. Σν Energy Plus ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θνξηψζεηο απεπζείαο ηηο παξακέηξνπο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ. Ο ηχπνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάλει πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη: BP_Solar_BP2150S. Οργάνωζη ηων θωηοβοληαϊκών πάνελ ζε ένα κένηρο ελέγτοσ. Δδψ ηα θσηνβνιηατθά πάλει θαηαηάζζνληαη ζε ιίζηεο θαη δειψλεηαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ θάζε πάλει. Ζ θαηάηαμε ηνπο ζε ιίζηεο έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ πξνζνκνίσζε. Καθοριζμός ηων ανηιζηροθέων (inverter) ποσ θα τρηζιμοποιηθούνε. ε απηφ ην ζηάδην θαζνξίδεηαη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ αληηζηξνθέσλ θαζψο επίζεο θαη πνηεο ψξεο ηεο εκέξαο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ανηιζηοίτηζη ηων πάνελ με ηοσς ανηιζηροθείς ην ηειηθφ απηφ ζηάδην, θάζε πάλει (ή νκάδα πάλει) αληηζηνηρίδεηαη κε ηνλ αληηζηξνθέα ηνπ θαη θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο (απηφλνκνπ ή δηαζπλδεδεκέλνπ).

52 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ ελάξηα πξνζνκνίσζεο Δθηφο απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεξίπησζε αλαθνξάο, κειεηήζεθαλ δηάθνξα ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα λα αλαιπζεί ζθαηξηθά ε επίδξαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει ζηε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ. Σν θάζε ζελάξην απνηειεί κηα παξέκβαζε, ή έλα ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ, επί ησλ θηηξίσλ αλαθνξάο. Σα ζελάξηα απηά είλαη είηε ππνζεηηθά (κεηαβνιή πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ), είηε πξαγκαηνπνηήζηκα (κφλσζε, αιιαγή θνπθσκάησλ). ηφρνο απηψλ είλαη, λα κειεηεζεί θπξίσο ε επίδξαζε ηεο θάζε παξέκβαζεο ζηε δηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ θηηξίσλ κε θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα εγθαηεζηεκέλν ζην δψκα θαη απηψλ ρσξίο. Καη επέθηαζε βέβαηα, ζα κειεηεζεί θαη ν ηξφπνο πνπ νη παξεκβάζεηο επηδξνχλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαη νη κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη ζε θαηαλαιψζεηο, ζεξκνθξαζίεο θ.ιπ. Σα δηάθνξα ζελάξηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα Μεηαβνιή πξνζαλαηνιηζκνύ Ζ κεηαβνιή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θηηξίσλ απνηειεί θπζηθά έλα ππνζεηηθφ ζελάξην. Πξνθαλψο, θακία αιιαγή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θηηξίσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ αλέγεξζή ηνπο, αιιά πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα κηα ζεσξεηηθή ππφζεζε ηνπ ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί, εάλ ε δφκεζε ησλ θηηξίσλ γηλφηαλ εμ αξρήο κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, ην θάζε θηίξην πεξηζηξάθεθε θαηά 90 ν κνίξεο δεμηφζηξνθα ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν. ηνλ πίλαθα 5.3 παξνπζηάδεηαη ν πθηζηάκελνο αιιά θαη ν λένο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θάζε θηηξίνπ. Πίλαθαο 5.3.: Τθηζηάκελνο θαη λένο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θάζε θηηξίνπ. Κηίξην Τθηζηάκελνο πξνζαλαηνιηζκφο Πξνζαλαηνιηζκφο αιιαγκέλνο θαηά 90 ν PSun70 ΝΟΣΗΟ ΓΤΣΗΚΟ PSun85 ΝΟΣΗΟ ΓΤΣΗΚΟ PPant70 ΝΟΣΗΟ ΓΤΣΗΚΟ PPant97 ΓΤΣΗΚΟ ΒΟΡΔΗΟ

53 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Θεξκνκόλσζε θηηξηαθνύ θειύθνπο Όπσο είδακε, ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα θηίξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρνπλ εθ θαηαζθεπήο ειιεηπή ή θαη θαζφινπ ζεξκνκφλσζε ζην θέιπθφο ηνπο. Έηζη, ε ζεξκφηεηα δηαπεξλά εχθνια ην θηηξηαθφ θέιπθνο δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζέξκαλζεο ην ρεηκψλα θαη ςχμεο ην θαινθαίξη. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε. Σνπνζεηψληαο ζεξκνκφλσζε, κεηψλνπκε ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο, εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα θαη βειηηψλνληαο ηε ζεξκηθή άλεζε ησλ ελνίθσλ. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα θηηξηαθά θειχθε ησλ ππφ κειέηε πνιπθαηνηθηψλ γηα ηε ζεξκνκφλσζή ηνπο. Ζ κφλσζε ηνπνζεηήζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εμσηεξηθά. Σα θηίξηα PSun70 θαη PPant70 αλαιχνληαη καδί, θαζψο έρνπλ παξφκνηα θαηαζθεπή θαη ν ηξφπνο ζεξκνκφλσζήο ηνπο είλαη ν ίδηνο. Κηίρια PSun70 και PPant70 Σα θηίξηα απηά δε θέξνπλ θαλέλα είδνο ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθφο ηνπο. Έηζη θξίζεθε ζθφπηκν λα κνλσζνχλ ηα δνθάξηα, ηα ππνζηπιψκαηα, ε ηνηρνπνηία θαη ην δψκα. Δπηπιένλ, ζην θηίξην PPant70 πνπ έρεη ππισηή, απηή κνλψζεθε γηα κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ηνπ πξψηνπ νξφθνπ. πγθεθξηκέλα, ζηα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα ηνπνζεηήζεθαλ εμσηεξηθά πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 7cm. Οη πιάθεο απηέο ζπγθξαηνχληαη πάλσ ζηελ πθηζηάκελε θαηαζθεπή κε έλα ζηξψκα ηλνπιηζκέλεο θφιιαο Etics πάρνπο 3mm, ελψ εμσηεξηθά ηεο κφλσζεο ηνπνζεηείηαη αθξπιηθφ επίρξηζκα πάρνπο 3mm. Όζνλ αθνξά ζηελ ηνηρνπνηία, ε κέζνδνο κφλσζεο είλαη θαη εδψ ε ίδηα κε απηή πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη ζην πάρνο ηνπ πιηθνχ ζεξκνκφλσζεο, φπνπ εδψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιάθεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 6mm. Γηα ηε κφλσζε ηνπ δψκαηνο, ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ απφ ην ππάξρνλ κσζατθφ, πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 8cm θαη θαιχθζεθαλ απφ πάλσ κε πιάθεο απφ ειαθξνζθπξφδεκα πάρνπο 3mm. Σέινο, γηα ηε κφλσζε ηεο ππισηήο ηνπ θηηξίνπ PPant70 ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ίδηα κε απηή ηεο κφλσζεο ηνπ δψκαηνο. ηνλ πίλαθα 5.4 παξνπζηάδνληαη νη λένη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θηηξίσλ PSun70 θαη PPant70.

54 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 48 Πίλαθαο 5.4.: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ θηηξίσλ PSun70 θαη PPant70. Γνκηθό ζηνηρείν πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο Κ (W/m 2 K) Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 0,45 Γνθνί θαη ππνζηπιψκαηα 0,43 πκβαηηθφ δψκα 0,38 Γάπεδν πάλσ απφ pilotis 0,37 Γάπεδν πάλσ απφ θπζηθφ έδαθνο 3,06 Σνηρία ζε επαθή κε θπζηθφ έδαθνο 1,88 Μεζνηνηρία 2,02 Δλδηάκεζα δάπεδα 0,71 Κηίριο PSun85 Σν θηίξην PSun85 είλαη έλα παξάδεηγκα πιεκκεινχο ζεξκνκφλσζεο θηηξίνπ. Γηαζέηεη κφλσζε κφλν κεηαμχ ησλ ηνχβισλ ζηε δηθέιπθε ηνηρνπνηία ηνπ, ελψ δνθάξηα, ππνζηπιψκαηα, δψκα θαη ππισηή δε δηαζέηνπλ κφλσζε. Δπηπιένλ, ε κφλσζε πάρνπο 3 mm πνπ δηαζέηεη αλάκεζα ζηα ηνχβια δε ζεσξείηαη αξθεηή. Έηζη ζεσξήζεθε αλαγθαίν, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα κνλσζνχλ φια ηα παξαπάλσ δνκηθά ζηνηρεία. Αλαιπηηθά, ζηα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα ηνπνζεηήζεθαλ εμσηεξηθά πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 7 cm, ζπγθξαηνχκελεο πάλσ ζηελ πθηζηάκελε θαηαζθεπή κε έλα ζηξψκα ηλνπιηζκέλεο θφιιαο Etics πάρνπο 3 mm. Δμσηεξηθά ηεο κφλσζεο ηνπνζεηείηαη αθξπιηθφ επίρξηζκα πάρνπο 3 mm. Γηα ηε κφλσζε ηεο ηνηρνπνηίαο, θαη επεηδή ππάξρεη ήδε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ, ηνπνζεηήζεθε εμσηεξηθά επηπιένλ κφλσζε πάρνπο 4 cm (πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB- SL)). Ζ κέζνδνο κφλσζεο είλαη ε ίδηα κε απηή ησλ δνθψλ θαη ησλ ππνζηπισκάησλ. ην δψκα, πάλσ απφ ην ηζηκεληνθνλίακα ηνπνζεηήζεθαλ πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 8cm θαη θαιχθζεθαλ απφ πάλσ κε πιάθεο απφ ειαθξνζθπξφδεκα πάρνπο 3 mm.

55 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 49 Γηα ηε κφλσζε ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ πξψηνπ νξφθνπ απφ ηε κεξηά ηεο ππισηήο, ηνπνζεηήζεθαλ ζην επάλσ κέξνο ηεο, πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 5cm θαη πιάθεο απφ ειαθξνζθπξφδεκα πάρνπο 3mm. ηνλ πίλαθα 5.5 παξνπζηάδνληαη νη λένη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ PSun85. Πίλαθαο 5.5.: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ PSun85. Γνκηθό ζηνηρείν πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο Κ (W/m 2 K) Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 0,41 Γνθνί θαη ππνζηπιψκαηα 0,42 πκβαηηθφ δψκα 0,37 Γάπεδν πάλσ απφ pilotis 0,54 Γάπεδν πάλσ απφ θπζηθφ έδαθνο 3,05 Σνηρία ζε επαθή κε θπζηθφ έδαθνο 1,88 Μεζνηνηρία 2,02 Δλδηάκεζα δάπεδα 0,71 Κηίριο PPant97 Σν θηίξην PPant97 είλαη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θηίξηα ηεο εξγαζίαο, ην πην θαιά ζεξκνκνλσκέλν. Ζ κφλσζή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ζεξκνκφλσζεο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλέγεξζήο ηνπ. Παξ' φια απηά, κφλσζε ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έηζη ψζηε ην θηίξην λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Δ.Ν.Α.Κ. Σφζν ζηα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα φζν θαη ζηελ ηνηρνπνηία απφ ηνχβια, ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 3 cm θαη ζπγθξαηνχληαη πάλσ ζηελ πθηζηάκελε θαηαζθεπή κε έλα ζηξψκα ηλνπιηζκέλεο θφιιαο Etics πάρνπο 3 mm. Δμσηεξηθά ηεο κφλσζεο ηνπνζεηείηαη αθξπιηθφ επίρξηζκα πάρνπο 3 mm. Γηα ηε κφλσζε ηνπ δψκαηνο, ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ απφ ηηο πιάθεο πεδνδξνκίνπ πνπ ήδε ππάξρνπλ, πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 2 cm θαη θαιχθζεθαλ απφ πάλσ κε πιάθεο απφ ειαθξνζθπξφδεκα πάρνπο 3 mm.

56 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 50 Σέινο, ε κφλσζε ηεο ππισηήο γίλεηαη κε ηελ ίδηα κέζνδν κε απηή ηνπ δψκαηνο, δειαδή κε πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Dow Styrofoam (IB-SL) πάρνπο 2 cm θαη πιάθεο απφ ειαθξνζθπξφδεκα πάρνπο 3 mm. ηνλ πίλαθα 5.6 παξνπζηάδνληαη νη λένη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ PPant97. Πίλαθαο 5.6.: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ PPant97. Γνκηθό ζηνηρείν πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο Κ (W/m 2 K) Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 0,41 Γνθνί θαη ππνζηπιψκαηα 0,43 πκβαηηθφ δψκα 0,38 Γάπεδν πάλσ απφ pilotis 0,38 Γάπεδν πάλσ απφ θπζηθφ έδαθνο 0,68 Σνηρία ζε επαθή κε θπζηθφ έδαθνο 0,60 Μεζνηνηρία 2,02 Δλδηάκεζα δάπεδα 0, Αληηθαηάζηαζε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ Σα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο-ςχμεο θαη δεζηνχ λεξνχ ζηα θηίξηα πνπ κειεηήζεθαλ, είλαη απαξραησκέλα κε ρακεινχο βαζκνχο απφδνζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δαπαλψληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο άζθνπα, ρσξίο ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζε ςχμε, ζέξκαλζε θαη δεζηφ λεξφ, λα είλαη αλάινγν. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη απψιεηεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ζην παξφλ ζελάξην αληηθαηαζηάζεθε ν ιέβεηαο, νη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ην ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ, είηε απηφ πξφθεηηαη γηα ειεθηξηθφ ζεξκνζίθσλα, είηε γηα κπφηιεξ θπζηθνχ αεξίνπ. Αλαιπηηθά νη παιηνί θαη νη λένη βαζκνί απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ (κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο) θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.7.

57 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 51 Πίλαθαο 5.7.: Παιηνί θαη λένη βαζκνί απόδνζεο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο-ςύμεο θαη δεζηνύ λεξνύ. Κλιματιστικζς Σύστημα θζρμανσης νερού Λζβητας Κτίρια μονάδες (cop) Ηλ. θερμοςίφωνασ Μπόιλερ φ. αερίου Παλιός β.α. Νέος β.α. Παλιός β.α. Νέος β.α. Παλιός β.α. Νέος β.α. Παλιός β.α. Νέος β.α. PSun70 56,93% 82,48% % 93% - - PSun85 70,35% 88,06% % 93% - - PPant70 66,59% 90,47% % 93% 56,17% 82,46% PPant97 64,85% 88,00% % 93% 60,05% 81,48% Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ Σα παιηά κεηαιιηθά θνπθψκαηα κε κνλνχο παινπίλαθεο θαη αξκνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ αέξα ησλ θηηξίσλ PSun70, Psun85 θαη PPant70 έρνπλ σο απνηέιεζκα κεγάιεο ζεξκηθέο απψιεηεο ιφγσ αεξηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα κεγάιε ελεξγεηαθή ζπαηάιε. Δπηπιένλ, νη δηπινί παινπίλαθεο ηνπ θηηξίνπ PPant97 δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη έηζη ε αεξνζηεγαλφηεηά ηνπο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. ην ζελάξην απηφ, ηα θνπθψκαηα φισλ ησλ θηηξίσλ αληηθαζίζηαληαη απφ λέα πηζηνπνηεκέλα αεξνζηεγαλά θνπθψκαηα κε δηπινχο παινπίλαθεο. Σα θνπθψκαηα είλαη κεηαιιηθά κε ζεξκνδηαθνπή θαη νη παινπίλαθεο απνηεινχληαη απφ δχν ηδάκηα 4 mm κε ελδηάκεζν ζηξψκα αέξα 20 mm Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ Σν ζελάξην απηφ δελ απνηειεί θάπνηα θαηλνχξηα παξέκβαζε επί ησλ θηηξίσλ, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδπαζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ δχν ζελαξίσλ. Θεσξνχκε δειαδή φηη αληηθαζίζηαληαη ηφζν ηα θνπθψκαηα, φζν θαη ηα ζπζηήκαηα ςχμεο-ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζπλεζηζκέλε ζηελ πξάμε ιχζε, γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ελφο θηηξίνπ, θαζψο είλαη πην εχθνιε θαη πην νηθνλνκηθή απφ ηε ζεξκνκφλσζε νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ πλδπαζκόο όισλ ησλ δπλαηώλ παξεκβάζεσλ Σν έθην θαη ηειεπηαίν ζελάξην παξεκβάζεσλ πνπ κειεηάηαη, απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξεκβάζεσλ. Παξεκβάζεηο φπσο ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο-ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Σν ζελάξην απηφ είλαη ην πην δαπαλεξφ, αιιά απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα νιηθή ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ησλ ππφ κειέηε θηηξίσλ.

58 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Κσδηθνπνίεζε ζελαξίσλ Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ γίλεηαη δχζθνιε θαζψο ην πιήζνο ησλ εμεηαδφκελσλ ζελαξίσλ είλαη κεγάιν. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο κε γξάκκαηα θαη αξηζκνχο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.8. Πίλαθαο 5.8.: Κσδηθνπνίεζε ζελαξίσλ ΔΝΑΡΙΑ ΚΩΓΙΚΟ ΟΝΟΜΑ Τθηζηάκελνο πξνζαλαηνιηζκφο Νένο πξνζαλαηνιηζκφο Τθηζηάκελε θαηάζηαζε Τ1 Ν1 Θεξκνκφλσζε Τ2 Ν2 Αληηθαηάζηαζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Τ3 Ν3 Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ Τ4 Ν4 Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ πλδπαζκφο φισλ ησλ δπλαηψλ παξεκβάζεσλ Τ5 Τ6 Ν5 Ν6

59 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ησλ ππφ κειέηε θηηξίσλ. Ζ θαηαλάισζε αθνξά ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε γηα ηελ ςχμε θαη ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ είηε απηή πξφθεηηαη γηα ειεθηξηθή είηε γηα άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην), ελψ ε παξαγσγή αθνξά ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάρζεθε απφ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 6.1 Καηαλαιώζεηο ελέξγεηαο ηνλ πίλαθα 6.1 παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ (ελάξην Τ1) αλά m 2 θιηκαηηδφκελεο επηθάλεηαο, γηα ςχμε πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δψκα ηνπο. Πίλαθαο 6.1.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςύμε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Τ1) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. Ετήσια κατανάλωση ενζργειας για Ψύξη *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή PSun70 10,779 9,269-14,01 PSun85 5,577 5,176-7,19 PPant70 18,031 17,424-3,37 PPant97 17,689 17,129-3,17 Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θηηξίσλ. Ζ ζθίαζε πνπ πξνθαινχλ ηα Φ/Β πάλει ζην δψκα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ ησλ θηηξίσλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ζην θηίξην PSun70, φπνπ πξνθχπηεη κηα κείσζε 14,01% ζε ζρέζε κε ην ειεχζεξν δψκα, ελψ αμηνζεκείσηε δηαθνξά παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη ζην θηίξην PSun85 (κείσζε θαηά 7,19%). Σα θηίξηα απηά είλαη θηίξηα ζε ζπλερή δφκεζε ρσξίο ή κε ειάρηζηε κφλσζε ζην θέιπθφο ηνπο (θηίξην PSun85) θαη έηζη ε επίδξαζε ησλ Φ/Β ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην γίλεηαη αθφκα πην έληνλε. ηα θηίξηα PPant70 θαη PPant97 ε επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξε Αληίζεηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6.2 ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β απμάλεηαη γηα φια ηα θηίξηα.

60 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 54 Πίλαθαο 6.2.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Τ1) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. Ετήσια κατανάλωση ενζργειας για θζρμανση *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή PSun70 62,021 63,992 3,18 PSun85 90, ,81 PPant70 112, ,656 1,66 PPant97 84,704 85,173 0,55 Ζ παξνπζία ησλ Φ/Β πάλει θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (πεξίνδνο ζέξκαλζεο) θαη ε κείσζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ απηά πξνθαινχλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ ησλ θηηξίσλ. Ζ πνζνζηηαία κεηαβνιή πάλησο, ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε είλαη κηθξή ζε φια ηα θηίξηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή γηα ηελ ςχμε (3,18%, γηα ην θηίξην PSun70, 0,81% γηα ην θηίξην PSun85, 1,66% γηα ην θηίξην PPant70 θαη 0,55% γηα ην θηίξην PPant97). Ζ επίδξαζε ηεο ζθίαζεο ησλ Φ/Β πάλει είλαη κηθξή, θαζψο αληηζηαζκίδεηαη ελ κέξε απφ ηηο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πάλει, φπσο ε κείσζε εθπνκπήο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο πξνο ηνλ νπξαλφ (radiative cooling to the sky) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ε πξνζζήθε ελφο επηπιένλ πιηθνχ (Φ/Β πάλει) ζην θηεξηαθφ θέιπθνο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θηηξίσλ (ελάξην Ν1) θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.3. Πίλαθαο 6.3.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Ν1) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. PSun70 PSun85 PPant70 PPant97 Ετήσια κατανάλωση ενζργειας *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή Ψφξη 12,891 11,099-13,90 Θέρμανςη 67,763 69,837 3,06 Ψφξη 8,463 8,038-5,02 Θέρμανςη 95,174 95,669 0,52 Ψφξη 18,940 18,336-3,19 Θέρμανςη 110, ,558 1,60 Ψφξη 16,010 15,446-3,52 Θέρμανςη 90,447 91,014 0,63

61 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 55 ηελ πεξίπησζε απηή ε πνζνζηηαία κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο γηα ςχμε ελέξγεηαο αλέξρεηαη γηα ην θηίξην PSun70 ζε 13,90% γηα ην θηίξην PSun85 ζε 5,02%, γηα ην θηίξην PPant70 ζε 3,19% θαη γηα ην θηίξην PPant97 ζε 3,52%. Παξαηεξείηαη δειαδή κηα κείσζε (ζε ζρέζε κε ην ζελάξην Τ1) ηεο επίδξαζεο ησλ Φ/Β πάλει ζηελ ςχμε ησλ θηηξίσλ (θπξίσο ηνπ PSun85) κε εμαίξεζε ην θηίξην PPant97 φπνπ ε επίδξαζε απμήζεθε. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθίαζεο ησλ ππφ κειέηε θηηξίσλ απφ ηα γεηηνληθά ηνπο, είηε ζην δηαθνξεηηθφ πιήζνο θαη ζηε δηαθνξεηηθή ρσξνζέηεζε ησλ πάλει πάλσ ζην δψκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηεζεί ζεξκνκφλσζε ζηα θηίξηα (ελάξην Τ2), ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.4. Πίλαθαο 6.4.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςύμε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Τ2) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. Ετήσια κατανάλωση ενζργειας για ψύξη *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή PSun70 9,965 9,216-7,52 PSun85 4,978 4,730-5,00 PPant70 16,702 16,596-0,63 PPant97 17,383 16,983-2,30 Οη θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο γηα ςχμε έρνπλ πιένλ κεησζεί ζε φια ηα θηίξηα. Ζ κφλσζε πνπ ηνπνζεηήζεθε έρεη σο απνηέιεζκα λα ζπγθξαηεί ηε ζεξκφηεηα εθηφο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ςχμεο. Έηζη ηα ζεξκηθά θέξδε κέζσ ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ δψκαηνο ειαρηζηνπνηνχληαη, θαη ην ςπθηηθφ θνξηίν κεηψλεηαη. Ζ επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ζηελ πεξίπησζε απηή ειαηηψλεηαη, θαζψο ην δψκα ησλ θηηξίσλ είλαη πιένλ κνλσκέλν θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε ζεξκνξξνή κέζα απφ απηφ. Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηελ θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα γηα ςχμε παξνπζηάδεηαη ζην θηίξην PSun70, φπνπ πξνθχπηεη κηα κείσζε 7,52% ζε ζρέζε κε ην ειεχζεξν δψκα. Γηα ηα ππφινηπα θηίξηα ε κείσζε είλαη κηθξφηεξε. Ζ επίδξαζε ησλ πάλει ζην θηίξην PPant97 ειαηηψλεηαη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν θηίξην (ελάξην Τ1), θαζψο ην θηίξην απηφ πεξηείρε ήδε κφλσζε ζην δψκα ηνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ ζέξκαλζε, νη θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ζε φια ηα θηίξηα κεηψλνληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κφλσζεο (πίλαθαο 6.5). Ζ κφλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ εκπνδίδεη ηε ξνή ζεξκφηεηαο απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ θηηξίσλ ζην εμσηεξηθφ, κεηψλνληαο ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο. Ζ επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ειαηηψλεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ην δψκα ησλ θηηξίσλ είλαη πιένλ κνλσκέλν θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε ζεξκνξξνή κέζα απφ απηφ.

62 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 56 Πίλαθαο 6.5.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Τ2) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. Ετήσια κατανάλωση ενζργειας για θζρμανση *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή PSun70 17,763 17,863 0,56 PSun85 12,056 12,119 0,53 PPant70 18,795 18,864 0,37 PPant97 57,097 57,351 0,44 ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη πίλαθεο θαη γηα ηα ππφινηπα ζελάξηα πξνζνκνηψζεσλ θαζψο θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε απηνχο. Ο πίλαθαο 6.6 πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζελαξίνπ Τ3, δειαδή χζηεξα απφ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο θαη ζέξκαλζεο. Πίλαθαο 6.6.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Τ3) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. PSun70 PSun85 PPant70 PPant97 Ετήσια κατανάλωση ενζργειας *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή Ψφξη 7,170 6,165-14,01 Θέρμανςη 42,805 44,165 3,18 Ψφξη 3,718 3,450-7,19 Θέρμανςη 72,105 72,687 0,81 Ψφξη 12,022 11,617-3,37 Θέρμανςη 83,011 84,391 1,66 Ψφξη 11,793 11,420-3,17 Θέρμανςη 62,444 62,790 0,55 Οη εηήζηεο θαηαλαιψζεηο γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε φισλ ησλ θηηξίσλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, εμαηηίαο ηεο θαιχηεξεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο θαη ζέξκαλζεο. Ζ επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ θηηξίσλ είλαη φπσο παξαηεξείηαη ίδηα κε απηή ηνπ αξρηθνχ ζελαξίνπ πξνζνκνίσζεο (ελάξην Τ1). ηνλ πίλαθα 6.7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε, χζηεξα απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ ζηα πθηζηάκελα θηίξηα (ελάξην Τ4).

63 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 57 Πίλαθαο 6.7.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Τ4) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. PSun70 PSun85 PPant70 PPant97 Ετήσια κατανάλωση ενζργειας *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή Ψφξη 10,730 9,111-15,09 Θέρμανςη 45,671 47,639 4,31 Ψφξη 5,982 5,531-7,54 Θέρμανςη 71,715 72,576 1,20 Ψφξη 17,839 17,168-3,76 Θέρμανςη 87,222 89,054 2,10 Ψφξη 17,891 17,261-3,52 Θέρμανςη 58,478 58,887 0,70 Όπσο είλαη θαλεξφ, νη θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε έρνπλ κεησζεί ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ζελάξην. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ ησλ θηηξίσλ θαη θαη' επέθηαζε, ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ςχμεο, δελ παξαηεξείηαη κεγάιε κεηαβνιή ζηηο θαηαλαιψζεηο, ελψ ν ηξφπνο ηεο κεηαβνιήο (αχμεζε ή κείσζε) εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε θηίξην. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φκσο, ε επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ θηηξίσλ απμάλεηαη, θαζψο ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζπίπηνπζα ζην δψκα ειηαθή αθηηλνβνιία (ειεχζεξν δψκα) εγθισβίδεηαη θαη δε δηαθεχγεη κε ην θπζηθφ αεξηζκφ. Πίλαθαο 6.8.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Τ5) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. PSun70 PSun85 PPant70 PPant97 Ετήσια κατανάλωση ενζργειας *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή Ψφξη 7,154 6,074-15,09 Θέρμανςη 31, ,31 Ψφξη 3,988 3,687-7,54 Θέρμανςη 57,303 57,991 1,20 Ψφξη 11,893 11,446-3,76 Θέρμανςη 64,200 65,548 2,10 Ψφξη 11,927 11,507-3,52 Θέρμανςη 43,108 43,410 0,70

64 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 58 ηνλ πίλαθα 6.8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζελαξίνπ Τ5, ζην νπνίν αληηθαηαζηάζεθαλ ηφζν ηα θνπθψκαηα φζν θαη ηα ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Οη θαηαλαιψζεηο γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε είλαη ζε φια ηα θηίξηα κεησκέλεο, φπσο άιισζηε αλακελφηαλ. Ζ επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ θηηξίσλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε ην πξνεγνχκελν ζελάξην (ελάξην Τ4). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ ζελαξίνπ πξνζνκνίσζεο (ελάξην Τ6) παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.9. Πίλαθαο 6.9.: Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ (ελάξην Τ6) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. PSun70 PSun85 PPant70 PPant97 Ετήσια κατανάλωση ενζργειας *kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή Ψφξη 6,815 6,680-1,98 Θέρμανςη 2,613 2,650 1,43 Ψφξη 3,847 3,685-4,22 Θέρμανςη 0,421 0,424 0,72 Ψφξη 11,422 11,377-0,39 Θέρμανςη 1,739 1,750 0,66 Ψφξη 11,894 11,618-2,32 Θέρμανςη 16,569 16,675 0,64 ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο είδακε πξαγκαηνπνηήζεθε νιηθή ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξίνπ. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζέξκαλζεο, νη θαηαλαιψζεηο χζηεξα απφ ηελ νιηθή ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, έρνπλ (γηα ηα θηίξηα PSun70, PSun85 θαη PPant70) ππνδεθαπιαζηαζηεί. Ζ επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ θηηξίσλ έρεη κεησζεί, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα ζελάξηα. 6.2 Δλεξγεηαθό ηζνδύγην ησλ ζεξκηθώλ δσλώλ ηνπ ηειεπηαίνπ νξόθνπ Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ είλαη ελδεηθηηθά ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β πάλει ζην δψκα ηνπο. Γηα πην αθξηβή απνηειέζκαηα φκσο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επηπιένλ αλάιπζε, πεξηνξίδνληαο ηνλ ππφ κειέηε ρψξν. Οη δψλεο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ είλαη απηέο πνπ δέρνληαη ηελ επίδξαζε ησλ Φ/Β θαηά θχξην ιφγν. ην θεθάιαην απηφ κειεηάηαη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ δσλψλ ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ

65 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 59 ηνπ θάζε θηηξίνπ, παξνπζηάδνληαο απνηειέζκαηα γηα ηελ αηζζεηή ζεξκφηεηα πνπ πξνζδίδνπλ ή αθαηξνχλ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ζην ρψξν. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη πίλαθεο κε ηελ εηήζηα πξνζδηδφκελε θαη απνξξνθφκελε (ζηηο δψλεο ηειεπηαίνπ νξφθνπ) αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο-ςχμεο αλά m 2 επηθάλεηαο ηειεπηαίνπ νξφθνπ, γηα νξηζκέλα απφ ηα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο πνπ κειεηήζεθαλ. Ο πίλαθαο 6.10 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ πξνζνκνηψλνληαο ηα πθηζηάκελα θηίξηα (ελάξην Τ1) Πίλαθαο 6.10.: Δηήζηα πξνζδηδόκελε θαη απνξξνθόκελε αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεοςύμεο ησλ δσλώλ ηειεπηαίνπ νξόθνπ (ελάξην Τ1) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. PSun70 PSun85 PPant70 PPant97 Αισθητή ενζργεια ψύξης-θζρμανσης [kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή Ψφξη 34,269 21,973-35,88 Θέρμανςη 110, ,570 9,37 Ψφξη 9,835 7,561-23,13 Θέρμανςη 84,955 84,749 5,44 Ψφξη 52,619 40,750-22,56 Θέρμανςη 116, ,417 6,55 Ψφξη 21,479 19,316-10,07 Θέρμανςη 38,472 39,696 3,18 Ζ επίδξαζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηηο δψλεο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ, είλαη εκθαλήο. πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηελ ςχμε, ε απνξξνθψκελε, απφ ηα ζπζηήκαηα ςχμεο, αηζζεηή ελέξγεηα ζηηο δψλεο ηειεπηαίνπ νξφθνπ έρεη κεησζεί πάλσ απφ 10% ζε φια ηα θηίξηα. Ηδηαίηεξα ζην θηίξην PSun70, πξνέθπςε κηα κείσζε 35,88%, ελψ αξθεηά κεγάιεο κεηψζεηο πξνέθπςαλ θαη γηα ηα θηίξηα PSun85 θαη PPant70 (αλεπαξθψο κνλσκέλα). Γηα ηε ζέξκαλζε απφ ηελ άιιε, νη ηηκέο ηεο πξνζδηδφκελεο (απφ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο) αηζζεηήο ελέξγεηαο παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο, κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ Φ/Β πάλει. ηνλ πίλαθα 6.11 παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ην ζελάξην φκσο ησλ κνλσκέλσλ θηηξίσλ (ελάξην Τ2). Ζ πξνζδηδφκελε αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ησλ δσλψλ ηειεπηαίνπ νξφθνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε φια ηα θηίξηα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κφλσζεο. Ζ κφλσζε πεξηνξίδεη ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο κέζα απφ ην θηηξηαθφ θέιπθνο, δεκηνπξγψληαο κηθξφηεξεο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ. Οη αλάγθεο γηα ςχμε απφ ηελ άιιε, κεηψλνληαη θαη απηέο απφ ηελ παξνπζία ηεο κφλσζεο. Ζ κφλσζε εκπνδίδεη ηε ζεξκφηεηα λα εηζέιζεη ζην θηηξηαθφ θέιπθνο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, πεξηνξίδνληαο ηα ζεξκηθά θέξδε θαη κεηψλνληαο ηελ απνξξνθψκελε (απφ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο) ζεξκηθή ελέξγεηαο ησλ

66 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 60 δσλψλ ηειεπηαίνπ νξφθνπ. Ζ επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ πάλησο έρεη κεησζεί, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηελ πξνζδηδφκελε θαη απνξξνθψκελε αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πάλει. Πίλαθαο 6.11.: Δηήζηα πξνζδηδόκελε θαη απνξξνθόκελε αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεοςύμεο ησλ δσλώλ ηειεπηαίνπ νξόθνπ (ελάξην Τ2) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. PSun70 PSun85 PPant70 PPant97 Αισθητή ενζργεια ψύξης-θζρμανσης [kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή Ψφξη 24,741 20,148-18,56 Θέρμανςη 18,090 18,706 3,41 Ψφξη 7,972 6,848-14,10 Θέρμανςη 6,191 6,528 3,71 Ψφξη 40,548 39,030-3,74 Θέρμανςη 15,468 15,802 2,16 Ψφξη 19,706 18,225-7,51 Θέρμανςη 26,032 26,677 2,48 Σέινο, ν πίλαθαο 6.12 πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο δψλεο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ, χζηεξα απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζελαξίνπ Τ4 (αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ). Πίλαθαο 6.12.: Δηήζηα πξνζδηδόκελε θαη απνξξνθόκελε αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεοςύμεο ησλ δσλώλ ηειεπηαίνπ νξόθνπ (ελάξην Τ4) πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπο. PSun70 PSun85 PPant70 PPant97 Αισθητή ενζργεια ψύξης-θζρμανσης [kwh/m 2 ] Ελεύθερο δϊμα Δϊμα με Φ/Β % Μεταβολή Ψφξη 35,090 22,022-37,24 Θέρμανςη 97, ,979 10,59 Ψφξη 10,622 8,112-23,63 Θέρμανςη 75,049 74,773 6,12 Ψφξη 52,446 39,918-23,89 Θέρμανςη 98, ,558 7,61 Ψφξη 21,584 19,254-10,80 Θέρμανςη 28,409 29,532 3,95

67 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 61 Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξνζδηδφκελε αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ησλ δσλψλ ηειεπηαίνπ νξφθνπ, κεηψλεηαη ζε φια ηα θηίξηα. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ έρεη, φπσο είδακε, σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ ησλ θηηξίσλ θαη θαη επέθηαζε ηε κείσζε ησλ αλαγθψλ γηα ζέξκαλζε. Ζ απνξξνθψκελε ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ. Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ζην ζεξκηθφ ηζνδχγην ησλ δσλψλ ηειεπηαίνπ νξφθνπ, απηή απμάλεηαη, θαζψο (φπσο αλαθέξζεθε ζην αληίζηνηρν θεθάιαην γηα ηηο θαηαλαιψζεηο νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ) ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζπίπηνπζα ζην δψκα ειηαθή αθηηλνβνιία (ειεχζεξν δψκα) εγθισβίδεηαη θαη δε δηαθεχγεη κε ηνλ αεξηζκφ. Έηζη ηα δηακεξίζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ PSun70 εκθαλίδνληαη λα έρνπλ έσο θαη 37,24% κείσζε ζηελ αλάγθε γηα ςχμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. 6.3 Παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα από ηα Φ/Β ζπζηήκαηα ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα. Σν πξνζνκνησηηθφ πξφγξακκα Energy Plus ρξεζηκνπνηεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην κνληέιν Sandia γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαγφκελεο απφ ηα θσηνβνιηατθά ελέξγεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή φκσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, επεξεάδεηαη απφ ακέηξεηνπο παξάγνληεο φπσο: ζπλδεζκνινγία ησλ κεξψλ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο, επηθαζίζεηο ζθφλεο θαη ξχπσλ πάλσ ζηα πάλει, πηζαλφηεηα αζηνρηψλ ησλ εμαξηεκάησλ θ.α. Ζ κεγαιχηεξε φκσο παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηελ ειεθηξνπαξαγσγή είλαη ν θαηξφο. Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ζην Energy Plus είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη θπξίσο ελδεηθηηθά θαη ζα πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Πίλαθαο 6.13.: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο, εηήζηα παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη αλαινγία παξαγόκελεο ελέξγεηαο πξνο εγθαηεζηεκέλε ηζρύ, γηα όια ηα θηίξηα θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζελαξίνπ Τ1. Εγκατεςτημένη ιςχφσ [kwp] Παραγόμενη ενέργεια [kwh] Αναλογία kwh/kwp PSun70 7, ,7 PSun85 12, ,3 PPant70 9, ,4 PPant97 6, ,2

68 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 62 ηνλ πίλαθα 6.13 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα ησλ πνιπθαηνηθηψλ, κε ηνλ πθηζηάκελν πξνζαλαηνιηζκφ (ελάξην Τ1). Ζ αλαινγία παξαγφκελεο ελέξγεηαο πξνο εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά κεγάιε θαη θπκαίλεηαη θνληά ζηηο 1500 kwh/kwp ζε φια ηα θηίξηα πνπ κειεηήζεθαλ. Γεδνκέλα απφ ην ζχλδεζκν εηαηξηψλ θσηνβνιηατθψλ.δ.φ. (ηα νπνία βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα) αλαθέξνπλ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θνληά ζηηο kwh/kwp γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ δηαθνξά απηή αλάκεζα ζηα δεδνκέλα απφ ηελ πξνζνκνίσζε θαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιιέο αηηίεο, θπξίσο φκσο ζην γεγνλφο φηη ην Energy Plus ζεσξεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θπιάεη πάληα νκαιά θαη θάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππ' φςηλ ηνπ απξφβιεπηνπο παξάγνληεο. Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ κέγηζηε δπλαηή ειεθηξνπαξαγσγή, φπσο αλαθέξεηαη ζην εγρεηξίδην ηνπ Energy Plus. Αληίζηνηρα, ζηνλ πίλαθα 6.14 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα ησλ πνιπθαηνηθηψλ, κε αιιαγκέλν πξνζαλαηνιηζκφ (ελάξην Ν1). Πίλαθαο 6.14.: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο, εηήζηα παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη αλαινγία παξαγόκελεο ελέξγεηαο πξνο εγθαηεζηεκέλε ηζρύ, γηα όια ηα θηίξηα θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζελαξίνπ Ν1. Εγκατεςτημένη ιςχφσ [kwp] Παραγόμενη ενέργεια [kwh] Αναλογία kwh/kwp PSun70 7, ,5 PSun85 11, ,5 PPant70 9, ,3 PPant97 6, ,0

69 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ Δλεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δώκαηνο ην θεθάιαην απηφ κειεηάηαη ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δψκαηνο ησλ θηηξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα δχν ηππηθψλ εκεξψλ κέζα ζην ρξφλν. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρηεθε ε 21ε Ηνπιίνπ, σο κία ηππηθή θαινθαηξηλή εκέξα θαη ε 27ε Ηαλνπαξίνπ σο κία ηππηθή ρεηκεξηλή κέξα κε ειηνθάλεηα. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα κία επηιεγκέλε δψλε γηα θάζε θηίξην, ηεο νπνίαο ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δψκαηνο αλαιχεηαη κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ. Σα δηαγξάκκαηα ρσξίζηεθαλ ζην παξφλ θεθάιαην ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ηη αληηπξνζσπεχνπλ. 7.1 Θεξκνθξαζία ηνπ δώκαηνο ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο θαη πψο απηή κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηππηθψλ εκεξψλ κε ηελ παξνπζία ή κε ηνπ Φ/Β πάλει. Γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο ζηα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη επίζεο ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην ειεχζεξν δψκα, θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (μεξνχ ζεξκνκέηξνπ). ηα δηαγξάκκαηα 7.1 θαη 7.2 θαίλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειεχζεξνπ θαη ηνπ ζθηαζκέλνπ, απφ ην πάλει, δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 (ελάξην Τ1) φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πξνζνκνίσζε γηα ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ θαη 21 Ηνπιίνπ. Γηάγξακκα 7.1.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ελάξην Τ1) ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ. Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 7.1, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειεχζεξνπ δψκαηνο απμάλεηαη ην κεζεκέξη θαη είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαζψο ζεξκαίλεηαη απεπζείαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Αληίζεηα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζθηαζκέλνπ δψκαηνο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, πνιχ ρακειφηεξα απφ απηή ηνπ ειεχζεξνπ δψκαηνο θαη ειάρηζηα πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα. Ζ ζθίαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην πάλει, εκπνδίδεη ηελ κεηάδνζε ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία απφ ηελ ήιην. Ζ ρξνληθή πζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ

70 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 64 εκθάληζε ησλ κεγίζησλ ζεξκνθξαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, νθείιεηαη ζηε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ δψκαηνο. Σα δεδνκέλα αληηζηξέθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, φπνπ ε αθηηλνβνιία ηνπ ειεχζεξνπ δψκαηνο πξνο ηνλ νπξαλφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αθφκα θαη θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξσηλψλ σξψλ). ηελ πεξίπησζε ηνπ δψκαηνο κε ην Φ/Β, ην πάλει ιεηηνπξγεί ζαλ αζπίδα, απνηξέπνληαο ηε ξνή ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία πξνο ηνλ νπξαλφ θαη έηζη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο παξνπζηάδεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ειεχζεξνπ δψκαηνο. Σν πάλει δειαδή ιεηηνπξγεί ζαλ έλα είδνο κφλσζεο, θξαηψληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο ςειά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, φπνπ ηα ζεξκηθά θνξηία ηνπ θηηξίνπ είλαη κεγαιχηεξα. Δπηπιένλ, ε δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην δψκα κε ην Φ/Β πάλει είλαη κηθξή (5 o C) ζε αληίζεζε κε ην ειεχζεξν δψκα πνπ παξνπζηάδεη κηα δηαθχκαλζε 16 o C. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ηνπ δψκαηνο ρσξίο Φ/Β, αηηία πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ξσγκψλ θαη άιισλ αιινηψζεσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο. Γηάγξακκα 7.2.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ελάξην Τ1) ζηηο 21 Ινπιίνπ. Σν δηάγξακκα 7.2 αθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα φκσο κηαο ηππηθήο θαινθαηξηλήο εκέξαο. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ειεχζεξνπ δψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηνχ, παξνπζηάδεη ζηελ πεξίπησζε απηή πνιχ κεγάιε αχμεζε θαη νδεγεί ζε ζεξκνθξαζίεο αθφκα θαη πάλσ απφ 50 o C. Αληίζεηα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζθηαζκέλνπ δψκαηνο δηαηεξείηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζε ρακειά επίπεδα. Ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηνχ, φπνπ ε αλάγθε γηα ςχμε είλαη κεγαιχηεξε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηα δεδνκέλα θαη πάιη αληηζηξέθνληαη, κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ειεχζεξνπ δψκαηνο λα πέθηεη αθφκα θαη ρακειφηεξα απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο κε ην Φ/Β πάλει. Ζ δηαθνξά φκσο αλάκεζα ζηηο δχν ζεξκνθξαζίεο δελ είλαη κεγάιε ζηελ πεξίπησζε απηή. Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε ηνπ ειεχζεξνπ δψκαηνο είλαη θαη πάιη κεγάιε θαζψο παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο (25 o C).

71 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 65 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα θαη γηα ηα ππφινηπα θηίξηα πνπ κειεηήζεθαλ. Γηάγξακκα 7.3.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun85 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ελάξην Τ1) ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ. Γηάγξακκα 7.4.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun85 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ελάξην Τ1) ζηηο 21 Ινπιίνπ. Γηάγξακκα 7.5.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant70 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ελάξην Τ1) ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ.

72 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 66 Γηάγξακκα 7.6.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant70 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ελάξην Τ1) ζηηο 21 Ινπιίνπ. Γηάγξακκα 7.7.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant97 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ελάξην Τ1) ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ. Γηάγξακκα 7.8.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant97 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ελάξην Τ1) ζηηο 21 Ινπιίνπ.

73 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 67 Ζ ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δψκαηνο ησλ θηηξίσλ PSun85, PPant70 θαη PPant97 είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ θηηξίνπ PSun70. Ζ κειέηε ηεο ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δψκαηνο, επεθηάζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ησλ θηηξίσλ αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ην ζελάξην πξνζνκνίσζεο Τ2. ην δηάγξακκα 7.9 θαη 7.10 θαίλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειεχζεξνπ θαη ηνπ ζθηαζκέλνπ, απφ ην πάλει, δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70, γηα ηηο ηππηθέο εκέξεο ηνπ ρεηκψλα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ, κεηά ηε ζεξκνκφλσζή ηνπ ζχκθσλα κε ην ζελάξην πξνζνκνίσζεο Τ2. Γηάγξακκα 7.9.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 ύζηεξα από ηελ ηνπνζέηεζε ζεξκνκόλσζεο (ελάξην Τ2) γηα ηελ 27ε Ιαλνπαξίνπ. Γηάγξακκα 7.10.: Θεξκνθξαζία ειεύζεξνπ θαη ζθηαζκέλνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 ύζηεξα από ηελ ηνπνζέηεζε ζεξκνκόλσζεο (ελάξην Τ2) γηα ηελ 21ε Ινπιίνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο κφλσζεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ξνήο ζεξκφηεηαο πξνο ην εζσηεξηθφ ησλ δσλψλ ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ. Έηζη, νη ζεξκνθξαζία ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ειεχζεξνπ δψκαηνο επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη θπξίσο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη

74 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 68 ηελ αθηηλνβνιία πξνο ηνλ νπξαλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο γηα ην ιφγν απηφ, παξαηεξείηαη λα είλαη αθφκα κεγαιχηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (ειηαθή αθηηλνβνιία) θαη αθφκα κηθξφηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (αθηηλνβνιία πξνο ηνλ νπξαλφ) ζε ζρέζε κε ην θηίξην ρσξίο κφλσζε (δηάγξακκα 7.1 θαη 7.2). Απφ ηελ άιιε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο κε ην Φ/Β πάλει, ρσξίο λα έρεη δπλαηφηεηα ζεξκνξξνήο κε ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, ηαπηίδεηαη ζρεδφλ κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα. 7.2 Θεξκνξξνή ηνπ δώκαηνο ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ν ξπζκφο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ αέξα ηνπ θηηξίνπ. Γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο, ζηα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην ειεχζεξν δψκα. ηα δηαγξάκκαηα 7.11 θαη 7.12 θαίλεηαη ν ξπζκφο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο γηα ην ειεχζεξν θαη ην ζθηαζκέλν, απφ ην πάλει, δψκα ηνπ θηηξίνπ PSun70 (ελάξην Τ1) φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πξνζνκνίσζε γηα ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ θαη 21 Ηνπιίνπ. Γηάγξακκα 7.11.: Ρπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 (ελάξην Τ1) ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ξνή ζεξκφηεηαο πξνθχπηεη αξλεηηθή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, δειαδή ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ αέξα πξνο ην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Μεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ, φπνπ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο πέθηεη, ε ζεξκνξξνή ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα πξνο ην δψκα ηείλεη λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Ζ κεγαιχηεξε ζεξκνξξνή πνπ παξνπζηάδεη ην ζθηαζκέλν δψκα, είλαη απνηέιεζκα ηεο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ην εθηεζεηκέλν δψκα, φπσο θάλεθε θαη ζην δηάγξακκα 7.1. Όηαλ ζηε ζπλέρεηα ε ζεξκνθξαζία ηνπ εθηεζεηκέλνπ δψκαηνο πέθηεη θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο κε ην Φ/Β πάλει, ηα δεδνκέλα αληηζηξέθνληαη. Ζ ρξνληθή πζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη, νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο νξνθήο ζηελ εζσηεξηθή θαη άξα ζηνλ εηεξνρξνληζκφ

75 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 69 ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο. Ζ θαηαθφξπθε κείσζε ηεο ζεξκνξξνήο πξνο ην δψκα ζηε ζπλέρεηα, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο δψλεο (εμαηηίαο ηεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο απφ ηηο 9:00 έσο ηηο 15:00) θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δψκαηνο εμαηηίαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ηηο 12:45 ε ζεξκνξξνή ηνπ εθηεζεηκέλνπ δψκαηνο γίλεηαη θαη πάιη κηθξφηεξε απφ ηε ζεξκνξξνή ηνπ ζθηαζκέλνπ σο απνηέιεζκα ηεο κεγαιχηεξεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εθηεζεηκέλνπ δψκαηνο (κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε θαη πάιη). Γηάγξακκα 7.12.: Ρπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun70 (ελάξην Τ1) ζηηο 21 Ινπιίνπ. Σν δηάγξακκα 7.12 αθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ξνέο ζεξκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα φκσο κηαο ηππηθήο θαινθαηξηλήο εκέξαο. Ζ ξνή ζεξκφηεηαο ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ζεηηθή, θαζψο ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο ζηνλ αέξα ηεο δψλεο. Ζ ζεξκνξξνή πνπ εκθαλίδεηαη ζην δψκα κε ην Φ/Β πάλει είλαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κηθξφηεξε απφ ηε ζεξκνξξνή ζην εθηεζεηκέλν δψκα. Ζ ζθίαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην πάλει, δηαηεξεί ην δψκα ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, φπσο θάλεθε θαη ζην δηάγξακκα 7.2. Δπηπιένλ, απφ ηηο 9:00 έσο ηηο 15:00, φπνπ ην ζχζηεκα ςχμεο είλαη απελεξγνπνηεκέλν, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηεο δψλεο απμάλεηαη θαη έηζη ε ξνή ζεξκφηεηαο θαη ζηα δχν δψκαηα κεηψλεηαη. Έηζη, ζην δψκα κε ην Φ/Β πάλει ε ζεξκνξξνή θαίλεηαη αθφκα θαη λα αληηζηξέθεηαη, θαζψο ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δψλεο απμάλεηαη απφηνκα (κηθξή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ αέξα), ελψ ε ζεξκνθξαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο αξγεί λα κεηαβιεζεί (κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ δψκαηνο). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηνπ δψκαηνο πάλησο, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο (θαη ζηελ πεξίπησζε ρσξίο Φ/Β θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δψκαηνο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζεξκνξξνήο απφ ην δψκα πξνο ζηνλ εζσηεξηθφ αέξα. Ζ ρξνληθή πζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη, νθείιεηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηελ θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο νξνθήο ζηελ εζσηεξηθή θαη άξα ζηνλ εηεξνρξνληζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο.

76 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 70 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα θαη γηα ηα ππφινηπα θηίξηα πνπ κειεηήζεθαλ. Ζ ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δψκαηνο ησλ θηηξίσλ PSun85, PPant70 θαη PPant97 είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ θηηξίνπ PSun70. Γηάγξακκα 7.13.: Ρπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun85 (ελάξην Τ1) ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ. Γηάγξακκα 7.14.: Ρπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PSun85 (ελάξην Τ1) ζηηο 21 Ινπιίνπ. Γηάγξακκα 7.15.: Ρπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant70 (ελάξην Τ1) ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ.

77 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 71 Γηάγξακκα 7.16.: Ρπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant70 (ελάξην Τ1) ζηηο 21 Ινπιίνπ. Γηάγξακκα 7.17.: Ρπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant97 (ελάξην Τ1) ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ. Γηάγξακκα 7.18.: Ρπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ηνπ δώκαηνο ηνπ θηηξίνπ PPant97 (ελάξην Τ1) ζηηο 21 Ινπιίνπ.

78 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ πκπεξάζκαηα Ζ αλάπηπμε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, θαηαδεηθλχεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε φισλ ησλ ρσξψλ γηα ζηξνθή ζε πξάζηλεο κνξθέο ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, ηεξάζηηα αχμεζε παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ζηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ζηέγεο θηηξίσλ, θπξίσο ιφγσ ηεο λνκνζεηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ παξέρεηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα. ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ θσηνβνιηατθψλ, πιεζψξα κειεηψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, κειεηήζεθε κηα άιιε ζθνπηά ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηνπνζεηεκέλσλ πάλσ ζηε ζηέγε θηηξίσλ. Κχξην ζηφρν ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει, ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεζζάξσλ θηηξίσλ πνιπθαηνηθηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Energy Plus, πξνζνκνηψλνληαο ηα θηίξηα απηά πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάλει ζην δψκα ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα ηέζζεξα θηίξηα πνπ κειεηήζεθαλ είλαη πιήξσο, πιεκκειψο ή θαη θαζφινπ ζεξκνκνλσκέλα θηίξηα πνιπθαηνηθηψλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70 έσο θαη ην Δίλαη δειαδή ελδεηθηηθά ησλ πεξηζζνηέξσλ θηηξίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πξνζνκνίσζε έγηλε αξρηθά γηα ηα θηίξηα ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ελψ ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε θαη γηα δηάθνξα άιια ζελάξηα φπσο δηαθνξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θηηξίσλ, ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο, αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ςχμεο-ζέξκαλζεο-δεζηνχ λεξνχ, αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θ.α. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, είλαη ελδεηθηηθά ηνπ νθέινπο πνπ παξέρνπλ ηα Φ/Β πάλει, θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο φπνπ ηα ςπθηηθά θνξηία ηνπ θηηξίνπ είλαη απμεκέλα. Ζ κείσζε ζηελ εηήζηα θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ γηα ςχμε είλαη εκθαλήο ζηα πεξηζζφηεξα θηίξηα θαη αλέξρεηαη αθφκα θαη ζε 14,01% γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θηηξίνπ PSun70. Μηθξφηεξε είλαη ε επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει ζην θηίξην PPant97, έλα θηίξην ζεξκνκνλσκέλν θαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ ηα ππφινηπα. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα πνπ πξνέθπςαλ ζην παλεπηζηήκην Tianjin (Yiping Wang et.al, 2006). Ζ επίδξαζε ησλ πάλει ζε γεληθέο γξακκέο απμάλεηαη, φζν ιηγφηεξν ζεξκνκνλσκέλν είλαη έλα θηίξην, γεγνλφο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ ζελαξίνπ πξνζνκνίσζεο (ελάξην Τ2). Ζ ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζηηο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ, ζην ζελάξην απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επίδξαζεο ησλ Φ/Β πάλει ζε φια ηα θηίξηα. Οη θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο πάλησο γηα ςχμε κεηά ηε ζεξκνκφλσζε έρνπλ κεησζεί θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο (κε ή ρσξίο Φ/Β). Όζνλ αθνξά ζηε ζέξκαλζε, νη θαηαλαιψζεηο γηα ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ, χζηεξα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάλει, απμάλεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ επίδξαζε φκσο εδψ είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε επίδξαζε γηα ηελ ςχμε, κε ηε κέγηζηε αχμεζε λα παξνπζηάδεηαη γηα ην θηίξην PSun70 (3,18%).

79 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 73 Γηα πην αθξηβή απνηειέζκαηα, ε αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα πεξηνξίζηεθε ζηηο δψλεο ηειεπηαίνπ νξφθνπ, φπνπ ε επίδξαζε ησλ Φ/Β πάλει είλαη πην άκεζε. πγθεθξηκέλα, ε απνξξνθφκελε αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ηνπ θάζε θηηξίνπ, κεηψζεθε ζεκαληηθά κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ Φ/Β πάλει. Δηδηθά γηα ην θηίξην PSun70 ε απνξξνθφκελε αηζζεηή ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο κεηψζεθε θαηά 35,88%, ελψ θαη γηα ηα ππφινηπα θηίξηα ε κείσζε ήηαλ κεγάιε. Απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ φκσο θαη γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, αλ θαη απηά δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθά δεδνκέλα αιιά πεξηζζφηεξν κέγηζηεο ηηκέο ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ ζπκβνιή πάλησο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (φπνπ νη αλάγθεο γηα ελέξγεηα είλαη κεγάιεο) κπνξεί λα γίλεη αθφκα κεγαιχηεξε, αλ ζηηο ηηκέο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ιεθζεί ππφςε θαη ε κείσζε ησλ θαηαλαιψζεσλ γηα ςχμε ησλ θηηξίσλ. Σέινο, φπσο παξαηεξήζεθε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο είλαη κηθξφηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο φηαλ ηνπνζεηεζεί Φ/Β πάλει, ελψ αληίζεηα είλαη κεγαιχηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα θαη άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Dominguez, et. al, 2011). Σν γεγνλφο απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην ρξφλν πνπ παξνπζηάδνληαη ηα κέγηζηα ςπθηηθά θαη ζεξκηθά θνξηία ησλ θηηξίσλ (κέγηζηα ςπθηηθά θνξηία παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα ηνπ ζεξηλνχο κήλεο, ελψ κέγηζηα ζεξκηθά θνξηία παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο). Δπηπιένλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ πάλει νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ηνπ δψκαηνο. Οη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα κηα εκέξαο είλαη πιένλ κηθξέο (ΓΣ= 5 ν C), αληίζεηα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ εθηεζεηκέλνπ ζηνλ ήιην δψκαηνο (ΓΣ=15 ν C ην ρεηκψλα θαη ΓΣ=25 ν C ην θαινθαίξη). Καηαιήγνληαο, ζηνλ αγψλα πνπ γίλεηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO 2 θαη ηε ζηξνθή πξνο πξάζηλεο κνξθέο ελέξγεηαο ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη ε ηνπνζέηεζε Φ/Β ζπζηήκαηνο δψκαηνο ζε θηίξηα πνιπθαηνηθηψλ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ θηηξίσλ γηα ςχμε. Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ απφ ηνλ ήιην θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο είλαη κεγάιε, θαη ηδηαίηεξα ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ. Σα θηίξηα πνπ ζα πξέπεη πξσηίζησο λα επηιεγνχλ γηα ηνπνζέηεζε Φ/Β ζπζηήκαηνο είλαη ηα παιαηά, πνπ δε δηαζέηνπλ κφλσζε ζην θέιπθφο ηνπο, θαζψο ηα νθέιε ζε απηά είλαη αθφκα κεγαιχηεξα.

80 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 74 Βηβιηνγξαθία: Anthony Dominguez, Jan Kleissl, Jeffrey C. Luvall (2011), «Effects of solar photovoltaic panels on roof heat transfer», San Diego, California. D. Bigot, F. Miranville, A.H. Fakra, H. Boyer (2009), «A nodal thermal model for photovoltaic systems: Impact on building temperature fields and elements of validation for tropical and humid climatic conditions», La Reunion, France. Lawrence Berkeley National Laboratory (2010), «The Encyclopedic Reference to EnergyPlus Input and Output», October 11. Yiping Wang, Wei Tian, Jianbo Ren, Li Zhu, Qingzhao Wang (2005), «Influence of a building's integrated photovoltaics on heating and cooling loads», Tianjin, China. Yiping Wang, Wei Tian, Li Zhu, Jianbo Ren, Yonghui Liu, Jinli Zhang (2006), «Interactions between Building Integrated Photovoltaics and Microclimate in Urban Environments» Tianjin, China. Yutaka Genchi, Masako Ishisaki, Yukitaka Ohashi, Yukihiro Kikegawa, Hiroshi Takahashi, Atsushi Inaba (2002), «Impacts of large-scale photovoltaic panel installation on the heat island effect in Tokyo», Tokyo, Japan. Ηιεθηξνληθή Civic Solar, Colt, Comel Net, European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Green Energia, Green Energy,

81 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 75 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α

82 Υξηζηφθνξνο Νηθνιάνπ/ ΔΜΘΠΜ 76 Πίλαθαο π1.: Σηκέο πψιεζεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο θηινβαηψξαο απφ Φ/Β.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΙOYNIΟ 2010 Έλα γελλαίν ζεζκηθό πιαίζην Απφ 1ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ 1 ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Σχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΦΔΚ/1079/Β/04.06.2009 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ ηζρχνο

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο Εήζεο Ξελνθψλ, Ζιεθηξνιφγνο Μεραλνιφγνο Μέινο ηεο Οηθνινγίαο Αιιειεγγχεο Παραδοτές : 20.05.2010

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Υξηζηίλα Ζξαθιένπο Λεκεζφο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ.

Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Τη είλαη ην Κνηλωληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην Τν Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην είλαη λέν εηδηθφ ηηκνιφγην ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο Δμεηαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Επάγγεινο Ζσίδεο Dr. rer. nat. Dipl. Phys. Post Doc. MBA Εηδηθφο ζε Τερλνινγίεο Φσηφο PV (O) LED ΘNFRARED Παξάγσγεο θαη Εμνηθνλφκεζεο Ελέξγεηαο Tειεθσλν επηθνηλσληαο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) V9 04/05/2012 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τερληθή πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Τερληθή πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ ΓΗΜΟ Β. ΚΤΝΟΤΡΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΔ: ΠΓΔ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Δπεκβάζεηο ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ 2010 Ομάδα Εργαςίασ Δρ Εμμανουήλ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Δρ Ιωάννησ ΚΑΡΝΑΒΑ Δρ Αντώνησ ΣΙΚΑΛΑΚΗ Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ Πεξηερόκελα Ξεξηερφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα