ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ"

Transcript

1 Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Ρεριλαμβάνει περιςςότερεσ από 150 ερωτιςεισ που χωρίηονται ςε διάφορεσ ενότθτεσ. Μπορείτε να επεξεργαςτείτε τισ ενότθτεσ με όποια ςειρά προτιμάτε εκτόσ από τθν Επιτελικι Σφνοψθ θ οποία πρζπει να γίνει τελευταία. Μπορείτε να προςπεράςετε τυχόν ερωτιςεισ που δεν αφοροφν το είδοσ τθσ επιχείρθςισ ςασ. Πταν τελειϊςετε με το πρϊτο ςχζδιο κα ζχετε μια ςειρά μικρϊν δοκιμίων για τα διάφορα κζματα του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Μετά κα πρζπει να τα επεξεργαςτείτε ζτςι ϊςτε να προκφψει ζνα ςυνεχζσ κείμενο με καλι ροι. Θ πραγματικι αξία τθσ ςφνταξθσ ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου δεν είναι να ζχει κανείσ το ζτοιμο προϊόν ςτο χζρι. Θ αξία του ζγκειται ςτθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ και τθσ μελζτθσ τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά ζνα ςυςτθματικό τρόπο. Ο ςχεδιαςμόσ ςασ βοθκά να ςκεφκείτε διεξοδικά τα πράγματα, να μελετιςετε και να κάνετε ζρευνα αν δεν είςτε ςίγουροι για τα πραγματικά ςτοιχεία κακϊσ επίςθσ και να δείτε τισ ιδζεσ ςασ με κριτικό μάτι. Μπορεί αυτό τϊρα να είναι χρονοβόρο αλλά κα ςασ γλυτϊςει από ακριβά και ίςωσ καταςτροφικά λάκθ αργότερα. Τα επιχειρθματικό ςχζδιο είναι ζνα γενικό πρότυπο που είναι κατάλλθλο για όλουσ τουσ τφπουσ των επιχειριςεων. Θα πρζπει όμωσ να το τροποποιιςετε για να το προςαρμόςετε ςτθ δικι ςασ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Ρριν αρχίςετε, μελετιςετε τθν Ενότθτα που βρίςκεται ςτο τζλοσ με τίτλο Τελειοποίθςθ του Σχεδίου. Σασ προτείνει να δϊςετε ζμφαςθ ςε κάποια ςθμεία ανάλογα με τον τφπο τθσ επιχείρθςισ ςασ (καταςκευζσ, λιανικό εμπόριο, παροχι υπθρεςιϊν, κλπ.). Επίςθσ περιζχει ςυμβουλζσ για να τελειοποιιςετε το ςχζδιό ςασ ϊςτε να κάνετε μια αποτελεςματικι παρουςίαςθ ςε επενδυτζσ και τράπεηεσ. Αν αυτόσ είναι ο ςκοπόσ του επιχειρθματικοφ ςασ ςχεδίου, πρζπει να προςζξετε ιδιαίτερα τον τρόπο γραφισ. Θα κρικείτε τόςο από τθν ποιότθτα και τθν εμφάνιςθ τθσ δουλειάσ ςασ όςο και από τισ ιδζεσ ςασ. Συνικωσ χρειάηονται αρκετζσ εβδομάδεσ για να ολοκλθρωκεί ζνα καλό επιχειρθματικό ςχζδιο. Ο περιςςότεροσ χρόνοσ αναλϊνεται ςτθν ζρευνα και ςτο να ξαναςκζφτεςτε τισ

2 Page 2 of 32 ιδζεσ και τισ παραδοχζσ ςασ. Αλλά αυτι είναι και θ αξία τθσ διαδικαςίασ. Γι αυτό πρζπει να διακζςετε χρόνο για να το κάνετε καλά. Κανζνασ δεν μετάνιωςε για το χρόνο που διζκεςε για το ςκοπό αυτό. Τζλοσ, μθν αμελείτε να κρατάτε λεπτομερείσ ςθμειϊςεισ για τισ πθγζσ ςασ και για τισ παραδοχζσ που ζχουν ςχζςθ με τα οικονομικά ςασ ςτοιχεία. Αν χρειάηεςτε βοικεια με το επιχειρθματικό ςασ ςχζδιο, μθν διςτάςετε να επικοινωνιςετε με το ΚΕΜΕΛ και να κλείςετε ραντεβοφ με κάποιον από τουσ εκελοντζσ ι να ςτείλετε το ςχζδιό ςασ ςε κάποιο ςφμβουλο του ΚΕΜΕΛ για ανακεϊρθςθ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Ο οδθγόσ αυτόσ αναπτφχτθκε με βάςθ ζναν αντίςτοιχο οδθγό του Service Corps of Retired Executiveσ των ΘΡΑ, και τουσ οποίουσ ευχαριςτοφμε.

3 Page 3 of 32 Επιχειρθματικό χζδιο ΙΔΙΟΚΣΘΣΘ Θ επωνυμία τθσ εταιρείασ ςου Διεφκυνςθ Τθλζφωνο Φαξ

4 Page 4 of 32 I. Πίνακασ Περιεχομζνων I. Ρίνακασ Ρεριεχομζνων... Error! Bookmark not defined. II. Ρερίλθψθ του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου... 5 III. Γενικι Ρεριγραφι τθσεταιρείασ... 6 IV. Ρροϊόντα και Υπθρεςίεσ... 7 V. Σχζδιο Μζρκετινγκ.. 8 VΙ. Σχζδιο Λειτουργίασ VIΙ. Διοίκθςθ και Οργάνωςθ VIΙI. Ρροςωπικι Οικονομικι Κατάςταςθ ΙΧ. Δαπάνεσ Ζναρξθσ και Απαιτοφμενα Κεφάλαια..26 X. Χρθματοοικονομικό Σχζδιο XΙ. Ραραρτιματα XΙI. Τελειοποίθςθ του Σχεδίου... 32

5 Page 5 of 32 II. Περίλθψθ του Επιχειρθματικοφ χεδίου Γράψετε αυτι τθν ενότθτα τελευταία. Ρροτείνουμε να είναι δφο ςελίδεσ ι λιγότερο. Να ςυμπεριλάβετε ό,τι κα μποροφςατε να καλφψετε ςε μια πεντάλεπτθ ςυνζντευξθ. Να εκκζςετε τα βαςικά ςτοιχεία τθσ προτεινόμενθσ επιχείρθςθσ: Ροιο κα είναι το προϊόν; Ροιοι κα είναι οι πελάτεσ ςασ; Ροιοι είναι οι ιδιοκτιτεσ; Τί νομίηετε ότι επιφυλάςςει το μζλλον για τθν επιχείρθςι ςασ και τον κλάδο ςασ; Ρρζπει να είναι πλιρθσ, περιεκτικι, επαγγελματικι και να αποπνζει ενκουςιαςμό. Αν κάνετε αίτθςθ για δάνειο, εξθγιςτε με ςαφινεια το ποςό που χρειάηεςτε, πϊσ ακριβϊσ κα το χρθςιμοποιιςετε και πϊσ τα χριματα αυτά κα κάνουν τθν επιχείρθςι ςασ πιο επικερδι ϊςτε να το αποπλθρϊςετε.

6 Page 6 of 32 III. Γενικι Περιγραφι τθσ Εταιρείασ Τί επιχείρθςθ κα ζχετε; Τι κα κάνετε; Πραμα: Ρολλζσ εταιρείεσ ζχουν ζνα ςφντομο κείμενο ςχετικά με το όραμά τουσ, ςυνικωσ μζχρι 30 λζξεισ ι και λιγότερο, ςτο οποίο εξθγοφν το λόγο τθσ φπαρξισ τουσ και τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ τουσ. Αν κζλετε να φτιάξετε ζνα πρόχειρο ςχζδιο, μπορείτε να το γράψετε εδϊ και ακολοφκωσ να αναφζρετε τα εξισ: Τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρείασ: Οι ςτόχοι είναι προοριςμοί - ποφ κζλετε να φκάςει θ εταιρεία ςασ. Οι ςκοποί είναι ςθμεία προόδου κακ οδόν προσ τθν επιτυχία. Για παράδειγμα, ζνασ ςτόχοσ μπορεί να είναι μια υγιισ και επιτυχθμζνθ εταιρεία με πιςτοφσ πελάτεσ που βρίςκεται μεταξφ των πρϊτων ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Οι ςκοποί μπορεί να είναι οι ετιςιεσ πωλιςεισ και κάποια ςυγκεκριμζνα μζτρα προσ ικανοποίθςθ των πελατϊν. Επιχειρθματικι Φιλοςοφία: Τί είναι ςθμαντικό για ςασ ςτθν επιχείρθςθ: Σε ποιουσ κα προωκιςετε τα προϊόντα ςασ; (Εδϊ μπορείτε να κάνετε μια ςφντομθ περιγραφι - θ πλζον ενδελεχισ περιγραφι κα γίνει ςτθν Ενότθτα Σχζδιο Mάρκετινγκ. Ρεριγράψετε το κλάδο ςασ. Είναι ζνασ αναπτυςςόμενοσ κλάδοσ; Ροιζσ αλλαγζσ προβλζπετε ότι κα γίνουν ςτον κλάδο αυτό βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα; Ρϊσ θ εταιρεία ςασ κα είναι ζτοιμθ να τισ εκμεταλλευτεί; Ρεριγράψετε τα πιο δυνατά ςθμεία τθσ εταιρείασ ςασ και τισ βαςικζσ τθσ ικανότθτεσ. Ροιοι παράγοντεσ κα ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχία τθσ εταιρείασ; Ροια νομίηετε ότι κα είναι τα πιο ανταγωνιςτικά ςασ ςθμεία; Εςείσ προςωπικά τι κα προςφζρετε ς αυτι τθ νζα εταιρεία από τθν προθγοφμενθ εμπειρία ςασ, τισ ικανότθτζσ ςασ και τα ιςχυρότερα ςθμεία ςασ; Νομικι μορφι τθσ εταιρείασ: Μοναδικόσ ιδιοκτιτθσ, Συνεταιριςτικι, Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο, Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ); Ζχετε επιλζξει τθ μορφι;

7 Page 7 of 32 IV. Προϊόντα και Τπθρεςίεσ Ρεριγράψετε λεπτομερϊσ τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ ςασ (τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςχζδια, φωτογραφίεσ, ζντυπα πωλιςεων και άλλα μακροςκελι κζματα αναφζρονται ςτα Παραρτιματα). Ροιοι παράγοντεσ κα ςασ δϊςουν ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ι μειονεκτιματα; Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το επίπεδο τθσ ποιότθτασ ι μοναδικά ι ιδιοκτθςιακά χαρακτθριςτικά. Ροια είναι θ τιμολογιακι πολιτικι (τιμζσ, αμοιβζσ, μίςκωςθ) για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ ςασ;

8 Page 8 of 32 V. χζδιο Μάρκετινγκ Ζρευνα Αγοράσ Γιατί; Πςο καλό και αν είναι το προϊόν και οι υπθρεςίεσ ςασ, θ επιχείρθςθ κα ζχει κετικά αποτελζςματα μονάχα αν υπάρξει αποτελεςματικό marketing. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί ξεκινϊντασ με προςεχτικι και ςυςτθματικι ζρευνα. Είναι παρακινδυνευμζνο να υποκζςει κάποιοσ ότι γνωρίηει εξ αρχισ τθν αγορά που κζλει να κατακτιςει. Για επιβεβαίωςθ πρζπει να υπάρχει ςχετικι ζρευνα αγοράσ. Αξιοποίθςε τθ διαδικαςία επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ ςαν μια ευκαιρία να ανακαλφψεισ νζα δεδομζνα και να διερευνιςεισ πολφπλευρα το όλο επιχειρθματικό ςου εγχείρθμα. Ζρευνα Αγοράσ Πωσ; Υπάρχουν δυο είδθ ζρευνασ αγοράσ: θ «πρωτογενισ» και θ «δευτερογενισ» Στθν περίπτωςθ τθσ δευτερογενοφσ ζρευνασ κάποιοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει δθμοςιευμζνεσ πλθροφορίεσ που ανευρίςκονται ςε προφίλ τθσ αγοράσ, επαγγελματικά ζντυπα, εφθμερίδεσ, περιοδικά, ςτατιςτικι υπθρεςία, ςτοιχεία δθμογραφικισ απογραφισ, κλπ. Τα ςτοιχεία αυτά μποροφμε να τα βροφμε ςε βιβλιοκικεσ, εμπορικά και βιομθχανικά επιμελθτιρια, προμθκευτζσ, ςυνδζςμουσ και κυβερνθτικζσ πθγζσ, το διαδίκτυο, κλπ Θα εκπλαγείτε με το πλικοσ των πλθροφοριϊν που μπορείτε να βρείτε ςτο επιμελθτιριο τθσ περιοχισ ςασ ι από εμπορικοφσ ςυνδζςμουσ αντίςτοιχα. Στθν περίπτωςθ τθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ κα πρζπει να ςυλλζξετε πλθροφορίεσ μόνοι ςασ. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον Χρυςό Οδθγό για να αναγνωρίςετε πικανοφσ ανταγωνιςτζσ, τον Τθλεφωνικό Κατάλογο για να εντοπιςτοφν πικανοί πελάτεσ ι ομάδεσ πελατϊν και να κάνετε ποςοτικζσ ι/και ποιοτικζσ ζρευνεσ για να μάκετε τισ προτιμιςεισ τουσ. Μία ζρευνα από εξειδικευμζνθ εταιρεία ζρευνασ αγοράσ κα ςασ κοςτίςει πολφ. Πμωσ, υπάρχουν αρκετά βιβλία που προςφζρουν πλθροφορίεσ αναφορικά με τον τρόπο που μπορεί ο ιδιοκτιτθσ μίασ μικρισ επιχείρθςθσ να προβεί ςε μία επιτυχθμζνθ ζρευνα αγοράσ μόνοσ του. Στο ςχεδιαςμό μάρκετινγκ που κα κάνετε, να είςτε όςο πιο ςυγκεκριμζνοι γίνεται να παρζχετε ςτατιςτικά ςτοιχεία, δείκτεσ και λοιπι πλθροφόρθςθ μαηί με τισ πθγζσ απϋ όπου αυτά αντλικθκαν.

9 Page 9 of 32 Οικονομικοί Παράγοντεσ Στοιχεία για τον κλάδο που ανικει θ εταιρεία ςου: Μζγεκοσ αγοράσ Επικυμθτό μερίδιο αγοράσ (αυτό είναι απαραίτθτο μόνο αν νομίηεισ ότι κα γίνεισ ςθμαντικόσ παίχτθσ ςτθν αγορά) Ραροφςα ηιτθςθ ςτθν αγορά που ςτοχεφεισ Τάςεισ τθσ αγοράσ- ςτόχοσ αναφορικά με: ανάπτυξθ, προτιμιςεισ καταναλωτι, και εξζλιξθσ προϊόντοσ Ρροοπτικι ανάπτυξθσ και ευκαιρία για επιχείρθςθ του μεγζκουσ ςου Εμπόδια ειςόδου τθσ εταιρείασ ςου ςτθν αγορά. Ρχ Υψθλό κεφάλαιο/ κόςτοσ κεφαλαίου Υψθλό κόςτοσ παραγωγισ Υψθλό κόςτοσ marketing Αποδοχι καταναλωτι και αναγνϊριςθ μάρκασ Εκπαίδευςθ και δεξιότθτεσ Ειδικι τεχνολογία και πατζντεσ Μεταφορικά ζξοδα Δαςμοί, τζλθ, κλπ Βεβαίωσ κα πρζπει να αναφερκείσ και ςτο πωσ κα ξεπεράςεισ τα εμπόδια αυτά. Ρεριβαλλοντικζσ αλλαγζσ που ίςωσ επθρεάςουν τθν εταιρεία ςου. Ρχ: Αλλαγι Τεχνολογίασ Νομοκετικζσ Αλλαγζσ Οικονομικζσ Αλλαγζσ Αλλαγζσ ςτον κλάδο που ανικει θ εταιρεία ςου

10 Page 10 of 32 Ππωσ προθγουμζνωσ, κα πρζπει να αναφερκείσ και ςτο πωσ κα διαχειριςτείσ τισ πικανζσ αυτζσ αλλαγζσ ϊςτε να μειωκεί ο αρνθτικόσ αντίκτυποσ και να μεγιςτοποιθκεί ο κετικόσ για τθν εταιρεία ςου. Προϊόν/Τπθρεςία Στο Κεφάλαιο ΙV. περιγράφτθκε το προϊόν/υπθρεςία που κα παρζχετε όπωσ το βλζπει θ Επιχείρθςθ. Τϊρα πρζπει να περιγραφτεί από τθ ςκοπιά του Ρελάτθ. Χαρακτθριςτικά και Οφζλθ Φτιάξε μια λίςτα των βαςικότερων προϊόντων και υπθρεςιϊν που κα παρζχεισ. Για κάκε προϊόν ι υπθρεςία: Ρεριγράψτε τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά του. Τι το ιδιαίτερο διακζτει; Ρεριγράψτε τα οφζλθ του. Τι προςφζρει το ςυγκεκριμζνο προϊόν ςτον πελάτθ; Σθμειϊςτε τθ διαφορά μεταξφ χαρακτθριςτικοφ και ωφζλειασ. Ρχ ζνα ςπίτι δίνει ςτζγθ ςε κάποια άτομα, διαρκεί πολλά χρόνια, και καταςκευάηεται από ςυγκεκριμζνα υλικά ςφμφωνα με ζνα ςχζδιο. Αυτά είναι παραδείγματα χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ «ςπίτι». Τα οφζλθ που παρζχει το προϊόν αυτό ςτον πελάτθ περιλαμβάνουν κοινωνικό status, εξαςφαλιςμζνθ ςτζγαςθ για τθν οικογζνεια, επζνδυςθ με καλι προοπτικι, ικανοποίθςθ για το ότι είναι ιδιοκτιτθσ ακινιτου, κλπ. Με άλλα λόγια, βάηεισ μια ςειρά από χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ ςτα προϊόντα/υπθρεςίεσ ςου προκειμζνου να πουλιςεισ τα οφζλθ. Τι υπθρεςίεσ κα παρζχονται μετά τθν πϊλθςθ? Κάποια παραδείγματα είναι: εγγφθςθ, παράδοςθ ςτον πελάτθ, τεχνικι υποςτιριξθ, ςζρβισ και πολιτικι επιςτροφισ χρθμάτων. Πελάτεσ Ρρζπει να γίνει αναγνϊριςθ τθσ πελατείασ ςτθν οποία απευκφνεςαι, των χαρακτθριςτικϊν και τθσ κοινωνικο-οικονομικισ τουσ κατανομισ (δθλ. δθμογραφικά ςτοιχεία). Θ περιγραφι διαφζρει ανάλογα αν πρόκειται να πωλιςετε ςε άλλεσ επιχειριςεισ ι κατευκείαν ςτον καταναλωτι. Εάν κα πωλιςετε ζνα καταναλωτικό προϊόν μζςω εμπόρων χονδρικισ ι λιανικισ, πρζπει να αναλφςετε λεπτομερϊσ τόςο τον τελικό καταναλωτι όςο και τισ ενδιάμεςεσ επιχειριςεισ που παρεμβάλλονται.

11 Page 11 of 32 Κςωσ να απευκφνεςτε ςε περιςςότερα από μια ομάδα καταναλωτϊν. Ρροςδιορίςτε τισ ομάδεσ που κεωρείτε πιο ςθμαντικζσ. Στθ ςυνζχεια, για κάκε ομάδα καταναλωτϊν ςθμειϊςτε αυτό που αποκαλοφμε δθμογραφικό προφίλ: Θλικία Φφλλο Τόποσ/Γεωγραφία Οικονομικι κατάςταςθ Κοινωνικι τάξθ και απαςχόλθςθ Εκπαίδευςθ Άλλο ςχετικό με το προϊόν/αγορά Για πελάτεσ επιχειριςεισ, οι δθμογραφικοί παράγοντεσ μπορεί να είναι: Είδοσ επιχείρθςθσ (θ κλάδοσ) Ρεριοχι Μζγεκοσ επιχείρθςθσ Ρροτίμθςθ για ποιότθτα, τεχνολογία και τιμι Άλλο ςχετικό με το προϊόν/κλάδο Ανταγωνιςμόσ Τι προϊόντα/υπθρεςίεσ και εταιρείεσ κα ςασ ανταγωνιςτοφν; Αναφζρετε τουσ βαςικοφσ ανταγωνιςτζσ. Θα είναι ανταγωνιςτικοί ςε όλα τα επίπεδα ι επιλεκτικά ςε κάποια προϊόντα, πελάτεσ ι περιοχζσ; Θα ζχετε ςθμαντικοφσ ζμμεςουσ ανταγωνιςτζσ; (πχ ζνα video club ανταγωνίηεται με τουσ κινθματογράφουσ, αν και είναι διαφορετικοφ τφπου επιχειριςεισ) Ρωσ κα ςυγκρίνονται τα προϊόντα ι οι υπθρεςίεσ ςασ με τα αντίςτοιχα ανταγωνιςτικά;

12 Page 12 of 32 Χρθςιμοποιείςτε τον παρακάτω Ρίνακα Ανταγωνιςτικισ Ανάλυςθσ για να ςυγκρίνετε τθν επιχείρθςθ ςασ με δυο από τουσ βαςικότερουσ ανταγωνιςτζσ ςασ. Στθν πρϊτθ ςτιλθ είναι οι ανταγωνιςτικοί παράγοντεσ-κλειδιά. Κακϊσ τα ςτοιχεία αυτά διαφζρουν από αγορά ςε αγορά, ίςωσ να πρζπει να τα προςαρμόςετε ςτισ δικζσ ςασ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ τθσ αγοράσ. Στθ ςτιλθ με το τίτλο «Εγϊ» γράψτε με ειλικρίνεια τι κζςθ κα πάρετε ςτο μυαλό των καταναλωτϊν. Στθ ςυνζχεια εξετάςτε κατά πόςο αυτό κα είναι δυνατό ι αδφνατο ςθμείο για εςάσ. Συχνά είναι δφςκολο να αναλφςει κάποιοσ τισ δικζσ του αδυναμίεσ. Ρρζπει, όμωσ, να είςτε ειλικρινείσ. Μπορείτε να ηθτιςετε και από άλλουσ να το κάνουν γιατί αυτό μπορεί να αποδειχκεί πολφ ωφζλιμο για κζματα που δεν ζχετε προςζξει. Με κάποιο τρόπο είναι απαραίτθτο να καταλιξετε ςε μια «αντικειμενικι» αξιολόγθςθ των δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων τθσ επιχειρθματικισ ςασ προςπάκειασ. Τϊρα αναλφςτε τουσ ςθμαντικοφσ ανταγωνιςτζσ ςασ ζναν-ζναν. Με λίγα λόγια, ςθμειϊςτε πωσ ςυγκρίνονται μαηί ςασ. Στθν τελευταία ςτιλθ, ςθμειϊςτε τθν ςπουδαιότθτα κάκε ανταγωνιςτικοφ παράγοντα για τον καταναλωτι: 1= πάρα πολφ ςθμαντικόσ,, 5 = κακόλου ςθμαντικόσ Πίνακασ Ανταγωνιςτικι Ανάλυςθ Παράγοντασ Εγϊ Δυνατά θμεία Αδφνατα θμεία Ανταγωνιςτισ Α Ανταγωνιςτισ Β θμαςία για τον Καταναλωτι Προϊόντα Σιμι Ποιότθτα Γκάμα Τπθρεςία Αξιοπιςτία τακερότθτα Εμπειρία

13 Page 13 of 32 Φιμθ εταιρείασ Σοποκεςία Εμφάνιςθ Μζκοδοσ Πωλιςεων Πιςτωτικι Πολιτικι Διαφιμιςθ Image Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ, γράψτε τϊρα μία ςφντομθ παράγραφο για το ποια είναι τα ανταγωνιςτικά ςου πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. Θ «Θζςθ» ςου ςτθν Αγορά (your niche) Αφοφ ζχετε κάνει μία ςυςτθματικι ανάλυςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ, του προϊόντοσ ςασ, τθσ πελατείασ ςασ και του ανταγωνιςμοφ κα πρζπει να ζχετε διαμορφϊςει τϊρα μία ςαφι εικόνα για τθ κζςθ που αρμόηει να πάρει θ εταιρεία ςασ ςτθν αγορά. Σε μία παράγραφο ορίςτε τθ κζςθ ςασ, τθ δικι ςασ «γωνιά», διεκδικιςετε ςτθν αγορά. τθν οποία κα τρατθγικι Μάρκετινγκ Τϊρα δϊςτε τα βαςικά ςθμεία τθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ που κα ακολουκιςετε και θ οποία βζβαια πρζπει να είναι ςυμβατι με τθ «γωνιά» ςου ςτθν αγορά. Ρροϊκθςθ Ρωσ κα επικοινωνιςετε με τουσ πελάτεσ; Διαφιμιςθ: Ροια διαφθμιςτικά μζςα κα χρθςιμοποιιςετε, γιατί, και με τι ςυχνότθτα. Γιατί αυτά και όχι άλλα;

14 Page 14 of 32 Ζχετε βρει μεκόδουσ με χαμθλό κόςτοσ που κα αποδϊςουν το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα; Θα χρθςιμοποιιςετε και άλλεσ μεκόδουσ εκτόσ από τθν πλθρωμζνθ διαφιμιςθ όπωσ ζνταξθ ςε καταλόγουσ, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, δικτφωςθ με φίλουσ ι άλλουσ επαγγελματίεσ, δθμοςιότθτα, το διαδίκτυο, κλπ. Ροια είναι θ εικόνα που κζλετε να επικοινωνιςετε; Ροια εικόνα κζλετε να ζχουν οι πελάτεσ για εςάσ; Εκτόσ από τθ διαφιμιςθ, τι άλλα ςχζδια ζχετε για τον ςχεδιαςμό του λογοτφπου ςασ, των επιςκεπτθρίων, επιςτολόχαρτων, για τισ μπροςοφρεσ, για τθν εςωτερικι διαρρφκμιςθ των γραφείων θ καταςτιματοσ, κλπ.; Εχετε προετοιμάςει ζνα ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των πιςτϊν πελατϊν ϊςτε να ζχετε ςυςτθματικι επαφι μαηί τουσ ; Ρροχπολογιςμόσ Ρροϊκθςθσ Τι ποςά κα ξοδευτοφν ςτα προθγοφμενα ςχζδιά ςασ; Ρριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ; Κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ; (Τα νοφμερα αυτά κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον προχπολογιςμό επιχειρθςιακοφ ςχεδίου) Τιμολόγθςθ Εξθγιςτε τθ μζκοδο ι τισ μεκόδουσ βάςει των οποίων κακορίηετε τισ τιμζσ. Για τθν πλειοψθφία των μικρϊν επιχειριςεων, θ τακτικι των πολφ χαμθλϊν τιμϊν δεν αποτελεί ςωςτι πολιτικι. Στερεί από τθν εταιρεία το απαραίτθτο περικϊριο κζρδουσ, οι πελάτεσ πικανότατα να μθν ενδιαφζρονται τόςο για τθν τιμι όςο νομίηετε, και οι μεγάλοι ανταγωνιςτζσ μποροφν πάντα να πωλιςουν ακόμα πιο χαμθλά. Συνικωσ καλφτερα είναι να ανταγωνίηεςτε ςτθν ποιότθτα και τθν εξυπθρζτθςθ κακϊσ και να ζχετε τιμζσ ςε μζτρια επίπεδα. Θ τιμολογιακι ςτρατθγικι ςασ ταιριάηει με τθν ανταγωνιςτικι ανάλυςθ; Συγκρίνετε τισ τιμζσ ςασ με εκείνεσ του ανταγωνιςμοφ. Είναι υψθλότερεσ, χαμθλότερεσ, ίδιεσ και γιατί; Ρόςο ςθμαντικόσ ανταγωνιςτικόσ παράγοντασ είναι θ τιμι; Οι πελάτεσ ςτουσ οποίουσ ςτοχεφετε αγοράηουν όντωσ βάςει τιμισ;

15 Page 15 of 32 Ροια κα είναι θ πολιτικι ςασ ςτθν εξυπθρζτθςθ του καταναλωτι κακϊσ και ποια θ πιςτωτικι ςασ πολιτικι; Ρροτεινόμενθ Τοποκεςία τθσ Επιχείρθςθσ Κςωσ δεν ζχετε ακόμα τθν ακριβι τοποκεςία εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Τϊρα είναι θ ςτιγμι να ςκεφκείτε τι κζλετε και χρειάηεςτε ςαν κζςθ. Κάποιεσ δουλειζσ γίνονται και από το ςπίτι ςτθν αρχι (ιδίωσ από start-ups). Θα περιγράψετε τισ κτθριακζσ κλπ ανάγκεσ ςασ αργότερα ςτο επόμενο Κεφάλαιο. Εδϊ περιγράψτε τα κριτιρια τθσ κζςθσ απϋ όπου κα λειτουργεί θ επιχείρθςθ ςασ, όπωσ αυτό επθρεάηει τθν πελατεία. Είναι θ κζςθ ςθμαντικι για τθν πελατεία; Αν ναι, πωσ ; Θα ςασ επιςκζπτονται οι πελάτεσ; Είναι κατάλλθλθ; Εςωτερικοί χϊροι; Στάκμευςθ ; Εντόσ αγοράσ; Είναι «ςυμβατι» με τθν εικόνα ςασ; Είναι ότι κζλει θ πελατεία και προςδοκεί ; Ρου βρίςκεται ο ανταγωνιςμόσ; Είναι καλφτερα να είςτε κοντά τουσ ι μακριά τουσ; Κανάλια Διανομισ Ρωσ κα πουλάτε τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ ςασ; Λιανικι Άμεςα (Διαδίκτυο, Ταχυδρομείο, Κατάλογοσ) Χονδρικι Με δφναμθ πωλιςεων Με αντιπροςϊπουσ Με ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ Πρόβλεψθ Πωλιςεων Αφοφ περιγράψατε με κάκε λεπτομζρεια τα προϊόντα ςασ, τισ υπθρεςίεσ ςασ, τουσ πελάτεσ, τισ αγορζσ και τθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ, είναι καιρόσ πλζον να προςκζςετε κάποια αρικμθτικά ςτοιχεία ςτο επιχειρθματικό ςασ ςχζδιο. Χρθςιμοποιείςτε το εργαλείο «Ρρόβλεψθ Ρωλιςεων» ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΜΕΛ. για να ετοιμάςετε τθν

16 Page 16 of 32 πρόβλεψθ των πωλιςεων ςασ μινα-μινα. Οι προβλζψεισ ςασ πρζπει να γίνουν βάςει των ιςτορικϊν πωλιςεων (αν υπάρχουν), τισ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ που μόλισ περιγράψατε, τθν ζρευνα αγοράσ που ζχετε κάνει και τα ςτοιχεία τθσ αγοράσ ςασ που ίςωσ διακζτετε. Αποτελεί βζλτιςτθ πρακτικι να κάνετε δυο προβλζψεισ : 1) «Καλφτερθ εκτίμθςθ», δθλαδι τι περιμζνετε ρεαλιςτικά 2) «Χειρότερθ περίπτωςθ», δθλ μια χαμθλι εκτίμθςθ τθν οποία είςτε ςίγουροσ ότι κα πετφχετε, άςχετα του τι μπορεί να ςυμβεί Να κυμάςτε ότι πρζπει να λαμβάνετε υπόψθ τθν ζρευνα και τισ υποκζςεισ που κάνατε κακϊσ κα διαμορφϊνετε τισ προβλεπόμενεσ πωλιςεισ, κακϊσ και τισ υπόλοιπεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ που απαιτοφνται ςε ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό αν ςκοπεφετε να παρουςιάςετε το ςχζδιό ςασ ςε πθγζσ χρθματοδότθςθσ.

17 Page 17 of 32 V. χζδιο Λειτουργίασ Ρεριγράψετε τθν κακθμερινι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, τον επαγγελματικό χϊρο, τον εξοπλιςμό, το προςωπικό, τισ διαδικαςίεσ και τον περιβάλλοντα χϊρο. Παραγωγι Ρϊσ και ποφ παράγονται τα προϊόντα ι οι υπθρεςίεσ ςασ; Ρεριγράψετε τισ μεκόδουσ ςασ ςχετικά με: Τισ τεχνικζσ παραγωγισ και το κόςτοσ Τον ποιοτικό ζλεγχο Τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν Τον ζλεγχο αποκεμάτων Τθν ανάπτυξθ του/των προϊόντοσ/ων Επαγγελματικόσ χϊροσ Ροια είναι τα χαρακτθριςτικά του χϊρου που χρειάηεςτε; Ρεριγράψετε τον τφπο του επαγγελματικοφ χϊρου που κα ζχετε. Απαιτοφμενα φυςικά χαρακτθριςτικά: Χϊροσ Τφποσ κτιρίου Ρολεοδομικι ηϊνθ Θλεκτρικό και άλλεσ παροχζσ Ρρόςβαςθ: Είναι ςθμαντικό οι εγκαταςτάςεισ ςασ να είναι εφκολα προςβάςιμεσ όςον αφορά ςτθ ςυγκοινωνία ι ςτουσ προμθκευτζσ; Χρειάηεςτε εφκολθ πρόςβαςθ με τα πόδια; Ροιεσ είναι οι απαιτιςεισ ςασ ςχετικά με τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και τθ γειτνίαςθ με τθν εκνικι οδό, τα αεροδρόμια, τουσ ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ και τα ναυτιλιακά κζντρα; Συμπεριλάβετε ζνα ςχζδιο ι κάτοψθ των προτεινόμενων εγκαταςτάςεων, αν είναι ςθμαντικό, όπωσ κα χρθςίμευε ςε ζνα καταςκευαςτι.

18 Page 18 of 32 Καταςκευι; Οι περιςςότερεσ νζεσ εταιρείεσ δεν κα πρζπει να δεςμεφςουν κεφάλαια ςε μια καταςκευι, αλλά αν ςχεδιάηετε να καταςκευάςετε κα πρζπει να ςυμπεριλάβετε ςτο επιχειρθματικό ςασ ςχζδιο τα κόςτθ και τισ προδιαγραφζσ. Κόςτοσ: Υπολογίςετε τα ζξοδα του χϊρου ςασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ενοικίου κακϊσ επίςθσ και των εξόδων ςυντιρθςθσ, των παροχϊν (θλεκτρικό, τθλεπικοινωνίεσ, κλπ.), τθσ αςφάλιςθσ και τα αρχικά ζξοδα διαμόρφωςθσ του χϊρου για να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ ςασ. Αυτά τα νοφμερα κα πρζπει να περιλθφκοφν ςτο χρθματοοικονομικό ςασ ςχζδιο. Ροιο κα είναι το ωράριο εργαςίασ; Γραφειοκρατικζσ Απαιτιςεισ Ρεριγράψετε τι ιςχφει για τθν περίπτωςι ςασ για τα ακόλουκα και πωσ ςχεδιάηετε να αντιμετωπίςετε: Απαιτιςεισ αντιπροςϊπευςθσ θ ςυνεργαςίασ με τρίτουσ Άδεια λειτουργίασ Κανονιςμοί υγείασ, εργαςιακοφ χϊρου και περιβάλλοντοσ Ειδικοί κανονιςμοί που καλφπτουν τον κλάδο ι το επάγγελμά ςασ Απαιτιςεισ ςχετικά με τισ πολεοδομικζσ ηϊνεσ και τουσ όρουσ δόμθςθσ Αςφαλιςτικι κάλυψθ Εμπορικά ςιματα, πνευματικι ιδιοκτθςία, ευρεςιτεχνίεσ (που εκκρεμοφν, υπάρχουν ι ζχουν αγοραςτεί) Προςωπικό Αρικμόσ υπαλλιλων Είδοσ εργαςίασ (ειδικευμζνοι, ανειδίκευτοι και επαγγελματίεσ) Ροφ και πϊσ κα βρείτε το κατάλλθλο προςωπικό; Ροιότθτα του υπάρχοντοσ προςωπικοφ Μιςκολογικι δομι Μζκοδοι επιμόρφωςθσ και απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ Ροιοσ κάνει τι; Ζχετε ζτοιμεσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ;

19 Page 19 of 32 Ζχετε κάνει περιγραφζσ κζςεων ζργαςίασ για το προςωπικό; Αν όχι, χρειάηεται να ετοιμάςετε κάποιεσ. Βοθκοφν πολφ τθν εςωτερικι επικοινωνία με το προςωπικό. Για οριςμζνεσ εργαςίεσ κα χρθςιμοποιιςετε προςωπικό με ςφμβαςθ πλζον του μόνιμου προςωπικοφ; Αποκζματα Τι αποκζματα κα τθρείτε: πρϊτεσ φλεσ, προμικειεσ, ζτοιμα προϊόντα; Μζςθ αξία αποκεμάτων (δθλ. ποια είναι θ επζνδυςι ςασ ςε αποκζματα); Δείκτθσ κφκλου εργαςιϊν και πϊσ ςυγκρίνεται με τισ μζςεσ τιμζσ του κλάδου; Εποχικζσ αιχμζσ; Χρονικζσ ανοχζσ για λιψθ παραγγελκζντων προϊόντων; Προμθκευτζσ Εντοπίςατε τουσ βαςικοφσ προμθκευτζσ ςασ: Ονόματα και διευκφνςεισ Τφποσ και ποςότθτα αποκεμάτων που κα ςασ προμθκεφςουν Ρολιτικι αναφορικά με προμικειεσ με πίςτωςθ και τθν παραδόςθ των προϊόντων Ιςτορικό και αξιοπιςτία προμθκευτϊν Θα πρζπει να ζχετε περιςςότερουσ από ζναν προμθκευτι για τα πλζον αναγκαία είδθ (ςαν εφεδρεία); Αναμζνετε ελλείψεισ ι προβλιματα για βραχυπρόκεςμεσ παραδόςεισ; Τα κόςτθ προμθκειϊν είναι ςτακερά ι κυμαινόμενα; Αν είναι κυμαινόμενα, πϊσ κα αντιμετωπίςετε αυτζσ τισ αλλαγζσ; Πιςτωτικι Πολιτικι Σχεδιάηετε να πωλείτε με πίςτωςθ; Χρειάηεται πραγματικά να πωλείτε με πίςτωςθ; Είναι ςυνικθσ πρακτικι ςτον τομζα ςασ και είναι κάτι που το περιμζνουν οι πελάτεσ ςασ; Αν ναι, ποια κα είναι θ πολιτικι ςασ για το ποιοσ κα τυγχάνει πίςτωςθσ και το φψοσ αυτισ;

20 Page 20 of 32 Ρϊσ κα ελζγχετε τθ φερεγγυότθτα αυτϊν που κα ηθτοφν πίςτωςθ για πρϊτθ φορά; Τί όρουσ κα προςφζρετε ςτουσ πελάτεσ ςασ, δθλ. πόςθ πίςτωςθ κα τουσ προςφζρετε και πότε κα καταβάλουν τθν οφειλι; Θα προςφζρετε ζκπτωςθ για ζγκαιρθ πλθρωμι; (Συμβουλι: Αυτό να το κάνετε μόνο αν είναι ςυνικθσ πρακτικι ςτον κλάδο ςασ) Ξζρετε τί κα ςασ κοςτίηει να προςφζρετε πίςτωςθ; Ζχετε ςυμπεριλάβει το κόςτοσ ςτισ τιμζσ ςασ; Διαχείριςθ των Ειςπρακτζων Λογαριαςμϊν Αν προςφζρετε πίςτωςθ, κα πρζπει να κάνετε τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ μια χρονολογικι κατάταξθ των ειςπρακτζων λογαριαςμϊν ϊςτε να γνωρίηετε πόςα από τα χριματά ςασ είναι δεςμευμζνα ςε πιςτϊςεισ ςε πελάτεσ και να αντιμετωπίςετε τυχόν προβλιματα πλθρωμϊν. Θ χρονολογικι κατάταξθ των ειςπρακτζων λογαριαςμϊν μοιάηει με τον ακόλουκο πίνακα: φνολο Σρζχοντεσ Λογαριαςμοί 30 Θμζρεσ 60 Θμζρεσ 90 Θμζρεσ Άνω των 90 Θμερϊν Χρονολογικι κατάταξθ Ειςπρακτζων Λογαριαςμϊν Θα χρειαςκεί να ζχετε μια πολιτικι για να αντιμετωπίςετε τουσ πελάτεσ που κακυςτεροφν τισ πλθρωμζσ τουσ: Ρότε κα τουσ τθλεφωνιςετε; Ρότε κα τουσ ςτείλετε γράμμα; Ρότε κα βάλετε τον δικθγόρο ςασ να ζλκει ςε επαφι μαηί τουσ;

21 Page 21 of 32 Διαχείριςθ των Πλθρωτζων Λογαριαςμϊν Θα πρζπει επίςθσ να κάνετε μια χρονολογικι κατάταξθ των πλθρωτζων λογαριαςμϊν, δθλ. τί οφείλετε ςτουσ προμθκευτζσ ςασ. Αν πλθρϊςετε ενωρίτερα μειϊνονται τα μετρθτά ςασ αλλά αν πλθρϊςετε αργότερα μπορεί να ςασ κοςτίςει τθν απϊλεια πολφτιμων εκπτϊςεων ι να κίξει τθν πιςτολθπτικι ςασ ικανότθτα. (Συμβουλι: Αν γνωρίηετε ότι κα κακυςτεριςετε ςε κάποια πλθρωμι, τθλεφωνιςτε ςτον πιςτωτι ςασ πριν από τθν θμερομθνία πλθρωμισ.) Οι προτεινόμενοι προμθκευτζσ ςασ προςφζρουν ζκπτωςθ για ζγκαιρθ πλθρωμι; Θ χρονολογικι κατάταξθ των πλθρωτζων λογαριαςμϊν μοιάηει με τον ακόλουκο πίνακα: φνολο Σρζχοντεσ Λογαριαςμοί 30 Θμζρεσ 60 Θμζρεσ 90 Θμζρεσ Άνω των 90 Θμερϊν Χρονολογικι κατάταξθ Πλθρωτζων Λογαριαςμϊν

22 Page 22 of 32 VI. Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Ροιοσ κα διοικεί τθν επιχείρθςθ ςε κακθμερινι βάςθ; Τί εμπειρία κα φζρει το άτομο αυτό ςτθν επιχείρθςθ; Ροιεσ ειδικζσ και ξεχωριςτζσ ικανότθτεσ; Υπάρχει ςχζδιο για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχείρθςθσ αν το άτομο αυτό απολεςκεί ι καταςτεί ανίκανο; Αν πρόκειται να ζχετε περιςςότερουσ από 10 υπαλλιλουσ, δθμιουργιςτε ζνα οργανόγραμμα που κα δείχνει τθν ιεραρχία και ποιοσ κα είναι υπεφκυνοσ για κζςεισκλειδιά. Να ςυμπεριλάβετε τισ περιγραφζσ κζςεων για τουσ υπαλλιλουσ ςε κζςεισ-κλειδιά. Αν ψάχνετε για δάνεια ι επενδυτζσ, να ςυμπεριλάβετε τα βιογραφικά ςθμειϊματα των ιδιοκτθτϊν και των υπαλλιλων ςε κζςεισ- κλειδιά. Επαγγελματικι και υμβουλευτικι Τποςτιριξθ Αναφερκείτε ςτα ακόλουκα: Διοικθτικό Συμβοφλιο Σφμβουλοι Διοίκθςθσ (αν υπάρχουν) Δικθγόροσ Λογιςτισ Αςφαλιςτικόσ πράκτορασ Τράπεηα Σφμβουλο ι ςυμβοφλουσ (consultants) Μζντορεσ και εμπειρογνϊμονεσ (advisors)

23 Page 23 of 32 VII. Προςωπικι Οικονομικι Κατάςταςθ Να ςυμπεριλάβετε τα προςωπικά οικονομικά ςτοιχεία για κάκε ιδιοκτιτθ και μεγάλο μζτοχο από τα οποία κα φαίνονται τα περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ που ζχουν πζραν τθσ επιχείρθςθσ και τθν προςωπικι τουσ κακαρι αξία. Συχνά οι ιδιοκτιτεσ χρειάηεται να χρθςιμοποιιςουν τα προςωπικά τουσ περιουςιακά ςτοιχεία για να χρθματοδοτιςουν τθν επιχείρθςθ και δείχνουν τι υπάρχει διακζςιμο. Οι τράπεηεσ και οι επενδυτζσ ςυνικωσ χρειάηονται και αυτζσ τισ πλθροφορίεσ.

24 Page 24 of 32 VIII. Δαπάνεσ Ζναρξθσ και Κεφαλαιοποίθςθ Θα ζχετε πολλά ζξοδα ζναρξθσ τθσ επιχείρθςθσ πριν ακόμα αρχίςετε να λειτουργείτε. Είναι ςθμαντικό να υπολογίςετε ακριβϊσ τα ζξοδα αυτά και μετά να ςχεδιάςετε που κα βρείτε επαρκι κεφάλαια. Αυτό είναι ζνα πρόγραμμα ζρευνασ και όςο πιο ενδελεχισ είναι θ ζρευνά ςασ τόςο λιγότερεσ πικανότθτεσ ζχετε να ξεχάςετε ςθμαντικά ζξοδα ι να τα υποτιμιςετε. Εν τοφτοισ, ακόμθ και με τθν καλλίτερθ ζρευνα, θ ζναρξθ μιασ επιχείρθςθσ κοςτίηει πάντα περιςςότερο από ό,τι εςείσ προβλζπετε. Υπάρχουν δφο τρόποι για να αφιςετε περικϊρια για απρόβλεπτα ζξοδα. Ο πρϊτοσ είναι να βάηετε «κάτι παραπάνω» ςε κάκε αντικείμενο του προχπολογιςμοφ ςασ. Το πρόβλθμα όμωσ με τθν προςζγγιςθ αυτι είναι ότι καταςτρζφει τθν ακρίβεια του προςεκτικά υπολογιςμζνου ςχεδίου ςασ. Θ δεφτερθ προςζγγιςθ είναι να προςκζςετε ζνα επί πλζον αντικείμενο ςτον προχπολογιςμό που κα ονομάηεται ζκτακτα ϊςτε να καλφψετε τα απρόβλεπτα. Αυτι είναι θ προςζγγιςθ που ςυνιςτοφμε. Μιλιςτε με άλλα άτομα που ζχουν ξεκινιςει παρόμοιεσ επιχειριςεισ για να πάρετε μια καλι ιδζα ςχετικά με το ποςό που πρζπει να υπολογίςετε για τα ζκτακτα. Αν δεν ζχετε τθ δυνατότθτα να πάρετε ςωςτζσ πλθροφορίεσ, ςασ προτείνουμε να υπολογίςετε ότι τα ζκτακτα κα πρζπει να είναι περίπου το 20% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ τθσ ζναρξθσ τθσ επιχείρθςθσ. Ρεριγράψετε τθν ζρευνά ςασ και πϊσ καταλιξατε ςτισ προβλζψεισ των δαπανϊν. Αναφζρατε τισ πθγζσ ςασ, τα ποςά και τουσ όρουσ των προτεινόμενων δανείων. Επίςθσ περιγράψετε λεπτομερϊσ με τι ποςό κα ςυμμετζχει ο κάκε επενδυτισ και ποιο κα είναι το ποςοςτό ιδιοκτθςίασ του.

25 Page 25 of 32 IX. Χρθματοοικονομικό χζδιο Το χρθματοοικονομικό ςχζδιο αποτελείται από τα εξισ: τα προβλεπόμενα κζρδθ και ηθμίεσ ςε 12-μθνθ βάςθ, τα προβλεπόμενα κζρδθ και ηθμίεσ ςε τετραετι βάςθ (προαιρετικό), τισ προβλεπόμενεσ ταμειακζσ ροζσ, τον προβλεπόμενο ιςολογιςμό και τον υπολογιςμό του νεκροφ ςθμείου (break-even calculation). Πλα αυτά τα ςτοιχεία αποτελοφν μια λογικι εκτίμθςθ του οικονομικοφ μζλλοντοσ τθσ εταιρείασ ςασ. Το πιο ςθμαντικό όμωσ είναι ότι μελετϊντασ το χρθματοοικονομικό ςασ ςχζδιο κα καταλάβετε καλλίτερα τα οικονομικά τθσ επιχείρθςισ ςασ. Για όλεσ τισ παρακάτω οικονομικζσ καταςτάςεισ κα βρείτε αντίςτοιχα εργαλεία ανάπτυξισ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΜΕΛ (www.kemel.gr). Προβλεπόμενα Κζρδθ και Ηθμίεσ ςε 12-μθνθ Βάςθ Οι περιςςότεροι ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων κεωροφν αυτό το ςτοιχείο, δθλ. τα προβλεπόμενα κζρδθ και ηθμίεσ ςε 12-μθνθ βάςθ, ωσ τον ακρογωνιαίο λίκο του ςχεδίου τουσ. Στο ςτοιχείο αυτό περιλαμβάνονται τα πάντα ςε αρικμοφσ και εςείσ κα ζχετε μια ιδζα για το τι κα χρειαςκεί για να είναι θ επιχείρθςθ επικερδισ και επιτυχθμζνθ. Οι προβλεπόμενεσ πωλιςεισ κα προκφψουν από τθν πρόγνωςθ των πωλιςεων ςτθν οποία κα προβλζπετε τισ πωλιςεισ, το κόςτοσ των πωλθκζντων προϊόντων, τισ δαπάνεσ και το μθνιαίο κζρδοσ για ζνα ζτοσ. Τα προβλεπόμενα κζρδθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ζνα κείμενο ςτο οποίο κα περιγράφετε τισ κυριότερεσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιιςατε για να εκτιμιςετε τα ζςοδα και τα ζξοδα τισ εταιρείασ Σθμειϊςεισ: Ρρζπει να κρατάτε προςεκτικζσ ςθμειϊςεισ ςχετικά με τθν ζρευνα και τισ παραδοχζσ ςασ ϊςτε να είςτε ςε κζςθ αργότερα να τισ εξθγιςετε και επίςθσ για να ανατρζχετε ςτισ πθγζσ ςασ όταν είναι καιρόσ να ανακεωριςετε το ςχζδιό ςασ. Προβλεπόμενα Κζρδθ και Ηθμίεσ ςε Σετραετι Βάςθ (προαιρετικό) Τα προβλεπόμενα κζρδθ και ηθμίεσ ςε 12-μθνθ βάςθ αποτελοφν τθν καρδιά του χρθματοοικονομικοφ ςχεδίου ςασ. Τα προβλεπόμενα κζρδθ και ηθμίεσ ςε τετραετι βάςθ είναι για εκείνουσ που κζλουν να κάνουν προβλζψεισ για διάςτθμα μεγαλφτερο του ζτουσ. Αςφαλϊσ πρζπει να κρατάτε ςθμειϊςεισ για τισ πιο ςθμαντικζσ παραδοχζσ ςασ και ιδιαίτερα για πράγματα που περιμζνετε να αλλάξουν δραματικά μετά τον πρϊτο χρόνο. Προβλεπόμενεσ Σαμειακζσ Ροζσ Αν θ πρόβλεψθ των κερδϊν είναι θ καρδιά του ςχεδίου ςασ, οι ταμειακζσ ροζσ είναι το αίμα. Ρολλζσ επιχειριςεισ αποτυγχάνουν γιατί δεν είναι ςε κζςθ να πλθρϊςουν τουσ

26 Page 26 of 32 λογαριαςμοφσ τουσ. Κάκε ςθμείο του επιχειρθματικοφ ςασ ςχεδίου είναι ςθμαντικό αλλά κανζνα δεν ζχει νόθμα αν ςασ τελειϊςουν τα μετρθτά. Το κζμα ς αυτό τον πίνακα είναι να προγραμματίςετε πόςα χριματα χρειάηεςτε πριν ξεκινιςετε, πόςα για τα αρχικά ςασ ζξοδα, για τα λειτουργικά ςασ ζξοδα και για το αποκεματικό ςασ. Ζτςι κα μπορζςετε να προβλζψετε ζγκαιρα τισ ελλείψεισ και να πάρετε τα μζτρα ςασ - ίςωσ να κάνετε περικοπι δαπανϊν, ι ίςωσ να διαπραγματευτείτε ζνα δάνειο. Ρρο πάντων όμωσ δεν πρζπει να αιφνιδιαςτείτε. Δεν υπάρχει κανζνα κόλπο για να ςυντάξετε αυτό τον πίνακα: Θ πρόβλεψθ των ταμειακϊν ροϊν είναι μια εκ των προτζρων ματιά του λογαριαςμοφ όψεωσ. Για κάκε ςθμείο πρζπει να προςδιορίςετε πότε αναμζνετε να λάβετε μετρθτά (για πωλιςεισ) ι πότε κα πρζπει να εκδϊςετε επιταγι (για ζξοδα). Θα πρζπει να παρακολουκείτε τα ςθμαντικά λειτουργικά ςτοιχεία τα οποία δεν αποτελοφν απαραίτθτα μζροσ των ταμειακϊν ροϊν αλλά ςασ επιτρζπουν να παρακολουκείτε τα ςτοιχεία που ζχουν μεγάλθ επίπτωςθ ςτισ ταμειακζσ ροζσ, όπωσ για παράδειγμα πωλιςεισ και αγορζσ αποκεμάτων. Θα πρζπει επίςθσ να παρακολουκείτε τισ πλθρωμζσ ςε μετρθτά πριν από τθν ζναρξθ τα οποία κα καταγράφονται ςτθ ςτιλθ προ-ζναρξθσ. Λογικά κα πρζπει να ζχετε ιδθ κάνει τθν ζρευνά ςασ ςχετικά με αυτά για το ςχζδιο δαπανϊν ζναρξθσ. Οι ταμειακζσ ροζσ κα ςασ δείξουν αν το κεφάλαιο κίνθςθσ είναι επαρκζσ. Με απλά λόγια, αν το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο ζχει κάποτε αρνθτικό πρόςθμο κα χρειαςκείτε μεγαλφτερο κεφάλαιο ζναρξθσ. Με αυτό το ςχζδιο κα προβλζψετε επίςθσ πότε και πόςα χριματα κα χρειαςκεί να δανειςτείτε. Ρεριγράψετε τισ ςθμαντικότερεσ παραδοχζσ ςασ, ιδιαίτερα αυτζσ που κάνουν τισ ταμειακζσ ροζσ να είναι διαφορετικζσ από τα Ρροβλεπόμενα Κζρδθ και Ηθμιζσ. Για παράδειγμα, αν κάνετε κάποια πϊλθςθ τον πρϊτο μινα, πότε κα ειςπράξετε τα μετρθτά; Πταν αγοράηετε αποκζματα ι υλικά, πλθρϊνετε προκαταβολικά, με τθν παράδοςθ ι πολφ αργότερα; Ρϊσ κα επθρεαςτοφν από αυτό οι ταμειακζσ ροζσ; Υπάρχουν δαπάνεσ που πρζπει να πλθρωκοφν προκαταβολικά; Ρότε; Υπάρχουν ζξοδα που δεν γίνονται ςε τακτά διαςτιματα, όπωσ οι περιοδικζσ καταβολζσ φόρου, θ ςυντιρθςθ και οι επιςκευζσ ι θ εποχικι αιχμι αποκεμάτων, που κα πρζπει να περιλθφκοφν ςτον προχπολογιςμό; Οι πλθρωμζσ δανειακϊν δόςεων, οι αγορζσ εξοπλιςμοφ και οι αναλιψεισ των ιδιοκτθτϊν δεν εμφανίηονται ςτισ καταςτάςεισ κερδϊν και ηθμιϊν αλλά δεν παφουν να είναι ανάλθψθ μετρθτϊν. Βεβαιωκείτε ότι τισ ζχετε ςυμπεριλάβει.

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ εφρεςθσ του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων χωρίηεται ςε διαφορετικζσ τεχνικζσ μεκόδουσ: Α) Την απορροφητική ή πλήρη κοςτολόγηςη Β) Την οριακή ή άμεςη κοςτολόγηςη Απορροφητική

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Η διαχείριςθ Λογιςτικοφ Γραφείου καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του ςφγχρονου λογιςτικοφ γραφείου για τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων παραςτατικϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ 1 Μάκθςθ κατανομισ πικανότθτασ Σε όλθ τθν ανάλυςθ μζχρι τϊρα ζγινε ςιωπθρά θ παραδοχι ότι γνωρίηουμε

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY.2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..2 3. ΕΙΑΓΩΓΗ 2

MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY.2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..2 3. ΕΙΑΓΩΓΗ 2 MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY.2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..2 3. ΕΙΑΓΩΓΗ 2 4. ΑΝΑΛΤΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ.2 4.1. ΑΝΑΛΤΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ.3 4.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 3 4.3. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..4 4.4. ΕΣΑΙΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Iωάννθσ Μελζασ. Οργάνωςθσ & Διοίκθςθ Μονάδων Φιλοξενίασ II

Iωάννθσ Μελζασ. Οργάνωςθσ & Διοίκθςθ Μονάδων Φιλοξενίασ II Iωάννθσ Μελζασ Οργάνωςθσ & Διοίκθςθ Μονάδων Φιλοξενίασ II Eνότθτα Το ξενοδοχειακό προϊόν 1. Προςδιοριςμόσ του ξενοδοχειακοφ προϊόντοσ: Ειςαγωγι Εννοιολογικά, όταν αναφερόμαςτε ςτο ξενοδοχειακό προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή;

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Παναγιώτησ Γ. Ρουςόπουλοσ Γενικόσ Διευθυντήσ The Franchise Co Διευθύνων ύμβουλοσ Dale Carnegie Hellas 1 Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; 2 Σι επιλογέσ έχω; 3 «Για να μείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3)

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Το όνομα ενόσ πίνακα, όπωσ και κάκε άλλου αντικειμζνου, μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Το όνομα ενόσ πεδίου μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Κάκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα