ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινών Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, των φυλάκων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης... 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Κ / υπουργικής απόφασης... 2 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λι μάνια, Αστική Ανάπτυξη»... 3 Κήρυξη υποχρεωτικής της από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το Α εξάμηνο του Σύσταση Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης... 6 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MARBELLA Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΣΠΙΓΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΟΥΖΑ ΚΙΤΗ (υπό σύσταση εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΣΠΙΓ ΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), στις δι ατάξεις του ν. 3299/ Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Νο μάρχη» αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λά ρισας στο Διευθυντή και στους Προϊσταμένους τμημάτων της υπηρεσίας αυτής... 9 Τροποποίηση συμπλήρωση κανονισμών του ΟΡ ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2007 Αριθμ (1) Καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινών Κυριακών και εξαι ρεσίμων ημερών εργασίας, των φυλάκων του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 3. Την ανάγκη εργασίας προς συμπλήρωση της εβδο μαδιαίας υποχρεωτικής κατά τις νυκτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των φυλάκων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2007, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε για τέσσερις (4) φύλακες του Υπουργεί ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρε ωτικής κατά τις νυκτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες για τον καθένα και για το έτος Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΣΔ.Δ.Α. 1677/ Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δη μοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

2 8364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Κ (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Κ / υπουργικής απόφασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ γανα» όπως ισχύει. β. του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως ισχύει. γ. του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης». δ. του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». ε. του ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα λίσεως» όπως ισχύει. στ. του ν. 1569/1985 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης» όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ. 4040/ (ΦΕΚ 249/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 3. Τις υπ αριθμ. Κ / και Κ / υπουργικές αποφάσεις. 4. Το από Πρακτικό της Τεχνικής Επιτρο πής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων, αποφασίζουμε: Τροποποιούντες την υπ αριθμ. Κ / υπουργική απόφαση αναδιατυπώνουμε αυτήν ως εξής: «Η πρόσθετη εκπαίδευση που προβλέπεται από την υπ αριθμ. Κ / απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, δεν είναι υποχρεωτική, για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλι στικής Επιστήμης ή Τμήματος Στατιστικής και Αναλο γιστικής Επιστήμης ημεδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος της αλλοδαπής ισοτίμου και αντιστοίχου προς τα προηγούμενα πτυχία, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ενώ οι εξετάσεις που προβλέπονται από την υπ αριθμ. Κ / απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, είναι πλέον υποχρεωτικές για τους ανωτέρω». Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθμ. Δ17α/24/9/Φ.8 ΓΕΝ (3) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι χειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Το άρθρο 7 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/ ) καθώς και τα άρθρα 4, 5 και 6 αυτού. 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1260/1999 του Συμβουλίου της Το Κ.Π.Σ και ειδικότερα το Επιχειρη σιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική ανάπτυξη» το οποίο υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ε.Κ., την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποί ου έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 5. Την υπ αριθμ. Δ17α/10/68/Φ.8/ κοινή υπουρ γική απόφαση περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2 Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Δ17α/03/49/Φ.8/ (ΦΕΚ 1266 Β / ), Δ17α/09/68/Φ.8/ (ΦΕΚ Β 1137/ ), Δ17α/08/87/ Φ.8/ (ΦΕΚ Β 915/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις και τέλος με την υπ αριθμ. Δ17α/117/6/Φ.8 ΓΕΝ/ (ΦΕΚ Β 1438/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Δ17α/10/68/Φ.8/ κοινή υπουργική απόφαση με την περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανά πτυξη» των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι κών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ γων (ΦΕΚ 2 Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Δ17α/03/49/Φ.8/ (ΦΕΚ 1266 Β / ), Δ17α/09/68/Φ.8/ (ΦΕΚ Β 1137/ ), Δ17α/08/87/ Φ.8/ (ΦΕΚ Β 915/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις και τέλος με την υπ αριθμ. Δ17α/117/6/Φ.8 ΓΕΝ/ (ΦΕΚ Β 1438/ ) κοινή υπουργική απόφαση αντικαθιστώντας την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής: «Το προσωπικό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη δύναται να ανέρχεται σε 90 άτομα (εκ των οποίων τρία (3) τουλάχιστον στο Γραφείο Ο.Π.Σ.), τα οποία κατά κατηγορία είναι: α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 67 άτομα. β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 7 άτομα. γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 16 άτο μα». Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω απόφαση μας. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8365 Αριθμ (4) Κήρυξη υποχρεωτικής της από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθ μούς Αθηνών μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 510/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι οι δευσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα σίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ενώ σεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ε.Ι.Ι.P.A. για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. 10β/Γ.Π (5) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το Α εξάμηνο του Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/1998 (ΦΕΚ 98/ / Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ /Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων που υπηρετεί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονί κης, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη θεί δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (6.975 ) η οποία θα καλυφθεί από τις πι στώσεις του προϋπολογισμού του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 5. Το υπ αριθμ /Γ/ έγγραφο του Ιατρι κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων που απασχολούνται στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και θα εργασθούν μέχρι χίλιες οκτακόσι ες (1.800) ώρες συνολικά για υπερωριακή απογευματινή εργασία από έως Οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η μεγάλη έλλειψη προ σωπικού και ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος εργασίας, όπως πιστοποιητικά, εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές στα στοιχεία οδοντιάτρων, εισπράξεις, πληρωμές τι μολογίων, χρηματικά εντάλματα, προϋπολογισμός και ισολογισμός. Η υπερωριακή απασχόληση της υπαλλήλου θα πραγ ματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες από έως Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Γραμ ματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Βαλα ρούτσος Κλεάνθης. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερω ριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγ γεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της σε φύλλο στην Εφημερίδα της Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (6) Σύσταση Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α.) Της παρ. 2 του άρθρου 158 των παρ. 2, 4, 5 του άρθρου 159, της παρ. 3 του άρθρου 160, της παρ. 1 του άρθρου 161 της παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α /2007). β.. Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α ). γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.»

4 8366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου π.δ. 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α / ) και το άρθρο 18 του ν. 3489/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού γιατί με την παρούσα σύσταση δεν μεταβάλλεται ο αριθμός των μελών του υφιστάμενου κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3528/2007 Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Υπουργείου ως εξής: α1) Ένα (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης που ορίζεται πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. α2) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α και ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμέ νου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρμο διότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του με τους αναπληρωτές τους. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω διάκριση δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβου λίου, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του, και έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορί ζονται παραπάνω. Ο αριθμός των οριζόμενων μελών κάθε φύλου θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρί το (1/3) των οριζομένων. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α, με τους αναπληρωτές τους. 2. Τα υπό στοιχείο Α τακτικά μέλη της παρ. 1 ορί ζονται από τον οικείο Υπουργό και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων για μια τριετία. 3. Τα υπό στοιχείο Α αναπληρωματικά μέλη της παρ.1 της παρούσης ορίζονται από τον οικείο Υπουργό από υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι Δι ευθύνσεων. 4. Ένα (1) από τα υπό στοιχείο α2) τακτικά μέλη ορί ζεται ως αναπληρωτής του προέδρου. Στην περίπτω ση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προ εδρεύοντος. 5. Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται με τον αναπληρωτή του ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού. 6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας. 7. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί ως πει θαρχικό, εισηγητής με δικαίωμα ψήφου ορίζεται ένα από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου. 9. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής. Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (7) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ MARBELLA Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/14238/Π 11/4/00091/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια τάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ MARBELLA Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυ τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αφορά εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας «MARBELLA CORU», 4 αστέρων (πρώην Α τάξης), το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Περιστερών του Δήμου Μελιτειέων, Νομού Κέρκυρας δυναμικότητος 384 δωματίων 726 κλινών συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ) με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους εξακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις απασχόλησης: 6, Ε.Μ.Ε. 3. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 79η/ ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ (8) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΣΠΙΓΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙ ΤΗ (υπό σύσταση εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΣΠΙΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/14176/Π/11/4/00087/Ε/ν. 3299/2004/ , απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση εταιρείας των ΣΠΙΓΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ (υπό σύσταση εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΣΠΙΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου αποθήκευσης συντήρησης και επεξεργασίας νωπών αγροτικών προϊόντων, στην θέση «Κοσκινά» στην Αλεπού του Δήμου Κερκυραίων Νομού Κερκύρας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου τρι ακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), με ποσο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8367 στό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Μετά την επένδυση θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις απασχόλησης (Ε.Μ.Ε. 3,50). Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 79η/ ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ Αριθμ (9) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Νο μάρχη» αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρι σας στο Διευθυντή και στους Προϊσταμένους τμη μάτων της υπηρεσίας αυτής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 π.δ. 30/ Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 46/ Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Λάρι σας (ΦΕΚ 549/ /τ.Β ), όπως ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/ Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης, προσωπικά, ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων μας, με σκο πό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Ν.Α. Λάρισας και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, αποφασίζουμε: Α. Εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι προϊσταμένους Τμη μάτων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης να υπογρά φουν με «Με εντολή Νομάρχη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότητάς μου: 1. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ζωϊκής Παραγω γής α) Αποστολή εβδομαδιαίας έρευνας τιμών βοείου, χοι ρείου και αιγοπροβείου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. β) Θεωρήσεις των πολεοδομικών σχεδίων για παρεκ κλίσεις από τους όρους δόμησης των κτηνοτροφικών μονάδων ή τις εγκρίσεις για την λειτουργικότητά τους. γ) Θεωρήσεις των σχεδίων και των φωτογραφιών στην διαδικασία εξαίρεσης από τη κατεδάφιση αυθαιρέτων πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. δ) θεωρήσεις συμφωνητικών αγοραπωλησίας ζώων. ε) βεβαιώσεις για την καταλληλότητα αγοραζομένων ζώων μέσω σχεδίων βελτίωσης. 2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποικισμού Ανα δασμού α) Προσκλήσεις για συνεδριάσεις επιτροπών Αναδα σμού και Επιτροπών Απαλλοτριώσεων 3. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Ε.Ε. α) Βεβαιώσεις εκτάσεων ολοκληρωμένου συστήματος προηγουμένων ετών. β) Διαβιβαστικά αποστολής δειγμάτων μηδικής στο ΕΕΚΥΖ. γ) Διαβιβαστικά αποστολής βεβαιώσεων σφαγής βο οειδών σε άλλους Νομούς. Β. Εξουσιοδοτούμε τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, να υπογράφει «Με εντολή Νομάρχη» όλα τα υπόλοιπα έγ γραφα και αποφάσεις αρμοδιότητας των επιμέρους Τμημάτων πλην αυτών που αφορούν τις κάτωθι αρμο διότητες τις οποίες θα ασκώ αποκλειστικά, λόγω της μείζονος σημασίας τους, ήτοι των: ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Η ανάθεση σε ιδιώτες μηχανικούς της διανομής απαλλοτριωθέντων κτημάτων (άρθρο 63 παρ. 1 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342 Α/1949). Τα διεπόμενα υπό του άρθρου 67 παρ 2 του Αγρο τικού Κώδικα (ΦΕΚ 342Α/1949). Ο διορισμός μελών και γραμματέων των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (άρθρο 71 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949). Η παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας της έκδοσης των αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώ σεων (άρθρο 72 παρ 5 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949). Η πειθαρχική δικαιοδοσία επί των μελών της Επιτρο πής Απαλλοτριώσεων (άρθρο 73 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949). Η έκδοση αποφάσεως του Νομάρχου περί αναπο μπής αποφάσεων της επιτροπής Απαλλοτριώσεων εις την αυτήν Επιτροπή προς αναθεώρηση (άρθρο 80 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949) σχετικά και το άρθρο 303 του αυτού Αγροτικού Κώδικα, ως και τα άρθρα 114, 115 Κώδικας Αγροτικού Νόμου 2556/1941 ΦΕΚ 84Α/41, 16 ν. 2258/1952 ΦΕΚ 285Α/1952 και 12 παρ. 2 του κώδικα περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφου ΦΕΚ 369Α/1941) Η απαγγελία της ακυρότητας της περί απαλλοτριώ σεως διαδικασίας των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων σε περίπτωση μη νομίμου προσκλήσεως των ενδιαφερο μένων Μερών (άρθρο 82 παρ 2 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949). Η εξώδικος διανομή κτημάτων (άρθρο 90 του Αγρο τικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949) Αναθεώρηση οριστικών διανομών ΕΑΠ κ.λπ. (άρθρο 186 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949). Αποφάσεις περί κυρώσεως της οριστικής διανο μής κτημάτων (άρθρο 191 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 3 ν.δ. 3958/1959 ΦΕΚ 133Α/1959). Αποφάσεις περί αναθεωρήσεως, εν γένει, της ορι στικής διανομής συνοικισμών προς τροποποίηση της ρυμοτομίας αυτών (άρθρο 192 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του α.ν. 1832/1951 ΦΕΚ 153Α/1951). Παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων στο Μ. Λει βαδάκι (Παλιοχώρι) Λάρισας. Παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων στα Σουφλά ρια Λάρισας. Αντικατάσταση κληροτεμαχίων (άρθρο 25 ν. 1644/ 1986). Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγρ/των για διάνοιξη ή διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων άρθρο 33 παρ 3 ν. 1845/1989 ΦΕΚ 102Α/1989). Τη συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στην υπηρεσία και αναφέρονται στην υπ αριθμ / κοινή απόφ. των Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Οικονομικών

6 8368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ΦΕΚ 579/ τ.β ), καθώς και τα λοιπά συλλογικά όργανα. Την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου για τις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα αυτή ανήκει σε μένα. Απόφαση περί της κυριότητας (άρθρο 207 παρ. 5 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342/1949). Η κατά τα άρθρα 204 του Αγροτικού Κώδικα 1949 (ΦΕΚ 342Α/1949) κήρυξη κληρούχων έκπτωτων (Σχετικά το από Διάταγμα (ΦΕΚ 85/1943), άρθρο 8 α.ν. 1832/1951 (ΦΕΚ 153 Α /1951 και άρθρο 57 ν. 3194/1955 (ΦΕΚ 96Α/1955). Η με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων κύρωση πράξεων των Επιτροπών διανομών αντικειμένων σε απο φάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (άρθρο 243 παρ. 8 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949). Αποφάσεις του άρθρου 255 του Αγροτικού Κώδικα (ΦΕΚ 342Α/1949) περί διαθέσεως εκτάσεων για έργα κοι νής ωφέλειας, πλην των αποφάσεων εκείνων οι οποίες έχουν σαν αντικείμενο τη διάθεση εκτάσεως εκ κοι νοχρήστων γαιών ή διαθέσιμων κλήρων μεγαλύτερης των 30 στρεμμάτων ή διάθεση οποιασδήποτε εκτάσεως εάν πρόκειται περί διαθέσεως ατομικών κλήρων ή περί εκτελέσεως έργων που εκφεύγουν της κατηγορίας των μικρών κοινοτικών έργων. Διάθεση εκτάσεων για ανέγερση Συνοικισμών (άρθρο 256 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949, όπως συ μπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν.δ. 3194/1955). Απόφαση περί διαθέσεως εκτάσεων για ανέγερ ση οικιών μετακινουμένων πληθυσμών (άρθρο 260 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α/1949). Τα υπό του άρθρου 263 του Αγροτικού Κώδικα διε πόμενα θέματα (ΦΕΚ 342Α/1949). Έκδοση απόφασης περί αποδόσεως απαλλοτριωθει σών εκτάσεων στον πρώην ιδιοκτήτη (άρθρα 266 και 267 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342 Α/1949). Οριοθέτηση αποκαλυπτομένων γαιών (άρθρο 2 Κ.A.N. 2556/41) Απόδοση χρηματικών ποσών (άρθρο 17 παρ 3 Κ.Α.Ν. 2556/1941). Τα θέματα των παρ 1 και 2 άρθρου 18 Κ.A.N. 2556/1941. Η απόφαση εφαρμογής της παρ 3 του άρθρου 22 Κ.Α.Ν. 2556/1941. Προσωρινή καλλιέργεια παραχωρητέων εκτάσεων (άρθρο 40 Κ.A.N. 2556/1941) Έκπτωση κληρούχου μη καταβάλλοντος εμπρόθε σμα τοκοχρεωλυτικές δόσεις άρθρο 109 παρ 2 Κ.Α.Ν. 2556/1941). Εκποίηση περιουσίας μετακινούμενων (άρθρο 128 Κ.Α.Ν. 2556/1941). Απόφαση αναθεώρησης οριστικής διανομής αγρ/των που έχει κυρωθεί με σκοπό δημιουργίας συνοικισμού (άρθρο 13 α.ν. 1832/1951). Άρση απαγόρευσης των δικαιοπραξεών εν ζωή με ταβιβάσεως του εμπράγματου δικαιώματος σε αγροτικά ακίνητα (άρθρο μόνο ν. 2148/1952 ΦΕΚ 153 Α/1952). Οι αποφάσεις περί χορηγήσεως άδειας εκποίησης κοινοχρήστων εκτάσεων και περί αποδόσεως στους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που έχουν καταληφθεί από τις Εποικιστικές Αρχές (άρθρα 5 και 10 ν. 2258/1952). Απόφαση για τον καθορισμό της κατά στρέμμα αξίας των γαιών που αποστραγγίζονται και της επιβάρυν σης των έξω από την ανωτάτη στάθμη κτημάτων που ωφελούνται (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 2 παρ. 2 ν.δ. 2535/1953). Απόφαση για πρόσθετη καταβολή ετήσιας στρεμ ματικής εισφοράς για την συντήρηση των έργων που έχουν εκτελεστεί στις αποστραγγιζόμενες εκτάσεις (άρθρο 13 ν.δ. 2535/1953). Αναθεώρηση οριστικών διανομών (άρθρο 10 παρ. 2 ν.δ. 2536/1953). Διάθεση εκτάσεων για ανέγερση συνοικισμών (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 3194/1955). Η απόφαση περί εξαιρέσεως από της απαλλοτριώ σεως αγροκτημάτων κηρυχθέντων απαλλοτριωθέντων επί των οποίων έχουν συναφθεί προσύμφωνα πωλήσεων προ της (άρθρο 66 ν. 3194/1955). Η άρση της απαλλοτριώσεως κτημάτων απαλλο τριωθέντων κατά την προ του ν.δ. 2185/1952 ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 37 ν.δ. 3784/1957). Απόφαση περί αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων (άρ θρο 2 ν.δ. 3889/1958 και άρθρο 13 α.ν. 431/1968). Έκδοση αποφάσεων περί αναμόρφωσης πλημμελών διανομών (άρθρο 2 ν.δ. 3958/1959). Κήρυξη περιοχής υπό αναδασμό (άρθρο 4 παρ. 1 ν. 674/1977) (ΦΕΚ 242Α/1977). Διενέργεια αναδασμού (άρθρο 6 ν. 674/1977). Συγκρότηση επιτροπών αναδασμού και εμπειρογνωμό νων (άρθρο 7 παρ. 2 και 5 και άρθρο 8 παρ. 2 ν. 674/1977). Αναπομπή, κύρωση αναδασμού (άρθρο 15 ν. 674/1977). Απόφαση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ θρου του 26 ν. 674/1977 περί παραχώρησης αυθαιρέτως κατεχομένων γαιών του δημοσίου (άρθρο 26 παρ. 9 ν. 674/1977). Παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων του αγροκτή ματος Λειβαδάκι (άρθρο 15 ν. 1644/1986). Διάλυση Συνεταιρισμών Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών (άρθρο 26 ν. 1644/1986). Ανταλλαγή εκτάσεων (άρθρο 24 ν. 1644/1986). ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η κήρυξη του Νομού αρουραιόπληκτου, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συγκρότηση των επιτροπών εξατομικεύσεως ζη μιών από θεομηνίες μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συγκρότηση επιτροπών επιβολής κυρώσεων, σύμ φωνα με την υπ αριθμ / απόφαση Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. Άδεια λειτουργίας συσκ/ρίων εσπεροειδών σύμφω να με την υπ αριθμ /12472/ απόφαση Υπ. Εμπορίου και Γεωργίας. Αποφάσεις υπερωριακής εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 7 Ιουνίου 2738/ (ΦΕΚ 180 Α ). Συγκρότηση επιτροπής για: Αναγνώριση δικαιώματος χρήσης ενδείξεων σε μια αμπελουργική εκμετάλλευση ως όνομά της σύμφωνα με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση. Άδεια παρασκευής ανακαθαρισμένου συμπυκνωμέ νου γλεύκους σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο Υπ. Γεωργίας. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οινολογικού εργα στηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 243/1969 όπως συμπληρώθηκε με το ν. 427/1976, τις διατάξεις του β.δ. 641/ , το π.δ. 332/1983 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8369 Συγκρότηση επιτροπής οργανοληπτικών εξετάσε ων VQRID σύμφωνα με την υπ αριθμ / απόφαση Υπ. Γεωργίας, του KAN 1607/2000 σχετικά με τους οίνους ποιότητας. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τις εντάξεις στα προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας, Νιτρορύπανσης και Περιβάλλοντος. ΓΕΝΙΚΑ Την πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών καθώς και θέματα που θα κρίνω ότι είναι μείζονος σημασίας. Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση των ελέγχων που προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές δια τάξεις για την πληρωμή δικαιούχων όλων των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. Τα Γεωργοπεριβαλλοντολογικά προγράμματα του ΕΠΑΑ ήτοι: 1) Το πρόγραμμα μείωση Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης 2) Μακροχρόνια παύση γαιών Η Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών, όλων των Τμη μάτων της Υπηρεσίας όπως αυτές προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις. Οι κινήσεις υπαλλήλων εκτός νομού. Γ) Θέματα ευρύτερης σημασίας Ο Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης δύνανται θέματα σοβαρά και ευρύτερης σημασίας να τα φέρουν προς υπογραφή στα ανώτερα ιεραρχικά όργανα. Με την παρούσα η ισχύς της οποίας άρχεται από της δημοσίευσής της παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Λά ρισας. Λάρισα, 26 Ιανουαρίου 2007 Ο Νομάρχης ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Αριθμ. 30 (10) Τροποποίηση συμπλήρωση κανονισμών του ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ α) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμες Εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ.Α / ), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 544/τ.Α / ). β) Το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αρχικά ενσωματώθηκε στο Άρθρο Τρίτο του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40/ τ.α ), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδι κοποιήθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των Με τόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2005, εγκρίθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 8184/ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε). γ) Την υπ αριθμ. 5381/ υπηρεσιακή εισήγηση, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων των ακολούθων «Κανονισμών» και «Τιμολογίων» του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τη δημοσίευσή τους στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, που θα ισχύ ουν από την επομένη της δημοσίευσής τους, εκτός της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 που θα ισχύει από , ως εξής: 1. Κανονισμός και Τιμολόγια δικαιωμάτων επί πλοί ων/πλωτών ναυπηγημάτων στη ναυπηγοεπισκευαστική περιοχήτου Ο.Λ.Π. Α.Ε Συμπληρώνεται το άρθρο 4 με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου η οποία αριθμείται σε 4/2, ως εξής: «4/2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για διάθεση επισκευαστικής θέσης σε πλοίο το οποίο φέρει φορτίο, πέραν των δικαιολογητικών της προηγουμένης παρα γράφου, συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα προκειμέ νου να γνωμοδοτήσει ο εκάστοτε Χημικός Μηχανικός της Δ/νσης Φορτοεκφόρτωσης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την επικινδυνότητα του φορτίου: Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος την επισκευαστική θέση ότι το φορτίο του πλοίου δεν ανήκει στις κατη γορίες των επικινδύνων εμπορευμάτων. Φορτωτική επί εμπορευμάτων διακινουμένων κατά τρόπο συμβατικό ή cargo manifest επί εμπορευμάτων διακινουμένων εντός εμπορευματοκιβωτίων. Σε περίπτωση φορτίων χύδην, πριν από την είσοδο του πλοίου στη επισκευαστική θέση, απαιτείται η κα τάθεση Πιστοποιητικού Απαλλαγής Επικινδύνων Αερίων (GAS REE εισόδου). 2. Κανονισμός και Τιμολόγια δικαιωμάτων επί πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Συμπληρώνεται η 1η παράγραφος του Άρθρου 7 «Βε βαίωση και είσπραξη δικαιωμάτων» με το ακόλουθο εδάφιο: «Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, τα δικαιώματα ελλιμενι σμού των περιπτώσεων 3.5.2, και βεβαιώνονται ανά τρίμηνο και καταβάλλονται μέχρι την 20η ημέρα του επομένου, μετά τη λήξη του τριμήνου, μηνός. Η μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής καταβολή των, επισύρει την επιβολή τόκων επί της συνολικής αξίας του τιμολογίου. 3. Κανονισμός και Τιμολόγια Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών Ο.Λ.Π. Α.Ε(ΚΤΕΦΜ/Ο.Λ.Π. Α.Ε.). 3.α. Διαγράφεται από την 2η παράγραφο των Ση μειώσεων του Τιμολογίου 6 η φράση «... ανεξαρτήτως βάρους...». 3.β. Συμπληρώνεται ο τίτλος του Κεφαλαίου Α «Δι καιώματα διέλευσης» του 1ου Ειδικού Τιμολογίου με την προσθήκη της φράσης «... και επιβατικά» μετά τη λέξη οχηματαγωγά. 3.γ. Τροποποιούνται τα εδάφια α και β της παραγρά φου 8 του 4ου Ειδικού Τιμολογίου του ΚΤΕΦΜ/Ο.Λ.Π. Α.Ε., ως εξής: «8. Φορτοεκφορτώσεις ειδών τροφοδοσίας και λοιπών εφοδίων πλοίων, άνευ συμμετοχής εργατών και μηχα νικών μέσων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.:

8 8370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Δικαίωμα χρήσεως λιμένος για κάθε εισερχόμενο αυτοκίνητο μεταφορικής ικανότητας έως 10 τόννων: 2,5 β. Δικαίωμα χρήσεως λιμένος για κάθε εισερχόμενο αυτοκίνητο μεταφορικής ικανότητας άνω των 10 τόν νων: 5 3.δ. Τροποποιείται η υπ αριθμ. 216/ απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. με την αντικατάσταση της 2ης πρότασης της α παραγράφου του Κεφαλαίου Γ «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επί ψυγείων Containers», ως εξής: «Το 24ωρο ρευματοδοτήσεως υπολογίζεται από την ώρα μέχρι την της ιδίας ημέρας». 4. Κανονισμός Αζητήτων Εμπορευμάτων Ο.Λ.Π. Α.Ε. Συμπληρώνεται το άρθρο 15 με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου η οποία αριθμείται σε 4η,της 4ης αναριθμουμένης σε 5η: «4. Εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν επικίνδυνα φορτία, των οποίων αποδεδειγμένα δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στην επικράτεια ούτε η απόρριψή τους σε χωματερή προς καταστροφή, επανεξάγονται έμφορτα με ευθύνη του πρακτορείου και επιβαρύνονται με τα αναλογούντα αποθηκευτικά δικαιώματα κενού εμπο ρευματοκιβωτίου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν έχει ολοκληρώ σει την διαδικασία επανεξαγωγής εντός ενός(1) μηνός από την ειδοποίηση του από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε., θα έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 21 του ΚΤΕΦΜ/Ο.Λ.Π. «Παραβάσεις κυρώσεις» Α.Ε. περί μη προγραμματισμού οιασδήποτε εργασίας. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 31 Ιανουαρίου 2007 Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2267 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 521 27 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52138/2003 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 4 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3752 Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 79174/23304/ 23.12.2004 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών των Ειδικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/37345/0004/4 6 2010 (ΦΕΚ 784/Β/4 6 2010) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1884 2 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώσεων της από 25 7 2008

Διαβάστε περισσότερα