Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά ςχζδια και εξαίρετεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ, το πρόγραμμα egg, μια πρωτοβουλία εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ τθσ Eurobank τθν οποία ςχεδίαςε και υλοποιεί με το Corallia, διοργάνωςε διιμερο εκδθλϊςεων με ςκοπό τθν «εκκόλαψθ» ενόσ Δικτφου Αγγζλων Επενδυτών ςτην Ελλάδα, τθν Τρίτθ 20 και τθν Τετάρτθ 21 Μαΐου Σθμειϊνουμε ότι διεκνϊσ οι Άγγελοι Επενδυτζσ προςφζρουν οικονομικι υποςτιριξθ ςε startups και νζουσ επιχειρθματίεσ, ςυνικωσ με πιο ευνοϊκοφσ όρουσ από τουσ άλλουσ επενδυτζσ, επενδφουν περιςςότερο ςτο πρόςωπο παρά ςτθ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ κακεαυτισ και ενδιαφζρονται περιςςότερο να πετφχει το επιχειρθματικό ςχζδιο παρά να αποκομίςουν ζνα μεγάλο κζρδοσ από τθν επζνδυςθ ςε αυτό. Κατά τθ διάρκεια του 1 ου egg Investor Day, 17 επιλεγμζνεσ startups του Corallia, του egg, του IQbility και του Orange Groove διαγωνίςτθκαν ςτθν δθμόςια παρουςίαςθ του επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου, εκπαιδεφτθκαν και πιραν ανάδραςθ από κορυφαίουσ επιχειρθματίεσ, επενδυτζσ και από ςτελζχθ των Golden Seeds, ενόσ από τα μεγαλφτερα δίκτυα Αγγζλων Επενδυτϊν ςτισ ΗΠΑ, με παρουςία ςτθ Νζα Υόρκθ, Βοςτόνθ, Τζξασ και Silicon Valley. Οι 4 καλφτερεσ startups, CityGame (Corallia), Insiders Travel Experiences (egg), SoCool (egg) και Truckbird (egg) είχαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που προςφζρουν, ςτουσ αγγζλουσ επενδυτζσ κακϊσ και να ςυνομιλιςουν μαηί τουσ με ςκοπό τθν επζνδυςθ ςτθν ιδζα, τθν ομάδα και το ςχζδιό τουσ. Οι Άγγελοι Επενδυτζσ, είχαν νωρίτερα τθν ευκαιρία να «εκπαιδευτοφν» από τουσ Golden Seeds ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ των startups, τθσ εκτίμθςθσ τθσ επζνδυςθσ, του κλειςίματοσ τθσ ςυμφωνίασ και τθσ εξόδου και απο-επζνδυςθσ ζπειτα από τθν επιτυχθμζνθ πορεία μιασ επιχείρθςθσ.

2 Μετά το πζρασ των παρουςιάςεων, οι παρευριςκόμενοι επενδυτζσ κάλεςαν τισ ομάδεσ που κζντριςαν το ενδιαφζρον τουσ και ζκαναν προκαταρκτικζσ επενδυτικζσ ςυηθτιςεισ. Ο κοσ Χρήςτοσ Μεγάλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ του Ομίλου Eurobank, ανζφερε ςχετικά: «Θζλω να δηλϊςω ότι είμαι πολφ χαροφμενοσ που απευθφνομαι ςήμερα ςε εςάσ που καλείςτε να δϊςετε ςτήριξη ςε αυτό που αποκαλοφμε κίνημα των startups ςτη χϊρα μασ, ζνα κίνημα που είναι ελπιδοφόρο αλλά απαιτεί τη ςϊφρονα και ςυςτηματική υποςτήριξη όλων μασ για να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςε μια ανανεωμζνη αναπτυξιακή πορεία τησ χϊρασ. Θζλω, επίςησ, να ςασ καλζςω να ςυμβάλουμε ςτην αλλαγή τησ υπάρχουςασ αντίληψησ για την ανάληψη επιχειρηματικοφ κινδφνου και ςτην ανάπτυξη ενόσ ςυνεργατικοφ ςυνεπενδυτικοφ πνεφματοσ ςτη χϊρα μασ». O κακ. Βαςίλειοσ Μακιόσ, Γενικόσ Διευκυντισ του Corallia, επιςιμανε κατά το κλείςιμο των εκδθλϊςεων: «Φεφγοντασ από εδϊ ςήμερα, πιςτεφω ότι πραγματικά υπάρχει ελπίδα για το μζλλον αυτήσ τησ χϊρασ». Ο κοσ Γιάννησ Παπαδόπουλοσ, πρόεδροσ του Συμβουλίου Καινοτομίασ και ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ εργαςίασ νζασ επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ του υπ. Ανάπτυξθσ, ανζφερε ότι «ςφντομα κα ζχουμε ζτοιμο το κεςμικό πλαίςιο για τουσ επιχειρθματικοφσ αγγζλουσ, το οποίο κα κακορίςει με απλό και ξεκάκαρο τρόπο, ποιοσ ζχει το προφίλ του επιχειρθματικοφ αγγζλου και τα κίνθτρα (φοροαπαλλαγζσ) που κα δίνονται για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςε νεοφυείσ, καινοτόμεσ εταιρείεσ από τουσ αγγζλουσ». Ο κοσ David Beatty, γενικόσ διευκυντισ των Golden Seeds ςτθ Νζα Υόρκθ, διλωςε, «Η Eurobank ςε ςυνεργαςία με το Corallia ζχουν λάβει πλζον μία ςθμαντικι θγετικι κζςθ ςτθν ελλθνικι επιχειρθματικι κοινότθτα με τθν υποςτιριξθ του egg και βάηουν ακόμθ ζνα ςθμαντικό λικαράκι με τθ δθμιουργία ενόσ Δικτφου Αγγζλων Επενδυτϊν ςτθν Ελλάδα. Μακάρι να ζβλεπα περιςςότερεσ τράπεηεσ, ςε όλο τον κόςμο, να κάνουν το ζργο αυτό για το οικοςφςτθμα καινοτομίασ τουσ». Η κα Jackie Magno, από τουσ Golden Seeds ςτθ Σίλικον Βάλλεχ, διλωςε, «Εντυπωςιαςτικαμε από τθν ποιότθτα των ελλινων startuppers και των επιχειρθματικϊν τουσ ςχεδίων και το γεγονόσ ότι ιταν δεκτικοί ςτθν ανάδραςι μασ και ικανοί να μετατρζψουν κάκε ςυμβουλι που ζλαβαν ςε πραγματικζσ αλλαγζσ».

3 Οι 17 εταιρείεσ που διαγωνίςτθκαν ςτο 1 ο egg Investor Day είναι οι εξισ: Η Bluperty (egg) φιλοδοξεί να γίνει θ πρϊτθ ιδιωτικι εταιρεία ςτθν Ελλάδα που κα εξειδικεφεται ςτισ θλεκτρονικζσ δθμοπραςίεσ ακινιτων. Η Captainwise (iqbility) δθμιουργεί μια εφαρμογι ταξιδιωτικισ αναηιτθςθσ που λαμβάνει υπόψθ το διακζςιμο ςυνολικό προχπολογιςμό και αναηθτά όλουσ τουσ δυνατοφσ προοριςμοφσ για αυτό τον προχπολογιςμό. Η TheCityGame (Corallia) αναπτφςςει μια εφαρμογι, θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να εκτελοφν κακθμερινζσ «καλζσ» δράςεισ για το περιβάλλον και τθν κοινωνία και ζχει ωσ ςτόχο να αλλάξει θ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Η CherryPick (egg) παρζχει μια νζα υπθρεςία αςφαλοφσ και ζγκαιρθσ μεταφοράσ μικρϊν και μεγάλων παιδιϊν προσ και από τισ εξωςχολικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Η EMTech (Corallia) αναπτφςςει προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ τεχνολογίασ για εφαρμογζσ βιομθχανικοφ αυτοματιςμοφ. Η Enter Art (egg) δθμιουργεί μια καινοτόμα διαδικτυακι πλατφόρμα θ οποία κα επικοινωνεί τθ ςφγχρονθ εικαςτικι δθμιουργία, κα προάγει τθ ςφγχρονθ τζχνθ και κα προβάλει τουσ ςφγχρονουσ δθμιουργοφσ. Η FEAC (orange groove) εξειδικεφεται ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν από τθν ιδζα του προϊόντοσ με τθ βοικεια προχωρθμζνων ςχεδιαςτικϊν εργαλείων. Η Frogs & Flies (egg) αναπτφςςει εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ για κινθτά και παιδιά μεγαλφτερα των 4 ετϊν. Η Insiders (egg) προςφζρει προςωποποιθμζνεσ ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ που απευκφνονται ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ Ελλάδασ και επικυμοφν να γνωρίςουν τθν χϊρα «εκ των ζςω». Η LIÁ (orange groove) ζχει δθμιουργιςει μια νζα εξαγωγικι μάρκα ζξτρα παρκζνου ελαιολάδου. Η Μuseum of Greek Gastronomy (egg) ςχεδιάηει το πρϊτο Μουςείo αφιερωμζνο ςτθν Ελλθνικι Γαςτρονομία.

4 Η Necova (egg) απευκφνεται ςε όλουσ όςουσ ζχουν εγκαταςτιςει ςτισ οροφζσ των ςπιτιϊν τουσ φωτοβολταϊκά με προϊόν το οποίο αυξάνει τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και ταυτόχρονα εξοικονομεί ενζργεια για παραγωγι ηεςτοφ νεροφ. Η RubberDuck Software (egg) εξειδικεφεται ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ για τθ βελτιςτοποίθςθ εφαρμογϊν ςε ςφγχρονεσ υπολογιςτικζσ πλατφόρμεσ που παράγουν και επεξεργάηονται μεγάλεσ ποςότθτεσ δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο. Η SimpleApps (egg) αναπτφςεει τθν Tourismart μία ολοκλθρωμζνθ ςουίτα προϊόντων για κινθτζσ ςυςκευζσ που απευκφνονται ςε κάκε τουριςτικι επιχείρθςθ. Η SpeakerZen (iqbility) αναπτφςςει μια πλατφόρμα για τθ διαχείριςθ εκδθλϊςεων. Η SoCool (egg) αναπτφςςει μια καινοτομικι ςυςκευι κλιματιςμοφ που λειτουργεί αποκλειςτικά με θλιακι ενζργεια. Η Truckbird (egg) είναι μια θλεκτρονικι πλατφόρμα που κα αποτελεί το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ των αποςτολζων αγακϊν και των μεταφορζων δθμιουργϊντασ μια θλεκτρονικι αγορά φορτίoυ ςε πραγματικό χρόνο. Σχετικά με το egg Tο egg - enterˑgrowˑgo είναι ζνα πρόγραμμα εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ τθσ Eurobank που ςχεδίαςε και υλοποιεί με το Corallia, με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για τθν τόνωςθ τθσ νεανικισ καινοτομικισ επιχειρθματικότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ προοπτικισ απαςχόλθςθσ των νζων ςτθν Ελλάδα. Το egg αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο επιχειρθματικισ επϊαςθσ (incubation), επιτάχυνςθσ (acceleration) και ςυνεργαςίασ (co-working) και απευκφνεται ςε νεανικζσ ομάδεσ με δθμιουργικζσ και καινοτόμεσ ιδζεσ, που διακζτουν το ηιλο να μετατρζψουν τθν επιχειρθματικι τουσ «ιδζα» ςε «πράξθ». Στισ ομάδεσ αυτζσ το egg παρζχει μια ςειρά από υποςτθρικτικζσ δράςεισ και εργαλεία για να τισ βοθκιςει να αναπτφξουν και να επιταχφνουν τθ μετατροπι του επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου ςε ζνα ολοκλθρωμζνο και επιχειρθματικά αξιοποιιςιμο προϊόν ι υπθρεςία. Συγκεκριμζνα, το egg παρζχει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ (mentoring) από διακεκριμζνα και καταξιωμζνα πρόςωπα τθσ οικονομίασ και τθσ

5 επιςτιμθσ, κτθριακι υποδομι με πλιρωσ λειτουργικοφσ και άρτια εξοπλιςμζνουσ ςυνεργατικοφσ γραφειακοφσ χϊρουσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, υποςτθρικτικζσ uπθρεςίεσ «μίασ ςτάςθσ» (one-stop-shop) για όλα τα καίρια κζματα εκκίνθςθσ, λειτουργίασ και χρθματοδότθςθσ κάκε επιχείρθςθσ, και επιχειρθματικι κατάρτιςθ μζςω ενόσ εντατικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ( business bootcamp ) για να εφοδιάςει τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ με τα απαραίτθτα γνωςτικά εργαλεία για τθν μετζπειτα ςταδιοδρομία τουσ.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα