ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που ενεργεί ως εκπρόσωπος της ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ( ΕΗ) και είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος µε την απόφαση αριθ. 94/ του.σ αυτής και αφετέρου των κ.κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΩΛΗ Προέδρου και ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΗ Γενικού Γραµµατέα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ), που έχει αναγνωριστεί ως η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση (ΑΣΟΠ) του προσωπικού της ΕΗ µε την 7/1978 απόφαση του προέδρου του Π Αθηνών, οι οποίοι ενεργούν εν προκείµενο ως εκπρόσωποι αυτής και είναι εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο µε την / Απόφαση του.σ αυτής, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω : Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Από την ο µισθός του µισθολογικού κλιµακίου 12 του ΚΚΠ/ ΕΗ διαµορφώνεται στις # # δραχµές και από την στις #47.217# δραχµές. Για τους µισθούς των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων του ΚΚΠ/ ΕΗ ισχύει η µεταξύ τους σταθερή σχέση (συντελεστές), που προβλέπεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 7 του ΚΚΠ/ ΕΗ, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παράγρ. 3 του Κεφαλαίου Α' της από ΕΣΣΕ. 2. Τα µέχρι σήµερα χορηγούµενα επιδόµατα "Ειδικών Συνθηκών Εργασίας Ηλεκ/κών Εργαστηρίων ιανοµής 7%" καθώς και το "Ειδικό Επίδοµα 7% της παραγρ. 4 της ΕΣΣΕ καταργούνται και αντί αυτών χορηγείται, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε την επιφύλαξη του αµέσως εποµένου εδαφίου, ενιαίο επίδοµα 7% στο πάσης φύσεως προσωπικό µε την ονοµασία "Γενικό Επίδοµα 7% ΕΣΣΕ / 95", οι µισθωτοί δε της κατηγορίας Τ4 στους οποίους χορηγείται το εκ 10% Ειδικό Επίδοµα Συνθηκών Εργασίας Ηλεκτροτεχνιτών ικτύων ιανοµής, διατηρούν την επιπλέον διαφορά του 3%, συµψηφιζοµένου του υπολοίπου 7% µε το υπόψη νέο επίδοµα. Στο προσωπικό, που δεν ελάµβανε κανένα από τα µέχρι σήµερα χορηγούµενα ως άνω επιδόµατα, το νέο αυτό επίδοµα θα χορηγηθεί σε δύο δόσεις, 3% από και 4% από

2 3. Το επίδοµα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας από ανακαθορίζεται από 12% στο µισθό του µ.κ.5 σε 12% στο µισθό του µ.κ.4 µε τους όρους και προϋποθέσεις που αυτό χορηγείται µέχρι σήµερα. 4. Χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 15% στο βασικό µισθό, στους ηλεκτροτεχνίτες ειδικότητας Τ4/Α, Τ4/Β και Τ4/Γ, καθώς και σε εκείνους εκ των κατηγοριών Τ3 και Τ1 οι οποίοι εργάζονται από κοινού µε τους παραπάνω τεχνίτες σε συνεργεία επί τόπου των έργων. Από την υπόψη ρύθµιση εξαιρούνται όσοι από τους παραπάνω υπάγονται στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα ή λαµβάνουν το επίδοµα ΚΣΠ. Οι µηνιαίες οικονοµικές διαφορές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% καταβάλλονται από και αυτές που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο ποσοστό 8% από Από το Επίδοµα Τεχνικού Προσωπικού ΚΣΠ και Λιγνιτωρυχείων αυξάνεται από 35% σε 37% και από από 37% σε 40%. 6. Από επεκτείνεται το Επίδοµα Τεχνικού Προσωπικού ΚΣΠ και Λιγνιτωρυχείων, όπως διαµορφώνεται στην προηγούµενη παραγρ. 5, και στο αντίστοιχο προσωπικό των ΑΣΠ - ΤΣΠ, µετονοµαζόµενο σε "Επίδοµα Τεχνικού Προσωπικού ΚΣΠ, ΑΣΠ και Λιγνιτωρυχείων", µε τους όρους και προϋποθέσεις που τούτο χορηγείται µέχρι σήµερα µε συµψηφισµό του ήδη χορηγούµενου επιδόµατος "Ειδικών Συνθηκών Εργασίας Ηλεκ/κών ικτύων ιανοµής 10%". Οι µηνιαίες οικονοµικές διαφορές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% καταβάλλονται από και αυτές που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο ποσοστό 20% από Από επεκτείνεται το Επίδοµα Τεχνικού Προσωπικού ΚΣΠ, ΑΣΠ - ΤΣΠ και Λιγνιτωρυχείων, όπως αυτό διαµορφώνεται στην προηγούµενη παραγρ. 5, και στους εργαζόµενους στα κλιµάκια της ΕΜ που εδρεύουν στο ΚΥΤ Καρδιάς, λόγω γειτνίασης (όµορο) µε τον ΑΗΣ Καρδιάς, µε τους όρους και προϋποθέσεις που τούτο χορηγείται µέχρι σήµερα. 8. Αυξάνονται τα επιδόµατα που χορηγούνται στους ΓΥ5, ΓΥ4, και ΓΥ3, των ΚΣΠ, ΑΣΠ - ΤΣΠ, Λιγνιτωρυχείων ως εξής: α. Από 10% σε 20% για τους εργαζόµενους στους ΑΣΠ - ΤΣΠ. β. Από 15% σε 25% για τους εργαζόµενους στους ΚΣΠ. γ. Από 25% σε 35% για τους εργαζόµενους στα Λιγνιτωρυχεία.

3 Οι µηνιαίες οικονοµικές διαφορές καταβάλλονται ως εξής : Από 1/4/955 % και Από 1/1/965 % 9. Το επίδοµα τεχνικού προσωπικού Κ.Σ. Παραγωγής που χορηγείται στους εργαζόµενους του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε την ΕΣΣΕ/82 (Κεφ. παρ. 5.2) αυξάνεται από σε 20% και από σε 25% καταργουµένων των λοιπών ρυθµίσεων της παραγράφου αυτής. 10. Από 1/4/95 αυξάνεται το Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας Ηλεκ/τών Εναερίων Γραµµών Μεταφοράς από 1% σε 1,5% και από 1/7/95 σε 2% στο µισθό του µ.κ.12 και επεκτείνεται σε εκείνους των κατηγοριών Τ3 και Τ1 οι οποίοι εργάζονται σε κοινά συνεργεία επί τόπου των έργων και χορηγείται µε τους όρους και προϋποθέσεις που αυτό χορηγείται µέχρι σήµερα. 11. Η προσαύξηση της αµοιβής λόγω νυχτερινής εργασίας αναπροσαρµόζεται από 1/4/95 από 0,35 σε 0,365, από 1/7/95 σε 0,380 και από 1/1/96 σε 0, Οι συµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι στα πλαίσια της παρ. 3 της ΕΣΣΕ / 94 η Επιχείρηση θα εξετάσει την αντιµετώπιση αιτηµάτων συλλόγων - µελών της ΓΕΝΟΠ - ΕΗ που σχετίζονται µε αποφάσεις.σ, πρακτικά συµφιλίωσης, θετικές γνωµοδοτήσεις κ.λ.π. 13. Με την υπογραφή κάθε ΕΣΣΕ µε οικονοµικό περιεχόµενο θα παρακρατεί εφεξής εφάπαξ υπέρ της ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ ποσοστό 2% στις συνολικές αποδοχές τον πρώτο µήνα κάθε µισθωτού, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής κάθε ΕΣΣΕ, για την αντιµετώπιση θεµάτων επιµόρφωσης, εκπαίδευσης και κοινωνικών δραστηριοτήτων και για λόγους ίσης µεταχείρισης και συµµετοχής των εργαζοµένων στα οφέλη που προκύπτουν από τις σχετικές ΕΣΣΕ. 14. Αντίστοιχες µε τις παραπάνω ρυθµίσεις θα ισχύσουν και για το µισθολογικό σύστηµα του προσωπικού ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα αναλόγως εφαρµοζόµενα. Β. ΘΕΣΜΙΚΑ 1. Τροποποιείται η παραγρ. 4 Β4 του άρθρου 4 του ΚΚΠ/ ΕΗ και η κατηγορία "Τ3 - Τεχνολόγοι - Μηχανικοί " µετονοµάζεται σε "Τ3 - Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) " (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.. 388/89).

4 2. Συµπληρώνοντας το Κεφάλαιο ΣΤ της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΗ , αναφορικά µε τη σύνθεση των υπό συγκρότηση προβλεπόµενων Οµάδων Εργασίας, συµφωνούνται τα εξής: α. Οι Συντονιστές των οικείων Οµάδων Εργασίας, ορίζονται υπό το Γενικό ιευθυντή κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές δυνατότητες. β. Οι Βοηθοί Γενικοί ιευθυντές εκπροσωπούνται στις υπόψη Οµάδες από διευθυντικά ή άλλα στελέχη τα οποία ορίζονται εκάστοτε από αυτούς. 3. Η ΕΗ αναλαµβάνει την υποχρέωση να προχωρήσει σταδιακά στη δηµιουργία κέντρων αναψυχής και παραθερισµού ή να συµβληθεί µε ξενοδοχειακές µονάδες για την ανάπτυξη κοινωνικών προγραµµάτων για το προσωπικό της. Η δαπάνη των προγραµµάτων αυτών συµφωνείται να καταβάλλεται κατά 2/3 από την Επιχείρηση και κατά το 1/3 από τους συµµετέχοντες µισθωτούς. Η εφαρµογή του προγράµµατος κοινωνικής αναψυχής και ο καθορισµός των σχετικών διαδικασιών θα αρχίσει µέσα στο Η ΕΗ αποδέχεται να παραχωρήσει στη ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ τη χρήση ιδιόκτητων εκτάσεων και χώρων που δεν χρησιµοποιούνται από την Επιχείρηση για υπηρεσιακές της ανάγκες, προκειµένου να αξιοποιηθούν από τη ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ για την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων. 5. Μισθωτοί που λόγω κοινωνικής δράσης κάνουν χρήση ειδικών αδειών προβλεπόµενων από τον ΚΚΠ/ ΕΗ ή άλλων ρυθµίσεων και δεν αξιολογούνται βαθµολογικά από τους προϊστάµενους, βαθµολογούνται µε τη µέση προαγώγιµη βαθµολογία της κατηγορίας τους προκειµένου να συµµετέχουν κανονικά στις διαδικασίες κρίσεων για µισθολογική προαγωγή και αναθέσεις καθηκόντων. 6. Η ιοίκηση θα µεριµνήσει για την ενίσχυση των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του προσωπικού που αναπτύσσονται µέσα από τη ΓΕΝΟΠ, το ΚΕΣ, ΤΕΣ, το Φυσιολατρικό Σύλλογο της ΕΗ και Πολιτιστικές Λέσχες των εργαζοµένων. 7. Για την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων, την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και τη σταδιακή προσαρµογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να αντιµετωπίσουν άµεσα το

5 αίτηµα της ενοποίησης των οδηγών όλων των ειδικοτήτων σε ενιαία κατηγορία, στα πλαίσια συλλογικής διαπραγµάτευσης σε συνεργασία µε το ΣΕΟΑ. 8. Με στόχο την ουσιαστική συµµετοχή του Συνδικαλιστικού Κινήµατος συµφωνείται να εξεταστεί από κοινού η προώθηση ρύθµισης συµµετοχής του εκπροσώπου της ΑΣΟΠ στο Συµβούλιο ιεύθυνσης (που ήδη συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου) όπως και η συµµετοχή εκπροσώπων στις επιτροπές αποσφράγισης και αξιολόγησης έργων, προµηθειών κ.λ.π. 9. Ρητά συµφωνείται ότι τα δύο µέρη δεσµεύονται να µελετήσουν από κοινού µε εκπροσώπους τους και να εκπονήσουν σχέδια νέου ΚΚΠ/ ΕΗ νέου µισθολογίου και νέου ΕΚΦΑ µέχρι τέλος του 1995 µε στόχο να αποτελέσουν αντικείµενο Ειδικής Σύµβασης. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο ΚΚΠ/ ΕΗ και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΗ των προηγούµενων ετών, κατά το µέτρο που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ΕΣΣΕ. 2. Οι ρυθµίσεις της παρούσας ΕΣΣΕ δεν καταλαµβάνουν το έκτακτο ηµεροµίσθιο προσωπικό, που δε διέπονται από τις διατάξεις του ΚΚΠ/ ΕΗ. 3. Κάθε θέµα που θα προκύψει από την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας ΕΣΣΕ, ρυθµίζεται µε απόφαση του Γενικού ιευθυντή, που εκδίδεται µετά από γνώµη της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού (ΑΣΟΠ/ ΕΗ), η οποία θα διατυπώνει µέσα σε τακτή ηµεροµηνία που δε θα υπερβαίνει τον ένα µήνα. 4. Οι ρυθµίσεις του Κεφ. Α της παρούσας ΕΣΣΕ που ολοκληρώνονται µετά το 1995, θα ληφθούν υπόψη στις µελλοντικές συµφωνίες, συλλογικές συµβάσεις εργασίας και λοιπές ρυθµίσεις. Η παρούσα ΕΣΣΕ καταρτίζεται, κατά νόµο, σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία ανά ένα πήραν τα συµβαλλόµενα µέρη και το τρίτο κατατίθεται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

6 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο εκπρόσωπος της ΕΗ Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων Σ. ΒΛΑΧΟΣ Α. ΤΣΩΛΗΣ Λ. ΜΑΡΗΣ Αναπληρωτής Γενικός Πρόεδρος Γεν. Γραµµατέας ιευθυντής ΓΕΝΟΠ / ΕΗ ΓΕΝΟΠ / ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, και του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 27 του Σεπτέµβρη 1983, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε.

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Στην Αθήνα σήμερα την 27.02.2015 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Α. ΖΕΡΒΟΥ Προέδρου & Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997 Στην Αθήνα σήμερα, την 2α Σεπτεμβρίου 1997, οι υπογεγραμμένοι αφενός Κωνσταντίνος Σταμούλης - Υποδιοικητής και Θωμάς Πλιάκος - Διευθυντής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών F Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Ε.Κ.ΕΦ.Ε. «ηµόκριτος» Έκδοση 1.0 Αθήνα, Ιανουάριος 2007 ΕΚΕΦΕ Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. 1. Ο νόµος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη,

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και (Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν.2874/2000 που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2004, οι υπογεγραμμένοι αφενός: Ιωάννης Πεχλιβανίδης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας. (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Οδηγός Εργασιακών Θεμάτων Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις

Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1: 1. Η 3η εκεµβρίου κάθε έτους ορίζεται Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2.

Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2. Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) Άρθρο πρώτο 1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών µηχανηµάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου ΝΟΜΟΣ: 1876/90 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 27/Α/8-3-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα