ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ"

Transcript

1 ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Απξίιηνο 2012 Γηεύζπλζε Σαρπδξνκείσλ ΔΔΣΣ

2 Πεξηερόκελα Παξνπζίαζεο Δθαξκνγή GIS Ταρπδξνκείσλ Νέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηα ηαρπδξνκεία Νέεο εθαξκνγέο γηα ηαρπδξνκηθή εμππεξέηεζε Αζθαιήο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία

3 Δθαξκνγή GIS ηαρπδξνκείσλ Η εθαξκνγή αλαπηύρζεθε από ηε Γηεύζπλζε Σαρπδξνκείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηεο ΔΔΣΣ. Η εθαξκνγή βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ, ζην εηθνλίδην κε ηίηιν: «Βξείηε ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο» ην ράξηε ηεο εθαξκνγήο απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο ησλ: Καηαζηεκάησλ θαη Πξαθηνξείσλ ΔΛΤΑ Καηαζηεκάησλ εηαηξεηώλ ηαρπκεηαθνξώλ Γξακκαηνζπξίδσλ

4

5 Δθαξκνγή GIS ηαρπδξνκείσλ «Βξείηε ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο» (1/3) Μειινληηθά ζα πξνζηεζνύλ: νη ζέζεηο ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ θαη νη πεξηνρέο πνπ εμαηξνύληαη από ηελ 5λζήκεξε ηαρπδξνκηθή εμππεξέηεζε Σα εηθνλίδηα πάλσ ζην ράξηε πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα: ηελ επσλπκία ηνπ θαηαζηήκαηνο ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλό ηνπ Μειινληηθά ζα δίλεηαη ε πιεξνθνξία γηα ην πνηα δίθηπα εηαηξεηώλ ηαρπκεηαθνξώλ απηά εμππεξεηνύλ.

6 Δθαξκνγή GIS ηαρπδξνκείσλ «Βξείηε ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο» (2/3) Τξόπνη αλαδήηεζεο ζεκείνπ ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο κέζσ: ηαρπδξνκηθήο δηεύζπλζεο, όπσο νδόο θαη αξηζκόο, ή κε ην όλνκα ηεο πεξηνρήο ή ηεο πόιεο εξγαιείσλ πινήγεζεο ζην ράξηε κέζσ ηεο επσλπκίαο ή δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξώλ (κειινληηθά)

7

8

9 Δθαξκνγή GIS ηαρπδξνκείσλ «Βξείηε ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο» (3/3) Γπλαηόηεηα γηα δηνξζώζεηο αλαθνξά ζθάικαηνο εηζαγσγή λέαο επηρείξεζεο ε δηόξζσζε ή ε πξνζζήθε γίλεηαη κεηά από έιεγρν από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔΤΤ

10

11

12 Νέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηα ηαρπδξνκεία Φεθηαθό γξακκαηόζεκν εθαξκνγή ηεο Post Denmark δηαζέζηκε 24 ώξεο ην 24σξν απνζηνιή SMS από ηνλ πειάηε πξνο ηελ Post Denmark ιήςε απαληεηηθνύ SMS, κεηά από κεξηθά ιεπηά, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ελλεα-ςήθην θσδηθό ν θσδηθόο αλαγξάθεηαη ζηελ πάλσ δεμηά πιεπξά ηνπ θαθέινπ αληί γξακκαηνζήκνπ ρξέσζε ινγαξηαζκνύ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ ζπλδξνκεηή αληίζηνηρε εθαξκνγή γηα ην i-phone θαη ην android κε ρξέσζε ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ ή πηζησηηθήο θάξηαο

13 Νέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηα ηαρπδξνκεία Παξάδεηγκα θαθέινπ κε ςεθηαθό γξακκαηόζεκν κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ PDK TO: EETT 60 KIFISSIAS AV. P.C , MAROUSSI GREECE 13

14 Νέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηα ηαρπδξνκεία Φεθηαθό γξακκαηνθηβώηην Δθαξκνγή ηεο Swiss Post Πειάηεο «ελ θηλήζεη» Ηιεθηξνληθή απνζηνιή ηεο εμσηεξηθήο όςεο ηνπ θαθέινπ κεηά από ςεθηαθή ζάξσζε (scanning) ζην θηλεηό ηειέθσλν ή ζην θνξεηό ππνινγηζηή ηνπ πειάηε Σηε ζπλέρεηα ςεθηαθή ζάξσζε θαη απνζηνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ πειάηε εθ όζνλ απηόο ην επηζπκεί

15 Νέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηα ηαρπδξνκεία Πξνζαξκνζκέλε Δθεκεξίδα Υπεξεζία ηεο Swiss Post (customised newspaper) O ζπλδξνκεηήο επηιέγεη άξζξα από κία ιίζηα 30 εθδόζεσλ Οη εθεκεξίδεο κε ην επηιεγκέλν πεξηερόκελν εθηππώλνληαη από ηε Swiss Post θαη παξαδίδνληαη ζηνπο αλαγλώζηεο ησλ ππνζηεξηδόκελσλ πεξηνρώλ Μειινληηθά ζα ππάξρεη δηαδηθηπαθή έθδνζε δηαζέζηκε πξνο όινπο κέζσ θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ

16 Νέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηα ηαρπδξνκεία Camera phone postcards Λήςε θσηνγξαθηώλ κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, iphone ή android απνζηνιή ηεο θσηνγξαθίαο καδί κε έλα κηθξό θείκελν θαη ηα ζηνηρεία παξαιήπηε πξνο έλα εθηππσηηθό θέληξν εθηύπσζε σο θαξη-πνζηάι θαη απνζηνιή πξνο ηνλ επηζπκεηό παξαιήπηε κε ρακειό θόζηνο Φσξίο ρξήζε γξακκαηνζήκνπ ή γξακκαηνθηβσηίνπ

17 Νέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηα ηαρπδξνκεία Τβξηδηθό ηαρπδξνκείν ην πεξηερόκελν ησλ επηζηνιώλ απνζηέιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή καδί κε ηνλ θαηάινγν παξαιεπηώλ ζε θέληξν ππνδνρήο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο εθεί κεηαηξέπεηαη ζε θπζηθέο επηζηνιέο πνπ ηαρπδξνκνύληαη πξνο ηνπο παξαιήπηεο ηελ ππεξεζία ρξεζηκνπνηνύλ εηαηξείεο, ηξάπεδεο, δεκόζηεο ππεξεζίεο γηα δηαθίλεζε εγγξάθσλ επηηπγράλεηαη εμνηθνλόκεζε αλζξσπνσξώλ, κείσζε ηνπ απνηππώκαηνο άλζξαθα, κείσζε δηεζλώλ ηαρπδξνκηθώλ εμόδσλ

18 Νέεο εθαξκνγέο ζηελ ηαρπδξνκηθή εμππεξέηεζε Κσδηθόο γξήγνξεο απόθξηζεο (Quick Response ή QR code) ή δηζδηάζηαηνο θσδηθόο πεξηέρεη πνιύ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από ηνλ απιό γξακκηθό θσδηθό (barcode) είλαη αλαγλώζηκνο από ηα έμππλα θηλεηά ησλ θαηαλαισηώλ κε ρξήζε θαηάιιειεο εθαξκνγήο Όηαλ πεξηέρεηαη ζε θάξηεο, γξάκκαηα ή θαθέινπο κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε πξνζθνξέο πξνο ηνλ θαηαλαισηή, δηαθήκηζε ή πξνώζεζε πξντόλησλ, πεξηερόκελν εθπαηδεπηηθνύ ή εκπνξηθνύ ζθνπνύ κε ζύλδεζε ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο

19 Νέεο εθαξκνγέο ζηελ ηαρπδξνκηθή εμππεξέηεζε «Έμππλα» γξακκαηνθηβώηηα (postal logistics) Σπζηήκαηα γξακκαηνθηβσηίσλ εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν ινγηζκηθό γηα λα ιεηηνπξγνύλ σο ζεκεία απηό-εμππεξέηεζεο θαη one-stop shopping εμαζθαιίδνπλ αζθαιή θαη νηθνλνκηθή απόζεζε θαη παξαιαβή ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ όιν ην 24σξν 7εκέξεο ηελ εβδνκάδα ηνπνζεηνύληαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, ζε εκπνξηθά θέληξα, ζε επηρεηξήζεηο θαη ηαρπδξνκεία γηα αγνξέο κέζσ δηαδηθηύνπ, θαη κε εγγξαθή ζε θαηάιιειε ππεξεζία, ν ζπλδξνκεηήο εηδνπνηείηαη κέζσ γηα ηελ άθημε ηεο παξαγγειίαο ηνπ ζην πιεζηέζηεξν «έμππλν» γξακκαηνθηβώηην

20 Νέεο εθαξκνγέο ζηελ ηαρπδξνκηθή εμππεξέηεζε Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο κέζσ ςεθηαθήο ηειεόξαζεο Χεθηαθή ηειεόξαζε κέζσ ησλ Κξναηηθώλ Ταρπδξνκείσλ (10-εηήο ζπλεξγαζία κεηαμύ Croatian Post θαη Oiv) Τν ςεθηαθό ζήκα θαιύπηεη ην 95%ηεο επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξναηίαο θαη δελ απαηηείηαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, κόλν εηδηθή ζπζθεπή αλά ζπλδξνκεηή από ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα Με ηελ θαηλνηόκν ππεξεζία ηνπ εηθνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (virtual post office) νη ζπλδξνκεηέο ειέγρνπλ κέζσ ηεο ζπζθεπήο ηεο ηειεόξαζεο ηελ ιεθζείζα αιιεινγξαθία ηνπο θη επηιέγνπλ απηή πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ ζε θπζηθή κνξθή

21 Αζθαιήο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία Τπεξεζία D λέα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ηεο Γεξκαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε από ηελ νηθνλνκία, ηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο (D Act 2011) ζπλδπάδεη ηελ αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα εκπηζηεπηηθή θαη πηζηνπνηεκέλε δηαλνκή εγγξάθσλ ζην δηαδίθηπν ζεκαληηθή γηα ρξνλν-θξίζηκα έγγξαθα, όπσο απηά πνπ έρνπλ πξνζεζκία απάληεζεο o λόκνο D Act νξίδεη απζηεξή δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο γηα ηνπο παξόρνπο D . Η αζθαιήο κεηαθνξά ησλ De- Mails από ηνλ έλα πάξνρν ζηνλ άιιν πάξνρν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά.

22 Αζθαιήο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία D δηεπζύλζεηο γηα ηδηώηεο Mycompany.de ππν-ρώξνη (sub-domains) γηα εηαηξηθνύο πειάηεο ιεηηνπξγία γξακκαηνθηβσηίνπ γηα νκάδεο δηεπζύλζεσλ d ππαιιήισλ εηαηξεηώλ

23 Αζθαιήο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία Τπεξεζία E-Post Brief Τηκή ίδηα κε απηή ελόο παξαδνζηαθνύ γξάκκαηνο Ο ινγαξηαζκόο ελεξγνπνηείηαη κεηά από ηαπηνπνίεζε ηνπ αηηνύληα κέζσ δηαβαηεξίνπ ή ηαπηόηεηαο ζε θαηάζηεκα ηεο Deutsche Post Δπηινγή ηνπ ρξήζηε γηα ειεθηξνληθή παξάδνζε ζε έλαλ άιιν ινγαξηαζκό E-Postbrief ή γηα εθηύπσζε από ηελ Deutsche Post θαη παξάδνζε από ηνλ ηαρπδξόκν Σπζηεκέλεο επηζηνιέο ή έγρξσκεο εθηππώζεηο ρξεώλνληαη επηπιένλ Γηαλνκή εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ κηζζνδνζίαο ειεθηξνληθά ή κε πβξηδηθό ηξόπν, ηαρύηεηα ζηε γξαπηή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο

24 Αζθαιήο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία Γηαδηθηπαθόο ρώξνο.post από ηε UPU ην πην θαηλνηόκν έξγν ηεο UPU δηθηπαθόο ρώξνο πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο πνπ ζα ειέγρεηαη από ηα ηαρπδξνκεία θαη ηε UPU κε state-of-the-art αζθάιεηα ε πηζηνπνίεζε πξνζώπσλ θαη εηαηξεηώλ ζα γίλεηαη από ηα ηαρπδξνκεία ερεκύζεηα θαη εκπηζηνζύλε ζηελ επηθνηλσλία, εθάκηιιε απηήο ηνπ θπζηθνύ ηαρπδξνκείνπ ή ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθόξκαο ηνλ Σεπηέκβξην/ Οθηώβξην 2012

25 Αζθαιήο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία Πιενλεθηήκαηα Σεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ζηελ θαηαλάισζε ράξηνπ Σεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ γηαηί δελ απαηηείηαη: εθηύπσζε εγγξάθσλ ηνπνζέηεζε εγγξάθσλ ζε θάθειν, αλαδήηεζε γξακκαηνζήκνπ θαη κεηάβαζε ζε ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα Σεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο δηαθίλεζεο ηαρπδξνκείνπ (Deutsche Post: έσο θαη 60%)

26 Αζθαιήο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ην κέιινλ d .de e- postbrief. postal mail.com?.gr

27 Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο Γξ. Κιεηώ Καιιηκάλε

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής

ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής Σάββαο Γάλδνινο Γεληθόο Γηεπζπληήο Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ H Ταρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ Απειεπζέξσζε: Νέα δεδνκέλα, λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα