ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαγδαληνή Φαχουρίδου, Πρωτοδίκη και Παντελή Μποροδήµο, έµµισθο Πάρεδρο -Εισηγητή και από την Γραµµατέα Ζωή Παπαδοπούλου. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριο του την 7η Ιουνίου 2011 για να δικάσει, την µε αριθµό κατάθεσης 22752/ αγωγή, µε αντικείµενο την διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, µεταξύ: ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Ι. Π. του Θ., κατοίκου Θ., οδός Π. 8, ο οποίος παραστάθηκε µετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Νικολάου Καραγιαννακίδη {AM 7544), που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Μ. Α., σύζυγος Μ., κάτοικος Ο., Α. και 2) Α. Α. του Μ., κάτοικος θ., που παραστάθηκαν η 1η δια και 2η µετά της πληρεξουσίου δικηγόρου τους Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου (A.M. 6120). ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 939, 941, 942 και 943 του ΑΚ προκύπτει ότι χορηγείται στους δανειστές ένδικο βοήθηµα προς διάρρηξη των επιβλαβών γι' αυτούς απαλλοτριωτικών πράξεων του οφειλέτη τους, εφόσον η υπολειπόµενη περιουσία του τελευταίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των, κατ' αυτού, απαιτήσεων τους. Ενάγων είναι εκείνος που έχει την ιδιότητα του δανειστή κατά το χρόνο που επιχειρείται η απαλλοτριωτική δικαιοπραξία, έστω και αν η απαίτηση του τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσµία, απαιτείται δηλαδή µέχρι του χρόνου της απαλλοτριώσεως να έχουν συντελεσθεί τα παραγωγικά γεγονότα της απαιτήσεως του, επί πλέον δε αυτή πρέπει να έχει καταστεί και ληξιπρόθεσµη κατά τη συζήτηση της αγωγής (ΟλΑΠ 709/1974, ΝοΒ , ΑΠ 602/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟ5, 1482/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟδ,). Ως απαλλοτρίωση εκ µέρους του οφειλέτη προς τρίτο νοείται κάθε σοβαρή και ηθεληµένη (µη εικονική) διάθεση, εκποίηση, αλλοίωση, ή παραίτηση, που επιφέρουν µείωση της υπέγγυας στους δανειστές περιουσίας, ανεξάρτητα αν έγινε µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Ειδικότερα νοείται η µεταβίβαση, η αλλοίωση προς το χειρότερο, η επιβάρυνση και η κατάργηση ενοχικού ή εµπραγµάτου δικαιώµατος του οφειλέτη (Π.Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο τοµ. Ι, 2002, σελ. 726, ΕφΘεσ 656/2005, δηµ. Νόµος). Περαιτέρω, για τη διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως, απαιτείται 1) αυτή να έγινε από τον οφειλέτη, 2) µε πρόθεση βλάβης του δανειστή, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτός γνωρίζει ότι µε την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει

2 Σελίδα 2 από 5 σε τέτοια οικονοµική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του αποµένει να µην αρκεί για την ικανοποίηση του δανειστή και το αποδέχεται, 3) να υπάρχει βλάβη των δανειστών ενόψει της ανυπαρξίας άλλης εµφανούς ικανής περιουσίας, οπότε η αφερεγγυότητα του οφειλέτη πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο έγερσης της αγωγής, που είναι ο κρίσιµος χρόνος για τον προσδιορισµό της βλάβης του δανειστή και 4) γνώση του τρίτου (προς τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση), της προθέσεως του απαλλοτριώσαντος προς βλάβη του δανειστή του, η οποία (γνώση) δεν απαιτείται σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από χαριστική αιτία κατά το άρθρο 942 του ΑΚ (ΑΠ 602/2005 ό.π.). Τέτοιου είδους απαλλοτρίωση είναι και αυτή που γίνεται λόγω δωρεάς. Κατά τα λοιπά η εκ του άρθρου 939 ΑΚ αγωγή, η οποία είναι διαπλαστική και δεν υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήµου, ως ανεπίδεκτη χρηµατικής αποτίµησης, υπάγεται στην αρµοδιότητα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, της γενικής δωσιδικίας του ή των εναγοµένων, αφού µπορεί να εγερθεί κατά αµφοτέρων των καταδολιευτικών συναλλαγέντων, δηλαδή κατά του οφειλέτη και του τρίτου, οι οποίοι συνδέονται µε το δεσµό της αναγκαστικής παθητικής οµοδικίας, διότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι νοητή η έκδοση αντίθετων αποφάσεων απέναντι στους οµόδικους αυτούς (ΑΠ 554/2005, ΤΝΠ ΝΟΜΟ3, ΑΠ 31/1993 ΝοΒ 41, σ. 1082). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 939 και 943 του ΑΚ προκύπτει ότι η µε αυτές θεσπιζόµενη διάρρηξη των απαλλοτριώσεων, που έγιναν από τους οφειλέτες προς βλάβη των δανειστών τους, επέρχεται κατά τόσο µόνον, καθόσον ζηµιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτρίωσης, δηλαδή κατά το µέρος της, που απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτηση του, η οποία διαφορετικά δεν µπορεί να ικανοποιηθεί (βλ. ΕφΠατρ 1062/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 479/2005, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ενόψει δε του ότι η εξεύρεση αυτού του µέρους εξαρτάται από τη σχέση του ποσού της απαιτήσεως, που πρέπει να ικανοποιηθεί, προς το ποσό της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, που απαλλοτριώθηκε κατά την άσκηση της αγωγής, πρέπει, για το κατά το άρθρο 216 ΚΠολ ορισµένο της, τα ποσά αυτά να αναφέρονται σε αυτήν. Συγκεκριµένα πρέπει να αναφέρονται σε αυτήν, εκτός από την αξίωση του δανειστή, και η αξία του αντικειµένου της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, ώστε, σε περίπτωση που η αξία του δευτέρου είναι µεγαλύτερη από την αξία της απαίτησης, να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ποσοστό του, που θα αντιστοιχεί στην απαίτηση (ΑΠ 2200/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρωτθεσ 2634/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 249 ΚΠολ, "αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή εν µέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία µιας έννοµης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη µιας δικαιοπραξίας που συνιστά αντικείµενο άλλης δίκης εκκρεµούς, σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζήτηµα που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο µπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εωσότου περατωθεί τελεσίδικα ή αµετάκλητα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη διοικητική αρχή απόφαση που δεν θα µπορεί να προσβληθεί. Αν η διοικητική αρχή δεν έχει ακόµη ασχοληθεί µε την υπόθεση, το δικαστήριο ορίζει προθεσµία, µέσα στην οποία ο διάδικος, οφείλει να προκαλέσει µε αίτηση την ενέργεια της αρχής". Παρά τη γραµµατική διατύπωση της ανωτέρω διατάξεως, η οποία αναφέρεται σε αναβολή της συζητήσεως, πρόκειται ενταύθα περί αναστολής της δίκης (ΑΠ 263/2008, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφθες 673/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Από

3 Σελίδα 3 από 5 τη διατύπωση και την έννοια της διατάξεως αυτής, που έχει θεσπισθεί για να αποφεύγεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων και για την εναρµόνιση της δικαστικής κρίσης σχετικά µε το ίδιο ζήτηµα ή από άλλο λόγο, ώστε να επιτευχθεί η ορθή εκτίµηση της διαφοράς (ΕφΘες 673/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 2066/1984 ΝοΒ 33,1161, ΕφΑΘ 370/1993 Ελλ νη 1994,492) και η κατά ταυτόσηµο τρόπο επίλυση αυτής ή αξιώσεως που γενεσιουργό αιτία έχουν την (ήδη παραλλήλου κρινοµένη ενώπιον άλλου δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής) διαφορά αυτήν, και εντεύθεν να διασφαλιστεί το κύρος της δικαιοσύνης, αλλά και για την οικονοµία της δίκης, προκύπτει ότι, εναπόκειται στη διακριτική εξουσία του δικαστηρίου να διατάξει την αναστολή ή να προχωρήσει περαιτέρω στην έρευνα της διαφοράς, όταν για το ίδιο θέµα υπάρχει άλλη πολιτική δίκη εκκρεµής ενώπιον του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου, ανεξαρτήτως βαθµού, µεταξύ των αυτών ή διαφόρων προσώπων. Άλλωστε, η ευχέρεια του δικαστηρίου, υπάρχει και όταν η διάγνωση της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εξαρτάται ολικά ή µερικά από την επίλυση κάποιου ζητήµατος το οποίο αποτελεί αντικείµενο άλλης δίκης ενώπιον του αυτού ή άλλου δικαστηρίου ανεξαρτήτως βαθµού, µεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών προσώπων και εµφανίζεται ως προδικαστικό ζήτηµα αυτής, δηλαδή, συναρτάται µε κάποια έννοµη σχέση, η οποία συνιστά προϋπόθεση για τη γέννηση ή την εξακολούθηση της ισχύος του επίδικου δικαιώµατος και προβλέπεται ακόµα ότι αυτή η αυτοτελής στη δεύτερη δίκη διάγνωση του προδικαστικού ζητήµατος θα γίνει ταχύτερα και ασφαλέστερα και έτσι θα συντελέσει στη διευκόλυνση ή επιτάχυνση της πορείας της δίκης που θα πρέπει να αναβληθεί (ΕφΘες 673/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Στην προκειµένη περίπτωση η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι έχει ληξιπρόθεσµη απαίτηση κατά της δεύτερης των εναγοµένων, η οποία είναι οµόρρυθµη εταίρος των υπό εκκαθάριση εταιριών «Α. Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «Α. Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Ότι στις παραπάνω εταιρίες ο ενάγων δάνεισε µε προφορική σύµβαση συνολικά το ποσό των ευρώ και συγκεκριµένα στην εταιρία «Α. Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» δάνεισε στις το ποσό των ευρώ, ενώ στην εταιρία «Α. Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε» δάνεισε στις το ποσό των ευρώ, προκειµένου να πληρώσουν οι εταιρίες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Ι.Κ.Α., µε τη συµφωνία τα δάνεια να αποπληρωθούν στις Ότι η δεύτερη εναγόµενη στις , δηλαδή σε χρόνο που γνώριζε ότι ήταν γεννηµένες οι ως άνω αναφερόµενες οφειλές των εταιριών των οποίων ήταν οµόρρυθµο µέλος, προς τον ενάγοντα, δυνάµει του υπ' αριθµ. 3249/2008 συµβολαίου δωρεάς της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κ. Π., δώρισε και µεταβίβασε στην 1η εναγόµενη, µητέρα της, το αναλυτικά στην αγωγή περιγραφόµενο διαµέρισµα στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, αξίας ευρώ. Ότι η µεταβίβαση του ακινήτου αυτού έγινε από την δεύτερη εναγόµενη µε σκοπό βλάβης του ενάγοντος και συγκεκριµένα προκειµένου να µην ικανοποιηθεί η παραπάνω ληξιπρόθεσµη απαίτηση του, ενώ λόγω του ότι η µεταβίβαση έγινε για χαριστική αιτία δεν απαιτείται η γνώση της 1ης εναγόµενης µητέρας της, η οποία όµως λόγω της στενής συγγενικής τους σχέσεις γνώριζε το σκοπό της δεύτερης εναγόµενης. Ότι η δεύτερη εναγόµενη στις προχώρησε στην καταγγελία των ως άνω εταιριών, οι οποίες έκτοτε λύθηκαν και τελούν σε εκκαθάριση. Ότι ήδη ο ενάγων έχει ασκήσει κατά της υπό εκκαθάριση πλέον εταιρίας «Α. Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε. και

4 Σελίδα 4 από 5 των οµόρρυθµων εταίρων της ευθυνόµενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, την υπ'αρίθµ. 5425/2008 αγωγή απόδοσης του ως άνω δανείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και την υπ'αρίθµ /2008 όµοια αγωγή κατά της άλλης εταιρίας «Α. Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και των οµόρρυθµων εταίρων της, ευθυνόµενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Με βάση τα παραπάνω, ο ενάγων ζητά να διαρρηχθεί η παραπάνω απαλλοτριωτική δικαιοπραξία που πραγµατοποιήθηκε µε το υπ'αρίθµ. 3249/2008 συµβόλαιο δωρεάς της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κ. Π., ως καταδολιευτική. Τέλος, ο ενάγων ζητά να καταδικασθούν οι εναγόµενες στη δικαστική δαπάνη του και στην αµοιβή του δικηγόρου του. Με το ως άνω περιεχόµενο και αίτηµα η αγωγή αρµοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον και παραδεκτώς εισάγεται στο παρόν δικαστήριο µε την προκειµένη τακτική διαδικασία (άρθρα 18 αριθµ. 1 και 22, 37 ΚΠολ ) και είναι ορισµένη και νοµικά βάσιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 939, 942, 943, 496, 498 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 992παρ.1, 76 και 176 ΚΠολ., παρά τις περί του αντιθέτου αντιρρήσεις των εναγοµένων, καθώς, εφόσον γίνει δεκτό ότι είναι υπαρκτή η έννοµη σχέση των αναφερόµενων στην αγωγή δανειακών συµβάσεων, αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες από το συµφωνηθέντα χρόνο απόδοσης του δανείου (δήλη µέρα), ήτοι από τις Εποµένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, εφόσον για το παραδεκτό της συζητήσεως της τηρήθηκε η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 214Α ΚΠολ διαδικασία της απόπειρας συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (βλ. την από δήλωση διαπίστωσης αποτυχίας της απόπειρας συµβιβασµού του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Νικολάου Κσραγιαννακίδη). Από τις καταθέσεις των µαρτύρων των διαδίκων, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του ικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, και από όλα τα έγγραφα που αυτοί επικαλούνται και νόµιµα προσκοµίζουν, άλλα προς απόδειξη και άλλα για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, µερικά εκ των οποίων θα αναφερθούν ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς όµως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του ικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Ο ενάγων έχει καταθέσει την υπ'αρίθµ. 5425/2008 αγωγή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και την υπ'αρίθµ /2008 αγωγή του κατά της άλλης εταιρίας «Α. Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και των οµόρρυθµων εταίρων της, ευθυνόµενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτο δικείου Θεσσαλονίκης (βλ. κυρωµένα αντίγραφα των αγωγών προσκοµιζόµενα µετ επικλήσεως), που έχουν αντικείµενο την απόδοση δανείου. Ήδη επί της υπ'αρίθµ. 5245/2008 αγωγής, εκδόθηκε η υπ'αρίθµ. 2803/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (προσκοµιζόµενη µετ επικλήσεως), η οποία έκανε δεκτή την αγωγή, ενώ η υπ'αρίθµ /2008 αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις και αναµένεται η έκδοση απόφασης. Επί της ως άνω απόφασης του Ειρηνοδικείου η δεύτερη των εναγόµενων έχει ασκήσει την µε αριθµό κατάθεσης 22354/2010 έφεση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (προσκοµιζόµενη µετ'επικλήσεως), της οποίας δικάσιµος ορίστηκε η και η οποία έχει επεκτατικό αποτέλεσµα και για τους λοιπούς οµοδίκους της (άρθ.76παρ.4 ΚΠολ,

5 Σελίδα 5 από 5 βλ. Σ., Η έφεση κατά τον ΚΠολ, σελ. 453). Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι αντικείµενο των ως άνω περιγραφόµενων δικών αποτελεί η ύπαρξη των απαιτήσεων δυνάµει των οποίων ο ενάγων διώκει µε την ένδικη αγωγή του τη διάρρηξη ως καταδολιευτικής της υπ'αρίθ. 3249/2008 δικαιοπραξίας, το δικαστήριο κρίνει ότι, κατά τα διαλαµβανόµενα και στη µείζονα πρόταση, πρέπει να ανασταλεί η εκδίκαση της ένδικης αγωγής, εωσότου περατωθούν τελεσίδικα οι ως άνω δίκες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, δεδοµένου ότι η ύπαρξη της οφειλής συνιστά προδικαστικό ζήτηµα της αγωγής διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΙΚΑΖΕΙ αντιµωλία των διαδίκων. ΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή της εκδίκασης της υπ'αρίθµ. /2008 αγωγής µέχρι την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων επί των υπ'αρίθµ. /2008 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και υπ'αρίθµ. /2008 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αγωγών. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη την 8η Ιουλίου 2011 και δηµοσιεύθηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 20η Ιουλίου Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014

ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014 Σελίδα 1 από 18 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014 Σύνθεση Κατηγορούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Σκοπός του νομοθέτη η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη - Απόρριψη αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152)

36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152) 36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αναγνώριση δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση. Απόφαση διαζυγίου. Ελληνοσοβιετική Σύμβαση δικαστικής συνδρομής. Η εν λόγω Σύμβαση εισάγει μία ρήτρα αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ)

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ) Δικογραφία 2013 215 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ) Χαρίλαου ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο Χριστίνας ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Δικηγόρου, LL.M. Κατά το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215)

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) 16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής.πτωχευτική ικανότηταμικροέμπορος-πρώην έμπορος, συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (1 ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, η οποία ορίστηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 665/2014. (Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών)

Αριθμός αποφάσεως 665/2014. (Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών) ΜΠρΑθ 665/2014 Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων στον ακάλυπτο -. Καταδίκη υπόχρεων από ιδιωτικό συμφωνητικό να συμπράξουν σε συμβολαιογραφική τροποποίηση της σύστασης, προκείμενου να δηλώσουν τη βούληση τους

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός 2 ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Κατηγορίες ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα