Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται."

Transcript

1

2 Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

3

4

5 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 686 (Αριθμός πρακτικού 29) Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Δημόπουλο Νικόλαο, ως Πρόεδρο, Αχλαδιανάκη Εμμανουήλ, Καμπιτάκη Κων/νο, Καραντινό Γιώργο, Κασαπάκη Μιχάλη και Κλάδο Βασίλη. Απόντων των τακτικών μελών κ.κ. Δαγκωνάκη Ευστρατίου, Παρασύρη Γιώργου, Σπιθούρη Βασίλη, Συντυχάκη Μανόλη και Σχοιναράκη Αγγελικής, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 31/10/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ και ώρα μ.μ Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ αριθμ / πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρούσα είναι και η γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Μαρία Σφακιανάκη. Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- Θέμα 12 ο: «Σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2014». Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα εξής : Mε την αριθ.532/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το έτος Η ανωτέρω απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αριθ.πρωτ.33667/ και 36003/ έγγραφα-οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το σχέδιο προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με το αριθ.494/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν. 411/2013) του Υπ. Εσωτερικών και το υπ αριθμ / έγγραφο Τμ.Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δ/νσης Οικ/κών Τοπ.Αυτοδ/σης του Υπ.Εσωτερικών. Η συνοπτική του εικόνα έχει ως εξής : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ε Σ Ο Δ Α 0. Τακτικά ,23 1. Έκτακτα ,20 2. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,09 3. Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,53 4. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων ,00 5. Χρηματικό Υπόλοιπο ,05 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Ε Ξ Ο Δ Α 6. Έξοδα χρήσης ,97 7. Επενδύσεις ,45 8. Πληρωμές, Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις ,68 9. Αποθεματικό ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10

6 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρίσκεται η υπεύθυνη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Δημητράκη Χριστίνα, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα και να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Καμπιτάκης Κων/νος και Κασαπάης Μιχάλης, αναφέρουν ότι διαφωνούν με το θέμα και καταψηφίζουν. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθ.532/2013 απόφασή της με θέμα : 'Eγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν.4172/2013, την ΚΥΑ 30842/ (ΦΕΚ Β 1896) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων 2014», το αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., το αριθμ. πρωτ.33667/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα : Ενσωμάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και το σχετικό με αυτό με αριθ.πρωτ.36003/ έγγραφο του ίδιου Υπουργείου, τις διατάξεις των άρθρων 266, 267 και 72 περίπτ.α παρ.1 του Ν.3852/2010, το υπ αριθμ. 494/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν. 411/2013) του Υπ. Εσωτερικών και το υπ αριθμ / έγγραφο Τμ.Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δ/νσης Οικ/κών Τοπ.Αυτοδ/σης του Υπ.Εσωτερικών. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑ Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α A. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2014, όπως απεικονίζεται αναλυτικά στην παρακάτω εισηγητική έκθεση και την υποβολή του προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σας υποβάλλουμε για ψήφιση το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Ηρακλείου, οικονομικού έτους 2014, που συντάξαμε σύμφωνα με:

7 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ), 2. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ), 3. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2253 Β ) και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β ), 50698/2012 (B 2832) και 47490/ (Β 3390) όμοιες και ισχύει., 4. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1896 Β ) ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους Το υπ αριθμ. 494/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν. 411/2013) του Υπ. Εσωτερικών και το υπ αριθμ / έγγραφο Τμ.Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δ/νσης Οικ/κών Τοπ.Αυτοδ/σης του Υπ.Εσωτερικών. Το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμος, με αντικειμενικότητα και οι προβλέψεις μας να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και γενικά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως επισημαίνεται και στις οδηγίες της υπ αριθμ / προαναφερόμενης Κοινή Υπουργικής Απόφασης. Όσον αφορά στα έσοδα στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσματα των οικονομικών ετών 2012 και 2013 και συγκεκριμένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν. Για τον υπολογισμό των εξόδων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του α 7μηνου του ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ε Σ Ο Δ Α 0. Τακτικά ,23 1. Έκτακτα ,20 2. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,09 3. Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,53 4. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων ,00 5. Χρηματικό Υπόλοιπο ,05 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Ε Ξ Ο Δ Α 6. Έξοδα χρήσης ,97 7. Επενδύσεις ,45 8. Πληρωμές, Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις ,68

8 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ 9. Αποθεματικό ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Για διευκόλυνσή σας θεωρούμε σκόπιμο να σας δώσουμε ορισμένες διευκρινήσεις που αφορούν τη διαίρεση του προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων σύμφωνα με το Ν. 3202/2003. Κ.Α. 0 Κ.Α. 1 Κ.Α. 2 Κ.Α. 3 Κ.Α. 4 Τακτικά Έκτακτα Ε Σ Ο Δ Α Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων Κ.Α. 5 Χρηματικό Υπόλοιπο Κ.Α. 6 Κ.Α. 7 Κ.Α. 8 Κ.Α. 9 Έξοδα χρήσης Επενδύσεις Ε Ξ Ο Δ Α Πληρωμές Π.Ο.Ε - Αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεματικό Επίσης σας παραθέτουμε την νέα διάταξη και κωδικοποίηση των Υπηρεσιών. K.A. 00 K.A. 10. K.A. 15. K.A. 20. K.A. 25. K.A. 30. K.A. 35. K.A. 40. K.A. 45. K.A. 50. Γενικές Υπηρεσίες Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες ΚΕΠ Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Υπηρεσία Ύδρευσης, Αρδευσης, Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Η) Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Υπηρεσία Πρασίνου Υπηρεσία Πολεοδομίας Υπηρεσία Νεκροταφείων Δημοτική Αστυνομία

9 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ K.A. 70. Λοιπές Υπηρεσίες ΜΕΡΟΣ ΕΣΟΔΑ I ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο Μέρος I του σχεδίου προϋπολογισμού απεικονίζονται τα έσοδα τα οποία παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα για την οποία σας δίνουμε ορισμένες διευκρινίσεις: Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τα τακτικά έσοδα ύψους ,23 συμπεριλαμβάνονται στον Κ.Α. 0 και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Στον Κ.Α. 01 «Πρόσοδοι από Aκίνητη περιουσία», προϋπολογίζονται τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων, βοσκήσιμων εκτάσεων, καλλιεργήσιμης γης, δημοτικής αγοράς, από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, και από τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, ύψους , Στον Κ.Α. 02 «Έσοδα από κινητή περιουσία», προϋπολογίστηκαν τα έσοδα από Τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από λοιπές κινητές αξίες (Μερίσματα από μετοχές Μινωικών Γραμμών, ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. Ζαρού), ύψους , Στον Κ.Α. 03 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89), του Δήμου, των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Δημοτικών Ενοτήτων που εισπράττονται από τον Δήμο και τη ΔΕΗ, ύψους ,39. Το παραπάνω ποσό που προϋπολογίζουμε ότι θα εισπραχθεί κατά το οικονομικό έτος 2014 υπολογίσθηκε βάση του ποσού που εισπράχθηκε το οικονομικό έτος 2013 και όχι βάση ποσού που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. 4. Στον Κ.Α. 04 «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών», προϋπολογίστηκαν έσοδα ύψους ,26. Το ποσό αυτό προέρχεται από έσοδα νεκροταφείων (από διάθεση οικογενειακών τάφων, από δικαιώματα ενταφιασμού, από διάθεση τάφων 3ετούς ταφής, από δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής, από τέλη ανακομιδής και δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων κ.λ.π.), από τέλη ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ ( αρθρ. 24 Ν 2130/93), από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων (αρθρ. 6 Ν. 1080/80, ΑΡΘΡ. 27 παρ. 10 Ν. 2130/93), από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (αρθρ. 20 Ν. 2539/97), από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθρ. 3 Ν. 1080/80), από τέλη διαφήμισης (αρθρ. 5 Ν 1900/90), από τέλη

10 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους,από τέλη αδειών οικοδομών και λοιπά δυνητικά τέλη (πολιτικοί γάμοι). 5. Στον Κ.Α. 05 «Φόροι και Εισφορές», περιλαμβάνονται τα έσοδα από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων( αρθρ. 10 Ν.), τα έσοδα από το φόρο ζύθου (αρθρ.9 ΝΔ 703/70, ΑΡΘΡ. 12 Ν 1080/80), η εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (αρθρ.. 24 Συντ. 1975/01,αρθρ. 9 Ν. 1337/83, ΑΡΘΡ. 21 ν 2508/97 ), η εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα και λοιπές εισφορές συνολικού ύψους ,190. Το ποσό αυτό προϋπολογίστηκε βάση των σχετικών εγγράφων από τα τμήματα ΤΑΠ της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας, σχετικά με το ύψος των εσόδων της συγκεκριμένης κατηγορίας που πρόκειται να εισπράξει ο Δήμος το οικονομικό έτος Στον Κ.Α. 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες», συνολικού ύψους ,05 περιλαμβάνονται έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Τα έσοδα διακρίνονται: από θεσμοθετημένους πόρους για λειτουργικές δαπάνες α) ΚΑΠ ( ) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν. 1828/89) προϋπολογίζεται έσοδο ,74. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της τακτικής επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση. β) ΚΑΠ ( ) για την λειτουργία του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) και για τη λειτουργία του Κ.Β. «ΜΗΤΕΡΑ», προϋπολογίζεται έσοδο ,69. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της τακτικής επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση. γ) ΚΑΠ ( ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης (Ν. 1946/91) που αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές προϋπολογίζουμε έσοδο ,88. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση. δ) ΚΑΠ ( ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας Β/θμιας Εκπαίδευσης ,20. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα και τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση.

11 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ε) ΚΑΠ ( ) για τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων προϋπολογίζουμε έσοδο ,54 που θα αποδοθούν στους δικαιούχους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.3β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων μεταβιβάστηκε στους Δήμους. 7. Στον Κ.Α. 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα», συνολικού ποσού ,90 προϋπολογίστηκαν έσοδα από τέλη διαφήμισης της Δ κατηγορίας του άρθρου 15 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 (αρθρ. 9 του Ν. 2880/01), από παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρ. 25 ΔΚΚ), από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (αρθρ. 16 Ν 2946/01), και λοιπά τακτικά έσοδα όπως λευκώματα μουσείων και πινακοθηκών, έσοδα από τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης. Β ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τα έκτακτα έσοδα ύψους ,20 συμπεριλαμβάνονται στον Κ.Α. 1 και διακρίνονται: Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας με Κ.Α. 11 προϋπολογίζεται ποσό ,00 που προέρχεται από προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (αρθρ ΚΒΠΝ, αρθρ.56 Ν 1416/84), προσκύρωση καταργούμενων κοινοχρήστων χώρων. Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών με Κ.Α. 12 προϋπολογίζεται ποσό ,51 που προέρχεται από επιχορηγήσεις κρατικές ή άλλες, για τη μισθοδοσία του προσωπικού μερικής απασχόλησης (άρθρ. 7 ν 3250/2004, για τη λειτουργία των ΚΕΠ και τα έσοδα που θα αποδοθούν στους δήμους κατά το σχολικό έτος για την καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΤΥΔΚ, για τη μισθοδοσία του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σχολικών φυλάκων και ΑΜΕΑ και για λοιπούς σκοπούς. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις με Κ.Α. 13 : Στην υποκατηγορία αυτή των εκτάκτων εσόδων προβλέπονται : Α. Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες στους οποίους περιλαμβάνονται (Κ.Α. 131): 1. Κ.Α ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) με πρόβλεψη ,60. Το ποσό αυτό κατανέμεται με Α.Δ.Σ. και απορροφάται σε διάφορα έργα. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τις οδηγίες της 30842/ (ΦΕΚ 1896 Β ) ΚΥΑ. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση.

12 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ 2 Κ.Α ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Πολιτική προστασία (πρωην ΣΑΤΑ) με πρόβλεψη Το ποσό αυτό είναι όσο με αυτό που λάβαμε το Η διαφορά που θα προκύψει το 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 3. Κ.Α 1314 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρ. 8 Ν. 3274/04) ποσό , Κ.Α Λοιπά Ειδικά Προγράμματα ποσό Κ.Α Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ποσό , Κ.Α Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.,(Εύρωπαϊκά Προγράμματα AD PERSONAM EUROCITIES, CAPTURE, P.A.T.C.H, URBAN) ποσό , Κ.Α Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (άρθρο 4 Κ.Υ.Α. αριθμ. Οικ / ) ,31. Παρατήρηση: Για τους ΚΑ 1314, 1321, 1328 ισχύουν τα εξής: Η απόκλιση του ΚΑ 1314 από το 2013 οφείλεται στο ότι όλα τα επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ και ΘΗΣΕΑΣ εγγράφονταν στον ΚΑ Σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής ΚΥΑ πλέον τα προγράμματα ΕΣΠΑ μοιράζονται στους ΚΑ 1321 και Έσοδα από δωρεές- κληρονομιές- κληροδοσίες με Κ.Α. 14. Tο 2013 δεν εισπράξαμε ποσό γιατί δεν είναι ενοικιασμένα τα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Σταδίου και έχουν παραχωρηθεί στο δήμο από τον Τέως Πρόεδρο του Δ.Σ. Χρονάκη Γιάννη με την προϋπόθεση τα έσοδα από τα ακίνητα αυτά να δίνονται ως βραβεία σε φοιτητές. Ποσό 3.000,00 προβλέπεται στον Κ.Α για κάλυψη των κοινοχρήστων των συγκεκριμένων ακινήτων. Έσοδα από πρόστιμα προσαυξήσεις παράβολα με Κ.Α. 15 ύψους ,76. Στον κωδικό αυτό προβλέπονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ύψους ,15, τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. ύψους ,79 (σύμφωνα με το αριθμ / έγγραφο του τμήματος Ελέγχου Προσόδων), έσοδα από πρόστιμα καθαριότητας, και λοιπά πρόστιμα και παράβολα που επιβάλλονται βάσει ειδικών διατάξεων, ύψους 4.791,82. Λοιπά έκτακτα έσοδα με Κ.Α. 16 ύψους ,40 προϋπολογίζονται ποσά που προέρχονται από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, έσοδα από αγορά τευχών δημοπρασίας, έσοδα από συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις και λοιπά έκτακτα έσοδα. Γ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ)

13 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Τα έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εγγράφονται στον Κ.Α. 2 και ανέρχονται στο ποσό των ,09. Στην υποκατηγορία 211 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών και στην υποκατηγορία 221 τα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη που αντιστοιχούν στις παραπάνω υποκατηγορίες εσόδων, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευμένου χαρακτήρα των εσόδων αυτών. Δ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε Στο κεφάλαιο με Κ.Α. 3 συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα που προέρχονται από δάνεια και από εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, προϋπολογισμού ύψους ,53. Ε ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Τα έσοδα των δήμων από επιστροφές χρημάτων από δημοτικές του επιχειρήσεις για δάνεια τα οποία είχαν εξυπηρετηθεί από αυτούς έπειτα από κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που αυτοί είχαν παράσχει, εγγράφονται εφεξής σε διακριτό κωδικό αριθμό (4218) της υποκατηγορίας 421 «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού και καταργείται ο Κ.Α. 4214, ο οποίος εφεξής αντικαθίσταται από τον Κ.Α Συνεπώς η υποκατηγορία 421 διαμορφώνεται ως ακολούθως: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής, Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/1969, απόφαση Υπ. Οικονομικών /11652/1997), Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων, Επιστροφή εν γένει χρημάτων. Τα έσοδα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και οι επιστροφές χρημάτων ανέρχονται συνολικά σε ,00 εγγράφονται στον Κ.Α. 4 και διακρίνονται: 1) Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων ποσού ,00. Το ποσό αυτό αφορά τις κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (σύνταξης 10% επί εξόδων παράστασης Δημάρχου, 6,67% επί των αποδοχών μονίμων υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ &ΤΠΔΥ), ΤΣΜΕΔΕ) τόσο του Εργοδότη όσο και του Ασφαλισμένου. Επίσης στο ανώτερο ποσό συμπεριλαμβάνονται φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις δηλαδή οι φόροι και το χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ και λοιπών συλλογικών οργάνων, οι φόροι και το χαρτόσημο που παρακρατείται από προμηθευτές, εργολάβους, μελετητές, ελεύθερους επαγγελματίες κ.λ.π. και οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού για την εξόφληση των δανείων που

14 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ έχουν λάβει οι υπάλληλοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τα παραπάνω ποσά εγγράφονται σαν έσοδο στους Κ.Α. 411, 412, 413, & 414 και σαν έξοδο στον 821, 822, 823 και 824 και έτσι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. 2) Επιστροφές χρημάτων ποσού ,00 που αφορά την επιστροφή χρημάτων πάγιας προκαταβολής καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά από περικοπές αποδοχών λόγω απεργίας, άδειας άνευ αποδοχών κ.λ.π. ΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Το Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εγγράφεται στον Κ.Α. 5 και ανέρχεται στο ποσό των ,05. ΜΕΡΟΣ II Ε Ξ Ο Δ Α ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Το ύψος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των ,10 όπως φαίνεται και από την γενική εικόνα (σελίδα 2) της παρούσης Εισηγητικής Έκθεσης. Στο μέρος των εξόδων έχουμε συμπεριλάβει: 1. Όλες τις υποχρεωτικές δαπάνες (μισθοδοσίες, καύσιμα, κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων, είδη ατομικής προστασίας, γραφική ύλη, μισθώματα, ασφάλειες οχημάτων, δαπάνες για εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τοκοχρεολύσια ΚΑΠΗ ΣΧΟΛΕΙΑ κ.λ.π.) 2. Όλες τις προαιρετικές δαπάνες (δημόσιες σχέσεις, διαφημίσεις, δημοσιεύσεις, βραβεία, επιχορηγήσεις κ.λ.π.) 3. Όλες τις λειτουργικές δαπάνες (βιβλία, έντυπα, είδη υγιεινής και καθαριότητας, διάφορα καταναλωτικά αγαθά κ.λ.π.). 4. Το σύνολο των δράσεων (νέων και συνεχιζόμενων). Στη συνέχεια σας παραθέτουμε συγκεντρωτικό πίνακα των εξόδων του προϋπολογισμού για να σας δώσουμε μια καλύτερη εικόνα του σχεδίου των εξόδων του. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,64 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,66 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,23

15 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,89 80 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,68 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,10 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Β Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ Α 6 Έξοδα χρήσης ,97 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,65 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 62 Παροχές τρίτων ,00 63 Φόροι Τέλη ,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα ,99 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,33 68 Λοιπά έξοδα ,00 7 Επενδύσεις ,45 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 73 Έργα ,64 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,81 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) ,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις ,68 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε ,09 82 Αποδόσεις ,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,59 9 Αποθεματικό ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Ακολουθεί ανάλυση των επιμέρους κονδυλίων του σχεδίου του προϋπολογισμού εξόδων με διάφορες παρατηρήσεις και διευκρινήσεις, όπου θεωρείται σκόπιμο. Στον Κ.Α «Ετήσια εισφορά του Δήμου προς το ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ» (ΤΕΑΔΚΥ 2,25% + ΤΠΔΚΥ 0,75%) επί των τακτικών εσόδων (εισπραχθέντων) που πραγματοποίησε ο Δήμος το προτελευταίο έτος στο οποίο αφορά η εισφορά, και στην προκειμένη περίπτωση το έτος 2012, εγγράφεται πίστωση ύψους ,65, το οποίο προκύπτει ως εξής: Τακτικά εισπραχθέντα έσοδα έτους 2012: ( ,72 x 2,25% = ,49 για ΤΕΑΔΥ) και ( ,72 x 0,75% = ,16 για ΤΠΔΥ). Το ποσό αυτό παρακρατείται άμεσα από τους ΚΑΠ. Στον Κ.Α «Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού». Για δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (αρθρ. 13 Ν. 2597/97) προβλέπεται πίστωση 1.000,00.

16 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στον Κ.Α «Αντιμισθία Δημάρχου»: η αντιμισθία Δημάρχου σε Δήμο με πληθυσμό άνω των κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γεν. Γραμματέα Υπουργείου (παρ.2 αρθρ. 92,Ν 3852/10) (Εγκύκλ. 62, αριθμ πρωτ: 74893/ Αντιμισθία αιρετών). Το ανώτατο όριο αποδοχών του Γ.Γ Υπουργείου διαμορφώθηκε από στο ποσό των 4.275,00 (άρθρο πρώτο υποπαρ.γ1 περιπτ.6 α του Ν.4093/2013). Σύμφωνα με την παρ.3 α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 η αντιμισθία των Δημάρχων μειώθηκε από το 2013 κατά 10% οπότε η αντιμισθία δημάρχου καθορίστηκε μηνιαίως στο ποσό των 4.275,00 και ετησίως στο ποσό των (4.275,00 Χ 12μήνες). Για στρογγυλοποίηση στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί το ποσό των ,00. Στον Κ.Α «Αντιμισθία Αντιδημάρχων»: η αντιμισθία Αντιδημάρχων ορίζεται στο 50% της αντιμισθίας του δημάρχου, δηλαδή Χ 50% Χ 12μήνες Χ 7 Αντιδημάρχους = ,00 και 5.896,00 X 12μήνες Χ 3άτομα = ,00 (πληρώνται τις αποδοχές της θέσης τους) Οπότε , ,00 = ,00. Για στρογγυλοποίηση στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ,00. (αρθρ. 92,Ν 3852/10) (Εγκύκλ. 62, αριθμ πρωτ: 74893/ ). Στον Κ.Α «Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων» δεν έγινε πρόβλεψη πίστωσης γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Γ υποπαραγρ. Γ.1 εδαφ. 4 του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/ τεύχος Α'), τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και των λοιπών Επιτροπών των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων από Στον Κ.Α «Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημ.Κοινοτήτων και Προέδρων Τοπ.Κοινοτήτων» προϋπολογίστηκαν τα έξοδα κίνησης των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων. Με την 74447/ απόφαση Υπουργού Εσωτερ., Αποκέντρωσης & Ηλεκτ/κής Διακυβέρνησης καθορίστηκαν τα έξοδα κίνησης των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις Δημ/κές ή Τοπικές Κοινότητες από την έδρα του οικείου δήμου. Στο Δήμο Ηρακλείου τα έξοδα μηνιαίως, βάσει χιλιομετρικής απόστασης, είναι 350,00. Επομένως 350,00 Χ 24 πρόεδροι Χ 12 μήνες = ,00. Στον Κ.Α με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (1,5ο/οο ΤΠΔ)» προβλέπεται πίστωση ,00. Ο Δήμος εισπράττει μέσω του Τ.Π.Δ. : 1) τους ΚΑΠ (για γενικές ανάγκες, ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολεία, Σχολικούς Τροχονόμους, κ.λ.π.), 2) την ΣΑΤΑ (για επενδύσεις, συντήρηση σχολικών κτιρίων, πολιτική προστασία), 3) τις χρηματοδοτήσεις των έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα όπως π.χ. ΘΗΣΕΑΣ, ΟΠΑΑΧ κ.λ.π., 4) το φόρο ζύθου, 5) το ποσό που προέρχεται από την ανακατανομή του 15% του ΤΑΠ που αποδίδεται στους ΟΤΑ, 6)Τέλη διαφήμισης, 7) επιχορηγήσεις για το προσωπικό μερικής απασχόλησης, 8) ποσά προερχόμενα από Δάνεια. Από το σύνολο των προαναφερομένων ποσών που μας αποδίδει το Τ.Π.Δ ως γνωστόν παρακρατεί το 1,5 ο/οο ως προμήθεια αμοιβή του. Το σύνολο των προϋπολογισθέντων εισπράξεων για το έτος 2014 υπολογίζουμε ότι θα ανέλθει στο ύψος των Χ 1,5ο/οο = ,00. Επίσης για αποζημίωση Δημοσίου για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή από ΚΕΠΥΟ προβλέπονται 3.000,00 περίπου το τρίμηνο Χ 4 τρίμηνα = ,00. Σύνολο : , ,00 = ,00.

17 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στον Κ.Α «Τηλεφωνικά τέλη» προβλέπεται πίστωση ,00 για το Στον Κ.Α «Κινητή Τηλεφωνία» εγγράφεται πίστωση ,00, σύμφωνα με την 18391/ απόφ. Υφ. Δημ. Διοίκ. & Αποκ. 7 Οικ. & Οικονομικών και την 731/07 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προβλέπονται για κινητή τηλεφωνία του Δημάρχου με ανώτατο επιτρεπτό όριο 200 μηνιαίως 10 Αντιδημάρχων με ανώτατο επιτρεπτό όριο 100,00 μηνιαίως - Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με ανώτατο επιτρεπτό όριο 80,00 μηνιαίως). Οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων στο νέο σχέδιο, συμπεριλαμβάνονται στους Κ.Α και και αφορούν τα έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, εκθέσεις, συνέδρια εορτές, δεξιώσεις, έξοδα Εθνικών και Τοπικών εορτών, αδελφοποιήσεων κ.λ.π. Το σύνολο των προϋπολογισθέντων για τους παραπάνω Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των ,00. Στον Κ.Α εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν σε πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια) και ανέρχονται στο ποσό των ,00. Το σχέδιο του προϋπολογισμού απαιτεί τον διαχωρισμό των δαπανών αυτών σε δύο κατηγορίες: α) Κ.Α Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών), ποσού ,00. Στον Κωδικό αυτό προβλέπονται, οι τόκοι δανείου από Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα (αλληλόχρεος λογαριασμός), οι τόκοι εκ λοιπών χρεών, συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και χρεολύσια δανείων. β) Κ.Α Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών), ποσού ,00. Αναλυτικότερα: 1. Στον Κ.Α οι τόκοι δανείων μακροπρόθεσμων εσωτερικού από το ΤΠΔ, Τράπεζα Πειραιώς και Παγκρήτια Τράπεζα, ποσού ,00, 2. Στον Κ.Α οι τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), ποσού ,00, 3. Στον Κ.Α οι τόκοι εκ λοιπών περιπτώσεων, ποσού 1.000,00, 4. Στον Κ.Α συμβολ/κά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων, ποσού ,00, 5. Στον Κ.Α αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, ποσού 2.000,00, 6. Στον Κ.Α Χρεολύσια δανείων εσωτερικού, ποσού ,00. Στον Κ.Α και εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα συνολικού ύψους ,90 ως εξής: α) Κ.Α Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας Εκπαίδευσης. Α/θμιας & ,00 Κ.Α Αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων 0,00

18 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Κ.Α Έξοδα για κάλυψη δαπανών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρ/θμιας & Δ/θμιας ,08 Εκπαίδευσης Δ.Ηρακλείου β) Απόδοση στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Κ.Α Αγωγής Φροντίδας & Μαζικής Άθλησης ,00 Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) γ) Κ.Α Επιχορήγηση Δημ. Οργαν. Προσχ. Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ). Σχετική η αριθμ. 70/2012 απόφαση Δ.Σ ,00 δ ) Κ.Α Απόδοση στη ΔΕΠΤΑΗ για Πολιτιστικό Κέντρο» ,00 δ) Κ.Α Μεταβίβαση ποσοστού 15% επί των εισπράξεων ΤΑΠ υπέρ ΟΤΑ ,00 ε) Κ.Α έως Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.3β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ,82 Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων μεταβιβάστηκε στους Δήμους.) ΣΥΝΟΛΟ ,90 Σας ενημερώνουμε ότι το ποσό των ,90 είναι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε διάφορα Νομικά πρόσωπα και δεν θεωρούνται έσοδα του Δήμου, απλώς τα μεταβιβάζει σε αυτά. Για τη μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων του Δήμου εγγράφηκαν οι σχετικές πιστώσεις στα Έξοδα κάθε Υπηρεσίας στους Κ.Α.: 6011 για τους μόνιμους υπαλλήλους, στους Κ.Α: 6021 για τους υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου και στους Κ.Α : 6041 για τους υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 1. Στους Κ.Α 6011 όλων των Υπηρεσιών υπολογίζονται οι αποδοχές όλων των μονίμων υπηρετούντων υπαλλήλων, συνολικού ύψους ,00, 2. Στους Κ.Α 6021 όλων των Υπηρεσιών υπολογίζονται οι αποδοχές όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων αορίστου χρόνου συν την αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων από το ΙΚΑ, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικού ποσό των ,00, 3. Στους Κ.Α 6041 όλων των Υπηρεσιών υπολογίζονται οι αποδοχές όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου συνολικού ύψους ,00. Κάθε χρόνο υποβάλλονται δικαιολογημένα ερωτήσεις για τις κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, συγκεκριμένα για τις εργοδοτικές εισφορές, επειδή παρουσιάζονται μια φορά σαν έσοδο στον Κ.Α. 411 και δύο φορές σαν έξοδο στους Κ.Α. 605 και 823. Επειδή η μισθοδοσία γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών όλες οι κρατήσεις (εργοδοτικές και ασφαλισμένου) αποδίδονται στο λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών την τελευταία εργάσιμη του μήνα που αφορούν. Συγκεκριμένα, με την έκδοση των Χρηματικών Ενταλμάτων Μισθοδοσίας, εκδίδονται μηχανογραφημένα Γραμμάτια Είσπραξης αντίστοιχα των κρατήσεων και εισάγονται στο ταμείο σαν έσοδο. Μέσα στο χρονικό διάστημα

19 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ απόδοσης των κρατήσεων (βάσει νόμου) εκδίδονται Χρηματικά Εντάλματα Απόδοσης Κρατήσεων. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή έχει προβλεφθεί σκόπιμα από το νομοθέτη, επειδή οι κρατήσεις αυτές είναι σημαντικά ποσά και οι ταμίες δεν έχουν την ευχέρεια της άμεσης απόδοσής τους (εντός της ίδιας ημέρας), αλλά και ο ίδιος ο νόμος τους επιτρέπει να τις αποδώσουν με τη λήξη του μήνα. Στον Κ.Α. 623 «Μισθώματα κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων» προβλέπονται τα εξής: 1.Στην Υπηρεσία 10 προβλέπονται πιστώσεις ύψους ,00. Συγκεκριμένα: Τα μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση υλικού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 158 και Ίμβρου γωνία, ποσού ,00. Tα μισθώματα των κτιρίων για τη στέγαση των γραφείων της 2 ης, 3 ης, 4 ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου, της Τοπικής Κοινότητας Σταυρακίων και των γραφείων της Τοπικής Κοινότητας Αγ, Μύρωνα, ποσού ,00, Το μίσθωμα του οικοπέδου Λυδάκη, για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (το μίσθωμα πληρώνεται με διαταγή πληρωμής ύψους 7.200,00 μηνιαίως), ποσού ,00. Το μίσθωμα ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, ποσού 4.200,00. 2.Στην Υπηρεσία 15 προβλέπονται πιστώσεις ύψους ,00. Συγκεκριμένα:: Τα μισθώματα για τα δύο κτίρια στέγασης της Βικελάιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης των οδών Χορτατσών & Κυδωνίας και Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, ποσού ,00, Το μίσθωμα οικοπέδου στη Φορτέτσα για δημιουργία χώρου Στάθμευσης αυτοκινήτων, ποσού ,00, Τα μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ, ποσού ,00, Τα μισθώματα σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. ποσού ,00. 3.Στην υπηρεσία 20 προβλέπεται πίστωση ύψους ,00 που αφορά μισθώματα για το χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση Μαυρή της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Φόδελε. Στους Κ.Α. 626 κάθε Υπηρεσίας εγγράφονται οι δαπάνες συντήρησης μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού). Στους Κ.Α. 627 κάθε Υπηρεσίας εγγράφονται οι πιστώσεις που απαιτούνται για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Στους Κ.Α. 632 κάθε Υπηρεσίας εγγράφονται όλες οι δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων ειδών ανά κατηγορία προμήθειας. Στην κατηγορία 664 κάθε υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά μεταφορικών μέσων και για θέρμανση.

20 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στην ομάδα 7 των εξόδων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ κάθε υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Αγορές, Απαλλοτριώσεις, προμήθειες παγίων (αυτοκινήτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού), κατασκευές και συντηρήσεις κτιρίων εγκαταστάσεις κοινής χρήσης, μελέτες, δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως. Στην ομάδα 8 των εξόδων «ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ», προβλέπεται πίστωση ,68. Στην κατηγορία 81 προβλέπεται πίστωση ύψους ,09. Το ποσό αυτό είναι πρόβλεψη για : α) Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής που θα μείνουν ανεξόφλητα στο Ταμείο για διάφορους λόγους, β) δαπάνες που εκκρεμούν σε όλα τα τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου που δεν θα προλάβουν να εκκαθαριστούν και να ενταλματοποιηθούν μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. Στην κατηγορία 82 προβλέπεται συνολική πίστωση ύψους ,00. Αναλυτικότερα: Η υποκατηγορία 821, με πίστωση ,00, αφορά την απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών (αιρετών και υπαλλήλων) και εγγράφεται αντίστοιχο έσοδο, Η υποκατηγορία 822, με πίστωση ,00, αφορά την απόδοση φόρων (ΦΜΥ, προμηθευτών, εργολάβων, μελετητών, ελεύθερων επαγγελματιών κ.λ.π.) και εγγράφεται αντίστοιχο έσοδο, Η υποκατηγορία 823, με πίστωση ,00, αφορά την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς και ταμεία και εγγράφεται αντίστοιχο έσοδο, Η υποκατηγορία 824, με πίστωση ,00, αφορά λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων και εγγράφεται αντίστοιχο έσοδο, Η υποκατηγορία 825, με πίστωση ,00, αφορά την πάγια προκαταβολή. Σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ,1β & 4 του Ν.3463/06 ΦΕΚ.Α 114/06 του νέου ΔΚΚ το ποσό της πάγιας προκαταβολής ορίζεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 για Δήμους άνω των κατοίκων. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) και την υπ αριθμ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/ Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές ενότητες), ορίζεται πάγια προκαταβολή για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού 1000,00, για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως κατοίκους 2.000,00 και για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό πάνω από κατοίκους Έτσι συνολικά το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α : είναι ,00, δηλαδή (Δήμος Ηρακλείου->6.000, ,00 ->Τοπικές κοινότητες ,00 ->Δημοτικές Κοινότητες = ,00 ). Η υποκατηγορία 826, με πίστωση ,00 αφορά επιστροφές εσόδων αχρεωστήτως καταβληθέντων.

21 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στην κατηγορία 85 προβλέπεται πίστωση ύψους ,59, ποσό το οποίο υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών Εσωτερικών οικ.30842/ (ΦΕΚ 1896/ τεύχος Β ). Ο παραπάνω Κ.Α είναι συνυφασμένος με τον Κ.Α Εσόδων «32», με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη». Στην ομάδα 9 των εξόδων Αποθεματικό εγγράφεται πίστωση ύψους ,00. Το αποθεματικό γράφεται με σκοπό να αναπληρώνει κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους την ανεπάρκεια πιστώσεων ή για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη και έγκρισή του. Σε βάρος του κονδυλίου αυτού δεν εκδίδονται χρηματικά εντάλματα και το ύψος του δεν είναι ανώτερο από αυτό που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 161 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06 ΦΕΚ Α 114/06 σύμφωνα με το οποίο το αποθεματικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό (ΚΑ.0 Τακτικά Έσοδα ,19 + ΚΑ.21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά ,59 = ,78 Χ 5% = ,24, εγγράφεται πίστωση ,00 ). B. Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Κασαπάκης Μιχάλης και Καμπιτάκης Κων/νος, διαφωνούν και καταψηφίζουν.- Εγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε Ο Πρόεδρος Τα Μέλη (Ακολουθούν οι υπογραφές) Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία Ηράκλειο 1/11/2013 Η Γραμματέας

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σας υποβάλλουµε για ψήφιση το σχέδιο του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων του ήµου Ηρακλείου, οικονοµικού έτους 2014, που συντάξαµε σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ), 2. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ), 3. Τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασή µας, περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2253 Β ) και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β ), 50698/2012 (B 2832) και 47490/ (Β 3390) όµοιες και ισχύει., 4. Τα οριζόµενα στην υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1896 Β ) ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους Το υπ αριθµ. 494/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν. 411/2013) του Υπ. Εσωτερικών και το υπ αριθµ / έγγραφο Τµ.Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της /νσης Οικ/κών Τοπ.Αυτοδ/σης του Υπ.Εσωτερικών. Το νέο σχέδιο του προϋπολογισµού συντάχθηκε έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιµος, µε αντικειµενικότητα και οι προβλέψεις µας να συµβάλλουν στην απρόσκοπτη εκτέλεση των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων και γενικά στην οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως επισηµαίνεται και στις οδηγίες της υπ αριθµ / προαναφερόµενης Κοινή Υπουργικής Απόφασης. Όσον αφορά στα έσοδα στον προϋπολογισµό εγγράφηκαν µόνο νοµοθετηµένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσµατα των οικονοµικών ετών 2012 και 2013 και συγκεκριµένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν. 1

23 Για τον υπολογισµό των εξόδων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους καθώς και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση του α 7µηνου του ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ε Σ Ο Α 0. Τακτικά ,23 1. Έκτακτα ,20 2. Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών ,09 3. Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,53 4. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και Τρίτων ,00 5. Χρηµατικό Υπόλοιπο ,05 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Ε Ξ Ο Α 6. Έξοδα χρήσης ,97 7. Επενδύσεις ,45 8. Πληρωµές, Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις ,68 9. Αποθεµατικό ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Για διευκόλυνσή σας θεωρούµε σκόπιµο να σας δώσουµε ορισµένες διευκρινήσεις που αφορούν τη διαίρεση του προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων σύµφωνα µε το Ν. 3202/2003. Ε Σ Ο Α Κ.Α. 0 Κ.Α. 1 Κ.Α. 2 Κ.Α. 3 Κ.Α. 4 Κ.Α. 5 Τακτικά Έκτακτα Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και Τρίτων Χρηµατικό Υπόλοιπο 2

24 Ε Ξ Ο Α Κ.Α. 6 Κ.Α. 7 Κ.Α. 8 Κ.Α. 9 Έξοδα χρήσης Επενδύσεις Πληρωµές Π.Ο.Ε - Αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεµατικό Επίσης σας παραθέτουµε την νέα διάταξη και κωδικοποίηση των Υπηρεσιών. K.A. 00 K.A. 10. K.A. 15. K.A. 20. K.A. 25. K.A. 30. K.A. 35. K.A. 40. K.A. 45. K.A. 50. K.A. 70. Γενικές Υπηρεσίες Οικονοµικές ιοικητικές Υπηρεσίες ΚΕΠ Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού Υπηρεσία Ύδρευσης, Αρδευσης, Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.Η) Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Υπηρεσία Πρασίνου Υπηρεσία Πολεοδοµίας Υπηρεσία Νεκροταφείων ηµοτική Αστυνοµία Λοιπές Υπηρεσίες 3

25 ΜΕΡΟΣ I ΕΣΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο Μέρος I του σχεδίου προϋπολογισµού απεικονίζονται τα έσοδα τα οποία παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα για την οποία σας δίνουµε ορισµένες διευκρινίσεις: Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τα τακτικά έσοδα ύψους ,23 συµπεριλαµβάνονται στον Κ.Α. 0 και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Στον Κ.Α. 01 «Πρόσοδοι από Aκίνητη περιουσία», προϋπολογίζονται τα έσοδα από µισθώµατα ακινήτων, βοσκήσιµων εκτάσεων, καλλιεργήσιµης γης, δηµοτικής αγοράς, από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, και από τέλη και δικαιώµατα από λαϊκές αγορές, ύψους , Στον Κ.Α. 02 «Έσοδα από κινητή περιουσία», προϋπολογίστηκαν τα έσοδα από Τόκους χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ή άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και από λοιπές κινητές αξίες (Μερίσµατα από µετοχές Μινωικών Γραµµών, ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. Ζαρού), ύψους , Στον Κ.Α. 03 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89), του ήµου, των ηµοτικών ιαµερισµάτων και των ηµοτικών Ενοτήτων που εισπράττονται από τον ήµο και τη ΕΗ, ύψους ,39. Το παραπάνω ποσό που προϋπολογίζουµε ότι θα εισπραχθεί κατά το οικονοµικό έτος 2014 υπολογίσθηκε βάση του ποσού που εισπράχθηκε το οικονοµικό έτος 2013 και όχι βάση ποσού που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. 4. Στον Κ.Α. 04 «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών», προϋπολογίστηκαν έσοδα ύψους ,26. Το ποσό αυτό προέρχεται από έσοδα νεκροταφείων (από διάθεση οικογενειακών τάφων, από δικαιώµατα ενταφιασµού, από διάθεση τάφων 3ετούς ταφής, από δικαιώµατα παράτασης χρόνου ταφής, από τέλη ανακοµιδής και δικαιώµατα χρήσης οστεοφυλακίων κ.λ.π.), από τέλη ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ ( αρθρ. 24 Ν 2130/93), από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων (αρθρ. 6 Ν. 1080/80, ΑΡΘΡ. 27 παρ. 10 Ν. 2130/93), από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (αρθρ. 20 Ν. 2539/97), από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθρ. 3 Ν. 1080/80), από τέλη διαφήµισης (αρθρ. 5 Ν 1900/90), από τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε 4

26 κοινόχρηστους χώρους,από τέλη αδειών οικοδοµών και λοιπά δυνητικά τέλη (πολιτικοί γάµοι). 5. Στον Κ.Α. 05 «Φόροι και Εισφορές», περιλαµβάνονται τα έσοδα από φόρους ηλεκτροδοτούµενων χώρων( αρθρ. 10 Ν.), τα έσοδα από το φόρο ζύθου (αρθρ.9 Ν 703/70, ΑΡΘΡ. 12 Ν 1080/80), η εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (αρθρ.. 24 Συντ. 1975/01,αρθρ. 9 Ν. 1337/83, ΑΡΘΡ. 21 ν 2508/97 ), η εισφορά σε γη που µετατρέπεται σε χρήµα και λοιπές εισφορές συνολικού ύψους ,190. Το ποσό αυτό προϋπολογίστηκε βάση των σχετικών εγγράφων από τα τµήµατα ΤΑΠ της /νσης Οικονοµικών και Τοπογραφικών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Απαλλοτριώσεων της /νσης Πολεοδοµίας, σχετικά µε το ύψος των εσόδων της συγκεκριµένης κατηγορίας που πρόκειται να εισπράξει ο ήµος το οικονοµικό έτος Στον Κ.Α. 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες», συνολικού ύψους ,05 περιλαµβάνονται έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Τα έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για λειτουργικές δαπάνες διακρίνονται: α) ΚΑΠ ( ) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν. 1828/89) προϋπολογίζεται έσοδο ,74. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της τακτικής επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα. Τυχόν αυξοµειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. β) ΚΑΠ ( ) για την λειτουργία του ηµοτικού Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ( ΟΠΑΦΜΑΗ) και για τη λειτουργία του Κ.Β. «ΜΗΤΕΡΑ», προϋπολογίζεται έσοδο ,69. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της τακτικής επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα. Τυχόν αυξοµειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. γ) ΚΑΠ ( ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης (Ν. 1946/91) που αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές προϋπολογίζουµε έσοδο ,88. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα. Τυχόν αυξοµειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. ) ΚΑΠ ( ) για τη µεταφορά µαθητών Α/θµιας Β/θµιας Εκπαίδευσης ,20. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα και τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισµού. Τυχόν αυξοµειώσεις στο 5

27 προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. ε) ΚΑΠ ( ) για τη χορήγηση των προνοιακών επιδοµάτων προϋπολογίζουµε έσοδο ,54 που θα αποδοθούν στους δικαιούχους. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.3β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» η αρµοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων µεταβιβάστηκε στους ήµους. 7. Στον Κ.Α. 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα», συνολικού ποσού ,90 προϋπολογίστηκαν έσοδα από τέλη διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β..24/9-20/10/1958 (αρθρ. 9 του Ν. 2880/01), από παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρ. 25 ΚΚ), από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (αρθρ. 16 Ν 2946/01), και λοιπά τακτικά έσοδα όπως λευκώµατα µουσείων και πινακοθηκών, έσοδα από τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης. 6

28 Β ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Τα έκτακτα έσοδα ύψους ,20 συµπεριλαµβάνονται στον Κ.Α. 1 και διακρίνονται: 1. Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας µε Κ.Α. 11 προϋπολογίζεται ποσό ,00 που προέρχεται από προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (αρθρ ΚΒΠΝ, αρθρ.56 Ν 1416/84), προσκύρωση καταργούµενων κοινοχρήστων χώρων. 2. Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών µε Κ.Α. 12 προϋπολογίζεται ποσό ,51 που προέρχεται από επιχορηγήσεις κρατικές ή άλλες, για τη µισθοδοσία του προσωπικού µερικής απασχόλησης (άρθρ. 7 ν 3250/2004, για τη λειτουργία των ΚΕΠ και τα έσοδα που θα αποδοθούν στους δήµους κατά το σχολικό έτος για την καταβολή αµοιβών στις συµβασιούχους καθαρίστριες, για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων ΤΥ Κ, για τη µισθοδοσία του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας, για κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας σχολικών φυλάκων και ΑΜΕΑ και για λοιπούς σκοπούς. 3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις µε Κ.Α. 13 : Στην υποκατηγορία αυτή των εκτάκτων εσόδων προβλέπονται : Α. Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες στους οποίους περιλαµβάνονται (Κ.Α. 131): 1. Κ.Α ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (πρώην ΣΑΤΑ) µε πρόβλεψη ,60. Το ποσό αυτό κατανέµεται µε Α..Σ. και απορροφάται σε διάφορα έργα. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 30842/ (ΦΕΚ 1896 Β ) ΚΥΑ. Τυχόν αυξοµειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. 2 Κ.Α ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Πολιτική προστασία (πρωην ΣΑΤΑ) µε πρόβλεψη Το ποσό αυτό είναι όσο µε αυτό που λάβαµε το Η διαφορά που θα προκύψει το 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 3. Κ.Α 1314 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρ. 8 Ν. 3274/04) ποσό , Κ.Α Λοιπά Ειδικά Προγράµµατα ποσό Κ.Α Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ποσό ,93. 7

29 6. Κ.Α Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.,(Εύρωπαϊκά Προγράµµατα AD PERSONAM EUROCITIES, CAPTURE, P.A.T.C.H, URBAN) ποσό , Κ.Α Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (άρθρο 4 Κ.Υ.Α. αριθµ. Οικ / ) ,31. Παρατήρηση: Για τους ΚΑ 1314, 1321, 1328 ισχύουν τα εξής: Η απόκλιση του ΚΑ 1314 από το 2013 οφείλεται στο ότι όλα τα επενδυτικά προγράµµατα ΕΣΠΑ και ΘΗΣΕΑΣ εγγράφονταν στον ΚΑ Σύµφωνα µε τις οδηγίες της σχετικής ΚΥΑ πλέον τα προγράµµατα ΕΣΠΑ µοιράζονται στους ΚΑ 1321 και Έσοδα από δωρεές- κληρονοµιές- κληροδοσίες µε Κ.Α. 14. Tο 2013 δεν εισπράξαµε ποσό γιατί δεν είναι ενοικιασµένα τα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Σταδίου και έχουν παραχωρηθεί στο δήµο από τον Τέως Πρόεδρο του.σ. Χρονάκη Γιάννη µε την προϋπόθεση τα έσοδα από τα ακίνητα αυτά να δίνονται ως βραβεία σε φοιτητές. Ποσό 3.000,00 προβλέπεται στον Κ.Α για κάλυψη των κοινοχρήστων των συγκεκριµένων ακινήτων. 5. Έσοδα από πρόστιµα προσαυξήσεις παράβολα µε Κ.Α. 15 ύψους ,76. Στον κωδικό αυτό προβλέπονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών ύψους ,15, τα πρόστιµα του Κ.Ο.Κ. ύψους ,79 (σύµφωνα µε το αριθµ / έγγραφο του τµήµατος Ελέγχου Προσόδων), έσοδα από πρόστιµα καθαριότητας, και λοιπά πρόστιµα και παράβολα που επιβάλλονται βάσει ειδικών διατάξεων, ύψους 4.791,82. 6 Λοιπά έκτακτα έσοδα µε Κ.Α. 16 ύψους ,40 προϋπολογίζονται ποσά που προέρχονται από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων, έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, έσοδα από αγορά τευχών δηµοπρασίας, έσοδα από συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις και λοιπά έκτακτα έσοδα. Γ ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ) Τα έσοδα από παρελθόντα οικονοµικά έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εγγράφονται στον Κ.Α. 2 και ανέρχονται στο ποσό των ,09. Στην υποκατηγορία 211 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών και στην υποκατηγορία 221 τα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα οικονοµικά έτη που αντιστοιχούν στις παραπάνω υποκατηγορίες εσόδων, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευµένου χαρακτήρα των εσόδων αυτών. 8

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977Λ7-4ΒΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ977Λ7-4ΒΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 46 η Απόφαση υπ αριθµ. 1813/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα