Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται."

Transcript

1

2 Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

3

4

5 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 686 (Αριθμός πρακτικού 29) Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Δημόπουλο Νικόλαο, ως Πρόεδρο, Αχλαδιανάκη Εμμανουήλ, Καμπιτάκη Κων/νο, Καραντινό Γιώργο, Κασαπάκη Μιχάλη και Κλάδο Βασίλη. Απόντων των τακτικών μελών κ.κ. Δαγκωνάκη Ευστρατίου, Παρασύρη Γιώργου, Σπιθούρη Βασίλη, Συντυχάκη Μανόλη και Σχοιναράκη Αγγελικής, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 31/10/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ και ώρα μ.μ Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ αριθμ / πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρούσα είναι και η γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Μαρία Σφακιανάκη. Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- Θέμα 12 ο: «Σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2014». Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα εξής : Mε την αριθ.532/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το έτος Η ανωτέρω απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αριθ.πρωτ.33667/ και 36003/ έγγραφα-οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το σχέδιο προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με το αριθ.494/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν. 411/2013) του Υπ. Εσωτερικών και το υπ αριθμ / έγγραφο Τμ.Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δ/νσης Οικ/κών Τοπ.Αυτοδ/σης του Υπ.Εσωτερικών. Η συνοπτική του εικόνα έχει ως εξής : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ε Σ Ο Δ Α 0. Τακτικά ,23 1. Έκτακτα ,20 2. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,09 3. Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,53 4. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων ,00 5. Χρηματικό Υπόλοιπο ,05 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Ε Ξ Ο Δ Α 6. Έξοδα χρήσης ,97 7. Επενδύσεις ,45 8. Πληρωμές, Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις ,68 9. Αποθεματικό ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10

6 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρίσκεται η υπεύθυνη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Δημητράκη Χριστίνα, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα και να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Καμπιτάκης Κων/νος και Κασαπάης Μιχάλης, αναφέρουν ότι διαφωνούν με το θέμα και καταψηφίζουν. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθ.532/2013 απόφασή της με θέμα : 'Eγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν.4172/2013, την ΚΥΑ 30842/ (ΦΕΚ Β 1896) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων 2014», το αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., το αριθμ. πρωτ.33667/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα : Ενσωμάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και το σχετικό με αυτό με αριθ.πρωτ.36003/ έγγραφο του ίδιου Υπουργείου, τις διατάξεις των άρθρων 266, 267 και 72 περίπτ.α παρ.1 του Ν.3852/2010, το υπ αριθμ. 494/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν. 411/2013) του Υπ. Εσωτερικών και το υπ αριθμ / έγγραφο Τμ.Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δ/νσης Οικ/κών Τοπ.Αυτοδ/σης του Υπ.Εσωτερικών. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑ Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α A. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2014, όπως απεικονίζεται αναλυτικά στην παρακάτω εισηγητική έκθεση και την υποβολή του προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σας υποβάλλουμε για ψήφιση το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Ηρακλείου, οικονομικού έτους 2014, που συντάξαμε σύμφωνα με:

7 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ), 2. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ), 3. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2253 Β ) και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β ), 50698/2012 (B 2832) και 47490/ (Β 3390) όμοιες και ισχύει., 4. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1896 Β ) ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους Το υπ αριθμ. 494/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν. 411/2013) του Υπ. Εσωτερικών και το υπ αριθμ / έγγραφο Τμ.Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δ/νσης Οικ/κών Τοπ.Αυτοδ/σης του Υπ.Εσωτερικών. Το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμος, με αντικειμενικότητα και οι προβλέψεις μας να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και γενικά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως επισημαίνεται και στις οδηγίες της υπ αριθμ / προαναφερόμενης Κοινή Υπουργικής Απόφασης. Όσον αφορά στα έσοδα στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσματα των οικονομικών ετών 2012 και 2013 και συγκεκριμένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν. Για τον υπολογισμό των εξόδων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του α 7μηνου του ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ε Σ Ο Δ Α 0. Τακτικά ,23 1. Έκτακτα ,20 2. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,09 3. Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,53 4. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων ,00 5. Χρηματικό Υπόλοιπο ,05 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Ε Ξ Ο Δ Α 6. Έξοδα χρήσης ,97 7. Επενδύσεις ,45 8. Πληρωμές, Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις ,68

8 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ 9. Αποθεματικό ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Για διευκόλυνσή σας θεωρούμε σκόπιμο να σας δώσουμε ορισμένες διευκρινήσεις που αφορούν τη διαίρεση του προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων σύμφωνα με το Ν. 3202/2003. Κ.Α. 0 Κ.Α. 1 Κ.Α. 2 Κ.Α. 3 Κ.Α. 4 Τακτικά Έκτακτα Ε Σ Ο Δ Α Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων Κ.Α. 5 Χρηματικό Υπόλοιπο Κ.Α. 6 Κ.Α. 7 Κ.Α. 8 Κ.Α. 9 Έξοδα χρήσης Επενδύσεις Ε Ξ Ο Δ Α Πληρωμές Π.Ο.Ε - Αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεματικό Επίσης σας παραθέτουμε την νέα διάταξη και κωδικοποίηση των Υπηρεσιών. K.A. 00 K.A. 10. K.A. 15. K.A. 20. K.A. 25. K.A. 30. K.A. 35. K.A. 40. K.A. 45. K.A. 50. Γενικές Υπηρεσίες Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες ΚΕΠ Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Υπηρεσία Ύδρευσης, Αρδευσης, Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Η) Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Υπηρεσία Πρασίνου Υπηρεσία Πολεοδομίας Υπηρεσία Νεκροταφείων Δημοτική Αστυνομία

9 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ K.A. 70. Λοιπές Υπηρεσίες ΜΕΡΟΣ ΕΣΟΔΑ I ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο Μέρος I του σχεδίου προϋπολογισμού απεικονίζονται τα έσοδα τα οποία παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα για την οποία σας δίνουμε ορισμένες διευκρινίσεις: Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τα τακτικά έσοδα ύψους ,23 συμπεριλαμβάνονται στον Κ.Α. 0 και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Στον Κ.Α. 01 «Πρόσοδοι από Aκίνητη περιουσία», προϋπολογίζονται τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων, βοσκήσιμων εκτάσεων, καλλιεργήσιμης γης, δημοτικής αγοράς, από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, και από τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, ύψους , Στον Κ.Α. 02 «Έσοδα από κινητή περιουσία», προϋπολογίστηκαν τα έσοδα από Τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από λοιπές κινητές αξίες (Μερίσματα από μετοχές Μινωικών Γραμμών, ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. Ζαρού), ύψους , Στον Κ.Α. 03 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89), του Δήμου, των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Δημοτικών Ενοτήτων που εισπράττονται από τον Δήμο και τη ΔΕΗ, ύψους ,39. Το παραπάνω ποσό που προϋπολογίζουμε ότι θα εισπραχθεί κατά το οικονομικό έτος 2014 υπολογίσθηκε βάση του ποσού που εισπράχθηκε το οικονομικό έτος 2013 και όχι βάση ποσού που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. 4. Στον Κ.Α. 04 «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών», προϋπολογίστηκαν έσοδα ύψους ,26. Το ποσό αυτό προέρχεται από έσοδα νεκροταφείων (από διάθεση οικογενειακών τάφων, από δικαιώματα ενταφιασμού, από διάθεση τάφων 3ετούς ταφής, από δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής, από τέλη ανακομιδής και δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων κ.λ.π.), από τέλη ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ ( αρθρ. 24 Ν 2130/93), από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων (αρθρ. 6 Ν. 1080/80, ΑΡΘΡ. 27 παρ. 10 Ν. 2130/93), από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (αρθρ. 20 Ν. 2539/97), από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθρ. 3 Ν. 1080/80), από τέλη διαφήμισης (αρθρ. 5 Ν 1900/90), από τέλη

10 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους,από τέλη αδειών οικοδομών και λοιπά δυνητικά τέλη (πολιτικοί γάμοι). 5. Στον Κ.Α. 05 «Φόροι και Εισφορές», περιλαμβάνονται τα έσοδα από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων( αρθρ. 10 Ν.), τα έσοδα από το φόρο ζύθου (αρθρ.9 ΝΔ 703/70, ΑΡΘΡ. 12 Ν 1080/80), η εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (αρθρ.. 24 Συντ. 1975/01,αρθρ. 9 Ν. 1337/83, ΑΡΘΡ. 21 ν 2508/97 ), η εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα και λοιπές εισφορές συνολικού ύψους ,190. Το ποσό αυτό προϋπολογίστηκε βάση των σχετικών εγγράφων από τα τμήματα ΤΑΠ της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας, σχετικά με το ύψος των εσόδων της συγκεκριμένης κατηγορίας που πρόκειται να εισπράξει ο Δήμος το οικονομικό έτος Στον Κ.Α. 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες», συνολικού ύψους ,05 περιλαμβάνονται έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Τα έσοδα διακρίνονται: από θεσμοθετημένους πόρους για λειτουργικές δαπάνες α) ΚΑΠ ( ) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν. 1828/89) προϋπολογίζεται έσοδο ,74. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της τακτικής επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση. β) ΚΑΠ ( ) για την λειτουργία του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) και για τη λειτουργία του Κ.Β. «ΜΗΤΕΡΑ», προϋπολογίζεται έσοδο ,69. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της τακτικής επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση. γ) ΚΑΠ ( ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης (Ν. 1946/91) που αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές προϋπολογίζουμε έσοδο ,88. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση. δ) ΚΑΠ ( ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας Β/θμιας Εκπαίδευσης ,20. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα και τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση.

11 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ε) ΚΑΠ ( ) για τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων προϋπολογίζουμε έσοδο ,54 που θα αποδοθούν στους δικαιούχους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.3β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων μεταβιβάστηκε στους Δήμους. 7. Στον Κ.Α. 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα», συνολικού ποσού ,90 προϋπολογίστηκαν έσοδα από τέλη διαφήμισης της Δ κατηγορίας του άρθρου 15 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 (αρθρ. 9 του Ν. 2880/01), από παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρ. 25 ΔΚΚ), από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (αρθρ. 16 Ν 2946/01), και λοιπά τακτικά έσοδα όπως λευκώματα μουσείων και πινακοθηκών, έσοδα από τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης. Β ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τα έκτακτα έσοδα ύψους ,20 συμπεριλαμβάνονται στον Κ.Α. 1 και διακρίνονται: Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας με Κ.Α. 11 προϋπολογίζεται ποσό ,00 που προέρχεται από προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (αρθρ ΚΒΠΝ, αρθρ.56 Ν 1416/84), προσκύρωση καταργούμενων κοινοχρήστων χώρων. Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών με Κ.Α. 12 προϋπολογίζεται ποσό ,51 που προέρχεται από επιχορηγήσεις κρατικές ή άλλες, για τη μισθοδοσία του προσωπικού μερικής απασχόλησης (άρθρ. 7 ν 3250/2004, για τη λειτουργία των ΚΕΠ και τα έσοδα που θα αποδοθούν στους δήμους κατά το σχολικό έτος για την καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΤΥΔΚ, για τη μισθοδοσία του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σχολικών φυλάκων και ΑΜΕΑ και για λοιπούς σκοπούς. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις με Κ.Α. 13 : Στην υποκατηγορία αυτή των εκτάκτων εσόδων προβλέπονται : Α. Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες στους οποίους περιλαμβάνονται (Κ.Α. 131): 1. Κ.Α ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) με πρόβλεψη ,60. Το ποσό αυτό κατανέμεται με Α.Δ.Σ. και απορροφάται σε διάφορα έργα. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τις οδηγίες της 30842/ (ΦΕΚ 1896 Β ) ΚΥΑ. Τυχόν αυξομειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 με αναμόρφωση.

12 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ 2 Κ.Α ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Πολιτική προστασία (πρωην ΣΑΤΑ) με πρόβλεψη Το ποσό αυτό είναι όσο με αυτό που λάβαμε το Η διαφορά που θα προκύψει το 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 3. Κ.Α 1314 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρ. 8 Ν. 3274/04) ποσό , Κ.Α Λοιπά Ειδικά Προγράμματα ποσό Κ.Α Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ποσό , Κ.Α Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.,(Εύρωπαϊκά Προγράμματα AD PERSONAM EUROCITIES, CAPTURE, P.A.T.C.H, URBAN) ποσό , Κ.Α Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (άρθρο 4 Κ.Υ.Α. αριθμ. Οικ / ) ,31. Παρατήρηση: Για τους ΚΑ 1314, 1321, 1328 ισχύουν τα εξής: Η απόκλιση του ΚΑ 1314 από το 2013 οφείλεται στο ότι όλα τα επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ και ΘΗΣΕΑΣ εγγράφονταν στον ΚΑ Σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής ΚΥΑ πλέον τα προγράμματα ΕΣΠΑ μοιράζονται στους ΚΑ 1321 και Έσοδα από δωρεές- κληρονομιές- κληροδοσίες με Κ.Α. 14. Tο 2013 δεν εισπράξαμε ποσό γιατί δεν είναι ενοικιασμένα τα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Σταδίου και έχουν παραχωρηθεί στο δήμο από τον Τέως Πρόεδρο του Δ.Σ. Χρονάκη Γιάννη με την προϋπόθεση τα έσοδα από τα ακίνητα αυτά να δίνονται ως βραβεία σε φοιτητές. Ποσό 3.000,00 προβλέπεται στον Κ.Α για κάλυψη των κοινοχρήστων των συγκεκριμένων ακινήτων. Έσοδα από πρόστιμα προσαυξήσεις παράβολα με Κ.Α. 15 ύψους ,76. Στον κωδικό αυτό προβλέπονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ύψους ,15, τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. ύψους ,79 (σύμφωνα με το αριθμ / έγγραφο του τμήματος Ελέγχου Προσόδων), έσοδα από πρόστιμα καθαριότητας, και λοιπά πρόστιμα και παράβολα που επιβάλλονται βάσει ειδικών διατάξεων, ύψους 4.791,82. Λοιπά έκτακτα έσοδα με Κ.Α. 16 ύψους ,40 προϋπολογίζονται ποσά που προέρχονται από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, έσοδα από αγορά τευχών δημοπρασίας, έσοδα από συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις και λοιπά έκτακτα έσοδα. Γ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ)

13 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Τα έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εγγράφονται στον Κ.Α. 2 και ανέρχονται στο ποσό των ,09. Στην υποκατηγορία 211 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών και στην υποκατηγορία 221 τα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη που αντιστοιχούν στις παραπάνω υποκατηγορίες εσόδων, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευμένου χαρακτήρα των εσόδων αυτών. Δ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε Στο κεφάλαιο με Κ.Α. 3 συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα που προέρχονται από δάνεια και από εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, προϋπολογισμού ύψους ,53. Ε ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Τα έσοδα των δήμων από επιστροφές χρημάτων από δημοτικές του επιχειρήσεις για δάνεια τα οποία είχαν εξυπηρετηθεί από αυτούς έπειτα από κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που αυτοί είχαν παράσχει, εγγράφονται εφεξής σε διακριτό κωδικό αριθμό (4218) της υποκατηγορίας 421 «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού και καταργείται ο Κ.Α. 4214, ο οποίος εφεξής αντικαθίσταται από τον Κ.Α Συνεπώς η υποκατηγορία 421 διαμορφώνεται ως ακολούθως: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής, Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/1969, απόφαση Υπ. Οικονομικών /11652/1997), Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων, Επιστροφή εν γένει χρημάτων. Τα έσοδα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και οι επιστροφές χρημάτων ανέρχονται συνολικά σε ,00 εγγράφονται στον Κ.Α. 4 και διακρίνονται: 1) Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων ποσού ,00. Το ποσό αυτό αφορά τις κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (σύνταξης 10% επί εξόδων παράστασης Δημάρχου, 6,67% επί των αποδοχών μονίμων υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ &ΤΠΔΥ), ΤΣΜΕΔΕ) τόσο του Εργοδότη όσο και του Ασφαλισμένου. Επίσης στο ανώτερο ποσό συμπεριλαμβάνονται φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις δηλαδή οι φόροι και το χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ και λοιπών συλλογικών οργάνων, οι φόροι και το χαρτόσημο που παρακρατείται από προμηθευτές, εργολάβους, μελετητές, ελεύθερους επαγγελματίες κ.λ.π. και οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού για την εξόφληση των δανείων που

14 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ έχουν λάβει οι υπάλληλοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τα παραπάνω ποσά εγγράφονται σαν έσοδο στους Κ.Α. 411, 412, 413, & 414 και σαν έξοδο στον 821, 822, 823 και 824 και έτσι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. 2) Επιστροφές χρημάτων ποσού ,00 που αφορά την επιστροφή χρημάτων πάγιας προκαταβολής καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά από περικοπές αποδοχών λόγω απεργίας, άδειας άνευ αποδοχών κ.λ.π. ΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Το Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εγγράφεται στον Κ.Α. 5 και ανέρχεται στο ποσό των ,05. ΜΕΡΟΣ II Ε Ξ Ο Δ Α ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Το ύψος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των ,10 όπως φαίνεται και από την γενική εικόνα (σελίδα 2) της παρούσης Εισηγητικής Έκθεσης. Στο μέρος των εξόδων έχουμε συμπεριλάβει: 1. Όλες τις υποχρεωτικές δαπάνες (μισθοδοσίες, καύσιμα, κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων, είδη ατομικής προστασίας, γραφική ύλη, μισθώματα, ασφάλειες οχημάτων, δαπάνες για εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τοκοχρεολύσια ΚΑΠΗ ΣΧΟΛΕΙΑ κ.λ.π.) 2. Όλες τις προαιρετικές δαπάνες (δημόσιες σχέσεις, διαφημίσεις, δημοσιεύσεις, βραβεία, επιχορηγήσεις κ.λ.π.) 3. Όλες τις λειτουργικές δαπάνες (βιβλία, έντυπα, είδη υγιεινής και καθαριότητας, διάφορα καταναλωτικά αγαθά κ.λ.π.). 4. Το σύνολο των δράσεων (νέων και συνεχιζόμενων). Στη συνέχεια σας παραθέτουμε συγκεντρωτικό πίνακα των εξόδων του προϋπολογισμού για να σας δώσουμε μια καλύτερη εικόνα του σχεδίου των εξόδων του. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,64 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,66 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,23

15 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,89 80 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,68 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,10 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Β Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ Α 6 Έξοδα χρήσης ,97 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,65 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 62 Παροχές τρίτων ,00 63 Φόροι Τέλη ,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα ,99 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,33 68 Λοιπά έξοδα ,00 7 Επενδύσεις ,45 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 73 Έργα ,64 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,81 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) ,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις ,68 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε ,09 82 Αποδόσεις ,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,59 9 Αποθεματικό ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Ακολουθεί ανάλυση των επιμέρους κονδυλίων του σχεδίου του προϋπολογισμού εξόδων με διάφορες παρατηρήσεις και διευκρινήσεις, όπου θεωρείται σκόπιμο. Στον Κ.Α «Ετήσια εισφορά του Δήμου προς το ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ» (ΤΕΑΔΚΥ 2,25% + ΤΠΔΚΥ 0,75%) επί των τακτικών εσόδων (εισπραχθέντων) που πραγματοποίησε ο Δήμος το προτελευταίο έτος στο οποίο αφορά η εισφορά, και στην προκειμένη περίπτωση το έτος 2012, εγγράφεται πίστωση ύψους ,65, το οποίο προκύπτει ως εξής: Τακτικά εισπραχθέντα έσοδα έτους 2012: ( ,72 x 2,25% = ,49 για ΤΕΑΔΥ) και ( ,72 x 0,75% = ,16 για ΤΠΔΥ). Το ποσό αυτό παρακρατείται άμεσα από τους ΚΑΠ. Στον Κ.Α «Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού». Για δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (αρθρ. 13 Ν. 2597/97) προβλέπεται πίστωση 1.000,00.

16 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στον Κ.Α «Αντιμισθία Δημάρχου»: η αντιμισθία Δημάρχου σε Δήμο με πληθυσμό άνω των κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γεν. Γραμματέα Υπουργείου (παρ.2 αρθρ. 92,Ν 3852/10) (Εγκύκλ. 62, αριθμ πρωτ: 74893/ Αντιμισθία αιρετών). Το ανώτατο όριο αποδοχών του Γ.Γ Υπουργείου διαμορφώθηκε από στο ποσό των 4.275,00 (άρθρο πρώτο υποπαρ.γ1 περιπτ.6 α του Ν.4093/2013). Σύμφωνα με την παρ.3 α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 η αντιμισθία των Δημάρχων μειώθηκε από το 2013 κατά 10% οπότε η αντιμισθία δημάρχου καθορίστηκε μηνιαίως στο ποσό των 4.275,00 και ετησίως στο ποσό των (4.275,00 Χ 12μήνες). Για στρογγυλοποίηση στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί το ποσό των ,00. Στον Κ.Α «Αντιμισθία Αντιδημάρχων»: η αντιμισθία Αντιδημάρχων ορίζεται στο 50% της αντιμισθίας του δημάρχου, δηλαδή Χ 50% Χ 12μήνες Χ 7 Αντιδημάρχους = ,00 και 5.896,00 X 12μήνες Χ 3άτομα = ,00 (πληρώνται τις αποδοχές της θέσης τους) Οπότε , ,00 = ,00. Για στρογγυλοποίηση στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ,00. (αρθρ. 92,Ν 3852/10) (Εγκύκλ. 62, αριθμ πρωτ: 74893/ ). Στον Κ.Α «Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων» δεν έγινε πρόβλεψη πίστωσης γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Γ υποπαραγρ. Γ.1 εδαφ. 4 του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/ τεύχος Α'), τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και των λοιπών Επιτροπών των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων από Στον Κ.Α «Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημ.Κοινοτήτων και Προέδρων Τοπ.Κοινοτήτων» προϋπολογίστηκαν τα έξοδα κίνησης των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων. Με την 74447/ απόφαση Υπουργού Εσωτερ., Αποκέντρωσης & Ηλεκτ/κής Διακυβέρνησης καθορίστηκαν τα έξοδα κίνησης των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις Δημ/κές ή Τοπικές Κοινότητες από την έδρα του οικείου δήμου. Στο Δήμο Ηρακλείου τα έξοδα μηνιαίως, βάσει χιλιομετρικής απόστασης, είναι 350,00. Επομένως 350,00 Χ 24 πρόεδροι Χ 12 μήνες = ,00. Στον Κ.Α με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (1,5ο/οο ΤΠΔ)» προβλέπεται πίστωση ,00. Ο Δήμος εισπράττει μέσω του Τ.Π.Δ. : 1) τους ΚΑΠ (για γενικές ανάγκες, ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολεία, Σχολικούς Τροχονόμους, κ.λ.π.), 2) την ΣΑΤΑ (για επενδύσεις, συντήρηση σχολικών κτιρίων, πολιτική προστασία), 3) τις χρηματοδοτήσεις των έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα όπως π.χ. ΘΗΣΕΑΣ, ΟΠΑΑΧ κ.λ.π., 4) το φόρο ζύθου, 5) το ποσό που προέρχεται από την ανακατανομή του 15% του ΤΑΠ που αποδίδεται στους ΟΤΑ, 6)Τέλη διαφήμισης, 7) επιχορηγήσεις για το προσωπικό μερικής απασχόλησης, 8) ποσά προερχόμενα από Δάνεια. Από το σύνολο των προαναφερομένων ποσών που μας αποδίδει το Τ.Π.Δ ως γνωστόν παρακρατεί το 1,5 ο/οο ως προμήθεια αμοιβή του. Το σύνολο των προϋπολογισθέντων εισπράξεων για το έτος 2014 υπολογίζουμε ότι θα ανέλθει στο ύψος των Χ 1,5ο/οο = ,00. Επίσης για αποζημίωση Δημοσίου για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή από ΚΕΠΥΟ προβλέπονται 3.000,00 περίπου το τρίμηνο Χ 4 τρίμηνα = ,00. Σύνολο : , ,00 = ,00.

17 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στον Κ.Α «Τηλεφωνικά τέλη» προβλέπεται πίστωση ,00 για το Στον Κ.Α «Κινητή Τηλεφωνία» εγγράφεται πίστωση ,00, σύμφωνα με την 18391/ απόφ. Υφ. Δημ. Διοίκ. & Αποκ. 7 Οικ. & Οικονομικών και την 731/07 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προβλέπονται για κινητή τηλεφωνία του Δημάρχου με ανώτατο επιτρεπτό όριο 200 μηνιαίως 10 Αντιδημάρχων με ανώτατο επιτρεπτό όριο 100,00 μηνιαίως - Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με ανώτατο επιτρεπτό όριο 80,00 μηνιαίως). Οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων στο νέο σχέδιο, συμπεριλαμβάνονται στους Κ.Α και και αφορούν τα έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, εκθέσεις, συνέδρια εορτές, δεξιώσεις, έξοδα Εθνικών και Τοπικών εορτών, αδελφοποιήσεων κ.λ.π. Το σύνολο των προϋπολογισθέντων για τους παραπάνω Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των ,00. Στον Κ.Α εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν σε πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια) και ανέρχονται στο ποσό των ,00. Το σχέδιο του προϋπολογισμού απαιτεί τον διαχωρισμό των δαπανών αυτών σε δύο κατηγορίες: α) Κ.Α Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών), ποσού ,00. Στον Κωδικό αυτό προβλέπονται, οι τόκοι δανείου από Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα (αλληλόχρεος λογαριασμός), οι τόκοι εκ λοιπών χρεών, συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και χρεολύσια δανείων. β) Κ.Α Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών), ποσού ,00. Αναλυτικότερα: 1. Στον Κ.Α οι τόκοι δανείων μακροπρόθεσμων εσωτερικού από το ΤΠΔ, Τράπεζα Πειραιώς και Παγκρήτια Τράπεζα, ποσού ,00, 2. Στον Κ.Α οι τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), ποσού ,00, 3. Στον Κ.Α οι τόκοι εκ λοιπών περιπτώσεων, ποσού 1.000,00, 4. Στον Κ.Α συμβολ/κά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων, ποσού ,00, 5. Στον Κ.Α αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, ποσού 2.000,00, 6. Στον Κ.Α Χρεολύσια δανείων εσωτερικού, ποσού ,00. Στον Κ.Α και εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα συνολικού ύψους ,90 ως εξής: α) Κ.Α Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας Εκπαίδευσης. Α/θμιας & ,00 Κ.Α Αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων 0,00

18 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Κ.Α Έξοδα για κάλυψη δαπανών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρ/θμιας & Δ/θμιας ,08 Εκπαίδευσης Δ.Ηρακλείου β) Απόδοση στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Κ.Α Αγωγής Φροντίδας & Μαζικής Άθλησης ,00 Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) γ) Κ.Α Επιχορήγηση Δημ. Οργαν. Προσχ. Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ). Σχετική η αριθμ. 70/2012 απόφαση Δ.Σ ,00 δ ) Κ.Α Απόδοση στη ΔΕΠΤΑΗ για Πολιτιστικό Κέντρο» ,00 δ) Κ.Α Μεταβίβαση ποσοστού 15% επί των εισπράξεων ΤΑΠ υπέρ ΟΤΑ ,00 ε) Κ.Α έως Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.3β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ,82 Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων μεταβιβάστηκε στους Δήμους.) ΣΥΝΟΛΟ ,90 Σας ενημερώνουμε ότι το ποσό των ,90 είναι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε διάφορα Νομικά πρόσωπα και δεν θεωρούνται έσοδα του Δήμου, απλώς τα μεταβιβάζει σε αυτά. Για τη μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων του Δήμου εγγράφηκαν οι σχετικές πιστώσεις στα Έξοδα κάθε Υπηρεσίας στους Κ.Α.: 6011 για τους μόνιμους υπαλλήλους, στους Κ.Α: 6021 για τους υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου και στους Κ.Α : 6041 για τους υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 1. Στους Κ.Α 6011 όλων των Υπηρεσιών υπολογίζονται οι αποδοχές όλων των μονίμων υπηρετούντων υπαλλήλων, συνολικού ύψους ,00, 2. Στους Κ.Α 6021 όλων των Υπηρεσιών υπολογίζονται οι αποδοχές όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων αορίστου χρόνου συν την αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων από το ΙΚΑ, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικού ποσό των ,00, 3. Στους Κ.Α 6041 όλων των Υπηρεσιών υπολογίζονται οι αποδοχές όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου συνολικού ύψους ,00. Κάθε χρόνο υποβάλλονται δικαιολογημένα ερωτήσεις για τις κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, συγκεκριμένα για τις εργοδοτικές εισφορές, επειδή παρουσιάζονται μια φορά σαν έσοδο στον Κ.Α. 411 και δύο φορές σαν έξοδο στους Κ.Α. 605 και 823. Επειδή η μισθοδοσία γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών όλες οι κρατήσεις (εργοδοτικές και ασφαλισμένου) αποδίδονται στο λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών την τελευταία εργάσιμη του μήνα που αφορούν. Συγκεκριμένα, με την έκδοση των Χρηματικών Ενταλμάτων Μισθοδοσίας, εκδίδονται μηχανογραφημένα Γραμμάτια Είσπραξης αντίστοιχα των κρατήσεων και εισάγονται στο ταμείο σαν έσοδο. Μέσα στο χρονικό διάστημα

19 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ απόδοσης των κρατήσεων (βάσει νόμου) εκδίδονται Χρηματικά Εντάλματα Απόδοσης Κρατήσεων. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή έχει προβλεφθεί σκόπιμα από το νομοθέτη, επειδή οι κρατήσεις αυτές είναι σημαντικά ποσά και οι ταμίες δεν έχουν την ευχέρεια της άμεσης απόδοσής τους (εντός της ίδιας ημέρας), αλλά και ο ίδιος ο νόμος τους επιτρέπει να τις αποδώσουν με τη λήξη του μήνα. Στον Κ.Α. 623 «Μισθώματα κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων» προβλέπονται τα εξής: 1.Στην Υπηρεσία 10 προβλέπονται πιστώσεις ύψους ,00. Συγκεκριμένα: Τα μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση υλικού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 158 και Ίμβρου γωνία, ποσού ,00. Tα μισθώματα των κτιρίων για τη στέγαση των γραφείων της 2 ης, 3 ης, 4 ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου, της Τοπικής Κοινότητας Σταυρακίων και των γραφείων της Τοπικής Κοινότητας Αγ, Μύρωνα, ποσού ,00, Το μίσθωμα του οικοπέδου Λυδάκη, για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (το μίσθωμα πληρώνεται με διαταγή πληρωμής ύψους 7.200,00 μηνιαίως), ποσού ,00. Το μίσθωμα ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, ποσού 4.200,00. 2.Στην Υπηρεσία 15 προβλέπονται πιστώσεις ύψους ,00. Συγκεκριμένα:: Τα μισθώματα για τα δύο κτίρια στέγασης της Βικελάιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης των οδών Χορτατσών & Κυδωνίας και Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, ποσού ,00, Το μίσθωμα οικοπέδου στη Φορτέτσα για δημιουργία χώρου Στάθμευσης αυτοκινήτων, ποσού ,00, Τα μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ, ποσού ,00, Τα μισθώματα σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. ποσού ,00. 3.Στην υπηρεσία 20 προβλέπεται πίστωση ύψους ,00 που αφορά μισθώματα για το χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση Μαυρή της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Φόδελε. Στους Κ.Α. 626 κάθε Υπηρεσίας εγγράφονται οι δαπάνες συντήρησης μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού). Στους Κ.Α. 627 κάθε Υπηρεσίας εγγράφονται οι πιστώσεις που απαιτούνται για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Στους Κ.Α. 632 κάθε Υπηρεσίας εγγράφονται όλες οι δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων ειδών ανά κατηγορία προμήθειας. Στην κατηγορία 664 κάθε υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά μεταφορικών μέσων και για θέρμανση.

20 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στην ομάδα 7 των εξόδων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ κάθε υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Αγορές, Απαλλοτριώσεις, προμήθειες παγίων (αυτοκινήτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού), κατασκευές και συντηρήσεις κτιρίων εγκαταστάσεις κοινής χρήσης, μελέτες, δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως. Στην ομάδα 8 των εξόδων «ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ», προβλέπεται πίστωση ,68. Στην κατηγορία 81 προβλέπεται πίστωση ύψους ,09. Το ποσό αυτό είναι πρόβλεψη για : α) Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής που θα μείνουν ανεξόφλητα στο Ταμείο για διάφορους λόγους, β) δαπάνες που εκκρεμούν σε όλα τα τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου που δεν θα προλάβουν να εκκαθαριστούν και να ενταλματοποιηθούν μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. Στην κατηγορία 82 προβλέπεται συνολική πίστωση ύψους ,00. Αναλυτικότερα: Η υποκατηγορία 821, με πίστωση ,00, αφορά την απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών (αιρετών και υπαλλήλων) και εγγράφεται αντίστοιχο έσοδο, Η υποκατηγορία 822, με πίστωση ,00, αφορά την απόδοση φόρων (ΦΜΥ, προμηθευτών, εργολάβων, μελετητών, ελεύθερων επαγγελματιών κ.λ.π.) και εγγράφεται αντίστοιχο έσοδο, Η υποκατηγορία 823, με πίστωση ,00, αφορά την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς και ταμεία και εγγράφεται αντίστοιχο έσοδο, Η υποκατηγορία 824, με πίστωση ,00, αφορά λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων και εγγράφεται αντίστοιχο έσοδο, Η υποκατηγορία 825, με πίστωση ,00, αφορά την πάγια προκαταβολή. Σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ,1β & 4 του Ν.3463/06 ΦΕΚ.Α 114/06 του νέου ΔΚΚ το ποσό της πάγιας προκαταβολής ορίζεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 για Δήμους άνω των κατοίκων. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) και την υπ αριθμ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/ Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές ενότητες), ορίζεται πάγια προκαταβολή για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού 1000,00, για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως κατοίκους 2.000,00 και για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό πάνω από κατοίκους Έτσι συνολικά το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α : είναι ,00, δηλαδή (Δήμος Ηρακλείου->6.000, ,00 ->Τοπικές κοινότητες ,00 ->Δημοτικές Κοινότητες = ,00 ). Η υποκατηγορία 826, με πίστωση ,00 αφορά επιστροφές εσόδων αχρεωστήτως καταβληθέντων.

21 ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ Στην κατηγορία 85 προβλέπεται πίστωση ύψους ,59, ποσό το οποίο υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών Εσωτερικών οικ.30842/ (ΦΕΚ 1896/ τεύχος Β ). Ο παραπάνω Κ.Α είναι συνυφασμένος με τον Κ.Α Εσόδων «32», με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη». Στην ομάδα 9 των εξόδων Αποθεματικό εγγράφεται πίστωση ύψους ,00. Το αποθεματικό γράφεται με σκοπό να αναπληρώνει κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους την ανεπάρκεια πιστώσεων ή για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη και έγκρισή του. Σε βάρος του κονδυλίου αυτού δεν εκδίδονται χρηματικά εντάλματα και το ύψος του δεν είναι ανώτερο από αυτό που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 161 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06 ΦΕΚ Α 114/06 σύμφωνα με το οποίο το αποθεματικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό (ΚΑ.0 Τακτικά Έσοδα ,19 + ΚΑ.21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά ,59 = ,78 Χ 5% = ,24, εγγράφεται πίστωση ,00 ). B. Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Κασαπάκης Μιχάλης και Καμπιτάκης Κων/νος, διαφωνούν και καταψηφίζουν.- Εγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε Ο Πρόεδρος Τα Μέλη (Ακολουθούν οι υπογραφές) Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία Ηράκλειο 1/11/2013 Η Γραμματέας

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σας υποβάλλουµε για ψήφιση το σχέδιο του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων του ήµου Ηρακλείου, οικονοµικού έτους 2014, που συντάξαµε σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ), 2. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ), 3. Τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασή µας, περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2253 Β ) και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β ), 50698/2012 (B 2832) και 47490/ (Β 3390) όµοιες και ισχύει., 4. Τα οριζόµενα στην υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1896 Β ) ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους Το υπ αριθµ. 494/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν. 411/2013) του Υπ. Εσωτερικών και το υπ αριθµ / έγγραφο Τµ.Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της /νσης Οικ/κών Τοπ.Αυτοδ/σης του Υπ.Εσωτερικών. Το νέο σχέδιο του προϋπολογισµού συντάχθηκε έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιµος, µε αντικειµενικότητα και οι προβλέψεις µας να συµβάλλουν στην απρόσκοπτη εκτέλεση των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων και γενικά στην οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως επισηµαίνεται και στις οδηγίες της υπ αριθµ / προαναφερόµενης Κοινή Υπουργικής Απόφασης. Όσον αφορά στα έσοδα στον προϋπολογισµό εγγράφηκαν µόνο νοµοθετηµένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσµατα των οικονοµικών ετών 2012 και 2013 και συγκεκριµένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν. 1

23 Για τον υπολογισµό των εξόδων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους καθώς και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση του α 7µηνου του ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ε Σ Ο Α 0. Τακτικά ,23 1. Έκτακτα ,20 2. Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών ,09 3. Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,53 4. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και Τρίτων ,00 5. Χρηµατικό Υπόλοιπο ,05 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Ε Ξ Ο Α 6. Έξοδα χρήσης ,97 7. Επενδύσεις ,45 8. Πληρωµές, Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις ,68 9. Αποθεµατικό ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ,10 Για διευκόλυνσή σας θεωρούµε σκόπιµο να σας δώσουµε ορισµένες διευκρινήσεις που αφορούν τη διαίρεση του προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων σύµφωνα µε το Ν. 3202/2003. Ε Σ Ο Α Κ.Α. 0 Κ.Α. 1 Κ.Α. 2 Κ.Α. 3 Κ.Α. 4 Κ.Α. 5 Τακτικά Έκτακτα Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και Τρίτων Χρηµατικό Υπόλοιπο 2

24 Ε Ξ Ο Α Κ.Α. 6 Κ.Α. 7 Κ.Α. 8 Κ.Α. 9 Έξοδα χρήσης Επενδύσεις Πληρωµές Π.Ο.Ε - Αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεµατικό Επίσης σας παραθέτουµε την νέα διάταξη και κωδικοποίηση των Υπηρεσιών. K.A. 00 K.A. 10. K.A. 15. K.A. 20. K.A. 25. K.A. 30. K.A. 35. K.A. 40. K.A. 45. K.A. 50. K.A. 70. Γενικές Υπηρεσίες Οικονοµικές ιοικητικές Υπηρεσίες ΚΕΠ Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού Υπηρεσία Ύδρευσης, Αρδευσης, Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.Η) Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Υπηρεσία Πρασίνου Υπηρεσία Πολεοδοµίας Υπηρεσία Νεκροταφείων ηµοτική Αστυνοµία Λοιπές Υπηρεσίες 3

25 ΜΕΡΟΣ I ΕΣΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο Μέρος I του σχεδίου προϋπολογισµού απεικονίζονται τα έσοδα τα οποία παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα για την οποία σας δίνουµε ορισµένες διευκρινίσεις: Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τα τακτικά έσοδα ύψους ,23 συµπεριλαµβάνονται στον Κ.Α. 0 και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Στον Κ.Α. 01 «Πρόσοδοι από Aκίνητη περιουσία», προϋπολογίζονται τα έσοδα από µισθώµατα ακινήτων, βοσκήσιµων εκτάσεων, καλλιεργήσιµης γης, δηµοτικής αγοράς, από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, και από τέλη και δικαιώµατα από λαϊκές αγορές, ύψους , Στον Κ.Α. 02 «Έσοδα από κινητή περιουσία», προϋπολογίστηκαν τα έσοδα από Τόκους χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ή άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και από λοιπές κινητές αξίες (Μερίσµατα από µετοχές Μινωικών Γραµµών, ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. Ζαρού), ύψους , Στον Κ.Α. 03 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89), του ήµου, των ηµοτικών ιαµερισµάτων και των ηµοτικών Ενοτήτων που εισπράττονται από τον ήµο και τη ΕΗ, ύψους ,39. Το παραπάνω ποσό που προϋπολογίζουµε ότι θα εισπραχθεί κατά το οικονοµικό έτος 2014 υπολογίσθηκε βάση του ποσού που εισπράχθηκε το οικονοµικό έτος 2013 και όχι βάση ποσού που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. 4. Στον Κ.Α. 04 «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών», προϋπολογίστηκαν έσοδα ύψους ,26. Το ποσό αυτό προέρχεται από έσοδα νεκροταφείων (από διάθεση οικογενειακών τάφων, από δικαιώµατα ενταφιασµού, από διάθεση τάφων 3ετούς ταφής, από δικαιώµατα παράτασης χρόνου ταφής, από τέλη ανακοµιδής και δικαιώµατα χρήσης οστεοφυλακίων κ.λ.π.), από τέλη ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ ( αρθρ. 24 Ν 2130/93), από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων (αρθρ. 6 Ν. 1080/80, ΑΡΘΡ. 27 παρ. 10 Ν. 2130/93), από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (αρθρ. 20 Ν. 2539/97), από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθρ. 3 Ν. 1080/80), από τέλη διαφήµισης (αρθρ. 5 Ν 1900/90), από τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε 4

26 κοινόχρηστους χώρους,από τέλη αδειών οικοδοµών και λοιπά δυνητικά τέλη (πολιτικοί γάµοι). 5. Στον Κ.Α. 05 «Φόροι και Εισφορές», περιλαµβάνονται τα έσοδα από φόρους ηλεκτροδοτούµενων χώρων( αρθρ. 10 Ν.), τα έσοδα από το φόρο ζύθου (αρθρ.9 Ν 703/70, ΑΡΘΡ. 12 Ν 1080/80), η εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (αρθρ.. 24 Συντ. 1975/01,αρθρ. 9 Ν. 1337/83, ΑΡΘΡ. 21 ν 2508/97 ), η εισφορά σε γη που µετατρέπεται σε χρήµα και λοιπές εισφορές συνολικού ύψους ,190. Το ποσό αυτό προϋπολογίστηκε βάση των σχετικών εγγράφων από τα τµήµατα ΤΑΠ της /νσης Οικονοµικών και Τοπογραφικών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Απαλλοτριώσεων της /νσης Πολεοδοµίας, σχετικά µε το ύψος των εσόδων της συγκεκριµένης κατηγορίας που πρόκειται να εισπράξει ο ήµος το οικονοµικό έτος Στον Κ.Α. 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες», συνολικού ύψους ,05 περιλαµβάνονται έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Τα έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για λειτουργικές δαπάνες διακρίνονται: α) ΚΑΠ ( ) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν. 1828/89) προϋπολογίζεται έσοδο ,74. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της τακτικής επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα. Τυχόν αυξοµειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. β) ΚΑΠ ( ) για την λειτουργία του ηµοτικού Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ( ΟΠΑΦΜΑΗ) και για τη λειτουργία του Κ.Β. «ΜΗΤΕΡΑ», προϋπολογίζεται έσοδο ,69. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της τακτικής επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα. Τυχόν αυξοµειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. γ) ΚΑΠ ( ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης (Ν. 1946/91) που αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές προϋπολογίζουµε έσοδο ,88. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα. Τυχόν αυξοµειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. ) ΚΑΠ ( ) για τη µεταφορά µαθητών Α/θµιας Β/θµιας Εκπαίδευσης ,20. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα και τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισµού. Τυχόν αυξοµειώσεις στο 5

27 προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. ε) ΚΑΠ ( ) για τη χορήγηση των προνοιακών επιδοµάτων προϋπολογίζουµε έσοδο ,54 που θα αποδοθούν στους δικαιούχους. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.3β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» η αρµοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων µεταβιβάστηκε στους ήµους. 7. Στον Κ.Α. 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα», συνολικού ποσού ,90 προϋπολογίστηκαν έσοδα από τέλη διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β..24/9-20/10/1958 (αρθρ. 9 του Ν. 2880/01), από παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρ. 25 ΚΚ), από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (αρθρ. 16 Ν 2946/01), και λοιπά τακτικά έσοδα όπως λευκώµατα µουσείων και πινακοθηκών, έσοδα από τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης. 6

28 Β ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Τα έκτακτα έσοδα ύψους ,20 συµπεριλαµβάνονται στον Κ.Α. 1 και διακρίνονται: 1. Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας µε Κ.Α. 11 προϋπολογίζεται ποσό ,00 που προέρχεται από προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (αρθρ ΚΒΠΝ, αρθρ.56 Ν 1416/84), προσκύρωση καταργούµενων κοινοχρήστων χώρων. 2. Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών µε Κ.Α. 12 προϋπολογίζεται ποσό ,51 που προέρχεται από επιχορηγήσεις κρατικές ή άλλες, για τη µισθοδοσία του προσωπικού µερικής απασχόλησης (άρθρ. 7 ν 3250/2004, για τη λειτουργία των ΚΕΠ και τα έσοδα που θα αποδοθούν στους δήµους κατά το σχολικό έτος για την καταβολή αµοιβών στις συµβασιούχους καθαρίστριες, για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων ΤΥ Κ, για τη µισθοδοσία του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας, για κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας σχολικών φυλάκων και ΑΜΕΑ και για λοιπούς σκοπούς. 3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις µε Κ.Α. 13 : Στην υποκατηγορία αυτή των εκτάκτων εσόδων προβλέπονται : Α. Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες στους οποίους περιλαµβάνονται (Κ.Α. 131): 1. Κ.Α ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (πρώην ΣΑΤΑ) µε πρόβλεψη ,60. Το ποσό αυτό κατανέµεται µε Α..Σ. και απορροφάται σε διάφορα έργα. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάση της επιχορήγησης που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 30842/ (ΦΕΚ 1896 Β ) ΚΥΑ. Τυχόν αυξοµειώσεις στο προϋπολογισθέν ποσό θα τακτοποιηθούν στη διάρκεια του 2014 µε αναµόρφωση. 2 Κ.Α ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Πολιτική προστασία (πρωην ΣΑΤΑ) µε πρόβλεψη Το ποσό αυτό είναι όσο µε αυτό που λάβαµε το Η διαφορά που θα προκύψει το 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 3. Κ.Α 1314 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρ. 8 Ν. 3274/04) ποσό , Κ.Α Λοιπά Ειδικά Προγράµµατα ποσό Κ.Α Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ποσό ,93. 7

29 6. Κ.Α Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.,(Εύρωπαϊκά Προγράµµατα AD PERSONAM EUROCITIES, CAPTURE, P.A.T.C.H, URBAN) ποσό , Κ.Α Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (άρθρο 4 Κ.Υ.Α. αριθµ. Οικ / ) ,31. Παρατήρηση: Για τους ΚΑ 1314, 1321, 1328 ισχύουν τα εξής: Η απόκλιση του ΚΑ 1314 από το 2013 οφείλεται στο ότι όλα τα επενδυτικά προγράµµατα ΕΣΠΑ και ΘΗΣΕΑΣ εγγράφονταν στον ΚΑ Σύµφωνα µε τις οδηγίες της σχετικής ΚΥΑ πλέον τα προγράµµατα ΕΣΠΑ µοιράζονται στους ΚΑ 1321 και Έσοδα από δωρεές- κληρονοµιές- κληροδοσίες µε Κ.Α. 14. Tο 2013 δεν εισπράξαµε ποσό γιατί δεν είναι ενοικιασµένα τα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Σταδίου και έχουν παραχωρηθεί στο δήµο από τον Τέως Πρόεδρο του.σ. Χρονάκη Γιάννη µε την προϋπόθεση τα έσοδα από τα ακίνητα αυτά να δίνονται ως βραβεία σε φοιτητές. Ποσό 3.000,00 προβλέπεται στον Κ.Α για κάλυψη των κοινοχρήστων των συγκεκριµένων ακινήτων. 5. Έσοδα από πρόστιµα προσαυξήσεις παράβολα µε Κ.Α. 15 ύψους ,76. Στον κωδικό αυτό προβλέπονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών ύψους ,15, τα πρόστιµα του Κ.Ο.Κ. ύψους ,79 (σύµφωνα µε το αριθµ / έγγραφο του τµήµατος Ελέγχου Προσόδων), έσοδα από πρόστιµα καθαριότητας, και λοιπά πρόστιµα και παράβολα που επιβάλλονται βάσει ειδικών διατάξεων, ύψους 4.791,82. 6 Λοιπά έκτακτα έσοδα µε Κ.Α. 16 ύψους ,40 προϋπολογίζονται ποσά που προέρχονται από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων, έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, έσοδα από αγορά τευχών δηµοπρασίας, έσοδα από συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις και λοιπά έκτακτα έσοδα. Γ ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ) Τα έσοδα από παρελθόντα οικονοµικά έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εγγράφονται στον Κ.Α. 2 και ανέρχονται στο ποσό των ,09. Στην υποκατηγορία 211 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών και στην υποκατηγορία 221 τα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα οικονοµικά έτη που αντιστοιχούν στις παραπάνω υποκατηγορίες εσόδων, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευµένου χαρακτήρα των εσόδων αυτών. 8

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 664/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα