ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 24 ) 1. Τσέτσιλας Δημήτριος 15. Έξαρχος Γεώργιος 2. Τσάτσαρης Χρήστος 16. Γκατζόγιας Παναγιώτης 3. Τσούγιας Χρήστος 17. Μανώλης Γεώργιος 4. Αργυρίου ιωάννης 18. Κυρίτσης Γεώργιος 5. Νταφούλης Κων/νος 19. Βλάγκας Ιωάννης 6. Τσιαπλές θωμάς 20. Νικολάου Γεώργιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 21. Καραναστάσης Αθανάσιος 8. Ζησάκη Ξανθή 22. Σίμος Γεώργιος 9. Πανάγου Ελευθερία 23. Κακαγιάννης χρήστος 10. Καρατέγος Μιχάλης 24. Μπίκας Χρήστος 11. Σαϊτης Αστέριος Διψάνας Αχιλλεύς Τσεργάς Κων/νος Ζάχος Βασίλειος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 3 ) 1. Μπουζέκης Ευθύμιος Αν και νόμιμα κληθέντες 2. Μαϊμάρης Δημήτριος 3. Ντόντος Γεώργιος Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα Αργ., Νταής Β., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Βλαχοστέργιος Γ., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβελου Π., Σακκαβός Ι. 1

2 Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. ΘΕΜΑ (2 ο ). «Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 238) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονομική επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθ. 203/2014 απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του προϋπολογισμού. Η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έγινε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2059/ τεύχος Β ) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» και το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με Αριθ. Πρωτ.: οικ / «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οικ. έτους 2015» Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, έχοντας υπόψη : Α) Την με αριθμό 29530/ (ΦΕΚ τ. Β 2059/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Β) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Γ) τις διατάξεις των Ν. 4172/2013, Ν. 3463/2006, Ν. 4270/2014. Προχώρησε στους εξής υπολογισμούς Εσόδων : ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΕ 01, 02, 03, 04, 05, 07, 14, 15, 16, 21, 22 ΚΑΕ ΕΤΟΣ /1-30/9/13 1/1-30/9/14 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, ,32 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 32 - ΕΞΟΔΟΥ 85 ΚΑΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1/1-30/9/13 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1/1-30/9/14 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , , , ,13 Βάσει της 30/9/2014 είχαμε τα κάτωθι στοιχεία : 2

3 , , , , , , , , , , , , , ,15 ΚΑΕ ,86 ΚΑΕ ,73 ΔΙΑΦΟΡΑ ,13 Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 και απλοποιείται το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ο.Π.Δ., καθώς το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης δεν αποτελούν μέρη του, αλλά ωστόσο δύναται να τα αναζητά το Παρατηρητήριο από τους ΟΤΑ ως πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013 το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.Δ και σύμφωνα με ΚΥΑ 41273/ (ΦΕΚ 2676/ τεύχος Β') με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/ (ΦΕΚ 450/ τεύχος Β') Έτσι, για την κατάρτιση του ΟΠΔ, του οικονομικού έτους 2014 και εφεξής,καταργούνται τα εδάφια τα οποία αναφέρονται στην υποβολή του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μαζί με το Ο.Π.Δ. και επιπλέον καταργούνται οι «Πίνακες Πενταετούς Προγραμματισμού» και ο «Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και πλέον υπάρχει μόνο υποχρέωση υποβολής του πίνακα 5.Α.«Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ», όπως αυτός επισυνάπτεται τροποποιημένος, στην ΚΥΑ 41273/ (ΦΕΚ2676/ τεύχος Β'). Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. Στο Δήμο μας, κατά τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η θητεία της Επιτροπής Διαβούλευσης είχε λήξη και ως εκ τούτου δεν εξέφρασε προτάσεις και δεν διατύπωσε γνώμες, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: «δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού». Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 63γ του Ν. 3852/2010: «γ) καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του». Σύμφωνα με την παρ. 1 του 3

4 άρθρου 79 ν. 4172/2013 για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Με το άρθρο 5 της 41179/ απόφασης του ΥΠ.ΕΣ ορίζεται ότι ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έχοντας λάβει γνώσει των ανωτέρω καθώς και των εισηγήσεων που σας επιδόθηκαν για ενημέρωση ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ να εγκρίνεται τον προϋπολογισμό Έτους Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που πήραν το λόγο, τοποθετήθηκαν ως εξής: Μανώλης: Δεν έχω τίποτα να πω. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι τον προϋπολογισμό τον ψηφίσαμε ομόφωνα, πράγματι τον ψηφίσαμε ομόφωνα αλλά, ειλικρινά σας λέω ότι είναι ο χειρότερος προϋπολογισμός που έχω δει στα 20 χρόνια που είμαι υπάλληλος, όχι ότι οφείλεται στους υπαλλήλους, αλλά στην χειρότερη κατάσταση που είναι η χώρα και κατ επέκταση ο δήμος. Είναι ένας προϋπολογισμός παρατηρητηρίου του Υπουργείου, δεν μας αφήνουν να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Βέβαια, σε κάποια βγάλαμε κι εμείς τα μάτια μας μόνοι μας, γιατί; Βλέπω εδώ, αν πάτε να δείτε, δικαίωμα βοσκής προϋπολογισμένα 2.900, το πραγματικό δικαίωμα βοσκής είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιο απ ότι είναι εδώ. Σε ερώτηση που έκανα στην Οικονομική μου είπανε ότι αυτά βεβαιώθηκαν, αυτά βρήκε το Υπουργείο, δεν μας αφήνει να βάλουμε παραπάνω. Δεν ξέρω αν μας αφήνουν Επί τρεισήμισι χρόνια η ύδρευση, δεν ξέρω στη ΔΕΥΑ του Νέσσωνος τι γινότανε, αλλά στο Δήμο Μακρυχωρίου απ ότι γνωρίζω δεν γινόταν καταμέτρηση των υδρομετρητών. Βάζαμε κατ αναλογία, κατά ποσοστό. Δεν ξέρω αν γινότανε έτσι σε όλους τους πρώην δήμους. Στο Μακρυχώρι γινότανε, στην Ελάτεια τώρα ήρθαν τα εκκαθαριστικά τριών ετών, δηλαδή η καταμέτρηση έγινε τώρα η πραγματική. Τρία χρόνια. Δεν είναι έτσι; Δεν ξέρω αν το ξέρει η Οικονομική Επιτροπή αλλά απ ότι ξέρω, τώρα είδα εκκαθαριστικούς για Ελάτεια. Άρα, κάπου ως δημοτική αρχή δεν δουλεύατε σωστά πάνω εκεί, επαναπαυόσασταν, ίσως υπήρχαν πιο πολλά έσοδα στο Δήμο, πιο πολλές χρηματοδοτήσεις, δεν δίνατε σημασία αυτά. Εντάξει, τώρα πιστεύω κατ ανάγκη να διορθωθούμε πάνω σ αυτό. Με όλα αυτά, είπα και στον Δήμαρχο που ήταν παρών στην Οικονομική Επιτροπή, ότι αν δεν ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό, που μπορούσαμε σε κάποια να ασκήσουμε κριτική, θα μας έλεγε εσείς δεν ψηφίσατε προϋπολογισμό, τι θέλετε τώρα; Είναι και ένας λόγος αυτός, για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τι κάνετε. Μπίκας: Θα καταψηφίσω τον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της κυβέρνησης, της τρόικας, των μνημονίων, με παρατηρητήριο πάνω από τον σβέρκο μας, χωρίς Εμείς δεν θα γίνουμε αρωγοί σε αυτή σας την πολιτική, έχετε άλλωστε βοηθούς, είστε 26, αρκετοί στον αριθμό. Εμείς θα είμαστε κατά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη τις ανωτέρω διατάξεις, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 τις ανωτέρω διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας]. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Τεμπών, για το έτος 2015, όπως αυτός επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. 4

5 Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθούν στην Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο. Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις. Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 238/ Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο Μακρυχώρι O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. Τα Μέλη (υπογραφές) 5

6 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος , , , , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 6.374,44 240, , , ,16 0, , , Μισθώματα από την παραχώρηση 800,00 0,00 800,00 800,00 κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001) Μισθώματα δασών και δασικών , , , ,00 εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθ. 39 Ν 998/79) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , , , , ,00 150,00 35,00 100,00 100, ,16 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , ,85 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ,69 446, , , ,69 446, , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο , , , , , , , , Τέλος ύδρευσης ,64 0, , , Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 108,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 6

7 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 3.302,36 280,00 0,00 0, , , , , ,31 0, , , ,31 0, , , ,83 134, , ,00 134,83 134,83 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 2.000,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων , , , ,00 (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,98 0, , , ΦΟΡΟΙ ,98 0, , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ,98 0, , , , , , , , , , , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιαςκαι Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) , , , , , , , , , , , , Έσοδα άρθρου 27 Ν 3756/2009 περί εξόφλησης οφειλών του Ελ. Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α βαθμού Επιχορήγηση για την μεταφορά μαθητών , , , , ,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,28 7

8 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).- Παράβολα άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 6.915, , , , ,50 0, , , ,78 0, , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 800,00 0,00 0,00 0,00 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Παράβολα εγγραφής αλλοδαπών στο Δημοτολόγιο 800,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία , , , ,60 που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,65 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ , , , ,97 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα 0,00 0, , ,92 "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Ανάπλαση εισόδου του οικισμού Αμπελακίων και περιβάλλοντος χώρου Αγίου Γεωργίου (Β' Φάση) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΔ ΑΙΓΑΝΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘ. 480/ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΔΡΑΣΗΣ L321.2 LEADER 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , ,55 0,00 0, , ,55 8

9 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΑΙΓΑΝΗΣ με ένταξη της πίστωσης του έργου στο Π.Δ.Ε Αρ.Πρ. : 15319/ΔΕ-1573 / 31/03/ ,00 0,00 0,00 0, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ,25 0, , , Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ έργου Πλακόστρωση στο κέντρο του χωριού Καλλιπεύκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Ε.Ε ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Δ ΑΙΓΑΝΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘ. 480/ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΔΡΑΣΗΣ L321.2 LEADER ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) Αναπλάσεις οικισμού Πυργετού (ΠΑΑ ) Αριθ. Πρωτ. απόφασης ένταξης 15241/ Αντικατάσταση υπογείωση υφιστάμενου δικτύου άρδευσης ΔΔ Πουρναρίου - Απόφαση Ένταξης 16440/ Τεχνική βοήθεια του Δήμου Τεμπών - Απόφαση ένταξης 5395/ ,25 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,60 0, , , , , , , ,00 0, , , ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΑΙΓΑΝΗΣ με ένταξη της πίστωσης του έργου στο Π.Δ.Ε Αρ.Πρ. : 15319/ΔΕ-1573 / 31/03/2014 0,00 0, , , ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.043,67 0,00 0,00 0, ΔΩΡΕΕΣ 2.043,67 0,00 0,00 0, Προϊόν δωρεών 2.043,67 0,00 0,00 0, Δωρεά υπέρ Δήμου Τεμπών προερχόμενη από την Εθνική Τράπεζα για την αποκατάσταση κι ενίσχυση του ΙΝ Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.043,67 0,00 0,00 0, , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 8.636,27 0,00 0,00 0, Δαπάνες απομάκρυνσης και 80,00 0,00 0,00 0,00 φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) 9

10 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 8.556,27 0,00 0,00 0, Ποινικά & Παράβολα 8.556,27 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , , , Έσοδα προερχόμενα από απαλλοτριώσεις δημοτικών εκτάσεων στον Ευαγγελισμό και το Μακρυχώρι 0,00 0, , , Ειδικού σκοπού έσοδα εισπραττόμενα από την Ι. Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου αριθ. 113/98 Κανονισμού Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 6.783,09 802, , , Διάφορα έκτακτα έσοδα , , , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , , ,66 0, , , , ,58 0,00 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα 8.324,39 0,00 0,00 0, Έσοδα από δικαίωμα βοσκής ,92 708,61 0,00 0, Έσοδα από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων Επιχορήγηση ΑΡΘΡΟΥ 27 Ν. 3756/ Επιχορήγηση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (υπόλοιπο έτους 2013) 153,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0, Έσοδα εκ λοιπών περιπτώσεων 3.702,68 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχορήγηση μισθοδοσίας ΚΕΠ Προκαταβολή έναντι των εσόδων από τους ΚΑΠ για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων 2.617, ,36 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 10

11 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Πρόστιμα ΚΟΚ , , , , Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 5.244, , , , Πρόστιμα ανέγερσης και ,00 0, , ,00 διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) η εντολή μεταφοράς πιστώσεων της ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες Έσοδα από απαλλοτριώσεις δημοτικών εκτάσεων στον Ευαγγελισμό και το Μακρυχώρι βάσει της αριθ. 750/2007 απόφασης Εφετείου Λάρισας , ,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 8.504, ,85 0,00 0, Έσοδο Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου υπέρ ΤΚ Ραψάνης 4ου τριμήνου 2012 (4%) 847,99 847,99 0,00 0, Έσοδο Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου υπέρ εκπαιδευτηρίων Τ.Κ. Ραψάνης 4ου τριμήνου 2012 (2%) 423,99 423,99 0,00 0, Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια 7.232, ,87 0,00 0,00 στο σπίτι έτους ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , , , , , , , , , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , , ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Έσοδα από το τέλος γεωργικών μηχανημάτων 5.141,42 48, , , ,42 48, , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , , Έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα , , , , Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα βοσκής Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα χρήσης πεζοδρομίων , , , , , , , , Έσοδα ποιμνιοστασίων 1.020,38 0, , , Έσοδα από δικαίωμα αμμοληψίας ,00 0, , , Έσοδα λοιπών περιπτώσεων 9.317,38 97, , ,99 11

12 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων (οικοπέδων κλπ) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , , Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ , , , , Προσαυξήσεις ΠΟΕ 285,83 17,25 579,89 579, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0, , , Έσοδο έργου Ανάπλαση εισόδου του οικισμού Αμπελακίων και περιβάλλοντος χώρου Αγίου Γεωργίου (Β' Φάση) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0, , , , , , , , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , , , , , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.449,66 740, , , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 690,24 148,03 690,24 690, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 80,00 53,39 80,00 80, ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 70,00 61,46 70,00 70, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 300,00 253,80 300,00 300, ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 60,00 0,00 60,00 60, ΦΠΑ τελών ύδρευσης , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ , , , , ΤΥΔΚΥ , , , , Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ , , , , ΤΣΜΕΔΕ , , , , ΙΚΑ , , , , Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης , , , , ΤΣΚΥ , , , , Ειδική Πρόσθετη Εισφορά 2.500, , , , Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) , , , , , , , ,54 12

13 Εισφορές Ν 103/ , , , , Εισφορές σε ταμείο υγείας 2.968,48 0, , , Εισφορές ΤΠΓΤΕ 1.584,00 0, , , Εισφορές ΤΑΠ-ΟΤΕ 60,00 0,00 0,00 0, Εισφορές ΠΚ178ΕΙΔ ,00 0,00 0,00 0, Εισφορές ταμείο πρόνοιας 550,00 0,00 550,00 550, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.090, , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.090, , , , Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικoν /11652/1997) 3.000,00 0, , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων 2.090, ,37 0,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , , , , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο , ,02 672,02 672,02 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο , , , ,09 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 3756/ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο , , , ,30 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο , ,66 0,00 0,00 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 2.569, , , ,56 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,69 13

14 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις - ΘΗΣΕΑΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις - ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ , , , , , , , , , , , ,85 0,00 0, , , , , , ,83 0,00 0, , , , ,23 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο , , , ,20 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις - ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΠΟΦ ΔΣ ΤΗΝ 30/9/ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση Προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι , , , , , ,60 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 14

15 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμένος Προηγ. Χρήσης Χρήσης 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , , ,95 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ , , , ,00 ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές ειδικού συνεργάτη, ειδικού , , , ,00 συμβούλου ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,56 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 4.020, , , ,56 ειδικών θέσεων Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ , , , , Ετήσια εισφορά στον Τομέα Επικουρικής , , , ,00 Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ (75%) Ετήσια εισφορά στον Τομέα Πρόνοιας , , , ,00 Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ (25%) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0, , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 4.998,00 0, , ,00 ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , , Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης , , , ,70 (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Έξοδα αντιμισθίας Δημάρχου (άρθρο , , , ,00 Ν. 3852/10) Έξοδα αντιμισθίας Αντιδημάρχων (άρθρο , , , ,70 92 Ν. 3852/10) Έξοδα αντιμισθίας Προέδρου Δ.Σ (άρθρο 0,00 0, , ,00 92 Ν. 3852/10) Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών , , , ,00 Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων ,32 554, , ,00 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΕΑΔΥ 426,60 177, , , Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΟΠΑΔ 905,16 377,15 935,76 935, Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ 7.941,84 0, , , Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ 1.968,48 0, , ,04 ΤΑΥΤΕΚΩ Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ 164,04 0,00 0,00 0,00 Συλλόγου ΓΤΕ Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ 1.489,20 0, , ,22 ΤΑΠΓΤΕ εφάπαξ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0, , , Λοιπές αμοιβές τρίτων ,00 0, , , Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής ,00 0, , ,00 15

16 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3.200, , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 3.200, , , , Προμήθεια του ΤΠ&Δ 3.000, , , , Προμήθεια μεταφοράς πιστώσεων - 200,00 0,00 200,00 200,00 καταθέσεων βάσει διατραπεζικού συστήματος ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , , Ταχυδρομικά τέλη 6.200, , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία , , , ,00 τέλη εσωτερικού Κινητή Τηλεφωνία 3.000, , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ 700,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 700,00 0,00 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 300,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 300,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 300,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ,00 0, , ,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής ,00 0, , ,00 δραστηριοτήτων του Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 200,00 0,00 0,00 0,00 εξωτερικό ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 6.000, , , , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 6.000, , , ,00 τοπικών εορτών Εκδηλώσεις εθνικών εορτών 4.000, , , , Εκδηλώσεις τοπικών εορτών 2.000,00 143, , , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.400,00 0, , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 2.400,00 0, , ,00 και ηλεκτρονικά μέσα ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 0, , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0, , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ,00 750, , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης ,00 750, , ,00 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , , ,02 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 100,00 60,00 150,00 150,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 100,00 60,00 150,00 150, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , , ,02 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , Απόδοση ποσών λειτουργικών δαπανών , , , ,90 στις σχολικές επιτροπές Απόδοση ποσών σχολικών τροχονόμων 3.000,00 0, , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) , ,30 0,00 0, ,00 0, , ,00 16

17 Ετήσια τακτική επιχορήγηση ΝΠΔΔ ,00 0, , ,00 "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας Τεμπών" (ΔΟΠΑΠΕΠΤ) Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για , ,51 0,00 0,00 μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορήγηση για υλοποίηση , ,51 0,00 0,00 προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι για το Α Τρίμηνο 2013" ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,44 0, , , Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης ,44 0, , ,44 Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) άρθρο 104 παρ. 4 του ν 3852/ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ,00 0, , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ ,00 0, , , Συμμετοχή στο πρόγραμμα ,00 0, , ,00 κουνουποκτονίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Υλοποίηση προγραμματικών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 συμβάσεων Γεωαπεικόνιση του αρχαιολογικού χώρου 5.000,00 0,00 0,00 0,00 της Φίλα του Δήμου Τεμπών έκτασης περίπου 20 στρ και υλοποίηση αρχαιολογικής έρευνας με συνδυασμό καινοτόμων γεωφυσικών μεθόδων κι εργαλείων γεωραντάρ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 9.252,00 0,00 0,00 0, Προνοιακά επιδόματα 9.252,00 0,00 0,00 0, Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών 9.252,00 0,00 0,00 0,00 δημοσίου ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.000, , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 5.000, , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 5.000, , , ,00 Χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων 0,00 0, , ,00 Χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,56 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας , , , ,48 Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων , , , ,08 των ΚΕΠ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 5.292,00 0, , ,60 για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , ,04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,04 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,04 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 1.092,00 0, , ,00 για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,80 17

18 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , , ,28 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα 2.505, , , ,68 Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ για τους 9.033, , , ,36 υπαλλήλους των ΚΕΠ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 2.127, , , ,60 των υπαλλήλων των ΚΕΠ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , , ,52 σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού , , , ,52 Αορίστου Χρόνου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 4.119, , , ,00 Αορίστου Χρόνου - ΚΕΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 8.500,00 0, , , Αμοιβές Λογιστών 8.500,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ , , , ,00 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού , , , ,00 Δικαίου Αμοιβές λογιστικών εταιρειών 1.000, ,00 0,00 0, Αμοιβές εταιρειών ορκωτών λογιστών ,00 0, , , Αμοιβές εταιρειών μηχανογραφικών ,00 0, , ,00 υπηρεσιών ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1.000,00 0, , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 1.000,00 0, , ,00 φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.780, , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 3.780, , , ,00 ακινήτων ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 0,00 0, , ,00 LEASING Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 740,00 195,00 740,00 740, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 740,00 195,00 740,00 740, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.490,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.890,00 0, , , Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Αμπελακίων Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Μακρυχωρίου Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Νέσσωνος 150,00 0,00 150,00 150,00 200,00 0, , ,00 470,00 0,00 500,00 500, Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Γόννων 870,00 0, , ,00 18

19 Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Κάτω Ολύμπου 200,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 100,00 0,00 100,00 100,00 μέσων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 5.500,00 0, , ,00 λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Η/Υ 2.500,00 0, , ,00 (εργασίες hardware CPV 503) Εργασία συντήρησης software CPV ,00 0, , , Συντήρηση κλιματιστικών 1.500,00 0, , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , , ΦΟΡΟΙ , , , , Λοιποί φόροι , , , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 1.050,00 0, , ,00 ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 720,00 0,00 720,00 720,00 αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 330,00 0,00 330,00 330, Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ 330,00 0,00 330,00 330, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 900,00 0, , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 900,00 0, , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 900,00 0,00 900,00 900,00 καταστάσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00 0, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ,00 0, , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 8.000,00 0, , ,00 υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών ,00 0, , ,00 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως ,00 0, , ,00 φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων CPV Προμήθεια εντύπων 1.500,00 0, , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.200,00 0, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 200,00 0, , ,00 ευπρεπισμού CPV 196 & CPV Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 3.000,00 0, , ,00 καθαριότητας CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και , , , ,00 φωτισμό ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,01 464, , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,01 464, , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,01 464, , , ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Μεταφορικά μέσα ,00 0, , , Έπιπλα Σκεύη 4.000,00 0, , , Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων 4.000,00 0, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ,01 464, , ,00 ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και 5.600,00 464, , ,00 εκτυπωτών CPV Προμήθεια (CPV 480) και τοποθέτηση (CPV 722) πακέτων λογισμικού ,00 0, , , ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Προμήθεια και 3.305,01 0,00 0,00 0,00 τοποθέτηση δικτύου ασύρματου internet στη Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος 19

20 ΕΡΓΑ 0,00 0, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ 0,00 0, , ,66 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και 0,00 0, , ,66 συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Εσωτερική διαρρύθμιση Δημοτικού 0,00 0, , ,66 Καταστήματος Μακρυχωρίου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , , ,77 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,84 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Παιδικών , , , ,88 Σταθμών Συκουρίου - Μακρυχωρίου Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων των ΚΑΠΗ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , ,56 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,56 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,56 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , , ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , ,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,29 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , , ,24 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 6.788, , , , Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα 4.071, , , ,20 Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 7.239, , , , Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής 7.799, , , ,40 περίθαλψης Ν. 3918/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , , ,68 σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 3.647, , , ,37 προσωπικού Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 3.647, , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 500,00 0, , ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 500,00 0, , ,00 εργατοτεχνικού προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 500,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 672,02 672, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 672,02 672, Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 0,00 672,02 672, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 500,00 0, , ,00 20

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237)

ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 17114 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα