ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Ισολογισμός της 31 ης Δεκεμβρίου Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε στην 31 η Δεκεμβρίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος) για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 8-60 Παράρτημα Ι - Συμφωνίες του Ισολογισμού της 1 ης Ιανουαρίου 2002 και των οικονομικών καταστάσεων της 31 ης Δεκεμβρίου 2004

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της «ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε., της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της έκθεσής μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2005, τα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου, τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χρήστος Πελεντρίδης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 2

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ο Όμιλος Σημ Έσοδα Κόστος πωλήσεων ( ) (90.209) (47.479) (42.903) Μικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 6 (26.348) (23.395) (12.215) (11.769) Λοιπά έσοδα/(έξοδα) Κέρδη από αποτίμιση στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έσοδα/(έξοδα) 8 (12.661) (9.805) (7.701) (5.799) Έσοδο από συναλλαγματικές διαφορές Κέρδη προ φόρων Φόροι εισοδήματος 9 (2.237) (3.853) (990) (1.773) Καθαρά κέρδη Αποδιδόμενα σε: Μετόχους της μητρικής εταιρείας Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας βασικά και απομειωμένα 0,48 0,78 0,05 0,23 Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών, Βασικές και Απομειωμένες Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αιγάλεω, 26 Απριλίου 2006 Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Ο Οικονομικός Διευθυντής Κυριάκος Α. Βουλγαράκης Αναστάσιος Κ. Βουλγαράκης Γεώργιος Φραγκούλης Δημήτριος Χουλιάρας Α.Δ.Τ. Ν Α.Δ.Τ. Β Α.Δ.Τ. Σ Α.Δ.Τ. Χ Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε Α Τάξεως 3

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) Ο Όμιλος Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό Ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Ασώματα πάγια στοιχεία Υπεραξία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποτελέσματα εις νέον (3.519) 59 (695) Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά Αποθεματικό εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: Μακροπρόθεσμα δάνεια, σε αναπόσβεστο κόστος Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Εμπορικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων εντόκων δανείων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων factoring Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξαγοράς θυγατρικών Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 4

6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ο Όμιλος Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας Τακτικό, αφορολόγητα, και ειδικά αποθεματικά Αποθεματικό εύλογης αξίας Αποτελέσματα εις νέον Συναλλαγματικές διαφορές κέρδη/(ζημίες) Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου (12.696) (493) Κέρδη χρήσεως Διανομή κερδών σε τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά (3.434) Μεταβολή αποθεματικού εύλογης αξίας καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους Αναβαλλόμενοι φόροι στο αποθεματικό εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των φορολογικών συντελεστών Συναλλαγματικές διαφορές Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους μειοψηφίας των θυγατρικών (83) (83) Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου (3.519) Κέρδη χρήσεως Διανομή κερδών σε τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά (1.954) Εξαγορές θυγατρικών και τμηματικές εξαγορές ποσοστών σε θυγατρικές Συναλλαγματικές διαφορές Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους μειοψηφίας των θυγατρικών (158) (158) Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 5

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Τακτικό, αφορολόγητα, και ειδικά αποθεματικά Αποθεματικό εύλογης αξίας Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου (2.674) Κέρδη χρήσεως Διανομή κερδών σε τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά (1.652) - Μεταβολή αποθεματικού εύλογης αξίας καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους Αναβαλλόμενοι φόροι στο αποθεματικό εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των φορολογικών συντελεστών Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου (695) Κέρδη χρήσεως Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 6

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο Όμιλος Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη χρήσεως προ φόρων Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (865) Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα Ζημίες πώλησης επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση (Κέρδη)/ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων 109 (241) (292) (237) Διαφορές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα (1.919) - - Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/Μείωση σε: Αποθέματα (8.851) (13.837) (4.457) (3.917) Εμπορικές απαιτήσεις (11.839) (551) (417) 57 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (4.048) (1.445) (1.612) 443 Αύξηση/(Μείωση) σε: Εμπορικές υποχρεώσεις (4.343) (5.162) Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (986) (598) Τόκοι πληρωθέντες (9.273) (9.338) (6.401) (5.979) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (3.392) (1.585) (2.236) (743) Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού (222) (250) (189) (220) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (77) Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (77) (116) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (32.168) (22.840) (3.537) (3.806) Αγορές ασώματων παγίων στοιχείων (861) (752) (20) (81) Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων Αγορές επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - (3) - - Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση Εξαγορές θυγατρικών εταιριών (10.005) (15.576) - - Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις - - (45.215) (13.953) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (40.325) (36.906) (45.075) (16.193) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες - Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (65.603) (54.152) Καθαρή μεταβολή συμβάσεων factoring (2.174) (241) (49) Εισπράξεις από μακροπρόθεσμα δάνεια Πληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων (87.549) (23.710) (79.108) (12.257) Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικών μισθώσεων (716) (1.209) (845) (1.137) Είσπραξη επιχορηγήσεων Μερίσματα καταβληθέντα στην μειοψηφία (158) (83) - - Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα (43) Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (767) (600) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 7

9 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ: Η ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα, στις 5 Αυγούστου 1959, από τους κ.κ. Κυριάκο και Ιωάννη Βουλγαράκη, ως συνέχεια προσωπικής Εταιρείας που είχε ιδρυθεί το Σεπτέμβριο του 1947 από τα ίδια πρόσωπα. καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και μετά από τροποποιήσεις, σήμερα έχει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7725/01ΔΤ/Β/86/27. Αναφορές εφεξής με την λέξη «Όμιλος» ή «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» περιλαμβάνουν, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, την ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της. Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η παραγωγή και εμπορία ειδών κατασκευασμένων από γυαλί, κρύσταλλο και πλαστικό. Οι εργασίες της ξεκίνησαν το 1947 στην Ελλάδα και επεκτάθηκαν στη Βουλγαρία το 1997, στη Ρουμανία το 2003 και στην Ουκρανία το 2005., σήμερα, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων από γυαλί στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Αιγάλεω, και συγκεκριμένα το ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού Ορυζομύλων 5, όπου ευρίσκεται το εργοστάσιο της, οι κεντρικές αποθήκες καθώς και η διοίκηση της. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, ανέρχεται σε ενενήντα (90) χρόνια από την ίδρυσή της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Ο μέσος αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ανέρχεται στους εργαζόμενους, ενώ της Εταιρείας στους 484 εργαζόμενους. Στις 31 Δεκεμβρίου 2004 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν εργαζόμενοι για τον Όμιλο και 506 εργαζόμενοι για την Εταιρεία. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: (α) (β) (γ) Βάση Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα γήπεδα, τα οικόπεδα και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία από την 1 η Ιανουαρίου 2002 αποτιμώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (εφεξής ΔΠΧΠ). Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/2004), οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματοοικονομική αγορά, υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Βάσει του ΔΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής Νομοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τουλάχιστον για μία χρήση (31 Δεκεμβρίου 2004). Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές: Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί είναι σύμφωνες με αυτές της προηγούμενης χρήσης εκτός από το γεγονός ότι ο Όμιλος εφάρμοσε αυτή τα νέα/αναθεωρημένα πρότυπα υποχρεωτικά για τις χρήσεις που αρχίζουν την ή και μετά την 1 η Ιανουαρίου

10 Οι μεταβολές στις λογιστικές αρχές προκύπτουν από την εφαρμογή των παρακάτω νέων ή αναθεωρημένων προτύπων: ΔΠΧΠ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. ΔΠΧΠ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΠ 36: (αναθεωρημένο) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων και ΔΠΧΠ 38: (αναθεωρημένο) Αϋλα περιουσιακά στοιχεία. ΔΠΧΠ 5: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες. ΔΛΠ 16: (αναθεωρημένο) Ενσώματες ακινητοποιήσεις. ΔΛΠ 19: (αναθεωρημένο) Παροχές σε εργαζόμενους. ΔΛΠ 21: (αναθεωρημένο) Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος. Κανένα από τα παραπάνω νέα/αναθεωρημένα πρότυπα δεν έχει σημαντική επίδραση στις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. (δ) Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες: Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν ήδη εκδώσει μια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω). Η εκτίμηση του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: ΔΛΠ 19 (Αναθεώρηση), Παροχές σε Εργαζομένους: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή εισάγει την επιλογή μιας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Μπορεί να επιβάλλει επιπρόσθετες απαιτήσεις για αναγνώριση σε προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών όπου δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για εφαρμογή της μεθόδου καθορισμένων παροχών. Επιπλέον προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Καθώς ο Όμιλος δεν προτίθεται να μεταβάλλει τη λογιστική αρχή που εφαρμόζει για αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών και δεν μετέχει σε προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών, εφαρμογή αυτής της αναθεώρησης θα επηρεάσει μόνο τον τύπο και το μέγεθος της γνωστοποίησης που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την αναθεώρηση από τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου ΔΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Λογιστική Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών για προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή επιτρέπει τον κίνδυνο σε ξένο νόμισμα μιας πολύ πιθανής ενδοεταιρικής συναλλαγής να χαρακτηριστεί ως αντικείμενο αντιστάθμισης του κινδύνου στις οικονομικές καταστάσεις εφόσον: (α) η συναλλαγή συντελείται σε νόμισμα άλλο από το ισχύον νόμισμα της οντότητας που διενεργεί αυτή τη συναλλαγή, και (β) ο κίνδυνος σε ξένο νόμισμα θα επηρεάσει το κέρδος ή ζημιά. Η αναθεώρηση αυτή προς το παρόν δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Ομίλου, καθώς ο Όμιλος δεν έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στοιχείο προς αντιστάθμιση στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την αναθεώρηση από τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου

11 ΔΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης χρηματοοικονομικών μέσων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όμιλος πιστεύει ότι αυτή η αναθεώρηση δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων του, καθώς ο Όμιλος θα είναι ικανός να συμμορφωθεί με τα αναθεωρημένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την αναθεώρηση από τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Αναθεώρηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικών Εγγυήσεων: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός αυτών που προηγούμενα έχουν βεβαιωθεί από την οντότητα ως ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στην υψηλότερη αξία από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των σχετικών αμοιβών που έχουν ληφθεί και αποδεχθεί, και (β) τα έξοδα που απαιτούνται να εξοφληθεί η υποχρέωση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Διοίκηση εξέτασε αυτή την αναθεώρηση στο ΔΛΠ 39 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία. ΔΠΧΠ 1 (Αναθεώρηση), Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ΔΠΧΠ 6 (Αναθεώρηση), Εξερεύνηση και εκτίμηση Ορυκτών Πόρων: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Αυτές οι αναθεωρήσεις δεν είναι σχετικές με τις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς ο Όμιλος δεν εφαρμόζει για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ και δεν διενεργεί εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων. ΔΠΧΠ 6: Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων: (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μεταγενέστερα). Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. ΔΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών μέσων: Το πρότυπο αυτό έχει υποχρεωτική ισχύ για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Το πρότυπο απαιτεί κυρίως πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα. ΔΕΕΧΠ 3: Δικαιώματα εκπομπής αερίων: Η διερμηνεία αυτή αργότερα αποσύρθηκε από την Επιτροπή Διερμηνειών. ΔΕΕΧΠ 4: Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει χρηματοοικονομική μίσθωση: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Το ΔΕΕΧΠ 4 απαιτεί τον προσδιορισμό εάν μια απαίτηση είναι ή περιλαμβάνει χρηματοοικονομική μίσθωση με βάση την ουσία της απαίτησης. Απαιτεί μία εκτίμηση εάν: (α) η εκπλήρωση της απαίτησης εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου στοιχείου του ενεργητικού και, (β) η απαίτηση μεταβιβάζει το δικαίωμα της χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού. Η Διοίκηση προς το παρόν εκτιμά τον αντίκτυπο του ΔΕΕΧΠ 4 στις δραστηριότητες του Ομίλου, ωστόσο δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό σε οποιασδήποτε από τις ισχύουσες συμβάσεις του Ομίλου. 10

12 ΔΕΕΧΠ 5: Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης: (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένες αγορές αποβλήτων, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών: (ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2005). Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 7: Εφαρμογή της μεθόδου μετατροπής ΔΛΠ 29: Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες (ισχύει από την 1η Μαρτίου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 8: Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2: (ισχύει από την 1 η Μαΐου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 9: Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων: (ισχύει από την 1η Ιουνίου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. (ε) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005, στις 26 Απριλίου (ζ) Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚEΣ ΑΡΧΕΣ: Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, είναι οι ακόλουθες: (α) Βάση Ενοποίησης: Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. και όλων των θυγατρικών εταιριών στις οποίες ασκεί έλεγχο. Οι θυγατρικές (Εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα συμμετέχει με περισσότερο από το 50% των ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκηση τους) έχουν ενοποιηθεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο, και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 11

13 Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Δεν έχει εφαρμοστεί αναδρομικά το ΔΠΧΠ 3 για τις συνενώσεις εταιριών που προέκυψαν προγενέστερα της 1 ης Ιανουαρίου Η τυχόν υπεραξία που προέκυψε από τις συνενώσεις εταιριών (πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2002) αφαιρέθηκε από την καθαρή θέση όπως επιτρεπόταν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι συνενώσεις εταιρειών που προέκυψαν μετά την 1 η Ιανουαρίου 2002 έχουν υπολογιστεί με τη μέθοδο της αγοράς η οποία αποτιμά το ενεργητικό και παθητικό στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία κτήσης, σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3. Για τις συνενώσεις εταιριών που προέκυψαν μετά την 1 η Ιανουαρίου 2002, η τιμή κτήσης καταμερίζεται στο ενεργητικό και παθητικό στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία κτήσης. Τα δικαιώματα μειοψηφίας έχουν υπολογιστεί στο ποσοστό της μειοψηφίας σε ότι αφορά τις εύλογες αξίες των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία κτήσης. Οι αγορές δικαιωμάτων μειοψηφίας, που ουσιαστικά αποτελούν αγορές που γίνονται μετά την απόκτηση του ελέγχου μιας επιχείρησης, υπολογίζονται με την αναγνώριση της μείωσης δικαιωμάτων μειοψηφίας με βάση το μεταφερόμενο ποσό μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία κτήσης. Οποιαδήποτε υπέρβαση στα ποσά που καταβάλλονται πάνω από το ποσοστό του μεταφερόμενου ποσού μετοχικού κεφαλαίου που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις απλές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. (β) (γ) Συμμετοχές σε Συγγενείς: Οι συμμετοχές του Ομίλου σε επιχειρήσεις στις οποίες ασκεί σημαντική επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες, λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή την μέθοδο, η συμμετοχή στην συνδεδεμένη καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον της μεταβολής στο ποσοστό του Ομίλου στην καθαρή τους θέση μετά την αρχική ημερομηνία κτήσεως, μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας. Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων απεικονίζει την αναλογία του Ομίλου στα αποτελέσματα της συνδεδεμένης επιχείρησης. Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις απλές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Το νόμισμα λειτουργίας των θυγατρικών της Εταιρείας είναι το τοπικό νόμισμα της χώρας που η καθεμία δραστηριοποιείται. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των θυγατρικών εταιρειών μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημερομηνία των ισολογισμών. Τα έσοδα και τα έξοδα των θυγατρικών εταιρειών μετατρέπονται σε Ευρώ με την μέση σταθμισμένη ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την διάρκεια της χρήσης. Τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή αυτή εμφανίζονται στην ενοποιημένη καθαρή θέση στο λογαριασμό «Λοιπά αποθεματικά» και ανέρχονται σε 365 και 2.000, κατά την 31 η Δεκεμβρίου, 2004 και 2005, αντίστοιχα. 12

14 Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα απεικονίζονται στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων. Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. (δ) (ε) (ζ) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη προϊόντων. Τα έξοδα ανάπτυξης ενός επιμέρους έργου αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια στοιχεία μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματα Πάγια». Τα έξοδα ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν κατά τις χρήσεις 2004 και 2005, εξοδοποιήθηκαν καθότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αναγνώρισής τους. Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται μόνο εφόσον μπορούν να υπολογισθούν αξιόπιστα και είναι πιθανό τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα αναγνωρίζονται, μετά από τυχόν εκπτώσεις και επιστροφές πωλήσεων, μόνον όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών και εφόσον μπορούν να υπολογισθούν αξιόπιστα. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία: Τα γήπεδα, αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμώνται στο τεκμαρτό κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται στην Σημείωση 12, ο Όμιλος και η Εταιρεία προέβησαν στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την 1 η Ιανουαρίου 2002 και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση πιστώθηκε στα αποτελέσματα εις νέον. Ορισμένοι φούρνοι χρήζουν μερικής ή ολικής επισκευής κάθε έξι (6) με δεκατέσσερα (14) έτη περίπου. Κατά το χρόνο της επισκευής τους ο Όμιλος και η Εταιρεία προσδιορίζουν την επίδραση αυτής στο φούρνο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του φούρνου, την παραγωγική δυναμικότητα του και την αποδοτικότητά του. Εάν ο Όμιλος και η Εταιρεία κρίνουν ότι η ωφέλιμη ζωή του παγίου επιμηκύνεται η παραγωγική δυναμικότητά του αυξάνεται ή κατασκευαστική του αποδοτικότητα βελτιώνεται τότε, τα κόστη που σχετίζονται με την επισκευή κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή του παγίου. Εάν τα ανωτέρω κριτήρια δεν ικανοποιούνται οι δαπάνες εξοδοποιούνται κατά τη στιγμή της πραγματοποίησής τους. Τα λοιπά κόστη επισκευής και συντήρησης εξοδοποιούνται άμεσα στο χρόνο που πραγματοποιούνται. Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσεως στη χρήση κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 13

15 Κατά την πώλησή ή την διαγραφή γηπέδων αποτιμημένων στην εύλογη αξία το αντίστοιχο τμήμα του σχηματισθέντος αποθεματικού αναπροσαρμογής που οριστικοποιείται μεταφέρεται, χωρίς να περιληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων, απ ευθείας στα αποτελέσματα εις νέον. (η) Επενδύσεις σε Ακίνητα : Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων απόκτησης τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει και το κόστος αντικατάστασης μέρους μίας επένδυσης σε ακίνητο κατά το χρόνο πραγματοποίησής του εφόσον αυτό πληρεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και δεν περιλαμβάνει το κόστος των καθημερινών δαπανών που αναφέρονται στην επένδυση. Μετά την αρχική αναγνώριση οι επενδύσεις σε ακίνητα εκφράζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία αντανακλά τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιούνται. Οι επενδύσεις σε ακίνητα απομειώνονται όταν πωλούνται ή όταν η επένδυση δε χρησιμοποιείται πλέον και δεν αναμένεται να προκύψουν οικονομικά οφέλη από την πώλησή της. Τα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν κατά την πώληση ή την απόσυρση μίας επένδυσης σε ακίνητα λογιστικοποιούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη χρήση που έπαυσε να χρησιμοποιείται ή πωλήθηκε. (θ) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Ετήσιος Συντελεστής Είδος Παγίου Απόσβεσης Κτίρια 2,5% - 5% Μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 7% - 15% Μεταφορικά μέσα 15% - 20% Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15% Καλούπια 10% - 20% (ι) Υπεραξία: Υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγοράς και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων των αποκτώμενων εταιρειών. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στις Σημειώσεις 2 και 11, η υπεραξία που προέκυψε από συνενώσεις εταιριών πριν από την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (1 η Ιανουαρίου 2002), λογιστικοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΠ». Η υπεραξία από εξαγορές που προέκυψε πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2002 αφαιρέθηκε από την καθαρή θέση, όπως επιτρεπόταν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και δεν αναγνωρίσθηκε από τον Όμιλο στον ισολογισμό ενάρξεως των ΔΠΧΠ σύμφωνα με την εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1. Η υπεραξία από εξαγορές που προέκυψαν μετά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (1 η Ιανουαρίου 2002) ορίζεται ως η διαφορά του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή και συχνότερα αν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. 14

16 Κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, η αποκτώμενη υπεραξία κατανέμεται σε κάθε μία από τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, η οποία αναμένεται να ωφεληθεί από τις συνέργειες που θα προκύψουν από τη συνένωση. Η απομείωση προσδιορίζεται από την αποτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών οι οποίες σχετίζονται με την υπεραξία. Όταν το ανακτήσιμο ποσό των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών, είναι μικρότερο από την λογιστική τους αξία, τότε αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης. Όταν η υπεραξία αποτελεί τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και τμήμα της λειτουργίας της μονάδας αυτής εκποιηθεί, η υπεραξία που σχετίζεται με την εκποιούμενη λειτουργία προστίθεται στη λογιστική αξία του τμήματος της λειτουργίας που εκποιείται προκειμένου να προσδιοριστεί το κέρδος ή η ζημία. Το ποσό της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα προσδιορίζεται κατά αναλογία της αξίας του τμήματος που πωλήθηκε σε σχέση με την αξία του τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που παραμένει. (κ) Ασώματα Πάγια Στοιχεία: Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται κυρίως από τα κόστη λογισμικού που αγοράζεται και τις σχετικές δαπάνες για να τεθεί σε λειτουργία, καθώς και τα εμπορικά σήματα, το πελατολόγιο και τις τεχνολογικές γνώσεις που αποκτώνται κατά την συνένωση επιχειρήσεων (Σημείωση 11). Η απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των αντίστοιχων παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι για λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών 20% - 30%, για τα εμπορικά σήματα 20%, και 14% για το πελατολόγιο και τις τεχνολογικές γνώσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας ελέγχει τα υπόλοιπα των ασώματων ακινητοποιήσεων για σκοπούς απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. (λ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων παγίων στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 15

17 (μ) Επενδύσεις: Όλες οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, δηλαδή την εύλογη αξία του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων απόκτησης που σχετίζονται με την επένδυση. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις που κατατάσσονται ως «διαθέσιμα για πώληση», αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές από τις διαθέσιμες για πώληση επενδύσεις αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων μέχρι την πώληση, είσπραξη ή άλλη διάθεση της επένδυσης, ή μέχρι να θεωρηθεί ότι η επένδυση απομειώθηκε, οπότε το αθροιστικό κέρδος ή η ζημιά που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης, η εύλογη αξία ορίζεται με βάση τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του ιδίου χρηματοοικονομικού στοιχείου. (ν) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Τα ανταλλακτικά παγίων και τα υλικά επισκευών καταχωρούνται σαν αποθέματα στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσεως και της καθαρή ρευστοποιήσιμης αξία τους και χρησιμοποιούνται είτε για συντηρήσεις είτε για σημαντικές επανακατασκευές ενσώματων παγίων. Όταν τα ανταλλακτικά παγίων και τα υλικά επισκευών χρησιμοποιούνται για επανακατασκευές ενσώματων παγίων ο χρόνος απόσβεσης τους δεν υπερβαίνει τον χρόνο απόσβεσης του αντίστοιχου ενσώματου πάγιου. (ξ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης ενενήντα (90) ημέρες από την αποστολή των εμπορευμάτων. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία μεταφέρει το δικαίωμα απόληψης ταμειακών ροών από κάποιο περιουσιακό στοιχείο συνάπτοντας συμβάσεις πρακτόρευσης απαιτήσεων (factoring) με χρηματοδοτικούς οργανισμούς χωρίς δικαίωμα αναγωγής. 16

18 Όταν το τίμημα που λαμβάνεται από το χρηματοδοτικό οργανισμό είναι μεγαλύτερο από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παύουν να αναγνωρίζονται, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η διαφορά αυτή αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στον απλό και ενοποιημένο ισολογισμό. Όταν ο Όμιλος και η Εταιρεία μεταβιβάζουν εισπρακτέους λογαριασμούς σε χρηματοδοτικά ιδρύματα με δικαίωμα αναγωγής, οι λογαριασμοί αυτοί δεν παύουν να αναγνωρίζονται και το τίμημα που έχει εισπραχθεί από το χρηματοδοτικό οργανισμό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στον απλό και ενοποιημένο ισολογισμό. Έτσι, η χρηματοοικονομική υποχρέωση αντιπροσωπεύει το δικαίωμα αναγωγής του χρηματοδοτικού οργανισμού προς την Εταιρεία. Η χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εκπληρώνεται ή ακυρώνεται ή λήγει. Τα σχετικά κόστη (όπως οι τόκοι και οι προμήθειες τραπεζών), που προέρχονται από τις ανωτέρω συμβάσεις πρακτόρευση απαιτήσεων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την περίοδο στην οποία πραγματοποιήθηκαν. (ο) Συγκέντρωση Πιστωτικών Κινδύνων: Οι συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων είναι περιορισμένες σε σχέση με τις απαιτήσεις δεδομένου του μεγάλου αριθμού πελατών που συνιστούν την πελατειακή βάση του Ομίλου. Στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και 2005, περίπου και 8.281, αντίστοιχα (21.0% και 16% των χρεωστικών υπολοίπων πελατών, αντίστοιχα) των απαιτήσεων αφορούσαν τους δέκα μεγαλύτερους σε υπόλοιπο πελάτες του Ομίλου. Ο Όμιλος γενικά δεν απαιτεί ενέχυρα ή άλλους τύπους εγγυήσεων για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του. Για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και 2005, οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου προς τους δέκα μεγαλύτερους πελάτες ανήλθαν σε 22,7% και 37,9%, αντίστοιχα, των ενοποιημένων καθαρών πωλήσεων. Ωστόσο κανείς από τους ανωτέρω πελάτες δεν αντιπροσωπεύει ποσό μεγαλύτερο από το 10% των ενοποιημένων συνολικών εσόδων. Η Εταιρεία ωστόσο, για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και 2005 διενήργησε πωλήσεις που ανήλθαν σε ποσοστό 20,9% και 22,4% αντίστοιχα, των καθαρών πωλήσεων της σε δύο από τους πελάτες της. (π) (ρ) (σ) Χρηματικά Διαθέσιμα: Ο Όμιλος θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της κατάστασης ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα και χρηματικά ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και χρηματικά ισοδύναμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. Μακροπρόθεσμα Δάνεια: Τα δάνεια αρχικά αποτιμώνται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώρισης, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και τα έξοδα έκδοσης. Τα κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν οι υποχρεώσεις αποχαρακτηρίζονται ή απομειώνονται καθώς επίσης και μέσα από τη διαδικασία της απόσβεσης. Κόστος Δανεισμού: Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο Benchmarking του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού». 17

19 (τ) (υ) Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σημείωση 25 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται με βάση τις ανεξάρτητες οικονομικές καταστάσεις κάθε μίας από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας ή άλλων φορολογικών αρχών των χωρών στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης με βάση τα κέρδη κάθε επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάση των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές: Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 18

20 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. (φ) Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν στον Όμιλο ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθίου ή, εάν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ ευθείας στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου. Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου περιλαμβάνονται στις λειτουργικές μισθώσεις. Τα λειτουργικά μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης. 19

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου -30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εταιρίας 5 Ισολογισμός Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε.

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND ROMANIA SRL

MICROLAND ROMANIA SRL MICROLAND ROMANIA SRL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ... 4 2. Περιγραφή του Ομίλου... 9 3. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων... 10 3.1. Γενικά... 10 3.2. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα