4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),"

Transcript

1 ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο» Άξζξν πξψην Κπξψλεηαη θαη απνθηά ηζρχ λφκνπ ε πκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθηεθε ζηελ Βαξθειψλε ηελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ 2006 κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο αθ ελφο θαη ησλ εηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιαο Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο αθ εηέξνπ, ην θείκελν ηεο νπνίαο αθνινπζεί ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. «πκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο Ζ Παξνχζα ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο αθνξά ζηελ ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο (ε "χκβαζε"), ζπλάπηεηαη θαη ηζρχεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2006 κεηαμχ: 1. ηεο Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. William H. Gates, Πξφεδξν θαη Πξντζηάκελν Αξρηηέθηνλα Λνγηζκηθνχ (Chief Software Architect) ηεο Microsoft Corporation ("Microsoft"); 2. ηεο Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ηξιαλδία, λφκηκα εθπξνζσπνπκέλεο απφ ηνλ θ. Dermot Igoe, Γηεπζπληήο ηεο Microsoft Ireland Operations Limited ("MIOL"), 3. ηεο "Ματθξνζνθη Διιάο, Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο" θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν "Microsoft Hellas S.A.", Λεσθφξνο Κεθηζίαο 221, Μαξνχζη, 15124, Διιάδα, λφκηκα εθπξνζσπνπκέλεο απφ ηνλ θ. Υξήζην Σζάγθν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ( Microsoft Hellas ), θαη ησλ ηξηψλ ελεξγνπζψλ απφ θνηλνχ, θαη 4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"), (Microsoft, MIOL, Microsoft Hellas, θαη ε Κπβέξλεζε εθεμήο ζπιιήβδελ ηα "Μέξε"). Πξννίκην Γεδνκέλνπ φηη, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία έρεη δεζκεπζεί λα ρξεζηκνπνηεί λφκηκν ινγηζκηθφ πςειήο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο, θαη λα πξνσζεί ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηαθάλεηα ηεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ("ΣΠΔ") ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε

2 Γεδνκέλνπ φηη, ε Κπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί λα παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθήο βηνκεραλίαο ΣΠΔ, λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ΣΠΔ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο Γεδνκέλνπ φηη, ε Κπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί λα εθαξκφδεη ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΠΟΔ, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο Γεδνκέλνπ φηη, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ Κπβεξλήζεσλ, ε Microsoft έρεη αλαπηχμεη κία ζεηξά απφ καθξνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο δεκφζηνπο θαη εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη επηζπκεί ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα, βνεζψληαο έηζη ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο λα ππεξληθήζεη ην ςεθηαθφ ράζκα Γεδνκέλνπ φηη, ε Κπβέξλεζε έρεη, θαη ζα δηαηεξήζεη, ηελ πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνθεξχζζεη δηαγσληζκνχο γηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ή/θαη ππεξεζίεο απφ ηξίηνπο πξνκεζεπηέο εθηφο ηεο MIOL θαη Γεδνκέλνπ φηη, κε ηελ παξνχζα χκβαζε, ηα Μέξε επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθψο (i) ηελ βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ ζηελ Διιάδα, θαη (ii) ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-government) ζηελ ρψξα, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηά. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζήκεξα, ηα κέξε ζπκθσλνχλ ηα αθφινπζα: Οξηζκνί. Οη φξνη πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε κε θεθαιαίν ην πξψην γξάκκα, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ, εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα: 1. "Πηζηνπνηεκέλνη πλεξγάηεο" είλαη ηα αλεμάξηεηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζην Πξφγξακκα Πηζηνπνηεκέλσλ πλεξγαηψλ ηεο Microsoft ("Microsoft Certified Partner Program"), κε ζθνπφ νη Πηζηνπνηεκέλνη πλεξγάηεο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο πξσηνπνξηαθέο ΣΠΔ κέζσ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, απνκαθξπζκέλεο θαη επί ηφπνπ ζπληήξεζεο, ππνζηήξημε κέζσ γξαθείνπ ππνζηήξημεο, εθαξκνγψλ ηππνπνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ, ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο θηινμελίαο (hosting) θαη εθπαίδεπζεο. 2. Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ε Κπβέξλεζε θαη φινη νη άιινη θξαηηθνί νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα. 3. πλαιιαθηηθέο πκβάζεηο είλαη νη Δπηρεηξεζηαθέο πκβάζεηο (Enterprise Agreements), πκβάζεηο Τπεξεζηψλ ηεο Microsoft θαη θάζε άιιε χκβαζε πνπ ζα ζπλάπηεηαη κεηαμχ θάπνησλ ή φισλ ησλ Μεξψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε. 4. «Δπηρεηξεζηαθή χκβαζε (Enterprise Agreement) ηεο Microsoft» είλαη πξφγξακκα παξαρψξεζεο πνιιαπιψλ αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκέλν γηα πειάηεο κε 250 ή πεξηζζφηεξνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Έλαο πειάηεο κέζα απφ ηελ Δπηρεηξεζηαθή χκβαζε (Enterprise Agreement) δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί άδεηεο ρξήζεο

3 ινγηζκηθνχ Microsoft γηα ηελ νκνηνκνξθία φισλ ησλ θαηάιιεισλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε πξντφληα ηεο Microsoft ηεο επηινγήο ηνπ, (Microsoft Office Professional, Αλαβάζκηζε Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο Microsoft Windows Professional, θαη Άδεηεο Core Client Access) κε επλντθέο ηηκέο θαη γηα δηάξθεηα ηξηψλ εηψλ. 5. «πκβάζεηο Τπεξεζηψλ ηεο Microsoft» είλαη νη Σππνπνηεκέλεο πκβάζεηο Τπεξεζηψλ ηεο Microsoft δπλάκεη ησλ νπνίσλ ε MIOL θαη ε Microsoft Hellas ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. θνπφο ηεο χκβαζεο 2.1 Γεληθφ πκβαηηθφ Πιαίζην. Ζ παξνχζα χκβαζε ζέηεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα: α) ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Μεξψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ Microsoft ζε φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε β) ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε εζληθά έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε γ) ηελ ππνζηήξημε ηεο Microsoft γηα ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Κπβέξλεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ θαη δ) ηε ζπκβνιή ηεο Microsoft ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο ΣΠΔ. 2.2 Πξνκήζεηα Αδεηψλ Υξήζεο Λνγηζκηθνχ Microsoft. Σα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε MIOL θαη ε Κπβέξλεζε ζα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε άδεηεο ρξήζεο πξντφλησλ ινγηζκηθνχ Microsoft, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Παξάγξαθν 4.5. Πξσηνβνπιίεο θαη Τπνρξεψζεηο ηεο Microsoft, Microsoft Hellas θαη MIOL χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ πλαιιαθηηθψλ πκβάζεσλ, ε MIOL ζα δηαζέζεη ζηελ Κπβέξλεζε (i) θακπάληεο ππνζηήξημεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Microsoft θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ παξαθίλεζε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα ζχγρξνλε βηνκεραλία ΣΠΔ ζηελ Διιάδα, θαη (ii) ηηο ππεξεζίεο ηεο Microsoft. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη ην εχξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Microsoft ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 3.1 Τπνζηήξημε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ Microsoft. 1. Έξεπλα θαη Δθπαίδεπζε Ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ ψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, ε Microsoft Hellas ζα ηδξχζεη ζηελ Διιάδα έλα Κέληξν Καηλνηνκίαο. Μέζσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ, ε Microsoft Hellas ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, εγρψξηεο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ, επηρεηξεκαηίεο θαη λέεο αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο (startups) πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηηξέςεη λα δνθηκάζνπλ, λα εθαξκφζνπλ πηινηηθά θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζηα πξντφληα θαη ηηο ιχζεηο ηνπο, δίλνληάο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα γίλνπλ αληαγσληζηηθνί ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, δηα ηεο αλάπηπμεο ιχζεσλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο. Σν Κέληξν Καηλνηνκίαο ζα επηθεληξσζεί ζε ηξεηο (3) ηνκείο: Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ (κέζσ εθπαίδεπζεο ζηνπο ηνκείο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ), Πξνψζεζε πλεξγαζηψλ (κέζσ ζπλεδξίσλ ζπλεξγαηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ), Πξνψζεζε Καηλνηνκηψλ (κέζσ ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ), ελψ δχλαηαη, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηελ Κπβέξλεζε λα δνθηκάζεη θαη λα εθαξκφζεη πηινηηθά πξνεγκέλεο ιχζεηο, γηα λα πξνζθέξεη ηηο πην ζχγρξνλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο πνιίηεο. Δπηπιένλ, ην Κέληξν ζα ελεξγεί σο ζεξκνθνηηίδα επηρεηξεκαηηθψλ

4 ηδεψλ ελεξγψληαο σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Κέληξνπ Καηλνηνκίαο ηεο Microsoft ζα θαζνξηζζνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Δπηκφξθσζε ζε Φεθηαθέο Γλψζεηο. Ζ Microsoft κέζσ ησλ ζπγγελψλ ηεο εηαηξεηψλ ζα ζπλδξάκεη ηελ Κπβέξλεζε ζηελ παξνρή επθαηξηψλ επηκφξθσζεο ηνπ επξέσο θνηλνχ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ςεθηαθψλ γλψζεσλ ην νπνίν ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Κπβέξλεζε θαη κέζσ θαζνξηζκέλνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (website) πνπ ζα νξίδεη ε Κπβέξλεζε. Οη ιεπηνκέξεηεο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζα θαζνξηζζνχλ ζε μερσξηζηή ζχκβαζε Δμσηεξηθή Έξεπλα ηεο Microsoft. Ζ Microsoft ζα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ελφο δηδαθηνξηθνχ θνηηεηή ζηα πιαίζηα ηεο Δμσηεξηθήο Έξεπλαο ηεο Microsoft, έλα πξφγξακκα ζην νπνίν εκπιέθνληαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα, εξεπλεηέο θαη θνηηεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Microsoft, θαη παξέρεη πφξνπο ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα λέα επηηεχγκαηα. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Δμσηεξηθήο Έξεπλαο ηεο Microsoft ζα θαζνξηζζνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε MSDN Academic Alliance. Ζ Microsoft ζα επηηξέςεη ζηελ Κπβέξλεζε λα ζπκκεηάζρεη ζην MSDN Academic Alliance, έλα εηήζην πξφγξακκα κε κέιε ηκήκαηα ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, ησλ κεραληθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κπβέξλεζεο ζην MSDN Academic Alliance ζα θαζνξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε πλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα. Ζ Microsoft ζα παξέρεη πιηθφ γηα ηηο παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο, ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εθπαίδεπζε ζηνπο ππεχζπλνπο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εξγαζηεξίσλ, θαη επηδφκαηα γηα έξεπλα ζηνπο αξηζηνχρνπο δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Microsoft κα ηα Παλεπηζηήκηα ζα θαζνξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Πξφγξακκα πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε (Partners in Learning). Ζ MIOL θαη ε Microsoft Hellas ζα παξέρνπλ ζηελ Κπβέξλεζε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε, κε ην νπνίν ε Microsoft παξέρεη ζε Κπβεξλήζεηο θαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ εγεηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ηνπηθνχο πφξνπο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ΣΠΔ) θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, ζε δηεπζπληέο ζρνιείσλ, θαη ζηνπο καζεηέο εληφο ηεο ρψξαο ηνπο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κπβέξλεζεο ζην Πξφγξακκα Δπηρνξεγήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε θαζνξίδνληαη ζην Μλεκφλην πλεξγαζίαο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ε Microsoft Hellas θαη ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλ Μάην Πξφγξακκα Microsoft Unlimited Potential. Ζ Microsoft ζα αλαπηχμεη ζηελ Διιάδα ην Πξφγξακκα Microsoft Unlimited Potential, κηα παγθφζκηα πξσηνβνπιία πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο ζε λένπο θαη ελήιηθεο κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη πξφζβαζε κέζσ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηερλνινγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Microsoft, κέζσ ηεο θαηάιιειεο ζπγγελνχο ηεο εηαηξείαο, ζα εγθαηαζηήζεη Κνηλσληθά Κέληξα Δθκάζεζεο ηεο Σερλνινγίαο πξνζθέξνληαο ηελ ηερληθή ππνδνκή αιιά θαη θαιχπηνληαο ην θφζηνο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζα παξαδίδνπλ καζήκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία (λένη άλεξγνη, ειηθησκέλνη πνιίηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θηι). Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα αλνίμνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ηέηνηα Κέληξα.

5 1. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-government) Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-government). Ζ Microsoft Hellas ζα ππνζηεξίδεη ηελ Κπβέξλεζε ζηε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηα πιαίζηα δχν (2) πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ε MIOL, καδί κε ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο πλεξγάηεο ηεο Microsoft (Microsoft Certified Partners), ζα παξέρεη βνήζεηα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ Κπβέξλεζε δηαζέηνληαο ζε απηήλ, γηα νξηζκέλν αξηζκφ εξγαηνεκεξψλ, ζπκβνχινπο ηεο Microsoft θαη ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ πλεξγαηψλ ηεο Microsoft. Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ζα θαζνξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Δξγαιεία Δθθίλεζεο (Starter Kit) γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e- Government Starter Kit). Ζ Microsoft ζα πξνζθέξεη δσξεάλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο Γήκνπο ζηελ Διιάδα κέζσ ησλ ηνπηθψλ ζπλεξγαηψλ ηα Δξγαιεία Δθθίλεζεο (e-government Starter Kit) γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε. Σν e-government Starter Kit είλαη έλαο επηηαρπληήο ιχζεσλ πνπ επηηξέπεη ζε πειάηεο - Οξγαληζκνχο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο λα πηνζεηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ γξήγνξα κηα εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε εχθνιν θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν κε ηελ εγθαηάζηαζε κηαο ηνπηθήο δηθηπαθήο πχιεο. Σν e-government Starter Kit δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Βαζίδεηαη ζε κηα εληαία πξνζέγγηζε θαη απνηειεί, έηζη, ηελ ιχζε πιαηθφξκαο γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ δηαηκεκαηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Οη ππάξρνπζεο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δπλαηφηεηεο δηαδηθηχνπ θαη νη ππεξεζίεο ηνπο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην Γηαδίθηπν (Internet) ή ζε εζσηεξηθφ δίθηπν (Intranet). Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κπβέξλεζεο ζην e-government Starter Kit ζα νξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ θαη Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο. Ζ MIOL ζα παξέρεη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπλνιηθά πελήληα (50) πξντφληα: "Visual Studio 2005 Professional κε ζπλδξνκή MSDN Premium" πνπ απνηεινχληαη απφ εξγαιεία αλάπηπμεο θαη ηεθκεξίσζε γηα φια ηα πξντφληα ηεο Microsoft, ηα νπνία ε Κπβέξλεζε ζα δηαλέκεη ζε πελήληα (50) θαη αλψηαην φξην θνξπθαίνπο πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ πνπ εξγάδνληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ MIOL ζα παξέρεη απηά ηα πξντφληα δπλάκεη μερσξηζηήο χκβαζεο Γσξεάο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε παξνχζα χκβαζε. 1. Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο Αλάπηπμεο θαη Δγθαηάζηαζεο. Πξνο κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ Microsoft νη νπνίεο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ πλαιιαθηηθψλ πκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηελ MIOL, ε Microsoft Hellas ζα παξέρεη, ρσξίο ρξέσζε, ην πξσηφηππν ζρέδην γηα ηελ βέιηηζηε αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αδεηψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ ηεο Microsoft Δθπαίδεπζε γηα ην Λνγηζκηθφ ηεο Microsoft. Ζ Microsoft Hellas ζα παξέρεη, κέζσ ησλ ζπγγελψλ ηεο εηαηξεηψλ θαη ρσξίο ρξέσζε, εθπαίδεπζε γηα ηα πιένλ πξφζθαηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε. Ζ Microsoft Hellas ζα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα κε απηήλ ηελ Παξάγξαθν δσξίδνληαο ζηελ Κπβέξλεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε παξνχζα χκβαζε, θάπνηεο αλζξσπνεκέξεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε ζα παξέρεηαη απφ ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο πλεξγάηεο ηεο Microsoft γηα Δθπαηδεπηηθέο

6 Λχζεηο (Certified Partners for Learning Solutions "CPLS"). Ο αξηζκφο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ζα θαζνξηζηεί ζε μερσξηζηή χκβαζε Πξφγξακκα Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο. Ζ Microsoft ζα δηθαηνχηαη, θαηά ηελ εχινγε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα επεθηείλεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Κπβέξλεζεο ζην Πξφγξακκα Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο ηεο Microsoft (Microsoft Government Security Program "GSP"), ζε πεξηζζφηεξεο θξαηηθέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ή/θαη ππεξεζίεο, πέξαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη επί ηνπ παξφληνο ζε απηφ ην πξφγξακκα. Απηή ε ζπκκεηνρή ζα παξέρεη ζηελ Κπβέξλεζε πξφζβαζε κφλν πξνο αλάγλσζε (read-only) ζηνλ πεγαίν θψδηθα νξηζκέλσλ πξντφλησλ Microsoft γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηελ Κπβέξλεζε ζηελ εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ Microsoft, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ην δηαβάδεη θαη λα αλαθέξεηαη ζε απηφ ρσξίο λα κπνξεί λα ην ηξνπνπνηήζεη. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο επέθηαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κπβέξλεζεο ζην Κπβεξλεηηθφ Πξφγξακκα Αζθάιεηαο ζα θαζνξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Δπηπιένλ Πξνγξάκκαηα. Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα, ε Microsoft ίζσο εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή επηπιένλ πξνγξακκάησλ. 3.2 Τπνζηήξημε ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα απφ ηελ Microsoft Γεκηνπξγία επθαηξηψλ αλάπηπμεο. Ζ MIOL θαη ε Microsoft Hellas ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο πλεξγάηεο ηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ έλα επίπεδν πνηφηεηαο αλάινγν κε ηα βηνκεραληθά πξφηππα, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κε θάζε έλαλ απφ ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο πλεξγάηεο. Δπηπιένλ, ε Microsoft ζα παξέρεη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο Αλεμάξηεησλ Καηαζθεπαζηψλ Λνγηζκηθνχ θαη πλεξγαηψλ ζηελ Διιάδα κέζσ εθπαίδεπζεο, εθδφζεσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εζηηαζκέλσλ ζηελ αλάπηπμε ιχζεσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα Τπνζηήξημε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ/ΜΔ). Ζ Microsoft Hellas ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα Δπξσπιάλν Αλάπηπμεο (European Union Grants Advisor "EUGA"), κηα δηαδηθηπαθή πχιε γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ (α) λα ζπκβάιεη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ επηδφηεζεο απφ ηελ ΔΔ, θαη (β) λα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ δηαδηθαζία θαηάζεζεο αηηήζεσλ. Πξσηνβνπιίεο ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ Κπβέξλεζε ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο ΣΠΔ ζηελ Διιάδα φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 1. Δλεκέξσζε πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ Microsoft ζα παξάζρεη εχινγε ζπλδξνκή ζηελ Κπβέξλεζε ζε θάζε πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ πνπ κπνξεί λα δηελεξγήζεη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο απηψλ. 2. Δθαξκνγή Γηαδηθαζίαο Γηαρείξηζεο Λνγηζκηθνχ (Software Asset Management - SAM ). Ζ Microsoft ζα ζπλδξάκεη ηελ Κπβέξλεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ινγηζκηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Κπβέξλεζε, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θαη απνζθνπψληαο ζε

7 ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ δηαδηθαζία ζα νξγαλψζεη ηελ παξαθνινχζεζε αδεηψλ ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ρξεψλεηαη κφλν ην πην απνηειεζκαηηθφ θαη απαξαίηεην ινγηζκηθφ. Ζ Κπβέξλεζε ζα απνηειέζεη πξφηππν ζηελ δηαρείξηζε ινγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα γηα φινπο ηνπο εγρψξηνπο θνξείο. Ζ ζπλδξνκή ηεο Microsoft ζα έρεη ηε κνξθή κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ, γηα ηα αλεμάξηεηα ηξίηα κέξε πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο SAM εληφο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 3. Υξήζε Πξνεγνχκελεο Δκπεηξίαο. Ζ Κπβέξλεζε ζα ζπλεξγαζηεί γηα θάζε κία απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ παξαγξάθσλ 4.1 θαη 4.2 κε ηελ Microsoft. Ζ Microsoft ζα ζπλδξάκεη ηελ Κπβέξλεζε ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο παξέρνληαο ην πιενλέθηεκα ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη απνθνκίζεη απφ ηελ ζπλδξνκή πνπ έρεη παξάζρεη ζε παξφκνηεο θακπάληεο ελεκέξσζεο ηνπ επξέσο θνηλνχ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε άιιεο ρψξεο. 4. Οκάδα Δξγαζίαο. Ζ Κπβέξλεζε θαη ε Microsoft Hellas ζα ζπζηήζνπλ κηα Οκάδα Δξγαζίαο, ε νπνία ζα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ζα πξνηείλεη ζρέδην δξάζεο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ, ζα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ ηα Μέξε θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα ηα ελεκεξψλεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ζα κνηξάδεηαη ηηο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο γηα ηελ απνπεξάησζε έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο. 5. Πξνκήζεηα Αδεηψλ Υξήζεο Λνγηζκηθνχ ηεο Microsoft. Σα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε MIOL θαη ε Κπβέξλεζε ζα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε αδεηψλ ρξήζεο ησλ πξντφλησλ Λνγηζκηθνχ Microsoft. Ζ MIOL θαη ε Κπβέξλεζε επηπιένλ ζπκθσλνχλ ηα αθφινπζα: (α) Έσο ηηο 31 Μαξηίνπ 2006, ε MIOL ζα ζπλάςεη, κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κία ή πεξηζζφηεξεο Κχξηεο πκβάζεηο Παξαρψξεζεο Αδεηψλ Υξήζεο ηεο Microsoft, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηε ιεγφκελε Κχξηα Δκπνξηθή χκβαζε (Master Business Agreement), ε νπνία ζέηεη ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη ηελ χκβαζε Enterprise, ε νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ Πξντφλησλ Microsoft απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χκβαζεο Enterprise πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα αλαβάζκηζεο ζηελ ηειεπηαία έθδνζε, ησλ πξντφλησλ Microsoft πνπ έρνπλ παξαγγειζεί δπλάκεη Πξάμεο Δγγξαθήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ηειεπηαίαο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα θαη' νίθνλ ρξήζεο ησλ πξντφλησλ Microsoft ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην Πξφγξακκα Καη' νίθνλ Υξήζεο (Home Use), ζηα πιαίζηα ησλ Χθειεκάησλ Δμαζθάιηζεο Αλαβάζκηζεο Λνγηζκηθνχ (Software Assurance) γηα πηζηνπνηεκέλνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ησλ νπνίσλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαιχπηνληαη γηα ηα πξντφληα απηά απφ ηελ Πξάμε Δγγξαθήο ζηελ χκβαζε Enterprise. (β) Οη Πξάμεηο Δγγξαθήο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί δπλάκεη Δπηρεηξεζηαθήο χκβαζεο (Enterprise Agreement) ζα ηζρχνπλ γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ θαη ζα θαιχπηνπλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε πξντφληα Microsoft, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπληζηάηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Παξάγξαθν 4.4. Αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ε Κπβέξλεζε ζα εγγξάςεη, ππφ ηελ

8 πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) θαηάιιεινπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2006, θαη επηπιένλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) θαηάιιεινπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ αξάληα ρηιηάδεο (40.000) αθφκε θαηάιιεινη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζα εληαρζνχλ έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αλαιφγσο ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα εγγξαθνχλ, ε MIOL ζα πξνζθέξεη πξνλνκηαθέο ηηκέο θαη φξνπο. Ζ ηειηθή ηηκή, ηα ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο θαη νη δφζεηο απνπιεξσκήο γηα ηηο άδεηεο απηέο ζα ζπκθσλεζνχλ δπλάκεη μερσξηζηψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο Microsoft θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. (γ) Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηελ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή Γεκνζίσλ Φνξέσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Γαπάλεο Κάζε έλα απφ ηα Μέξε ζα αλαιάβεη ηηο δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηέιε θαη έμνδα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, εθηφο εάλ θαη εθφζνλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο κεραληζκνχ γηα ην θαηακεξηζκφ ησλ δαπαλψλ, ηειψλ θαη εμφδσλ. Γηάξθεηα Ζ παξνχζα χκβαζε, ζπλάπηεηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ηεζζάξσλ (4) εηψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ("Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο"). Δπηθνηλσλία 6. χλδεζκνη Δπηθνηλσλίαο. Σα Μέξε κε ην παξφλ νξίδνπλ ηα παξαθάησ πξφζσπα σο ζπλδέζκνπο επηθνηλσλίαο κε ηα ππφινηπα Μέξε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο: Κυβέρνηση Δηδηθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Nίθεο 5-7 Αζήλα Τπφςε: Βαζίιεηνο Αζεκαθφπνπινο Microsoft Γηεπζπληήο Enterprise & Partner & Group Microsoft Hellas Κεθηζίαο 221 Μαξνχζη Τπφςε: ακ Εαθάξ Φαμ.: Φαμ.: : 1. Αξκνδηφηεηεο ησλ ζπλδέζκσλ επηθνηλσλίαο. Οη θαζνξηζκέλνη ζχλδεζκνη επηθνηλσλίαο δελ έρνπλ ηε δηθαηνδνζία λα πξνβαίλνπλ ζε ή λα απνδέρνληαη δειψζεηο δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ην θάζε Μέξνο. Οη θαζνξηζκέλνη ζχλδεζκνη επηθνηλσλίαο είλαη αξκφδηνη λα δηαβηβάδνπλ άκεζα θάζε δήισζε ζηνλ θαηάιιειν απνδέθηε, π.ρ., ζηε Microsoft Corporation, Microsoft Hellas, MIOL. Κάζε Μέξνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ζχλδεζκν επηθνηλσλίαο πνπ έρεη

9 Γηάθνξα νξίζεη κε άιια αξκφδηα πξφζσπα, θαηφπηλ έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηα άιια Μέξε. 2. Κνηλνπνηήζεηο. Κνηλνπνηήζεηο θαη άιινπ είδνπο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ επηθνηλσλίαο ζα γίλνληαη εγγξάθσο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ), θαμ, επηζηνιή ζπζηεκέλε θαη απφ ηαρπκεηαθνξέα, ή κε άιια έγγξαθα κέζα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ αμηφπηζηε έγγξαθε απφδεημε. Οη αλαθνηλψζεηο ζα ζεσξείηαη φηη έρνπλ παξαδνζεί ηελ εκεξνκελία πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα επηζηξνθήο ή ζηελ απφδεημε ηνπ ηαρπκεηαθνξέα, ηνπ θαμ ή ζηελ επηβεβαίσζε παξαιαβήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 1. Έλαξμε Ηζρχνο. Ζ παξνχζα χκβαζε ζα ηζρχεη αθνχ ππνγξαθεί απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηεο MIOL, ηεο Microsoft, ηεο Microsoft Hellas θαη ηεο Κπβέξλεζεο θαη κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ηελ Κπβέξλεζε εθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο Διιάδαο. 2. Δθηέιεζε θαη ρξνλνδηάγξακκα. Οη δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέξνο ζηελ παξνχζα χκβαζε εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθηέιεζε απφ ην άιιν Μέξνο ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ. Ζ Κπβέξλεζε γλσζηνπνηεί θαη ζπκθσλεί φηη ε Microsoft ζα εθπιεξψζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεζκεχζεψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηεο παξνχζα χκβαζε κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο (ηελ MIOL θαη ηελ Microsoft Hellas) ή/θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο Microsoft. Σα Μέξε ζα αξρίζνπλ λα εθηεινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε ακέζσο κφιηο ε χκβαζε ηεζεί ζε ηζρχ. 3. Γιψζζα. Ζ παξνχζα χκβαζε ζα ππνγξαθεί ζε έμη (6) αληίηππα ην θαζέλα ζηελ Αγγιηθή θαη ηελ Διιεληθή γιψζζα. Πξφζεζε είλαη νη εθδφζεηο θαη ησλ δχν γισζζψλ λα πεξηέρνπλ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Ζ Microsoft αλαγλσξίδεη φηη ε Διιεληθή έθδνζε πνπ ηεο παξέρεηαη αληαλαθιά κε αθξίβεηα ηηο δηαηάμεηο ηηο αγγιηθήο έθδνζεο. Γηα ιφγνπο εξκελείαο ηεο παξνχζεο χκβαζεο, ε Διιεληθή έθδνζε ππεξηζρχεη. 4. Με Απνθιεηζηηθφηεηα. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Μεξψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε ζα είλαη κε απνθιεηζηηθή. Κάζε Μέξνο δχλαηαη λα ζπλάςεη παξφκνηα ζχκβαζε κε ηξίηα κέξε. Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ φηη ε Κπβέξλεζε έρεη θαη ζα δηαηεξήζεη, ηελ πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκνχο γηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ή/θαη ππεξεζίεο απφ πξνκεζεπηέο άιινπο εθηφο απφ ηελ Microsoft. 5. Σξνπνπνηήζεηο. Όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο παξνχζεο χκβαζεο απαηηνχλ έγγξαθν ηχπν. Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο γηα απηή ηελ ίδηα ηελ πξνυπφζεζε έγγξαθνπ ηχπνπ. 6. Αθπξφηεηεο. Δάλ κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο χκβαζεο αθπξσζνχλ ή πάςνπλ λα ηζρχνπλ ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, νη ελαπνκείλαζεο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ ζηελ παξνχζα. Οη άθπξεο ή αλίζρπξεο δηαηάμεηο ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έγθπξεο θαη ηζρπξέο δηαηάμεηο νη νπνίεο ζα είλαη πην θνληά ζηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ησλ Μεξψλ. 7. Δθαξκνζηέν δίθαην. Γηθαηνδνζία. Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο Διιάδαο εθηφο απφ ηνπο θαλφλεο ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ απηήο. Δμαηξείηαη ε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ

10 Δζλψλ γηα ηηο πκβάζεηο Γηεζλνχο Πσιήζεσο Δκπνξεπκάησλ. Απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Διιάδαο. 8. Αλσηέξα Βία. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ή αδπλακία εθηέιεζεο δε ζα ζεσξείηαη παξαβίαζε φηαλ απηή ε θαζπζηέξεζε ή αδπλακία νθείιεηαη ζε αηηίεο εθηφο ηνπ επιφγνπ ειέγρνπ θαη ρσξίο ακέιεηα ηνπ Μέξνπο πνπ φθεηιε ηελ παξνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθψο, ππξθαγηψλ, πιεκκχξσλ, αηπρεκάησλ, εθξήμεσλ, θαθνπρηψλ, ζενκεληψλ, εκπνξηθνχ απνθιεηζκνχ, ή άιισλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ. ή ηηο Ζ.Π.Α. ("Αλσηέξα Βία"). Σν Μέξνο πνπ επηθαιείηαη Αλσηέξα Βία ζα πξνεηδνπνηήζεη ην άιιν Μέξνο, εγγξάθσο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζπληέιεζε ηνπ γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο, πξνζδηνξίδνληαο ηε θχζε θαη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο θαζπζηέξεζεο. Σα Μέξε ζα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα απνθεχγνπλ ή λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θαζπζηέξεζεο ή ηεο κε-εθηέιεζεο. 9. Δξκελεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζηελ παξνχζα χκβαζε ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ αλεμάξηεηα απφ ην Μέξνο πνπ ζπλέηαμε ηε χκβαζε ή νπνηαδήπνηε δηάηαμή ηεο. 10. Πιήξεο χκβαζε. Ζ παξνχζα χκβαζε, καδί κε φιεο ηηο πλαιιαθηηθέο πκβάζεηο θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζε απηέο, θαη νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε απηή δηα ηεο παξνχζαο αλαθνξάο, απνηεινχλ ηελ πιήξε ζπκθσλία θαη χκβαζε κεηαμχ ησλ Μεξψλ, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, θαη ππεξηζρχεη έλαληη φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπκβάζεσλ, ζπκθσληψλ θαη δειψζεσλ, πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ, είηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε φρη απφ ηα Μέξε. Όιεο νη πλαιιαθηηθέο πκβάζεηο θαη φιεο νη μερσξηζηέο πκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ χκβαζε ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο φξνπο ηνπο θαη θαλέλαο φξνο απηήο ηεο χκβαζεο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο δε ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί εηο ηξφπνλ ψζηε λα ππεξηζρχεη ή λα αληηθαζηζηά ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πλαιιαθηηθψλ ή άιισλ μερσξηζηψλ ζπκβάζεσλ. ε Πίζησζε Σσλ Αλσηέξσ, ηα Μέξε εζχλαςαλ ηελ παξνχζα χκβαζε δηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο. Κπβέξλεζε ηεο Διιάδαο Microsoft Corporation Τπνγξαθή Τπνγξαθή Ολνκαηεπψλπκν θ. Γεψξγηνο Αινγνζθνχθεο Ηδηφηεηα Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Διιεληθή Γεκνθξαηία Ολνκαηεπψλπκν θ. William H. Gates Ηδηφηεηα Πξφεδξνο θαη Chief Software Architect ηεο Microsoft Corporation

11 Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 1 Φεβξνπαξίνπ 2006 Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 1 Φεβξνπαξίνπ 2006 Microsoft Hellas Τπνγξαθή Ολνκαηεπψλπκν θ. Υξήζηνο Σζάγθνο Ηδηφηεηα Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 1 Φεβξνπαξίνπ 2006 Microsoft Ireland Operation Limited Τπνγξαθή Ολνκαηεπψλπκν θ. Dermot Igoe Ηδηφηεηα Γηεπζπληήο Microsoft Ireland Operation Limited Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο Παξάξηεκα: Πξνυπνζέζεηο Έληαμεο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή Γεκνζίσλ Φνξέσλ ηεο Microsoft (ΔΜΔΑ) Γηα ηνπο ζθνπνχο έληαμεο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο Microsoft ν φξνο "Γεκφζηνο Φνξέαο" πεξηιακβάλεη θάζε κε θεξδνζθνπηθφ θνξέα πνπ εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο θνξέσλ: Καηεγνξίεο A. Τπεξεζληθνί Όινη νη θνξείο θαη νξγαληζκνί, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηηφ ξπζκηζηηθφ ή λνκνζεηηθφ ξφιν ππεξάλσ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Β. Δζληθνί/ Οκνζπνλδηαθνί Όινη νη θπβεξλεηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε αζθείηαη ζε νκνζπνλδηαθφ/εζληθφ επίπεδν θαη νη νπνίνη αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία ζε εζληθφ, πνιηηεηαθφ ή θξαηηθφ επίπεδν. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θνηλνβνπιεπηηθά θαη δηθαζηηθά ζψκαηα κε λνκνζεηηθέο θαη δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο. Γ. Πεξηθεξεηαθνί/ Πνιηηεηαθνί Μία ελδηάκεζε θπβεξλεηηθή βαζκίδα, ε νπνία δελ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ θξαηηθή επηθξάηεηα, εληνχηνηο δηαζέηεη πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηεο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη φινη νη θπβεξλεηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί πνπ δηνηθνχληαη ζε επίπεδν πνιηηεηαθφ/πεξηθεξεηαθφ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο Πεξηθέξεηεο, Γηακεξίζκαηα, Πνιηηείεο, Δθηάζεηο, Κνκεηείεο, Δπαξρίεο. Γ Σνπηθνί Σα ρακειφηεξν επίπεδν εθιέμηκεο δηαθπβέξλεζεο θαη ζπλαθνχο δηνίθεζεο. Δδψ εληάζζνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο θαη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε αζθείηαη

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα