4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),"

Transcript

1 ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο» Άξζξν πξψην Κπξψλεηαη θαη απνθηά ηζρχ λφκνπ ε πκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθηεθε ζηελ Βαξθειψλε ηελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ 2006 κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο αθ ελφο θαη ησλ εηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιαο Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο αθ εηέξνπ, ην θείκελν ηεο νπνίαο αθνινπζεί ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. «πκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο Ζ Παξνχζα ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο αθνξά ζηελ ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο (ε "χκβαζε"), ζπλάπηεηαη θαη ηζρχεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2006 κεηαμχ: 1. ηεο Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. William H. Gates, Πξφεδξν θαη Πξντζηάκελν Αξρηηέθηνλα Λνγηζκηθνχ (Chief Software Architect) ηεο Microsoft Corporation ("Microsoft"); 2. ηεο Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ηξιαλδία, λφκηκα εθπξνζσπνπκέλεο απφ ηνλ θ. Dermot Igoe, Γηεπζπληήο ηεο Microsoft Ireland Operations Limited ("MIOL"), 3. ηεο "Ματθξνζνθη Διιάο, Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο" θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν "Microsoft Hellas S.A.", Λεσθφξνο Κεθηζίαο 221, Μαξνχζη, 15124, Διιάδα, λφκηκα εθπξνζσπνπκέλεο απφ ηνλ θ. Υξήζην Σζάγθν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ( Microsoft Hellas ), θαη ησλ ηξηψλ ελεξγνπζψλ απφ θνηλνχ, θαη 4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"), (Microsoft, MIOL, Microsoft Hellas, θαη ε Κπβέξλεζε εθεμήο ζπιιήβδελ ηα "Μέξε"). Πξννίκην Γεδνκέλνπ φηη, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία έρεη δεζκεπζεί λα ρξεζηκνπνηεί λφκηκν ινγηζκηθφ πςειήο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο, θαη λα πξνσζεί ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηαθάλεηα ηεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ("ΣΠΔ") ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε

2 Γεδνκέλνπ φηη, ε Κπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί λα παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθήο βηνκεραλίαο ΣΠΔ, λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ΣΠΔ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο Γεδνκέλνπ φηη, ε Κπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί λα εθαξκφδεη ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΠΟΔ, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο Γεδνκέλνπ φηη, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ Κπβεξλήζεσλ, ε Microsoft έρεη αλαπηχμεη κία ζεηξά απφ καθξνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο δεκφζηνπο θαη εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη επηζπκεί ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα, βνεζψληαο έηζη ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο λα ππεξληθήζεη ην ςεθηαθφ ράζκα Γεδνκέλνπ φηη, ε Κπβέξλεζε έρεη, θαη ζα δηαηεξήζεη, ηελ πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνθεξχζζεη δηαγσληζκνχο γηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ή/θαη ππεξεζίεο απφ ηξίηνπο πξνκεζεπηέο εθηφο ηεο MIOL θαη Γεδνκέλνπ φηη, κε ηελ παξνχζα χκβαζε, ηα Μέξε επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθψο (i) ηελ βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ ζηελ Διιάδα, θαη (ii) ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-government) ζηελ ρψξα, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηά. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζήκεξα, ηα κέξε ζπκθσλνχλ ηα αθφινπζα: Οξηζκνί. Οη φξνη πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε κε θεθαιαίν ην πξψην γξάκκα, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ, εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα: 1. "Πηζηνπνηεκέλνη πλεξγάηεο" είλαη ηα αλεμάξηεηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζην Πξφγξακκα Πηζηνπνηεκέλσλ πλεξγαηψλ ηεο Microsoft ("Microsoft Certified Partner Program"), κε ζθνπφ νη Πηζηνπνηεκέλνη πλεξγάηεο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο πξσηνπνξηαθέο ΣΠΔ κέζσ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, απνκαθξπζκέλεο θαη επί ηφπνπ ζπληήξεζεο, ππνζηήξημε κέζσ γξαθείνπ ππνζηήξημεο, εθαξκνγψλ ηππνπνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ, ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο θηινμελίαο (hosting) θαη εθπαίδεπζεο. 2. Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ε Κπβέξλεζε θαη φινη νη άιινη θξαηηθνί νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα. 3. πλαιιαθηηθέο πκβάζεηο είλαη νη Δπηρεηξεζηαθέο πκβάζεηο (Enterprise Agreements), πκβάζεηο Τπεξεζηψλ ηεο Microsoft θαη θάζε άιιε χκβαζε πνπ ζα ζπλάπηεηαη κεηαμχ θάπνησλ ή φισλ ησλ Μεξψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε. 4. «Δπηρεηξεζηαθή χκβαζε (Enterprise Agreement) ηεο Microsoft» είλαη πξφγξακκα παξαρψξεζεο πνιιαπιψλ αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκέλν γηα πειάηεο κε 250 ή πεξηζζφηεξνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Έλαο πειάηεο κέζα απφ ηελ Δπηρεηξεζηαθή χκβαζε (Enterprise Agreement) δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί άδεηεο ρξήζεο

3 ινγηζκηθνχ Microsoft γηα ηελ νκνηνκνξθία φισλ ησλ θαηάιιεισλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε πξντφληα ηεο Microsoft ηεο επηινγήο ηνπ, (Microsoft Office Professional, Αλαβάζκηζε Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο Microsoft Windows Professional, θαη Άδεηεο Core Client Access) κε επλντθέο ηηκέο θαη γηα δηάξθεηα ηξηψλ εηψλ. 5. «πκβάζεηο Τπεξεζηψλ ηεο Microsoft» είλαη νη Σππνπνηεκέλεο πκβάζεηο Τπεξεζηψλ ηεο Microsoft δπλάκεη ησλ νπνίσλ ε MIOL θαη ε Microsoft Hellas ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. θνπφο ηεο χκβαζεο 2.1 Γεληθφ πκβαηηθφ Πιαίζην. Ζ παξνχζα χκβαζε ζέηεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα: α) ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Μεξψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ Microsoft ζε φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε β) ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε εζληθά έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε γ) ηελ ππνζηήξημε ηεο Microsoft γηα ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Κπβέξλεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ θαη δ) ηε ζπκβνιή ηεο Microsoft ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο ΣΠΔ. 2.2 Πξνκήζεηα Αδεηψλ Υξήζεο Λνγηζκηθνχ Microsoft. Σα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε MIOL θαη ε Κπβέξλεζε ζα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε άδεηεο ρξήζεο πξντφλησλ ινγηζκηθνχ Microsoft, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Παξάγξαθν 4.5. Πξσηνβνπιίεο θαη Τπνρξεψζεηο ηεο Microsoft, Microsoft Hellas θαη MIOL χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ πλαιιαθηηθψλ πκβάζεσλ, ε MIOL ζα δηαζέζεη ζηελ Κπβέξλεζε (i) θακπάληεο ππνζηήξημεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Microsoft θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ παξαθίλεζε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα ζχγρξνλε βηνκεραλία ΣΠΔ ζηελ Διιάδα, θαη (ii) ηηο ππεξεζίεο ηεο Microsoft. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη ην εχξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Microsoft ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 3.1 Τπνζηήξημε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ Microsoft. 1. Έξεπλα θαη Δθπαίδεπζε Ίδξπζε Κέληξνπ Καηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ ψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, ε Microsoft Hellas ζα ηδξχζεη ζηελ Διιάδα έλα Κέληξν Καηλνηνκίαο. Μέζσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ, ε Microsoft Hellas ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, εγρψξηεο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ, επηρεηξεκαηίεο θαη λέεο αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο (startups) πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηηξέςεη λα δνθηκάζνπλ, λα εθαξκφζνπλ πηινηηθά θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζηα πξντφληα θαη ηηο ιχζεηο ηνπο, δίλνληάο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα γίλνπλ αληαγσληζηηθνί ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, δηα ηεο αλάπηπμεο ιχζεσλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο. Σν Κέληξν Καηλνηνκίαο ζα επηθεληξσζεί ζε ηξεηο (3) ηνκείο: Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ (κέζσ εθπαίδεπζεο ζηνπο ηνκείο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ), Πξνψζεζε πλεξγαζηψλ (κέζσ ζπλεδξίσλ ζπλεξγαηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ), Πξνψζεζε Καηλνηνκηψλ (κέζσ ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ), ελψ δχλαηαη, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηελ Κπβέξλεζε λα δνθηκάζεη θαη λα εθαξκφζεη πηινηηθά πξνεγκέλεο ιχζεηο, γηα λα πξνζθέξεη ηηο πην ζχγρξνλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο πνιίηεο. Δπηπιένλ, ην Κέληξν ζα ελεξγεί σο ζεξκνθνηηίδα επηρεηξεκαηηθψλ

4 ηδεψλ ελεξγψληαο σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Κέληξνπ Καηλνηνκίαο ηεο Microsoft ζα θαζνξηζζνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Δπηκφξθσζε ζε Φεθηαθέο Γλψζεηο. Ζ Microsoft κέζσ ησλ ζπγγελψλ ηεο εηαηξεηψλ ζα ζπλδξάκεη ηελ Κπβέξλεζε ζηελ παξνρή επθαηξηψλ επηκφξθσζεο ηνπ επξέσο θνηλνχ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ςεθηαθψλ γλψζεσλ ην νπνίν ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Κπβέξλεζε θαη κέζσ θαζνξηζκέλνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (website) πνπ ζα νξίδεη ε Κπβέξλεζε. Οη ιεπηνκέξεηεο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζα θαζνξηζζνχλ ζε μερσξηζηή ζχκβαζε Δμσηεξηθή Έξεπλα ηεο Microsoft. Ζ Microsoft ζα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ελφο δηδαθηνξηθνχ θνηηεηή ζηα πιαίζηα ηεο Δμσηεξηθήο Έξεπλαο ηεο Microsoft, έλα πξφγξακκα ζην νπνίν εκπιέθνληαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα, εξεπλεηέο θαη θνηηεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Microsoft, θαη παξέρεη πφξνπο ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα λέα επηηεχγκαηα. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Δμσηεξηθήο Έξεπλαο ηεο Microsoft ζα θαζνξηζζνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε MSDN Academic Alliance. Ζ Microsoft ζα επηηξέςεη ζηελ Κπβέξλεζε λα ζπκκεηάζρεη ζην MSDN Academic Alliance, έλα εηήζην πξφγξακκα κε κέιε ηκήκαηα ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, ησλ κεραληθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κπβέξλεζεο ζην MSDN Academic Alliance ζα θαζνξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε πλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα. Ζ Microsoft ζα παξέρεη πιηθφ γηα ηηο παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο, ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εθπαίδεπζε ζηνπο ππεχζπλνπο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εξγαζηεξίσλ, θαη επηδφκαηα γηα έξεπλα ζηνπο αξηζηνχρνπο δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Microsoft κα ηα Παλεπηζηήκηα ζα θαζνξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Πξφγξακκα πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε (Partners in Learning). Ζ MIOL θαη ε Microsoft Hellas ζα παξέρνπλ ζηελ Κπβέξλεζε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε, κε ην νπνίν ε Microsoft παξέρεη ζε Κπβεξλήζεηο θαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ εγεηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ηνπηθνχο πφξνπο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ΣΠΔ) θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, ζε δηεπζπληέο ζρνιείσλ, θαη ζηνπο καζεηέο εληφο ηεο ρψξαο ηνπο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κπβέξλεζεο ζην Πξφγξακκα Δπηρνξεγήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε θαζνξίδνληαη ζην Μλεκφλην πλεξγαζίαο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ε Microsoft Hellas θαη ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλ Μάην Πξφγξακκα Microsoft Unlimited Potential. Ζ Microsoft ζα αλαπηχμεη ζηελ Διιάδα ην Πξφγξακκα Microsoft Unlimited Potential, κηα παγθφζκηα πξσηνβνπιία πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο ζε λένπο θαη ελήιηθεο κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη πξφζβαζε κέζσ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηερλνινγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Microsoft, κέζσ ηεο θαηάιιειεο ζπγγελνχο ηεο εηαηξείαο, ζα εγθαηαζηήζεη Κνηλσληθά Κέληξα Δθκάζεζεο ηεο Σερλνινγίαο πξνζθέξνληαο ηελ ηερληθή ππνδνκή αιιά θαη θαιχπηνληαο ην θφζηνο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζα παξαδίδνπλ καζήκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία (λένη άλεξγνη, ειηθησκέλνη πνιίηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θηι). Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα αλνίμνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ηέηνηα Κέληξα.

5 1. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-government) Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-government). Ζ Microsoft Hellas ζα ππνζηεξίδεη ηελ Κπβέξλεζε ζηε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηα πιαίζηα δχν (2) πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ε MIOL, καδί κε ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο πλεξγάηεο ηεο Microsoft (Microsoft Certified Partners), ζα παξέρεη βνήζεηα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ Κπβέξλεζε δηαζέηνληαο ζε απηήλ, γηα νξηζκέλν αξηζκφ εξγαηνεκεξψλ, ζπκβνχινπο ηεο Microsoft θαη ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ πλεξγαηψλ ηεο Microsoft. Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ζα θαζνξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Δξγαιεία Δθθίλεζεο (Starter Kit) γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e- Government Starter Kit). Ζ Microsoft ζα πξνζθέξεη δσξεάλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο Γήκνπο ζηελ Διιάδα κέζσ ησλ ηνπηθψλ ζπλεξγαηψλ ηα Δξγαιεία Δθθίλεζεο (e-government Starter Kit) γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε. Σν e-government Starter Kit είλαη έλαο επηηαρπληήο ιχζεσλ πνπ επηηξέπεη ζε πειάηεο - Οξγαληζκνχο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο λα πηνζεηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ γξήγνξα κηα εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε εχθνιν θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν κε ηελ εγθαηάζηαζε κηαο ηνπηθήο δηθηπαθήο πχιεο. Σν e-government Starter Kit δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Βαζίδεηαη ζε κηα εληαία πξνζέγγηζε θαη απνηειεί, έηζη, ηελ ιχζε πιαηθφξκαο γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ δηαηκεκαηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Οη ππάξρνπζεο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δπλαηφηεηεο δηαδηθηχνπ θαη νη ππεξεζίεο ηνπο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην Γηαδίθηπν (Internet) ή ζε εζσηεξηθφ δίθηπν (Intranet). Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κπβέξλεζεο ζην e-government Starter Kit ζα νξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ θαη Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο. Ζ MIOL ζα παξέρεη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπλνιηθά πελήληα (50) πξντφληα: "Visual Studio 2005 Professional κε ζπλδξνκή MSDN Premium" πνπ απνηεινχληαη απφ εξγαιεία αλάπηπμεο θαη ηεθκεξίσζε γηα φια ηα πξντφληα ηεο Microsoft, ηα νπνία ε Κπβέξλεζε ζα δηαλέκεη ζε πελήληα (50) θαη αλψηαην φξην θνξπθαίνπο πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ πνπ εξγάδνληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ MIOL ζα παξέρεη απηά ηα πξντφληα δπλάκεη μερσξηζηήο χκβαζεο Γσξεάο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε παξνχζα χκβαζε. 1. Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο Αλάπηπμεο θαη Δγθαηάζηαζεο. Πξνο κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ Microsoft νη νπνίεο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ πλαιιαθηηθψλ πκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηελ MIOL, ε Microsoft Hellas ζα παξέρεη, ρσξίο ρξέσζε, ην πξσηφηππν ζρέδην γηα ηελ βέιηηζηε αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αδεηψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ ηεο Microsoft Δθπαίδεπζε γηα ην Λνγηζκηθφ ηεο Microsoft. Ζ Microsoft Hellas ζα παξέρεη, κέζσ ησλ ζπγγελψλ ηεο εηαηξεηψλ θαη ρσξίο ρξέσζε, εθπαίδεπζε γηα ηα πιένλ πξφζθαηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε. Ζ Microsoft Hellas ζα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα κε απηήλ ηελ Παξάγξαθν δσξίδνληαο ζηελ Κπβέξλεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε παξνχζα χκβαζε, θάπνηεο αλζξσπνεκέξεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε ζα παξέρεηαη απφ ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο πλεξγάηεο ηεο Microsoft γηα Δθπαηδεπηηθέο

6 Λχζεηο (Certified Partners for Learning Solutions "CPLS"). Ο αξηζκφο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ζα θαζνξηζηεί ζε μερσξηζηή χκβαζε Πξφγξακκα Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο. Ζ Microsoft ζα δηθαηνχηαη, θαηά ηελ εχινγε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα επεθηείλεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Κπβέξλεζεο ζην Πξφγξακκα Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο ηεο Microsoft (Microsoft Government Security Program "GSP"), ζε πεξηζζφηεξεο θξαηηθέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ή/θαη ππεξεζίεο, πέξαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη επί ηνπ παξφληνο ζε απηφ ην πξφγξακκα. Απηή ε ζπκκεηνρή ζα παξέρεη ζηελ Κπβέξλεζε πξφζβαζε κφλν πξνο αλάγλσζε (read-only) ζηνλ πεγαίν θψδηθα νξηζκέλσλ πξντφλησλ Microsoft γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηελ Κπβέξλεζε ζηελ εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ Microsoft, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ην δηαβάδεη θαη λα αλαθέξεηαη ζε απηφ ρσξίο λα κπνξεί λα ην ηξνπνπνηήζεη. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο επέθηαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κπβέξλεζεο ζην Κπβεξλεηηθφ Πξφγξακκα Αζθάιεηαο ζα θαζνξηζηνχλ ζε μερσξηζηή χκβαζε Δπηπιένλ Πξνγξάκκαηα. Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα, ε Microsoft ίζσο εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή επηπιένλ πξνγξακκάησλ. 3.2 Τπνζηήξημε ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα απφ ηελ Microsoft Γεκηνπξγία επθαηξηψλ αλάπηπμεο. Ζ MIOL θαη ε Microsoft Hellas ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο πλεξγάηεο ηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ έλα επίπεδν πνηφηεηαο αλάινγν κε ηα βηνκεραληθά πξφηππα, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κε θάζε έλαλ απφ ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο πλεξγάηεο. Δπηπιένλ, ε Microsoft ζα παξέρεη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο Αλεμάξηεησλ Καηαζθεπαζηψλ Λνγηζκηθνχ θαη πλεξγαηψλ ζηελ Διιάδα κέζσ εθπαίδεπζεο, εθδφζεσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εζηηαζκέλσλ ζηελ αλάπηπμε ιχζεσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα Τπνζηήξημε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ/ΜΔ). Ζ Microsoft Hellas ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα Δπξσπιάλν Αλάπηπμεο (European Union Grants Advisor "EUGA"), κηα δηαδηθηπαθή πχιε γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ (α) λα ζπκβάιεη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ επηδφηεζεο απφ ηελ ΔΔ, θαη (β) λα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ δηαδηθαζία θαηάζεζεο αηηήζεσλ. Πξσηνβνπιίεο ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ Κπβέξλεζε ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο ΣΠΔ ζηελ Διιάδα φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 1. Δλεκέξσζε πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ Microsoft ζα παξάζρεη εχινγε ζπλδξνκή ζηελ Κπβέξλεζε ζε θάζε πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ πνπ κπνξεί λα δηελεξγήζεη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο απηψλ. 2. Δθαξκνγή Γηαδηθαζίαο Γηαρείξηζεο Λνγηζκηθνχ (Software Asset Management - SAM ). Ζ Microsoft ζα ζπλδξάκεη ηελ Κπβέξλεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ινγηζκηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Κπβέξλεζε, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θαη απνζθνπψληαο ζε

7 ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ δηαδηθαζία ζα νξγαλψζεη ηελ παξαθνινχζεζε αδεηψλ ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ρξεψλεηαη κφλν ην πην απνηειεζκαηηθφ θαη απαξαίηεην ινγηζκηθφ. Ζ Κπβέξλεζε ζα απνηειέζεη πξφηππν ζηελ δηαρείξηζε ινγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα γηα φινπο ηνπο εγρψξηνπο θνξείο. Ζ ζπλδξνκή ηεο Microsoft ζα έρεη ηε κνξθή κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ, γηα ηα αλεμάξηεηα ηξίηα κέξε πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο SAM εληφο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 3. Υξήζε Πξνεγνχκελεο Δκπεηξίαο. Ζ Κπβέξλεζε ζα ζπλεξγαζηεί γηα θάζε κία απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ παξαγξάθσλ 4.1 θαη 4.2 κε ηελ Microsoft. Ζ Microsoft ζα ζπλδξάκεη ηελ Κπβέξλεζε ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο παξέρνληαο ην πιενλέθηεκα ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη απνθνκίζεη απφ ηελ ζπλδξνκή πνπ έρεη παξάζρεη ζε παξφκνηεο θακπάληεο ελεκέξσζεο ηνπ επξέσο θνηλνχ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε άιιεο ρψξεο. 4. Οκάδα Δξγαζίαο. Ζ Κπβέξλεζε θαη ε Microsoft Hellas ζα ζπζηήζνπλ κηα Οκάδα Δξγαζίαο, ε νπνία ζα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ζα πξνηείλεη ζρέδην δξάζεο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ, ζα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ ηα Μέξε θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα ηα ελεκεξψλεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ζα κνηξάδεηαη ηηο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο γηα ηελ απνπεξάησζε έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο. 5. Πξνκήζεηα Αδεηψλ Υξήζεο Λνγηζκηθνχ ηεο Microsoft. Σα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε MIOL θαη ε Κπβέξλεζε ζα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε αδεηψλ ρξήζεο ησλ πξντφλησλ Λνγηζκηθνχ Microsoft. Ζ MIOL θαη ε Κπβέξλεζε επηπιένλ ζπκθσλνχλ ηα αθφινπζα: (α) Έσο ηηο 31 Μαξηίνπ 2006, ε MIOL ζα ζπλάςεη, κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κία ή πεξηζζφηεξεο Κχξηεο πκβάζεηο Παξαρψξεζεο Αδεηψλ Υξήζεο ηεο Microsoft, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηε ιεγφκελε Κχξηα Δκπνξηθή χκβαζε (Master Business Agreement), ε νπνία ζέηεη ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη ηελ χκβαζε Enterprise, ε νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ Πξντφλησλ Microsoft απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χκβαζεο Enterprise πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα αλαβάζκηζεο ζηελ ηειεπηαία έθδνζε, ησλ πξντφλησλ Microsoft πνπ έρνπλ παξαγγειζεί δπλάκεη Πξάμεο Δγγξαθήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ηειεπηαίαο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα θαη' νίθνλ ρξήζεο ησλ πξντφλησλ Microsoft ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην Πξφγξακκα Καη' νίθνλ Υξήζεο (Home Use), ζηα πιαίζηα ησλ Χθειεκάησλ Δμαζθάιηζεο Αλαβάζκηζεο Λνγηζκηθνχ (Software Assurance) γηα πηζηνπνηεκέλνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ησλ νπνίσλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαιχπηνληαη γηα ηα πξντφληα απηά απφ ηελ Πξάμε Δγγξαθήο ζηελ χκβαζε Enterprise. (β) Οη Πξάμεηο Δγγξαθήο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί δπλάκεη Δπηρεηξεζηαθήο χκβαζεο (Enterprise Agreement) ζα ηζρχνπλ γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ θαη ζα θαιχπηνπλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε πξντφληα Microsoft, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπληζηάηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Παξάγξαθν 4.4. Αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ε Κπβέξλεζε ζα εγγξάςεη, ππφ ηελ

8 πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) θαηάιιεινπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2006, θαη επηπιένλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) θαηάιιεινπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ αξάληα ρηιηάδεο (40.000) αθφκε θαηάιιεινη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζα εληαρζνχλ έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αλαιφγσο ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα εγγξαθνχλ, ε MIOL ζα πξνζθέξεη πξνλνκηαθέο ηηκέο θαη φξνπο. Ζ ηειηθή ηηκή, ηα ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο θαη νη δφζεηο απνπιεξσκήο γηα ηηο άδεηεο απηέο ζα ζπκθσλεζνχλ δπλάκεη μερσξηζηψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο Microsoft θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. (γ) Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηελ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή Γεκνζίσλ Φνξέσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Γαπάλεο Κάζε έλα απφ ηα Μέξε ζα αλαιάβεη ηηο δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηέιε θαη έμνδα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, εθηφο εάλ θαη εθφζνλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο κεραληζκνχ γηα ην θαηακεξηζκφ ησλ δαπαλψλ, ηειψλ θαη εμφδσλ. Γηάξθεηα Ζ παξνχζα χκβαζε, ζπλάπηεηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ηεζζάξσλ (4) εηψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ("Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο"). Δπηθνηλσλία 6. χλδεζκνη Δπηθνηλσλίαο. Σα Μέξε κε ην παξφλ νξίδνπλ ηα παξαθάησ πξφζσπα σο ζπλδέζκνπο επηθνηλσλίαο κε ηα ππφινηπα Μέξε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο: Κυβέρνηση Δηδηθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Nίθεο 5-7 Αζήλα Τπφςε: Βαζίιεηνο Αζεκαθφπνπινο Microsoft Γηεπζπληήο Enterprise & Partner & Group Microsoft Hellas Κεθηζίαο 221 Μαξνχζη Τπφςε: ακ Εαθάξ Φαμ.: Φαμ.: : 1. Αξκνδηφηεηεο ησλ ζπλδέζκσλ επηθνηλσλίαο. Οη θαζνξηζκέλνη ζχλδεζκνη επηθνηλσλίαο δελ έρνπλ ηε δηθαηνδνζία λα πξνβαίλνπλ ζε ή λα απνδέρνληαη δειψζεηο δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ην θάζε Μέξνο. Οη θαζνξηζκέλνη ζχλδεζκνη επηθνηλσλίαο είλαη αξκφδηνη λα δηαβηβάδνπλ άκεζα θάζε δήισζε ζηνλ θαηάιιειν απνδέθηε, π.ρ., ζηε Microsoft Corporation, Microsoft Hellas, MIOL. Κάζε Μέξνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ζχλδεζκν επηθνηλσλίαο πνπ έρεη

9 Γηάθνξα νξίζεη κε άιια αξκφδηα πξφζσπα, θαηφπηλ έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηα άιια Μέξε. 2. Κνηλνπνηήζεηο. Κνηλνπνηήζεηο θαη άιινπ είδνπο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ επηθνηλσλίαο ζα γίλνληαη εγγξάθσο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ), θαμ, επηζηνιή ζπζηεκέλε θαη απφ ηαρπκεηαθνξέα, ή κε άιια έγγξαθα κέζα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ αμηφπηζηε έγγξαθε απφδεημε. Οη αλαθνηλψζεηο ζα ζεσξείηαη φηη έρνπλ παξαδνζεί ηελ εκεξνκελία πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα επηζηξνθήο ή ζηελ απφδεημε ηνπ ηαρπκεηαθνξέα, ηνπ θαμ ή ζηελ επηβεβαίσζε παξαιαβήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 1. Έλαξμε Ηζρχνο. Ζ παξνχζα χκβαζε ζα ηζρχεη αθνχ ππνγξαθεί απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηεο MIOL, ηεο Microsoft, ηεο Microsoft Hellas θαη ηεο Κπβέξλεζεο θαη κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ηελ Κπβέξλεζε εθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο Διιάδαο. 2. Δθηέιεζε θαη ρξνλνδηάγξακκα. Οη δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέξνο ζηελ παξνχζα χκβαζε εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθηέιεζε απφ ην άιιν Μέξνο ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ. Ζ Κπβέξλεζε γλσζηνπνηεί θαη ζπκθσλεί φηη ε Microsoft ζα εθπιεξψζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεζκεχζεψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηεο παξνχζα χκβαζε κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο (ηελ MIOL θαη ηελ Microsoft Hellas) ή/θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο Microsoft. Σα Μέξε ζα αξρίζνπλ λα εθηεινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε ακέζσο κφιηο ε χκβαζε ηεζεί ζε ηζρχ. 3. Γιψζζα. Ζ παξνχζα χκβαζε ζα ππνγξαθεί ζε έμη (6) αληίηππα ην θαζέλα ζηελ Αγγιηθή θαη ηελ Διιεληθή γιψζζα. Πξφζεζε είλαη νη εθδφζεηο θαη ησλ δχν γισζζψλ λα πεξηέρνπλ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Ζ Microsoft αλαγλσξίδεη φηη ε Διιεληθή έθδνζε πνπ ηεο παξέρεηαη αληαλαθιά κε αθξίβεηα ηηο δηαηάμεηο ηηο αγγιηθήο έθδνζεο. Γηα ιφγνπο εξκελείαο ηεο παξνχζεο χκβαζεο, ε Διιεληθή έθδνζε ππεξηζρχεη. 4. Με Απνθιεηζηηθφηεηα. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Μεξψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε ζα είλαη κε απνθιεηζηηθή. Κάζε Μέξνο δχλαηαη λα ζπλάςεη παξφκνηα ζχκβαζε κε ηξίηα κέξε. Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ φηη ε Κπβέξλεζε έρεη θαη ζα δηαηεξήζεη, ηελ πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκνχο γηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ή/θαη ππεξεζίεο απφ πξνκεζεπηέο άιινπο εθηφο απφ ηελ Microsoft. 5. Σξνπνπνηήζεηο. Όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο παξνχζεο χκβαζεο απαηηνχλ έγγξαθν ηχπν. Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο γηα απηή ηελ ίδηα ηελ πξνυπφζεζε έγγξαθνπ ηχπνπ. 6. Αθπξφηεηεο. Δάλ κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο χκβαζεο αθπξσζνχλ ή πάςνπλ λα ηζρχνπλ ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, νη ελαπνκείλαζεο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ ζηελ παξνχζα. Οη άθπξεο ή αλίζρπξεο δηαηάμεηο ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έγθπξεο θαη ηζρπξέο δηαηάμεηο νη νπνίεο ζα είλαη πην θνληά ζηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ησλ Μεξψλ. 7. Δθαξκνζηέν δίθαην. Γηθαηνδνζία. Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο Διιάδαο εθηφο απφ ηνπο θαλφλεο ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ απηήο. Δμαηξείηαη ε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ

10 Δζλψλ γηα ηηο πκβάζεηο Γηεζλνχο Πσιήζεσο Δκπνξεπκάησλ. Απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Διιάδαο. 8. Αλσηέξα Βία. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ή αδπλακία εθηέιεζεο δε ζα ζεσξείηαη παξαβίαζε φηαλ απηή ε θαζπζηέξεζε ή αδπλακία νθείιεηαη ζε αηηίεο εθηφο ηνπ επιφγνπ ειέγρνπ θαη ρσξίο ακέιεηα ηνπ Μέξνπο πνπ φθεηιε ηελ παξνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθψο, ππξθαγηψλ, πιεκκχξσλ, αηπρεκάησλ, εθξήμεσλ, θαθνπρηψλ, ζενκεληψλ, εκπνξηθνχ απνθιεηζκνχ, ή άιισλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ. ή ηηο Ζ.Π.Α. ("Αλσηέξα Βία"). Σν Μέξνο πνπ επηθαιείηαη Αλσηέξα Βία ζα πξνεηδνπνηήζεη ην άιιν Μέξνο, εγγξάθσο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζπληέιεζε ηνπ γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο, πξνζδηνξίδνληαο ηε θχζε θαη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο θαζπζηέξεζεο. Σα Μέξε ζα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα απνθεχγνπλ ή λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θαζπζηέξεζεο ή ηεο κε-εθηέιεζεο. 9. Δξκελεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζηελ παξνχζα χκβαζε ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ αλεμάξηεηα απφ ην Μέξνο πνπ ζπλέηαμε ηε χκβαζε ή νπνηαδήπνηε δηάηαμή ηεο. 10. Πιήξεο χκβαζε. Ζ παξνχζα χκβαζε, καδί κε φιεο ηηο πλαιιαθηηθέο πκβάζεηο θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζε απηέο, θαη νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε απηή δηα ηεο παξνχζαο αλαθνξάο, απνηεινχλ ηελ πιήξε ζπκθσλία θαη χκβαζε κεηαμχ ησλ Μεξψλ, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, θαη ππεξηζρχεη έλαληη φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπκβάζεσλ, ζπκθσληψλ θαη δειψζεσλ, πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ, είηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε φρη απφ ηα Μέξε. Όιεο νη πλαιιαθηηθέο πκβάζεηο θαη φιεο νη μερσξηζηέο πκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ χκβαζε ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο φξνπο ηνπο θαη θαλέλαο φξνο απηήο ηεο χκβαζεο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο δε ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί εηο ηξφπνλ ψζηε λα ππεξηζρχεη ή λα αληηθαζηζηά ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πλαιιαθηηθψλ ή άιισλ μερσξηζηψλ ζπκβάζεσλ. ε Πίζησζε Σσλ Αλσηέξσ, ηα Μέξε εζχλαςαλ ηελ παξνχζα χκβαζε δηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο. Κπβέξλεζε ηεο Διιάδαο Microsoft Corporation Τπνγξαθή Τπνγξαθή Ολνκαηεπψλπκν θ. Γεψξγηνο Αινγνζθνχθεο Ηδηφηεηα Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Διιεληθή Γεκνθξαηία Ολνκαηεπψλπκν θ. William H. Gates Ηδηφηεηα Πξφεδξνο θαη Chief Software Architect ηεο Microsoft Corporation

11 Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 1 Φεβξνπαξίνπ 2006 Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 1 Φεβξνπαξίνπ 2006 Microsoft Hellas Τπνγξαθή Ολνκαηεπψλπκν θ. Υξήζηνο Σζάγθνο Ηδηφηεηα Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 1 Φεβξνπαξίνπ 2006 Microsoft Ireland Operation Limited Τπνγξαθή Ολνκαηεπψλπκν θ. Dermot Igoe Ηδηφηεηα Γηεπζπληήο Microsoft Ireland Operation Limited Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο Παξάξηεκα: Πξνυπνζέζεηο Έληαμεο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή Γεκνζίσλ Φνξέσλ ηεο Microsoft (ΔΜΔΑ) Γηα ηνπο ζθνπνχο έληαμεο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο Microsoft ν φξνο "Γεκφζηνο Φνξέαο" πεξηιακβάλεη θάζε κε θεξδνζθνπηθφ θνξέα πνπ εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο θνξέσλ: Καηεγνξίεο A. Τπεξεζληθνί Όινη νη θνξείο θαη νξγαληζκνί, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηηφ ξπζκηζηηθφ ή λνκνζεηηθφ ξφιν ππεξάλσ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Β. Δζληθνί/ Οκνζπνλδηαθνί Όινη νη θπβεξλεηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε αζθείηαη ζε νκνζπνλδηαθφ/εζληθφ επίπεδν θαη νη νπνίνη αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία ζε εζληθφ, πνιηηεηαθφ ή θξαηηθφ επίπεδν. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θνηλνβνπιεπηηθά θαη δηθαζηηθά ζψκαηα κε λνκνζεηηθέο θαη δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο. Γ. Πεξηθεξεηαθνί/ Πνιηηεηαθνί Μία ελδηάκεζε θπβεξλεηηθή βαζκίδα, ε νπνία δελ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ θξαηηθή επηθξάηεηα, εληνχηνηο δηαζέηεη πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηεο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη φινη νη θπβεξλεηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί πνπ δηνηθνχληαη ζε επίπεδν πνιηηεηαθφ/πεξηθεξεηαθφ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο Πεξηθέξεηεο, Γηακεξίζκαηα, Πνιηηείεο, Δθηάζεηο, Κνκεηείεο, Δπαξρίεο. Γ Σνπηθνί Σα ρακειφηεξν επίπεδν εθιέμηκεο δηαθπβέξλεζεο θαη ζπλαθνχο δηνίθεζεο. Δδψ εληάζζνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο θαη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε αζθείηαη

12 ζε επίπεδν πφιεσο, θσκνπφιεσο ή θνηλφηεηαο, φπσο επί παξαδείγκαηη, θνξείο νξγάλσζεο ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, ππξφζβεζεο, θαζψο θαη θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν ή θαηφπηλ λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο. E. Κάζε νξγαληζκφο πνπ ππάγεηαη απεπζείαο θαη ειέγρεηαη ηειηθψο απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θνξέα άζθεζεο Δζληθήο Γεκφζηαο Δμνπζίαο. (ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη, γηα φια ηα δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα, ππαγσγή ζηελ δηθαηνδνζία εθιεγκέλνπ Γξακκαηέα ή Τπνπξγνχ Πνιηηείαο). ε πεξίπησζε πνπ έλαο θνξέαο είλαη κελ θεξδνζθνπηθφο αιιά θαηά ηα ινηπά εληάζζεηαη ζε κία απφ ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο, ζα ηζρχνπλ θαη ηα εμήο επηπιένλ θξηηήξηα: 1. Δίλαη ην θξάηνο ν κνλαδηθφο δηθαηνχρνο ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ; (ή κήπσο απηά αλήθνπλ θαη ζε κεηφρνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα;) 2. Μήπσο ν ππφ θξίζε θνξέαο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ; 3. Μήπσο ν ππφ θξίζε θνξέαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην θξάηνο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% (δει. κήπσο αληιεί ιηγφηεξν απφ ην 50% ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα;) 4. Ση νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ ππφ θξίζε θνξέα αλαθνξηθά κε ηνλ ζθνπφ ηνπ, ην θαζεζηψο ή ηελ θχζε ηνπ θνξέα απηνχ; Δάλ ε απάληεζε ζε φιεο ηηο πξψηεο 3 εξσηήζεηο πην πάλσ είλαη "λαη" ηφηε ν θνξέαο δηθαηνχηαη λα εληαρζεί ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο Microsoft. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη παξά ηα αλσηέξσ, εάλ ε Κπβέξλεζε κίαο ρψξαο ζεζπίζεη νξηζκφ ή θαηάινγν θνξέσλ πνπ νξίδεη ηη απνηειεί Γεκφζην Φνξέα δηθαηνχκελν ηεο ζρεηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηφηε απηφο ν νξηζκφο ή ν θαηάινγνο ζα ππεξηζρχεη ηνπ αλσηέξσ νξηζκνχ. Σα αλσηέξσ θξηηήξηα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ.» «Strategic Partnership Agreement This Strategic Partnership Agreement relating to cooperation in the field of information technology (the Agreement ) is made and entered into as of this first day of February 2006 by and between: 1. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, represented by Mr. William H. Gates, Chairman and Chief Software Architect Microsoft Corporation ( Microsoft ); 2. Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, represented by Mr. Dermot Igoe, Director, Microsoft Ireland Operations Limited ( MIOL ), 3. Microsoft Hellas, 221 Kifissias Ave, Maroussi, 15124, Greece, represented by Mr. Christos Tsangos, Managing Director, ( Microsoft Hellas ), all three acting severally, and

13 4. The Hellenic Republic, represented by Mr. Georgios Alogoskoufis, Minister of Economy & Finance, (the Government ), (Microsoft, MIOL, Microsoft Hellas, and the Government collectively referred to as the Parties ). Recitals Whereas, the Hellenic Republic is committed to the use of state of the art validly licensed software at all levels of the public administration and education, and to enhance the security and transparency of use of the information and communications technologies ( ICT ) systems in the Public Administration; Whereas, the Government is committed to stimulate local ICT industry, promote the development of ICT knowledge and skills among the population of Greece; Whereas, the Government is committed to the enforcement of intellectual property rights in compliance with the EU standards and WTO guidelines, as well as to the full and effective enforcement of laws of Greece; Whereas, in order to support the efforts of national governments, Microsoft has developed a number of far-reaching programs promoting ICT among public and educational organizations, as well as among the business community and wishes to further implement these programs in Greece, thereby assist the country s population in overcoming the digital divide; Whereas, the Government has, and will maintain, full discretion to procure software products and/or services from vendors other than MIOL; and Whereas, with this Agreement, the Parties wish to enter into a co-operative effort which shall include but not be limited to (i) improvement of the use of ICT in the Public Administration and business sectors in Greece, and (ii) promotion of e- Government services in the country. NOW, Therefore, the Parties agree as follows: 1. Definitions. The capitalized terms used in this Agreement and not otherwise defined herein shall have the meaning ascribed to them as follows: 1.1 Certified Partners shall mean independent companies, enrolled in the Microsoft Certified Partner Program, designed for Certified Partners to offer their customers leading-edge ICT technology through consulting, deployment, remote and on-site maintenance, helpdesk support, packaged software application, hosting services and training. 1.2 Public Administration shall mean the Government and all other governmental institutions and organizations in Greece. 1.3 Transactional Agreement shall mean Enterprise Agreement, Microsoft Services Agreement and all the other agreements entered into by some or all of the Parties pursuant to this Agreement.

14 1.4 Microsoft Enterprise Agreement shall mean a software volume licensing program designed for customers with 250 or more desktops. An Enterprise Agreement customer is able to license Microsoft software to standardize all qualified Desktops in the enterprise on its choice of the Microsoft enterprise products (Microsoft Office Professional, Microsoft Windows Professional Desktop Operating System upgrade, and Core Client Access License) at favorable prices based on a three-year agreement term. 1.5 Microsoft Services Agreement shall mean Microsoft Standard Service Agreements pursuant to which MIOL and Microsoft Hellas will deliver services to the Public Administration. 2. Subject Of The Agreement 2.1 General Contractual Framework. This Agreement sets forth the terms and conditions for: 1. Co-operation between the Parties with respect to the use of Microsoft technologies in all Public Administration; 2. Partnering and exchanging information and sharing best practices on national ICT projects for the Public Administration; 3. Microsoft support of the Government s ICT-related initiatives and programs; and 4. Microsoft contribution to the development of the local ICT private sector. 2.2 Licensing of Microsoft Software. The parties agree that immediately after signing this Agreement, MIOL and the Government will proceed with the licensing of Microsoft software products by the Public Administration as set forth in Section Initiatives and Obligations of Microsoft, Microsoft Hellas and MIOL Subject to this Agreement and the Transactional Agreements, MIOL shall make available to the Government (i) Microsoft support campaigns and initiatives designed to stimulate the further development of research and education leading to a modern ICT industry in Greece, and (ii) Microsoft services. Details and scope of the Microsoft obligations under this Agreement are described below: 3.1 Microsoft Support of the Public Administration Research and Education Establishing an Innovation Centre in Greece. To stimulate research and innovation in Greece, Microsoft Hellas shall establish in Greece an Innovation Centre. Through the Center s facilities, Microsoft Hellas will work with the academic community, local software companies, entrepreneurs and startups in order to allow them to test, pilot and embed the latest technologies in their products and solutions, enabling them to compete in the global economy by developing Greek-made solutions. The Innovation Center is to focus on three (3) areas: Skills Development (through business and developer training), Partnership Acceleration (through partnerships forums & clusters), and Enabling Innovation (through hands on labs), while it can be also used to allow the Government to test and pilot advanced solutions to offer the latest e-government services to their citizens. In addition, the Center will act as an incubator of business ideas by acting as a liaison between the research and the business communities. The terms and conditions of the Government s cooperation with the Microsoft Centers of Innovation will be determined in a separate agreement Digital Curriculum Training. Microsoft through its appropriate affiliates will assist the Government in providing training opportunities to the broad public on a digital curriculum agreed with the Government and through a designated government

15 website decided by the Government. The details, terms and conditions will be determined in a separate agreement Microsoft External Research. Microsoft shall support the participation of a doctoral student within the framework of the Microsoft External Research, a program that engages academic communities, researchers and students in the development of Microsoft technologies, and providing resources so they can keep abreast of new solutions. The terms and conditions of the Government s participation in the Microsoft External Research program will be determined in a separate agreement MSDN Academic Alliance. Microsoft shall offer the Government participation in the MSDN Academic Alliance, an annual membership program for higher education technical departments in the areas of computer science, engineering, and information systems. The terms and conditions of the Government s participation in the MSDN Academic Alliance will be determined in a separate agreement University Engagement. Microsoft will provide material for university libraries, electronic curricula, training for university lab administrators and research grants for top doctoral students. The terms and conditions of Microsoft s university engagement will be determined in a separate agreement Partners in Learning Program. MIOL and Microsoft Hellas will deliver on the Government participation in the Partners in Learning Program, under which Microsoft provides governments and education leaders with the local resources to deliver information and communication technology (ICT) skills training and curriculum leadership to primary and secondary school teachers, school leaders, and students within their countries. The terms and conditions of the Government s participation in the Partners in Learning Grants Program are determined in the Memorandum of Understanding signed between Microsoft Hellas and the Greek Ministry of Education in May Microsoft Unlimited Potential Program. Microsoft shall deploy in Greece the Microsoft Unlimited Potential Program, a global initiative focused on providing technology skills for underserved young people and adults through community-based technology and learning centers. Under this program, Microsoft through its appropriate affiliate will set up Community Technology Learning Centers by offering both the technical infrastructure as well as the costs of instructors who will deliver training sessions to the community (young unemployed, senior citizens, people with disabilities, etc.). Within the duration of this Agreement, a minimum of, ten (10) such Centers will open throughout Greece e-government e-government pilot projects. Microsoft Hellas will support the Government in the development of e-government services within the framework of two (2) pilot projects. To execute on these projects, MIOL will, together with Microsoft Certified Partners, provide expert assistance to the Government by making available to the Government certain number of man-days of Microsoft consultants and man-days of consultants from Microsoft certified companies. The number of man-days and the specific projects will be determined in a separate agreement e-government Starter Kit. Microsoft shall offer for free to local governments and municipalities in Greece through local partners the e-government Starter Kit and related training. The e-government Starter Kit is a solution accelerator that enables local and regional government customers to rapidly adopt and extend an e- government solution in an easy and economical way through setting up a local portal. The e-government Starter Kit was developed specially for public administration on the national and local level. It is based on an integrative approach and is thus the

16 platform solution for all public organizations that want to implement electronic interdepartmental services. Existing specialized applications can be Web-enabled and their services can be incorporated on the Internet or an Intranet. The terms and conditions of the Government s participation in the e-government Starter Kit will be determined in a separate agreement Software Development and Knowledge Transfer. MIOL shall provide a total of fifty (50) products: Visual Studio 2005 Professional with MSDN Premium subscription consisting of development tools and documentation for all Microsoft products to the Public Administration for their further distribution by the Government to up to fifty (50) top software developers working in the Public Administration. MIOL will provide these products pursuant to a separate Donation Agreement for the term of this Agreement Services Deployment Services. In order to maximize the benefit of the Microsoft product licenses covered by the Transactional Agreement with MIOL, Microsoft Hellas will provide free of charge, subject to the terms of the Microsoft Services Agreements, the prototype design for their optimal deployment Microsoft Software Training. Microsoft Hellas shall, through its affiliates and free of charge, provide training in the latest Microsoft software products to technical personnel designated by the Government. Microsoft Hellas shall fulfill its obligation under this Section by donating to the Government for the term of this Agreement a number of man training days. The trainings shall be delivered by Microsoft Certified Partners for Learning Solutions (CPLS). The number of days will be determined in a separate agreement Government Security Program. At its reasonable discretion, Microsoft shall extend the Government enrollment into the Microsoft Government Security Program ( GSP ), to further government departments and/or agencies in addition to the Ministry of Interior that currently participates in this program. Such participation will provide to the Government a read-only access to the source code of certain Microsoft products for a term of this Agreement, in order to assist the Government with the evaluation of the security of Microsoft products, as well as reading and referencing it without the ability to make modifications. The terms and conditions of extending the Government s participation in the GSP will be determined in a separate agreement Additional Programs. Depending upon the environment for ICT development in Greece, Microsoft may consider additional programs. 3.2 Microsoft support for the Private Sector Capacity building. MIOL and Microsoft Hellas will provide business development support and capacity building to enable its Certified Partners to achieve a level of quality commensurate with industry standards, under the conditions to be agreed upon with each Certified Partner. In addition, Microsoft will provide professional development opportunities to the Independent Software Vendors and Partners communities in Greece through trainings, publications and other related activities focused on the development of public sector solutions Industry support for SMEs. Microsoft Hellas will create and operate the European Union Grants Advisor (EUGA), an Internet portal dedicated for small and medium enterprises in Greece and designed to (a) increase their awareness and understanding of the EU funding opportunities, and (b) provide guidance to the application process. 4. Initiatives of the Government. The Government shall help to stimulate the development of a modern ICT industry in Greece as described below.

17 4.1 Intellectual property rights awareness. Microsoft shall reasonably assist the Government in any public awareness efforts it might undertake to inform citizens and businesses of the laws on intellectual property rights and the impact of infringement of intellectual property rights. 4.2 Implementation of a Software Asset Management ( SAM ) Process. Microsoft will assist the Government in designing an effective software asset management process in order to facilitate the better management of the software used by the Government, enabling the streamlining of its systems with a view to achieve substantial savings. The process will optimize license tracking in order to ensure that the most efficient and necessary software is being used and paid for. The Government will serve as a model for local bodies in Greece in the management of software assets. Microsoft s assistance will have the form of know-how transfer and train the trainers courses for 3 rd party vendors that are going to be used in order to deploy SAM within government organizations 4.3 Use of Past Experience. The Government will co-operate on each of these initiatives under Section 4.1 and 4.2 with Microsoft. Microsoft shall assist the Government in each of these initiatives by providing the benefit of its experience in assisting in similar intellectual property awareness campaigns in other countries. 4.4 Working Group. The Government and Microsoft Hellas shall set up a joint Working Group that will coordinate the activities foreseen under this Agreement, propose ICT-related policy initiatives, monitor performance of this Agreement by the Parties and periodically inform them about its activities and share best practices on national IT projects Licensing of Microsoft Software. MIOL and the Government agree that immediately after signing this Agreement, MIOL and the Government will proceed with the licensing of Microsoft software products by the Public Administration. MIOL and the Government further agree as follows: (a) By the 31 st of March 2006, MIOL will enter, with appropriate entities within the Public Administration, into Microsoft Master Licensing Agreement(s). Microsoft Master Licensing Agreements consist of the so-called Master Business Agreement, which sets out the general terms and conditions, and an Enterprise Agreement to provide for use of Microsoft Products by the Public Administration. Benefits of the Enterprise Agreement include upgrades to the latest versions of the Microsoft products ordered in an Enrollment during the term of such Enrollment, as well as home use entitlement for the Microsoft products qualifying for the Home-Use Program under the Software Assurance Benefits for authenticated public servants whose desktops are covered for those products by the Enterprise Enrollment. (b) The Enrollments signed under an Enterprise Agreement will be valid for a period of three (3) years and will cover the total number of desktops in operation by the Public Administration using Microsoft products, as identified by the Working Group established pursuant to Section 4.4. Notwithstanding the foregoing, the Government agrees that under the Enterprise Agreement(s) it will enroll, subject to the existing national and European Union legislation and procedures on public procurement, at minimum, fifteen thousand (15,000) qualified desktops by the 30th of June 2006, and an additional fifteen thousand (15,000) qualified desktops by the 31st of December An additional forty thousand (40,000) qualified desktops will be enrolled, subject to the existing national and European Union legislation and procedures on public procurement and in line with future government requirements by the 31st of December Based on the volumes enrolled, MIOL will offer beneficial pricing terms and conditions.

18 The final price, invoicing details and payment installments for these licenses will be agreed in separate agreements between Microsoft authorized partners and the Public Administration, which will be an outcome of procedures on public procurement. (c) Public Administration shall meet the criteria to be eligible for Microsoft Public Sector Pricing described in the Agreement s Annex. 5. Costs Each Party will bear its own costs, fees and expenses in connection with the implementation of this Agreement unless and until the parties agree on a mechanism of splitting their costs, fees and expenses. 6. Term This Agreement, is entered into for the duration of four (4) years calculated from the date of signing this Agreement by the Government (the Effective Date ). 7. Contacts Contacts. The Parties hereby designate the following persons as their main contact person for the respective other Party within the framework of this Agreement: Government Special Secretary for the Information Society Ministry of Economy & Finance Nikis 5-7 Athens Attention: Vassileios Assimakopoulos Microsoft Director, Enterprise & Partner Group Microsoft Hellas Kifissias 221 Maroussi Attention: Sam Zakar Fax no.: Fax no.: no.: no.: 7.1 Powers of designated contacts. The designated contact persons shall not be entitled to make and receive statements with binding effect upon each Party. The designated contact person s responsibility is to promptly forward any statements to the appropriate recipient, e.g. Microsoft Corporation, Microsoft Hellas, MIOL. Each Party shall be entitled to replace its contact person through other appropriate persons by written notice to the other Party. 7.2 Notices. Notices and other communication between contact persons shall be affected in writing by , facsimile, registered mail express courier or in other written form ensuring credible evidence in writing. Notices will be deemed delivered on the date shown on the postal return receipt or on the courier, facsimile or confirmation of delivery. 8. Miscellaneous 8.1 Entry into force. This Agreement will enter into force upon being duly signed by the authorized representatives of MIOL, Microsoft, Microsoft Hellas and the Government and after being ratified by the Government if prescribed by the laws of Greece Performance and timing. The commitments made by each Party in this Agreement are explicitly dependent upon the performance by the other Party of its commitments. The Government acknowledges and agrees that Microsoft shall fulfill most of its obligations under this Agreement through its affiliates (MIOL and Microsoft Greece) and/or Microsoft s local partners. The Parties will commence to perform the obligations under this Agreement immediately upon the Agreement entering into force.

19 8.3. Language. This Agreement will be signed in six (6) copies each in the English and Greek languages. Both language versions are intended to contain the same terms and conditions. Microsoft acknowledges that the Greek version provided to it accurately reflects the provisions set forth in the English version. For the purpose of the interpretation of this agreement, the Greek version prevails No Exclusivity. The co-operation of the Parties under this Agreement shall be non-exclusive. Each Party shall remain entitled to enter into similar contractual relations with third parties. It is acknowledged by the Parties that the Government has, and will maintain, full discretion to procure software products and/or services from vendors other than Microsoft Amendments. Any amendment or modification of this Agreement requires the written form. This also applies to any amendment or modification of this written form requirement Severability. Should one or several provisions of this Agreement become invalid or unenforceable in total or in part, the remaining provisions of this Agreement shall remain unaffected hereby. The invalid or unenforceable provision shall be replaced by a valid and enforceable provision that comes closest to the original intention of the Parties. 8.7 Applicable law, Jurisdiction. This Agreement shall be governed by the law of Greece except for its conflict of laws rules. The application of the UN Convention on the International Sale of Goods shall be excluded. The courts of Greece shall have exclusive jurisdiction for any disputes in connection with this Agreement. 8.8 Force Majeure. Any delay or failure in performance shall not be deemed a breach when such delay or failure is due to causes beyond the reasonable control and without negligence of the Party charged with such performance, including, but not limited to, fire, flood, accidents, explosions, hardships, acts of God, trade embargo or other UN or US sanction ( Force Majeure ). The Party claiming Force Majeure shall notify the other Party, in writing, within ten (10) days after the occurrence of the Force Majeure event specifying the nature and anticipated duration of the delay. The Parties shall use best efforts to avoid or minimize the effects of delay or non-performance Interpretation. Any ambiguity in this Agreement shall be interpreted equitably without regard to which Party drafted the Agreement or any provision thereof Entire Agreement. This Agreement, together with all Transactional Agreements and agreements expressly referenced herein, which are incorporated herein by this reference, shall constitute the entire understanding and agreement between the Parties concerning the subject matter hereof and supersedes all prior discussions, agreements, understandings and representations whether oral or written and whether or not executed by the Parties. All Transactional Agreements and all separate agreements mentioned in the Strategic Partnership Agreement shall be governed exclusively by their own terms and nothing in this Strategic Partnership Agreement shall be construed or interpreted as superseding or replacing the terms and condition of the Transactional or other separate agreements. In Witness Whereof, the Parties have caused their authorized representatives to execute this Agreement as of the Effective Date. Government of GREECE Microsoft Corporation

20 Signature Signature Printed Name Mr. Georgios Alogoskoufis Printed Title Minister of Economy & Finance Hellenic Republic Signature Date (Effective Date) Printed Name Mr. William H. Gates Printed Title Chairman and Chief Software Architect Microsoft Corporation Signature Date February 1, 2006 Microsoft Hellas Signature Printed Name Mr. Christos Tsangos Printed Title Managing Director Signature Date Microsoft Ireland Operation Limited Signature Printed Name Mr. Dermot Igoe Printed Title Director Signature Date Annex: Microsoft Public Sector Eligibility Definition (EMEA) For the purposes of being eligible for Microsoft public sector pricing, an Eligible entity includes any body not run for profit and that falls into one of the following categories; Categories A. Supranational All organizations/institutions that have a discernable regulatory or legislative role across many national governments; B. National/Federal All governmental organizations/institutions that are managed at the federal/national level, and have a remit for governing across a nation state or country. This will include parliamentary bodies and judicial bodies with powers of setting or deciding on the rule of law; C. Regional/State An intermediate tier of Government that does not cover an entire country but has multiple areas of local government within their governing jurisdiction. This includes all governmental organizations/institutions that are managed at the state/regional level

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas Microsoft Visual Studio 2005 καισυνδροµέςmsdn Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas PΗrΣogress ηµερινή Rep ort Παρ ουσίαση Τι είναι το.net De? veloper Roadma Τα p νέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ (imotion project).

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ  (imotion project). α Erasmus... Η / : 30/08/2016..: 1287, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 erasmus.teiep.gr e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2016-17 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ σ ώ σ, ς ώ ώ ώ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Γεγονότα

Scrum framework: Γεγονότα Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Strategic management application for secondary school principals in Taif city from the agents and teachers point of view

Strategic management application for secondary school principals in Taif city from the agents and teachers point of view 1438 2017, 2,29, 1658 7677 : 1438 2017,250 223, 2,29, 2, 1 1438 07 13 ; 1438 05 18, :,,,,,, 1235, 363,,, ;,,, :,,, α 0.05,,,,, : Strategic management application for secondary school principals in Taif

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση (Application Form)

Αίτηση (Application Form) 1 2 Αίτηση (Application Form) Προς Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (To Ministry of Infrastructures, Transportation & Networks General

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μία σύντομη παρουσίαση του συστήματος ειδικής αγωγής στην Τουρκία 1. A brief presentation of the special education system in Turkey

Μία σύντομη παρουσίαση του συστήματος ειδικής αγωγής στην Τουρκία 1. A brief presentation of the special education system in Turkey Κωνσταντινίδου Γρηγορία - Καρολίνα (Φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.) Μία σύντομη παρουσίαση του συστήματος ειδικής αγωγής στην Τουρκία 1 A brief presentation of the special education system in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας: Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας: Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας: Εθνική Στρατηγική και Μνημόνιο Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΗΥΥ) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΤΑΝ/EINAI ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ Α. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣΗΜΕΡΑ???? Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5381433, 6946.908071 E-mail: k.lekarakou@yahoo.com Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT

Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT UK Government ICT Strategy 2011 The Government intends to use agile in information and communications technology (ICT) procurement and delivery

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός Θα εξετάσουμε θα βασικά στοιχεία της ηγεσίας μέσω ενδυνάμωσης και αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα