Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σαχ.Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ.-Πόλθ: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Πλθροφορίεσ: Ρ. Γεωργακόπουλοσ Σθλζφωνο: Κοιν.: Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ Μαροφςι, Αρικ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.52/ 654 / /Γ1 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Από το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι για το ςχολικό ζτοσ κα αγοραςτοφν μόνο τα βιβλία τθσ Γαλλικισ και Γερμανικισ Γλϊςςασ για τισ Ε' και Σ' τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου, από τα ελεφκερα βοθκιματα που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ. Οι διδακτικζσ ςειρζσ των Γαλλικϊν και Γερμανικϊν για τισ Ε' και Σ' τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου που μποροφν να υποβλθκοφν ςτο ΤΠΔΒΜΘ, για ζγκριςθ, πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 1. Οι διδακτικζσ ςειρζσ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτο ιςχφον Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) Ξζνων Γλωςςϊν (ΦΕΚ 304/ ) και ςτα ιςχφοντα Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν (Α.Π..) Γαλλικισ και Γερμανικισ Γλϊςςασ των Εϋ και Σϋ τάξεων του Δθμοτικοφ χολείου (αρικμ. Φ.52/602/97278/Γ1/ , ΦΕΚ 1376/ , τ.βϋ και Φ. 52/82/8096/Γ1/ , ΦΕΚ 119/ , τ.βϋ). Η φλθ των διδακτικϊν ςειρϊν κα πρζπει να καλφπτει το ιςχφον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

2 2. τισ διδακτικζσ ςειρζσ και τα προαιρετικά βοθκιματα κα πρζπει να γίνεται ορκι χριςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ (Δθλαδι: να μθν υπάρχουν ορκογραφικά, γραμματικά ι ςυντακτικά λάκθ και να γίνονται ορκζσ γλωςςικζσ επιλογζσ ανάλογα με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ. Ειδικότερα για τα Γερμανικά να εφαρμόηονται οι κανόνεσ τθσ νζασ ορκογραφίασ.) 3. Οι διδακτικζσ ςειρζσ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ διδακτικισ των ηωντανϊν γλωςςϊν για μακθτζσ τθσ αντίςτοιχθσ θλικιακισ ομάδασ. 4. Διδακτικι ςειρά κεωρείται εκείνθ θ οποία αποτελείται από δφο πακζτα διδακτικϊν βιβλίων, εκ των οποίων το κακζνα περιλαμβάνει Βιβλίο Μακθτι, Σετράδιο Εργαςιϊν, Βιβλίο Κακθγθτι, καςζτα/καςζτεσ ι CD με ακουςτικά κείμενα, οργανικά ςυνδεδεμζνα με το Βιβλίο Μακθτι, το Σετράδιο Εργαςιϊν και το Βιβλίο Κακθγθτι. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μακθτι και το Σετράδιο Εργαςιϊν να περιζχονται ςε ζναν ενιαίο τόμο και πάντα με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά καλφπτουν τισ ανάγκεσ του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν διδαςκαλίασ τθσ Γαλλικισ και τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ για τθν Εϋ και τθν τϋ τάξθ του Δθμοτικοφ χολείου αντίςτοιχα. 5. Επιλζξιμεσ διδακτικζσ ςειρζσ είναι αυτζσ που ςυνοδεφονται από: Βιβλίο Μακθτι, Σετράδιο Εργαςιϊν, Βιβλίο Κακθγθτι, καςζτα/καςζτεσ ι CD με ακουςτικά κείμενα, οργανικά ςυνδεδεμζνα με το Βιβλίο Μακθτι, το Σετράδιο Εργαςιϊν και το Βιβλίο Κακθγθτι. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μακθτι και το Σετράδιο Εργαςιϊν να περιζχονται ςε ζναν ενιαίο τόμο. Σο Βιβλίο Κακθγθτι κα πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά: Γενικι ειςαγωγι για τθ φιλοςοφία και τθν ειδικι διδακτικι προςζγγιςθ τθσ διδακτικισ ςειράσ. Αναλυτικζσ διδακτικζσ οδθγίεσ και ςυμβουλζσ ανά κεφάλαιο. Μεταγραφζσ όλων των ακουςτικϊν κειμζνων. Λφςεισ όλων των αςκιςεων που περιζχονται ςτο Βιβλίο Μακθτι και ςτο Σετράδιο Εργαςιϊν. Η ζλλειψθ ενόσ εκ των ωσ άνω ςτοιχείων κακιςτά τισ διδακτικζσ ςειρζσ μθ επιλζξιμεσ. 6. Διδακτικζσ ςειρζσ παλαιότερεσ των 6 ετϊν δεν είναι επιλζξιμεσ. Ωσ εκ τοφτου κεωροφνται επιλζξιμεσ οι διδακτικζσ ςειρζσ του θμερολογιακοφ ζτουσ 2006 και μετά (ςυμπεριλαμβανομζνου του 2006). Σο ίδιο ιςχφει και για πρόςφατεσ

3 ανατυπϊςεισ ι αντιγραφζσ παλαιότερων διδακτικϊν ςειρϊν. Δφνανται να γίνουν δεκτζσ βελτιωμζνεσ εκδόςεισ παλαιότερων διδακτικϊν ςειρϊν, εφόςον ζχουν υποςτεί επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου και ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ. Δε γίνονται δεκτζσ ωσ επικαιροποιθμζνεσ και βελτιωμζνεσ διδακτικζσ ςειρζσ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει γίνει παρζμβαςθ τουλάχιςτον επί του 20% τθσ παλαιότερθσ φλθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, ο εκδότθσ υποχρεοφται να υποβάλει μαηί με τθ διδακτικι ςειρά τθν παλαιότερθ ζκδοςθ κακϊσ και ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ των αλλαγϊν. 7. Σα προαιρετικά βοθκιματα, όπωσ: εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ, βοθκιματα εμπζδωςθσ γλωςςικϊν δεξιοτιτων, καςζτεσ/cd με αςκιςεισ ακουςτικισ αντίλθψθσ, καςζτεσ/cd με μουςικι, τραγοφδια κ.ά., βιντεοκαςζτεσ, DVD, διαφάνειεσ, (εικονογραφθμζνα) λεξικά, χάρτεσ, παιχνίδια μάκθςθσ, λογιςμικό, υποςτθρικτικό διαδραςτικό υλικό, διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια (το γλωςςικό επίπεδο των οποίων κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςε εκείνο των μακθτϊν για τουσ οποίουσ προορίηεται), άλλο υποςτθρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτεσ *flash cards+, πόςτερ, κοφκλεσ κ.ά.) κα πρζπει να υπθρετοφν τουσ ςτόχουσ του ιςχφοντοσ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ. 8. Οι διδακτικζσ ςειρζσ, και τα προαιρετικά βοθκιματα, κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από ελλθνικζσ μεταφράςεισ, τόςο των προσ διδαςκαλία κειμζνων όςο και του λεξιλογίου, και να μθ ςυνοδεφονται από γλωςςάρι, δθλαδι κατάλογο λζξεων με μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. (Επιτρζπεται να υπάρχουν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα: εκφωνιςεισ, επεξθγιςεισ γραμματικισ και πολιτιςμικά ςτοιχεία κακϊσ και κείμενα για δραςτθριότθτεσ διαμεςολάβθςθσ).

4 9. Οι λφςεισ των αςκιςεων δεν πρζπει να περιζχονται ςτα βιβλία/τετράδια που απευκφνονται ςτον μακθτι, εξαιρουμζνων μόνο των λφςεων για τισ αςκιςεισ / test αυτοαξιολόγθςθσ. 10. Η άρτια και λειτουργικι εικονογράφθςθ είναι απαραίτθτο ςτοιχείο επιλεξιμότθτασ των διδακτικϊν ςειρϊν και των προαιρετικϊν βοθκθμάτων. 11. Δεν είναι επιλζξιμεσ διδακτικζσ ςειρζσ και προαιρετικά βοθκιματα, τα οποία: κίγουν με αρνθτικό τρόπο εκνικά κζματα τθσ Ελλάδασ, πραγματεφονται κζματα που προκαλοφν το κοινό αίςκθμα, (κοινωνικά, κρθςκευτικά, ρατςιςτικά κ.λπ.). 12. Κακζκτυπεσ ι/και κατεςτραμμζνεσ διδακτικζσ ςειρζσ και προαιρετικά βοθκιματα δεν είναι επιλζξιμα. 13. τθν τϋ τάξθ, ενδείκνυται οι μακθτζσ να ςυνεχίηουν με τθν ίδια διδακτικι ςειρά που επελζγθ για τθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν Εϋ τάξθ. 14. Οι ςυγγραφείσ και οι εκδότεσ δεν ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν τθν ίδια διδακτικι ςειρά ι το ίδιο προαιρετικό βοικθμα για δφο ταυτόχρονα Βακμίδεσ Εκπαίδευςθσ (π.χ. Δθμοτικό και Γυμνάςιο). 15. Οι διδακτικζσ ςειρζσ και τα προαιρετικά βοθκιματα που υποβάλλονται ςε κρίςθ δεν επιςτρζφονται, είτε επιλεγοφν, είτε όχι. 16. Οι ςυγγραφείσ και εκδότεσ των οποίων οι διδακτικζσ ςειρζσ ζχουν ιδθ εγκρικεί για το ςχολικό ζτοσ πρζπει να υποβάλουν εκ νζου ςτο Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων τον πλιρθ κατάλογο των διδακτικϊν ςειρϊν τουσ, που κα περιλαμβάνει τόςο τισ ιδθ εγκεκριμζνεσ διδακτικζσ ςειρζσ όςο και τισ προσ ζγκριςθ ςειρζσ για το ςχολικό ζτοσ , ςε πζντε (5) αντίτυπα αντίςτοιχα, ϊςτε να διευκολυνκεί το ζργο τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αλλά και τθσ Διεφκυνςθσ πουδϊν του Τπουργείου. τον κατάλογο αυτό πρζπει να περιλαμβάνονται: α. Η ςχετικι χρονολογία ζκδοςθσ και επανζκδοςθσ των διδακτικϊν ςειρϊν που βρίςκονται ιδθ ςτον εγκεκριμζνο κατάλογο. β. Η τελικι τιμι πϊλθςθσ ςτουσ μακθτζσ για τθ νζα ςχολικι χρονιά Για τισ διδακτικζσ ςειρζσ οι οποίεσ κα αγοραςτοφν από το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, ςφμφωνα με τισ επιλογζσ των κακθγθτϊν από τον εγκεκριμζνο κατάλογο, και κα μοιραςτοφν ςτουσ μακθτζσ δωρεάν, κα

5 πρζπει οι ενδιαφερόμενοι ςυγγραφείσ και εκδότεσ να αναφζρουν μόνο τθν τιμι για το Βιβλίο Μακθτι. 18. Επιςθμαίνουμε ότι: α) θ τιμισ πϊλθςθσ των διδακτικϊν ςειρϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει το φψοσ τθσ προςφοράσ που είχε υποβλθκεί για το ςχολικό ζτοσ για τθ Γαλλικι και Γερμανικι Γλϊςςα ςτισ Εϋ και Σϋ τάξεισ του Δθμοτικοφ, προκειμζνου αυτζσ να ςυμπεριλθφκοφν ςτον εγκεκριμζνο κατάλογο για το ςχολικό ζτοσ (Αφορά τουσ ςυγγραφείσ και εκδότεσ που είχαν υποβάλει προςφορά για το ζτοσ ) β) θ επιλογι κα γίνει μεταξφ των διδακτικϊν ςειρϊν που ζχουν τισ τρεισ χαμθλότερεσ τιμζσ. 19. Οι ενδιαφερόμενοι ςυγγραφείσ και εκδότεσ που ζχουν ζτοιμεσ τισ διδακτικζσ ςειρζσ (άριςτθ εκτφπωςθ και όχι κακζκτυπεσ) μποροφν να υποβάλουν ςτο ΤΠΔΒΜΘ (Δ/νςη πουδών Π.Ε. Σμήμα Α, Γραφείο 1120, Α. Παπανδρζου 37, Μαροφςι, τηλ ) για ζγκριςθ μζχρι και , μία ολοκλθρωμζνθ διδακτικι ςειρά (Βιβλίο Μακθτι, Σετράδιο Εργαςιϊν, Βιβλίο Κακθγθτι και καςζτεσ-cd) ςε 5 αντίτυπα μαηί με τθ ςχετικι αίτθςθ, αναγράφοντασ αναλυτικά τον τίτλο τθσ ςειράσ κακϊσ και του κάκε βιβλίου, τθν τάξθ για τθν οποία προορίηονται, τθ χρονολογία ζκδοςθσ και τθν τελικι τιμι με τθν οποία κάκε βιβλίο κα πωλείται, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και τθσ ςχετικισ ζκπτωςθσ. 20. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικζσ ςειρζσ εγκρίνονται, παραχωροφν το δικαίωμα για εκτφπωςθ ςε Braille για τυφλοφσ και ςε μεγζκυνςθ για αμβλφωπεσ, ςτο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. Εςωτ. Διανομή Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 1. Γρ. κ. Τπουργοφ 2. Γρ. κ. Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ 3. Γρ. κ. Τφυπουργοφ 4. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα 5. Γρ. κ. Ειδικοφ Γραμματζα ΕΤΗ ΧΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 6. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε. Σμιμα Α 7. ΓΕΠΟ

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα