Sefer YirmeYahu (Jeremiah)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sefer YirmeYahu (Jeremiah)"

Transcript

1 Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (13th sidrah ah) Jer 1-6 MIPDKD-ON EDIWLG-OA EDINXI IXAC Jer1:1 :ONIPA ZEZPRA š ¼ ¹ ¼ ¾Jµ - ¹ E ͹ ¹ - A E š¹ š ƒ¹c : ¹ ¹A š A œÿœ ¼ µa 1. dib rey Yir m Yahu ben-chil qiyahu min-hakohanim asher ba`anathoth b erets Bin yamin. Jer1:1 The words of Yirmeyahu (Jeremiah) the son of Hilkiah, of the priests who were in Anathoth in the land of Benjamin, 1:1 Τὸ ῥῆµα τοῦ θεοῦ, ὃ ἐγένετο ἐπὶ Ιερεµιαν τὸν τοῦ Χελκιου ἐκ τῶν ἱερέων, ὃς κατῴκει ἐν Αναθωθ ἐν γῇ Βενιαµιν 1 To hr ma tou theou, ho egeneto epi Ieremian ton tou Chelkiou ek t n hiere n, hos katÿkei en Anath th en gÿ Beniamin; INIA DEDI-XAC DID 2 :EKLNL DPY DXYR-YLYA DCEDI JLN Ÿ - ƒ E ͹ ¾ ¹A É -šµƒ š ¼ ƒ :Ÿ š - ¾ ¹A E 2. asher hayah d bar-yahúwah elayu bimey Yo shiyahu ben- amon melek Yahudah bish losh-`es reh shanah l mal ko. Jer1:2 to whom the word of DEDI came in the days of Josiah the son of Amon, king of Yahudah, in the thirteenth year of his reign. 2 ὃς ἐγενήθη λόγος τοῦ θεοῦ πρὸς αὐτὸν ἐν ταῖς ἡµέραις Ιωσια υἱοῦ Αµως βασιλέως Ιουδα ἔτους τρισκαιδεκάτου ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ 2 hos egen th logos tou theou pros auton en tais h merais I sia huiou Am s basile s Iouda etous triskaidekatou en tÿ basileia autou; MZ-CR DCEDI JLN MIWIEDI INIA IDIE 3 DCEDI JLN EDIWCVL DPY DXYR IZYR :IYINGD YCGA MLYEXI ZELB-CR ¾U- µ E E ͹ ¾ - A ¹ Ÿ ¹A ¹ µ E E ͹ ¾ - ƒ E ͹ ¹ š U µ : ¹ ¹ ¼ µ ¾ µa ¹µ Eš œÿ B- µ 3. way hi bimey y hoyaqim ben-yo shiyahu melek Yahudah `ad-tom `ash tey `es reh shanah l tsid qiyahu ben-yo shiyahu melek Yahudah `ad-g loth Y rushalam bachodesh hachamishi. Jer1:3 It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Yahudah, until the end of the eleventh year of Zedekiah the son of Josiah, king of Yahudah, until the exile of Yerushalam in the fifth month. Hebrew Scriptures Interlinear page 1

2 3 καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡµέραις Ιωακιµ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἕως ἑνδεκάτου ἔτους Σεδεκια υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἕως τῆς αἰχµαλωσίας Ιερουσαληµ ἐν τῷ πέµπτῳ µηνί. 3 kai egeneto en tais h merais I akim huiou I sia basile s Iouda he s hendekatou etous Sedekia huiou I sia basile s Iouda he s t s aichmal sias Ierousal m en tÿ pemptÿ m ni. 4. way hi d bar-yahúwah elay le mor. Jer1:4 Now the word of DEDI came to me saying, 4 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός µε λέγων 4 Kai egeneto logos kyriou pros me leg n DEDI-XAC IDIE 4 :š¾ µ É -šµƒ ¹ µ MXHAE JIZRCI OHAA MXHA 5 :JIZZP JIZYCWD U š Š ƒe ¹U µ Š Aµƒ šÿq š Š A : ¹Uµœ ¹ ŸBµ ¹ƒ ¹U µc ¹ š 5. b terem etsor k babeten y da` tik ub terem tetse merechem hiq dash tik nabi lagoyim n thatik. Jer1:5 Before I formed you in the womb I knew you, And before you were born I consecrated you; I have appointed you a prophet to the nations. 5 Πρὸ τοῦ µε πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταµαί σε καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ µήτρας ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε. 5 Pro tou me plasai se en koilia epistamai se kai pro tou se exelthein ek m tras h giaka se, proph t n eis ethn tetheika se. XRP-IK XAC DPD DEDI 6 šµ µ - ¹J š AµC ¹U µ - ¾ M¹ É ¾ ¼ D ¼ šµ ¾ : ¹ ¾ 6. wa omar ahah Adonay Yahúwah hineh lo -yada` ti daber kiy-na`ar anoki. Jer1:6 Then I said, Alas, DEDI my Master! Behold, I do not know how to speak, Because I am a youth. 6 καὶ εἶπα Ὦ δέσποτα κύριε, ἰδοὺ οὐκ ἐπίσταµαι λαλεῖν, ὅτι νεώτερος ἐγώ εἰµι. 6 kai eipa despota kyrie, idou ouk epistamai lalein, hoti ne teros eg eimi. IK XRP DEDI 7 :XACZ JLZ ¹J ¹ ¾ šµ µ šµ ¾U- µ µ É š ¾Iµ ˆ :š Aµ U Ȩµ ¼ š ¼ - J œ U ¼ š ¼ - J- µ 7. wayo mer Yahúwah elay al-to mar na`ar anoki kiy `al-kal- asher esh lachak telek w eth kal- asher atsau k t daber. Hebrew Scriptures Interlinear page 2

3 Jer1:7 But DEDI said to me, Do not say, I am a youth, Because everywhere I send you, you shall go, And all that I command you, you shall speak. 7 καὶ εἶπεν κύριος πρός µε Μὴ λέγε ὅτι Νεώτερος ἐγώ εἰµι, ὅτι πρὸς πάντας, οὓς ἐὰν ἐξαποστείλω σε, πορεύσῃ, καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωµαί σοι, λαλήσεις 7 kai eipen kyrios pros me M lege hoti Ne teros eg eimi, hoti pros pantas, hous ean exaposteil se, poreusÿ, kai kata panta, hosa ean enteil mai soi, lal seis; JLVDL MDIPTN 8 : É - º ¹Qµ ¹ ¼ U¹ - ¹J P¹ š ¹U- µ 8. al-tira mip neyhem kiy- it k ani l hatsilek n um-yahúwah. Jer1:8 Do not be afraid of them, For I am with you to deliver you, declares DEDI. 8 µὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι µετὰ σοῦ ἐγώ εἰµι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει κύριος. 8 m phob thÿs apo pros pou aut n, hoti meta sou eg eimi tou exaireisthai se, legei kyrios. DEDI IT-LR RBIE DEDI GLYIE 9 :JITA IXAC IZZP DPD µ É š ¾Iµ ¹P- µ µbµiµ Ÿ -œ É µ ¹Iµ Š : ¹ A µš ƒ ¹Uµœ M¹ 9. wayish lach Yahúwah eth-yado wayaga` `al-pi wayo mer Yahúwah elay hineh nathati d baray b phik. Jer1:9 Then DEDI stretched out His hand and touched my mouth, and DEDI said to me, Behold, I have put My words in your mouth. 9 καὶ ἐξέτεινεν κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ πρός µε καὶ ἥψατο τοῦ στόµατός µου, καὶ εἶπεν κύριος πρός µε Ἰδοὺ δέδωκα τοὺς λόγους µου εἰς τὸ στόµα σου 9 kai exeteinen kyrios t n cheira autou pros me kai h psato tou stomatos mou, kai eipen kyrios pros me Idou ded ka tous logous mou eis to stoma sou; ZEKLNND-LRE MIEBD-LR DFD MEID JIZCWTD 10 :REHPLE ZEPAL QEXDLE UEZPLE YEZPL œÿ µlµ - µ ¹ ŸBµ - µ Fµ ŸIµ ¹U µ ¹ š :µ ŸŠ ¹ œÿ ƒ¹ Ÿš¼ µ ¹ƒ¼ µ E Ÿœ ¹ Ÿœ ¹ 10. r eh hiph qad tik hayom hazeh `al-hagoyim w `al-hamam lakoth lin thosh w lin thots ul ha abid w laharos lib noth w lin to`a. Jer1:10 See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms, To pluck up and to break down, To destroy and to overthrow, To build and to plant. 10 ἰδοὺ κατέστακά σε σήµερον ἐπὶ ἔθνη καὶ βασιλείας ἐκριζοῦν καὶ κατασκάπτειν καὶ ἀπολλύειν καὶ ἀνοικοδοµεῖν καὶ καταφυτεύειν. 10 idou katestaka se s meron epi ethn kai basileias ekrizoun kai kataskaptein kai apolluein kai anoikodomein kai kataphyteuein. EDINXI DEDI-XAC IDIE 11 Hebrew Scriptures Interlinear page 3

4 CWY LWN E š¹ ¾š Úµ - š¾ µ É -šµƒ ¹ µ : ¾š ¹ ¼ Rµ šµ ¾ 11. way hi d bar-yahúwah elay le mor mah- atah ro eh yir m Yahuwa omar maqel shaqed ani ro eh. Jer1:11 The word of DEDI came to me saying, What do you see, Yirmeyahu? And I said, I see a rod of an almond tree. 11 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός µε λέγων Τί σὺ ὁρᾷς, Ιερεµια; καὶ εἶπα Βακτηρίαν καρυί>νην. 11 Kai egeneto logos kyriou pros me leg n Ti sy hora s, Ieremia? kai eipa Bakt rian karuin n. CWY-IK ZAHID DEDI 12 :EZYRL IXAC-LR ¹ ¼ ¾ - ¹J œÿ š¹ Ú ƒµš µ É š ¾Iµ ƒ :Ÿœ¾ ¼ µ ¹š ƒç- µ 12. wayo mer Yahúwah elay heytab ta lir oth kiy-shoqed ani `al-d bari la`asotho. Jer1:12 Then DEDI said to me, You have seen well, for I am watching over My word to perform it. 12 καὶ εἶπεν κύριος πρός µε Καλῶς ἑώρακας, διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπὶ τοὺς λόγους µου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς kai eipen kyrios pros me Kal s he rakas, dioti egr gora eg epi tous logous mou tou poi sai autous. -- DN ZIPY DEDI-XAC IDIE 13 :DPETV IPTN EIPTE GETP XIQ šµ ¾ ¾š Úµ š¾ œ ¹ µ É -šµƒ ¹ µ : Ÿ P¹ E ¾š ¹ ¼ µ E š ¹ 13. way hi d bar-yahúwah elay shenith le mor mah atah ro eh wa omar sir naphucha ani ro eh uphanayu mip ney tsaphonah. Jer1:13 The word of DEDI came to me a second time saying, What do you see? And I said, I see a boiling pot, facing away from the north. 13 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός µε ἐκ δευτέρου λέγων Τί σὺ ὁρᾷς; καὶ εἶπα Λέβητα ὑποκαιόµενον, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου βορρᾶ. 13 kai egeneto logos kyriou pros me ek deuterou leg n Ti sy hora s? kai eipa Leb ta hypokaiomenon, kai to pros pon autou apo pros pou borra. IAYI-LK LR DRXD GZTZ OETVN DEDI 14 ƒ ¾ - J µ š µœṕ¹u Ÿ Q¹ É š ¾Iµ : š Hebrew Scriptures Interlinear page 4

5 14. wayo mer Yahúwah elay mitsaphon tipathach hara`ah `al kal-yosh bey ha arets. Jer1:14 Then DEDI said to me, Out of the north the evil will break forth on all the inhabitants of the land. 14 καὶ εἶπεν κύριος πρός µε Ἀπὸ προσώπου βορρᾶ ἐκκαυθήσεται τὰ κακὰ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν. 14 kai eipen kyrios pros me Apo pros pou borra ekkauth setai ta kaka epi pantas tous katoikountas t n g n. DPETV ZEKLNN IPPD IK 15 LRE MLYEXI IXRY GZT EPZPE :DCEDI IXR-LK LRE AIAQ DIZNEG-LK É - º Ÿ œÿ µ œÿ P ¹ - š¾ ¹ ¹ ¹J Š µ ¹µ Eš š¼ µ µœ P Ÿ ¹J ¹ E œ E ƒe : E š - J µ ƒ ¹ƒ œ¾ Ÿ - J 15. kiy hin ni qore l kal-mish p choth mam l koth tsaphonah n um-yahúwah uba u w nath nu ish kis o pethach sha`arey Y rushalam w `al kal-chomotheyah sabib w `al kal-`arey Yahudah. Jer1:15 For, behold, I am calling all the families of the kingdoms of the north, declares DEDI; and they will come and they will set each one his throne at the entrance of the gates of Yerushalam, and against all its walls round about and against all the cities of Yahudah. 15 διότι ἰδοὺ ἐγὼ συγκαλῶ πάσας τὰς βασιλείας ἀπὸ βορρᾶ τῆς γῆς, λέγει κύριος, καὶ ἥξουσιν καὶ θήσουσιν ἕκαστος τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῶν πυλῶν Ιερουσαληµ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ τείχη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Ιουδα. 15 dioti idou eg sygkal pasas tas basileias apo borra t s g s, legei kyrios, kai h xousin kai th sousin hekastos ton thronon autou epi ta prothyra t n pyl n Ierousal m kai epi panta ta teich ta kyklÿ aut s kai epi pasas tas poleis Iouda. IPEAFR MZRX-LK LR IHTYN IZXACE 16 :MDICI IYRNL EEGZYIE EXHWIE ¹ Eƒ ˆ¼ š ¼ œ š- J µ œÿ µšṕ ¹ ¹U šµa¹ ˆŠ : ¼ µ E ¼ µu ¹Iµ ¹š ¼ ¹ ¾ EšḨµ µ 16. w dibar ti mish patay otham `al kal-ra`atham asher `azabuni way qat ru le lohim acherim wayish tachawu l ma`asey y deyhem. Jer1:16 I will pronounce My judgments on them concerning all their wickedness, whereby they have forsaken Me and have offered sacrifices to other elohim, and worshiped the works of their own hands. 16 καὶ λαλήσω πρὸς αὐτοὺς µετὰ κρίσεως περὶ πάσης τῆς κακίας αὐτῶν, ὡς ἐγκατέλιπόν µε καὶ ἔθυσαν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ προσεκύνησαν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 16 kai lal s pros autous meta krise s peri pas s t s kakias aut n, h s egkatelipon me kai ethysan theois allotriois kai prosekyn san tois ergois t n cheir n aut n. ZXACE ZNWE JIPZN 17 Hebrew Scriptures Interlinear page 5

6 :MDIPTL MDIPTN š ¼ - J œ ¼ Ú šµa¹ Ú µ œ š¾ˆ U Úµ ˆ : ¹ U¹ ¼ - P P¹ œµ U- µ Eµ ¼ ¹ ¾ 17. w atah te zor math neyak w qam ta w dibar ta aleyhem eth kal- asher anoki atsaueka al-techath mip neyhem pen- achit k liph neyhem. Jer1:17 Now, gird up your loins and arise, and speak to them all which I command you. Do not be dismayed before them, or I will dismay you before them. 17 καὶ σὺ περίζωσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ ἀνάστηθι καὶ εἰπὸν πρὸς αὐτοὺς πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωµαί σοι µὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν µηδὲ πτοηθῇς ἐναντίον αὐτῶν, ὅτι µετὰ σοῦ ἐγώ εἰµι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει κύριος. 17 kai sy periz sai t n osphyn sou kai anast thi kai eipon pros autous panta, hosa an enteil mai soi; m phob thÿs apo pros pou aut n m de pto thÿs enantion aut n, hoti meta sou eg eimi tou exaireisthai se, legei kyrios. LFXA CENRLE XVAN XIRL MEID JIZZP DPD 18 DIXYL DCEDI IKLNL ZYGP ZENGLE MRLE DIPDKL ˆ šµa ELµ E š ƒ¹ š ¹ ŸIµ ¹Uµœ M¹ ¹ ¼ µ š E µ š - J- µ œ ¾ œÿ ¾ E : š µ E ¼ ¾ 18. wa ani hineh n thatik hayom l `ir mib tsar ul `amud bar zel ul chomoth n chosheth `al-kalha arets l mal key Yahudah l sareyah l kohaneyah ul `am ha arets. Jer1:18 Now behold, I have made you today as a fortified city and as a pillar of iron and as walls of bronze against the whole land, to the kings of Yahudah, to its princes, to its priests and to the people of the land. 18 ἰδοὺ τέθεικά σε ἐν τῇ σήµερον ἡµέρᾳ ὡς πόλιν ὀχυρὰν καὶ ὡς τεῖχος χαλκοῦν ὀχυρὸν ἅπασιν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα καὶ τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ καὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς, 18 idou tetheika se en tÿ s meron h mera h s polin ochyran kai h s teichos chalkoun ochyron hapasin tois basileusin Iouda kai tois archousin autou kai tÿ laÿ t s g s, JL ENGLPE 19 :JLIVDL É - º ¹ ¼ U¹ - ¹J E E - ¾ E ¼ ¹ Š : ¹Qµ 19. w nil chamu eleyak w lo -yuk lu lak kiy- it k ani n um-yahúwah l hatsilek. Jer1:19 They will fight against you, but they will not overcome you, for I am with you to deliver you, declares DEDI. 19 καὶ πολεµήσουσίν σε καὶ οὐ µὴ δύνωνται πρὸς σέ, διότι µετὰ σοῦ ἐγώ εἰµι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, εἶπεν κύριος. Hebrew Scriptures Interlinear page 6

7 19 kai polem sousin se kai ou m dyn ntai pros se, dioti meta sou eg eimi tou exaireisthai se, eipen kyrios. Chapter 2 1. way hi d bar-yahúwah elay le mor. Jer2:1 Now the word of DEDI came to me saying, DEDI-XAC IDIE Jer2:1 :š¾ µ É -šµƒ ¹ µ DK MLYEXI JLD 2 JZKL JIZLELK JIXERP CQG JL IZXKF DEDI XACNA šµ ¾J š¾ ¹µ Eš ˆ ƒ œ š ¾ ƒ U ¹ œ¾ E J œµƒ¼ µ ¹ µše ¹U šµ ˆ É : Eš ˆ ¾ š A šá ¹LµA µš¼ µ 2. halok w qara tha b az ney Y rushalam le mor koh amar Yahúwah zakar ti lak chesed n `urayik ahabath k lulothayik lek tek acharay bamid bar b erets lo z ru`ah. Jer2:2 Go and proclaim in the ears of Yerushalam, saying, Thus says DEDI, I remember concerning you the devotion of your youth, The love of your betrothals, Your following after Me in the wilderness, Through a land not sown. 2:2 Καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ἐµνήσθην ἐλέους νεότητός σου καὶ ἀγάπης τελειώσεώς σου τοῦ ἐξακολουθῆσαί σε τῷ ἁγίῳ Ισραηλ, λέγει κύριος 2 Kai eipen Tade legei kyrios Emn sth n eleous neot tos sou kai agap s telei se s sou tou exakolouth sai se tÿ hagiÿ Isra l, legei kyrios DEDIL YCW 3 @AZ DRX E ¾ - J ¾œ Eƒ U œ ¹ š É µ š ¹ ¾ : É - º ¼ ¾ƒÚ š 3. qodesh Yis ra El layahúwah re shith t bu athoh kal- ok layu ye shamu ra`ah tabo aleyhem n um-yahúwah. Jer2:3 Yisrael was holy to DEDI, The first of His harvest. All who ate of it became guilty; Evil came upon them, declares DEDI. 3 ἅγιος Ισραηλ. τῷ κυρίῳ ἀρχὴ γενηµάτων αὐτοῦ πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὸν πληµµελήσουσιν, κακὰ ἥξει ἐπ αὐτούς, φησὶν κύριος. 3 hagios Isra l. tÿ kyriÿ arch gen mat n autou; pantes hoi esthontes auton pl mmel sousin, kaka h xei epí autous, ph sin kyrios. ZIA ZEGTYN-LKE AWRI ZIA DEDI-XAC ERNY 4 : š ¹ œ A œÿ P ¹ - ƒ¾ ¼ µ œ A É -šµƒ E ¹ Hebrew Scriptures Interlinear page 7

8 4. shim `u d bar-yahúwah beyth Ya`aqob w kal-mish p choth beyth Yis ra El. Jer2:4 Hear the word of DEDI, O house of Yaaqov, and all the families of the house of Yisrael. 4 ἀκούσατε λόγον κυρίου, οἶκος Ιακωβ καὶ πᾶσα πατριὰ οἴκου Ισραηλ. 4 akousate logon kyriou, oikos Iak b kai pasa patria oikou Isra l. EWGX IK LER IA DEDI DK 5 :ELADIE LADD EKLIE ILRN E ¼ š ¹J ¹A œÿƒ¼ E Ĺ- µ É šµ ¾J :E Á Iµ ƒ µ š¼ µ E Iµ 5. koh amar Yahúwah mah-mats u abotheykem bi `awel kiy rachaqu me`alay wayel ku acharey hahebel wayeh balu. Jer2:5 Thus says DEDI, What injustice did your fathers find in Me, That they went far from Me And walked after emptiness and became empty? 5 τάδε λέγει κύριος Τί εὕροσαν οἱ πατέρες ὑµῶν ἐν ἐµοὶ πληµµέληµα, ὅτι ἀπέστησαν µακρὰν ἀπ ἐµοῦ καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν µαταίων καὶ ἐµαταιώθησαν; 5 tade legei kyrios Ti heurosan hoi pateres hym n en emoi pl mmel ma, hoti apest san makran apí emou kai eporeuth san opis t n matai n kai ematai th san? MIXVN DLRND DEDI @LE 6 DIV DGEYE DAXR XACNA JILEND :MY DA ZENLVE ¹ š ¹ š E œ¾ ¼ µlµ É Iµ Eš ¾ ͹ š A E ƒ š¼ š A šá ¹LµA E œ¾ ¹ ŸLµ : ƒµ - ¾ ¹ DÁ šµƒ - ¾ š A œ µ 6. w lo am ru ayeh Yahúwah hama`aleh othanu me erets mits rayim hamolik othanu bamid bar b erets `arabah w shuchah b erets tsiah w tsal maweth b erets lo -`abar bah ish w lo -yashab adam sham. Jer2:6 They did not say, Where is DEDI Who brought us up out of the land of Egypt, Who led us through the wilderness, Through a land of deserts and of pits, Through a land of drought and of deep darkness, Through a land that no one crossed And where no man dwelt? 6 καὶ οὐκ εἶπαν Ποῦ ἐστιν κύριος ὁ ἀναγαγὼν ἡµᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὁ καθοδηγήσας ἡµᾶς ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐν γῇ ἀπείρῳ καὶ ἀβάτῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ καὶ ἀκάρπῳ, ἐν γῇ, ἐν ᾗ οὐ διώδευσεν ἐν αὐτῇ οὐθὲν καὶ οὐ κατῴκησεν ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου; 6 kai ouk eipan Pou estin kyrios ho anagag n h mas ek g s Aigyptou ho kathod g sas h mas en tÿ er mÿ en gÿ apeirÿ kai abatÿ, en gÿ anydrÿ kai akarpÿ, en gÿ, en hÿ ou di deusen en autÿ outhen kai ou katÿk sen ekei huios anthr pou? DAEHE DIXT LNXKD 7 :DAREZL MZNY IZLGPE D ƒeš D š¹p ¾ ½ šµjµ š - œ ¹ƒ ˆ : ƒ Ÿœ U µ ¹œ ¼ µ ¹ šµ -œ E ĻµŠ Uµ E ¾ƒÚµ Hebrew Scriptures Interlinear page 8

9 7. wa abi eth kem el- erets hakar mel le ekol pir yah w tubahwatabo u wat tam u eth- ar tsi w nachalathi sam tem l tho`ebah. Jer2:7 I brought you into the fruitful land To eat its fruit and its good things. But you came and defiled My land, And My inheritance you made an abomination. 7 καὶ εἰσήγαγον ὑµᾶς εἰς τὸν Κάρµηλον τοῦ φαγεῖν ὑµᾶς τοὺς καρποὺς αὐτοῦ καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ καὶ εἰσήλθατε καὶ ἐµιάνατε τὴν γῆν µου καὶ τὴν κληρονοµίαν µου ἔθεσθε εἰς βδέλυγµα. 7 kai eis gagon hymas eis ton Karm lon tou phagein hymas tous karpous autou kai ta agatha autou; kai eis lthate kai emianate t n g n mou kai t n kl ronomian mou ethesthe eis bdelygma. DXEZD IYTZE DEDI @L MIPDKD 8 LRAA IA ERYT MIRXDE :EKLD ¹ E ¾ šÿuµ ¾œ É Iµ Eš ¾ ¹ ¼ ¾Jµ š¼ µ µ µaµƒ E A¹ ¹ ¹ƒ Mµ ¹ƒ E Ṕ ¹ ¾š :E E ¹ Ÿ - ¾ 8. hakohanim lo am ru ayeh Yahúwah w thoph sey hatorah lo y da`uni w haro`im pash `u bi w han bi im nib u baba`al w acharey lo -yo`ilu halaku. Jer2:8 The priests did not say, Where is DEDI? And those who handle the law did not know Me; The rulers also transgressed against Me, And the prophets prophesied by Baal And walked after things that did not profit. 8 οἱ ἱερεῖς οὐκ εἶπαν Ποῦ ἐστιν κύριος; καὶ οἱ ἀντεχόµενοι τοῦ νόµου οὐκ ἠπίσταντό µε, καὶ οἱ ποιµένες ἠσέβουν εἰς ἐµέ, καὶ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον τῇ Βααλ καὶ ὀπίσω ἀνωφελοῦς ἐπορεύθησαν. 8 hoi hiereis ouk eipan Pou estin kyrios? kai hoi antechomenoi tou nomou ouk pistanto me, kai hoi poimenes seboun eis eme, kai hoi proph tai eproph teuon tÿ Baal kai opis an phelous eporeuth san. MKIPA CR OKL 9 :ƒ ¹š ƒ A-œ É - º U¹ ƒ ¹š ¾ Š 9. laken `od arib it kem n um-yahúwah w eth-b ney b neykem arib. Jer2:9 Therefore I will yet contend with you, declares DEDI, And with your sons sons I will contend. 9 διὰ τοῦτο ἔτι κριθήσοµαι πρὸς ὑµᾶς, λέγει κύριος, καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑµῶν κριθήσοµαι. 9 dia touto eti krith somai pros hymas, legei kyrios, kai pros tous huious t n hui n hym n krith somai. EPPEAZDE EGLY XCWE MIIZK EXAR IK 10 DZID OD ¾ E ŸA œ¹ E ¹ š E še ¹I¹U¹ I¹ Eš ƒ¹ ¹J :œ ¾ˆ J œ E še 10. kiy `ib ru iey kitiim ur u w qedar shil chu w hith bon nu m od ur u hen hay thah kazo th. Hebrew Scriptures Interlinear page 9

10 Jer2:10 For cross to the coastlands of Kittim and see, And send to Kedar and observe closely And see if there has been such a thing as this! 10 διότι διέλθετε εἰς νήσους Χεττιιµ καὶ ἴδετε, καὶ εἰς Κηδαρ ἀποστείλατε καὶ νοήσατε σφόδρα, καὶ ἴδετε εἰ γέγονεν τοιαῦτα. 10 dioti dielthete eis n sous Chettiim kai idete, kai eis K dar aposteilate kai no sate sphodra, kai idete ei gegonen toiauta. XIND DNDE IEB XINIDD 11 ECEAK š ¹ ¹Lµ ¹ ¾ ½ ¾ Ĺ ¹ ¾ ½ ŸB š ¹ µ : ¹ Ÿ Ÿ A Ÿ Ÿƒ J 11. haheymir goy elohim w hemah lo elohim w `ami hemir k bodo b lo yo`il. Jer2:11 Has a nation changed elohim When they were not elohim? But My people have changed their glory For that which does not profit. 11 εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν; καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί. ὁ δὲ λαός µου ἠλλάξατο τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσονται. 11 ei allaxontai ethn theous aut n? kai houtoi ouk eisin theoi. ho de laos mou llaxato t n doxan autou, ex h s ouk phel th sontai. EAXG EXRYE MINY ENY 12 : É - º ¾ Eƒ š Eš¼ µ œ ¾ˆ- µ ¹ µ EL¾ ƒ 12. shomu shamayim `al-zo th w sa`aru char bu m od n um-yahúwah. Jer2:12 Be appalled, O heavens, at this, And shudder, be very desolate, declares DEDI. 12 ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφριξεν ἐπὶ πλεῖον σφόδρα, λέγει κύριος. 12 exest ho ouranos epi toutÿ kai ephrixen epi pleion sphodra, legei kyrios. MIIG MIN XEWN EAFR INR DYR ZERX MIZY-IK 13 :MIND MIXAYP MDL AVGL ¹Iµ ¹ µ šÿ Eƒ ˆ ¹œ¾ ¹Lµ œÿ š ¹ µu - ¹J E ¹ - ¾ š ¼ ¹šÁ ¹ œ¾š ¾A œÿš ¾A ƒ¾ µ : ¹ ŵ 13. kiy-sh tayim ra`oth `asah `ami othi `az bu m qor mayim chayim lach tsob lahem bo roth bo roth nish barim asher lo -yakilu hamayim. Jer2:13 For My people have committed two evils: They have forsaken Me, The fountain of living waters, To hew for themselves cisterns, Broken cisterns That can hold no water. 13 ὅτι δύο πονηρὰ ἐποίησεν ὁ λαός µου ἐµὲ ἐγκατέλιπον, πηγὴν ὕδατος ζωῆς, καὶ ὤρυξαν ἑαυτοῖς λάκκους συντετριµµένους, οἳ οὐ δυνήσονται ὕδωρ συνέχειν. 13 hoti duo pon ra epoi sen ho laos mou; eme egkatelipon, p g n hydatos z s, kai ryxan heautois lakkous syntetrimmenous, hoi ou dyn sontai hyd r synechein. :FAL DID ZIA CARD 14 Hebrew Scriptures Interlinear page 10

11 :ˆµƒ µ ECµ E œ¹ µa ¹ - ¹ š ¹ ƒ µ 14. ha`ebed Yis ra El im-y lid bayith hu madu`a hayah labaz. Jer2:14 Is Yisrael a slave? Or is he a homeborn servant? Why has he become a prey? 14 Μὴ δοῦλός ἐστιν Ισραηλ ἢ οἰκογενής ἐστιν; διὰ τί εἰς προνοµὴν ἐγένετο; 14 M doulos estin Isra l oikogen s estin? dia ti eis pronom n egeneto? DNYL EZIYIE MLEW EPZP MIXTK EILR 15 :AYI ILAN DZVP EIXR ŵ Ÿ šµ Eœ ¹ ͵ Ÿ E œ ¹š¹ E ¼ ¹ Š :ƒ ¾ ¹ A¹ œ Q¹ š 15. `alayu yish agu k phirim nath nu qolam wayashithu ar tso l shamah `arayu nits thah mib li yosheb. Jer2:15 The young lions have roared at him, They have roared loudly. And they have made his land a waste; His cities have been destroyed, without inhabitant. 15 ἐπ αὐτὸν ὠρύοντο λέοντες καὶ ἔδωκαν τὴν φωνὴν αὐτῶν, οἳ ἔταξαν τὴν γῆν αὐτοῦ εἰς ἔρηµον, καὶ αἱ πόλεις αὐτοῦ κατεσκάφησαν παρὰ τὸ µὴ κατοικεῖσθαι. 15 epí auton ruonto leontes kai ed kan t n ph n n aut n, hoi etaxan t n g n autou eis er mon, kai hai poleis autou kateskaph san para to m katoikeisthai. :CWCW JERXI QPTGZE SP-IPA-MB 16 : ¾ E š¹ P µœ ¾ - A- µb ˆŠ 16. gam-b ney-noph w thach p nes yir `uk qad qod. Jer2:16 Also the men of Memphis and Tahpanhes Have shaved the crown of your head. 16 καὶ υἱοὶ Μέµφεως καὶ Ταφνας ἔγνωσάν σε καὶ κατέπαιζόν σου. 16 kai huioi Memphe s kai Taphnas egn san se kai katepaizon sou. ZRA JAFR JL-DYRZ 17 :JXCA JKILEN œ A ¹ µ ¾ ½ É -œ ƒ ˆ Ḱ- ¼ µu œ ¾ˆ- Ÿ ¼ ˆ : šćµa ¹ Ÿ 17. halo -zo th ta`aseh-lak `az bek eth-yahúwah Elohayik b `eth molikek badarek. Jer2:17 Have you not done this to yourself By your forsaking DEDI your El When He led you in the way? 17 οὐχὶ ταῦτα ἐποίησέν σοι τὸ καταλιπεῖν σε ἐµέ; λέγει κύριος ὁ θεός σου. 17 ouchi tauta epoi sen soi to katalipein se eme? legei kyrios ho theos sou. JL-DNE XEGY IN ZEZYL MIXVN JXCL JL-DN DZRE 18 :XDP IN ZEZYL JXCL Ḱ- µ E šÿ ¹ œÿu ¹ ¹ µš ¹ š Ḱ- µ Úµ :š œÿu ¹ ševµ š Hebrew Scriptures Interlinear page 11

12 18. w `atah mah-lak l derek mits rayim lish toth mey shichor umah-lak l derek ashur lish toth mey nahar. Jer2:18 But now what are you doing on the road to Egypt, To drink the waters of the Nile? Or what are you doing on the road to Assyria, To drink the waters of the Euphrates? 18 καὶ νῦν τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ Αἰγύπτου τοῦ πιεῖν ὕδωρ Γηων; καὶ τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ Ἀσσυρίων τοῦ πιεῖν ὕδωρ ποταµῶν; 18 kai nyn ti soi kai tÿ hodÿ Aigyptou tou piein hyd r G n? kai ti soi kai tÿ hodÿ Assyri n tou piein hyd r potam n? RX-IK IRCE JGKEZ JIZEAYNE JZRX JXQIZ 19 JAFR XNE DEDI µš- ¹J ¹ še ¹ E º ¹ ŸU ¹ µœÿƒº E œ š šņµ U Š ¹ µ ¹œĆ µ ¾ ¹ ¾ ½ É -œ ƒ ˆ š :œÿ ƒ ¹ ¾ ¼ - º 19. t yas rek ra`athek um shubothayik tokichuk ud `i ur i kiy-ra`wamar `az bek eth- Yahúwah Elohayik w lo phach dathi elayik n um- Adonay Yahúwah ts ba oth. Jer2:19 Your own wickedness will correct you, And your apostasies will reprove you; Know therefore and see that it is evil and bitter For you to forsake DEDI your El, And the dread of Me is not in you, declares DEDI my Master of hosts. 19 παιδεύσει σε ἡ ἀποστασία σου, καὶ ἡ κακία σου ἐλέγξει σε καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ ὅτι πικρόν σοι τὸ καταλιπεῖν σε ἐµέ, λέγει κύριος ὁ θεός σου καὶ οὐκ εὐδόκησα ἐπὶ σοί, λέγει κύριος ὁ θεός σου. 19 paideusei se h apostasia sou, kai h kakia sou elegxei se; kai gn thi kai ide hoti pikron soi to katalipein se eme, legei kyrios ho theos sou; kai ouk eudok sa epi soi, legei kyrios ho theos JIZXQEN IZWZP JLR IZXAY MLERN IK 20 OPRX UR-LK ZGZE DDAB DRAB-LK-LR IK :DPF DRV ¾ ¹š ¾Uµ ¹ µœ¾š Ÿ ¹U µu¹ Kº ¹U šµƒ Ÿ ¹J - J œµ µœ ¾ƒ B ƒ¹b- J- µ ¹J ¾ƒ½ : ¾ˆ ¾ Uµ ¼ µš 20. kiy me`olam shabar ti `ulek nitaq ti mos rothayik wato m ri lo e`ebod kiy `al-kalgib `ah g bohah w thachath kal-`ets ra`anan at tso`ah zonah. Jer2:20 For long ago I broke your yoke And tore off your bonds; But you said, I will not serve! For on every high hill And under every green tree You have lain down as a harlot. 20 ὅτι ἀπ αἰῶνος συνέτριψας τὸν ζυγόν σου, διέσπασας τοὺς δεσµούς σου καὶ εἶπας Οὐ δουλεύσω, ἀλλὰ πορεύσοµαι ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου κατασκίου, ἐκεῖ διαχυθήσοµαι ἐν τῇ πορνείᾳ µου. 20 hoti apí ai nos synetripsas ton zygon sou, diespasas tous desmous sou kai eipas Ou douleus, alla poreusomai epi pan bounon huy lon kai hypokat pantos xylou kataskiou, ekei diachyth somai en tÿ Hebrew Scriptures Interlinear page 12

13 porneia mou. IL ZKTDP RXF DLK WXY JIZRHP 21 :DIXKP OTBD IXEQ ¹ U µp œ ½ µš ˆ ¾KºJ š¾ ¹U µš ¹ ¾ : ͹š Bµ še 21. w anoki n ta` tik soreq kuloh zera` emeth w eyak neh pak t li surey hagephen nak riah. Jer2:21 Yet I planted you a choice vine, A completely faithful seed. How then have you turned yourself before Me Into the degenerate shoots of a foreign vine? 21 ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄµπελον καρποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν πῶς ἐστράφης εἰς πικρίαν, ἡ ἄµπελος ἡ ἀλλοτρία; 21 eg de ephyteusa se ampelon karpophoron pasan al thin n; p s estraph s eis pikrian, h ampelos h allotria? JPER MZKP ZIXA JL-IAXZE XZPA IK 22 :DEDI IPTL ¾ ¼ Ú ¹ œ ¹š¾A - ¹A šµœ š œ MµA ¹ Aµ U- ¹ ¹J ƒ : ¹ ¾ ¼ º µ 22. kiy im-t kab si banether w thar bi-lak borith nik tam `awonek l phanay n um Adonay Yahúwah. Jer2:22 Although you wash yourself with lye And use much soap, The stain of your iniquity is before Me, declares DEDI my Master. 22 ἐὰν ἀποπλύνῃ ἐν νίτρῳ καὶ πληθύνῃς σεαυτῇ πόαν, κεκηλίδωσαι ἐν ταῖς ἀδικίαις σου ἐναντίον ἐµοῦ, λέγει κύριος. 22 ean apoplynÿ en nitrÿ kai pl thynÿs seautÿ poan, kek lid sai en tais adikiais sou enantion emou, legei kyrios. MILRAD @L 23 ZKXYN DLW DXKA ZIYR DN JKXC :DIKXC ¹U µ ¾ ¹ Aµ š¼ µ ¹œ Š¹ ¾ ¹š ¾U œ š Ḱµ š ¹A œ ¹ ¹ Ç µbµa J šµ ¹ š : šç 23. eyak to m ri lo nit me thi acharey hab `alim lo halak ti r i dar kek bagay d `i meh `asith bik rah qalah m sareketh d rakeyah. Jer2:23 How can you say, I am not defiled, I have not gone after the Baals? Look at your way in the valley! Know what you have done! You are a swift young camel entangling her ways, 23 πῶς ἐρεῖς Οὐκ ἐµιάνθην καὶ ὀπίσω τῆς Βααλ οὐκ ἐπορεύθην; ἰδὲ τὰς ὁδούς σου ἐν τῷ πολυανδρίῳ καὶ γνῶθι τί ἐποίησας. ὀψὲ φωνὴ αὐτῆς ὠλόλυξεν, τὰς ὁδοὺς αὐτῆς 23 p s ereis Ouk emianth n kai opis t s Baal ouk eporeuth n? ide tas hodous sou en tÿ poluandriÿ kai Hebrew Scriptures Interlinear page 13

14 gn thi ti epoi sas. opse ph n aut s lolyxen, tas hodous aut s IN GEX EYTP XACN CNL DXT 24 DYCGA DIYWAN-LK DPAIYI µ Eš ¼ Ÿ µ œµeµ A šá ¹ ºL¹ š P D A E ¹ ¾ µƒ - J Ḿ ƒ ¹ ¹ D œ ¼ µu : E ¹ 24. pereh limud mid bar b auath naphsho sha aphah rucha ta anathah mi y shibenah kalm baq sheyah lo yi`aphu b chad shah yim tsa un ha. Jer2:24 A wild donkey accustomed to the wilderness, That sniffs the wind in her passion. In the time of her heat who can turn her away? All who seek her will not become weary; In her month they will find her. 24 ἐπλάτυνεν ἐφ ὕδατα ἐρήµου, ἐν ἐπιθυµίαις ψυχῆς αὐτῆς ἐπνευµατοφορεῖτο, παρεδόθη τίς ἐπιστρέψει αὐτήν; πάντες οἱ ζητοῦντες αὐτὴν οὐ κοπιάσουσιν, ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτῆς εὑρήσουσιν αὐτήν. 24 eplatynen ephí hydata er mou, en epithymiais psych s aut s epneumatophoreito, paredoth ; tis epistrepsei aut n? pantes hoi z tountes aut n ou kopiasousin, en tÿ tapein sei aut s heur sousin aut JPXEBE SGIN JLBX IRPN 25 MIXF ¹š ¾Uµ ¹Q¹ ¾šŸ E ͹ µš ¹ ¹ : š¼ µ ¹š ˆ ¹U ƒµ - ¹J Ÿ Ÿ 25. min `i rag lek miacheph ugoronek mitsim ah wato m ri no ash lo kiy- ahab ti zarim w achareyhem elek. Jer2:25 Keep your feet from being unshod And your throat from thirst; But you said, It is hopeless! No! For I have loved strangers, And after them I will walk. 25 ἀπόστρεψον τὸν πόδα σου ἀπὸ ὁδοῦ τραχείας καὶ τὸν φάρυγγά σου ἀπὸ δίψους. ἡ δὲ εἶπεν Ἀνδριοῦµαι ὅτι ἠγαπήκει ἀλλοτρίους καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἐπορεύετο. 25 apostrepson ton poda sou apo hodou tracheias kai ton pharygga sou apo dipsous. h de eipen Andrioumai; hoti gap kei allotrious kai opis aut n eporeueto. DND ZIA EYIAD IK APB ZYAK 26 MDIPDKE MDIXY MDIKLN Ĺ š ¹ œ A E ¹ƒ¾ J Ĺ¹ ¹J ƒḿµb œ ¾ƒ J : ¹ƒ E ¼ ¾ š µ 26. k bosheth ganab kiy yimatse ken hobishu beyth Yis ra El hemah mal keyhem sareyhem w kohaneyhem un bi eyhem. Jer2:26 As the thief is shamed when he is discovered, So the house of Yisrael is shamed; They, their kings, their princes And their priests and their prophets, 26 ὡς αἰσχύνη κλέπτου ὅταν ἁλῷ, οὕτως αἰσχυνθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ, αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ προφῆται αὐτῶν. Hebrew Scriptures Interlinear page 14

15 26 h s aischyn kleptou hotan halÿ, hout s aischynth sontai hoi huioi Isra l, autoi kai hoi basileis aut n kai hoi archontes aut n kai hoi hiereis aut n kai hoi proph tai aut n. EPT-IK IPZCLI URL 27 :EPRIYEDE DNEW MZRX ZRAE SXR ¹U ¹ Uµ ƒ Úµ ¹ƒ ¹š ¾ ˆ E Eš ¾ œ š œ ƒe ¹ ¾ š¾ µ E - ¹J :E ¹ Ÿ 27. om rim la`ets abi atah w la eben at y lid tiny kiy-phanu elay `oreph w lo phanim ub `eth ra`atham yo m ru qumah w hoshi`enu. Jer2:27 Who say to a tree, You are my father, And to a stone, You gave me birth. For they have turned their back to Me, And not their face; But in the time of their trouble they will say, Arise and save us. 27 τῷ ξύλῳ εἶπαν ὅτι Πατήρ µου εἶ σύ, καὶ τῷ λίθῳ Σὺ ἐγέννησάς µε, καὶ ἔστρεψαν ἐπ ἐµὲ νῶτα καὶ οὐ πρόσωπα αὐτῶν καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν ἐροῦσιν Ἀνάστα καὶ σῶσον ἡµᾶς. 27 tÿ xylÿ eipan hoti Pat r mou ei sy, kai tÿ lithÿ Sy egenn sas me, kai estrepsan epí eme n ta kai ou pros pa aut n; kai en tÿ kairÿ t n kak n aut n erousin Anasta kai s son h mas. ZRA ENEWI JL ZIYR 28 :DCEDI EID JIXR XTQN IK JZRX œ A E ¹ Ÿ - ¹ E E Ḱ œ ¹ š ¼ ¾ ½ Iµ : E ¾ ½ E š šµp ¹ ¹J œ š 28. w ayeh eloheyak asher `asitha lak yaqumu im-yoshi`uk b `eth ra`athek kiy mis par `areyak hayu eloheyak Yahudah. Jer2:28 But where are your idols Which you made for yourself? Let them arise, if they can save you In the time of your trouble; For according to the number of your cities Are your idols, O Yahudah. 28 καὶ ποῦ εἰσιν οἱ θεοί σου, οὓς ἐποίησας σεαυτῷ; εἰ ἀναστήσονται καὶ σώσουσίν σε ἐν καιρῷ τῆς κακώσεώς σου; ὅτι κατ ἀριθµὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν θεοί σου, Ιουδα, καὶ κατ ἀριθµὸν διόδων τῆς Ιερουσαληµ ἔθυον τῇ Βααλ. 28 kai pou eisin hoi theoi sou, hous epoi sas seautÿ? ei anast sontai kai s sousin se en kairÿ t s kak se s sou? hoti katí arithmon t n pole n sou san theoi sou, Iouda, kai katí arithmon diod n t s Ierousal m ethuon tÿ Baal. IA MZRYT MKLK EAIXZ DNL 29 : É - º ¹A U µ P ĶºJ Eƒ ¹š œ Ĺ Š 29. lamah tharibu elay kul kem p sha` tem bi n um-yahúwah. Jer2:29 Why do you contend with Me? You have all transgressed against Me, declares DEDI. 29 ἵνα τί λαλεῖτε πρός µε; πάντες ὑµεῖς ἠσεβήσατε καὶ πάντες ὑµεῖς ἠνοµήσατε εἰς ἐµέ, λέγει κύριος. Hebrew Scriptures Interlinear page 15

16 29 hina ti laleite pros me? pantes hymeis seb sate kai pantes hymeis nom sate eis eme, legei kyrios. XQEN 30 :ZIGYN MKAXG E ¾ š E A-œ ¹œ J¹ Vµ :œ ¹ µ šµ J ¹ƒ A šµ 30. lashaw hikeythi eth-b neykem musar lo laqachu ak lah char b kem n bi eykem k ar yeh mash chith. Jer2:30 In vain I have struck your sons; They accepted no chastening. Your sword has devoured your prophets Like a destroying lion. 30 µάτην ἐπάταξα τὰ τέκνα ὑµῶν, παιδείαν οὐκ ἐδέξασθε µάχαιρα κατέφαγεν τοὺς προφήτας ὑµῶν ὡς λέων ὀλεθρεύων, καὶ οὐκ ἐφοβήθητε. 30 mat n epataxa ta tekna hym n, paideian ouk edexasthe; machaira katephagen tous proph tas hym n h s le n olethreu n, kai ouk ephob th te. IZIID XACND DEDI-XAC XECD 31 CER EPCX INR RECN ¹ š ¹ ¹œ ¹ šá ¹ ¼ É -šµƒ E š Uµ šÿcµ Ÿ Ÿƒ - Ÿ E µš ¹Lµ Eš µ ECµ P µ š : 31. hador atem r u d bar-yahúwah hamid bar hayithi l Yis ra El im erets ma pel yah madu`a am ru `ami rad nu lo -nabo `od eleyk. Jer2:31 O generation, heed the word of DEDI. Have I been a wilderness to Yisrael, Or a land of thick darkness? Why do My people say, We are free to roam; We will no longer come to You? 31 ἀκούσατε λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος Μὴ ἔρηµος ἐγενόµην τῷ Ισραηλ ἢ γῆ κεχερσωµένη; διὰ τί εἶπεν ὁ λαός µου Οὐ κυριευθησόµεθα καὶ οὐχ ἥξοµεν πρὸς σὲ ἔτι; 31 akousate logon kyriou Tade legei kyrios M er mos egenom n tÿ Isra l g kechers men? dia ti eipen ho laos mou Ou kyrieuth sometha kai ouch h xomen pros se eti? MINI IPEGKY INRE DIXYW DLK DICR DLEZA GKYZD 32 :XTQN ¹ ¹ E ¹Lµ šºv¹ ḰµJ D Eœ A µj ¹œ¼ ƒ :šṕ ¹ 32. hathish kach b thulah `ed yah kalah qishureyah w `ami sh kechuni yamim eyn mis par. Jer2:32 Can a virgin forget her ornaments, Or a bride her attire? Yet My people have forgotten Me Days without number. 32 µὴ ἐπιλήσεται νύµφη τὸν κόσµον αὐτῆς καὶ παρθένος τὴν στηθοδεσµίδα αὐτῆς; ὁ δὲ λαός µου ἐπελάθετό µου ἡµέρας, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθµός. 32 m epil setai nymph ton kosmon aut s kai parthenos t n st thodesmida aut s? ho de laos mou Hebrew Scriptures Interlinear page 16

17 epelatheto mou h meras, h n ouk estin arithmos. MB OKL YWAL JKXC IAHIZ-DN 33 IZCNL œÿ š -œ µb ƒ¼ µ Rµƒ J šµc ¹ƒ¹Š U- µ : ¹ šç-œ ( U µl¹ ) ¹U µl¹ 33. mah-teytibi dar kek l baqesh ahabah laken gam eth-hara`oth limad ti (limad t ) ethd rakayik. Jer2:33 How well you prepare your way To seek love! Therefore even the wicked women You have taught your ways. 33 τί ἔτι καλὸν ἐπιτηδεύσεις ἐν ταῖς ὁδοῖς σου τοῦ ζητῆσαι ἀγάπησιν; οὐχ οὕτως, ἀλλὰ καὶ σὺ ἐπονηρεύσω τοῦ µιᾶναι τὰς ὁδούς σου. 33 ti eti kalon epit deuseis en tais hodois sou tou z t sai agap sin? ouch hout s, alla kai sy epon reus tou mianai tas hodous sou. MIIWP ZEYTP MC JITPKA MB 34 IK ¹I¹ ¹ Ÿ ƒ œÿ µ µc E ¹ ¹ µ ¹A µb : K - J- µ ¹J ¹œ œ š U µlµƒ- ¾ 34. gam bik naphayik nim ts u dam naph shoth eb yonim n qiim lo -bamach tereth m tsa thim kiy `al-kal- eleh. Jer2:34 Also on your skirts is found The lifeblood of the innocent poor; You did not find them breaking in. But in spite of all these things, 34 καὶ ἐν ταῖς χερσίν σου εὑρέθησαν αἵµατα ψυχῶν ἀθῴων οὐκ ἐν διορύγµασιν εὗρον αὐτούς, ἀλλ ἐπὶ πάσῃ δρυί. 34 kai en tais chersin sou heureth san haimata psych n athÿ n; ouk en diorygmasin heuron autous, allí epi pasÿ drui. HTYP IPPD IPNN AY IZIWP IK œÿ ŠṔ ¹ ¹ ¹ ¹M L¹ ŸPµ ƒ µ ¹œ R¹ ¹J ¹š ¾Uµ : ¹œ Š ¾ š - µ 35. wato m ri kiy niqeythi ak shab apo mimeni hin ni nish pat othak `al- am rek lo chata thi. Jer2:35 Yet you said, I am innocent; Surely His anger is turned away from me. Behold, I will enter into judgment with you Because you say, I have not sinned. 35 καὶ εἶπας Ἀθῷός εἰµι, ἀλλὰ ἀποστραφήτω ὁ θυµὸς αὐτοῦ ἀπ ἐµοῦ. ἰδοὺ ἐγὼ κρίνοµαι πρὸς σὲ ἐν τῷ λέγειν σε Οὐχ ἥµαρτον. 35 kai eipas AthŸos eimi, alla apostraph t ho thymos autou apí emou. idou eg krinomai pros se en tÿ legein se Ouch h marton. Hebrew Scriptures Interlinear page 17

18 IYEAZ MIXVNN MB ZEPYL ILFZ-DN 36 ¹ Ÿƒ U ¹ µš ¹L¹ µb J šµc-œ œÿmµ ¾ ¹ ˆ U- µ :ševµ U ¾A-š ¼ µj 36. mah-tez li m od l shanoth eth-dar kek gam mimits rayim teboshi ka asher-bosh t me ashur. Jer2:36 Why do you go around so much Changing your way? Also, you will be put to shame by Egypt As you were put to shame by Assyria. 36 τί κατεφρόνησας σφόδρα τοῦ δευτερῶσαι τὰς ὁδούς σου; καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καταισχυνθήσῃ, καθὼς κατῃσχύνθης ἀπὸ Ασσουρ. 36 ti katephron sas sphodra tou deuter sai tas hodous sou? kai apo Aigyptou kataischynth sÿ, kath s katÿschynth s apo Assour. DEDI JICIE DF MB 37 :MDL JIGHANA É µ - ¹J ¾š- µ ¹ µ ¹ U ˆ œ µb ˆ : ¹ ¹ µœ ¾ ¹ µ µš ƒ¹ A 37. gam me eth zeh tets i w yadayik `al-ro shek kiy-ma as Yahúwah b mib tachayik w lo thats lichi lahem. Jer2:37 From this place also you will go out With your hands on your head; For DEDI has rejected those in whom you trust, And you will not prosper with them. 37 ὅτι καὶ ἐντεῦθεν ἐξελεύσῃ, καὶ αἱ χεῖρές σου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου ὅτι ἀπώσατο κύριος τὴν ἐλπίδα σου, καὶ οὐκ εὐοδωθήσῃ ἐν αὐτῇ. 37 hoti kai enteuthen exeleusÿ, kai hai cheires sou epi t s kephal s sou; hoti ap sato kyrios t n elpida sou, kai ouk euod th sÿ en autÿ. Chapter 3 DKLDE GLYI OD Jer3:1 SPGZ CER AEYID DZIDE AEYE MIAX MIRX ŸU¹ ŸU ¹ -œ ¹ µkµ š¾ µ ½ U Ÿ Ÿ ¼ Ÿ ƒe ¼ š µ - ¹ œ : É - º µ ƒÿ ¹Aµš ¹ š œ ¹ ˆ Uµ ¹ µ š 1. le mor hen y shalach ish eth- ish to w hal kah me ito w hay thah l ish- acher hayashub eleyah `od halo chanoph techenaph ha arets hahi w at zanith re`im rabim w shob elay n um-yahúwah. Jer3:1 He says, If a husband divorces his wife And she goes from him And belongs to another man, Will he still return to her? Will not that land be completely polluted? But you are a harlot with many lovers; Yet you turn to Me, declares DEDI. Hebrew Scriptures Interlinear page 18

19 3:1 Ἐὰν ἐξαποστείλῃ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀπέλθῃ ἀπ αὐτοῦ καὶ γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ, µὴ ἀνακάµπτουσα ἀνακάµψει πρὸς αὐτὸν ἔτι; οὐ µιαινοµένη µιανθήσεται ἡ γυνὴ ἐκείνη; καὶ σὺ ἐξεπόρνευσας ἐν ποιµέσιν πολλοῖς καὶ ἀνέκαµπτες πρός µε; λέγει κύριος. 1 Ean exaposteilÿ an r t n gynaika autou, kai apelthÿ apí autou kai gen tai andri heterÿ, m anakamptousa anakampsei pros auton eti? ou miainomen mianth setai h gyn ekein? kai sy exeporneusas en poimesin pollois; kai anekamptes pros me? legei kyrios. MITY-LR 2 ITIPGZE XACNA IAXRK MDL ZAYI MIKXC-LR :JZRXAE JIZEPFA U µbº ¾ ¾ ¹ še ¹ - µ ¹ µ - ¹ ƒ š ¹ ¹ ¼ µuµ šá ¹LµA ¹ƒ š¼ µj U ƒµ ¹ šç- µ : œ š ƒe ¹ µœe ˆ¹A 2. s i-`eynayik `al-sh phayim ur i eyphoh lo shugal t `al-d rakim yashab t lahem ka`arabi bamid bar watachaniphi erets biz nuthayik ub ra`athek. Jer3:2 Lift up your eyes to the bare heights and see; Where have you not been violated? By the roads you have sat for them Like an Arab in the desert, And you have polluted a land With your harlotry and with your wickedness. 2 ἆρον εἰς εὐθεῖαν τοὺς ὀφθαλµούς σου καὶ ἰδέ ποῦ οὐχὶ ἐξεφύρθης; ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς ἐκάθισας αὐτοῖς ὡσεὶ κορώνη ἐρηµουµένη καὶ ἐµίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορνείαις σου καὶ ἐν ταῖς κακίαις σου. 2 aron eis eutheian tous ophthalmous sou kai ide; pou ouchi exephyrth s? epi tais hodois ekathisas autois h sei kor n er moumen kai emianas t n g n en tais porneiais sou kai en tais kakiais sou. DID DPEF GVNE YEWLNE MIAAX ERPNIE 3 :MLKD JL Ÿˆ V¹ µ E Ÿ Ÿ µ E ¹ƒ¹ƒ š E Ĺ¹Iµ : J¹ U µ 3. wayiman `u r bibim umal qosh lo hayah umetsach ishah zonah hayahlak me an t hikalem. Jer3:3 Therefore the showers have been withheld, And there has been no spring rain. Yet you had a harlots forehead; You refused to be ashamed. 3 καὶ ἔσχες ποιµένας πολλοὺς εἰς πρόσκοµµα σεαυτῇ ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι, ἀπηναισχύντησας πρὸς πάντας. 3 kai esches poimenas pollous eis proskomma seautÿ; opsis porn s egeneto soi, ap naischynt sas pros pantas. IXRP IL 4 : Ú µšº EKµ ¹ƒ ¹ œ š Úµ Ÿ ¼ 4. halo me`atah qara thy li abi aluph n `uray atah. Jer3:4 Have you not just now called to Me, My Father, You are the friend of my youth? Hebrew Scriptures Interlinear page 19

20 4 οὐχ ὡς οἶκόν µε ἐκάλεσας καὶ πατέρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρθενίας σου; 4 ouch h s oikon me ekalesas kai patera kai arch gon t s parthenias sou? IZXAC DPD GVPL MLERL XHPID 5 :LKEZE ZERXD IYRZE ¹U šµa¹ M¹ µ š¾ ¹ - ¹ Ÿ š¾š ¹ ¼ : EUµ œÿ š ¹ ¼ µuµ 5. hayin tor l `olam im-yish mor lanetsach hineh dibar ti wata`asi hara`oth watukal. Jer3:5 Will He be angry forever? Will He be indignant to the end? Behold, you have spoken And have done evil things, And you have had your way. 5 µὴ διαµενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἢ διαφυλαχθήσεται εἰς νεῖκος; ἰδοὺ ἐλάλησας καὶ ἐποίησας τὰ πονηρὰ ταῦτα καὶ ἠδυνάσθης. 5 m diamenei eis ton ai na diaphylachth setai eis neikos? idou elal sas kai epoi sas ta pon ra tauta kai dynasth s. JLND INIA DEDI 6 DAB DKLD DAYN DZYR :MY-IPFZE OPRX UR-LK š ¼ œ ¹ š¼ Lµ E ͹ ¾ ¹A µ É š ¾Iµ µd¾ƒ B šµ - J- µ ¹ ¾ š ¹ ƒº œ : - ¹ ˆ¹Uµ ¼ µš - J œµ µu- 6. wayo mer Yahúwah elay bimey yo shiyahu hamelek hara itha asher `as thah m shubah Yis ra El hol kah hi `al-kal-har gaboha w el-tachath kal-`ets ra`anan watiz ni-sham. Jer3:6 Then DEDI said to me in the days of Josiah the king, Have you seen what faithless Yisrael did? She went up on every high hill and under every green tree, and she was a harlot there. 6 Καὶ εἶπεν κύριος πρός µε ἐν ταῖς ἡµέραις Ιωσια τοῦ βασιλέως Εἶδες ἃ ἐποίησέν µοι ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ ἐπορεύθησαν ἐπὶ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους καὶ ἐπόρνευσαν ἐκεῖ. 6 Kai eipen kyrios pros me en tais h merais I sia tou basile s Eides ha epoi sen moi h katoikia tou Isra l; eporeuth san epi pan oros huy lon kai hypokat pantos xylou als dous kai eporneusan ekei. AEYZ DZEYR 7 :DCEDI DCEBA ƒ - ¾ ƒe Ú µ K - J-œ D œÿ ¼ š¼ µ šµ ¾ ˆ : E D œÿ ¼ Ÿ Á š Uµ 7. wa omar acharey `asothah eth-kal- eleh elay tashub w lo -shabah watere h bagodah achothah Yahudah. Jer3:7 I thought, After she has done all these things she will return to Me; but she did not return, and her treacherous sister Yahudah saw it. Hebrew Scriptures Interlinear page 20

21 7 καὶ εἶπα µετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάντα Πρός µε ἀνάστρεψον, καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν καὶ εἶδεν τὴν ἀσυνθεσίαν αὐτῆς ἡ ἀσύνθετος Ιουδα. 7 kai eipa meta to porneusai aut n tauta panta Pros me anastrepson, kai ouk anestrepsen; kai eiden t n asynthesian aut s h asynthetos Iouda. DAYN IK DIZZIXK DIZGLY OFZE JLZE DCEDI DCBA š ¹ ƒº ¼ ¹ š ¼ œÿ ¾ - J- µ ¹J š š ¾ œºœ ¹š J š -œ U ¹U µk¹ : ¹ - µb ˆ¹Uµ Uµ D œÿ ¼ E ¾A 8. wa ere kiy `al-kal- odoth asher ni aphah m shubah Yis ra El shilach tiha wa eten ethsepher k rithutheyah eleyah w lo yar ah bogedah Yahudah achothah watelek watizen gamhi. Jer3:8 And I saw that for all the adulteries of faithless Yisrael, I had sent her away and given her a writ of divorce, yet her treacherous sister Yahudah did not fear; but she went and was a harlot also. 8 καὶ εἶδον διότι περὶ πάντων ὧν κατελήµφθη ἐν οἷς ἐµοιχᾶτο ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ, καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν καὶ ἔδωκα αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ οὐκ ἐφοβήθη ἡ ἀσύνθετος Ιουδα καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπόρνευσεν καὶ αὐτή. 8 kai eidon dioti peri pant n h n katel mphth en hois emoichato h katoikia tou Isra l, kai exapesteila aut n kai ed ka autÿ biblion apostasiou eis tas cheiras aut s; kai ouk ephob th h asynthetos Iouda kai eporeuth kai eporneusen kai aut. SPGZE DZEPF LWN DIDE 9 ƒ -œ µ ¹Uµ š -œ µ ½ Uµ D œe ˆ ¾R¹ Š : -œ 9. w hayah miqol z nuthah watechenaph eth-ha arets watin aph eth-ha eben w eth-ha`ets. Jer3:9 Because of the lightness of her harlotry, she polluted the land and committed adultery with stones and trees. 9 καὶ ἐγένετο εἰς οὐθὲν ἡ πορνεία αὐτῆς, καὶ ἐµοίχευσεν τὸ ξύλον καὶ τὸν λίθον. 9 kai egeneto eis outhen h porneia aut s, kai emoicheusen to xylon kai ton lithon. DCEDI DCEBA 10 IK DAL-LKA E D œÿ ¼ Ÿ Á µ ƒ - ¾ œ ¾ˆ- A- µ : É - º š A- ¹ ¹J DÁ¹ - A 10. w gam-b kal-zo th lo -shabah elay bagodah achothah Yahudah b kal-libah kiy imb sheqer n um-yahúwah. Hebrew Scriptures Interlinear page 21

22 Jer3:10 Yet in spite of all this her treacherous sister Yahudah did not return to Me with all her heart, but rather in deception, declares DEDI. 10 καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπεστράφη πρός µε ἡ ἀσύνθετος Ιουδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῆς, ἀλλ ἐπὶ ψεύδει. 10 kai en pasin toutois ouk epestraph pros me h asynthetos Iouda ex hol s t s kardias aut s, allí epi pseudei. DCBAN DAYN DYTP DWCV DEDI 11 :DCEDI ¾A¹ š ¹ ƒº D µ ǹ µ É š ¾Iµ : E 11. wayo mer Yahúwah elay tsid qah naph shah m shubah Yis ra El mibogedah Yahudah. Jer3:11 And DEDI said to me, Faithless Yisrael has proved herself more righteous than treacherous Yahudah. 11 καὶ εἶπεν κύριος πρός µε Ἐδικαίωσεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἀσυνθέτου Ιουδα. 11 kai eipen kyrios pros me Edikai sen t n psych n autou Isra l apo t s asynthetou Iouda. DAEY DPETV JLD 12 CIQG-IK MKA IPT DAYN ƒe Ú šµ Ÿ K ¹š ƒçµ -œ œ š ¾ ƒ ¹ - ¹J Á µ Ṕ ¹Pµ - Ÿ É - º š ¹ ƒº : Ÿ šÿh ¾ É - º ¹ ¼ 12. halok w qara tha eth-had barim ha eleh tsaphonah w amar ta shubah m shubah Yis ra El n um-yahúwah lo - apil panay bakem kiy-chasid ani n um-yahúwah lo etor l `olam. Jer3:12 Go and proclaim these words toward the north and say, Return, faithless Yisrael, declares DEDI; I will not look upon you in anger. For I am gracious, declares DEDI; I will not be angry forever. 12 πορεύου καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους πρὸς βορρᾶν καὶ ἐρεῖς Ἐπιστράφητι πρός µε, ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ, λέγει κύριος, καὶ οὐ στηριῶ τὸ πρόσωπόν µου ἐφ ὑµᾶς ὅτι ἐλεήµων ἐγώ εἰµι, λέγει κύριος, καὶ οὐ µηνιῶ ὑµῖν εἰς τὸν αἰῶνα. 12 poreuou kai anagn thi tous logous toutous pros borran kai ereis Epistraph ti pros me, h katoikia tou Isra l, legei kyrios, kai ou st ri to pros pon mou ephí hymas; hoti ele m n eg eimi, legei kyrios, kai ou m ni hymin eis ton ai na. IXFTZE ZRYT DEDIA IK JPER IRC 13 ILEWAE OPRX UR-LK ZGZ MIXFL ¹š Fµ Uµ Uµ Ṕ ¹ µ ¾ ½ É µa ¹J ¾ ¼ ¹ Ç µ Hebrew Scriptures Interlinear page 22

23 ¹ Ÿ ƒe ¼ µš - J œµ µu ¹š Fµ ¹ µ šç-œ : É - º U µ - ¾ 13. ak d `i `awonek kiy bayahúwah Elohayik pasha`at wat phaz ri eth-d rakayik lazarim tachath kal-`ets ra`anan ub qoli lo -sh ma` tem n um-yahúwah. Jer3:13 Only acknowledge your iniquity, That you have transgressed against DEDI your El And have scattered your favors to the strangers under every green tree, And you have not obeyed My voice, declares DEDI. 13 πλὴν γνῶθι τὴν ἀδικίαν σου, ὅτι εἰς κύριον τὸν θεόν σου ἠσέβησας καὶ διέχεας τὰς ὁδούς σου εἰς ἀλλοτρίους ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, τῆς δὲ φωνῆς µου οὐχ ὑπήκουσας, λέγει κύριος. 13 pl n gn thi t n adikian sou, hoti eis kyrion ton theon sou seb sas kai diecheas tas hodous sou eis allotrious hypokat pantos xylou als dous, t s de ph n s mou ouch hyp kousas, legei kyrios. MKA IZLRA IK MIAAEY MIPA EAEY 14 DGTYNN MIPYE XIRN IZGWLE :OEIV ƒ ¹U µ Á ¹ ¾ ¹J É - º ¹ƒ ƒÿ ¹ ƒ EƒE ¹œ ƒ Ṕ ¹L¹ ¹ µ E š ¹ œ ¹U µ : ŸI¹ œ 14. shubu banim shobabim n um-yahúwah kiy anoki ba`al ti bakem w laqach ti eth kem echad me`ir ush nayim mimish pachah w hebe thi eth kem tsion. Jer3:14 Return, O faithless sons, declares DEDI; For I am a master to you, And I will take you one from a city and two from a family, And I will bring you to Zion. 14 ἐπιστράφητε, υἱοὶ ἀφεστηκότες, λέγει κύριος, διότι ἐγὼ κατακυριεύσω ὑµῶν καὶ λήµψοµαι ὑµᾶς ἕνα ἐκ πόλεως καὶ δύο ἐκ πατριᾶς καὶ εἰσάξω ὑµᾶς εἰς Σιων 14 epistraph te, huioi aphest kotes, legei kyrios, dioti eg katakyrieus hym n kai l mpsomai hymas hena ek pole s kai duo ek patrias kai eisax hymas eis Si n :LIKYDE DRC ERXE IALK MIRX MKL IZZPE 15 : J µ C œ E š ¹A¹ J ¹ ¾š ¹Uµœ Š 15. w nathati lakem ro`im k libi w ra`u eth kem de`ah w has keyl. Jer3:15 Then I will give you shepherds after My own heart, who will feed you on knowledge and understanding. 15 καὶ δώσω ὑµῖν ποιµένας κατὰ τὴν καρδίαν µου, καὶ ποιµανοῦσιν ὑµᾶς ποιµαίνοντες µετ ἐπιστήµης. 15 kai d s hymin poimenas kata t n kardian mou, kai poimanousin hymas poimainontes metí epist m s. DNDD MINIA MZIXTE EAXZ IK DIDE 16 DEDI-ZIXA CER :CER AL-LR Hebrew Scriptures Interlinear page 23

24 Ĺ ¹ ͵A š Á œ ¹š E EA š¹œ ¹J ˆŠ ¼ µ ¾ É -œ ¹š A Ÿš¼ Ÿ Eš ¾ - ¾ É - º : Ÿ ¾ E ¾ ¹ ¾ Ÿƒ-Eš J ˆ¹ ¾ ƒ - µ 16. w hayah kiy thir bu uph rithem ba arets bayamim hahemah n um-yahúwah lo -yo m ru `od aron b rith-yahúwah w lo ya`aleh `al-leb w lo yiz k ru-bo w lo yiph qodu w lo ye`aseh `od. Jer3:16 It shall be in those days when you are multiplied and increased in the land, declares DEDI, they will no longer say, The ark of the covenant of DEDI. And it will not come to mind, nor will they remember it, nor will they miss it, nor will it be made again. 16 καὶ ἔσται ἐὰν πληθυνθῆτε καὶ αὐξηθῆτε ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις, λέγει κύριος, οὐκ ἐροῦσιν ἔτι Κιβωτὸς διαθήκης ἁγίου Ισραηλ, οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ καρδίαν, οὐκ ὀνοµασθήσεται οὐδὲ ἐπισκεφθήσεται καὶ οὐ ποιηθήσεται ἔτι 16 kai estai ean pl thynth te kai aux th te epi t s g s en tais h merais ekeinais, legei kyrios, ouk erousin eti Kib tos diath k s hagiou Isra l, ouk anab setai epi kardian, ouk onomasth setai oude episkephth setai kai ou poi th setai eti; EEWPE ZRA 17 CER MLYEXIL DEDI MYL MIEBD-LK :RXD MAL ZEXXY EE ¹ É N¹J ¹µ Eš ¹ E š ¹ ¹ µ œ Á ˆ š¼ µ Ÿ E - ¾ ¹ Eš ¹ É ¹ ŸBµ - : š Á¹ œeš¹š 17. ba`eth hahi yiq r u liy rushalam kise Yahúwah w niq uu eleyah kal-hagoyim l shem Yahúwah liy rushalam w lo -yel ku `od acharey sh riruth libam hara`. Jer3:17 At that time they will call Yerushalam The Throne of DEDI, and all the nations will be gathered to it, to Yerushalam, for the name of DEDI; nor will they walk anymore after the stubbornness of their evil heart. 17 ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καλέσουσιν τὴν Ιερουσαληµ Θρόνος κυρίου, καὶ συναχθήσονται εἰς αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οὐ πορεύσονται ἔτι ὀπίσω τῶν ἐνθυµηµάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς. 17 en tais h merais ekeinais kai en tÿ kairÿ ekeinÿ kalesousin t n Ierousal m Thronos kyriou, kai synachth sontai eis aut n panta ta ethn kai ou poreusontai eti opis t n enthym mat n t s kardias aut n t s pon ras. ZIA-LR DCEDI-ZIA EKLI DNDD MINIA 18 IZLGPD OETV ECGI E ¾ƒ š ¹ œ A- µ E -œ ƒ E Ĺ ¹ ͵A ¹U µ ¹ š ¼ š - µ Ÿ š Ć µ Hebrew Scriptures Interlinear page 24

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 6 MKIDL@ DEDI DEV XY@ MIHTYNDE MIWGD DEVND Z@FE Deut6:1 :DZYXL DNY MIXAR MZ@ XY@ UX@A ZEYRL MKZ@ CNLL ¾½ É É¹ š ¼ ¹ŠṔ ¹Lµ ¹Rº µ ¹Lµ œ ¾ˆ :DÚ ¹š Ĺ ¹š ƒ¾ Uµ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (1st sidrah

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (1st sidrah Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah ah) Isa 1-5 DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR INIA MLYEXIE E - µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) Isa 1-5 INIA DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR MLYEXIE E -µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼ : E

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq.

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq. Sefer Hadassah (Esther) Chapter 4 EICBA-Z@ IKCXN RXWIE DYRP XY@-LK-Z@ RCI IKCXNE Est4:1 :DXNE DLECB DWRF WRFIE XIRD JEZA @VIE XT@E WY YALIE A-œ µ»c š µš ¹Iµ ā¼ µ š ¼ - J-œ µ µ»c š E : š E ¾ ˆ µ ˆ¹Iµ š

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th(

Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th( Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (23th( sidrah) 2Ki 1-3 :A@G@ ZEN IXG@ L@XYIA A@EN RYTIE 2Ki1:1 :ƒ µ œÿ š¼ µ š ¹ A ƒ Ÿ µ ¹Iµ 1. wayiph sha` Mo ab b Yis ra El acharey moth ach

Διαβάστε περισσότερα

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym.

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym. Sefer Yahuchanan (John) Chapter 12 IPID ZIAL R[hgI @d GQsD-BG IPTL MINI Z[[E John12:1 :MIZoD MRN XIRD X[@ XFRL M]WN ¹ ¹ œ ƒ µ º E Á µ Pµ - µ ¹ ¹ œ : ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Melachim (1 Kings)

Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrah) 1Ki 1-4 :EL MGI @LE MICBAA EDQKIE MINIA @A OWF CEC JLNDE 1Ki1:1 :Ÿ µ ¹ ¾ ¹ AµA E ºNµ µ ¹ ͵A Á ˆ ¹ Ć Lµ 1. w hamelek Dawid

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yahuchanan (John)

Sefer Yahuchanan (John) Sefer Yahuchanan (John) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrot) - John 1-3 MIDL@D Z@ DID XAfDE XAfD DID ZI[@Xd John1:1 :XAfD DID MIDL@E ¹ ¾ ½ œ š ƒćµ š ƒćµ œ ¹ š A :š ƒćµ ¹ ¾ 1. b re shiyth hayah

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians)

Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians) Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (41 ( 41th sidrot) - 1 Th 1-5, 1 2 Th 1-3 ZnDW-L@ Q]lZ]NIHE Q]PELQE Q]L]s 1Th1:1 CQG GI[oD R[hgI O]C@Ah A@D MIDL@d MIlWIP]LqxD :GI[oD

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Eyov (Job) Chapter 1

Sefer Eyov (Job) Chapter 1 Sefer Eyov (Job) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (32th sidrah) - Job 1-2 MZ @EDD YI@D DIDE ENY AEI@ UER-UX@A DID YI@ Job1:1 :RXN XQE MIDL@ @XIE XYIE Ú E µ ¹ Ÿ ƒÿi¹ E - š ƒ ¹ : š š ¹ ¾½ š ¹ š 1. ish hayah

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 139 :RCZE IPZXWG DEDI XENFN CECL GVPNL Ps139:1 : Uµ ¹ µu šµ ¼ É šÿ ˆ¹ ¹ µ Qµ µ 1. lam natseach l Dawid miz mor Yahúwah chaqar tani wateda`. Elohim s Omnipresence and Omniscience.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles)

Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles) Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (42h sidrah) 2Chr 1-8 DEDIE EZEKLN-LR CIEC-OA DNLY WFGZIE 2Chr1:1 :DLRNL EDLCBIE ENR EIDL@ É ŸœE µ -µ ¹ Ć- ƒ ¾ ¾ Fµ œ¹iµ : E ǵ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer (Qolassim) Colossians

Sefer (Qolassim) Colossians Sefer (Qolassim) Colossians Chapter 1 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Col1:1 :hpig@ Q]lZ]NIHE ¹ ¾ ½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ Ÿ ŸP :E ¹ ŸI¹œŸ ¹Š 1. Polos sh liycha Yahushùa hamashiyach bir tson Elohiym

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1

Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1 Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1 Z]VhTZ IA[]x-L@ GI[oD R[hgI GIL[ Q]XHs 1Pet1:1 :@IPIZIAh @IQ@ @lwc]sw @IHLe Q]HPs œÿ E œ ƒ ŸU- µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ Ÿš Š P : ¹œ ¹ƒE µ ͹ ŸPµ Šµ B ŸŠ Ṕ 1. Pet ros sh liyach

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

O][GP-Z@ CIL]D ACPIoRE ACPIoR-Z@ CIL]D MXE 4 :O]NL\-Z@ CIL]D O][GPE

O][GP-Z@ CIL]D ACPIoRE ACPIoR-Z@ CIL]D MXE 4 :O]NL\-Z@ CIL]D O][GPE Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 1 New Testament (B'rit hachadashah) (in downward order of each verse of its texts of the paleo-hebrew Phoenican, modern Hebrew at right, and its Hebrew color coded translitered

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Menachem (Mark) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5

Sefer Menachem (Mark) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5 Sefer Menachem (Mark) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5 :MIDL@D-Od GI[oD R[hgI ZX]\d ZnGx Mark1:1 : ¹ ¾½ - A µ ¹ ŵ µ º E œµšÿā A œµk¹ U 1. t chilath b sorath Yahushuà hamashiyach

Διαβάστε περισσότερα

:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth.

:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 5 hpl M]L[ DPhN@A hpwfvp IXG@ OKL Rom5:1 :GI[oD R[hgI hpipc@d MIDL@D-MR E Ÿ E ½ ƒ E µc ¹ š¼ µ :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µa ¹ ¾½ -¹ 1. laken acharey nits daq nu ba emunah shalom

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh hashlichim (Acts)

Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Chapter 11 Shavua Reading Schedule (27th sidrot) - Acts 11-15 DChDId X[@ MIG@DE MIGILyD hrn[le Acts11:1 :MIDL@D XAf-Z@ MI]eD-MB hldw-im E ¹A š ¼ ¹ µ ¹ ¹ Vµ E ¹Iµ : ¹ ¾½ šµƒç-œ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 77 :XENFN SQ@L OEZICI-LR GVPNL Ps77:1 :šÿ ˆ¹ Eœ ¹ -µ µ Qµ µ 1. (77:1 in Heb.) lam natseach `al-y dithun l Asaph miz mor. Comfort in Trouble from Recalling Elohim s Mighty

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians)

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Chapter 6 @n[ MKZ@ DXIDFP ]L MIXFRm hpgp@e 2Cor6:1 :WIXL DIDE MIDL@ CQG hldwz K œ š ¹ ˆµ Ÿ ¹š ˆ¾ J E µ ¼ µ : ¹š ¹ ¾½ E Aµ œ 1. wa anach nu k `oz riym lo naz hiyrah eth

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Chapter 1. Shavua (Weekly) Reading Schedule (46th(

Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Chapter 1. Shavua (Weekly) Reading Schedule (46th( Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Chapter 1 Shavua (Weekly) Reading Schedule (46th( sidrot) - Rev 1-7 MIDL@D ]L-OZP X[@ GI[oD R[hgI O]FG Rev1:1 RIC]D @hde DXDNd DIDI-X[@ Z@ EICAR-Z@ Z]@XDL :OPG]IL

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 63 XECD DF DXVAN MICBA UENG MEC@N @A DF-IN Isa63:1 :RIYEDL AX DWCVA XACN IP@ EGK AXA DRV EYEALA še ˆ š Á¹ ¹ A E ¼ Ÿ ½ Á ˆ- ¹ :µ ¹ Ÿ ƒµš ¹A š Aµ ¹ ¼ Ÿ ¾J ƒ¾š A ¾ Ÿ Eƒ ¹A

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Melachim (2 Kings)

Sefer Bet Melachim (2 Kings) Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 15 L@XYI JLN MRAXIL DPY RAYE MIXYR ZPYA 2Ki15:1 :DCEDI JLN DIVN@-OA DIXFR JLN š ā¹ ƒ š µƒ ¹š ā œµ ¹A : E µ ¼ - ƒ šµˆ¼ µ 1. bish nath `es rim washeba` shanah l Yarab

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33 Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18 Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33 JIPAE DZ@ OXD@-L@ DEDI XN@IE Num18:1 DZ@E YCWND OER-Z@ E@YZ JZ@ JIA@-ZIAE :MKZPDK OER-Z@

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 114pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D.

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. Το ταξίδι µου είσαι συ (Ντουέτο) Το ταξίδι µου είσαι συ Μοιάζουν οι λέξεις σου χορδές του ανέµου Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015

Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015 Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015 06:30 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΓΣΕ (ONCE) 07:55 Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΚΓΣΕ (FATHER OF THE BRIDE - 1950) 09:30 BEWITCHED VII ΕΠΕΙΣ.14 ΚΓΣΕ (MOTHER-IN-LAW OF THE YEAR) 10:00 BEWITCHED VII

Διαβάστε περισσότερα

which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith.

which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith. Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece to Rafina, Greece - Google Maps Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece 1. Head south on Antiploiarchou Panagioti Vlachakou/Artemisiou/Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα