Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο"

Transcript

1 Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άιιε κία ακκψδεο παξαιία, απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη θνζκνπνιίηηθεο ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, ζε απφζηαζε 17 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε κε νκπξέιεο, μαπιψζηξεο θαη ζαιάζζηα παηρλίδηα θαη ζπνξ. Αθφκε δηαζέηεη θέληξν θαηάδπζεο γηα λα εμεξεπλήζεηε ηνλ ππέξνρν βπζφ ηεο Εαθχλζνπ. Έρεη πάξεη ην φλνκά ηεο απφ ην κηθξφ θαη γξαθηθφ εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζηελ άθξε ηεο παξαιίαο, ζε έλα κηθξφ ιφθν. Γνθηκάζηε ηελ παξαδνζηαθή Εαθπλζηλή θνπδίλα ζηηο πνιιέο ηαβέξλεο πνπ ζα βξείηε ζηελ γχξσ πεξηνρή θαη απνιαχζηε ηελ παλέκνξθε θχζε. Άγηνο Νηθόιανο-Βνιίκεο Βξίζθεηαη ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ ζην ιηκάλη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ πεξηνρή Βνιίκεο. Μηθξή ήζπρε παξαιία κε βφηζαιν θαη βξαράθηα θαη κε πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο ζε θνληηλή απφζηαζε. Γηαζέηεη νινθάζαξα λεξά, ελψ ην ην κηθξφ λεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηέθεηαη ζαλ θχιαθαο απέλαληη ηεο. ηελ πεξηνρή αιιά θαη ζε θνληηλή απφζηαζε, ππάξρνπλ αξθεηά παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα φπνπ ζα γεπζείηε ππέξνρεο ηνπηθέο γεχζεηο. ην ιηκαλάθη δέλνπλ πνιιέο ςαξφβαξθεο γεγνλφο πνπ ζαο εμαζθαιίδεη ην φηη ζα θάηε θξέζθν ςάξη, θαζψο θαη αξθεηά θαξαβάθηα πνπ θάλνπλ πεξηεγήζεηο, επηζθέςεηο ή εκεξήζηεο εθδξνκέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ (Ναπάγην, Γαιάδηεο πειηέο θ.ά). Αλ δηαζέηεηε δηθφ ζαο ζθάθνο ην ιηκαλάθη είλαη ην ηδαληθφ κέξνο γηα λα αγθπξνβνιήζεηε. Αθφκε απφ εδψ ππάξρεη ferryboat, πνπ ζπλδέεη ηελ Εάθπλζν κε ηελ Κεθαιινληά. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κε κφλν κεηνλέθηεκα ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (πεξίπνπ 30 ρηιηφκεηξα), ελψ ζα βξείηε θαη αξθεηέο ζέζεηο

2 ζηάζκεπζεο. Άγηνο ώζηεο Παξαιία κε άκκν ζε κηθξή απφζηαζε (9 ρικ) απφ ην θέληξν ηνπ λεζηνχ. Απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ λα απνιαχζνπλ κία βφιηα κε ζθάθνο ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη φρη κφλν, αθνχ εδψ ζα έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα λνηθηάζεηε ζθάθνο θαη αλ είζηε ηπρεξνί λα δείηε απφ θνληά κηα ρειψλα Caretta Caretta. Δίλαη νξγαλσκέλε κε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο, ελψ ζην λεζάθη ηνπ Αγίνπ ψζηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαιία κε κηα κεγάιε μχιηλε γέθπξα ζα βξείηε έλα δεκνθηιέο θιακπ. Ζ παξαιία ηνπ Αγίνπ ψζηε είλαη απφ ηηο πην γξαθηθέο παξαιίεο ηεο Εαθχλζνπ. Αιηθαλάο Ακκψδεο παξαιία ζε ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο ησλ Αιπθψλ θαη 16 ρικ. (20 ιεπηά) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Γηαζέηεη θαζαξά λεξά, μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ γηα λα δηαζθεδάζεηε θαη λα πεξάζεηε ππέξνρα. ην θέληξν ηνπ Αιηθαλά ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ παξαιία ππάξρνπλ πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία

3 Αιπθέο Ζ παξαιία ησλ Αιπθψλ είλαη ακκψδεο θαη βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ζε απφζηαζε 22 ρικ. απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Οθείιεη ην φλνκά ηεο ζηηο αιπθέο πνπ ππάξρνπλ πίζσ απφ ηελ παξαιία. Απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα νηθνγέλεηεο αθνχ ηα λεξά ηεο είλαη ξερά, ηδηαίηεξα αγαπεηά ζηα κηθξά παηδηά. Μεγάιε ζε κέγεζνο, πξνζθέξεηαη γηα έληνλε δσή ζην θέληξν ηεο ή εξεκία ιίγν πην καθξπά απφ απηφ. Γεληθφηεξα κπνξεί θαη πξνζθέξεη ηα πάληα ζηνλ επηζθέπηε ηεο. Δίλαη νξγαλσκέλε θαη δηαζέηεη μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη αξθεηά κπαξ, εζηηαηφξηα θαη ηαβέξλεο. ην θέληξν ησλ Αιπθψλ πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο παξαιίαο ζα βξείηε δηάθνξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα φπσο επίζεο ζνχπεξ κάξθεη, εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο θ.α. ηελ παξαιία ησλ Αιπθψλ ζα πεξάζεηε επράξηζηα ηελ κέξα ζαο απνιακβάλνληαο ηνλ ππέξνρν ειιεληθφ ήιην αιιά θαη λα αζρνιεζείηε κε ηα ζαιάζζηα ζπνξ αλ είζηε ιάηξεηο ηνπ είδνπο. Αθφκε απφ εδψ κπνξείηε κε κηθξά πινηάξηα λα επηζθεπζείηε ηηο Μπιε πειηέο θαη ην Ναπάγην. Σν θιίκα ζηελ πεξηνρή είλαη επράξηζην θαη δξνζεξφ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηοζαιαζζηλέο αχξεο θαη ηα βνξηαδάθηα πνπ θπζνχλ θαηά κήθνο ησλ Αλαηνιηθψλ αθηψλ ηεο Εαθχλζνπ. Αλ επηιέμεηε ηηο Αιπθέο γηα ηελ δηακνλή ζαο ζα βξείηε αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαηαιπκάησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδψλ. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία. Ακνύδη Ζ παξαιία Ακνχδη απνηειεί ηελ θπζηθή ζπλέρεηα ησλ παξαιηψλ ησλ Αιπθψλ θαη Αιηθαλά. Ζ ακκψδεο παξαιία, ηα πεληαθάζαξα λεξά θαη ην φκνξθν πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηελ εγγχεζε γηαέλα μεθνχξαζην θαη απνιαπζηηθφ ζαιάζζην κπάλην. Τπάξρνπλ αξθεηέο ηαβέξλεο, θαθέ θαη θαηαιχκαηα γηα ηελ δηακνλή ζαο. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 19 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ.

4 Ακπνύια Βξίζθεηαη ζε απφζαζε 12 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζηνλ παξαιηαθφ δξφκναλάκεζα ζην Σζηιηβί θαη ηηο Αιπθέο. Δίλαη ακκψδεο κε κηθξέο πέηξεο ζην λεξφ, νξγαλσκέλε θαη δηαζέηεη μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία Αξγάζη Απφ ηηο πην γλσζηέο ακκψδεηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε (4ρικ. πεξίπνπ) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο επηζθέπηεο θαη αγαπεηφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, αθνχ κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάιε πνηθηιία δηαζθέδαζεο. ηελή ζε πιάηνο αιιά κεγάιε ζε κήθνο (1 ρικ.) είλαη ηδαληθή γηα νηθνγέλεηεο κε παηδηά. Θα βξείηε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο, ζαιάζζηα ζπνξ θαη πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαηδηαζθέδαζεο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο. ηνλ νηθηζκφ πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ παξαιία ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο δηακνλήο (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, δηακεξίζκαηα θιπ.), δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδψλ. Γέξαθαο Θεσξείηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ, κε κεγάιε ππέξνρε ακκνπδηά. Οπσο θαη ε παξαιία ηεο

5 Γάθλεο, αλήθεη θαη απηή ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ. Θαιάζζηα αζιήκαηα θαη κπαξάθηα ζηελ παξαιία είλαη απαγνξεπκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρειψλαο αιιά ζε θνληηλή απφζηαζε ζα βξείηε αξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Ζ απφζηαζε ηεο παξαιίαο ηνπ Γέξαθα απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 18 ρικ. θαη κπνξείηε λα έξζεηε εχθνια κε ην απηνθίλεηφ ζαο θαη λα βξείηε αξθεηέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Γάθλε Βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηνπ λεζηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, κέζα ζηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ. Δίλαη ακκψδεο κε ζαπκάζηα ζέα πξνο ηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη θαηαπιεθηηθά λεξά, κε ην λεζάθη Πεινχδν λα ζηέθεηε ζε θνληηλή απφζηαζε απέλεληί ηεο άγξππλνο θξνπξφο.. ηελ παξαιία δελ επηηξέπνληαη ηα ζαιάζζηα αζιήκαηα γηαηί είλαη πξνζηαηεπφκελνο ρψξνο γηα ηηο ρειψλεο Caretta Caretta, αθνχ εδψ γελλνχλ ηα απγά ηνπο, αιιά ζα βξείηε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο πξνο ελνηθίαζε. Οη ιίγεο ηαβέξλεο ιεηηνπξγνχλ κφλν ηελ εκέξα θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε νξηζκέλα ζεκεία είλαη απαγνξεπκέλε θπξίσο ην βξάδπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο ρειψλαο. Ζ πξφζβαζε ζηα ηειεπηαία 3 ρικ. είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ ρσκαηφδξνκνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα εκπνδίδεη ηελ κεγάιε πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ πνπ ζέινπλ λα ζαπκάζνπλ ηελ αζχγθξηηε νκνξθηά ηεο. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο δίπια απφ ηελ παξαιία ππάξρεη πάξθηλγθ. Γξνζηά Βξίζθεηαη θνληά ζηελ πεξηνρή ησλ Αιπθψλ θαη θαιχπηεηαη απφ κηθξφ ραιηθάθη. Σελ πξνηηκνχλαπηνί πνπ δελ ηνπο αξέζεη ε πνιπθνζκία θαη είλαη ιάηξεηο ηεο εξεκίαο θαη ηεο ραιάξσζεο αιιά δεηνχλ θαζαξά λεξά. Θα βξείηε ιίγεο ηαβέξλεο γηα ην θαγεηφ ή ηνλ θαθέ ζαο.

6 Ιόλην Απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο Μπαλάλα θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ.Ακκψδεο κε θαζαξά ξερά λεξά, ηδαληθή γηα έλα απνιαπζηηθφ ζαιάζζην κπάλην. ηελ παξαιία ζα βξείηε θαη ηα απαξαίηεηα θαηαζηήκαηα γηα ηηο βαζηθέο ζαο αλάγθεο. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 17 ρηιηφκεηξα. Καιακάθη Απνηειεί ηελ θπζηθή ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο ηνπ Λαγαλά, φπνπ θαη εδψ γελλά ηα απγά ηεο ε ρειψλα Caretta Caretta. Ζ παξαιία φπσο θαη ν νηθηζκφο δελ αθνινπζνχλ ηνλ έληνλν ξπζκφ θαη ηελ θνζκνπνιίηηθε δσή ηνπ Λαγαλά αιιά απεπζχλνληαηη ζε απηνχο πνπ δεηνχλ ιίγν πην ήζπρε θαη μεθνχξαζηε επηινγή. Ζ παξαιία ηνπ Καιακαθίνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 8 ρικ. απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ θαη δηαζέηεη αξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ηα νπνία θιείλνπλ κε ηελ δχζε ηνπ ειίνπ (ζε νξηζκέλα ζεκεία) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρειψλαο. ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ιεηηνπξγνχλ πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε κεγάιε πνηθηιία. Δίλαη κεγάιε παξαιία, ακκψδεο, κε εχθνιε πξφζβαζε θαη αξθεηέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Κακίληα Ζ παξαιία Κακίληα είλαη ακκψδεο, ήζπρε κε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ πεξηνρή Αξγάζη θαη Βαζηιηθφ θαη απνηειεί ηελ επηινγή ησλ παξαζεξηζηψλ πνπ αλαδεηνχλ ην ήξεκν πεξηβάιινλ καθξπά απφ ηελ πνιπθνζκία.

7 Κξπνλέξη Παξαιία κε βφηζαιν, βξάρηα θαη ειάρηζηε ακκνπδηά. Απνηειεί ηελ πξνηίκεζε ησλ ληφπησλ, θπξίσο ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο (1 ρηιηφκεηξν) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ νπνία κπνξεί λα πάεη θάπνηνο αθφκε θαη κε ηα πφδηα. Αλ πάιη επηιέμεηε ην απηνθίλεην ζα βξείηε ρψξν ζηάζκεπζεο.ε γεηηνληθή απφζηαζε ζα βξείηε γήπεδν ηέληο, παηδηθή ραξά θαη κεξηθά καγαδηά γηα ηα απαξαίηεηα. Λίκλε Κεξηνύ Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κεξί θαη έρεη πάξεη ηελ νλνκαζία ηεο απφ ηελ ιίκλε πνπ ππήξρε εθεί ε νπνία ηψξα έρεη απνμεξαλζεί. Ζ παξαιία Λίκλε Κεξηνχ είλαη κηθξή κε βφηζαιν θαη πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Αθφκε ππάξρεη ζρνιή θαηαδχζεσλ θαη επηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσο κηθξψλ ζθαθψλ πνπ κπνξείηε λα ελνηθηάζεηε γηα λα θάλεηε ηελ ζαιάζζηα βφιηα ζαο ζηηο ζπειηέο ηεο Λίκλεο Κεξηνχ θαη απέλαληη ζην ππέξνρν Μαξαζνλήζη.Μπνξείηε αθφκε λα επηζθεπζείηε ηηο Γαιάδηεο ζπειηέο, ην Μαξαζνλήζη, κηθξέο απφκαθξεο παξαιίεο θαηηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά κε κηθξά θατθηα πνπ θάλνπλ πεξηεγήζεηο θαη ζα βξείηε ζην ηέινο ηεο παξαιίαο ζην κηθξφ ιηκαλάθη. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη 21 ρικ. Μαθξύο Γηαιόο Ήζπρε κηθξή παξαιία κε βφηζαιν θαζαξά λεξά ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ. Σα λεξά είλαη βαζηά θαη δελ επλννχλ ηηο νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά, αιιά είλαη ηδαληθή γηα απηνχο πνπ πξνηηκνχλ ηελ εζπρία ην άγξην θπζηθφ ηνπίν.γηαζέηεη μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο θαζψο θαη θαη θαη

8 ιίγεο ηαβέξλεο κε παξαδνζηαθά πηάηα. Μηθξέο ζπειηέο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ νξκή ησλ θπκάησλ πάλσ ζηα ςειά βξάρηα, δίλνπληελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο γηα εμεξεπλήζεηο ή κνλαδηθέο θαηαδχζεηο. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κέζσ ηνπ ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ, κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ λα είλαη πεξίπνπ 25 ρηιηφκεηξα. Μαξαζία Σν κηθξφ κέγεζνο, ηα βνηζαιάθηα, ηα θαζαξά λεξά θαη ε εζπρία, ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξαιία Μαξαζία πνπ βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηεο Εαθχλζνπ, θνληά ζην Κεξί. Δδψ δελ ζα βξείηε πνηέ πνιχ θφζκν, φπσο επίζεο δελ ζα βξείηε θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο γη' απηφ πξέπεη λα πξνκεζεπηείηε ηα απαξαίηεηα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα έρεηε καδί ζαο. Θα βξείηε φκσο ιίγεο μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη 23 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα θαη ε πξφζβαζε ζρεηηθά εχθνιε, κε ην ηειεπηαίν κηθξφ θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο 200 πεξίπνπ κέηξσλ, λα πξέπεη ην δηαλχζεηε κε ηα πφδηα. Μαπξάηδη Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ θνληά ζηελ παξαιία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζζπρε, ακκψδεοκε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ.ηδαληθή γηα παηδηά αιιά θαη γεληθφηεξα γηα φπνηνλ ζέιεη λα ραξεί ηελ άκκν θαη ηελ ζάιαζζα ρσξίο πνιχ θφζκν θαη θαζαξία.

9 Μαξαζνλήζη Μνλαδηθφο θάηνηθνο ηνπ κηθξνχ λεζηνχ ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά είλαη ε ζαιάζζηα ρειψλα Caretta Caretta, ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ έξρεηαη λα γελλήζεη ηα απγά ηεο. Δθπιεθηηθφο ηφπνο κε κία παλέκνξθε ακκψδε παξαιία πνπ εηζρσξεί ζαλ γιψζζα κέζα ζηε ζάιαζζα θαη κία κε βφηζαιν, ζηηο νπνίεο ην ζαιάζζην κπάλην είλαη πξαγκαηηθή απφιαπζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πάηε ζην Μαξαζνλήζη είλαη λα πξνκεζεπηείηε ηα απαξαίηεηα γηαηί ζην λεζάθη δελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο κηιίνπ απφ ην λεζί ηεο Εαθχλζνπ θαη κπνξείηε λα ην επηζθεπζείηε κε κηθξά πινηάξηα πνπ ζα πάξεηε απφ ηνλ ιαγαλά ή απφ ηε παξαιία Κεξηνχ. Τπάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα έξζεηε κε κηθξφ ζθάθνο πνπ κπνξείηε λα λνηθηάζεηε επίζεο απφ ηνλ Λαγαλά ή ηε παξαιία Κεξηνχ ψζηε λα έρεηε ηελ πξφζζεηε επθνιία λα απνθαζίζεηε κφλνη ζαο γηα ηνλ ρξφλν επίζθεςεο. Διαηφδελδξα, πξάζηλεο βειαληδηέο, πεχθα θαη πνιχ κάξαζνο απφ φπνπ πξνήιζε ην φλνκαηνπ λεζηνχ,θαζψο θαη δχν κηθξέο ζαιάζζηεο ζπειηέο ζηνιίδνπλ ην Μαξαζνλήζη, έλαλ πξννξηζκφ πνπ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα έρεηε ζην πξφγξακκά ζαο θαηά ηελ επίζθεςή ζαο ζηελ Εάθπλζν. Μπαλάλα Δίλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ θαη κία απφ ηηο πνιιέο θαη φκνξθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ. Ζ ρεξζφλεζνο ηνπ Βαζηιηθνχ θεκίδεηαη γηα ηελ θπζηθή ηεο νκνξθηά θαη ην πνιχ πξάζηλν.σα πεληαθάζαξα λεξά ηεο παξαιίαο θαη ε κνλαδηθή ακκνπδηά εγγπψληαη γηα ηελ δηαζθέδαζή ζαοθαη ην επράξηζην κπάλην ζαο.ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε. Τπάξρνπλ ηαθηηθά δξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ παξαιία κε ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (απφζηαζε πεξίπνπ 15 ρικ.).

10 Μπνύθα Μηθξή παξαιία κε άκκν, ε νπνία δηαζέηεη ξερά θαζαξά λεξά, νκπξέιεο, μαπιψζηξεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ. Δίλαη ήζπρε ρσξίο πνιχ θφζκν θαη απνηειεί ηελ ιχζε απηψλ πνπ πξνηηκνχλ ηελ εξεκία γηα λα απνιαχζνπλ ην κπάλην θαη ηελ ειηνζεξαπεία ηνπο.βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (πεξίπνπ 8 ρικ), δίπια απφ ηελπαξαιία ηνπ Σζηιηβί, απφ ηελ νπνία ρσξίδεηαη κε έλα κηθξφ ιφθν.ε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηελ παξαιία ππάξρνπλ εξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία. Ναπάγην Καηαπιεθηηθή παξαιία κε άκκν ζην βνξεηνδπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ. Απφ ηηο παξαιίεο θαη ηα κέξε ηεο Εαθχλζνπ πνπ δελ πξέπεη λα ράζεηε κε ηίπνηα.δίλαη απφ ηηο πην δηάζεκεο παξαιίεο ηεο Διιάδαο θαη απφ ηηο πην πνιπθσηνγξαθεκέλεο παξαιίεο ζηνλ θφζκν.οθείιεη ην φλνκά ηεο φπσο επίζεο θαη ηελ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηε θήκε ηεο, ζην λαπάγην ηνπ 1982 ελφο πινίνπ πνπ κεηέθεξε ιαζξαία ηζηγάξα θαη χζηεξα απφ ηελ θαηαδίσμε ηνπ ιηκεληθνχ, λαπάγεζε ζηα λεξά ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ "βνήζεηα" ησλ θπκάησλ κεηαθέξζεθε ζηελ ακκνπδηά, φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα, πξνζδίδνληαο ηελ δηθή ηνπ ηδηαίηεξε πηλειηά ζην καγεπηηθφ ηνπίν. Γηα λα θνιπκπήζεηε ζηα κνλαδηθά λεξά ηεο ζα πάηε κφλν κε δηθφ ζαο ή κηθξά πινηάξηα πνπ κπνξείηε λα πάξεηε απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Εαθχλζνπ (πφιε ηεο Εαθχλζνπ,Αιπθέο, Αγην Νηθφιαν Βνιηκψλ, Πφξην Βξψκε θ.ά.)οδηθά κπνξείηε λα θηάζεηε κέρξη ηελ πιαηθφξκα πνπ ππάξρεη ςειά ζηα βξάρηα, κε ηελ κνλαδηθή ζέα ηεο παξαιίαο, θνληά ζην ρσξηφ Αλαθσλήηξηα.ήκα θαηαηεζέλ ηεο Εαθχλζνπ. ίγνπξα ε δηαζεκφηεξε παξαιία ηεο Διιάδαο θαη ε πην εληππσζηαθή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ θσηνγξαθία ηεο έρεη θάλεη ην γχξν ηνπ θφζκνπ θαη πεξηιακβάλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο πνπ δείρλνπλ ηε ρψξα καο. Μαδί κε ηελ ρειψλα Caretta Caretta απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο δηαθεκηζηέο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ λεζηνχ ηεο Εαθχλζνπ, ζε φιν ηνλ θφζκν θαη θαηαηάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο πην πνιπθσηνγξαθεκέλεο παξαιίεο. Βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ λεζηνχ. Ζ παιηά ηεο νλνκαζία ήηαλ Αγηνο

11 Γεψξγηνο. Σν ζεκεξηλφ ηεο φλνκα Ναπάγην ην νθείιεη ζε έλα πξαγκαηηθφ Ναπάγην πνπ ζπλέβε ην Σν εκπνξηθφ πινίν Παλαγηψηεο κεηέθεξε ιαζξαία ηζηγάξα απφ ηελ Σνπξθία ζε δηεζλή χδαηα. Λφγσ άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ραιαζκέλεο κεραλήο ην πινίν έπεζε ζηα βξάρηα θαη μεβξάζηεθε ζηελ παξαιία φπνπ παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα. Απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ (φρη άδηθα) θαη ζα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ δείηε απφ θνληά απηή ηελ εμαηξεηηθή εηθφλα. ηε κλήκε ησλ ληφπησλ ππάξρεη αθφκε ε ζέα κε ηηο ρηιηάδεο θνχηεο ηζηγάξσλ λα επηπιένπλ ζην λεξφ θαη αλάκεζά ηνπο νη λαπηηθνί, κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ λα πξνζπαζνχλ θνιπκπψληαο λα μεθχγνπλ απφ ηελ αθηνθπιαθή. Οη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ έξρνληαη λα ζαπκάζνπλ ην ππέξνρν ηνπίν θαη λα θνιπκπήζνπλ ζηα θξπζηάιιηλα λεξά ηεο.τπάξρνπλ 2 ηξφπνη λα δείηε θαη λα επηζθεθηείηε ηελ παλέκνξθε απηή παξαιία:πωο ζα πάηε (κε ζθάθνο) Με κηθξέο βαξθνχιεο θαξαβάθηα θαΐθηα θαη ηαρχπινα, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην Ναπάγην απφ πνιιά ζεκεία. Απφ ην ιηκάλη ηεο Εαθχλζνπ, απφ ηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη απφ ηηο Αιπθέο γίλνληαη θξνπαδηέξεο πνπ θάλνπλ ην γχξν ηνπ λεζηνχ. Απφ ηνλ Αγην Νηθφιαν Βνιηκψλ θαη απφ ην Αθξσηήξη θηλάξη, ην βνξεηφηεξν ζεκείν ηνπ λεζηνχ, έρεη πνιχ ηαθηηθά δξνκνιφγηα γηα ην Ναπάγην θαη ηηο Γαιάδηεο πειηέο θαη είλαη αξθεηά πην θνληά απφ ηα ππφινηπα κέξε. Ζ πην θνληηλή πξφζβαζε φκσο είλαη απφ ην Πφξην Βξψκε (πεξίπνπ 20 ιεπηά). Οιεο απηέο νη εθδξνκέο ζε αθήλνπλ γηα θνιχκπη ζηε δηάζεκε παξαιία θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηνχλ κε επίζθεςε θαη ζηηο Γαιάδηεο πειηέο. Πωο λα ηελ δείηε (νδηθψο) Οδηθψο πεξίπνπ 30 ρικ. βνξεηνδπηηθά απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ πεγαίλνληαο πξνο Βνιίκεοθνληά ζην ρσξηφ Αλαθσλήηξηα ζηε Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ ησλ Κξεκλψλ πνιχ εχθνια, αθνινπζψληαο ηηο ηακπέιεο,κπνξείηε λα βξεζείηε ζην κπαιθφλη - εμέδξα πνπ θπξηνιεθηηθά θξέκεηαη ζην θελφ απφ φπνπ ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζαπκάζεηε θαη λα θσηνγξαθήζεηε ηε καγεπηηθή παξαιία απφ ςειά. Ζ άγξηα νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ πξαγκαηηθά θφβεη ηελ αλάζα. Σα παλχςεια ιεπθά βξάρηα θαη ηα γαιάδηα θξπζηάιιηλα λεξά ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ ζέακα. Σα θαξαβάθηα θαη νη άλζξσπνη πνπ θνιπκπνχλ θαίλνληαη ζαλ λα αησξνχληαη θαζψο ην γαιάδην ησλ λεξψλ θαη ην ςηιφ άζπξν βνηζαιάθη δεκηνπξγνχλ απηήλ ηε ςεπδαίζζεζε. Παξφιν πνπ ην ζθνπξηαζκέλν θαη λαπαγηζκέλν θαξάβη δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ έλα άζρεκν ζέακα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη δέζεη αξκνληθά κε ην πεξηβάιινλ θαη θάλεη έλαλ απίζηεπην ζπλδπαζκφ.

12 Ξύγθηα Μηθξή, γξαθηθή παξαιία κε βφηζαιν, ζηελ πεξηνρή Βνιίκεο κε κνλαδηθά λεξά πνπ πεξηέρνπλ ζεηάθη ζε κεγάιε αλαινγία θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά. Σν ζεηάθη πξνέξρεηαη απφ ηα λεξά γεηηνληθήο ζπειηάο θαη φπσο πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα δεκηνπξγνχλ ιεπθά θνκκάηηα (θαίλνληαη ζαλ ιίπε), απ' φπνπ έρεη πάξεη θαη ηελ νλνκαζία ηεο ε παξαιία.θεσξείηαη ηδαληθή γηα φζνπο έρνπλ πφλνπο ζηα πφδηα θαη αξζξίηηδεο, αθφκε φηη βνεζά ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπηηαξίηηδαο.ηελ παξαιία δελ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα αιιά ζε θνληηλή απφζηαζε ζα βξείηε αξθεηέοηαβέξλεο. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ λα είλαη πεξίπνπ 23 ρηιηφκεηξα, ελψ ζα βξείηε θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. Πόξην Βξώκε Ακκψδεο παξαιία ζην βνξεηνδπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ, θνληά ζην ρσξηφ Μαξηέο θαη Αλαθσλήηξηα. Γηαζέηεη βαζηά θαη θξπζηάιιηλα κε λεξά ελψ ε παξαιία θαιχπηεηαη απφ ιεπθή άκκν. Γελ είλαη νξγαλσκέλε θαη δελ έρεη θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, γη' απηφ πξέπεη λα πάξεηε ηα απαξαίηεηα καδί ζαο. Σα κεγάια βξάρηα πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηεο δίλνπλ κηα μερσξηζηή νκνξθηά ζην ηνπίν πνπ ζίγνπξα ζα ζαο εληππσζηάζεη.ηελ παξαιία Πφξην Βξψκε έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα λνηθηάζεηε βάξθεο ή ζαιάζζηα πνδήιαηα ή θαη αθφκε λα επηβηβαζηείηε ζ' έλα απφ ηα θαξαβάθηα πνπ εθηεινχλ βφιηεο ζην Ναπάγην θαη ηηογαιάδηεοπειηέο.ζ πξφζβαζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε, κε ηελ απφζηαζε πνπ ηελ ρσξίδεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ λα είλαη πεξίπνπ 22 ρηιηφκεηξα.

13 Πόξην Ζόξν Ζ παξαιία ηνπ Πφξην Εφξν βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηεο Εαθχλζνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ. Δίλαη ήζπρε, ακκψδεο κε ην πξάζηλν λα θηάλεη ζρεδφλ κέρξη ηε ζάιαζζα. Τπάξρνπλ μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ.οη δχν βξάρνη κέζα ζηε ζάιαζζα, ζην άθξν ηεο παξαιίαο, καδί κε ην φκνξθν ηνπίν, είλαη κεξηθάαπφ ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ.ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη 15 ρηιηφκεηξα ηελ ρσξίδνπλ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Πόξην Κνύθια Ηδαληθή επηινγή γηα ηελ φκνξθε ακκνπδηά ηεο, ηελ θπζηθή νκνξθηά ηεο, ηελ πνιχ θαιή ζέα θαη ην καγεπηηθφ ειηνβαζίιεκα. ηελ παξαιία ηνπ Πφξην Κνχθια ζα βξείηε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο, κπαξ θαη ηαβέξλεο κεπαξαδνζηαθά εδέζκαηα. Βξίζθεηαη ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά ζε απφζηαζε 10 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Πόξην Ληκληώλαο Βξίζθεηαη ζην δπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ, θνληά ζην ρσξηφ Αγηνο Λέσλ, ζε απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζε έλα παλέκνξθν πεξηβάιινλ κε θξπζηάιιηλα λεξά.οη κεγάιεο πέηξεο θπξηαξρνχλ ζην ηνπίν ηεο παξαιίαο, ζηνλ κηθξφ θπζηθφ θφιπν πνπ απνηεινχλέλα ζχλνιν

14 βνπλνχ θαη ζάιαζζαο, πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ.ζ πξφζβαζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε κε δηθφ ζαο κεηαθνξηθφ κέζνλ, ελψ ζα βξείηε θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. Πόξην Ρόμα Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Αγηνο Λέσλ, ζην δπηηθφ κέξνο ηεο Εαθχλζνπ. Φηινμελείηαη ζε έλα κηθξφ θφιπν κε πεληαθάζαξα λεξά, ηδαληθφ κέξνο γηα απηνχο πνπ αγαπνχλ ηελ εζπρία θαη εξεκία.γη' απηνχο πνπ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζθάθνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αγθπξνβνιήζνπλ θαη λαραξνχληελ ππέξνρε ζάιαζζα.ζ πξφζβαζε δελ είλαη πνιχ εχθνιε θαη ζην ηέινο ζα ρξεηαζηεί λα θαηέβεηε κεξηθά ζθαινπάηηα γηα λα θηάζεηε σο ηελ παξαιία. Πόξην Ρώκα Ο Εαθπλζηλφο Αιέμαλδξνο Ρψκαο πνπ δνχζε θνληά ζηελ παξαιία, "ράξηζε" ην φλνκά ηνπ ζηελ φκνξθε απηή γξαθηθή, ακκψδε παξαιία. Τπάξρνπλ μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα κε παξαδνζηαθά θαη ζαιαζζηλά πηάηα. Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ ζε απφζηαζε 17 ρηιηνκέηξσλ κε εχθνιε πξφζβαζε.αλ δηαζέηεηε δηθφο ζαο ζθάθνο κπνξείηε λα επηζθεπζείηε ην Πφξην Ρψκα θαη λα "δέζεηε" ζην ιηκαλάθη ζην άθξν ηεο παξαιίαο.

15 εθάληα Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, Μέζα ζηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ. Σα πεξηζζφηεξα απγά (ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50%) πνπ γελλνχλ νη ρειψλεο Caretta - Caretta, γελληνχληαη ζε απηή ηελ κηθξή παξαιία. Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σνηνθίαο ησλ ρειψλσλ, γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, νξηζκέλα ζεκεία ηεο ή θαη άιιεο θνξέο νιφθιεξε ε παξαιία παξακέλεη θιεηζηή γηα ηνπο επηζθέπηεο.δδψ ηα ζαιάζζηα αζιήκαηα δελ επηηξέπνληαη, ην πξάζηλν θηάλεη κέρξη ηε ζάιαζζα θαη ηα λεξά ηεο είλαη εμαηξεηηθά. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη ε απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 18 ρηιηφκεηξα. Σζηιηβί Μεγάιε ακκψδεο παξαιία κε ξερά θαζαξά λεξά, ηδαληθή θαη αζθαιήο γηα ηα παηδηά, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά κία απφ ηηο θαιχηεξεο επηινγέο γηα νηθνγέλεηεο. ηελ ππέξνρε ακκνπδηά ηεο ζα βξείηε κπαξάθηα, εζηηαηφξηα θαη επηρεηξήζεηο ζαιαζζίσλ ζπνξ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ζπλερή αλάπηπμή ηεο θαη ηελ αλαγλψξηζή ηεο ζε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηνπ λεζηνχ.αθφκε ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ παξαιία, ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ιεηηνπξγνχλ πνιιάθαηαζηήκαηα, ζνχπεξ κάξθεη θαη εζηηαηφξηα. Ζ πξφζβαζε είλαη πνιχ εχθνιε απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Εαθχλζνπ, ελψ ε απφζηαζε απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη πεξίπνπ 6 ρηιηφκεηξα. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία.

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα