Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο"

Transcript

1 Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άιιε κία ακκψδεο παξαιία, απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη θνζκνπνιίηηθεο ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, ζε απφζηαζε 17 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε κε νκπξέιεο, μαπιψζηξεο θαη ζαιάζζηα παηρλίδηα θαη ζπνξ. Αθφκε δηαζέηεη θέληξν θαηάδπζεο γηα λα εμεξεπλήζεηε ηνλ ππέξνρν βπζφ ηεο Εαθχλζνπ. Έρεη πάξεη ην φλνκά ηεο απφ ην κηθξφ θαη γξαθηθφ εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζηελ άθξε ηεο παξαιίαο, ζε έλα κηθξφ ιφθν. Γνθηκάζηε ηελ παξαδνζηαθή Εαθπλζηλή θνπδίλα ζηηο πνιιέο ηαβέξλεο πνπ ζα βξείηε ζηελ γχξσ πεξηνρή θαη απνιαχζηε ηελ παλέκνξθε θχζε. Άγηνο Νηθόιανο-Βνιίκεο Βξίζθεηαη ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ ζην ιηκάλη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ πεξηνρή Βνιίκεο. Μηθξή ήζπρε παξαιία κε βφηζαιν θαη βξαράθηα θαη κε πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο ζε θνληηλή απφζηαζε. Γηαζέηεη νινθάζαξα λεξά, ελψ ην ην κηθξφ λεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηέθεηαη ζαλ θχιαθαο απέλαληη ηεο. ηελ πεξηνρή αιιά θαη ζε θνληηλή απφζηαζε, ππάξρνπλ αξθεηά παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα φπνπ ζα γεπζείηε ππέξνρεο ηνπηθέο γεχζεηο. ην ιηκαλάθη δέλνπλ πνιιέο ςαξφβαξθεο γεγνλφο πνπ ζαο εμαζθαιίδεη ην φηη ζα θάηε θξέζθν ςάξη, θαζψο θαη αξθεηά θαξαβάθηα πνπ θάλνπλ πεξηεγήζεηο, επηζθέςεηο ή εκεξήζηεο εθδξνκέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ (Ναπάγην, Γαιάδηεο πειηέο θ.ά). Αλ δηαζέηεηε δηθφ ζαο ζθάθνο ην ιηκαλάθη είλαη ην ηδαληθφ κέξνο γηα λα αγθπξνβνιήζεηε. Αθφκε απφ εδψ ππάξρεη ferryboat, πνπ ζπλδέεη ηελ Εάθπλζν κε ηελ Κεθαιινληά. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κε κφλν κεηνλέθηεκα ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (πεξίπνπ 30 ρηιηφκεηξα), ελψ ζα βξείηε θαη αξθεηέο ζέζεηο

2 ζηάζκεπζεο. Άγηνο ώζηεο Παξαιία κε άκκν ζε κηθξή απφζηαζε (9 ρικ) απφ ην θέληξν ηνπ λεζηνχ. Απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ λα απνιαχζνπλ κία βφιηα κε ζθάθνο ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη φρη κφλν, αθνχ εδψ ζα έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα λνηθηάζεηε ζθάθνο θαη αλ είζηε ηπρεξνί λα δείηε απφ θνληά κηα ρειψλα Caretta Caretta. Δίλαη νξγαλσκέλε κε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο, ελψ ζην λεζάθη ηνπ Αγίνπ ψζηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαιία κε κηα κεγάιε μχιηλε γέθπξα ζα βξείηε έλα δεκνθηιέο θιακπ. Ζ παξαιία ηνπ Αγίνπ ψζηε είλαη απφ ηηο πην γξαθηθέο παξαιίεο ηεο Εαθχλζνπ. Αιηθαλάο Ακκψδεο παξαιία ζε ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο ησλ Αιπθψλ θαη 16 ρικ. (20 ιεπηά) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Γηαζέηεη θαζαξά λεξά, μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ γηα λα δηαζθεδάζεηε θαη λα πεξάζεηε ππέξνρα. ην θέληξν ηνπ Αιηθαλά ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ παξαιία ππάξρνπλ πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία

3 Αιπθέο Ζ παξαιία ησλ Αιπθψλ είλαη ακκψδεο θαη βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ζε απφζηαζε 22 ρικ. απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Οθείιεη ην φλνκά ηεο ζηηο αιπθέο πνπ ππάξρνπλ πίζσ απφ ηελ παξαιία. Απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα νηθνγέλεηεο αθνχ ηα λεξά ηεο είλαη ξερά, ηδηαίηεξα αγαπεηά ζηα κηθξά παηδηά. Μεγάιε ζε κέγεζνο, πξνζθέξεηαη γηα έληνλε δσή ζην θέληξν ηεο ή εξεκία ιίγν πην καθξπά απφ απηφ. Γεληθφηεξα κπνξεί θαη πξνζθέξεη ηα πάληα ζηνλ επηζθέπηε ηεο. Δίλαη νξγαλσκέλε θαη δηαζέηεη μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη αξθεηά κπαξ, εζηηαηφξηα θαη ηαβέξλεο. ην θέληξν ησλ Αιπθψλ πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο παξαιίαο ζα βξείηε δηάθνξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα φπσο επίζεο ζνχπεξ κάξθεη, εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο θ.α. ηελ παξαιία ησλ Αιπθψλ ζα πεξάζεηε επράξηζηα ηελ κέξα ζαο απνιακβάλνληαο ηνλ ππέξνρν ειιεληθφ ήιην αιιά θαη λα αζρνιεζείηε κε ηα ζαιάζζηα ζπνξ αλ είζηε ιάηξεηο ηνπ είδνπο. Αθφκε απφ εδψ κπνξείηε κε κηθξά πινηάξηα λα επηζθεπζείηε ηηο Μπιε πειηέο θαη ην Ναπάγην. Σν θιίκα ζηελ πεξηνρή είλαη επράξηζην θαη δξνζεξφ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηοζαιαζζηλέο αχξεο θαη ηα βνξηαδάθηα πνπ θπζνχλ θαηά κήθνο ησλ Αλαηνιηθψλ αθηψλ ηεο Εαθχλζνπ. Αλ επηιέμεηε ηηο Αιπθέο γηα ηελ δηακνλή ζαο ζα βξείηε αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαηαιπκάησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδψλ. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία. Ακνύδη Ζ παξαιία Ακνχδη απνηειεί ηελ θπζηθή ζπλέρεηα ησλ παξαιηψλ ησλ Αιπθψλ θαη Αιηθαλά. Ζ ακκψδεο παξαιία, ηα πεληαθάζαξα λεξά θαη ην φκνξθν πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηελ εγγχεζε γηαέλα μεθνχξαζην θαη απνιαπζηηθφ ζαιάζζην κπάλην. Τπάξρνπλ αξθεηέο ηαβέξλεο, θαθέ θαη θαηαιχκαηα γηα ηελ δηακνλή ζαο. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 19 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ.

4 Ακπνύια Βξίζθεηαη ζε απφζαζε 12 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζηνλ παξαιηαθφ δξφκναλάκεζα ζην Σζηιηβί θαη ηηο Αιπθέο. Δίλαη ακκψδεο κε κηθξέο πέηξεο ζην λεξφ, νξγαλσκέλε θαη δηαζέηεη μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία Αξγάζη Απφ ηηο πην γλσζηέο ακκψδεηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε (4ρικ. πεξίπνπ) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο επηζθέπηεο θαη αγαπεηφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, αθνχ κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάιε πνηθηιία δηαζθέδαζεο. ηελή ζε πιάηνο αιιά κεγάιε ζε κήθνο (1 ρικ.) είλαη ηδαληθή γηα νηθνγέλεηεο κε παηδηά. Θα βξείηε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο, ζαιάζζηα ζπνξ θαη πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαηδηαζθέδαζεο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο. ηνλ νηθηζκφ πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ παξαιία ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο δηακνλήο (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, δηακεξίζκαηα θιπ.), δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδψλ. Γέξαθαο Θεσξείηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ, κε κεγάιε ππέξνρε ακκνπδηά. Οπσο θαη ε παξαιία ηεο

5 Γάθλεο, αλήθεη θαη απηή ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ. Θαιάζζηα αζιήκαηα θαη κπαξάθηα ζηελ παξαιία είλαη απαγνξεπκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρειψλαο αιιά ζε θνληηλή απφζηαζε ζα βξείηε αξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Ζ απφζηαζε ηεο παξαιίαο ηνπ Γέξαθα απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 18 ρικ. θαη κπνξείηε λα έξζεηε εχθνια κε ην απηνθίλεηφ ζαο θαη λα βξείηε αξθεηέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Γάθλε Βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηνπ λεζηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, κέζα ζηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ. Δίλαη ακκψδεο κε ζαπκάζηα ζέα πξνο ηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη θαηαπιεθηηθά λεξά, κε ην λεζάθη Πεινχδν λα ζηέθεηε ζε θνληηλή απφζηαζε απέλεληί ηεο άγξππλνο θξνπξφο.. ηελ παξαιία δελ επηηξέπνληαη ηα ζαιάζζηα αζιήκαηα γηαηί είλαη πξνζηαηεπφκελνο ρψξνο γηα ηηο ρειψλεο Caretta Caretta, αθνχ εδψ γελλνχλ ηα απγά ηνπο, αιιά ζα βξείηε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο πξνο ελνηθίαζε. Οη ιίγεο ηαβέξλεο ιεηηνπξγνχλ κφλν ηελ εκέξα θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε νξηζκέλα ζεκεία είλαη απαγνξεπκέλε θπξίσο ην βξάδπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο ρειψλαο. Ζ πξφζβαζε ζηα ηειεπηαία 3 ρικ. είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ ρσκαηφδξνκνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα εκπνδίδεη ηελ κεγάιε πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ πνπ ζέινπλ λα ζαπκάζνπλ ηελ αζχγθξηηε νκνξθηά ηεο. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο δίπια απφ ηελ παξαιία ππάξρεη πάξθηλγθ. Γξνζηά Βξίζθεηαη θνληά ζηελ πεξηνρή ησλ Αιπθψλ θαη θαιχπηεηαη απφ κηθξφ ραιηθάθη. Σελ πξνηηκνχλαπηνί πνπ δελ ηνπο αξέζεη ε πνιπθνζκία θαη είλαη ιάηξεηο ηεο εξεκίαο θαη ηεο ραιάξσζεο αιιά δεηνχλ θαζαξά λεξά. Θα βξείηε ιίγεο ηαβέξλεο γηα ην θαγεηφ ή ηνλ θαθέ ζαο.

6 Ιόλην Απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο Μπαλάλα θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ.Ακκψδεο κε θαζαξά ξερά λεξά, ηδαληθή γηα έλα απνιαπζηηθφ ζαιάζζην κπάλην. ηελ παξαιία ζα βξείηε θαη ηα απαξαίηεηα θαηαζηήκαηα γηα ηηο βαζηθέο ζαο αλάγθεο. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 17 ρηιηφκεηξα. Καιακάθη Απνηειεί ηελ θπζηθή ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο ηνπ Λαγαλά, φπνπ θαη εδψ γελλά ηα απγά ηεο ε ρειψλα Caretta Caretta. Ζ παξαιία φπσο θαη ν νηθηζκφο δελ αθνινπζνχλ ηνλ έληνλν ξπζκφ θαη ηελ θνζκνπνιίηηθε δσή ηνπ Λαγαλά αιιά απεπζχλνληαηη ζε απηνχο πνπ δεηνχλ ιίγν πην ήζπρε θαη μεθνχξαζηε επηινγή. Ζ παξαιία ηνπ Καιακαθίνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 8 ρικ. απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ θαη δηαζέηεη αξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ηα νπνία θιείλνπλ κε ηελ δχζε ηνπ ειίνπ (ζε νξηζκέλα ζεκεία) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρειψλαο. ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ιεηηνπξγνχλ πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε κεγάιε πνηθηιία. Δίλαη κεγάιε παξαιία, ακκψδεο, κε εχθνιε πξφζβαζε θαη αξθεηέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Κακίληα Ζ παξαιία Κακίληα είλαη ακκψδεο, ήζπρε κε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ πεξηνρή Αξγάζη θαη Βαζηιηθφ θαη απνηειεί ηελ επηινγή ησλ παξαζεξηζηψλ πνπ αλαδεηνχλ ην ήξεκν πεξηβάιινλ καθξπά απφ ηελ πνιπθνζκία.

7 Κξπνλέξη Παξαιία κε βφηζαιν, βξάρηα θαη ειάρηζηε ακκνπδηά. Απνηειεί ηελ πξνηίκεζε ησλ ληφπησλ, θπξίσο ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο (1 ρηιηφκεηξν) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ νπνία κπνξεί λα πάεη θάπνηνο αθφκε θαη κε ηα πφδηα. Αλ πάιη επηιέμεηε ην απηνθίλεην ζα βξείηε ρψξν ζηάζκεπζεο.ε γεηηνληθή απφζηαζε ζα βξείηε γήπεδν ηέληο, παηδηθή ραξά θαη κεξηθά καγαδηά γηα ηα απαξαίηεηα. Λίκλε Κεξηνύ Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κεξί θαη έρεη πάξεη ηελ νλνκαζία ηεο απφ ηελ ιίκλε πνπ ππήξρε εθεί ε νπνία ηψξα έρεη απνμεξαλζεί. Ζ παξαιία Λίκλε Κεξηνχ είλαη κηθξή κε βφηζαιν θαη πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Αθφκε ππάξρεη ζρνιή θαηαδχζεσλ θαη επηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσο κηθξψλ ζθαθψλ πνπ κπνξείηε λα ελνηθηάζεηε γηα λα θάλεηε ηελ ζαιάζζηα βφιηα ζαο ζηηο ζπειηέο ηεο Λίκλεο Κεξηνχ θαη απέλαληη ζην ππέξνρν Μαξαζνλήζη.Μπνξείηε αθφκε λα επηζθεπζείηε ηηο Γαιάδηεο ζπειηέο, ην Μαξαζνλήζη, κηθξέο απφκαθξεο παξαιίεο θαηηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά κε κηθξά θατθηα πνπ θάλνπλ πεξηεγήζεηο θαη ζα βξείηε ζην ηέινο ηεο παξαιίαο ζην κηθξφ ιηκαλάθη. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη 21 ρικ. Μαθξύο Γηαιόο Ήζπρε κηθξή παξαιία κε βφηζαιν θαζαξά λεξά ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ. Σα λεξά είλαη βαζηά θαη δελ επλννχλ ηηο νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά, αιιά είλαη ηδαληθή γηα απηνχο πνπ πξνηηκνχλ ηελ εζπρία ην άγξην θπζηθφ ηνπίν.γηαζέηεη μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο θαζψο θαη θαη θαη

8 ιίγεο ηαβέξλεο κε παξαδνζηαθά πηάηα. Μηθξέο ζπειηέο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ νξκή ησλ θπκάησλ πάλσ ζηα ςειά βξάρηα, δίλνπληελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο γηα εμεξεπλήζεηο ή κνλαδηθέο θαηαδχζεηο. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κέζσ ηνπ ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ, κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ λα είλαη πεξίπνπ 25 ρηιηφκεηξα. Μαξαζία Σν κηθξφ κέγεζνο, ηα βνηζαιάθηα, ηα θαζαξά λεξά θαη ε εζπρία, ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξαιία Μαξαζία πνπ βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηεο Εαθχλζνπ, θνληά ζην Κεξί. Δδψ δελ ζα βξείηε πνηέ πνιχ θφζκν, φπσο επίζεο δελ ζα βξείηε θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο γη' απηφ πξέπεη λα πξνκεζεπηείηε ηα απαξαίηεηα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα έρεηε καδί ζαο. Θα βξείηε φκσο ιίγεο μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη 23 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα θαη ε πξφζβαζε ζρεηηθά εχθνιε, κε ην ηειεπηαίν κηθξφ θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο 200 πεξίπνπ κέηξσλ, λα πξέπεη ην δηαλχζεηε κε ηα πφδηα. Μαπξάηδη Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ θνληά ζηελ παξαιία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζζπρε, ακκψδεοκε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ.ηδαληθή γηα παηδηά αιιά θαη γεληθφηεξα γηα φπνηνλ ζέιεη λα ραξεί ηελ άκκν θαη ηελ ζάιαζζα ρσξίο πνιχ θφζκν θαη θαζαξία.

9 Μαξαζνλήζη Μνλαδηθφο θάηνηθνο ηνπ κηθξνχ λεζηνχ ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά είλαη ε ζαιάζζηα ρειψλα Caretta Caretta, ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ έξρεηαη λα γελλήζεη ηα απγά ηεο. Δθπιεθηηθφο ηφπνο κε κία παλέκνξθε ακκψδε παξαιία πνπ εηζρσξεί ζαλ γιψζζα κέζα ζηε ζάιαζζα θαη κία κε βφηζαιν, ζηηο νπνίεο ην ζαιάζζην κπάλην είλαη πξαγκαηηθή απφιαπζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πάηε ζην Μαξαζνλήζη είλαη λα πξνκεζεπηείηε ηα απαξαίηεηα γηαηί ζην λεζάθη δελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο κηιίνπ απφ ην λεζί ηεο Εαθχλζνπ θαη κπνξείηε λα ην επηζθεπζείηε κε κηθξά πινηάξηα πνπ ζα πάξεηε απφ ηνλ ιαγαλά ή απφ ηε παξαιία Κεξηνχ. Τπάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα έξζεηε κε κηθξφ ζθάθνο πνπ κπνξείηε λα λνηθηάζεηε επίζεο απφ ηνλ Λαγαλά ή ηε παξαιία Κεξηνχ ψζηε λα έρεηε ηελ πξφζζεηε επθνιία λα απνθαζίζεηε κφλνη ζαο γηα ηνλ ρξφλν επίζθεςεο. Διαηφδελδξα, πξάζηλεο βειαληδηέο, πεχθα θαη πνιχ κάξαζνο απφ φπνπ πξνήιζε ην φλνκαηνπ λεζηνχ,θαζψο θαη δχν κηθξέο ζαιάζζηεο ζπειηέο ζηνιίδνπλ ην Μαξαζνλήζη, έλαλ πξννξηζκφ πνπ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα έρεηε ζην πξφγξακκά ζαο θαηά ηελ επίζθεςή ζαο ζηελ Εάθπλζν. Μπαλάλα Δίλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ θαη κία απφ ηηο πνιιέο θαη φκνξθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ. Ζ ρεξζφλεζνο ηνπ Βαζηιηθνχ θεκίδεηαη γηα ηελ θπζηθή ηεο νκνξθηά θαη ην πνιχ πξάζηλν.σα πεληαθάζαξα λεξά ηεο παξαιίαο θαη ε κνλαδηθή ακκνπδηά εγγπψληαη γηα ηελ δηαζθέδαζή ζαοθαη ην επράξηζην κπάλην ζαο.ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε. Τπάξρνπλ ηαθηηθά δξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ παξαιία κε ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (απφζηαζε πεξίπνπ 15 ρικ.).

10 Μπνύθα Μηθξή παξαιία κε άκκν, ε νπνία δηαζέηεη ξερά θαζαξά λεξά, νκπξέιεο, μαπιψζηξεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ. Δίλαη ήζπρε ρσξίο πνιχ θφζκν θαη απνηειεί ηελ ιχζε απηψλ πνπ πξνηηκνχλ ηελ εξεκία γηα λα απνιαχζνπλ ην κπάλην θαη ηελ ειηνζεξαπεία ηνπο.βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (πεξίπνπ 8 ρικ), δίπια απφ ηελπαξαιία ηνπ Σζηιηβί, απφ ηελ νπνία ρσξίδεηαη κε έλα κηθξφ ιφθν.ε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηελ παξαιία ππάξρνπλ εξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία. Ναπάγην Καηαπιεθηηθή παξαιία κε άκκν ζην βνξεηνδπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ. Απφ ηηο παξαιίεο θαη ηα κέξε ηεο Εαθχλζνπ πνπ δελ πξέπεη λα ράζεηε κε ηίπνηα.δίλαη απφ ηηο πην δηάζεκεο παξαιίεο ηεο Διιάδαο θαη απφ ηηο πην πνιπθσηνγξαθεκέλεο παξαιίεο ζηνλ θφζκν.οθείιεη ην φλνκά ηεο φπσο επίζεο θαη ηελ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηε θήκε ηεο, ζην λαπάγην ηνπ 1982 ελφο πινίνπ πνπ κεηέθεξε ιαζξαία ηζηγάξα θαη χζηεξα απφ ηελ θαηαδίσμε ηνπ ιηκεληθνχ, λαπάγεζε ζηα λεξά ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ "βνήζεηα" ησλ θπκάησλ κεηαθέξζεθε ζηελ ακκνπδηά, φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα, πξνζδίδνληαο ηελ δηθή ηνπ ηδηαίηεξε πηλειηά ζην καγεπηηθφ ηνπίν. Γηα λα θνιπκπήζεηε ζηα κνλαδηθά λεξά ηεο ζα πάηε κφλν κε δηθφ ζαο ή κηθξά πινηάξηα πνπ κπνξείηε λα πάξεηε απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Εαθχλζνπ (πφιε ηεο Εαθχλζνπ,Αιπθέο, Αγην Νηθφιαν Βνιηκψλ, Πφξην Βξψκε θ.ά.)οδηθά κπνξείηε λα θηάζεηε κέρξη ηελ πιαηθφξκα πνπ ππάξρεη ςειά ζηα βξάρηα, κε ηελ κνλαδηθή ζέα ηεο παξαιίαο, θνληά ζην ρσξηφ Αλαθσλήηξηα.ήκα θαηαηεζέλ ηεο Εαθχλζνπ. ίγνπξα ε δηαζεκφηεξε παξαιία ηεο Διιάδαο θαη ε πην εληππσζηαθή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ θσηνγξαθία ηεο έρεη θάλεη ην γχξν ηνπ θφζκνπ θαη πεξηιακβάλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο πνπ δείρλνπλ ηε ρψξα καο. Μαδί κε ηελ ρειψλα Caretta Caretta απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο δηαθεκηζηέο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ λεζηνχ ηεο Εαθχλζνπ, ζε φιν ηνλ θφζκν θαη θαηαηάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο πην πνιπθσηνγξαθεκέλεο παξαιίεο. Βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ λεζηνχ. Ζ παιηά ηεο νλνκαζία ήηαλ Αγηνο

11 Γεψξγηνο. Σν ζεκεξηλφ ηεο φλνκα Ναπάγην ην νθείιεη ζε έλα πξαγκαηηθφ Ναπάγην πνπ ζπλέβε ην Σν εκπνξηθφ πινίν Παλαγηψηεο κεηέθεξε ιαζξαία ηζηγάξα απφ ηελ Σνπξθία ζε δηεζλή χδαηα. Λφγσ άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ραιαζκέλεο κεραλήο ην πινίν έπεζε ζηα βξάρηα θαη μεβξάζηεθε ζηελ παξαιία φπνπ παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα. Απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ (φρη άδηθα) θαη ζα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ δείηε απφ θνληά απηή ηελ εμαηξεηηθή εηθφλα. ηε κλήκε ησλ ληφπησλ ππάξρεη αθφκε ε ζέα κε ηηο ρηιηάδεο θνχηεο ηζηγάξσλ λα επηπιένπλ ζην λεξφ θαη αλάκεζά ηνπο νη λαπηηθνί, κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ λα πξνζπαζνχλ θνιπκπψληαο λα μεθχγνπλ απφ ηελ αθηνθπιαθή. Οη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ έξρνληαη λα ζαπκάζνπλ ην ππέξνρν ηνπίν θαη λα θνιπκπήζνπλ ζηα θξπζηάιιηλα λεξά ηεο.τπάξρνπλ 2 ηξφπνη λα δείηε θαη λα επηζθεθηείηε ηελ παλέκνξθε απηή παξαιία:πωο ζα πάηε (κε ζθάθνο) Με κηθξέο βαξθνχιεο θαξαβάθηα θαΐθηα θαη ηαρχπινα, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην Ναπάγην απφ πνιιά ζεκεία. Απφ ην ιηκάλη ηεο Εαθχλζνπ, απφ ηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη απφ ηηο Αιπθέο γίλνληαη θξνπαδηέξεο πνπ θάλνπλ ην γχξν ηνπ λεζηνχ. Απφ ηνλ Αγην Νηθφιαν Βνιηκψλ θαη απφ ην Αθξσηήξη θηλάξη, ην βνξεηφηεξν ζεκείν ηνπ λεζηνχ, έρεη πνιχ ηαθηηθά δξνκνιφγηα γηα ην Ναπάγην θαη ηηο Γαιάδηεο πειηέο θαη είλαη αξθεηά πην θνληά απφ ηα ππφινηπα κέξε. Ζ πην θνληηλή πξφζβαζε φκσο είλαη απφ ην Πφξην Βξψκε (πεξίπνπ 20 ιεπηά). Οιεο απηέο νη εθδξνκέο ζε αθήλνπλ γηα θνιχκπη ζηε δηάζεκε παξαιία θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηνχλ κε επίζθεςε θαη ζηηο Γαιάδηεο πειηέο. Πωο λα ηελ δείηε (νδηθψο) Οδηθψο πεξίπνπ 30 ρικ. βνξεηνδπηηθά απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ πεγαίλνληαο πξνο Βνιίκεοθνληά ζην ρσξηφ Αλαθσλήηξηα ζηε Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ ησλ Κξεκλψλ πνιχ εχθνια, αθνινπζψληαο ηηο ηακπέιεο,κπνξείηε λα βξεζείηε ζην κπαιθφλη - εμέδξα πνπ θπξηνιεθηηθά θξέκεηαη ζην θελφ απφ φπνπ ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζαπκάζεηε θαη λα θσηνγξαθήζεηε ηε καγεπηηθή παξαιία απφ ςειά. Ζ άγξηα νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ πξαγκαηηθά θφβεη ηελ αλάζα. Σα παλχςεια ιεπθά βξάρηα θαη ηα γαιάδηα θξπζηάιιηλα λεξά ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ ζέακα. Σα θαξαβάθηα θαη νη άλζξσπνη πνπ θνιπκπνχλ θαίλνληαη ζαλ λα αησξνχληαη θαζψο ην γαιάδην ησλ λεξψλ θαη ην ςηιφ άζπξν βνηζαιάθη δεκηνπξγνχλ απηήλ ηε ςεπδαίζζεζε. Παξφιν πνπ ην ζθνπξηαζκέλν θαη λαπαγηζκέλν θαξάβη δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ έλα άζρεκν ζέακα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη δέζεη αξκνληθά κε ην πεξηβάιινλ θαη θάλεη έλαλ απίζηεπην ζπλδπαζκφ.

12 Ξύγθηα Μηθξή, γξαθηθή παξαιία κε βφηζαιν, ζηελ πεξηνρή Βνιίκεο κε κνλαδηθά λεξά πνπ πεξηέρνπλ ζεηάθη ζε κεγάιε αλαινγία θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά. Σν ζεηάθη πξνέξρεηαη απφ ηα λεξά γεηηνληθήο ζπειηάο θαη φπσο πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα δεκηνπξγνχλ ιεπθά θνκκάηηα (θαίλνληαη ζαλ ιίπε), απ' φπνπ έρεη πάξεη θαη ηελ νλνκαζία ηεο ε παξαιία.θεσξείηαη ηδαληθή γηα φζνπο έρνπλ πφλνπο ζηα πφδηα θαη αξζξίηηδεο, αθφκε φηη βνεζά ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπηηαξίηηδαο.ηελ παξαιία δελ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα αιιά ζε θνληηλή απφζηαζε ζα βξείηε αξθεηέοηαβέξλεο. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ λα είλαη πεξίπνπ 23 ρηιηφκεηξα, ελψ ζα βξείηε θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. Πόξην Βξώκε Ακκψδεο παξαιία ζην βνξεηνδπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ, θνληά ζην ρσξηφ Μαξηέο θαη Αλαθσλήηξηα. Γηαζέηεη βαζηά θαη θξπζηάιιηλα κε λεξά ελψ ε παξαιία θαιχπηεηαη απφ ιεπθή άκκν. Γελ είλαη νξγαλσκέλε θαη δελ έρεη θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, γη' απηφ πξέπεη λα πάξεηε ηα απαξαίηεηα καδί ζαο. Σα κεγάια βξάρηα πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηεο δίλνπλ κηα μερσξηζηή νκνξθηά ζην ηνπίν πνπ ζίγνπξα ζα ζαο εληππσζηάζεη.ηελ παξαιία Πφξην Βξψκε έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα λνηθηάζεηε βάξθεο ή ζαιάζζηα πνδήιαηα ή θαη αθφκε λα επηβηβαζηείηε ζ' έλα απφ ηα θαξαβάθηα πνπ εθηεινχλ βφιηεο ζην Ναπάγην θαη ηηογαιάδηεοπειηέο.ζ πξφζβαζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε, κε ηελ απφζηαζε πνπ ηελ ρσξίδεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ λα είλαη πεξίπνπ 22 ρηιηφκεηξα.

13 Πόξην Ζόξν Ζ παξαιία ηνπ Πφξην Εφξν βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηεο Εαθχλζνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ. Δίλαη ήζπρε, ακκψδεο κε ην πξάζηλν λα θηάλεη ζρεδφλ κέρξη ηε ζάιαζζα. Τπάξρνπλ μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ.οη δχν βξάρνη κέζα ζηε ζάιαζζα, ζην άθξν ηεο παξαιίαο, καδί κε ην φκνξθν ηνπίν, είλαη κεξηθάαπφ ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ.ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη 15 ρηιηφκεηξα ηελ ρσξίδνπλ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Πόξην Κνύθια Ηδαληθή επηινγή γηα ηελ φκνξθε ακκνπδηά ηεο, ηελ θπζηθή νκνξθηά ηεο, ηελ πνιχ θαιή ζέα θαη ην καγεπηηθφ ειηνβαζίιεκα. ηελ παξαιία ηνπ Πφξην Κνχθια ζα βξείηε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο, κπαξ θαη ηαβέξλεο κεπαξαδνζηαθά εδέζκαηα. Βξίζθεηαη ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά ζε απφζηαζε 10 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Πόξην Ληκληώλαο Βξίζθεηαη ζην δπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ, θνληά ζην ρσξηφ Αγηνο Λέσλ, ζε απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζε έλα παλέκνξθν πεξηβάιινλ κε θξπζηάιιηλα λεξά.οη κεγάιεο πέηξεο θπξηαξρνχλ ζην ηνπίν ηεο παξαιίαο, ζηνλ κηθξφ θπζηθφ θφιπν πνπ απνηεινχλέλα ζχλνιν

14 βνπλνχ θαη ζάιαζζαο, πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ.ζ πξφζβαζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε κε δηθφ ζαο κεηαθνξηθφ κέζνλ, ελψ ζα βξείηε θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. Πόξην Ρόμα Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Αγηνο Λέσλ, ζην δπηηθφ κέξνο ηεο Εαθχλζνπ. Φηινμελείηαη ζε έλα κηθξφ θφιπν κε πεληαθάζαξα λεξά, ηδαληθφ κέξνο γηα απηνχο πνπ αγαπνχλ ηελ εζπρία θαη εξεκία.γη' απηνχο πνπ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζθάθνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αγθπξνβνιήζνπλ θαη λαραξνχληελ ππέξνρε ζάιαζζα.ζ πξφζβαζε δελ είλαη πνιχ εχθνιε θαη ζην ηέινο ζα ρξεηαζηεί λα θαηέβεηε κεξηθά ζθαινπάηηα γηα λα θηάζεηε σο ηελ παξαιία. Πόξην Ρώκα Ο Εαθπλζηλφο Αιέμαλδξνο Ρψκαο πνπ δνχζε θνληά ζηελ παξαιία, "ράξηζε" ην φλνκά ηνπ ζηελ φκνξθε απηή γξαθηθή, ακκψδε παξαιία. Τπάξρνπλ μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα κε παξαδνζηαθά θαη ζαιαζζηλά πηάηα. Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ ζε απφζηαζε 17 ρηιηνκέηξσλ κε εχθνιε πξφζβαζε.αλ δηαζέηεηε δηθφο ζαο ζθάθνο κπνξείηε λα επηζθεπζείηε ην Πφξην Ρψκα θαη λα "δέζεηε" ζην ιηκαλάθη ζην άθξν ηεο παξαιίαο.

15 εθάληα Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, Μέζα ζηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ. Σα πεξηζζφηεξα απγά (ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50%) πνπ γελλνχλ νη ρειψλεο Caretta - Caretta, γελληνχληαη ζε απηή ηελ κηθξή παξαιία. Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σνηνθίαο ησλ ρειψλσλ, γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, νξηζκέλα ζεκεία ηεο ή θαη άιιεο θνξέο νιφθιεξε ε παξαιία παξακέλεη θιεηζηή γηα ηνπο επηζθέπηεο.δδψ ηα ζαιάζζηα αζιήκαηα δελ επηηξέπνληαη, ην πξάζηλν θηάλεη κέρξη ηε ζάιαζζα θαη ηα λεξά ηεο είλαη εμαηξεηηθά. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη ε απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 18 ρηιηφκεηξα. Σζηιηβί Μεγάιε ακκψδεο παξαιία κε ξερά θαζαξά λεξά, ηδαληθή θαη αζθαιήο γηα ηα παηδηά, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά κία απφ ηηο θαιχηεξεο επηινγέο γηα νηθνγέλεηεο. ηελ ππέξνρε ακκνπδηά ηεο ζα βξείηε κπαξάθηα, εζηηαηφξηα θαη επηρεηξήζεηο ζαιαζζίσλ ζπνξ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ζπλερή αλάπηπμή ηεο θαη ηελ αλαγλψξηζή ηεο ζε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηνπ λεζηνχ.αθφκε ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ παξαιία, ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ιεηηνπξγνχλ πνιιάθαηαζηήκαηα, ζνχπεξ κάξθεη θαη εζηηαηφξηα. Ζ πξφζβαζε είλαη πνιχ εχθνιε απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Εαθχλζνπ, ελψ ε απφζηαζε απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη πεξίπνπ 6 ρηιηφκεηξα. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία.

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter December 2011

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter December 2011 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώςςα μου ζδωςαν Ελληνική Το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. Μονάχη ζγνοια η γλώςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα