Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο"

Transcript

1 Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άιιε κία ακκψδεο παξαιία, απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη θνζκνπνιίηηθεο ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, ζε απφζηαζε 17 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε κε νκπξέιεο, μαπιψζηξεο θαη ζαιάζζηα παηρλίδηα θαη ζπνξ. Αθφκε δηαζέηεη θέληξν θαηάδπζεο γηα λα εμεξεπλήζεηε ηνλ ππέξνρν βπζφ ηεο Εαθχλζνπ. Έρεη πάξεη ην φλνκά ηεο απφ ην κηθξφ θαη γξαθηθφ εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζηελ άθξε ηεο παξαιίαο, ζε έλα κηθξφ ιφθν. Γνθηκάζηε ηελ παξαδνζηαθή Εαθπλζηλή θνπδίλα ζηηο πνιιέο ηαβέξλεο πνπ ζα βξείηε ζηελ γχξσ πεξηνρή θαη απνιαχζηε ηελ παλέκνξθε θχζε. Άγηνο Νηθόιανο-Βνιίκεο Βξίζθεηαη ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ ζην ιηκάλη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ πεξηνρή Βνιίκεο. Μηθξή ήζπρε παξαιία κε βφηζαιν θαη βξαράθηα θαη κε πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο ζε θνληηλή απφζηαζε. Γηαζέηεη νινθάζαξα λεξά, ελψ ην ην κηθξφ λεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηέθεηαη ζαλ θχιαθαο απέλαληη ηεο. ηελ πεξηνρή αιιά θαη ζε θνληηλή απφζηαζε, ππάξρνπλ αξθεηά παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα φπνπ ζα γεπζείηε ππέξνρεο ηνπηθέο γεχζεηο. ην ιηκαλάθη δέλνπλ πνιιέο ςαξφβαξθεο γεγνλφο πνπ ζαο εμαζθαιίδεη ην φηη ζα θάηε θξέζθν ςάξη, θαζψο θαη αξθεηά θαξαβάθηα πνπ θάλνπλ πεξηεγήζεηο, επηζθέςεηο ή εκεξήζηεο εθδξνκέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ (Ναπάγην, Γαιάδηεο πειηέο θ.ά). Αλ δηαζέηεηε δηθφ ζαο ζθάθνο ην ιηκαλάθη είλαη ην ηδαληθφ κέξνο γηα λα αγθπξνβνιήζεηε. Αθφκε απφ εδψ ππάξρεη ferryboat, πνπ ζπλδέεη ηελ Εάθπλζν κε ηελ Κεθαιινληά. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κε κφλν κεηνλέθηεκα ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (πεξίπνπ 30 ρηιηφκεηξα), ελψ ζα βξείηε θαη αξθεηέο ζέζεηο

2 ζηάζκεπζεο. Άγηνο ώζηεο Παξαιία κε άκκν ζε κηθξή απφζηαζε (9 ρικ) απφ ην θέληξν ηνπ λεζηνχ. Απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ λα απνιαχζνπλ κία βφιηα κε ζθάθνο ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη φρη κφλν, αθνχ εδψ ζα έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα λνηθηάζεηε ζθάθνο θαη αλ είζηε ηπρεξνί λα δείηε απφ θνληά κηα ρειψλα Caretta Caretta. Δίλαη νξγαλσκέλε κε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο, ελψ ζην λεζάθη ηνπ Αγίνπ ψζηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαιία κε κηα κεγάιε μχιηλε γέθπξα ζα βξείηε έλα δεκνθηιέο θιακπ. Ζ παξαιία ηνπ Αγίνπ ψζηε είλαη απφ ηηο πην γξαθηθέο παξαιίεο ηεο Εαθχλζνπ. Αιηθαλάο Ακκψδεο παξαιία ζε ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο ησλ Αιπθψλ θαη 16 ρικ. (20 ιεπηά) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Γηαζέηεη θαζαξά λεξά, μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ γηα λα δηαζθεδάζεηε θαη λα πεξάζεηε ππέξνρα. ην θέληξν ηνπ Αιηθαλά ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ παξαιία ππάξρνπλ πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία

3 Αιπθέο Ζ παξαιία ησλ Αιπθψλ είλαη ακκψδεο θαη βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ζε απφζηαζε 22 ρικ. απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Οθείιεη ην φλνκά ηεο ζηηο αιπθέο πνπ ππάξρνπλ πίζσ απφ ηελ παξαιία. Απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα νηθνγέλεηεο αθνχ ηα λεξά ηεο είλαη ξερά, ηδηαίηεξα αγαπεηά ζηα κηθξά παηδηά. Μεγάιε ζε κέγεζνο, πξνζθέξεηαη γηα έληνλε δσή ζην θέληξν ηεο ή εξεκία ιίγν πην καθξπά απφ απηφ. Γεληθφηεξα κπνξεί θαη πξνζθέξεη ηα πάληα ζηνλ επηζθέπηε ηεο. Δίλαη νξγαλσκέλε θαη δηαζέηεη μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη αξθεηά κπαξ, εζηηαηφξηα θαη ηαβέξλεο. ην θέληξν ησλ Αιπθψλ πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο παξαιίαο ζα βξείηε δηάθνξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα φπσο επίζεο ζνχπεξ κάξθεη, εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο θ.α. ηελ παξαιία ησλ Αιπθψλ ζα πεξάζεηε επράξηζηα ηελ κέξα ζαο απνιακβάλνληαο ηνλ ππέξνρν ειιεληθφ ήιην αιιά θαη λα αζρνιεζείηε κε ηα ζαιάζζηα ζπνξ αλ είζηε ιάηξεηο ηνπ είδνπο. Αθφκε απφ εδψ κπνξείηε κε κηθξά πινηάξηα λα επηζθεπζείηε ηηο Μπιε πειηέο θαη ην Ναπάγην. Σν θιίκα ζηελ πεξηνρή είλαη επράξηζην θαη δξνζεξφ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηοζαιαζζηλέο αχξεο θαη ηα βνξηαδάθηα πνπ θπζνχλ θαηά κήθνο ησλ Αλαηνιηθψλ αθηψλ ηεο Εαθχλζνπ. Αλ επηιέμεηε ηηο Αιπθέο γηα ηελ δηακνλή ζαο ζα βξείηε αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαηαιπκάησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδψλ. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία. Ακνύδη Ζ παξαιία Ακνχδη απνηειεί ηελ θπζηθή ζπλέρεηα ησλ παξαιηψλ ησλ Αιπθψλ θαη Αιηθαλά. Ζ ακκψδεο παξαιία, ηα πεληαθάζαξα λεξά θαη ην φκνξθν πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηελ εγγχεζε γηαέλα μεθνχξαζην θαη απνιαπζηηθφ ζαιάζζην κπάλην. Τπάξρνπλ αξθεηέο ηαβέξλεο, θαθέ θαη θαηαιχκαηα γηα ηελ δηακνλή ζαο. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 19 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ.

4 Ακπνύια Βξίζθεηαη ζε απφζαζε 12 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζηνλ παξαιηαθφ δξφκναλάκεζα ζην Σζηιηβί θαη ηηο Αιπθέο. Δίλαη ακκψδεο κε κηθξέο πέηξεο ζην λεξφ, νξγαλσκέλε θαη δηαζέηεη μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία Αξγάζη Απφ ηηο πην γλσζηέο ακκψδεηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε (4ρικ. πεξίπνπ) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο επηζθέπηεο θαη αγαπεηφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, αθνχ κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάιε πνηθηιία δηαζθέδαζεο. ηελή ζε πιάηνο αιιά κεγάιε ζε κήθνο (1 ρικ.) είλαη ηδαληθή γηα νηθνγέλεηεο κε παηδηά. Θα βξείηε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο, ζαιάζζηα ζπνξ θαη πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαηδηαζθέδαζεο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο. ηνλ νηθηζκφ πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ παξαιία ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο δηακνλήο (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, δηακεξίζκαηα θιπ.), δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδψλ. Γέξαθαο Θεσξείηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ, κε κεγάιε ππέξνρε ακκνπδηά. Οπσο θαη ε παξαιία ηεο

5 Γάθλεο, αλήθεη θαη απηή ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ. Θαιάζζηα αζιήκαηα θαη κπαξάθηα ζηελ παξαιία είλαη απαγνξεπκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρειψλαο αιιά ζε θνληηλή απφζηαζε ζα βξείηε αξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Ζ απφζηαζε ηεο παξαιίαο ηνπ Γέξαθα απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 18 ρικ. θαη κπνξείηε λα έξζεηε εχθνια κε ην απηνθίλεηφ ζαο θαη λα βξείηε αξθεηέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Γάθλε Βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηνπ λεζηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, κέζα ζηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ. Δίλαη ακκψδεο κε ζαπκάζηα ζέα πξνο ηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη θαηαπιεθηηθά λεξά, κε ην λεζάθη Πεινχδν λα ζηέθεηε ζε θνληηλή απφζηαζε απέλεληί ηεο άγξππλνο θξνπξφο.. ηελ παξαιία δελ επηηξέπνληαη ηα ζαιάζζηα αζιήκαηα γηαηί είλαη πξνζηαηεπφκελνο ρψξνο γηα ηηο ρειψλεο Caretta Caretta, αθνχ εδψ γελλνχλ ηα απγά ηνπο, αιιά ζα βξείηε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο πξνο ελνηθίαζε. Οη ιίγεο ηαβέξλεο ιεηηνπξγνχλ κφλν ηελ εκέξα θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε νξηζκέλα ζεκεία είλαη απαγνξεπκέλε θπξίσο ην βξάδπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο ρειψλαο. Ζ πξφζβαζε ζηα ηειεπηαία 3 ρικ. είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ ρσκαηφδξνκνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα εκπνδίδεη ηελ κεγάιε πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ πνπ ζέινπλ λα ζαπκάζνπλ ηελ αζχγθξηηε νκνξθηά ηεο. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο δίπια απφ ηελ παξαιία ππάξρεη πάξθηλγθ. Γξνζηά Βξίζθεηαη θνληά ζηελ πεξηνρή ησλ Αιπθψλ θαη θαιχπηεηαη απφ κηθξφ ραιηθάθη. Σελ πξνηηκνχλαπηνί πνπ δελ ηνπο αξέζεη ε πνιπθνζκία θαη είλαη ιάηξεηο ηεο εξεκίαο θαη ηεο ραιάξσζεο αιιά δεηνχλ θαζαξά λεξά. Θα βξείηε ιίγεο ηαβέξλεο γηα ην θαγεηφ ή ηνλ θαθέ ζαο.

6 Ιόλην Απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο Μπαλάλα θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ.Ακκψδεο κε θαζαξά ξερά λεξά, ηδαληθή γηα έλα απνιαπζηηθφ ζαιάζζην κπάλην. ηελ παξαιία ζα βξείηε θαη ηα απαξαίηεηα θαηαζηήκαηα γηα ηηο βαζηθέο ζαο αλάγθεο. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 17 ρηιηφκεηξα. Καιακάθη Απνηειεί ηελ θπζηθή ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο ηνπ Λαγαλά, φπνπ θαη εδψ γελλά ηα απγά ηεο ε ρειψλα Caretta Caretta. Ζ παξαιία φπσο θαη ν νηθηζκφο δελ αθνινπζνχλ ηνλ έληνλν ξπζκφ θαη ηελ θνζκνπνιίηηθε δσή ηνπ Λαγαλά αιιά απεπζχλνληαηη ζε απηνχο πνπ δεηνχλ ιίγν πην ήζπρε θαη μεθνχξαζηε επηινγή. Ζ παξαιία ηνπ Καιακαθίνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 8 ρικ. απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ θαη δηαζέηεη αξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ηα νπνία θιείλνπλ κε ηελ δχζε ηνπ ειίνπ (ζε νξηζκέλα ζεκεία) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρειψλαο. ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ιεηηνπξγνχλ πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε κεγάιε πνηθηιία. Δίλαη κεγάιε παξαιία, ακκψδεο, κε εχθνιε πξφζβαζε θαη αξθεηέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Κακίληα Ζ παξαιία Κακίληα είλαη ακκψδεο, ήζπρε κε μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ πεξηνρή Αξγάζη θαη Βαζηιηθφ θαη απνηειεί ηελ επηινγή ησλ παξαζεξηζηψλ πνπ αλαδεηνχλ ην ήξεκν πεξηβάιινλ καθξπά απφ ηελ πνιπθνζκία.

7 Κξπνλέξη Παξαιία κε βφηζαιν, βξάρηα θαη ειάρηζηε ακκνπδηά. Απνηειεί ηελ πξνηίκεζε ησλ ληφπησλ, θπξίσο ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο (1 ρηιηφκεηξν) απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ νπνία κπνξεί λα πάεη θάπνηνο αθφκε θαη κε ηα πφδηα. Αλ πάιη επηιέμεηε ην απηνθίλεην ζα βξείηε ρψξν ζηάζκεπζεο.ε γεηηνληθή απφζηαζε ζα βξείηε γήπεδν ηέληο, παηδηθή ραξά θαη κεξηθά καγαδηά γηα ηα απαξαίηεηα. Λίκλε Κεξηνύ Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κεξί θαη έρεη πάξεη ηελ νλνκαζία ηεο απφ ηελ ιίκλε πνπ ππήξρε εθεί ε νπνία ηψξα έρεη απνμεξαλζεί. Ζ παξαιία Λίκλε Κεξηνχ είλαη κηθξή κε βφηζαιν θαη πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Αθφκε ππάξρεη ζρνιή θαηαδχζεσλ θαη επηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσο κηθξψλ ζθαθψλ πνπ κπνξείηε λα ελνηθηάζεηε γηα λα θάλεηε ηελ ζαιάζζηα βφιηα ζαο ζηηο ζπειηέο ηεο Λίκλεο Κεξηνχ θαη απέλαληη ζην ππέξνρν Μαξαζνλήζη.Μπνξείηε αθφκε λα επηζθεπζείηε ηηο Γαιάδηεο ζπειηέο, ην Μαξαζνλήζη, κηθξέο απφκαθξεο παξαιίεο θαηηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά κε κηθξά θατθηα πνπ θάλνπλ πεξηεγήζεηο θαη ζα βξείηε ζην ηέινο ηεο παξαιίαο ζην κηθξφ ιηκαλάθη. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη 21 ρικ. Μαθξύο Γηαιόο Ήζπρε κηθξή παξαιία κε βφηζαιν θαζαξά λεξά ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ. Σα λεξά είλαη βαζηά θαη δελ επλννχλ ηηο νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά, αιιά είλαη ηδαληθή γηα απηνχο πνπ πξνηηκνχλ ηελ εζπρία ην άγξην θπζηθφ ηνπίν.γηαζέηεη μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο θαζψο θαη θαη θαη

8 ιίγεο ηαβέξλεο κε παξαδνζηαθά πηάηα. Μηθξέο ζπειηέο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ νξκή ησλ θπκάησλ πάλσ ζηα ςειά βξάρηα, δίλνπληελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο γηα εμεξεπλήζεηο ή κνλαδηθέο θαηαδχζεηο. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κέζσ ηνπ ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ, κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ λα είλαη πεξίπνπ 25 ρηιηφκεηξα. Μαξαζία Σν κηθξφ κέγεζνο, ηα βνηζαιάθηα, ηα θαζαξά λεξά θαη ε εζπρία, ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξαιία Μαξαζία πνπ βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηεο Εαθχλζνπ, θνληά ζην Κεξί. Δδψ δελ ζα βξείηε πνηέ πνιχ θφζκν, φπσο επίζεο δελ ζα βξείηε θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο γη' απηφ πξέπεη λα πξνκεζεπηείηε ηα απαξαίηεηα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα έρεηε καδί ζαο. Θα βξείηε φκσο ιίγεο μαπιψζηξεο θαη νκπξέιεο. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη 23 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα θαη ε πξφζβαζε ζρεηηθά εχθνιε, κε ην ηειεπηαίν κηθξφ θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο 200 πεξίπνπ κέηξσλ, λα πξέπεη ην δηαλχζεηε κε ηα πφδηα. Μαπξάηδη Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ θνληά ζηελ παξαιία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζζπρε, ακκψδεοκε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ.ηδαληθή γηα παηδηά αιιά θαη γεληθφηεξα γηα φπνηνλ ζέιεη λα ραξεί ηελ άκκν θαη ηελ ζάιαζζα ρσξίο πνιχ θφζκν θαη θαζαξία.

9 Μαξαζνλήζη Μνλαδηθφο θάηνηθνο ηνπ κηθξνχ λεζηνχ ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά είλαη ε ζαιάζζηα ρειψλα Caretta Caretta, ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ έξρεηαη λα γελλήζεη ηα απγά ηεο. Δθπιεθηηθφο ηφπνο κε κία παλέκνξθε ακκψδε παξαιία πνπ εηζρσξεί ζαλ γιψζζα κέζα ζηε ζάιαζζα θαη κία κε βφηζαιν, ζηηο νπνίεο ην ζαιάζζην κπάλην είλαη πξαγκαηηθή απφιαπζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πάηε ζην Μαξαζνλήζη είλαη λα πξνκεζεπηείηε ηα απαξαίηεηα γηαηί ζην λεζάθη δελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο κηιίνπ απφ ην λεζί ηεο Εαθχλζνπ θαη κπνξείηε λα ην επηζθεπζείηε κε κηθξά πινηάξηα πνπ ζα πάξεηε απφ ηνλ ιαγαλά ή απφ ηε παξαιία Κεξηνχ. Τπάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα έξζεηε κε κηθξφ ζθάθνο πνπ κπνξείηε λα λνηθηάζεηε επίζεο απφ ηνλ Λαγαλά ή ηε παξαιία Κεξηνχ ψζηε λα έρεηε ηελ πξφζζεηε επθνιία λα απνθαζίζεηε κφλνη ζαο γηα ηνλ ρξφλν επίζθεςεο. Διαηφδελδξα, πξάζηλεο βειαληδηέο, πεχθα θαη πνιχ κάξαζνο απφ φπνπ πξνήιζε ην φλνκαηνπ λεζηνχ,θαζψο θαη δχν κηθξέο ζαιάζζηεο ζπειηέο ζηνιίδνπλ ην Μαξαζνλήζη, έλαλ πξννξηζκφ πνπ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα έρεηε ζην πξφγξακκά ζαο θαηά ηελ επίζθεςή ζαο ζηελ Εάθπλζν. Μπαλάλα Δίλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ θαη κία απφ ηηο πνιιέο θαη φκνξθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ. Ζ ρεξζφλεζνο ηνπ Βαζηιηθνχ θεκίδεηαη γηα ηελ θπζηθή ηεο νκνξθηά θαη ην πνιχ πξάζηλν.σα πεληαθάζαξα λεξά ηεο παξαιίαο θαη ε κνλαδηθή ακκνπδηά εγγπψληαη γηα ηελ δηαζθέδαζή ζαοθαη ην επράξηζην κπάλην ζαο.ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε. Τπάξρνπλ ηαθηηθά δξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ παξαιία κε ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (απφζηαζε πεξίπνπ 15 ρικ.).

10 Μπνύθα Μηθξή παξαιία κε άκκν, ε νπνία δηαζέηεη ξερά θαζαξά λεξά, νκπξέιεο, μαπιψζηξεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ. Δίλαη ήζπρε ρσξίο πνιχ θφζκν θαη απνηειεί ηελ ιχζε απηψλ πνπ πξνηηκνχλ ηελ εξεκία γηα λα απνιαχζνπλ ην κπάλην θαη ηελ ειηνζεξαπεία ηνπο.βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ (πεξίπνπ 8 ρικ), δίπια απφ ηελπαξαιία ηνπ Σζηιηβί, απφ ηελ νπνία ρσξίδεηαη κε έλα κηθξφ ιφθν.ε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηελ παξαιία ππάξρνπλ εξθεηά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία. Ναπάγην Καηαπιεθηηθή παξαιία κε άκκν ζην βνξεηνδπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ. Απφ ηηο παξαιίεο θαη ηα κέξε ηεο Εαθχλζνπ πνπ δελ πξέπεη λα ράζεηε κε ηίπνηα.δίλαη απφ ηηο πην δηάζεκεο παξαιίεο ηεο Διιάδαο θαη απφ ηηο πην πνιπθσηνγξαθεκέλεο παξαιίεο ζηνλ θφζκν.οθείιεη ην φλνκά ηεο φπσο επίζεο θαη ηελ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηε θήκε ηεο, ζην λαπάγην ηνπ 1982 ελφο πινίνπ πνπ κεηέθεξε ιαζξαία ηζηγάξα θαη χζηεξα απφ ηελ θαηαδίσμε ηνπ ιηκεληθνχ, λαπάγεζε ζηα λεξά ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ "βνήζεηα" ησλ θπκάησλ κεηαθέξζεθε ζηελ ακκνπδηά, φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα, πξνζδίδνληαο ηελ δηθή ηνπ ηδηαίηεξε πηλειηά ζην καγεπηηθφ ηνπίν. Γηα λα θνιπκπήζεηε ζηα κνλαδηθά λεξά ηεο ζα πάηε κφλν κε δηθφ ζαο ή κηθξά πινηάξηα πνπ κπνξείηε λα πάξεηε απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Εαθχλζνπ (πφιε ηεο Εαθχλζνπ,Αιπθέο, Αγην Νηθφιαν Βνιηκψλ, Πφξην Βξψκε θ.ά.)οδηθά κπνξείηε λα θηάζεηε κέρξη ηελ πιαηθφξκα πνπ ππάξρεη ςειά ζηα βξάρηα, κε ηελ κνλαδηθή ζέα ηεο παξαιίαο, θνληά ζην ρσξηφ Αλαθσλήηξηα.ήκα θαηαηεζέλ ηεο Εαθχλζνπ. ίγνπξα ε δηαζεκφηεξε παξαιία ηεο Διιάδαο θαη ε πην εληππσζηαθή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ θσηνγξαθία ηεο έρεη θάλεη ην γχξν ηνπ θφζκνπ θαη πεξηιακβάλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο πνπ δείρλνπλ ηε ρψξα καο. Μαδί κε ηελ ρειψλα Caretta Caretta απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο δηαθεκηζηέο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ λεζηνχ ηεο Εαθχλζνπ, ζε φιν ηνλ θφζκν θαη θαηαηάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο πην πνιπθσηνγξαθεκέλεο παξαιίεο. Βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ λεζηνχ. Ζ παιηά ηεο νλνκαζία ήηαλ Αγηνο

11 Γεψξγηνο. Σν ζεκεξηλφ ηεο φλνκα Ναπάγην ην νθείιεη ζε έλα πξαγκαηηθφ Ναπάγην πνπ ζπλέβε ην Σν εκπνξηθφ πινίν Παλαγηψηεο κεηέθεξε ιαζξαία ηζηγάξα απφ ηελ Σνπξθία ζε δηεζλή χδαηα. Λφγσ άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ραιαζκέλεο κεραλήο ην πινίν έπεζε ζηα βξάρηα θαη μεβξάζηεθε ζηελ παξαιία φπνπ παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα. Απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ (φρη άδηθα) θαη ζα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ δείηε απφ θνληά απηή ηελ εμαηξεηηθή εηθφλα. ηε κλήκε ησλ ληφπησλ ππάξρεη αθφκε ε ζέα κε ηηο ρηιηάδεο θνχηεο ηζηγάξσλ λα επηπιένπλ ζην λεξφ θαη αλάκεζά ηνπο νη λαπηηθνί, κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ λα πξνζπαζνχλ θνιπκπψληαο λα μεθχγνπλ απφ ηελ αθηνθπιαθή. Οη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ έξρνληαη λα ζαπκάζνπλ ην ππέξνρν ηνπίν θαη λα θνιπκπήζνπλ ζηα θξπζηάιιηλα λεξά ηεο.τπάξρνπλ 2 ηξφπνη λα δείηε θαη λα επηζθεθηείηε ηελ παλέκνξθε απηή παξαιία:πωο ζα πάηε (κε ζθάθνο) Με κηθξέο βαξθνχιεο θαξαβάθηα θαΐθηα θαη ηαρχπινα, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην Ναπάγην απφ πνιιά ζεκεία. Απφ ην ιηκάλη ηεο Εαθχλζνπ, απφ ηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά θαη απφ ηηο Αιπθέο γίλνληαη θξνπαδηέξεο πνπ θάλνπλ ην γχξν ηνπ λεζηνχ. Απφ ηνλ Αγην Νηθφιαν Βνιηκψλ θαη απφ ην Αθξσηήξη θηλάξη, ην βνξεηφηεξν ζεκείν ηνπ λεζηνχ, έρεη πνιχ ηαθηηθά δξνκνιφγηα γηα ην Ναπάγην θαη ηηο Γαιάδηεο πειηέο θαη είλαη αξθεηά πην θνληά απφ ηα ππφινηπα κέξε. Ζ πην θνληηλή πξφζβαζε φκσο είλαη απφ ην Πφξην Βξψκε (πεξίπνπ 20 ιεπηά). Οιεο απηέο νη εθδξνκέο ζε αθήλνπλ γηα θνιχκπη ζηε δηάζεκε παξαιία θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηνχλ κε επίζθεςε θαη ζηηο Γαιάδηεο πειηέο. Πωο λα ηελ δείηε (νδηθψο) Οδηθψο πεξίπνπ 30 ρικ. βνξεηνδπηηθά απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ πεγαίλνληαο πξνο Βνιίκεοθνληά ζην ρσξηφ Αλαθσλήηξηα ζηε Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ ησλ Κξεκλψλ πνιχ εχθνια, αθνινπζψληαο ηηο ηακπέιεο,κπνξείηε λα βξεζείηε ζην κπαιθφλη - εμέδξα πνπ θπξηνιεθηηθά θξέκεηαη ζην θελφ απφ φπνπ ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζαπκάζεηε θαη λα θσηνγξαθήζεηε ηε καγεπηηθή παξαιία απφ ςειά. Ζ άγξηα νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ πξαγκαηηθά θφβεη ηελ αλάζα. Σα παλχςεια ιεπθά βξάρηα θαη ηα γαιάδηα θξπζηάιιηλα λεξά ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ ζέακα. Σα θαξαβάθηα θαη νη άλζξσπνη πνπ θνιπκπνχλ θαίλνληαη ζαλ λα αησξνχληαη θαζψο ην γαιάδην ησλ λεξψλ θαη ην ςηιφ άζπξν βνηζαιάθη δεκηνπξγνχλ απηήλ ηε ςεπδαίζζεζε. Παξφιν πνπ ην ζθνπξηαζκέλν θαη λαπαγηζκέλν θαξάβη δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ έλα άζρεκν ζέακα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη δέζεη αξκνληθά κε ην πεξηβάιινλ θαη θάλεη έλαλ απίζηεπην ζπλδπαζκφ.

12 Ξύγθηα Μηθξή, γξαθηθή παξαιία κε βφηζαιν, ζηελ πεξηνρή Βνιίκεο κε κνλαδηθά λεξά πνπ πεξηέρνπλ ζεηάθη ζε κεγάιε αλαινγία θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά. Σν ζεηάθη πξνέξρεηαη απφ ηα λεξά γεηηνληθήο ζπειηάο θαη φπσο πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα δεκηνπξγνχλ ιεπθά θνκκάηηα (θαίλνληαη ζαλ ιίπε), απ' φπνπ έρεη πάξεη θαη ηελ νλνκαζία ηεο ε παξαιία.θεσξείηαη ηδαληθή γηα φζνπο έρνπλ πφλνπο ζηα πφδηα θαη αξζξίηηδεο, αθφκε φηη βνεζά ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπηηαξίηηδαο.ηελ παξαιία δελ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα αιιά ζε θνληηλή απφζηαζε ζα βξείηε αξθεηέοηαβέξλεο. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ λα είλαη πεξίπνπ 23 ρηιηφκεηξα, ελψ ζα βξείηε θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. Πόξην Βξώκε Ακκψδεο παξαιία ζην βνξεηνδπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ, θνληά ζην ρσξηφ Μαξηέο θαη Αλαθσλήηξηα. Γηαζέηεη βαζηά θαη θξπζηάιιηλα κε λεξά ελψ ε παξαιία θαιχπηεηαη απφ ιεπθή άκκν. Γελ είλαη νξγαλσκέλε θαη δελ έρεη θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, γη' απηφ πξέπεη λα πάξεηε ηα απαξαίηεηα καδί ζαο. Σα κεγάια βξάρηα πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηεο δίλνπλ κηα μερσξηζηή νκνξθηά ζην ηνπίν πνπ ζίγνπξα ζα ζαο εληππσζηάζεη.ηελ παξαιία Πφξην Βξψκε έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα λνηθηάζεηε βάξθεο ή ζαιάζζηα πνδήιαηα ή θαη αθφκε λα επηβηβαζηείηε ζ' έλα απφ ηα θαξαβάθηα πνπ εθηεινχλ βφιηεο ζην Ναπάγην θαη ηηογαιάδηεοπειηέο.ζ πξφζβαζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε, κε ηελ απφζηαζε πνπ ηελ ρσξίδεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ λα είλαη πεξίπνπ 22 ρηιηφκεηξα.

13 Πόξην Ζόξν Ζ παξαιία ηνπ Πφξην Εφξν βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηεο Εαθχλζνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ. Δίλαη ήζπρε, ακκψδεο κε ην πξάζηλν λα θηάλεη ζρεδφλ κέρξη ηε ζάιαζζα. Τπάξρνπλ μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ.οη δχν βξάρνη κέζα ζηε ζάιαζζα, ζην άθξν ηεο παξαιίαο, καδί κε ην φκνξθν ηνπίν, είλαη κεξηθάαπφ ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ.ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη 15 ρηιηφκεηξα ηελ ρσξίδνπλ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Πόξην Κνύθια Ηδαληθή επηινγή γηα ηελ φκνξθε ακκνπδηά ηεο, ηελ θπζηθή νκνξθηά ηεο, ηελ πνιχ θαιή ζέα θαη ην καγεπηηθφ ειηνβαζίιεκα. ηελ παξαιία ηνπ Πφξην Κνχθια ζα βξείηε μαπιψζηξεο, νκπξέιεο, κπαξ θαη ηαβέξλεο κεπαξαδνζηαθά εδέζκαηα. Βξίζθεηαη ζηνλ θφιπν ηνπ Λαγαλά ζε απφζηαζε 10 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Πόξην Ληκληώλαο Βξίζθεηαη ζην δπηηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ, θνληά ζην ρσξηφ Αγηνο Λέσλ, ζε απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ, ζε έλα παλέκνξθν πεξηβάιινλ κε θξπζηάιιηλα λεξά.οη κεγάιεο πέηξεο θπξηαξρνχλ ζην ηνπίν ηεο παξαιίαο, ζηνλ κηθξφ θπζηθφ θφιπν πνπ απνηεινχλέλα ζχλνιν

14 βνπλνχ θαη ζάιαζζαο, πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ.ζ πξφζβαζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε κε δηθφ ζαο κεηαθνξηθφ κέζνλ, ελψ ζα βξείηε θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. Πόξην Ρόμα Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Αγηνο Λέσλ, ζην δπηηθφ κέξνο ηεο Εαθχλζνπ. Φηινμελείηαη ζε έλα κηθξφ θφιπν κε πεληαθάζαξα λεξά, ηδαληθφ κέξνο γηα απηνχο πνπ αγαπνχλ ηελ εζπρία θαη εξεκία.γη' απηνχο πνπ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζθάθνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αγθπξνβνιήζνπλ θαη λαραξνχληελ ππέξνρε ζάιαζζα.ζ πξφζβαζε δελ είλαη πνιχ εχθνιε θαη ζην ηέινο ζα ρξεηαζηεί λα θαηέβεηε κεξηθά ζθαινπάηηα γηα λα θηάζεηε σο ηελ παξαιία. Πόξην Ρώκα Ο Εαθπλζηλφο Αιέμαλδξνο Ρψκαο πνπ δνχζε θνληά ζηελ παξαιία, "ράξηζε" ην φλνκά ηνπ ζηελ φκνξθε απηή γξαθηθή, ακκψδε παξαιία. Τπάξρνπλ μαπιψζηξεο, νκπξέιεο θαη παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα κε παξαδνζηαθά θαη ζαιαζζηλά πηάηα. Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ ζε απφζηαζε 17 ρηιηνκέηξσλ κε εχθνιε πξφζβαζε.αλ δηαζέηεηε δηθφο ζαο ζθάθνο κπνξείηε λα επηζθεπζείηε ην Πφξην Ρψκα θαη λα "δέζεηε" ζην ιηκαλάθη ζην άθξν ηεο παξαιίαο.

15 εθάληα Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, Μέζα ζηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ. Σα πεξηζζφηεξα απγά (ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50%) πνπ γελλνχλ νη ρειψλεο Caretta - Caretta, γελληνχληαη ζε απηή ηελ κηθξή παξαιία. Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σνηνθίαο ησλ ρειψλσλ, γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, νξηζκέλα ζεκεία ηεο ή θαη άιιεο θνξέο νιφθιεξε ε παξαιία παξακέλεη θιεηζηή γηα ηνπο επηζθέπηεο.δδψ ηα ζαιάζζηα αζιήκαηα δελ επηηξέπνληαη, ην πξάζηλν θηάλεη κέρξη ηε ζάιαζζα θαη ηα λεξά ηεο είλαη εμαηξεηηθά. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη ε απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ είλαη πεξίπνπ 18 ρηιηφκεηξα. Σζηιηβί Μεγάιε ακκψδεο παξαιία κε ξερά θαζαξά λεξά, ηδαληθή θαη αζθαιήο γηα ηα παηδηά, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά κία απφ ηηο θαιχηεξεο επηινγέο γηα νηθνγέλεηεο. ηελ ππέξνρε ακκνπδηά ηεο ζα βξείηε κπαξάθηα, εζηηαηφξηα θαη επηρεηξήζεηο ζαιαζζίσλ ζπνξ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ζπλερή αλάπηπμή ηεο θαη ηελ αλαγλψξηζή ηεο ζε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηνπ λεζηνχ.αθφκε ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ παξαιία, ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ιεηηνπξγνχλ πνιιάθαηαζηήκαηα, ζνχπεξ κάξθεη θαη εζηηαηφξηα. Ζ πξφζβαζε είλαη πνιχ εχθνιε απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Εαθχλζνπ, ελψ ε απφζηαζε απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη πεξίπνπ 6 ρηιηφκεηξα. Βξαβεπκέλε παξαιία κε Γαιάδηα εκαία.

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ Γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθελψζεηο, λα απεπζπλζείηε ζην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ Edvard Griegsgången 9, SE-164 32 Kista, Sweden, Ζι. ηαρ.: kollo@stockholm.se Σει.: 08-508 11 990 www.stockholm.se/kollo

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΔΡΣΑΡΗΓΖ ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ: 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 1 ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η εμέιημε ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αίγηλα ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 1.1 Ώξρέγνλνη Ώηγηλήηηθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Η ελφηεηα ΣΔ18, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπζρηδή αθηνγξακκή, ηελ γεηηλίαζε θαη επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά λεζηά ηνπ αξσληθνχ (πέηζεο, Όδξα), ηηο εληαηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ ΠΡΟΘΔΖ

Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ ΠΡΟΘΔΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ IΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚ ΖΖ ΚΑΗ Ο ΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔ ΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΕΔΓΔΣΔ ΜΠΟΜΠΟΛΏ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ ΠΟΤΑΏΣΡΕΏ ΜΠΟΨΣΔ ΒΕΡΔΝΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 2008 ΠΕΝΏΚΏ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι

Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι 2 Πεξηερόκελα 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 2. ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ... 7 2.1 Οξηζκφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 - 1 - Α ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΘΝΑΚΑ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΘΚΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΥΩΝ ελίδα 1. ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ -1-2. ΔΜΒΛΗΜΑ Α -2-3. ΙΣΟΡΙΑ Α ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεο Κεηαμίαο ςειάληε (Ηνχληνο 2006)

Ρεο Κεηαμίαο ςειάληε (Ηνχληνο 2006) Ρεο Κεηαμίαο ςειάληε (Ηνχληνο 2006) RIO DE JANEIRO, BRASIL. Όηαλ έλαο θίινο κνπ, ν Eduardo, κνπ πξφηεηλε λα επηζθεθηψ ηε ρψξα ηνπ ην θαινθαίξη, γέκηζα κε απεξίγξαπηε ιαρηάξα αιιά θαη αγσλία γηα ην άγλσζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα