«Επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δοµή και στην οργάνωση µητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αµβούργου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δοµή και στην οργάνωση µητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αµβούργου»"

Transcript

1 Σχέδιο επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος για χρηµατοδότησή στα πλαίσια του προγράµµατος IKYDA, µε θέµα: «Επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δοµή και στην οργάνωση µητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αµβούργου» Ελληνική ερευνητική οµάδα Επιστηµονικός υπεύθυνος: Κων. Σερράος, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Μέλη: Ε. Ασπρογέρακας, ρ. ΕΜΠ, Β. Ιωάννου, ρ. ΕΜΠ, Τ. Μιχαηλίδης, υπ. ρ. ΕΜΠ,. Σοφιανόπουλος, υπ. ρ. ΕΜΠ. Γερµανική ερευνητική οµάδα Επιστηµονικός υπεύθυνος: Jörg Knieling, καθηγητής Hafencity Universität Hamburg (HCU), δ/ντης Ινστιτούτου πολεοδοµικού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού,. Μέλη: Α. Matern, υπ. ρ HCU, S. vn Löwis, υπ. ρ HCU, A. Papaiannu, υπ. ρ HCU, F. Othengrafen, υπ. ρ HCU. Έννοια και χαρακτηριστικά της µητρόπολης και της µητροπολιτικής περιοχής. Στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος Έχει ήδη διαπιστωθεί και τεκµηριωθεί επαρκώς, ότι στις περιπτώσεις µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων, αναπτύσσεται ένα ευρύ πλέγµα αλληλοσυσχετίσεων, σε επίπεδο κοινωνικό, οικονοµικό, χωρικό, κλπ., το οποίο δεν περιορίζεται µόνο σε έναν κεντρικό αστικό πυρήνα, αλλά εκτείνεται πολύ περισσότερο απ αυτόν, έχοντας ως χώρο αναφοράς, µια αρκετά ευρύτερη περιοχή. Γίνεται τότε λόγος για «µητροπόλεις», οι οποίες συνιστούν κεντρικές πόλεις, που προσελκύουν σε σηµαντικό βαθµό δραστηριότητες και πληθυσµό, προσφέρουν υπηρεσίες κάθε είδους και αποτελούν το λειτουργικό επίκεντρο µιας ευρύτερης «µητροπολιτικής περιφέρειας». Το φαινόµενο αυτό έχει πάρει εδώ και χρόνια διεθνείς διαστάσεις, µε επίκεντρο σηµαντικές αµερικανικές, ασιατικές, ευρωπαϊκές και, τηρουµένων των αναλογικών, φυσικά και ελληνικές πόλεις (βλ. σχήµα που ακολουθεί) και µε βασικά χαρακτηριστικά α) τον συµπαγή και συνεχή αστικό ιστό, β) την ισχυρή δικτύωση των αστικών δραστηριοτήτων και γ) τη δικτύωση περιβαλλόντων οικιστικών συσπειρώσεων µεταξύ τους και µε τον κεντρικό αστικό πυρήνα. Αθήνα Ν. Υόρκη Παρίσι Τόκιο 1

2 Οι µητροπολιτικές περιφέρειες αποκτούν παράλληλα διεθνή σηµασία διότι αποτελούν ισχυρά κέντρα οικονοµικής, πολιτικής (κέντρα λήψης αποφάσεων), πολιτιστικής και παραγωγικής δράσης (ειδικότερα σε τοµείς αιχµής π.χ. πληροφορική, επικοινωνίες), στα πλαίσια, φυσικά, παγκοσµιοποιηµένων πλέον διαδικασιών κοινωνικο οικονοµικών µεταλλαγών. Η κυριαρχία των µητροπόλεων στη διεθνή σκηνή υποστηρίζεται επιπλέον και από µια σειρά ειδικότερων παραγόντων, όπως, µεταξύ άλλων, από τις διατιθέµενες ήδη προηγµένες υποδοµές, καθώς επίσης και τριτογενείς δηµόσιες (διοικητικές) και ιδιωτικές (π.χ. χρηµατοοικονοµικές και πιστωτικές) υπηρεσίες, από τη διαθεσιµότητα εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, από την πρόσβαση σε δηµόσια ή ιδιωτικά κέντρα έρευνας, από τη συσσωρευµένη τεχνογνωσία και πληροφορία για την εξέλιξη των εθνικών και διεθνών αγορών, καθώς επίσης τέλος και από την ύπαρξη πληθώρας άλλων παράπλευρων και συµπληρωµατικών αναγκαίων δραστηριοτήτων και λειτουργιών (πολιτισµός, αναψυχή, κοινωνική υποδοµή, κλπ). Είναι εποµένως προφανές, ότι οι µητροπόλεις παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την αναπτυξιακή πορεία των κρατών στα οποία ανήκουν και βρίσκονται γι αυτόν ακριβώς τον λόγο σε έναν µεταξύ τους διαρκή ανταγωνισµό σε διεθνές επίπεδο, για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και υψηλού επιπέδου έµψυχου δυναµικού. Το γεγονός αυτό τις ωθεί στην ανάπτυξη στρατηγικών προβολής (place marketing), κάτι το οποίο σε σηµαντικό βαθµό επιχειρούν να πετύχουν µέσω της διοργάνωσης µεγάλων εκδηλώσεων διεθνούς εµβέλειας. Στο παραπάνω πλαίσιο, διαπιστώνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των µητροπολιτικών περιφερειών για την ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων, µεταξύ των οποίων κορυφαίο ρόλο παίζουν βεβαίως οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Και αυτό όχι µόνο διότι αποτελούν α- φορµή για ουσιαστική βελτίωση των αστικών υποδοµών, αλλά κυρίως διότι συνδέονται µε µια σηµαντική διεθνή προβολή της αντίστοιχης µητρόπολης, µέσω των διεθνών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε προφανή οφέλη και για τον τουριστικό κλάδο (αστικός, παραθεριστικός, συνεδριακός, κλπ. τουρισµός). Παράλληλα µπορούν να αποτελέσουν και ισχυρό µοχλό χωροταξικής και πολεοδοµικής χωρικής ανάπτυξης, όπως αποδεικνύουν ήδη πρόσφατες σχετικές περιπτώσεις (π.χ. Βαρκελώνη). Οι µεγάλες διοργανώσεις συνδέονται όµως και µε υψηλό οικονοµικό κόστος, το οποίο περιορίζει τα όποια θετικά οφέλη. Προβληµατικό κρίνεται επιπλέον και το φαινόµενο της συγκέντρωσης των ωφελειών σε συγκεκριµένους τοµείς (π.χ. τουρισµός, οικοδοµικός κλάδος, κλπ.), µε παράλληλη διασπορά του κόστους και των πιθανών παρενεργειών σε ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Οι διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων (πολύ δε περισσότερο οι Ολυµπιακοί Αγώνες) θέτει εποµένως υψηλές απαιτήσεις σε επίπεδο οργάνωσης και συντονισµού δράσεων κατά την προετοιµασία και διεξαγωγή τους, ώστε να οδηγήσουν τελικά σε ένα θετικό 2

3 συνολικό αποτέλεσµα στη χωρική εξέλιξη της µητροπολιτικής περιοχής. Σ αυτό το πλαίσιο, κεντρικό ρόλο παίζουν οι οργανωτικές και διοικητικές (µε έµφαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων) δοµές των µητροπολιτικών περιφερειών, µιας και οι συσχετίσεις µεταξύ κεντρικού αστικού πυρήνα (µητρόπολης) και µητροπολιτικής περιφέρειας αυξάνουν διαρκώς. Κατά συνέπεια αυξάνει και η ανάγκη για συντονισµό και ευρύτερη συναίνεση µέσα στον µητροπολιτικό χώρο, κάτι που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη σύγχρονων οργανωτικών δοµών διακυβέρνησης (Gvernance 1 ). Σ αυτό το πνεύµα διαµορφώνονται συχνά στις µητροπολιτικές περιφέρειες συνεργατικές και όχι ιεραρχικές δοµές συντονισµού και συναίνεσης, οι οποίες καλύπτουν έναν ή περισσότερους κύριους αστικούς πυρήνες, καθώς και τους γύρω µικρότερους οικιστικούς σχηµατισµούς και έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν θετικά αποτελέσµατα κατά την εξισορρόπηση των συµφερόντων και ενδιαφερόντων µιας πληθώρας συµµετεχόντων. Η έως τώρα εµπειρία δείχνει, ότι οι µεγάλες διοργανώσεις µπορούν µεν να επηρεάσουν µακροπρόθεσµα τις υφιστάµενες οργανωτικές δοµές των µητροπολιτικών περιφερειών, όµως οι ακριβείς επιπτώσεις των µεγάλων διοργανώσεων στη χωρική ανάπτυξη, στις οργανωτικές δοµές και στους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων δεν έχει ακόµη αναλυθεί επαρκώς. Για το λόγο αυτό, κεντρικό στόχο του παρόντος προτεινόµενου κοινού επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος αποτελεί η συγκριτική διερεύνηση αυτών των επιπτώσεων στις περιπτώσεις των µητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας και του Αµβούργου. Στα πλαίσια της όλης έρευνας, ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν εποµένως τα παρακάτω ζητήµατα: Σηµασία των µεγάλων διοργανώσεων ως εργαλείου προβολής (place marketing) µιας µητροπολιτικής περιφέρειας. Ειδικότερα, συµβολή των µεγάλων διοργανώσεων στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των µητροπολιτικών περιφερειών, για κατοίκους, επενδυτές και επισκέπτες. Επιρροή του συστήµατος και των δοµών χωρικού σχεδιασµού, στην αστική ανάπτυξη και στη διαµόρφωση οργανωτικών δοµών σε µητροπολιτικές περιφέρειες, καθώς επίσης και στο σχεδιασµό και την οργάνωση µεγάλων διοργανώσεων (συγκριτικά και τη Γερµανία και την Ελλάδα). Επιρροή της σχέσης κέντρου περιφέρειας σε µια µητροπολιτική περιοχή από τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή µιας µεγάλης διοργάνωσης (κατά την προετοιµασία, τη διεξαγωγή, αλλά και µακροπρόθεσµα). 1. Στη διακυβέρνηση (Gvernance) περιλαµβάνονται εκτός από τις τυπικές θεσµοθετηµένες αρχές και οι άτυπες συµµαχίες και δίκτυα, που σχηµατίζουν διάφορες κοινωνικές οµάδες και φορείς µεταξύ τους ή µε τις διοικητικές αρχές, ώστε να προωθηθεί η διαχείριση των συλλογικών δραστηριοτήτων και του δηµόσιου χώρου της αστικής ζωής (Βασενχόβεν Λ., Γεράρδη Κ., Σερράος Κ., 2004). 3

4 Οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διεξαγωγή µεγάλων διοργανώσεων σε µητροπολιτικές περιφέρειες. Επίδραση µεγάλων διοργανώσεων στις διαδικασίες και στα εργαλεία του πολεοδοµικού σχεδιασµού. ιερεύνηση συγκεκριµένων θεµατικών τοµεακών επιλογών κατά την προώθηση πολεοδοµικών στρατηγικών και δράσεων, ως αποτέλεσµα µεγάλων διοργανώσεων και επιρροή τους στην συνολική χωρική ανάπτυξη. ιαµόρφωση νέων οργανωτικών δοµών για τη διεξαγωγή µεγάλων διοργανώσεων και τρόποι ένταξής τους στην υφιστάµενη οργανωτική δοµή της µητροπολιτικής περιφέρειας. ιερεύνηση της δυνατότητας διατήρησης νέων οργανωτικών µορφών και αξιοποίησης νέων εµπειριών και µετά τη λήξη µιας µεγάλης διοργάνωσης. Συµµετέχοντες (φορείς, ιδιώτες µε διαφορετικά συµφέροντα ενδιαφέροντα) κατά τη διεξαγωγή µιας µεγάλης διοργάνωσης. υνατότητες διαµόρφωση µορφών διακυβέρνησης. Επιπτώσεις της δράσης ιδιωτών, στα πλαίσια διεξαγωγής µιας µεγάλης διοργάνωσης, στον πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό. Εργαλεία προσέλκυσής τους. Μηχανισµοί διαφύλαξης του κοινού συµφέροντος έναντι του ενδεχοµένου επικράτησης ατοµικών συµφερόντων. Μεθοδολογία Για να µπορέσουν να αναλυθούν οι επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στην χωρική εξέλιξη και στις δοµές οργάνωσης και λήψης αποφάσεων µητροπολιτικών περιφερειών, τίθενται οι παρακάτω θεµατικοί άξονες διερεύνησης των µελετών περίπτωσης Αθήνας και Αµβούργου: Ανάλυση των σχέσεων κέντρου περιφέρειας στις δύο µητροπολιτικές περιφέρειες, υπό το πρίσµα της διεξαγωγής σηµαντικών εκδηλώσεων και µεγάλων διοργανώσεων (π.χ. Ολυµπιακών Αγώνων). Επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στην οργανωτική δοµή και στην αστική ανάπτυξη µητροπολιτικών περιφερειών. Αξιοποίηση νέων οργανωτικών µορφών και διαχείριση της ενδεχόµενης νέας γνώσης και δυναµικής σε θέµατα µητροπολιτικής οργάνωσης. Μεγάλες διοργανώσεις ως εργαλείο µητροπολιτικής προβολής (place marketing). Συµβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µητροπόλεων κατά την προσέλκυση οικονοµικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς επίσης και αστικού τουρισµού. Ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων µεγάλων διοργανώσεων. Επιλεκτικότητα και διαχωρισµός ως παρενέργειας µεγάλων διοργανώσεων. Επιρροή της παράδοσης σχεδιασµού µιας χώρας στην αστική ανάπτυξη και στη διαµόρφωση οργανωτικών δοµών σε µητροπολιτικές περιφέρειες. Συµπεράσµατα για το σχεδιασµό και την οργάνωση µεγάλων διοργανώσεων 4

5 Η παραπάνω θεµατολογία, καθώς επίσης και οι επιµέρους πτυχές της θα διερευνηθούν µε βάση τις επιλεγµένες κύριες µελέτες περίπτωσης των δύο µητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας και του Αµβούργου. Η επιστηµονική ανάλυση των παραπάνω δύο περιπτώσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µιας και η συγκριτική διερεύνηση της εµπειρίας α) της Αθήνας από την ανάληψη των πρόσφατων Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και β) του Αµβούργου από την επιλογή του ως µιας από τις πόλεις διεξαγωγής του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 2006, θα δώσει τη δυνατότητα για εξαγωγή συγκρίσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε την οργάνωση, διαχείριση και διεξαγωγή αυτών των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και σε σχέση µε τις πιθανές επιδράσεις σε θέµατα δοµής και οργάνωσης των αντίστοιχων µητροπολιτικών περιφερειών, επιτυχίας στον τοµέα του place marketing, τόνωσης της γενικότερης ανταγωνιστικότητάς τους στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, βελτίωσης της θέσης τους στην ευρωπαϊκή και διεθνή «αγορά» αστικού τουρισµού και γενικότερα προώθησης επιτυχών και εύστοχων δράσεων στον τοµέα του χωρικού σχεδιασµού. Παράλληλα, οι παραπάνω διερευνήσεις θα δώσουν πολύτιµα συµπεράσµατα και για µελλοντικούς σχεδιασµούς µεγάλων διοργανώσεων στις δύο αυτές µητροπολιτικές περιοχές, χρήσιµα και για άλλες µικρότερες πόλεις των δύο χωρών. Η διερεύνηση των δύο κύριων µελετών περίπτωσης θα γίνει µε βάση την ανάλυση σχετικών σχεδίων, κειµένων πολιτικής, κλπ. (ντοκουµέντων), καθώς επίσης, παράλληλα και µέσα από κατευθυνόµενες συνεντεύξεις µε επιλεγµένους ειδικούς από τις δύο χώρες. Ειδικότερα, η γερµανική ερευνητική υποοµάδα θα προχωρήσει στη διερεύνηση της περίπτωσης της Αθήνας (Ολυµπιακοί Αγώνες 2004), επιχειρώντας παράλληλα και έναν απολογισµό του όλου εγχειρήµατος, ενώ η ελληνική υποοµάδα θα δώσει έµφαση στις αναπτυσσόµενες στρατηγικές της µητροπολιτικής περιφέρειας του Αµβούργου για τη διεκδίκηση Ολυµπιακών Αγώνων, καθώς επίσης και στις υλοποιηµένες δράσεις για τη διοργάνωση µεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου 2006). Για την διεξαγωγή των απαραίτητων ερευνητικών εργασιών που αφορούν τις δύο παραπάνω µελέτες περίπτωσης (Αθήνα Αµβούργο), προγραµµατίζεται από πλευράς ελληνικής οµάδας, κατά το πρώτο ηµερολογιακό έτος 2007 διεξαγωγής του επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος οι εξής µεταβάσεις στο Αµβούργο: α) του επιστηµονικού υπευθύνου, αµέσως µετά την έναρξη του προγράµµατος, κατά το διάστηµα Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου, για 7 ηµέρες µε σκοπό την κατάλληλη προετοιµασία και το λεπτοµερή συντονισµό των επιµέρους αναγκαίων δράσεων που αφορούν τη διεξαγωγή του προγράµµατος, β) των δύο νέων επιστηµόνων υποψηφίων διδακτόρων για 8 ηµέρες κατά το διάστηµα Μαρτίου / Απριλίου και Ιουλίου / Αυγούστου αντιστοίχως, µε σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας υλικού και συνεντεύξεων µε ειδικούς και εκπροσώπους φορέων για συγκεκριµένα θεµατικά πεδία της όλης έρευνας και γ) των δύο νέων επιστηµόνων διδακτόρων για 7 ηµέρες κατά το διάστηµα Μάιου / Ιουνίου και Σεπτεµβρίου / Οκτωβρί- 5

6 ου αντιστοίχως, µε σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας υλικού και συνεντεύξεων µε ειδικούς και εκπροσώπους φορέων για συγκεκριµένα κάθε φορά θεµατικά πεδία της όλης έρευνας. Οι εργασίες των µελών της ελληνικής ερευνητικής υποοµάδας στο Αµβούργο θα γίνονται σε συντονισµό και σε στενή συνεργασία µε τη γερµανική υποοµάδα, ενώ στο τέλος κάθε επίσκεψης, προγραµµατίζεται η διοργάνωση ενός wrkshp µε συµµετοχή µελών από τη γερµανική πλευρά και µε σκοπό την αξιολόγηση της µέχρι εκείνη τη στιγµή πορείας της έρευνας, καθώς επίσης και τον επαναπροσδιορισµό των επόµενων βηµάτων. Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος 2008 διεξαγωγής της έρευνας προγραµµατίζεται επίσης από µια µετάβαση στο Αµβούργο για κάθε µέλος της ελληνικής ερευνητικής υποοµάδας, αντίστοιχης χρονικής διάρκειας µε αυτή του πρώτου ηµερολογιακού έ- τους, µε στόχο τη συλλογή πιθανών συµπληρωµατικών στοιχείων και τη διεξαγωγή πρόσθετων και περισσότερο εξειδικευµένων συνεντεύξεων, καθώς επίσης και το συντονισµό της δηµοσιοποίησής των συµπερασµάτων της έρευνας. Στο τέλος κάθε επίσκεψης, προγραµµατίζεται για το λόγο αυτό, και πάλι η διοργάνωση ενός wrkshp µε συµµετοχή µελών από τη γερµανική πλευρά και µε σκοπό την αξιολόγηση των τελικών αποτελεσµάτων της έρευνας για συγκεκριµένα κάθε φορά θεµατικά πεδία (µε βάση το υλικό από τις µελέτες περίπτωσης), καθώς επίσης και την προετοιµασία των επιµέρους τελικών δηµοσιεύσεων - ανακοινώσεων. Παράλληλα, η ελληνική υποοµάδα, θα φροντίζει, αµέσως µετά την έναρξη του επιστη- µονικού ερευνητικού προγράµµατος, ώστε µετά από κάθε συνάντηση µελών από τις δύο υποοµάδες, στη Γερµανία ή στην Ελλάδα, να ενηµερώνει την ιστοσελίδα που πρόκειται να δηµιουργηθεί, µε όσες νέες πληροφορίες κρίνονται ώριµες για δηµοσιοποίηση. Κατά τη διερεύνηση των µελετών περίπτωσης Αθήνας και Αµβούργου, η συνεργασία υποψηφίων διδακτόρων γίνεται µε τρόπο ώστε αυτό να αποτελέσει σηµαντική βοήθεια κατά την προετοιµασία και προώθηση των διδακτορικών διατριβών τους. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα του παρόντος προτεινόµενου κοινού ελληνο - γερµανικού επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος µπορούν να αποτελέσουν µια ουσιαστική συµβολή στην ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από το ζήτηµα των «µητροπολιτικών περιφερειών», µε έµφαση στις νέες δυναµικές, προκλήσεις και προοπτικές που πηγάζουν από αυτές. Η ανάγκη για προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας, µε παράλληλη όµως ενίσχυση και της χωρικής συνεκτικότητας των ευρωπαϊκών πόλεων, οδηγεί σε ε- παναπροσδιορισµό του ρόλου των µητροπόλεων και των µητροπολιτικών περιφερειών τους, µε προφανές αποτέλεσµα και την ανάγκη για επαναπροσέγγιση των προωθούµενων πολιτικών για τη χωρική ανάπτυξη των µητροπόλεων. Η ανταλλαγή γνώσης και 6

7 εµπειρίας µεταξύ των δύο χωρών σε αυτό το επίπεδο, είναι αναµφισβήτητο ότι θα είναι πολύτιµη και για τις δύο πλευρές. Ειδικότερα, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την ελληνο γερµανική συνεργασία, στα πλαίσια του προτεινόµενου προγράµµατος, εντοπίζονται µεταξύ άλλων, κυρίως στη διερεύνηση, καταγραφή και σταχυολόγηση πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των µεγάλων διοργανώσεων, ως εργαλείου χωροταξικής περιφερειακής ανάπτυξης και αστικού µητροπολιτικού marketing, καθώς επίσης και ως στρατηγικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µητροπολιτικών περιοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τη συγκριτική διερεύνηση των δύο προτεινόµενων µελετών περίπτωσης (Αθήνας και Αµβούργου) θα αναλυθούν πιθανές συγγένειες και διαφορές σε επίπεδο οργάνωσης, εµπλεκοµένων φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών), καθώς επίσης και διαδικασιών, για διαφόρους τοµείς σχεδιασµού και ποικίλα πεδία υλοποίησης σχετικών πολιτικών. Τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν, θα κοινοποιηθούν ευρέως και θα τεθούν προς συζήτηση, στο διεθνή τεχνικό επιστηµονικό κόσµο. Ειδικότερα, στα πλαίσια του κοινού προτεινοµένου επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος, αναµένεται να επιτευχθούν τα παρακάτω αποτελέσµατα: 1. Συµβολή στην ανταλλαγή επιστηµονικής γνώσης για τις µητροπολιτικές περιοχές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαµόρφωση συστάσεων για ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη µητροπολιτικών περιφερειών (Ελλάδα, Γερµανία, ΕΕ) 2. Στήριξη νέων επιστηµόνων µέσα από τη συµµετοχή υποψηφίων διδακτόρων και νέων συναδέλφων - διδακτόρων στο προτεινόµενο πρόγραµµα. Επεξεργασία παράπλευρων µελετών περίπτωσης (πέρα από την Αθήνα και το Αµβούργο), οι οποίες αποτελούν σηµαντικά πεδία διερεύνησης στα πλαίσια εν εξελίξει διδακτορικών διατριβών συναδέλφων, µελών της ερευνητικής οµάδας του παρόντος προτεινόµενου προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, από την ελληνική πλευρά, θα επιδιωχθεί να εξαχθούν συγκριτικά συµπεράσµατα (τηρουµένων των αναλογιών κλίµακας πόλης και εµβέλειάς της) και για δύο µέσες ελληνικές πόλεις (. Σοφιανόπουλος: Πάτρα, Τ. Μιχαηλίδης: Ιωάννινα) µε σηµαντικό όµως περιφερειακό ρόλο και αξιόλογες πρόσφατες προσπάθειες τόνωσης της ανταγωνιστικότητάς τους µέσα από τη διοργάνωση ευρωπαϊκής εµβέλειας εκδηλώσεων (Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ετήσια διεθνής εµπορική έκθεση Ιωαννίνων). 3. ηµοσιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων µέσα από την επεξεργασία σειράς δηµοσιεύσεων σε ελληνικά, γερµανικά και διεθνή συνέδρια και επιστηµονικά περιοδικά, µε θεµατολογία που θα αντλείται από το υλικό του κοινού ελληνο γερ- µανικού προγράµµατος (τουλάχιστον 3 4 δηµοσιεύσεις). 7

8 4. ηµιουργία ιστοσελίδας µε κείµενα, άρθρα, µελέτες και λοιπό υλικό, σχετικό µε το αντικείµενο του κοινού προγράµµατος (µητροπόλεις, µητροπολιτικές περιφέρειες, µητροπολιτικός χωροταξικός σχεδιασµός, µεγάλες διοργανώσεις, κλπ.), µέσα από την ελληνική, γερµανική, και διεθνή εµπειρία, στα πλαίσια του ιστοχώρου του Σπουδαστηρίου Πολεοδοµικών Ερευνών (ΣΠΕ) του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Η ιστοσελίδα αυτή θα κάνει δυνατή τη συνεχή πρόσβαση σπουδαστών, συναδέλφων πολεοδόµων / χωροτακτών / µελετητών και λοιπών ενδιαφεροµένων στο υλικό και στα συµπεράσµατα που θα προκύπτουν κατά την πορεία επεξεργασίας του κοινού προγράµµατος, καθώς επίσης και τη διαρκή ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µαζί τους, καθ όλο το χρόνο πορείας της έρευνας. 5. Οργάνωση και διεξαγωγή σεµιναρίων, µε συµµετοχή µελών της ελληνικής και γερµανικής ερευνητικής οµάδας και µε θεµατολογία που θα αντλείται από τα αντικείµενα του κοινού ελληνο - γερµανικού προγράµµατος, στα πλαίσια α) των προπτυχιακών µαθηµάτων του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ, β) των µαθηµάτων του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολεοδοµία Χωροταξία» του ΕΜΠ, καθώς επίσης ενδεχοµένως και γ) στα πλαίσια των προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ. 6. ιαµόρφωση και συγκεκριµενοποίηση νέων ερευνητικών πεδίων, µε στόχο µια περαιτέρω συνεργασία (π.χ. στα πλαίσια τόσο εθνικών (π.χ. ΓΓΕΤ), όσο και ευρωπαϊκών (π.χ. προγράµµατα ΕΕ) προκηρύξεων για ανάληψη επιστηµονικών - ερευνητικών έργων. Προπαρασκευαστικές εργασίες, σχετικές µε τη θεµατολογία του προτεινόµενου προγράµµατος, στον Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Το ζήτηµα των µητροπολιτικών περιφερειών, καθώς επίσης και του σχεδιασµού γι αυτές αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα επίκεντρα ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και ειδικότερα του Σπουδαστηρίου Πολεοδοµικών Ερευνών (ΣΠΕ), το οποίο αποτελεί και το παλαιότερο ερευνητικό εργαστήριό του. Παράλληλα, τα µέλη της προτεινόµενης ερευνητικής οµάδας είχαν και έχουν συµµετοχή σε πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες. Μεταξύ των πιο πρόσφατων από αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες αξίζει να αναφερθεί το «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασµού για την Αθήνα Αττική». Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραµµα που ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε στο ΣΠΕ του ΕΜΠ, και ολοκληρώθηκε µε επιστηµονική υπεύθυνο την αν. καθ. Κλ. Γεράρδη, συντονιστή τον επ. καθ. Κ. Σερράο και συµµετοχή µιας πολυπληθούς ερευνητικής ο- 8

9 µάδας από το ΕΜΠ, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήµιο και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Η ερευνητική αυτή εργασία, θίγει όλα τα θέµατα που αφορούν τη µητροπολιτική περιφέρεια της Αθήνας, έχοντας διερευνήσει µε διεξοδικό τρόπο πολύ µεγάλο µέρος της σχετικής διεθνούς εµπειρίας. Η εργασία αυτή δηµοσιεύθηκε από το ΣΠΕ σε αυτοτελή τόµο το Παράλληλα, τα µέλη της ερευνητικής οµάδας έχουν ολοκληρώσει µικρότερες ερευνητικές εργασίες για συγκεκριµένες επιµέρους πτυχές των χαρακτηριστικών, των προβληµάτων και του σχεδιασµού µητροπολιτικών περιφερειών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πρόσφατες δηµοσιεύσεις τους (βλ. ενδεικτική σχετική βιβλιογραφία). Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφερθούν και οι παρακάτω τίτλοι: The 2004 Olympic Games: A nn planning paradigm?, The new faces f the Eurpean metrplis and their Greek versin Ζητήµατα σχεδιασµού στη Γερµανία. Η περίπτωση του Βερολίνου Προγράµµατα Ναυαρχίδες και Ασύµµετρη Κοινωνική Ανάπτυξη σε µητροπολιτικές περιοχές: Η Αναζήτηση της Ουτοπίας Cperatin and cmpetitin f metrplises in Suthern Eastern Eurpe. The cuple f Athens and Cnstantinple. Evlutin and perspective Πολεοδοµικοί µετασχηµατισµοί και αλλοιώσεις του φυσικού χώρου από το νέο αεροδρόµιο της Αθήνας. Τάσεις και ευκαιρίες The impacts f majr transprtatin infrastructure n the frm and functin f the urban space: the case f the Athens urban freeway, Πέρα από τις παραπάνω ερευνητικές εργασίες το αντικείµενο του προτεινόµενου προγράµµατος παρουσιάζει εξαιρετική συνάφεια και µε τη θεµατολογία µαθηµάτων που διεξάγονται σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο από τον Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ. Μεταξύ αυτών θα αναφέραµε ενδεικτικά τα εξής: «Οι ευρωπαϊκές πόλεις»: Ειδικά θέµατα Πολεοδοµίας 8 ου εξαµήνου, προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, µε διδάσκοντες τους καθ. Σ. Αυγερινού Κολώνια και επ. καθ. Κ. Σερράο. «Προσεγγίσεις του σχεδιασµού στην Ελλάδα»: Μάθηµα στα πλαίσια του ιατµη- µατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, µε συντονιστή (από το ακ. έτος ) των επ. καθ. Κ. Σερράο, ση- µαντικό κεφάλαιο του οποίου αποτελεί το ζήτηµα του σχεδιασµού µητροπολιτικών περιοχών. Για την υποστήριξη αυτού του µαθήµατος έχει ήδη εκδοθεί και κυκλοφορήσει από τον Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (2004) τεύχος σηµειώσεων των Λ. Βασενχόβεν, Κλ. Γεράρδη Κ. και Κ. Σερράου µε τίτλο «Μητροπολιτικός Σχεδιασµός στην Ευρώπη» (βλ. ενδεικτική σχετική βιβλιογραφία). 9

10 Τέλος ο Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, οργάνωσε ήδη, υπό τον συντονισµό του επ. καθ. Κ. Σερράου, στις , κοινή εκπαιδευτική εκδήλωση µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του και γερµανών φοιτητών του Ινστιτούτου Πολεοδοµικού, Χωροταξικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Hafencity Universität Hamburg (HCU), µε θέµα «Στρατηγικός σχεδιασµός και µεγάλες διοργανώσεις. Επιρροές στην πολεοδοµική ανάπτυξη». Η εκδήλωση έγινε στους χώρους του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολεοδοµία Χωροταξία» του ΕΜΠ, µε µεγάλη επιτυχία. Στην εκδήλωση αυτή, έγιναν παρουσιάσεις από έλληνες και γερµανούς φοιτητές για θέµατα απολύτως συναφή µε το αντικείµενο του προτεινόµενου προγράµµατος. Ενδεικτική σχετική διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία Albrechts, L. (2001), Devlutin, reginal gvernance and planning systems in Belgium, Internatinal Planning Studies, 6(2): Αραβαντινός Α. (1998), Πολεοδοµικός Σχεδιασµός για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Συµµετρία, Αθήνα. Αυγερινού Κολώνια Σ. (1996), Ειδικά θέµατα αναπτυξιακού σχεδιασµού, ΕΜΠ, Αθήνα. Banner, G. (2002), Cmmunity gvernance and the new central lcal relatinship, Internatinal Scial Science Jurnal, 172: Βασενχόβεν Λ., Γεράρδη Κ., Σερράος Κ. (2004), Μητροπολιτικός Σχεδιασµός στην Ευρώπη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοµέας ΙΙ Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, ΠΜΣ «Πολεοδοµία Χωροταξία», Αθήνα. Brmley, R. and T. Daniels (2001), Metrplitan reginal planning in the United States, Planning Practice and Research, 16(3-4): Carley, M. (2000), Urban partnerships, gvernance and the regeneratin f Britain s cities, Internatinal Planning Studies, 5(3): Carrière, J.-P. and C. Demazière (2002), Urban planning and flagship develpment prjects: Lessns frm EXPO 98, Lisbn, Planning Practice and Research, 17(1): Γεράρδη Κ. (1998), Η στρατηγική του σχεδιασµού για µια βιώσιµη ανάπτυξη της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Πλαίσιο κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, ΕΜΠ, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας. Αθήνα. EC (Eurpean Cmmissin) (1995), The EU Cmpendium f Spatial Planning Systems and Plicies, Final Draft, Luxemburg. ΕΜΠ, Σπουδαστήριο Πολεοδοµικών ερευνών (2004), Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική (ερ. πρόγραµµα για το ΥΠΕΧΩ Ε, επ. υπεύθυνη Κ. Γεράρδη. Ερευνητική οµάδα: Α. Αραβαντινός, Σ. Αυγερινού, Μ. Αγγελίδης, Λ. Βασενχόβεν, Κ. Σερράος, κ.α.). Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης (2001), ΣΑΚΧ Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου. Προς τη χωρικά ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεµβούργο. Gianniris H., Serras K., Zifu M. (2005), Τhe Greeek spatial and urban planning system in the Eurpean cntext, in: Gabriella Padvan, Cesare Blasi (επιµέλεια), Cmplessitá e Sstenibilitá, Prspettive per i territri eurpei: strategie di pianificazine in dieci 10

11 Paesi, Rivista bimestrale di pianificazine e prgrettazine,ann 02, numer 06, giu/lug 2005, edizini Pli.design Gspdini, A. (2000) The cmpetitin f Eurpean cities and the new uses f urban design: A challenge fr greek cities, in Y. Psycharis, A. Gspdini and O. Christpulu (ed) Seventeen texts fr the Planning, the Cities and the Develpment, Vls: Publicatins f the University f Thessaly Gutenberg Healey, P. (1997), The revival f strategic spatial planning in Eurpe, in Making Strategic Spatial Plans, P. Healey, A. Khakee, A. Mtte and B. Needham, eds., UCL Press, Lndn, 1997, pp Heeg, S., B. Klagge and J. Ossenbrűgge (2003), Metrplitan cperatin in Eurpe: Theretical issues and perspectives fr urban netwrking, Eurpean Planning Studies, 11(2): Iannu B., Plychrnpuls D., Serras K., Zifu M., (2004), The 2004 Olympic Games: A nn planning paradigm?, at Metrplitan Planning and Envirnmental Issues, AESOP, Institute d Urbanisme de Grenble, Grenble, July, Iannu B., Plychrnpuls D., Serras K., Zifu M., (2004), Transfrmatins in the image f the Greek city. Mtives and effects n the cntemprary urban fabric, at Metrplitan Planning and Envirnmental Issues, AESOP, Institute d Urbanisme de Grenble, Grenble, July, Iannu B., Serras K., (2005), The present and the future f the Greek urban landscape, at Sustainable Develpment and Planning II, vl. 2, p.p , 2005, Suthamptn - Bstn: The WIT Press. Iannu B., Serras K., (2006), The new faces f the Eurpean metrplis and their Greek versin, at Sustainable Develpment and Planning II, Suthamptn - Bstn: The WIT Press. (pending) Καλαντίδης Α., Σερράος Κ. (2005), Ζητήµατα σχεδιασµού στη Γερµανία. Η περίπτωση του Βερολίνου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοµέας ΙΙ Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, ΠΜΣ «Πολεοδοµία Χωροταξία», Αθήνα. Ktler, P, Haider D. and Rein, I. (ed.) (1993), Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Turism t Cities States and Natins, New Yrk: The Free Press. Marshall, T. (2000), Urban planning and gvernance: Is there a Barcelna mdel?, Internatinal Planning Studies, 5(3): Massey, D. (2001), Opprtunities fr a Wrld City: Reflectins n the draft ecnmic develpment and regeneratin strategy fr Lndn, City, 5(1): Μιχαηλίδης, Τ., Παπαθεοχάρης, Ι (2004) Προγράµµατα Ναυαρχίδες και Ασύµµετρη Κοινωνική Ανάπτυξη σε µητροπολιτικές περιοχές: Η Αναζήτηση της Ουτοπίας. στο: πανεπιστή- µιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Discussin Paper, Βόλος. Michailidis T. (2006), Cperatin and cmpetitin f metrplises in Suthern Eastern Eurpe. The cuple f Athens and Cnstantinple. Evlutin and perspective, 46th Cngress f the Eurpean Reginal Science Assciatin: Enlargement, Suthern Eurpe and the Mediterranean, Vls. Οικονόµου. (2000), Ο διεθνής µητροπολιτικός ρόλος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στο: Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γρ, (επ.) Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος. Η διεύρυνση και η γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Αθήνα: Θεµέλιο:

12 Parkinsn M. (1999), Glbalizatin and sustainable urban regeneratin: The challenge fr natinal and internatinal Gvernance, Εισήγηση υπ. αρ 40 στο ιεθνές συνέδριο «Βιώσιµη α- νάπτυξη και χωροταξική οργάνωση του Ευρωπαϊκού χώρου, ΕΜΠ, Εργαστήριο χωροταξίας και οικιστικής ανάπτυξης, , Αθήνα. Πολυχρονόπουλος., Σερράος Κ. (2001), Πολεοδοµικοί µετασχηµατισµοί και αλλοιώσεις του φυσικού χώρου από το νέο αεροδρόµιο της Αθήνας. Τάσεις και ευκαιρίες, Αρχιτέκτονες, περιοδικό του ΣΑ ΑΣ ΠΕΑ, τεύχος 27, Μάρτιος / Απρίλιος 2001, Αθήνα. Σερράος Κ. (2002), Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της πολεοδοµικής πολιτικής για το σχεδιασµό µητροπολιτικών περιοχών στην Ευρώπη, Πανεπιστηµιακήες εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. Serras K., Skrtsis M. (2003), Urban planning f castal urban areas in metrplitan regins and relative prblems. The case f Alims (Attica), in: Internatinal cngress fr castal areas and regins in Eurpe, Xersnisss Krιtι. Serras K., Zifu M. (2005), The impacts f majr transprtatin infrastructure n the frm and functin f the urban space: the case f the "Athens urban freeway", at: Internatinal AE- SOP (Assciatin f Eurpean Schls f Planning) cngress 2005 The dream f a greater Eurpe, Vienna. Smyth, H. (ed) (1994), Marketing the City: The rle f Flagship Develpments in Urban Regeneratin, Lndn: E& FN Spn. Ενδεικτικός κατάλογος πρόσφατων δηµοσιεύσεων της ερευνητικής οµάδας (ελληνική και γερµανική υποοµάδα) Aravantins A. Antniu L., Themu M., Maratu D., Serras K. (2000), Urban and circulatry situatin f main "city gates". The case f wider Athens, research prgram PENED 95, Athens {in Greek}. Aravantins A., Serras K. (2004), The mdern cultural cre in the heart f Athens and his need f appintment, in: Tsetsis S., A future fr Athens. In search f rerganisatin plicies fr the Athens metrplitan regin, Athens {in Greek}. Asprgerakas E. (2004) Mechanisms f urban envirnment frmatin in the pstmdern city, Reference t the Greek experience, in City and Urban Develpment in Greece. 21st century prspects, pp 41-52, SEPOX, NTUA, UTH, {in Greek}, Athens. Asprgerakas E. (2004) Services as a field f urban cmpetitin: The rle f Medium Sized Cities, Gegraphies, Vl. 8, pp 50-66, {in Greek}, 10/2004. Asprgerakas E., (2002) Pstmdern elements in public space, in Architectnes, Vl.34 pp , {in Greek}, 08/2002. Asprgerakas E., (2002) Space as a part f a general ecnmic perspective, Oiknmiks Tahydrms, Vl.2490, pp.63-64, {in Greek}, 26/01/02. Beier, M.; Matern, A. 2006: Shaping Reginal Gvernance in Metrplitan Regins the Rle f Spatial Planning, In: Eckhard, F. (Hg.), The City and the Regin, Weimar, S Bieker, S.; Matern, A.; Othengrafen, F. 2005: Neue Frmen der Zusammenarbeit in Agglmeratinsräumen: Das Beispiel Hamburg. ARL (Hg.), Arbeitsmaterialien (im Erscheinen) Bieker, S.; Othengrafen, F. 2005: Organising Capacity Reginale Handlungsfähigkeit vn Reginen im demgraphischen Wandel. In: ARL (Hg.) Raumfrschung und Raumrdnung, H. 3/2005. Diller, C.; Knieling, J. 2003: Metrplregin Hamburg Perspektiven der Zusammenarbeit über Ländergrenzen, Raumfrschung und Raumrdnung, H. 3, S

13 During, R.; van Dam, R.; Knieling, J.; Othengrafen, F.; Vettrett, L.; Gelli, F. 2006: Planning and Cultural Variety in Eurpe (im Erscheinen) Einig, K.; Fürst, D.; Knieling, J. 2003: Aktinsraum Regin Reginal Gvernance. Einleitung zum Themenheft, Infrmatinen zur Raumentwicklung, H. 8/9, S. I-VI. Fürst, D., Knieling, J. 2005: Kperatin (interkmmunale, reginale), in: ARL (Hg.), Handwörterbuch der Raumrdnung, S , Hannver. Fürst, D.; Knieling, J. (Hg.) 2002: Reginal Gvernance. New Mdes f Self-Gvernment in the Eurpean Cmmunity, Studies in Spatial Planning der ARL, Bd. 2, Hannver. Fürst, D.; Knieling, J.; Grsler, D. 2002: Reginal Gvernance. New Mdes f Self- Gvernment in the Eurpean Cmmunity, in: Fürst, D.; Knieling, J. (Hg.), Studies in Spatial Planning, ARL, Nr. 2, S. 1-12, Hannver. Gergpulu M., Iannu B., Plychrnpuls D., (2005), Urban develpment prcesses within the Greek metrplitan areas thrugh the embdiment f arbitrary husing areas. The case f Lavretiki district, at The dream f a greater Eurpe, AESOP, TU Vienna, Vienna, July, Gerardi K., Aravantins A., Avgerinu S., Basenhwen L., Serras K., u.a. (2004), Strategic Frame fr the spatial develpment f the metrplitan regin Athens Attika, research prgram fr the Ministry f Envirnment, reginal planning and public wrks, Natinal Technical University f Athens, Urban planning research centre, Athens Gianniris H., Serras K., Zifu M. (2005)Τhe Greeek spatial and urban planning system in the Eurpean cntext, in: Gabriella Padvan, Cesare Blasi (επιµέλεια), Cmplessitá e Sstenibilitá, Prspettive per i territri eurpei: strategie di pianificazine in dieci Paesi, Rivista bimestrale di pianificazine e prgrettazine,ann 02, numer 06, giu/lug 2005, edizini Pli.design Iannu B., (2003), The service sectr evlutin within the Greek insular areas and the new spatial netwrking. A cmparative case studies apprach, at The netwrk sciety. The new cntext fr planning 3rd Cmmn Cnference f Eurpean and American Planning Schls, AESOP, ACSP, University f Leuven, Leuven, July, Iannu B., Plychrnpuls D., (2004), «Μetaplis» - Declines and metaphrs at the case f Athens, at The City and the Planning in Greece. Perspectives twards the 21st century» p.p , ed. D. Ecnmu, K. Serras, Athens: NTUA, University f Thessaly, The Greek Planners Assciatin. {in Greek} Iannu B., Plychrnpuls D., Serras K., Zifu M., (2004), The 2004 Olympic Games: A nn planning paradigm?, at Metrplitan Planning and Envirnmental Issues, AESOP, Institute d Urbanisme de Grenble, Grenble, July, Iannu B., Plychrnpuls D., Serras K., Zifu M., (2004), Transfrmatins in the image f the Greek city. Mtives and effects n the cntemprary urban fabric, at Metrplitan Planning and Envirnmental Issues, AESOP, Institute d Urbanisme de Grenble, Grenble, July, Iannu B., Serras K., (2005), Greek city transfrmatins and their results n the image f the cityscape, in The new urban landscapes and the Greek city, E. Beriats, A. Gspndini, (ed.), Vls: University f Thessaly. {in Greek} Iannu B., Serras K., (2005), The present and the future f the Greek urban landscape, at Sustainable Develpment and Planning II, vl. 2, p.p , 2005, Suthamptn - Bstn: The WIT Press. 13

14 Iannu B., Serras K., (2006), The new faces f the Eurpean metrplis and their Greek versin, at Sustainable Develpment and Planning II, Suthamptn - Bstn: The WIT Press. (pending) Iannu Β., Plychrnpuls D., (2003), Lcalized metrplis. New shifts within Athens metrplitan areas, at 3rd Eur-Cnference: The City and the Regin, Eurpean Cmmissin, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, Octber, Knieling, J. 2002: Eurpäische Metrplreginen in Deutschland, in: SPD-Fraktin im Kmmunalverband Ruhrgebiet (Hg.), Die Zukunft des Ruhrgebietes im Eurpa der Reginen, S , Dkumentatin eines Hearings, Essen. Knieling, J. 2002: Kperatin zwischen benachbarten Metrplreginen. Das Beispiel der Metrplenkperatin Berlin Hamburg, Infrmatinen zur Raumentwicklung, H. 6/7, S Knieling, J. 2002: Metrplis Cperatin chances and restrictins, case study Berlin Hamburg Metrplitan Cperatin, ERSA 2002-cnference dcumentatin (CD), Drtmund. Knieling, J. 2002: Spielräume für Kperatin zwischen benachbarten Metrplreginen - am Beispiel der Metrplenkperatin Berlin Hamburg, in: Kujath, H. J.; Schlippenbach, U.v. (Hg.), Eurpäische Verflechtungen deutscher Metrplreginen als Herausfrderung für Plitik und Wirtschaft, Tagungsbericht des Instituts für Reginalentwicklung und Strukturplanung (IRS), S , Erkner. Knieling, J. 2003: Kperative Reginalplanung und Reginal Gvernance: Praxisbeispiele, Theriebezüge und Perspektiven, Infrmatinen zur Raumentwicklung, H. 8/9, S Knieling, J. 2003: Planungsstrategien in der Metrplregin Hamburg: Stadt-reginale Entwicklung durch Grßprjekte, Festivalisierung und neue Leitbilder, in: Zibell, B. (Hg.), Raum hne Zukunft? Was wird aus Stadt Regin Kultur - Landschaft, Schriftenreihe des Kmpetenzzentrums für Raumfrschung und Reginalentwicklung in der Regin Hannver, Bd. 1, S , Frankfurt/ New Yrk: Peter Lang-Verlag. Knieling, J. 2004: Big Prjects, Festivalisatin and Visins as Strategies f Urban Planning in Glbal Times Case Study Metrplis Hamburg, in: Eckard, F.; Kreisl, P. (Hg.), City Images and Urban Regeneratin, S , Frankfurt a.m. Knieling, J. 2005: Prjektrientierung in der Raumplanung, in: ARL (Hg.), Handwörterbuch der Raumrdnung, S , Hannver. Knieling, J. 2005: Reginalmanagement zur Steuerung der Stadt-Umland-Entwicklung. Knzeptinelle Überlegungen am Beispiel der Metrplregin Hamburg, in: Institut für Städtebau (Hg.) (im Erscheinen). Knieling, J. 2006: Metrplregin Hamburg: Auf dem Weg zu einer Metrplitan Gvernance? Frum Whneigentum Zeitschrift für Whneigentum in der Stadtentwicklung und Immbilienwirtschaft des vhw, H. 1, S Knieling, J.; Fürst, D.; Danielzyk, R. 2003: Kperative Handlungsfrmen in der Reginalplanung. Zur Praxis der Reginalplanung in Deutschland, Reihe Regi spezial, Bd. 1, Drtmund: Drtmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur. Knieling, J.; Körner, H.: 2003: Metrplregin Hamburg Perspektiven der Kperatin über Ländergrenzen, in: Döring, M.E.; Engelhardt, G.H., Feindt, P.H.; Oßenbrügge, J. (Hg.), Stadt Raum Natur. Die Metrplregin als plitisch knstruierter Raum, S , Hamburg. Knieling, J.; Matern, A. 2006: Gd Gvernance in Metrplitan Areas in Eurpe. In: XXX, Band 1 (im Erscheinen) 14

15 Matern, A. 2006: Tasks and Challenges f Metrplitan Regins in Germany. Beitrag zum Tagungsband des Internatinalen Kllquiums The Rle f Metrplitan Netwrking in the Prcess f Transfrmatin in the CADSES Area, Belgrad (im Erscheinen) Michailidis T. (2004) The integratin f Athens in the metrplitan city netwrk f Suthern Eurpe, Oiknmiks Taxydrms Nr 19 (2609) {in Greek}. Michailidis T. (2006), Cperatin and cmpetitin f metrplises in Suthern Eastern Eurpe. The cuple f Athens and Cnstantinple. Evlutin and perspective, 46th Cngress f the Eurpean Reginal Science Assciatin: Enlargement, Suthern Eurpe and the Mediterranean, Vls. Michailidis T. (2006), The creative city, in: Aeixrs, Jurnal f the Department f Planning and reginal develpment, Discussin Paper, University f Thessaly, Vls {in Greek}. Michailidis T., Papathecharis I. (2004) Flagship Prjects and asymmetrical scial develpment in metrplitan areas. in: University f Thessaly, Department f Planning and reginal develpment, Discussin Paper, Vls {in Greek}. Plychrnpuls D., Serras K. (2001), Urban transfrmatins and alteratins f natural space frm the new airprt f Athens. Tendencies and ccasins, in: Architects, jurnal f SADAS PEA Nr. 27/2001 Serras K. (1996), Κmmunalplanung in Griechenland und Österreich, Schriftenreihe für Städtebau und Raumplanung «Stadt und Regin», Bd 3, Institut zur Erfrschung vn Methden und Auswirkungen der Raumplanung der Ludwig Bltzmann Gesellschaft, Technische Universität Wien. Serras K., Skrtsis M (2003), Urban planning f castal urban areas in metrplitan regins and relative prblems. The case f Alims (Attica), in: Internatinal cngress fr castal areas and regins in Eurpe, Xersnisss Kreta. Serras K., Zifu M. (2005), The impacts f majr transprtatin infrastructure n the frm and functin f the urban space: the case f the "Athens urban freeway", at: Inernatinal AESOP (Assciatin f Eurpean Schls f Planning) cngress 2005 The dream f a greater Eurpe, Vienna. Sfianpuls D. (2002), Criteria f delimitatin f crss-brder areas and at bth sides repercussins: The example f the USA. Mexic area, Thesis at the University f Aegean, Mytilini {in Greek}. Sfianpuls D. (2002), Thery and Dynamics f Crss-brder Cllabratins, University f Aegean, Mytilini {in Greek}. Sfianpuls D. (2003), Envirnmental questins in the metrplitan regin f Athens. Areas fr sanitary burial f litter in Attica. Schl f Architecture, Natinal Technical University f Athens {in Greek}. Sfianpuls D. (2003), The peratin arrangement f Industrial regins. Cmpetitiveness, mtives f installatin, evaluatin and criticism. The example f the Patras industrial zne, Schl f Architecture, Natinal Technical University f Athens {in Greek}. Sfianpuls D. (2004), Dynamics and develpment f main activities and uses in central harbr regins f cities and the rle f planning. The case f central harbr area f Patras. Pstgraduate thesis at the Natinal Technical University f Athens {in Greek}. 15

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ (Νοέμβριος, 2012) ΣΥΝΟΨΗ Ο Ιωάννης N. Κατσίκης σπούδασε Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας με ειδίκευση στη Βιομηχανία (BEng), στο ΑΤΕΙΘ. Είναι κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

University of San Francisco School of Management

University of San Francisco School of Management http://www.usfca.edu/ Ιδρύθηκε το 1855. Βρίσκεται στην πόλη του San Francisc της Califrnia των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στόχοι Χαρτογράφηση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου του San

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ 58, 15773 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.: 210.7715450, 697.4871704, email: iokat@teiath.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ 58, 15773 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.: 210.7715450, 697.4871704, email: iokat@teiath.gr Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ 58, 15773 ΑΘΗΝΑ Επικοινωνία: Επαγγελματική Δραστηριότητα: Τηλ.: 210.7715450, 697.4871704, email: ikat@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ, AΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΙ Α ΒιώσιμηΑνάπτυξηκαι5η Προγραμματική Περίοδος: Το Ρέθυμνο ήμος-πιλότος στο ΣΕΣ Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιηµερίδα : Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση Hyatt Real - Estate Show Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη Θανάσης Κ. Παππάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοί Πολίτες Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 22 Νοεμβρίου2013, Αθήνα. ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βέρα Δηλάρη. DeputyASPnet National Coordinator Greece

Ενεργοί Πολίτες Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 22 Νοεμβρίου2013, Αθήνα. ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βέρα Δηλάρη. DeputyASPnet National Coordinator Greece Ενεργοί Πολίτες Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 22 Νοεμβρίου2013, Αθήνα ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βέρα Δηλάρη DeputyASPnet Natinal Crdinatr Greece E-mail: des-c3@minedu.gv.gr GLOBAL ACTION PROGRAMME ON ESD 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Χαϊντενράιχ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ): «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος»

Ελισάβετ Χαϊντενράιχ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ): «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος» Ελισάβετ Χαϊντενράιχ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ): «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος» Σπουδές 1969 1975 Κοινωνικές Επιστήμες, Φιλολογία και Παιδαγωγική στα Πανεπιστήμια του Μάρμπουργ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. 1993 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βιογραφικό σημείωμα. 1993 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Βιογραφικό σημείωμα Ι. Ατομικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Τόπος Γέννησης Ηλίας Ευθυμίου Αθήνα Έτος Γέννησης 1966 Τόπος Κατοικίας Οικογενειακή Κατάσταση E-mail Πάροδος Μεγίστης, 85101 Ιαλυσός Ρόδου Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ Μέσο:.......... ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Ημ. Έκδοσης:.... 4/4/2014 Ημ. Αποδελτίωσης:... 5/4/2014 Σελίδα:......... 17 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Μέσο:.......... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_ 2187 Μυτιλήνη, 11/03/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_ 2187 Μυτιλήνη, 11/03/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_ 2187 Μυτιλήνη, 11/03/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO Δημιουργία νέων προοπτικών για την πόλη ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δέσποινα Αμαραντίδου, Πρόεδρος Γιατί Convention Bureau

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεων STAFF Ρουμελιώτης Μάνος STAFF OFFICE E-MAIL

Περιπτώσεων STAFF Ρουμελιώτης Μάνος STAFF OFFICE E-MAIL DEPARTMENT Διοίκησης PROGRAMME ΔΑΣΤΑ Τεχνολογίας MOD. CODE MODULE TITLE Επιχειρηματικότητα Μελέτες Περιπτώσεων STAFF Ρουμελιώτης Μάνος STAFF OFFICE E-MAIL mans@um.gr " Επιχειρηματικότητα Μελέτες Περιπτώσεων"

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κλιματική Αλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Μανωλόπουλος Βιογραφικό ημείωμα, Μάιος 2015 ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα