«Επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δοµή και στην οργάνωση µητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αµβούργου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δοµή και στην οργάνωση µητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αµβούργου»"

Transcript

1 Σχέδιο επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος για χρηµατοδότησή στα πλαίσια του προγράµµατος IKYDA, µε θέµα: «Επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δοµή και στην οργάνωση µητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αµβούργου» Ελληνική ερευνητική οµάδα Επιστηµονικός υπεύθυνος: Κων. Σερράος, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Μέλη: Ε. Ασπρογέρακας, ρ. ΕΜΠ, Β. Ιωάννου, ρ. ΕΜΠ, Τ. Μιχαηλίδης, υπ. ρ. ΕΜΠ,. Σοφιανόπουλος, υπ. ρ. ΕΜΠ. Γερµανική ερευνητική οµάδα Επιστηµονικός υπεύθυνος: Jörg Knieling, καθηγητής Hafencity Universität Hamburg (HCU), δ/ντης Ινστιτούτου πολεοδοµικού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού,. Μέλη: Α. Matern, υπ. ρ HCU, S. vn Löwis, υπ. ρ HCU, A. Papaiannu, υπ. ρ HCU, F. Othengrafen, υπ. ρ HCU. Έννοια και χαρακτηριστικά της µητρόπολης και της µητροπολιτικής περιοχής. Στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος Έχει ήδη διαπιστωθεί και τεκµηριωθεί επαρκώς, ότι στις περιπτώσεις µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων, αναπτύσσεται ένα ευρύ πλέγµα αλληλοσυσχετίσεων, σε επίπεδο κοινωνικό, οικονοµικό, χωρικό, κλπ., το οποίο δεν περιορίζεται µόνο σε έναν κεντρικό αστικό πυρήνα, αλλά εκτείνεται πολύ περισσότερο απ αυτόν, έχοντας ως χώρο αναφοράς, µια αρκετά ευρύτερη περιοχή. Γίνεται τότε λόγος για «µητροπόλεις», οι οποίες συνιστούν κεντρικές πόλεις, που προσελκύουν σε σηµαντικό βαθµό δραστηριότητες και πληθυσµό, προσφέρουν υπηρεσίες κάθε είδους και αποτελούν το λειτουργικό επίκεντρο µιας ευρύτερης «µητροπολιτικής περιφέρειας». Το φαινόµενο αυτό έχει πάρει εδώ και χρόνια διεθνείς διαστάσεις, µε επίκεντρο σηµαντικές αµερικανικές, ασιατικές, ευρωπαϊκές και, τηρουµένων των αναλογικών, φυσικά και ελληνικές πόλεις (βλ. σχήµα που ακολουθεί) και µε βασικά χαρακτηριστικά α) τον συµπαγή και συνεχή αστικό ιστό, β) την ισχυρή δικτύωση των αστικών δραστηριοτήτων και γ) τη δικτύωση περιβαλλόντων οικιστικών συσπειρώσεων µεταξύ τους και µε τον κεντρικό αστικό πυρήνα. Αθήνα Ν. Υόρκη Παρίσι Τόκιο 1

2 Οι µητροπολιτικές περιφέρειες αποκτούν παράλληλα διεθνή σηµασία διότι αποτελούν ισχυρά κέντρα οικονοµικής, πολιτικής (κέντρα λήψης αποφάσεων), πολιτιστικής και παραγωγικής δράσης (ειδικότερα σε τοµείς αιχµής π.χ. πληροφορική, επικοινωνίες), στα πλαίσια, φυσικά, παγκοσµιοποιηµένων πλέον διαδικασιών κοινωνικο οικονοµικών µεταλλαγών. Η κυριαρχία των µητροπόλεων στη διεθνή σκηνή υποστηρίζεται επιπλέον και από µια σειρά ειδικότερων παραγόντων, όπως, µεταξύ άλλων, από τις διατιθέµενες ήδη προηγµένες υποδοµές, καθώς επίσης και τριτογενείς δηµόσιες (διοικητικές) και ιδιωτικές (π.χ. χρηµατοοικονοµικές και πιστωτικές) υπηρεσίες, από τη διαθεσιµότητα εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, από την πρόσβαση σε δηµόσια ή ιδιωτικά κέντρα έρευνας, από τη συσσωρευµένη τεχνογνωσία και πληροφορία για την εξέλιξη των εθνικών και διεθνών αγορών, καθώς επίσης τέλος και από την ύπαρξη πληθώρας άλλων παράπλευρων και συµπληρωµατικών αναγκαίων δραστηριοτήτων και λειτουργιών (πολιτισµός, αναψυχή, κοινωνική υποδοµή, κλπ). Είναι εποµένως προφανές, ότι οι µητροπόλεις παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την αναπτυξιακή πορεία των κρατών στα οποία ανήκουν και βρίσκονται γι αυτόν ακριβώς τον λόγο σε έναν µεταξύ τους διαρκή ανταγωνισµό σε διεθνές επίπεδο, για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και υψηλού επιπέδου έµψυχου δυναµικού. Το γεγονός αυτό τις ωθεί στην ανάπτυξη στρατηγικών προβολής (place marketing), κάτι το οποίο σε σηµαντικό βαθµό επιχειρούν να πετύχουν µέσω της διοργάνωσης µεγάλων εκδηλώσεων διεθνούς εµβέλειας. Στο παραπάνω πλαίσιο, διαπιστώνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των µητροπολιτικών περιφερειών για την ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων, µεταξύ των οποίων κορυφαίο ρόλο παίζουν βεβαίως οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Και αυτό όχι µόνο διότι αποτελούν α- φορµή για ουσιαστική βελτίωση των αστικών υποδοµών, αλλά κυρίως διότι συνδέονται µε µια σηµαντική διεθνή προβολή της αντίστοιχης µητρόπολης, µέσω των διεθνών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε προφανή οφέλη και για τον τουριστικό κλάδο (αστικός, παραθεριστικός, συνεδριακός, κλπ. τουρισµός). Παράλληλα µπορούν να αποτελέσουν και ισχυρό µοχλό χωροταξικής και πολεοδοµικής χωρικής ανάπτυξης, όπως αποδεικνύουν ήδη πρόσφατες σχετικές περιπτώσεις (π.χ. Βαρκελώνη). Οι µεγάλες διοργανώσεις συνδέονται όµως και µε υψηλό οικονοµικό κόστος, το οποίο περιορίζει τα όποια θετικά οφέλη. Προβληµατικό κρίνεται επιπλέον και το φαινόµενο της συγκέντρωσης των ωφελειών σε συγκεκριµένους τοµείς (π.χ. τουρισµός, οικοδοµικός κλάδος, κλπ.), µε παράλληλη διασπορά του κόστους και των πιθανών παρενεργειών σε ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Οι διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων (πολύ δε περισσότερο οι Ολυµπιακοί Αγώνες) θέτει εποµένως υψηλές απαιτήσεις σε επίπεδο οργάνωσης και συντονισµού δράσεων κατά την προετοιµασία και διεξαγωγή τους, ώστε να οδηγήσουν τελικά σε ένα θετικό 2

3 συνολικό αποτέλεσµα στη χωρική εξέλιξη της µητροπολιτικής περιοχής. Σ αυτό το πλαίσιο, κεντρικό ρόλο παίζουν οι οργανωτικές και διοικητικές (µε έµφαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων) δοµές των µητροπολιτικών περιφερειών, µιας και οι συσχετίσεις µεταξύ κεντρικού αστικού πυρήνα (µητρόπολης) και µητροπολιτικής περιφέρειας αυξάνουν διαρκώς. Κατά συνέπεια αυξάνει και η ανάγκη για συντονισµό και ευρύτερη συναίνεση µέσα στον µητροπολιτικό χώρο, κάτι που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη σύγχρονων οργανωτικών δοµών διακυβέρνησης (Gvernance 1 ). Σ αυτό το πνεύµα διαµορφώνονται συχνά στις µητροπολιτικές περιφέρειες συνεργατικές και όχι ιεραρχικές δοµές συντονισµού και συναίνεσης, οι οποίες καλύπτουν έναν ή περισσότερους κύριους αστικούς πυρήνες, καθώς και τους γύρω µικρότερους οικιστικούς σχηµατισµούς και έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν θετικά αποτελέσµατα κατά την εξισορρόπηση των συµφερόντων και ενδιαφερόντων µιας πληθώρας συµµετεχόντων. Η έως τώρα εµπειρία δείχνει, ότι οι µεγάλες διοργανώσεις µπορούν µεν να επηρεάσουν µακροπρόθεσµα τις υφιστάµενες οργανωτικές δοµές των µητροπολιτικών περιφερειών, όµως οι ακριβείς επιπτώσεις των µεγάλων διοργανώσεων στη χωρική ανάπτυξη, στις οργανωτικές δοµές και στους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων δεν έχει ακόµη αναλυθεί επαρκώς. Για το λόγο αυτό, κεντρικό στόχο του παρόντος προτεινόµενου κοινού επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος αποτελεί η συγκριτική διερεύνηση αυτών των επιπτώσεων στις περιπτώσεις των µητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας και του Αµβούργου. Στα πλαίσια της όλης έρευνας, ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν εποµένως τα παρακάτω ζητήµατα: Σηµασία των µεγάλων διοργανώσεων ως εργαλείου προβολής (place marketing) µιας µητροπολιτικής περιφέρειας. Ειδικότερα, συµβολή των µεγάλων διοργανώσεων στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των µητροπολιτικών περιφερειών, για κατοίκους, επενδυτές και επισκέπτες. Επιρροή του συστήµατος και των δοµών χωρικού σχεδιασµού, στην αστική ανάπτυξη και στη διαµόρφωση οργανωτικών δοµών σε µητροπολιτικές περιφέρειες, καθώς επίσης και στο σχεδιασµό και την οργάνωση µεγάλων διοργανώσεων (συγκριτικά και τη Γερµανία και την Ελλάδα). Επιρροή της σχέσης κέντρου περιφέρειας σε µια µητροπολιτική περιοχή από τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή µιας µεγάλης διοργάνωσης (κατά την προετοιµασία, τη διεξαγωγή, αλλά και µακροπρόθεσµα). 1. Στη διακυβέρνηση (Gvernance) περιλαµβάνονται εκτός από τις τυπικές θεσµοθετηµένες αρχές και οι άτυπες συµµαχίες και δίκτυα, που σχηµατίζουν διάφορες κοινωνικές οµάδες και φορείς µεταξύ τους ή µε τις διοικητικές αρχές, ώστε να προωθηθεί η διαχείριση των συλλογικών δραστηριοτήτων και του δηµόσιου χώρου της αστικής ζωής (Βασενχόβεν Λ., Γεράρδη Κ., Σερράος Κ., 2004). 3

4 Οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διεξαγωγή µεγάλων διοργανώσεων σε µητροπολιτικές περιφέρειες. Επίδραση µεγάλων διοργανώσεων στις διαδικασίες και στα εργαλεία του πολεοδοµικού σχεδιασµού. ιερεύνηση συγκεκριµένων θεµατικών τοµεακών επιλογών κατά την προώθηση πολεοδοµικών στρατηγικών και δράσεων, ως αποτέλεσµα µεγάλων διοργανώσεων και επιρροή τους στην συνολική χωρική ανάπτυξη. ιαµόρφωση νέων οργανωτικών δοµών για τη διεξαγωγή µεγάλων διοργανώσεων και τρόποι ένταξής τους στην υφιστάµενη οργανωτική δοµή της µητροπολιτικής περιφέρειας. ιερεύνηση της δυνατότητας διατήρησης νέων οργανωτικών µορφών και αξιοποίησης νέων εµπειριών και µετά τη λήξη µιας µεγάλης διοργάνωσης. Συµµετέχοντες (φορείς, ιδιώτες µε διαφορετικά συµφέροντα ενδιαφέροντα) κατά τη διεξαγωγή µιας µεγάλης διοργάνωσης. υνατότητες διαµόρφωση µορφών διακυβέρνησης. Επιπτώσεις της δράσης ιδιωτών, στα πλαίσια διεξαγωγής µιας µεγάλης διοργάνωσης, στον πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό. Εργαλεία προσέλκυσής τους. Μηχανισµοί διαφύλαξης του κοινού συµφέροντος έναντι του ενδεχοµένου επικράτησης ατοµικών συµφερόντων. Μεθοδολογία Για να µπορέσουν να αναλυθούν οι επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στην χωρική εξέλιξη και στις δοµές οργάνωσης και λήψης αποφάσεων µητροπολιτικών περιφερειών, τίθενται οι παρακάτω θεµατικοί άξονες διερεύνησης των µελετών περίπτωσης Αθήνας και Αµβούργου: Ανάλυση των σχέσεων κέντρου περιφέρειας στις δύο µητροπολιτικές περιφέρειες, υπό το πρίσµα της διεξαγωγής σηµαντικών εκδηλώσεων και µεγάλων διοργανώσεων (π.χ. Ολυµπιακών Αγώνων). Επιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων στην οργανωτική δοµή και στην αστική ανάπτυξη µητροπολιτικών περιφερειών. Αξιοποίηση νέων οργανωτικών µορφών και διαχείριση της ενδεχόµενης νέας γνώσης και δυναµικής σε θέµατα µητροπολιτικής οργάνωσης. Μεγάλες διοργανώσεις ως εργαλείο µητροπολιτικής προβολής (place marketing). Συµβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µητροπόλεων κατά την προσέλκυση οικονοµικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς επίσης και αστικού τουρισµού. Ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων µεγάλων διοργανώσεων. Επιλεκτικότητα και διαχωρισµός ως παρενέργειας µεγάλων διοργανώσεων. Επιρροή της παράδοσης σχεδιασµού µιας χώρας στην αστική ανάπτυξη και στη διαµόρφωση οργανωτικών δοµών σε µητροπολιτικές περιφέρειες. Συµπεράσµατα για το σχεδιασµό και την οργάνωση µεγάλων διοργανώσεων 4

5 Η παραπάνω θεµατολογία, καθώς επίσης και οι επιµέρους πτυχές της θα διερευνηθούν µε βάση τις επιλεγµένες κύριες µελέτες περίπτωσης των δύο µητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας και του Αµβούργου. Η επιστηµονική ανάλυση των παραπάνω δύο περιπτώσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µιας και η συγκριτική διερεύνηση της εµπειρίας α) της Αθήνας από την ανάληψη των πρόσφατων Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και β) του Αµβούργου από την επιλογή του ως µιας από τις πόλεις διεξαγωγής του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 2006, θα δώσει τη δυνατότητα για εξαγωγή συγκρίσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε την οργάνωση, διαχείριση και διεξαγωγή αυτών των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και σε σχέση µε τις πιθανές επιδράσεις σε θέµατα δοµής και οργάνωσης των αντίστοιχων µητροπολιτικών περιφερειών, επιτυχίας στον τοµέα του place marketing, τόνωσης της γενικότερης ανταγωνιστικότητάς τους στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, βελτίωσης της θέσης τους στην ευρωπαϊκή και διεθνή «αγορά» αστικού τουρισµού και γενικότερα προώθησης επιτυχών και εύστοχων δράσεων στον τοµέα του χωρικού σχεδιασµού. Παράλληλα, οι παραπάνω διερευνήσεις θα δώσουν πολύτιµα συµπεράσµατα και για µελλοντικούς σχεδιασµούς µεγάλων διοργανώσεων στις δύο αυτές µητροπολιτικές περιοχές, χρήσιµα και για άλλες µικρότερες πόλεις των δύο χωρών. Η διερεύνηση των δύο κύριων µελετών περίπτωσης θα γίνει µε βάση την ανάλυση σχετικών σχεδίων, κειµένων πολιτικής, κλπ. (ντοκουµέντων), καθώς επίσης, παράλληλα και µέσα από κατευθυνόµενες συνεντεύξεις µε επιλεγµένους ειδικούς από τις δύο χώρες. Ειδικότερα, η γερµανική ερευνητική υποοµάδα θα προχωρήσει στη διερεύνηση της περίπτωσης της Αθήνας (Ολυµπιακοί Αγώνες 2004), επιχειρώντας παράλληλα και έναν απολογισµό του όλου εγχειρήµατος, ενώ η ελληνική υποοµάδα θα δώσει έµφαση στις αναπτυσσόµενες στρατηγικές της µητροπολιτικής περιφέρειας του Αµβούργου για τη διεκδίκηση Ολυµπιακών Αγώνων, καθώς επίσης και στις υλοποιηµένες δράσεις για τη διοργάνωση µεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου 2006). Για την διεξαγωγή των απαραίτητων ερευνητικών εργασιών που αφορούν τις δύο παραπάνω µελέτες περίπτωσης (Αθήνα Αµβούργο), προγραµµατίζεται από πλευράς ελληνικής οµάδας, κατά το πρώτο ηµερολογιακό έτος 2007 διεξαγωγής του επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος οι εξής µεταβάσεις στο Αµβούργο: α) του επιστηµονικού υπευθύνου, αµέσως µετά την έναρξη του προγράµµατος, κατά το διάστηµα Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου, για 7 ηµέρες µε σκοπό την κατάλληλη προετοιµασία και το λεπτοµερή συντονισµό των επιµέρους αναγκαίων δράσεων που αφορούν τη διεξαγωγή του προγράµµατος, β) των δύο νέων επιστηµόνων υποψηφίων διδακτόρων για 8 ηµέρες κατά το διάστηµα Μαρτίου / Απριλίου και Ιουλίου / Αυγούστου αντιστοίχως, µε σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας υλικού και συνεντεύξεων µε ειδικούς και εκπροσώπους φορέων για συγκεκριµένα θεµατικά πεδία της όλης έρευνας και γ) των δύο νέων επιστηµόνων διδακτόρων για 7 ηµέρες κατά το διάστηµα Μάιου / Ιουνίου και Σεπτεµβρίου / Οκτωβρί- 5

6 ου αντιστοίχως, µε σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας υλικού και συνεντεύξεων µε ειδικούς και εκπροσώπους φορέων για συγκεκριµένα κάθε φορά θεµατικά πεδία της όλης έρευνας. Οι εργασίες των µελών της ελληνικής ερευνητικής υποοµάδας στο Αµβούργο θα γίνονται σε συντονισµό και σε στενή συνεργασία µε τη γερµανική υποοµάδα, ενώ στο τέλος κάθε επίσκεψης, προγραµµατίζεται η διοργάνωση ενός wrkshp µε συµµετοχή µελών από τη γερµανική πλευρά και µε σκοπό την αξιολόγηση της µέχρι εκείνη τη στιγµή πορείας της έρευνας, καθώς επίσης και τον επαναπροσδιορισµό των επόµενων βηµάτων. Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος 2008 διεξαγωγής της έρευνας προγραµµατίζεται επίσης από µια µετάβαση στο Αµβούργο για κάθε µέλος της ελληνικής ερευνητικής υποοµάδας, αντίστοιχης χρονικής διάρκειας µε αυτή του πρώτου ηµερολογιακού έ- τους, µε στόχο τη συλλογή πιθανών συµπληρωµατικών στοιχείων και τη διεξαγωγή πρόσθετων και περισσότερο εξειδικευµένων συνεντεύξεων, καθώς επίσης και το συντονισµό της δηµοσιοποίησής των συµπερασµάτων της έρευνας. Στο τέλος κάθε επίσκεψης, προγραµµατίζεται για το λόγο αυτό, και πάλι η διοργάνωση ενός wrkshp µε συµµετοχή µελών από τη γερµανική πλευρά και µε σκοπό την αξιολόγηση των τελικών αποτελεσµάτων της έρευνας για συγκεκριµένα κάθε φορά θεµατικά πεδία (µε βάση το υλικό από τις µελέτες περίπτωσης), καθώς επίσης και την προετοιµασία των επιµέρους τελικών δηµοσιεύσεων - ανακοινώσεων. Παράλληλα, η ελληνική υποοµάδα, θα φροντίζει, αµέσως µετά την έναρξη του επιστη- µονικού ερευνητικού προγράµµατος, ώστε µετά από κάθε συνάντηση µελών από τις δύο υποοµάδες, στη Γερµανία ή στην Ελλάδα, να ενηµερώνει την ιστοσελίδα που πρόκειται να δηµιουργηθεί, µε όσες νέες πληροφορίες κρίνονται ώριµες για δηµοσιοποίηση. Κατά τη διερεύνηση των µελετών περίπτωσης Αθήνας και Αµβούργου, η συνεργασία υποψηφίων διδακτόρων γίνεται µε τρόπο ώστε αυτό να αποτελέσει σηµαντική βοήθεια κατά την προετοιµασία και προώθηση των διδακτορικών διατριβών τους. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα του παρόντος προτεινόµενου κοινού ελληνο - γερµανικού επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος µπορούν να αποτελέσουν µια ουσιαστική συµβολή στην ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από το ζήτηµα των «µητροπολιτικών περιφερειών», µε έµφαση στις νέες δυναµικές, προκλήσεις και προοπτικές που πηγάζουν από αυτές. Η ανάγκη για προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας, µε παράλληλη όµως ενίσχυση και της χωρικής συνεκτικότητας των ευρωπαϊκών πόλεων, οδηγεί σε ε- παναπροσδιορισµό του ρόλου των µητροπόλεων και των µητροπολιτικών περιφερειών τους, µε προφανές αποτέλεσµα και την ανάγκη για επαναπροσέγγιση των προωθούµενων πολιτικών για τη χωρική ανάπτυξη των µητροπόλεων. Η ανταλλαγή γνώσης και 6

7 εµπειρίας µεταξύ των δύο χωρών σε αυτό το επίπεδο, είναι αναµφισβήτητο ότι θα είναι πολύτιµη και για τις δύο πλευρές. Ειδικότερα, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την ελληνο γερµανική συνεργασία, στα πλαίσια του προτεινόµενου προγράµµατος, εντοπίζονται µεταξύ άλλων, κυρίως στη διερεύνηση, καταγραφή και σταχυολόγηση πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των µεγάλων διοργανώσεων, ως εργαλείου χωροταξικής περιφερειακής ανάπτυξης και αστικού µητροπολιτικού marketing, καθώς επίσης και ως στρατηγικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µητροπολιτικών περιοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τη συγκριτική διερεύνηση των δύο προτεινόµενων µελετών περίπτωσης (Αθήνας και Αµβούργου) θα αναλυθούν πιθανές συγγένειες και διαφορές σε επίπεδο οργάνωσης, εµπλεκοµένων φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών), καθώς επίσης και διαδικασιών, για διαφόρους τοµείς σχεδιασµού και ποικίλα πεδία υλοποίησης σχετικών πολιτικών. Τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν, θα κοινοποιηθούν ευρέως και θα τεθούν προς συζήτηση, στο διεθνή τεχνικό επιστηµονικό κόσµο. Ειδικότερα, στα πλαίσια του κοινού προτεινοµένου επιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος, αναµένεται να επιτευχθούν τα παρακάτω αποτελέσµατα: 1. Συµβολή στην ανταλλαγή επιστηµονικής γνώσης για τις µητροπολιτικές περιοχές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαµόρφωση συστάσεων για ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη µητροπολιτικών περιφερειών (Ελλάδα, Γερµανία, ΕΕ) 2. Στήριξη νέων επιστηµόνων µέσα από τη συµµετοχή υποψηφίων διδακτόρων και νέων συναδέλφων - διδακτόρων στο προτεινόµενο πρόγραµµα. Επεξεργασία παράπλευρων µελετών περίπτωσης (πέρα από την Αθήνα και το Αµβούργο), οι οποίες αποτελούν σηµαντικά πεδία διερεύνησης στα πλαίσια εν εξελίξει διδακτορικών διατριβών συναδέλφων, µελών της ερευνητικής οµάδας του παρόντος προτεινόµενου προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, από την ελληνική πλευρά, θα επιδιωχθεί να εξαχθούν συγκριτικά συµπεράσµατα (τηρουµένων των αναλογιών κλίµακας πόλης και εµβέλειάς της) και για δύο µέσες ελληνικές πόλεις (. Σοφιανόπουλος: Πάτρα, Τ. Μιχαηλίδης: Ιωάννινα) µε σηµαντικό όµως περιφερειακό ρόλο και αξιόλογες πρόσφατες προσπάθειες τόνωσης της ανταγωνιστικότητάς τους µέσα από τη διοργάνωση ευρωπαϊκής εµβέλειας εκδηλώσεων (Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ετήσια διεθνής εµπορική έκθεση Ιωαννίνων). 3. ηµοσιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων µέσα από την επεξεργασία σειράς δηµοσιεύσεων σε ελληνικά, γερµανικά και διεθνή συνέδρια και επιστηµονικά περιοδικά, µε θεµατολογία που θα αντλείται από το υλικό του κοινού ελληνο γερ- µανικού προγράµµατος (τουλάχιστον 3 4 δηµοσιεύσεις). 7

8 4. ηµιουργία ιστοσελίδας µε κείµενα, άρθρα, µελέτες και λοιπό υλικό, σχετικό µε το αντικείµενο του κοινού προγράµµατος (µητροπόλεις, µητροπολιτικές περιφέρειες, µητροπολιτικός χωροταξικός σχεδιασµός, µεγάλες διοργανώσεις, κλπ.), µέσα από την ελληνική, γερµανική, και διεθνή εµπειρία, στα πλαίσια του ιστοχώρου του Σπουδαστηρίου Πολεοδοµικών Ερευνών (ΣΠΕ) του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Η ιστοσελίδα αυτή θα κάνει δυνατή τη συνεχή πρόσβαση σπουδαστών, συναδέλφων πολεοδόµων / χωροτακτών / µελετητών και λοιπών ενδιαφεροµένων στο υλικό και στα συµπεράσµατα που θα προκύπτουν κατά την πορεία επεξεργασίας του κοινού προγράµµατος, καθώς επίσης και τη διαρκή ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µαζί τους, καθ όλο το χρόνο πορείας της έρευνας. 5. Οργάνωση και διεξαγωγή σεµιναρίων, µε συµµετοχή µελών της ελληνικής και γερµανικής ερευνητικής οµάδας και µε θεµατολογία που θα αντλείται από τα αντικείµενα του κοινού ελληνο - γερµανικού προγράµµατος, στα πλαίσια α) των προπτυχιακών µαθηµάτων του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ, β) των µαθηµάτων του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολεοδοµία Χωροταξία» του ΕΜΠ, καθώς επίσης ενδεχοµένως και γ) στα πλαίσια των προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ. 6. ιαµόρφωση και συγκεκριµενοποίηση νέων ερευνητικών πεδίων, µε στόχο µια περαιτέρω συνεργασία (π.χ. στα πλαίσια τόσο εθνικών (π.χ. ΓΓΕΤ), όσο και ευρωπαϊκών (π.χ. προγράµµατα ΕΕ) προκηρύξεων για ανάληψη επιστηµονικών - ερευνητικών έργων. Προπαρασκευαστικές εργασίες, σχετικές µε τη θεµατολογία του προτεινόµενου προγράµµατος, στον Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Το ζήτηµα των µητροπολιτικών περιφερειών, καθώς επίσης και του σχεδιασµού γι αυτές αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα επίκεντρα ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και ειδικότερα του Σπουδαστηρίου Πολεοδοµικών Ερευνών (ΣΠΕ), το οποίο αποτελεί και το παλαιότερο ερευνητικό εργαστήριό του. Παράλληλα, τα µέλη της προτεινόµενης ερευνητικής οµάδας είχαν και έχουν συµµετοχή σε πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες. Μεταξύ των πιο πρόσφατων από αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες αξίζει να αναφερθεί το «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασµού για την Αθήνα Αττική». Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραµµα που ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε στο ΣΠΕ του ΕΜΠ, και ολοκληρώθηκε µε επιστηµονική υπεύθυνο την αν. καθ. Κλ. Γεράρδη, συντονιστή τον επ. καθ. Κ. Σερράο και συµµετοχή µιας πολυπληθούς ερευνητικής ο- 8

9 µάδας από το ΕΜΠ, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήµιο και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Η ερευνητική αυτή εργασία, θίγει όλα τα θέµατα που αφορούν τη µητροπολιτική περιφέρεια της Αθήνας, έχοντας διερευνήσει µε διεξοδικό τρόπο πολύ µεγάλο µέρος της σχετικής διεθνούς εµπειρίας. Η εργασία αυτή δηµοσιεύθηκε από το ΣΠΕ σε αυτοτελή τόµο το Παράλληλα, τα µέλη της ερευνητικής οµάδας έχουν ολοκληρώσει µικρότερες ερευνητικές εργασίες για συγκεκριµένες επιµέρους πτυχές των χαρακτηριστικών, των προβληµάτων και του σχεδιασµού µητροπολιτικών περιφερειών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πρόσφατες δηµοσιεύσεις τους (βλ. ενδεικτική σχετική βιβλιογραφία). Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφερθούν και οι παρακάτω τίτλοι: The 2004 Olympic Games: A nn planning paradigm?, The new faces f the Eurpean metrplis and their Greek versin Ζητήµατα σχεδιασµού στη Γερµανία. Η περίπτωση του Βερολίνου Προγράµµατα Ναυαρχίδες και Ασύµµετρη Κοινωνική Ανάπτυξη σε µητροπολιτικές περιοχές: Η Αναζήτηση της Ουτοπίας Cperatin and cmpetitin f metrplises in Suthern Eastern Eurpe. The cuple f Athens and Cnstantinple. Evlutin and perspective Πολεοδοµικοί µετασχηµατισµοί και αλλοιώσεις του φυσικού χώρου από το νέο αεροδρόµιο της Αθήνας. Τάσεις και ευκαιρίες The impacts f majr transprtatin infrastructure n the frm and functin f the urban space: the case f the Athens urban freeway, Πέρα από τις παραπάνω ερευνητικές εργασίες το αντικείµενο του προτεινόµενου προγράµµατος παρουσιάζει εξαιρετική συνάφεια και µε τη θεµατολογία µαθηµάτων που διεξάγονται σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο από τον Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ. Μεταξύ αυτών θα αναφέραµε ενδεικτικά τα εξής: «Οι ευρωπαϊκές πόλεις»: Ειδικά θέµατα Πολεοδοµίας 8 ου εξαµήνου, προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, µε διδάσκοντες τους καθ. Σ. Αυγερινού Κολώνια και επ. καθ. Κ. Σερράο. «Προσεγγίσεις του σχεδιασµού στην Ελλάδα»: Μάθηµα στα πλαίσια του ιατµη- µατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, µε συντονιστή (από το ακ. έτος ) των επ. καθ. Κ. Σερράο, ση- µαντικό κεφάλαιο του οποίου αποτελεί το ζήτηµα του σχεδιασµού µητροπολιτικών περιοχών. Για την υποστήριξη αυτού του µαθήµατος έχει ήδη εκδοθεί και κυκλοφορήσει από τον Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (2004) τεύχος σηµειώσεων των Λ. Βασενχόβεν, Κλ. Γεράρδη Κ. και Κ. Σερράου µε τίτλο «Μητροπολιτικός Σχεδιασµός στην Ευρώπη» (βλ. ενδεικτική σχετική βιβλιογραφία). 9

10 Τέλος ο Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, οργάνωσε ήδη, υπό τον συντονισµό του επ. καθ. Κ. Σερράου, στις , κοινή εκπαιδευτική εκδήλωση µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του και γερµανών φοιτητών του Ινστιτούτου Πολεοδοµικού, Χωροταξικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Hafencity Universität Hamburg (HCU), µε θέµα «Στρατηγικός σχεδιασµός και µεγάλες διοργανώσεις. Επιρροές στην πολεοδοµική ανάπτυξη». Η εκδήλωση έγινε στους χώρους του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολεοδοµία Χωροταξία» του ΕΜΠ, µε µεγάλη επιτυχία. Στην εκδήλωση αυτή, έγιναν παρουσιάσεις από έλληνες και γερµανούς φοιτητές για θέµατα απολύτως συναφή µε το αντικείµενο του προτεινόµενου προγράµµατος. Ενδεικτική σχετική διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία Albrechts, L. (2001), Devlutin, reginal gvernance and planning systems in Belgium, Internatinal Planning Studies, 6(2): Αραβαντινός Α. (1998), Πολεοδοµικός Σχεδιασµός για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Συµµετρία, Αθήνα. Αυγερινού Κολώνια Σ. (1996), Ειδικά θέµατα αναπτυξιακού σχεδιασµού, ΕΜΠ, Αθήνα. Banner, G. (2002), Cmmunity gvernance and the new central lcal relatinship, Internatinal Scial Science Jurnal, 172: Βασενχόβεν Λ., Γεράρδη Κ., Σερράος Κ. (2004), Μητροπολιτικός Σχεδιασµός στην Ευρώπη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοµέας ΙΙ Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, ΠΜΣ «Πολεοδοµία Χωροταξία», Αθήνα. Brmley, R. and T. Daniels (2001), Metrplitan reginal planning in the United States, Planning Practice and Research, 16(3-4): Carley, M. (2000), Urban partnerships, gvernance and the regeneratin f Britain s cities, Internatinal Planning Studies, 5(3): Carrière, J.-P. and C. Demazière (2002), Urban planning and flagship develpment prjects: Lessns frm EXPO 98, Lisbn, Planning Practice and Research, 17(1): Γεράρδη Κ. (1998), Η στρατηγική του σχεδιασµού για µια βιώσιµη ανάπτυξη της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Πλαίσιο κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, ΕΜΠ, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας. Αθήνα. EC (Eurpean Cmmissin) (1995), The EU Cmpendium f Spatial Planning Systems and Plicies, Final Draft, Luxemburg. ΕΜΠ, Σπουδαστήριο Πολεοδοµικών ερευνών (2004), Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική (ερ. πρόγραµµα για το ΥΠΕΧΩ Ε, επ. υπεύθυνη Κ. Γεράρδη. Ερευνητική οµάδα: Α. Αραβαντινός, Σ. Αυγερινού, Μ. Αγγελίδης, Λ. Βασενχόβεν, Κ. Σερράος, κ.α.). Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης (2001), ΣΑΚΧ Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου. Προς τη χωρικά ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεµβούργο. Gianniris H., Serras K., Zifu M. (2005), Τhe Greeek spatial and urban planning system in the Eurpean cntext, in: Gabriella Padvan, Cesare Blasi (επιµέλεια), Cmplessitá e Sstenibilitá, Prspettive per i territri eurpei: strategie di pianificazine in dieci 10

11 Paesi, Rivista bimestrale di pianificazine e prgrettazine,ann 02, numer 06, giu/lug 2005, edizini Pli.design Gspdini, A. (2000) The cmpetitin f Eurpean cities and the new uses f urban design: A challenge fr greek cities, in Y. Psycharis, A. Gspdini and O. Christpulu (ed) Seventeen texts fr the Planning, the Cities and the Develpment, Vls: Publicatins f the University f Thessaly Gutenberg Healey, P. (1997), The revival f strategic spatial planning in Eurpe, in Making Strategic Spatial Plans, P. Healey, A. Khakee, A. Mtte and B. Needham, eds., UCL Press, Lndn, 1997, pp Heeg, S., B. Klagge and J. Ossenbrűgge (2003), Metrplitan cperatin in Eurpe: Theretical issues and perspectives fr urban netwrking, Eurpean Planning Studies, 11(2): Iannu B., Plychrnpuls D., Serras K., Zifu M., (2004), The 2004 Olympic Games: A nn planning paradigm?, at Metrplitan Planning and Envirnmental Issues, AESOP, Institute d Urbanisme de Grenble, Grenble, July, Iannu B., Plychrnpuls D., Serras K., Zifu M., (2004), Transfrmatins in the image f the Greek city. Mtives and effects n the cntemprary urban fabric, at Metrplitan Planning and Envirnmental Issues, AESOP, Institute d Urbanisme de Grenble, Grenble, July, Iannu B., Serras K., (2005), The present and the future f the Greek urban landscape, at Sustainable Develpment and Planning II, vl. 2, p.p , 2005, Suthamptn - Bstn: The WIT Press. Iannu B., Serras K., (2006), The new faces f the Eurpean metrplis and their Greek versin, at Sustainable Develpment and Planning II, Suthamptn - Bstn: The WIT Press. (pending) Καλαντίδης Α., Σερράος Κ. (2005), Ζητήµατα σχεδιασµού στη Γερµανία. Η περίπτωση του Βερολίνου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοµέας ΙΙ Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, ΠΜΣ «Πολεοδοµία Χωροταξία», Αθήνα. Ktler, P, Haider D. and Rein, I. (ed.) (1993), Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Turism t Cities States and Natins, New Yrk: The Free Press. Marshall, T. (2000), Urban planning and gvernance: Is there a Barcelna mdel?, Internatinal Planning Studies, 5(3): Massey, D. (2001), Opprtunities fr a Wrld City: Reflectins n the draft ecnmic develpment and regeneratin strategy fr Lndn, City, 5(1): Μιχαηλίδης, Τ., Παπαθεοχάρης, Ι (2004) Προγράµµατα Ναυαρχίδες και Ασύµµετρη Κοινωνική Ανάπτυξη σε µητροπολιτικές περιοχές: Η Αναζήτηση της Ουτοπίας. στο: πανεπιστή- µιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Discussin Paper, Βόλος. Michailidis T. (2006), Cperatin and cmpetitin f metrplises in Suthern Eastern Eurpe. The cuple f Athens and Cnstantinple. Evlutin and perspective, 46th Cngress f the Eurpean Reginal Science Assciatin: Enlargement, Suthern Eurpe and the Mediterranean, Vls. Οικονόµου. (2000), Ο διεθνής µητροπολιτικός ρόλος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στο: Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γρ, (επ.) Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος. Η διεύρυνση και η γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Αθήνα: Θεµέλιο:

12 Parkinsn M. (1999), Glbalizatin and sustainable urban regeneratin: The challenge fr natinal and internatinal Gvernance, Εισήγηση υπ. αρ 40 στο ιεθνές συνέδριο «Βιώσιµη α- νάπτυξη και χωροταξική οργάνωση του Ευρωπαϊκού χώρου, ΕΜΠ, Εργαστήριο χωροταξίας και οικιστικής ανάπτυξης, , Αθήνα. Πολυχρονόπουλος., Σερράος Κ. (2001), Πολεοδοµικοί µετασχηµατισµοί και αλλοιώσεις του φυσικού χώρου από το νέο αεροδρόµιο της Αθήνας. Τάσεις και ευκαιρίες, Αρχιτέκτονες, περιοδικό του ΣΑ ΑΣ ΠΕΑ, τεύχος 27, Μάρτιος / Απρίλιος 2001, Αθήνα. Σερράος Κ. (2002), Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της πολεοδοµικής πολιτικής για το σχεδιασµό µητροπολιτικών περιοχών στην Ευρώπη, Πανεπιστηµιακήες εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. Serras K., Skrtsis M. (2003), Urban planning f castal urban areas in metrplitan regins and relative prblems. The case f Alims (Attica), in: Internatinal cngress fr castal areas and regins in Eurpe, Xersnisss Krιtι. Serras K., Zifu M. (2005), The impacts f majr transprtatin infrastructure n the frm and functin f the urban space: the case f the "Athens urban freeway", at: Internatinal AE- SOP (Assciatin f Eurpean Schls f Planning) cngress 2005 The dream f a greater Eurpe, Vienna. Smyth, H. (ed) (1994), Marketing the City: The rle f Flagship Develpments in Urban Regeneratin, Lndn: E& FN Spn. Ενδεικτικός κατάλογος πρόσφατων δηµοσιεύσεων της ερευνητικής οµάδας (ελληνική και γερµανική υποοµάδα) Aravantins A. Antniu L., Themu M., Maratu D., Serras K. (2000), Urban and circulatry situatin f main "city gates". The case f wider Athens, research prgram PENED 95, Athens {in Greek}. Aravantins A., Serras K. (2004), The mdern cultural cre in the heart f Athens and his need f appintment, in: Tsetsis S., A future fr Athens. In search f rerganisatin plicies fr the Athens metrplitan regin, Athens {in Greek}. Asprgerakas E. (2004) Mechanisms f urban envirnment frmatin in the pstmdern city, Reference t the Greek experience, in City and Urban Develpment in Greece. 21st century prspects, pp 41-52, SEPOX, NTUA, UTH, {in Greek}, Athens. Asprgerakas E. (2004) Services as a field f urban cmpetitin: The rle f Medium Sized Cities, Gegraphies, Vl. 8, pp 50-66, {in Greek}, 10/2004. Asprgerakas E., (2002) Pstmdern elements in public space, in Architectnes, Vl.34 pp , {in Greek}, 08/2002. Asprgerakas E., (2002) Space as a part f a general ecnmic perspective, Oiknmiks Tahydrms, Vl.2490, pp.63-64, {in Greek}, 26/01/02. Beier, M.; Matern, A. 2006: Shaping Reginal Gvernance in Metrplitan Regins the Rle f Spatial Planning, In: Eckhard, F. (Hg.), The City and the Regin, Weimar, S Bieker, S.; Matern, A.; Othengrafen, F. 2005: Neue Frmen der Zusammenarbeit in Agglmeratinsräumen: Das Beispiel Hamburg. ARL (Hg.), Arbeitsmaterialien (im Erscheinen) Bieker, S.; Othengrafen, F. 2005: Organising Capacity Reginale Handlungsfähigkeit vn Reginen im demgraphischen Wandel. In: ARL (Hg.) Raumfrschung und Raumrdnung, H. 3/2005. Diller, C.; Knieling, J. 2003: Metrplregin Hamburg Perspektiven der Zusammenarbeit über Ländergrenzen, Raumfrschung und Raumrdnung, H. 3, S

13 During, R.; van Dam, R.; Knieling, J.; Othengrafen, F.; Vettrett, L.; Gelli, F. 2006: Planning and Cultural Variety in Eurpe (im Erscheinen) Einig, K.; Fürst, D.; Knieling, J. 2003: Aktinsraum Regin Reginal Gvernance. Einleitung zum Themenheft, Infrmatinen zur Raumentwicklung, H. 8/9, S. I-VI. Fürst, D., Knieling, J. 2005: Kperatin (interkmmunale, reginale), in: ARL (Hg.), Handwörterbuch der Raumrdnung, S , Hannver. Fürst, D.; Knieling, J. (Hg.) 2002: Reginal Gvernance. New Mdes f Self-Gvernment in the Eurpean Cmmunity, Studies in Spatial Planning der ARL, Bd. 2, Hannver. Fürst, D.; Knieling, J.; Grsler, D. 2002: Reginal Gvernance. New Mdes f Self- Gvernment in the Eurpean Cmmunity, in: Fürst, D.; Knieling, J. (Hg.), Studies in Spatial Planning, ARL, Nr. 2, S. 1-12, Hannver. Gergpulu M., Iannu B., Plychrnpuls D., (2005), Urban develpment prcesses within the Greek metrplitan areas thrugh the embdiment f arbitrary husing areas. The case f Lavretiki district, at The dream f a greater Eurpe, AESOP, TU Vienna, Vienna, July, Gerardi K., Aravantins A., Avgerinu S., Basenhwen L., Serras K., u.a. (2004), Strategic Frame fr the spatial develpment f the metrplitan regin Athens Attika, research prgram fr the Ministry f Envirnment, reginal planning and public wrks, Natinal Technical University f Athens, Urban planning research centre, Athens Gianniris H., Serras K., Zifu M. (2005)Τhe Greeek spatial and urban planning system in the Eurpean cntext, in: Gabriella Padvan, Cesare Blasi (επιµέλεια), Cmplessitá e Sstenibilitá, Prspettive per i territri eurpei: strategie di pianificazine in dieci Paesi, Rivista bimestrale di pianificazine e prgrettazine,ann 02, numer 06, giu/lug 2005, edizini Pli.design Iannu B., (2003), The service sectr evlutin within the Greek insular areas and the new spatial netwrking. A cmparative case studies apprach, at The netwrk sciety. The new cntext fr planning 3rd Cmmn Cnference f Eurpean and American Planning Schls, AESOP, ACSP, University f Leuven, Leuven, July, Iannu B., Plychrnpuls D., (2004), «Μetaplis» - Declines and metaphrs at the case f Athens, at The City and the Planning in Greece. Perspectives twards the 21st century» p.p , ed. D. Ecnmu, K. Serras, Athens: NTUA, University f Thessaly, The Greek Planners Assciatin. {in Greek} Iannu B., Plychrnpuls D., Serras K., Zifu M., (2004), The 2004 Olympic Games: A nn planning paradigm?, at Metrplitan Planning and Envirnmental Issues, AESOP, Institute d Urbanisme de Grenble, Grenble, July, Iannu B., Plychrnpuls D., Serras K., Zifu M., (2004), Transfrmatins in the image f the Greek city. Mtives and effects n the cntemprary urban fabric, at Metrplitan Planning and Envirnmental Issues, AESOP, Institute d Urbanisme de Grenble, Grenble, July, Iannu B., Serras K., (2005), Greek city transfrmatins and their results n the image f the cityscape, in The new urban landscapes and the Greek city, E. Beriats, A. Gspndini, (ed.), Vls: University f Thessaly. {in Greek} Iannu B., Serras K., (2005), The present and the future f the Greek urban landscape, at Sustainable Develpment and Planning II, vl. 2, p.p , 2005, Suthamptn - Bstn: The WIT Press. 13

14 Iannu B., Serras K., (2006), The new faces f the Eurpean metrplis and their Greek versin, at Sustainable Develpment and Planning II, Suthamptn - Bstn: The WIT Press. (pending) Iannu Β., Plychrnpuls D., (2003), Lcalized metrplis. New shifts within Athens metrplitan areas, at 3rd Eur-Cnference: The City and the Regin, Eurpean Cmmissin, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, Octber, Knieling, J. 2002: Eurpäische Metrplreginen in Deutschland, in: SPD-Fraktin im Kmmunalverband Ruhrgebiet (Hg.), Die Zukunft des Ruhrgebietes im Eurpa der Reginen, S , Dkumentatin eines Hearings, Essen. Knieling, J. 2002: Kperatin zwischen benachbarten Metrplreginen. Das Beispiel der Metrplenkperatin Berlin Hamburg, Infrmatinen zur Raumentwicklung, H. 6/7, S Knieling, J. 2002: Metrplis Cperatin chances and restrictins, case study Berlin Hamburg Metrplitan Cperatin, ERSA 2002-cnference dcumentatin (CD), Drtmund. Knieling, J. 2002: Spielräume für Kperatin zwischen benachbarten Metrplreginen - am Beispiel der Metrplenkperatin Berlin Hamburg, in: Kujath, H. J.; Schlippenbach, U.v. (Hg.), Eurpäische Verflechtungen deutscher Metrplreginen als Herausfrderung für Plitik und Wirtschaft, Tagungsbericht des Instituts für Reginalentwicklung und Strukturplanung (IRS), S , Erkner. Knieling, J. 2003: Kperative Reginalplanung und Reginal Gvernance: Praxisbeispiele, Theriebezüge und Perspektiven, Infrmatinen zur Raumentwicklung, H. 8/9, S Knieling, J. 2003: Planungsstrategien in der Metrplregin Hamburg: Stadt-reginale Entwicklung durch Grßprjekte, Festivalisierung und neue Leitbilder, in: Zibell, B. (Hg.), Raum hne Zukunft? Was wird aus Stadt Regin Kultur - Landschaft, Schriftenreihe des Kmpetenzzentrums für Raumfrschung und Reginalentwicklung in der Regin Hannver, Bd. 1, S , Frankfurt/ New Yrk: Peter Lang-Verlag. Knieling, J. 2004: Big Prjects, Festivalisatin and Visins as Strategies f Urban Planning in Glbal Times Case Study Metrplis Hamburg, in: Eckard, F.; Kreisl, P. (Hg.), City Images and Urban Regeneratin, S , Frankfurt a.m. Knieling, J. 2005: Prjektrientierung in der Raumplanung, in: ARL (Hg.), Handwörterbuch der Raumrdnung, S , Hannver. Knieling, J. 2005: Reginalmanagement zur Steuerung der Stadt-Umland-Entwicklung. Knzeptinelle Überlegungen am Beispiel der Metrplregin Hamburg, in: Institut für Städtebau (Hg.) (im Erscheinen). Knieling, J. 2006: Metrplregin Hamburg: Auf dem Weg zu einer Metrplitan Gvernance? Frum Whneigentum Zeitschrift für Whneigentum in der Stadtentwicklung und Immbilienwirtschaft des vhw, H. 1, S Knieling, J.; Fürst, D.; Danielzyk, R. 2003: Kperative Handlungsfrmen in der Reginalplanung. Zur Praxis der Reginalplanung in Deutschland, Reihe Regi spezial, Bd. 1, Drtmund: Drtmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur. Knieling, J.; Körner, H.: 2003: Metrplregin Hamburg Perspektiven der Kperatin über Ländergrenzen, in: Döring, M.E.; Engelhardt, G.H., Feindt, P.H.; Oßenbrügge, J. (Hg.), Stadt Raum Natur. Die Metrplregin als plitisch knstruierter Raum, S , Hamburg. Knieling, J.; Matern, A. 2006: Gd Gvernance in Metrplitan Areas in Eurpe. In: XXX, Band 1 (im Erscheinen) 14

15 Matern, A. 2006: Tasks and Challenges f Metrplitan Regins in Germany. Beitrag zum Tagungsband des Internatinalen Kllquiums The Rle f Metrplitan Netwrking in the Prcess f Transfrmatin in the CADSES Area, Belgrad (im Erscheinen) Michailidis T. (2004) The integratin f Athens in the metrplitan city netwrk f Suthern Eurpe, Oiknmiks Taxydrms Nr 19 (2609) {in Greek}. Michailidis T. (2006), Cperatin and cmpetitin f metrplises in Suthern Eastern Eurpe. The cuple f Athens and Cnstantinple. Evlutin and perspective, 46th Cngress f the Eurpean Reginal Science Assciatin: Enlargement, Suthern Eurpe and the Mediterranean, Vls. Michailidis T. (2006), The creative city, in: Aeixrs, Jurnal f the Department f Planning and reginal develpment, Discussin Paper, University f Thessaly, Vls {in Greek}. Michailidis T., Papathecharis I. (2004) Flagship Prjects and asymmetrical scial develpment in metrplitan areas. in: University f Thessaly, Department f Planning and reginal develpment, Discussin Paper, Vls {in Greek}. Plychrnpuls D., Serras K. (2001), Urban transfrmatins and alteratins f natural space frm the new airprt f Athens. Tendencies and ccasins, in: Architects, jurnal f SADAS PEA Nr. 27/2001 Serras K. (1996), Κmmunalplanung in Griechenland und Österreich, Schriftenreihe für Städtebau und Raumplanung «Stadt und Regin», Bd 3, Institut zur Erfrschung vn Methden und Auswirkungen der Raumplanung der Ludwig Bltzmann Gesellschaft, Technische Universität Wien. Serras K., Skrtsis M (2003), Urban planning f castal urban areas in metrplitan regins and relative prblems. The case f Alims (Attica), in: Internatinal cngress fr castal areas and regins in Eurpe, Xersnisss Kreta. Serras K., Zifu M. (2005), The impacts f majr transprtatin infrastructure n the frm and functin f the urban space: the case f the "Athens urban freeway", at: Inernatinal AESOP (Assciatin f Eurpean Schls f Planning) cngress 2005 The dream f a greater Eurpe, Vienna. Sfianpuls D. (2002), Criteria f delimitatin f crss-brder areas and at bth sides repercussins: The example f the USA. Mexic area, Thesis at the University f Aegean, Mytilini {in Greek}. Sfianpuls D. (2002), Thery and Dynamics f Crss-brder Cllabratins, University f Aegean, Mytilini {in Greek}. Sfianpuls D. (2003), Envirnmental questins in the metrplitan regin f Athens. Areas fr sanitary burial f litter in Attica. Schl f Architecture, Natinal Technical University f Athens {in Greek}. Sfianpuls D. (2003), The peratin arrangement f Industrial regins. Cmpetitiveness, mtives f installatin, evaluatin and criticism. The example f the Patras industrial zne, Schl f Architecture, Natinal Technical University f Athens {in Greek}. Sfianpuls D. (2004), Dynamics and develpment f main activities and uses in central harbr regins f cities and the rle f planning. The case f central harbr area f Patras. Pstgraduate thesis at the Natinal Technical University f Athens {in Greek}. 15

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΗΓΗ γραφημάτων, εικόνων, τμημάτων κειμένου: http://plandevel.web.auth.gr/studies/undergraduate/odigos_spoydon.pdf Παρουσίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ (Νοέμβριος, 2012) ΣΥΝΟΨΗ Ο Ιωάννης N. Κατσίκης σπούδασε Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας με ειδίκευση στη Βιομηχανία (BEng), στο ΑΤΕΙΘ. Είναι κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 3 Προς: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Υπόψη: α) Υπουργού κου Χατζηδάκη Δ/νση: Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Fax: 210 3332775

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Περίληψη του έργου Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) 228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) Σκοπός Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

11ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

11ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κλιματική Αλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

University of San Francisco School of Management

University of San Francisco School of Management http://www.usfca.edu/ Ιδρύθηκε το 1855. Βρίσκεται στην πόλη του San Francisc της Califrnia των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στόχοι Χαρτογράφηση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου του San

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Athens Fringe Industry 2013-2014

Athens Fringe Industry 2013-2014 Athens Fringe Industry 2013-2014 Athens Fringe Network Fringe Industry Fringe Industry Το Athens Fringe Network δημιουργεί τις βάσεις για δικτύωση, προετοιμασία και προώθηση όλων των μελών 1. Οι νέοι δημιουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΙ Α ΒιώσιμηΑνάπτυξηκαι5η Προγραμματική Περίοδος: Το Ρέθυμνο ήμος-πιλότος στο ΣΕΣ Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες Αθανασία ΛΑΛΟΥ Μηχανικός Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ., L_ali_que @hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα