ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ

2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Δ., Παθολόγος, Γ.Ν.Α. Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» ΓΚΙΚΑ Μ., Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Δ., Παθολόγος Λοιμωξιολόγος, Δ/ντής Γ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ Μ., Προϊσταμένη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Παν.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης «ΠΑ.Γ.Ν.Η.» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Ε., Επίτιμος Δ/ντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία» ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Ε., Αν.. Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΥ Ε., Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μικροβιακής Αντοχής και Στρατηγικής Χρήσης Αντιβιοτικών, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α., Νοσηλευτής, Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μικροβιακής Αντοχής και Στρατηγικής Χρήσης Αντιβιοτικώ,ν ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 2

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΕΠIΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 3

4 ΑΘΗΝΑ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Συνήθης φροντίδα νεκρού σώματος Διεθνείς Οδηγίες Χειρισμοί νεκρού σώματος με λοιμώδη νοσήματα Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Χρωματική σήμανση των κατηγοριών Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥΣ Δ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5

6 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ασθενούς με λοιμώδες νόσημα συστήν εται διεθνώς η λήψη των βασικών προφυλάξεων καθώς και συγκεκριμένες προφυλάξεις, ανάλογες με τον τρόπο μετάδοσης του νοσήματος ( αιματογενώς, αερογενώς, με σταγονίδια, δι επ αφής). Ερωτήματα όμως δημιουργούνται σχετικά με την πιθανότητα μετάδοσης νοσημάτων, όταν ο ασθενής καταλήξει, απ ό το νεκρό σώμα και τις π ροφυλάξεις π ου πρέπ ει να ληφθούν. Υπ άρχει η βεβαιότητα ότι οι μαλακοί ιστοί του π τώματος ενέχουν κινδύνους μετάδοσης λοιμώδους νοσήματος. Κανένας απ ό τους μικροοργανισμούς, π ου προκάλεσαν επ ιδημίες στο π αρελθόν, δεν φαίνεται να επ ιζεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ταφή. Απ ό τη στιγμή π ου ο ξενιστής π εθαίνει οι π ερισσότεροι μικροοργανισμοί σταματούν να πολλαπ λασιάζονται και π εθαίνουν γρήγορα. Αυτό όμως δεν απ οκλείει π άντα τη δυνατότητα μετάδοσης νοσήματος. Όταν το Ινστιτούτο John Hopkins στη Βαλτιμόρη ανακοίνωσε την π ροσβολή εργαζομένου απ ό το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης απ ό νεκρό σώμα το έτος 2000 με ανακοίνωση στο BBC και δημοσίευση στο New England Journal of Medicine, έγινε σαφές ότι η λήψη π ροφυλακτικών μέτρων κατά τον χειρισμό νεκρών σωμάτων είναι απ αραίτητη. Ο επ ικείμενος κίνδυνος βιολογικού π ολέμου και η επ ανεμφάνιση π αλαιών ασθενειών, πρέπ ει να μας κάνουν ιδιαίτερα π ροσεκτικούς στην επ αφή με το νεκρό σώμα. Επ ειδή δεν υπάρχει αδιάσειστα τεκμηριωμένη γνώση για την επ ιβίωση των ειδικών π αθογόνων στα νεκρά σώματα, κάθε νεκρό σώμα πρέπ ει να θεωρείται δυνητικά μολυσματικό και οι εργαζόμενοι π ου εμπ λέκονται στην φροντίδα νεκρού σώματος πρέπ ει υπ οχρεωτικά να έχουν υπ οβληθεί σε π λήρη κύκλο εμβολιασμού έναντι της ηπ ατίτιδας Β και να έχουν ελεγμένα αναπ τύξει αντισώματα. Ακολούθως π εριγράφονται οι κατευθυντήριες αρχές π ου π ροτείνει η σύγχρονη βιβλιογραφία και πρέπ ει να τηρούνται απ ό όλες τις κατηγορίες εργαζομένων π ου εμπ λέκονται στη φροντίδα του νεκρού σώματος. B. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΝΕΚΡΟ ΣΩΜΑ I. ΣΥΝΗΘΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Όταν ο θάνατος έχει πιστοπ οιηθεί πρέπ ει να γίνουν οι επ όμενες ενέργειες: 6

7 κλείσιμο οφθαλμών του νεκρού απ ομόνωση του νεκρού απ ό τη θέα των λοιπ ών ασθενών με ειδικό διαχωριστικό αφαίρεση νοσοκομειακού υλικού ( καθετήρες, σωλήνες π αροχετεύσεις), οδοντοστοιχιών και προθέσεων π ωματισμός σημείων ύπ αρξης βελονών ή τραυμάτων με τοπ οθέτηση αδιάβροχης γάζας αφαίρεση ιματισμού λουτρό σώματος βάσει των οδηγιών π ου αναφέρονται στα εγχειρίδια βασικής Νοσηλευτικής. περιπ οίηση οπ ών και κοιλοτήτων με τοπ οθέτηση εμπ οτισμένης σε απ ολυμαντική ουσία γάζας. Ως απ ολυμαντική ουσία π ροτείνεται η αλκοολούχος χλωρεξιδίνη ή άλλη την οπ οία συνιστά η ΕΝΛ του Νοσοκομείου. κάλυψη σώματος με ύφασμα ( σεντόνι) τοπ οθέτηση ειδικής π εριχειρίδος στον καρπ ό του νεκρού με τα π λήρη στοιχεία του τοπ οθέτηση των χεριών σε σχήμα σταυρού ( επ ί ορθοδόξων χριστιανών) εντός δύο ωρών απ ό την έλευση του θανάτου ο νεκρός πρέπ ει να μεταφερθεί απ ό το τμήμα στον νεκροθάλαμο ( Ψυγείο). Απ ό τους π ροηγούμενους χειρισμούς άλλοι γίνονται στη νοσηλευτική μονάδα και άλλοι στο νεκροθάλαμο, ανάλογα με την π ολιτική κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος. Για λόγους υγιεινής είναι π ροτιμότερο οι χειρισμοί να γίνονται στο χώρο του νεκροθαλάμου. Κατά τους χειρισμούς απ ό το νοσηλευτικό προσωπ ικό πρέπ ει να τηρούνται π άντα οι διεθνείς οδηγίες ( universal precautions) προστασίας απ ό λοιμώδη νοσήματα. Όπ ως π εριγράφονται στον π ίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - το προσωπ ικό να φορά απ αραίτητα π ροστατευτικό ιματισμό, δηλαδή διπλά γάντια, μάσκα και ειδική π οδιά μιας χρήσεως αδιάβροχη - να απ οφεύγει την επ αφή με τις εκκρίσεις του νεκρού σώματος με γυμνά χέρια - να τοπ οθετεί τις βελόνες π ου αφαιρεί απ ό το νεκρό σώμα στο ειδικό κίτρινο δοχείο των αιχμηρών 7

8 - η κλίνη του νεκρού και ο χώρος χειρισμού του να απ ολυμαίνεται με διάλυμα υπ οχλωριώδους Na (10000 ppm) ή γλουταραλδεϋδη 2% για επ ιφάνειες. Το διάλυμα υπ οχλωριώδους Na καλό είναι να π αρασκευάζεται με την χρήση δισκίων ( 9 δισκία των 5 gr σε 2,5 λίτρα νερό). - μετά την αφαίρεση του π ροστατευτικού ιματισμού τα χέρια του προσωπικού να π λένονται με νερό και αντισηπ τικό σαπ ούνι. 2: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΝΟΣΗΜΑ Για την ασφάλεια των εργαζομένων και την μη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων κατά το χειρισμό νεκρού σώματος έχουν έως σήμερα εκδοθεί οδηγίες απ ό διάφορους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: 1. CONTROL OF SUBSTANCES HAZARDOUS TO HEALTH REGULATIONS (COSHH) HEALTH AND SAFETY AT WORK, ACT PUBLIC HEALTH(CONTROL OF DISEASES) ACT PUBLIC HEALTH (INFECTIOUS DISEASES) REGULATIONS REGULATION 14, CREMATION REGULATIONS, ENGLAND INTERNATIONAL SOCIETY FOR INFECTIOUS DISEASES, ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΤΩΜΑΤΑ, 2002 Οι παραπ άνω οδηγίες αναφέρουν έναν αριθμό λοιμωδών νοσημάτων για τα οπ οία απ αιτείται η λήψη π ροφυλάξεων κατά τη φροντίδα του νεκρού σώματος. Ο π ίνακας άλλοτε είναι στενός κι άλλοτε διευρυμένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ACT 1984 π ροσθέτει στην ACT 1974 άλλα 24 λοιμώδη νοσήματα για τα οπ οία απ αιτούνται π ροφυλάξεις. Αντί της ενιαίας λίστας νοσημάτων η ADVISORY COMMITTEE ON DANGEROUS PATHOGENS ( ACDP) καθιέρωσε στις οδηγίες της το 1996 την διαβάθμιση των βιολογικών κινδύνων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας ( κατηγορίες 1-4). Στην κατηγορία 4 υπ άγονται νοσήματα όπ ως οι αιμορραγικοί π υρετοί Lassa και Ebola. Στο κείμενο η νεκροτομή δεν συνιστάται σε νεκρά σώματα π ου υπ άγονται στην κατηγορία 4, επιτρέπ εται όμως η λήψη τεμαχίου για το σκοπ ό της διάγνωσης. Συγγράφοντας ένα εργασιακό κώδικα για εργαζομένους στη φροντίδα του νεκρού σώματος CODE OF PRACTICE FOR FUNERAL WORKERS ο SS Bakhshi π ροτείνει τη χρήση κατηγοριών, ανάλογα με το βαθμό μεταδοτικότητας του νοσήματος και τον τρόπ ο μετάδοσης. Δίνει μάλιστα αναλυτικό π ίνακα, για τις τεχνικές εκείνες π ου δεν συνιστώνται σε περίπ τωση συγκεκριμένων λοιμωδών νοσημάτων. Σύμφωνα με τον π ίνακα ο οπ οίος π αρατίθεται στην αρχική του μορφή στο π αράρτημα 1, δεν συνιστάται ταρίχευση στα αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα ( ηπ ατίτιδα B&C, HIV/AIDS, και οποιοδήπ οτε νόσημα στο οπ οίο π ιθανολογείται αιματογενής 8

9 μετάδοση) στη νόσο Creutzfeldt Jacobs, χωρίς ή με νεκροτομή, και σε αιμορραγικούς π υρετούς. Προτείνει συζήτηση με τους ειδικούς στις περιπ τώσεις π υρετού άγνωστης αιτιολογίας, π ανώλης, τύφου, υποτροπ ιάζοντος π υρετού, χολέρας, άνθρακα, διφθερίτιδας και λύσσας. Το 2000 το TIEN MUN HOSPITAL του Χονγκ Κόνγκ εκδίδει πλήρεις και λεπ τομερείς οδηγίες για την φροντίδα των νεκρών σωμάτων με λοιμώδη νοσήματα. Οι συγκεκριμένες οδηγίες π ροτείνουν την κατάταξη των νεκρών σωμάτων των ασθενών με λοιμώδη νοσήματα σε τρεις κατηγορίες με βάση το π αθογόνο αίτιο π ου π ροκάλεσε τον θάνατο, τον τρόπ ο μετάδοσης και τον βαθμό μεταδοτικότητας κάθε νοσήματος. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Περιλαμβάνει τα π ερισσότερα απ ό τα λοιμώδη νοσήματα, εκτός δηλαδή εκείνων π ου ανήκουν στις κατηγορίες 2 και 3. Απ αιτούνται οι συνήθεις φροντίδες και η τήρηση των διεθνών οδηγιών, π ου αφορούν την φροντίδα νεκρού σώματος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Περιλαμβάνει τα νεκρά σώματα π ου έχουν μολυνθεί απ ό τον HIV, τον ιό της ηπ ατίτιδας B και C, ή την νόσο Creutzfeldt Jacobs, εφόσον δεν έχει γίνει νεκροτομή. Μπ ορεί σε ορισμένες περιπ τώσεις να συμπ εριληφθεί η φυματίωση, αν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αεροζόλ κατά τους χειρισμούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα νοσήματα από μικροοργανισμούς του γαστρεντερικού σωλήνα, όπ ως ηπ ατίτιδα Α, χολέρα και τυφοειδής π υρετός. Συμπ εριλαμβάνεται εδώ και οποιοδήπ οτε νόσημα κρίνει ο κλινικός λοιμωξιολόγος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Περιλαμβάνει τα νεκρά σώματα π ου έχουν μολυνθεί απ ό άνθρακα, π ανώλη, ευλογιά, λύσσα, αιμορραγικό πυρετό (Lassa, Marburg, Ebola, Congo-Crimean), στρεπ τοκοκκική γάγγραινα και νόσο Creutzfeldt Jacobs, εφόσον έχει π ροηγηθεί νεκροτομή. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επ ίσης και νοσήματα π ου δεν υπάρχουν στη χώρα ή η επίπ τωσή τους είναι σχεδόν μηδενική, όπ ως και νέες νοσολογικές οντότητες, π ου η συμπ εριφορά των παθογόνων μικροοργανισμών τους δεν είναι ακόμη απ όλυτα γνωστή ( SARS). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: στην κατηγορία αυτή υπ άγονται νεκρά σώματα που φέρουν εμφυτεύσιμη ραδιενεργό π ηγή. Αν και δεν υπ άγονται στα μολυσματικά πρέπ ει να δοθεί ιδιαίτερη π ροσοχή. Το νεκρό σώμα της κατηγορίας αυτής πρέπ ει να συνοδεύεται απ ό ειδικό ενημερωτικό σημείωμα απ ό τον υπ εύθυνο ακτινολόγο ή ακτινοθεραπ ευτή, για 9

10 λόγους λήψης π ροφυλακτικών οδηγιών. Κοσμετική π αρέμβαση ή νεκροψία αντενδείκνυται. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Η διάκριση σε κατηγορίες πρέπ ει να γίνεται εύκολα αντιληπ τή απ ό το προσωπ ικό π ου χειρίζεται νεκρά σώματα, χωρίς να καταστρατηγείται το απ όρρητο. Προτείνεται επ ομένως η διακριτική τοπ οθέτηση διαφορετικού χρώματος π εριχειρίδος στον αριστερό καρπ ό ή αυτοκόλλητης ετικέτας, π. χ μπ λε χρώματος για τα σώματα της κατηγορίας 1, κίτρινου για τα σώματα της κατηγορίας 2 και κόκκινου για τα σώματα της κατηγορίας 3. Σε άλλη περίπ τωση ο νεκρός πρέπ ει να συνοδεύεται απ ό ειδικό ενημερωτικό έντυπο π ου να αναφέρει την τήρηση των ειδικών οδηγιών. Στις κατηγορίες 2&3 οι οδηγίες του TIEN MUN HOSPITAL π εριγράφονται ειδικοί χειρισμοί εκτός της συνήθους φροντίδας. Στο χώρο του νοσοκομείου οι χειρισμοί αυτοί είναι: o Απ αιτείται αρχικά να ενημερωθούν οι συγγενείς του νεκρού o Η τοπ οθέτηση ιματισμού στο νεκρό σώμα είναι π ροτιμότερο να απ οφεύγεται. Αν γίνει να γίνει στο θάλαμο. o Ο π ροηγούμενος ιματισμός να τοπ οθετηθεί σε ειδικό σάκο πλύσης μολυσματικού ιματισμού o Όλα τα υλικά π ου θα απ ορριφθούν να τοπ οθετηθούν στο ειδικό δοχείο των μολυσματικών απ οβλήτων o Οι διεθνείς οδηγίες ( universal precautions) χειρισμού νεκρού σώματος να τηρούνται αυστηρά. Ειδικά για τα νεκρά σώματα απ ό νοσήματα του γαστρεντερικού η απ ολύμανση να γίνεται με διάλυμα υπ οχλωριώδους Na π ου να π εριέχει ppm διαθέσιμο χλώριο ( το διάλυμα αυτό π αρασκευάζεται με 18 δισκία των 5 gr σε 2,5 λίτρα νερό). o Κατά την φροντίδα να χρησιμοπ οιούνται μιας χρήσεως αντικείμενα. o Η μεταφορά του νεκρού σώματος στο νεκροθάλαμο να γίνεται μέσα σε ειδικό σάκο μεταφοράς απ ό π ολυαιθυλένιο π άχους μεγαλύτερου απ ό 150 μm. o Για τα σώματα της κατηγορίας 2, ο σάκος π ροτείνεται μόνο κατά την μεταφορά του σώματος λόγω εκκρίσεων. Στη συνέχεια αφαιρείται όταν ο νεκρός τοπ οθετηθεί στο ειδικό φέρετρο με απ ορροφητική επ ένδυση. Ο νεκρός εκτίθεται στη θέα των συγγενών. o Για τα σώματα της κατηγορίας 3 ο σάκος κλείνει ερμητικά, δεν ανοίγει ξανά και δεν αφαιρείται. Ο νεκρός τοπ οθετείται στο φέρετρο εντός του σάκου. Ο νεκρός πρέπ ει να τοπ οθετηθεί σε φέρετρο με απ ορροφητική επ ένδυση. 10

11 Όσον αφορά τις π ρακτικές π ου θα πρέπ ει να απ οφεύγονται το κείμενο αναφέρει ότι σ τα σώματα των κατηγοριών 2&3 δεν θα πρέπ ει να διενεργείται κοσμετική π αρέμβαση ή ταρίχευση. Σχολιάζοντας τις οδηγίες θα π ροσθέταμε ότι: Η διάκριση σε κατηγορίες των νεκρών σωμάτων με μολυσματικά νοσήματα, όσον αφορά τους χειρισμούς, π ροτείνεται απ ό επ ιστημονικές επιτροπ ές και κέντρα. Η διαφοροπ οίηση όμως των κατηγοριών, τα νοσήματα που θα π εριλαμβάνει εκάστη, οι ειδικοί χειρισμοί π ου πρέπει να γίνονται και οι τεχνικές π ου πρέπ ει να αποφεύγονται απ οτελεί μέρος της εθνικής π ολιτικής κάθε χώρας και θα πρέπ ει να σχεδιάζεται απ ό τα αρμόδια όργανα. Όσον αφορά τη χρήση του σάκου και εδώ τα πράγματα διαφέρουν. Πρέπ ει να καταστεί όμως σαφές ότι ο σάκος έχει καταργηθεί στη φροντίδα νεκρού με HIV λοίμωξη. Για τα ραδιενεργά νεκρά σώματα σε κάθε περίπτωση πρέπ ει να π ροηγείται συνεννόηση με το αντίστοιχο κέντρο γιατί η αντιμετώπ ιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του ισοτόπ ου. Αν για π αράδειγμα το ισότοπ ο που χρησιμοπ οιήθηκε ήταν το Technetium 99m, επ ειδή έχει μικρό χρόνο ζωής, μόνο 6 ώρες, όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με το νεκρό σώμα όπ ως νεκροψία, κοσμετική π αρέμβαση, ταρίχευση, ταφή μπ ορούν να γίνουν με ασφάλεια 48 ώρες μετά τη χορήγηση. Σε περίπ τωση όμως π ου το ισότοπ ο είναι Iodine-131 ή Strontium 89 απ αιτούνται διαφορετικές οδηγίες, αφού έχουν μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής. Ανεξαρτήτως κατηγοριών σε κάθε περίπ τωση νεκρού σώματος με λοιμώδες νόσημα πρέπ ει να τηρούνται τα μέτρα ατομικής π ροστασίας και οι διεθνείς οδηγίες για την απ οφυγή της έκθεσης των εργαζομένων σε δυνητικά μολυσματικούς π αράγοντες. Γ : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΕΚΡΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Οι π αθολογοανατόμοι και το υπόλοιπ ο προσωπ ικό π ου συμμετέχει σε νεκροψία πρέπ ει να έχουν εμβολιασθεί έναντι της ηπ ατίτιδας Β. Κάθε σώμα αντιμετωπ ίζεται δυνητικά ως μολυσματικό. Όταν υπ άρχει διαπ ιστωμένο μολυσματικό νόσημα πρέπ ει να τηρούνται τα π αρακάτω: 11

12 o Χρήση π ροστατευτικού ιματισμού ( ειδική αδιάβροχη μπ λούζα, διπ λά γάντια, μάσκα με γυαλιά, π οδονάρια και σκούφος) o Αλλαγή ιματισμού στον π ροθάλαμο, όπ ου π αραμένουν τα ρούχα του προσωπ ικού. o Κανένα αντικείμενο εκτός των εργαλείων ( όπ ως βιβλία, τσάντες κ. α) δεν πρέπ ει να αφήνονται μέσα στο νεκροτομικό θάλαμο. o Ο νεκροτομικός θάλαμος πρέπ ει να έχει επ αρκή αερισμό και φωτισμό. o Η νεκροτομή πρέπ ει να γίνεται απ ό εκπαιδευμένο π αθολογοανατόμο ή ιατροδικαστή. o Στον νεκροτομικό θάλαμο πρέπ ει να παρευρίσκεται π εριορισμένος αριθμός ατόμων ( όχι π ερισσότερα απ ό τρία). o Οι χειρισμοί να π εριορίζονται κατά το δυνατόν και να απ οφεύγεται η π αραγωγή αεροζόλ. Για την π ροστασία από την δημιουργία αεροζόλ π ροτείνεται η μάσκα Ν 95 ( FFP3). o Ιδιαίτερη π ροσοχή για τα αιχμηρά αντικείμενα, να τοπ οθετούνται στο ειδικό κίτρινο δοχείο των αιχμηρών. o Οποιοσδήπ οτε τραυματισμός του προσωπ ικού να αναφέρεται εγκαίρως στην ΕΝΛ. o Να χρησιμοπ οιούνται υλικά μιας χρήσεως και αδιάβροχο κάλυμμα για τις επ ιφάνειες των τραπ εζιών και π άγκων. o Τα απ ορρίματα να ρίπ τονται στο ειδικό δοχείο των μολυσματικών απ οβλήτων. o Να γίνεται αντισηψία στο δέρμα του νεκρού στην αρχή και στο τέλος της διαδικασίας. o Με το τέλος της διαδικασίας ο νεκρός να τοπ οθετείται στον ειδικό σάκο μεταφοράς απ ό π ολυαιθυλένιο, πάχους μεγαλύτερου απ ό 150 μm. o Τα δείγματα απ ό το νεκρό να μεταφέρονται σε σωληνάρια ή δοχεία συλλογής με βιδωτό π ώμα. Κάθε δείγμα να σφραγίζεται με αδιάβροχη κολλητική ταινία και να τοπ οθετείται σε διαφανή αεροστεγή ανθεκτική πλαστική σακούλα. Κάθε δείγμα να φέρει ετικέτα και σηματοδότηση, ώστε στο εργαστήριο να εφαρμοσθούν οι χειρισμοί του μολυσματικού. o Η απ ολύμανση των επ ιφανειών, των τροχηλάτων και των χώρων να γίνεται με διάλυμα υπ οχλωριώδους Na (10000 ppm ελεύθερου χλωρίου) π αρασκευαζόμενο π ρόσφατα ή γλουταραλδεϋδη 2%. 12

13 o Τα εργαλεία να υπ οβάλλονται σε υψηλή απ ολύμανση με γλουταραλδεϋδη 2% και να απ οστέλλονται οπωσδήπ οτε για απ οστείρωση. o Κατά την διάρκεια της διαδικασίας το προσωπ ικό να μην αγγίζει με τα γάντια κανένα σημείο του χώρου (π. χ π όρτες ). Μετά την αφαίρεση των γαντιών το προσωπ ικό να π λένει τα χέρια του με αντισηπ τικό διάλυμα. Δ : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπ ει να έχουν εμβολιασθεί έναντι της ηπ ατίτιδας Β. Να έχουν εκπ αιδευτεί σε χειρισμούς με μολυσματικά σώματα. Να γνωρίζουν τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Να τους δίνονται γραπ τές οδηγίες με συστάσεις και ενημερωτικό έντυπ ο. Όταν χειρίζονται νεκρό σώμα μολυσματικό πρέπ ει να γνωρίζουν τα π αρακάτω: Πρέπ ει απ αραίτητα να τηρούν τις διεθνείς οδηγίες χειρισμού νεκρών σωμάτων, δηλαδή να φορούν π ροστατευτικό ιματισμό ( ειδική αδιάβροχη μπ λούζα, διπ λά γάντια, μάσκα, π οδονάρια και σκούφο) σε κάθε χειρισμό. Να απ οφεύγουν όσο το δυνατόν την επ αφή με το αίμα και τα βιολογικά υγρά του αρρώστου και κατά τους χειρισμούς να μην π αράγονται σταγονίδια ( αεροζόλ). Να μην αγγίζουν με τα χέρια τους το στόμα, τα μάτια ή τη μύτη τους κατά την ώρα των χειρισμών. Το φαγητό, το π οτό και το κάπ νισμα απ αγορεύονται στο χώρο ετοιμασίας του νεκρού. Για τα μολυσματικά σώματα( κατηγορίες 2&3 των οδηγιών του TIEN MUN HOSPITAL 2000, εκτός νεκρού σώματος απ ό HIV/AIDS ) προτείνεται η χρήση ειδικού σάκου μεταφοράς απ ό π ολυαιθυλένιο π άχους μεγαλύτερου απ ό 150 μm και φέρετρο με απ ορροφητική επένδυση. Για νεκρά 13

14 σώματα π ου έχουν μολυνθεί απ ό τον ιό της ηπ ατίτιδας B και C, ή έχουν π ροσβληθεί απ ό φυματίωση, νοσήματα του γαστρεντερικού σωλήνα, όπ ως ηπ ατίτιδα Α, χολέρα και τυφοειδής π υρετός, ή την με προηγηθείσα νεκροτομή νόσο Creutzfeldt Jacobs ο σάκος χρησιμοπ οιείται μόνο κατά την μεταφορά του σώματος λόγω εκκρίσεων. Στη συνέχεια αφαιρείται όταν ο νεκρός τοπ οθετηθεί στο ειδικό φέρετρο. Ο νεκρός εκτίθεται στη θέα των συγγενών. Αντίθετα για νεκρά σώματα από άνθρακα, π ανώλη, λύσσα, αιμορραγικό π υρετό( Lassa, Marburg, Ebola, Congo-Crimean, στρεπτοκοκκική γάγγραινα, νόσο Creutzfeldt Jacobs, εφόσον έχει προηγηθεί νεκροτομή, SARS ο σάκος κλείνει ερμητικά, δεν ανοίγει ξανά και δεν αφαιρείται. Ο νεκρός τοποθετείται στο φέρετρο μαζί με τον σάκο. Η ταφή του νεκρού πρέπ ει να γίνεται εντός 24 ωρών. Η μεταφορά σε άλλο τόπ ο δεν πρέπ ει να υπ ερβαίνει τις 36 ώρες. Η θερμοκρασία στο ψυγείο διατήρησης των σωμάτων να διατηρείται ελεγμένα στους 4 ο C. Κατά το τέλος της διαδικασίας εργαλεία π ου τυχόν χρησιμοποιήθηκαν απ ολυμαίνονται, ο σάκος μεταφοράς του νεκρού αν αφαιρεθεί, στέλνεται σε απ οτεφρωτικό κλίβανο, ο ιματισμός, αν δεν είναι μιας χρήσεως, τοπ οθετείται επ ί 1/ 2 ώρα σε διάλυμα χλωρίνης 1:100 και κατόπ ιν π λένεται, σε υψηλή θερμοκρασία. Τα τροχήλατα μεταφοράς, οι π άγκοι εργασίας και γενικά όλες οι επ ιφάνειες και οι χώροι π ου ήρθαν σε επ αφή με το νεκρό σώμα υπ οβάλλονται σε υψηλή απ ολύμανση με διάλυμα υπ οχλωριώδους Na (10000 ppm ) το διάλυμα αυτό π αρασκευάζεται με 9 ταμπ λέτες χλωρίου 5,0 g σε 2,5 λίτρα νερό π αρασκευαζόμενο π ρόσφατα ή γλουταραλδεϋδη 2 %. Ε : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 14

15 Προκειμένου για την ασφάλεια των εργαζομένων π ου χειρίζονται νεκρά σώματα πρέπ ει να ληφθούν υπ όψη και τα π αρακάτω: 1. ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων π ροέρχεται από την εισπ νοή βλαβερών π αραγομένων ουσιών. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια των χειρισμών χρειάζεται ιδιαίτερη π ροσοχή ώστε να μην π αραχθεί αεροζόλ. Τα επίπ εδα φορμαλδεΰδης στο χώρο δεν θα πρέπ ει να υπ ερβαίνουν τα ασφαλή όρια. Σύμφωνα με την διάταξη CONTROL OF SUBSTANCES HAZARDOUS TO HEALTH REGULATIONS, 1999 (COSHH) οι εργαζόμενοι δεν πρέπ ει να εκτίθενται σε συγκέντρωση φορμαλδεΰδης π άνω απ ό το ανώτατο ασφαλές όριο των 2 ppm ( 2.5 mg m -3 ) στον αέρα. Σε καμία περίπ τωση δεν πρέπ ει να αναμιγνύεται φορμαλδεΰδη με διάλυμα υπ οχλωριώδους, π ου θα χρησιμοπ οιηθεί για την απ ολύμανση, γιατί η αντίδρασή τους π αράγει μια δυνητικά επ ικίνδυνη ουσία τον δι( χλωρομεθυλ) αιθέρα. 2. Ο επ αρκής αερισμός του χώρου απ οτελεί στοιχείο του ασφαλούς π εριβάλλοντος εργασίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Center for Disease Control (CDC) στο δωμάτιο νεκροψίας απ αιτούνται τουλάχιστον 12 αλλαγές αέρα/ ώρα. Το σύστημα κλιματισμού δεν πρέπ ει να ανακυκλώνει τον αέρα στο κτίριο. Σε μελλοντικούς σχεδιασμούς χρήση laminar airflow systems θα ήταν το δέον, ενώ η κατασκευή θαλάμων αρνητικής π ίεσης δεν απ οκλείεται, όταν και όπ ου είναι εφικτό. Το ασφαλές π εριβάλλον όμως δεν μπ ορεί να υπ οκαταστήσει τα μέτρα ατομικής π ροστασίας π ου σε κάθε περίπτωση πρέπ ει να τηρούνται αυστηρά. 3. Η διαχείριση των απ οβλήτων πρέπ ει να ακολουθεί την υπ ουργική απόφαση 37591/2031, Φ. Ε. Κ 1419/ Στους χώρους πρέπ ει να λαμβάνονται μέτρα π ου θα ελαχιστοπ οιούν τους π εριβαλλοντολογικούς κινδύνους, όπ ως η σχεδίαση των π άγκων χωρίς αιχμηρές γωνίες, ο εμβολιασμός του προσωπ ικού έναντι του τετάνου και της ηπ ατίτιδας Β, η εξάλειψη του κινδύνου απ ό τη χρήση του ηλεκτρισμού, η τοπ οθέτηση συσκευής π λύσης ματιών σε περίπ τωση ατυχήματος με βιολογικά υγρά και γενικά κάθε μέτρο π ου οι αρμόδιοι κρίνουν απ αραίτητο. 5. Οδηγίες για την δημιουργία ασφαλούς π εριβάλλοντος σε χώρους χειρισμού νεκρού σώματος εμπ εριέχονται στο SCOTTISH HEALTH PLANNING NOTE 20, FACILITIES FOR MORTUARY AND POST-MORTEM ROOM SERVICES, NHS, SCOTLAND,

16 ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας βιολογικών κινδύνων κατά τον χειρισμό νεκρού σώματος π ροτεινόμενος απ ό τον SS Bakhshi (BAKHSHI, SS, Code of practice for funeral workers: managing infection risk and body bagging, Communicable Disease Public Health 2001;4: ) ΝΕΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΑΚΟΥ ΕΚΘΕΣ Η ΣΕ ΘΕΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΑΡΙΧΕΥΣ Η ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ηπατίτιδα B&C, HIV/AIDS, αγνώστου αιτιολογίας ίκτερος απ ό την αλλοδαπή ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Δυσεντερία, τυφοειδής/παρατυφοειδής π υρετός, τροφική δηλητηρίαση ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Νόσος Creutzfeldt Jacobs χωρίς νεκροτομή ΝΑΙ Μόνο για τη μεταφορά. Όχι ταφή με σάκο. ΝΑΙ Μόνο για τη μεταφορά. Όχι ταφή με σάκο. ΝΑΙ Μόνο για τη μεταφορά. Όχι ταφή με σάκο. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Νόσος Creutzfeldt Jacobs με νεκροτομή ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ Ή ΑΕΡΟΓΕΝΩΣ Μηνιγγιτιδοκοκκική ΝΑΙ Μόνο για τη μεταφορά. Όχι ταφή με σάκο. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 16

17 μηνιγγίτιδα, φυματίωση και π ολυανθεκτική φυματίωση ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ Στρεπ τοκοκκική γάγγραινα ( Στρεπ τόκοκκοι ομάδος Α) Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, αγνώστου αιτιολογίας ίκτερος απ ό την αλλοδαπή Πανώλη, τύφος, υπ όστροφος π υρετός, χολέρα ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ * * * * ΝΑΙ * * * Άνθρακας, διφθερίτιδα, λύσσα ΝΑΙ * * * Αιμορραγικοί πυρετοί ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ο αστερίσκος * σημαίνει συνεννόηση με λοιμωξιολόγο ή με το Κέντρο Λοιμώξεων. Ο π ίνακας των βιολογικών κινδύνων 17

18 Ζ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. BAKHSHI, SS, Code of practice for funeral workers: managing infection risk and body bagging, Communicable Disease Public Health 2001;4: INFECTIONS CONTROL CENTER, Precautions for Handling and Disposal of Dead Bodies, Hong Kong 2000: TIEN MUN HOSPITAL 3. LAUZARDO,M., DUNCAN,H., HALE,Y., Transmission of Mycobacterium tuberculosis to a Funeral Director During Routine Embalming, Chest 2001;119: MINNESOTA STATUTES, 149A.95 Crematories and cremation, Minnesota NHS SCOTLAND, Scottish Health Planning Note 20, Facilities for Mortuary and Post-Mortem Room Services, Scotland STERLING,TR. POPE,DS,BISHAI,WR, Transmission of Mycobacterium tuberculosis from a cadaver to an embalmer, New England Journal of Medicine 2000;342: U.S. ARMY CENTER FOR HEALTH PROMOTION AND PREVENTIVE MEDICINE, Guidelines for Protecting Mortuary Affairs Personnel from Potentially Infectious Materials, Maryland WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO infection control guidelines for transmissible spongiform encephalopathies, Report of a WHO consultation, Geneva WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO recommended guidelines for epidemic preparedness and response: Ebola Haemorrhagic Fever, Geneva ZAGELIDOU, H.,ROUPA,Z.,LEODARI,R., Occupational risk at the morgue area. A case report and review of the literature, ICUs and Nursing Web Journal, 11,July-September 2002,1-5 18

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Α., Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εποχική γρίπη: Οδηγίες για τα μέλη πληρώματος των αεροσκαφών Δεκέμβριος 2010 Στην Ελλάδα η περίοδος της εποχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ebola. Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε

Ebola. Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε Ebola Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε Οκτώβριος 2014 Πρόλογος Μια από τις τελευταίες απειλές που γέμισε έντονη ανησυχία ολόκληρο τον πλανήτη είναι η εξάπλωση του ιού Έμπολα. Μια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ Α.. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός Επαγγελματική έκθεση ΟΡΙΣΜΟΣ: η επαφή των επαγγελματιών υγείας με υλικά που είναι ή μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες αναφορικά με τις συνθήκες νοσηλείας που επιβάλλονται για τους ασθενείς με βαριά και παρατεταμένη ουδετεροπενία»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες αναφορικά με τις συνθήκες νοσηλείας που επιβάλλονται για τους ασθενείς με βαριά και παρατεταμένη ουδετεροπενία» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 20/3/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.142090/11 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ σχετ. 6316 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠανελλήνιοΣυνέδριο για την Πανδημία της Νέας Γρίπης Α (H1N1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη Αντιμετώπιση και αγωγή νεογνού Το νεογνό πρέπει να καθαρίζεται από το αίμα και τις εκκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις και Παιδιατρικά Τμήματα στο Νοσοκομείο. Κατερίνα Σαμαρά Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. Α.

Λοιμώξεις και Παιδιατρικά Τμήματα στο Νοσοκομείο. Κατερίνα Σαμαρά Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. Α. Λοιμώξεις και Παιδιατρικά Τμήματα στο Νοσοκομείο Κατερίνα Σαμαρά Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. Α. Κυριακού Οι λοιμώξεις οφείλονται σε λοιμογόνους παράγοντες ή σε τοξικά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ευφροσύνη Κοντογεώργου 1 (ΣΝΕΛ), Αλεξάνδρα Μακρή 1 (ΣΝΕΛ), Δήμητρα Κοντονίκα 1 (ΥΔΝΥ), Βασιλική Σιάπκα 2 (ΔΝΥ) 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Λοιμώξεων σε προνοσοκομειακές υπηρεσίες (ΕΚΑΒ)

Έλεγχος Λοιμώξεων σε προνοσοκομειακές υπηρεσίες (ΕΚΑΒ) ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Έλεγχος Λοιμώξεων σε προνοσοκομειακές υπηρεσίες (ΕΚΑΒ) Μερκούρη Αικατερίνη Νοσηλεύτρια Π.Ε., M.Sc., ΤΕΠ Γ.Ν. Κορίνθου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Ασφαλείς Εργαστηριακές Πρακτικές στη Λήψη, Μεταφορά και Παραλαβή Μικροβιολογικών ειγμάτων Μαθήματα Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 30/1/2008 Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σε πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούνται μηχανήματα με ακτίνες λέιζερ και άλλες πηγές φωτισμού-ακτινοβολιών (υπέρυθρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΩΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΩΛΗΣ

ΠΑΝΩΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΩΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΩΛΗΣ Αιφνίδια εισβολή πυρετού με βαριά γενική κατάσταση, συγχυτικά φαινόμενα και προοδευτική εικόνα σήψης με αιμορραγικό εξάνθημα Κλινική εκτίμηση Βουβωνική πανώλη Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Καλύβα Φ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας : 104 38 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα; Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι μια εντερική λοίμωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Α/Η1Ν1 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Κλινικό Φροντιστήριο ιάρκεια: 360 Συµµετέχοντες: 45 I. Ασφαλείς χειρισµοί εριφερικού & κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Εκ αιδευτές: Κωσταντούδης Αντώνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΧΟΛΕΡΑ (ICD-10 Α00): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 1. Λοιμογόνος παράγοντας H χολέρα είναι μια οξεία διαρροϊκή νόσος που οφείλεται στην προσβολή του εντέρου από την

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος του ιού Έμπολα (EVD) Βασικές πληροφορίες

Νόσος του ιού Έμπολα (EVD) Βασικές πληροφορίες Νόσος του ιού Έμπολα (EVD) Βασικές πληροφορίες Νόσος του ιού Έμπολα (EVD) Προέλευση Ο ιός Έμπολα έχει πάρει το όνομά του από τον ποταμό Έμπολα της περιοχής που βρισκόταν το Ζαΐρ (νυν Λαϊκή Δημοκρατία του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑΣ. Οξεία εμπύρετη γριπποειδής νόσηση με συνοδό λεμφαδενοπάθεια. Επιδημιολογικό ιστορικό

ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑΣ. Οξεία εμπύρετη γριπποειδής νόσηση με συνοδό λεμφαδενοπάθεια. Επιδημιολογικό ιστορικό ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑΣ Οξεία εμπύρετη γριπποειδής νόσηση με συνοδό λεμφαδενοπάθεια Επιδημιολογικό ιστορικό Φυσική νόσηση Κυνηγοί, κρεοπώλες, κτηνίατροι, εργαζόμενοι σε επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο και η προσέγγιση της επιδημιολογικής επιτήρησης και της διερεύνησης επιδημιών. Χαρακτηριστικά επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων

Το πλαίσιο και η προσέγγιση της επιδημιολογικής επιτήρησης και της διερεύνησης επιδημιών. Χαρακτηριστικά επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων Το πλαίσιο και η προσέγγιση της επιδημιολογικής επιτήρησης και της διερεύνησης επιδημιών Χαρακτηριστικά επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του αντιφυματικού προγράμματος στην Ελλάδα Νεότερα δεδομένα

Η εξέλιξη του αντιφυματικού προγράμματος στην Ελλάδα Νεότερα δεδομένα Η εξέλιξη του αντιφυματικού προγράμματος στην Ελλάδα Νεότερα δεδομένα Σ.Η.Κωνσταντόπουλος Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 Η εξέλιξη του αντιφυματικού προγράμματος στην Ελλάδα Νεώτερα δεδομένα Προτεινόμενες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ασφαλούς πρακτικής για το βελονισμό

Κώδικας ασφαλούς πρακτικής για το βελονισμό Κώδικας ασφαλούς πρακτικής για το βελονισμό Αναφορικά με αυτόν τον κώδικα Ο κώδικας ασφαλούς πρακτικής εκδίδεται από τον ΕΣΚΙ, για να καθορίσει τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας σχετικά με την πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Σφραγίδα της εγκατάστασης-υπηρεσίας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Υπόµνηση για γονείς και λοιπούς κηδεµόνες της διάταξης του άρθρου 34 παρ.5 εδάφιο 2 του Νόµου περί προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων στους ασθενείς των Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ Υποψία αλλαντίασης τίθεται σε προτέρως υγιή απύρετο ασθενή με συμμετρική κατιούσα χαλαρή παράλυση με χαρακτηριστική αρχική προσβολή των κρανιακών νεύρων (διπλωπία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ιανουάριος 2006 Τι είναι η γρίπη των πτηνών; Η γρίπη των πτηνών είναι µία µολυσµατική νόσος που προσβάλει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ -ΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Σεμινάριο: Παιδιατρικές Λοιμώξεις «Πρόληψη λοιμώξεων: πού, πότε, πώς» Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Σεμινάριο: Παιδιατρικές Λοιμώξεις «Πρόληψη λοιμώξεων: πού, πότε, πώς» Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Σεμινάριο: Παιδιατρικές Λοιμώξεις «Πρόληψη λοιμώξεων: πού, πότε, πώς» Χαιρετισμός Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Συνεχίζοντας τη σειρά των ετήσιων Σεμιναρίων στις Παιδιατρικές Λοιμώξεις που εδώ και δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έλεγχος των Λοιμώξεων στα Ελληνικά Νοσοκομεία

Ο Έλεγχος των Λοιμώξεων στα Ελληνικά Νοσοκομεία ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ : Το πρόβλημα και η αντιμετώπιση του 21 Ιουλίου 2014 Αίθουσα τελετών Υπουργείου Υγείας Ο Έλεγχος των Λοιμώξεων στα Ελληνικά Νοσοκομεία Όλγα Δαληγγάρου-Βιλαέτη Πρόεδρος Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3165/27-2-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ)

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) εµφανίζεται υπό µορφή εποχιακών εξάρσεων και επιδηµιών σε παγκόσµια κλίµακα Συµπτώµατα γρίπης Τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιώτες που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς: Visiting Friends and Relatives (VFRs)

Ταξιδιώτες που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς: Visiting Friends and Relatives (VFRs) Ταξιδιώτες που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς: Visiting Friends and Relatives (VFRs) Σπηλιώτη Αθηνα Παιδίατρος-Υγιεινολόγος Ως VFRs ορίζονται οι ταξιδιώτες οι οποίοι είναι μετανάστες εθνικά και φυλετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology &

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology & Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕIΑ H E L L E N I C MICROBIOLOGY SOCIETY 1ο st Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Postgraduate Course στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεων. Ανθρωποζωονόσοι. Χορήγηση Πιστοποιητικού με 10 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) Διοργάνωση

Λοιμώξεων. Ανθρωποζωονόσοι. Χορήγηση Πιστοποιητικού με 10 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) Διοργάνωση 11 o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 12-13 Δεκεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Royal Olympic Αθήνα Λοιμώξεων Ανθρωποζωονόσοι Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού με 10 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις. έτος. Ξενοδοχείο 4 Εποχές. Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ) Οργάνωση: Συνδιοργάνωση:

Λοιμώξεις. έτος. Ξενοδοχείο 4 Εποχές. Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ) Οργάνωση: Συνδιοργάνωση: Οργάνωση: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνδιοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Υποψία πνευμονικού άνθρακα τίθεται σε προτέρως υγιή ασθενή που εμφανίζει: Αιφνίδια έναρξη βαρείας σήψης σε ασθενή χωρίς προδιαθεσικό υπόστρωμα, ή αναπνευστική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σε ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας. Νακούλας Βασίλειος Επόπτης Δημόσιας Υγείας MSc Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Π.Γ.Ν.Λάρισας 1976:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης;

Γιατί πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης; ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 1 Ε. 1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (IFSG) Υγειονομική πληροφόρηση για την διαχείριση τροφίμων Άτομα, τα οποία εξ επαγγέλματος παράγουν, μεταποιούν ή κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευομένων είναι οι: Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

9001/2000. μ στο Νοσοκομείο και οι Νοσοκομειακές Λοιμω ξεις

9001/2000. μ στο Νοσοκομείο και οι Νοσοκομειακές Λοιμω ξεις 1η Επιστημονική Διημερίδα Λαμία 21 22/10/2005 Έλεγχος τω ν Λοιμώ ξεω ν στο Νοσοκομείοεφ αρμογές στ η καθημερινή πράξη Δυνατότητες Προοπτικές Ένα Σύστημα Ποιότητας κατ ά ISO 9001/2000 μ στο Νοσοκομείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ Α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη Ο δείκτης αυτός ανήκει στην κατηγορία των δεικτών επιτήρησης διαδικασιών (process indicator). Αποσκοπεί στην επιτήρηση της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα: 26-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 20301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο των ζωντανών οργανισμών

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο των ζωντανών οργανισμών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3: Ποιοι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τις ασθένειες των μαθητών/τριών; 40 Ωραία είναι όλα αυτά που μάθαμε για τους μικροοργανισμούς, μέχρι τώρα. Αλλά ποια συγκεκριμένα μικρόβια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. Αρχές λειτουργίας θαλάμων βιολογικής ασφάλειας

Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. Αρχές λειτουργίας θαλάμων βιολογικής ασφάλειας Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Αρχές λειτουργίας θαλάμων βιολογικής ασφάλειας Πρόγραμμα μαθημάτων της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας Αθήνα 2-11-09 Δρ Γεωργία Μαργαρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Οι κίνδυνοι στο εργαστήριο Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια απειλείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Alexander Kofinas, MD Director Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine www.kofinasperinatal.org

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών.

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών. Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ Μάθημα Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, κ.α. ) Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας 50 λεπτά Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α (ICD-10 B15): ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου για ασθενή με ηπατίτιδα Α εκπαίδευση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα