ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη Υποέργο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΩΡΑΣ» Διάρκεια Διαβούλευσης Από 14/03/2011 έως 29/3/2011 Φορέας (Αναθέτουσα Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Αρχή) Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Όνοματεπώνυμο Γεώργιος Κορμέντζας Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του υποέργου συμμετείχαν 10 φορείς ή εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/ Α 1 Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Στην προκήρυξη αναφέρονται τα παρακάτω: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα αρχεία αυτά (του ΕΘΙΑΓΕ) είναι παρελθόντων ετών, τίθεται σε αξιολόγηση η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην νέα ενιαία γεωβάση. Οι υφιστάμενοι εδαφολογικοί και θεματικοί χάρτες, είναι σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή, σε ποικίλες χαρτογραφικές κλίμακες και καλύπτουν κτήματα, διαμερίσματα, επαρχίες ή νομούς. Τα δεδομένα που κριθούν αξιοποιήσιμα θα τύχουν κατάλληλες επεξεργασίας για να ενσωματωθούν στη νέα γεωβάση δεδομένων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη σάρωση των αναλογικών αρχείων τη γεωαναφορά των διαγραμμάτων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, όπου αυτή δεν έχει γίνει, και στη συνέχεια η ψηφιοποίηση-διανυσματικοποίηση των εδαφολογικών χαρτών και η εισαγωγή τιμών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφολογική χαρτογραφική μονάδα. Τα αναλογικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΘΙΑΓΕ είναι: Διαγράμματα εδαφολογικών χαρτών για διάφορες περιοχές και σε ποικίλες κλίμακες (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή-raster) Έγγραφα, όπως μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ Πίνακες, όπως αποτελέσματα εδαφικών αναλύσεων, εργασίες μετρήσεων πεδίου, εδαφικές ιδιότητες.» Παρατήρηση: Από τα παραπάνω, που αναφέρονται στην ίδια την προκήρυξη, φαίνεται ότι μία σειρά από δεδομένα, όπως η ύπαρξη διαφορετικών κλιμάκων, ψηφιακή ή αναλογική μορφή, ανάγκη εισόδου από το πληκτρολόγιο χιλιάδων δεδομένων φυσικών και χημικών αναλύσεων, ανάγκη μετάπτωσης σε κλίμακα 1: :50.000, θα απαιτήσει την συνένωση χαρτογραφικών εδαφολογικών μονάδων (ΕΜ) για να επιτευχθεί η κλίμακα 1: κάτι που θα απαιτήσει πολλή χρόνο και κόστος. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθ ηκε στη Διακήρυξη : X Τεκμηρίωση Απάντησης Το κόστος και ο χρόνος έχουν υπολογιστεί στο «Κοστολόγιο Μελέτης» και οι εργασίες αυτές βρίσκονται εντός χρονικού και οικονομικού προϋπολογισμού του έργου Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 2 3 Στη διακήρυξη αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης του FAO ενώ το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ είναι το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης, ενώ το χαρτογραφικό σύμβολο είναι σε επίπεδο ΤΥΠΟΥ-ΦΑΣΗΣ Παρατήρηση: Η προσαρμογή των δεδομένων με βάση το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ με το σύστημα FAO είναι δύσκολη και θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα που θα κοστίσουν σε χρόνο, χρήμα και ακρίβεια αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των εδαφοτομών και των πυρηνοληψιών θα είναι και αντίστοιχα (σύνολο ), η δε επιθυμητή κλίμακα αναφοράς ορίζεται από την διακήρυξη ώστε η ακρίβεια της εργασίας στις περιοχές που θα εκτελεστεί το έργο να αντιστοιχεί σε κλίμακα 1: Παρατήρηση: Η όλη έκταση είναι στρ. που σημαίνει ότι η πυκνότητα των παρατηρήσεων είναι 1 παρατήρηση (πυρηνοληψία ή εδαφοτομή) ανά στρ. Σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα η πυκνότητα αυτή των παρατηρήσεων αντιστοιχεί περίπου σε κλίμακα 1: Σε περίπτωση που ο εδαφολογικός χάρτης θα γίνει σε 1: ή έστω 1:50.000, τότε ο αριθμός των παρατηρήσεων θα πρέπει να ήταν 1 παρατήρηση ανά 250 στρ. (στην περίπτωση 1:50.000) δηλαδή για όλη την περιοχή των στρ. ο αριθμός των παρατηρήσεων θα πρέπει να ήταν παρατηρήσεις!!!!! ή μια παρατήρηση ανά 90 στρ. στην περίπτωση του 1: οπότε ο αριθμός των παρατηρήσεων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Το ερώτημα είναι πόσες παρατηρήσεις (εδαφοτομές και πυρηνοληψίες του ΕΘΙΑΓΕ) θα είναι εκμεταλλεύσιμες, αλλά ακόμη και εάν ήταν άλλες ακόμη, ο αριθμός των επιπλέον παρατηρήσεων θα ήταν σημαντικός. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι 1 παρατήρηση ανά 1 km 2 (1000 στρ.) ισχύει για κλίμακες 1: και σε περίπτωση ομοιομορφίας 1 παρατήρηση ανά 1-6 km 2. Ας φανταστούμε πόσες είναι για κλίμακα 1: (υπάρχει και σχετική διεθνής βιβλιογραφία). X X Το επίσημο σύστημα που υιοθετεί η ΕΕ (Βλ. Land Use/Land Cover Area Frame Survey του JRC) είναι του FAO και αυτό τέθηκε και στη συγκεκριμένη διακήρυξη. Η μετατροπή από το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης στο σύστημα FAO γίνεται αυτόματα με αλγόριθμους που φτιάχνονται βάσει των πινάκων του soil taxonomy (οι πίνακες correlation διατίθενται δωρεάν από το FAO βλέπε x5546e04.htm table 4). Άρα δεν υπάρχει σημαντική καθυστέρηση κατά τη μετατροπή από το ένα σύστημα στο άλλο. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη (παρ ) «Οριοθέτηση των δυνητικών ΕΜ με τη βοήθεια των υφιστάμενων δεδομένων και την ανάλυση των ορθοφωτοχαρτών (φωτοερμηνεία)» επίσης «Κατά την πραγματοποίηση των επιτόπιων επισκέψεων οριοθετούνται οι κύριες δυνητικές γεωμορφές επί του χάρτου, προσδιορίζονται οι σχέσεις εδαφικών ιδιοτήτων και τμημάτων του τοπίου, περιγράφονται οι κύριες ταξινομικές μονάδες σε κάθε γεωμορφή, προσδιορίζονται τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες». Αυτό σημαίνει ότι βάσει των κύριων δυνητικών εδαφομορφών θα ομαδοποιηθούν οι ΕΜ s και θα χρειαστούν δειγματοληψίες και

4 X αναλύσεις μόνο στις κύριες ΕΜ s ενώ στις ίδιες με αυτές σε άλλες περιοχές θα χρειαστεί μόνο οριοθέτησή τους. Υπολογίζεται ότι κάθε ομάδα περιέχει κατά μέσο όρο 10 ίδιες ΕΜ s που βρίσκονται σε άλλες περιοχές της χώρας και οι οποίες αναγνωρίζονται με φωτοερμηνία (προκύπτει από την γεωβάση δεδομένων 1: που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ). Βάσει της μεθοδολογίας αυτής, την οποία πρέπει να περιγράψει αναλυτικά κάθε υποψήφιος ανάδοχος, οι δειγματοληψίες-αναλύσεις αντιστοιχούν σε σημεία. Αυτός ο αριθμός δειγματοληψιών-αναλύσεων αντιστοιχεί σε κλίμακα 1: Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της απάντησης του Σχολίου 3 η αντιστοίχηση των δειγματοληψιώναναλύσεων αντιστοιχούν σε σημεία άρα 1 παρατήρησης ανά 380. Σύμφωνα με αυτό η γεωστατιστική παρεμβολή είναι εφικτή και επιστημονικά αποδεκτή Η τελική κλίμακα 1: είναι σύμφωνα με το FAO αποδεκτή για σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο (βλ. αναλυτικά στην απάντηση ερώτησης 5) 4 Η διακήρυξη αναφέρει ότι : «Στην άλλη περίπτωση, από γνωστές τιμές σε συγκεκριμένα σημεία, θα υπολογιστούν τιμές για τα ενδιάμεσα σημεία της περιοχής μελέτης με Γεωστατιστική. Οι τιμές αυτές θα αποδοθούν σε κάθε ένα pixel ξεχωριστά δίνοντας τη δυνατότητα απεικόνισης σε ένα πλέγμα (grid), με χρωματική διαβάθμιση. Αυτό θα γίνει με τη χρήση του πακέτου Spatial Analyst του Arc-View. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται οι περισσότεροι θεματικοί χάρτες της μελέτης, που παρουσιάζουν την κατανομή των κυριότερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του επιφανειακού εδάφους στο χώρο». Παρατήρηση: Αυτό είναι δεν είναι επιστημονικά σωστό γιατί με έστω και παρατηρήσεις ( της διακήρυξης και πιθανές από το ΕΘΙΑΓΕ) έχουμε αναλογία 1 παρατήρηση ανά στρ. οπότε οι τιμές της παρεμβολής θα ήταν στατιστικά ανακριβείς και καμία συμβουλή δεν θα μπορούσε να δοθεί σε αγρότες είτε για συμβουλευτική λίπανση είτε για άρδευση, είτε για ταξινόμηση ποιότητας εδαφών. Η κλίμακα χάρτη για πρακτικές συμβουλές θα πρέπει να είναι σύμφωνα και με τη διεθνή κατάταξη 1: Δεν αναφέρεται πουθενά ποια θα είναι η τελική κλίμακα εκτύπωσης των εδαφολογικών και θεματικών χαρτών 6 Στην ενότητα 734η διακήρυξη αναφέρεται σε διαβάθμιση αγροτικής γης X Δεν προβλέπεται εκτύπωση των χαρτών. Θα προσφέρονται μόνο σε ηλεκτρονική χαρτογραφική μορφή (GIS)

5 σε ποιότητες. Παρατήρηση: Σε κλίμακα 1: και με το περιγραφόμενο αριθμό παρατηρήσεων κάθε απόπειρα κατάταξης της ποιότητας των εδαφών με σκοπό πρακτικές συμβουλές και σχεδιασμό θα είχε υψηλό κίνδυνο για σημαντικό σφάλμα και λανθασμένη πληροφόρηση. Ο λόγος είναι ότι μέσα σε κάθε πολύγωνο (ΕΜ) η διακύμανση των εδαφών και η έκταση του κάθε πολύγωνου είναι μεγάλη και μόνο προσεγγιστικά θα μπορούσε να δοθεί μια κατάταξη χωρίς όμως να μπορεί να στηριχθεί κάποιος σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο. X Η κλίμακα του τελικού εδαφολογικού χάρτη για τις περιοχές αγροτικού ενδιαφέροντος θα είναι 1: και η κλίμακα αυτή είναι κατάλληλη για Διαβάθμιση αγροτικής γης σε ποιότητες και κατάταξη σε κατηγορίες παραγωγικότητας. Επίσης, η καταλληλότητα της κλίμακας αυτής για σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο είναι αποδεκτή από το FAO (John S. Latham, SDRN, FAO, 2003 africover project, presentation; FAO Development Series 1, 1996, Guidelines for land-use planning, Rome) 7 Στη B φάση με τον τίτλο «Δυνητικές αρτογραφικές Εδαφικές Μονάδες» ζητείται να «γίνει περιγραφή των κύριων ταξινομικών μονάδων σε κάθε γεωμορφή, προσδιορισμός των ορίων των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες» ενώ οι εργασίες υπαίθρου (δηλαδή οι εδαφολογικές παρατηρήσεις) αρχίζουν στην επόμενη φάση Γ. Παρατήρηση: Πως λοιπό είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς από πριν τις κύριες ταξινομικές μονάδες και τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων πριν αρχίσουν οι εργασίες υπαίθρου; X Η Φάση Β αναλύθηκε περαιτέρω ώστε να αποσαφηνίζεται η φαινομενική ανακολουθία του σχολίου 8 Πουθενά δεν αναφέρεται το θέμα των αναλύσεων των δειγμάτων σε εδαφολογικά εργαστήρια, ούτε στην περιγραφή των φάσεων ούτε στο πίνακα χρονοδιαγράμματος. Εάν περιλαμβάνονται στη Φάση 3 «Συλλογή δεδομένων στο πεδίο» διάρκειας 14 μηνών ο χρόνος είναι σαφώς ανεπαρκής, εάν λάβει κανείς υπόψη τις μεγάλες αποστάσεις μετακινήσεων, την μεταφορά και αρχειοθέτηση των δειγμάτων, την προεπεξεργασία τους (π.χ. αεροξήρανση, λειοτρίβηση, κ.λ.π.). καθώς και το χρόνο ανάλυσης. 9 Στην ενότητα Σενάρια χρήσης πολύ λίγα μπορούν να προσφερθούν με τις προδιαγραφές που έχει αυτή τη στιγμή το έργο X Η Φάση Γ αναλύθηκε περαιτέρω ώστε να περιλαμβάνει και τις εργαστηριακές αναλύσεις

6 X Όπως απάντηση σχολίου 3 10 Ο συνδυασμός του διανυσματικού πολυγωνικού αρχείου των χαρτογραφικών εδαφικών μονάδων μη ορεινών περιοχών κλίμακας 1: που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, των χαρτών του ΕΘΙΑΓΕ σε κλίμακα 1:5.000 και διαφορετικό, από το ζητούμενο στη διακήρυξη, σύστημα ταξινόμησης (Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης και FAO) και των νέων χαρτών που θα παράξει ο ανάδοχος στις μη καλυπτόμενες περιοχές θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα συμβατότητας και προστιθέμενης εργασίας με αμφίβολα αποτελέσματα. X Όπου υπάρχουν κατάλληλοι χάρτες του ΕΘΙΑΓΕ κλίμακας 1:5.000 δεν θα ληφθεί υπόψη ο χάρτης κλίμακας 1: άρα δεν προβλέπονται ιδιαίτερα προβλήματα συνδυασμού 11 Στην ενότητα «ειρισμός και ανάλυση των δεδομένων» αναφέρεται ότι οι «επιμέρους θεματικοί χάρτες θα συνδεθούν με το υποέργο 1 (χάρτες του ΟΣΔΕ), ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στους σχετικούς θεματικούς χάρτες της θρεπτικής κατάστασης των εδαφών να συνδέονται με τα αγροτεμάχια των καλλιεργητών της περιοχής». Παρατήρηση:Αυτό που υπονοείται από τα παραπάνω ότι δηλαδή θα είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για την θρεπτική ικανότητα του εδάφους σε επίπεδο αγροτεμαχίου και συμβουλευτικής λίπανσης, δεν είναι εφικτό δεδομένης της λεπτομέρειας του χάρτη 1: και της ζητούμενης πυκνότητας παρατηρήσεων. X Αφορά τους θεματικούς χάρτες θρεπτικής κατάστασης εδαφών σε τοπικό επίπεδο και δυνατότητα αναγωγής σε επίπεδο τεμαχίου. 12 Δεν υπάρχει αναφορά στα νησιά μέσα στο έργο; 13 Το πρόβλημα δεν είναι ο εδαφολογικός χάρτης της χώρας αλλά η οριοθέτηση αγροτικών ζωνών. Οι αγροτικές ζώνες θα πρέπει να βασιστούν σε εδαφολογικά, υδατικά, αγροκλιματικά και αγρονομικά δεδομένα και να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι γεωπληροφορικής. Επί πλέον θα πρέπει να μελετηθούν και να καταγραφούν οι υφιστάμενες και οι εναλλακτικές καλλιέργειες, τα τεχνικοοικονομικά τους δεδομένα, τα εισοδήματά και η απασχόληση ώστε οι αγροτικές ζώνες να μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο επιχειρησιακά όσο και στην αναδιάρθρωση X Τα στρέμματα θα αφορούν και νησιωτικές περιοχές Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

7 καλλιεργειών. Έχει προβλεφθεί. Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. 14 Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται στη γεωπληροφοριακή επεξεργασία και τη ζωνοποίηση, δύο πολύ βασικά και κρίσιμα θέματα για την μελέτη, παρακολούθηση και αξιοβίωτη ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, τα οποία όμως προσπαθεί να τα μελετήσει αποσπασματικά αγνοώντας την ολιστική προσέγγιση που πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις ως προς τη φυτοτεχνική επιστήμη. 15 Η ανάπτυξη του συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων για την οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών της χώρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύστημα GIS που ήδη το αναπτύσσει το Ινστιτούτο αρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών (ΙΤΕΛ) στη Λάρισα σε διάφορες κλίμακες από 1: έως 1: Δυστυχώς πολλές κατακερματισμένες μελέτες υπάρχουν σε διάφορες κλίμακες, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος αυτή τη στιγμή επίσημος ψηφιακός εδαφολογικός χάρτης της χώρας σε κλίμακα που να επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του για εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ορθή γεωργική πρακτική και την επιλογή της κατάλληλου μεθόδου άρδευσης κλπ. Η κλίμακα του 1: που προτείνεται, δεν ενδείκνυται για μελέτες γεωργίας ακριβείας ή αλλιώς επιχειρησιακής γεωργίας, στην οποία ο παραγωγός ή ο νέος επιχειρηματίας θα βασιστεί για να επενδύσει τα κεφαλαία του. Όπως αναφέρεται ήδη στο κείμενο της διαβούλευσης, «οι παραγωγοί προβαίνουν σε χιλιάδες εδαφολογικές αναλύσεις», οι οποίες όμως αφορούν αναλύσεις για ιδιοκτησίες σε αγροτεμάχια κυρίως από 1 έως 10 στρέμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε κλίμακες εδαφικών ενοτήτων τουλάχιστον 1: Άρα απαιτείται και η επικαιροποίηση και η αναθεώρηση των υφιστάμενων εδαφολογικών χαρτών 1: σε Η ολιστική προσέγγιση είναι μερικώς θέμα του Υποέργου 3 «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI)» όπου προβλέπονται τα απαραίτητα δεδομένα μέχρι το επίπεδο της απόφασης καλλιέργειας. Πλήρη ολιστική προσέγγιση της Ελληνικής Γεωργίας, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, θα είναι το αντικείμενο επόμενων έργων Όπως απάντηση σχολίου 6 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΑΝΙΚΗΣ

8 καλύτερες κλίμακες για να καλυφθούν οι ανάγκες σε επίπεδο παραγωγού, γεγονός που ανεβάζει το κόστος σε δυσθεώρητα ύψη. 16 Η οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών δεν είναι συνάρτηση μόνο των εδαφολογικών πληροφοριών αλλά προκύπτει από τη σύνθεση πολύπλοκων αγρομετεωρολογικών μοντέλων την αγροκλιματική ανάλυση, την υδρολογική - υδρογεωλογική ανάλυση και άλλα δεδομένα της φυτοτεχνικής επιστήμης και καθώς και τις εδαφολογικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι επιχειρησιακά χρήσιμες, σε ο,τι αφορά την κλίμακα. Καταλήγοντας, η παρούσα πρόσκληση για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της ώρας περιλαμβάνει την τοπογραφική ανάλυση των θεμάτων τα οποία όμως είναι ένα μόνο μέρος του προβλήματος. Το κείμενο λαμβάνει υπόψη μόνο εδαφολογικά στοιχεία και όχι αγροκλιματικά, αγρονομικά, υδρολογικά, καλλιεργητικά και άλλα συναφή και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός στατικού υποβάθρου, το οποίο δεν μπορεί να έχει καμία δυναμική οντότητα και είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της Ελληνικής γεωργίας. Έχει προβλεφθεί. Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. 17 Στο κείμενο αναφέρεται ότι «Η βάση δεδομένων θα είναι σε μορφή geospatial data base και θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή (server) βάσεων δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιβάλλον σχεσιακής βάσης δεδομένων ενώ η δομή των πινάκων και κυρίως των πινάκων των χωρικών δεδομένων πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να είναι προσβάσιμα από τα κύρια εμπορικά λογισμικά GIS (ArcMap, Mapinfo, Geomedia, κλπ). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επειδή ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση μίας geospatial data base δεν είναι ανεξάρτητος από τα λογισμικά GIS μέσω των οποίων γίνεται η προσπέλαση και η διαχείριση των δεδομένων, παρακαλούμε να διευκρινιστεί σε ποια συγκεκριμένα λογισμικά αναφέρεται το «κλπ». Προστέθηκαν τα: Autocad Map, ERDAS, Microstation, Smallworld. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλιστούν άλλα λογισμικά όπως τα freeware. INTRACOM IT SERVICES 18 «Ο ανάδοχος δεν θα προμηθεύσει άδειες χρήσης του λογισμικού των βάσεων δεδομένων. Οι άδειες χρήσης θα παρασχεθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ακριβώς το λογισμικό και οι άδειες που θα παρασχεθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός και αν εννοείται ότι πρόκειται για το λογισμικό που θα προμηθευτεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο του υποέργου 9 που αναφέρεται στην ενότητα 6.3. Εννοείται ότι πρόκειται για το λογισμικό που θα προμηθευτεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο του υποέργου 9 19 Παρακαλούμε να διευκρινίσατε ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός των

9 χρηστών του υποσυστήματος παραγωγής στατιστικών για τα χωρικά στατιστικά και για τα στατιστικά πινάκων Αναφέρεται στην παράγραφο Α.2.3. Στόχοι και Έκταση του Έργου 20 Στο κείμενο αναφέρεται ότι «Η αναθέτουσα αρχή, στα πλαίσια του Υποέργου 9 θα προμηθευτεί όλο τον αναγκαίο και απαιτούμενο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο παρόν έργο. Η προμήθεια αυτή καλύπτει τα υπολογιστικά συστήματα και το δικτυακό εξοπλισμό και τα λειτουργικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων και το λογισμικό υποστήριξης της λειτουργίας των διακομιστών (virtualization software, network management, αντίγραφα ασφαλείας και άλλα).» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς αν στην προμήθεια στο πλαίσιο του υποέργου 9 περιλαμβάνεται το λογισμικό εξυπηρέτησης των εφαρμογών (application server software) για τους διακομιστές εφαρμογών ή αν θα πρέπει να προσφερθεί από τον ανάδοχο. Αναγράφεται ότι η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού θα υλοποιηθεί στο Υποέργο 9. Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τις προτάσεις του και την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή για εξοπλισμό. 21 Στο κείμενο αναφέρεται ότι : «Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει έγχρωμους ψηφιακούς πανχρωματικούς ορθοφωτοχάρτες ετών (3- κάναλους και 4-κάναλους) οι οποίοι θα διατεθούν στον ανάδοχο για την προκαταρτική φωτοερμηνευτική αναγνώριση της επόμενης εργασίας». Όσοι αντιστοιχούν στα στρέμματα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την καλύτερη εκτίμηση του κόστους των υπηρεσιών, θα πρέπει να αναφερθεί η ποσότητα, το μέγεθος (π.χ σε GB) και το format των ορθοφωτοχαρτών που πρόκειται να μεταπέσουν στη βάση δεδομένων. 22 «Τα αναλογικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΘΙΑΓΕ είναι: Διαγράμματα εδαφολογικών χαρτών για διάφορες περιοχές και σε ποικίλες κλίμακες (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή-raster) Έγγραφα, όπως μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ Πίνακες, όπως αποτελέσματα εδαφικών αναλύσεων, εργασίες μετρήσεων πεδίου, εδαφικές ιδιότητες. Η πρώτη εργασία υλοποίησης είναι η μετάπτωση (migration) των δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσων δεδομένων από το ΕΘΙΑΓΕ καταστεί εφικτό, στην Ενιαία Γεωβάση εδαφολογικών δεδομένων και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα χαρτογράφηση εδαφών. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να αναφέρεται αν μη τι άλλο η ελάχιστη ποσότητα των μελετών / ερευνητικών εργασιών που πρόκειται να αποδελτιωθούν καθώς και των διαγραμμάτων εδαφολογικών χαρτών που θα σαρωθούν, γεωαναφερθούν και ψηφιοποιηθούν με σκοπό την ενσωμάτωση των στοιχείων τους στη νέα γεωβάση δεδομένων. Δεν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί διότι είναι απλά υποστηρικτικά για τη χαρτογράφηση των στρεμμάτων 23 Στο κείμενο αναφέρεται ότι: Θα δημιουργηθούν οι επιμέρους θεματικοί

10 χάρτες, Αυτό θα γίνει είτε άμεσα από τα ήδη υπάρχοντα επίπεδα πληροφορίας (π.χ. μηχανική σύσταση) είτε μετά από επεξεργασία (χάρτης προβληματικών εδαφών, ph κ.λπ.). Αυτό θα γίνει με τη χρήση του πακέτου Spatial Analyst του Arc-View. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται οι περισσότεροι θεματικοί χάρτες της μελέτης, που παρουσιάζουν την κατανομή των κυριότερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του επιφανειακού εδάφους στο χώρο.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του το πακέτο ArcView και την επέκταση αυτού Spatial Analyst καθώς και τον αριθμό των αδειών που απαιτούνται. Επίσης, σε συνάρτηση και την απαίτηση με α/α 68 Ανάπτυξη Επιτραπέζιου (Desktop) GIS του πίνακα 9. Φάσεις Υλοποίησης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο αριθμός χρηστών ή αδειών που απαιτούνται από τη διακήρυξη. Όπως στην απάντηση του σχολίου 19 και του Στο κείμενο αναφέρεται ότι : Για όλα τα δεδομένα που θα εισαχθούν στην βάση, απαιτείται και η ταυτόχρονη σύνδεση (link) του κάθε δεδομένου με το/τα αρχείο/α από τα οποία προέκυψε, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των αρχείων δεδομένων (π.χ ορθοφωτογραφία) και των συνοδευτικών αρχείων με γεωγραφικό τρόπο. Υπενθυμίζεται ότι η γεωγραφική διαχείριση αρχείων δεδομένων συνίσταται στην δυνατότητα εφαρμογής λειτουργιών όπως αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και επισκόπηση αρχείων δεδομένων με χρήση της γεωγραφικής/λογικής απεικόνισης (logical view) του κάθε αρχείου, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από την φυσική απεικόνιση (physical view). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο αριθμός των αδειών ή των χρηστών που απαιτούνται για το λογισμικό γεωγραφικής διαχείρισης αρχείων δεδομένων και εικόνων. Όπως στην απάντηση του σχολίου Στην παράγραφο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ειδικότερα στη «Συντήρηση Πλατφόρμας» αναφέρεται ότι «ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης της πλατφόρμας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικές απαιτήσεις που θα πρέπει να συμπεριλάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος στο σχέδιο συντήρησης που θα προτείνει είναι οι ακόλουθες: Συντήρηση λογισμικού συστήματος και εφαρμογών λειτουργίας της πλατφόρμας,» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο όρος «λογισμικό συστήματος» συνήθως αναφέρεται στο λειτουργικό σύστημα Η/Υ ή server. Επειδή το έργο δεν περιλαμβάνει προμήθεια λογισμικού συστήματος θα πρέπει να απαλειφτεί. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας

11 26 Στο κείμενο αναφέρεται ότι «Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης αφορούν στο σύνολο του Έργου και είναι αυτές που περιγράφονται στην Περίοδο Συντήρησης, αλλά παρέχονται δωρεάν. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Κόστος Περιόδου Συντήρησης προσδιορίζεται ως ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού του έργου ( ,00) με ελάχιστη τιμή το 8% και μέγιστη τιμή το 10%. Προσφορές με Ετήσιο Κόστος Συντήρησης εκτός των παραπάνω καθοριζόμενων ορίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο αντικείμενο της συντήρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελίδα 62, υπάγεται και η συντήρηση του έτοιμου λογισμικού και ειδικότερα τα παρακάτω: - Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση της ανατεθείσας αρχής. - Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις. Θεωρούμε ότι η μέγιστη τιμή 10% για του προϋπολογισμού του έργου είναι πολύ χαμηλό ποσοστό για το έτοιμο λογισμικό. Το κόστος συντήρησης με παροχή νέων εκδόσεων των κατασκευαστών έτοιμου λογισμικού συνήθως κυμαίνεται σε ποσοστό > 20% της αξίας του λογισμικού. Όπως στην απάντηση του σχολίου 1 27 Στο κείμενο αναφέρεται ότι : «Ειδικότερα για την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται ρήτρες. Ωστόσο: Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας ένα τμήμα υλικού ή λογισμικού του συστήματος παρουσιάσει διαθεσιμότητα μικρότερη από την απαιτούμενη (όπως ορίζεται παραπάνω), τότε το τμήμα αυτό απορρίπτεται ως ελαττωματικό. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας διακόπτεται και ο Ανάδοχος καλείται να αποκαταστήσει το πρόβλημα το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: η φράση «τμήμα υλικού ή λογισμικού του συστήματος» πρέπει να αντικατασταθεί με «τμήμα του έτοιμου λογισμικού ή του λογισμικού εφαρμογών» Κάθε υποψήφιος μπορεί να προτείνει και ανάπτυξη λογισμικού που κρίνει απαραίτητο στα πλαίσια του έργου επιπλέον του έτοιμου λογισμικού 28 Παρατήρηση: Στο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει η φάση για την ανάπτυξη των εφαρμογών και των υποσυστημάτων 29 Στο κείμενο αναφέρεται ότι «Ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει ως υπεύθυνο έργου στέλεχος με τα εξής χαρακτηριστικά: Γεωτέχνης (Γεωπόνος ή Γεωλόγος) με 10-ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα γεωβάσεων χαρτογραφικών δεδομένων» Διορθώθηκε Ενσωματώθηκε

12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εφ οσον πρόκειται για έργο GIS και επειδή ούτως ει άλλως προβλέπονται ειδικοί εμπειρογνώμονες (εδαφολόγοι) και οι σχετικές ειδικότητες στην ομάδα εργασίας, ο Υπεύθυνος του Έργου, εκτός από Γεωτέχνης θα πρέπει να μπορεί να είναι εναλλακτικά Τοπογράφος Μηχανικός με την ίδια εμπειρία. 30 Το εργο πρεπει να περιλαμβανει. 1.Την χαρτογραφηση ολων των χωραφιων και διαθεσιμων βοσκοτοπων με τους 13ψηφιους του ΟΣΔΕ 2.Τις φυσικοχημικες ιδιοτητες των εδαφων (εδαφολογικες αναλυσεις) 3.Την προτεινομενη λιπανση για την αναλογη καλλιεργεια 4.Τις περιοχες ΝΑΤΟΥΡΑ κ.λ.π. 5.Ολες οι παραπανω πληροφοριες να είναι δυνατον να εκτυπωθουν. 6.Να είναι δυνατη η προσβαση από ολους τους αμεσα ενδιαφερομενους 7.Οι πληροφοριες να παρεχονται χωρις αμοιβη Προβλέπονται όλα τα αναφερόμενα στα σημεία 2, 4, 5, 6 και 7 Το σημείο 1 δεν είναι κατανοητό ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Το σημείο 3 προβλέπεται στο Υποέργο 3 «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI)» 31 Το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ είναι το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης (Soil Taxonomy), ενώ στη διακήρυξη αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης του FAO. Παρατήρηση: Η προσαρμογή των δεδομένων κάθε εδαφογενετικής τάξης με βάση το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ με το σύστημα FAO θα κοστίσει σε χρόνο, χρήμα και ακρίβεια αποτελεσμάτων. Όπως παρατήρηση 2 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής ημείας 32 Στην προκήρυξη αναφέρονται τα παρακάτω: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα αρχεία αυτά (του ΕΘΙΑΓΕ) είναι παρελθόντων ετών, τίθεται σε αξιολόγηση η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην νέα ενιαία γεωβάση. Οι υφιστάμενοι εδαφολογικοί και θεματικοί χάρτες, είναι σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή, σε ποικίλες χαρτογραφικές κλίμακες και καλύπτουν κτήματα, διαμερίσματα, επαρχίες ή νομούς. Τα δεδομένα που κριθούν αξιοποιήσιμα θα τύχουν κατάλληλες επεξεργασίας για να ενσωματωθούν στη νέα γεωβάση δεδομένων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη σάρωση των αναλογικών αρχείων τη γεωαναφορά των διαγραμμάτων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, όπου αυτή δεν έχει γίνει, και στη Όπως παρατήρηση 1 και 10

13 συνέχεια η ψηφιοποίηση-διανυσματικοποίηση των εδαφολογικών χαρτών και η εισαγωγή τιμών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφολογική χαρτογραφική μονάδα. Τα αναλογικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΘΙΑΓΕ είναι: Διαγράμματα εδαφολογικών χαρτών για διάφορες περιοχές και σε ποικίλες κλίμακες (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή-raster) Έγγραφα, όπως μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ Πίνακες, όπως αποτελέσματα εδαφικών αναλύσεων, εργασίες μετρήσεων πεδίου, εδαφικές ιδιότητες.» 33 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ύπαρξη διαφορετικών κλιμάκων, η ψηφιακή ή αναλογική μορφή, η ανάγκη εισόδου από το πληκτρολόγιο χιλιάδων δεδομένων φυσικών και χημικών αναλύσεων, και η ανάγκη μετάπτωσης σε κλίμακα 1: :50.000, οδηγεί σε συνένωση χαρτογραφικών εδαφολογικών μονάδων (ΕΜ) για να επιτευχθεί η κλίμακα 1:50.000, γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε χρόνο και κόστος γιατί θα πρέπει για κάθε νέα ΕΜ να επαναπροσδιοριστεί η επικρατούσα ταξινομική μονάδα, αλλά και οι χημικές-φυσικές ιδιότητες που θα μπουν στη γεωβάση. Σύμφωνα με τη διακήρυξη ο αριθμός των εδαφοτομών και των πυρηνοληψιών θα είναι και αντίστοιχα (σύνολο ), η δε επιθυμητή κλίμακα αναφοράς ορίζεται από τη διακήρυξη ώστε η ακρίβεια της εργασίας στις περιοχές που θα εκτελεστεί το έργο να αντιστοιχεί σε κλίμακα είναι 1: Παρατήρηση: Η όλη έκταση είναι στρ. που σημαίνει ότι η πυκνότητα των παρατηρήσεων είναι 1 παρατήρηση (πυρηνοληψία ή εδαφοτομή) ανά στρ. Σύμφωνα όμως με τα διεθνή καθιερωμένα η πυκνότητα αυτή των παρατηρήσεων αντιστοιχεί περίπου σε κλίμακα 1: Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσες παρατηρήσεις (εδαφοτομές και πυρηνοληψίες του ΕΘΙΑΓΕ) θα είναι εκμεταλλεύσιμες Όπως παρατήρηση 3 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ) 34 Δεν αναφέρεται πουθενά ποια θα είναι η τελική κλίμακα εκτύπωσης των εδαφολογικών και θεματικών χαρτών. Επίσης πουθενά δεν αναφέρεται το θέμα των αναλύσεων των δειγμάτων σε εδαφολογικά εργαστήρια, ούτε στην περιγραφή των φάσεων ούτε στο πίνακα χρονοδιαγράμματος. Τα υπόβαθρα θα βρίσκονται σε μορφή γεωβάσης ακρίβειας 1:30.000, η

14 35. Στη φάση Β! με τον τίτλο «Δυνητικές αρτογραφικές Εδαφικές Μονάδες» ζητείται να «γίνει περιγραφή των κύριων ταξινομικών μονάδων σε κάθε γεωμορφή, προσδιορισμός των ορίων των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες» ενώ οι εργασίες υπαίθρου (δηλαδή οι εδαφολογικές παρατηρήσεις) αρχίζουν στην επόμενη φάση Γ!. Παρατήρηση: Πως είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς από πριν τις κύριες ταξινομικές μονάδες και τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων πριν αρχίσουν οι εργασίες υπαίθρου; εκτύπωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε κλίμακα. Τα υπόλοιπα προστέθηκαν στα τεύχη Διορθώθηκε Στην ενότητα η διακήρυξη αναφέρεται σε διαβάθμιση αγροτικής γης σε ποιότητες... Παρατήρηση: Σε κλίμακα 1: και με τον περιγραφόμενο αριθμό παρατηρήσεων η ποιοτική κατάταξη των εδαφών με σκοπό πρακτικές συμβουλές και σχεδιασμό θα είχε υψηλό κίνδυνο για σοβαρά σφάλματα και λανθασμένη πληροφόρηση. Ο λόγος είναι ότι μέσα σε κάθε πολύγωνο (ΕΜ) η διακύμανση των εδαφών και η έκταση του κάθε πολύγωνου είναι μεγάλη και μόνο προσεγγιστικά θα μπορούσε να δοθεί μια κατάταξη χωρίς όμως να μπορεί να στηριχθεί κάποιος σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο. Ο συνδυασμός α. του διανυσματικού πολυγωνικού αρχείου των χαρτογραφικών εδαφικών μονάδων μη ορεινών περιοχών κλίμακας 1: που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, β. των χαρτών του ΕΘΙΑΓΕ σε κλίμακα 1:5.000 και με σύστημα ταξινόμησης διαφορετικό από το ζητούμενο στη διακήρυξη (Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης και FAO) και γ. των νέων χαρτών που θα παράξει ο ανάδοχος στις μη καλυπτόμενες περιοχές θα δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας και προστιθέμενης εργασίας με αμφίβολα αποτελέσματα. Όπως παρατήρηση 6 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ) Όπως παρατήρηση 2 & 10

15 38 Με τις παρούσες προδιαγραφές (χρήση διαφορετικών χαρτών από την άποψη κλίμακας, χρήση GPS, πυκνότητα παρατηρήσεων, χρονολογία κατασκευής, ανάγκη μετάπτωσης από κλίμακα 1:5.000 σε 1: :50.000, κ.α.) ελάχιστοι από τους επιδιωκόμενους σκοπούς πρόκειται να εξυπηρετηθούν και υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας που θα συμπαρασύρει και το πληροφοριακό σύστημα. Όπως παρατήρηση 1, 2 & 10 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής ημείας 39 Θα πρέπει να προηγηθεί μια πλήρης έκθεση από την πλευρά του ΕΘΙΑΓΕ για το τι διατίθεται σε υφιστάμενους χάρτες, σε ποια μορφή, κλίμακα, χρόνος κατασκευής, κ.λ.π., ώστε να είναι σε θέση ο ανάδοχος να γνωρίζει ποια επιπλέον εργασία θα κάνει. Όπως παρατήρηση Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνταχθούν νέες και ρεαλιστικές προδιαγραφές 41 Υποκειμενική εκτίμηση. Οι προδιαγραφές κρίνονται ρεαλιστικές Προστέθηκε επιλογή Μηχανικού εως υπεύθυνος έργου INFOΔΗΜ

16 42 Απαιτείται ειδική πιστοποίηση για τα εγραστήρια 43 Οι προηγούμενες παράγραφοι του αρθρου 46 του ΠΔ 60/2007 προβλέπουν τα αιτούμενα στην προκύρηξη

17 44 Διορθώθηκε και προσδιορίστηκε

18 45 Η παρούσα διακήρυξη του έργου έχει στην ουσία ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τη συμπλήρωση του εδαφολογικού χάρτη της Ελλάδας και την ενοποίηση σε ενιαία κλίμακα όλων των επιμέρους χαρτών. Επιπλέον η παρούσα διακήρυξη προχωρεί σε τεχνικές λεπτομέρειες, που θεωρούνται περιττές και καθόλου σημαντικές για την ουσία του έργου. Ωστόσο στο σημαντικότατο θέμα της οριοθέτησης αγροτικών ζωνών, αν αυτή βασιστεί μόνο σε εδαφολογικά στοιχεία και στις υπάρχουσες καλλιέργειες, αυτό αποτελεί μια στατική και μη ολοκληρωμένη λύση. Σε αυτή τη βάση, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου δεν παρουσιάζουν σχεδόν καμία χρηστική αξία για τη γεωργία, πολύ δε περισσότερο δεν μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά. Τελικά αυτό που απαιτείται, για την οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών είναι να ληφθούν υπόψη αγροκλιματικά, υδατικά και αγρονομικά δεδομένα μαζί με τα εδαφολογικά και με χρήση σύγχρονων μεθόδων γεωπληροφορικής (GIS, δορυφόρων, GPS) να οδηγηθούμε σε ζώνες αγροτικής παραγωγής (υψηλής, μεσαίας, χαμηλής) με στόχο τη συμβολή στην ενδεχόμενη αναδιάρθρωση καλλιεργειών Έχει προβλεφθεί. Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΣΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 46 Στην εν λόγω προδιαγραφή ζητείται «Format δεδομένων για την εισαγωγή τους στην Oracle». Αφαιρέθηκε Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 47 Η μονομερής αναφορά σε ένα και μόνο κατασκευαστή Συστήματος Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων όπως είναι η ORACLE, μπορεί να προδιαθέσει τους υποψήφιους Αναδόχους να επιλέξουν την εν λόγω τεχνολογία του κατασκευαστή έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής γίνεται αναφορά στο Σχεσιακό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων της ORACLE, και για το λόγο αυτό προτείνουμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: «Format δεδομένων για την εισαγωγή τους στο υπό προμήθεια RDBMS» Στην προκήρυξη αναφέρονται τα παρακάτω: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα αρχεία αυτά (του ΕΘΙΑΓΕ) είναι παρελθόντων ετών, τίθεται σε αξιολόγηση η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην νέα ενιαία γεωβάση. Οι υφιστάμενοι εδαφολογικοί και θεματικοί χάρτες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας,

19 48 είναι σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή, σε ποικίλες χαρτογραφικές κλίμακες και καλύπτουν κτήματα, διαμερίσματα, επαρχίες ή νομούς. Τα δεδομένα που κριθούν αξιοποιήσιμα θα τύχουν κατάλληλες επεξεργασίας για να ενσωματωθούν στη νέα γεωβάση δεδομένων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη σάρωση των αναλογικών αρχείων τη γεωαναφορά των διαγραμμάτων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, όπου αυτή δεν έχει γίνει, και στη συνέχεια η ψηφιοποίηση-διανυσματικοποίηση των εδαφολογικών χαρτών και η εισαγωγή τιμών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφολογική χαρτογραφική μονάδα. Τα αναλογικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΘΙΑΓΕ είναι: Διαγράμματα εδαφολογικών χαρτών για διάφορες περιοχές και σε ποικίλες κλίμακες (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή-raster) Έγγραφα, όπως μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ Πίνακες, όπως αποτελέσματα εδαφικών αναλύσεων, εργασίες μετρήσεων πεδίου, εδαφικές ιδιότητες.» Παρατήρηση: Από τα παραπάνω, που αναφέρονται στην ίδια την προκήρυξη, φαίνεται ότι η ύπαρξη διαφορετικών κλιμάκων, ψηφιακή ή αναλογική μορφή, ανάγκη εισόδου από το πληκτρολόγιο χιλιάδων δεδομένων φυσικών και χημικών αναλύσεων, ανάγκη μετάπτωσης σε κλίμακα 1: :50.000, σημαίνει ότι θα απαιτηθεί συνένωση χαρτογραφικών εδαφολογικών μονάδων (ΕΜ) για να επιτευχθεί η κλίμακα 1:50.000, γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε χρόνο και κόστος μια που θα πρέπει για κάθε νέα ΕΜ να επαναπροσδιοριστεί η επικρατούσα ταξινομική μονάδα, αλλά και οι χημικές-φυσικές ιδιότητες που θα μπουν στην γεωβάση. Το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ είναι το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης, ενώ το χαρτογραφικό σύμβολο είναι σε επίπεδο ΤΥΠΟΥ-ΦΑΣΗΣ, ενώ στη διακήρυξη αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης του FAO. Παρατήρηση: Η προσαρμογή των εδαφογενετικής τάξης δεδομένων με βάση το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ με το σύστημα FAO είναι δύσκολη και θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα που θα κοστίσουν σε χρόνο, χρήμα και ακρίβεια αποτελεσμάτων. Όπως παρατήρηση 1 και 32 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Όπως παρατήρηση 2 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Γεωπονική Σχολή,

20 Σύμφωνα με τη διακήρυξη ο αριθμός των εδαφοτομών και των πυρηνοληψιών θα είναι και αντίστοιχα (σύνολο ), η δε επιθυμητή κλίμακα αναφοράς ορίζεται από την διακήρυξη ώστε η ακρίβεια της εργασίας στις περιοχές που θα εκτελεστεί το έργο να αντιστοιχεί σε κλίμακα είναι 1: Παρατήρηση: Η όλη έκταση είναι στρ. που σημαίνει ότι η πυκνότητα των παρατηρήσεων είναι 1 παρατήρηση (πυρηνοληψία ή εδαφοτομή) ανά στρ. Σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα η πυκνότητα αυτή των παρατηρήσεων αντιστοιχεί περίπου σε κλίμακα 1: Σε περίπτωση που ο εδαφολογικός χάρτης θα γίνει σε 1: ή έστω 1:50.000, τότε ο αριθμός των παρατηρήσεων θα πρέπει να ήταν 1 παρατήρηση ανά 250 στρ. (στην περίπτωση 1:50.000) δηλαδή για όλη την περιοχή των στρ. ο αριθμός των παρατηρήσεων θα πρέπει να ήταν παρατηρήσεις!!!!! ή μια παρατήρηση ανά 90 στρ. στην περίπτωση του 1: οπότε ο αριθμός των παρατηρήσεων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Το ερώτημα είναι πόσες παρατηρήσεις (εδαφοτομές και πυρηνοληψίες του ΕΘΙΑΓΕ θα είναι εκμεταλλεύσιμες, αλλά ακόμη και εάν ήταν άλλες ακόμη, ο αριθμός των επιπλέον παρατηρήσεων θα ήταν σημαντικός. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι 1 παρατήρηση ανά 1 km 2 (1000 στρ.) ισχύει για κλίμακες 1: και σε περίπτωση ομοιομορφίας 1 παρατήρηση ανά 1-6 km 2. Ας φανταστούμε πόσες είναι για κλίμακα 1: (υπάρχει και σχετική διεθνής βιβλιογραφία). Πρόσφατα (τέλος 2010) τελείωσε το έργο της εδαφολογικής χαρτογράφησης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε έκταση στρ. και με προϋπολογισμό ευρώ, χωρίς ανάπτυξη πληροφοριακών συστήματος και υποσυστημάτων όπως ζητάει η σημερινή προκήρυξη (διαβούλευση), με παρατηρήσεις, (και πάλι μη επαρκής αριθμός για σχεδιασμό και συμβουλές προς τους γεωργούς). Το έργο αυτό εκτελέστηκε από πανεπιστημιακά εδαφολογικά εργαστήρια, καθώς και ξένες και ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. Πως είναι δυνατό να ομιλούμε για χαρτογράφηση σε κλίμακα αναφοράς 1: γεωργικής γης σε έκταση στρ. με προϋπολογισμό λιγότερο από ευρώ μια που πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων.. Στην ενότητα η διακήρυξη αναφέρει. «Στην άλλη περίπτωση, από γνωστές τιμές σε συγκεκριμένα σημεία, θα υπολογιστούν τιμές για τα ενδιάμεσα σημεία της περιοχής μελέτης με Γεωστατιστική. Οι τιμές αυτές θα αποδοθούν σε κάθε ένα pixel ξεχωριστά δίνοντας τη δυνατότητα απεικόνισης σε ένα πλέγμα (grid), με χρωματική Όπως παρατήρηση 3 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Όπως στην απάντηση του σχολίου 1 Επίσης, το περιγραφόμενο έργο είναι μικρότερης κλίμακας και η περιοχή που έγινε το έργο αυτό θεωρείται χαρτογραφημένη (θα συμπεριληφθεί στο τέλος στη βάση δεδομένων). Όπως παρατήρηση 3 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

21 52 53 διαβάθμιση. Αυτό θα γίνει με τη χρήση του πακέτου Spatial Analyst του Arc- View. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται οι περισσότεροι θεματικοί χάρτες της μελέτης, που παρουσιάζουν την κατανομή των κυριότερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του επιφανειακού εδάφους στο χώρο». Παρατήρηση: Αυτό είναι δεν είναι επιστημονικά σωστό γιατί με έστω και παρατηρήσεις ( της διακήρυξης και πιθανές από το ΕΘΙΑΓΕ) έχουμε αναλογία 1 παρατήρηση ανά στρ. οπότε οι τιμές της παρεμβολής θα ήταν στατιστικά ανακριβείς και καμία συμβουλή δεν θα μπορούσε να δοθεί σε αγρότες είτε για συμβουλευτική λίπανση είτε για άρδευση, είτε για ταξινόμηση ποιότητας εδαφών. Η κλίμακα χάρτη για πρακτικές συμβουλές θα πρέπει να είναι σύμφωνα και με τη διεθνή κατάταξη 1: Δεν αναφέρεται πουθενά ποια θα είναι η τελική κλίμακα εκτύπωσης των εδαφολογικών και θεματικών χαρτών Όπως παρατήρηση 5 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ Στην ενότητα η διακήρυξη αναφέρεται σε διαβάθμιση αγροτικής γης σε ποιότητες. Παρατήρηση: Σε κλίμακα 1: και με το περιγραφόμενο αριθμό παρατηρήσεων κάθε απόπειρα κατάταξης της ποιότητας των εδαφών με σκοπό πρακτικές συμβουλές και σχεδιασμό θα είχε υψηλό κίνδυνο για σημαντικό σφάλμα και λανθασμένη πληροφόρηση. Ο λόγος είναι ότι μέσα σε κάθε πολύγωνο (ΕΜ) η διακύμανση των εδαφών και η έκταση του κάθε πολύγωνου είναι μεγάλη και μόνο προσεγγιστικά θα μπορούσε να δοθεί μια κατάταξη χωρίς όμως να μπορεί να στηριχθεί κάποιος σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο. Όπως παρατήρηση 6 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 54 Στη φάση Β! με τον τίτλο «Δυνητικές αρτογραφικές Εδαφικές Μονάδες» ζητείται να «γίνει περιγραφή των κύριων ταξινομικών μονάδων σε κάθε γεωμορφή, προσδιορισμός των ορίων των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες» ενώ οι εργασίες υπαίθρου (δηλαδή οι εδαφολογικές παρατηρήσεις) αρχίζουν στην επόμενη φάση Γ!. Παρατήρηση: Πως λοιπό είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς από πριν τις κύριες ταξινομικές μονάδες και τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων πριν αρχίσουν οι εργασίες υπαίθρου; Διορθώθηκε 55 Πουθενά δεν αναφέρεται το θέμα των αναλύσεων των δειγμάτων σε εδαφολογικά εργαστήρια, ούτε στην περιγραφή των φάσεων ούτε στο Διορθώθηκε

22 πίνακα χρονοδιαγράμματος. Εάν περιλαμβάνονται στη Φάση 3 «Συλλογή δεδομένων στο πεδίο» διάρκειας 14 μηνών ο χρόνος είναι σαφώς ανεπαρκής, εάν λάβει κανείς υπόψη τις μεγάλες αποστάσεις μετακινήσεων, την μεταφορά και αρχειοθέτηση των δειγμάτων, την προεπεξεργασία τους (π.χ. αεροξήρανση, λειοτρίβηση, κ.λ.π.). καθώς και το χρόνο ανάλυσης. Στην ενότητα Σενάρια χρήσης πολύ λίγα μπορούν να προσφερθούν με τις προδιαγραφές που έχει αυτή τη στιγμή το έργο. Όπως παρατήρηση 9 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Ο συνδυασμός α. του διανυσματικού πολυγωνικού αρχείου των χαρτογραφικών εδαφικών Όπως παρατήρηση 2 & 10 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ με παρατήρηση 37) μονάδων μη ορεινών περιοχών κλίμακας 1: που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, β. των χαρτών του ΕΘΙΑΓΕ σε κλίμακα 1:5.000 και διαφορετικό, από το ζητούμενο στη διακήρυξη, σύστημα ταξινόμησης (Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης και FAO) και γ. των νέων χαρτών που θα παράξει ο ανάδοχος στις μη καλυπτόμενες περιοχές θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα συμβατότητας και προστιθέμενης εργασίας με αμφίβολα αποτελέσματα Στην ενότητα « ειρισμός και ανάλυση των δεδομένων» αναφέρεται ότι οι «επιμέρους θεματικοί χάρτες θα συνδεθούν με το υποέργο 1 (χάρτες του ΟΣΔΕ), ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στους σχετικούς θεματικούς χάρτες της θρεπτικής κατάστασης των εδαφών να συνδέονται με τα αγροτεμάχια των καλλιεργητών της περιοχής». Αυτό που υπονοείται από τα παραπάνω ότι θα είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για την θρεπτική ικανότητα του εδάφους σε επίπεδο αγροτεμαχίου και συμβουλευτική λίπανση, γεγονός που δεδομένης της λεπτομέρειας του χάρτη 1: και με την ζητούμενη πυκνότητα παρατηρήσεων, δεν είναι δυνατή. Όπως παρατήρηση 11 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 59 Τα νησιά συμπεριλαμβάνονται στο έργο; Όπως παρατήρηση 12 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες δυνατότητες της εφαρμοσμένης ελληνικής έρευνας για "πράσινη γεωργία" και ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος,Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Συμπληρωματικές Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Σκοπός και Στόχοι του Έργου... 1 3. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 485702 Πράξη Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός Υποέργο 1 ο Ψηφιακή διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος Αγίου Όρους. Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23 Δεκεμβρίου 2014 Έως 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ Φ.900/195/186415/Σ.972 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 28 Νοε. 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

Διαβάστε περισσότερα