ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη Υποέργο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΩΡΑΣ» Διάρκεια Διαβούλευσης Από 14/03/2011 έως 29/3/2011 Φορέας (Αναθέτουσα Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Αρχή) Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Όνοματεπώνυμο Γεώργιος Κορμέντζας Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του υποέργου συμμετείχαν 10 φορείς ή εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/ Α 1 Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Στην προκήρυξη αναφέρονται τα παρακάτω: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα αρχεία αυτά (του ΕΘΙΑΓΕ) είναι παρελθόντων ετών, τίθεται σε αξιολόγηση η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην νέα ενιαία γεωβάση. Οι υφιστάμενοι εδαφολογικοί και θεματικοί χάρτες, είναι σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή, σε ποικίλες χαρτογραφικές κλίμακες και καλύπτουν κτήματα, διαμερίσματα, επαρχίες ή νομούς. Τα δεδομένα που κριθούν αξιοποιήσιμα θα τύχουν κατάλληλες επεξεργασίας για να ενσωματωθούν στη νέα γεωβάση δεδομένων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη σάρωση των αναλογικών αρχείων τη γεωαναφορά των διαγραμμάτων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, όπου αυτή δεν έχει γίνει, και στη συνέχεια η ψηφιοποίηση-διανυσματικοποίηση των εδαφολογικών χαρτών και η εισαγωγή τιμών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφολογική χαρτογραφική μονάδα. Τα αναλογικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΘΙΑΓΕ είναι: Διαγράμματα εδαφολογικών χαρτών για διάφορες περιοχές και σε ποικίλες κλίμακες (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή-raster) Έγγραφα, όπως μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ Πίνακες, όπως αποτελέσματα εδαφικών αναλύσεων, εργασίες μετρήσεων πεδίου, εδαφικές ιδιότητες.» Παρατήρηση: Από τα παραπάνω, που αναφέρονται στην ίδια την προκήρυξη, φαίνεται ότι μία σειρά από δεδομένα, όπως η ύπαρξη διαφορετικών κλιμάκων, ψηφιακή ή αναλογική μορφή, ανάγκη εισόδου από το πληκτρολόγιο χιλιάδων δεδομένων φυσικών και χημικών αναλύσεων, ανάγκη μετάπτωσης σε κλίμακα 1: :50.000, θα απαιτήσει την συνένωση χαρτογραφικών εδαφολογικών μονάδων (ΕΜ) για να επιτευχθεί η κλίμακα 1: κάτι που θα απαιτήσει πολλή χρόνο και κόστος. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθ ηκε στη Διακήρυξη : X Τεκμηρίωση Απάντησης Το κόστος και ο χρόνος έχουν υπολογιστεί στο «Κοστολόγιο Μελέτης» και οι εργασίες αυτές βρίσκονται εντός χρονικού και οικονομικού προϋπολογισμού του έργου Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 2 3 Στη διακήρυξη αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης του FAO ενώ το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ είναι το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης, ενώ το χαρτογραφικό σύμβολο είναι σε επίπεδο ΤΥΠΟΥ-ΦΑΣΗΣ Παρατήρηση: Η προσαρμογή των δεδομένων με βάση το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ με το σύστημα FAO είναι δύσκολη και θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα που θα κοστίσουν σε χρόνο, χρήμα και ακρίβεια αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των εδαφοτομών και των πυρηνοληψιών θα είναι και αντίστοιχα (σύνολο ), η δε επιθυμητή κλίμακα αναφοράς ορίζεται από την διακήρυξη ώστε η ακρίβεια της εργασίας στις περιοχές που θα εκτελεστεί το έργο να αντιστοιχεί σε κλίμακα 1: Παρατήρηση: Η όλη έκταση είναι στρ. που σημαίνει ότι η πυκνότητα των παρατηρήσεων είναι 1 παρατήρηση (πυρηνοληψία ή εδαφοτομή) ανά στρ. Σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα η πυκνότητα αυτή των παρατηρήσεων αντιστοιχεί περίπου σε κλίμακα 1: Σε περίπτωση που ο εδαφολογικός χάρτης θα γίνει σε 1: ή έστω 1:50.000, τότε ο αριθμός των παρατηρήσεων θα πρέπει να ήταν 1 παρατήρηση ανά 250 στρ. (στην περίπτωση 1:50.000) δηλαδή για όλη την περιοχή των στρ. ο αριθμός των παρατηρήσεων θα πρέπει να ήταν παρατηρήσεις!!!!! ή μια παρατήρηση ανά 90 στρ. στην περίπτωση του 1: οπότε ο αριθμός των παρατηρήσεων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Το ερώτημα είναι πόσες παρατηρήσεις (εδαφοτομές και πυρηνοληψίες του ΕΘΙΑΓΕ) θα είναι εκμεταλλεύσιμες, αλλά ακόμη και εάν ήταν άλλες ακόμη, ο αριθμός των επιπλέον παρατηρήσεων θα ήταν σημαντικός. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι 1 παρατήρηση ανά 1 km 2 (1000 στρ.) ισχύει για κλίμακες 1: και σε περίπτωση ομοιομορφίας 1 παρατήρηση ανά 1-6 km 2. Ας φανταστούμε πόσες είναι για κλίμακα 1: (υπάρχει και σχετική διεθνής βιβλιογραφία). X X Το επίσημο σύστημα που υιοθετεί η ΕΕ (Βλ. Land Use/Land Cover Area Frame Survey του JRC) είναι του FAO και αυτό τέθηκε και στη συγκεκριμένη διακήρυξη. Η μετατροπή από το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης στο σύστημα FAO γίνεται αυτόματα με αλγόριθμους που φτιάχνονται βάσει των πινάκων του soil taxonomy (οι πίνακες correlation διατίθενται δωρεάν από το FAO βλέπε x5546e04.htm table 4). Άρα δεν υπάρχει σημαντική καθυστέρηση κατά τη μετατροπή από το ένα σύστημα στο άλλο. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη (παρ ) «Οριοθέτηση των δυνητικών ΕΜ με τη βοήθεια των υφιστάμενων δεδομένων και την ανάλυση των ορθοφωτοχαρτών (φωτοερμηνεία)» επίσης «Κατά την πραγματοποίηση των επιτόπιων επισκέψεων οριοθετούνται οι κύριες δυνητικές γεωμορφές επί του χάρτου, προσδιορίζονται οι σχέσεις εδαφικών ιδιοτήτων και τμημάτων του τοπίου, περιγράφονται οι κύριες ταξινομικές μονάδες σε κάθε γεωμορφή, προσδιορίζονται τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες». Αυτό σημαίνει ότι βάσει των κύριων δυνητικών εδαφομορφών θα ομαδοποιηθούν οι ΕΜ s και θα χρειαστούν δειγματοληψίες και

4 X αναλύσεις μόνο στις κύριες ΕΜ s ενώ στις ίδιες με αυτές σε άλλες περιοχές θα χρειαστεί μόνο οριοθέτησή τους. Υπολογίζεται ότι κάθε ομάδα περιέχει κατά μέσο όρο 10 ίδιες ΕΜ s που βρίσκονται σε άλλες περιοχές της χώρας και οι οποίες αναγνωρίζονται με φωτοερμηνία (προκύπτει από την γεωβάση δεδομένων 1: που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ). Βάσει της μεθοδολογίας αυτής, την οποία πρέπει να περιγράψει αναλυτικά κάθε υποψήφιος ανάδοχος, οι δειγματοληψίες-αναλύσεις αντιστοιχούν σε σημεία. Αυτός ο αριθμός δειγματοληψιών-αναλύσεων αντιστοιχεί σε κλίμακα 1: Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της απάντησης του Σχολίου 3 η αντιστοίχηση των δειγματοληψιώναναλύσεων αντιστοιχούν σε σημεία άρα 1 παρατήρησης ανά 380. Σύμφωνα με αυτό η γεωστατιστική παρεμβολή είναι εφικτή και επιστημονικά αποδεκτή Η τελική κλίμακα 1: είναι σύμφωνα με το FAO αποδεκτή για σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο (βλ. αναλυτικά στην απάντηση ερώτησης 5) 4 Η διακήρυξη αναφέρει ότι : «Στην άλλη περίπτωση, από γνωστές τιμές σε συγκεκριμένα σημεία, θα υπολογιστούν τιμές για τα ενδιάμεσα σημεία της περιοχής μελέτης με Γεωστατιστική. Οι τιμές αυτές θα αποδοθούν σε κάθε ένα pixel ξεχωριστά δίνοντας τη δυνατότητα απεικόνισης σε ένα πλέγμα (grid), με χρωματική διαβάθμιση. Αυτό θα γίνει με τη χρήση του πακέτου Spatial Analyst του Arc-View. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται οι περισσότεροι θεματικοί χάρτες της μελέτης, που παρουσιάζουν την κατανομή των κυριότερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του επιφανειακού εδάφους στο χώρο». Παρατήρηση: Αυτό είναι δεν είναι επιστημονικά σωστό γιατί με έστω και παρατηρήσεις ( της διακήρυξης και πιθανές από το ΕΘΙΑΓΕ) έχουμε αναλογία 1 παρατήρηση ανά στρ. οπότε οι τιμές της παρεμβολής θα ήταν στατιστικά ανακριβείς και καμία συμβουλή δεν θα μπορούσε να δοθεί σε αγρότες είτε για συμβουλευτική λίπανση είτε για άρδευση, είτε για ταξινόμηση ποιότητας εδαφών. Η κλίμακα χάρτη για πρακτικές συμβουλές θα πρέπει να είναι σύμφωνα και με τη διεθνή κατάταξη 1: Δεν αναφέρεται πουθενά ποια θα είναι η τελική κλίμακα εκτύπωσης των εδαφολογικών και θεματικών χαρτών 6 Στην ενότητα 734η διακήρυξη αναφέρεται σε διαβάθμιση αγροτικής γης X Δεν προβλέπεται εκτύπωση των χαρτών. Θα προσφέρονται μόνο σε ηλεκτρονική χαρτογραφική μορφή (GIS)

5 σε ποιότητες. Παρατήρηση: Σε κλίμακα 1: και με το περιγραφόμενο αριθμό παρατηρήσεων κάθε απόπειρα κατάταξης της ποιότητας των εδαφών με σκοπό πρακτικές συμβουλές και σχεδιασμό θα είχε υψηλό κίνδυνο για σημαντικό σφάλμα και λανθασμένη πληροφόρηση. Ο λόγος είναι ότι μέσα σε κάθε πολύγωνο (ΕΜ) η διακύμανση των εδαφών και η έκταση του κάθε πολύγωνου είναι μεγάλη και μόνο προσεγγιστικά θα μπορούσε να δοθεί μια κατάταξη χωρίς όμως να μπορεί να στηριχθεί κάποιος σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο. X Η κλίμακα του τελικού εδαφολογικού χάρτη για τις περιοχές αγροτικού ενδιαφέροντος θα είναι 1: και η κλίμακα αυτή είναι κατάλληλη για Διαβάθμιση αγροτικής γης σε ποιότητες και κατάταξη σε κατηγορίες παραγωγικότητας. Επίσης, η καταλληλότητα της κλίμακας αυτής για σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο είναι αποδεκτή από το FAO (John S. Latham, SDRN, FAO, 2003 africover project, presentation; FAO Development Series 1, 1996, Guidelines for land-use planning, Rome) 7 Στη B φάση με τον τίτλο «Δυνητικές αρτογραφικές Εδαφικές Μονάδες» ζητείται να «γίνει περιγραφή των κύριων ταξινομικών μονάδων σε κάθε γεωμορφή, προσδιορισμός των ορίων των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες» ενώ οι εργασίες υπαίθρου (δηλαδή οι εδαφολογικές παρατηρήσεις) αρχίζουν στην επόμενη φάση Γ. Παρατήρηση: Πως λοιπό είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς από πριν τις κύριες ταξινομικές μονάδες και τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων πριν αρχίσουν οι εργασίες υπαίθρου; X Η Φάση Β αναλύθηκε περαιτέρω ώστε να αποσαφηνίζεται η φαινομενική ανακολουθία του σχολίου 8 Πουθενά δεν αναφέρεται το θέμα των αναλύσεων των δειγμάτων σε εδαφολογικά εργαστήρια, ούτε στην περιγραφή των φάσεων ούτε στο πίνακα χρονοδιαγράμματος. Εάν περιλαμβάνονται στη Φάση 3 «Συλλογή δεδομένων στο πεδίο» διάρκειας 14 μηνών ο χρόνος είναι σαφώς ανεπαρκής, εάν λάβει κανείς υπόψη τις μεγάλες αποστάσεις μετακινήσεων, την μεταφορά και αρχειοθέτηση των δειγμάτων, την προεπεξεργασία τους (π.χ. αεροξήρανση, λειοτρίβηση, κ.λ.π.). καθώς και το χρόνο ανάλυσης. 9 Στην ενότητα Σενάρια χρήσης πολύ λίγα μπορούν να προσφερθούν με τις προδιαγραφές που έχει αυτή τη στιγμή το έργο X Η Φάση Γ αναλύθηκε περαιτέρω ώστε να περιλαμβάνει και τις εργαστηριακές αναλύσεις

6 X Όπως απάντηση σχολίου 3 10 Ο συνδυασμός του διανυσματικού πολυγωνικού αρχείου των χαρτογραφικών εδαφικών μονάδων μη ορεινών περιοχών κλίμακας 1: που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, των χαρτών του ΕΘΙΑΓΕ σε κλίμακα 1:5.000 και διαφορετικό, από το ζητούμενο στη διακήρυξη, σύστημα ταξινόμησης (Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης και FAO) και των νέων χαρτών που θα παράξει ο ανάδοχος στις μη καλυπτόμενες περιοχές θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα συμβατότητας και προστιθέμενης εργασίας με αμφίβολα αποτελέσματα. X Όπου υπάρχουν κατάλληλοι χάρτες του ΕΘΙΑΓΕ κλίμακας 1:5.000 δεν θα ληφθεί υπόψη ο χάρτης κλίμακας 1: άρα δεν προβλέπονται ιδιαίτερα προβλήματα συνδυασμού 11 Στην ενότητα «ειρισμός και ανάλυση των δεδομένων» αναφέρεται ότι οι «επιμέρους θεματικοί χάρτες θα συνδεθούν με το υποέργο 1 (χάρτες του ΟΣΔΕ), ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στους σχετικούς θεματικούς χάρτες της θρεπτικής κατάστασης των εδαφών να συνδέονται με τα αγροτεμάχια των καλλιεργητών της περιοχής». Παρατήρηση:Αυτό που υπονοείται από τα παραπάνω ότι δηλαδή θα είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για την θρεπτική ικανότητα του εδάφους σε επίπεδο αγροτεμαχίου και συμβουλευτικής λίπανσης, δεν είναι εφικτό δεδομένης της λεπτομέρειας του χάρτη 1: και της ζητούμενης πυκνότητας παρατηρήσεων. X Αφορά τους θεματικούς χάρτες θρεπτικής κατάστασης εδαφών σε τοπικό επίπεδο και δυνατότητα αναγωγής σε επίπεδο τεμαχίου. 12 Δεν υπάρχει αναφορά στα νησιά μέσα στο έργο; 13 Το πρόβλημα δεν είναι ο εδαφολογικός χάρτης της χώρας αλλά η οριοθέτηση αγροτικών ζωνών. Οι αγροτικές ζώνες θα πρέπει να βασιστούν σε εδαφολογικά, υδατικά, αγροκλιματικά και αγρονομικά δεδομένα και να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι γεωπληροφορικής. Επί πλέον θα πρέπει να μελετηθούν και να καταγραφούν οι υφιστάμενες και οι εναλλακτικές καλλιέργειες, τα τεχνικοοικονομικά τους δεδομένα, τα εισοδήματά και η απασχόληση ώστε οι αγροτικές ζώνες να μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο επιχειρησιακά όσο και στην αναδιάρθρωση X Τα στρέμματα θα αφορούν και νησιωτικές περιοχές Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

7 καλλιεργειών. Έχει προβλεφθεί. Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. 14 Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται στη γεωπληροφοριακή επεξεργασία και τη ζωνοποίηση, δύο πολύ βασικά και κρίσιμα θέματα για την μελέτη, παρακολούθηση και αξιοβίωτη ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, τα οποία όμως προσπαθεί να τα μελετήσει αποσπασματικά αγνοώντας την ολιστική προσέγγιση που πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις ως προς τη φυτοτεχνική επιστήμη. 15 Η ανάπτυξη του συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων για την οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών της χώρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύστημα GIS που ήδη το αναπτύσσει το Ινστιτούτο αρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών (ΙΤΕΛ) στη Λάρισα σε διάφορες κλίμακες από 1: έως 1: Δυστυχώς πολλές κατακερματισμένες μελέτες υπάρχουν σε διάφορες κλίμακες, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος αυτή τη στιγμή επίσημος ψηφιακός εδαφολογικός χάρτης της χώρας σε κλίμακα που να επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του για εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ορθή γεωργική πρακτική και την επιλογή της κατάλληλου μεθόδου άρδευσης κλπ. Η κλίμακα του 1: που προτείνεται, δεν ενδείκνυται για μελέτες γεωργίας ακριβείας ή αλλιώς επιχειρησιακής γεωργίας, στην οποία ο παραγωγός ή ο νέος επιχειρηματίας θα βασιστεί για να επενδύσει τα κεφαλαία του. Όπως αναφέρεται ήδη στο κείμενο της διαβούλευσης, «οι παραγωγοί προβαίνουν σε χιλιάδες εδαφολογικές αναλύσεις», οι οποίες όμως αφορούν αναλύσεις για ιδιοκτησίες σε αγροτεμάχια κυρίως από 1 έως 10 στρέμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε κλίμακες εδαφικών ενοτήτων τουλάχιστον 1: Άρα απαιτείται και η επικαιροποίηση και η αναθεώρηση των υφιστάμενων εδαφολογικών χαρτών 1: σε Η ολιστική προσέγγιση είναι μερικώς θέμα του Υποέργου 3 «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI)» όπου προβλέπονται τα απαραίτητα δεδομένα μέχρι το επίπεδο της απόφασης καλλιέργειας. Πλήρη ολιστική προσέγγιση της Ελληνικής Γεωργίας, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, θα είναι το αντικείμενο επόμενων έργων Όπως απάντηση σχολίου 6 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΑΝΙΚΗΣ

8 καλύτερες κλίμακες για να καλυφθούν οι ανάγκες σε επίπεδο παραγωγού, γεγονός που ανεβάζει το κόστος σε δυσθεώρητα ύψη. 16 Η οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών δεν είναι συνάρτηση μόνο των εδαφολογικών πληροφοριών αλλά προκύπτει από τη σύνθεση πολύπλοκων αγρομετεωρολογικών μοντέλων την αγροκλιματική ανάλυση, την υδρολογική - υδρογεωλογική ανάλυση και άλλα δεδομένα της φυτοτεχνικής επιστήμης και καθώς και τις εδαφολογικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι επιχειρησιακά χρήσιμες, σε ο,τι αφορά την κλίμακα. Καταλήγοντας, η παρούσα πρόσκληση για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της ώρας περιλαμβάνει την τοπογραφική ανάλυση των θεμάτων τα οποία όμως είναι ένα μόνο μέρος του προβλήματος. Το κείμενο λαμβάνει υπόψη μόνο εδαφολογικά στοιχεία και όχι αγροκλιματικά, αγρονομικά, υδρολογικά, καλλιεργητικά και άλλα συναφή και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός στατικού υποβάθρου, το οποίο δεν μπορεί να έχει καμία δυναμική οντότητα και είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της Ελληνικής γεωργίας. Έχει προβλεφθεί. Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. 17 Στο κείμενο αναφέρεται ότι «Η βάση δεδομένων θα είναι σε μορφή geospatial data base και θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή (server) βάσεων δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιβάλλον σχεσιακής βάσης δεδομένων ενώ η δομή των πινάκων και κυρίως των πινάκων των χωρικών δεδομένων πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να είναι προσβάσιμα από τα κύρια εμπορικά λογισμικά GIS (ArcMap, Mapinfo, Geomedia, κλπ). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επειδή ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση μίας geospatial data base δεν είναι ανεξάρτητος από τα λογισμικά GIS μέσω των οποίων γίνεται η προσπέλαση και η διαχείριση των δεδομένων, παρακαλούμε να διευκρινιστεί σε ποια συγκεκριμένα λογισμικά αναφέρεται το «κλπ». Προστέθηκαν τα: Autocad Map, ERDAS, Microstation, Smallworld. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλιστούν άλλα λογισμικά όπως τα freeware. INTRACOM IT SERVICES 18 «Ο ανάδοχος δεν θα προμηθεύσει άδειες χρήσης του λογισμικού των βάσεων δεδομένων. Οι άδειες χρήσης θα παρασχεθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ακριβώς το λογισμικό και οι άδειες που θα παρασχεθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός και αν εννοείται ότι πρόκειται για το λογισμικό που θα προμηθευτεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο του υποέργου 9 που αναφέρεται στην ενότητα 6.3. Εννοείται ότι πρόκειται για το λογισμικό που θα προμηθευτεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο του υποέργου 9 19 Παρακαλούμε να διευκρινίσατε ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός των

9 χρηστών του υποσυστήματος παραγωγής στατιστικών για τα χωρικά στατιστικά και για τα στατιστικά πινάκων Αναφέρεται στην παράγραφο Α.2.3. Στόχοι και Έκταση του Έργου 20 Στο κείμενο αναφέρεται ότι «Η αναθέτουσα αρχή, στα πλαίσια του Υποέργου 9 θα προμηθευτεί όλο τον αναγκαίο και απαιτούμενο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο παρόν έργο. Η προμήθεια αυτή καλύπτει τα υπολογιστικά συστήματα και το δικτυακό εξοπλισμό και τα λειτουργικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων και το λογισμικό υποστήριξης της λειτουργίας των διακομιστών (virtualization software, network management, αντίγραφα ασφαλείας και άλλα).» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς αν στην προμήθεια στο πλαίσιο του υποέργου 9 περιλαμβάνεται το λογισμικό εξυπηρέτησης των εφαρμογών (application server software) για τους διακομιστές εφαρμογών ή αν θα πρέπει να προσφερθεί από τον ανάδοχο. Αναγράφεται ότι η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού θα υλοποιηθεί στο Υποέργο 9. Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τις προτάσεις του και την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή για εξοπλισμό. 21 Στο κείμενο αναφέρεται ότι : «Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει έγχρωμους ψηφιακούς πανχρωματικούς ορθοφωτοχάρτες ετών (3- κάναλους και 4-κάναλους) οι οποίοι θα διατεθούν στον ανάδοχο για την προκαταρτική φωτοερμηνευτική αναγνώριση της επόμενης εργασίας». Όσοι αντιστοιχούν στα στρέμματα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την καλύτερη εκτίμηση του κόστους των υπηρεσιών, θα πρέπει να αναφερθεί η ποσότητα, το μέγεθος (π.χ σε GB) και το format των ορθοφωτοχαρτών που πρόκειται να μεταπέσουν στη βάση δεδομένων. 22 «Τα αναλογικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΘΙΑΓΕ είναι: Διαγράμματα εδαφολογικών χαρτών για διάφορες περιοχές και σε ποικίλες κλίμακες (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή-raster) Έγγραφα, όπως μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ Πίνακες, όπως αποτελέσματα εδαφικών αναλύσεων, εργασίες μετρήσεων πεδίου, εδαφικές ιδιότητες. Η πρώτη εργασία υλοποίησης είναι η μετάπτωση (migration) των δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσων δεδομένων από το ΕΘΙΑΓΕ καταστεί εφικτό, στην Ενιαία Γεωβάση εδαφολογικών δεδομένων και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα χαρτογράφηση εδαφών. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να αναφέρεται αν μη τι άλλο η ελάχιστη ποσότητα των μελετών / ερευνητικών εργασιών που πρόκειται να αποδελτιωθούν καθώς και των διαγραμμάτων εδαφολογικών χαρτών που θα σαρωθούν, γεωαναφερθούν και ψηφιοποιηθούν με σκοπό την ενσωμάτωση των στοιχείων τους στη νέα γεωβάση δεδομένων. Δεν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί διότι είναι απλά υποστηρικτικά για τη χαρτογράφηση των στρεμμάτων 23 Στο κείμενο αναφέρεται ότι: Θα δημιουργηθούν οι επιμέρους θεματικοί

10 χάρτες, Αυτό θα γίνει είτε άμεσα από τα ήδη υπάρχοντα επίπεδα πληροφορίας (π.χ. μηχανική σύσταση) είτε μετά από επεξεργασία (χάρτης προβληματικών εδαφών, ph κ.λπ.). Αυτό θα γίνει με τη χρήση του πακέτου Spatial Analyst του Arc-View. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται οι περισσότεροι θεματικοί χάρτες της μελέτης, που παρουσιάζουν την κατανομή των κυριότερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του επιφανειακού εδάφους στο χώρο.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του το πακέτο ArcView και την επέκταση αυτού Spatial Analyst καθώς και τον αριθμό των αδειών που απαιτούνται. Επίσης, σε συνάρτηση και την απαίτηση με α/α 68 Ανάπτυξη Επιτραπέζιου (Desktop) GIS του πίνακα 9. Φάσεις Υλοποίησης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο αριθμός χρηστών ή αδειών που απαιτούνται από τη διακήρυξη. Όπως στην απάντηση του σχολίου 19 και του Στο κείμενο αναφέρεται ότι : Για όλα τα δεδομένα που θα εισαχθούν στην βάση, απαιτείται και η ταυτόχρονη σύνδεση (link) του κάθε δεδομένου με το/τα αρχείο/α από τα οποία προέκυψε, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των αρχείων δεδομένων (π.χ ορθοφωτογραφία) και των συνοδευτικών αρχείων με γεωγραφικό τρόπο. Υπενθυμίζεται ότι η γεωγραφική διαχείριση αρχείων δεδομένων συνίσταται στην δυνατότητα εφαρμογής λειτουργιών όπως αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και επισκόπηση αρχείων δεδομένων με χρήση της γεωγραφικής/λογικής απεικόνισης (logical view) του κάθε αρχείου, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από την φυσική απεικόνιση (physical view). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο αριθμός των αδειών ή των χρηστών που απαιτούνται για το λογισμικό γεωγραφικής διαχείρισης αρχείων δεδομένων και εικόνων. Όπως στην απάντηση του σχολίου Στην παράγραφο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ειδικότερα στη «Συντήρηση Πλατφόρμας» αναφέρεται ότι «ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης της πλατφόρμας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικές απαιτήσεις που θα πρέπει να συμπεριλάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος στο σχέδιο συντήρησης που θα προτείνει είναι οι ακόλουθες: Συντήρηση λογισμικού συστήματος και εφαρμογών λειτουργίας της πλατφόρμας,» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο όρος «λογισμικό συστήματος» συνήθως αναφέρεται στο λειτουργικό σύστημα Η/Υ ή server. Επειδή το έργο δεν περιλαμβάνει προμήθεια λογισμικού συστήματος θα πρέπει να απαλειφτεί. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας

11 26 Στο κείμενο αναφέρεται ότι «Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης αφορούν στο σύνολο του Έργου και είναι αυτές που περιγράφονται στην Περίοδο Συντήρησης, αλλά παρέχονται δωρεάν. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Κόστος Περιόδου Συντήρησης προσδιορίζεται ως ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού του έργου ( ,00) με ελάχιστη τιμή το 8% και μέγιστη τιμή το 10%. Προσφορές με Ετήσιο Κόστος Συντήρησης εκτός των παραπάνω καθοριζόμενων ορίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο αντικείμενο της συντήρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελίδα 62, υπάγεται και η συντήρηση του έτοιμου λογισμικού και ειδικότερα τα παρακάτω: - Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση της ανατεθείσας αρχής. - Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις. Θεωρούμε ότι η μέγιστη τιμή 10% για του προϋπολογισμού του έργου είναι πολύ χαμηλό ποσοστό για το έτοιμο λογισμικό. Το κόστος συντήρησης με παροχή νέων εκδόσεων των κατασκευαστών έτοιμου λογισμικού συνήθως κυμαίνεται σε ποσοστό > 20% της αξίας του λογισμικού. Όπως στην απάντηση του σχολίου 1 27 Στο κείμενο αναφέρεται ότι : «Ειδικότερα για την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται ρήτρες. Ωστόσο: Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας ένα τμήμα υλικού ή λογισμικού του συστήματος παρουσιάσει διαθεσιμότητα μικρότερη από την απαιτούμενη (όπως ορίζεται παραπάνω), τότε το τμήμα αυτό απορρίπτεται ως ελαττωματικό. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας διακόπτεται και ο Ανάδοχος καλείται να αποκαταστήσει το πρόβλημα το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: η φράση «τμήμα υλικού ή λογισμικού του συστήματος» πρέπει να αντικατασταθεί με «τμήμα του έτοιμου λογισμικού ή του λογισμικού εφαρμογών» Κάθε υποψήφιος μπορεί να προτείνει και ανάπτυξη λογισμικού που κρίνει απαραίτητο στα πλαίσια του έργου επιπλέον του έτοιμου λογισμικού 28 Παρατήρηση: Στο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει η φάση για την ανάπτυξη των εφαρμογών και των υποσυστημάτων 29 Στο κείμενο αναφέρεται ότι «Ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει ως υπεύθυνο έργου στέλεχος με τα εξής χαρακτηριστικά: Γεωτέχνης (Γεωπόνος ή Γεωλόγος) με 10-ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα γεωβάσεων χαρτογραφικών δεδομένων» Διορθώθηκε Ενσωματώθηκε

12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εφ οσον πρόκειται για έργο GIS και επειδή ούτως ει άλλως προβλέπονται ειδικοί εμπειρογνώμονες (εδαφολόγοι) και οι σχετικές ειδικότητες στην ομάδα εργασίας, ο Υπεύθυνος του Έργου, εκτός από Γεωτέχνης θα πρέπει να μπορεί να είναι εναλλακτικά Τοπογράφος Μηχανικός με την ίδια εμπειρία. 30 Το εργο πρεπει να περιλαμβανει. 1.Την χαρτογραφηση ολων των χωραφιων και διαθεσιμων βοσκοτοπων με τους 13ψηφιους του ΟΣΔΕ 2.Τις φυσικοχημικες ιδιοτητες των εδαφων (εδαφολογικες αναλυσεις) 3.Την προτεινομενη λιπανση για την αναλογη καλλιεργεια 4.Τις περιοχες ΝΑΤΟΥΡΑ κ.λ.π. 5.Ολες οι παραπανω πληροφοριες να είναι δυνατον να εκτυπωθουν. 6.Να είναι δυνατη η προσβαση από ολους τους αμεσα ενδιαφερομενους 7.Οι πληροφοριες να παρεχονται χωρις αμοιβη Προβλέπονται όλα τα αναφερόμενα στα σημεία 2, 4, 5, 6 και 7 Το σημείο 1 δεν είναι κατανοητό ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Το σημείο 3 προβλέπεται στο Υποέργο 3 «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI)» 31 Το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ είναι το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης (Soil Taxonomy), ενώ στη διακήρυξη αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης του FAO. Παρατήρηση: Η προσαρμογή των δεδομένων κάθε εδαφογενετικής τάξης με βάση το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ με το σύστημα FAO θα κοστίσει σε χρόνο, χρήμα και ακρίβεια αποτελεσμάτων. Όπως παρατήρηση 2 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής ημείας 32 Στην προκήρυξη αναφέρονται τα παρακάτω: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα αρχεία αυτά (του ΕΘΙΑΓΕ) είναι παρελθόντων ετών, τίθεται σε αξιολόγηση η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην νέα ενιαία γεωβάση. Οι υφιστάμενοι εδαφολογικοί και θεματικοί χάρτες, είναι σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή, σε ποικίλες χαρτογραφικές κλίμακες και καλύπτουν κτήματα, διαμερίσματα, επαρχίες ή νομούς. Τα δεδομένα που κριθούν αξιοποιήσιμα θα τύχουν κατάλληλες επεξεργασίας για να ενσωματωθούν στη νέα γεωβάση δεδομένων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη σάρωση των αναλογικών αρχείων τη γεωαναφορά των διαγραμμάτων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, όπου αυτή δεν έχει γίνει, και στη Όπως παρατήρηση 1 και 10

13 συνέχεια η ψηφιοποίηση-διανυσματικοποίηση των εδαφολογικών χαρτών και η εισαγωγή τιμών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφολογική χαρτογραφική μονάδα. Τα αναλογικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΘΙΑΓΕ είναι: Διαγράμματα εδαφολογικών χαρτών για διάφορες περιοχές και σε ποικίλες κλίμακες (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή-raster) Έγγραφα, όπως μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ Πίνακες, όπως αποτελέσματα εδαφικών αναλύσεων, εργασίες μετρήσεων πεδίου, εδαφικές ιδιότητες.» 33 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ύπαρξη διαφορετικών κλιμάκων, η ψηφιακή ή αναλογική μορφή, η ανάγκη εισόδου από το πληκτρολόγιο χιλιάδων δεδομένων φυσικών και χημικών αναλύσεων, και η ανάγκη μετάπτωσης σε κλίμακα 1: :50.000, οδηγεί σε συνένωση χαρτογραφικών εδαφολογικών μονάδων (ΕΜ) για να επιτευχθεί η κλίμακα 1:50.000, γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε χρόνο και κόστος γιατί θα πρέπει για κάθε νέα ΕΜ να επαναπροσδιοριστεί η επικρατούσα ταξινομική μονάδα, αλλά και οι χημικές-φυσικές ιδιότητες που θα μπουν στη γεωβάση. Σύμφωνα με τη διακήρυξη ο αριθμός των εδαφοτομών και των πυρηνοληψιών θα είναι και αντίστοιχα (σύνολο ), η δε επιθυμητή κλίμακα αναφοράς ορίζεται από τη διακήρυξη ώστε η ακρίβεια της εργασίας στις περιοχές που θα εκτελεστεί το έργο να αντιστοιχεί σε κλίμακα είναι 1: Παρατήρηση: Η όλη έκταση είναι στρ. που σημαίνει ότι η πυκνότητα των παρατηρήσεων είναι 1 παρατήρηση (πυρηνοληψία ή εδαφοτομή) ανά στρ. Σύμφωνα όμως με τα διεθνή καθιερωμένα η πυκνότητα αυτή των παρατηρήσεων αντιστοιχεί περίπου σε κλίμακα 1: Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσες παρατηρήσεις (εδαφοτομές και πυρηνοληψίες του ΕΘΙΑΓΕ) θα είναι εκμεταλλεύσιμες Όπως παρατήρηση 3 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ) 34 Δεν αναφέρεται πουθενά ποια θα είναι η τελική κλίμακα εκτύπωσης των εδαφολογικών και θεματικών χαρτών. Επίσης πουθενά δεν αναφέρεται το θέμα των αναλύσεων των δειγμάτων σε εδαφολογικά εργαστήρια, ούτε στην περιγραφή των φάσεων ούτε στο πίνακα χρονοδιαγράμματος. Τα υπόβαθρα θα βρίσκονται σε μορφή γεωβάσης ακρίβειας 1:30.000, η

14 35. Στη φάση Β! με τον τίτλο «Δυνητικές αρτογραφικές Εδαφικές Μονάδες» ζητείται να «γίνει περιγραφή των κύριων ταξινομικών μονάδων σε κάθε γεωμορφή, προσδιορισμός των ορίων των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες» ενώ οι εργασίες υπαίθρου (δηλαδή οι εδαφολογικές παρατηρήσεις) αρχίζουν στην επόμενη φάση Γ!. Παρατήρηση: Πως είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς από πριν τις κύριες ταξινομικές μονάδες και τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων πριν αρχίσουν οι εργασίες υπαίθρου; εκτύπωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε κλίμακα. Τα υπόλοιπα προστέθηκαν στα τεύχη Διορθώθηκε Στην ενότητα η διακήρυξη αναφέρεται σε διαβάθμιση αγροτικής γης σε ποιότητες... Παρατήρηση: Σε κλίμακα 1: και με τον περιγραφόμενο αριθμό παρατηρήσεων η ποιοτική κατάταξη των εδαφών με σκοπό πρακτικές συμβουλές και σχεδιασμό θα είχε υψηλό κίνδυνο για σοβαρά σφάλματα και λανθασμένη πληροφόρηση. Ο λόγος είναι ότι μέσα σε κάθε πολύγωνο (ΕΜ) η διακύμανση των εδαφών και η έκταση του κάθε πολύγωνου είναι μεγάλη και μόνο προσεγγιστικά θα μπορούσε να δοθεί μια κατάταξη χωρίς όμως να μπορεί να στηριχθεί κάποιος σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο. Ο συνδυασμός α. του διανυσματικού πολυγωνικού αρχείου των χαρτογραφικών εδαφικών μονάδων μη ορεινών περιοχών κλίμακας 1: που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, β. των χαρτών του ΕΘΙΑΓΕ σε κλίμακα 1:5.000 και με σύστημα ταξινόμησης διαφορετικό από το ζητούμενο στη διακήρυξη (Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης και FAO) και γ. των νέων χαρτών που θα παράξει ο ανάδοχος στις μη καλυπτόμενες περιοχές θα δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας και προστιθέμενης εργασίας με αμφίβολα αποτελέσματα. Όπως παρατήρηση 6 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ) Όπως παρατήρηση 2 & 10

15 38 Με τις παρούσες προδιαγραφές (χρήση διαφορετικών χαρτών από την άποψη κλίμακας, χρήση GPS, πυκνότητα παρατηρήσεων, χρονολογία κατασκευής, ανάγκη μετάπτωσης από κλίμακα 1:5.000 σε 1: :50.000, κ.α.) ελάχιστοι από τους επιδιωκόμενους σκοπούς πρόκειται να εξυπηρετηθούν και υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας που θα συμπαρασύρει και το πληροφοριακό σύστημα. Όπως παρατήρηση 1, 2 & 10 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής ημείας 39 Θα πρέπει να προηγηθεί μια πλήρης έκθεση από την πλευρά του ΕΘΙΑΓΕ για το τι διατίθεται σε υφιστάμενους χάρτες, σε ποια μορφή, κλίμακα, χρόνος κατασκευής, κ.λ.π., ώστε να είναι σε θέση ο ανάδοχος να γνωρίζει ποια επιπλέον εργασία θα κάνει. Όπως παρατήρηση Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνταχθούν νέες και ρεαλιστικές προδιαγραφές 41 Υποκειμενική εκτίμηση. Οι προδιαγραφές κρίνονται ρεαλιστικές Προστέθηκε επιλογή Μηχανικού εως υπεύθυνος έργου INFOΔΗΜ

16 42 Απαιτείται ειδική πιστοποίηση για τα εγραστήρια 43 Οι προηγούμενες παράγραφοι του αρθρου 46 του ΠΔ 60/2007 προβλέπουν τα αιτούμενα στην προκύρηξη

17 44 Διορθώθηκε και προσδιορίστηκε

18 45 Η παρούσα διακήρυξη του έργου έχει στην ουσία ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τη συμπλήρωση του εδαφολογικού χάρτη της Ελλάδας και την ενοποίηση σε ενιαία κλίμακα όλων των επιμέρους χαρτών. Επιπλέον η παρούσα διακήρυξη προχωρεί σε τεχνικές λεπτομέρειες, που θεωρούνται περιττές και καθόλου σημαντικές για την ουσία του έργου. Ωστόσο στο σημαντικότατο θέμα της οριοθέτησης αγροτικών ζωνών, αν αυτή βασιστεί μόνο σε εδαφολογικά στοιχεία και στις υπάρχουσες καλλιέργειες, αυτό αποτελεί μια στατική και μη ολοκληρωμένη λύση. Σε αυτή τη βάση, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου δεν παρουσιάζουν σχεδόν καμία χρηστική αξία για τη γεωργία, πολύ δε περισσότερο δεν μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά. Τελικά αυτό που απαιτείται, για την οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών είναι να ληφθούν υπόψη αγροκλιματικά, υδατικά και αγρονομικά δεδομένα μαζί με τα εδαφολογικά και με χρήση σύγχρονων μεθόδων γεωπληροφορικής (GIS, δορυφόρων, GPS) να οδηγηθούμε σε ζώνες αγροτικής παραγωγής (υψηλής, μεσαίας, χαμηλής) με στόχο τη συμβολή στην ενδεχόμενη αναδιάρθρωση καλλιεργειών Έχει προβλεφθεί. Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΣΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 46 Στην εν λόγω προδιαγραφή ζητείται «Format δεδομένων για την εισαγωγή τους στην Oracle». Αφαιρέθηκε Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 47 Η μονομερής αναφορά σε ένα και μόνο κατασκευαστή Συστήματος Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων όπως είναι η ORACLE, μπορεί να προδιαθέσει τους υποψήφιους Αναδόχους να επιλέξουν την εν λόγω τεχνολογία του κατασκευαστή έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής γίνεται αναφορά στο Σχεσιακό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων της ORACLE, και για το λόγο αυτό προτείνουμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: «Format δεδομένων για την εισαγωγή τους στο υπό προμήθεια RDBMS» Στην προκήρυξη αναφέρονται τα παρακάτω: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα αρχεία αυτά (του ΕΘΙΑΓΕ) είναι παρελθόντων ετών, τίθεται σε αξιολόγηση η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην νέα ενιαία γεωβάση. Οι υφιστάμενοι εδαφολογικοί και θεματικοί χάρτες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας,

19 48 είναι σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή, σε ποικίλες χαρτογραφικές κλίμακες και καλύπτουν κτήματα, διαμερίσματα, επαρχίες ή νομούς. Τα δεδομένα που κριθούν αξιοποιήσιμα θα τύχουν κατάλληλες επεξεργασίας για να ενσωματωθούν στη νέα γεωβάση δεδομένων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη σάρωση των αναλογικών αρχείων τη γεωαναφορά των διαγραμμάτων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, όπου αυτή δεν έχει γίνει, και στη συνέχεια η ψηφιοποίηση-διανυσματικοποίηση των εδαφολογικών χαρτών και η εισαγωγή τιμών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφολογική χαρτογραφική μονάδα. Τα αναλογικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΘΙΑΓΕ είναι: Διαγράμματα εδαφολογικών χαρτών για διάφορες περιοχές και σε ποικίλες κλίμακες (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή-raster) Έγγραφα, όπως μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ Πίνακες, όπως αποτελέσματα εδαφικών αναλύσεων, εργασίες μετρήσεων πεδίου, εδαφικές ιδιότητες.» Παρατήρηση: Από τα παραπάνω, που αναφέρονται στην ίδια την προκήρυξη, φαίνεται ότι η ύπαρξη διαφορετικών κλιμάκων, ψηφιακή ή αναλογική μορφή, ανάγκη εισόδου από το πληκτρολόγιο χιλιάδων δεδομένων φυσικών και χημικών αναλύσεων, ανάγκη μετάπτωσης σε κλίμακα 1: :50.000, σημαίνει ότι θα απαιτηθεί συνένωση χαρτογραφικών εδαφολογικών μονάδων (ΕΜ) για να επιτευχθεί η κλίμακα 1:50.000, γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε χρόνο και κόστος μια που θα πρέπει για κάθε νέα ΕΜ να επαναπροσδιοριστεί η επικρατούσα ταξινομική μονάδα, αλλά και οι χημικές-φυσικές ιδιότητες που θα μπουν στην γεωβάση. Το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ είναι το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης, ενώ το χαρτογραφικό σύμβολο είναι σε επίπεδο ΤΥΠΟΥ-ΦΑΣΗΣ, ενώ στη διακήρυξη αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης του FAO. Παρατήρηση: Η προσαρμογή των εδαφογενετικής τάξης δεδομένων με βάση το Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ με το σύστημα FAO είναι δύσκολη και θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα που θα κοστίσουν σε χρόνο, χρήμα και ακρίβεια αποτελεσμάτων. Όπως παρατήρηση 1 και 32 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Όπως παρατήρηση 2 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Γεωπονική Σχολή,

20 Σύμφωνα με τη διακήρυξη ο αριθμός των εδαφοτομών και των πυρηνοληψιών θα είναι και αντίστοιχα (σύνολο ), η δε επιθυμητή κλίμακα αναφοράς ορίζεται από την διακήρυξη ώστε η ακρίβεια της εργασίας στις περιοχές που θα εκτελεστεί το έργο να αντιστοιχεί σε κλίμακα είναι 1: Παρατήρηση: Η όλη έκταση είναι στρ. που σημαίνει ότι η πυκνότητα των παρατηρήσεων είναι 1 παρατήρηση (πυρηνοληψία ή εδαφοτομή) ανά στρ. Σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα η πυκνότητα αυτή των παρατηρήσεων αντιστοιχεί περίπου σε κλίμακα 1: Σε περίπτωση που ο εδαφολογικός χάρτης θα γίνει σε 1: ή έστω 1:50.000, τότε ο αριθμός των παρατηρήσεων θα πρέπει να ήταν 1 παρατήρηση ανά 250 στρ. (στην περίπτωση 1:50.000) δηλαδή για όλη την περιοχή των στρ. ο αριθμός των παρατηρήσεων θα πρέπει να ήταν παρατηρήσεις!!!!! ή μια παρατήρηση ανά 90 στρ. στην περίπτωση του 1: οπότε ο αριθμός των παρατηρήσεων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Το ερώτημα είναι πόσες παρατηρήσεις (εδαφοτομές και πυρηνοληψίες του ΕΘΙΑΓΕ θα είναι εκμεταλλεύσιμες, αλλά ακόμη και εάν ήταν άλλες ακόμη, ο αριθμός των επιπλέον παρατηρήσεων θα ήταν σημαντικός. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι 1 παρατήρηση ανά 1 km 2 (1000 στρ.) ισχύει για κλίμακες 1: και σε περίπτωση ομοιομορφίας 1 παρατήρηση ανά 1-6 km 2. Ας φανταστούμε πόσες είναι για κλίμακα 1: (υπάρχει και σχετική διεθνής βιβλιογραφία). Πρόσφατα (τέλος 2010) τελείωσε το έργο της εδαφολογικής χαρτογράφησης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε έκταση στρ. και με προϋπολογισμό ευρώ, χωρίς ανάπτυξη πληροφοριακών συστήματος και υποσυστημάτων όπως ζητάει η σημερινή προκήρυξη (διαβούλευση), με παρατηρήσεις, (και πάλι μη επαρκής αριθμός για σχεδιασμό και συμβουλές προς τους γεωργούς). Το έργο αυτό εκτελέστηκε από πανεπιστημιακά εδαφολογικά εργαστήρια, καθώς και ξένες και ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. Πως είναι δυνατό να ομιλούμε για χαρτογράφηση σε κλίμακα αναφοράς 1: γεωργικής γης σε έκταση στρ. με προϋπολογισμό λιγότερο από ευρώ μια που πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων.. Στην ενότητα η διακήρυξη αναφέρει. «Στην άλλη περίπτωση, από γνωστές τιμές σε συγκεκριμένα σημεία, θα υπολογιστούν τιμές για τα ενδιάμεσα σημεία της περιοχής μελέτης με Γεωστατιστική. Οι τιμές αυτές θα αποδοθούν σε κάθε ένα pixel ξεχωριστά δίνοντας τη δυνατότητα απεικόνισης σε ένα πλέγμα (grid), με χρωματική Όπως παρατήρηση 3 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Όπως στην απάντηση του σχολίου 1 Επίσης, το περιγραφόμενο έργο είναι μικρότερης κλίμακας και η περιοχή που έγινε το έργο αυτό θεωρείται χαρτογραφημένη (θα συμπεριληφθεί στο τέλος στη βάση δεδομένων). Όπως παρατήρηση 3 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

21 52 53 διαβάθμιση. Αυτό θα γίνει με τη χρήση του πακέτου Spatial Analyst του Arc- View. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται οι περισσότεροι θεματικοί χάρτες της μελέτης, που παρουσιάζουν την κατανομή των κυριότερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του επιφανειακού εδάφους στο χώρο». Παρατήρηση: Αυτό είναι δεν είναι επιστημονικά σωστό γιατί με έστω και παρατηρήσεις ( της διακήρυξης και πιθανές από το ΕΘΙΑΓΕ) έχουμε αναλογία 1 παρατήρηση ανά στρ. οπότε οι τιμές της παρεμβολής θα ήταν στατιστικά ανακριβείς και καμία συμβουλή δεν θα μπορούσε να δοθεί σε αγρότες είτε για συμβουλευτική λίπανση είτε για άρδευση, είτε για ταξινόμηση ποιότητας εδαφών. Η κλίμακα χάρτη για πρακτικές συμβουλές θα πρέπει να είναι σύμφωνα και με τη διεθνή κατάταξη 1: Δεν αναφέρεται πουθενά ποια θα είναι η τελική κλίμακα εκτύπωσης των εδαφολογικών και θεματικών χαρτών Όπως παρατήρηση 5 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ Στην ενότητα η διακήρυξη αναφέρεται σε διαβάθμιση αγροτικής γης σε ποιότητες. Παρατήρηση: Σε κλίμακα 1: και με το περιγραφόμενο αριθμό παρατηρήσεων κάθε απόπειρα κατάταξης της ποιότητας των εδαφών με σκοπό πρακτικές συμβουλές και σχεδιασμό θα είχε υψηλό κίνδυνο για σημαντικό σφάλμα και λανθασμένη πληροφόρηση. Ο λόγος είναι ότι μέσα σε κάθε πολύγωνο (ΕΜ) η διακύμανση των εδαφών και η έκταση του κάθε πολύγωνου είναι μεγάλη και μόνο προσεγγιστικά θα μπορούσε να δοθεί μια κατάταξη χωρίς όμως να μπορεί να στηριχθεί κάποιος σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο. Όπως παρατήρηση 6 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 54 Στη φάση Β! με τον τίτλο «Δυνητικές αρτογραφικές Εδαφικές Μονάδες» ζητείται να «γίνει περιγραφή των κύριων ταξινομικών μονάδων σε κάθε γεωμορφή, προσδιορισμός των ορίων των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες» ενώ οι εργασίες υπαίθρου (δηλαδή οι εδαφολογικές παρατηρήσεις) αρχίζουν στην επόμενη φάση Γ!. Παρατήρηση: Πως λοιπό είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς από πριν τις κύριες ταξινομικές μονάδες και τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων πριν αρχίσουν οι εργασίες υπαίθρου; Διορθώθηκε 55 Πουθενά δεν αναφέρεται το θέμα των αναλύσεων των δειγμάτων σε εδαφολογικά εργαστήρια, ούτε στην περιγραφή των φάσεων ούτε στο Διορθώθηκε

22 πίνακα χρονοδιαγράμματος. Εάν περιλαμβάνονται στη Φάση 3 «Συλλογή δεδομένων στο πεδίο» διάρκειας 14 μηνών ο χρόνος είναι σαφώς ανεπαρκής, εάν λάβει κανείς υπόψη τις μεγάλες αποστάσεις μετακινήσεων, την μεταφορά και αρχειοθέτηση των δειγμάτων, την προεπεξεργασία τους (π.χ. αεροξήρανση, λειοτρίβηση, κ.λ.π.). καθώς και το χρόνο ανάλυσης. Στην ενότητα Σενάρια χρήσης πολύ λίγα μπορούν να προσφερθούν με τις προδιαγραφές που έχει αυτή τη στιγμή το έργο. Όπως παρατήρηση 9 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Ο συνδυασμός α. του διανυσματικού πολυγωνικού αρχείου των χαρτογραφικών εδαφικών Όπως παρατήρηση 2 & 10 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ με παρατήρηση 37) μονάδων μη ορεινών περιοχών κλίμακας 1: που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, β. των χαρτών του ΕΘΙΑΓΕ σε κλίμακα 1:5.000 και διαφορετικό, από το ζητούμενο στη διακήρυξη, σύστημα ταξινόμησης (Αμερικανικό Σύστημα Ταξινόμησης και FAO) και γ. των νέων χαρτών που θα παράξει ο ανάδοχος στις μη καλυπτόμενες περιοχές θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα συμβατότητας και προστιθέμενης εργασίας με αμφίβολα αποτελέσματα Στην ενότητα « ειρισμός και ανάλυση των δεδομένων» αναφέρεται ότι οι «επιμέρους θεματικοί χάρτες θα συνδεθούν με το υποέργο 1 (χάρτες του ΟΣΔΕ), ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στους σχετικούς θεματικούς χάρτες της θρεπτικής κατάστασης των εδαφών να συνδέονται με τα αγροτεμάχια των καλλιεργητών της περιοχής». Αυτό που υπονοείται από τα παραπάνω ότι θα είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για την θρεπτική ικανότητα του εδάφους σε επίπεδο αγροτεμαχίου και συμβουλευτική λίπανση, γεγονός που δεδομένης της λεπτομέρειας του χάρτη 1: και με την ζητούμενη πυκνότητα παρατηρήσεων, δεν είναι δυνατή. Όπως παρατήρηση 11 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 59 Τα νησιά συμπεριλαμβάνονται στο έργο; Όπως παρατήρηση 12 (ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες δυνατότητες της εφαρμοσμένης ελληνικής έρευνας για "πράσινη γεωργία" και ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος,Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες Π Α Ρ Α ΡΤ ΜΑ ΙΙ V Π ΙΙ Ν Α Κ ΕΣ Σ Υ Μ ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Σ B.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2. Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 13: Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα GIS.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 13: Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα GIS. 1 2 3 4 5 6 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 9 10 11 ) 12 13 14 15 16 17 18. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 47 ) 48 ΓΕΝΙΚΟΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUCAS ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUCAS ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 1637/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 149504 ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Θέμα: «Προτάσεις και ερωτήματα για την ομαλότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του μέτρου 1.2.1. των Σχεδίων Βελτίωσης»

Προς: Κοιν.: Θέμα: «Προτάσεις και ερωτήματα για την ομαλότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του μέτρου 1.2.1. των Σχεδίων Βελτίωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ------------------------------ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379 ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 494184 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης επί του κειμένου των βασικών χαρακτηριστικών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία «Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Νέα Κουλτούρα της Υπαίθρου

H Νέα Κουλτούρα της Υπαίθρου H Νέα Κουλτούρα της Υπαίθρου Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων http://soils.teimes.gr «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ» Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα