Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια"

Transcript

1 Πρόησπο Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Εκπαιδεσηικό σλικό για ηη διδαζκαλία ηης Θζηορίας ηης Μοσζικής ζηην Γ Γσμναζίοσ Σηίτοι - κείμενα: Ζωή Τζιλίκη Τραγούδι: Ζαταρένια Τζοσκαλά Αναζηαζία Παηιώ Ητογράθηζη: Studio ηοσ Τ.Μ.Ε.Τ. ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Ητολήπηης: Φώηης Σακαλής Θεζζαλονίκη, 2013

2 Μνπζηθή Μπαξόθ ( ) Δίλαη 1650 Πνιπηέιεηα θαη αζύγθξηην κεγαιείν ζε όιεο ηηο Σέρλεο! ηε δσγξαθηθή, ζηελ αξρηηεθηνληθή, ζηε γιππηηθή θαη θπζηθά ζηε κνπζηθή! Έλα λέν θαιιηηερληθό θίλεκα αλζίδεη ζηελ Ηηαιία, πνπ νλνκάδεηαη Μπαξόθ. Έλα επηθό, πνκπώδεο, απηνθξαηνξηθό ζηπι, κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηελ αξρνληηά θαη ηελ πινύζηα δηαθόζκεζε! Ζ κνπζηθή Μπαξόθ κεγαιόπξεπε θαη ελεξγεηηθή εθθξάδεη κε πάζνο έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθηλήζεηο. Γξήγνξα εληππσζηάδεη ην θνηλό θαη εμαπιώλεηαη ζε όιε ηε δπηηθή Δπξώπε. Φξεηδεξίθνο Χαίληει ( ) Ο Υαίληει δεζπόδεη ζηε κνπζηθή ζθελή ηνπ Λνλδίλνπ γηα 40 πεξίπνπ ρξόληα. Μάιηζηα νη πεξίθεκνη ρνξνί ηνπ, γξακκέλνη κ επηδεμηόηεηα, γίλνληαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζηνλ θύθιν ησλ ζαπκαζηώλ ηνπ θαη θαζηεξώλνληαη σο κόδα ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηνπ Λνλδίλνπ! Ζ ζνπίηα, όπσο νλνκάδνληαλ ηνλ 17 ν αηώλα έλαο ζπλδπαζκόο γξήγνξσλ θαη αξγώλ ρνξώλ, απέβιεπε ζηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνύ θαη κπνξνύζε λα εξκελεπζεί ζε δεκόζηνπο ρνξνύο. Έλαο από ηνπο ηδηαίηεξα αγαπεηνύο ρνξνύο ηνπ παιαηηνύ, ήηαλ ην Μηλνπέην, κηα δσεξή θαη ραξηησκέλε κεισδία πνπ ν Υαίληει ζπλέζεηε γηα ηελ ςπραγσγία ησλ πςειώλ πξνζθεθιεκέλσλ ηνπ βαζηιηά! Μηλνπέην II (από ηα Βαζηιηθά Ππξνηερλήκαηα) Έια ηώξα ζηε ζπληξνθηά καο ηνπ Υαίληει καο λ αθνύζνπκε ηε κνπζηθή! Με ραξά ζα ηξαγνπδάκε, κεισδίεο πνπ αγαπάκε, θέθη θαη ξπζκό καο δίλνπλ ζηε δσή! (X 3)

3 Ιωάλλεο εβαζηηαλόο Μπαρ ( ) Ο Μπαρ, ζε όιε ηνπ ηε δσή ζπλζέηεη θαη παίδεη κνπζηθή ζε κηα εθθιεζία, ζ έλα ζαιόλη ή ζ έλα ζρνιείν. Έρεη ακέηξεηνπο καζεηέο, πνιινί από ηνπο νπνίνπο δηαθξίλνληαη ζε ζεκαληηθνύο ζπλζέηεο. Δπηπιένλ δηεπζύλεη ηελ παηδηθή ρνξσδία ηεο εθθιεζίαο, κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζηηο επίζεκεο εθδειώζεηο ηεο πόιεο κε θαηλνύξγηα θάζε θνξά έξγα. Σν δηάζηεκα πνπ ν Μπαρ δεη ζην Μηλράνπδελ, ζπλαληά πνιινύο ζπγγελείο ηνπ θη αλάκεζά ηνπο κία μαδέιθε ηνπ, ηε Μαξία - Βαξβάξα Μπαρ κε ηελ νπνία παληξεύεηαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ Μαδί ζα απνθηήζνπλ επηά παηδηά, από ηα νπνία ζα δήζνπλ κόλν ηα ηέζζεξα. Σελ πεξίνδν απηή νη ζπλζέζεηο ηνπ έρνπλ κεγάιε επηηπρία θαη απήρεζε ζην θνηλό θαη έηζη ν Μπαρ θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηε ζέζε ηνπ νξγαλίζηα θαη ηνπ δηεπζπληή Οξρήζηξαο ζηελ Απιή ηνπ Γνύθα ηεο Βατκάξεο. Αγαπά πνιύ ηα ηαμίδηα θαη έρεη ηελ επθαηξία λα θάλεη πνιιέο πεξηνδείεο ζε πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο. Σν θνηλό ηνλ εθηηκά θαη εθδειώλεη ην ζαπκαζκό ηνπ γηα ηε δεμηνηερλία ηνπ θαη ηελ εξκελεία ηνπ ζην εθθιεζηαζηηθό όξγαλν! Ο Μπαρ είλαη πνιύ πεξήθαλνο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ! Κάζε παηδί ηνπ κεγαιώλνληαο, παίξλεη ηε δηθή ηνπ ζέζε ζηελ νξρήζηξα ηεο νηθνγέλεηαο. Παξάιιεια, ε αθνζίσζε ηνπ κεγάινπ ζπλζέηε ζηε κνπζηθή δεκηνπξγία, ζπλνδεύεηαη θαη από ηε κεγάιε ηνπ αγάπε γηα ηε δηδαζθαιία. Μάιηζηα, γξάθεη βηβιία γηα λα θξνληίδεη ν ίδηνο ηε κνπζηθή θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ αιιά θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ. Έηζη, ζην ζπίηη ηνπ Μπαρ αθνύγεηαη πάληα όκνξθε κνπζηθή Bach Air (εηζαγωγή από ηελ νξρεζηξηθή ζνπίηα αξ. 3) Αιιεινύηα ζα ςάιισ! Μύξηα ρξώκαηα ηνπ Μπαρ ώξα κπζηηθή, ήρνο, άξσκα, απγή, λνζηαιγίαο κνπζηθή, γαιελεύεη ηηο θαξδηέο καο, αγθαιηάδεη ηε ςπρή (X2) Αιιεινύηα, Αιιεινύηα!

4 Αληόλην Βηβάιληη ( ) Βελεηία, αξρέο 18 νπ αηώλα. ηνπο θνζκηθνύο θύθινπο ηεο πόιεο μερσξίδεη ζύληνκα κηα πξνζσπηθόηεηα, έλαο ζπλζέηεο επθάληαζηνο, πξσηνπόξνο θαη ζεαηξηθόο. Δίλαη ν Αληόλην Βηβάιληη. ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θαξηέξαο ηνπ εξγάδεηαη σο Μνπζηθόο Γηεπζπληήο θαη σο δάζθαινο βηνιηνύ ζηελ εθθιεζία ηεο Πηεηά. Έλα ζρνιείν όπνπ θνηηνύλ νξθαλά θνξίηζηα, εγθαηαιεηκκέλα παηδηά απόξσλ νηθνγελεηώλ ηεο Βελεηίαο. Ο Βηβάιληη ζπλζέηεη αξθεηά έξγα ηνπ γηα ην γπλαηθείν απηό κνπζηθό ζρήκα: Υνξσδία Οξρήζηξα, ην νπνίν γξήγνξα απνθηά θήκε θαη εθηίκεζε ηόζν ζην εζσηεξηθό ηεο Ηηαιίαο όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Σν 1725 ν Βηβάιληη επηζηξέθνληαο από έλα ηαμίδη ηνπ ζηε Μάληνβα θαη έρνληαο αλακλήζεηο από ηελ όκνξθε θύζε ηεο, επηρεηξεί λα δσγξαθίζεη κνπζηθά, ηηο Σέζζεξεηο Δπνρέο, ηέζζεξα δειαδή θνλζέξηα γηα ζόιν βηνιί θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ, ζηα νπνία ζθηαγξαθεί ζθελέο γηα θάζε επνρή. ην πξώην θνλζέξην, ηελ Άλνημε, νη κεισδηθέο λόηεο ηνπ Βηβάιληη καο ηξαγνπδνύλ όηη ε Άλνημε έθηαζε ζαλ λεξάηδα ηνπ παξακπζηνύ θαη ηα πνπιηά ηελ θαισζνξίδνπλ ηξαγνπδώληαο! Άλνημε (από ην θνλζέξην Τέζζερεις Εποτές) Ζ Άλνημε είλαη εδώ, δσληαλά ζα ην ηξαγνπδώ, κε ραξνύκελν ξπζκό! Vivaldi ε κνπζηθή ζνπ, θσλή είλαη ηεο ςπρήο ζνπ, ηελ θάζε θαξδηά αλαγελλά! Vivaldi ε κνπζηθή ζνπ, θσλή είλαη ηεο ςπρήο ζνπ, ηελ θάζε θαξδηά αλαγελλά! Vivaldi ε κνπζηθή ζνπ, θσλή είλαη ηεο ςπρήο ζνπ, ηελ θάζε θαξδηά αλαγελλά! Vivaldi ε κνπζηθή ζνπ, θσλή είλαη ηεο ςπρήο ζνπ, ηελ θάζε θαξδηά αλαγελλά! Άλνημε ήξζε ζηε γε όιε ε θύζε κηα γηνξηή, ηα πνπιηά γύξσ θειαεδνύλ, ηα ινπινύδηα μαλαλζνύλ, θη νη ςπρέο καο ηξαγνπδνύλ! Vivaldi ε κνπζηθή ζνπ, θσλή είλαη ηεο ςπρήο ζνπ, ηελ θάζε θαξδηά αλαγελλά! (Υ 2)

5 Κιαζζηθή Μνπζηθή ( ) Ζ Βηέλλε, ήηαλ ζηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηώλα κηα αιεζηλά καγεπηηθή πνιηηεία! Ήηαλ ε έθθξαζε ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο. Όιεο νη ηέρλεο επδνθηκνύζαλ εθεί, ε κνπζηθή όκσο θαηείρε ηελ πξώηε ζέζε. Ο απηνθξάηνξαο είρε ηδξύζεη ην Δζληθό Θέαηξν, ε απηνθξαηνξηθή Απιή είρε ηε δηθή ηεο Οξρήζηξα, ζηα ζπίηηα ησλ επγελώλ είραλ ην δηθό ηνπο κνπζηθό ζαιόλη. Σα ζέαηξα ήηαλ πάληα γεκάηα. Οη λένη δηαζθέδαδαλ παξαθνινπζώληαο όπεξα, ρνξεύνληαο ζηνπο ρνξνύο ησλ κεηακθηεζκέλσλ, πνπ ήηαλ ηεο κόδαο. ηνπο δξόκνπο αθνύγνληαλ νη ήρνη κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηηο πιαηείεο νη νξρήζηξεο έπαηδαλ κνπζηθά θνκκάηηα, ζηηο ηαβέξλεο ηξαγνπδνύζαλ λύρηα κέξα, ελώ ζηα ζαιόληα, νη θπξίεο ηεο πςειήο θνηλσλίαο άθνπγαλ κε πάζνο ηε κνπζηθή ηνπ Μόηζαξη θαη ηνπ Μπεηόβελ! Βόιθγθαλγθ Ακαληένπο Μόηζαξη ( ) Όζν πεξλνύλ ηα ρξόληα, ε κνπζηθή ηνπ Μόηζαξη μερσξίδεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αλάκεζα ζηνπο Μεγάινπο ζπλζέηεο! Ο Μόηζαξη ηδηνθπήο, κνλαδηθά πξνηθηζκέλνο θαη εμαηξεηηθά εξγαηηθόο έρεη θάηη λα πξνζθέξεη ζε όινπο καο, κε ηε ράξε, ηε δύλακε, ην ζπλαίζζεκα, ην ρηνύκνξ θαη ηελ θνκςόηεηα ηεο κνπζηθήο ηνπ γιώζζαο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε επράξηζηε θαη πνιύ γλσζηή ζπκθσλία ηνπ: πκθωλία αξ. 40 Κύξηε, θύξηε,) θύξηε Μόηζαξη, ζέισ ηόζν πνιύ λα ζνπ πσ, πσο ζαπκάδσ ζπλζέζεηο δηθέο ζνπ πόζν ηε κνπζηθή ζνπ αγαπώ! Σα θνκκάηηα ζνπ γηα πηάλν, νη ζπκθσλίεο θη νη όπεξεο, είλαη πνιύ γλσζηέο θη αγαπεηέο, γλσζηέο, γλσζηέο, γλσζηέο θη αγαπεηέο! Κύξηε, θύξηε, θύξηε Μόηζαξη, ζέισ ηόζν πνιύ λα ζε δσ, ζηε κηθξή πόιε άιηζκπνπξγθ ζα έξζσ λα ζνπ πσ πόζν ζ επραξηζηώ! Κύξηε, θύξηε, θύξηε Μόηζαξη, Κύξηε, θύξηε, θύξηε Μόηζαξη, ζέισ ηόζν πνιύ λα ζνπ πσ, ηε κνπζηθή ζνπ αγαπώ! (Υ 2)

6 Λνύληβηρ Βαλ Μπεηόβελ ( ) ηνπ θαη ηηο κεηακόξθσλε ζε κνπζηθή. Έλα πξόζσπν απζηεξό θαη ζνβαξό, ζαλ δξακαηηθή κάζθα, κε ην δηαπεξαζηηθό βιέκκα θαη ην ζειεκαηηθό πεγνύλη, έλα πξόζσπν αγξησπό κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ απνηύπσλε όιεο ηηο ηξηθπκίεο πνπ αλαηάξαδαλ ηε ςπρή ηνπ! Μαιιηά αρηέληζηα ζην κεγάιν ηνπ θεθάιη, ζην ρξώκα ηνπ αηζαιηνύ, ζώκα θνληόρνληξν θαη βαξύ. πλαίζζεκα βαζύ, ζηαζεξό, ξσκαιέν, άλζξσπνο κε επγεληθή ςπρή, πείζκα θαη απνθαζηζηηθόηεηα, ζιίςε θαη δίςα γηα αγάπε. Ενύζε απνθιεηζηηθά γηα ηε κνπζηθή. Απηή ήηαλ ε κνλαδηθή ηνπ ζθέςε. Υξεζηκνπνηνύζε γηα ηηο ζπλζέζεηο ηνπ έλα κεγάιν κνιύβη θαη έγξαθε ηηο εκπλεύζεηο ηνπ ζην ζεκεησκαηάξηό ηνπ πνπ δελ ην απνρσξηδόηαλ πνηέ. εκείσλε ηελ έκπλεπζή ηνπ ζε λόηεο ή ζθέςεηο πνπ ηηο μαλακειεηνύζε ζην ζπίηη ηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηώλα ε κνπζηθή δελ ήηαλ πηα απνθιεηζηηθό πξνλόκην ηελ ηζρπξώλ αξηζηνθξαηηθώλ νίθσλ αιιά θαη ησλ θαηώηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ. Καη ν Μπεηόβελ, άλζξσπνο κε ειεύζεξεο ηδέεο ήηαλ επραξηζηεκέλνο πνπ ε κνπζηθή ηνπ έθζαλε ζε όιεο ηηο θαξδηέο. ε ζρεηηθό θείκελό ηνπ έγξαθε: Από ηελ θαξδηά κπνξείο λα παο ζηελ θαξδηά! Μηα θαξδηά όπνπ ζα θπξηαξρεί ε αγάπε, ε θαινζύλε θαη ε ιαηξεία πξνο ην Θεό! πκθωλία αξ. 7 (απόζπαζκα από ην 2 ν κέξνο) Μοςζική έλα επινγνύκε, Πάηεξ ειένπο, Άλαξρνλ Φσο, Πεγή αγαζώλ! Δηζαθνπζόλ καο, ειεεζόλ καο, ζώζνλ εκάο Τηέ ηνπ Θενύ! Δηζαθνπζόλ καο, ειεεζόλ καο, ζώζνλ εκάο Τηέ ηνπ Θενύ! (X3)

7 Ρνκαληηθή Μνπζηθή ( ) 19 νο αηώλαο, ν αηώλαο ηνπ ξνκαληηζκνύ! Έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη πάζνο, αγάπε γηα πεξηπέηεηα ζε θόζκνπο άγλσζηνπο θαη παξακπζέληνπο, δηάζεζε θπγήο ζε θαληαζηηθέο πξαγκαηηθόηεηεο! Ρνύρα θνκςά θαη ζεαηξηθά πνπ εληππσζηάδνπλ, θνξέκαηα από κνπζειίλεο, κε πεξίηερλα γαξληξίζκαηα από δαληέιεο, θεληήκαηα, ινπινύδηα θαη δηαθνζκεηηθά ζηνιίδηα! Μηα καγηθή αηκόζθαηξα βγαικέλε από παξακύζη! Κη από έλα παιηό ζεληνύθη, γεκάην από παξακύζηα, μεπεδά ην Σξαγνύδη ηεο νιβέτγ, ηνπ Ννξβεγνύ ζπλζέηε Δληνπάξλην Γθξεθ. Δληνπάξλην Γθξεθ ( ) Σν ππέξνρα ζπλαηζζεκαηηθό ηξαγνύδη ηεο νιβέτγ, είλαη ε ζίγνπξε αγθαιηά, γεκάηε θαινζύλε θαη ζπγλώκε, πνπ πεξηκέλεη ηνλ Πέεξ Γθύλη λα γπξίζεη γέξνο ζηελ Ηζάθε πνπ ηνπ ράξηζε ην σξαίν ηαμίδη ηεο δσήο. Έλα ηξαγνύδη βαζύ, ζπλαξπαζηηθό, γεκάην ιπξηζκό, απεξαληνζύλε θαη αγάπε. Γπν εθθξαζηηθά κάηηα πνπ ππνδέρνληαη κε δάθξπα ραξάο, ρσξίο παξάπνλα, ηνλ πεξηπιαλώκελν Πέεξ Γθπλη γηα λα ηνπ πξνζθέξνπλ ην ζίγνπξν ιηκάλη κηαο αηέιεησηεο αγάπεο. Solveig s Song (από ηε ζνπίηα αξ. 2) Σν πην όκνξθν παηδί ζηνλ θόζκν είζαη εζύ! Καξδηά δσεξή, αγηαζκέλε θσηεηλή, παιάηη η νπξαλνύ! Μαηηά ιακπεξή, θαζαξή αγλή ςπρή, θσο θαη πλεύκα ηνπ Θενύ! Ο ήιηνο ηεο ειπίδαο, κνξθή αγγειηθή, ζα ζαη ζηελ ςπρή! Μαηηά ιακπεξή, ην πην όκνξθν παηδί, ηνπ θόζκνπ είζαη εζύ! Μοςζική (Υ 2)

8 Εωξδ Μπηδέ ( ) Έλα ηαμίδη ζηελ Ηζπαλία, ζπγθεθξηκέλα ζηε εβίιιε, όπνπ ην θιακέλγθν θπιάεη ζην αίκα ησλ ηζηγγάλσλ, ηδηαίηεξα ηεο θινγεξήο Κάξκελ. Μηα δξακαηηθή ηζηνξία πάζνπο, δήιηαο θαη ζαλάηνπ πνπ εθηπιίζζεηαη ζηε εβίιιε ηεο Αλδαινπζίαο, ζε κηα ηαξαγκέλε επνρή, θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 19νπ αηώλα. Ζ όκνξθε παληόια ζα παξαζύξεη κε ηα πάζε ηεο ηνλ Γνλ Υνζέ, ν νπνίνο από ηε δήιεηα ηνπ ηελ ζθνηώλεη. Ζ εηζαγσγή είλαη έλα κείγκα εκπλεπζκέλν από ηζπαληθνύο ήρνπο, νη νπνίνη παξαπέκπνπλ ζε ύκλνπο γηα ηνπο αγώλεο ησλ ηαπξνκάρσλ. Γηαθξίλεηαη όκσο θαη έλα ζθνηεηλό κνηίβν, ε κεισδία ηεο κνίξαο, πνπ εθθξάδεηαη κέζα από ηα ηξέκνπια εγρόξδσλ θαη ην δπζνίσλν άθνπζκα από ηηο ζάιπηγγεο. Μηα κεισδία παξκέλε από ηελ όπεξα ηνπ Εσξδ Μπηδέ, γεκάηε νξκή θαη δξακαηηθόηεηα. Δηζαγωγή από ηελ όπεξα Κάξκελ Μνπζηθή ξπζκόο Έια θαη ζπ λα ληώζεηο ην ξπζκό, ηνπ ηξαγνπδηνύ ηνπ Toreador άγγημε ην πάζνο γηα δσή, δήζε ηε κνπζηθή, ηα θύκβαια θξαηάλε ην ξπζκό, θαη ζπ ερεξό παικό!

9 Γηόραλ ηξάνπο ( ) Μηα από ηηο πξνζσπηθόηεηεο πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή ηεο Βηέλλεο, ήηαλ ν ζπνπδαίνο ζπλζέηεο θαη βηνινλίζηαο Γηόραλ ηξάνπο, θαζώο ήηαλ ζπγρξόλσο ν ζνιίζη θαη ν δηεπζπληήο ηεο νξρήζηξαο. Ήηαλ γλσζηόο σο ν βαζηιηάο ηνπ Βαιο θαη ελζνπζίαδε ην θνηλό κε ηελ ρνξεπηηθή θαη κεισδηθή κνπζηθή ηνπ! ηα 1848, νιόθιεξε ε Δπξώπε είλαη αλαζηαησκέλε. ηε Βόξεηα Ηηαιία θνπληώλεη ν πξώηνο μεζεθσκόο. Από ηηο 18 έσο ηηο 22 Μαξηίνπ, ζηηο πεξίθεκεο πέληε εκέξεο ηνπ Μηιάλνπ, ν ιαόο αληηζηέθεηαη κε θάζε ηξόπν ζηελ εηζβνιή ηνπ απζηξηαθνύ ζηξαηνύ. Σειηθά, ηνλ ίδην ρξόλν, ηα απζηξηαθά ζηξαηεύκαηα ηνπ ζηξαηεγνύ Ραληέζθπ θεξδίδνπλ κηα λίθε κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιηζηεί νξηζηηθά ε απζηξηαθή θπξηαξρία ζηε Βόξεηα Ηηαιία. Οη Απζηξηαθνί ππνδέρνληαη ην ζηξαηεγό σο ήξσα! Καη ν ζπλζέηεο Γηόραλ ηξάνπο ζθέθηεηαη λα γξάςεη έλα εκβαηήξην πνπ ζα θνπληώζεη ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ζα ηνλώζεη ην εζληθό, παηξησηηθό αίζζεκα ησλ Βηελλέδσλ. Πξάγκαηη, ην εκβαηήξην απηό πνπ νλνκάζηεθε εκβαηήξην Ραληέηζθπ, παίρηεθε ζηηο ππνδνρέο εθείλεο θαη έγηλε ν ύκλνο ηνπ απηνθξαηνξηθνύ ζηξαηνύ! Μέρξη ζήκεξα, θαη γηα 70 ζπλερόκελα ρξόληα ε Φηιαξκνληθή ηεο Βηέλλεο ζηελ εηήζηα πξσηνρξνληάηηθε ζπλαπιία ηεο νινθιεξώλεη ην πξόγξακκά ηεο κε ην εκβαηήξην Ραληέηζθπ! Radetsky March (Χαξνύκελν εκβαηήξην) Οη ςπρέο καο ραξκόζπλα ηξαγνπδνύλ, ιάκςε, θσο θαη ραξά ζηε καηηά ζθνξπνύλ! Ζ θαξδηά γειάεη από ραξά, όινη ληώζηε κηα αγθαιηά! Γώζηε ρέξηα, ελσζείηε πην δπλαηά, λα πεηάμνπκε όινη καδί ςειά! ηε καγεία η νπξαλνύ ηεο γεο, ζηνλ σξαίν αγώλα ηεο δσήο!

10 ύγρξνλε Μνπζηθή (1900 ζήκεξα) Ο 20 νο αηώλαο ραξαθηεξίδεηαη από κηα έληνλε δηεξεύλεζε από πιεπξάο ησλ ζπλζεηώλ, γηα λέν ερεηηθό πιηθό. εκαληηθόηεξεο ηάζεηο: πνιπηνληθόηεηα, αηνληθόηεηα, πνιπξπζκία, ρξσκαηηθή αξκνλία, δσδεθαθζνγγηζκόο, λενθιαζηθηζκόο, θσλεηηθνί ζόξπβνη θαη ιαξπγγηζκνί, ζεαηξηθή εξκελεία, ειεθηξνληθή κνπζηθή, λέεο ηερληθέο ζην παίμηκν ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, λένη ηξόπνη κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. Γθνύζηαβ Χνιζη ( ) Ο Γθνύζηαβ Υνιζη θαηαγόηαλ από νηθνγέλεηα κε ζθαλδηλαβηθέο, γεξκαληθέο θαη ξσζηθέο ξίδεο, ε νπνία είρε εγθαηαζηαζεί ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ζηελ Αγγιία. Ο Υόιζη ζπνύδαζε ζην Βαζηιηθό Κνιέγην Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ. Δξγάζηεθε γηα ζύληνκε πεξίνδν σο ηξνκπνλίζηαο ζηελ θσηηθή Οξρήζηξα, αιιά αξγόηεξα απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ηε δηδαζθαιία ζην ρνιείν Θειέσλ ηνπ Αγίνπ Παύινπ θαη ζην Κνιέγην Μόξιετ, έηζη ώζηε λα έρεη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα ζπλζέηεη. «Οη Πιαλήηεο», είλαη κηα νξρεζηξηθή ζνπίηα πνπ γξάθνληαλ από ην 1914 έσο ην 1916 θαη αξρηθά έθεξε ηνλ ηίηιν «επηά νξρεζηξηθά θνκκάηηα», ηα νπνία είλαη ν Άξεο, ε Αθξνδίηε, ν Δξκήο, ν Κξόλνο, ν Οπξαλόο, ν Πνζεηδώλαο θαη ν Γίαο. Ο κνπζηθόο ραξαθηήξαο ηνπ θάζε κέξνπο ζπκβνιίδεη θαη κηα δηαθνξεηηθή έλλνηα: ν Άξεο ηνλ όιεζξν ηνπ πνιέκνπ (κόιηο είρε ηειεηώζεη ν Α Παγθόζκηνο), ν Γίαο ηελ επζπκία θαη ηνλ παηξησηηζκό, ε Αθξνδίηε ηε γαιήλε θαη ηελ εηξήλε, ν Δξκήο ηε ξεπζηόηεηα θαη ηελ αζηάζεηα, ν Κξόλνο ηε ζνθία θαη ηελ απζηεξόηεηα ηνπ γήξαηνο, ν Πνζεηδώλαο ην άπεηξν ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ν Οπξαλόο ηε καγεία ηνπ ζύκπαληνο. Οη Πιαλήηεο - Ο Γίαο. πνπ θέξλεη ηελ επζπκία Μνπζηθή ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ νπξάληα ραξά, κεγαιείν κπζηηθό ηα ζεία αγαζά! ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ νη πύιεο η νπξαλνύ, ζ αηελίδνπλ ηελ ηδέα ηνπ Τπέξηαηνπ αγαζνύ! Θα πςώλνπλ ηθεζία ειένπο ζην Γεκηνπξγό! Θα πκλνύλ κε αξκνλία ηνλ Αηώλην Θεό! (Υ2)

11 Ο Ύκλνο ζηε Χαξά (από ηελ 9 ε πκθωλία ηνπ Μπεηόβελ) Ζ Δλάηε πκθσλία ηνπ Μπεηόβελ, έλα από ηα δηαζεκόηεξα θαη πιένλ αλαγλσξίζηκα έξγα θιαζζηθήο κνπζηθήο, είλαη ε ηειεπηαία ζπκθσλία ηνπ ζπλζέηε πνπ νινθιήξσζε ην Απνηειεί επαλάζηαζε ζηα ρξνληθά ηεο παγθόζκηαο κνπζηθήο θηινινγίαο δηόηη γίλεηαη ρξήζε ησλ θσλώλ (ρνξσδία θαη ζνιίζη) ζηελ ηέηαξηε θίλεζε ηνπ έξγνπ. Σν θείκελν Ωδή ζηη Χαπά ηνπ ίιεξ, ην νπνίν κεινπνίεζε θαη αλέπηπμε κε εθπιεθηηθή δεμηνηερλία ν Μπεηόβελ, δίλεη έκθαζε ζε δύν ηδέεο: α) ηελ παγθόζκηα αδειθνζύλε δηα κέζνπ ηεο ραξάο β) ηελ αγάπε πξνο έλαλ Οπξάλην Παηέξα, Γεκηνπξγό! Ζ πξώηε ζηξνθή ηνπ έξγνπ πηνζεηήζεθε σο ν επξσπατθόο ύκλνο ην Ύκλνο ζηε Χαξά Οη θσλέο καο αληερνύλε σο ηα πέξαηα ηεο γεο, ςάιινπλ Δόξα εν Υψίζηοιρ ζηνπο ιανύο θάζε θπιήο! Οη ςπρέο καο αλπκλνύλε ιέμεηο θη ήρνπο η νπξαλνύ, πξνζεπρέο αγαπεκέλεο, ηα ηξαγνύδηα ηνπ Θενύ! (Υ2) Όινη αδέιθηα αηζζαλζείηε, θίινη ερζξνί όιεο ηεο γεο, κε εηξήλε ελσζείηε ζην ηαμίδη ηεο δσήο! Οη θαξδηέο αο αηελίδνπλ ηε ραξά η νπξαλνύ, θσο απγήο, παηδηώλ νλείξνπ, ζαύκα Αγάπεο ηνπ Θενύ! (X2)

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα»

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» ρέδηo Γηδαζθαιίαο Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» Γεκηνπξγόο: Εσή Σζηιίθε Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: Ζ εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Α1. Σεκαληηθή επηξξνή από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη απνηειεί ν ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο κε ην νινθιεξσκέλν λόεκα, δειαδή «απεξηηζκέλνο»,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα