Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Laboratorijas darbi elektrotehnikā"

Transcript

1 iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006

2 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un mācību kvalitātes uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts ekonomikai svarīgā nozarē PD/ESF/P/04/PK/3.2./002/0020 ietvaros 2 PROJEKT LĪDZFNNSĒ EROPS SENĪB Mācību līdzeklis ir paredzēts laboratorijas darbu veikšanai mācību priekšmetā Elektrotehnika un elektriskie mērījumi. Tajā ir apkopoti 7 laboratorijas darbu apraksti par tēmām: līdzstrāva; vienfāžu maiņstrāva; trīsfāžu maiņstrāva; elektrisko lielumu mērīšana. Katrs laboratorijas darbs ietver teorētisko daļu, veicamo uzdevumu aprakstus, elektriskās shēmas, mērījumu tabulas un jautājumus. Mācību līdzeklis izmantojams elektriķu apmācībai pirmajā un otrajā kursā.

3 3 STRS Darbu izpildīšanas noteikumi... 4 Laboratorijas darbs. Pretestību mērīšana Laboratorijas darbs 2. Oma likums... 7 Laboratorijas darbs 3. Līdzstrāvas galvenie likumi... 9 Laboratorijas darbs 4. Strāvas patērētāju virknes slēgums... 2 Laboratorijas darbs 5. Strāvas patērētāju paralēlais slēgums... 4 Laboratorijas darbs 6. Strāvas patērētāju jauktais slēgums... 6 Laboratorijas darbs 7. kumulatori... 8 Laboratorijas darbs 8. Līdzstrāvas ķēžu pētīšana... 2 Laboratorijas darbs 9. Pretestības maiņstrāvas ķēdēs Laboratorijas darbs 0. Maiņstrāvas ķēdes... 3 Laboratorijas darbs. Trīsfāžu maiņstrāva Laboratorijas darbs 2. Līdzstrāvas mašīnas Laboratorijas darbs 3. ienfāžu transformatori Laboratorijas darbs 4. Trīsfāžu transformatori Laboratorijas darbs 5. sinhronās mašīnas Laboratorijas darbs 6. Elektromēraparātu pārbaude Laboratorijas darbs 7. Pusvadītāju taisngrieži zmantojamās literatūras saraksts... 62

4 4 DRB ZPLDĪŠĀNS NOTEKM. Piedalīšanās laboratorijas darbos Laboratorijas darbos var piedalīties audzēkņi, kuriem tie paredzēti nodarbību sarakstā. Pirms laboratorijas nodarbībām audzēkņi iepazīstas ar šiem noteikumiem, kā arī ar drošības tehnikas instrukciju. udzēkņiem šie noteikumi jāzina un jāizpilda. Nodarbību stundu skaits specialitātē un apmācību veids noteikts mācību plānos. ienas nodarbības ilgums 6 stundas. Pirmajā nodarbībā audzēkņiem sniedz ievadinstruktāžu un paskaidrojumus. 2. Sagatavošanās darbam un zināšanu pārbaude Pirms ierašanās laboratorijā audzēkņiem labi jāsagatavojas, apgūstot teorētisko materiālu. epriekšējo sagatavošanos pārbauda priekšmeta skolotājs, kurš nepietiekami sagatavojošos audzēkņus pie darba nepielaiž. 3. Darbs laboratorijā Laboratorijas darba veikšanai priekšmeta skolotājs sadala grupu brigādēs (pa 2 audzēkņiem katrā). Laboratorijas darbu brigādes locekļi veic kopīgi, bet katrs patstāvīgi raksta darba atskaiti un atskaitās par veikto darbu. Katra brigāde strādā tai norādītajā vietā, kur atrodas darbam nepieciešamā iekārta un elektriskie mēraparāti. tsevišķos gadījumos iztrūkstošie mēraparāti un iekārta jāpieprasa priekšmeta skolotājam. Pārvietot iekārtu no citām darba vietām aizliegts. Pētamo elektrisko ķēdi audzēkņi saslēdz patstāvīgi, atbilstoši uzdevumā dotajai shēmai. eteicams ievērot šādu secību: udzēkņi vispirms iepazīstas ar viņu rīcībā nodoto laboratorijas iekārtu. Ja darbā izmanto vairākus vienveidīgas iekārtas eksemplārus (piemēram, vairākus reostatus, ampērmetrus utt.), tad, vadoties no to parametriem, jāizlemj, kādam ķēdes elementam katrs no tiem jāizmanto. Ja šo uzdevumu risinot, rodas grūtības, tad jāgriežas pie skolotāja. ekārta uz laboratorijas galda jāizvieto tā, lai turpmāk būtu ērti izpildīt uzdevumu mēraparāti un darba laikā regulējamie ķēdes elementi jānovieto tuvāk, neregulējamie elementi tālāk, uz galda jāatstāj vieta atskaišu burtnīcai, nepieciešamajiem palīglīdzekļiem utt. Tikai pēc tam atsevišķus ķēdes elementus savieno ar vadiem. Ja izmanto mēraparātus ar vairākiem mērapjomiem, nepieciešamais mērapjoms jāizvēlas, vadoties no pētāmās iekārtas nominālajiem datiem. Šaubīgos gadījumos jāizvēlas maksimālais mērapjoms. Nav vēlams darba izpildes gaitā mērapjomu mainīt. Laboratorijas autotransformatora rokturim jāatrodas nulles stāvoklī. Saslēgtā shēma audzēknim jāuzrada pārbaudei skolotājam, un tikai ar viņa atļauju ķēdi drīkst pieslēgt barošanas avotam. 4. tskaites iesniegšana un darba ieskaitīšana tskaitē jāparāda vajadzīgi aprēķini, jādod atbildes uz uzdevumā minētajiem jautājumiem. tskaite jāpabeidz ar iegūto datu analīzi. tskaite jānodod un jāaizstāv. Ja skolotājs atskaiti un aizstāvēšanu atzīst par apmierinošu, tad darbs tiek ieskaitīts un vērtēts ar atzīmi 0 baļļu sistēmā. 5. Prasības darbu beidzot Pēc darba pabeigšanas atslēgt spriegumu, nodrošinot divus ķēdes pārtraukumus, no kuriem vienam jābūt redzamam. Sakārtot savu darba vietu. Ziņot skolotājam par darba pabeigšanu.

5 5 Laboratorijas darbs Pretestību mērīšana Darba mērķis: epazīstināt audzēkņus ar dažādām, visbiežāk izmantojamajām pretestību mērīšanas metodēm. zmantotā iekārta: Rezistoru komplekts, analogais ommetrs, digitālais ommetrs, megommetrs, mērtilts. ispārīgas ziņas zšķir dažādus pretestību mērīšanas paņēmienus. airākums no praksē izmantojamajiem aparātiem darbojas pēc strāvas stipruma, kas plūst caur mērāmo pretestību pie nemainīga sprieguma, un lieluma mērīšanas principa. parāta skala tiek graduēta omos. Tāda vienkāršākā ommetra shēma parādīta attēlā. GB RR Rx Pm Tas ir kā virknē ar strāvas avotu, regulējamu rezistoru un mērāmo pretestību ieslēgts miliampērmetrs vai mikroampērmetrs. Savienojot ommetra taustus uz īso, ieregulē aparāta bultiņu uz skalas nulles ar regulējamo rezistoru. Pieslēdzot mērāmo pretestību, aparāta bultiņa pagriezīsies leņķī, kas atbilst strāvai, tātad atbilstoši dotās pretestības lielumam. Mērot ar šādu aparātu, precizitāte ir salīdzinoši zema. Mērījumus ar lielāku precizitāti veic ar līdzstrāvas tilta palīdzību. Tā vienkāršotā shēma parādīta attēlā. R R2 G Rx GB R3 SB Pretestības R, R2 un R3 ir zināmas, bet tās var mainīties. Rx nezināmā mērāmā pretestība. ienā tilta diagonālē ieslēgts strāvas avots, bet otrā jūtīgs galvanometrs (μа). Kad pretestību attiecība R R 2 kļūst vienāda ar pretestību attiecību Rx R 3, tilts būs līdzsvarots un caur galvanometru neplūdīs strāva, t.i., tas rādīs nulli. Mērāmās pretestības lielumu nosaka pēc formulas: Rx R R R 2 3 Digitālie (ciparu) aparāti strādā pēc tā pat principa, tikai mērāmā strāva tiek pārveidota noteiktas frekvences impulsu sērijā un tālāk ciparu attēlā uz displeja. Megommetri [MΩ] kalpo izolācijas pretestības mērīšanai. nalogie megommetri (bultiņas) tiek būvēti pēc logometra principa un strādā ar lielu spriegumu.

6 6 Logometram ir kustīgs rāmītis ar divām spolēm. ienu spoli baro ar etalonstrāvu, caur otru plūst mērāmā strāva. parāts it kā salīdzina etalonstrāvu ar mērāmo, kura atkarīga no izolācijas pretestības. zdevums. zmērīt vairākas pretestības ar bultiņas ommetru. Darba secība: Ja tiek mērītas nezināmas pretestības, tad ir jāsāk no paša mazākā mērapjoma. Ja pēc aparāta skalas šīs pretestības lielumu nolasīt grūti (tā tuva ), tad vajag pāriet uz nākošo lielāko mērapjomu un tml. zmanību! Pirms mērīšanas, kā arī pēc pārslēgšanās uz citu mērapjomu, vajag pārbaudīt bultiņas iestādījumu uz skalas nulles iedaļas, savienojot aparāta taustus. Mērot nepieskarieties ar rokām strāvu vadošajām daļām, tā kā aparāts vienlaikus mērīs arī jūsu ķermeņa pretestību. zdevums 2. zmēriet vairākas pretestības ar līdzstrāvas tiltu. Darba secība: Ja aptuveni zināms mērāmās pretestības lielums, tad var uz tilta ieregulēt plecu un B attiecību atbilstoši tabulai, kura dota zemāk. Diapazons Plecu reizinātājs Diapazons Plecu reizinātājs plecs А plecs В plecs А plecs В līdz Ω no 000 līdz no līdz no 0 līdz no 00 līdz Piemēram, mērāmās pretestības lielums aptuveni 23 кω., t.i Ω. Šis lielums atrodas diapazonā no 000 līdz Ω. Pēc tabulas nosakām, ka plecs А ir jāieregulē uz 000, un plecs В uz 000. r pretestību tilta pārslēdzējiem uzstādām lielumu tuvu 2000 Ω., t.i. pārslēdzēju (х 000) novietojam stāvoklī «2». Nospiežot galvanometra un baterijas ieslēgšanas pogas, ar pretestību bloka pārslēdzējiem novietojam galvanometra bultiņu uz nulles. Pretestības lielumu nosaka pēc formulas: R R B, kur А pleca reizinātājs В B pleca reizinātājs R ar tilta pārslēdzējiem uzstādītais pretestības lielums. zdevums 3. zmērīt 2u 3īs elektrodzinēju izolācijas pretestību.

7 7 Laboratorijas darbs 2 Oma likums Darba mērķis: Eksperimentāli pārbaudīt Oma likumu ķēdes posmam. zmantotā iekārta: Stiepļu rezistori 3 gab., ampērmetrs, voltmetrs, regulējams barošanas bloks. ispārīgas ziņas Elektrotehnikā izšķir Oma likumu pilnai ķēdei un ķēdes posmam. Pilnā ķēdē ievēro strāvas avota EDS, tā iekšējo pretestību un visas ārējās ķēdes pretestību, kas pieslēgta šim strāvas avotam: E (А), R 0 t.i., strāvas stiprums proporcionāls strāvas avota EDS E un apgriezti proporcionāls ārējās ķēdes pretestības R un strāvas avota iekšējās pretestības τ о summai. Ķēdes posmam ievēro spriegumu tajā un tā pretestību R R ķēdes posma pretestībai., t.i., strāvas stiprums proporcionāls spriegumam un apgriezti proporcionāls zdevums. Darba vietā atrodas trīs vienādas pretestības. zmēriet tās un ierakstiet atskaitē R = R 2 = R 3 = Pieslēdziet vienu pretestību pie strāvas avota un izmēriet strāvas stiprumu trijos dažādos spriegumos. = 5v = 2 = 0v 2 = 3 = 5v 3/ = R 5, 0, 5v R= Pamatojoties uz iegūtajām strāvas un sprieguma vērtībām, pierādiet, ka strāvas stiprums ķēdes posmā proporcionāls spriegumam nemainīgā pretestībā, t.i., 2 2 = 3 3 = Ja nemainīgā pretestībā spriegumu palielinām 2 reizes, tad arī strāva palielināsies 2 reizes. Palielinot spriegumu 3 reizes, arī strāvas stiprums pieaugs 3 reizes.

8 8 zdevums 2. Pieslēdziet strāvas avotam virknē divus rezistorus R R2 R= 5v zmēriet No uzdevuma izrakstiet trešā mērījuma datus: 3 = 5 v 3/ = viens rezistors R = Ω zmēriet šo divu rezistoru pretestību (kopējo) un pierakstiet. Pieslēdziet spriegumu 5 v un pierakstiet: = 5 v 2 = divi rezistori R 2 = Ω Tagad izdariet to pašu, bet ar trim virknē slēgtiem rezistoriem un pierakstiet: = 5 v 3 = trīs rezistori R 3 = Ω Tagad pārbaudiet attiecības: 3 2 R R 2 3 / 2 R R 2 3 / 3 R R 3 Tātad ir, ja nemainīgā spriegumā ķēdes posma pretestību palielināt 2 reizes, tad strāvas stiprums samazināsies 2 reizes, ja pretestību palielināt 3 reizes, tad strāvas stiprums samazināsies 3 reizes. Tātad strāvas stiprums apgriezti proporcionāls pretestībai. erakstiet pilnībā Oma likumu ķēdes posmam, kā arī trīs formulas: = = R =

9 9 Laboratorijas darbs 3 Līdzstrāvas galvenie likumi Darba mērķis: Eksperimentāli pārbaudīt Kirhofa likumus. zmantotā iekārta: Stiepļu rezistori 3 gab., ampērmetri 2 gab., voltmetrs, regulējams barošanas bloks. zdevums. zmērīt pretestību R, R2, R3 lielumus ar ciparu multimetru un ierakstīt atskaitē R = R2 = R3 = zdevums 2. Pēc OM likuma aprēķināt strāvas lielumu pirmajā pretestībā R pie sprieguma = no 5 līdz 30 volti (spriegumu izvēlēties pašam). zdevums 3. Pieslēgt šo pretestību (R) barošanas blokam un iestādīt 2. uzdevumā izvēlēto spriegumu. zmērīt strāvas lielumu šajā rezistorā (pēc blokā iebūvētā ciparu ampērmetra, un aparātu rādījumus ierakstīt atskaitē = = Salīdziniet 2.uzdevumā aprēķinātās strāvas lielumu ar izmērīto strāvu 3.uzdevumā. zdevums 4. eslēgt virknē ar rezistoru R šautriņas ampērmetru pie barošanas bloka un pie tā paša sprieguma izmērīt strāvas stiprumu. Pierakstīt šautriņas ampērmetra rādījumu un salīdzināt to ar barošanas blokā iebūvētā elektroniskā ampērmetra rādījumu. R 230v Barosanas bloks Sautrinas ampermetrs B/B zdevums 5. eslēgt tajā pašā ķēdē virknē ciparu ampērmetru (multimetrs nitest 9004), pieslēgt un pierakstīt visu triju ampērmetru (iebūvētā, šautriņas un multimetra) rādījumus. 230v B/B R 9004 = /Barošanas bloks/ = /Šautriņas/ = /nitest 9004/

10 Salīdziniet visu triju ampērmetru rādījumus un strāvas aprēķināto lielumu no 2.uzdevuma. 0 zdevums 6. zmēriet strāvas stiprumu dotajā pretestībā pie trīs dažādiem spriegumiem, kuriem ir jāatšķiras 2,3 reizes (piemēram, pie 5v, 0v un 20v vai citiem). erakstiet aparātu rādījumus: = = R = 2 = 2 = R = 3 = 3 = R = Pierādiet, ka strāvas stiprums proporcionāls spriegumam. zdevums 7. zmantojot aparātu rādījumus no 6. uzdevuma, aprēķiniet jaudu visos trijos mērījumos un atbildiet uz jautājumu: Kā izmainās jauda, palielinot spriegumu uz pretestības? zdevums 8. Savienojiet virknē ar rezistoru R rezistoru R2 un izmēriet to kopējo pretestību. prēķiniet, cik reizes palielinājās pretestība (kopējās pretestības lielumu vajag izdalīt ar pirmās pretestības lielumu). Pierakstiet. Pieslēdziet abas pretestības barošanas blokam un noregulējiet spriegumu tādu pašu kā 3.uzdevumā. Pierakstiet strāvas un sprieguma lielumus pēc iebūvētajiem barošanas blokā aparātiem: = 2 = R pie B/B R2 Kas notika ar strāvas 2 lielumu, salīdzinot ar strāvu 3.uzdevumā, tas ir kad bija pieslēgts tikai rezistors R? Cik reizes strāvas stiprums izmainījās? (palielinājās vai samazinājās). zdaliet strāvu ar 2. Pierādiet, ka strāvas stiprums apgriezti proporcionāls pretestībai. zdevums 9. Saslēdziet divu rezistoru paralēlā savienojuma shēmu, kā parādīts zīmējumā. 230v B/B P kop 2 R R2 P2 sautrinas P3 9004

11 estādiet ar barošanas bloku spriegumu, pie kura ampērmetri rādīs nolasīšanai ērtu lielumu. Pierakstiet triju ampērmetru rādījumus: kop = (iebūvētais ampērmetrs barošanas blokā) = (šautriņas ampērmetrs) 2 = (digitālais 9004) Pierādiet, ka mezgla Punktā strāvu algebriskā summa vienāda ar nulli. Kurš ir tas likums? zdevums 0. Savienojiet trīs rezistorus virknē, izmēriet to kopējo pretestību un pierakstiet: R kop = Pieslēdziet tās pie barošanas bloka. R R2 R3 230v B/B kop 2 3 Sagatavojiet multimetru 9004, lai mērītu līdzstrāvas spriegumu ar mērapjomu 200. eslēdziet barošanas bloku un noregulējiet jebkuru spriegumu no 0 līdz 25 voltiem. zmēriet spriegumus, kā parādīts shēmā un ierakstiet tos atskaitē kop = = 2 = 3 = (kopējais spriegums) (spriegums uz pirmā rezistora) (spriegums uz otrā rezistora) (spriegums uz trešā rezistora) Pierādiet, ka sprieguma kritumu summa uz rezistoriem vienāda ar šai ķēdei pielikto spriegumu. Kurš tas ir likums?

12 2 Laboratorijas darbs 4 Strāvas patērētāju virknes slēgums Darba mērķis: pgūt sakarības starp strāvām un spriegumiem rezistoru virknes slēgumā un noteikt elektriskās ķēdes pretestību. zmantotā iekārta: Stiepļu rezistori 3 gab., ampērmetri 2 gab., voltmetrs, regulējams barošanas bloks. ispārīgas ziņas irknes slēgumā strāvas stiprums jebkurā ķēdes posmā ir vienāds. z katras strāvas patērētāja pretestības (uz katra rezistora) rodas sprieguma kritums ( = Rv), kurš proporcionāls šīs pretestības lielumam. Sprieguma kritumu summa uz visām virknē slēgtajām pretestībām ir vienāda ar kopējo sprieguma lielumu, kas pieslēgts šai ķēdei. Šo likumsakarību sauc Otrais Kirhofa likums. Pārbaudiet to: zdevums. ) zmērīt ar ommetru triju rezistoru pretestības un pierakstiet: R = Ω. R 2 = Ω. R 3 = Ω. (Ω Omi) 2) Saslēdziet tos virknē: R R2 R3 2v 2 3 3) Nepieslēdzot strāvas avotu, izmēriet to kopējo pretestību R (uz spailēm ±) un pierakstiet: R = 4) prēķiniet kopējo pretestību pēc mērījumu datiem: R = R R 2 R 3 = un salīdziniet ar izmērīto R. Secinājums: irknē slēgtu strāvas patērētāju kopējā pretestība vienāda ar to pretestību summu.

13 3 5) Pieslēdziet ķēdes strāvas avotu ar =2. zmēriet shēmā parādītos spriegumus un pierakstiet: kopējais spriegums = kritums uz R = kritums uz R 2 2 = kritums uz R 3 3 = Pārbaudiet vienādību: = 2 3 6) Tai pašā virknes slēguma shēmā izmēriet strāvas stiprumu 2ās 3ās vietās un pārliecinieties, ka tās vienādas. R R2 2 R3 2v 3 =. 2 =. 3 =. 7) zmantojot datus no uzdevumiem 5 un 6, aprēķiniet pretestību lielumus: 2 R R 3 R 2 3 Salīdziniet tos ar izmērītajiem lielumiem uzdevumā. zdevums 2. Jaudu vienādojumi Šis jēdziens nozīmē, ka kopējā el. ķēdes jauda no virknē slēgtiem strāvas patērētājiem vienāda ar jaudu summu, ko patērē katrs strāvas patērētājs. Pārbaudiet to, pamatojoties uz veiktajiem mērījumiem: P = Р Р 2 Р 3... No uzdevuma 5 Jums zināms kopējais spriegums un sprieguma kritumi uz katra rezistora, 2, 3, bet no uzdevuma 6 zināms strāvas lielums. prēķiniet visas jaudas pēc formulas P = (W) un pierādiet, ka P = Р Р 2 Р 3 Ja vienādības nebūs, vajag atkārtot mērījumus uzdevumos 5 un 6.

14 4 Laboratorijas darbs 5 Strāvas patērētāju paralēlais slēgums Darba mērķis: pgūt sakarības starp strāvām un spriegumiem rezistoru paralēlajā slēgumā un noteikt elektriskās ķēdes pretestību. zmantotā iekārta: Stiepļu rezistori 3 gab., ampērmetri 2 gab., voltmetrs, regulējams barošanas bloks. ispārīgas ziņas Paralēlajā slēgumā kopējā pretestība paliek mazāka (summējas vadītspējas). Spriegums uz visiem strāvas patērētājiem praktiski vienāds. Strāvas stiprums katrā paralēlajā zarā apgriezti proporcionāls pretestībai (Oma likums). Kopējā strāva, ko patērē no strāvas avota, vienāda ar visu strāvas patērētāju strāvu summu. zdevums.. zmērīt katra rezistora pretestību un pierakstīt to lielumus: R = Ω R 2 = Ω R 3 = Ω 2. Savienot tos paralēli un, nepieslēdzot strāvas avotam, izmērīt kopējo pretestību šim slēgumam. dc R R2 R3 R = Ω 3. prēķiniet šī slēguma kopējo pretestību pēc formulas: R R R 2 Salīdziniet izmērīto pretestību ar aprēķināto. R 3 4. Pieslēdziet strāvas avotu zmēriet spriegumu uz katra rezistora. Tiem praktiski ir jābūt vienādiem. 5. zmēriet strāvas stiprumu, ko patērē no strāvas avota, (А shēmā), un strāvas katrā rezistorā (А 2, А 3, А 4 shēmā). Pierakstiet: kop =. =. 2 =. 3 =. (Mērījumi ir jāveic ar vienu ampērmetru, ieslēdzot to vajadzīgajā zarā).

15 R R2 R3 6. Pārbaudiet vienādojuma pareizību: kop = 2 3 Elektrotehnikā šo vienādību sauc par Pirmo Kirhofa likumu. Tas ir: Strāvu algebriskā summa jebkurā ķēdes mezgla punktā vienmēr vienāda ar nulli. Piemērs: точке =2 aizplūst! разветвления 0 =0 (узлу) 2 =5 3 =3 уходит! Cik liela strāva pieplūst sazarošanās punktam (mezglam), tik arī Pieplūstošā strāva tā ir () Strāvas, aizplūstošas no sazarošanās punkta tā ir() Tādējādi: 0А (2) (5) (3) = 0! zdevums 2. Jaudu vienādojums Šis jēdziens nozīmē, ka kopējā patērētā jauda el.ķēdē ar paralēli savienotiem strāvas patērētajiem vienāda ar jaudu summu, ko patērē katrs strāvas patērētājs: P = Р Р 2 Р 3... No uzdevuma 4 Jums zināmi spriegumi uz katra rezistora, 2, 3 un kopējais spriegums (tie vienādi paralēlā slēgumā). No uzdevuma 5 Jums zināma kopējās strāvas un strāvu katrā rezistorā, 2, 3 vērtības. prēķiniet visas jaudas: R = ; P = ; P2 = 2 ; P3 = 3 ; un pierādiet, ka: P = Р Р 2 Р 3

16 6 Laboratorijas darbs 6 Strāvas patērētāju jauktais slēgums Darba mērķis: pgūt sakarības starp strāvām un spriegumiem rezistoru jauktajā slēgumā un noteikt elektriskās ķēdes pretestību. zmantotā iekārta: Stiepļu rezistori 3 gab., ampērmetri 3 gab., voltmetrs, barošanas bloks. ispārīgas ziņas: Jauktais savienojums sevī ietver posmus ar virknes un paralēliem savienojumiem, tāpēc, lai aprēķinātu kopējo pretestību R, izmanto paralēlā /... un virknes /R = R R 2.../ savienojuma formulas. Spriegumi un strāvas jauktajā slēgumā sadalās pēc likumiem atbilstoši virknes un paralēlajam slēgumam. Jauktā slēguma patērētā jauda vienāda ar jaudu summu, ko patērē katrs strāvas patērētājs. zdevums. zmēriet pretestības, tās nesavienojot. Savienojiet jaukti trīs rezistorus, kā parādīts shēmā: (bez aparātiem!) R R R 2 / 2 R2 R 2 3 R3 3 zmēriet šī slēguma kopējo pretestību un pierakstiet: R = Ω R 2 = Ω R 3 = Ω Kopējā pretestība R = Tagad aprēķiniet šī slēguma kopējo pretestību: R 2, 3 tie savienoti paralēli. R R 2 3 R = R R 2,3. pirmā pret. savienoto virknē ar R 2,3. Salīdziniet izmērīto R ar aprēķināto R.

17 7 zdevums 2. zmantojot vienu voltmetru un ampērmetru, izmēriet šajā slēgumā visus spriegumus un strāvas un pierakstiet tās atskaitē (viss parādīts shēmā). Strāvas avota spriegumu izvēlēties patstāvīgi un to nemainiet, kamēr nebūs veikti visi mērījumi. = v =. = v 2 = v 2 =. 3 = v 3 =. zmantojot spriegumu un strāvu, iegūtos lielumus pārbaudām vienādībās. 2 = 3 paskaidrojiet, kāpēc? = ( 2 = 3 ) paskaidrojiet, kāpēc? = 2 3 paskaidrojiet, kāpēc? zdevums 3. Jaudu vienādojums Šis jēdziens nozīmē, ka kopējā patērētā jauda jauktajā strāvas patērētāju slēgumā vienāda ar jaudu summu, kuras patērē katrs strāvas patērētājs: P = Р Р 2 Р 3... zmantojot mērījumu datus no uzdevuma 2, sastādiet jaudu vienādojumus: P = = P = = P 2 = 2 2 = P 3 = 3 3 = (W) (W) (W) (W) Pārbaudiet: zdariet secinājumus. P = Р Р 2 Р 3

18 8 Laboratorijas darbs 7 kumulatori Darba mērķis: zpētīt akumulatoru baterijas slēgumu shēmas. zmantotā iekārta: kumulatori 4 gab., ampērmetrs, voltmetrs, reostats (spuldžu). ispārīgas ziņas: Pie ķīmiskajiem strāvas avotiem pieder galvaniskie elementi / Е =,5v /, sārma akumulatori / Е =,2v / un skābes akumulatori / Е = 2v /. Galvenie ĶS parametri EDS E(v), kapacitāte Q h (ampērstundas) un iekšējā pretestība r o (Ω). Baterijas no ĶS veido savienojot elementus virknē, paralēli vai jaukti. irknes ĶS slēgums dod EDS / Е B = E E 2 E 3 / un iekšējās pretestības R KB r r... /. Baterijas kapacitāte paliek tāda pati, kā vienam elementam Q B = Q = / 0 02 Q 2 = Paralēlais ĶS slēgums palielina kapacitāti / Q B = Q Q 2 Q 3 /, samazina iekšējo pretestību /... /, bet baterijas EDS paliek tāds, kā vienam R KB elementam / Е B = E = E 2 = E 3 / r 0 r Jauktais ĶS slēgums ļauj palielināt EDS un kapacitāti. 02 r 03 Šajā laboratorijas darbā Jūs savienosiet skābes akumulatorus (baterijas) trīs shēmās:. irknes EL GB GB2 GB3 GB4 Zīm. 2. Paralēlais GB GB2 GB3 GB4 Zīm.2

19 3. Jauktais 9 Zīm.3 zdevums. zmēriet viena akumulatora EDS un pierakstiet: Е = (v) Pieslēdziet tam strāvas patērētāju un vienlaikus izmēriet strāvas stiprumu un spriegumu (zīm. ). Pierakstiet: = (v) = () Nosakiet šī akumulatora iekšējo pretestību E r 0 (Ω) zdevums 2. Savienojiet akumulatorus virknē (zīm. ). zmēriet baterijas EDS un pierakstiet: Е B = (v) Pieslēdziet strāvās patērētāju, izmēriet strāvas stiprumu un spriegumu. Pierakstiet: = () = () Salīdziniet virknes slēguma EDS ar vienas baterijas EDS. Kas ir mainījies? Kā nosaka EDS virknes slēgumā? Nosakiet baterijas iekšējo pretestību E B r (Ω) 0 Salīdziniet virknes slēguma iekšējo pretestību ar vienas baterijas iekšējo pretestību. Kas ir mainījies? Kā nosaka iekšējo pretestību virknes slēgumā? r ko ir vienāda visu četru virknē savienoto bateriju kapacitāte? (Katras baterijas kapacitāte norādīta uz korpusa).

20 Saslēdziet akumulatorus paralēli (zīm. 2). zmēriet baterijas EDS un pierakstiet: 20 zdevums 3. Е B = (v) Pieslēdziet strāvas patērētāju, izmēriet strāvas stiprumu un spriegumu. = () = (v) Salīdziniet paralēlā slēguma EDS ar vienas baterijas EDS. Kas ir mainījies? Kā nosaka EDS paralēlajā slēgumā? Nosakiet baterijas iekšējo pretestību E r 0 (Ω) Salīdziniet paralēlā slēguma iekšējo pretestību ar vienas baterijas iekšējo pretestību. Kas ir mainījies? Kā nosaka baterijas iekšējo pretestību paralēlajā slēgumā? r ko vienāda četru paralēli saslēgtu akumulatoru kapacitāte? Savienojiet akumulatorus jaukti (zīm. 3). zmēriet baterijas EDS un pierakstiet: zdevums 4. Е = (v) Pieslēdziet strāvas patērētāju, izmēriet strāvas stiprumu un spriegumu. = () = (v) Salīdziniet jauktā slēguma EDS ar viena elementa EDS. Kas ir mainījies? Kā nosaka baterijas EDS jauktajā slēgumā? Nosakiet jauktā slēguma iekšējo pretestību E r 0 (Ω) Salīdziniet jauktā slēguma iekšējo pretestību ar viena akumulatora iekšējo pretestību, kā arī ar virknes un paralēlo slēgumu. Kā tā ir mainījusies? Kā to aprēķināt? r ko vienāda četru jaukti slēgtu akumulatoru baterijas kapacitāte?

21 2 Laboratorijas darbs 8 Līdzstrāvas ķēžu pētīšana Darba mērķis: pgūt papildpretestības aprēķinu, strāvas un sprieguma regulēšanu, voltmetra mērapjoma paplašināšanu, elektromagnētiskā releja un kondensatora darbības principus. zmantotā iekārta: Pretestību bloks, spuldze 2,52, spuldze 36, reostats, ampērmetrs, miliampērmetrs, voltmetrs, elektromagnētiskais relejs, kondensators, barošanas bloks. ispārīgas ziņas: Par līdzstrāvu sauc strāvu, kura nemaina savu virzienu. To izmanto radioelektronisku ierīču, elektroiekārtu, automobiļu, lidmašīnu, kosmisko kuģu, elektrotransporta un tml. barošanai. Līdzstrāvas ķēžu likumu zināšana ļauj elektriķim atrast un novērst elektroiekārtu bojājumus pēc veiktajiem mērījumiem un citām iekārtu nenormālas darbības pazīmēm, kā arī veikt vienkāršus aprēķinus, projektējot vai izgatavojot elektrotehniskas ierīces. zdevums. Papildus pretestības aprēķins Bieži rodas vajadzība ieslēgt kādā ierīcē signālspuldzi vai releju lielākā spriegumā nekā tajā, kam tie aprēķināti. Tādos gadījumos var izmantot papildus pretestību. R g HL prēķina piemērs: Spuldze HL ar nominālo spriegumu N = 2 un strāvu N = 0,4. To vajag pieslēgt spriegumam 24. Tas nozīmē, ka uz papildus pretestības Rp sprieguma kritumam jābūt Rp = L = 242 = 2v, Kur barošanas spriegums L spuldzes nominālais spriegums Spuldzes nominālā strāva 0,4 А, nozīmē, ka caur papildus rezistoru plūdīs tāda pat strāva. Pēc Oma likuma atrodam papildus pretestības lielumu Rp Rp ,4 Tagad atrodam jaudu, kura izdalīsies šajā rezistorā, P = Rp = 2 0,4 = 4,8 (w) Tātad veidā, mums vajadzīgs rezistors 30Ω ar jaudu ne mazāku par 5w.

22 22 zdevums: prēķināt dotajai spuldzei papildrezistoru un pārbaudīt spuldzes darbību ar šo Rp. prēķinus ierakstīt atskaitē. zmērīt un pierakstīt visus shēmā parādītos spriegumus, kā arī strāvas stiprumu šajā ķēdē. = Rp = HL = = Salīdziniet mērījumus ar aprēķinu datiem. Nosakiet jaudu, kura izdalās uz Rp. P = R (W) zdevums 2. Strāvas regulēšana Laideni regulēt spuldzes kvēli un dzinēja griešanās ātrumu var ar reostata palīdzību, kas ieslēgts virknē. Pārbaudīt to eksperimentāli: Saslēdziet shēmu: Spuldze 36 v RR EL 24v48v Divi akumulatori Pārvietojot reostata slīdkontaktu, novērojiet, kā izmainās spuldzes kvēle un strāvas lielums. Pierakstiet aparātu rādījumus pie maksimālas pretestības, pie vidējas un mazas reostata pretestības. RR max = = RR vidēja = = RR min = = zdariet to pašu ar elektrodzinēju. Novērojumus ierakstiet atskaitē. (Spuldzes vietā ieslēdziet el.dzinēju).

23 23 zdevums 3. Sprieguma regulators Mainīt spuldzes kvēli, regulēt el.dzinēju ātrumu un t.m.l. var ar reostata palīdzību, kas ieslēgts pēc potenciometra shēmas, t.i., sprieguma regulators. Pie strāvas avota RR Pie elektropatērētāja Ja reostata RR slīdkontakts atradīsies augšā (pēc shēmas), tad spriegums uz elektropatērētāja būs vienāds ar nulli. Pārvietojot slīdkontaktu uz leju, spriegums laideni pieaugs un apakšējā reostata punktā tas būs vienāds ar strāvas avota spriegumu. Saslēdziet doto shēmu: akumulators 2 2v 48v P 2 RR P2 P 2 Pārvietojiet reostata slīdkontaktu un novērojiet spuldzes kvēli. Pierakstiet aparātu rādījumus vairākos reostata slīdkontakta stāvokļos, piemēram: ) min = 2) /3 2 = 3) 2/3 2 = 4) max eiciet tos pat mēģinājumus ar el.dzinēju, t.i., spuldzes vietā ieslēdziet el.dzinēju. zdevums 4. oltmetra mērapjoma paplašināšana isu voltmetru iekšpusē ir papildus pretestība, kura nosaka mērapjomu, t.i., cik voltus maksimāli var izmērīt. Šī pretestība ieslēgta virknē ar aparāta mērmehānismu. Dažreiz praksē rodas nepieciešamība palielināt mērapjomu. Šim nolūkam virknē ar aparātu ieslēdz vēl vienu papildpretestību, kuru var aprēķināt pēc formulas: Rp = Rv (n) Rg Rv

24 Rp papildpretestība Ω Rv voltmetra iekšējā pretestība n skaitlis, kas rāda, cik reizes tiek palielināts mērapjoms: ir voltmetrs uz 3v, bet vajag izmērīt 30 v, tātad n (reizes) 24 Noteikt Rp lielumu var ar mēģinājuma metodi, t.i., ieslēgt virknē ar voltmetru pretestību, magazīnu un noteikt nepieciešamās pretestības lielumu. zdevums: Noteikt mēģinājumu ceļā dotajam aparātam papildpretestības lielumu. (Pēc pasniedzēja uzdevuma). B/B PB Digit Pretestību bloks oltmetrs Regulējams barošanas bloks Darba secība: ) zstādīt uz pretestību magazīnas nulli Ω. 2) Barošanas bloka regulatoru nostādīt uz nulles voltiem (regulatora rokturis pa kreisi līdz galam). 3) eslēdziet B/B un, sekojot voltmetram, laideni palieliniet spriegumu, kamēr bultiņa sasniegs pēdējo skolas iedaļu. Pierakstiet bultiņas pilnās novirzes spriegumu bez papildpretestības (pēc barošanas blokā iebūvētā voltmetra). v bez R pap = (v) 4) Novietojiet magazīnā maksimālo pretestību. Pēc barošanas blokā iebūvētā voltmetra ieregulējiet jums nepieciešamo spriegumu un, pakāpeniski samazinot pretestību, panāciet to, lai voltmetra bultiņa nostātos uz skalas pēdējās iedaļas. Magazīnas pretestība jāsamazina no pašām lielākajām vērtībām. Pēc mēģinājuma beigšanas pierakstiet vajadzīgo pretestības R pap = lielumu. zdevums 5. Elektromagnētiskie releji Šī ierīce, strādājot automātikas, telemehānikas, telefonijas un tml. shēmās, ieslēdz, atslēdz vai pārslēdz (komutē) kontaktus vadības ķēdēs, padodot spriegumu šī releja (releja spolei) elektromagnēta spolei. Katrs relejs tiek raksturots ar nominālā sprieguma un nostrādes strāvas, atslēgšanas sprieguma un strāvas, kontaktu pāru, kontaktu un citiem parametriem. Releji tiek izgatavoti līdzstrāvai un maiņstrāvai.

25 zdevums: Noteikt vairākiem relejiem nostrādes un atslēgšanas strāvu un spriegumu lielumus. 25 B/B K m Pieslēdziet releju barošanas blokam un, laideni paaugstinot spriegumu, ievērojiet, kad tie darbojas. Pierakstiet šī releja marku, nostrādes spriegumu un strāvu (pēc B/B iebūvētiem un m). Piemērs: Relejs РКМ Т darba = 5v darba = 0m Tagad laideni samaziniet spriegumu un ievērojiet momentu, kad relejs atslēdzas. Pierakstiet: atsl =,5v R spoles = (Ω) atsl = 3m Salīdziniet atslēgšanās un ieslēgšanās strāvas un spriegumus; zmēriet ar ommetru katra releja spoles pretestību un pierakstiet; ienam no relejiem ar pretestību magazīnas palīdzību atrodiet papildpretestību, pie kuras tā nostrādes spriegums palielinās 2 reizes. Papildpretestību ieslēdz virknē ar releja spoli. Pierakstiet spriegumu un strāvu, kurā tas darbosies, kā arī papildpretestības lielumu. zdevums 6. Kondensators līdzstrāvas ķēdē Kondensatori, kas pieslēgti līdzstrāvas avotam, uzlādējas līdz avota spriegumam un var saglabāt lādiņu ievērojami ilgu laiku. Laiks, kurā kondensators uzlādējas un izlādējas, atkarīgs no tā kapacitātes un ķēdes pretestības, pa kuru plūst uzlādes un izlādes strāva. Līdzstrāvas ķēdēs kondensatorus izmanto pulsāciju samazināšanai, lai radītu laika pauzes (laika relejs), lai samazinātu kontaktu dzirksteļošanu un t.m.l. eiciet šādus mēģinājumus: ) No sākuma, ievērojot polaritāti, pieslēdziet barošanas blokam mazāko kondensatoru (pluss pie plusa, mīnuss pie mīnusa) un uzlādējiet to līdz 5v spriegumam. Tagad pieslēdziet vadus no barošanas bloka pie 5v voltmetra, t.i. pieslēdziet kondensatoru pie voltmetra un novērojiet voltmetra rādījumus. Novērojumus ierakstiet atskaitē. 2) Tagad līdz 5v uzlādējiet lielo kondensatoru un izdariet to pašu. Salīdziniet abu mēģinājumu rezultātus.

26 3) Saslēdziet shēmu: 26 Par rezistoru R izmantojiet pretestību magazīnu. Pārslēdzējs B/B zlāde zlāde R C Digitālais multimetrs Rezistora pretestība var būt no desmitiem Ω līdz desmitiem kiloomu. estādiet pretestību dažus simtus Ω. Pārslēdzēju novietojiet stāvoklī = uzlāde =. eregulējiet ar B/B jebkuru spriegumu un lai tas paliek pieslēgts. ajag izmērīt laiku, kurā kondensators uzlādēsies līdz strāvas avota spriegumam. Laiku vajag fiksēt pārslēdzēja ieslēgšanas brīdī stāvoklī = uzlāde = un novērot kondensatoram pieslēgtā voltmetra rādījumus. Kad B/B spriegums un kondensatora spriegums izlīdzināsies vai būs tuvu vienādībai (vairāk nepalielinās), uzņemam laiku. Pierakstiet rezultātus: Kondensatora kapacitāte С = Pretestība R = zlādes laiks t = zlādes laiks t = Mērīt vajag arī izlādes laiku. zdariet to ar 2ām 3im pretestībām.

27 27 Laboratorijas darbs 9 Pretestības maiņstrāvas ķēdēs Darba mērķis: pgūt vienkāršus mērījumus maiņstrāvas ķēdēs, pēc mēraparātu rādījumiem, aprēķināt pretestības. zmantotā iekārta: nduktivitātes spole, kondensatori 2 gab., kvēlspuldze, stieples rezistors, ampērmetrs, voltmetrs, autotransformators. ispārīgas ziņas: Maiņstrāvas ķēdes atšķirībā no līdzstrāvas dažādām elektroierīcēm piemīt dažāda veida pretestības. zdala trīs grupas:. ktīvā pretestība R(Ω) tās ir kvēlspuldzes, sildspirāles, vadi, t.i., paša vadītāja pretestība strāvai. Grafiskais apzīmējums (R pastāv gan maiņstrāvā, gan līdzstrāvā). 2. nduktīvā pretestība X L (Ω) piemīt spolēm, elektrodzinējiem un transformatoriem maiņstrāvas ķēdēs, t.i., visiem elektriskajiem aparātiem, kuros ir tinumi. Rašanās iemesls maiņstrāvas radītais magnētiskais lauks bremzē elektronu plūsmu. Reālai spolei piemīt gan induktīvā pretestība X L, gan arī vadu aktīvā pretestība R. Grafiskais apzīmējums (X L pastāv tikai maiņstrāvā). 3. Kapacitatīvā pretestība X C (Ω) tās ir kondensators. (X C pastāv tikai maiņstrāvā). Elektroni caur kondensatoru izplūst nevar, jo starp tā platēm atrodas dielektriķis. Taču, tā kā maiņstrāva nepārtraukti mainot virzienu kondensatoru gan uzlādē, gan izlādē, elektriskais impulss tiek padots tālāk pa elektrisko ķēdi un elektroni visā ķēdē svārstās. Tādējādi var secināt, ka maiņstrāva caur kondensatoru plūst. Grafiskais apzīmējums isas trīs pretestības dažādi ietekmē fāzu nobīdi starp strāvu un spriegumu: ktīvai pretestībai fāzu nobīde starp un ir 0 grādu nduktīvai pretestībai apsteidz par 90 grādiem Kapacitatīvai pretestībai atpaliek no par 90 grādiem Fāzu nobīde ietekmē patērētās jaudas veidu: ktīvā pretestība patērē aktīvo jaudu P(W) tā izdalās siltuma, gaismas vai kustības enerģijā. nduktīvā un kapacitatīvā pretestība patērē reaktīvo jaudu Q(ar) tā neizdalās nekādā enerģijas veidā, jo jauda no tīklā tiek patērēta un atdota atpakaļ tīklā perioda laikā divas reizes.

28 28 Pretestību noteikšana. ktīvā pretestība R atkarīga no: mm 2 Materiāla īpatnējās pretestības, varam,075 m m mm 2 0, lumīnijam mm 2 0,027 ; m adītāja šķērsgriezuma S(mm 2 ), savukārt adītāja garuma (m); adītāja temperatūras. S 4 d 2, kur d vada diametrs (mm); ktīvo pretestību var noteikt ar sekojošiem paņēmieniem: izmērīt ar ommetru; aprēķināt pēc vadītāja ģeometriskajiem izmēriem R l ; S aprēķināt pēc Oma formulas, ja izmērīta strāva un spriegums R ; 2. nduktīvā pretestība atkarīga no: Spoles induktivitātes L(H), kas savukārt ir atkarīga no spoles ģeometriskajiem izmēriem un serdes materiāla; Maiņstrāvas frekvences f(hz); nduktīvo pretestību ar ommetru izmērīt nevar, jo tas uzrāda tikai spoles vadu aktīvo pretestību. nduktīvo pretestību var noteikt tikai aprēķinot ar sekojošiem paņēmieniem: aprēķināt pēc formulas X L 2 f L ( ), kur induktivitāti L nosaka izmērot ar speciālu mēraparātu vai aprēķinot pēc formulas kur w spoles vijumu skaits, µ serdes materiāla relatīvā magnētiskā caurlaidība; S spoles šķērsgriezums (mm 2 ), l spoles garums (m). L w 2 S aprēķināt pēc formulas Z X R X Z R, kur L L Z spoles pilnā pretestība, ko var noteikt pēc Oma formulas, izmērot strāvu un spriegumu Z, R spoles aktīvā pretestība, ko visērtāk ir noteikt ar ommetru. l, 3. Kapacitatīvā pretestība X C atkarīga no: Kondensatora kapacitātes C(F), Maiņstrāvas frekvences f(hz). Kapacitīvo pretestību tiešā veidā ar ommetru izmērīt nevar, jo tas uzrāda bezgalīgu pretestību. To var tikai aprēķināt ar sekojošiem paņēmieniem:

29 aprēķināt pēc formulas X C 29 2 f C, kur f maiņstrāvas frekvence (Hz), C kondensatora kapacitāte (F), ko var nolasīt uz kondensatora korpusa mērvienībās mf, µf vai pf. aprēķināt pēc Oma formulas, kondensatoru pieslēdzot pie maiņstrāvas un izmērot strāvu un spriegumu Z. zdevums. Noteikt dotās aktīvas pretestības R vērtību ar sekojošiem paņēmieniem (skatīt apraksta lapu 2):. zmērīt ar ommetru R= 2. prēķināt pēc ģeometriskajiem izmēriem 3. prēķināt pēc Oma likuma R R l, S, un izmērīt, R pieslēdzot pie sprieguma. Ja ir maza un ar dotajiem ampērmetriem izmērīt nevar, ir jāpaņem m. (jautāt skolotāja). Ja R pieslēgta pie līdzstrāvas avota. Ja R pieslēgta pie maiņstrāvas avota. zmanību! 30Ω rezistoru nedrīkst pieslēgt pie sprieguma lielāka par 75. egūtos rezultātus apkopot tabulā. Nr. Pretestības veids Mērīts ar ommetru (Ω) R l S, (Ω) R, (Ω) R, (Ω) Līdzstrāva Maiņstrāva Magnētiskā palaidēja spole 2 Spuldze Nevar noteikt 3 Rezistors Nevar noteikt Nedrīkst tskaitē: Parādīt visus aprēķinus; zskaidrot iegūtos rezultātus; Kāpēc ar dažādām metodēm noteiktās R vērtības ir dažādas? No kā atkarīga aktīvā pretestība? zdevums 2. Noteikt dotās induktīvas pretestības X L vērtību izmantojot sekojošus paņēmienus (skatīt apraksta lapu 2):. prēķinot pēc formulas X L 2 f L, kur L spoles induktivitāte prēķinot pēc formulas X L Z R, kur Z spoles pilnā pretestība, kuru var noteikt pēc Oma formulas spoli pieslēdzot maiņstrāvai,

30 R spoles aktīvā pretestība, kuru var noteikt ar vienu no.uzdevumā ieteiktajiem paņēmieniem. Mērījumus veikt divām dotajām spolēm. Rezultātus apkopot tabulā. 30 Nr. Pretestības veids Spole ar garo serdi 2 Spole ar īso serdi 3 Magnētiskā pal. spole X L 2 f L, (Ω) X L 2 2 Z R, (Ω) tskaitē: Parādīt visus aprēķinus; Kāpēc atšķiras induktīvā pretestība spolei ar garo serdi un īso serdi? Kāpēc atšķiras rezultāti, kas iegūti ar. un 2. metodi? No kā atkarīga induktīvā pretestība? zdevums 3. Noteikt dotās kapacitatīvās pretestības X C vērtību izmantojot sekojošus paņēmienus (skatīt lapu 2):. prēķinot pēc formulas X C 2 f C, kur C kondensatora kapacitāte, kuru nolasa no kondensatora pases (ņemiet vērā, ka uz kondensatora kapacitāte ir mērvienībās mf, µf vai pf, bet formulā jāievieto F). 2. prēķinot pēc Oma formulas X C. Mērījumus veikt diviem dotajiem kondensatoriem. Rezultātus apkopot tabulā. Nr. Kondensatora kapacitāte (µf) X C 2 f C, (Ω) X C, (Ω) tskaitē: Parādīt aprēķinu gaitu; Kā kondensatora kapacitāte iespaido tā pretestību un caurplūstošo strāvu? C, X C?? No kā atkarīga kapacitīvā pretestība?

31 3 Laboratorijas darbs 0 Maiņstrāvas ķēdes Darba mērķis: zpētīt parādības maiņstrāvas ķēdēs ar paralēlo kondensatora un spoles slēgumu, kā arī strāvu sadalījumu šajās ķēdēs. zmantotā iekārta: nduktivitātes spole, kondensatori 2 gab., kvēlspuldze, stieples rezistors, ampērmetrs, voltmetrs, autotransformators. ispārīgas ziņas: Maiņstrāvas ķēdes izšķir trīs pretestību veidus aktīvo, induktīvo un kapacitīvo. ktīvajā pretestībā strāva un spriegums sakrīt fāzē, tāpēc jauda tajā vienmēr ir pozitīva, t.i. pilnībā tiek patērēta. nduktīvā pretestība piemīt el.mašīnu, aparātu un ierīču tinumam (spolei). nduktivitāte rada fāžu nobīdi starp strāvu un spriegumu (pie ideālas induktivitātes 90 o, pie reālas mazāk par 90 о ), kā rezultātā jauda induktīvā pretestībā netiek patērēta, bet atgriežas strāvas avotā un to sauc par reaktīvo jaudu. Tas pats notiek ar kapacitīvo pretestību (kondensatoru), tikai atšķirība ir tādas, ka induktivitātē strāva atpaliek fāzē no sprieguma, bet kapacitātē apsteidz. ktīvā pretestība R pie strāvas frekvences 5060 Hz maz atšķiras no omiskās un to mēra ar ommetru tāpat kā līdzstrāvā. nduktīvo pretestību aprēķina pēc formulas: X L = 2π ƒ L (Ω), kur f strāvas frekvence Hz, L induktivitāte Н (henrijs). Kapacitīvo pretestību aprēķina pēc formulas: X C 2 f C kur ƒ strāvas frekvence Hz, С kapacitāte F (farads). (Ω), Ja el.ķēde satur vienlaikus aktīvo, induktīvo un kapacitīvo pretestību, tad tiek noteikta tās pilnā pretestībā Z vai Z R 2 x 2 zdevums. Saslēdziet el.shēmu. 27v nduktivitātes pētīšana * * cos 220 L Shēma

32 32 Pieslēdziet spriegumu un pierakstiet visu aparātu rādījumus: =, = v, cos φ = nobīdes leņķis φ = (aprēķināt ar kalkulatoru) prēķiniet: Pilnu jaudu S = () ktīvo jaudu P = cos φ (W) Pilno pretestību Z (Ω) ktīvo pretestību R = Z cos φ (Ω) nduktīvo pretestību Kāpēc spolei ir zems cos φ? X L Z 2 R 2 (Ω) Saslēdziet el.shēmu 2. zdevums 2. Kapacitātes pētīšana 27v C C = 0 μf C 2 = 20 μf Pieslēdziet spriegumu un pierakstiet visu aparātu rādījumus: =, =, cos φ = φ = (nobīdes leņķi nosakiet ar aparātu vai ar mikrokalkulatoru) prēķināt: Pilno jaudu S = (v) ktīvo jaudu P = cos φ (W) Pilno pretestību Z (Ω) ktīvo pretestību R = Z cos φ Kapacitīvo pretestību 2 2 X C Z R vai X C 2 f 0 6 C ( F ) Kāpēc kondensatoram ļoti zems cos φ?

33 33 zdevums 3. nduktivitātes un kapacitātes paralēlais slēgums Saslēdziet el.shēmu 3. 27v Mmmm L C C 0μF Pieslēdziet spriegumu un pierakstiet visu aparātu rādījumus: φ = =, = v, cos φ = prēķiniet: Pilnu jaudu S = ktīvo jaudu P = cos φ zdevums 4. Šajā shēmā paralēli kondensatoram 0 F pieslēdziet vēl vienu kondensatoru ar kapacitāti 20 F. Pierakstiet aparātu rādījumus un aprēķiniet: S un Р kā uzdevumā 3. zdevums 5. tbildiet uz jautājumiem: ) No kā ir atkarīgs cos φ maiņstrāvas ķēdēs? 2) Kā izmainījās spoles no tīkla patērējamās strāvas, kad tām paralēli pieslēdzām kondensatoru 0 F, pēc tam 20 F? 3) Kā izmainījās nobīdes leņķis φ ķēdē, kad spolei paralēli pieslēdzām kapacitāti 0 F, pēc tam 20 F? 4) Kā izmainījās spolei aktīvā jauda P pēc tam, kad tai pieslēdzām kondensatorus? 5) Kāda nozīme ir cos φ elektroiekārtās?

34 34 Laboratorijas darbs Trīsfāžu maiņstrāva Darba mērķis: Eksperimentāli pārbaudīt līniju un fāžu attiecības strāvām un spriegumiem trīsfāžu sistēmās. zpētīt trīsfāžu sistēmas īpatnības zvaigznes un trijstūra slēgumos. zmantotā iekārta: Kvēlspuldzes 4 gab., ampērmetri 3 gab., voltmetri 3 gab., 3is fāžu vatmetrs. ispārīgas ziņas zšķir divas trīsfāžu strāvas sistēmas, kuras veidojas savienojot trīsfāžu ģeneratoru tinumus zvaigznē ar nulles izvadu tā ir četrvadu sistēma, bet savienojot ģeneratora tinumus trijstūrī veidojas trīsvadu sistēma. Trīsvadu sistēma var būt arī savienojot zvaigznē, ja neitrāle netiek izmantota. Spriegumu starp divām fāzēm (starp līnijas vadiem) sauc par līnijas, bet spriegumu uz viena tinuma (uz vienas spuldzes un tml.) sauc par fāzu spriegumu. Savienojot zvaigznē līnijas spriegums lielāks par fāzu par 3, bet trijstūrī tie vienādi, t.i. vienlaikus fāzu un līnijas. Pie vienmērīgas un simetriskas fāzu slodzes līnijas un fāzu strāvas savienojot zvaigznē ir vienādas L = F, t.i. viena un tā pati strāva. Savienojot trijstūrī līnijas strāva lielāka par fāzu par 3. L = F L = 3 F L = 3 F L = F 3 =,73 zdevums. ezīmējiet atskaitē shēmu Nr., saslēdziet spuldžu trijstūra slēguma shēmu. Pie aparātu P, P2, P, P2 pozīciju apzīmējumiem pierakstiet lielumus, ko tie rāda, t.i. L, F, L, F. Padodiet spriegumu un pierakstiet aparātu radījumus kā parādīts zem shēmas. Shēma Nr.. P EL L 220 P 4 EL2 P2 L2 2 5 P2 EL3 L Ko rāda P? 2. Ko rāda P2? 3. L = F = 4. L = F =

35 35 ttiecības: L F = L F = Nosakiet attiecības starp līnijas un fāzu strāvu un spriegumu lielumiem trijstūrī, t.i. izdaliet līnijas lielumu ar fāzu. zdariet secinājumus un ierakstiet tos atskaitē. Šai shēmā atvienojiet jebkuru vienu līnijas vadu (fāzi) no barošanas spailes un ieslēdziet spriegumu. Pierakstiet, kas izmainījās. Pierakstiet atskaitē, kā deg spuldzes pie atvienotas vienas fāzes. Paskaidrojiet kāpēc un izdariet secinājumus. Tagad atslēdziet vēl vienu fāzi, ieslēdziet un pierakstiet, ko novērojāt? zdevums 2. Saslēdziet shēmu Nr.2 spuldzes zvaigznes slēgumā. ezīmējiet to atskaitē un tāpat kā uzdevumā Nr. atzīmējiet pie aparātu apzīmējumiem lielumus, kurus tie rāda, t.i. L, F, L, F, N. Pieslēdziet spriegumu un pierakstiet aparātu rādījumus, kā parādīts zem shēmas. Nosakiet attiecības starp līnijas un fāzu strāvu un spriegumu vērtībām. Secinājumus ierakstiet atskaitē. P EL L 4 EL2 L2 P2 P P2 2 5 EL3 L3 3 6 N S P3. Ko rāda P? 2. Ko rāda P2? 3. L = F = 4. L = F = NLLES = ttiecības: L F = L F = Tagad šai shēmā atvienojiet no barošanas spailēm nulles vadu un vienu jebkuru līnijas vadu (fāzi). eslēdziet spriegumu. Kas izmainījās? Pierakstiet atskaitē kā deg spuldzes. zmēriet spriegumu uz katras spuldzes un pierakstiet tos atskaitē. Salīdziniet izmērītos

36 36 spriegumus ar tiem, kuri bija normālā režīmā (ar fāzu). Paskaidrojiet, kāpēc nedaudz samazinājās sprieguma kritums uz spuldzēm, kas turpina kvēlot! Pievienojiet atpakaļ spailēm nullvadu, kurš bija atslēgts, bet fāzes vads paliek atvienots. eslēdziet spriegumu. Kas izmainījās? Pievērsiet uzmanību ampērmetra rādījumiem nullvadā. ai nullvadā ir strāva? Novērojumus ierakstiet atskaitē. Kāpēc strāva parādījās nullvadā? tslēdziet spriegumu. Pievienojiet atpakaļ atvienoto līnijas vadu (fāzi) un ieslēdziet spriegumu. Kas notika ar strāvu nullvadā un kāpēc? zdariet secinājumus un ierakstiet atskaitē. Demontējiet shēmu. zdevums 3. zmērīt zvaigznē saslēgtu 3 spuldžu jaudu ar 3fāžu vatmetra palīdzību. zzīmēt shēmu. atmetra rādījumus ierakstīt atskaitē. zdevums 4. zmērīt trijstūrī saslēgtu spuldžu jaudu. zskaidrot, kāpēc un saslēgto spuldžu jauda atšķiras. zdevums 5. zmantojot.uzd. un 2.uzd.iegūtos rezultātus aprēķināt un saslēgto spuldžu jaudu. tbildēt uz jautājumiem:. Kāpēc zvaigznes slēgumā līnijas spriegums lielāks par fāžu par 3? Kāpēc trijstūra slēgumā pie vienmērīgas slodzes fāzēs līnijas strāva lielāka par fāžu par 3? 2. Ja spuldzes paredzētas nominālajam spriegumam 220, tad pēc kādas shēmas (zvaigzne vai trijstūris) tās ir jāieslēdz tīklā ar līnijas spriegumu 380? Kāpēc? 3. Kāpēc četrvadu tīklos līdz 000 nullesvada pārrāvums ir avārija? 4. Kāds vads četrvadu sistēmā ir kopējs vienfāžu elektropatērētājiem?

37 37 Laboratorijas darbs 2 Līdzstrāvas mašīnas Darba mērķis: pgūt prasmi montēt līdzstrāvas dzinēja un ģeneratora ar neatkarīgu ierosmi ieslēgšanas shēmas, konstruēt ģeneratora regulēšanas raksturlīkni. zmantotā iekārta: Līdzstrāvas mašīnas 2 gab., reostati 2 gab., ampērmetrs 03, ampērmetrs 00, voltmetrs 050, barošanas bloks DC 2gab. ispārīgas ziņas Līdzstrāvas mašīnas plaši tiek izmantotas kā elektrodzinēji un ģeneratori. Piemēram, kā elektrotransporta un dzelzceļa lokomotīvju vilces dzinēji, uz kuriem dīzeļdzinējs griež ģeneratoru, bet riteņu piedziņu veic līdzstrāvas dzinēji. Bez tā vēl visi automobiļu elektrodzinēji līdzstrāvas. Pārvietojamiem metināšanas agregātiem ir līdzstrāvas ģeneratori. Jaudīgās elektrostacijās maiņstrāvas ģeneratori tiek baroti ar ierosmes strāvu no līdzstrāvas ģeneratoriem un t.m.l. Pēc ierosmes veida līdzstrāvas mašīnas tiek iedalītās sekojošās grupās: ar neatkarīgu ierosmi; ar virknes ierosmi; ar paralēlo ierosmi; ar jaukto ierosmi. Bez tam līdzstrāvas ģeneratoriem izšķir neatkarīgo un pašierosmi.. daļa Līdzstrāvas dzinēji zdevums. pskatīt līdzstrāvas mašīnas, izrakstīt abu mašīnu pasu datus. epazīties ar vadības paneli. Mašīna Nr. Mašīna Nr.2 Pases dati: N = 24 N = 2,6 n = 3000 apgr./min. N = 24 N = 6,4 n = 3000 apgr./min. zdevums 2. Saslēdziet shēmu Nr.. Šai shēmā mašīna Nr.2 izpilda elektrodzinēja funkcijas, bet magnetoelektriskā mašīna Nr. strādās ģeneratora režīmā un ir slodze dzinējam. Pirms sprieguma padošanas shēmai reostatus noregulējiet vidējā stāvoklī. eslēdziet barošanu un ar sprieguma regulatoru pēc voltmetra P iestādiet 24. Reostatu RR pagrieziet pa labi līdz galam, t.i., uz minimālo pretestību. rī reostatu RR2 noregulējiet uz minimālo pretestību pa labi. Pierakstiet aparātu P, P2, P rādījumus.

38 erosmes strāva (P) ie = А Enkura strāva (P2) a = А Enkura spriegums (P) a = Dzinēju neizslēdziet. 38 zdevums 3. eiciet sekojošus mēģinājumus un rezultātus ierakstiet atskaitē: Strādājošam dzinējam samaziniet ierosmes strāvu (RR grieziet pa kreisi). Kā izmainījās enkura griešanās ātrums? Kā izmainījās enkura strāva (P)? Palieliniet ierosmes strāvu (RR grieziet pa labi). Kā mainās enkura apgriezieni? Kā izmainījās enkura strāva (P)? Samaziniet enkura strāvu (RR2 pa kreisi). Kā izmainījās enkura apgriezieni? Palieliniet enkura strāvu (RR2 pa labi). Kā izmainījās enkura apgriezieni? r regulatoru samaziniet enkura spriegumu (P). Kā izmainījās enkura apgriezieni? r regulatoru palieliniet enkura spriegumu (P2). Kā izmainījās enkura apgriezieni? tslēdziet dzinēju tbildiet uz jautājumiem: Kā var regulēt līdzstrāvas dzinēju apgriezienus? zdevums 4. Palaidiet dzinēju un pievērsiet uzmanību tā rotācijas virzienam. pturiet dzinēju. Pamainiet vietām vadus uz spailēm Ш, Ш 2 un atkal palaidiet dzinēju. Kas izmainījās dzinēja darbībā? erakstiet atskaitē. egaumējiet rotācijas virzienu. pturiet dzinēju. Tagad pamainiet vietām vadus uz spailēm Я, Я 2 un palaidiet dzinēju. Kas mainījies? Pierakstiet un iegaumējiet rotācijas virzienu. tslēdziet. Pamainiet vienlaicīgi vietā vadus uz spailēm Ш, Ш 2 un Я, Я 2. edarbiniet dzinēju. Kas novērojams? erakstiet atskaitē. pturiet dzinēju. tbildiet uz jautājumu: Kā var reversēt līdzstrāvas dzinēju? Papildus uzdevumu pirmajai daļai jautājiet pasniedzējam. Pārejiet pie otrās daļas izpildes.

39 39 2.daļa Līdzstrāvas ģeneratori zdevums. Saslēdziet 2. shēmu. Tas ir ģenerators ar neatkarīgu ierosmi. Šai shēmā magnetoelektriskā mašīna Nr. izpilda vilces dzinēja funkcijas, ģenerators mašīna Nr.2. zdevums 2. Pirms palaišanas reostatu RR ģeneratora ierosmes ķēdē noregulējiet uz maksimālo pretestību vai pa vidu. eslēdziet barošanu un ar sprieguma regulatoru iestādiet spriegumu uz vilces dzinēja ( mašīna) spailēm Я, Я Kad ģenerators iegriezīsies ar reostatu RR palieliniet ierosmes strāvu līdz maksimāli iespējamai. Pievērsiet uzmanību ampērmetra P2 un voltmetra P rādījumiem. Ja to šautriņas pārvietojas pretējā virzienā, tad vajag pamainīt vietām vadus uz šo aparātu spailēm. Nosakiet ģeneratora ražotā sprieguma polaritāti, t.i., kur pluss () un kur mīnuss (). To var noteikt pēc voltmetra P. Ja tas ir pareizi ieslēgts, t.i. rāda spriegumu, tad tā pozitīvā spaile () savienota ar enkura plusa spaili. Pierakstiet ģeneratora enkura sprieguma polaritāti. Я (pluss vai mīnuss) ( ) Я 2 (pluss vai mīnuss) ( ) zdevums 3. Samaziniet ar reostatu RR ģeneratora ierosmes strāvu un novērojiet sprieguma izmaiņas uz ģeneratora enkura (P). Pierakstiet novērojumus atskaitē. Palieliniet ierosmes strāvu un novērojiet spriegumu uz enkura (P). Pierakstiet. tbildiet uz jautājumu: Kā ģeneratora spriegums atkarīgs no ierosmes strāvas? Kāpēc? zdevums 4. estādiet maksimālo ierosmes strāvu. Tagad samaziniet vilces dzinēja apgriezienus (ar sprieguma regulatoru) un novērojiet sprieguma izmaiņas dzinēja enkurā (P). Pierakstiet. Palieliniet vilces dzinēja apgriezienus. Kā mainās ģeneratora spriegums? Kā ģeneratora spriegums atkarīgs no griešanās ātruma? Kāpēc? pturiet ģeneratoru. zdevums 5. Reversējiet vilces dzinēju (pamainiet vietām vadus uz spailēm Я, Я 2 ) un palaidiet to. Pievērsiet uzmanību aparātu P2 un P rādījumiem. Kas noticis? Paskaidrojiet to.

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03 1. MAIŅSRĀVA Ķeguma spēkstacija Maiņstrāvas iegūšana Maiņstrāvas raksturlielumumomentānās vērtības Maiņstrāvas raksturlielumu efektīvās vērtības Enerģijas pārvērtības maiņstrāvas ķēdē Aktīvā pretestība

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi Elekromagnēiskās svārsības un viļņi Par brīvām svārsībām sauc svārsības, kas norisinās svārsību sisēmā, ja ā nav pakļaua periodiskai ārējai iedarbībai. Tāad svārsības noiek ikai uz ās enerģijas rēķina,

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS GĀZU LIKUMI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri. Elektrodrošība izmantojot aizsargzemējumu (PE)

6. TEMATS GĀZU LIKUMI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri. Elektrodrošība izmantojot aizsargzemējumu (PE) 6. TEMATS GĀZU LIKUMI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_UP_06_P1 Noplūdes strāvu automātu izmantošana Skolēna darba lapa F_11_UP_06_P2 Elektrodrošība izmantojot

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Andris Šnīders, Indulis Straume. AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA

Andris Šnīders, Indulis Straume. AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA Andris Šnīders, Indulis Straume AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA Jelgava 2008 LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS Andris Šnīders, Indulis Straume

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_04_01_P1 Elektriskais lādiņš un lādētu ķermeņu mijiedarbība Skolēna darba

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 1. Varam pieņemt, ka visos darbos Kristiāna strāda piecu darba dienu nedēļu, tātad 40 stundas nedēļā (drīkst arī pieņemt, ka Kristiāna strādā nedēļas

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS. Laboratorijas darbi Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS. Laboratorijas darbi Uzdevumi patstāvīgai risināšanai ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS Lortorijs dri Uzdevumi ptstāvīgi risināšni RTU Elektrotehniks institūts 1 Krājumā ievietoti priekšmet «Elektrī un mgnētisms» (EuM) lortorijs dru prksti, kurus RTU Elektrotehniks

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS FIZIKA 10. 12. KLASEI MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS IEVADS Mācību priekšmeta programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta: 1) mērķis un uzdevumi; 2) mācību

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

Radioamatieru eksaminācijas kārtība

Radioamatieru eksaminācijas kārtība APSTIPRINĀTS ar VAS Elektroniskie sakari Valdes 2016. gada 11.oktobra sēdes Lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.21/2016) I. Normatīvais regulējums 1. Šī radioamatieru eksaminācijas kārtība ir izstrādāta, pamatojoties

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒIKA (I) Formālāķīmiskā kinētika B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ Ievads Kondensētā stāvokļa fizika ir fizikas joma, kas aplūko vielas fizikālās makroskopiskās

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. I. Raņķis, V.

Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. I. Raņķis, V. īgas ehnsā unverstāte Enerģētas un eletrotehnas faultāte Industrālās eletronas un eletrotehnas nsttūts I aņķs, VBražs EGULĒŠANAS EOIJAS PAMAI Lecju onspets Atārtots zdevums īgas ehnsā unverstāte īga, 7

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_12_SP_02_01_P1 Apgaismojuma pētīšana Skolēna darba lapa F_12_SP_02_01_P2 Prasības nacionālā krājuma

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα