Α. Εισαγωγή. δεν αποτελεί δηλαδή αν τικείμενο της εργασίας η λεπτομερής αν αφορά στην ιστορία της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Εισαγωγή. δεν αποτελεί δηλαδή αν τικείμενο της εργασίας η λεπτομερής αν αφορά στην ιστορία της"

Transcript

1 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας εί ναι η πόλη της Χα λκ ίδας. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πόλη τόσο γιατί αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αναπτύσσεται εκατέρωθεν του πορθμού του Ευρίπου, όσο και γιατί πρόκειται για την πόλη από την οποία κατάγομαι. Προσπάθησα, λοιπόν, να συνδυάσω στη μελέτη μου την οπτική του πολίτη και κατοίκου της Χα λκ ίδας, με αυτήν της φοιτήτριας Αρχιτεκ τονικ ής. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη του θαλάσσιου μετώπου της Χαλκ ίδας, κυρίως του τμήματος που συγκεντρώνει τις δραστηριότητες αναψυχής, και η διερεύνηση του ρόλου του στην πορεία εξέλιξης της πόλης. Έτσι, στο πρώτο μέρος της εργασίας γί νεται αναφορά στην πολεοδομική και ιστορική εξέλιξη της πόλης, στο βαθμό που είναι αναγκαία για την κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας του θαλάσσιου μετώπου 1. Ακολουθεί η αναφορά στη σημερινή πόλη της Χα λκ ίδας και η μελέτη του παραλιακού μετώπου, η ιστορία του, η σημασία του, οι τάσεις εξέλιξης. Κατά την επεξεργασία των επί μέρους κεφαλαίων της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι και πηγές: Βιβλιογραφική διερεύνηση και αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Μελέτη αεροφωτογραφιών της πόλης από το 1945 έως σήμερα και σύγκριση αυτών με το σημερινό χάρτη. Αποτύπωση σε χάρτες πληροφοριών από διάφορες πηγές και εξαγωγή συμπερασμάτων από τη μελέτη αυτών. Επί τόπου αποτύπωση και συστηματική παρατήρηση. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από πενήντα άτομα που συχνάζουν στο τμήμα του θαλάσσιου μετώπου που συγκεντρώνει τις δραστηριότητες αναψυχής. Συστηματική καταγραφή της προσωπικής μου εμπειρίας ως κατοίκου. Βασικές πηγές πληροφοριών ήταν η βιβλιοθήκη του Δήμου Χαλκ ιδέων και οι ιστοσελίδες επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκ ιδέων, και ηλεκτρονικό περιοδικό του νομού Ευβοίας. Εικ.1. Το παραλιακό μέτωπο της Χα λκίδας το Διακρίν εται το μέγαρο Κότσικα (το κτίριο με τους δύο τρούλους), το σημερινό δημαρχ είο, σήμα κατατεθέν της πόλης και στο βάθος το Κρηπίδωμα. Πηγή: athens voice, τεύχος δεν αποτελεί δηλαδή αν τικείμενο της εργασίας η λεπτομερής αν αφορά στην ιστορία της 1

2 Η συνδυαστική χρήση στοιχείων από τις αεροφωτογραφίες, τις γραπτές και προφορικές πηγές, αλλά και την προσωπική παρατήρηση του αστικού ιστού όπως αυτός διαμορφώνεται σήμερα, οδήγησε σε μια προσπάθεια να καταγραφεί σε χάρτες η εξέλιξη της πόλης, καθώς μάλιστα δεν υπήρξε δυνατή η εύρεση παλαιότερων χαρτών. Στη μελέτη του θαλάσσιου μετώπου ήταν σημαντική η προσωπική εμπειρία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις επιμέρους ενότητες στις οποίες «διαιρείται», τους πόλους συγκέντρωσης και το «κοινό» στο οποίο απευθύνονται, ενώ οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια επιβεβαίωσαν τις σκέψεις μου ή, ακόμα, επισήμαναν θέματα στα οποία ίσως δεν είχε δοθεί η ανάλογη βαρύτητα. Β. Για τη Χαλκίδα Η Χαλκ ίδα, όπως είναι γνωστό, εί ναι πρωτεύουσα του νομού Ευβοίας, ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται 80 χλμ βόρεια της Αθήνας (εικ.2). Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει κατοίκους, ενώ ανεπίσημα ο πληθυσμός της ανέρχεται στις Είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου, με το ένα τμήμα της να βρίσκεται στην Εύβοια και το άλλο στην Στερεά Ελλάδα. Σήμα κατατεθέν της πόλης και σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών εί ναι το παλιρροϊκό φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου, τα «τρελά νερά» όπως χαρακτηριστικά αποκαλούνται. Στην μακραίωνη ιστορία της πόλης, πολλά ονόματα της δόθηκαν κατά τις διάφορες περιόδους 2. Σύμφωνα με μια εκδοχή ονομάστηκε «Χαλκ ίς» από το φοινικικό όνομα «Χάλκ η, Κάλχη», την πορφύρα, θαλασσινό όστρακο που το αλίευαν στις Ευβοϊκές ακτές. Δεν θεωρείται όμως αληθινή, αφού επικρατέστερη θεωρείται η εκ δοχή ότι την ονομασία «Χαλκ ίς» την πήρε μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων χαλκού στην περιοχή της. Στους Βυζαντινούς χρόνους ονομάστηκε Εύριπος. Το τοπωνύμιο «Εύριπος» παραπέμπει στη ν ορμητική φορά (εύ + ριπή) την οποία εμφανίζει στο σημείο αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε, η παλίρροια. Συνα ντάται δε και στη Εικ.2. Η θέση της Χαλκίδας σε σχέση τόσο με την Αθήν α όσο και με τον υπόλοιπο νομό Ευβοίας. Πηγή: G oogle Earth Εικ.3. Σήμα κατατεθέν της πόλης είν αι η παλαιά γέφυρα και το φαιν όμενο της παλίρροιας. 2 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 2

3 διεθνή βιβλιογραφία με την ονομασία euripus για να περιγράψει κάθε φυσικό αλλά και τεχνητό πορθμό ή στένωμα που παρουσιάζει ισχυρά παλιρροϊκά ρεύματα. Από τους Ενετούς ονομάστηκε «Έγριπος», «Νέγριπος» και «Νεγρεπόντε», από τους Άραβες «Χα πός», ενώ από τους Τούρκους «Έγριμπος» και «Γριμπός». Μετά την τουρκοκρατία πήρε πάλι το αρχαίο όνομα «Χαλκ ίς», στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας αποποίησης όσων θύμιζαν την περίοδο αυτή. Το φαιν όμενο της παλίρροιας Γεν ικά έχ ει παρατηρηθεί, κυρίως σε στενά περάσματα θαλασσών, ισθμούς, πορθμούς, αλλά και στην αν οικτή θάλασσα η στάθμη των νερών για 6 ώρες συνέχεια να αν εβαίν ει και ύστερα πάλι για 6 ώρες να κατεβαίνει. Δηλαδή κάθε 24ωρο παρατηρούνται δύο αν υψώσεις και δύο ταπεινώσεις. Η άν οδος της στάθμης του νερού ον ομάζεται πλημμυρίδα, η δε κάθοδος άμπωτη. Και τα δύο φαιν όμεν α μαζί αποτελούν το φαινόμεν ο της παλίρροιας. Το φαιν όμεν ο της παλίρροιας προκαλείται κυρίως από τη Σελήνη και οφείλεται στην έλξη που ασκεί το ουράν ιο αυτό σώμα στην Γη και συγκεκριμένα στην υδάτινη επ ιφάν εια της. Στον πορθμό του Ευρίπου παρουσιάζεται το εξής περίεργο φαιν όμεν ο: τα νερά του κινούνται συνεχώς, εν ώ ταυτόχρονα αλλάζουν φορά κινήσεως. Άλλοτε κατευθύνονται προς τον Βόρειο και άλλοτε προς τον Νότιο Ευβοϊκό. Η ταχύτητα του ρεύματος είν αι κανονική και αν έρχεται σε 5-6 μίλια την ώρα, εν ώ μερικές φορές μπ ορεί να αν έρχ εται και στα 9 μίλια την ώρα. Όταν δε το ρεύμα εν ισχ ύεται από τους ισχ υρούς βορείους αν έμους, που πνέουν κατά καιρούς στην περιοχή, η ταχύτητά του προς το Νότιο Ευβοϊκό γίν εται ακόμη μεγαλύτερη. Λέ γεται, ότι στην περίπτωση αυτή θα δυσκολευόταν και έν ας καρχαρίας να κολυμπήσει κατά την αντίθετη φορά. Σήμερα δεχ όμαστε την ακόλουθη εξήγηση για το φαιν όμενο αυτό. Το κύμα της παλίρροιας έρχ εται κυρίως από τη Μεσόγειο στην Εύβοια και μπ αίν ει στο Νότιο και Βόρειο Ευβοϊκό με κατεύθυνση προς τον Εύριπο. Επ ειδή υπάρχ ει διαφορά στο μήκος διαδρομής από βορρά προς νότο, το κύμα που έρχ εται απ ό το νότο φθάν ει στον Εύριπο 1 ώρα και 15 λεπτά ν ωρίτερα από το κύμα που φθάν ει απ ό το βορρά. Έτσι, οι περισσότεροι υδάτινοι όγκοι φθάν ουν από τα νότια ν ωρίτερα, με αποτέλεσμα να αν εβάζουν τη στάθμη στο μέρος εκείν ο κατά 30 ως 40 εκ., οπότε δημιουργείται το ρεύμα από τα νότια προς τα βόρεια. Μετά 6 ώρες αν τιστρέφονται οι συν θήκες και έτσι η άμπωτη διαδέχ εται την πλημμυρίδα, γιατί τότε στο βόρειο τμήμα έχ ουν συσσωρευτεί περισσότερα νερά. Το πρόβλημα της παλίρροιας του Ευρίπου ερεύν ησαν πολλοί αρχ αίοι και νέοι επ ιστήμον ες, όπως ο Αριστοτέλης, ο Πλίν ιος, ο Μάνσελ και ο Μιαού λης. Την τελική εξήγηση έδωσε ο καθηγητής Δ. Αιγιν ήτης, που στηρίχ θηκε σε πλούσιο υλικό παρατηρήσεων. 3 Η γεφύρωση του πορθμού είναι άμεσα συ νδεδεμένη με την ιστορία της πόλης (εικ.4,5,6). Η ιστορία της ξεκινά το 410 π.χ. όταν, σύμφωνα με το Εικ.4. Η γέφυρα στη δεκαετία του 1880, πριν αρχ ίσει η κατεδάφιση των ενετικών οχυρώσεων. Πηγή: vitoros.gr Εικ.5. Η σιδερένια γέφυρα στις αρχ ές του 20ου αιών α, στο βάθος ο λόφος του Καράμπαμπα (Κάν ηθος), χωρίς πράσινο και με αραιή δόμηση. Πηγή: vitoros.gr Εικ , οι εργασίες για τη νέα συρταρωτή γέφυρα έχ ουν αρχ ίσει. Πηγή: vitoros.gr 3 3

4 Διόδωρο, κατασκευάστηκε ξύλινη γέφυρα στον πορθμό και δύο πύργοι, ένας στη βοιωτική και ένας στη ν ευβοϊκή πλευρά. Το 540 μ.χ. επί Ιουστινιανού κατασκευάστηκε συρταρωτή γέφυρα, ενώ στη ν Τουρκοκρατία ήταν ξύ λινη και σταθερή. Το 1858 κατασκευάστηκε μία περιαιρετή γέφυρα η οποία αντικαταστάθηκε από μία περιστροφική το Το 1962 κατασκευάστηκε η σύγχρονη συρταρωτή γέφυρα με ξύλι νη επιφάνεια. Το 1996 έγινε ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρολογικού, μηχανολο γικού και υδραυλικού εξοπλισμού της γέφυρας. Το μόνο που απέμεινε από την κατασκευή του 1962 είναι ο σκελετός της γέφυρας 4. Από το 1993 λειτουργεί και η νέα, κρεμαστή, γέφυρα (εικ.7), που διευκολύνει την πρόσβαση στην νότια και στη βορεια Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα αποφόρτισε κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης. Γ. Ιστορική και πολεοδομική εξέλιξη της πόλης Εικ.7. Η νέα γέφυρα, στο βάθος η Χαλκίδα Γ1. Από την αρχαιότητα μέχρι την Τουρκοκρατία Η Χα λκ ίδα εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο κατά τη γεωμετρική εποχή. Τότε παρατηρείται στροφή προς τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Οι μικρές κώμες που προϋπήρχαν στη ν περιοχή από τη νεολιθική εποχή, συσπειρώνο νται και δημιουργούν μία μόνο οικιστική μονάδα στο μυχό του Αγίου Στεφάνου, το σημερινό νότιο άκρο της πόλης. Η συνένωση των κωμών γέννησε την πρώτη πόλη της Χα λκ ίδας. Είχε δύο λιμάνια, το κύριο, στον σημερι νό Άγιο Στέφανο, για τους καταπλέο ντες από το Νότιο Ευβοϊκό και το δεύτερο, στο σημερινό Βούρκο, για τους καταπλέο ντες από το Βόρειο 5. Η αρχαία Χαλκ ίδα υπήρξε μία από τις πιο δραστήριες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Δημιούργησε αποικίες από τη Θράκη ως την Ιταλία και Σικελία. Υπήρξε μία πάρα πολύ εύπορη πόλη γι' αυτό και έγινε στόχος των Πελοποννήσιων, των Αθηναίων, των Θηβαίων και των Μακεδόνων κατά Εικ.8. Η Χαλκίδα από ψηλά. Σε πρώτο πλάνο η συνοικίες Σαλεμή και Φάρος, με τις διαδοχ ικές πλαζ. Πηγή: vitoros.gr 4 itoros.gr 5 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 4

5 καιρούς. 6 Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η αρχαία πόλη ιδρύθηκε το 900 π.χ. περίπου και έζησε μέχρι το 600 μ.χ. οπότε εγκαταλείφθηκε. Οι κάτοικοι, τότε, μεταφέρθηκαν κοντά στο πέρασμα του Ευρίπου, τόσο δε η νέα πόλη, όσο και ο πορθμός και το θαλάσσιο μέτωπο, οχυρώθηκαν, για να μπορούν να αμυνθούν κατά των βαρβαρικών πειρατικών επιδρομών. Η οχύρωση της Χα λκ ίδας ήταν στα πλαίσια ενός γενικού σχεδίου για την άμυνα της βυζαντινής αυτοκρατορίας και έλεγχε άμεσα το θαλάσσιο πέρασμα του Ευρίπου προς τον Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό. Τα τείχη του κάστρου του Ευρίπου οικοδομήθηκαν από υλικό από τα αρχαία τείχη και τα αρχαία μνημεία. Το λιμάνι του Αγίου Στέφανου εγκαταλείφθηκε και μεταφέρθηκαν οι λιμενικές εγκαταστάσεις στον όρμο του Βούρκου. Η πόλη είχε στραμμένη την πλάτη της στη θάλασσα, το θαλάσσιο μέτωπο ήταν προσβάσιμο μόνο από το λιμάνι. Με την εμφάνιση των Αράβων στο τέλος του 7 ου αιώνα, εξαιτίας των οποίων το Βυζάντιο έχασε προσωρινά την κυριαρχία της θάλασσας, οι κάτοικοι των παράλιων οικισμών εγκατέλειψαν τις ακτές και μετοίκησαν στα μεσόγεια. Στα παράλια παρέμειναν οι οχυρές πόλεις λιμάνια, όπως η Χα λκ ίδα και η Κάρυστος, που αντιστάθηκαν κατά των επιδρομέων. Η Εύβοια στα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας άνηκε στο θέμα Ελλάς. Η Χαλκ ίδα, μητρόπολη του νησιού, εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης της ήταν το κλειδί της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου. Είχε δε μεγά λη στρατηγική σπουδαιότητα για την άμυνα της αυτοκρατορίας. Ήταν ισχυρή πολεμική βάση, δεσπόζοντας στην ανατολική Στερεά Ελλάδα με τα ισχυρά φρούρια της και από τις δυο πλευρές του στενού του Ευρίπου, δηλαδή τον Κάνηθο (Καράμπαμπα) και το φρούριο (ή κάστρο) της Χαλκ ίδας, που έκλειναν τη δίοδο των πλοίων και από τους δύο κόλπους του Ευβοϊκού. Επειδή βρισκόταν μακριά από τα σύνορα και τα θέατρα των πολέμων, η Χα λκ ίδα ζούσε βίο ήσυχο και ασφαλή, σημειώνο ντας πρόοδο στη βιομηχανία, στο εμπόριο και τις τέχνες. Ήταν η μ εγαλύτερη και σπουδαιότερη πόλη της Εύβοιας και μία από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα μάλιστα σώζεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής που ανήγειρε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Εικ.9. Τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της αρχ αίας Χαλκίδας. Πηγή: Ευβοϊκή Εγκυκλοπαί δει α, λήμμα Χαλκί δα Εικ.10. Ο ναός της Αγ.Παρασκευής, πολιούχου της πόλης. Ξυλόστεγη βασιλική που αν εγέρθηκε τον 5 ο αιών α μ.χ. 6 5

6 Από το 1205 έως και το 1470 η Εύβοια βρισκόταν υπό την κατοχή των Φράγκων. Από το 1205 έως το 1300 κυρίαρχοι είναι οι Λομβαρδοί βαρόνοι και ο βάιλος της Βενετίας, που είχε την έδρα του στον Έγριπο και σταδιακά έγι νε πανίσχυρος, αυτός κυβερνούσε την Εύβοια σύμφωνα με τις προτιμήσεις της Βενετίας. Από το 1300 έως το 1372 διοικούν οι Ενετοί και βαθμιαία αποκτούν τον έλεγχο του νησιού, και τέλος από το 1372 έως το 1470 οι Ενετοί γίνο νται απόλυτοι κυρίαρχοι. Πρώτη φροντίδα των σταυροφόρων που εγκαταστάθηκαν στη Χα λκ ίδα ήταν η ανακατασκευή του φρουρίου του Ευρίπου. 7 Υπό τους Ενετούς η πόλη υπέφερε λιγότερο από ό,τι επί Λομβαρδών. Οι Χα λκ ιδέοι ζούσαν μία σχετικά άνετη ζωή διατηρώντας τα έθιμά τους και απολαμβάνοντας στοιχειώδη αυτοδιοίκηση ενώ παράλληλα μια σημαντική και αρμονική κοινωνία ευ γενών της Δύσης άκμαζε στην πόλη του «Νεγρεπόντε», σε αντίθεση με τους Εβραίους που, αποκλεισμένοι στο γκέτο τους, τη σημερινή συνοικία «Εβραϊκ ά», είχαν τα μεγα λύτερα φορολογικά βάρη. 8 Η Χα λκ ίδα τα χρόνια αυτά βρισκόταν σε ανθηρή οικονομική κατάσταση, είχε πυκνή συγκοινωνία και ακμαίο εμπόριο και ήταν μετά την Κρήτη, αξιόλο γο διαμετακομιστικό κέντρο. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Χα λκ ίδα έγινε η πιο σπουδαία πόλη των ενετικών κτήσεων. Ο βάιλος δαπανούσε πολλά χρήματα για την ίδια και το κάστρο της, που απέκτησε την τελική μορφή του επί ενετοκρατίας, το 1304, χτισμένο πάνω σε βάσεις του βυζαντινού κάστρου. Στις 12 Ιουλίου 1470 η Εύβοια, μαζί και η Χα λκ ίδα, πέρασε στα χέρια των Τούρκων. Ονομάστηκε Εγριμπός ή Γριμπός και μοιράστηκε σε δυο πασαλίκια (σατραπείες): της Χα λκ ίδας και της Καρύστου. Για να αυξήσουν τον πληθυσμό της πόλης που σφάχτηκε, οι Τούρκοι έπαιρναν γυ ναίκες Ελλη νίδες και τις εκτούρκιζαν με τη βία. Υποχρέωνα ν δε με διάφορα πιεστικά μέσα το τούρκεμα των χριστιανών. Επίσης μετάφεραν στη Χα λκ ίδα και στην Κάρυστο από άλλα μέρη Τούρκους ή εξισλαμισμένους Έλληνες, με Εικ.11. Η Εβραϊκή Συναγωγή στην οδό Κώτσου. Εικ.12. Η Χαλκίδα το Απεικονίζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της πόλης. Το τείχος, η τάφρος, το κάστρο του Ευρίπου, καθώς και οι τρεις πύλες που τη συνδέουν με τις γύρω περιοχές. Πηγή: vitoros.gr 7 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 8 itoros.gr 6

7 αποτέλεσμα κατά την απελευθέρωση να υπερτερούν οι Τούρκοι από τους Χριστιανούς. Η Χαλκ ίδα, χάρη στα οχυρά κάστρα της, ορίστηκε έδρα του νομού Ευβοίας (σαντζάκι Εγριμπός ή Εγρίπου) και περιελάμβανε τους καζάδες των Θηβών, των Αθηνών, της Λιβαδειάς, των Σαλώνων και της Αταλά ντης. Στη Χα λκ ίδα έμενε ο πασάς, πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής της Εύβοιας, και ο ναύαρχος που επιτηρούσε το Αι γαίο πέλα γος. Οι Τούρκοι της πόλης υπολογίζονταν σε 1000 οικογένειες. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μετά τον 16 ο αιώνα, χωρίς να είναι γνωστό το πότε ακριβώς, η πόλη ξεπέρασε τα παλαιότερα της όρια και, χωρίς βέβαια να καταστραφεί το υπάρχον φρούριο, επεκτάθηκε έξω από αυτό σε ένα προάστιο το οποίο προστατευόταν από ένα αρκετά πρόχειρο τούρκικο περιτείχισμα και σταδιακά αναπτύχθηκε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της. Τον πολεοδομικό ιστό του φρουρίου διαρθρώνουν δύο βασικοί άξονες, που συνεχίζουν στο προάστιο και αποτελούν τους δυο κύριους δρόμους που οδηγούν από τον Εύριπο προς το εσωτερικό του νησιού. Πρόκειται για τους άξονες που ξεκινούν από την πύλη του πορθμού και καταλήγουν αντίστοιχα στην Άνω και στην Κάτω Πύλη. Εγκάρσια σε αυτούς, (κατά τη διεύθυνση Β-Ν), υπάρχει τρίτος άξονας που ξεκινάει επίσης από την Πύλη του Πορθμού και καταλήγει στο άκρο του φρουρίου. 9 Οι τρεις αυτοί άξονες εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα στο ν ιστό της πόλης. Πρόκειται, αντίστοιχα για τις οδούς Κώτσου και Αγγελή Γοβιού ενώ ο τρίτος δεν είναι τόσο σαφής, πιθανόν ταυτίζεται με τις σημερινές οδούς Παίδων και Σταμάτη, ή με την οδό Παύλου. Μαρτυρίες περιηγητών που πέρασαν απ ό τη Χαλκίδα για την πόλη Εικ.13. Η Χαλκίδα το Απεικόνιση απ ό τα νότια, την περιοχή του Αγ.Στεφάν ου. Πηγή: vitoros.gr Εικ.14. Η Χα λκίδα το Δεξιά είν αι η συνοικία του κάστρου στην ευβοϊκη ακτή. Πηγή: vitoros.gr Ο Ross, που πέρασε από τη Χαλκίδα, στις αρχ ές του 18ου αιών α, σημειώνει για το φρούριο ότι στα περισσότερα τμήματά του είν αι έργο του φράγκικου και βενετσιάνικου μεσαίων α, προσθέτον τας πως το λιοντάρι του Αγ. Μάρκου και οικόσημα ιταλικών οικογεν ειών, βρίσκονται εντοιχ ισμέν α πάνω σε πύλες και πόρτες. Για μερικά οικοδομήματα του κάστρου αν αφέρει την φραγκοβενετσιάνικη προέλευσή τους και επισημαίν ει ιδιαίτερα μια εκκλησιά (προφανώς την Αγία Παρασκευή) και ένα χάλασμα απ έν αντί της, απ ομειν άρι απ ό το νοσοκομείο των ναϊτών. 9 Μαμαλούκος Στ., «Χαλκίδα. Τα νεοκλασικά σπίτια», Αθήνα 1981, σ.17 7

8 Ο Bronzetti γράφει στις αν αμνήσεις του για την πόλη πως βρίσκεται στο στεν ό της θάλασσας Εύριπος που έχ ει πλάτος 100 ποδών. Στη μέση του πορθμού υπ άρχ ει έν α φρούριο για να υπερασπίζει τη γέφυρα που έφτιαξε ο Μαχ μούτ-πασάς στα 1642 και που εν ών ει το νησί με την Βοιωτία. Η στενή με πολλά τόξα αυτή γέφυρα εν ών ει τη στεριά με το φρούριο της γέφυρας κι απ ό κει άλλη ξύλιν η σε κακή κατάσταση γέφυρα οδηγεί στην πόλη (κάστρο). Ο Girard δίν οντας μας στοιχεία για όλη την πόλη τονίζει πως έχ ει το σχ ήμα τριγώνου: η κορυφή του καταλήγει στη γέφυρα και τις δυο πλευρές του προστατεύει η θάλασσα. Απ ό την τρίτη πλευρά το τείχος περιτριγυρίζεται από την τάφρο που την περνάς με δύο γέφυρες για να φτάσεις σε δύο πύλες. Ο Stephani για το κάστρο αν αφέρει πως τα τείχη του είν αι πολύ ισχ υρά και επισημαίν ει ότι οι αν αρίθμητοι μεσαιων ικοί πύργοι και οι πολεμίστρες αποτελούν αρνητικό θέλγητρο. Για το εσωτερικό του κάστρου γράφει ότι τα σπίτια είν αι πολύ κοντά το έν α στο άλλο και χωρίζονται με στενούς χ ωματόδρομους. Είν αι τούρκικου ρυθμού και αποτελούν ται από δυο πτέρυγες εκ των οποίων η μια είν αι για τις γυν αίκες και η άλλη για τον αφέντη, τους φίλους του και τους υπηρέτες του. Οι περιηγητές του ευβοϊκού χώρου, κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 19ου αιών α, δίν ουν πολλές πληροφορίες για έν α σημαντικό αριθμό τζαμιών στο κάστρο και στο προάστιο, αν και όχ ι πάντοτε ακριβείς και απαλλαγμέν ες συγχύσεων. Παράδειγμα αποτελεί ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή, που δίν ει πληροφορίες για τον αριθμό τους. Λέει πως υπήρχ αν έντεκα τουρκικοί μαχ αλάδες στο κάστρο και περίπου άλλοι τόσοι στο Ξώχ ωρο-προάστιο, πέντε χ ριστιαν ικοί και έν ας εβραϊκός, με κέντρα τους τα θρησκευτικά κτίρια. 10 Κατά την Ελλη νική Επανάσταση, η Χα λκ ίδα, με τα δύο φρούριά της (Χα λκ ίδας και Καράμπαμπα), αποτελούσε απόρθητη πόλη. Στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου του 1821, η πόλη πολιορκήθηκε από τους Έλληνες χωρίς επιτυχία. Τον Νοέμβριο του 1823 νέα πολιορκία της Χαλκ ίδας από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, με τη βοήθεια Ψαριανών πλοίων, περιορίζει τους Τούρκους στο φρούριο αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι η Χαλκ ίδα αλλά και όλη η Εύβοια παρέμεινε στα χέρια των Τούρκων ακόμη και μετά την άφιξη του Καποδίστρια και μόνο μετά από συνθήκη, στις , παρεδόθη στην Ελλάδα. 11 Εικ.15. Το πρώτο σχ έδιο για τη Χαλκίδα, Περιλαμβάνει μόν ο την π εριτειχ ισμέν η συνοικία του Κάστρου. Κάτω δεξιά διακρίν εται η γέφυρα του Ευρίπου. Ο άξον ας που τη συν δέει με την Άν ω Πύλη (στο κέντρο πάνω) είν αι η σημερινή οδός Κώτσου Πηγή: Κ. Καυκούλα, Ν. Παπαμίχος, Β. Χαστάογλου,«Σχέδι α πόλεων στην Ελλάδα του 19 ου αι.», σ.66 Εικ.16. Έν α απ ό τα λίγα εν απομείν αντα τμήματα του κάστρου της Χαλκίδας, κοντά στην Αγία Παρασκευή. Στεγάζει σήμερα το λαογραφικό μουσείο της πόλης. 10 itoros.gr, «Βυζαντιν ά και μεταβυζαντιν ά μν ημεία στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας», εργασία από το Γυμν άσιο Καν ήθου, Δεκέμβριος

9 Γ2. Τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα της πόλης Δύο είναι τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα, το Κάστρο της Χαλκ ίδας και ο Καράμπαμπας. Η πόλη της Χα λκ ίδας περιβαλλόταν από ισχυρό και δυσπόρθητο κάστρο, που, όπως αναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε από τους Ενετούς, το 1304, πάνω στις βάσεις του βυζαντινού. Στο υπέρθυρο των πυλών του βρισκόταν σκαλισμένο σε μάρμαρο το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Χωριζόταν από την υπόλοιπη πόλη με οχυρωματική τάφρο που ένωνε το Βόρειο Ευβοϊκό με το Βούρκο. Η επικοινωνία της Έσω και της Έξω πόλης γινότα ν μόνο με τρεις πύ λες, την Άνω Πύλη ή Πόρτα του Χριστού, την Κάτω Πύλη και την Πύλη του Ναού. Η Άνω Πύλη ήταν στη διασταύρωση των σημερινών οδών Φαβιέρου και Παπαναστασίου, η Κάτω Πύλη βρισκόταν στο Στρογγυλό και η τρίτη, η Πύλη του Ναού ήταν κοντά στην Αγία Παρασκευή, εκ εί που σήμερα βρίσκεται το στρατιωτικό μαγειρείο της Σχολής Πεζικού (χάρτης 1). Κατά τον 16 ο και 17 ο αιώνα οι Έλλη νες δημιούργησαν νέα πόλη έξω από το Κάστρο της Χαλκ ίδας 12. Στο εσωτερικό του Κάστρου βρίσκονται τα σπίτια και τα μαγαζιά της πόλης, που είχε κατοίκους Έλλη νες, Εβραίους και Τούρκους κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Έξω από την περιτειχισμένη πόλη με τα στενά δρομάκια, βρισκόταν το προάστιο, που, για τους περιηγητές, είχε τον ίδιο με την τειχισμένη πόλη ή και ακόμη καλύτερο χαρακτήρα. Τον 19ο αι. στο προάστιο βρίσκονταν το λιμάνι, η αγορά, όλη η εμπορική κίνηση και τα ομορφότερα σπίτια της πόλης. 13 Στο Κάστρο έμεναν μόνο οι Τούρκοι, έξω στο προάστιο, έμεναν οι Χριστιανοί, που ασχολούνταν με το εμπόριο. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, η άθλια κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα τείχη και το ψυχολογικό κλίμα που υπήρχε στους πολίτες, οδήγησαν στη ν κατεδάφιση των τειχών. «...Το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί εί ναι η κατεδάφιση του σάπιου και άχρηστου φρουρίου που πολλοί εύχονται την πραγματοποίησή της» (από την εφημερίδα «Εύριπος», 12 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 13 itoros.gr, «Βυζαντιν ά και μεταβυζαντιν ά μν ημεία στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας», εργασία από το Γυμν άσιο Καν ήθου, Δεκέμβριος 1999 Εικ.17. Η Χαλκίδα το 1880 περίπου. Φαίν εται, η συνοικία του Κάστρου εντός των τειχών και το αν απ τυσσόμενο Προάστιο εκτός. Το θαλάσσιο μέτωπο παραμένει ακόμα ανεκμετάλλευτο. Πηγή: vitoros.gr κάστρο προάστιο Χάρτης 1. Η Χα λκίδα μετά την απελευθέρωση. Εντός των τειχών (κόκκινη γραμμή) είν αι η συνοικία του Κάστρου και βόρεια το Προάστιο. Πηγές: ιδία επεξεργασία (ως υπ όβ α θρ ο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορίες γι α την έκταση της πόλης προέρχονται από το βι βλί ο του Μαμαλούκου, «Χαλκί δα. Τα νεοκλασι κά σπί τια») 9

10 1898).Τελικά την κατεδάφιση υποσχέθηκε στο δήμαρχο Χαλκ ιδέων Ηρακλή Γαζέπη ο πρωθυπουργός Χ. Τρικούπης κατά την επίσκεψή του στην πόλη το Το γκρέμισμα άρχισε το 1885 και συνεχίστηκε στα αμέσως επόμενα χρόνια, για να εξαφανιστεί σι γά σιγά τελείως κάθε σημάδι απ' το πολυτάραχο παρελθόν της Χα λκ ίδας. Συγχρό νως με το γκρέμισμα του φρουρίου άρχισε και η κάλυψη της τάφρου που από το 1840 ήταν ξερή. Η ολοκληρωτική όμως κάλυψη δεν είχε τελειώσει ακόμα στα 1896, αφού έως τότε είχε γκρεμιστεί μόλις η βορειοανατολική πλευρά των τειχών. Η κατεδάφιση των τειχών ικανοποίησε τους κατοίκους της Χαλκ ίδας, βρέθηκαν όμως κάποιοι που καταδίκασαν την απόφαση για το γκρέμισμα όλων των τειχών της πόλης. Μέχρι και ο βασιλιάς Γεώργιος Α χαρακτήρισε το γκρέμισμα ως πράξη βάρβαρη, ιδιαίτερα αυτό των πύργων με τον λέο ντα της Βενετικής Δημοκ ρατίας που ακόμα και οι Τούρκοι σεβάστηκαν. 14 Σήμερα σώζονται μόνο λίγα λείψανα του: οι υπόγειες αποθήκες κάτω από την πλατεία Τζαμιού, ένα κτίριο στους στρατώνες, το κτίριο που στεγάζει σήμερα το Λαογραφικ ό μουσείο (εικ.16) και ένα τμήμα που ανασκάφηκε το 1973 στην οδό Μαρδοχαίου Φριζή. Στο ύψωμα της Κανήθου, ορθώνεται το κάστρο του Καράμπαμπα (εικ.18,19), το οποίο έχτισαν οι Τούρκοι, προκειμένου να κρατήσουν τους Ενετούς μακριά από τη Χαλκ ίδα κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάχρονου ενετοτουρκικού πολέμου που ξέσπασε το Ο λόφος πιθανότατα οχυρώθηκε για πρώτη φορά κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, αλλά εί ναι βέβαιο ότι δεν είχε οχύρωση στους Βυζαντινούς χρόνους, κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας και τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Η θέση του είναι στρατηγική, καθώς ελέγχει τα στενά του Ευρίπου και την πόλη της Χα λκ ίδας. Το κάστρο του Καράμπαμπα σχεδίασε ο Ενετός Γερόλυμος Γκαλόπο, ο οποίος εξαιτίας της κακομεταχειρίσεώς του στο ενετικό στρατόπεδο, εγκατέλειψε τη σημαία του Αγίου Μάρκου, κάτω από την οποία είχε Εικ.18. Ο λόφος του Καράμπαμπα με το κάστρο και ο σιδηροδρομικός σταθμός , εκδ.μάτσας Εικ.19. Η κύρια είσοδος του κάστρου σήμερα. Τους θεριν ούς μήν ες φιλοξεν ούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Χαλκιδέων. Πηγή: da.gr 14 itoros.gr 15 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 10

11 πολεμήσει στο Ναύπλιο, και πέρασε στις τάξεις των Τούρκων 16. Το φρούριο πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς από τον Μοροζίνι το 1688 και οι Τούρκοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν την κυριότητά του έως την απελευθέρωση της Ελλάδας, οπότε και το παρέδωσαν στο Ελλη νικό κράτος. Έχει στενόμακρο περίβολο, προσανατολισμένο Α-Δ, με προτείχισμα στη βόρεια πλευρά, τρεις προμαχώνες και έναν μ εγά λο πύργο. Το νότιο τμήμα του τοίχου διατηρείται σε κακή κατάσταση. Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη έχουν εντοιχιστεί σε αρκετά σημεία του περιβόλου. Η μοναδική πύλη του φρουρίου βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά του τείχους, ενώ γύρω της έχουν οικοδομηθεί κτήρια στρατιωτικού χαρακτήρα. Στον ανατολικό τοίχο του περιβόλου, μεταξύ της πύλης και του ανατολικού πύργου, βρίσκεται κωδωνοστάσιο, κτισμένο στη θέση όπου βρισκόταν η καμπάνα του συνα γερμού του φρουρίου. Το μόνο καλά σωζόμενο κτίσμα μέσα στον περίβολο είναι ναός αφιερωμένος στον Προφήτη Ηλία, που χρονολογείται το Εβραϊκή παροικία Η Χαλκίδα, σαν πολυπληθής και εμπορική πόλη, είχ ε μεγάλη εβραϊκή παροικία. Οι Εβραίοι της πόλης, δεν είν αι ίσως οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν σε Ελλην ικό έδαφος, η κοιν ότητά τους όμως είν αι η αρχ αιότερη της Ευρώπης και η μόν η που ζει στην ίδια πόλη, αδιάλειπτα, για περισσότερους από 20 αιών ες 18. Σύμφωνα με τον Εβραίο περιηγητή Βεν ιαμίν Ραββίν ο στα μέσα του 12 ου αιών α μ.χ. ζούσαν στη Χαλκίδα 200 Εβραίοι, εν ώ ο Εβραίος συγγραφέας Βεν ιαμίν Τοδάλα, για την ίδια περίοδο, αν αφέρει 1200 άτομα. Η εβραϊκή παροικία εξακολουθούσε να υπ άρχ ει με μια συν αγωγή στα νότια της πόλης και στα χρόνια της Εν ετοκρατίας υπό την προστασία της Βεν ετίας, για την ύπ αρξη της δε πλήρωνε υψηλό φόρο, μεγαλύτερο από αυτόν των Ελλήν ων. Επ ί τουρκοκρατίας, το 1570, οι Εβραίοι αποτελούσαν το 6,4% του πληθυσμού, εν ώ οι Χριστιαν οί το 56,3% και οι Μουσουλμάν οι το 37,3%, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο αν άμεσα στις πόλεις που αποτελούσαν το σαντζάκι του Ευρίπου (Αθήν α, Σάλωνα, Θήβα, Λιβαδειά, Αταλάν τη). Τον Οκτώβριο του 1940 η κοινότητα αριθμούσε 325 άτομα 19. Σήμερα η κοινότητα, αν και μικρή, 170 άτομα σύμφωνα με εργασία του Καρύδης Δ, «Συγκρότηση και εξέλιξη των ελλην ικών πόλεων, 15 ος -19 ος αιών ας», Αθήνα 1988, σ.31 Χάρτης 2.Η Χαλκίδα τη δεκαετία του 1890, πριν την κατεδάφιση των τειχών, που φαίνονται με κόκκινη γραμμή στην ευβοϊκή ακτή. Στην βοιωτική ακτή με κόκκινη γραμμή συμβολίζεται το κάστρο του Καράμπαμπα. Φαίν εται, επ ίσης, η έκταση της πόλης, το Κάστρο εντός των τειχών και το Προάστειο εκτός, σε σχ έση με το κύριο οδικό δίκτυο σήμερα. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες γι α την έκταση της πόλης προέρχονται από το βιβλίο του Μαμαλούκου, «Χαλκί δα. Τα νεοκλασι κά σπί τια») 11

12 Γυμν ασίου Καν ήθου, είν αι δραστήρια και πλήρως εν σωματωμέν η στην οικονομική και κοιν ων ική ζωή του τόπου, με δική της Συν αγωγή (εικ.11) και Νεκροταφείο. Η ιστορική συν αγωγή της αν οικοδομήθηκε μετά την πυρκαγιά του 1846, η οπ οία κατέστρεψε το παλαιό κτίσμα και τη μεγάλη βιβλιοθήκη του, εν ώ το νεκροταφείο της περιέχει επ ιτάφιες επιγραφές που χρον ολογούν ται απ ό τον 15o αιών α π.χ. 20 Γ3. Μετά την απελευθέρωση και έως το 1933 Μετά την απελευθέρωση ο πληθυσμός της Χαλκ ίδας ήταν 7174 κάτοικοι. Το 1850 κυκλοφόρησε η εφημερίδα «ΕΛΛΗΝ», η πρώτη εφημερίδα της Εύβοιας. Η τακτική της κυκλοφορία φανερώνει πως η Εύβοια είχε εισέλθει σε περίοδο κοινωνικής και πολιτιστικής αναδημιουργίας. Ωστόσο η Χαλκ ίδα διατηρούσε τον ανατολίτικο χαρακτήρα της. Τα τζαμιά της πόλης κατεδαφίστηκαν, εκτός από αυτό της Πλατείας Πεσόντων Οπλιτών, το Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Χαλκ ίδα ήταν εξαγωγικό κέντρο της Εύβοιας με σημαντική γεωρ γική αλλά και βιοτεχνική παραγωγή, ενώ είχε λιμάνι με έντονη εμπορική κίνηση. Η ίδια κατάσταση διατηρείται και την πρώτη περίοδο ( ) που ακολουθεί την απελευθέρωση και κατά την οποία, μέσα από ανακατατάξεις των κατοίκων, διαμορφώνεται σταδιακά η κοινωνία της πόλης. Τη δεύτερη περίοδο ( ), η σύνθεση του πληθυσμού έχει αποκρυσταλλωθεί. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα ο βιοτεχνικός τομέας (κεραμοποιία, ποτοποιία) καθώς και το εμπόριο. Στη θέση της μέχρι τότε κυρίαρχης αγροτικής τάξης, εμφανίζεται η αστική, γεγο νός που έχει αντίκτυπο και στην αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης. Η πορεία που ακολουθεί είναι παράλληλη με αυτή της Αθήνας σε μικρότερη κλίμακα, ενώ καθοριστική ήταν και η σύνδεση των δύο πόλεων με το τρένο το 1904, που διευκόλυνε σημαντικά την ανταλλαγή υλικών και πνευματικών αγαθών. Η Χα λκ ίδα, πριν ακόμα την προσάρτηση της στο ελλη νικό κράτος, παρουσιάζει την εικόνα μιας μεσαιωνικής πόλης και αποτελείται από την περιτειχισμένη περιοχή του Κάστρου, και από το Προάστιο (εκ τός των Χάρτης 3. Η Χα λκίδα στις αρχ ές της δεκαετίας του Φαίν εται ο βασικός κορμός της πόλης και οι πυρήνες των κυριότερων προσφυγικών συνοικισμών, σε σχ έση με το κύριο οδικό δίκτυο σήμερα. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησιμοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες γι α την έκταση της πόλης προέρχονται από βιβλιογραφικές αναφορές και προφορι κές μαρτυρίες.) Βραν όπουλος Επ, «Ιστορία της Εύβοιας», Αθήνα 1995, σ

13 τειχών) με ίση σχεδόν έκταση. Η ίδια κατάσταση διατηρείται και μετά την απελευθέρωση 22. Το 1836 εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της Χαλκ ίδας (εικ.15) που, όπως και τα περισσότερα σχέδια της εποχής (Αγρίνιο-1838, Ναύπακτος-1838, Μεσολόγγι-1845 κλπ.) περιλαμβάνει κυρίως μικρές τακτοποιήσεις οικοπέδων, παρακολουθώντας την υπάρχουσα οικοδομική κατάσταση και μορφή ιδιοκτησίας χωρίς να εξειδικεύεται ως προς τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. 23 Εκτός όμως από τη διάνοιξη των κυριότερων δρόμων, το σχέδιο καθυστερεί να εφαρμοστεί λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων. Αρ χικ ά, και με την αποχώρηση των Τούρκων, η έκταση της πόλης δεν αλλάζει αφού οι νέοι κάτοικοι εγκαθίστανται στα κενά που προκύπτουν. Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του πληθυσμού, αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου και η πόλη επεκτείνεται βόρεια και ανατολικά (χάρτης 2). Τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα η κατάσταση έχει αποκρυσταλλωθεί. Κατά μήκος της παραλίας στον βόρειο ευβοϊκό και εκτός των τειχών, εί ναι οι καλύτερες συνοικίες όπου κατοικούν οι μεγα λοαστοί και βρίσκονται τα δημόσια κτίρια (γεγο νός που ισχύει ακόμα και σήμερα). Πίσω από αυτές τις γειτονιές, δηλαδή κατά μήκος των σημερινών οδών Κακαρά και Αβάντων, κατοικούν οι μεσοαστοί, μικροαστοί και έμποροι, ενώ μέσα στο Κάστρο και προς τα νότια είναι οι φτωχογειτονιές και οι εργατικές συνοικίες. 24 Σημείο σταθμός στην εξέλιξη της πόλης υπήρξε το 1922 (χάρτης 3). Μεγά λος αριθμός προσφύγων έφτασε στην Χα λκ ίδα, 5000 άτομα σύμφωνα με τον Βρανόπουλο, που άλλαξε την όψη της. Εμφανίστηκαν στις πλατείες παράγκες και άρχισε η ανέγερση των προσφυγικών συνοικισμών. Στο κτήμα Βουδούρη κτίστηκε η Νέα Αρτάκη, στον Κοπανά η Νέα Λάμψακος, ενώ μέσα στη Χα λκ ίδα εγκαταστάθηκαν κυρίως στις συνοικίες Νεάπολη, Καναπίτσα, Καράμπαμπας, «Τούρκικα Μνήματα». Συνο λικά πρόσφυγες ήρθαν στην Εύβοια, ενώ το 1924 ήρθαν άλλοι 4000 τουρκόφωνοι Έλληνες πρόσφυγες από τα βάθη της Μ.Ασίας 25. Εικ.20. Το Κόκκιν ο Σπίτι (1884) και στο βάθος ο λόφος του Καράμπαμπα. Πηγή: da.gr Εικ.21. Το Δημαρχ είο Μέγαρο Κότσικα (1906) 22 Παλόγου Σ, «Χαλκίδα. Νεοκλασική αρχ ιτεκτονική», εργασία για το μάθημα Ιστορία-Θεωρία 7, Καυκούλα Κ, Παπαμίχος Ν, Χαστάογλου Β,«Σχέδια πόλεων στην Ελλάδα του 19 ου αι.», σ Παλόγου Σ, «Χαλκίδα. Νεοκλασική αρχ ιτεκτονική», εργασία για το μάθημα Ιστορία-Θεωρία 7, Βραν όπουλος Επ, «Ιστορία της Εύβοιας», Αθήνα 1995, σ και Ιωαννίδης Ελ., «Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Εύβοια», Χαλκίδα

14 Αεροφωτογραφία 1. Η Χαλκίδα το 1945 Πηγή: Γεωγραφι κή Υπηρεσί α Στρατού Χάρτης 4. Η Χα λκίδα το Η πόλη έχ ει επ εκταθεί κυρίως προς τα νότια. Στον χάρτη αυτό, καθώς και σε όσους ακολουθούν, απ οτυπ ών εται ο βασικός κορμός της πόλης, όπ ως αυτός φαίν εται στις αεροφωτογραφίες του παραρτήματος. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησιμοποι ήθηκε οδι κός χάρ της, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες για την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 14

15 Αεροφωτογραφία 2. Η Χαλκίδα το 1960 Πηγή: Γεωγραφι κή Υπηρεσί α Στρατού Χάρτης 5. Η Χαλκίδα το Η πόλη έχ ει επ εκταθεί κυρίως προς τα νότια. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες για την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 15

16 Από τις πηγές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνο νται τα παραπάνω στοιχεία. Το 1920 ο πληθυσμός του Δήμου Χαλκ ιδέων ήταν άτομα, ενώ το 1928 έφτασε τα Αντίστοιχα, τα νούμερα για τη Νέα Αρτάκη είναι 192 άτομα το 1920 και άτομα το 1928, ενώ για τη Νέα Λάμψακο το 1920 ο πληθυσμός είναι μηδενικός και το 1928 φτάνει τα 678 άτομα 26 (πίνακας 1). Το 1926, στα πλαίσια της συνεχώς αυξα νόμενης ζήτησης τσιμέντου στην Ελλάδα, ιδρύεται η εταιρία «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε.» στη βοιωτική ακτή, εκεί που σήμερα καταλήγει η νέα γέφυρα. Το 2001 συ γχωνεύεται με την Ανωνύμη Γενική Εταιρία Τσιμέντων "ΗΡΑΚΛΗΣ", και σήμερα πλέον έχει συ γχωνευτεί με την LAFARGE BETON 27. Από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, η τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί σημαντικό έρεισμα της οικονομίας της πόλης. Το 1933 έγινε σχέδιο για την Χα λκ ίδα για το οποίο δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, παρά μόνο ότι με βάση αυτό έγινε το σχέδιο του Γ4. Από το 1945 έως και το 1985 Η αναγνώριση της εξέλιξης της πόλης μετά το 1945 έγινε με συ γκριτική μελέτη των αεροφωτογραφιών, των γραπτών και προφορικών πηγών και των ιχνών στον αστικό ιστό σήμερα. Σημεία-κλειδιά που εντοπίζονται στις αεροφωτογραφίες είναι οι βασικοί οδικοί άξονες, Αβάντων, Ληλα ντίων, Προαστείου, Αρεθούσης και Χαϊνά, που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, καθώς και μεγάλα αστικά κενά (Εβραϊκό Νεκροταφείο, γήπεδο κλπ.) και σημαντικά κτίρια (Δημοτικ ή Αγορά, Δικ αστήρια κλπ.). Τελικός στόχος είναι να εντοπιστούν, κατά προσέγγιση, τα όρια του πυκ νού αστικού ιστού (αφού δεν εί ναι δυνατόν η πόλη να έχει σαφή και αυστηρά όρια), ώστε να αποτυπωθούν στους χάρτες. Το 1945 η έκ ταση της Χαλκ ίδας περιορίζεται σε αυτήν που σήμερα θεωρείται κέντρο της πόλης (χάρτης 3). Φαίνεται στην αεροφωτογραφία η ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑ ΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Δ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Πίνακας 1. Πληθυσμιακή εξέλιξη. Το δημοτικό διαμέρισμα Ν.Λαμψάκου και ο Δήμος Ν.Αρτάκης είναι οι περιοχές που μαζί με το Δήμο Χαλκιδέων δέχτηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων το 1922, όπ ως αν αφέρεται και στο κείμενο. Παρατηρούμε επίσης ότι αν και από το 1961 έως το 1971 ο πληθυσμός του νομού Ευβοίας παρέμεινε σχ εδόν σταθερός, ο πληθυσμός του Δήμου Χαλκιδέων αυξήθηκε κατά οκτώ χιλιάδες κατοίκους, στοιχ είο που επιβεβαιών ει το έν τονο κύμα μετανάστευσης εντός του νομού, από τις αγροτικές περιοχές στα αστικά κέντρα. Πηγή: στοι χεία από την Εθνική Στατι στι κή Υπηρεσί α δημοσι ευμένα στο vitoros.gr 26 Εθν ική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥ Ε)

17 βιομηχανία τσιμέντων εκεί που σήμερα καταλήγει η νέα γέφυρα. Στη βοιωτική ακτή υπάρχουν ελάχιστα κτίρια, πρόκειται μάλλο ν για τον προσφυγικό συνοικισμό που δημιουργήθηκε εκ εί. Όπως μάλιστα αναφέρει και ο Ελευθέριος Ιωαννίδης 28, οι πρώτες κατοικίες και καταστήματα στην Κάνηθο εμφανίζονται «από τις αρχές του 20 ου αιώνα και συγκεκριμένα μετά την κατασκευή της νέας τότε περιστροφικής γέφυρας (1896) και τη δημιουργία του σιδηροδρομικού σταθμού της γραμμής Αθήνα-Χα λκ ίδα», ενώ «γύρω στο ιδρύεται ένας θαυμάσιος προσφυγικός συνοικισμός 25 περίπου διπλοκατοικιών στην περιοχή». Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 1960, η πόλη έχει επεκταθεί περιμετρικά, φαίνονται και τα πρώτα διάσπαρτα κτίρια στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας (προς την νέα γέφυρα), ενώ εμφανής είναι και η επέκταση της στην βοιωτική ακτή (χάρτης 5). Επτά χρόνια αργότερα συντάσσεται από το δήμο γενικό σχέδιο για την πόλη, στο οποίο περιλαμβάνεται μόνο το τμήμα της Χαλκ ίδας στην ευβοϊκή ακτή και μέχρι τη συνοικία Σαλεμή (χάρτης 6). Το 1971 η πόλη επεκτείνεται κατά κύριο λόγο, στη βοιωτική ακτή, κατά μήκος του οδικού άξονα που την συνδέει με τη βόρειο Εύβοια και στην περιοχή της Αγίας Μαρί νας (χάρτης 7). Το 1973 εκπονείται από την ομάδα αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών μελετών D.N.A. ρυθμιστικό και πολεοδομικό ρυμοτομικό σχέδιο με εντολή του τμήματος Χωροταξίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Αντικείμενο του είναι η μελέτη της περιοχής επιρροής της Χαλκ ίδας, η αναγνώριση των σημαντικότερων προβλημάτων της, οι δυνατότητες ανάπτυξης και τελικά η διατύπωση των παραπάνω σχεδίων και των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή τους. 29 Το 1986 η εικόνα της πόλης προσεγγίζει τη σημερινή κατάσταση. Στην Αγία Μαρίνα έχουν χτιστεί και οι εργατικές κατοικίες, το βόρειο τμήμα της πόλης επεκτείνεται εσωτερικά του οδικού άξονα που την συνδέει με τη βόρειο Εύβοια, με έντονο ρυθμό επεκτείνεται η πόλη στη βοιωτική ακτή, ενώ με αργό ρυθμό προς το Ληλάντιο Πεδίο (χάρτης 8). Ένα χρόνο πριν, το 1985, εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Χα λκ ίδας (ΦΕΚ Εικ.22. Γενικό Πολεοδομικό Σχ έδιο Ο διαχ ωρισμός της πόλης σε συνοικίες, τονίζονται τα κέντρα κάθε συνοικίας. Μέχ ρι σήμερα ελάχ ιστες είναι οι επ εμβάσεις που προβλέπονταν στο ΓΠΣ και έχ ουν υλοποιηθεί. Σε σχ έση με το θαλάσσιο μέτωπο το ΓΠΣ πρότεινε την διαμόρφωση του σε χώρο πρασίνου και πολιτισμού. Πηγή: ιδία επεξεργασία με υπόβαθρο από το ΦΕΚ 137.Δ.25/02/1987 γι α εργασία στο μάθημα Ει δι κά Θέματα Πολεοδομί ας 9 28 Ιωαννίδης Ελ., «Ιστορία του Δήμου Χαλκιδέων», Χαλκίδα 2002, σ D.N.A., Χαλκίς-Ρυθμιστικόν και ρυμοτομικόν σχέδιον, Γ Φάσις 17

18 137.Δ.25/02/1987), που περιλαμβάνει την πολεοδομική οργάνωση της πόλης για πληθυσμιακό μέγεθος κατοίκων και την επέκταση των σχεδίων πόλης. Σύμφωνα με αυτό λοιπό ν διατηρείται η μορφή της γενικής κατοικίας σε όλη την έκταση της πόλης και το εμπορικό κέντρο αυτής. Η πόλη χωρίζεται σε επιμέρους πολεοδομικές ενότητες, τις συνοικίες, στις οποίες προτείνονται ένα ή περισσότερα κέντρα, και κάθε συνοικία διαιρείται σε γειτονιές (εικ.22). Σε επίπεδο συνοικίας γίνονται προτάσεις που αφορούν κυρίως τη δημιουργία κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών (όπως σχολεία), πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου και στάθμευσης. Σε επίπεδο πόλης προτείνο νται κάποια έργα μεγα λύτερης κλίμακας όπως, μεταφορά του λιμανιού, του νεκροταφείου, του νοσοκομείου και των φυλακών, δημιουργία της υψηλής γέφυρας, δημιουργία ανισόπεδων κόμβων και βελτίωση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, καθώς και η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος προτείνονται έργα και μελέτες δικτύων υποδομής με βασικότερα τα δίκτυα μεταφορικής υποδομής και τα απαραίτητα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Χα λκ ίδας έπαιξε η ραγδαία οικιστική της ανάπτυξη τις δεκαετίες 1960, 1970 και 1980, όπως αναφέρει και ο Ελευθέριος Ιωαννίδης 30, όταν χιλιάδες νέοι κάτοικοι, από το εσωτερικό του νομού κυρίως, εγκαταστάθηκαν στην πόλη αναζητώντας εργασία στις βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής. Οι νέοι αυτοί κάτοικοι εγκαταστάθηκαν σε μεγά λο βαθμό σε περιοχές όπως τα Αλάτσατα, το Βαθροβούνι και η Λιανή Άμμος χτίζοντας «αυθαίρετα». Το παραπάνω γεγο νός ήταν και μια από τις αιτίες που χάθηκαν αξιόλογα δείγματα του αρχιτεκτονικού παρελθόντος και αλλοιώθηκε η εικόνα της πόλης στο βωμό της αντιπαροχής, σε συνδυασμό με την αδιαφορία και την έλλειψη παιδείας τόσο των πολιτών όσο και των τοπικών αρχών, τη στιγμή μάλιστα που, το 1958, το σημερινό κέντρο της Χαλκ ίδας είχε κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το 1971 η πόλη κηρύχθηκε χώρος ιστορικός και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από το τότε Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών 31 (εικ.23). 30 Ιωαννίδης Ελ., «Ιστορία του Δήμου Χαλκιδέων», Χαλκίδα 2002, σ ΦΕΚ 117.Β. 25/04/1958 και ΦΕΚ 1003.Β.14/12/

19 Χάρτης 6. Σχ έδιο της Χα λκίδας,1967, περιλαμβάν εται το τμήμα της πόλης στην Ευβοϊκή ακτή. Σύμφωνα με το Δήμο αυτό είν αι το μόν ο διαθέσιμο σχ έδιο της πόλης! Πηγή: Δήμος Χαλκι δέων Εικ.23. Τα αποσπάσματα από τα ΦΕΚ όπου η Χα λκίδα κηρύσσεται αρχ αιολογικός χώρος και χώρος ιστορικός. Πηγή: ΓΑΚ νομού Ευβοί ας 19

20 Αεροφωτογραφία 3. Η Χαλκίδα το 1971 Πηγή: Γεωγραφι κή Υπηρεσί α Στρατού Χάρτης 7. Η Χα λκίδα το Η πόλη έχ ει επ εκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, αρχ ίζουν να αν απ τύσσονται και οι πρώτοι πυρήνες εκτός της πόλης, καθώς οι νέοι κάτοικοι χτίζουν αυθαίρετα. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες για την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 20

21 Αεροφωτογραφία 4. Η Χαλκίδα το 1986 Πηγή: Γεωγραφι κή Υπηρεσί α Στρατού Χάρτης 8. Η Χαλκίδα το Η πόλη προσεγγίζει τη σημερινή της έκταση. Εκτός του πυκν οδομημέν ου τμήματος που απεικονίζεται στο χάρτη, υπ άρχ ουν εκτός αυτού διάσπαρτα κτίσματα, όπως φαίν εται και στην αν τίστοιχ η αεροφωτογραφία. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες για την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 21

22 Δ. Η πόλη σήμερα Η Χα λκ ίδα είναι μια πόλη που δεν εί ναι εύκολο να «διαβαστεί» όταν κανείς την περπατά. Στον πολεοδομικό ιστό έχουν αποτυπωθεί οι διαδοχικές ιστορικές φάσεις κυρίως μετά την Φραγκοκρατία (εικ.41,42). Η σημερινή εικόνα διαμορφώθηκε καθώς η πόλη αναπτυσσόταν χωρίς την αυστηρή εφαρμογή των σχεδίων, πολλές φορές χωρίς την ύπαρξη τους, ενώ ταυτόχρονα νέα κτίρια έπαιρναν τη θέση των παλαιών στον υπάρχοντα αστικό ιστό. Μελετώντας τον χάρτη της πόλης σήμερα, γί νεται σαφές ότι δεν υπήρξε εκ των προτέρων σχεδιασμός, ακόμα και στις περιπτώσεις των προσφυγικών συνοικιών, όπως αυτές της Κανήθου, του Αγίου Ιωάννη και της Νεάπολης, αλλά ούτε και συνολική αντιμετώπιση και πρόνοια για την εξέλιξη της. Όπως μάλιστα αναφέρει και ο Ελευθέριος Ιωαννίδης: «Μια άλλη συ γκεκριμένη επέκταση του οικιστικού χώρου της πόλεως, με την προσαρμογή εν συνεχεία του Σχεδίου Πόλεως, εί ναι αυτή που διενεργείται στις δεκαετίες του 1920 και 1930, με την ίδρυση των προσφυγικών συνοικισμών Νεαπόλεως, Καναπίτσας, Αγ. Ιωάννου, Τούρκικου Νεκροταφείου (ή Τουρκικών Μνημάτων) και Καράμπαμπα, κατόπιν απαλλοτριώσεως εκτάσεων ή διαθέσεως δημοσίων κτημάτων Το Σχέδιο Πόλεως, αντί να προηγείται, σ' αυτές τις περιπτώσεις έπεται πάντοτε της οικοδομήσεως και ανορθόδοξα συνήθως ακολουθεί τις χαράξεις των ιδιωτών, για να αποφύγει ρυμοτομίες και αποζημιώσεις. Έτσι, μέχρι το 1936 έχουμε στη Χαλκ ίδα 19 τουλάχιστον γνωστές τροποποιήσεις - εγκρίσεις και επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως κατά το 19ο αιώνα, και άλλες 13 μέσα στα 36 πρώτα χρόνια του αιώνα μας» 32 Η Χα λκ ίδα αναπτύσσεται σήμερα στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου, με το κύριο και παλαιότερο τμήμα της να βρίσκεται στην Εύβοια. Οι βασικοί οδικοί άξονες είναι, όπως φαίνεται και στο χάρτη 9, οι λεωφόροι Βενιζέλου και Χαϊνά που οδηγούν, η πρώτη, στη νότια έξοδο της πόλης και, η δεύτερη, στη βόρεια, καθώς και οι οδοί Αβάντων, Νεοφύτου, Προαστείου και Ληλα ντίων εντός της Χαλκ ίδας. Η τελευταία συνδέει την πόλη με τις συνοικίες που βρίσκονται προς τα ανατολικά και το Ληλά ντιο Πεδίο. ΥΠΟΜΝΗΜΑ τοπόσημα ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ Χάρτης 9. Αν αγν ωριστικός χάρτης της Χαλκίδας. Φαίν εται το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης, καθώς και οι υπ ερτοπ ικοί οδικοί άξον ες που συνδέουν την πόλη, τόσο με την πρωτεύουσα, όσο και με τη νότια και βόρεια Εύβοια. Επισημαίν ονται, επίσης, οι συνοικίες και τα τοπόσημα σημεία αν αφοράς. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων.) 32 Ιωαννίδης Ελ., «Ιστορία του Δήμου Χαλκιδέων», Χαλκίδα 2002, σ.37 22

23 Υπάρχει, τέλος, και ο περιφερειακός οδικός άξονας που, με αρχή την νέα γέφυρα, οδηγεί τόσο προς το νότιο τμήμα του νησιού, όσο και προς το βόρειο. Το κέντρο της πόλης σχετίζεται άμεσα με την παραλία και ορίζεται από τις οδούς Νεοφύτου και Βενιζέλου. Μέχρι πρόσφατα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονταν εκεί, αλλά τα τελευταία χρόνια πολλές από αυτές έχουν απομακρυνθεί, κυρίως προς το βόρειο τμήμα της πόλης, κατά μήκος της οδού Χαϊνά, και στις συνοικίες Λιανή Άμμο και Αλάτσατα. Οι εμπορικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται στο κέντρο, με την οδό Αβάντων (εικ.44) να αποτελεί τον βασικό εμπορικό άξονα της πόλης, με ταυτόχρονη όμως την ύπαρξη κατοικίας στους ορόφους. Γενικότερα, στο κέντρο της πόλης, συνυπάρχουν εμπορικές χρήσεις, υπηρεσίες, κατοικία και αναψυχή. Οι χρήσεις αναψυχής, βέβαια, εντοπίζονται κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια της εργασίας. Στις συνοικίες εκτός του κέντρου κυριαρχούν οι χρήσεις κατοικίας. Κατά μήκος, βέβαια, των κυριότερων οδικών αξόνων, τόσο στο ευβοϊκό τμήμα, όσο και στο βοιωτικό τμήμα, εμφανίζονται χρήσεις κυρίως εμπορικές, αλλά και υπηρεσίες, μικρότερης όμως κλίμακας. Σήμερα η πόλη επεκτείνεται κατά κύριο λόγο δυτικά, στη βοιωτική ακτή, όπου υπάρχουν ακόμη κενά στον αστικό ιστό, και βορειοανατολικά, στην ευβοϊκή ακτή, ανατολικά του οδικού άξονα που τη συνδέει με τη βόρειο Εύβοια, ιδιαίτερα στην περιοχή που λέγεται Μακεδονικά στο λόφο του Βαθροβουνίου (χάρτης 10). Βέβαια, πλέον, μεγά λος εί ναι ο αριθμός όσων εργάζο νται και δραστηριοποιούνται στη Χαλκ ίδα και κατοικούν στους γειτονικούς δήμους, ιδιαίτερα στο δήμο Ανθηδώνος, δυτικά της πόλης, στη βοιωτική ακτή, αλλά και στους δήμους Νέας Αρτάκ ης στο βορρά και Λη λα ντίων νοτιοανατολικά. Η ευρύτερη περιοχή της Χαλκ ίδας υπήρξε κατά τις δεκαετίες 1970,1980 σημαντικό βιομηχανικό κέντρο. Σήμερα πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν λειτουργούν. Παρόλα αυτά σημαντικό μέρος του πληθυσμού απασχολείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που έχουν απομείνει, όπως η Shelman στο Δήμο Ληλα ντίων και η βιομηχανία τσιμέντου, αλλά και στις μονάδες στη βιομηχανική περιοχή των Οι νοφύτων. Χάρτης 10. Η Χα λκίδα σήμερα. Η πόλη επεκτείν εται στις κατευθύνσεις που δείχνουν τα βέλη. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες γι α την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 23

24 Τα τελευταία χρόνια, με τη βελτίωση των δικτύων μεταφορών, αρκετοί κάτοικοι της πόλης εργάζονται στην Αττική, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας. Το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται, και πρόκειται, σε μεγά λο βαθμό, για κατοίκους της Αθήνας που αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Σε συνδυασμό μάλιστα με όσους εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές του νομού για να εγκατασταθούν στη Χα λκ ίδα, δημιουργούν υψηλή ζήτηση για στέγη. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται ιδιαίτερη έξαρση στη ν οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη. Εκτός από την επέκταση της, όπως ήδη αναφέρθηκε, εντός αυτής η οικοδομική δραστηριότητα στηρίζεται στο σύστημα της αντιπαροχής, που σε συνδυασμό με τον υψηλό συντελεστή δόμησης έχει αλλάξει δραματικά την εικόνα ορισμένων συνοικιών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαρτίζονταν από διώροφα και τριώροφα κτίσματα (εικ.43). Προκειμένου, λοιπόν, να καλυφθούν οι ανάγκες για στέγη, η Χα λκ ίδα αναπτύσσεται χωρίς έλεγχο και χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και την αισθητική. Εικ.24. Η παραλία της Χαλκίδας,1920 περίπου. Στο βάθος φαίν εται το Κόκκινο Σπίτι, εν ώ σε πρώτο πλάνο το σημερινό Δημαρχ είο. Ε. Το παραλιακό μέτωπο Ε1. Εξέλιξη του παραλιακού μετώπου Όπως έγινε σαφές από την ιστορική αναδρομή, η θέση της Χαλκ ίδας υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της. Βέβαια μέχρι και το τέλος του 19 ου αιώνα οι λό γοι που καθιστούσαν τη χωροθέτηση της πόλης και τη σχέση Εικ.25. Η Χα λκίδα και το παραλιακό μέτ ωπο, 1905 περίπου, σε καρτ ποστάλ της εποχής από τον λόφο του Καράμπαμπα. Δεν έχ ει ακόμα χτιστεί το μέγαρο Κότσικα (σημερινό Δημαρχ είο) που ολοκληρώθηκε το 1906, εν ώ δεξιά, σε πρώτο πλάνο, φαίν εται ο σιδηροδρομικός σταθμός (1904). Δεξιά, στο βάθος, φαίν εται ο ναός της Αγ.Παρασκευής. Εκδότ ης: Μάτσας - 24

25 της με τη θάλασσα σημαντική, ήταν λόγοι στρατηγικοί, πολιτικοί και εμπορικοί. Όποιος έλεγχε την πόλη, έλεγχε ταυτόχρονα το θαλάσσιο πέρασμα από το βόρειο στο νότιο ευβοϊκό και αντίστροφα, με ό,τι αυτό συνεπά γεται. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι μέλημα όλων των κατακτητών της ήταν η οχύρωση της. Άλλωστε η πόλη είχε τείχη και μόνο μια πύλη προς τη θάλασσα, και η ζωή των κατοίκων εξελισσόταν στο εσωτερικό, χωρίς να σχετίζεται με το παραλιακό μέτωπο. Η Χα λκ ίδα, όπως και οι περισσότερες ελληνικές πόλεις, στρέφεται προς τη θάλασσα μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, ιδιαίτερα μετά την κατεδάφιση των τειχών, που άρχισε το 1885, όπως φαίνεται και από τη σύντομη αναδρομή στην ιστορική εξέλιξή της. Αρχικ ά στην παραλιακή ζώνη συγκεντρώνονται βιομηχανικές δραστηριότητες που διατηρούνται και τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα για να απομακρυνθούν οριστικά μετά τη δεκαετία του 1960, με τελευταίο το εργοστάσιο Αβένα που έκλεισε και κατεδαφίστηκε το Οι πρώτοι πυρήνες διασκέδασης ήταν η γέφυρα και η πλατεία του Αγίου Νικολάου. Το 1920 οι δραστηριότητες επεκτείνονται και στο Κρηπίδωμα, το τμήμα δηλαδή από την πλατεία του Αγίου Νικολάου και μέχρι το Κόκκινο Σπίτι. Φιλαρμο νική, μπάντες στό λου, διάφορα περιοδεύοντα σχήματα και Καραγκιόζης ήταν οι κύριες μορφές ψυχαγωγίας, ενώ το 1900 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνιση του ο κινηματογράφος από πλανόδιους που περιοδεύουν από χώρο σε χώρο, στα κέντρα αναψυχής της εποχής. Σταδιακά ο κινηματογράφος εξελί σσεται στην κυριότερη μορφή διασκέδασης και εκτοπίζει τον Καραγκιόζη, όπως φαίνεται από αποσπάσματα του Ευβοϊκού Τύπου της εποχής ( ) (εικ.28). Οι αναφορές είναι πολύ συχνές, είτε πληροφορούν για τις παραστάσεις, είτε σχολιάζου ν την κοινωνική ζωή που σχετίζεται με αυτούς. Παρόλα αυτά η πρώτη κινηματογραφική αίθουσα, το «Κεντρικόν» κατασκευάζεται το 1930 επί της οδού Αβάντων. Μέχρι τότε οι προβολές γί νο νταν στα κέντρα αναψυχής όπου στήνονταν λευκά πανιά κατά τους θερινούς μήνες. Το 1928 τρεις κινηματογράφοι λειτουργούν από τη γέφυρα μέχρι το Κρηπίδωμα, ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς σήμερα στην πόλη λειτουργεί μόνο μια κινηματογραφική αίθουσα. Εικ.26. Η παραλία, , εκδ. Μάτσας. Φαίν εται το μέγαρο Κότσικα, καθώς και η καμινάδα του Αβέν α. Εικ.27. Το ξεν οδοχείο Παλίρροια στις αρχ ές του 20 ου αιών α. Εκδ.Πάλλης-Κοτζι άς Εικ.28. Απ όσπ ασμα απ ό τον Ευβοικό Τύπο ( ). Πηγή: h.gr 25

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 1ο ΕΚ Ευόσμου. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 1ο ΕΚ Ευόσμου. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου 1ο ΕΚ Ευόσμου Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Μάρτιος 2015 Η Ελλάς ευγνωμονούσα Θ. Βρυζάκης (1858) Το γραφείο του Πρωθυπουργού Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η Ευρωπη γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου!

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! ήµος ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΘΗΒΑ «Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! Έδρα του ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Κερύνειας Ηλικίες 14-16

Πύλη Κερύνειας Ηλικίες 14-16 Η Λευκωσία σάς Καλεί... Πύλη Κερύνειας Ηλικίες 14-16 Η Λευκωσία σάς Καλεί Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, Χαιρόμαστε πολύ που σας συναντούμε! Στα χέρια σας έχετε ένα από τα πρώτα τέσσερα τετράδια εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ στο Megaron Plus Το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου 2015 η αίθουσα «Δημήτρη Μητρόπουλου», με 450 καθίσματα, του Μegaron Plus του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ήταν κάτι παραπάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας.

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Ελίζα Παπαδοπούλου, MSc πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές

Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές Το αστικό συγκρότημα των Τρικάλων, όπως έχει προσδιοριστεί με το ισχύον Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει: Το συμπαγή αστικό πυρήνα της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011

CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011 CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ημερολόγιο Εικόνες της πόλης στον χρόν ο 2014 Υποδοχή επισήμων κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αρχές 60 - αρχείο Πιτούλη σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Τ Α Κ Η Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 8 µέρες / 7 νύχτες Περούτζια * Ασίζη * Γκούµπιο * Σιένα * Σαν Τζιµινιάνο * Μοντεκατίνι * Λούκα * Πίζα * Φλωρεντία * 1η µέρα: ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά»

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» Δήμος Πειραιά «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» ΙΣΤΟΡΙΑ Το πολεοδομικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1832 από τους αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ, ακολουθώντας στις βασικές του γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα