Α. Εισαγωγή. δεν αποτελεί δηλαδή αν τικείμενο της εργασίας η λεπτομερής αν αφορά στην ιστορία της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Εισαγωγή. δεν αποτελεί δηλαδή αν τικείμενο της εργασίας η λεπτομερής αν αφορά στην ιστορία της"

Transcript

1 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας εί ναι η πόλη της Χα λκ ίδας. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πόλη τόσο γιατί αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αναπτύσσεται εκατέρωθεν του πορθμού του Ευρίπου, όσο και γιατί πρόκειται για την πόλη από την οποία κατάγομαι. Προσπάθησα, λοιπόν, να συνδυάσω στη μελέτη μου την οπτική του πολίτη και κατοίκου της Χα λκ ίδας, με αυτήν της φοιτήτριας Αρχιτεκ τονικ ής. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη του θαλάσσιου μετώπου της Χαλκ ίδας, κυρίως του τμήματος που συγκεντρώνει τις δραστηριότητες αναψυχής, και η διερεύνηση του ρόλου του στην πορεία εξέλιξης της πόλης. Έτσι, στο πρώτο μέρος της εργασίας γί νεται αναφορά στην πολεοδομική και ιστορική εξέλιξη της πόλης, στο βαθμό που είναι αναγκαία για την κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας του θαλάσσιου μετώπου 1. Ακολουθεί η αναφορά στη σημερινή πόλη της Χα λκ ίδας και η μελέτη του παραλιακού μετώπου, η ιστορία του, η σημασία του, οι τάσεις εξέλιξης. Κατά την επεξεργασία των επί μέρους κεφαλαίων της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι και πηγές: Βιβλιογραφική διερεύνηση και αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Μελέτη αεροφωτογραφιών της πόλης από το 1945 έως σήμερα και σύγκριση αυτών με το σημερινό χάρτη. Αποτύπωση σε χάρτες πληροφοριών από διάφορες πηγές και εξαγωγή συμπερασμάτων από τη μελέτη αυτών. Επί τόπου αποτύπωση και συστηματική παρατήρηση. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από πενήντα άτομα που συχνάζουν στο τμήμα του θαλάσσιου μετώπου που συγκεντρώνει τις δραστηριότητες αναψυχής. Συστηματική καταγραφή της προσωπικής μου εμπειρίας ως κατοίκου. Βασικές πηγές πληροφοριών ήταν η βιβλιοθήκη του Δήμου Χαλκ ιδέων και οι ιστοσελίδες επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκ ιδέων, και ηλεκτρονικό περιοδικό του νομού Ευβοίας. Εικ.1. Το παραλιακό μέτωπο της Χα λκίδας το Διακρίν εται το μέγαρο Κότσικα (το κτίριο με τους δύο τρούλους), το σημερινό δημαρχ είο, σήμα κατατεθέν της πόλης και στο βάθος το Κρηπίδωμα. Πηγή: athens voice, τεύχος δεν αποτελεί δηλαδή αν τικείμενο της εργασίας η λεπτομερής αν αφορά στην ιστορία της 1

2 Η συνδυαστική χρήση στοιχείων από τις αεροφωτογραφίες, τις γραπτές και προφορικές πηγές, αλλά και την προσωπική παρατήρηση του αστικού ιστού όπως αυτός διαμορφώνεται σήμερα, οδήγησε σε μια προσπάθεια να καταγραφεί σε χάρτες η εξέλιξη της πόλης, καθώς μάλιστα δεν υπήρξε δυνατή η εύρεση παλαιότερων χαρτών. Στη μελέτη του θαλάσσιου μετώπου ήταν σημαντική η προσωπική εμπειρία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις επιμέρους ενότητες στις οποίες «διαιρείται», τους πόλους συγκέντρωσης και το «κοινό» στο οποίο απευθύνονται, ενώ οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια επιβεβαίωσαν τις σκέψεις μου ή, ακόμα, επισήμαναν θέματα στα οποία ίσως δεν είχε δοθεί η ανάλογη βαρύτητα. Β. Για τη Χαλκίδα Η Χαλκ ίδα, όπως είναι γνωστό, εί ναι πρωτεύουσα του νομού Ευβοίας, ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται 80 χλμ βόρεια της Αθήνας (εικ.2). Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει κατοίκους, ενώ ανεπίσημα ο πληθυσμός της ανέρχεται στις Είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου, με το ένα τμήμα της να βρίσκεται στην Εύβοια και το άλλο στην Στερεά Ελλάδα. Σήμα κατατεθέν της πόλης και σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών εί ναι το παλιρροϊκό φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου, τα «τρελά νερά» όπως χαρακτηριστικά αποκαλούνται. Στην μακραίωνη ιστορία της πόλης, πολλά ονόματα της δόθηκαν κατά τις διάφορες περιόδους 2. Σύμφωνα με μια εκδοχή ονομάστηκε «Χαλκ ίς» από το φοινικικό όνομα «Χάλκ η, Κάλχη», την πορφύρα, θαλασσινό όστρακο που το αλίευαν στις Ευβοϊκές ακτές. Δεν θεωρείται όμως αληθινή, αφού επικρατέστερη θεωρείται η εκ δοχή ότι την ονομασία «Χαλκ ίς» την πήρε μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων χαλκού στην περιοχή της. Στους Βυζαντινούς χρόνους ονομάστηκε Εύριπος. Το τοπωνύμιο «Εύριπος» παραπέμπει στη ν ορμητική φορά (εύ + ριπή) την οποία εμφανίζει στο σημείο αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε, η παλίρροια. Συνα ντάται δε και στη Εικ.2. Η θέση της Χαλκίδας σε σχέση τόσο με την Αθήν α όσο και με τον υπόλοιπο νομό Ευβοίας. Πηγή: G oogle Earth Εικ.3. Σήμα κατατεθέν της πόλης είν αι η παλαιά γέφυρα και το φαιν όμενο της παλίρροιας. 2 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 2

3 διεθνή βιβλιογραφία με την ονομασία euripus για να περιγράψει κάθε φυσικό αλλά και τεχνητό πορθμό ή στένωμα που παρουσιάζει ισχυρά παλιρροϊκά ρεύματα. Από τους Ενετούς ονομάστηκε «Έγριπος», «Νέγριπος» και «Νεγρεπόντε», από τους Άραβες «Χα πός», ενώ από τους Τούρκους «Έγριμπος» και «Γριμπός». Μετά την τουρκοκρατία πήρε πάλι το αρχαίο όνομα «Χαλκ ίς», στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας αποποίησης όσων θύμιζαν την περίοδο αυτή. Το φαιν όμενο της παλίρροιας Γεν ικά έχ ει παρατηρηθεί, κυρίως σε στενά περάσματα θαλασσών, ισθμούς, πορθμούς, αλλά και στην αν οικτή θάλασσα η στάθμη των νερών για 6 ώρες συνέχεια να αν εβαίν ει και ύστερα πάλι για 6 ώρες να κατεβαίνει. Δηλαδή κάθε 24ωρο παρατηρούνται δύο αν υψώσεις και δύο ταπεινώσεις. Η άν οδος της στάθμης του νερού ον ομάζεται πλημμυρίδα, η δε κάθοδος άμπωτη. Και τα δύο φαιν όμεν α μαζί αποτελούν το φαινόμεν ο της παλίρροιας. Το φαιν όμεν ο της παλίρροιας προκαλείται κυρίως από τη Σελήνη και οφείλεται στην έλξη που ασκεί το ουράν ιο αυτό σώμα στην Γη και συγκεκριμένα στην υδάτινη επ ιφάν εια της. Στον πορθμό του Ευρίπου παρουσιάζεται το εξής περίεργο φαιν όμεν ο: τα νερά του κινούνται συνεχώς, εν ώ ταυτόχρονα αλλάζουν φορά κινήσεως. Άλλοτε κατευθύνονται προς τον Βόρειο και άλλοτε προς τον Νότιο Ευβοϊκό. Η ταχύτητα του ρεύματος είν αι κανονική και αν έρχεται σε 5-6 μίλια την ώρα, εν ώ μερικές φορές μπ ορεί να αν έρχ εται και στα 9 μίλια την ώρα. Όταν δε το ρεύμα εν ισχ ύεται από τους ισχ υρούς βορείους αν έμους, που πνέουν κατά καιρούς στην περιοχή, η ταχύτητά του προς το Νότιο Ευβοϊκό γίν εται ακόμη μεγαλύτερη. Λέ γεται, ότι στην περίπτωση αυτή θα δυσκολευόταν και έν ας καρχαρίας να κολυμπήσει κατά την αντίθετη φορά. Σήμερα δεχ όμαστε την ακόλουθη εξήγηση για το φαιν όμενο αυτό. Το κύμα της παλίρροιας έρχ εται κυρίως από τη Μεσόγειο στην Εύβοια και μπ αίν ει στο Νότιο και Βόρειο Ευβοϊκό με κατεύθυνση προς τον Εύριπο. Επ ειδή υπάρχ ει διαφορά στο μήκος διαδρομής από βορρά προς νότο, το κύμα που έρχ εται απ ό το νότο φθάν ει στον Εύριπο 1 ώρα και 15 λεπτά ν ωρίτερα από το κύμα που φθάν ει απ ό το βορρά. Έτσι, οι περισσότεροι υδάτινοι όγκοι φθάν ουν από τα νότια ν ωρίτερα, με αποτέλεσμα να αν εβάζουν τη στάθμη στο μέρος εκείν ο κατά 30 ως 40 εκ., οπότε δημιουργείται το ρεύμα από τα νότια προς τα βόρεια. Μετά 6 ώρες αν τιστρέφονται οι συν θήκες και έτσι η άμπωτη διαδέχ εται την πλημμυρίδα, γιατί τότε στο βόρειο τμήμα έχ ουν συσσωρευτεί περισσότερα νερά. Το πρόβλημα της παλίρροιας του Ευρίπου ερεύν ησαν πολλοί αρχ αίοι και νέοι επ ιστήμον ες, όπως ο Αριστοτέλης, ο Πλίν ιος, ο Μάνσελ και ο Μιαού λης. Την τελική εξήγηση έδωσε ο καθηγητής Δ. Αιγιν ήτης, που στηρίχ θηκε σε πλούσιο υλικό παρατηρήσεων. 3 Η γεφύρωση του πορθμού είναι άμεσα συ νδεδεμένη με την ιστορία της πόλης (εικ.4,5,6). Η ιστορία της ξεκινά το 410 π.χ. όταν, σύμφωνα με το Εικ.4. Η γέφυρα στη δεκαετία του 1880, πριν αρχ ίσει η κατεδάφιση των ενετικών οχυρώσεων. Πηγή: vitoros.gr Εικ.5. Η σιδερένια γέφυρα στις αρχ ές του 20ου αιών α, στο βάθος ο λόφος του Καράμπαμπα (Κάν ηθος), χωρίς πράσινο και με αραιή δόμηση. Πηγή: vitoros.gr Εικ , οι εργασίες για τη νέα συρταρωτή γέφυρα έχ ουν αρχ ίσει. Πηγή: vitoros.gr 3 3

4 Διόδωρο, κατασκευάστηκε ξύλινη γέφυρα στον πορθμό και δύο πύργοι, ένας στη βοιωτική και ένας στη ν ευβοϊκή πλευρά. Το 540 μ.χ. επί Ιουστινιανού κατασκευάστηκε συρταρωτή γέφυρα, ενώ στη ν Τουρκοκρατία ήταν ξύ λινη και σταθερή. Το 1858 κατασκευάστηκε μία περιαιρετή γέφυρα η οποία αντικαταστάθηκε από μία περιστροφική το Το 1962 κατασκευάστηκε η σύγχρονη συρταρωτή γέφυρα με ξύλι νη επιφάνεια. Το 1996 έγινε ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρολογικού, μηχανολο γικού και υδραυλικού εξοπλισμού της γέφυρας. Το μόνο που απέμεινε από την κατασκευή του 1962 είναι ο σκελετός της γέφυρας 4. Από το 1993 λειτουργεί και η νέα, κρεμαστή, γέφυρα (εικ.7), που διευκολύνει την πρόσβαση στην νότια και στη βορεια Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα αποφόρτισε κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης. Γ. Ιστορική και πολεοδομική εξέλιξη της πόλης Εικ.7. Η νέα γέφυρα, στο βάθος η Χαλκίδα Γ1. Από την αρχαιότητα μέχρι την Τουρκοκρατία Η Χα λκ ίδα εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο κατά τη γεωμετρική εποχή. Τότε παρατηρείται στροφή προς τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Οι μικρές κώμες που προϋπήρχαν στη ν περιοχή από τη νεολιθική εποχή, συσπειρώνο νται και δημιουργούν μία μόνο οικιστική μονάδα στο μυχό του Αγίου Στεφάνου, το σημερινό νότιο άκρο της πόλης. Η συνένωση των κωμών γέννησε την πρώτη πόλη της Χα λκ ίδας. Είχε δύο λιμάνια, το κύριο, στον σημερι νό Άγιο Στέφανο, για τους καταπλέο ντες από το Νότιο Ευβοϊκό και το δεύτερο, στο σημερινό Βούρκο, για τους καταπλέο ντες από το Βόρειο 5. Η αρχαία Χαλκ ίδα υπήρξε μία από τις πιο δραστήριες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Δημιούργησε αποικίες από τη Θράκη ως την Ιταλία και Σικελία. Υπήρξε μία πάρα πολύ εύπορη πόλη γι' αυτό και έγινε στόχος των Πελοποννήσιων, των Αθηναίων, των Θηβαίων και των Μακεδόνων κατά Εικ.8. Η Χαλκίδα από ψηλά. Σε πρώτο πλάνο η συνοικίες Σαλεμή και Φάρος, με τις διαδοχ ικές πλαζ. Πηγή: vitoros.gr 4 itoros.gr 5 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 4

5 καιρούς. 6 Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η αρχαία πόλη ιδρύθηκε το 900 π.χ. περίπου και έζησε μέχρι το 600 μ.χ. οπότε εγκαταλείφθηκε. Οι κάτοικοι, τότε, μεταφέρθηκαν κοντά στο πέρασμα του Ευρίπου, τόσο δε η νέα πόλη, όσο και ο πορθμός και το θαλάσσιο μέτωπο, οχυρώθηκαν, για να μπορούν να αμυνθούν κατά των βαρβαρικών πειρατικών επιδρομών. Η οχύρωση της Χα λκ ίδας ήταν στα πλαίσια ενός γενικού σχεδίου για την άμυνα της βυζαντινής αυτοκρατορίας και έλεγχε άμεσα το θαλάσσιο πέρασμα του Ευρίπου προς τον Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό. Τα τείχη του κάστρου του Ευρίπου οικοδομήθηκαν από υλικό από τα αρχαία τείχη και τα αρχαία μνημεία. Το λιμάνι του Αγίου Στέφανου εγκαταλείφθηκε και μεταφέρθηκαν οι λιμενικές εγκαταστάσεις στον όρμο του Βούρκου. Η πόλη είχε στραμμένη την πλάτη της στη θάλασσα, το θαλάσσιο μέτωπο ήταν προσβάσιμο μόνο από το λιμάνι. Με την εμφάνιση των Αράβων στο τέλος του 7 ου αιώνα, εξαιτίας των οποίων το Βυζάντιο έχασε προσωρινά την κυριαρχία της θάλασσας, οι κάτοικοι των παράλιων οικισμών εγκατέλειψαν τις ακτές και μετοίκησαν στα μεσόγεια. Στα παράλια παρέμειναν οι οχυρές πόλεις λιμάνια, όπως η Χα λκ ίδα και η Κάρυστος, που αντιστάθηκαν κατά των επιδρομέων. Η Εύβοια στα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας άνηκε στο θέμα Ελλάς. Η Χαλκ ίδα, μητρόπολη του νησιού, εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης της ήταν το κλειδί της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου. Είχε δε μεγά λη στρατηγική σπουδαιότητα για την άμυνα της αυτοκρατορίας. Ήταν ισχυρή πολεμική βάση, δεσπόζοντας στην ανατολική Στερεά Ελλάδα με τα ισχυρά φρούρια της και από τις δυο πλευρές του στενού του Ευρίπου, δηλαδή τον Κάνηθο (Καράμπαμπα) και το φρούριο (ή κάστρο) της Χαλκ ίδας, που έκλειναν τη δίοδο των πλοίων και από τους δύο κόλπους του Ευβοϊκού. Επειδή βρισκόταν μακριά από τα σύνορα και τα θέατρα των πολέμων, η Χα λκ ίδα ζούσε βίο ήσυχο και ασφαλή, σημειώνο ντας πρόοδο στη βιομηχανία, στο εμπόριο και τις τέχνες. Ήταν η μ εγαλύτερη και σπουδαιότερη πόλη της Εύβοιας και μία από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα μάλιστα σώζεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής που ανήγειρε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Εικ.9. Τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της αρχ αίας Χαλκίδας. Πηγή: Ευβοϊκή Εγκυκλοπαί δει α, λήμμα Χαλκί δα Εικ.10. Ο ναός της Αγ.Παρασκευής, πολιούχου της πόλης. Ξυλόστεγη βασιλική που αν εγέρθηκε τον 5 ο αιών α μ.χ. 6 5

6 Από το 1205 έως και το 1470 η Εύβοια βρισκόταν υπό την κατοχή των Φράγκων. Από το 1205 έως το 1300 κυρίαρχοι είναι οι Λομβαρδοί βαρόνοι και ο βάιλος της Βενετίας, που είχε την έδρα του στον Έγριπο και σταδιακά έγι νε πανίσχυρος, αυτός κυβερνούσε την Εύβοια σύμφωνα με τις προτιμήσεις της Βενετίας. Από το 1300 έως το 1372 διοικούν οι Ενετοί και βαθμιαία αποκτούν τον έλεγχο του νησιού, και τέλος από το 1372 έως το 1470 οι Ενετοί γίνο νται απόλυτοι κυρίαρχοι. Πρώτη φροντίδα των σταυροφόρων που εγκαταστάθηκαν στη Χα λκ ίδα ήταν η ανακατασκευή του φρουρίου του Ευρίπου. 7 Υπό τους Ενετούς η πόλη υπέφερε λιγότερο από ό,τι επί Λομβαρδών. Οι Χα λκ ιδέοι ζούσαν μία σχετικά άνετη ζωή διατηρώντας τα έθιμά τους και απολαμβάνοντας στοιχειώδη αυτοδιοίκηση ενώ παράλληλα μια σημαντική και αρμονική κοινωνία ευ γενών της Δύσης άκμαζε στην πόλη του «Νεγρεπόντε», σε αντίθεση με τους Εβραίους που, αποκλεισμένοι στο γκέτο τους, τη σημερινή συνοικία «Εβραϊκ ά», είχαν τα μεγα λύτερα φορολογικά βάρη. 8 Η Χα λκ ίδα τα χρόνια αυτά βρισκόταν σε ανθηρή οικονομική κατάσταση, είχε πυκνή συγκοινωνία και ακμαίο εμπόριο και ήταν μετά την Κρήτη, αξιόλο γο διαμετακομιστικό κέντρο. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Χα λκ ίδα έγινε η πιο σπουδαία πόλη των ενετικών κτήσεων. Ο βάιλος δαπανούσε πολλά χρήματα για την ίδια και το κάστρο της, που απέκτησε την τελική μορφή του επί ενετοκρατίας, το 1304, χτισμένο πάνω σε βάσεις του βυζαντινού κάστρου. Στις 12 Ιουλίου 1470 η Εύβοια, μαζί και η Χα λκ ίδα, πέρασε στα χέρια των Τούρκων. Ονομάστηκε Εγριμπός ή Γριμπός και μοιράστηκε σε δυο πασαλίκια (σατραπείες): της Χα λκ ίδας και της Καρύστου. Για να αυξήσουν τον πληθυσμό της πόλης που σφάχτηκε, οι Τούρκοι έπαιρναν γυ ναίκες Ελλη νίδες και τις εκτούρκιζαν με τη βία. Υποχρέωνα ν δε με διάφορα πιεστικά μέσα το τούρκεμα των χριστιανών. Επίσης μετάφεραν στη Χα λκ ίδα και στην Κάρυστο από άλλα μέρη Τούρκους ή εξισλαμισμένους Έλληνες, με Εικ.11. Η Εβραϊκή Συναγωγή στην οδό Κώτσου. Εικ.12. Η Χαλκίδα το Απεικονίζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της πόλης. Το τείχος, η τάφρος, το κάστρο του Ευρίπου, καθώς και οι τρεις πύλες που τη συνδέουν με τις γύρω περιοχές. Πηγή: vitoros.gr 7 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 8 itoros.gr 6

7 αποτέλεσμα κατά την απελευθέρωση να υπερτερούν οι Τούρκοι από τους Χριστιανούς. Η Χαλκ ίδα, χάρη στα οχυρά κάστρα της, ορίστηκε έδρα του νομού Ευβοίας (σαντζάκι Εγριμπός ή Εγρίπου) και περιελάμβανε τους καζάδες των Θηβών, των Αθηνών, της Λιβαδειάς, των Σαλώνων και της Αταλά ντης. Στη Χα λκ ίδα έμενε ο πασάς, πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής της Εύβοιας, και ο ναύαρχος που επιτηρούσε το Αι γαίο πέλα γος. Οι Τούρκοι της πόλης υπολογίζονταν σε 1000 οικογένειες. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μετά τον 16 ο αιώνα, χωρίς να είναι γνωστό το πότε ακριβώς, η πόλη ξεπέρασε τα παλαιότερα της όρια και, χωρίς βέβαια να καταστραφεί το υπάρχον φρούριο, επεκτάθηκε έξω από αυτό σε ένα προάστιο το οποίο προστατευόταν από ένα αρκετά πρόχειρο τούρκικο περιτείχισμα και σταδιακά αναπτύχθηκε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της. Τον πολεοδομικό ιστό του φρουρίου διαρθρώνουν δύο βασικοί άξονες, που συνεχίζουν στο προάστιο και αποτελούν τους δυο κύριους δρόμους που οδηγούν από τον Εύριπο προς το εσωτερικό του νησιού. Πρόκειται για τους άξονες που ξεκινούν από την πύλη του πορθμού και καταλήγουν αντίστοιχα στην Άνω και στην Κάτω Πύλη. Εγκάρσια σε αυτούς, (κατά τη διεύθυνση Β-Ν), υπάρχει τρίτος άξονας που ξεκινάει επίσης από την Πύλη του Πορθμού και καταλήγει στο άκρο του φρουρίου. 9 Οι τρεις αυτοί άξονες εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα στο ν ιστό της πόλης. Πρόκειται, αντίστοιχα για τις οδούς Κώτσου και Αγγελή Γοβιού ενώ ο τρίτος δεν είναι τόσο σαφής, πιθανόν ταυτίζεται με τις σημερινές οδούς Παίδων και Σταμάτη, ή με την οδό Παύλου. Μαρτυρίες περιηγητών που πέρασαν απ ό τη Χαλκίδα για την πόλη Εικ.13. Η Χαλκίδα το Απεικόνιση απ ό τα νότια, την περιοχή του Αγ.Στεφάν ου. Πηγή: vitoros.gr Εικ.14. Η Χα λκίδα το Δεξιά είν αι η συνοικία του κάστρου στην ευβοϊκη ακτή. Πηγή: vitoros.gr Ο Ross, που πέρασε από τη Χαλκίδα, στις αρχ ές του 18ου αιών α, σημειώνει για το φρούριο ότι στα περισσότερα τμήματά του είν αι έργο του φράγκικου και βενετσιάνικου μεσαίων α, προσθέτον τας πως το λιοντάρι του Αγ. Μάρκου και οικόσημα ιταλικών οικογεν ειών, βρίσκονται εντοιχ ισμέν α πάνω σε πύλες και πόρτες. Για μερικά οικοδομήματα του κάστρου αν αφέρει την φραγκοβενετσιάνικη προέλευσή τους και επισημαίν ει ιδιαίτερα μια εκκλησιά (προφανώς την Αγία Παρασκευή) και ένα χάλασμα απ έν αντί της, απ ομειν άρι απ ό το νοσοκομείο των ναϊτών. 9 Μαμαλούκος Στ., «Χαλκίδα. Τα νεοκλασικά σπίτια», Αθήνα 1981, σ.17 7

8 Ο Bronzetti γράφει στις αν αμνήσεις του για την πόλη πως βρίσκεται στο στεν ό της θάλασσας Εύριπος που έχ ει πλάτος 100 ποδών. Στη μέση του πορθμού υπ άρχ ει έν α φρούριο για να υπερασπίζει τη γέφυρα που έφτιαξε ο Μαχ μούτ-πασάς στα 1642 και που εν ών ει το νησί με την Βοιωτία. Η στενή με πολλά τόξα αυτή γέφυρα εν ών ει τη στεριά με το φρούριο της γέφυρας κι απ ό κει άλλη ξύλιν η σε κακή κατάσταση γέφυρα οδηγεί στην πόλη (κάστρο). Ο Girard δίν οντας μας στοιχεία για όλη την πόλη τονίζει πως έχ ει το σχ ήμα τριγώνου: η κορυφή του καταλήγει στη γέφυρα και τις δυο πλευρές του προστατεύει η θάλασσα. Απ ό την τρίτη πλευρά το τείχος περιτριγυρίζεται από την τάφρο που την περνάς με δύο γέφυρες για να φτάσεις σε δύο πύλες. Ο Stephani για το κάστρο αν αφέρει πως τα τείχη του είν αι πολύ ισχ υρά και επισημαίν ει ότι οι αν αρίθμητοι μεσαιων ικοί πύργοι και οι πολεμίστρες αποτελούν αρνητικό θέλγητρο. Για το εσωτερικό του κάστρου γράφει ότι τα σπίτια είν αι πολύ κοντά το έν α στο άλλο και χωρίζονται με στενούς χ ωματόδρομους. Είν αι τούρκικου ρυθμού και αποτελούν ται από δυο πτέρυγες εκ των οποίων η μια είν αι για τις γυν αίκες και η άλλη για τον αφέντη, τους φίλους του και τους υπηρέτες του. Οι περιηγητές του ευβοϊκού χώρου, κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 19ου αιών α, δίν ουν πολλές πληροφορίες για έν α σημαντικό αριθμό τζαμιών στο κάστρο και στο προάστιο, αν και όχ ι πάντοτε ακριβείς και απαλλαγμέν ες συγχύσεων. Παράδειγμα αποτελεί ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή, που δίν ει πληροφορίες για τον αριθμό τους. Λέει πως υπήρχ αν έντεκα τουρκικοί μαχ αλάδες στο κάστρο και περίπου άλλοι τόσοι στο Ξώχ ωρο-προάστιο, πέντε χ ριστιαν ικοί και έν ας εβραϊκός, με κέντρα τους τα θρησκευτικά κτίρια. 10 Κατά την Ελλη νική Επανάσταση, η Χα λκ ίδα, με τα δύο φρούριά της (Χα λκ ίδας και Καράμπαμπα), αποτελούσε απόρθητη πόλη. Στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου του 1821, η πόλη πολιορκήθηκε από τους Έλληνες χωρίς επιτυχία. Τον Νοέμβριο του 1823 νέα πολιορκία της Χαλκ ίδας από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, με τη βοήθεια Ψαριανών πλοίων, περιορίζει τους Τούρκους στο φρούριο αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι η Χαλκ ίδα αλλά και όλη η Εύβοια παρέμεινε στα χέρια των Τούρκων ακόμη και μετά την άφιξη του Καποδίστρια και μόνο μετά από συνθήκη, στις , παρεδόθη στην Ελλάδα. 11 Εικ.15. Το πρώτο σχ έδιο για τη Χαλκίδα, Περιλαμβάνει μόν ο την π εριτειχ ισμέν η συνοικία του Κάστρου. Κάτω δεξιά διακρίν εται η γέφυρα του Ευρίπου. Ο άξον ας που τη συν δέει με την Άν ω Πύλη (στο κέντρο πάνω) είν αι η σημερινή οδός Κώτσου Πηγή: Κ. Καυκούλα, Ν. Παπαμίχος, Β. Χαστάογλου,«Σχέδι α πόλεων στην Ελλάδα του 19 ου αι.», σ.66 Εικ.16. Έν α απ ό τα λίγα εν απομείν αντα τμήματα του κάστρου της Χαλκίδας, κοντά στην Αγία Παρασκευή. Στεγάζει σήμερα το λαογραφικό μουσείο της πόλης. 10 itoros.gr, «Βυζαντιν ά και μεταβυζαντιν ά μν ημεία στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας», εργασία από το Γυμν άσιο Καν ήθου, Δεκέμβριος

9 Γ2. Τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα της πόλης Δύο είναι τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα, το Κάστρο της Χαλκ ίδας και ο Καράμπαμπας. Η πόλη της Χα λκ ίδας περιβαλλόταν από ισχυρό και δυσπόρθητο κάστρο, που, όπως αναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε από τους Ενετούς, το 1304, πάνω στις βάσεις του βυζαντινού. Στο υπέρθυρο των πυλών του βρισκόταν σκαλισμένο σε μάρμαρο το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Χωριζόταν από την υπόλοιπη πόλη με οχυρωματική τάφρο που ένωνε το Βόρειο Ευβοϊκό με το Βούρκο. Η επικοινωνία της Έσω και της Έξω πόλης γινότα ν μόνο με τρεις πύ λες, την Άνω Πύλη ή Πόρτα του Χριστού, την Κάτω Πύλη και την Πύλη του Ναού. Η Άνω Πύλη ήταν στη διασταύρωση των σημερινών οδών Φαβιέρου και Παπαναστασίου, η Κάτω Πύλη βρισκόταν στο Στρογγυλό και η τρίτη, η Πύλη του Ναού ήταν κοντά στην Αγία Παρασκευή, εκ εί που σήμερα βρίσκεται το στρατιωτικό μαγειρείο της Σχολής Πεζικού (χάρτης 1). Κατά τον 16 ο και 17 ο αιώνα οι Έλλη νες δημιούργησαν νέα πόλη έξω από το Κάστρο της Χαλκ ίδας 12. Στο εσωτερικό του Κάστρου βρίσκονται τα σπίτια και τα μαγαζιά της πόλης, που είχε κατοίκους Έλλη νες, Εβραίους και Τούρκους κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Έξω από την περιτειχισμένη πόλη με τα στενά δρομάκια, βρισκόταν το προάστιο, που, για τους περιηγητές, είχε τον ίδιο με την τειχισμένη πόλη ή και ακόμη καλύτερο χαρακτήρα. Τον 19ο αι. στο προάστιο βρίσκονταν το λιμάνι, η αγορά, όλη η εμπορική κίνηση και τα ομορφότερα σπίτια της πόλης. 13 Στο Κάστρο έμεναν μόνο οι Τούρκοι, έξω στο προάστιο, έμεναν οι Χριστιανοί, που ασχολούνταν με το εμπόριο. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, η άθλια κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα τείχη και το ψυχολογικό κλίμα που υπήρχε στους πολίτες, οδήγησαν στη ν κατεδάφιση των τειχών. «...Το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί εί ναι η κατεδάφιση του σάπιου και άχρηστου φρουρίου που πολλοί εύχονται την πραγματοποίησή της» (από την εφημερίδα «Εύριπος», 12 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 13 itoros.gr, «Βυζαντιν ά και μεταβυζαντιν ά μν ημεία στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας», εργασία από το Γυμν άσιο Καν ήθου, Δεκέμβριος 1999 Εικ.17. Η Χαλκίδα το 1880 περίπου. Φαίν εται, η συνοικία του Κάστρου εντός των τειχών και το αν απ τυσσόμενο Προάστιο εκτός. Το θαλάσσιο μέτωπο παραμένει ακόμα ανεκμετάλλευτο. Πηγή: vitoros.gr κάστρο προάστιο Χάρτης 1. Η Χα λκίδα μετά την απελευθέρωση. Εντός των τειχών (κόκκινη γραμμή) είν αι η συνοικία του Κάστρου και βόρεια το Προάστιο. Πηγές: ιδία επεξεργασία (ως υπ όβ α θρ ο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορίες γι α την έκταση της πόλης προέρχονται από το βι βλί ο του Μαμαλούκου, «Χαλκί δα. Τα νεοκλασι κά σπί τια») 9

10 1898).Τελικά την κατεδάφιση υποσχέθηκε στο δήμαρχο Χαλκ ιδέων Ηρακλή Γαζέπη ο πρωθυπουργός Χ. Τρικούπης κατά την επίσκεψή του στην πόλη το Το γκρέμισμα άρχισε το 1885 και συνεχίστηκε στα αμέσως επόμενα χρόνια, για να εξαφανιστεί σι γά σιγά τελείως κάθε σημάδι απ' το πολυτάραχο παρελθόν της Χα λκ ίδας. Συγχρό νως με το γκρέμισμα του φρουρίου άρχισε και η κάλυψη της τάφρου που από το 1840 ήταν ξερή. Η ολοκληρωτική όμως κάλυψη δεν είχε τελειώσει ακόμα στα 1896, αφού έως τότε είχε γκρεμιστεί μόλις η βορειοανατολική πλευρά των τειχών. Η κατεδάφιση των τειχών ικανοποίησε τους κατοίκους της Χαλκ ίδας, βρέθηκαν όμως κάποιοι που καταδίκασαν την απόφαση για το γκρέμισμα όλων των τειχών της πόλης. Μέχρι και ο βασιλιάς Γεώργιος Α χαρακτήρισε το γκρέμισμα ως πράξη βάρβαρη, ιδιαίτερα αυτό των πύργων με τον λέο ντα της Βενετικής Δημοκ ρατίας που ακόμα και οι Τούρκοι σεβάστηκαν. 14 Σήμερα σώζονται μόνο λίγα λείψανα του: οι υπόγειες αποθήκες κάτω από την πλατεία Τζαμιού, ένα κτίριο στους στρατώνες, το κτίριο που στεγάζει σήμερα το Λαογραφικ ό μουσείο (εικ.16) και ένα τμήμα που ανασκάφηκε το 1973 στην οδό Μαρδοχαίου Φριζή. Στο ύψωμα της Κανήθου, ορθώνεται το κάστρο του Καράμπαμπα (εικ.18,19), το οποίο έχτισαν οι Τούρκοι, προκειμένου να κρατήσουν τους Ενετούς μακριά από τη Χαλκ ίδα κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάχρονου ενετοτουρκικού πολέμου που ξέσπασε το Ο λόφος πιθανότατα οχυρώθηκε για πρώτη φορά κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, αλλά εί ναι βέβαιο ότι δεν είχε οχύρωση στους Βυζαντινούς χρόνους, κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας και τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Η θέση του είναι στρατηγική, καθώς ελέγχει τα στενά του Ευρίπου και την πόλη της Χα λκ ίδας. Το κάστρο του Καράμπαμπα σχεδίασε ο Ενετός Γερόλυμος Γκαλόπο, ο οποίος εξαιτίας της κακομεταχειρίσεώς του στο ενετικό στρατόπεδο, εγκατέλειψε τη σημαία του Αγίου Μάρκου, κάτω από την οποία είχε Εικ.18. Ο λόφος του Καράμπαμπα με το κάστρο και ο σιδηροδρομικός σταθμός , εκδ.μάτσας Εικ.19. Η κύρια είσοδος του κάστρου σήμερα. Τους θεριν ούς μήν ες φιλοξεν ούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Χαλκιδέων. Πηγή: da.gr 14 itoros.gr 15 «Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια», τόμος Γ, λήμμα «Χαλκίδα» 10

11 πολεμήσει στο Ναύπλιο, και πέρασε στις τάξεις των Τούρκων 16. Το φρούριο πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς από τον Μοροζίνι το 1688 και οι Τούρκοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν την κυριότητά του έως την απελευθέρωση της Ελλάδας, οπότε και το παρέδωσαν στο Ελλη νικό κράτος. Έχει στενόμακρο περίβολο, προσανατολισμένο Α-Δ, με προτείχισμα στη βόρεια πλευρά, τρεις προμαχώνες και έναν μ εγά λο πύργο. Το νότιο τμήμα του τοίχου διατηρείται σε κακή κατάσταση. Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη έχουν εντοιχιστεί σε αρκετά σημεία του περιβόλου. Η μοναδική πύλη του φρουρίου βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά του τείχους, ενώ γύρω της έχουν οικοδομηθεί κτήρια στρατιωτικού χαρακτήρα. Στον ανατολικό τοίχο του περιβόλου, μεταξύ της πύλης και του ανατολικού πύργου, βρίσκεται κωδωνοστάσιο, κτισμένο στη θέση όπου βρισκόταν η καμπάνα του συνα γερμού του φρουρίου. Το μόνο καλά σωζόμενο κτίσμα μέσα στον περίβολο είναι ναός αφιερωμένος στον Προφήτη Ηλία, που χρονολογείται το Εβραϊκή παροικία Η Χαλκίδα, σαν πολυπληθής και εμπορική πόλη, είχ ε μεγάλη εβραϊκή παροικία. Οι Εβραίοι της πόλης, δεν είν αι ίσως οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν σε Ελλην ικό έδαφος, η κοιν ότητά τους όμως είν αι η αρχ αιότερη της Ευρώπης και η μόν η που ζει στην ίδια πόλη, αδιάλειπτα, για περισσότερους από 20 αιών ες 18. Σύμφωνα με τον Εβραίο περιηγητή Βεν ιαμίν Ραββίν ο στα μέσα του 12 ου αιών α μ.χ. ζούσαν στη Χαλκίδα 200 Εβραίοι, εν ώ ο Εβραίος συγγραφέας Βεν ιαμίν Τοδάλα, για την ίδια περίοδο, αν αφέρει 1200 άτομα. Η εβραϊκή παροικία εξακολουθούσε να υπ άρχ ει με μια συν αγωγή στα νότια της πόλης και στα χρόνια της Εν ετοκρατίας υπό την προστασία της Βεν ετίας, για την ύπ αρξη της δε πλήρωνε υψηλό φόρο, μεγαλύτερο από αυτόν των Ελλήν ων. Επ ί τουρκοκρατίας, το 1570, οι Εβραίοι αποτελούσαν το 6,4% του πληθυσμού, εν ώ οι Χριστιαν οί το 56,3% και οι Μουσουλμάν οι το 37,3%, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο αν άμεσα στις πόλεις που αποτελούσαν το σαντζάκι του Ευρίπου (Αθήν α, Σάλωνα, Θήβα, Λιβαδειά, Αταλάν τη). Τον Οκτώβριο του 1940 η κοινότητα αριθμούσε 325 άτομα 19. Σήμερα η κοινότητα, αν και μικρή, 170 άτομα σύμφωνα με εργασία του Καρύδης Δ, «Συγκρότηση και εξέλιξη των ελλην ικών πόλεων, 15 ος -19 ος αιών ας», Αθήνα 1988, σ.31 Χάρτης 2.Η Χαλκίδα τη δεκαετία του 1890, πριν την κατεδάφιση των τειχών, που φαίνονται με κόκκινη γραμμή στην ευβοϊκή ακτή. Στην βοιωτική ακτή με κόκκινη γραμμή συμβολίζεται το κάστρο του Καράμπαμπα. Φαίν εται, επ ίσης, η έκταση της πόλης, το Κάστρο εντός των τειχών και το Προάστειο εκτός, σε σχ έση με το κύριο οδικό δίκτυο σήμερα. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες γι α την έκταση της πόλης προέρχονται από το βιβλίο του Μαμαλούκου, «Χαλκί δα. Τα νεοκλασι κά σπί τια») 11

12 Γυμν ασίου Καν ήθου, είν αι δραστήρια και πλήρως εν σωματωμέν η στην οικονομική και κοιν ων ική ζωή του τόπου, με δική της Συν αγωγή (εικ.11) και Νεκροταφείο. Η ιστορική συν αγωγή της αν οικοδομήθηκε μετά την πυρκαγιά του 1846, η οπ οία κατέστρεψε το παλαιό κτίσμα και τη μεγάλη βιβλιοθήκη του, εν ώ το νεκροταφείο της περιέχει επ ιτάφιες επιγραφές που χρον ολογούν ται απ ό τον 15o αιών α π.χ. 20 Γ3. Μετά την απελευθέρωση και έως το 1933 Μετά την απελευθέρωση ο πληθυσμός της Χαλκ ίδας ήταν 7174 κάτοικοι. Το 1850 κυκλοφόρησε η εφημερίδα «ΕΛΛΗΝ», η πρώτη εφημερίδα της Εύβοιας. Η τακτική της κυκλοφορία φανερώνει πως η Εύβοια είχε εισέλθει σε περίοδο κοινωνικής και πολιτιστικής αναδημιουργίας. Ωστόσο η Χαλκ ίδα διατηρούσε τον ανατολίτικο χαρακτήρα της. Τα τζαμιά της πόλης κατεδαφίστηκαν, εκτός από αυτό της Πλατείας Πεσόντων Οπλιτών, το Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Χαλκ ίδα ήταν εξαγωγικό κέντρο της Εύβοιας με σημαντική γεωρ γική αλλά και βιοτεχνική παραγωγή, ενώ είχε λιμάνι με έντονη εμπορική κίνηση. Η ίδια κατάσταση διατηρείται και την πρώτη περίοδο ( ) που ακολουθεί την απελευθέρωση και κατά την οποία, μέσα από ανακατατάξεις των κατοίκων, διαμορφώνεται σταδιακά η κοινωνία της πόλης. Τη δεύτερη περίοδο ( ), η σύνθεση του πληθυσμού έχει αποκρυσταλλωθεί. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα ο βιοτεχνικός τομέας (κεραμοποιία, ποτοποιία) καθώς και το εμπόριο. Στη θέση της μέχρι τότε κυρίαρχης αγροτικής τάξης, εμφανίζεται η αστική, γεγο νός που έχει αντίκτυπο και στην αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης. Η πορεία που ακολουθεί είναι παράλληλη με αυτή της Αθήνας σε μικρότερη κλίμακα, ενώ καθοριστική ήταν και η σύνδεση των δύο πόλεων με το τρένο το 1904, που διευκόλυνε σημαντικά την ανταλλαγή υλικών και πνευματικών αγαθών. Η Χα λκ ίδα, πριν ακόμα την προσάρτηση της στο ελλη νικό κράτος, παρουσιάζει την εικόνα μιας μεσαιωνικής πόλης και αποτελείται από την περιτειχισμένη περιοχή του Κάστρου, και από το Προάστιο (εκ τός των Χάρτης 3. Η Χα λκίδα στις αρχ ές της δεκαετίας του Φαίν εται ο βασικός κορμός της πόλης και οι πυρήνες των κυριότερων προσφυγικών συνοικισμών, σε σχ έση με το κύριο οδικό δίκτυο σήμερα. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησιμοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες γι α την έκταση της πόλης προέρχονται από βιβλιογραφικές αναφορές και προφορι κές μαρτυρίες.) Βραν όπουλος Επ, «Ιστορία της Εύβοιας», Αθήνα 1995, σ

13 τειχών) με ίση σχεδόν έκταση. Η ίδια κατάσταση διατηρείται και μετά την απελευθέρωση 22. Το 1836 εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της Χαλκ ίδας (εικ.15) που, όπως και τα περισσότερα σχέδια της εποχής (Αγρίνιο-1838, Ναύπακτος-1838, Μεσολόγγι-1845 κλπ.) περιλαμβάνει κυρίως μικρές τακτοποιήσεις οικοπέδων, παρακολουθώντας την υπάρχουσα οικοδομική κατάσταση και μορφή ιδιοκτησίας χωρίς να εξειδικεύεται ως προς τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. 23 Εκτός όμως από τη διάνοιξη των κυριότερων δρόμων, το σχέδιο καθυστερεί να εφαρμοστεί λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων. Αρ χικ ά, και με την αποχώρηση των Τούρκων, η έκταση της πόλης δεν αλλάζει αφού οι νέοι κάτοικοι εγκαθίστανται στα κενά που προκύπτουν. Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του πληθυσμού, αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου και η πόλη επεκτείνεται βόρεια και ανατολικά (χάρτης 2). Τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα η κατάσταση έχει αποκρυσταλλωθεί. Κατά μήκος της παραλίας στον βόρειο ευβοϊκό και εκτός των τειχών, εί ναι οι καλύτερες συνοικίες όπου κατοικούν οι μεγα λοαστοί και βρίσκονται τα δημόσια κτίρια (γεγο νός που ισχύει ακόμα και σήμερα). Πίσω από αυτές τις γειτονιές, δηλαδή κατά μήκος των σημερινών οδών Κακαρά και Αβάντων, κατοικούν οι μεσοαστοί, μικροαστοί και έμποροι, ενώ μέσα στο Κάστρο και προς τα νότια είναι οι φτωχογειτονιές και οι εργατικές συνοικίες. 24 Σημείο σταθμός στην εξέλιξη της πόλης υπήρξε το 1922 (χάρτης 3). Μεγά λος αριθμός προσφύγων έφτασε στην Χα λκ ίδα, 5000 άτομα σύμφωνα με τον Βρανόπουλο, που άλλαξε την όψη της. Εμφανίστηκαν στις πλατείες παράγκες και άρχισε η ανέγερση των προσφυγικών συνοικισμών. Στο κτήμα Βουδούρη κτίστηκε η Νέα Αρτάκη, στον Κοπανά η Νέα Λάμψακος, ενώ μέσα στη Χα λκ ίδα εγκαταστάθηκαν κυρίως στις συνοικίες Νεάπολη, Καναπίτσα, Καράμπαμπας, «Τούρκικα Μνήματα». Συνο λικά πρόσφυγες ήρθαν στην Εύβοια, ενώ το 1924 ήρθαν άλλοι 4000 τουρκόφωνοι Έλληνες πρόσφυγες από τα βάθη της Μ.Ασίας 25. Εικ.20. Το Κόκκιν ο Σπίτι (1884) και στο βάθος ο λόφος του Καράμπαμπα. Πηγή: da.gr Εικ.21. Το Δημαρχ είο Μέγαρο Κότσικα (1906) 22 Παλόγου Σ, «Χαλκίδα. Νεοκλασική αρχ ιτεκτονική», εργασία για το μάθημα Ιστορία-Θεωρία 7, Καυκούλα Κ, Παπαμίχος Ν, Χαστάογλου Β,«Σχέδια πόλεων στην Ελλάδα του 19 ου αι.», σ Παλόγου Σ, «Χαλκίδα. Νεοκλασική αρχ ιτεκτονική», εργασία για το μάθημα Ιστορία-Θεωρία 7, Βραν όπουλος Επ, «Ιστορία της Εύβοιας», Αθήνα 1995, σ και Ιωαννίδης Ελ., «Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Εύβοια», Χαλκίδα

14 Αεροφωτογραφία 1. Η Χαλκίδα το 1945 Πηγή: Γεωγραφι κή Υπηρεσί α Στρατού Χάρτης 4. Η Χα λκίδα το Η πόλη έχ ει επ εκταθεί κυρίως προς τα νότια. Στον χάρτη αυτό, καθώς και σε όσους ακολουθούν, απ οτυπ ών εται ο βασικός κορμός της πόλης, όπ ως αυτός φαίν εται στις αεροφωτογραφίες του παραρτήματος. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησιμοποι ήθηκε οδι κός χάρ της, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες για την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 14

15 Αεροφωτογραφία 2. Η Χαλκίδα το 1960 Πηγή: Γεωγραφι κή Υπηρεσί α Στρατού Χάρτης 5. Η Χαλκίδα το Η πόλη έχ ει επ εκταθεί κυρίως προς τα νότια. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες για την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 15

16 Από τις πηγές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνο νται τα παραπάνω στοιχεία. Το 1920 ο πληθυσμός του Δήμου Χαλκ ιδέων ήταν άτομα, ενώ το 1928 έφτασε τα Αντίστοιχα, τα νούμερα για τη Νέα Αρτάκη είναι 192 άτομα το 1920 και άτομα το 1928, ενώ για τη Νέα Λάμψακο το 1920 ο πληθυσμός είναι μηδενικός και το 1928 φτάνει τα 678 άτομα 26 (πίνακας 1). Το 1926, στα πλαίσια της συνεχώς αυξα νόμενης ζήτησης τσιμέντου στην Ελλάδα, ιδρύεται η εταιρία «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε.» στη βοιωτική ακτή, εκεί που σήμερα καταλήγει η νέα γέφυρα. Το 2001 συ γχωνεύεται με την Ανωνύμη Γενική Εταιρία Τσιμέντων "ΗΡΑΚΛΗΣ", και σήμερα πλέον έχει συ γχωνευτεί με την LAFARGE BETON 27. Από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, η τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί σημαντικό έρεισμα της οικονομίας της πόλης. Το 1933 έγινε σχέδιο για την Χα λκ ίδα για το οποίο δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, παρά μόνο ότι με βάση αυτό έγινε το σχέδιο του Γ4. Από το 1945 έως και το 1985 Η αναγνώριση της εξέλιξης της πόλης μετά το 1945 έγινε με συ γκριτική μελέτη των αεροφωτογραφιών, των γραπτών και προφορικών πηγών και των ιχνών στον αστικό ιστό σήμερα. Σημεία-κλειδιά που εντοπίζονται στις αεροφωτογραφίες είναι οι βασικοί οδικοί άξονες, Αβάντων, Ληλα ντίων, Προαστείου, Αρεθούσης και Χαϊνά, που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, καθώς και μεγάλα αστικά κενά (Εβραϊκό Νεκροταφείο, γήπεδο κλπ.) και σημαντικά κτίρια (Δημοτικ ή Αγορά, Δικ αστήρια κλπ.). Τελικός στόχος είναι να εντοπιστούν, κατά προσέγγιση, τα όρια του πυκ νού αστικού ιστού (αφού δεν εί ναι δυνατόν η πόλη να έχει σαφή και αυστηρά όρια), ώστε να αποτυπωθούν στους χάρτες. Το 1945 η έκ ταση της Χαλκ ίδας περιορίζεται σε αυτήν που σήμερα θεωρείται κέντρο της πόλης (χάρτης 3). Φαίνεται στην αεροφωτογραφία η ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑ ΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Δ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Πίνακας 1. Πληθυσμιακή εξέλιξη. Το δημοτικό διαμέρισμα Ν.Λαμψάκου και ο Δήμος Ν.Αρτάκης είναι οι περιοχές που μαζί με το Δήμο Χαλκιδέων δέχτηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων το 1922, όπ ως αν αφέρεται και στο κείμενο. Παρατηρούμε επίσης ότι αν και από το 1961 έως το 1971 ο πληθυσμός του νομού Ευβοίας παρέμεινε σχ εδόν σταθερός, ο πληθυσμός του Δήμου Χαλκιδέων αυξήθηκε κατά οκτώ χιλιάδες κατοίκους, στοιχ είο που επιβεβαιών ει το έν τονο κύμα μετανάστευσης εντός του νομού, από τις αγροτικές περιοχές στα αστικά κέντρα. Πηγή: στοι χεία από την Εθνική Στατι στι κή Υπηρεσί α δημοσι ευμένα στο vitoros.gr 26 Εθν ική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥ Ε)

17 βιομηχανία τσιμέντων εκεί που σήμερα καταλήγει η νέα γέφυρα. Στη βοιωτική ακτή υπάρχουν ελάχιστα κτίρια, πρόκειται μάλλο ν για τον προσφυγικό συνοικισμό που δημιουργήθηκε εκ εί. Όπως μάλιστα αναφέρει και ο Ελευθέριος Ιωαννίδης 28, οι πρώτες κατοικίες και καταστήματα στην Κάνηθο εμφανίζονται «από τις αρχές του 20 ου αιώνα και συγκεκριμένα μετά την κατασκευή της νέας τότε περιστροφικής γέφυρας (1896) και τη δημιουργία του σιδηροδρομικού σταθμού της γραμμής Αθήνα-Χα λκ ίδα», ενώ «γύρω στο ιδρύεται ένας θαυμάσιος προσφυγικός συνοικισμός 25 περίπου διπλοκατοικιών στην περιοχή». Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 1960, η πόλη έχει επεκταθεί περιμετρικά, φαίνονται και τα πρώτα διάσπαρτα κτίρια στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας (προς την νέα γέφυρα), ενώ εμφανής είναι και η επέκταση της στην βοιωτική ακτή (χάρτης 5). Επτά χρόνια αργότερα συντάσσεται από το δήμο γενικό σχέδιο για την πόλη, στο οποίο περιλαμβάνεται μόνο το τμήμα της Χαλκ ίδας στην ευβοϊκή ακτή και μέχρι τη συνοικία Σαλεμή (χάρτης 6). Το 1971 η πόλη επεκτείνεται κατά κύριο λόγο, στη βοιωτική ακτή, κατά μήκος του οδικού άξονα που την συνδέει με τη βόρειο Εύβοια και στην περιοχή της Αγίας Μαρί νας (χάρτης 7). Το 1973 εκπονείται από την ομάδα αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών μελετών D.N.A. ρυθμιστικό και πολεοδομικό ρυμοτομικό σχέδιο με εντολή του τμήματος Χωροταξίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Αντικείμενο του είναι η μελέτη της περιοχής επιρροής της Χαλκ ίδας, η αναγνώριση των σημαντικότερων προβλημάτων της, οι δυνατότητες ανάπτυξης και τελικά η διατύπωση των παραπάνω σχεδίων και των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή τους. 29 Το 1986 η εικόνα της πόλης προσεγγίζει τη σημερινή κατάσταση. Στην Αγία Μαρίνα έχουν χτιστεί και οι εργατικές κατοικίες, το βόρειο τμήμα της πόλης επεκτείνεται εσωτερικά του οδικού άξονα που την συνδέει με τη βόρειο Εύβοια, με έντονο ρυθμό επεκτείνεται η πόλη στη βοιωτική ακτή, ενώ με αργό ρυθμό προς το Ληλάντιο Πεδίο (χάρτης 8). Ένα χρόνο πριν, το 1985, εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Χα λκ ίδας (ΦΕΚ Εικ.22. Γενικό Πολεοδομικό Σχ έδιο Ο διαχ ωρισμός της πόλης σε συνοικίες, τονίζονται τα κέντρα κάθε συνοικίας. Μέχ ρι σήμερα ελάχ ιστες είναι οι επ εμβάσεις που προβλέπονταν στο ΓΠΣ και έχ ουν υλοποιηθεί. Σε σχ έση με το θαλάσσιο μέτωπο το ΓΠΣ πρότεινε την διαμόρφωση του σε χώρο πρασίνου και πολιτισμού. Πηγή: ιδία επεξεργασία με υπόβαθρο από το ΦΕΚ 137.Δ.25/02/1987 γι α εργασία στο μάθημα Ει δι κά Θέματα Πολεοδομί ας 9 28 Ιωαννίδης Ελ., «Ιστορία του Δήμου Χαλκιδέων», Χαλκίδα 2002, σ D.N.A., Χαλκίς-Ρυθμιστικόν και ρυμοτομικόν σχέδιον, Γ Φάσις 17

18 137.Δ.25/02/1987), που περιλαμβάνει την πολεοδομική οργάνωση της πόλης για πληθυσμιακό μέγεθος κατοίκων και την επέκταση των σχεδίων πόλης. Σύμφωνα με αυτό λοιπό ν διατηρείται η μορφή της γενικής κατοικίας σε όλη την έκταση της πόλης και το εμπορικό κέντρο αυτής. Η πόλη χωρίζεται σε επιμέρους πολεοδομικές ενότητες, τις συνοικίες, στις οποίες προτείνονται ένα ή περισσότερα κέντρα, και κάθε συνοικία διαιρείται σε γειτονιές (εικ.22). Σε επίπεδο συνοικίας γίνονται προτάσεις που αφορούν κυρίως τη δημιουργία κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών (όπως σχολεία), πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου και στάθμευσης. Σε επίπεδο πόλης προτείνο νται κάποια έργα μεγα λύτερης κλίμακας όπως, μεταφορά του λιμανιού, του νεκροταφείου, του νοσοκομείου και των φυλακών, δημιουργία της υψηλής γέφυρας, δημιουργία ανισόπεδων κόμβων και βελτίωση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, καθώς και η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος προτείνονται έργα και μελέτες δικτύων υποδομής με βασικότερα τα δίκτυα μεταφορικής υποδομής και τα απαραίτητα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Χα λκ ίδας έπαιξε η ραγδαία οικιστική της ανάπτυξη τις δεκαετίες 1960, 1970 και 1980, όπως αναφέρει και ο Ελευθέριος Ιωαννίδης 30, όταν χιλιάδες νέοι κάτοικοι, από το εσωτερικό του νομού κυρίως, εγκαταστάθηκαν στην πόλη αναζητώντας εργασία στις βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής. Οι νέοι αυτοί κάτοικοι εγκαταστάθηκαν σε μεγά λο βαθμό σε περιοχές όπως τα Αλάτσατα, το Βαθροβούνι και η Λιανή Άμμος χτίζοντας «αυθαίρετα». Το παραπάνω γεγο νός ήταν και μια από τις αιτίες που χάθηκαν αξιόλογα δείγματα του αρχιτεκτονικού παρελθόντος και αλλοιώθηκε η εικόνα της πόλης στο βωμό της αντιπαροχής, σε συνδυασμό με την αδιαφορία και την έλλειψη παιδείας τόσο των πολιτών όσο και των τοπικών αρχών, τη στιγμή μάλιστα που, το 1958, το σημερινό κέντρο της Χαλκ ίδας είχε κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το 1971 η πόλη κηρύχθηκε χώρος ιστορικός και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από το τότε Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών 31 (εικ.23). 30 Ιωαννίδης Ελ., «Ιστορία του Δήμου Χαλκιδέων», Χαλκίδα 2002, σ ΦΕΚ 117.Β. 25/04/1958 και ΦΕΚ 1003.Β.14/12/

19 Χάρτης 6. Σχ έδιο της Χα λκίδας,1967, περιλαμβάν εται το τμήμα της πόλης στην Ευβοϊκή ακτή. Σύμφωνα με το Δήμο αυτό είν αι το μόν ο διαθέσιμο σχ έδιο της πόλης! Πηγή: Δήμος Χαλκι δέων Εικ.23. Τα αποσπάσματα από τα ΦΕΚ όπου η Χα λκίδα κηρύσσεται αρχ αιολογικός χώρος και χώρος ιστορικός. Πηγή: ΓΑΚ νομού Ευβοί ας 19

20 Αεροφωτογραφία 3. Η Χαλκίδα το 1971 Πηγή: Γεωγραφι κή Υπηρεσί α Στρατού Χάρτης 7. Η Χα λκίδα το Η πόλη έχ ει επ εκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, αρχ ίζουν να αν απ τύσσονται και οι πρώτοι πυρήνες εκτός της πόλης, καθώς οι νέοι κάτοικοι χτίζουν αυθαίρετα. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες για την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 20

21 Αεροφωτογραφία 4. Η Χαλκίδα το 1986 Πηγή: Γεωγραφι κή Υπηρεσί α Στρατού Χάρτης 8. Η Χαλκίδα το Η πόλη προσεγγίζει τη σημερινή της έκταση. Εκτός του πυκν οδομημέν ου τμήματος που απεικονίζεται στο χάρτη, υπ άρχ ουν εκτός αυτού διάσπαρτα κτίσματα, όπως φαίν εται και στην αν τίστοιχ η αεροφωτογραφία. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες για την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 21

22 Δ. Η πόλη σήμερα Η Χα λκ ίδα είναι μια πόλη που δεν εί ναι εύκολο να «διαβαστεί» όταν κανείς την περπατά. Στον πολεοδομικό ιστό έχουν αποτυπωθεί οι διαδοχικές ιστορικές φάσεις κυρίως μετά την Φραγκοκρατία (εικ.41,42). Η σημερινή εικόνα διαμορφώθηκε καθώς η πόλη αναπτυσσόταν χωρίς την αυστηρή εφαρμογή των σχεδίων, πολλές φορές χωρίς την ύπαρξη τους, ενώ ταυτόχρονα νέα κτίρια έπαιρναν τη θέση των παλαιών στον υπάρχοντα αστικό ιστό. Μελετώντας τον χάρτη της πόλης σήμερα, γί νεται σαφές ότι δεν υπήρξε εκ των προτέρων σχεδιασμός, ακόμα και στις περιπτώσεις των προσφυγικών συνοικιών, όπως αυτές της Κανήθου, του Αγίου Ιωάννη και της Νεάπολης, αλλά ούτε και συνολική αντιμετώπιση και πρόνοια για την εξέλιξη της. Όπως μάλιστα αναφέρει και ο Ελευθέριος Ιωαννίδης: «Μια άλλη συ γκεκριμένη επέκταση του οικιστικού χώρου της πόλεως, με την προσαρμογή εν συνεχεία του Σχεδίου Πόλεως, εί ναι αυτή που διενεργείται στις δεκαετίες του 1920 και 1930, με την ίδρυση των προσφυγικών συνοικισμών Νεαπόλεως, Καναπίτσας, Αγ. Ιωάννου, Τούρκικου Νεκροταφείου (ή Τουρκικών Μνημάτων) και Καράμπαμπα, κατόπιν απαλλοτριώσεως εκτάσεων ή διαθέσεως δημοσίων κτημάτων Το Σχέδιο Πόλεως, αντί να προηγείται, σ' αυτές τις περιπτώσεις έπεται πάντοτε της οικοδομήσεως και ανορθόδοξα συνήθως ακολουθεί τις χαράξεις των ιδιωτών, για να αποφύγει ρυμοτομίες και αποζημιώσεις. Έτσι, μέχρι το 1936 έχουμε στη Χαλκ ίδα 19 τουλάχιστον γνωστές τροποποιήσεις - εγκρίσεις και επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως κατά το 19ο αιώνα, και άλλες 13 μέσα στα 36 πρώτα χρόνια του αιώνα μας» 32 Η Χα λκ ίδα αναπτύσσεται σήμερα στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου, με το κύριο και παλαιότερο τμήμα της να βρίσκεται στην Εύβοια. Οι βασικοί οδικοί άξονες είναι, όπως φαίνεται και στο χάρτη 9, οι λεωφόροι Βενιζέλου και Χαϊνά που οδηγούν, η πρώτη, στη νότια έξοδο της πόλης και, η δεύτερη, στη βόρεια, καθώς και οι οδοί Αβάντων, Νεοφύτου, Προαστείου και Ληλα ντίων εντός της Χαλκ ίδας. Η τελευταία συνδέει την πόλη με τις συνοικίες που βρίσκονται προς τα ανατολικά και το Ληλά ντιο Πεδίο. ΥΠΟΜΝΗΜΑ τοπόσημα ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ Χάρτης 9. Αν αγν ωριστικός χάρτης της Χαλκίδας. Φαίν εται το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης, καθώς και οι υπ ερτοπ ικοί οδικοί άξον ες που συνδέουν την πόλη, τόσο με την πρωτεύουσα, όσο και με τη νότια και βόρεια Εύβοια. Επισημαίν ονται, επίσης, οι συνοικίες και τα τοπόσημα σημεία αν αφοράς. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων.) 32 Ιωαννίδης Ελ., «Ιστορία του Δήμου Χαλκιδέων», Χαλκίδα 2002, σ.37 22

23 Υπάρχει, τέλος, και ο περιφερειακός οδικός άξονας που, με αρχή την νέα γέφυρα, οδηγεί τόσο προς το νότιο τμήμα του νησιού, όσο και προς το βόρειο. Το κέντρο της πόλης σχετίζεται άμεσα με την παραλία και ορίζεται από τις οδούς Νεοφύτου και Βενιζέλου. Μέχρι πρόσφατα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονταν εκεί, αλλά τα τελευταία χρόνια πολλές από αυτές έχουν απομακρυνθεί, κυρίως προς το βόρειο τμήμα της πόλης, κατά μήκος της οδού Χαϊνά, και στις συνοικίες Λιανή Άμμο και Αλάτσατα. Οι εμπορικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται στο κέντρο, με την οδό Αβάντων (εικ.44) να αποτελεί τον βασικό εμπορικό άξονα της πόλης, με ταυτόχρονη όμως την ύπαρξη κατοικίας στους ορόφους. Γενικότερα, στο κέντρο της πόλης, συνυπάρχουν εμπορικές χρήσεις, υπηρεσίες, κατοικία και αναψυχή. Οι χρήσεις αναψυχής, βέβαια, εντοπίζονται κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια της εργασίας. Στις συνοικίες εκτός του κέντρου κυριαρχούν οι χρήσεις κατοικίας. Κατά μήκος, βέβαια, των κυριότερων οδικών αξόνων, τόσο στο ευβοϊκό τμήμα, όσο και στο βοιωτικό τμήμα, εμφανίζονται χρήσεις κυρίως εμπορικές, αλλά και υπηρεσίες, μικρότερης όμως κλίμακας. Σήμερα η πόλη επεκτείνεται κατά κύριο λόγο δυτικά, στη βοιωτική ακτή, όπου υπάρχουν ακόμη κενά στον αστικό ιστό, και βορειοανατολικά, στην ευβοϊκή ακτή, ανατολικά του οδικού άξονα που τη συνδέει με τη βόρειο Εύβοια, ιδιαίτερα στην περιοχή που λέγεται Μακεδονικά στο λόφο του Βαθροβουνίου (χάρτης 10). Βέβαια, πλέον, μεγά λος εί ναι ο αριθμός όσων εργάζο νται και δραστηριοποιούνται στη Χαλκ ίδα και κατοικούν στους γειτονικούς δήμους, ιδιαίτερα στο δήμο Ανθηδώνος, δυτικά της πόλης, στη βοιωτική ακτή, αλλά και στους δήμους Νέας Αρτάκ ης στο βορρά και Λη λα ντίων νοτιοανατολικά. Η ευρύτερη περιοχή της Χαλκ ίδας υπήρξε κατά τις δεκαετίες 1970,1980 σημαντικό βιομηχανικό κέντρο. Σήμερα πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν λειτουργούν. Παρόλα αυτά σημαντικό μέρος του πληθυσμού απασχολείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που έχουν απομείνει, όπως η Shelman στο Δήμο Ληλα ντίων και η βιομηχανία τσιμέντου, αλλά και στις μονάδες στη βιομηχανική περιοχή των Οι νοφύτων. Χάρτης 10. Η Χα λκίδα σήμερα. Η πόλη επεκτείν εται στις κατευθύνσεις που δείχνουν τα βέλη. Πηγή: ιδία επεξεργασία (ως υπόβαθρο χρησι μοποι ήθηκε οδι κός χάρτης, έκδοση του Δήμου Χαλκι δέων, ενώ οι πληροφορί ες γι α την έκταση της πόλης προέρχονται από τη ΓΥΣ.) 23

24 Τα τελευταία χρόνια, με τη βελτίωση των δικτύων μεταφορών, αρκετοί κάτοικοι της πόλης εργάζονται στην Αττική, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας. Το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται, και πρόκειται, σε μεγά λο βαθμό, για κατοίκους της Αθήνας που αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Σε συνδυασμό μάλιστα με όσους εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές του νομού για να εγκατασταθούν στη Χα λκ ίδα, δημιουργούν υψηλή ζήτηση για στέγη. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται ιδιαίτερη έξαρση στη ν οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη. Εκτός από την επέκταση της, όπως ήδη αναφέρθηκε, εντός αυτής η οικοδομική δραστηριότητα στηρίζεται στο σύστημα της αντιπαροχής, που σε συνδυασμό με τον υψηλό συντελεστή δόμησης έχει αλλάξει δραματικά την εικόνα ορισμένων συνοικιών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαρτίζονταν από διώροφα και τριώροφα κτίσματα (εικ.43). Προκειμένου, λοιπόν, να καλυφθούν οι ανάγκες για στέγη, η Χα λκ ίδα αναπτύσσεται χωρίς έλεγχο και χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και την αισθητική. Εικ.24. Η παραλία της Χαλκίδας,1920 περίπου. Στο βάθος φαίν εται το Κόκκινο Σπίτι, εν ώ σε πρώτο πλάνο το σημερινό Δημαρχ είο. Ε. Το παραλιακό μέτωπο Ε1. Εξέλιξη του παραλιακού μετώπου Όπως έγινε σαφές από την ιστορική αναδρομή, η θέση της Χαλκ ίδας υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της. Βέβαια μέχρι και το τέλος του 19 ου αιώνα οι λό γοι που καθιστούσαν τη χωροθέτηση της πόλης και τη σχέση Εικ.25. Η Χα λκίδα και το παραλιακό μέτ ωπο, 1905 περίπου, σε καρτ ποστάλ της εποχής από τον λόφο του Καράμπαμπα. Δεν έχ ει ακόμα χτιστεί το μέγαρο Κότσικα (σημερινό Δημαρχ είο) που ολοκληρώθηκε το 1906, εν ώ δεξιά, σε πρώτο πλάνο, φαίν εται ο σιδηροδρομικός σταθμός (1904). Δεξιά, στο βάθος, φαίν εται ο ναός της Αγ.Παρασκευής. Εκδότ ης: Μάτσας - 24

25 της με τη θάλασσα σημαντική, ήταν λόγοι στρατηγικοί, πολιτικοί και εμπορικοί. Όποιος έλεγχε την πόλη, έλεγχε ταυτόχρονα το θαλάσσιο πέρασμα από το βόρειο στο νότιο ευβοϊκό και αντίστροφα, με ό,τι αυτό συνεπά γεται. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι μέλημα όλων των κατακτητών της ήταν η οχύρωση της. Άλλωστε η πόλη είχε τείχη και μόνο μια πύλη προς τη θάλασσα, και η ζωή των κατοίκων εξελισσόταν στο εσωτερικό, χωρίς να σχετίζεται με το παραλιακό μέτωπο. Η Χα λκ ίδα, όπως και οι περισσότερες ελληνικές πόλεις, στρέφεται προς τη θάλασσα μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, ιδιαίτερα μετά την κατεδάφιση των τειχών, που άρχισε το 1885, όπως φαίνεται και από τη σύντομη αναδρομή στην ιστορική εξέλιξή της. Αρχικ ά στην παραλιακή ζώνη συγκεντρώνονται βιομηχανικές δραστηριότητες που διατηρούνται και τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα για να απομακρυνθούν οριστικά μετά τη δεκαετία του 1960, με τελευταίο το εργοστάσιο Αβένα που έκλεισε και κατεδαφίστηκε το Οι πρώτοι πυρήνες διασκέδασης ήταν η γέφυρα και η πλατεία του Αγίου Νικολάου. Το 1920 οι δραστηριότητες επεκτείνονται και στο Κρηπίδωμα, το τμήμα δηλαδή από την πλατεία του Αγίου Νικολάου και μέχρι το Κόκκινο Σπίτι. Φιλαρμο νική, μπάντες στό λου, διάφορα περιοδεύοντα σχήματα και Καραγκιόζης ήταν οι κύριες μορφές ψυχαγωγίας, ενώ το 1900 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνιση του ο κινηματογράφος από πλανόδιους που περιοδεύουν από χώρο σε χώρο, στα κέντρα αναψυχής της εποχής. Σταδιακά ο κινηματογράφος εξελί σσεται στην κυριότερη μορφή διασκέδασης και εκτοπίζει τον Καραγκιόζη, όπως φαίνεται από αποσπάσματα του Ευβοϊκού Τύπου της εποχής ( ) (εικ.28). Οι αναφορές είναι πολύ συχνές, είτε πληροφορούν για τις παραστάσεις, είτε σχολιάζου ν την κοινωνική ζωή που σχετίζεται με αυτούς. Παρόλα αυτά η πρώτη κινηματογραφική αίθουσα, το «Κεντρικόν» κατασκευάζεται το 1930 επί της οδού Αβάντων. Μέχρι τότε οι προβολές γί νο νταν στα κέντρα αναψυχής όπου στήνονταν λευκά πανιά κατά τους θερινούς μήνες. Το 1928 τρεις κινηματογράφοι λειτουργούν από τη γέφυρα μέχρι το Κρηπίδωμα, ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς σήμερα στην πόλη λειτουργεί μόνο μια κινηματογραφική αίθουσα. Εικ.26. Η παραλία, , εκδ. Μάτσας. Φαίν εται το μέγαρο Κότσικα, καθώς και η καμινάδα του Αβέν α. Εικ.27. Το ξεν οδοχείο Παλίρροια στις αρχ ές του 20 ου αιών α. Εκδ.Πάλλης-Κοτζι άς Εικ.28. Απ όσπ ασμα απ ό τον Ευβοικό Τύπο ( ). Πηγή: h.gr 25

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» AEI ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΓΚΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΚKΑΛΗΣ Επιβλέποντες Καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή. 2.Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στην Ελλάδα και οι κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πολεοδόµων για το σχεδιασµό του αστικού χώρου.

1.Εισαγωγή. 2.Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στην Ελλάδα και οι κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πολεοδόµων για το σχεδιασµό του αστικού χώρου. Περιεχόµενα 1.Εισαγωγή σελ.1 2.Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στην Ελλάδα και οι κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πολεοδόµων για το σχεδιασµό του αστικού χώρου. σελ.1 3.Η περίπτωση της Χαλκίδας.σελ.2

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι Τέχνης για παιδιά στη Χαλκίδα

Εργαστήρι Τέχνης για παιδιά στη Χαλκίδα Εργαστήρι Τέχνης για παιδιά στη Χαλκίδα διπλωματική εργασία _ τομέας συνθέσεων _ Μάρτιος 2012 σπουδάστριες: Γιόκαρη Αικατερίνη _ Γκιόλα Θεοδώρα επιβλέπουσα καθηγήτρια: Τσιράκη Σοφία Εργαστήρι Τέχνης για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1838-1937 1829 - Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1838 - Αποτύπωση του Φρουρίου και της πόλης Ναυπάκτου από Έλληνες και Βαυαρούς Μηχανικούς της

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ON SALONICA SOCCER CUP ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΣΤΡΑ & ΤΕΙΧΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ Μπείτε στην Pentagon... ταξιδέψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Αλ. Καλογήρου Τηλέφωνο : 2103307622

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου 1 ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου 2 Σχετικά με την εργασία Τάξη : γ γυμνασίου Μάθημα : Βιωματικές Δράσεις Θέμα : Τοπική Ιστορία Αρχαίος Πειραιάς Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μαραθεύτη Μ. 3 Η Ηετιώνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ. 1 7ο Νηπειαγω γείο Χαλκίδας 2 23ο. 1 Βασιλικό - 7ο. Νηπιαγωγ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ. 1 7ο Νηπειαγω γείο Χαλκίδας 2 23ο. 1 Βασιλικό - 7ο. Νηπιαγωγ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 7ο Νηπειαγω γείο Χαλκίδας 2 23ο Νηπιαγωγ είο 3 ηµοτικό σχολείο Παραλίας Αυλίδας Α/Α ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ Χ.Λ.Μ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑ ΡΟΜΩ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Νίκος Μπελαβίλας Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ Ιανουάριος 2013 1. Πειραιάς Ελεύθεροι χώροι και πράσινο Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης

Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης ΘΕΜΑ: Οι περιοχές γύρω από το σχολείο μου Για την πραγματοποίηση της εργασίας δούλεψαν οι μαθητές: Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος Διεξαγωγής. Αξιοθέατα*

Χώρος Διεξαγωγής. Αξιοθέατα* Χώρος Διεξαγωγής Το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη της Λέσβου. Η Λέσβος έχει πληθυσμό 85.330 κατοίκους, ανήκει διοικητικά στην

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >>

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >> 1 Ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 : > ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Χτισμένη πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Αγίας Παρασκευής Λίγο μετά το γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Φεύγοντας απ το λιμάνι του Περάματος για το λιμάνι των Παλουκιών της Σαλαμίνας, στο δεξί μας μέρος, βλέπουμε το νησί του Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Αθήνα, 20-6-2008 Αρ. Πρωτ.: 27148 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/20.12.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτ 1 / 9 ΠΕΡΙ: ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Για την σύνταξη της μελέτης Aνάπλασης τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας συνεργάστηκαν: ΑΠΕΡΓΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή Διατηρητέο Σαπουντζή Το Διατηρητέο Σαπουντζή αποτελεί ένα σπουδαίο ιστορικό κτίριο, με αξιόλογα και σπάνια αισθητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη περιοχή Περιγιαλίου, την

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα