ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 10 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Τα μείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων για το έτος Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμεί ου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενη μέρωσης για το έτος Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υπαγωγής της Υπη ρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ), των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και των Τομέων Αποκατά στασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) στις Αποκεντρω μένες Διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216) Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ρόδου και των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτο κινητοδρόμων, στις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.80425/35073/3956 (1) Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσω πικού του Ταμείου, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: 1) έλεγχος της εμπρόθεσμης καταβολής των εισφορών (διαδικασίες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών), τακτοποίηση λογιστικών εγγράφων, εκκαθά ριση μητρώου ασφαλισμένων, έλεγχος και αλλαγή βι βλιαρίων (μεγάλος όγκος λόγω ΕΟΠΥΥ), κοστολόγηση λογαριασμών νοσηλίων ασφαλισμένων νοσοκομείων διαγνωστικών κέντρων φαρμακευτικών συλλόγων (όγκος που θα αυξηθεί λόγω της μαζικής εξόφλησης παλαιών οφειλών), 2) ενοποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων των ενταχθέντων ταμείων (ψηφιοποίηση φακέλων) βάσει των διατάξεων του Ν. 3655/2008 και έλεγχος υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλλή λων του ΕΤΑΑ, 3) περαιτέρω ενημέρωση και έκδοση στατιστικών στοιχείων για το ΚΕΑΟ, 4) καταγραφή λη ξιπρόθεσμων οφειλών του τομέα σε παρόχους υγείας, 5) διεκπεραίωση εκκαθάριση μεγάλου όγκου εργασιών για περίθαλψη και έκδοση βιβλιαρίων υγείας, 6) συνεχής ενημέρωση του υπουργείου και ΕΟΠΥΥ με στατιστι κά στοιχεία, 7) εκκαθάριση καταχωρημένων δαπανών ιατρικής, πρόσθετης, νοσοκομειακής και φαρμακευτι κής περίθαλψης που έχουν διενεργηθεί σε μη συμβε βλημένους παρόχους υγείας κι έχουν υποβληθεί στον τομέα με αιτήσεις των ασφαλισμένων για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προ της ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, 8) υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυ στέρησης καταβολής των εισφορών, 9) μέριμνα για την είσπραξη οφειλόμενων προμηθειών και τόκων προμη θειών από τους πιστούχους των εγγυητικών επιστολών, 10) καταγραφή συνταξιοδοτικών φακέλων συνταξιούχων Διαδοχικής Ασφάλισης, 11) εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών λογαριασμών, 12) εκσυγχρονισμός διοικητικών λειτουρ γιών και υπηρεσιών με ανάπτυξη και αξιοποίηση ανθρώ πινου δυναμικού, βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, 13) αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τον καλύτερο έλεγχο των λειτουργιών του Ταμείου, 14) εκκαθάριση των συνταγών παλαιών ετών, 15) έλεγχος οφειλών από καταπτώσεις, 16) έλεγχος οφειλών από προεξοφλήσεις, 17) έλεγχος και αποστολή στις αρμόδιες

2 42 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπηρεσίες εγγράφων εγκυρότητας των εκδοθεισών εγ γυητικών επιστολών και παρατάσεις ισχύος, 18) διεκπε ραίωση εξερχόμενων εγγράφων αλληλογραφίας λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, 19) προώθηση εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων, 20) α) ενοποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων των ενταχθέντων ταμείων (ψηφιοποίηση φακέλων) βάσει των διατάξεων του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α ) και έλεγχος υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλλήλων του ΕΤΑΑ, β) επε ξεργασία εκθέσεων αξιολόγησης ετών 2011 και 2012, 21) διασταύρωση και συμπλήρωση στοιχείων όλου του προ σωπικού του ΕΤΑΑ σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 και ψη φιοποίηση των υπηρεσιακών φακέλων όλων των υπαλ λήλων του ταμείου, 22) αναζήτηση διατάξεων νόμων και νομολογίας για σωστή παρακράτηση και απόδοση εισφορών λόγω διαφορετικών ισχυουσών διατάξεων των τομέων καθώς και αμφισβήτησης εξόφλησης δα πανών, 23) εκκαθάριση εκθέσεων επιθεώρησης συμ βολαίων από επιθεώρηση αρχείων συμβολαιογράφων (καταλογισμός κ.λπ.), 24) καταγραφή και έλεγχος των παγίων εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Ταμείου και των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΤΑΑ για τη συνολική τους διαχείριση και αξιοποίηση, 25) ενοποίηση των επιμέρους μηχανογραφικών συστημά των των περιφερειακών τμημάτων και γραφείων με την Κεντρική Υπηρεσία, 26) αναζήτηση διατάξεων νόμων και επεξεργασία εγκυκλίων για την καλύτερη λειτουργία των διευθύνσεων, 27) μετάπτωση στο νέο πληροφορι ακό σύστημα (ORACLE) έλεγχος δεδομένων και καλής λειτουργίας του συστήματος, 28) λογιστική συμφωνία με το υπόλοιπο ενσήμων των υποκαταστημάτων της ETE στην επικράτεια, 29) πλήθος άλλων ειδικών εργασιών, με τις οποίες είναι επιφορτισμένη η Κεντρική Υπηρεσία και οι υπηρεσιακές μονάδες του ΕΤΑΑ και αφορούν τη διεκπεραίωση θεμάτων των επιμέρους τομέων ασφά λισης, που συνιστούν το Ενιαίο Ταμείο. 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ,00 περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τα μείου έτους 2014, μέσω των τομέων του (ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ γασίας των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρ τητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), για το έτος 2014 και συγκεκριμένα για επτακόσιους δέκα (710) μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες ( ) ώρες, για εργασία που θα παρέχεται από Δευ τέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαία. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων και των διευθύνσεων των ενιαίων υπηρεσιών και των επιμέρους τομέων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης. Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ανάλογα με τις ανάγκες των ενιαίων υπηρεσιών και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. Φ.80425/36430/4148 (2) Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρω σης για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσω πικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παρακάτω εργασίες: α) χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης, καταλογισμών και βεβαιώσεων εισφορών, καθώς και έκδοση αποφάσεων επιδομάτων ανεργίας, σύνταξης και προαιρετικής ασφάλισης, λόγω του ότι τα περισσότερα ραδιοτηλεοπτικά μέσα τα οποία απασχο λούσαν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, είτε έκλεισαν είτε βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, β) άμεση επιστροφή εισφορών των πρώην ασφαλισμένων του Ταμείου από την απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελμάτων (εφη μεριδοπωλών), γ) τροποποίηση του καταστατικού του Κλάδου Σύνταξης μετά την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, δ) διενέργεια ελέγχου και εκκαθάρισης των ατομικών μερίδων των συνταξιούχων, με παράλληλη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εντός του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ως απόρροια της υπο χρεωτικής απογραφής των συνταξιούχων, ε) ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων, στ) δημιουρ γία ενιαίου μητρώου ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας, ως συνέπεια της ένταξης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ, ζ) δημιουργία νέων δομών για την επίλυση ζητημάτων εκκαθάρισης δαπανών, ληξιπρόθεσμων οφειλών, μεταφο ρά χρηματικών διαθεσίμων, ύστερα από την ένταξη των Τομέων Υγείας (ΤΥΙΣΥΤ, ΤΥΤΤΑ και ΤΥΕΥΠΑ) του Ταμείου στον ΕΟΠΠΥ με την παράλληλη υποχρεωτική δημιουργία Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα εντός του Ταμείου, η) συλλογή και παροχή στοιχείων του κλεισίματος των ισο λογισμών απολογισμών των λογαριασμών που διατηρεί το Ταμείο, θ) συλλογή και παροχή στατιστικών στοιχείων προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χι λιάδων ( ,00) περίπου και θα βαρύνει τον

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 43 προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2014 (ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ γασίας των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για το έτος 2014 και συγκεκριμένα: για εβδομήντα (70) υπαλλήλους δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιες (16.800) ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαία. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Ταμείου καθώς και η Προϊσταμένη του Περιφερει ακού Τμήματος Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης. Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. Δ17α/02/279/Φ (3) Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υπαγωγής της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ), των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλή κτων (ΤΑΣ) και των Τομέων Αποκατάστασης Πυρο πλήκτων (ΤΑΠ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216) και ειδικότερα εκείνες της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και ειδικότερα των πα ραγράφων 5 και 6 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α /215). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α /87). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. 5. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 135/2010 «Οργανισμός της Α. Δ. Αττικής» (Α /228), 138/2010 «Οργα νισμός της Α. Δ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α /231), 139/2010 «Οργανισμός της Α. Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α /232), 141/2010 «Οργανισμός της Α. Δ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας» (Α /234) και 142/2010 «Οργανισμός της Α. Δ. Μακεδονίας Θράκης» (Α /235). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α /152) και του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α /141). 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α /153) «Διορι σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ)» (Α /28), όπως ισχύει, τις διατάξεις του Π.Δ. 352/2003 (Α /317) όπως ισχύει, τις διατάξεις του Π.Δ. 102/2000 (Α /99) όπως ισχύ ει, τις διατάξεις του Π.Δ. 219/1997 (Α /168) όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 215/1997(Α /167) όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθμ. Υ305/2013 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β /1628) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ385/2013 όμοια (Β /2164). 10. Την 2876/ (Β /2234) απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» καθώς και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων του Υπουργείου». 11. Το γεγονός ότι η ΥΑΣΒΕ, οι Τομείς Αποκατάστα σης Σεισμόπληκτων (ΤΑΣ) και Τομείς Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) που έχουν συσταθεί κατ εξουσιο δότηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 867/1979 (Α /24) και της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1190/1981 (Α /203) υπάγονται διοικητικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, λειτουργούν η ΥΑΣΒΕ σε επίπεδο Διεύθυνσης και οι ΤΑΣ και ΤΑΠ σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, σύμφωνα με τις διατά ξεις των παρ. 1 και 2 του Ν./4199/2013 και εξακολουθούν να ασκούν τις ανατεθείσες στις ανωτέρω υπηρεσίες αρμοδιότητες, ευθύς ως πληρωθούν οι ισάριθμες με τις καταργούμενες, κατά την παράγραφο 7 του ιδίου νόμου, θέσεις που συστήθηκαν με τον προαναφερόμενο νόμο στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφασίζουμε: 1. H Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορ. Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που έχει συσταθεί με το άρθρο 9 της από Π.Ν.Π. «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με τον Ν. 867/79 (ΦΕΚ 24/Α ), όπως αναδιαρθρώθηκε και λειτουρ γούσε, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοί κηση Μακεδονίας Θράκης και εξακολουθεί να ασκεί από την έναρξη λειτουργίας της τις ανατεθείσες σε αυτή αρμοδιότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216), εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως Διεύθυνση υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2. Οι υφιστάμενοι την 31η Οκτωβρίου 2013 Τομείς Απο κατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) και Τομείς Αποκα τάστασης Πυρόπληκτων (Τ.Α.Π.) που εξακολουθούν να ασκούν τις ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες και υπάγονται διοικητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216), στις παρακάτω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως εξής: α. Ο Τ.Α.Σ. Αχαρνών, ο οποίος συστάθηκε και λει τουργούσε με την αρ. οικ/3778/τπ31.2/ (ΦΕΚ 1749/Β / ) «Σύσταση Τομέων Αποκατάστασης

4 44 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Αττικής» απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε όπως αυτή ισχύει, υπάγεται δι οικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εντάσ σεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τις Αχαρνές. β. Ο Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης, ο οποίος συστάθηκε και λει τουργούσε με την αρ. οικ/1162/τσεπ31.2/ (ΦΕΚ 521/Β / ) «Σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομών Κοζάνης και Γρεβενών» απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύ ει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσεται στην οργα νωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Κοζάνη. γ. Ο Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. Δ.Π./02/6/ (ΦΕΚ 303/ Β / ) (Ορθή Επανάληψη ) «Σύσταση Το μέα Αποκατάστασης Σεισ/των στο Νομό Μεσσηνίας» απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται δι οικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Καλαμάτα. δ. Ο Τ.Α.Σ. Ν. Λευκάδας, ο οποίος συστάθηκε και λει τουργούσε με την οικ/1693/τσεπ31.2/ (ΦΕΚ 774/Β / ) «Επανασύσταση του Τομέα Αποκατά στασης Σεισμοπλήκτων Ν. Λευκάδας», απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελ λάδας Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τη Λευκάδα. ε. Ο Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας ο οποίος συστάθηκε και λειτουρ γούσε με την αρ. οικ/1381/τσεπ31.2/ (ΦΕΚ 649/ Β / ) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμο πλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Αχαΐας» απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμέ νη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Πάτρα. στ. Ο Τ.Α.Π Ν. Αρκαδίας ο οποίος συστάθηκε και λει τουργούσε με την αρ. οικ/6994/α312/ (φεκ 2193/ Β / ) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρό πληκτων στον Νομό Αρκαδίας», απόφαση του Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Τρίπολη. ζ. Ο Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας ο οποίος συστάθηκε και λειτουρ γούσε με την αρ. οικ/6604/α312/ (ΦΕΚ 2046/ Β / ) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρό πληκτων στον Νομό Ηλείας», απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλά δας Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τον Πύργο. η. Ο Τ.Α.Π. Ν. Εύβοιας ο οποίος συστάθηκε και λει τουργούσε με την αρ. οικ/6995/α312/ (ΦΕΚ 2193/ Β / ) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρό πληκτων στον Νομό Εύβοιας» απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τη Χαλκίδα. 3. Οι ως άνω υπαγόμενοι διοικητικά στις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Υ.Α.Σ.Β.Ε., Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. εξακολουθούν να ασκούν τις ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες, υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και το συντονισμό της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο πλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Η Υ.Α.Σ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκδικάζει ενστάσεις κατά πράξεων των ως άνω ΥΑΣ ΒΕ, ΤΑΣ και ΤΑΠ, συμμετέχει στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου κτιρίων για τη σύνταξη και έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού τους, ελέγχει τις υπό έκδοση πράξεις αυτών και παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από αυτή και αφορούν στο έργο της αποκατάστασης των πληγέντων. 4. Οι εγγεγραμμένες και οι νέες προς εγγραφή σχε τικές πιστώσεις της ΥΑΣ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, παραμένουν και διατίθενται στην Υ.Α.Σ., η οποία διατηρεί την ευθύνη για τη διαχείριση των σχε τικών πιστώσεων. Οι υπαγόμενες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υπηρεσίες ΤΑΣ, ΤΑΠ και η ΥΑΣΒΕ εκτελούν τις σχετικές με το έργο της αποκατάστασης πληρωμές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους με υπόλογό τους ο οποίος, μετά από σχετική πρόταση, ορίζεται από την Υ.Α.Σ. και ο οποίος διενεργεί τις πληρωμές αυτές σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα αυτές του Ν. 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού, όπως ισχύει. 5. Τα παραδοτέα (αρχεία, βιβλία πρωτοκόλλων, σχετι κοί φάκελοι, αρχεία φακέλων δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής, εκκρεμείς υποθέσεις, κ.λπ.) στους υπαγό μενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προκύπτουν από τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής τα οποία συντάχθηκαν μεταξύ Υ.Α.Σ. και Υ.Α.Σ.Β.Ε., Τ.Α.Σ., Τ.Α.Π., την 31η Οκτωβρίου Για τις περιπτώσεις όπου δεν έχουν συνταχθεί σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, τα αρχεία, βιβλία πρωτοκόλλων, σχετικοί φάκελοι, αρχεία φακέλων δικαιούχων Στεγαστικής Συν δρομής, εκκρεμείς υποθέσεις, κ.λπ. παραδίδονται στις ανωτέρω υπηρεσίες που υπάγονται στις Αποκεντρω μένες Διοικήσεις με σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής που συντάσσονται από την Υ.Α.Σ. 6. Για τη μεταβίβαση των κινητών πραγμάτων, των λειτουργικών συστημάτων και εν γένει του υλικοτε χνικού εξοπλισμού, κατ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 4018/2012, συντάσσεται πρωτό κολλο παράδοσης παραλαβής που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΥΑΣ και τους προϊσταμένους των υπαγομένων Υ.Α.Σ.Β.Ε., Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. 7. Οι συμβάσεις μισθώσεως των κτηρίων που στεγά ζουν τους Τ.Α.Σ., Τ.Α.Π. και την Υ.Α.Σ.Β.Ε. συνεχίζονται μέχρι την εξεύρεση χώρων στέγασης από τις Αποκε ντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν της έναρξης λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών. Μέχρι την εγγραφή των σχε τικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των Αποκε ντρωμένων Διοικήσεων τα μισθώματα για τη στέγαση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45 των ανωτέρω υπηρεσιών και οι λειτουργικές δαπάνες τους εξακολουθούν να βαρύνουν τις πιστώσεις του Προ γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γ.Γ.Δ.Ε. 8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ F Αριθμ. Δ17α /03/279/Φ (4) Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επανα δημιουργίας Λίμνης Κάρλας, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ρόδου και των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρι κής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, στις Περι φέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216) και ειδικότερα εκείνες της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και ειδικότερα των πα ραγράφων 5 και 6 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α /215). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 180 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων, όπως κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α /116). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α /87). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α /152) και του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α /141). 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α /153) «Διορι σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ)» (Α /28), όπως ισχύει, τις διατάξεις του Π.Δ. 352/2003 (Α /317) όπως ισχύει, τις διατάξεις του Π.Δ. 102/2000 (Α /99) όπως ισχύ ει, τις διατάξεις του Π.Δ. 219/1997 (Α /168) όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 215/1997 (Α /167) όπως ισχύει. 9. Την 2876/ (Β /2234) απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων του Υπουργείου». 10. Την υπ αριθμ. Υ305/2013 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β /1628) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ385/2013 όμοια (Β /2164). 11. Την αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β /447), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Την αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ 439.4/ απόφα ση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Αποφαινόμενα όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συ ναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» (Β /447). 13. Την αριθμ. Δ17α/05/238/Φ.2.2.1/ (ΦΕΚ Β /2773/ ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός Υπηρεσιών της Γενι κής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουρ γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την προ σωρινή άσκηση των μεταφερόμενων στις Περιφέρειες αρμοδιοτήτων και έργων σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4199/ Το γεγονός ότι α) υπάρχουν εν εξελίξει συμβάσεις αρμοδιότητας των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντή ρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Συντήρησης Αυτοκι νητοδρόμων, οι οποίες περιλαμβάνουν έργα συντήρησης οδικού δικτύου το οποίο βρίσκεται εκτός των γεωγρα φικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας όπου τα εν λόγω τμήματα εντάσσονται αντίστοιχα, β) εκ του λόγου αυτού τα εν λόγω έργα συντήρησης θα ολοκληρωθούν από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216), τα σχετικά με τη μεταφο ρά αρμοδιοτήτων και εκτελούμενων έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας που συστήθηκε με το Π.Δ. 231/1999 (ΦΕΚ Α /194), όπως ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ύδρευσης Ρόδου που συστήθηκε με το Π.Δ. 26/1999 (ΦΕΚ Α /22), όπως ισχύει και των τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων που συστήθηκε με το Π.Δ. 219/1997 (ΦΕΚ Α /168), όπως ισχύει, στις Πε ριφέρειες Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, καθώς και τα λοιπά συναφή θέματα, ως ακολούθως: Α. Ρύθμιση θεμάτων μεταφοράς έργων και αρμοδι οτήτων Ι. Συμβάσεις (συναφθείσες και προγραμματιζόμενες) της ΕΥΔΕ Κάρλας που μεταφέρονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ (με οριστική παρα λαβή) 1. «Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα»

6 46 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την τρο φοδοσία της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό» 3. «Καθαρισμός τμήματος τάφρων 7Τ και 2Τ, λειτουρ γία αντλιοστασίου και συναφής εργασίες». ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α Φάση» 2. «Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α Φάση» 3. «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 4. «Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου επα ναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α Φάση» 5. «Κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» 6. «Συντήρηση αποκατάσταση και λειτουργία των αντλιοστασίων Πηνειού, κόμβου Πέτρας και Καναλίων της λ. Κάρλας» 7. «Αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση και συντήρηση του αντλιοστασίου κόμβου Πέτρας» ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο του έργου επα ναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, έχει ενδεικτικά προγραμ ματιστεί με τις παρακάτω εργολαβίες, προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό «Κατασκευή υπολειπο μένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρ λας, Β Φάση» 1. «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Β Φάση». 2. «Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Β Φάση». 3. «Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λ. Κάρλας» ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. «Δημοσιότητα του έργου» 2. «Νέος Τεχνικός Σύμβουλος ολοκλήρωσης του έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας». II. Συμβάσεις της ΕΥΔΕ Ρόδου που μεταφέρονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1. Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά «Κατα σκευή Φράγματος Γαδουρά» (έχει γίνει οριστική πα ραλαβή). 2. Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά «Κατα σκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων» (σε εξέλιξη). 3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης για την ολοκλήρωση του έργου: «Ύδρευση Ρόδου από το Φράγ μα Γαδουρά». ΙΙΙ. Συμβάσεις του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντή ρησης Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στους παράπλευρους δρόμους (S.R) του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμήμα Πυργετός Κατερίνη Θεσσαλονίκη. 2. Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων αρτηρίας Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί Θεσσαλο νίκη Εύζωνοι. 3. Καθαρισμός ρείθρων και ερεισμάτων από φερτές ύλες, αποκατάσταση της πλευρικής απορροής και συ ντήρηση πρασίνου στον Αυτ/μο ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλει δί Θεσσαλονίκη Εύζωνοι και στο παράπλευρο δίκτυο Πυργετός Κατερίνη Θεσσαλονίκη. 4. Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού, πε ριόδου , του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στα τμήματα α) από χ.θ (Κλειδί Ημαθίας) έως χ.θ (Θεσσαλονίκη), β) χ.θ (έξοδος προς Ευζώνους) έως χ.θ (σύνορα Ελλάδας FYROM) και γ) των παραπλεύρων (S.R) της ΕΟ Αθηνών Θεσσα λονίκης από χ.θ (Πυργετός) έως χ.θ (Οδός Δάφνης Θεσσαλονίκη). ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Αποκατάσταση φθορών και επικινδυνότητας των δια βάσεων και γεφυρών στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ Κλειδί Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (Α φάση). ΕΡΓΑ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα του Αυτ/δρόμου ΠΑΘΕ Κλειδί Θεσσαλονίκη Εύζωνοι και στο παράπλευρο δίκτυο (S.R.) Πυργετός Κατερίνη Θεσ/νίκη. 2. Εργασίες επισκευής φθορών βλαβών στις γέφυρες του Αξιού ποταμού (1η φάση). 3. Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων και καθαρισμοί φρεατίων και αγωγών στο παρά πλευρο οδικό δίκτυο (S.R.) της ΕΟ Λάρισας Θεσ/νίκης, από Ραψάνη (χ.θ ) μέχρι Θεσ/νίκη και της ΕΟ από Α.Κ. Κλειδίου (χ.θ ) μέχρι Θεσ/νίκη καθώς και από Α.Κ. Χαλάστρας (χ.θ ) μέχρι Ευζώνους. 4. Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο παράπλευρο δίκτυο (S.R.) του Aυτ/δρόμου ΠΑΘΕ Πυργετός Κατερίνη Θεσ/νίκη. 5. Εκτέλεση εργασιών σήμανσης ασφάλειας στο τμήμα του Αυτ/δρόμου ΠΑΘΕ Κλειδί Θεσσαλονίκη Εύζωνοι και στο παράπλευρο δίκτυο (S.R.) Πυργετός Κατερίνη Θεσ/νίκη. 6. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες Αξιού Λουδία και Γαλλικού ποταμού. 7. Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιοχής ισόπεδου κόμβου Λαχαναγοράς Θεσσαλονί κης και αρτηρίας Αυτ/δρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί Θεσσαλονίκη Εύζωνοι. 8. Εργασίες συντήρησης της παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας). 9. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού, φωτεινής σηματο δότησης και στηθαίων ασφαλείας της παράκαμψης Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας). 10. Καθαρισμός ρείθρων και ερεισμάτων από φερ τές ύλες, αποκατάσταση της πλευρικής απορροής και έργα πρασίνου στην αρτηρία του αυτ/μου ΠΑΘΕ στα τμήματα Κλειδί Θεσ/νίκη και Α.Κ. Χαλάστρας Εύζωνοι καθώς και στο παράπλευρο δίκτυο του αυτ/μου ΠΑΘΕ από Πυργετό (χ.θ ) έως Θεσ/νίκη (χ.θ ). 11. Συντήρηση σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού και πρασί νου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R. ) της ΕΟ Λάρι σας Θεσ/νίκης, από Ραψάνη (χ.θ ) μέχρι Θεσ/ νίκη και της ΕΟ από Α.Κ. Κλειδίου (χ.θ ) μέχρι Θεσ/νίκη καθώς και από Α.Κ. Χαλάστρας (χ.θ ) μέχρι Ευζώνους. 12. Διαμόρφωση δαπέδων βαριάς κυκλοφορίας στο Τελωνείο Ευζώνων. 13. Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού, πε ριόδου , του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47 τμήματα α) από χ.θ (Κλειδί Ημαθίας) έως χ.θ (Θεσσαλονίκη), β) χ.θ (έξοδος προς Ευζώνους) έως χ.θ (σύνορα Ελλάδας FYROM) και γ) των παραπλεύρων (S.R) της ΕΟ Αθηνών Θεσσα λονίκης από χ.θ (Σκοτίνα) έως χ.θ (Θεσσαλονίκη). ΙV. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συ ντήρησης Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μεταφέρονται επίσης όλες οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, όπως δημοπράτηση και εκτέλεση νέων έργων, κυκλοφοριακές συνδέσεις, άδειες τομών οδοστρώματος, χορήγηση αδειών διέλευσης σε υπέρβαρα/υπερμεγέθη οχήματα, κ.λπ. V. Συμβάσεις του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντή ρησης Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων που παραμένουν στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ. Οι συμβάσεις α) Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης συ ντήρησης ηλεκτροφωτισμού στον Αυτ/μο ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί Θεσσαλονίκη Εύζωνοι, στο παράπλευρο δίκτυο Πυργετός Κατερίνη Θεσσαλονίκη και στην Πε ριφερειακή Οδό Βόλου και β) Εκτέλεση εργασιών σή μανσης ασφάλειας στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί Θεσσαλονίκη Εύζωνοι, στο παράπλευρο δίκτυο Πυργετός Κατερίνη Θεσσαλονίκη και στην Πε ριφερειακή Οδό Βόλου παραμένουν στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ με την ΕΥΔΕ/ΣΑ ως Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα κατασκευών Έργων της ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Β. Ελλάδος ως Δ/νουσα Υπηρεσία, δεδομένου ότι πε ριλαμβάνουν τμήματα εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. VI. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινη τοδρόμων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια Αττικής. Στην Περιφέρεια Αττικής μεταφέρονται όλες οι αρμο διότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, όπως δημοπράτηση και εκτέλεση νέων έργων, κυκλοφορια κές συνδέσεις, άδειες τομών οδοστρώματος, χορήγηση αδειών διέλευσης σε υπέρβαρα/υπερμεγέθη οχήματα, κ.λπ. VII. Συμβάσεις του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συ ντήρησης Αττικής της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητο δρόμων που παραμένουν στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ. Οι συμβάσεις α) Συντήρηση πρασίνου, καθαρισμοί φρεατίων, τάφρων, αγωγών, ερεισμάτων, ρείθρων και διαβάσεων του παραπλεύρου οδικού δικτύου (S.R) της ΕΟ Αθηνών Λαμίας από χ.θ έως χ.θ και του οδικού άξονα Σχηματαρίου Χαλκίδας και β) Συντή ρηση πρασίνου, καθαρισμοί φρεατίων, τάφρων, αγωγών, ερεισμάτων, ρείθρων και διαβάσεων του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του Αυτ/μου Αθηνών Κορίνθου από Τέλος Αττικής Οδού έως Α.Κ. Αρχαίας Κορίνθου (χ.θ ) και του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της παράκαμψης Πάτρας παραμένουν στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ με Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ/ΣΑ και Διευ θύνουσα Υπηρεσία το Τ.Ε.Ε. Συντήρησης της ΕΥΔΕ/ΣΑ, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο αντικείμενό τους είναι εκτός των ορίων Περιφέρειας Αττικής. Β. Ρύθμιση λοιπών θεμάτων 1. Τα αρμόδια αποφασίζοντα και γνωμοδοτούντα όρ γανα στα μεταφερόμενα στις Περιφέρειες έργα, μελέ τες και υπηρεσίες του Ν. 3316/2005 προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (Α /26) και οι σχετικές αρ μοδιότητες ασκούνται με την πλήρωση των προβλεπό μενων στην παρ. 6 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216) θέσεων. 2. Για όλα τα παραπάνω έργα και συμβάσεις συ ντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του αναλογικά εφαρμοζόμενου Ν. 4018/2011, πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το οποίο υπογρά φεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων και τον οικείο Περιφερειάρχη, στο οποίο αναγράφονται ο τίτλος του έργου, η φάση εκτέλεσής του, ο αριθμός της πιστοποίησης μετά την οποία τις σχετικές πλη ρωμές αναλαμβάνει η οικεία Περιφέρεια και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που αφορά στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις και κρίνεται απαραίτητο για τη δι αδικασία διαδοχής. 3. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής συντάσσεται και για τα αρχεία, τα βιβλία πρωτοκόλλων, τα αρχεία φακέλων που σχετίζονται με τα έργα και τις μελέτες και τις εκκρεμείς δίκες και υποθέσεις και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία των εν λόγω υπηρε σιών, το οποίο υπογράφεται από τους Προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών. 4. Για τα ως άνω μεταφερόμενα έργα τα οποία συγ χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια οι οικείες Περιφέρειες αναλαμβάνουν και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ χου περιόδου , όπως αλλαγή τελικού δικαι ούχου, διασφάλιση χρηματοδότησης έργων, τήρηση διαδικασιών αρχείου, κ.λπ. 5. Για θέματα εκκρεμών δικών, διοικητικής επίλυσης δι αφορών, μεταφοράς πόρων και κάλυψης πάσης φύσεως δαπανών, μεταβίβασης κινητών πραγμάτων, λειτουργι κών συστημάτων, μηχανημάτων, οχημάτων και εν γένει τεχνολογικού εξοπλισμού έχουν αναλογική εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 4018/ Οι συμβάσεις μισθώσεως των κτηρίων που στεγά ζουν τις ανωτέρω υπηρεσίες συνεχίζονται μέχρι την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων από τις Περι φέρειες ευθύς ως πληρωθούν οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α /216) θέσεις. Μέχρι τότε τα μισθώματα και οι λειτουργικές δαπάνες εξακολου θούν να βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της ΓΓΔΕ. 7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

8 48 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 11 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4219 Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσε ων παραχώρησης των μεγάλων οδικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα