Instruction-Level Parallelism and its Dynamic Exploitation. Μάθηµα 3ο Computer Architecture-A Quantitative Approach

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Instruction-Level Parallelism and its Dynamic Exploitation. Μάθηµα 3ο Computer Architecture-A Quantitative Approach"

Transcript

1 Instruction-Level Parallelism and its Dynamic Exploitation Μάθηµα 3ο Computer Architecture-A Quantitative Approach

2 Instruction-Level Parallelism (ILP) Επικάλυψη εντολών στοχεύοντας στην παράλληλη εκτέλεσή τους Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε Τεχνικές αύξησης του παραλληλισµού Dependencies-Hazards Dynamic-H/W approaches Static-Software techniques

3 Dependences Τα dependences είναι ιδιότητα ενός προγράµµατος. Το αν ένα dependence είναι αιτία ενός hazard και αν το hazard προκαλεί stall είναι θέµα της pipeline οργάνωσης Data dependence (RAW hazards) Μία εντολή χρειάζεται το αποτέλεσµα άλλης εντολής add r3,r2,r1 sub r4,r3,r5 sw 0(r1),r2 lw r5,10(r3) Name dependence (WAR, WAW hazards) ύο εντολές χρησιµοποιούν το ίδιο όνοµα αλλά δεν ανταλλάσσουν δεδοµένα add r3,r2,r1 sub r2,r4,r5 add r4,r1,r2 mult r4,r6,r7 Control dependence (control hazards) Μία εντολή ελέγχου καθορίζει αν µία εντολή εκτελείται beqz r3,location sub r2,r4,r5 add r4,r1,r2 bnez r9,loop

4 Dynamic Scheduling To H/W αναδιοργανώνει την εκτέλεση των εντολών µε στόχο τη µείωση των stalls διατηρώντας τη ροή των δεδοµένων και την συµπεριφορά των exceptions Πλεονεκτήµατα Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε καταστάσεις όπου τα dependences δεν είναι γνωστά σε compile time. Απλοποιείται ο compiler Κώδικας που έχει µεταγλωττιστεί σε συγκεκριµένο pipeline µπορεί να τρέξει σε διαφορετικό pipeline

5 Instruction Execution Χωρίζουµετην αποκωδικοποίηση εντολών σε 2 στάδια Issue: Αποκωδικοποίηση, Έλεγχος structural hazards Read operands: Έλεγχος για data hazards, διάβασµα τελεστών Στάδιο αποκωδικοποίησης έχει ουρά εντολών Οι εντολές πριν εκτελεστούν πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν hazards In-order issue, out-of-order execution και completion

6 Tomasulo Approach Για ΙΒΜ 360/91 Πριν caches Πολύ λίγοι registers Control & buffers κατανεµηµένα µε Function Units (FU) FU buffers ονοµάζονται reservation stations ; Έχουν pending operands Registers σε εντολές αντικαθίστανται µε τιµές ή pointers στα reservation stations (RS): register renaming Αποφυγή WAR, WAW hazards Περισσότερα reservation stations από registers, έτσι optimizations που δεν µπορούν οι compilers Αποτελέσµατα σε FU από RS, όχι µέσω registers, πάνω σε Common Data Bus που στέλνει αποτελέσµατα προς FUs Load & Stores θεωρούνται ως FUs µε RSs επίσης Integer εντολές µπορούν να πάνε µετά τα branches, επιτρέποντας FP ops πέραν του basic block στην FP queue

7 Tomasulo Organization MIPS FP unit που χρησιµοποιεί τον Tomasulo αλγόριθµο

8 Reservation Station Components Op Operation to perform in the unit (e.g., + or -) Vj, Vk Value of Source operands Store buffers has V field, result to be stored Qj, Qk Reservation stations producing source registers (value to be written) Note: No ready flags as in Scoreboard; Qj,Qk=0 ready Store buffers only have Qi for RS producing result Busy Indicates reservation station or FU is busy Register result status είχνει ποιο functional unit γράφει κάθε register, αν υπάρχει ένα. Κενό όταν καµία εκκρεµούσα εντολή δε γράφει αυτόν τον register.

9 Τα 3 στάδια του αλγορίθµου Tomasulo 1. Issue get instruction from FP Op Queue Εάν το reservation station ελεύθερο (όχι structural hazard), control ξεκινά εντολή & στέλνει τα operands (renames registers) 2. Execution operate on operands (EX) Όταν όλα τα operands είναι έτοιµα εκτέλεση της εντολής, αν δεν είναι έτοιµα αναµονή στο Common Data Bus για δεδοµένα 3. Write result finish execution (WB) Αποστολή αποτελέσµατος στο Common Data Bus προς όλα τα units που περιµένουν. Το reservation station σηµειώνεται ως διαθέσιµο

10 Αποφυγή Register ως bottleneck Επισκόπηση: Tomasulo Αποφυγή WAR, WAW hazards του Scoreboard Επιτρέπει loop unrolling σε HW εν περιορίζεται σε basic blocks (εφόσον υπάρχει branch prediction) Lasting Contributions Dynamic scheduling Register renaming Load/Store disambiguation 360/91 descendants : PowerPC 604, 620; MIPS R10000; HP-PA 8000; Intel Pentium Pro

11 Dynamic Branch Prediction Performance = ƒ(accuracy, cost of misprediction) Branch History : Lower bits of PC address index table of 1-bit values είχνει εάν το branch εκτελέστηκε την τελευταία φορά εν υπάρχει address check Πρόβληµα : σε ένα loop, ένα 2-bit BHT θα προκαλέσει δύο µη σωστές προβλέψεις (avg : 9 επαναλήψεις πριν την έξοδο): Στο τέλος του loop, όταν βγαίνει αντί να συνεχίσει την επανάληψη όπως προηγουµένως Στην πρώτη φορά στο loop, στην επόµενη εκτέλεση, όταν προβλέπει έξοδο αντί επανάληψη.

12 Dynamic Branch Prediction Λύση : σχήµα 2-bit όπου αλλάζει η πρόβλεψη µόνο µετά από δύο αποτυχηµένες προβλέψεις

13 Ακρίβεια του BHT Μη σωστή πρόβλεψη εξαιτίας : Λανθασµένης υπόθεσης για το branch αυτό Λήψη branch history άλλου branch από το table Για 4096 entry table η µη σωστή πρόβλεψη κυµαίνεται από 1% (nasa7, tomcatv) ως 18% (eqntott), µε το spice στο 9% και το gcc στο 12% 4096 τόσο καλό όσο περίπου ένα άπειρο σε µέγεθος table (in Alpha )

14 Συσχετισµός των Branches Υπόθεση : Τα πρόσφατα branches συσχετίζονται, δηλαδή η συµπεριφορά των πρόσφατα εκτελεσθέντων branches επηρεάζει την πρόβλεψη του τρέχοντος branch Ιδέα : καταγραφή των m πιο πρόσφατα εκτελεσθέντων branches ως taken ή not taken και χρήση του pattern αυτού για την επιλογή του κατάλληλου branch history table Γενικά : (m,n) predictor σηµαίνει καταγραφή των τελευταίων m branches για επιλογή ανάµεσα σε 2 m history tables µε n-bit counter το καθένα 2-bit BHT είναι λοιπόν ένας (0,2) predictor

15 Συσχετισµός των Branches (2,2) predictor Η συµπεριφορά των πρόσφατων branches επιλέγει µεταξύ τεσσάρων προβλέψεων για το επόµενο branch, ενηµερώνοντας απλά αυτήν την πρόβλεψη

16 Ακρίβεια των διαφόρων σχηµάτων

17 Η ιεύθυνση χρειάζεται την ίδια στιγµή µε την Πρόβλεψη Branch Target Buffer (BTB): Address of branch index to get prediction AND branch address (if taken) - Σηµ: πρέπει να ελεγχθεί το ταίριασµα του branch τώρα, εφ όσον δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί λάθος branch address Return instruction addresses προβλέπονται στο stack

18 Βήµατα αντιµετώπισης εντολής µε branch target buffer

19 Dynamic Branch Prediction Σύνοψη Branch History Table: 2 bits για loop accuracy Συσχετισµός: Πρόσφατα εκτελεσθέντα branches συσχετίζονται µε το επόµενο branch Branch Target Buffer: περιλαµβάνει branch address & prediction Predicated Execution µπορεί να µειώσει τον αριθµό των branches και τον αριθµό των µη επιτυχώς προβλεφθέντων branches

20 Περισσότερο ILP µε multiple issue Στόχος CPI µικρότερο της µονάδας Superscalar: Περισσότερες της µίας εντολής ανά κύκλο ρολογιού Static: Ο compiler αποφασίζει µε ποιες εντολές θα εκτελεστούν Dynamic: Το hardware προσπαθεί να εκτελέσει πολλαπλές εντολές Very Long Instruction Word (VLIW) Long instructions που περιέχουν πολλές λειτουργίες Ο compiler προγραµµατίζει τις λειτουργίες σε αυτές τις εντολές Dynamic Superscalar (συχνά απλά superscalar) Ίδια ακολουθιακά προγράµµατα Το hardware προσπαθεί να εκτελέσει πολλαπλές εντολές ανά κύκλο

21 Ιεραρχία Superscalar Superscalar Static Issue Dynamic Issue VLIW- O compiler παίρνει τις αποφάσεις In-order Αν µία εντολή γίνεται stall πριν διεκπεραιωθεί, πρέπει και όλες οι εντολές που έπονται να γίνουν επίσης stall Out-of-order Προσπαθεί να παρακάµψει τις stalled εντολές

22 Προσεγγίσεις multiple-issue επεξεργαστών

23 Getting CPI < 1: Issuing Multiple Instructions/Cycle Superscalar DLX: 2 instructions, 1 FP & 1 anything else - Fetch 64-bits/clock cycle; Int on left, FP on right - Can only issue 2 nd instruction if 1 st instruction issues - More ports for FP registers to do FP load & FP op in a pair 1 cycle load delay expands to 3 instructions in SS - instruction in right half can t use it, nor instructions in next slot

24 Υποστήριξη HW για περισσότερο ILP Speculation: εκτέλεση εντολής χωρίς συνέπειες (συµπεριλαµβάνοντας exceptions) εάν το branch τελικά δεν εκτελεστεί ( HW undo ): boosting Συνδυασµός branch prediction και dynamic scheduling για εκτέλεση πριν το branch resolving ιαχωρισµός speculative bypassing αποτελεσµάτων από real bypassing αποτελεσµάτων - Όταν η εντολή δεν είναι πια speculative, αποθήκευση boosted αποτελεσµάτων (instruction commit) ή ακύρωση boosted αποτελεσµάτων - Εκτέλεση out-of-order αλλά commit in-order προς αποφυγή αµετάκλητης ενέργειας (update state or exception) µέχρι το instruction commit

25 Υποστήριξη HW για περισσότερο ILP Χρειάζεται HW buffer για αποτελέσµατα uncommitted εντολών: reorder buffer - 3 fields: instr, destination, value - Reorder buffer can be operand source => more registers like RS - Χρήση reorder buffer number αντί reservation station όταν η εκτέλεση ολοκληρώνεται - Προµήθεια operands ανάµεσα σε execution complete & commit - Once operand commits, result is put into register - Instructions commit - Σαν αποτέλεσµα, είναι εύκολο να ανακαλέσουµε speculated εντολές σε mispredicted branches ή σε exceptions

26 4 στάδια του Speculative Tomasulo αλγορίθµου 1. Issue-get instruction from FP Op Queue Εάν reservation station and reorder buffer slot ελεύθερα, issue instr & send operands & reorder buffer no. για destination (το στάδιο αυτό µερικές φορές καλείται dispatch ) 2. Execution-operate on operands (EX) Εκτέλεση όταν όλα τα operands είναι έτοιµα, αν όχι, αναµονή στο CDB για αποτέλεσµα όταν όλα σε reservation station, εκτέλεση έλεγχος RAW (µερικές φορές καλείται issue ) 3. Write result-finish execution (WB) Εγγραφή στο Common Data Bus προς όλα τα FUs που αναµένουν & reorder buffer reservation station ελεύθερο 4. Commit-update register with reorder result Όταν η εντολή στην κορυφή του reorder buffer & αποτέλεσµα παρόντα, ενηµέρωση register µε αποτέλεσµα (ή στη µνήµη) και αποµάκρυνση εντολής από reorder buffer. Mispredicted branch αδειάζει reorder buffer (µερικές φορές καλείται graduation )

27 Περιορισµοί των Multi-issue Machines Inherent limitations of ILP 1 branch in 5: Πώς να κρατήσει κανείς απασχοληµένο ένα 5-way VLIW; Latencies των units: Πολλές λειτουργίες πρέπει να οργανωθούν Ανάγκη για Pipeline Depth x No. Functional Units of independent functions. Difficulties in building HW Easy: More Instruction Bandwidth Easy: ιπλασιασµός των FUs για παράλληλη επεξεργασία Hard:Αύξηση των ports του Register File (bandwidth) VLIW example needs 7 read and 3 write for Int. Reg. & 5 read and 3 write for FP reg Harder:Αύξηση των Ports στη µνήµη (bandwidth)

28 Περιορισµοί στο ILP Conflicting studies Benchmarks (vectorized Fortran FP vs. integer C programs) Hardware sophistication Compiler sophistication Πόσο ILP είναι διαθέσιµο χρησιµοποιώντας υπάρχοντες µηχανισµούς µε τα αυξανόµενα hardware budgets; Χρειαζόµαστε να εφεύρουµε νέους HW/SW µηχανισµούς για να συνεχιστεί η αύξηση της απόδοσης των processors;

29 Περιορισµοί στο ILP Initial HW Model: MIPS compilers Αρχικές υποθέσεις για ιδανική/τέλεια µηχανή: 1. Register renaming-απεριόριστοι virtual registers και όλα τα WAW & WAR hazards αποφεύγονται 2. Branch prediction-τέλειο: χωρίς λάθος προβλέψεις 3. Jump prediction- όλα τα jumps προβλέπονται τέλεια µηχανή µε τέλειο speculation & απεριόριστο buffer εντολών διαθέσιµο 4. Memory-address alias analysis-διευθύνσεις είναι γνωστές και ένα store µπορεί να µετακινηθεί πριν ένα load εφόσον οι διευθύνσεις δεν είναι ίδιες 1 cycle latency για όλες τις εντολές, απεριόριστος αριθµός εντολών issued per clock cycle

30 Ανώτατο όριο ILP: Ιδανική Μηχανή

31 Πιο ρεαλιστικό HW: Επίδραση Branch

32 Αρχιτεκτονική P6 Dynamically Scheduled επεξεργαστής που µεταφράζει κάθε ΙΑ-32 εντολή σε µια σειρά µικρολειτουργιών που εκτελούνται από το pipeline Μέχρι 3 εντολές ΙΑ-32 φορτώνονται, αποκωδικοποιούνται και µεταφράζονται σε µικρολειτουργίες σε κάθε κύκλο ρολογιού Οι µικρολειτουργίες εκτελούνται από ένα out-of-order speculative pipeline που χρησιµοποιεί register renaming και reorder buffer To pipeline αποτελείται από 14 στάδια 8 στάδια για in-order instruction fetch, decode και dispatch 3 στάδια για out-of-order εκτέλεση σε κάποιο από τα 5 functional units 3 στάδια για instruction commit

33 Performance of the P6 pipeline Πόσο συχνά 0, 1, 2, 3 µικρολειτουργίες commit at a time

34 P6 Pipeline Performance Το πραγµατικό CPI (γραµµή) είναι µικρότερο από το άθροισµα του αριθµού των κύκλων µικρολειτουργιών + όλα τα stalls

ΔΙΑΛΕΞΗ 17: Δυναμικός Παραλληλισμός Εντολών -- Superscalar Επεξεργαστές --

ΔΙΑΛΕΞΗ 17: Δυναμικός Παραλληλισμός Εντολών -- Superscalar Επεξεργαστές -- ΗΜΥ 312 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 17: Δυναμικός Παραλληλισμός Εντολών -- Superscalar Επεξεργαστές -- Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 7: Πρόγνωση διακλαδώσεων. Εξαρτήσεις και εκτέλεση εκτός σειράς. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ 1.1 ΑΣΚΗΣΗ i) Έστω ότι οι εντολές κινητής υποδιαστολής ευθύνονται για το 25% του χρόνου εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα µηχάνηµα. Προτείνεται να βελτιωθεί το υλικό που σχετίζεται µε αριθµούς κινητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

3. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές 5. Κρυφή μνήμη

3. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές 5. Κρυφή μνήμη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΙΚΡΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΙ Γ. Τσιατούχας 4 ο Κεφάλαιο. Στοίβες ιάρθρωση 2. Μοντέλο μνήμης IJVM. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Προσομοιωτής SimpleScalar

Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Προσομοιωτής SimpleScalar Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Προσομοιωτής SimpleScalar Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα Ο προσομοιωτής simplescalar 2 Simplescalar Σύνολο προσομοιωτών διάφορα επίπεδα αφαίρεσης/λεπτομέρειας θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Επικάλυψη Υπολογισµών και Επικοινωνίας σε Συστοιχίες από Πολυνηµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΗ JAVA BYTECODE Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΣΥΜΠΙΕΣΗ JAVA BYTECODE Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΣΥΜΠΙΕΣΗ JAVA BYTECODE Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή από τον ηµήτριο Σαούγκο ως

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Συγγραφέας: Πάσχος Ανδρέας Επιβλέπων: Ψαράκης Εμμανουήλ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΥ 312 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucy.ac.cy) [Προσαρµογή από Computer Architecture,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance)

Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance) Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance) 1 Απόδοση H/Y (Computer Performance) Μέτρηση, Αναφορά και Σύνοψη Κατανόηση βασικών παραγόντων που καθορίζουν την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Από τις διαλέξεις του κ. Σπύρου Καζαρλή ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΡΛΗΣ Καθηγητής Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΡΡΕΣ 202 Εισαγωγή στον Η/Υ BGC-8088 και τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ ακ. έτος: 2007-2008 Νεκτάριος Κοζύρης nkoziris@cslab.ece.ntua.gr http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch/ 1 Εισαγωγή Α μέρος: Ιστορική αναδρομή/εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003 Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003 Τίτλος: Συγγραφείς: Κωδικός: Π 5.1 Έκδοση: 1.0 Τύπος: Εµπιστευτικότητα: Νικόλαος Καββαδίας (Ερευνητής Α.Π.Θ.) Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κων/νος Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σίνδος 2011 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1 Εισαγωγή στη μοντέρνα αρχιτεκτονική των υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Software oftware Engineering 5 th

Software oftware Engineering 5 th Ian Sommerville s Software oftware Engineering 5 th th edition Παρουσίαση κεφαλαίων 18, 19, 20 ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 2002 1. Αξιοπιστία Λογισµικού (ΑΛ) Στόχοι του κεφαλαίου Εισαγωγή έννοιας αξιοπιστίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Υπολογιστικό Σύστηµα Κεντρική Μνήµη ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1 Τι είναι το Λ.Σ. και τι έργο επιτελεί, Οµαδική Επεξεργασία, Πολυπρογραµµατισµός, Καταµερισµός Χρόνου ιεργασίες και ταυτόχρονη εκτέλεση, Μεταγωγή Περιβάλλοντος Ελαφρές διεργασίες νήµατα (threads), απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα