ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ"

Transcript

1 ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ»

2 ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε αξαίσζε ησλ ηξηρψλ ηεο θεθαιήο κε ραξαθηεξηζηηθή θαηαλνκή (patterned hair loss), πνπ νθείιεηαη ζηε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο θαη ησλ αλδξνγφλσλ Αλήθεη ζηηο κε νπισηηθέο αισπεθίεο Γηαθξίλεηαη ζε: - ΑΓΑ ζηνλ άλδξα - ΑΓΑ ζηε γπλαίθα ή - αλδξηθνχ ηχπνπ (male pattern hair loss) - γπλαηθείνπ ηχπνπ (female pattern hair loss)

3 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ζπρλφηεξε κνξθή αισπεθίαο ζηνπο άλδξεο (94% παξνπζηάδνπλ θάπνηα ΑΓΑ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο), κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο ζηηο γπλαίθεο Φχιν: ζπρλφηεξε ζηνπο άλδξεο Φπιή: ζπρλφηεξε ζηε ιεπθή θπιή Έλαξμε: ζηνλ άλδξα, κεηά ηελ εθεβεία (ην 40% κεηαμχ εηψλ) ζηε γπλαίθα, πξψηκε (πεξί ηα 30) ή φςηκε (κεηεκκελνπαπζηαθά) Δμέιημε: ζηνπο άλδξεο, επηδείλσζε >40 ζηηο γπλαίθεο, αξγφηεξα θαηά κηα δεθαεηία Δπηπνιαζκφο: ζηνπο ιεπθνχο άλδξεο 50 εηψλ είλαη 50% απμάλεηαη θαηά 10% θάζε δεθαεηία ζηηο γπλαίθεο, 21 εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο απμάλεηαη κε ηελ ειηθία, εηψλ: 6-12%, > 70 εηψλ: 40-55% πζρεηηδφκελεο θαηαζηάζεηο: ζκεγκαηφξξνηα, πξφσξε ιεχθαλζε ηξηρψλ (άλδξεο), αθκή, δαζπηξηρηζκφο, κειαλίδνπζα αθάλζσζε (PCOS, γπλαίθεο)

4 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΖ ΣΡΗΥΑ ηελ θεθαιή ηξίρεο 20 ηξίρεο αλαπηχζζνληαη απφ έλα ζχιαθν ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο Φάζεηο: αλαγελήο (αλάπηπμε) θαηαγελήο (αλαζηνιή αλάπηπμεο) ηεινγελήο (ππνζηξνθή) θελνγελήο (ιαλζάλνπζα πεξίνδνο) Αλαινγίεο (θ.θ.): A (85-90%), K (1-2%), T (10-15%)

5

6 ΑΝΓΡΟΓΟΝΑ Κεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ηξίραο παίδεη ε δηπδξνηεζηνζηεξφλε (DHT) DHT παξάγεηαη ζηα ζπιαθηθά θχηηαξα (θπξίσο ζηε ζειή) απφ κεηαηξνπή ηεο ηεζηνζηεξφλεο (φξρεηο) θαη ησλ DHEA-S, αλδξνζηελεδηφλεο (επηλεθξίδηα),κέζσ ηνπ ελδχκνπ 5α- αλαγσγάζε (ηζνέλδπκα ηχπνπ 1 θαη 2) DHT ζπλδέεηαη κε ππνδνρέα αλδξνγφλσλ (AR) θαη πξνάγεη ηελ κεηαγξαθή αλδξνγνλνεμαξηψκελσλ γνληδίσλ

7 ΔΝΕΤΜΑ 5α-αλαγσγάζε - Σχπνο 1: δέξκα, ζκεγκαηνγφλνη αδέλεο, επηλεθξίδηα, ήπαξ, λεθξνί - Σχπνο 2: ηξηρνζπιάθηα (έμσ έιπηξν ηεο ξίδαο), πξνζηάηεο 3α- δευδξνγελάζε ησλ πδξνμπζηεξνεηδψλ DHT αλδξνζηελεδηφλε (ιηγφηεξν ηζρπξή) Αξσκαηάζε αλδξνγφλα νηζηξνγφλα

8 ΓΟΝΗΓΗΑ Απμεκέλε ζπγθέληξσζε ππνδνρέσλ αλδξνγφλσλ (AR) ζην ηξηρσηφ επί ΑΓΑ Δκπιέθεηαη ην γνλίδην ηνπ ππνδνρέα ησλ αλδξνγφλσλ, ην νπνίν εληνπίδεηαη ζην ρξσκφζσκα Υ ηελ ακηλνηειηθφ ηνπ ηκήκα, πεξηνρή πνπ θσδηθνπνπνηείηαη απφ επαλαιήςεηο CAG αιιεινπρηψλ, φζν ιηγφηεξεο νη επαλαιήςεηο, ηφζν κεγαιχηεξε ε έθθξαζε ηνπ AR θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε επίδξαζε ησλ αλδξνγφλσλ πζρέηηζε κε ΑΓΑ, αθκή, δαζπηξηρηζκφ

9 ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ Γελεηηθνί παξάγνληεο Αλδξνγνλν-εμαξηψκελνη κεραληζκνί Με αλδξνγνλν-εμαξηψκελνη κεραληζκνί ε γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλα ηξηρνζπιάθηα: αλδξνγφλα (DHT) ζπλδένληαη κε ηνπο ππνδνρείο ηνπο (AR) ζχκπινθν νξκφλεοππνδνρέα ελεξγνπνίεζε ππεχζπλσλ γνληδίσλ πξννδεπηηθή ζκίθξπλζε ηξηρνζπιαθίσλ (miniaturization) κεηαηξνπή ηειηθψλ ηξηρψλ ζε απνρξσκαηηζκέλεο, ιεπηέο ηξίρεο αισπεθία

10 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Τπφ ηελ επίδξαζε ησλ αλδξνγφλσλ ζε γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλεο ηξίρεο θαη ζε δηαδνρηθνχο θχθινπο: - Βξάρπλζε ηεο αλαγελνχο θάζεο (κείσζε κήθνπο ηξηρψλ) - Δπηκήθπλζε ηεο ηεινγελνχο θάζεο - Μείσζε ηεο αλαινγίαο αλαγελψλ/ηεινγελψλ ηξηρψλ (απμεκέλε ηξηρφπησζε) - Δπηκήθπλζε θελνγελνχο θάζεο αχμεζε αλαινγίαο θελνγελψλ (αξαίσζε ηξηρψλ θεθαιήο) - Μηθξνγξαθνπνίεζε (miniaturization) ηξηρνζπιαθίσλ [ηειηθά ηξηρνζπιάθηα (παρηέο, θερξσζκέλεο) ρλνψδε (ιεπηέο, ππφρξσκεο)] plateau (φρη πιήξεο εμαθάληζε ζπιάθσλ)]

11 ΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ θνηεηλνί νη γελεηηθνί κεραληζκνί Ο ηχπνο θιεξνλνκηθφηεηαο δηαθέξεη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο Πνιπγνληδηαθή, πηζαλψο απηνζσκαηηθή επηθξαηνχζα κε απμεκέλε δηεηζδπηηθφηεηα (άλδξεο) θαη απηνζσκαηηθή ππνιεηπφκελε (γπλαίθεο) Άγλσζηα ηα ππεχζπλα γνλίδηα Θεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ (απφ νηθνγέλεηα παηέξα ή κεηέξαο)

12 ΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Σν κφλν γλσζηφ εκπιεθφκελν γνλίδην είλαη ην γνλίδην ηνπ ππνδνρέα ησλ αλδξνγφλσλ Πνιπκνξθηζκνί κε κηθξφ αξηζκφ CAG επαλαιήςεσλ ζπζρεηίδνληαη κε πςειά επίπεδα ππνδνρέσλ αλδξνγφλσλ θαη ρακειά επίπεδα SHBG πγθεθξηκέλνη πνιπκνξθηζκνί ζπλδένληαη κε ή θίλδπλν Ζ εληφπηζε ηνπ γνληδίνπ AR ζην ρξσκφζσκα Υ δείρλεη ηε ζεκαζία ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο απφ ηε πιεπξά ηεο κεηέξαο Έρνπλ επίζεο ελνρνπνηεζεί: γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηελ αξσκαηάζε SRDA1, SRDA5 (θσδηθνπνηνχλ ηνπο 2 ηχπνπο ηεο 5ααλαγσγάζεο) γνλίδην ηεο ηλζνπιίλεο γνλίδην ηνπ ER2 ππνδνρέα ησλ νηζηξνγφλσλ γνλίδην ηνπ IGF ηχπνπ II

13 ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ (ΑΝΓΡΑ) Ρφινο αλδξνγφλσλ πξνθχπηεη απφ εμήο: - επλνχρνη άξξελεο (κφλν φκσο πξηλ ηελ ελήβσζε) δελ αλαπηχζζνπλ ΑΓΑ (Ιπποκράτης) - άξξελεο κε γελεηηθφ έιιεηκκα 5α-αλαγσγάζεο (άξξελ ςεπδεξκαθξνδηηηζκφο) δελ αλαπηχζζνπλ ΑΓΑ - θάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ ζρεκαηηζκφ DHT βνεζνχλ ζην δέξκα ηξηρσηνχ - απμεκέλε έθθξαζε ππνδνρέσλ ησλ αλδξνγφλσλ - απμεκέλε έθθξαζε 5α-αλαγσγάζεο ηχπνπ 2 - κεησκέλε έθθξαζε αξσκαηάζεο

14 ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ (ΑΝΓΡΑ) Οθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ αλδξνγφλσλ ζε γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλνπο ζπιάθνπο εκαζία έρεη ν ηνπηθφο κεηαβνιηζκφο ησλ αλδξνγφλσλ: - απμεκέλε έθθξαζε ή επαηζζεζία ππνδνρέσλ αλδξνγφλσλ - απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα 5α-αλαγσγάζεο Oη πάζρνληεο άλδξεο «νξκνλνινγηθψο» πγηείο (θπζηνινγηθά θπθινθνξνχληα αλδξνγφλα, ελίνηε ειαηησκέλε SHBG απμεκέλε ειεχζεξε Σ)

15 ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ (ΑΝΓΡΑ) Ζ κεζεγρπκαηηθήο πξνέιεπζεο ζειή ηεο ηξίραο - πεξηέρεη ηζνέλδπκα πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ ζηεξνεηδψλ - ζηνπο ππξήλεο ησλ θπηηάξσλ ηεο ζειήο (θαη ζην βνιβφ) εληνπίδνληαη θπξίσο νη ππνδνρείο ησλ αλδξνγφλσλ - παξάγεη απμεηηθνχο παξάγνληεο (IGF-1, TGF-β1), αζθψληαο ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ ηξηρψλ - ίζσο (ππφ επίδξαζε αλδξνγφλσλ) παξάγεη αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ηεο αλαγελνχο θάζεο θαη νδεγνχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ κηθξφηεξσλ ζειψλ θαη κηθξφηεξσλ ηξηρψλ Μεραληζκνί ηεο απφπησζεο παίδνπλ ξφιν ζηε θπζηνινγία θαη ηελ παζνθπζηνινγία ηεο ηξίραο Φιεγκνλή (IL-1 ηζρπξφο αλαζηνιέαο αλάπηπμεο ηεο ηξίραο) Αληίδξαζε stress επάγεη ΑΓΑ

16 ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ (ΑΝΓΡΑ) Ζ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεησπνβξεγκαηηθψλ θαη ησλ ηληαθψλ ηξηρψλ απνδίδεηαη ζε: - Γηαθνξεηηθή ππθλφηεηα ησλ ππνδνρέσλ αλδξνγφλσλ - Γηαθνξεηηθή εκβξπνγελεηηθή πξνέιεπζε (ηληαθά ηξηρνζπιάθηα απφ κεζέγρπκα - κεησπνβξεγκαηηθά απφ λεπξηθή αθξνινθία)

17 ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ (ΓΤΝΑΗΚΑ) Ο ξφινο ησλ αλδξνγφλσλ ζηε γπλαίθα παξακέλεη αζαθήο Γηαθέξεη απφ ηνπο άλδξεο Απμεκέλε έθθξαζε AR θαη απμεκέλα επίπεδα 5α-αλαγσγάζεο θαη DHT ζηα ηξηρνζπιάθηα ηνπ πξφζζηνπ ηξηρσηνχ έλαληη ηνπ νπίζζηνπ. Χζηφζν, ηα επίπεδα απηά είλαη ρακειφηεξα ζηηο γπλαίθεο (φρη ηφζν ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο 5-α αλαγσγάζεο ζηηο γπλαίθεο) Απμεκέλνο ξπζκφο παξαγσγήο ηεζηνζηεξφλεο

18 ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ (ΓΤΝΑΗΚΑ) Γπλαίθεο κε ππεξαλδξνγνλαηκία αλαπηχζζνπλ ζπρλά (αιιά φρη πάληα) ΑΑ Αλάπηπμε ΑΑ ζε γπλαίθεο ρσξίο βηνρεκηθέο ελδείμεηο ππεξαλδξνγνλαηκίαο Πξφθεηηαη γηα ηνπηθή δηαηαξαρή ηεο απηνξξχζκηζεο ησλ ηξηρνζπιαθίσλ Πνιχ πςειφηεξα επίπεδα ηεο Ρ450 αξσκαηάζεο ζηηο γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, θαζψο θαη ζην νπίζζην ηξηρσηφ ζπγθξηηηθά κε ην πξφζζην

19 ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ (ΓΤΝΑΗΚΑ) Ζ επηφηεξε θιηληθή έθθξαζε ηεο ΑΓΑ ζηηο γπλαίθεο εξκελεχεηαη απφ: Υακειφηεξα επίπεδα 5α- αλαγσγάζεο, DHT θαη ππνδνρέσλ αλδξνγφλσλ ζην ηξηρσηφ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε άλδξεο Τςειφηεξα επίπεδα αξσκαηάζεο (κεηαηξέπεη ηελ ηεζηνζηεξφλε ζε νηζηξνγφλα) κε απνηέιεζκα κείσζε ηνπ ηνπηθνχ ζρεκαηηζκνχ DHT Οη θαηά ηφπνπο δηαθνξέο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ αλδξνγφλσλ εμεγνχλ ηα δηαθνξεηηθά πξφηππα θαηαλνκήο ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο

20 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ (ΑΝΓΡΑ) Τπνρψξεζε κεησπηαίαο γξακκήο, βάζπλζε ησλ θξνηάθσλ, αξαίσζε ηεο θνξπθήο θαη βξεγκαηηθήο πεξηνρήο (ηαδηνπνίεζε Hamilton-Norwood) Πξννδεπηηθή ιέπηπλζε κείσζε ηνπ κήθνπο αξαίσζε - απνςίισζε Γηαηήξεζε πεξηκεηξηθήο ισξίδαο ζηελ ηληαθή θαη βξεγκαηηθή πεξηνρή Μπνξεί λα παξαηεξεζεί γπλαηθείνπ ηχπνπ αξαίσζε (ηαδηνπνίεζε Ludwig) πλήζσο φρη εκθαλήο ηξηρφπησζε, εθηφο απφ εμάξζεηο κε απμεκέλε πηψζε ηεινγελψλ ηξηρψλ (ηεινγελήο ηξηρφξξνηα) Γέξκα ιείν, ιάκπνλ, ρσξίο εκθαλή ζηφκηα ζπιάθσλ

21 ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

22 ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

23 ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

24 ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

25 ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

26 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ (ΓΤΝΑΗΚΑ) Λέπηπλζε ησλ ηξηρψλ (ζκίθξπλζε ηξηρνζπιαθίσλ) θαη αδπλακία αχμεζεο ζε κήθνο (βξάρπλζε αλαγελνχο θάζεο), κε ραξαθηεξηζηηθή ζπλχπαξμε ηξηρψλ δηαθνξεηηθνχ κήθνπο θαη δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ Δπεηζνδηαθή ή παξαηεηλφκελε ηξηρφπησζε (ηεινγελήο ηξηρφξξνηα) ή δηάρπηε ιέπηπλζε ηξηρψλ ρσξίο ηξηρφπησζε Ζ αδπλακία αλάππμεο ησλ ηξηρψλ ζε κήθνο, κπνξεί λα είλαη ην πξψην ζχκπησκα ΑΑ

27 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ (ΓΤΝΑΗΚΑ) Κιηληθά πξφηππα: 1. Καηά Ludwig: Γηαηήξεζε κεησπνθξνηαθηθήο γξακκήο, αξαίσζε-ιέπηπλζε ζηε βξεγκαηηθή πεξηνρή θαη ζηελ θνξπθή 2. Καηά Hamilton (αλδξηθνχ ηχπνπ): νπηζζνρψξεζε κεησπνθξνηαθηθήο γξακκήο, βάζπλζε θξνηάθσλ, αξαίσζε θνξπθήο (θπξίσο επί ππεξαλδξνγνλαηκίαο) 3. Καηά Olsen: Γηεχξπλζε ηεο θεληξηθήο ρσξίζηξαο, θπξίσο ζηε κεησπηαία πεξηνρή, αξαίσζε βξεγκαηηθήο πεξηνρήο ππφ κνξθή «ρξηζηνπγελληάηηθνπ δέλδξνπ»

28 ηηο πξνεκκελνπαπζηαθέο: Ludwig 87% - Hamilton 13% ηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο: Ludwig 63% - Hamilton 37%

29

30

31

32

33 ΥΔΖ ΑΓΑ ΜΔ ΓΗΑΥΤΣΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΑ θαη ΓΑ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ Ζ ΓΑ κπνξεί λα δξάζεη ζαλ εθιπηηθφο παξάγνληαο πνπ απνθαιχπηεη ιαλζάλνπζα πξνδηάζεζε γηα ΑΑ Ζ ΑΑ κπνξεί λα εθδειψλεηαη ζαλ ΓΑ (ηεινγελήο ηξηρφξξνηα)

34 ΓΗΑΓΝΧΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ Κιηληθή εηθφλα Γνθηκαζία έιμεο ηξηρψλ Σξηρνζθφπεζε (αληζνπαρείο ηξίρεο, θίηξηλα ζηίγκαηα, καχξα ζηίγκαηα) Καηακέηξεζε ηξηρψλ (326 ζχιαθνη/cm 2 ζε πγηείο ελήιηθεο, 278/cm 2 ζε ΑΑ) Σξηρνξηδφγξακκα (αχμεζε ηεινγελψλ >20% θαη θαηαγελψλ ηξηρψλ, κείσζε Α/Σ) Φσηνηξηρνξηδφγξακκα Οξκνληθφ πξνθίι (γηα απνθιεηζκφ ππεξαλδξνγνλαηκίαο) Γεληθή αίκαηνο, ζίδεξνο, θεξξηηίλε, νξκφλεο ζπξενεηδνχο, ΑΝΑ, VDRL (γηα απνθιεηζκφ άιισλ αισπεθηψλ) Ηζηνινγηθή εμέηαζε (κηθξπζκέλνο ζχιαθνο κε ραξαθηήξεο ρλνψδνπο ηξίραο, ζε πςειφηεξε ζέζε ζην αλψηεξν ή κέζν ρφξην, Σ:Υ < 4:1, πεξηζπιαθηθή ιεκθντζηηνθπηηαξηθή δηήζεζε ) Γελεηηθφ ηεζη (γηα πξνζπκπησκαηηθή αλίρλεπζε ΑΑ)

35 ΣΡΗΥΟΚΟΠΖΖ

36 ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Γπξνεηδήο αισπεθία (δηάρπηε, νιηθή) Γεξνληηθή αισπεθία Γηάρπηε αισπεθία (ηεινγελήο ή αλαγελήο ηξηρφξξνηα) Αισπεθία εμ έιμεσο Σξηρνηηιινκαλία Οπισηηθέο αισπεθίεο (ζπιαθηθφο ιεηρήλαο, δηζθνεηδήο εξπζεκαηψδεο ιχθνο, ΔΛ, δεπηεξνγφλνο ζχθηιε, απνςηισηηθή ζπιαθίηηδα, ΑΛ, θ.ιπ.)

37

38

39

40

41 ΘΔΡΑΠΔΗΑ Αηζζεηηθφ πξφβιεκα, ρσξίο επηπηψζεηο ζηε γεληθφηεξε πγεία νβαξέο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο, κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο Γη απηφ, πξέπεη λα πξνηείλεηαη ζεξαπεία θαη λα ρνξεγείηαη ρσξίο ελδνηαζκφ, φηαλ δεηείηαη απφ ηνλ αζζελή Ζ θαηάιιειε ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο θαη ε ρνξήγεζε δφθηκεο ζεξαπεία ηνλ πξνθπιάζζεη απφ ηελ θαηαθπγή ζε «καγηθέο» παξαπιαλεηηθέο «ζεξαπείεο» θαη βειηηψλεη ην ςπρνινγηθφ status, κε επλντθή επίπησζε ζηελ εμέιημε ηεο λφζνπ Ζ ζεξαπεία πξέπεη λα είλαη καθξνρξφληα ηφρνο: ε αλαζηνιή ηεο πεξαηηέξσ απψιεηαο ησλ ηξηρψλ θαη ε θαηά ην δπλαηφλ επαλέθθπζή ηνπο

42 ΘΔΡΑΠΔΗΑ Σνπηθή ζεξαπεία πζηεκαηηθή ζεξαπεία Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο δηφξζσζεο Σερληθέο camouflage Φπρνινγηθή ππνζηήξημε πκπιεξσκαηηθή αγσγή

43 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ (FDA) - Μηλνμηδίιε (ηνπηθά) ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο - Φηλαζηεξίδε (απφ ηνπ ζηφκαηνο) ζηνπο άλδξεο

44 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΜΗΝΟΞΗΓΗΛΖ Παξάγσγν πηπεξηδηλνππξηκηδίλεο, ηζρπξφ αγγεηνδηαζηαιηηθφ (αληηππεξηαζηθφ), δξα κέζσ δηάλνημεο δηαχισλ Κ Με άγλσζην κεραληζκφ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηξηρψλ (αγγεηνδηαζηνιή, πξναγσγή αγγεηνγέλεζεο, αχμεζε θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ζχλζεζεο DNA, δηάλνημε δηαχισλ Κ, αληηαλδξνγφλνο θαη αλνζνθαηαζηαιηηθή δξάζε, θαηαζηνιή ζχλζεζεο θνιιαγφλνπ)

45 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΜΗΝΟΞΗΓΗΛΖ Γηάιπκα 2% ή 5% Απνθαζηζηά κνξθνινγία ζπιάθνπ, απμάλεη αλαινγία αλαγελψλ ηξηρψλ θαη κεηαηξέπεη ρλνψδεηο ζε ηειηθέο Οη δπν ζπγθεληξψζεηο ππεξέρνπλ ηνπ placebo ε θιηληθέο κειέηεο: ην δηάιπκα 5% πιενλεθηεί ζηνπο άλδξεο Σν 2% πξνηηκάηαη ζηηο γπλαίθεο (ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο) Καιχηεξα απνηειέζκαηα ζε πξφζθαηεο έλαξμεο ΑΓΑ Γηαθνπή νδεγεί ζε απψιεηα ηνπ απνηειέζκαηνο (εληφο ηξηκήλνπ) Δθαξκφδεηαη 2 θνξέο ηελ εκέξα γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα Δκθαλή θιηληθά απνηειέζκαηα εληφο 6 (5%) -12 (2%) κελψλ Κιηληθή βειηίσζε ζην 60% θαη ζην 25% ζεκαληηθή επαλέθθπζε

46 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΜΗΝΟΞΗΓΗΛΖ Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζπάληεο θαη δνζνεμαξηψκελεο Κλεζκφο, εξεζηζηηθή ή αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο (ζηε κηλνμηδίιε ή ζην propylene glycol) Yπεξηξίρσζε πξνζψπνπ ( αλαζηξέςηκε, θπξίσο κε ην δηάιπκα 5%) Πνιχ ζπάληα παξελέξγεηεο απφ ζπζηεκαηηθή απνξξφθεζε (ππφηαζε, δάιε, αξξπζκίεο)

47 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΟΗΣΡΟΓΟΝΑ Γηαιχκαηα 17α- (0,025%) ή 17β- νηζηξαδηφιεο, βελδντθήο ή βαιεξηθήο νηζηξαδηφιεο (0,03%) ή dienestrol diacetate (0,05%) Απμάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αξσκαηάζεο ηνπηθή απμεκέλε κεηαηξνπή ηεζηνζηεξφλεο ζε νηζηξνγφλα + ήπηα αλαζηνιή ηεο 5αR κείσζε DHΣ Έρεη βξεζεί ζεκαληηθή δηαθνξά έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ ππνδνρέα νηζηξνγφλσλ (ΔR) κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο γπλαίθεο Απμάλνπλ ηελ αλαινγία αλαγελψλ/ηεινγελψλ ηξηρψλ Υνξεγνχληαη ζε επαλαιακβαλφκελα ζρήκαηα 3κελεο δηάξθεηαο

48 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΟΗΣΡΟΓΟΝΑ ε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, ζπγθξηηηθή κειέηε 3κελεο θαη 6κελεο ηνπηθήο εθαξκνγήο estradiol valerate 0,03% κε placebo. Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απνηειεζκαηθφηεηαο (61% θαη 65% έλαληη 20%) Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο:ιφγσ ζπζηεκαηηθήο απνξξφθεζεο, δνζνεμαξηψκελεο Μεηξνξξαγία, νηζηξαδηφιε νξνχ, FSH, LH Πηζαλή ζπζρέηηζε κε θαξθίλν καζηνχ. Όρη ζε άηνκα κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθν. Πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε πξηλ ηε ρνξήγεζε Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (άλδξεο): γπλαηθνκαζηία, κεησκέλε libido (ζπάληεο θαη κφλν ζε καθξνρξφληα εθάξκνγή)

49 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΚΟΡΣΗΚΟΣΔΡΟΔΗΓΖ Με εηδηθή δξάζε Παξαηείλνπλ αλαγελή θάζε Υξήζηκα ζε παξνμχλζεηο ηεο ΑΓΑ θαη γηα ζχληνκε δηάξθεηα ρνξήγεζεο

50 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Σνπηθνί αλαζηνιείο 5α-αλαγσγάζεο - β-ζηηνζηεξφιε, ιηπνζηεξνιηθφ εθρχιηζκα ηνπ θπηνχ Serenoa repens - ηνπηθφ δηάιπκα θηλαζηεξίδεο 0,05% - κεζνζεξαπεία κε ηνπηθφ δηάιπκα δνπηαζηεξίδεο Σνπηθφ αληηαλδξνγφλν Fluridil (Eukapil), δηάιπκα 2%, ζε 9 κήλεο αλαζηνιή εμέιημεο ΑΑ ζε γπλαίθεο, αχμεζε δηακέηξνπ αλαγελψλ ηξηρψλ, ρσξίο αχμεζε Α:T, φρη ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο

51 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Σνπηθή θεηνθνλαδφιε (ζακπνπάλ 2%) αληηκεησπίδεη ζκεγκαηφξξνηα/ ζκεγκαηνξξντθή δεξκαηίηηδα θαη ζε θάπνηεο κειέηεο πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηξηρψλ κέζσ αλαζηνιήο ηεο 5ααλαγσγάζεο

52 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - CG210 Γηάιπκα θπζηθψλ βνηαληθψλ εθρπιηζκάησλ Γξα κέζσ αλαζηνιήο πξφσξεο απφπησζεο, αληηθιεγκνλψδνπο δξάζεο, πεξηζπιαθηθήο δηέγεξζεο θνιιαγφλνπ Απμάλεη (θαηά 87,9%) ηα επίπεδα ηεο αληη-απνπησηηθήο πξσηεΐλεο Bcl-2, πνπ είλαη κεησκέλα ζην ηξηρσηφ αζζελψλ κε αισπεθία δηάξθεηαο αλαγελνχο, Α:T Αλαζηέιιεη ηελ κηθξνθιεγκνλή (θηλεηνπνηείηαη απφ ηα λεθξά θχηηαξα), πνπ νδεγεί ζηε κηθξνγξαθνπνίεζε ηνπ ζπιάθνπ θπηηάξσλ Langerhans θαηαζηνιή αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο Απμάλεη (θαηά 67%) ην πεξηζπιαθηθφ θνιιαγφλν, επηηξέπνληαο θαιχηεξε «εκθχηεπζε» ηεο ηξίραο

53 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - CG210 ην 80%, Α:T (2,96 4,4) ζε 3 κήλεο, αχμεζε ππθλφηεηαο (θσηνηξηρνξηδφγξακκα) Bcl-2 (89%), CD1+ Langerhans (73,9%), Ki67+ (δείθηεο θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ) (41,6%), κέζνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 8,3/10 Σπραηνπνηεκέλε κειέηε ζε αζζελείο ππφ θηλαζηεξίδε, πξνζζήθε CG 210 γηα 12 κήλεο κέζε αχμεζε δηακέηξνπ ηξίραο θαηά 37% Με εξεζηζηηθφ, ππναιιεξγηθφ, ρσξίο ΑΔ

54 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΦΗΝΑΣΔΡΗΓΖ πλζεηηθφ αδα- ζηεξνεηδέο Δθιεθηηθφο θαη ηζρπξφο αλαζηνιέαο ηνπ ελδχκνπ 5ααλαγσγάζε ηχπνπ 2 Αξθεηέο κεγάιεο πνιπθεληξηθέο κειέηεο έρνπλ επηβεβαηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο γηα καθξνρξφληα ρνξήγεζε Ηδαληθή δφζε: 1mg εκεξεζίσο Γηάξθεηα: καθξνρξφληα ρνξήγεζε (κειέηεο φπνπ παξαθνινχζεζε επί 5 έηε) Σν απνηέιεζκα εκθαλέο εληφο 6κήλνπ, κέγηζηε δξαζηηθφηεηα ζηνπο 12 κήλεο

55 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΦΗΝΑΣΔΡΗΓΖ Γελ είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθή ζε φινπο ηνπο αζζελείο Απνηειεζκαηηθή θπξίσο ζηνπο άλδξεο Μειέηε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηνπ ππνδνρέα αλδξνγφλσλ έδεημε φηη ρακειφο αξηζκφο επαλάιεςεο νξηζκέλσλ ηξηάδσλ λνπθιενηηδίσλ ζπλδέεηαη κε απμεκέλε αληαπφθξηζε

56 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΦΗΝΑΣΔΡΗΓΖ Απμάλεη ην βάξνο, ην κήθνο θαη ην πάρνο ησλ ηξηρψλ Απμάλεη (ιηγφηεξν) ηνλ αξηζκφ ησλ ηξηρψλ Παξαηείλεη ηελ αλαγελή θάζε, αιιά κφλν ησλ ηειηθψλ ηξηρψλ θαη φρη ησλ ζκηθξπλζέλησλ ηξηρψλ Αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία ηεο κηθξνγξαθνπνίεζεο Μεηψλεη ηα επίπεδα DHT ζην δέξκα ηξηρσηνχ (θαηά 64%) θαη ζην αίκα (θαηά 68%) Δπεξεάδεη ηελ έθθξαζε θαζπαζψλ θαη αλαζηνιέσλ ηεο απφπησζεο

57 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΦΗΝΑΣΔΡΗΓΖ Μειέηεο ζηηο γπλαίθεο έρνπλ δψζεη αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα ε κεγάιε ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή-ηπθιή πνιπθεληξηθή κειέηε κεηεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ, ε ρνξήγεζε θηλαζηεξίδεο 1mg δελ αλέδεημε ππεξνρή έλαληη ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ Υνξήγεζε θηλαζηεξίδεο 1,25mg ζε 4 γπλαίθεο κε ππεξαλδξνγνλαηκία νδήγεζε ζε θιηληθή βειηίσζε ε κηθξφ αξηζκφ κεηεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ (ρσξίο ππεξαλδξνγνλαηκία) κε εκεξήζηα δφζε 2,5 ή 5mg, έδεημε θιηληθή βειηίσζε ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ

58 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΦΗΝΑΣΔΡΗΓΖ Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο - Λφγσ αληηαλδξνγφλνπ δξάζεο - πάληεο θαη απνθαζίζηαληαη κε ηε δηαθνπή - Μείσζε ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο (1,8%) - Γηαηαξαρή ζηπηηθήο ιεηηνπξγίαο (1,3%) - Γπλαηθνκαζηία (0,001%, αλαζηξέςηκε) - ε ειηθησκέλνπο, θαηά 50% κείσζε επηπέδσλ PSA (ππνεθηίκεζε θηλδχλνπ γηα θαξθίλν πξνζηάηε) - Σεξαηνγφλν. Παξφηη εθθξίλεηαη ζην ζπέξκα, δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζε έγθπν κεηά απφ επαθή ρσξίο πξνθχιαμε - Γελ επεξεάδεη ηε ζπεξκαηνγέλεζε

59 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΦΗΝΑΣΔΡΗΓΖ Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο - Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη πξνθαιεί ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο - ε κειέηε (ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ Beck Depression Inventory θαη Hospital Anxiety and Depression Scale): ε θηλαζηεξίδε κεηά 2 κήλεο αχμεζε ηε βαζκνινγία γηα ηελ θαηάζιηςε - πλεπψο, ίζσο πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε άηνκα κε ηζηνξηθφ ή πξνδηάζεζε γηα θαηάζιηςε

60 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΦΗΝΑΣΔΡΗΓΖ Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο - Δίλαη θαιψο αλεθηή - Αληελδείθλπηαη ζε εγθχνπο (θαηεγνξία Υ) γηαηί πξνθαιεί αλσκαιίεο ζηελ αλάπηπμε ησλ έμσ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξξελνο εκβξχνπ - ε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πξέπεη λα ρνξεγείηαη ππφ αληηζπιιεπηηθή θάιπςε

61 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΓΟΤΣΑΣΔΡΗΓΖ Αλαζηέιιεη 5α αλαγσγάζε ηχπνπ 1 θαη ηχπνπ 2 (κε εθιεθηηθφο αλαζηνιέαο) 3 θνξέο ηζρπξφηεξε θηλαζηεξίδεο ζηελ αλαζηνιή 5α-R ηχπνπ 1 θαη 100 θνξέο Ηζρπξφηεξε ζηελ αλαζηνιή ηχπνπ 2 Απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη δνζνεμαξηψκελε Γνζνινγία: 0,5-5 mg εκεξεζίσο Φαίλεηαη λα ππεξέρεη ηεο θηλαζηεξίδεο Λίγεο κειέηεο ( Γ: 2,5 mg > Φ: 5 mg ζηνπο 3 θαη 6 κήλεο)

62 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΦΛΟΤΣΔΜΗΓΖ ΑΝΣΗΑΝΓΡΟΓΟΝΑ - Με ζηεξνεηδέο αληηαλδξνγφλν - Αλαζηέιιεη ηελ πξφζιεςε ησλ αλδξνγφλσλ θαη ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο ππνδνρείο - Γνζνινγία mg εκεξεζίσο - Απμεκέλνο θίλδπλνο ζνβαξήο επαηηθήο βιάβεο πεξηνξίδεη ηελ ρξήζε

63 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΑΝΣΗΑΝΓΡΟΓΟΝΑ ΠΗΡΟΝΟΛΑΚΣΟΝΖ - πλζεηηθφ ζηεξνεηδέο, αληαγσληζηήο αιδνζηεξφλεο - Αληαγσλίδεηαη ηελ DHT ζηε ζχλδεζε κε ηνπο ππνδνρείο αλδξνγφλσλ - Μεηψλεη ηελ παξαγσγή αλδξνγφλσλ απφ ηηο σνζήθεο - Γνζνινγία mg εκεξεζίσο - Απνηειεζκαηηθφηεηα ζε γπλαίθεο κε δαζπηξηρηζκφ θαη αθκή - Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο: νξζνζηαηηθή ππφηαζε, ππεξθαιηαηκία, δηαηαξαρέο θχθινπ, θαθνπρία

64 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ - ΑΝΣΗΑΝΓΡΟΓΟΝΑ ΟΞΔΗΚΖ ΚΤΠΡΟΣΔΡΟΝΖ - Αληαγσληζηήο ππνδνρέσλ αλδξνγφλσλ κε ηζρπξή πξνγεζηαγνληθή δξάζε - Αλαζηαιηηθή επίδξαζε ζηηο γνλαδνηξνθίλεο ( LH T) - Με ή ρσξίο εζηλπι-νηζηξαδηφιε - ε δαζπηξηρηζκφ, αθκή, ΑΑ - Γνζνινγία : πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο: 100mg γηα ηηο 10 πξψηεο εκέξεο ηνπ θχθινπ - κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο: 50 mg ζε ζπλερή ρνξήγεζε - ε γπλαίθεο ρσξίο ππεξαλδξνγνλαηκία: ππεξνρή ηνπ placebo, αιιά ππνδεέζηεξε κηλνμηδίιεο - ε γπλαίθεο κε ππεξαλδξνγνλαηκία: ππεξνρή έλαληη κηλνμηδίιεο - Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (δνζνεμαξηψκελεο): αχμεζε βάξνπο, δηαηαξαρέο θχθινπ, καζηνδπλία, θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο ζηε libido

65 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ακπνπάλ: ήπηα πνπ «ζέβνληαη» ηα εμαζζελεκέλα καιιηά Αληηκεηψπηζε ζκεγκαηφξξνηαο/ ζκεγκαηνξξντθήο δεξκαηίηηδαο, πνπ επηδεηλψλνπλ ηξηρφπησζε πκπιεξψκαηα δηαηξνθήο (βηηακίλεο, ακηλνμέα, ηρλνζηνηρεία)

66 ΚΣΔΝΑ LASER (HairMax) Με επεκβαηηθή ζπζθεπή Δγθεθξηκέλε απφ ην FDA Άγλσζηνο κεραληζκφο (βειηίσζε αηκαηηθήο θπθινθνξίαο ηξηρσηνχ, δηέγεξζε ηξηρνζπιαθίσλ?) Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ θηέλα γηα 15 min, 3 θνξέο/εβδνκάδα Απνηειέζκαηα ζε 2-4 κήλεο Υσξίο ΑΔ Αχμεζε ππθλφηεηαο ηειηθψλ ηξηρψλ θαη θαιχηεξε ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε έλαληη καξηχξσλ (placebo)

67 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΟΡΘΧΖ Απηφινγε κεηακφζρεπζε ηξηρνζπιαθίσλ Βξάρπλζε δέξκαηνο ηξηρσηνχ (αθαίξεζε απνςηισκέλεο πεξηνρήο) Κξεκλνί πεξηζηξνθηθνί

68 ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΣΡΗΥΟΘΤΛΑΚΗΧΝ Αηζζεηηθή δηφξζσζε, φρη ζεξαπεία Απαξαίηεηε εθαξκνγή δξαζηηθήο ζεξαπείαο Σξηρνζπιάθηα απφ κε- αλδξνγνλνεμαξηψκελε πεξηνρή (ηληαθή) εκθπηεχνληαη ζηελ αξαησκέλε αλδξνγνλνεμαξηψκελε πεξηνρή (θξνηαθνβξεγκαηηθή) δηαηεξψληαο ηηο ηδηφηεηεο ηνπο ζηε λέα ηνπο ζέζε Πνηθίιεο ηερληθέο (κνλήξε ηξηρνζπιάθηα, κηθξνκνζρεχκαηα, κηλη-κνζρεχκαηα, νπέο κε punch, ηπραία θαηαλνκή) Πεξηνξηζκνί κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο δφηξηαο πεξηνρήο πρλά αλάγθε εθαξκνγήο ζε δηαδνρηθά ζηάδηα Σερληθέο δπζθνιίεο ζηε γπλαίθα ιφγσ ηνπ ηχπνπ ηεο αξαίσζεο Δπηπινθέο: ινίκσμε, κεηεγρεηξεηηθέο νπιέο, ππαηζζεζία

69 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΜΟΤΦΛΑΕ Καηάιιειε θφκκσζε Υξήζε spray πνπ βάθεη ην δέξκα ηνπ ηξηρσηνχ Υξήζε spray πνπ κε ειεθηξνζηαηηθή πξνζθφιιεζε απμάλνπλ ην πάρνο ησλ ηξηρψλ Πεξνχθεο απφ ζπλζεηηθή ή θπζηθή ηξίρα

70 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ Οη ζεκεξηλέο ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο κφλν αλαζηνιή θαη επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ Όζν πεξηζζφηεξν απνθαιχπηεηαη ε αηηηνπαζνγέλεηα, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα αλαθάιπςεο νξηζηηθήο ζεξαπείαο Παξαγσγή in vitro ηξηρνζπιαθίσλ απφ πνιπδχλακα θχηηαξα (stem cells) γηα κεηακφζρεπζε Σα θάξκαθα ηνπ κέιινληνο ζα ζηξέθνληαη θαηά - ησλ ππεχζπλσλ γνληδίσλ (αλαζηνιή έθθξαζεο) - θαηά ησλ εκπιεθφκελσλ νξκνληθψλ κεραληζκψλ

71 ΔΤΥΑΡΗΣΧ!

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε

Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε 1 Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε Κιηληθοί, βηοτεκηθοί θαη γελεηηθοί ζσληειεζηές ηες γλφζηηθής δσζιεηηοσργίας ζηε ζτηδοθρέλεηα Σπληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μοπιακοί μησανιζμοί ελέγσος ηηρ μεηάδοζηρ ηος ζήμαηορ ηηρ αςξηηικήρ οπμόνηρ ζε παιδιά με ζοβαπή ανεπάπκεια ζηην αύξηζη

Μοπιακοί μησανιζμοί ελέγσος ηηρ μεηάδοζηρ ηος ζήμαηορ ηηρ αςξηηικήρ οπμόνηρ ζε παιδιά με ζοβαπή ανεπάπκεια ζηην αύξηζη 2010 ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, MSc Μοπιακοί μησανιζμοί ελέγσος ηηρ μεηάδοζηρ ηος ζήμαηορ ηηρ αςξηηικήρ οπμόνηρ ζε παιδιά με ζοβαπή ανεπάπκεια ζηην αύξηζη ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη 150 κg

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα