ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,"

Transcript

1 ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 εμέδσζε έλα ελεκεξσηηθό θάθειν 1 δηαζηάζεσλ 16 Υ 16εθ., κε νθηώ έγρξσκεο θάξηεο, γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηά ηνπ. Κάζε θάξηα έρεη ηελ απηνλνκία ηεο: ε πξώηε είλαη εηζαγσγηθή θαη αλαθέξεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε ηνπ κνπζείνπ από ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ην 2008, θαζώο θαη ζηε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ, ελώ νη άιιεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ζπλνπηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ θαη πνπ εθαξκόδνληαη ζήκεξα 2 ζηνπο ρώξνπο ηνπ. Σν κνπζείν, ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ην θνηλό, καδί κε ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο επρέο ηνπ, απέζηεηιε ην θάθειν απηό ζηνπο θίινπο θαη γλσζηνύο ηνπ. Έηζη, ε ρξηζηνπγελληάηηθε θάξηα πνπ ελζσκαηώζεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθό θάθειν αθνινύζεζε ηελ αηζζεηηθή ηνπ θαθέινπ 3. Πξώηε θάξηα (εηζαγσγή) Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, από ηελ ίδξπζή ηνπ, ην 1970, αληηκεηώπηζε ην παηδί κε ηδηαίηεξν ζεβαζκό. Έσο ην 1985, νη ίδηνη νη εξεπλεηέο αλαιάκβαλαλ θαζεκεξηλά ην επίπνλν έξγν ησλ μελαγήζεσλ ησλ ζρνιείσλ, ελώ, από ην 1981, είραλ ήδε εληαρζεί ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ν ζρεδηαζκόο, ε νξγάλσζε, ε εθπόλεζε θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Έθηνηε, ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπ κνπζείνπ αλαπηύζζεηαη ζηνπο ηνκείο ησλ μελαγήζεσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ ζπλαληήζεσλ κε εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη ησλ εθδόζεσλ, ζπκβαηηθώλ ή ειεθηξνληθώλ. Από ην 1981 έσο θαη ζήκεξα, πιήζνο 1 Ο θάθεινο δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο. 2 Από ην 2009 ιεηηνπξγεί ζην ΛΔΜΜ-Θ επηπιένλ ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Δίκαη ό,ηη θνξώ;, ην νπνίν έρεη ζεαηξνπαηδαγσγηθό ραξαθηήξα θαη είλαη ζρεδηαζκέλν από ηηο εθπαηδεπηηθνύο δξάκαηνο Άβξα Αβδή θαη Μειίλα Υαηδεγεσξγίνπ, κε ζέκα ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. 3 Σν θείκελν ηεο θάξηαο ήηαλ ην εμήο: αληιώληαο αηζηνδνμία από ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ, από ηα ΛΔΜΜΘ άθηα καο, ε Πξόεδξνο, Μαξηάλλα Βηιδηξίδε- Χαηδεηόιηνπ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ κνπζείνπ επρόκαζηε γηα ηα Χξηζηνύγελλα θαη ηε Nέα Xξνληά Όζ άζηξα έρ ν νπξαλόο θαη θύιια ηα δεληξάθηα, ηόζα θαιά λα δώζ ν Θηόο ζε ζαο πνπ ηξαγνπδάκε! Διάηε, παιηθάξηα κνπ, λα πνύκε θαη ηνπ ρξόλνπ... (θάιαληα Αλαηνιηθήο Θξάθεο) 1

2 εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ έρνπλ εθπνλεζεί ζην κνπζείν θαη ρηιηάδεο παηδηά έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε απηά. Ση είλαη ηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ; Μηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πάλσ ζε ζέκαηα ιανγξαθηθνύ θαη κνπζεηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ ζύγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε απηήλ. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ πινπνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν. Σα παηδηά, ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν είλαη πάληνηε πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία ηνπο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγνύ, μελαγνύληαη ζηηο εθζέζεηο, έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα, παίδνληαο παηρλίδηα νκαδηθά ή αηνκηθά, παηρλίδηα γλώζεο θαη κλήκεο, θαηαζθεπάδνληαο, δσγξαθίδνληαο, εθηειώληαο κνπζηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο, αθνύγνληαο παξακύζηα θαη ζπλζέηνληαο ηζηνξίεο, ππνδπόκελα ξόινπο. Σέινο, γίλνληαη ρξήζηεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη καζεηέο παξαδνζηαθώλ ηερληθώλ. Ο ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηνλ παξαδνζηαθό πνιηηηζκό, κέζα από ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ αλζξώπσλ ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο, ε γλσξηκία ηνπο κε ηα πξάγκαηα, ηε κνξθή, ηα πιηθά, ηηο ηερληθέο, ηε ιεηηνπξγία, ηε ρξήζε θαη ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν πξηλ θαη κεηά ηελ είζνδό ηνπο ζην Μνπζείν, ε αλαθάιπςε θξπκκέλσλ ζεζαπξώλ, θαζώο θαη ε άζθεζε ζηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εμάγνληαη από απηά, ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ην λόεκα ησλ πξαγκάησλ, λα ςπραγσγνύληαη θαη, ζε θιίκα ειεπζεξίαο, λα αξζξώλνπλ ηζηνξηθό ιόγν θαη λα δηακνξθώλνπλ θξηηηθή ζθέςε. 2

3 ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΔΜΜ-Θ 4 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε εθαξκνγή Παίδνληαο κε ηνλ πειό, κε αθνξκή κηα ζηάκλα, 2008 Πιάζσ πιάζσ ηνλ πειό από ρώκα θαη λεξό, 2008 Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια θαη νη λεξν-κεραλέο, από ην 2007 Με θεγγάξηα, αλζνύο, πνπιηά ζα ζηνιίζσ ηελ πνδηά, από ην 2007 Κόβσ, ζπλαξκνινγώ, πνπθακίζα λα θνξώ, από ην 2007 Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο κύινπο (DVD), 2003 (1ε έθδνζε), 2007 (2ε έθδνζε) Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (Φάθεινη) Σν λεξό λεξάθη!, 2001 Ζ ζαξαθαηζάληθε ζηάλε, 1997 Σα ζαξαθαηζάληθα θαιύβηα, 1997 Ζ ζαξαθαηζάληθε θνξεζηά,1997 Σα ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα, 1997 Σα ζαξαθαηζάληθα θεληίδηα, 1997 Παξαδνζηαθή θεξακηθή, 1996 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόζηεθαλ ( ) Nεαξόλ Ύδσξ, Nεαξώλ Λόγνο, 2007 Zσγξαθίδνληαο ζην Mνπζείν, Eθήβσλ Έξγα, 2007 Ζ Γδπκλνπνπθακηζάθη, νη αγξηόθπθλνη θαη άιια ιατθά παξακύζηα κε ελδύκαηα, Σν πξόγξακκα εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ κνπζείνπ αλαθνηλώλνληαη ζηα ζρνιεία θάζε ρξόλν. ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ θαθέινπ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην νκώλπκν πξόγξακκα. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Τδξνθίλεζεο: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Ε. θακπάιεο, ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλίαο. Oδεγόο Έθζεζεο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 2003, θαζώο θαη Φ. Οηθνλνκίδνπ (επηκ.), Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο Μύινπο. DVD. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 2007, όπνπ θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο θεξακηθήο-πεινπιαζηηθήο: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Παξαδνζηαθή Κεξακηθή. Δθπαηδεπηηθόο Φάθεινο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, Δπίζεο, Ν. Μειίδνπ-Κεθαιά (επηκ.), Ο ζαπκαζηόο θόζκνο ηνπ Μελά Αβξακίδε. Καηάινγνο έθζεζεο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 1990, αιιά θαη Μπ. Φαξνπνύινπ (επηκ.), Με αθνξκή κηα ζηάκλα. Καηάινγνο έθζεζεο. Αζήλα: Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο,

4 Μύινο είλαη θαη γπξίδεη, παξακύζη αξρηλίδεη, 2004 Σν κνπζείν ηεο ζπληξνθηάο καο, 1989 Παξαδνζηαθά παηρλίδηα, 1987, 1988 ηηάξη - ςσκί, 1986, 1987, 1988 Παξαδνζηαθή πθαληηθή, 1986, 1987, 1988 Ση είλαη κνπζείν;, 1984 Παηδηά, ειάηε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν λα δσγξαθίζεηε ηελ παξάδνζή καο, 1981, 1982 Καινθαίξη ζην κνπζείν! Δξγαζηήξη πεινπιαζηηθήο, Γεύηεξε θάξηα ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΦΑΚΔΛΟΗ Ζ ζαξαθαηζάληθε ζηάλε (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε θαη ν Αλέζηεο, νη ήξσεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γλσξίδνπλ ζηα παηδηά ηε λνκαδηθή θηελνηξνθηθή δσή ησλ αξαθαηζάλσλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο από ηνλ θάκπν ζην βνπλό αθνινπζώληαο ηα θνπάδηα ησλ πξνβάησλ θαη ησλ θαηζηθηώλ. Σα παηδηά δνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ βνπλνύ, παξέα κε ηε Γαλάε θαη ηνλ Αλέζηε, θαη, κέζα από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη αθεγήζεηο ιατθώλ παξακπζηώλ, ληώζνπλ ηε θύζε κε ηα έκςπρα θαη ηα άςπρα, ηα πξαγκαηηθά θαη ηα καγηθά ζηνηρεία ηεο. Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία απηνύ ηνπ πεξηβάιινληνο, ην δσγξαθίδνπλ, ην αθνύλ κέζα από ηα βειάζκαηα ησλ πξνβάησλ, ηα θειαεδίζκαηα ησλ πνπιηώλ, ηα γαπγίζκαηα ησλ ζθπιηώλ θαη ηνπο ήρνπο ησλ θνπδνπληώλ, ην ηξαγνπδνύλ, παίδνπλ κε ηα δώα θαη εμνηθεηώλνληαη κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο, ελώ θαηαλννύλ ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ άλζξσπν. Eθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε θη εγώ ζην παξακύζη ηνπ μεθαινθαηξηνύ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ Ζ αξαθαηζάληθε ηάλε, γ. θαζέηα ήρνπ κε κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα, δ. θνπδνπλάθη πξνβάηνπ. 4

5 Σα ζαξαθαηζάληθα θαιύβηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε θαη ν Αλέζηεο, γλσξίδνπλ ζηα παηδηά ηε ζαξαθαηζάληθε θαιύβα (θαηνηθία, ζρνιείν, ηπξνθνκείν, απνζήθε), ε νπνία, ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, είλαη όκνηα κε ηηο θαιύβεο ησλ πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ. Σα παηδηά δνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ζε όια ηα ζηάδηά ηεο, γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο πιεθηηθήο-πθαληηθήο πξώησλ πιώλ (θιαδηά) θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, κέζα από πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, θαηαζθεπάδνληαο, δσγξαθίδνληαο, αθνύγνληαο παξακύζηα, ηξαγνπδώληαο, θάλνληαο ραξηνπιεθηηθή, πξαγκαηνπνηώληαο επηζθέςεηο ζε ρώξνπο, όπνπ ε ζαξαθαηζάληθε παξνπζία είλαη έληνλε, όπσο ζε ιανγξαθηθά κνπζεία θαη ζε ζαξαθαηζάληθν νηθηζκό, ηα παηδηά θαιιηεξγνύλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε θη εγώ ζη αρπξέληα ζπηηάθηα ησλ παξακπζηώλ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Καιύβηα, γ. ραξηνρεηξνηερλία (πθαληηθή), δ. CD κε ηξαγνύδηα. Ζ ζαξαθαηζάληθε θνξεζηά (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Kείκελα: N. Mειίδνπ-Kεθαιά, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε, ε εξσίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, γλσξίδεη ζηα παηδηά ηε γπλαηθεία θαη αληξηθή θνξεζηά, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο, ην ζηνιηζκό, ηε δηάθξηζε θύισλ θαη ηελ ειηθία, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ηκήκαηόο ηεο, έηζη όπσο ιέγνληαλ. Ζ θαηαζθεπή γπλαηθείαο θνύζηαο θαη αληξηθήο θνπζηαλέιαο κε ραξηνθνπηηθή, ην παηρλίδη, ηα παξακύζηα, ε ζύλζεζε παξακπζηνύ από ηα ίδηα ηα παηδηά, ην ηξαγνύδη γηα ηα ζαξαθαηζάληθα ζθνπηηά είλαη δξαζηεξηόηεηεο, κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά βηώλνπλ θαηαζηάζεηο, πνπ ηνπο εμνηθεηώλνπλ κε ηε δσή ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο λνκάδεο αξαθαηζάλνπο θαη ηελ έλδπζή ηνπο. 5

6 Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε, ην όλεηξν θαη ηα ζαξαθαηζάληθα ζθνπηηά, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Ζ αξαθαηζάληθε Φνξεζηά, γ. ραξηνρεηξνηερλία (θνύζηα θαη θνπζηαλέια), δ. CD κε ηξαγνύδηα. Σξίηε θάξηα Σα ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ) Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Από έλα ζαθνύιη ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα ηα παηδηά βγάδνπλ πνιιά από ηα παλειιήληα παξαδνζηαθά παηρλίδηα, όπσο κηα ηξηάξα, κπάιεο, θνύθιεο -λπθνύιεο θαη κσξά- κηα θινγέξα, αιιά θαη πέηξεο θαη μπιάθηα θαη παλάθηα πθαζκέλα ζηνλ αξγαιεηό, όια από πιηθά ηεο θύζεο, παηρλίδηα θακσκέλα από ηα ρέξηα ηνπο ή από ηα ρέξηα ησλ γνληώλ ηνπο. Από ην ζαθνύιη βγαίλνπλ παηρλίδηα-αζύξκαηα, αιιά θαη παηρλίδηα - ζθαληαιηέο θαη παηρλίδηα νκαδηθά ή παηρλίδηα - αζιήκαηα, θη αθόκε εξγαιεία πνπ ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ γίλνληαη παηρλίδηα, όπσο κηα γθιίηζα ή κηα ξόθα, παηρλίδηα πνπ, κέζα από απηά, αγόξηα θαη θνξίηζηα κάζαηλαλ ηνπο ξόινπο ηνπο. Με ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο θνύθιαο θαη κπάιαο, δσγξαθηέο, παηρλίδηα αηνκηθά θαη νκαδηθά, παξακύζηα θαη ηξαγνύδηα, ηα παηδηά κεηαθέξνληαη ζε έλαλ θόζκν, ζηνλ νπνίν δελ έρνπλ αλάγθε ηα κεραλνπνηεκέλα έηνηκα παηρλίδηα. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Έλα ζαθνύιη αξαθαηζάληθα Παηρλίδηα, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Παηρλίδηα, γ. ραξηνρεηξνηερλίεο θαη θαηαζθεπέο πάληλσλ παηρληδηώλ. Σα ζαξαθαηζάληθα θεληίδηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ) Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Βίληεν: Mangos Salonica, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Μηα γξακκή πνπ ηε ιέγαλε Γξακκή, όηαλ ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ (αξαθαηζάλνη), έγηλε θύθινο, ηεηξάγσλν, ηξίγσλν θαη ζρεκάηηζε απιά ή ζύλζεηα ζρέδηα κε όια ηα γεσκεηξηθά 6

7 ζρήκαηα. Με ηα ζρήκαηα απηά έθαλε ήιηνπο, θεγγάξηα, ζηαπξνύο θαη, έηζη, θέληεζε πνδηέο, θνύζηεο θαη άιια ελδύκαηα, αιιά θαη γθιίηζεο, ξόθεο θαη ζθνληύιηα, θαζώο θαη ςσκηά. Σα παηδηά ζπκπάζεζαλ πνιύ απηή ηε Γξακκή θαη ηελ αθνινύζεζαλ ζηηο δηαδξνκέο ηεο, παίδνληαο, θεληώληαο, δσγξαθίδνληαο, ηξαγνπδώληαο, αθνύγνληαο παξακύζηα θαη πιάζνληαο θη απηά ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Κνληά ηεο έκαζαλ πνιιά γηα ηα ζρήκαηα, ηα ρξώκαηα, ηα πιηθά ηεο, άιινηε από καιιηά θαη βακβάθηα, άιινηε από μύιν θαη άιινηε από δπκάξη. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γξακκή ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Κεληίδηα, γ. ρεηξνηερλία-θέληεκα, δ. βηληενθαζέηα κε θηλνύκελα ζρέδηα: Ζ Γξακκή ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ. Σέηαξηε θάξηα Παξαδνζηαθή θεξακηθή (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, πκβνιή ζηελ έξεπλα ηνπ πιηθνύ: Π. Παξδάιε, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Οη ήξσεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Νεξνζθπξίρηξα, ν Κνπκπαξάο θαη ν παππνύο ηνπο, κέζα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζην παξαδνζηαθό εξγαζηήξη αγγεηνπιαζηηθήο, πξνζθαινύλ ηα παηδηά λα παίμνπλ κε ηηο ιάζπεο. Με παηρλίδηα νκαδηθά θαη αηνκηθά, θαηαζθεπέο, δσγξαθηθή, ηξαγνύδηα, δξακαηνπνηήζεηο, παξακύζηα θαη επηζθέςεηο ζε εξγαζηήξηα θαη κνπζεία, ζπλνκηινύλ κε ηα παηδηά γηα ηνλ πειό (πιηθά, ηδηόηεηεο, δπλαηόηεηεο), ηελ θεξακηθή ηέρλε, ηα θεξακηθά ζθεύε, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπο ρζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζήκεξα ζην ιανγξαθηθό κνπζείν. Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Δγώ ε Νεξνζθπξίρηξα, ν αδειθόο κνπ ν Κνπκπαξάο θαη ην εξγαζηήξη ηνπ παππνύ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Παξαδνζηαθή Κεξακηθή, γ. βηληενθαζέηα κε ηελ ηζηνξία ηεο Νεξνζθπξίρηξαο θαη ηνπ Κνπκπαξά, δ. 32 δηαθάλεηεο κε ηηο θπξηόηεξεο θάζεηο ηεο θεξακηθήο, ε. ρεηξνηερληθό πιηθό. 7

8 Σν λεξό, λεξάθη! (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα: Φ. Οηθνλνκίδνπ: Κείκελα Φ. Οηθνλνκίδνπ, Κ. Μπόηζηνπ: Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο: παξακπζηώλ Αη. Μπξνύζθνπ, 3d animation:. Μπόηζηνο, Μνπζηθή: Κ.αξξεθώζηαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Κ. Μπόηζηνπ, Κ. αξξεθώζηαο,. Μπόηζηνο, Γ. Μπόηζηνο, Φσλή (Νεξόθην): Γ. Οξθαλίδνπ. Σν λεξό, πεγή δσήο θαη ελέξγεηαο! Γηα ηα παηδηά παηρλίδη, ραξά, αλαθάιπςε. Μέζα από κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θαη παηρλίδηα ηνπ λεξνύ, κία εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ηνπ λεξνύ θαη δηάθνξα λεξνηξάγνπδα, αιιά θαη κέζα από δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, παξακύζηα, βίληεν κε ηξηζδηάζηαηα θηλνύκελα ζρέδηα θαη δξάζεηο κε πξσηαγσληζηή ην Νεξόθην, ηα παηδηά βηώλνπλ εκπεηξίεο γεκάηεο από λεξό! πλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία ηνπ σο πεγήο δσήο θαη, κε ηε ζπλαξκνιόγεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο μύιηλεο θηεξσηήο θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ σο πεγήο θίλεζεο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία. Tν πξόγξακκα απνηειείηαη από ηξεηο ελόηεηεο: α. νη ηξεηο κνξθέο ηνπ λεξνύ, πγξή, ζηεξεή, αέξηα, β. ηα ζθεύε ηνπ λεξνύ, ρζεο θαη ζήκεξα, γ. ην λεξό, πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε κεραλώλ (λεξόκπινη, λεξνπξίνλα, λεξνηξηβέο θαη καληάληα). Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. Οδεγόο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: Σν λεξό λεξάθη!, β. Δηθνλνγξαθεκέλε: Ζ ηζηνξία κηαο ζηαγόλαο κε ην όλνκα «Μεζηαμεηθαηκεβξέμεη», γ. Μπινθ δσγξαθηθήο: Εσγξαθίδσ ηε ζηαγόλα «Μεζηαμεηθαηκεβξέμεη», δ. Βηληενθαζέηα/DVD θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ: Ο Νεξόθην θαη νη λεξνπεξηπέηεηέο ηνπ, ε. CD κε Σα λεξνηξάγνπδα. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηελ έθζεζε ηνπ κνπζείνπ ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Mαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. Πέκπηε θάξηα Με θεγγάξηα, αλζνύο, πνπιηά ζα ζηνιίζσ ηελ πνδηά (γηα παηδηά 7 έσο 9 εηώλ). ρεδηαζκόο: Νέιιε Μειίδνπ-Κεθαιά. Μεηά από ζύληνκε μελάγεζε ζηελ έθζεζε, ηα παηδηά ληύλνληαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. ηε ζπλέρεηα, κέζα από ην καγηθό θόζκν ηνπ παξακπζηνύ, ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηηο κεηακνξθώζεηο ηνπ καιιηνύ από αθαηέξγαζηε κάδα ζε θισζηή θαη θαηόπηλ ζε πθαληό. Μέζα από ζπλαγσληζκό ζηελ επίιπζε αηληγκάησλ ζρεηηθά κε ην έλδπκα, ηα εξγαιεία θαη ηηο πξώηεο ύιεο ηεο πθαληηθήο, κέζα από ηε δσγξαθηθή 8

9 κηαο πνδηάο, κε ηξαγνύδη θαη ρνξό -κε ηε ζπλνδεία θξνπζηώλ- παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδπκαζία θαη εηδηθόηεξα ζηε γπλαηθεία πνδηά, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην έλδπκα απηό θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη, κέζσ απηνύ, κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ Παξαδνζηαθέο Δλδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, Ζ παξαδνζηαθή ελδπκαζία έληπλε θαη ζηόιηδε ην θνξκί, ην πξνζηάηεπε από νξαηνύο θαη αόξαηνπο θηλδύλνπο θαη απνηεινύζε έλα είδνο ηαπηόηεηαο δείρλνληαο ην θύιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα, ηελ εζληθόηεηα, ηνλ ηόπν θαηαγσγήο, θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή ζέζε ή ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Κόβσ, ζπλαξκνινγώ, πνπθακίζα λα θνξώ (γηα παηδηά 10 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Νέιιε Μειίδνπ-Κεθαιά. Μεηά από κηα ζύληνκε μελάγεζε ζηελ έθζεζε, ηα παηδηά ληύλνληαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη κε ελδπκαζίεο ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο. Μέζα από ζπλαγσληζκό ζηελ επίιπζε αηληγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην έλδπκα, ηα εξγαιεία θαη ηηο πξώηεο ύιεο ηεο πθαληηθήο, αιιά θαη κέζα από ηελ θνπή θαη ζπλαξκνιόγεζε ελόο αλδξηθνύ θαη ελόο γπλαηθείνπ παξαδνζηαθνύ ράξηηλνπ πνπθάκηζνπ θαη δσγξαθηθή δηαθόζκεζή ηνπ, κε ύθαλζε ζε κηθξνύο αξγαιεηνύο θαη, ηέινο, κέζα από ηξαγνύδη θαη ρνξό, κε ηε ζπλνδεία θξνπζηώλ, παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδπκαζία, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην πνπθάκηζν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη, κέζσ απηνύ, κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. Σν πξόγξακκα, όπσο θαη ην πξνεγνύκελν, ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε Παξαδνζηαθέο Δλδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, Έθηε θάξηα Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια θαη νη λεξνκεραλέο (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φσηεηλή Οηθνλνκίδνπ, Βίθπ Υαηδεπαξαδείζε. Ζ Ρνδνύια Φηεξσηή είλαη κηα ξόδα, έλαο ηξνρόο κε πηεξύγηα (θηεξά). Απηή ε θηεξσηή ξόδα, όηαλ ηνπνζεηήζεθε όξζηα κέζα ζην ηξερνύκελν λεξό, άξρηζε λα πεξηζηξέθεηαη κόλε ηεο. Ζ ηζηνξία ηεο θηεξσηήο έρεη εηδηθό βάξνο ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, γηαηί ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξώηεο κεραλήο πνπ παξήγαγε έξγν, ηνπ λεξόκπινπ. ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο, ν λεξόκπινο ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ηνπ αλζξώπνπ από ην ζηάδην ησλ εξγαιείσλ 9

10 ζην ζηάδην ησλ κεραλώλ. Σόζν ζεκαληηθή απνδείρηεθε απηή ε πξώηε λεξνκεραλή, πνπ αξγόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξόηππν θαη γηα άιιεο, όπσο ηα λεξνπξίνλα θαη ηα καληάληα. ήκεξα, ν πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο κε ηνλ πδξνζηξόβηιό ηνπ απνηεινύλ εμέιημε ηεο πξώηεο απηήο κεραλήο. Σα παηδηά ζπλαηζζάλνληαη ηε δύλακε ηεο θίλεζεο ηεο θηεξσηήο πνπ, γη απηά γίλεηαη ε Φηεξσηή Ρνδνύια πνπ κηιά, θηλείηαη θαη θηλεί, ζηξνβηιίδεηαη κε ηα θηεξά ηεο, παίδεη παηρλίδηα - άιινηε θεξδίδεη θη άιινηε ράλεη- θάλεη θαηαζθεπέο, ζπλζέηεη ηζηνξίεο γηα κπισλάδεο θαη θαληάδεηαη. Σα παηδηά απνθηνύλ, κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δσγξαθηθή, ζπλαξκνιόγεζε ησλ θηεξώλ κηαο θηεξσηήο, «ληύζηκν» παηδηνύ κε ηα πνιύρξσκα θηεξά ηεο, παηρλίδηα κε λεξνπαηρλίδηα) θαη κηα αθόκε πνιύηηκε εκπεηξία: καζαίλνπλ λα ζέηνπλ ζε θίλεζε ηηο δηθέο ηνπο θηεξσηέο κε ην κπαιό θαη ηελ θαξδηά. Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια ζε θάζε παηδί πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκά ηεο δίλεη ην θνπξθνύξη ηεο. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηελ έθζεζε ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο Μύινπο (DVD γηα παηδηά 10 έσο εηώλ). ρεδηαζκόο, κειέηε: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Κ. Μπόηζηνπ,. Μπόηζηνο: Μειέηε - ρέδηα πδξνθίλεησλ κεραλώλ: Ε. θακπάιεο, Δπηκέιεηα Παξαγσγήο:. Mπνπιηόο-Γλώκσλ Πιεξνθνξηθήο. Σα παηδηά, κε παξέα ην Μύιην, γλσξίδνπλ ηελ ηερλνινγία ηεο πδξνθίλεζεο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία θαη ηα πξνβηνκεραληθά εξγαζηήξηα ηνπ λεξόκπινπ, ηνπ λεξνπξίνλνπ, ηεο λεξνηξηβήο θαη ηνπ καληαληνύ, εξγαζηεξίσλ πνπ θαηεξγάδνληαλ ηα πξντόληα πξώηεο αλάγθεο, όπσο ην ζηηάξη γηα ηελ παξαζθεπή ςσκηνύ, ην μύιν γηα ηελ θαηαζθεπή ζπηηηνύ θαη ηα κάιιηλα πθαληά γηα ην ξάςηκν δεζηώλ θαη γεξώλ ελδπκάησλ. Με ηε γνεηεία ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, κε θηλνύκελεο ηξηζδηάζηαηεο εηθόλεο, βίληεν, κνπζηθή, ιόγν, θείκελα θαη θσηνγξαθίεο, κέζα από ζελάξηα θαη παηρλίδηα, αλαδεηθλύνληαη νη παξαδνζηαθέο μύιηλεο κεραλέο. Δπηπιένλ, ν Μύιηνο ελζαξξύλεη ην ρξήζηε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεραλώλ απηώλ από ηηο πξώηεο επηλνήζεηο ηνπο έσο ζήκεξα. Ο Μύιηνο ζε θάζε παηδί, πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκά ηνπ δσξίδεη ην DVD ηνπ. Σν πξόγξακκα απνηειεί ην πξώην εθπαηδεπηηθό DVD ηνπ κνπζείνπ 5 θαη ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. 5 1ε έθδνζε: 2003, 2ε έθδνζε: 2007, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ΚηΠ. 10

11 Όγδνε θάξηα. Πιάζσ, πιάζσ ηνλ πειό από ρώκα θαη λεξό (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). Παηρλίδηα κε πειό κε αθνξκή κηα ζηάκλα (γηα παηδηά 9 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Β. Υαηδεπαξαδείζε, Γ. αξήνγινπ. Σα παηδηά, κεηά από ηελ πξώηε γλσξηκία κε ηα παξαδνζηαθά θεξακηθά, παξαθνινπζνύλ αθήγεζε, όπνπ ηνλίδνληαη ε ζεκαζία ηνπ πεινύ θαη ε αμία ηεο θεξακηθήο ηέρλεο. ηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζε κνπζηθνθηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ πεινπιάζηε. Φνξνύλ ηελ πνδηά ηνπο, παξαθνινπζνύλ θαη θαηόπηλ πιάζνπλ ηα ίδηα κε πειό, θαηαζθεπάδνπλ αληηθείκελα πνπ επηλννύλ. Κάζε παηδί, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα, απνθηά ηε δηθή ηνπ λεξνζθπξίρηξα ή ιαιίηζα, έλα παξαδνζηαθό θεξακηθό παηρλίδη πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ηνλ ηειεπηαίν παξαδνζηαθό αγγεηνπιάζηε ηεο Θεζζαινλίθεο, ην ίκν Βαξδαμή. Σα πξνγξάκκαηα έρνπλ εξγαζηεξηαθό ραξαθηήξα. ρεδηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο Με αθνξκή κηα ζηάκλα, ηελ νπνία θηινμέλεζε ην ΛΔΜΜ-Θ θαη νξγάλσζε ην Ίδξπκα νηθ. Γ. Φαξνπνύινπ - Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο (θηινμελία: ΛΔΜΜ-Θ). Καινθαίξη 2008 ζην Μνπζείν! Δξγαζηήξη Πεινπιαζηηθήο (γηα παηδηά 5 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Β. Υαηδεπαξαδείζε, Γ. αξήνγινπ, A. Tξώληζηνπ. Σα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηελ ηέρλε ηεο πεινπιαζηηθήο, κέζα από ηελ επαθή ηνπο κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα -ρξεζηηθά θεξακηθά- κε ηξόπν εθπαηδεπηηθό, βησκαηηθό θαη ςπραγσγηθό. Σν κνπζείν γίλεηαη, έηζη, γηα ηα παηδηά ρώξνο γλώζεο θαη ραξάο, ρώξνο δηθόο ηνπο, ζηνλ νπνίν ζα κπνξνύλ ζπλερώο λα επαλέξρνληαη, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα εξγαζηήξηα πεξηιακβάλνπλ: α. παηρλίδηα κε ρώκα θαη πειό, αθήγεζε παξακπζηώλ, κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο, β. γλσξηκία κε ηηο ηερληθέο ηεο πεινπιαζηηθήο, επίδεημε θαηαζθεπήο πήιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ θεξακηθό ηξνρό από ην ίκν Βαξδαμή, γ. νξγαλσκέλε επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, δ. θαηαζθεπέο ρξεζηηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ από πειό. Σα εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνύλ ζε ηξεηο θύθινπο: (1νο γηα παηδηά 5-7 εηώλ, 2νο γηα παηδηά 8-9 εηώλ, 3νο γηα παηδηά εηώλ). Ο θύθινο θάζε εξγαζηεξίνπ νινθιεξώλεηαη ζε ηέζζεξηο δίσξεο ζπλαληήζεηο. Η Φωηεινή Οικονομίδοσ-Μπόηζιοσ είναι λαογράθος, Προϊζηαμένη ηοσ Λαογραθικού και Εθνολογικού Μοσζείοσ Μακεδονίας Θράκης. 11

12 Εικ. 1 Εικ. 2 12

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ»

ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» ΠΟΗΟΗ ΔΗΜΑΣΔ ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» Μηα νκάδα λέσλ αλζξώπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζην ρώξν ηεο ηέρλεο θαη έρνπκε σο ζηόρν ηελ αμηνπνίεζή ηεο, γηα ηελ νηθνινγηθή αθύπληζε ηεο θνηλσλίαο καο. Η πξσηνβνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα