ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,"

Transcript

1 ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 εμέδσζε έλα ελεκεξσηηθό θάθειν 1 δηαζηάζεσλ 16 Υ 16εθ., κε νθηώ έγρξσκεο θάξηεο, γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηά ηνπ. Κάζε θάξηα έρεη ηελ απηνλνκία ηεο: ε πξώηε είλαη εηζαγσγηθή θαη αλαθέξεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε ηνπ κνπζείνπ από ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ην 2008, θαζώο θαη ζηε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ, ελώ νη άιιεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ζπλνπηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ θαη πνπ εθαξκόδνληαη ζήκεξα 2 ζηνπο ρώξνπο ηνπ. Σν κνπζείν, ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ην θνηλό, καδί κε ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο επρέο ηνπ, απέζηεηιε ην θάθειν απηό ζηνπο θίινπο θαη γλσζηνύο ηνπ. Έηζη, ε ρξηζηνπγελληάηηθε θάξηα πνπ ελζσκαηώζεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθό θάθειν αθνινύζεζε ηελ αηζζεηηθή ηνπ θαθέινπ 3. Πξώηε θάξηα (εηζαγσγή) Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, από ηελ ίδξπζή ηνπ, ην 1970, αληηκεηώπηζε ην παηδί κε ηδηαίηεξν ζεβαζκό. Έσο ην 1985, νη ίδηνη νη εξεπλεηέο αλαιάκβαλαλ θαζεκεξηλά ην επίπνλν έξγν ησλ μελαγήζεσλ ησλ ζρνιείσλ, ελώ, από ην 1981, είραλ ήδε εληαρζεί ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ν ζρεδηαζκόο, ε νξγάλσζε, ε εθπόλεζε θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Έθηνηε, ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπ κνπζείνπ αλαπηύζζεηαη ζηνπο ηνκείο ησλ μελαγήζεσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ ζπλαληήζεσλ κε εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη ησλ εθδόζεσλ, ζπκβαηηθώλ ή ειεθηξνληθώλ. Από ην 1981 έσο θαη ζήκεξα, πιήζνο 1 Ο θάθεινο δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο. 2 Από ην 2009 ιεηηνπξγεί ζην ΛΔΜΜ-Θ επηπιένλ ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Δίκαη ό,ηη θνξώ;, ην νπνίν έρεη ζεαηξνπαηδαγσγηθό ραξαθηήξα θαη είλαη ζρεδηαζκέλν από ηηο εθπαηδεπηηθνύο δξάκαηνο Άβξα Αβδή θαη Μειίλα Υαηδεγεσξγίνπ, κε ζέκα ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. 3 Σν θείκελν ηεο θάξηαο ήηαλ ην εμήο: αληιώληαο αηζηνδνμία από ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ, από ηα ΛΔΜΜΘ άθηα καο, ε Πξόεδξνο, Μαξηάλλα Βηιδηξίδε- Χαηδεηόιηνπ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ κνπζείνπ επρόκαζηε γηα ηα Χξηζηνύγελλα θαη ηε Nέα Xξνληά Όζ άζηξα έρ ν νπξαλόο θαη θύιια ηα δεληξάθηα, ηόζα θαιά λα δώζ ν Θηόο ζε ζαο πνπ ηξαγνπδάκε! Διάηε, παιηθάξηα κνπ, λα πνύκε θαη ηνπ ρξόλνπ... (θάιαληα Αλαηνιηθήο Θξάθεο) 1

2 εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ έρνπλ εθπνλεζεί ζην κνπζείν θαη ρηιηάδεο παηδηά έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε απηά. Ση είλαη ηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ; Μηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πάλσ ζε ζέκαηα ιανγξαθηθνύ θαη κνπζεηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ ζύγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε απηήλ. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ πινπνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν. Σα παηδηά, ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν είλαη πάληνηε πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία ηνπο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγνύ, μελαγνύληαη ζηηο εθζέζεηο, έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα, παίδνληαο παηρλίδηα νκαδηθά ή αηνκηθά, παηρλίδηα γλώζεο θαη κλήκεο, θαηαζθεπάδνληαο, δσγξαθίδνληαο, εθηειώληαο κνπζηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο, αθνύγνληαο παξακύζηα θαη ζπλζέηνληαο ηζηνξίεο, ππνδπόκελα ξόινπο. Σέινο, γίλνληαη ρξήζηεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη καζεηέο παξαδνζηαθώλ ηερληθώλ. Ο ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηνλ παξαδνζηαθό πνιηηηζκό, κέζα από ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ αλζξώπσλ ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο, ε γλσξηκία ηνπο κε ηα πξάγκαηα, ηε κνξθή, ηα πιηθά, ηηο ηερληθέο, ηε ιεηηνπξγία, ηε ρξήζε θαη ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν πξηλ θαη κεηά ηελ είζνδό ηνπο ζην Μνπζείν, ε αλαθάιπςε θξπκκέλσλ ζεζαπξώλ, θαζώο θαη ε άζθεζε ζηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εμάγνληαη από απηά, ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ην λόεκα ησλ πξαγκάησλ, λα ςπραγσγνύληαη θαη, ζε θιίκα ειεπζεξίαο, λα αξζξώλνπλ ηζηνξηθό ιόγν θαη λα δηακνξθώλνπλ θξηηηθή ζθέςε. 2

3 ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΔΜΜ-Θ 4 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε εθαξκνγή Παίδνληαο κε ηνλ πειό, κε αθνξκή κηα ζηάκλα, 2008 Πιάζσ πιάζσ ηνλ πειό από ρώκα θαη λεξό, 2008 Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια θαη νη λεξν-κεραλέο, από ην 2007 Με θεγγάξηα, αλζνύο, πνπιηά ζα ζηνιίζσ ηελ πνδηά, από ην 2007 Κόβσ, ζπλαξκνινγώ, πνπθακίζα λα θνξώ, από ην 2007 Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο κύινπο (DVD), 2003 (1ε έθδνζε), 2007 (2ε έθδνζε) Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (Φάθεινη) Σν λεξό λεξάθη!, 2001 Ζ ζαξαθαηζάληθε ζηάλε, 1997 Σα ζαξαθαηζάληθα θαιύβηα, 1997 Ζ ζαξαθαηζάληθε θνξεζηά,1997 Σα ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα, 1997 Σα ζαξαθαηζάληθα θεληίδηα, 1997 Παξαδνζηαθή θεξακηθή, 1996 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόζηεθαλ ( ) Nεαξόλ Ύδσξ, Nεαξώλ Λόγνο, 2007 Zσγξαθίδνληαο ζην Mνπζείν, Eθήβσλ Έξγα, 2007 Ζ Γδπκλνπνπθακηζάθη, νη αγξηόθπθλνη θαη άιια ιατθά παξακύζηα κε ελδύκαηα, Σν πξόγξακκα εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ κνπζείνπ αλαθνηλώλνληαη ζηα ζρνιεία θάζε ρξόλν. ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ θαθέινπ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην νκώλπκν πξόγξακκα. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Τδξνθίλεζεο: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Ε. θακπάιεο, ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλίαο. Oδεγόο Έθζεζεο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 2003, θαζώο θαη Φ. Οηθνλνκίδνπ (επηκ.), Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο Μύινπο. DVD. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 2007, όπνπ θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο θεξακηθήο-πεινπιαζηηθήο: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Παξαδνζηαθή Κεξακηθή. Δθπαηδεπηηθόο Φάθεινο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, Δπίζεο, Ν. Μειίδνπ-Κεθαιά (επηκ.), Ο ζαπκαζηόο θόζκνο ηνπ Μελά Αβξακίδε. Καηάινγνο έθζεζεο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 1990, αιιά θαη Μπ. Φαξνπνύινπ (επηκ.), Με αθνξκή κηα ζηάκλα. Καηάινγνο έθζεζεο. Αζήλα: Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο,

4 Μύινο είλαη θαη γπξίδεη, παξακύζη αξρηλίδεη, 2004 Σν κνπζείν ηεο ζπληξνθηάο καο, 1989 Παξαδνζηαθά παηρλίδηα, 1987, 1988 ηηάξη - ςσκί, 1986, 1987, 1988 Παξαδνζηαθή πθαληηθή, 1986, 1987, 1988 Ση είλαη κνπζείν;, 1984 Παηδηά, ειάηε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν λα δσγξαθίζεηε ηελ παξάδνζή καο, 1981, 1982 Καινθαίξη ζην κνπζείν! Δξγαζηήξη πεινπιαζηηθήο, Γεύηεξε θάξηα ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΦΑΚΔΛΟΗ Ζ ζαξαθαηζάληθε ζηάλε (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε θαη ν Αλέζηεο, νη ήξσεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γλσξίδνπλ ζηα παηδηά ηε λνκαδηθή θηελνηξνθηθή δσή ησλ αξαθαηζάλσλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο από ηνλ θάκπν ζην βνπλό αθνινπζώληαο ηα θνπάδηα ησλ πξνβάησλ θαη ησλ θαηζηθηώλ. Σα παηδηά δνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ βνπλνύ, παξέα κε ηε Γαλάε θαη ηνλ Αλέζηε, θαη, κέζα από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη αθεγήζεηο ιατθώλ παξακπζηώλ, ληώζνπλ ηε θύζε κε ηα έκςπρα θαη ηα άςπρα, ηα πξαγκαηηθά θαη ηα καγηθά ζηνηρεία ηεο. Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία απηνύ ηνπ πεξηβάιινληνο, ην δσγξαθίδνπλ, ην αθνύλ κέζα από ηα βειάζκαηα ησλ πξνβάησλ, ηα θειαεδίζκαηα ησλ πνπιηώλ, ηα γαπγίζκαηα ησλ ζθπιηώλ θαη ηνπο ήρνπο ησλ θνπδνπληώλ, ην ηξαγνπδνύλ, παίδνπλ κε ηα δώα θαη εμνηθεηώλνληαη κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο, ελώ θαηαλννύλ ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ άλζξσπν. Eθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε θη εγώ ζην παξακύζη ηνπ μεθαινθαηξηνύ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ Ζ αξαθαηζάληθε ηάλε, γ. θαζέηα ήρνπ κε κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα, δ. θνπδνπλάθη πξνβάηνπ. 4

5 Σα ζαξαθαηζάληθα θαιύβηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε θαη ν Αλέζηεο, γλσξίδνπλ ζηα παηδηά ηε ζαξαθαηζάληθε θαιύβα (θαηνηθία, ζρνιείν, ηπξνθνκείν, απνζήθε), ε νπνία, ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, είλαη όκνηα κε ηηο θαιύβεο ησλ πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ. Σα παηδηά δνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ζε όια ηα ζηάδηά ηεο, γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο πιεθηηθήο-πθαληηθήο πξώησλ πιώλ (θιαδηά) θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, κέζα από πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, θαηαζθεπάδνληαο, δσγξαθίδνληαο, αθνύγνληαο παξακύζηα, ηξαγνπδώληαο, θάλνληαο ραξηνπιεθηηθή, πξαγκαηνπνηώληαο επηζθέςεηο ζε ρώξνπο, όπνπ ε ζαξαθαηζάληθε παξνπζία είλαη έληνλε, όπσο ζε ιανγξαθηθά κνπζεία θαη ζε ζαξαθαηζάληθν νηθηζκό, ηα παηδηά θαιιηεξγνύλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε θη εγώ ζη αρπξέληα ζπηηάθηα ησλ παξακπζηώλ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Καιύβηα, γ. ραξηνρεηξνηερλία (πθαληηθή), δ. CD κε ηξαγνύδηα. Ζ ζαξαθαηζάληθε θνξεζηά (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Kείκελα: N. Mειίδνπ-Kεθαιά, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε, ε εξσίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, γλσξίδεη ζηα παηδηά ηε γπλαηθεία θαη αληξηθή θνξεζηά, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο, ην ζηνιηζκό, ηε δηάθξηζε θύισλ θαη ηελ ειηθία, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ηκήκαηόο ηεο, έηζη όπσο ιέγνληαλ. Ζ θαηαζθεπή γπλαηθείαο θνύζηαο θαη αληξηθήο θνπζηαλέιαο κε ραξηνθνπηηθή, ην παηρλίδη, ηα παξακύζηα, ε ζύλζεζε παξακπζηνύ από ηα ίδηα ηα παηδηά, ην ηξαγνύδη γηα ηα ζαξαθαηζάληθα ζθνπηηά είλαη δξαζηεξηόηεηεο, κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά βηώλνπλ θαηαζηάζεηο, πνπ ηνπο εμνηθεηώλνπλ κε ηε δσή ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο λνκάδεο αξαθαηζάλνπο θαη ηελ έλδπζή ηνπο. 5

6 Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε, ην όλεηξν θαη ηα ζαξαθαηζάληθα ζθνπηηά, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Ζ αξαθαηζάληθε Φνξεζηά, γ. ραξηνρεηξνηερλία (θνύζηα θαη θνπζηαλέια), δ. CD κε ηξαγνύδηα. Σξίηε θάξηα Σα ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ) Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Από έλα ζαθνύιη ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα ηα παηδηά βγάδνπλ πνιιά από ηα παλειιήληα παξαδνζηαθά παηρλίδηα, όπσο κηα ηξηάξα, κπάιεο, θνύθιεο -λπθνύιεο θαη κσξά- κηα θινγέξα, αιιά θαη πέηξεο θαη μπιάθηα θαη παλάθηα πθαζκέλα ζηνλ αξγαιεηό, όια από πιηθά ηεο θύζεο, παηρλίδηα θακσκέλα από ηα ρέξηα ηνπο ή από ηα ρέξηα ησλ γνληώλ ηνπο. Από ην ζαθνύιη βγαίλνπλ παηρλίδηα-αζύξκαηα, αιιά θαη παηρλίδηα - ζθαληαιηέο θαη παηρλίδηα νκαδηθά ή παηρλίδηα - αζιήκαηα, θη αθόκε εξγαιεία πνπ ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ γίλνληαη παηρλίδηα, όπσο κηα γθιίηζα ή κηα ξόθα, παηρλίδηα πνπ, κέζα από απηά, αγόξηα θαη θνξίηζηα κάζαηλαλ ηνπο ξόινπο ηνπο. Με ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο θνύθιαο θαη κπάιαο, δσγξαθηέο, παηρλίδηα αηνκηθά θαη νκαδηθά, παξακύζηα θαη ηξαγνύδηα, ηα παηδηά κεηαθέξνληαη ζε έλαλ θόζκν, ζηνλ νπνίν δελ έρνπλ αλάγθε ηα κεραλνπνηεκέλα έηνηκα παηρλίδηα. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Έλα ζαθνύιη αξαθαηζάληθα Παηρλίδηα, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Παηρλίδηα, γ. ραξηνρεηξνηερλίεο θαη θαηαζθεπέο πάληλσλ παηρληδηώλ. Σα ζαξαθαηζάληθα θεληίδηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ) Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Βίληεν: Mangos Salonica, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Μηα γξακκή πνπ ηε ιέγαλε Γξακκή, όηαλ ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ (αξαθαηζάλνη), έγηλε θύθινο, ηεηξάγσλν, ηξίγσλν θαη ζρεκάηηζε απιά ή ζύλζεηα ζρέδηα κε όια ηα γεσκεηξηθά 6

7 ζρήκαηα. Με ηα ζρήκαηα απηά έθαλε ήιηνπο, θεγγάξηα, ζηαπξνύο θαη, έηζη, θέληεζε πνδηέο, θνύζηεο θαη άιια ελδύκαηα, αιιά θαη γθιίηζεο, ξόθεο θαη ζθνληύιηα, θαζώο θαη ςσκηά. Σα παηδηά ζπκπάζεζαλ πνιύ απηή ηε Γξακκή θαη ηελ αθνινύζεζαλ ζηηο δηαδξνκέο ηεο, παίδνληαο, θεληώληαο, δσγξαθίδνληαο, ηξαγνπδώληαο, αθνύγνληαο παξακύζηα θαη πιάζνληαο θη απηά ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Κνληά ηεο έκαζαλ πνιιά γηα ηα ζρήκαηα, ηα ρξώκαηα, ηα πιηθά ηεο, άιινηε από καιιηά θαη βακβάθηα, άιινηε από μύιν θαη άιινηε από δπκάξη. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γξακκή ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Κεληίδηα, γ. ρεηξνηερλία-θέληεκα, δ. βηληενθαζέηα κε θηλνύκελα ζρέδηα: Ζ Γξακκή ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ. Σέηαξηε θάξηα Παξαδνζηαθή θεξακηθή (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, πκβνιή ζηελ έξεπλα ηνπ πιηθνύ: Π. Παξδάιε, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Οη ήξσεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Νεξνζθπξίρηξα, ν Κνπκπαξάο θαη ν παππνύο ηνπο, κέζα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζην παξαδνζηαθό εξγαζηήξη αγγεηνπιαζηηθήο, πξνζθαινύλ ηα παηδηά λα παίμνπλ κε ηηο ιάζπεο. Με παηρλίδηα νκαδηθά θαη αηνκηθά, θαηαζθεπέο, δσγξαθηθή, ηξαγνύδηα, δξακαηνπνηήζεηο, παξακύζηα θαη επηζθέςεηο ζε εξγαζηήξηα θαη κνπζεία, ζπλνκηινύλ κε ηα παηδηά γηα ηνλ πειό (πιηθά, ηδηόηεηεο, δπλαηόηεηεο), ηελ θεξακηθή ηέρλε, ηα θεξακηθά ζθεύε, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπο ρζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζήκεξα ζην ιανγξαθηθό κνπζείν. Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Δγώ ε Νεξνζθπξίρηξα, ν αδειθόο κνπ ν Κνπκπαξάο θαη ην εξγαζηήξη ηνπ παππνύ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Παξαδνζηαθή Κεξακηθή, γ. βηληενθαζέηα κε ηελ ηζηνξία ηεο Νεξνζθπξίρηξαο θαη ηνπ Κνπκπαξά, δ. 32 δηαθάλεηεο κε ηηο θπξηόηεξεο θάζεηο ηεο θεξακηθήο, ε. ρεηξνηερληθό πιηθό. 7

8 Σν λεξό, λεξάθη! (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα: Φ. Οηθνλνκίδνπ: Κείκελα Φ. Οηθνλνκίδνπ, Κ. Μπόηζηνπ: Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο: παξακπζηώλ Αη. Μπξνύζθνπ, 3d animation:. Μπόηζηνο, Μνπζηθή: Κ.αξξεθώζηαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Κ. Μπόηζηνπ, Κ. αξξεθώζηαο,. Μπόηζηνο, Γ. Μπόηζηνο, Φσλή (Νεξόθην): Γ. Οξθαλίδνπ. Σν λεξό, πεγή δσήο θαη ελέξγεηαο! Γηα ηα παηδηά παηρλίδη, ραξά, αλαθάιπςε. Μέζα από κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θαη παηρλίδηα ηνπ λεξνύ, κία εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ηνπ λεξνύ θαη δηάθνξα λεξνηξάγνπδα, αιιά θαη κέζα από δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, παξακύζηα, βίληεν κε ηξηζδηάζηαηα θηλνύκελα ζρέδηα θαη δξάζεηο κε πξσηαγσληζηή ην Νεξόθην, ηα παηδηά βηώλνπλ εκπεηξίεο γεκάηεο από λεξό! πλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία ηνπ σο πεγήο δσήο θαη, κε ηε ζπλαξκνιόγεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο μύιηλεο θηεξσηήο θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ σο πεγήο θίλεζεο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία. Tν πξόγξακκα απνηειείηαη από ηξεηο ελόηεηεο: α. νη ηξεηο κνξθέο ηνπ λεξνύ, πγξή, ζηεξεή, αέξηα, β. ηα ζθεύε ηνπ λεξνύ, ρζεο θαη ζήκεξα, γ. ην λεξό, πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε κεραλώλ (λεξόκπινη, λεξνπξίνλα, λεξνηξηβέο θαη καληάληα). Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. Οδεγόο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: Σν λεξό λεξάθη!, β. Δηθνλνγξαθεκέλε: Ζ ηζηνξία κηαο ζηαγόλαο κε ην όλνκα «Μεζηαμεηθαηκεβξέμεη», γ. Μπινθ δσγξαθηθήο: Εσγξαθίδσ ηε ζηαγόλα «Μεζηαμεηθαηκεβξέμεη», δ. Βηληενθαζέηα/DVD θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ: Ο Νεξόθην θαη νη λεξνπεξηπέηεηέο ηνπ, ε. CD κε Σα λεξνηξάγνπδα. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηελ έθζεζε ηνπ κνπζείνπ ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Mαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. Πέκπηε θάξηα Με θεγγάξηα, αλζνύο, πνπιηά ζα ζηνιίζσ ηελ πνδηά (γηα παηδηά 7 έσο 9 εηώλ). ρεδηαζκόο: Νέιιε Μειίδνπ-Κεθαιά. Μεηά από ζύληνκε μελάγεζε ζηελ έθζεζε, ηα παηδηά ληύλνληαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. ηε ζπλέρεηα, κέζα από ην καγηθό θόζκν ηνπ παξακπζηνύ, ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηηο κεηακνξθώζεηο ηνπ καιιηνύ από αθαηέξγαζηε κάδα ζε θισζηή θαη θαηόπηλ ζε πθαληό. Μέζα από ζπλαγσληζκό ζηελ επίιπζε αηληγκάησλ ζρεηηθά κε ην έλδπκα, ηα εξγαιεία θαη ηηο πξώηεο ύιεο ηεο πθαληηθήο, κέζα από ηε δσγξαθηθή 8

9 κηαο πνδηάο, κε ηξαγνύδη θαη ρνξό -κε ηε ζπλνδεία θξνπζηώλ- παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδπκαζία θαη εηδηθόηεξα ζηε γπλαηθεία πνδηά, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην έλδπκα απηό θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη, κέζσ απηνύ, κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ Παξαδνζηαθέο Δλδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, Ζ παξαδνζηαθή ελδπκαζία έληπλε θαη ζηόιηδε ην θνξκί, ην πξνζηάηεπε από νξαηνύο θαη αόξαηνπο θηλδύλνπο θαη απνηεινύζε έλα είδνο ηαπηόηεηαο δείρλνληαο ην θύιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα, ηελ εζληθόηεηα, ηνλ ηόπν θαηαγσγήο, θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή ζέζε ή ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Κόβσ, ζπλαξκνινγώ, πνπθακίζα λα θνξώ (γηα παηδηά 10 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Νέιιε Μειίδνπ-Κεθαιά. Μεηά από κηα ζύληνκε μελάγεζε ζηελ έθζεζε, ηα παηδηά ληύλνληαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη κε ελδπκαζίεο ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο. Μέζα από ζπλαγσληζκό ζηελ επίιπζε αηληγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην έλδπκα, ηα εξγαιεία θαη ηηο πξώηεο ύιεο ηεο πθαληηθήο, αιιά θαη κέζα από ηελ θνπή θαη ζπλαξκνιόγεζε ελόο αλδξηθνύ θαη ελόο γπλαηθείνπ παξαδνζηαθνύ ράξηηλνπ πνπθάκηζνπ θαη δσγξαθηθή δηαθόζκεζή ηνπ, κε ύθαλζε ζε κηθξνύο αξγαιεηνύο θαη, ηέινο, κέζα από ηξαγνύδη θαη ρνξό, κε ηε ζπλνδεία θξνπζηώλ, παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδπκαζία, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην πνπθάκηζν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη, κέζσ απηνύ, κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. Σν πξόγξακκα, όπσο θαη ην πξνεγνύκελν, ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε Παξαδνζηαθέο Δλδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, Έθηε θάξηα Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια θαη νη λεξνκεραλέο (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φσηεηλή Οηθνλνκίδνπ, Βίθπ Υαηδεπαξαδείζε. Ζ Ρνδνύια Φηεξσηή είλαη κηα ξόδα, έλαο ηξνρόο κε πηεξύγηα (θηεξά). Απηή ε θηεξσηή ξόδα, όηαλ ηνπνζεηήζεθε όξζηα κέζα ζην ηξερνύκελν λεξό, άξρηζε λα πεξηζηξέθεηαη κόλε ηεο. Ζ ηζηνξία ηεο θηεξσηήο έρεη εηδηθό βάξνο ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, γηαηί ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξώηεο κεραλήο πνπ παξήγαγε έξγν, ηνπ λεξόκπινπ. ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο, ν λεξόκπινο ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ηνπ αλζξώπνπ από ην ζηάδην ησλ εξγαιείσλ 9

10 ζην ζηάδην ησλ κεραλώλ. Σόζν ζεκαληηθή απνδείρηεθε απηή ε πξώηε λεξνκεραλή, πνπ αξγόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξόηππν θαη γηα άιιεο, όπσο ηα λεξνπξίνλα θαη ηα καληάληα. ήκεξα, ν πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο κε ηνλ πδξνζηξόβηιό ηνπ απνηεινύλ εμέιημε ηεο πξώηεο απηήο κεραλήο. Σα παηδηά ζπλαηζζάλνληαη ηε δύλακε ηεο θίλεζεο ηεο θηεξσηήο πνπ, γη απηά γίλεηαη ε Φηεξσηή Ρνδνύια πνπ κηιά, θηλείηαη θαη θηλεί, ζηξνβηιίδεηαη κε ηα θηεξά ηεο, παίδεη παηρλίδηα - άιινηε θεξδίδεη θη άιινηε ράλεη- θάλεη θαηαζθεπέο, ζπλζέηεη ηζηνξίεο γηα κπισλάδεο θαη θαληάδεηαη. Σα παηδηά απνθηνύλ, κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δσγξαθηθή, ζπλαξκνιόγεζε ησλ θηεξώλ κηαο θηεξσηήο, «ληύζηκν» παηδηνύ κε ηα πνιύρξσκα θηεξά ηεο, παηρλίδηα κε λεξνπαηρλίδηα) θαη κηα αθόκε πνιύηηκε εκπεηξία: καζαίλνπλ λα ζέηνπλ ζε θίλεζε ηηο δηθέο ηνπο θηεξσηέο κε ην κπαιό θαη ηελ θαξδηά. Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια ζε θάζε παηδί πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκά ηεο δίλεη ην θνπξθνύξη ηεο. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηελ έθζεζε ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο Μύινπο (DVD γηα παηδηά 10 έσο εηώλ). ρεδηαζκόο, κειέηε: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Κ. Μπόηζηνπ,. Μπόηζηνο: Μειέηε - ρέδηα πδξνθίλεησλ κεραλώλ: Ε. θακπάιεο, Δπηκέιεηα Παξαγσγήο:. Mπνπιηόο-Γλώκσλ Πιεξνθνξηθήο. Σα παηδηά, κε παξέα ην Μύιην, γλσξίδνπλ ηελ ηερλνινγία ηεο πδξνθίλεζεο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία θαη ηα πξνβηνκεραληθά εξγαζηήξηα ηνπ λεξόκπινπ, ηνπ λεξνπξίνλνπ, ηεο λεξνηξηβήο θαη ηνπ καληαληνύ, εξγαζηεξίσλ πνπ θαηεξγάδνληαλ ηα πξντόληα πξώηεο αλάγθεο, όπσο ην ζηηάξη γηα ηελ παξαζθεπή ςσκηνύ, ην μύιν γηα ηελ θαηαζθεπή ζπηηηνύ θαη ηα κάιιηλα πθαληά γηα ην ξάςηκν δεζηώλ θαη γεξώλ ελδπκάησλ. Με ηε γνεηεία ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, κε θηλνύκελεο ηξηζδηάζηαηεο εηθόλεο, βίληεν, κνπζηθή, ιόγν, θείκελα θαη θσηνγξαθίεο, κέζα από ζελάξηα θαη παηρλίδηα, αλαδεηθλύνληαη νη παξαδνζηαθέο μύιηλεο κεραλέο. Δπηπιένλ, ν Μύιηνο ελζαξξύλεη ην ρξήζηε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεραλώλ απηώλ από ηηο πξώηεο επηλνήζεηο ηνπο έσο ζήκεξα. Ο Μύιηνο ζε θάζε παηδί, πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκά ηνπ δσξίδεη ην DVD ηνπ. Σν πξόγξακκα απνηειεί ην πξώην εθπαηδεπηηθό DVD ηνπ κνπζείνπ 5 θαη ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. 5 1ε έθδνζε: 2003, 2ε έθδνζε: 2007, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ΚηΠ. 10

11 Όγδνε θάξηα. Πιάζσ, πιάζσ ηνλ πειό από ρώκα θαη λεξό (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). Παηρλίδηα κε πειό κε αθνξκή κηα ζηάκλα (γηα παηδηά 9 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Β. Υαηδεπαξαδείζε, Γ. αξήνγινπ. Σα παηδηά, κεηά από ηελ πξώηε γλσξηκία κε ηα παξαδνζηαθά θεξακηθά, παξαθνινπζνύλ αθήγεζε, όπνπ ηνλίδνληαη ε ζεκαζία ηνπ πεινύ θαη ε αμία ηεο θεξακηθήο ηέρλεο. ηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζε κνπζηθνθηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ πεινπιάζηε. Φνξνύλ ηελ πνδηά ηνπο, παξαθνινπζνύλ θαη θαηόπηλ πιάζνπλ ηα ίδηα κε πειό, θαηαζθεπάδνπλ αληηθείκελα πνπ επηλννύλ. Κάζε παηδί, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα, απνθηά ηε δηθή ηνπ λεξνζθπξίρηξα ή ιαιίηζα, έλα παξαδνζηαθό θεξακηθό παηρλίδη πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ηνλ ηειεπηαίν παξαδνζηαθό αγγεηνπιάζηε ηεο Θεζζαινλίθεο, ην ίκν Βαξδαμή. Σα πξνγξάκκαηα έρνπλ εξγαζηεξηαθό ραξαθηήξα. ρεδηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο Με αθνξκή κηα ζηάκλα, ηελ νπνία θηινμέλεζε ην ΛΔΜΜ-Θ θαη νξγάλσζε ην Ίδξπκα νηθ. Γ. Φαξνπνύινπ - Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο (θηινμελία: ΛΔΜΜ-Θ). Καινθαίξη 2008 ζην Μνπζείν! Δξγαζηήξη Πεινπιαζηηθήο (γηα παηδηά 5 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Β. Υαηδεπαξαδείζε, Γ. αξήνγινπ, A. Tξώληζηνπ. Σα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηελ ηέρλε ηεο πεινπιαζηηθήο, κέζα από ηελ επαθή ηνπο κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα -ρξεζηηθά θεξακηθά- κε ηξόπν εθπαηδεπηηθό, βησκαηηθό θαη ςπραγσγηθό. Σν κνπζείν γίλεηαη, έηζη, γηα ηα παηδηά ρώξνο γλώζεο θαη ραξάο, ρώξνο δηθόο ηνπο, ζηνλ νπνίν ζα κπνξνύλ ζπλερώο λα επαλέξρνληαη, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα εξγαζηήξηα πεξηιακβάλνπλ: α. παηρλίδηα κε ρώκα θαη πειό, αθήγεζε παξακπζηώλ, κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο, β. γλσξηκία κε ηηο ηερληθέο ηεο πεινπιαζηηθήο, επίδεημε θαηαζθεπήο πήιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ θεξακηθό ηξνρό από ην ίκν Βαξδαμή, γ. νξγαλσκέλε επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, δ. θαηαζθεπέο ρξεζηηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ από πειό. Σα εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνύλ ζε ηξεηο θύθινπο: (1νο γηα παηδηά 5-7 εηώλ, 2νο γηα παηδηά 8-9 εηώλ, 3νο γηα παηδηά εηώλ). Ο θύθινο θάζε εξγαζηεξίνπ νινθιεξώλεηαη ζε ηέζζεξηο δίσξεο ζπλαληήζεηο. Η Φωηεινή Οικονομίδοσ-Μπόηζιοσ είναι λαογράθος, Προϊζηαμένη ηοσ Λαογραθικού και Εθνολογικού Μοσζείοσ Μακεδονίας Θράκης. 11

12 Εικ. 1 Εικ. 2 12

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010 ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΛΔΗΣΑΡΥΟΤ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ Σ.Κ. 153 44 ΓΔΡΑΚΑ / ΣΖΛ. 210 66 19 937 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα