ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,"

Transcript

1 ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 εμέδσζε έλα ελεκεξσηηθό θάθειν 1 δηαζηάζεσλ 16 Υ 16εθ., κε νθηώ έγρξσκεο θάξηεο, γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηά ηνπ. Κάζε θάξηα έρεη ηελ απηνλνκία ηεο: ε πξώηε είλαη εηζαγσγηθή θαη αλαθέξεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε ηνπ κνπζείνπ από ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ην 2008, θαζώο θαη ζηε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ, ελώ νη άιιεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ζπλνπηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ θαη πνπ εθαξκόδνληαη ζήκεξα 2 ζηνπο ρώξνπο ηνπ. Σν κνπζείν, ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ην θνηλό, καδί κε ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο επρέο ηνπ, απέζηεηιε ην θάθειν απηό ζηνπο θίινπο θαη γλσζηνύο ηνπ. Έηζη, ε ρξηζηνπγελληάηηθε θάξηα πνπ ελζσκαηώζεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθό θάθειν αθνινύζεζε ηελ αηζζεηηθή ηνπ θαθέινπ 3. Πξώηε θάξηα (εηζαγσγή) Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, από ηελ ίδξπζή ηνπ, ην 1970, αληηκεηώπηζε ην παηδί κε ηδηαίηεξν ζεβαζκό. Έσο ην 1985, νη ίδηνη νη εξεπλεηέο αλαιάκβαλαλ θαζεκεξηλά ην επίπνλν έξγν ησλ μελαγήζεσλ ησλ ζρνιείσλ, ελώ, από ην 1981, είραλ ήδε εληαρζεί ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ν ζρεδηαζκόο, ε νξγάλσζε, ε εθπόλεζε θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Έθηνηε, ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπ κνπζείνπ αλαπηύζζεηαη ζηνπο ηνκείο ησλ μελαγήζεσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ ζπλαληήζεσλ κε εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη ησλ εθδόζεσλ, ζπκβαηηθώλ ή ειεθηξνληθώλ. Από ην 1981 έσο θαη ζήκεξα, πιήζνο 1 Ο θάθεινο δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο. 2 Από ην 2009 ιεηηνπξγεί ζην ΛΔΜΜ-Θ επηπιένλ ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Δίκαη ό,ηη θνξώ;, ην νπνίν έρεη ζεαηξνπαηδαγσγηθό ραξαθηήξα θαη είλαη ζρεδηαζκέλν από ηηο εθπαηδεπηηθνύο δξάκαηνο Άβξα Αβδή θαη Μειίλα Υαηδεγεσξγίνπ, κε ζέκα ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. 3 Σν θείκελν ηεο θάξηαο ήηαλ ην εμήο: αληιώληαο αηζηνδνμία από ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ, από ηα ΛΔΜΜΘ άθηα καο, ε Πξόεδξνο, Μαξηάλλα Βηιδηξίδε- Χαηδεηόιηνπ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ κνπζείνπ επρόκαζηε γηα ηα Χξηζηνύγελλα θαη ηε Nέα Xξνληά Όζ άζηξα έρ ν νπξαλόο θαη θύιια ηα δεληξάθηα, ηόζα θαιά λα δώζ ν Θηόο ζε ζαο πνπ ηξαγνπδάκε! Διάηε, παιηθάξηα κνπ, λα πνύκε θαη ηνπ ρξόλνπ... (θάιαληα Αλαηνιηθήο Θξάθεο) 1

2 εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ έρνπλ εθπνλεζεί ζην κνπζείν θαη ρηιηάδεο παηδηά έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε απηά. Ση είλαη ηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ; Μηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πάλσ ζε ζέκαηα ιανγξαθηθνύ θαη κνπζεηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ ζύγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε απηήλ. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΔΜΜ-Θ πινπνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν. Σα παηδηά, ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν είλαη πάληνηε πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία ηνπο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγνύ, μελαγνύληαη ζηηο εθζέζεηο, έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα, παίδνληαο παηρλίδηα νκαδηθά ή αηνκηθά, παηρλίδηα γλώζεο θαη κλήκεο, θαηαζθεπάδνληαο, δσγξαθίδνληαο, εθηειώληαο κνπζηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο, αθνύγνληαο παξακύζηα θαη ζπλζέηνληαο ηζηνξίεο, ππνδπόκελα ξόινπο. Σέινο, γίλνληαη ρξήζηεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη καζεηέο παξαδνζηαθώλ ηερληθώλ. Ο ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηνλ παξαδνζηαθό πνιηηηζκό, κέζα από ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ αλζξώπσλ ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο, ε γλσξηκία ηνπο κε ηα πξάγκαηα, ηε κνξθή, ηα πιηθά, ηηο ηερληθέο, ηε ιεηηνπξγία, ηε ρξήζε θαη ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν πξηλ θαη κεηά ηελ είζνδό ηνπο ζην Μνπζείν, ε αλαθάιπςε θξπκκέλσλ ζεζαπξώλ, θαζώο θαη ε άζθεζε ζηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εμάγνληαη από απηά, ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ην λόεκα ησλ πξαγκάησλ, λα ςπραγσγνύληαη θαη, ζε θιίκα ειεπζεξίαο, λα αξζξώλνπλ ηζηνξηθό ιόγν θαη λα δηακνξθώλνπλ θξηηηθή ζθέςε. 2

3 ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΔΜΜ-Θ 4 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε εθαξκνγή Παίδνληαο κε ηνλ πειό, κε αθνξκή κηα ζηάκλα, 2008 Πιάζσ πιάζσ ηνλ πειό από ρώκα θαη λεξό, 2008 Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια θαη νη λεξν-κεραλέο, από ην 2007 Με θεγγάξηα, αλζνύο, πνπιηά ζα ζηνιίζσ ηελ πνδηά, από ην 2007 Κόβσ, ζπλαξκνινγώ, πνπθακίζα λα θνξώ, από ην 2007 Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο κύινπο (DVD), 2003 (1ε έθδνζε), 2007 (2ε έθδνζε) Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (Φάθεινη) Σν λεξό λεξάθη!, 2001 Ζ ζαξαθαηζάληθε ζηάλε, 1997 Σα ζαξαθαηζάληθα θαιύβηα, 1997 Ζ ζαξαθαηζάληθε θνξεζηά,1997 Σα ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα, 1997 Σα ζαξαθαηζάληθα θεληίδηα, 1997 Παξαδνζηαθή θεξακηθή, 1996 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόζηεθαλ ( ) Nεαξόλ Ύδσξ, Nεαξώλ Λόγνο, 2007 Zσγξαθίδνληαο ζην Mνπζείν, Eθήβσλ Έξγα, 2007 Ζ Γδπκλνπνπθακηζάθη, νη αγξηόθπθλνη θαη άιια ιατθά παξακύζηα κε ελδύκαηα, Σν πξόγξακκα εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ κνπζείνπ αλαθνηλώλνληαη ζηα ζρνιεία θάζε ρξόλν. ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ θαθέινπ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην νκώλπκν πξόγξακκα. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Τδξνθίλεζεο: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Ε. θακπάιεο, ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλίαο. Oδεγόο Έθζεζεο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 2003, θαζώο θαη Φ. Οηθνλνκίδνπ (επηκ.), Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο Μύινπο. DVD. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 2007, όπνπ θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο θεξακηθήο-πεινπιαζηηθήο: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Παξαδνζηαθή Κεξακηθή. Δθπαηδεπηηθόο Φάθεινο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, Δπίζεο, Ν. Μειίδνπ-Κεθαιά (επηκ.), Ο ζαπκαζηόο θόζκνο ηνπ Μελά Αβξακίδε. Καηάινγνο έθζεζεο. Θεζζαινλίθε: ΛΔΜΜ-Θ, 1990, αιιά θαη Μπ. Φαξνπνύινπ (επηκ.), Με αθνξκή κηα ζηάκλα. Καηάινγνο έθζεζεο. Αζήλα: Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο,

4 Μύινο είλαη θαη γπξίδεη, παξακύζη αξρηλίδεη, 2004 Σν κνπζείν ηεο ζπληξνθηάο καο, 1989 Παξαδνζηαθά παηρλίδηα, 1987, 1988 ηηάξη - ςσκί, 1986, 1987, 1988 Παξαδνζηαθή πθαληηθή, 1986, 1987, 1988 Ση είλαη κνπζείν;, 1984 Παηδηά, ειάηε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν λα δσγξαθίζεηε ηελ παξάδνζή καο, 1981, 1982 Καινθαίξη ζην κνπζείν! Δξγαζηήξη πεινπιαζηηθήο, Γεύηεξε θάξηα ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΦΑΚΔΛΟΗ Ζ ζαξαθαηζάληθε ζηάλε (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε θαη ν Αλέζηεο, νη ήξσεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γλσξίδνπλ ζηα παηδηά ηε λνκαδηθή θηελνηξνθηθή δσή ησλ αξαθαηζάλσλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο από ηνλ θάκπν ζην βνπλό αθνινπζώληαο ηα θνπάδηα ησλ πξνβάησλ θαη ησλ θαηζηθηώλ. Σα παηδηά δνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ βνπλνύ, παξέα κε ηε Γαλάε θαη ηνλ Αλέζηε, θαη, κέζα από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη αθεγήζεηο ιατθώλ παξακπζηώλ, ληώζνπλ ηε θύζε κε ηα έκςπρα θαη ηα άςπρα, ηα πξαγκαηηθά θαη ηα καγηθά ζηνηρεία ηεο. Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία απηνύ ηνπ πεξηβάιινληνο, ην δσγξαθίδνπλ, ην αθνύλ κέζα από ηα βειάζκαηα ησλ πξνβάησλ, ηα θειαεδίζκαηα ησλ πνπιηώλ, ηα γαπγίζκαηα ησλ ζθπιηώλ θαη ηνπο ήρνπο ησλ θνπδνπληώλ, ην ηξαγνπδνύλ, παίδνπλ κε ηα δώα θαη εμνηθεηώλνληαη κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο, ελώ θαηαλννύλ ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ άλζξσπν. Eθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε θη εγώ ζην παξακύζη ηνπ μεθαινθαηξηνύ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ Ζ αξαθαηζάληθε ηάλε, γ. θαζέηα ήρνπ κε κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα, δ. θνπδνπλάθη πξνβάηνπ. 4

5 Σα ζαξαθαηζάληθα θαιύβηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε θαη ν Αλέζηεο, γλσξίδνπλ ζηα παηδηά ηε ζαξαθαηζάληθε θαιύβα (θαηνηθία, ζρνιείν, ηπξνθνκείν, απνζήθε), ε νπνία, ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, είλαη όκνηα κε ηηο θαιύβεο ησλ πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ. Σα παηδηά δνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ζε όια ηα ζηάδηά ηεο, γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο πιεθηηθήο-πθαληηθήο πξώησλ πιώλ (θιαδηά) θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, κέζα από πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, θαηαζθεπάδνληαο, δσγξαθίδνληαο, αθνύγνληαο παξακύζηα, ηξαγνπδώληαο, θάλνληαο ραξηνπιεθηηθή, πξαγκαηνπνηώληαο επηζθέςεηο ζε ρώξνπο, όπνπ ε ζαξαθαηζάληθε παξνπζία είλαη έληνλε, όπσο ζε ιανγξαθηθά κνπζεία θαη ζε ζαξαθαηζάληθν νηθηζκό, ηα παηδηά θαιιηεξγνύλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε θη εγώ ζη αρπξέληα ζπηηάθηα ησλ παξακπζηώλ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Καιύβηα, γ. ραξηνρεηξνηερλία (πθαληηθή), δ. CD κε ηξαγνύδηα. Ζ ζαξαθαηζάληθε θνξεζηά (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Kείκελα: N. Mειίδνπ-Kεθαιά, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Ζ Γαλάε, ε εξσίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, γλσξίδεη ζηα παηδηά ηε γπλαηθεία θαη αληξηθή θνξεζηά, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο, ην ζηνιηζκό, ηε δηάθξηζε θύισλ θαη ηελ ειηθία, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ηκήκαηόο ηεο, έηζη όπσο ιέγνληαλ. Ζ θαηαζθεπή γπλαηθείαο θνύζηαο θαη αληξηθήο θνπζηαλέιαο κε ραξηνθνπηηθή, ην παηρλίδη, ηα παξακύζηα, ε ζύλζεζε παξακπζηνύ από ηα ίδηα ηα παηδηά, ην ηξαγνύδη γηα ηα ζαξαθαηζάληθα ζθνπηηά είλαη δξαζηεξηόηεηεο, κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά βηώλνπλ θαηαζηάζεηο, πνπ ηνπο εμνηθεηώλνπλ κε ηε δσή ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο λνκάδεο αξαθαηζάλνπο θαη ηελ έλδπζή ηνπο. 5

6 Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γαλάε, ην όλεηξν θαη ηα ζαξαθαηζάληθα ζθνπηηά, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Ζ αξαθαηζάληθε Φνξεζηά, γ. ραξηνρεηξνηερλία (θνύζηα θαη θνπζηαλέια), δ. CD κε ηξαγνύδηα. Σξίηε θάξηα Σα ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ) Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Από έλα ζαθνύιη ζαξαθαηζάληθα παηρλίδηα ηα παηδηά βγάδνπλ πνιιά από ηα παλειιήληα παξαδνζηαθά παηρλίδηα, όπσο κηα ηξηάξα, κπάιεο, θνύθιεο -λπθνύιεο θαη κσξά- κηα θινγέξα, αιιά θαη πέηξεο θαη μπιάθηα θαη παλάθηα πθαζκέλα ζηνλ αξγαιεηό, όια από πιηθά ηεο θύζεο, παηρλίδηα θακσκέλα από ηα ρέξηα ηνπο ή από ηα ρέξηα ησλ γνληώλ ηνπο. Από ην ζαθνύιη βγαίλνπλ παηρλίδηα-αζύξκαηα, αιιά θαη παηρλίδηα - ζθαληαιηέο θαη παηρλίδηα νκαδηθά ή παηρλίδηα - αζιήκαηα, θη αθόκε εξγαιεία πνπ ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ γίλνληαη παηρλίδηα, όπσο κηα γθιίηζα ή κηα ξόθα, παηρλίδηα πνπ, κέζα από απηά, αγόξηα θαη θνξίηζηα κάζαηλαλ ηνπο ξόινπο ηνπο. Με ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο θνύθιαο θαη κπάιαο, δσγξαθηέο, παηρλίδηα αηνκηθά θαη νκαδηθά, παξακύζηα θαη ηξαγνύδηα, ηα παηδηά κεηαθέξνληαη ζε έλαλ θόζκν, ζηνλ νπνίν δελ έρνπλ αλάγθε ηα κεραλνπνηεκέλα έηνηκα παηρλίδηα. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Έλα ζαθνύιη αξαθαηζάληθα Παηρλίδηα, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Παηρλίδηα, γ. ραξηνρεηξνηερλίεο θαη θαηαζθεπέο πάληλσλ παηρληδηώλ. Σα ζαξαθαηζάληθα θεληίδηα (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ) Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Βίληεν: Mangos Salonica, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Μηα γξακκή πνπ ηε ιέγαλε Γξακκή, όηαλ ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ (αξαθαηζάλνη), έγηλε θύθινο, ηεηξάγσλν, ηξίγσλν θαη ζρεκάηηζε απιά ή ζύλζεηα ζρέδηα κε όια ηα γεσκεηξηθά 6

7 ζρήκαηα. Με ηα ζρήκαηα απηά έθαλε ήιηνπο, θεγγάξηα, ζηαπξνύο θαη, έηζη, θέληεζε πνδηέο, θνύζηεο θαη άιια ελδύκαηα, αιιά θαη γθιίηζεο, ξόθεο θαη ζθνληύιηα, θαζώο θαη ςσκηά. Σα παηδηά ζπκπάζεζαλ πνιύ απηή ηε Γξακκή θαη ηελ αθνινύζεζαλ ζηηο δηαδξνκέο ηεο, παίδνληαο, θεληώληαο, δσγξαθίδνληαο, ηξαγνπδώληαο, αθνύγνληαο παξακύζηα θαη πιάζνληαο θη απηά ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Κνληά ηεο έκαζαλ πνιιά γηα ηα ζρήκαηα, ηα ρξώκαηα, ηα πιηθά ηεο, άιινηε από καιιηά θαη βακβάθηα, άιινηε από μύιν θαη άιινηε από δπκάξη. Δθπαηδεπηηθό πιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Ζ Γξακκή ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Σα αξαθαηζάληθα Κεληίδηα, γ. ρεηξνηερλία-θέληεκα, δ. βηληενθαζέηα κε θηλνύκελα ζρέδηα: Ζ Γξακκή ηξύπσζε ζηα θεληίδηα ησλ βνζθώλ. Σέηαξηε θάξηα Παξαδνζηαθή θεξακηθή (γηα παηδηά 7 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα-θείκελα: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, πκβνιή ζηελ έξεπλα ηνπ πιηθνύ: Π. Παξδάιε, Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο παξακπζηώλ: Αη. Μπξνύζθνπ, Μνπζηθή: Γ. Υνπιηάξαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Ρ. Φξαγθηαδάθε, Υ. Γνύδα, Φσηνγξαθίεο: Γ. Παπαληθνιάνπ. Οη ήξσεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Νεξνζθπξίρηξα, ν Κνπκπαξάο θαη ν παππνύο ηνπο, κέζα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζην παξαδνζηαθό εξγαζηήξη αγγεηνπιαζηηθήο, πξνζθαινύλ ηα παηδηά λα παίμνπλ κε ηηο ιάζπεο. Με παηρλίδηα νκαδηθά θαη αηνκηθά, θαηαζθεπέο, δσγξαθηθή, ηξαγνύδηα, δξακαηνπνηήζεηο, παξακύζηα θαη επηζθέςεηο ζε εξγαζηήξηα θαη κνπζεία, ζπλνκηινύλ κε ηα παηδηά γηα ηνλ πειό (πιηθά, ηδηόηεηεο, δπλαηόηεηεο), ηελ θεξακηθή ηέρλε, ηα θεξακηθά ζθεύε, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπο ρζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζήκεξα ζην ιανγξαθηθό κνπζείν. Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. βηβιίν ηνπ καζεηή: Δγώ ε Νεξνζθπξίρηξα, ν αδειθόο κνπ ν Κνπκπαξάο θαη ην εξγαζηήξη ηνπ παππνύ, β. βηβιίν-νδεγόο ηνπ δαζθάινπ: Παξαδνζηαθή Κεξακηθή, γ. βηληενθαζέηα κε ηελ ηζηνξία ηεο Νεξνζθπξίρηξαο θαη ηνπ Κνπκπαξά, δ. 32 δηαθάλεηεο κε ηηο θπξηόηεξεο θάζεηο ηεο θεξακηθήο, ε. ρεηξνηερληθό πιηθό. 7

8 Σν λεξό, λεξάθη! (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). Δπηκέιεηα: Φ. Οηθνλνκίδνπ: Κείκελα Φ. Οηθνλνκίδνπ, Κ. Μπόηζηνπ: Δηθνλνγξάθεζε: Ε. θακπάιεο, Γηαζθεπέο: παξακπζηώλ Αη. Μπξνύζθνπ, 3d animation:. Μπόηζηνο, Μνπζηθή: Κ.αξξεθώζηαο, Σξαγνύδη: Κ. Νανύκ, Κ. Μπόηζηνπ, Κ. αξξεθώζηαο,. Μπόηζηνο, Γ. Μπόηζηνο, Φσλή (Νεξόθην): Γ. Οξθαλίδνπ. Σν λεξό, πεγή δσήο θαη ελέξγεηαο! Γηα ηα παηδηά παηρλίδη, ραξά, αλαθάιπςε. Μέζα από κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θαη παηρλίδηα ηνπ λεξνύ, κία εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ηνπ λεξνύ θαη δηάθνξα λεξνηξάγνπδα, αιιά θαη κέζα από δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, παξακύζηα, βίληεν κε ηξηζδηάζηαηα θηλνύκελα ζρέδηα θαη δξάζεηο κε πξσηαγσληζηή ην Νεξόθην, ηα παηδηά βηώλνπλ εκπεηξίεο γεκάηεο από λεξό! πλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία ηνπ σο πεγήο δσήο θαη, κε ηε ζπλαξκνιόγεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο μύιηλεο θηεξσηήο θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ σο πεγήο θίλεζεο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία. Tν πξόγξακκα απνηειείηαη από ηξεηο ελόηεηεο: α. νη ηξεηο κνξθέο ηνπ λεξνύ, πγξή, ζηεξεή, αέξηα, β. ηα ζθεύε ηνπ λεξνύ, ρζεο θαη ζήκεξα, γ. ην λεξό, πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε κεραλώλ (λεξόκπινη, λεξνπξίνλα, λεξνηξηβέο θαη καληάληα). Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: α. Οδεγόο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: Σν λεξό λεξάθη!, β. Δηθνλνγξαθεκέλε: Ζ ηζηνξία κηαο ζηαγόλαο κε ην όλνκα «Μεζηαμεηθαηκεβξέμεη», γ. Μπινθ δσγξαθηθήο: Εσγξαθίδσ ηε ζηαγόλα «Μεζηαμεηθαηκεβξέμεη», δ. Βηληενθαζέηα/DVD θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ: Ο Νεξόθην θαη νη λεξνπεξηπέηεηέο ηνπ, ε. CD κε Σα λεξνηξάγνπδα. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηελ έθζεζε ηνπ κνπζείνπ ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Mαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. Πέκπηε θάξηα Με θεγγάξηα, αλζνύο, πνπιηά ζα ζηνιίζσ ηελ πνδηά (γηα παηδηά 7 έσο 9 εηώλ). ρεδηαζκόο: Νέιιε Μειίδνπ-Κεθαιά. Μεηά από ζύληνκε μελάγεζε ζηελ έθζεζε, ηα παηδηά ληύλνληαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. ηε ζπλέρεηα, κέζα από ην καγηθό θόζκν ηνπ παξακπζηνύ, ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηηο κεηακνξθώζεηο ηνπ καιιηνύ από αθαηέξγαζηε κάδα ζε θισζηή θαη θαηόπηλ ζε πθαληό. Μέζα από ζπλαγσληζκό ζηελ επίιπζε αηληγκάησλ ζρεηηθά κε ην έλδπκα, ηα εξγαιεία θαη ηηο πξώηεο ύιεο ηεο πθαληηθήο, κέζα από ηε δσγξαθηθή 8

9 κηαο πνδηάο, κε ηξαγνύδη θαη ρνξό -κε ηε ζπλνδεία θξνπζηώλ- παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδπκαζία θαη εηδηθόηεξα ζηε γπλαηθεία πνδηά, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην έλδπκα απηό θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη, κέζσ απηνύ, κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ Παξαδνζηαθέο Δλδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, Ζ παξαδνζηαθή ελδπκαζία έληπλε θαη ζηόιηδε ην θνξκί, ην πξνζηάηεπε από νξαηνύο θαη αόξαηνπο θηλδύλνπο θαη απνηεινύζε έλα είδνο ηαπηόηεηαο δείρλνληαο ην θύιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα, ηελ εζληθόηεηα, ηνλ ηόπν θαηαγσγήο, θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή ζέζε ή ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Κόβσ, ζπλαξκνινγώ, πνπθακίζα λα θνξώ (γηα παηδηά 10 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Νέιιε Μειίδνπ-Κεθαιά. Μεηά από κηα ζύληνκε μελάγεζε ζηελ έθζεζε, ηα παηδηά ληύλνληαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη κε ελδπκαζίεο ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο. Μέζα από ζπλαγσληζκό ζηελ επίιπζε αηληγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην έλδπκα, ηα εξγαιεία θαη ηηο πξώηεο ύιεο ηεο πθαληηθήο, αιιά θαη κέζα από ηελ θνπή θαη ζπλαξκνιόγεζε ελόο αλδξηθνύ θαη ελόο γπλαηθείνπ παξαδνζηαθνύ ράξηηλνπ πνπθάκηζνπ θαη δσγξαθηθή δηαθόζκεζή ηνπ, κε ύθαλζε ζε κηθξνύο αξγαιεηνύο θαη, ηέινο, κέζα από ηξαγνύδη θαη ρνξό, κε ηε ζπλνδεία θξνπζηώλ, παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδπκαζία, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην πνπθάκηζν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη, κέζσ απηνύ, κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. Σν πξόγξακκα, όπσο θαη ην πξνεγνύκελν, ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε Παξαδνζηαθέο Δλδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, Έθηε θάξηα Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια θαη νη λεξνκεραλέο (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φσηεηλή Οηθνλνκίδνπ, Βίθπ Υαηδεπαξαδείζε. Ζ Ρνδνύια Φηεξσηή είλαη κηα ξόδα, έλαο ηξνρόο κε πηεξύγηα (θηεξά). Απηή ε θηεξσηή ξόδα, όηαλ ηνπνζεηήζεθε όξζηα κέζα ζην ηξερνύκελν λεξό, άξρηζε λα πεξηζηξέθεηαη κόλε ηεο. Ζ ηζηνξία ηεο θηεξσηήο έρεη εηδηθό βάξνο ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, γηαηί ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξώηεο κεραλήο πνπ παξήγαγε έξγν, ηνπ λεξόκπινπ. ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο, ν λεξόκπινο ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ηνπ αλζξώπνπ από ην ζηάδην ησλ εξγαιείσλ 9

10 ζην ζηάδην ησλ κεραλώλ. Σόζν ζεκαληηθή απνδείρηεθε απηή ε πξώηε λεξνκεραλή, πνπ αξγόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξόηππν θαη γηα άιιεο, όπσο ηα λεξνπξίνλα θαη ηα καληάληα. ήκεξα, ν πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο κε ηνλ πδξνζηξόβηιό ηνπ απνηεινύλ εμέιημε ηεο πξώηεο απηήο κεραλήο. Σα παηδηά ζπλαηζζάλνληαη ηε δύλακε ηεο θίλεζεο ηεο θηεξσηήο πνπ, γη απηά γίλεηαη ε Φηεξσηή Ρνδνύια πνπ κηιά, θηλείηαη θαη θηλεί, ζηξνβηιίδεηαη κε ηα θηεξά ηεο, παίδεη παηρλίδηα - άιινηε θεξδίδεη θη άιινηε ράλεη- θάλεη θαηαζθεπέο, ζπλζέηεη ηζηνξίεο γηα κπισλάδεο θαη θαληάδεηαη. Σα παηδηά απνθηνύλ, κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δσγξαθηθή, ζπλαξκνιόγεζε ησλ θηεξώλ κηαο θηεξσηήο, «ληύζηκν» παηδηνύ κε ηα πνιύρξσκα θηεξά ηεο, παηρλίδηα κε λεξνπαηρλίδηα) θαη κηα αθόκε πνιύηηκε εκπεηξία: καζαίλνπλ λα ζέηνπλ ζε θίλεζε ηηο δηθέο ηνπο θηεξσηέο κε ην κπαιό θαη ηελ θαξδηά. Ζ Φηεξσηή Ρνδνύια ζε θάζε παηδί πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκά ηεο δίλεη ην θνπξθνύξη ηεο. Σν πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηελ έθζεζε ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. Ο Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο Μύινπο (DVD γηα παηδηά 10 έσο εηώλ). ρεδηαζκόο, κειέηε: Φ. Οηθνλνκίδνπ, Κ. Μπόηζηνπ,. Μπόηζηνο: Μειέηε - ρέδηα πδξνθίλεησλ κεραλώλ: Ε. θακπάιεο, Δπηκέιεηα Παξαγσγήο:. Mπνπιηόο-Γλώκσλ Πιεξνθνξηθήο. Σα παηδηά, κε παξέα ην Μύιην, γλσξίδνπλ ηελ ηερλνινγία ηεο πδξνθίλεζεο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία θαη ηα πξνβηνκεραληθά εξγαζηήξηα ηνπ λεξόκπινπ, ηνπ λεξνπξίνλνπ, ηεο λεξνηξηβήο θαη ηνπ καληαληνύ, εξγαζηεξίσλ πνπ θαηεξγάδνληαλ ηα πξντόληα πξώηεο αλάγθεο, όπσο ην ζηηάξη γηα ηελ παξαζθεπή ςσκηνύ, ην μύιν γηα ηελ θαηαζθεπή ζπηηηνύ θαη ηα κάιιηλα πθαληά γηα ην ξάςηκν δεζηώλ θαη γεξώλ ελδπκάησλ. Με ηε γνεηεία ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, κε θηλνύκελεο ηξηζδηάζηαηεο εηθόλεο, βίληεν, κνπζηθή, ιόγν, θείκελα θαη θσηνγξαθίεο, κέζα από ζελάξηα θαη παηρλίδηα, αλαδεηθλύνληαη νη παξαδνζηαθέο μύιηλεο κεραλέο. Δπηπιένλ, ν Μύιηνο ελζαξξύλεη ην ρξήζηε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεραλώλ απηώλ από ηηο πξώηεο επηλνήζεηο ηνπο έσο ζήκεξα. Ο Μύιηνο ζε θάζε παηδί, πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκά ηνπ δσξίδεη ην DVD ηνπ. Σν πξόγξακκα απνηειεί ην πξώην εθπαηδεπηηθό DVD ηνπ κνπζείνπ 5 θαη ζπλδέεηαη κε ηε κόληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ ηνπο Μύινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξόκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία. 5 1ε έθδνζε: 2003, 2ε έθδνζε: 2007, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ΚηΠ. 10

11 Όγδνε θάξηα. Πιάζσ, πιάζσ ηνλ πειό από ρώκα θαη λεξό (γηα παηδηά 5 έσο 8 εηώλ). Παηρλίδηα κε πειό κε αθνξκή κηα ζηάκλα (γηα παηδηά 9 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Β. Υαηδεπαξαδείζε, Γ. αξήνγινπ. Σα παηδηά, κεηά από ηελ πξώηε γλσξηκία κε ηα παξαδνζηαθά θεξακηθά, παξαθνινπζνύλ αθήγεζε, όπνπ ηνλίδνληαη ε ζεκαζία ηνπ πεινύ θαη ε αμία ηεο θεξακηθήο ηέρλεο. ηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζε κνπζηθνθηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ πεινπιάζηε. Φνξνύλ ηελ πνδηά ηνπο, παξαθνινπζνύλ θαη θαηόπηλ πιάζνπλ ηα ίδηα κε πειό, θαηαζθεπάδνπλ αληηθείκελα πνπ επηλννύλ. Κάζε παηδί, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα, απνθηά ηε δηθή ηνπ λεξνζθπξίρηξα ή ιαιίηζα, έλα παξαδνζηαθό θεξακηθό παηρλίδη πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ηνλ ηειεπηαίν παξαδνζηαθό αγγεηνπιάζηε ηεο Θεζζαινλίθεο, ην ίκν Βαξδαμή. Σα πξνγξάκκαηα έρνπλ εξγαζηεξηαθό ραξαθηήξα. ρεδηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο Με αθνξκή κηα ζηάκλα, ηελ νπνία θηινμέλεζε ην ΛΔΜΜ-Θ θαη νξγάλσζε ην Ίδξπκα νηθ. Γ. Φαξνπνύινπ - Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο (θηινμελία: ΛΔΜΜ-Θ). Καινθαίξη 2008 ζην Μνπζείν! Δξγαζηήξη Πεινπιαζηηθήο (γηα παηδηά 5 έσο 12 εηώλ). ρεδηαζκόο: Φ. Οηθνλνκίδνπ-Μπόηζηνπ, Β. Υαηδεπαξαδείζε, Γ. αξήνγινπ, A. Tξώληζηνπ. Σα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηελ ηέρλε ηεο πεινπιαζηηθήο, κέζα από ηελ επαθή ηνπο κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα -ρξεζηηθά θεξακηθά- κε ηξόπν εθπαηδεπηηθό, βησκαηηθό θαη ςπραγσγηθό. Σν κνπζείν γίλεηαη, έηζη, γηα ηα παηδηά ρώξνο γλώζεο θαη ραξάο, ρώξνο δηθόο ηνπο, ζηνλ νπνίν ζα κπνξνύλ ζπλερώο λα επαλέξρνληαη, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα εξγαζηήξηα πεξηιακβάλνπλ: α. παηρλίδηα κε ρώκα θαη πειό, αθήγεζε παξακπζηώλ, κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο, β. γλσξηκία κε ηηο ηερληθέο ηεο πεινπιαζηηθήο, επίδεημε θαηαζθεπήο πήιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ θεξακηθό ηξνρό από ην ίκν Βαξδαμή, γ. νξγαλσκέλε επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, δ. θαηαζθεπέο ρξεζηηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ από πειό. Σα εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνύλ ζε ηξεηο θύθινπο: (1νο γηα παηδηά 5-7 εηώλ, 2νο γηα παηδηά 8-9 εηώλ, 3νο γηα παηδηά εηώλ). Ο θύθινο θάζε εξγαζηεξίνπ νινθιεξώλεηαη ζε ηέζζεξηο δίσξεο ζπλαληήζεηο. Η Φωηεινή Οικονομίδοσ-Μπόηζιοσ είναι λαογράθος, Προϊζηαμένη ηοσ Λαογραθικού και Εθνολογικού Μοσζείοσ Μακεδονίας Θράκης. 11

12 Εικ. 1 Εικ. 2 12

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα