ΔΠΗΘΤΜΔΗ: ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ"

Transcript

1 THE BIBLE

2 Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο ζε ηνλ/ηελ γηα λα ηθαλνπνηήζεη αθόκε θαη ηελ πην απαηηεηηθή πειαηεία. Fantasylook πεξηιακβάλεη: Βαθή κπέμα μαλλιών : 113 αποσπώζειρ. 100ml Οξειδυηική κπέμα γαλάκηυμα: 7, 10, 20, 30, 40 vol. Dust Free ζκόνη αποσπυμαηιζμού: Λεςκή, μπλε και ππάζινη. Crystal Drops κπύζηαλλοι μεηαξιού και cumarin oil Πποφόνηα styling και πεπιποίηζηρ. Κξέκα ρξσκαηηζκνύ καιιηώλ Υαξαθηεξηζηηθά: 99% νξγαληθή βαθή θξέκα 113 απνρξώζεηο (κία είλαη ην Joker) Πινύζηα ρξσζηηθή νπζία κε κηθξνκόξηα. Πνιύ ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ακκσλία Πινύζηα έιαηα palm oil Αλαινγία κίμεο 1 : 1 ½ Σέιεηα αληηζηνίρεζε ζηηο απνρξώζεηο Βαζηά δηείζδπζε θαη ζπλνιηθή θάιπςε ζε ιεπθά καιιηά Δλπδάησζε θαη πξνζηαζία ζε καιιηά θαη δέξκα Πνιύ ιακπεξό, θσηεηλό, δσληαλό ρξώκα κε αληαλάθιαζε Απνηέιεζκα κε κεγάιε δηάξθεηα Πνιύ-εθαξκνγή ζσιελάξην ησλ 100 ml Κάζε πειάηεο έρεη δύν επηζπκίεο πνπ ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη ζε έλαλ πεπεηξακέλν hairstylist. ΔΠΗΘΤΜΔΗ: + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ε όηη αθνξά ην ρξώκα καιιηώλ, νη πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε είλαη νπζηαζηηθά 5: 1. ύλδεζε κεηαμύ ηνπ δεηνύκελνπ ρξώκαηνο θαη ηνπ ηειηθνύ ρξώκαηνο ζηα καιιηά. 2. Πιήξε θάιπςε ησλ ιεπθώλ καιιηώλ. 3. Υξώκα κε δηάξθεηα. 4. Λακπεξά θαη κεηαμέληα καιιηά 5. εβαζκόο ζε καιιηά θαη δέξκα. Οι πιο πποηγμένερ ηεσνολογίερ επέηπεταν ζε μαρ να δημιοςπγήζοςν μια γκάμα απο 113 αποσπώζειρ, η οποία εγγςάηαι: Τέλεια ζύνδεζη μεηαξύ ηος επιθςμηηού σπώμαηορ και ηος ηελικού αποηελέζμαηορ. Κνξπθαία πνηόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ: Καζαξέο ρξσζηηθέο νπζίεο κηθξνκνξίσλ ρξώκαηνο, πνπ δηαπεξλνύλ βαζεηά ζηελ ηξηρνεηδή ίλα γηα λα δώζεη ηελ ηξίρα πνιύ έληνλεο θαη θσηεηλέο αληαλαθιάζεηο. Σν ρακειόηεξν πνζνζηό ηεο ακκσλίαο ζε έλα νμεηδσηηθό ρξώκα: ην ρξώκα είλαη εκπινπηηζκέλν κε καιαθηηθά ζπζηαηηθά, πνπ ραξίδνπλ κηα ππέξνρε ιάκςε. Ομεηδσηηθέο θξέκεο γαιαθηώκαηα Υαξαθηεξηζηηθά: Φόξκνπια πινύζηα ζε θεξηά θαη πξνζηαηεπηηθά έιαηα 5 volumes βαζκνύο από 7 έσο 40 Δμαζθαιίδεη έλα καθξάο δηαξθείαο θαη ζηαζεξό ρξώκα Δπράξηζην άξσκα ρσξίο εξεζηζκνύο Ζ νμεηδσηηθή δξάζε ηεο παξακέλεη ακεηάβιεηε εγθαίξσο Τςειή καιαθηηθή δξάζε θαη ιάκςε Γεκηνπξγεί έλα νκνηνγελέο θαη θξεκώδεο κίγκα πνπ δελ ζηάδεη.

3 Dust Free ζθόλε απνρξσκαηηζκνύ 500γξ Dust Free θόξκνπια, ρσξίο ηε δηαζπνξά ζθόλεο ζηνλ αέξα Γηαζέζηκν ζε: Λευκή, Μπλε: για ξανθά, Πράσινο: για κόκκινα μαλλιά Λεπθαίλεη γξήγνξα κέρξη 5 ηόλνπο Μέγηζηνο ζεβαζκόο ηεο ηξηρνεηδνύο δνκήο Μέγηζηε αμηνπηζηία Αλαινγία κίμεο 1+2 Μεηαηξέπεηε ζε κηα καιαθή θαη νκνηνγελήο θξέκα πνπ θνιιά ηέιεηα ζηα καιιηά Γελ ρξεηάδεηαη ζεξκόηεηα Γελ ζηάδεη θαη δελ ζηεγλώλεη ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΒΑΦΖ FANTASYLOOK 3D 100ml 99% νξγαληθή βαθή θξέκα 113 απνρξώζεηο (κία είλαη ην Joker) Πινύζηα ρξσζηηθή νπζία κε κηθξνκόξηα. Πνιύ ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ακκσλία Πινύζηα έιαηα palm oil Αλαινγία κίμεο 1 : 1 ½ ΚΑΤHΓΟΡΙΕΣ ΒΑΦΩΝ Σέιεηα αληηζηνίρεζε ζηηο απνρξώζεηο Βαζηά δηείζδπζε θαη ζπλνιηθή θάιπςε ζε ιεπθά καιιηά Δλπδάησζε θαη πξνζηαζία ζε καιιηά θαη δέξκα Πνιύ ιακπεξό, θσηεηλό, δσληαλό ρξώκα κε αληαλάθιαζε Απνηέιεζκα κε κεγάιε δηάξθεηα Πνιύ-εθαξκνγή ζσιελάξην ησλ 100 ml TA ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΒΑΦΧΝ Οη ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νη βαθέο. Δssential Natural Botanical Extracts.Σν 90 % ηεο βαθήο πεξηέρεη εθρπιίζκαηα βνηάλσλ ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ ηελ ηξίρα θαη πξνζθέξνπλ ιάκςε, απαιόηεηα θαη ελπδάησζε. Hydrolised Rice Protein. Ζ πξσηεΐλε ξπδηνύ εκπεξηέρεη καιαθηηθά ζηνηρεία, ελπδαηώλεη, ζξέθεη θαη δπλακώλεη ηελ ηξίρα. >Malva Sylvestris Extracts (Mallow).Σα εθρπιίζκαηα κνιόραο πξνζθέξνπλ ζηελ ηξίρα κηα αλαθνπθηζηηθή δξάζε. >Dimethocon.πλδπάδεη ηελ ελπδάησζε κε δηάθνξα έιαηα κε ηηο κνλαδηθέο ηδηόηεηεο ηνπ κεηαμηνύ. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απμάλεη ηελ δηείζδπζε ηνπ ρξώκαηνο ζηελ ηξίρα θαη λα εληζρύεη ην απνηέιεζκα ηεο απόρξσζεο. > Αscorbic Acid(Vitamin C). Ζ βηηακίλε C πεξηέρεη αληηνμεηδσηίθεο νπζίεο βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ηεο ηξίραο. ΖΜΗΜΟΝΗΜΔ ΒΑΦΔ = ΒΑΦΖ + ΟΞΤΚΡΔΜ 7 VOL >Μηθξά ρξσκνκόξηα >Γελ εηζρσξνύλ ζηνλ θινηό ηεο ηξίραο θαη αλ ηα καιιηά είλαη πνξώδε εηζρσξνύλ ειάρηζηα ζηελ ηξίρα. >Γελ αιινηώλεη ή αιιάδεη ηηο θπζηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο ησλ καιιηώλ. > Μόλν ελαπνζέηεη ην λέν ρξώκα ζηα καιιηά. >Υξεηάδεηαη ην No Lift θαηαιύηε γηα λα απνξξνθήζεη ηελ απόρξσζε κέζα ζε 20 min ην αλώηεξν. >Σα ρξσκνκόξηα κηθξαίλνπλ ζε θάζε ινύζηκν, ζηαδηαθά αθήλνπλ ηνλ θνξκό ηεο ηξίραο. ΜΟΝΗΜΔ ΒΑΦΔ = ΒΑΦΖ + ΟΞΤΚΡΔΜ VOL >Μηθξά ρξσκνκόξηα > Αλακηγλύνληαη κε ακκσλία θαη νμπδελέ > Αθαηξεί ηηο θπζηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο >Αλαπηύζζεη λέεο ρξσζηηθέο νπζίεο >Γηάξθεηα min

4 OXIDIZING EMULSION CRÈME 7 VOL >Ομπθξέκ Γαιάθησκα: 7 (1,5%) κε ρακειό (Ph 2.8) > Aλακηγλύνπκε κε βαθή γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηόλν ζε ηόλν OXIDIZING EMULSION CRÈME 10 VOL > Ο θαηαιύηεο ζε θξεκώδεο πθή: 10 (3%)κε ρακειό (Ph 3.5) > Aλακηγλύνπκε κε βαθή γηα θάιπςε ιεπθώλ > Αιιαγή ρξώκαηνο ζηνλ ίδην ηόλν ή + 1 ηόλν > Υξεζηκνπνηνύκε γηα λα ζθνπξαίλνπκε OXIDIZING EMULSION CRÈME 20 VOL > Ο θαηαιύηεο ζε θξεκώδεο πθή: 20 (6%) κε ρακειό (Ph 3.5) > Aλακηγλύνπκε κε βαθή γηα λα αλνίμνπκε 1-2 ηόλνπο > Aλακηγλύνπκε κε βαθή γηα θάιπςε ιεπθώλ OXIDIZING EMULSION CRÈME 30 VOL > Ο θαηαιύηεο ζε θξεκώδεο πθή: 30 (9%) κε ρακειό (Ph 3.8) > Aλακηγλύνπκε κε βαθή γηα λα αλνίμνπκε 2 κε 3 ηόλνπο > Aλακηγλύνπκε κε ηε μαλζηζηηθή ζεηξά OXIDIZING EMULSION CRÈME 40 VOL > Ο θαηαιύηεο ζε θξεκώδεο πθή: 40 (12%) κε ρακειό (Ph 3.8) > Aλακηγλύνπκε κε βαθή γηα λα αλνίμνπκε 3 κε 4 ηόλνπο > Aλακηγλύνπκε κε ηε μαλζηζηηθή ζεηξά γηα λα αλνίμνπκε έσο 4 ηόλνπο > Aλακηγλύνπκε κε ηε μαλζηζηηθή ζεηξά+ NEUTRO γηα λα αλνίμνπκε έσο 5 ηόλνπο ζε βάζε καιιηώλ ηνπ 6 θαη άλσ. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΑΦΧΝ Μελ εθαξκόζηε ην πξντόλ ζε θεθάιη πνπ έρεη επεξεαζζεί από ηηο παζνινγίεο. Σν πξντόλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηηο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζηα πνιύ επαίζζεηα άηνκα. πζηήλνπκε κηα πξνθαηαξθηηθή δνθηκή επαηζζεζίαο. Οη ρξόλνη παξακνλήο ηεο βαθήο, πνπ ππνδεηθλύνληαη, ηζρύνπλ ζην κηζό, κεηά από πεξκαλάλη ή απνρξσκαηηζκό ησλ καιιηώλ. ε άηνκα πνπ θάλνπλ πξώηε θνξά βαθή, θαιό ζα είλαη λα θάλεηε ην ηεζη επαηζζεζίαο ηνπ δέξκαηνο. Καζαξίζηε έλα κηθξό ζεκείν ηνπ δέξκαηνο πίζσ από ην απηί θαη ζηηο πηπρέο ηνπ αγθώλα. Υξεζηκνπνηήζηε κηθξό θνκκάηη βακβαθηνύ γηα λα απιώζεηε κηα κηθξή πνζόηεηα, θξέκα ρξσκαηηζκνύ, κε ίζε πνζόηεηα νμεηδσηηθή θξέκα γαιάθησκα. Αθήζηε λα μεξαζεί θαη κελ πιύλεηε ηελ πεξηνρή γηα 48 ώξεο. Δάλ δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε εξπζξόηεηα ή δηόγθσζε ζην δέξκα κελ πξνρσξήζεηε ζε βαθή. ΞΑΝΘΗΣΗΚΖ ΔΗΡΑ > Οη μαλζηζηηθέο βαθέο έρνπλ ην πξόζεκα 900, 903, 901, 913, 910, 911. > Οη μαλζηζηηθέο βαθέο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλνίγνπλ έσο 4 ηόλνπο. > Αλακηγλύνληαη κε ην NEUTRO γηα άλνηγκα έσο 5 ηόλνπο κε Αξρηθή βάζε 6. > Οη μαλζηζηηθέο βαθέο αλακηγλύνληαη κε 30 θαη 40 νμπδελέ. ΜΗΞΔΗ Ξαλζηζηηθή εηξά Aαλαινγίεο :1 κέξνο βαθήο + 2 κέξε νμπδελέ Γηάξθεηα: 60 min ΠΡΧΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δθαξκόζηε ηε βαθή ζηελ ξίδα. Πεξηκέλεηε γηα 15 min Δθαξκόζηε ηε λέα κίμε ηεο βαθήο ξίδα - άθξε. Πεξηκέλεηε γηα min ΔΝΗΥΤΣΗΚΟ ΞΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΜΗΞΔΗ NEUTRO 1 : 2 Γηα μαλζηζηηθέο βαθέο 1 : 1.5 Γηα όιεο ηηο ππόινηπεο βαθέο Σν NEUTRO είλαη έλα εληζρπηηθό ρσξίο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα αλνίμνπκε ½ έσο 1 ηόλν. Σν NEUTRO πξνζζέηεη εμηξά ακκσλία πνπ εληζρύεη ην νμπγόλν, αλεβάδνληαο ην πνζνζηό μαλνίγκαηνο. Σν NEUTRO κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε νπνηαδήπνηε απόρξσζε. Ζ αλαινγία ηνπ NEUTRO είλαη σο εμήο : Απνρξώζεηο κόδαο έσο 25% π.ρ. 40 γξ βαθήο + 10 γξ NEUTRO + 75 γξ νμπδελέ Ξαλζηζηηθέο έσο 50 % π.ρ. 30 γξ βαθήο + 15 γξ NEUTRO + 90 γξ νμπδελέ

5 ΣΟΝΟΗ ΞΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΜΑΛΛΗΧΝ ΣΟΥΟ ΑΠΟΥΡΩΗ ΒΑΘΜΟ ΞΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΙΓΑΝΙΚΗ ΒΑΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 1 / 2 ΜΑΤΡΟ 1, 2, 3 3 ΚΑΣΑΝΟ ΚΟΤΡΟ ½ ΣΟΝΟ 2, 3 4 ΚΑΣΑΝΟ 1-1½ ΣΟΝΟ 2, 3, 4 5 ΚΑΣΑΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 1½-2 ΣΟΝΟΤ 3, 4, 5 6 ΞΑΝΘΟ ΚΟΤΡΟ 2 ΣΟΝΟΤ 4, 5, 6 7 ΞΑΝΘΟ 2-2½ ΣΟΝΟΤ 5, 6, 7 8 ΑΝΟΗΥΣΟ ΞΑΝΘΟ 2½-3 ΣΟΝΟΤ 5, 6, 7, 8 9 ΠΟΛΤ ΑΝΟΗΥΣΟ ΞΑΝΘΟ 3 ΣΟΝΟΤ 6, 7, 8, 9 10 ΞΑΝΘΟ ΠΛΑΣΗΝΔ 3-3½ ΣΟΝΟΤ 7, 8, 9, 10 Πνιύ ζεκαληηθό λα γίλνπλ νη ζσζηέο κίμεηο θαη αλαινγίεο : 100 ml βαθή πξνο 150ml νμπθξέκ. Γηα εθαξκνγή ζε κέηξηνπ κήθνπο καιιηά ρξεζηκνπνηήζηε 50ml βαθήο πξνο 75ml νμπθξέκ. Γηα ηα ππέξ μαλζηζηηθά super lift 50ml βαθή πξνο 100ml νμπθξέκ 30vol ή 40vol. ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΘΑ ΔΥΟΤΜΔ Δ ΛΑΘΟ ΜΗΞΖ ΧΣΖ ΜΗΞΖ ΒΑΦΖ Σέιεην απνηέιεζκα κε ζσζηή θάιπςε, επηζπκεηόο ηόλνο ρξώκαηνο, θπζηθό απνηέιεζκα, θπζηθή αληαλάθιαζε 3D, άςνγε ιάκςε. ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΡΑΗΧΖ Γηαθνξεηηθό απνηέιεζκα, ιηγόηεξε θάιπςε, πην αλνηρηόο ηόλνο ΒΑΦΖ Υξώκαηνο, μεζσξηαζκέλε απόρξσζε, ιηγόηεξεο αληαλαθιάζεηο. ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΑΡΑΗΧΖ ΒΑΦΖ Γηαθνξεηηθό απνηέιεζκα, πην ζθνύξνο ηόλνο ρξώκαηνο, θησρό θπζηθό απνηέιεζκα, ρσξίο ιάκςε. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΒΑΦΖ 3D FANTASYLOOK 1. Δθαξκόζηε ζε ζηεγλά καιιηά. 2. Υσξίζηε ζε 4 ηνκείο ζηαπξό ηα καιιηά. 3. Αξρίζηε από ηελ πεξηνρή πνπ ππάξρνπλ ηα πεξηζζόηεξα ιεπθά καιιηά, αθόκε θαη αλ ππάξρνπλ ζηελ θνξπθή ε ζηελ ρσξίζηξα αξρίζηε από εθεί πξώηα. 4. Απιώζηε ην κίγκα ηεο βαθήο κε πηλέιν, ζε δηαθάλεηεο κε πάρνο 1cm, ζρνιαζηηθά αθήλνληαο βαθή ζηα καιιηά. Ο ρξόλνο παξακνλήο πνπ ρξεηάδεηαη ζε βαθέο fantasylook είλαη ιεπηά θαη ιεπηά γηα ππέξ μαλζηζηηθέο. 5. Γηα εθαξκνγή ζε παξζέλα καιιηά, εθαξκόζηε πξώηα ζηα κήθε θαη ζηηο άθξεο γηα 15 ιεπηά. Κάληε κίμε λέαο βαθήο θαη πεξάζηε ζηηο ξίδεο θαη άθξεο. πλνιηθόο ρξόλνο παξακνλήο 35 ιεπηά. 6. Γηα εθαξκνγή ζηηο ξίδεο, απιώζηε κόλν ζηηο ξίδεο κε ρξόλν παξακνλήο 35 ιεπηά θαη κεηά ρηελίζηε πξνο ηηο άθξεο γηα άιια 5 ιεπηά. ΜΖΝ ΞΔΥΝΑΣΔ ΌΣΗ Ζ ΒΑΦΖ 3D FANTASYLOOK Έρεη ηελ ρακειόηεξε αλαινγία ακκσλίαο ζε βαθή καιιηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά ζήκεξα. Σν 90 % ηεο βαθήο πεξηέρεη εθρπιίζκαηα βνηάλσλ & κεηαμηνύ ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ ηελ ηξίρα θαη πξνζθέξνπλ ιάκςε, απαιόηεηα θαη ελπδάησζε. Με εθρπιίζκαηα ειαίνπ θόθθνθνίληθα πξνζθέξνπλ ζε ηξίρα & δέξκα κηα αλαθνπθηζηηθή δξάζε. Με βηηακίλε C πεξηέρεη αληηνμεηδσηίθεο νπζίεο πνπ βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο ηξίραο. Με πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρνπλ καιαθηηθά ζηνηρεία, ελπδαηώλεη, ζξέθεη θαη δπλακώλεη ηελ ηξίρα. Μεγάιε δηάξθεηα ζην ρξώκα, ρσξίο λα μεζσξηάδεη & λα αθπδαηώλεη ηα καιιηά. 100% θάιπςε ιεπθώλ καιιηώλ, εύθνιε & νηθνλνκηθή κίμε κε νμπδελέ 1 : 1½, ρσξίο νζκή.

6 CORRETTORI > Οη δηνξζσηέο CORRETTORI πεξηέρνπλ εληζρπκέλεο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ απμάλνπλ ηε δσληάληα ησλ ρξσκάησλ > Γελ ηα ππνινγίδνπκε ζηελ αλαινγία ηνπ νμπδελέ > Υξεζηκνπνηνύκε έσο 25 % κέζα ζηελ βαθή γηα λα δώζνπκε ηελ επηζπκεηή απόρξσζή > Οη δηνξζσηέο είλαη πξόζζεηεο νπζίεο θαη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλα ηνπο ΣΟΥΟΗ Πξνζθέξνπκε γλώζε γηα θαιύηεξε θάιπςε ιεύθσλ. Φόξκνπιεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ κε : Γύζθνια αλζεθηηθά ιεπθά καιιηά Απνρξώζεηο κόδαο θάιπςε ιεπθώλ Ξάλνηγκα θαη θάιπςε ιεπθώλ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΤΚΧΝ ΓΗΑΣΗ Ζ Fantasylook ΒΑΦΖ ΔΗΝΑΗ ΚΑΛΤΣΔΡΖ??? > Σξεηο ζεηξέο θπζηθώλ απνρξώζεσλ θαη νη δπν γηα αλώηεξε θάιπςε ιεπθώλ. > Πνιύ κηθξά ρξσκνκόξηα ώζηε λα δηαπεξλνύλ πην γξήγνξα θαη πην βαζηά ζηνλ θνξκό ηεο ηξίραο. ΠΧ ΝΑ ΑΝΑΜΗΞΟΤΜΔ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΑΠΟΥΡΧΔΗ ΚΑΗ ΣΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΤΚΧΝ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΤΚΧΝ ΜΑΛΛΗΧΝ Ο αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ πνζνζηνύ ησλ ιεπθώλ καιιηώλ είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο γηα ηελ θαιύηεξε θάιπςε ηνπο. Κάπνηεο πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη πην αλζεθηηθέο όζν αλαθνξά ηελ θάιπςε. Π.ρ. ρσξίζηξα ή πίζσ από ην απηί Δπίζεο, κπνξεί λα δηαπηζηώζεηε όηη κεξηθά ηκήκαηα έρνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό ιεπθώλ από άιια. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζηε 3 δηαθνξεηηθέο θόξκνπιεο. Φπζηθέο ή νη Έληνλεο Φπζηθέο Απνρξώζεηο πάληνηε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ιεπθώλ. Όια ηα νμπδελέ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θάιπςε ιεπθώλ. ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΤΚΧΝ ΜΑΛΛΗΧΝ Απαξαίηεηε γλσκάηεπζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ πνζνζηνύ ησλ ιεπθώλ καιιηώλ Όηαλ έρνπκε κηθξόηεξν πνζνζηό ηνπ 50% ιεπθώλ δελ ρξεζηκνπνηνύκε βάζε. Όηαλ ηα πνζνζηά ιεπθώλ είλαη κεηαμύ 50% 75%, πξνζζέηνπκε 25% βάζε (παξάδεηγκα : 25 ml ml vol ή 10 vol). Όηαλ ηα πνζνζηά ιεπθώλ είλαη κεηαμύ 75% and 100%, πξνζζέηνπκε 50% βάζε (παξάδεηγκα: 50 ml ml vol ή 10 vol). Σν πνζνζηό ησλ ιεπθώλ καιιηώλ θαη ε θαηάζηαζε ησλ καιιηώλ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ ρξώκαηνο. ε πνιιά καιιηά ηα πνζνζηά ιεπθώλ είλαη δηαθνξεηηθά ζηηο πεξηνρέο ηνπ θεθαιηνύ, απηό κπνξεί λα καο δώζεη θαη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα κε κηθξέο δηαθνξέο ρξσκαηηζκνύ ζηελ θάζε πεξηνρή κε ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ιεπθώλ. Σα θπζηθά Intense Naturals είλαη ηδαληθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεπθώλ καιιηώλ θαη απνδίδνπλ ςπρξό ή θπζηθό απνηέιεζκα κε πςειή θάιπςε. (ηδαληθό γηα πνιύ αλζεθηηθά ιεπθά καιιηά). Εεζηά θπζηθά (.03 έλα κέξνο θπζηθό 1 κέξνο ρξπζό) πινύζηα θπζηθή δηάθαλε θάιπςε. Μεζαία θπζηθά (.003 δύν κέξε θπζηθό 1 κέξνο ρξπζό) δηάθαλε θάιπςε κε θπζηθό ζνθνιαηί απνηέιεζκα. Ζ ζεηξά ησλ θπζηθώλ απνρξώζεσλ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ραξίδεη ην θαιύηεξν, δπλαηόλ απνηέιεζκα κε δπλαηή θάιπςε ιεπθώλ καιιηώλ. Δμηξα δπλαηά θπζηθά Extra Intense Naturals ( ηξία κέξε θπζηθή απόρξσζε) κε πνιύ ηζρπξά ρξσκνκόξηα θαη ραξίδεη ηελ πην ηδαληθή 100% θάιπςε ιεπθώλ αθόκε θαη ζηα πην δύζθνια καιιηά. ε πεξηπηώζεηο πνιύ δύζθνισλ καιιηώλ πνπ ζέινπκε λα ζθνπξαίλνπκε ε πνπ ζέινπκε θαιύηεξε θάιπςε ησλ ιεπθώλ ρξεζηκνπνηνύκε νμπθξέκ 10 vol.

7 Αλακηγλύνπκε ίζε πνζόηεηα ζθόλε ληεθαπάδ + Εεζηό λεξό +Shampoo. 1.Eεθαξκόδνπκε ζε θαζαξά ζηεγλά καιιηά, ζαλ ζακπνπάλ ζε όιν ηα καιιί αθήλνληαο ηε ξίδα γηα ην ηέινο. 2.Διέγρνπκε θάζε 5 ιεπηά. ( ν κέγηζηνο ρξόλνο παξακνλήο είλαη γηα 20 ιεπηά) 3.Δθόζνλ έρνπκε ην θαηάιιειν μάλνηγκα, μεβγάδνπκε ηα καιιηά (επαλαιάβεηε ηα βήκαηα 1 3 αλ ρξεηαζηεί θαη άιιν μάλνηγκα). 4.Λνύζηε κε Shampoo θαη πεξάζηε Conditioner ή κηα δπλαηή κάζθα καιιηώλ. ΜΔΘΟΓΟ ΝΣΔΚΟΛΟΡΑΗΟΝ 1.Αλακηγλύνπκε 30γξ Speed Bleach + 60 γξ 10 ή 20 Ομπδελέ (ζπλνιηθά 90 γξ) 2.Δθαξκόδνπκε ζηα καιιηά, αθήλνληαο ηε ξίδα γηα ην ηέινο 3.Διέγρνπκε ην μάλνηγκα min 4.Δθόζνλ έρνπκε ην θαηάιιειν μάλνηγκα, μεβγάδνπκε ηα καιιηά (επαλαιάβεηε ηα βήκαηα 1 3 αλ ρξεηαζηεί θαη άιιν μάλνηγκα) 5. Λνύζηε κε Shampoo θαη πεξάζηε Conditioner ή κηα δπλαηή κάζθα καιιηώλ. ΣΑΡΧΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΡΧΜΑΣΟ Γηα λα ζθνπξαίλνκαη έλα ληεθαπαξηζκέλν καιιί ή έλα ήδε βακκέλν καιιί θαη λα επηηύρνπκε κία πην ζθνύξα απόρξσζε, πξέπεη λα ζηαξώζνπκε Απηό αληηθαζηζηά ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ αθαηξεζεί από θπζηθέο ζπλζήθεο ( θαηξόο ), ή από ηερληθέο εξγαζίεο ( ληεθαπάδ) ΣΡΟΠΟ ΣΑΡΧΜΑΣΟ Καζνξίδνπκε ην επηζπκεηό ρξώκα Καζνξίδνπκε ην θαηάιιειν ρξώκα γηα ζηάξσκα Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό πάληα λα ρξεζηκνπνηνύκε ΕΔΣΔ απνρξώζεηο ( π.ρ ρξώκα κε ρξπζό, ράιθηλν ε κε θόθθηλν όπσο #.3, #.4 θαη #.6) όηαλ ζέινπκε λα ζηαξώζνπκε. Γηα λα ζηαξώζνπκε επηιέγνπκε έλαλ ηόλν αλνηρηόηεξν γηα λα αλαπιεξώζνπκε ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ ιείπνπλ ζηηο ζθνύξεο απνρξώζεηο. ΣΑΡΧΜΑ ΒΖΜΑ 1-Αλακηγλύεηε 1 ηόλν πην αλνηρηή ηελ επηζπκεηή απόρξσζε κε ίζε πνζόηεηα ριηαξνύ λεξνύ ζε κπνι θαη αλαθαηέςηε θαιά. Δθαξκόζηε ζηηο άθξεο θαη ζην κήθνο ησλ καιιηώλ θαη θάληε καζάδ. ΒΖΜΑ 2-Αθήζηε γηα 10 ιεπηά θαη κεηά μεβγάιηε κόλν κε λεξό θαη ζηεγλώζηε πνιύ θαιά ηα καιιηά. ΒΖΜΑ 3 Δθαξκόζηε ηελ επηζπκεηή απόρξσζε ηεο βαθήο κε 20 βαζκώλ Ομπθξέκ θαη πεξάζηε ζηα καιιηά. ΣΟΥΟ ΑΠΟΥΡΩΗ ΑΠΟΥΡΩΗ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΡΩΜΑ ΣΟΝΟ ΣΟΝΟ ΣΟΝΟ ΣΟΝΟ ΣΟΝΟ ΣΟΝΟ ΣΟΝΟ ΣΟΝΟ 2 5.6

8 Γελ μερλάκε όηη ε βαθέο καιιηώλ αληηπξνζσπεύνπλ ην 60% ηνπ εηζνδήκαηνο νπνηνπδήπνηε θνκκσηεξίνπ ΖΜΑΝΣΗΚΟ : Σν 67% ησλ πειαηώλ δελ ηθαλνπνηνύληαη κε ην ηειηθό απνηέιεζκα ζηνλ ρξσκαηηζκό ησλ καιιηώλ ηνπο. 6 από ηνπο 10 πειάηεο αιιάδνπλ θνκκσηήξην, ιόγσ ησλ απνηπρεκέλσλ πξνζδνθηώλ. Κάζε πειάηεο έρεη δύν επηζπκίεο πνπ ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη ζε έλαλ πεπεηξακέλν hairstylist. ΔΠΗΘΤΜΔΗ: + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ε όηη αθνξά ην ρξώκα καιιηώλ, νη πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε είλαη νπζηαζηηθά 5: ύλδεζε κεηαμύ ηνπ δεηνύκελνπ ρξώκαηνο θαη ηνπ ηειηθνύ ρξώκαηνο ζηα καιιηά. Πιήξε θάιπςε ησλ ιεπθώλ καιιηώλ. Υξώκα κε δηάξθεηα. Λακπεξά θαη κεηαμέληα καιιηά εβαζκόο ζε καιιηά θαη δέξκα. Οη πην πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο επέηξεςαλ ζε καο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα γθάκα απν 113 απνρξώζεηο, ε νπνία εγγπάηαη: Σέιεηα ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ επηζπκεηνύ ρξώκαηνο θαη ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. Κνξπθαία πνηόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ: Καζαξέο ρξσζηηθέο νπζίεο κηθξνκνξίσλ ρξώκαηνο, πνπ δηαπεξλνύλ βαζεηά ζηελ ηξηρνεηδή ίλα γηα λα δώζεη ηελ ηξίρα πνιύ έληνλεο θαη θσηεηλέο αληαλαθιάζεηο. Σν ρακειόηεξν πνζνζηό ηεο ακκσλίαο ζε έλα νμεηδσηηθό ρξώκα: ην ρξώκα είλαη εκπινπηηζκέλν κε καιαθηηθά ζπζηαηηθά, πνπ ραξίδνπλ κηα ππέξνρε ιάκςε. Οη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε δελ ζα ηνλ απνγνεηεπνύλ πιένλ ρξεζηκνπνηώληαο ta fantasylook πξντόληα. Fantasy Look κηα λέα ζεηξά πξντόλησλ θηηαγκέλε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο κε πην ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κόδαο, 100% θάιπςε θαη ππέξνρε θσηεηλόηεηα. Απηή ε λέα ζεηξά ραξίδεη, κνληέξλεο θαη κνλαδηθέο απνρξώζεηο, αθήλνληαο ηα καιιηά, καιαθά, ιακπεξά κε ηξνκεξέο αληαλαθιάζεηο. Γνεηεπηηθέο απνρξώζεηο, κε θπζηθά ζπζηαηηθά θαη πςειή ηερλνινγία, έλα κνλαδηθό κίγκα πνπ εγγπάηαη ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ ρξώκαηνο θαη ηεο θσηεηλόηεηαο, κε ζεβαζκό ζηελ δνκή ηεο ηξίραο θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ δέξκαηνο. FANTASY LOOK Silk Crystal Drops 100ml Οξόο κεηαμηνύ πινύζηνο ζε έιαηα πξνζηαζίαο θαη Aloe Vera Υαξίδεη ππέξνρε ιάκςε, πξνζηαζία, θαζνξηζκό θαη έιεγρν ζηα καιιηά ρσξίο λα ηα βαξαίλεη ηεγλώλεη άκεζα Διθπζηηθή κπξσδηά πνπ δηαξθεί Πξνζηαηεύεη ηελ ηξίρα από ηνλ ήιην θαη ηηο ζεξκηθέο εξγαζίεο Κάλεη ηα μεξά καιιηά ιακπεξά, δσληαλά θαη επθνινρηέληζηα θξαγίδεη ηηο δηαζπαζκέλεο άθξεο Έρεη αληηζηαηηθέο θαη ελάληηα ζηελ πγξαζία ηδηόηεηεο

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα