ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 L 186/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2007 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικούοικολογικούσήματος σε σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3127] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/506/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περίαναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, Μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, για να λάβει το κοινοτικό οικολογικό σήμα ένα προϊόν πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση καθοριστικών οικολογικών παραμέτρων. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων οικολογικής σήμανσης ανά κατηγορία προϊόντων, τα οποία βασίζονται στα κριτήρια που εκπονεί το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ετών. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η ανωτέρω κατηγορία προϊόντων καλύπτει προϊόντα προοριζόμενα για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση. Η ανωτέρω κατηγορία προϊόντων δεν καλύπτει προϊόντα που διατίθενται στην αγορά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ειδικά ως απολυμαντικά ή αντιβακτηριακά. Άρθρο 2 1. Προκειμένου να απονεμηθείτο κοινοτικό οικολογικό σήμα για σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών» και να πληροίτα οικολογικά κριτήρια του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. 2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περίπροσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα ( 2 ). Άρθρο 3 Για διοικητικούς σκοπούς, στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων αποδίδεται ο κωδικός αριθμός «30». Άρθρο 4 Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Η κατηγορία προϊόντων «σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών» περιλαμβάνει ουσίες και παρασκευάσματα που απομακρύνονται με έκπλυση και προορίζονται να έλθουν σε επαφή με την επιδερμίδα και τα μαλλιά με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους. Στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνεται επίσης κάθε ουσία και παρασκεύασμα που απομακρύνεται με έκπλυση και προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα μαλλιά με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασής τους (μαλακτικά μαλλιών). Βρυξέλλες, 21Ιουνίου Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L 237 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 262 της , σ Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/22/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 101 της , σ. 11).

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα κριτήρια αυτά αποσκοπούν ιδίως σε: ΠΛΑΙΣΙΟ Οι στόχοι των κριτηρίων μείωση της ρύπανσης των υδάτων με τον περιορισμό αφενός της ποσότητας των δυνητικά επικίνδυνων συστατικών και αφετέρου του συνολικού τοξικού φορτίου του προϊόντος, ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων με τη μείωση του όγκου των συσκευασιών, μείωση ή πρόληψη δυνητικών κινδύνων για το περιβάλλον, οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Τα κριτήρια αυξάνουν επίσης την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Καθορίζονται σε επίπεδα που προάγουν τη σήμανση σαπουνιών και σαμπουάν τα οποία συνεπάγονται μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από το μέσο όρο της αγοράς. Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης Οι ειδικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για κάθε οικολογικό κριτήριο παρατίθενται σε επόμενη ενότητα του παρόντος παραρτήματος. Κατά περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών από εκείνες που αναφέρονται για κάθε κριτήριο, εφόσον ο αρμόδιος φορέας αξιολόγησης της αίτησης αποδέχεται την ισοδυναμία τους. Όπου είναι δυνατόν, οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Όταν δεν αναφέρονται δοκιμές ή αναφέρονται δοκιμές που προορίζονται για εξακρίβωση ή παρακολούθηση, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να βασίζονται, κατά περίπτωση, σε δηλώσεις και έγγραφα του αιτούντος ή/και σε ανεξάρτητες εξακριβώσεις. Όπου είναι σκόπιμο, ο αρμόδιος φορέας δύναται να ζητήσει την υποβολή τεκμηρίωσης και να προβεί σε ανεξάρτητη εξακρίβωση, διενεργώντας, μεταξύ άλλων, επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Όταν ο αιτών καλείται να παράσχει δηλώσεις, έγγραφα, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα τεκμήρια από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και τον (τους) προμηθευτή(-ές) του ή/και τον (τους) προμηθευτή(-ές) αυτού(-ών) κ.λπ., κατά περίπτωση. Όπου γίνεται αναφορά σε συστατικά, καλύπτονται ουσίες και παρασκευάσματα. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στη βάση δεδομένων για συστατικά απορρυπαντικών (κατάλογος DID Detergent Ingredient Database), η οποία περιλαμβάνει πολλά από τα πλέον χρησιμοποιούμενα συστατικά που υπεισέρχονται στη σύνθεση των σαπουνιών και σαμπουάν. Από το μέρος A του καταλόγου DID εξάγονται τα δεδομένα για τους υπολογισμούς της CDV (τοξικότητα κρίσιμου όγκου αραίωσης) και για την εκτίμηση της βιοαποικοδομησιμότητας των τασιενεργών (επιφανειοδραστικών) ουσιών. Οι αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν δικά τους δεδομένα μόνον εφόσον η σχετική τιμή δεν παρέχεται στον κατάλογο, εξαιρουμένων των αρωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών προσθέτων) και των βαφών. Για τα συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στο μέρος Α του καταλόγου DID, ο αιτών εφαρμόζει υπ ευθύνη του τη διαδικασία που περιγράφεται στο μέρος Β του εν λόγω καταλόγου. Πρέπει να χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη έκδοση του καταλόγου DID που διατίθεται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και η οποία παρέχεται από τον αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης φορέα. Ο κατάλογος διατίθεται επίσης στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: Για τα συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID, ο αιτών μπορείνα ακολουθήσει την προσέγγιση που περιγράφεται στο προσάρτημα II για τη συγκέντρωση της αναγκαίας τεκμηρίωσης όσον αφορά την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα. Για τους σκοπούς των παρόντων κριτηρίων ως «τασιενεργός ουσία» νοείται κάθε οργανική ουσία ή/και παρασκεύασμα που χρησιμοποιείται στα απορρυπαντικά, έχει τασιενεργούς ιδιότητες και αποτελείται από μία ή περισσότερες υδρόφιλες και μία ή περισσότερες υδρόφοβες ομάδες που, λόγω του είδους και του μεγέθους τους, της επιτρέπουν να μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού, να σχηματίζει εκτεινόμενες μονοστιβάδες ή μονοστιβάδες προσρόφησης στη διαχωριστική επιφάνεια νερού-αέρα, να σχηματίζει γαλακτώματα ή/και μικρογαλακτώματα ή/και μικύλλια και να προσροφάται στις διαχωριστικές επιφάνειες νερούστερεού. Συνιστάται στους αρμόδιους φορείς να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το EMAS ή το ISO 14001, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια του παρόντος παραρτήματος. (Σημείωση: Η εφαρμογή των ανωτέρω συστημάτων διαχείρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης απονομής οικολογικού σήματος ή για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος.)

3 L 186/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η λειτουργική μονάδα είναι 1 γραμμάριο «δραστικού περιεχομένου (ΔΠ)». Ως ΔΠ ορίζεται το βάρος των οργανικών συστατικών του προϊόντος. Πρέπει να υπολογίζεται με βάση την πλήρη σύνθεση του προϊόντος. Τα μέσα τριβής/λειαντικά που περιέχονται στα προϊόντα καθαρισμού των χεριών δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ΔΠ. Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Τεχνική περιγραφή των συστατικών του προϊόντος (πλήρης σύνθεση), συμπεριλαμβανομένων των γνωστών ρύπων. Στην περιγραφή περιλαμβάνονται οι ποσότητες, ο αριθμός CAS και οι ονομασίες INCI. Προσδιορισμός της λειτουργίας καθενός από τα επιμέρους συστατικά του προϊόντος, με αναφορά του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας/δελτίο δεδομένων προϊόντος με τα ονόματα των προμηθευτών όλων των συστατικών. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς Η τοξικότητα κρίσιμου όγκου αραίωσης (critical dilution volume toxicity CDV) υπολογίζεται για κάθε συστατικό (i) και για ολόκληρο το προϊόν με την ακόλουθη εξίσωση: CDV(συστατικό i) = βάρος (i) DF(i) 1 000/TF χρόνιο (i) CDV = Σ CDV(συστατικό i) Όπου, βάρος (i): είναι το βάρος του συστατικού (σε γραμμάρια) ανά λειτουργική μονάδα, DF (i): ο συντελεστής αποικοδόμησης, και TF χρόνιο (i): ο συντελεστής τοξικότητας του συστατικού (σε χιλιοστόγραμμα/λίτρο). Οι τιμές των παραμέτρων DF και TF χρόνιο είναι οι αναγραφόμενες στο μέρος A του καταλόγου της βάσης δεδομένων για συστατικά απορρυπαντικών (κατάλογος DID, μέρος Α). Εάν το συγκεκριμένο συστατικό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο DID, μέρος Α, ο αιτών υπολογίζει τις τιμές ακολουθώντας την προσέγγιση που περιγράφεται στον κατάλογο DID, μέρος B. Οι τιμές CDV(tox) των διαφόρων συστατικών αθροίζονται και προκύπτει η CDV του προϊόντος. Η συνολική CDV του προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Σαμπουάν, προϊόντα για ντους και υγρά σαπούνια: l/g ΔΠ Στερεά σαπούνια: l/g ΔΠ Μαλακτικά: l/g ΔΠ Πρέπει να παρέχεται η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και η ακριβής χημική περιγραφή των συστατικών (π.χ. ταυτοποίηση κατά IUPAC, αριθ. CAS, ονομασία INCI, καθαρότητα, είδος και εκατοστιαία αναλογία των ξένων προσμείξεων, πρόσθετα προκειμένου για μείγματα, π.χ. τασιενεργούς ουσίες: αριθμός DID, σύσταση και φάσμα κατανομής των ομολόγων ενώσεων, ισομερή και εμπορικές ονομασίες). Πρέπει να παρέχεται αντίγραφο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικού για κάθε συστατικό. Παρέχεται αναλυτικός υπολογισμός της CDV και η σχετική βαθμολογία. Για όλα τα συστατικά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος αριθμός συστατικού. Για όσα συστατικά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID, υποβάλλονται τα αποτελέσματα και οι μέθοδοι των δοκιμών οικοτοξικότητας (μακροχρόνιες επιδράσεις [δεδομένα NOEC] σε ψάρια, Daphnia magna και φύκη), καθώς και δεδομένα όσον αφορά τη βιοαποικοδόμηση και τη βιοσυσσώρευση. Οι σχετικές δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα παραρτήματα της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ 196 της , σ. 1.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/39 2. Επιβλαβή για το περιβάλλον προϊόντα Το προϊόν δεν πρέπει να πληροίτις απαιτήσεις που θα δικαιολογούσαν την ταξινόμησή του με οιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ: N, R50/53: (W R50/53 /25 %) 1 N, R51/53: [(W R50/53 /2,5 %)+(W R51/53 /25 %)] 1 R52/53: [(W R50/53 /0,25 %)+(W R51/53 /2,5 %)+(W R52/53 /25 %)] 1 W R50/53 = κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία συστατικών δυνάμενων να ταξινομηθούν ως R50/53. W R51/53 = κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία συστατικών δυνάμενων να ταξινομηθούν ως R51/53. W R52/53 = κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία συστατικών δυνάμενων να ταξινομηθούν ως R52/53. Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα τριβής/λειαντικά που περιέχονται σε προϊόντα καθαρισμού των χεριών. Πρέπει να παρέχονται, για τα αντίστοιχα συστατικά, τα αποτελέσματα των δοκιμών υδατοτοξικότητας και βιοαποικοδόμησης, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, μέρος 2, μέθοδοι δοκιμών. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα σχετικά με την τοξικότητα αποτελέσματα που παρατίθενται στον κατάλογο DID, δεδομένου ότι πρόκειται για διάμεσες τιμές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Εάν η κατώτατη τοξικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 mg/l, πρέπει να υποβάλλονται επίσης τα αποτελέσματα των δοκιμών δυνητικής βιοσυσσώρευσης [συντελεστής βιοσυσσώρευσης (BCF) ή logkow]. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται αποτελέσματα, το συστατικό θεωρείται ως R 50/53. Εξαιρέσεις: Αρώματα και βαφές: R 51/53. Βιολογικά πρόσθετα, ήτοι φυτικά εκχυλίσματα και άλλα συστατικά που έχουν απομονωθεί από φυτά ή ζώα, με ελάχιστη ή χωρίς χημική μεταβολή: R 51/53. Λαμβάνεται υπόψη κάθε συστατικό (ουσία ή παρασκεύασμα) του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %, ανεξάρτητα από το αν υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος ως μεμονωμένη ουσία ή ως συστατικό παρασκευάσματος. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. 3. Αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα α) Αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργών ουσιών Κάθε τασιενεργός ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν πρέπει να είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη. Στον αρμόδιο φορέα υποβάλλεται η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και περιγραφή της λειτουργίας κάθε συστατικού. Στον κατάλογο DID, μέρος Α, αναφέρεται κατά πόσο μια συγκεκριμένη τασιενεργός ουσία είναι βιοαποικοδομήσιμη σε αερόβιες συνθήκες (οι τασιενεργοί ουσίες για τις οποίες σημειώνεται «R» στη στήλη για την αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμες). Για τασιενεργούς ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID, μέρος Α, παρέχονται σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή από άλλες πηγές ή αποτελέσματα καταλλήλων δοκιμών, που καταδεικνύουν ότι είναι βιοαποικοδομήσιμες σε αερόβιες συνθήκες. Οι δοκιμές άμεσης βιοαποικοδομησιμότητας διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ L 104 της , σ. 1.

5 L 186/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι τασιενεργοί ουσίες θεωρούνται άμεσα βιοαποικοδομήσιμες εφόσον το επίπεδο βιοαποικοδομησιμότητας (ανοργανοποίηση), μετρούμενο σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες πέντε μεθόδους δοκιμών, είναι τουλάχιστον 60 % εντός 28 ημερών: δοκιμή υπερκείμενης φάσης CO 2 (ΟΟΣΑ 310), μεταβολή συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) τροποποιημένη μέθοδος Sturm (ΟΟΣΑ 301Β οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-Γ), δοκιμή κλειστής φιάλης (ΟΟΣΑ 301D οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-E), μανομετρική αναπνευσιομετρία (ΟΟΣΑ 301F οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-Δ) ή δοκιμή MITI (I) (ΟΟΣΑ 301C οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-Δ) ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά της τασιενεργού ουσίας και εφόσον το επίπεδο βιοαποικοδομησιμότητας είναι τουλάχιστον 70 % εντός 28 ημερών, για την επιβεβαίωση της άμεσης βιοαποικοδομησιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών: ελάττωση διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) (ΟΟΣΑ 301Α οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V. Γ.4-A) ή τροποποιημένη βασική δοκιμή ΟΟΣΑ (screening test) ελάττωση διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) (ΟΟΣΑ 301Ε οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-B) ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων δοκιμών που βασίζονται στη μέτρηση του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. β) Αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα μη τασιενεργών ουσιών (anbdo non-surf ) Η περιεκτικότητα των προϊόντων σε συστατικά που δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμα (ή που δεν έχουν υποβληθείσε δοκιμές αερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα επίπεδα: Σαμπουάν, προϊόντα για ντους και υγρά σαπούνια: 30 mg/g ΔΠ Στερεά σαπούνια: 15 mg/g ΔΠ Μαλακτικά: 50 mg/g ΔΠ Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα τριβής/λειαντικά που περιέχονται σε προϊόντα καθαρισμού των χεριών. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Ισχύουν οι απαιτήσεις του σημείου 3 α). 4. Αναερόβια Βιοαποικοδομησιμότητα (annbdo tox ) Η περιεκτικότητα των προϊόντων σε συστατικά που δεν είναι αποικοδομήσιμα σε αναερόβιες συνθήκες (ή που δεν έχουν υποβληθείσε δοκιμές αναερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας) και των οποίων η κατώτατη οξεία τοξικότητα LC 50 ή EC 50 είναι μικρότερη από 100 mg/l (ανάλογη του ορίου για την ταξινόμηση μιας ουσίας ως R52 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα επίπεδα: Σαμπουάν, προϊόντα για ντους και υγρά σαπούνια: 25 mg/g ΔΠ Στερεά σαπούνια: 15 mg/g ΔΠ Μαλακτικά: 50 mg/g ΔΠ Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα τριβής/λειαντικά που περιέχονται σε προϊόντα καθαρισμού των χεριών. Στον κατάλογο DID, μέρος Α αναφέρεται κατά πόσον ένα συγκεκριμένο συστατικό είναι βιοαποικοδομήσιμο σε αναερόβιες συνθήκες (οι τασιενεργοί ουσίες για τις οποίες σημειώνεται «Y» στη στήλη για την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα είναι βιοαποικοδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες). Για τα συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στο κατάλογο DID, μέρος Α ή που περιλαμβάνονται με την ένδειξη «0», παρέχονται σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή από άλλες πηγές ή αποτελέσματα καταλλήλων δοκιμών, που καταδεικνύουν ότι είναι βιοαποικοδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες. Η δοκιμή αναφοράς για την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα είναι η OECD 311, ISO 11734, ECETOC αριθ. 28(Ιούνιος 1988) ή ισοδύναμη μέθοδος δοκιμών, με απαίτηση επίτευξης ελάχιστου ποσοστού τελικής βιοαποικοδομησιμότητας 60 % σε αναερόβιες συνθήκες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι δοκιμών που προσομοιώνουν τις συνθήκες καταλλήλου αναερόβιου περιβάλλοντος για να τεκμηριωθείότι έχει επιτευχθείτελική βιοαποικοδομησιμότητα 60 % σε αναερόβιες συνθήκες (βλέπε προσάρτημα ΙΙ).

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/41 Σε περίπτωση που διατίθενται περισσότερα του ενός αποτελέσματα για την τοξικότητα, χρησιμοποιείται η χαμηλότερη επικυρωμένη τιμή. Οι τιμές τοξικότητας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, δεδομένου ότι πρόκειται για διάμεσες τιμές. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. 5. Αρωματικές ουσίες Η παρασκευή, ο χειρισμός και η χρήση των συστατικών που προστίθενται στο προϊόν ως αρωματικές ουσίες πρέπει να ακολουθούν τον κώδικα πρακτικής της International Fragrance Association (Διεθνής Ένωση Αρωματοποιίας). Ο παραγωγός αρωματικών ουσιών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης προς το παρόν κριτήριο. 6. Βαφές ή χρωστικές Οι οργανικές βαφές ή χρωστικές δεν πρέπει να είναι δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμες. Για τις χρωστικές που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα δεν είναι αναγκαίο να υποβάλλεται τεκμηρίωση σχετικά με το δυναμικό βιοσυσσώρευσης. Στο πλαίσιο αυτό, μια χρωστική ή βαφή θεωρείται δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμη όταν ο πειραματικά προσδιοριζόμενος BCF υπερβαίνει το 100. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται αποτελέσματα δοκιμών για τον BCF, η βιοσυσσώρευση μπορείνα συναχθείαπό τον log Pow (λογάριθμος του συντελεστή κατανομής σε οκτανόλη/νερό). Εάν log Pow > 3,0 η χρωστική ή βαφή θεωρείται ως δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμη. Ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει έκθεση δοκιμών ή δημοσιευμένα αποτελέσματα δοκιμών, αναφέροντας τα στοιχεία της δημοσίευσης. Εάν η βαφή ή χρωστική έχει εγκριθείγια χρήση σε τρόφιμα, ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση. 7. Βιοκτόνα α) Το προϊόν επιτρέπεται να περιέχει βιοκτόνα μόνο για τη συντήρησή του και στην κατάλληλη δοσολογία για το σκοπό αυτό αποκλειστικά. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά τις τασιενεργούς ουσίες οι οποίες μπορεί να έχουν επίσης βιοκτόνες ιδιότητες. Υποβάλλονται αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφάλειας των προστιθέμενων συντηρητικών, καθώς και πληροφορίες για την επακριβή συγκέντρωσή τους στο προϊόν. Ο παραγωγός ή προμηθευτής των συντηρητικών υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία που απαιτείται για τη συντήρηση του προϊόντος. β) Βιοκτόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του προϊόντος και πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης με τις φράσεις κινδύνου R50-53 ή R51-53, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), επιτρέπεται να υπεισέρχονται στη σύνθεση του προϊόντος ή να περιλαμβάνονται σε παρασκευάσματα που υπεισέρχονται στη σύνθεση του προϊόντος μόνον εφόσον δεν είναι δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, ένα βιοκτόνο θεωρείται δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμο όταν ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) υπερβαίνει το 100 ή, σε περίπτωση που δεν διατίθενται αποτελέσματα για τον BCF, όταν ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής σε οκτανόλη/νερό (log Pow) υπερβαίνει το 3,0. Πρέπει να παρέχονται αποτελέσματα δοκιμών υδατοτοξικότητας. Εάν η κατώτατη τοξικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 mg/l, πρέπει να παρέχεται αποτέλεσμα δοκιμής άμεσης βιοαποικοδομησιμότητας. Εάν το βιοκτόνο δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο, πρέπει να παρέχονται αποτελέσματα δοκιμών για τη δυνητική βιοσυσσώρευση. Για την εκτέλεση των σχετικών δοκιμών εφαρμόζονται οι μέθοδοι που περιγράφονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ. γ) Από τα συντηρητικά δεν πρέπει να αποδεσμεύονται ουσίες που ταξινομούνται βάσει του κριτηρίου 8α. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού βιοκτόνων. ( 1 ) ΕΕ L 200 της , σ. 1.

7 L 186/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επικίνδυνα για το περιβάλλον συστατικά Οι απαιτήσεις αφορούν όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. α) Ταξινομημένα συστατικά Κανένα συστατικό δεν πρέπει να είναι ταξινομημένο ως καρκινογόνο (Carc), μεταλλαξιογόνο (Mut) ή τοξικό για την αναπαραγωγή (Rep), λαμβανομένων υπόψη και των κανόνων αυτοταξινόμησης στην κατηγορία III. Υποβάλλονται αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφάλειας όλων των συστατικών (ουσίες ή παρασκευάσματα). Ο αιτών υποβάλλει υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού των συστατικών που καταδεικνύει τη συμμόρφωση προς το παρόν κριτήριο. β) Συγκεκριμένα συστατικά των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται Οι ακόλουθες ουσίες δεν πρέπει να περιέχονται στο προϊόν ούτε ως συστατικά αυτού ούτε ως συστατικά παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος: Αιθοξυαλκυλοφαινόλες (APEO) και άλλα παράγωγα αλκυλοφαινολών NTA (νιτριλοτριοξικό οξύ) Βορικό οξύ, βορικές και υπερβορικές ενώσεις Νιτρομόσχοι και πολυκυκλικοίμόσχοι Πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού. γ) Συγκεκριμένα συστατικά περιορισμένης χρήσης Επιτρέπεται η προσθήκη αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος (EDTA) και των αλάτων του, καθώς και φωσφονικών ενώσεων που δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμες μόνο στα στερεά σαπούνια και μόνο σε μέγιστη περιεκτικότητα 0,6 mg/g ΔΠ. Πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού. 9. Συσκευασία α) Η σχέση βάρους-περιεχομένου (Weight/Content Relationship WCR) πρέπει να είναι μικρότερη από 0,30 γραμμάρια συσκευασίας ανά γραμμάριο προϊόντος και υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: WCR ¼ X ððw i þ N i Þ=ðD i rþþ όπου: W i = το βάρος (σε γραμμάρια) του στοιχείου συσκευασίας i[αυτό ισχύει τόσο για την πρωτογενή (μεμονωμένη) όσο και για τη δευτερογενή (ομαδοποιημένη) συσκευασία], συμπεριλαμβανομένων και των ετικετών. N i = το βάρος (σε γραμμάρια) του στοιχείου συσκευασίας που προέρχεται από παρθένο υλικό και όχι από ανακύκλωση [αυτό ισχύει τόσο για την πρωτογενή (μεμονωμένη) όσο και για τη δευτερογενή (ομαδοποιημένη) συσκευασία]. Εάν το στοιχείο συσκευασίας δεν περιέχει ανακυκλωμένο υλικό τότε N i =W i. D i = το βάρος, σε γραμμάρια, του προϊόντος που περιέχεται στο στοιχείο συσκευασίας. r = ο αριθμός επιστροφών, δηλαδή πόσες φορές το στοιχείο συσκευασίας i χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό μέσω συστήματος επιστροφής ή επαναπλήρωσης (εξ ορισμού r=1για τις μη επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες). Στην περίπτωση των επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών, ο αριθμός r είναι 20 για τα πλαστικά και 10 για το κυματοειδές χαρτόνι, εκτός εάν ο αιτών είναι σε θέση να τεκμηριώσει υψηλότερο αριθμό.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/43 Παράθεση του υπολογισμού της WCR. β) Επισήμανση της συσκευασίας Για να είναι δυνατή η αναγνώριση των διαφόρων ανακυκλώσιμων τμημάτων της συσκευασίας, τα πλαστικά μέρη της πρωτογενούς (μεμονωμένης) συσκευασίας πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6120, μέρος 2 ή ισοδύναμο. Εξαιρούνται από την παρούσα απαίτηση τα πώματα και οι αντλίες. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση. Δείγμα πρωτογενούς (μεμονωμένης) συσκευασίας. γ) Δοσολογία Η συσκευασία πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να διευκολύνει τη σωστή δοσολογία, π.χ. με περιορισμό του εύρους του στομίου. Περιγραφή της δοσιμετρικής συσκευής δ) Η συσκευασία δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετα από κάδμιο ή υδράργυρο ή από ενώσεις των στοιχείων αυτών ούτε πρόσθετα που δεν πληρούν το κριτήριο 8. Δήλωση του παραγωγού συσκευασιών. 10. Καταλληλότητα προς χρήση Η καταλληλότητα του προϊόντος προς χρήση πρέπει να καταδεικνύεται είτε με εργαστηριακή(-ές) δοκιμή(-ές) είτε με δοκιμή από καταναλωτές. Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο προσάρτημα I για τον έλεγχο των επιδόσεων του προϊόντος. Έκθεση εργαστηριακής δοκιμής ή δοκιμής από καταναλωτές με την οποία τεκμηριώνεται η ικανοποιητική αποτελεσματικότητα του προϊόντος. 11. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα Σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, στο ορθογώνιο 2 του οικολογικού σήματος αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο: «* ελάχιστες επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα * πληροίαυστηρές απαιτήσεις βιοαποικοδομησιμότητας * περιορίζει τα απόβλητα συσκευασίας» Ο αιτών προσκομίζει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος όπου εμφαίνεται η ετικέτα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης προς το παρόν κριτήριο.

9 L 186/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσάρτημα I Κατευθυντήριες γραμμές για τη δοκιμή επιδόσεων Οι επιδόσεις του προϊόντος μπορούν να καταδεικνύονται είτε με εργαστηριακή δοκιμή είτε με δοκιμή από καταναλωτές. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εργαστηριακή δοκιμή, είναι αποδεκτή η δοκιμή που διεξάγει ο παραγωγός. Ωστόσο, ο αιτών οφείλει να αποδείξει ότι η δοκιμή επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των επιδόσεων του προϊόντος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται δοκιμή από καταναλωτές, πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθυντήριες γραμμές: Στη δοκιμή από καταναλωτές πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα άτομα. Οι καταναλωτές πρέπει να ερωτηθούν για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε σχέση με κορυφαίο προϊόν της αγοράς. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους καταναλωτές πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές: 1. Πόσο αποτελεσματικό είναι το προϊόν σε σύγκριση με το κορυφαίο προϊόν της αγοράς; 2. Πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί η επιθυμητή δόση του προϊόντος σε σύγκριση με το κορυφαίο προϊόν της αγοράς; 3. Πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί το προϊόν στα μαλλιά ή/και στο δέρμα σε σύγκριση με το κορυφαίο προϊόν της αγοράς; Τουλάχιστον 80 % των καταναλωτών πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ικανοποιημένοι με το προϊόν όσο και με το κορυφαίο προϊόν της αγοράς.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/45 Προσάρτημα II Τεκμηρίωση της αναερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας Για συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID μπορείνα χρησιμοποιηθείη ακόλουθη προσέγγιση, προκειμένου να συγκεντρωθεί η απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα. Εύλογες παρεκτάσεις. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργήθηκαν με μια πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί με παρέκταση η τελική αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργών ουσιών ανάλογης δομής. Εφόσον η αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργού ουσίας (ή ομάδας ομολόγων ενώσεων) έχει επιβεβαιωθείσύμφωνα με τον κατάλογο DID, μπορείνα θεωρηθεί ότι κάθε τασιενεργός ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποικοδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες [π.χ. ο θειικός αλκυλαιθέρας C A 1-3 ΕΟ sulphate (αριθ. 8 στον κατάλογο DID) είναι βιοαποικοδομήσιμος σε αναερόβιες συνθήκες ως εκ τούτου μπορείνα θεωρηθείότι και ο C A 6 ΕΟ sulphate επιδεικνύει ανάλογη βιοαποικοδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες]. Σε περίπτωση που η αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργού ουσίας έχει επιβεβαιωθεί με τη χρησιμοποίηση κατάλληλης μεθόδου δοκιμής, μπορεί να θεωρηθεί ότι κάθε τασιενεργός ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποικοδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες [π.χ. τα βιβλιογραφικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργών ουσιών οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των αμμωνιακών αλάτων αλκυλεστέρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί η ανάλογη αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα άλλων αλάτων του τεταρτοταγούς αμμωνίου που περιέχουν εστερικούς δεσμούς στην (στις) αλκυλική(-ές) αλυσίδα(-ες) τους]. Προκαταρκτική δοκιμή (screening test) αναερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας. Εάν είναι απαραίτητη η εκτέλεση νέων δοκιμών, διεξάγεται προκαταρκτική δοκιμή με τις μεθόδους ΟΟΣΑ 311, ISO 11734, ECETOC αριθ. 28(Ιούνιος 1988) ή ισοδύναμη μέθοδο. Δοκιμή βιοαποικοδομησιμότητας με χαμηλή δόση. Όταν απαιτούνται νέες δοκιμές και εφόσον αντιμετωπίζονται πειραματικά προβλήματα στην προκαταρκτική δοκιμή (π.χ. αναστολή λόγω τοξικότητας της ελεγχόμενης ουσίας), επαναλαμβάνονται οι δοκιμές με χαμηλές δόσεις τασιενεργού ουσίας και παρακολουθείται η αποικοδόμηση με μετρήσεις άνθρακα 14 ή με χημικές αναλύσεις. Για τις δοκιμές με χαμηλές δόσεις μπορείνα χρησιμοποιηθείη μέθοδος ΟΟΣΑ 308 (24 Απριλίου 2002) ή ισοδύναμη μέθοδος, εφόσον τηρούνται αυστηρές αναερόβιες συνθήκες. Οι δοκιμές και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών πρέπει να πραγματοποιούνται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές 21.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 907/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 169/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε καθαριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 169/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 20 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5932/17 ENV 102 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043371/02 - Annex 1 to 4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043371/02 - Annex 1 to 4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7253/16 ADD 1 ENV 177 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαρτίου 2016 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5606/17 ENV 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0360 EL 28.11.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Απριλίου 2005 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ioυλίου 2012 (OR. en) 12973/12 ΕΝV 652 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ioυλίου 2012 (OR. en) 12973/12 ΕΝV 652 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ioυλίου 2012 (OR. en) 12973/12 ΕΝV 652 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Ιουλίου 2012 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Εφαρμογή 1.1. Οι εισαγωγείς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14490/15 ENV 730 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 9 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002D0747 EL 28.11.2008 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Σεπτεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0343 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 169/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε λιπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (') Ημερομηνία έγκρισης. Ονομασία IUPAC: Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (') Ημερομηνία έγκρισης. Ονομασία IUPAC: Ημερομηνία λήξης της έγκρισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία της Διφαινυλ-2-όλη : ορθοφαινυλοφαινόλη 9 9 5 g/kg 1η Ιουλίου 2 0 1 7 3 0 Ιουνίου 2 0 2 7 Αριθ. EC: 2 0 1-9 9 3-5 Αριθ. CAS: 9 0-4 3-7 Τύπος 1 Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0341 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 30.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 450/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτήματα 1 έως 6

Προσαρτήματα 1 έως 6 L 396/446 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσαρτήματα 1 έως 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Επεξήγηση των επικεφαλίδων των στηλών Ουσίες Η ονομασία είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 82/3 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 648/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 648/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά 2004R0648 EL 19.04.2012 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 648/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία L 303/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/7 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D047980/2 Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D047980/2 Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5606/17 ADD 1 ENV 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010 ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ 111 1 8-Dec-10 2 (N;R50) Η400 EC50 1 mg/l Σημείωση 1: Απαιτείται συντελεστής Μ 8-Dec-10 3 96 hr LC 50 (για ψάρια) 48 hr EC 50 (για μαλακόστρακα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 9 Ιουνίου 2008 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 1 Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Λογικό διάγραμμα ταξινόμησης μείγματος 2 3 Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα ταξινόμησης μείγματος ως προς τους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον

Παράδειγμα ταξινόμησης μείγματος ως προς τους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παράδειγμα ταξινόμησης μείγματος ως προς τους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων. παιδιά. Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β

Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων. παιδιά. Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων του Φόρουμ του ECHA 2015 για τα πώματα ασφαλείας για τα παιδιά Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β Γενικό πλαίσιο Απόφαση του Φόρουμ για διερεύνηση του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2015 COM(2015) 133 final 2015/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή πρότασης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καταχώριση πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6701/15 MI 124 ENT 33 CONSOM 41 SAN 56 ECO 26 ENV 140 CHIMIE 8 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048133/02 - Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048133/02 - Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5608/17 ADD 1 ENV 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε πηγές φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4872 Κ.Δ.Π. 456/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 456 Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 493 4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 82 23.03.2007, σ. 27. (α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.7.2015 EL L 174/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1060 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ας Ιουλίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση για τη χρήση άνυδρης βεταΐνης και υδροχλωρικής βεταΐνης ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιουλίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 L 115/11 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/720 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-07-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 108114 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Iπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας Luviskol K 90 Powder Χρήση: πολυμερές, καλλυντικό συστατικό Εταιρεία: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ. Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ. Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Απαιτήσεις σχετικά με τις δόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048143/03 - Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048143/03 - Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5679/17 ADD 1 ENV 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 26 Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2016 COM(2016) 154 final 2016/0083 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή πρότασης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καταχώριση πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

L 180/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 180/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 622/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 641/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) 7868/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Μαρτίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D049962/02

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία λήξης της ΡΗΜΒ (1 6 0 0 1.8) [«ρο- : 9 5 6 g/kg (υπολογιζό 1η Ιουλίου 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό βάρος (Μη) το 1 6 0 0 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 286/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση με

Διαβάστε περισσότερα