ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 L 186/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2007 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικούοικολογικούσήματος σε σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3127] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/506/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περίαναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, Μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, για να λάβει το κοινοτικό οικολογικό σήμα ένα προϊόν πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση καθοριστικών οικολογικών παραμέτρων. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων οικολογικής σήμανσης ανά κατηγορία προϊόντων, τα οποία βασίζονται στα κριτήρια που εκπονεί το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ετών. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η ανωτέρω κατηγορία προϊόντων καλύπτει προϊόντα προοριζόμενα για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση. Η ανωτέρω κατηγορία προϊόντων δεν καλύπτει προϊόντα που διατίθενται στην αγορά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ειδικά ως απολυμαντικά ή αντιβακτηριακά. Άρθρο 2 1. Προκειμένου να απονεμηθείτο κοινοτικό οικολογικό σήμα για σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών» και να πληροίτα οικολογικά κριτήρια του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. 2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περίπροσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα ( 2 ). Άρθρο 3 Για διοικητικούς σκοπούς, στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων αποδίδεται ο κωδικός αριθμός «30». Άρθρο 4 Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Η κατηγορία προϊόντων «σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών» περιλαμβάνει ουσίες και παρασκευάσματα που απομακρύνονται με έκπλυση και προορίζονται να έλθουν σε επαφή με την επιδερμίδα και τα μαλλιά με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους. Στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνεται επίσης κάθε ουσία και παρασκεύασμα που απομακρύνεται με έκπλυση και προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα μαλλιά με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασής τους (μαλακτικά μαλλιών). Βρυξέλλες, 21Ιουνίου Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L 237 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 262 της , σ Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/22/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 101 της , σ. 11).

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα κριτήρια αυτά αποσκοπούν ιδίως σε: ΠΛΑΙΣΙΟ Οι στόχοι των κριτηρίων μείωση της ρύπανσης των υδάτων με τον περιορισμό αφενός της ποσότητας των δυνητικά επικίνδυνων συστατικών και αφετέρου του συνολικού τοξικού φορτίου του προϊόντος, ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων με τη μείωση του όγκου των συσκευασιών, μείωση ή πρόληψη δυνητικών κινδύνων για το περιβάλλον, οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Τα κριτήρια αυξάνουν επίσης την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Καθορίζονται σε επίπεδα που προάγουν τη σήμανση σαπουνιών και σαμπουάν τα οποία συνεπάγονται μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από το μέσο όρο της αγοράς. Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης Οι ειδικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για κάθε οικολογικό κριτήριο παρατίθενται σε επόμενη ενότητα του παρόντος παραρτήματος. Κατά περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών από εκείνες που αναφέρονται για κάθε κριτήριο, εφόσον ο αρμόδιος φορέας αξιολόγησης της αίτησης αποδέχεται την ισοδυναμία τους. Όπου είναι δυνατόν, οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Όταν δεν αναφέρονται δοκιμές ή αναφέρονται δοκιμές που προορίζονται για εξακρίβωση ή παρακολούθηση, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να βασίζονται, κατά περίπτωση, σε δηλώσεις και έγγραφα του αιτούντος ή/και σε ανεξάρτητες εξακριβώσεις. Όπου είναι σκόπιμο, ο αρμόδιος φορέας δύναται να ζητήσει την υποβολή τεκμηρίωσης και να προβεί σε ανεξάρτητη εξακρίβωση, διενεργώντας, μεταξύ άλλων, επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Όταν ο αιτών καλείται να παράσχει δηλώσεις, έγγραφα, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα τεκμήρια από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και τον (τους) προμηθευτή(-ές) του ή/και τον (τους) προμηθευτή(-ές) αυτού(-ών) κ.λπ., κατά περίπτωση. Όπου γίνεται αναφορά σε συστατικά, καλύπτονται ουσίες και παρασκευάσματα. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στη βάση δεδομένων για συστατικά απορρυπαντικών (κατάλογος DID Detergent Ingredient Database), η οποία περιλαμβάνει πολλά από τα πλέον χρησιμοποιούμενα συστατικά που υπεισέρχονται στη σύνθεση των σαπουνιών και σαμπουάν. Από το μέρος A του καταλόγου DID εξάγονται τα δεδομένα για τους υπολογισμούς της CDV (τοξικότητα κρίσιμου όγκου αραίωσης) και για την εκτίμηση της βιοαποικοδομησιμότητας των τασιενεργών (επιφανειοδραστικών) ουσιών. Οι αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν δικά τους δεδομένα μόνον εφόσον η σχετική τιμή δεν παρέχεται στον κατάλογο, εξαιρουμένων των αρωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών προσθέτων) και των βαφών. Για τα συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στο μέρος Α του καταλόγου DID, ο αιτών εφαρμόζει υπ ευθύνη του τη διαδικασία που περιγράφεται στο μέρος Β του εν λόγω καταλόγου. Πρέπει να χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη έκδοση του καταλόγου DID που διατίθεται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και η οποία παρέχεται από τον αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης φορέα. Ο κατάλογος διατίθεται επίσης στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: Για τα συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID, ο αιτών μπορείνα ακολουθήσει την προσέγγιση που περιγράφεται στο προσάρτημα II για τη συγκέντρωση της αναγκαίας τεκμηρίωσης όσον αφορά την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα. Για τους σκοπούς των παρόντων κριτηρίων ως «τασιενεργός ουσία» νοείται κάθε οργανική ουσία ή/και παρασκεύασμα που χρησιμοποιείται στα απορρυπαντικά, έχει τασιενεργούς ιδιότητες και αποτελείται από μία ή περισσότερες υδρόφιλες και μία ή περισσότερες υδρόφοβες ομάδες που, λόγω του είδους και του μεγέθους τους, της επιτρέπουν να μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού, να σχηματίζει εκτεινόμενες μονοστιβάδες ή μονοστιβάδες προσρόφησης στη διαχωριστική επιφάνεια νερού-αέρα, να σχηματίζει γαλακτώματα ή/και μικρογαλακτώματα ή/και μικύλλια και να προσροφάται στις διαχωριστικές επιφάνειες νερούστερεού. Συνιστάται στους αρμόδιους φορείς να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το EMAS ή το ISO 14001, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια του παρόντος παραρτήματος. (Σημείωση: Η εφαρμογή των ανωτέρω συστημάτων διαχείρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης απονομής οικολογικού σήματος ή για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος.)

3 L 186/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η λειτουργική μονάδα είναι 1 γραμμάριο «δραστικού περιεχομένου (ΔΠ)». Ως ΔΠ ορίζεται το βάρος των οργανικών συστατικών του προϊόντος. Πρέπει να υπολογίζεται με βάση την πλήρη σύνθεση του προϊόντος. Τα μέσα τριβής/λειαντικά που περιέχονται στα προϊόντα καθαρισμού των χεριών δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ΔΠ. Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Τεχνική περιγραφή των συστατικών του προϊόντος (πλήρης σύνθεση), συμπεριλαμβανομένων των γνωστών ρύπων. Στην περιγραφή περιλαμβάνονται οι ποσότητες, ο αριθμός CAS και οι ονομασίες INCI. Προσδιορισμός της λειτουργίας καθενός από τα επιμέρους συστατικά του προϊόντος, με αναφορά του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας/δελτίο δεδομένων προϊόντος με τα ονόματα των προμηθευτών όλων των συστατικών. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς Η τοξικότητα κρίσιμου όγκου αραίωσης (critical dilution volume toxicity CDV) υπολογίζεται για κάθε συστατικό (i) και για ολόκληρο το προϊόν με την ακόλουθη εξίσωση: CDV(συστατικό i) = βάρος (i) DF(i) 1 000/TF χρόνιο (i) CDV = Σ CDV(συστατικό i) Όπου, βάρος (i): είναι το βάρος του συστατικού (σε γραμμάρια) ανά λειτουργική μονάδα, DF (i): ο συντελεστής αποικοδόμησης, και TF χρόνιο (i): ο συντελεστής τοξικότητας του συστατικού (σε χιλιοστόγραμμα/λίτρο). Οι τιμές των παραμέτρων DF και TF χρόνιο είναι οι αναγραφόμενες στο μέρος A του καταλόγου της βάσης δεδομένων για συστατικά απορρυπαντικών (κατάλογος DID, μέρος Α). Εάν το συγκεκριμένο συστατικό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο DID, μέρος Α, ο αιτών υπολογίζει τις τιμές ακολουθώντας την προσέγγιση που περιγράφεται στον κατάλογο DID, μέρος B. Οι τιμές CDV(tox) των διαφόρων συστατικών αθροίζονται και προκύπτει η CDV του προϊόντος. Η συνολική CDV του προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Σαμπουάν, προϊόντα για ντους και υγρά σαπούνια: l/g ΔΠ Στερεά σαπούνια: l/g ΔΠ Μαλακτικά: l/g ΔΠ Πρέπει να παρέχεται η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και η ακριβής χημική περιγραφή των συστατικών (π.χ. ταυτοποίηση κατά IUPAC, αριθ. CAS, ονομασία INCI, καθαρότητα, είδος και εκατοστιαία αναλογία των ξένων προσμείξεων, πρόσθετα προκειμένου για μείγματα, π.χ. τασιενεργούς ουσίες: αριθμός DID, σύσταση και φάσμα κατανομής των ομολόγων ενώσεων, ισομερή και εμπορικές ονομασίες). Πρέπει να παρέχεται αντίγραφο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικού για κάθε συστατικό. Παρέχεται αναλυτικός υπολογισμός της CDV και η σχετική βαθμολογία. Για όλα τα συστατικά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος αριθμός συστατικού. Για όσα συστατικά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID, υποβάλλονται τα αποτελέσματα και οι μέθοδοι των δοκιμών οικοτοξικότητας (μακροχρόνιες επιδράσεις [δεδομένα NOEC] σε ψάρια, Daphnia magna και φύκη), καθώς και δεδομένα όσον αφορά τη βιοαποικοδόμηση και τη βιοσυσσώρευση. Οι σχετικές δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα παραρτήματα της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ 196 της , σ. 1.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/39 2. Επιβλαβή για το περιβάλλον προϊόντα Το προϊόν δεν πρέπει να πληροίτις απαιτήσεις που θα δικαιολογούσαν την ταξινόμησή του με οιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ: N, R50/53: (W R50/53 /25 %) 1 N, R51/53: [(W R50/53 /2,5 %)+(W R51/53 /25 %)] 1 R52/53: [(W R50/53 /0,25 %)+(W R51/53 /2,5 %)+(W R52/53 /25 %)] 1 W R50/53 = κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία συστατικών δυνάμενων να ταξινομηθούν ως R50/53. W R51/53 = κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία συστατικών δυνάμενων να ταξινομηθούν ως R51/53. W R52/53 = κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία συστατικών δυνάμενων να ταξινομηθούν ως R52/53. Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα τριβής/λειαντικά που περιέχονται σε προϊόντα καθαρισμού των χεριών. Πρέπει να παρέχονται, για τα αντίστοιχα συστατικά, τα αποτελέσματα των δοκιμών υδατοτοξικότητας και βιοαποικοδόμησης, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, μέρος 2, μέθοδοι δοκιμών. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα σχετικά με την τοξικότητα αποτελέσματα που παρατίθενται στον κατάλογο DID, δεδομένου ότι πρόκειται για διάμεσες τιμές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Εάν η κατώτατη τοξικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 mg/l, πρέπει να υποβάλλονται επίσης τα αποτελέσματα των δοκιμών δυνητικής βιοσυσσώρευσης [συντελεστής βιοσυσσώρευσης (BCF) ή logkow]. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται αποτελέσματα, το συστατικό θεωρείται ως R 50/53. Εξαιρέσεις: Αρώματα και βαφές: R 51/53. Βιολογικά πρόσθετα, ήτοι φυτικά εκχυλίσματα και άλλα συστατικά που έχουν απομονωθεί από φυτά ή ζώα, με ελάχιστη ή χωρίς χημική μεταβολή: R 51/53. Λαμβάνεται υπόψη κάθε συστατικό (ουσία ή παρασκεύασμα) του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %, ανεξάρτητα από το αν υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος ως μεμονωμένη ουσία ή ως συστατικό παρασκευάσματος. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. 3. Αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα α) Αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργών ουσιών Κάθε τασιενεργός ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν πρέπει να είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη. Στον αρμόδιο φορέα υποβάλλεται η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και περιγραφή της λειτουργίας κάθε συστατικού. Στον κατάλογο DID, μέρος Α, αναφέρεται κατά πόσο μια συγκεκριμένη τασιενεργός ουσία είναι βιοαποικοδομήσιμη σε αερόβιες συνθήκες (οι τασιενεργοί ουσίες για τις οποίες σημειώνεται «R» στη στήλη για την αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμες). Για τασιενεργούς ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID, μέρος Α, παρέχονται σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή από άλλες πηγές ή αποτελέσματα καταλλήλων δοκιμών, που καταδεικνύουν ότι είναι βιοαποικοδομήσιμες σε αερόβιες συνθήκες. Οι δοκιμές άμεσης βιοαποικοδομησιμότητας διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ L 104 της , σ. 1.

5 L 186/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι τασιενεργοί ουσίες θεωρούνται άμεσα βιοαποικοδομήσιμες εφόσον το επίπεδο βιοαποικοδομησιμότητας (ανοργανοποίηση), μετρούμενο σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες πέντε μεθόδους δοκιμών, είναι τουλάχιστον 60 % εντός 28 ημερών: δοκιμή υπερκείμενης φάσης CO 2 (ΟΟΣΑ 310), μεταβολή συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) τροποποιημένη μέθοδος Sturm (ΟΟΣΑ 301Β οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-Γ), δοκιμή κλειστής φιάλης (ΟΟΣΑ 301D οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-E), μανομετρική αναπνευσιομετρία (ΟΟΣΑ 301F οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-Δ) ή δοκιμή MITI (I) (ΟΟΣΑ 301C οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-Δ) ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά της τασιενεργού ουσίας και εφόσον το επίπεδο βιοαποικοδομησιμότητας είναι τουλάχιστον 70 % εντός 28 ημερών, για την επιβεβαίωση της άμεσης βιοαποικοδομησιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών: ελάττωση διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) (ΟΟΣΑ 301Α οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V. Γ.4-A) ή τροποποιημένη βασική δοκιμή ΟΟΣΑ (screening test) ελάττωση διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) (ΟΟΣΑ 301Ε οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V.Γ.4-B) ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων δοκιμών που βασίζονται στη μέτρηση του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. β) Αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα μη τασιενεργών ουσιών (anbdo non-surf ) Η περιεκτικότητα των προϊόντων σε συστατικά που δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμα (ή που δεν έχουν υποβληθείσε δοκιμές αερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα επίπεδα: Σαμπουάν, προϊόντα για ντους και υγρά σαπούνια: 30 mg/g ΔΠ Στερεά σαπούνια: 15 mg/g ΔΠ Μαλακτικά: 50 mg/g ΔΠ Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα τριβής/λειαντικά που περιέχονται σε προϊόντα καθαρισμού των χεριών. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Ισχύουν οι απαιτήσεις του σημείου 3 α). 4. Αναερόβια Βιοαποικοδομησιμότητα (annbdo tox ) Η περιεκτικότητα των προϊόντων σε συστατικά που δεν είναι αποικοδομήσιμα σε αναερόβιες συνθήκες (ή που δεν έχουν υποβληθείσε δοκιμές αναερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας) και των οποίων η κατώτατη οξεία τοξικότητα LC 50 ή EC 50 είναι μικρότερη από 100 mg/l (ανάλογη του ορίου για την ταξινόμηση μιας ουσίας ως R52 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα επίπεδα: Σαμπουάν, προϊόντα για ντους και υγρά σαπούνια: 25 mg/g ΔΠ Στερεά σαπούνια: 15 mg/g ΔΠ Μαλακτικά: 50 mg/g ΔΠ Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα τριβής/λειαντικά που περιέχονται σε προϊόντα καθαρισμού των χεριών. Στον κατάλογο DID, μέρος Α αναφέρεται κατά πόσον ένα συγκεκριμένο συστατικό είναι βιοαποικοδομήσιμο σε αναερόβιες συνθήκες (οι τασιενεργοί ουσίες για τις οποίες σημειώνεται «Y» στη στήλη για την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα είναι βιοαποικοδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες). Για τα συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στο κατάλογο DID, μέρος Α ή που περιλαμβάνονται με την ένδειξη «0», παρέχονται σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή από άλλες πηγές ή αποτελέσματα καταλλήλων δοκιμών, που καταδεικνύουν ότι είναι βιοαποικοδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες. Η δοκιμή αναφοράς για την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα είναι η OECD 311, ISO 11734, ECETOC αριθ. 28(Ιούνιος 1988) ή ισοδύναμη μέθοδος δοκιμών, με απαίτηση επίτευξης ελάχιστου ποσοστού τελικής βιοαποικοδομησιμότητας 60 % σε αναερόβιες συνθήκες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι δοκιμών που προσομοιώνουν τις συνθήκες καταλλήλου αναερόβιου περιβάλλοντος για να τεκμηριωθείότι έχει επιτευχθείτελική βιοαποικοδομησιμότητα 60 % σε αναερόβιες συνθήκες (βλέπε προσάρτημα ΙΙ).

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/41 Σε περίπτωση που διατίθενται περισσότερα του ενός αποτελέσματα για την τοξικότητα, χρησιμοποιείται η χαμηλότερη επικυρωμένη τιμή. Οι τιμές τοξικότητας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, δεδομένου ότι πρόκειται για διάμεσες τιμές. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. 5. Αρωματικές ουσίες Η παρασκευή, ο χειρισμός και η χρήση των συστατικών που προστίθενται στο προϊόν ως αρωματικές ουσίες πρέπει να ακολουθούν τον κώδικα πρακτικής της International Fragrance Association (Διεθνής Ένωση Αρωματοποιίας). Ο παραγωγός αρωματικών ουσιών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης προς το παρόν κριτήριο. 6. Βαφές ή χρωστικές Οι οργανικές βαφές ή χρωστικές δεν πρέπει να είναι δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμες. Για τις χρωστικές που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα δεν είναι αναγκαίο να υποβάλλεται τεκμηρίωση σχετικά με το δυναμικό βιοσυσσώρευσης. Στο πλαίσιο αυτό, μια χρωστική ή βαφή θεωρείται δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμη όταν ο πειραματικά προσδιοριζόμενος BCF υπερβαίνει το 100. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται αποτελέσματα δοκιμών για τον BCF, η βιοσυσσώρευση μπορείνα συναχθείαπό τον log Pow (λογάριθμος του συντελεστή κατανομής σε οκτανόλη/νερό). Εάν log Pow > 3,0 η χρωστική ή βαφή θεωρείται ως δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμη. Ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει έκθεση δοκιμών ή δημοσιευμένα αποτελέσματα δοκιμών, αναφέροντας τα στοιχεία της δημοσίευσης. Εάν η βαφή ή χρωστική έχει εγκριθείγια χρήση σε τρόφιμα, ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση. 7. Βιοκτόνα α) Το προϊόν επιτρέπεται να περιέχει βιοκτόνα μόνο για τη συντήρησή του και στην κατάλληλη δοσολογία για το σκοπό αυτό αποκλειστικά. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά τις τασιενεργούς ουσίες οι οποίες μπορεί να έχουν επίσης βιοκτόνες ιδιότητες. Υποβάλλονται αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφάλειας των προστιθέμενων συντηρητικών, καθώς και πληροφορίες για την επακριβή συγκέντρωσή τους στο προϊόν. Ο παραγωγός ή προμηθευτής των συντηρητικών υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία που απαιτείται για τη συντήρηση του προϊόντος. β) Βιοκτόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του προϊόντος και πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης με τις φράσεις κινδύνου R50-53 ή R51-53, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), επιτρέπεται να υπεισέρχονται στη σύνθεση του προϊόντος ή να περιλαμβάνονται σε παρασκευάσματα που υπεισέρχονται στη σύνθεση του προϊόντος μόνον εφόσον δεν είναι δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, ένα βιοκτόνο θεωρείται δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμο όταν ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) υπερβαίνει το 100 ή, σε περίπτωση που δεν διατίθενται αποτελέσματα για τον BCF, όταν ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής σε οκτανόλη/νερό (log Pow) υπερβαίνει το 3,0. Πρέπει να παρέχονται αποτελέσματα δοκιμών υδατοτοξικότητας. Εάν η κατώτατη τοξικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 mg/l, πρέπει να παρέχεται αποτέλεσμα δοκιμής άμεσης βιοαποικοδομησιμότητας. Εάν το βιοκτόνο δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο, πρέπει να παρέχονται αποτελέσματα δοκιμών για τη δυνητική βιοσυσσώρευση. Για την εκτέλεση των σχετικών δοκιμών εφαρμόζονται οι μέθοδοι που περιγράφονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ. γ) Από τα συντηρητικά δεν πρέπει να αποδεσμεύονται ουσίες που ταξινομούνται βάσει του κριτηρίου 8α. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού βιοκτόνων. ( 1 ) ΕΕ L 200 της , σ. 1.

7 L 186/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επικίνδυνα για το περιβάλλον συστατικά Οι απαιτήσεις αφορούν όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. Αυτό ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,010 %. α) Ταξινομημένα συστατικά Κανένα συστατικό δεν πρέπει να είναι ταξινομημένο ως καρκινογόνο (Carc), μεταλλαξιογόνο (Mut) ή τοξικό για την αναπαραγωγή (Rep), λαμβανομένων υπόψη και των κανόνων αυτοταξινόμησης στην κατηγορία III. Υποβάλλονται αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφάλειας όλων των συστατικών (ουσίες ή παρασκευάσματα). Ο αιτών υποβάλλει υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού των συστατικών που καταδεικνύει τη συμμόρφωση προς το παρόν κριτήριο. β) Συγκεκριμένα συστατικά των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται Οι ακόλουθες ουσίες δεν πρέπει να περιέχονται στο προϊόν ούτε ως συστατικά αυτού ούτε ως συστατικά παρασκευάσματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος: Αιθοξυαλκυλοφαινόλες (APEO) και άλλα παράγωγα αλκυλοφαινολών NTA (νιτριλοτριοξικό οξύ) Βορικό οξύ, βορικές και υπερβορικές ενώσεις Νιτρομόσχοι και πολυκυκλικοίμόσχοι Πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού. γ) Συγκεκριμένα συστατικά περιορισμένης χρήσης Επιτρέπεται η προσθήκη αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος (EDTA) και των αλάτων του, καθώς και φωσφονικών ενώσεων που δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμες μόνο στα στερεά σαπούνια και μόνο σε μέγιστη περιεκτικότητα 0,6 mg/g ΔΠ. Πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού. 9. Συσκευασία α) Η σχέση βάρους-περιεχομένου (Weight/Content Relationship WCR) πρέπει να είναι μικρότερη από 0,30 γραμμάρια συσκευασίας ανά γραμμάριο προϊόντος και υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: WCR ¼ X ððw i þ N i Þ=ðD i rþþ όπου: W i = το βάρος (σε γραμμάρια) του στοιχείου συσκευασίας i[αυτό ισχύει τόσο για την πρωτογενή (μεμονωμένη) όσο και για τη δευτερογενή (ομαδοποιημένη) συσκευασία], συμπεριλαμβανομένων και των ετικετών. N i = το βάρος (σε γραμμάρια) του στοιχείου συσκευασίας που προέρχεται από παρθένο υλικό και όχι από ανακύκλωση [αυτό ισχύει τόσο για την πρωτογενή (μεμονωμένη) όσο και για τη δευτερογενή (ομαδοποιημένη) συσκευασία]. Εάν το στοιχείο συσκευασίας δεν περιέχει ανακυκλωμένο υλικό τότε N i =W i. D i = το βάρος, σε γραμμάρια, του προϊόντος που περιέχεται στο στοιχείο συσκευασίας. r = ο αριθμός επιστροφών, δηλαδή πόσες φορές το στοιχείο συσκευασίας i χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό μέσω συστήματος επιστροφής ή επαναπλήρωσης (εξ ορισμού r=1για τις μη επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες). Στην περίπτωση των επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών, ο αριθμός r είναι 20 για τα πλαστικά και 10 για το κυματοειδές χαρτόνι, εκτός εάν ο αιτών είναι σε θέση να τεκμηριώσει υψηλότερο αριθμό.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/43 Παράθεση του υπολογισμού της WCR. β) Επισήμανση της συσκευασίας Για να είναι δυνατή η αναγνώριση των διαφόρων ανακυκλώσιμων τμημάτων της συσκευασίας, τα πλαστικά μέρη της πρωτογενούς (μεμονωμένης) συσκευασίας πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6120, μέρος 2 ή ισοδύναμο. Εξαιρούνται από την παρούσα απαίτηση τα πώματα και οι αντλίες. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση. Δείγμα πρωτογενούς (μεμονωμένης) συσκευασίας. γ) Δοσολογία Η συσκευασία πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να διευκολύνει τη σωστή δοσολογία, π.χ. με περιορισμό του εύρους του στομίου. Περιγραφή της δοσιμετρικής συσκευής δ) Η συσκευασία δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετα από κάδμιο ή υδράργυρο ή από ενώσεις των στοιχείων αυτών ούτε πρόσθετα που δεν πληρούν το κριτήριο 8. Δήλωση του παραγωγού συσκευασιών. 10. Καταλληλότητα προς χρήση Η καταλληλότητα του προϊόντος προς χρήση πρέπει να καταδεικνύεται είτε με εργαστηριακή(-ές) δοκιμή(-ές) είτε με δοκιμή από καταναλωτές. Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο προσάρτημα I για τον έλεγχο των επιδόσεων του προϊόντος. Έκθεση εργαστηριακής δοκιμής ή δοκιμής από καταναλωτές με την οποία τεκμηριώνεται η ικανοποιητική αποτελεσματικότητα του προϊόντος. 11. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα Σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, στο ορθογώνιο 2 του οικολογικού σήματος αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο: «* ελάχιστες επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα * πληροίαυστηρές απαιτήσεις βιοαποικοδομησιμότητας * περιορίζει τα απόβλητα συσκευασίας» Ο αιτών προσκομίζει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος όπου εμφαίνεται η ετικέτα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης προς το παρόν κριτήριο.

9 L 186/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσάρτημα I Κατευθυντήριες γραμμές για τη δοκιμή επιδόσεων Οι επιδόσεις του προϊόντος μπορούν να καταδεικνύονται είτε με εργαστηριακή δοκιμή είτε με δοκιμή από καταναλωτές. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εργαστηριακή δοκιμή, είναι αποδεκτή η δοκιμή που διεξάγει ο παραγωγός. Ωστόσο, ο αιτών οφείλει να αποδείξει ότι η δοκιμή επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των επιδόσεων του προϊόντος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται δοκιμή από καταναλωτές, πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθυντήριες γραμμές: Στη δοκιμή από καταναλωτές πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα άτομα. Οι καταναλωτές πρέπει να ερωτηθούν για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε σχέση με κορυφαίο προϊόν της αγοράς. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους καταναλωτές πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές: 1. Πόσο αποτελεσματικό είναι το προϊόν σε σύγκριση με το κορυφαίο προϊόν της αγοράς; 2. Πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί η επιθυμητή δόση του προϊόντος σε σύγκριση με το κορυφαίο προϊόν της αγοράς; 3. Πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί το προϊόν στα μαλλιά ή/και στο δέρμα σε σύγκριση με το κορυφαίο προϊόν της αγοράς; Τουλάχιστον 80 % των καταναλωτών πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ικανοποιημένοι με το προϊόν όσο και με το κορυφαίο προϊόν της αγοράς.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 186/45 Προσάρτημα II Τεκμηρίωση της αναερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας Για συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID μπορείνα χρησιμοποιηθείη ακόλουθη προσέγγιση, προκειμένου να συγκεντρωθεί η απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα. Εύλογες παρεκτάσεις. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργήθηκαν με μια πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί με παρέκταση η τελική αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργών ουσιών ανάλογης δομής. Εφόσον η αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργού ουσίας (ή ομάδας ομολόγων ενώσεων) έχει επιβεβαιωθείσύμφωνα με τον κατάλογο DID, μπορείνα θεωρηθεί ότι κάθε τασιενεργός ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποικοδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες [π.χ. ο θειικός αλκυλαιθέρας C A 1-3 ΕΟ sulphate (αριθ. 8 στον κατάλογο DID) είναι βιοαποικοδομήσιμος σε αναερόβιες συνθήκες ως εκ τούτου μπορείνα θεωρηθείότι και ο C A 6 ΕΟ sulphate επιδεικνύει ανάλογη βιοαποικοδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες]. Σε περίπτωση που η αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργού ουσίας έχει επιβεβαιωθεί με τη χρησιμοποίηση κατάλληλης μεθόδου δοκιμής, μπορεί να θεωρηθεί ότι κάθε τασιενεργός ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποικοδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες [π.χ. τα βιβλιογραφικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα τασιενεργών ουσιών οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των αμμωνιακών αλάτων αλκυλεστέρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί η ανάλογη αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα άλλων αλάτων του τεταρτοταγούς αμμωνίου που περιέχουν εστερικούς δεσμούς στην (στις) αλκυλική(-ές) αλυσίδα(-ες) τους]. Προκαταρκτική δοκιμή (screening test) αναερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας. Εάν είναι απαραίτητη η εκτέλεση νέων δοκιμών, διεξάγεται προκαταρκτική δοκιμή με τις μεθόδους ΟΟΣΑ 311, ISO 11734, ECETOC αριθ. 28(Ιούνιος 1988) ή ισοδύναμη μέθοδο. Δοκιμή βιοαποικοδομησιμότητας με χαμηλή δόση. Όταν απαιτούνται νέες δοκιμές και εφόσον αντιμετωπίζονται πειραματικά προβλήματα στην προκαταρκτική δοκιμή (π.χ. αναστολή λόγω τοξικότητας της ελεγχόμενης ουσίας), επαναλαμβάνονται οι δοκιμές με χαμηλές δόσεις τασιενεργού ουσίας και παρακολουθείται η αποικοδόμηση με μετρήσεις άνθρακα 14 ή με χημικές αναλύσεις. Για τις δοκιμές με χαμηλές δόσεις μπορείνα χρησιμοποιηθείη μέθοδος ΟΟΣΑ 308 (24 Απριλίου 2002) ή ισοδύναμη μέθοδος, εφόσον τηρούνται αυστηρές αναερόβιες συνθήκες. Οι δοκιμές και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών πρέπει να πραγματοποιούνται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές 21.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 907/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 169/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε καθαριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 169/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε λιπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010 ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ 111 1 8-Dec-10 2 (N;R50) Η400 EC50 1 mg/l Σημείωση 1: Απαιτείται συντελεστής Μ 8-Dec-10 3 96 hr LC 50 (για ψάρια) 48 hr EC 50 (για μαλακόστρακα)

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία L 303/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 1 Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Λογικό διάγραμμα ταξινόμησης μείγματος 2 3 Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα ταξινόμησης μείγματος ως προς τους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον

Παράδειγμα ταξινόμησης μείγματος ως προς τους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παράδειγμα ταξινόμησης μείγματος ως προς τους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 82 23.03.2007, σ. 27. (α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 286/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά

Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά Αθανάσιος Κούγκολος ρ. Χηµικός µηχανικός Αναπληρωτής καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/87 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χαρτί υγείας-καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506273; 740039

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΡΓΑΛΕΙΟ E Πρότυπες Προδιαγραφές Περιληπτική παρουσίαση 1. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου Η παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων σημαντικών αγαθών. 2. Πλεονεκτήματα του εργαλείου Το εργαλείο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP

Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc, PhD, ERT Νίκος Σπετσέρης, PhD Αγλαΐα Κουτσοδήμου, PhD Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις (Καθεστώς : ηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2006.) [Αναθ. 6 ] ιεύθυνση D Υγεία και ευζωία

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣύμφωναμετονΚανονισμό 1907/2006/ΕΚ Desormone 60SL Έκδοση8 (Αυστρία) Ημερομηνίαέκδοσης21.04.2008

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣύμφωναμετονΚανονισμό 1907/2006/ΕΚ Desormone 60SL Έκδοση8 (Αυστρία) Ημερομηνίαέκδοσης21.04.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣΟΥΣΙΑΣ/ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσµατος Εμπορικήονομασία : Desormone 60 SL Χρήσητουσκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο- ΦυτοπροστατευτικόΠροϊόν Εταιρεία : Nufarm GmbH & Co

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα