Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile) Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis) Δξεηάζειρ Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ Το θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 6 α) Σκοπόρ... 6 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 6 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 6 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Το ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία... 9 α) Σκοπόρ... 9 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 9 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 9 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΗΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β Σελίδα 2 από 17

3 1. πλνπηηθή Πεξηγξαθή Επαγγέικαηνο (Job Profile) O Boηθός Κομμωτή κε ηελ θαηάξηηζή ηνπ είλαη ηθαλφο ζηηο θνκκψζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαζψο θαη ζε βνεζεηηθέο εξγαζίεο φπσο απνρξσκαηηζκφο, βαθή, βνζηξίρσζε (πεξκαλάλη). Οη εξγαζίεο ησλ Βνεζψλ Κνκκσηψλ γίλνληαη ζε ρψξνπο εμνπιηζκέλνπο κε εηδηθά κεραλήκαηα θαη φξγαλα,ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. Σνκείο απαζρόιεζεο Ο Βνεζφο Κνκκσηή ήηαλ κέρξη ζήκεξα αλχπαξθηνο.δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ππάξρνπλ ζήκεξα θαηαξηηζκέλνη Βνεζνί Κνκκσηέο.Σήκεξα ε εηδηθφηεηα απηή θαιχπηεηαη απφ επαγγεικαηίεο πνπ δελ είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη θαη ζηεξίδνληαη κφλν ζε εκπεηξηθή γλψζε πνπ έρνπλ ιάβεη απφ δηάθνξνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Δίλαη ινηπφλ αλάγθε λα ππάξρεη ΗΔΚ αληηζηνίρνπ εηδηθφηεηαο πνπ ζα εθνδηάδεη θαηαξηηδφκελνπο κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζα θαηνρπξψλεη ηφζν ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο,φζν θαη ηελ Διιεληθή αγνξά. Ωο γλσζηφλ,ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο Διιεληθήο Βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαιιπληηθψλ απνηεινχλ ηα πξντφληα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηπνίεζε θφκεο.χηιηάδεο ζέζεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαηηεηέο ηφζν ζηε βηνκεραλία,φζν θαη ζηελ εκπεηξία ησλ πξντφλησλ απηψλ. Σηε ζεκεξηλή θνηλσλία πνπ ε θφκκσζε θαη ε πεξηπνίεζε καιιηψλ είλαη θαζεκεξηλή αλάγθε φισλ καο ε αχμεζε ησλ θνκκσηεξίσλ θαη ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ θνκκσηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ θνηλνχ. Σπλνςίδνληαο,νη ηνκείο απαζρφιεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο είλαη: -Βηνκεραλίεο-εηαηξίεο πξντφλησλ θφκεο -Πσιήζεηο πξντφλησλ θφκεο(επηζθέςεηο,αληηπξνζσπείεο) -Κνκκσηήξηα -Θέαηξν,θηλεκαηνγξάθνο,ηειεφξαζε,νίθνη κφδαο. Σελίδα 3 από 17

4 2. Aλάιπζε επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Task Analysis) Γηα ηελ πγηεηλή-πξόιεςε αηπρεκάησλ: - λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ θηλδχλσλ θαη αηπρεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν Γηα ηε δεξκαηνινγία: - λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ην δέξκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ - λα έρεη βαζηθέο γλψζεηο γηα ηηο ηξίρεο θαη ηα λχρηα Γηα ην ζρέδην θνκκσηηθήο: - λα ζρεδηάδεη αλδξηθέο θαη γπλαηθείεο θνκκψζεηο - λα αθνινπζεί ηνπο λφκνπο αξκνλίαο ησλ ρξσκάησλ - λα επηιέγεη ην ρξψκα ηεο θφκεο αλάινγα κε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ - λα ζρεδηάδεη κνληέξλα ρηελίζκαηα - λα αληηγξάθεη ζρέδηα θφκκσζεο Γηα ηα ζηνηρεία ειεθηξηζκνύ-κεραλήκαηα θνκκσηεξίνπ: - λα έρεη γεληθέο γλψζεηο γηα ηνλ ειεθξηζκφ θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ζην θνκκσηήξην - λα γλσξίδεη ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θνκκσηήξην θαζψο θαη ηελ ηερληθή ιεηηνπξγίαο ηνπο - λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπο - λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ζπληήξεζήο ηνπο Γηα ηελ ηερλνινγία θνκκσηηθήο: - λα γλσξίδεη ην ζπζρεηηζκφ εκθάληζεο πξνζψπνπ-θεθαιήο κε ηε κνξθή θνκκσηηθήο θφξκαο - λα γλσξίδεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηα πξντφληα πεξηπνίεζεο ησλ καιιηψλ - λα γλσξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία πνπ γίλεηαη γηα ην ρηέληζκα - λα γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα φξγαλα ζηεγλψκαηνο ησλ καιιηψλ - λα γλσξίδεη ην ρηέληζκα,ηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηα πγξά θαη ηα ζηεγλά καιιηά - λα γλσξίδεη πψο λα πξαγκαηνπνηεί ηδηαίηεξα ρηελίζκαηα Γηα ηελ ηερλνινγία πιηθώλ : - λα έρεη γεληθέο γλψζεηο γηα ηε ρεκηθή ζχζηαζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θνκκσηηθή Γηα ηελ νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο-marketing: - λα έρεη γλψζεηο νξγάλσζεο θαηαζηήκαηνο θαη marketing γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο Σελίδα 4 από 17

5 3. Εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Η.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Βοηθός Κομμωτή πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Η.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Ζ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. Σελίδα 5 από 17

6 3.1 Σν ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ Δηαδηθαζία α) θνπόο Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Η.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Τα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Δηαδηθαζία εμέηαζεο Τν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ ΓΣ ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Ζ Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Σελίδα 6 από 17

7 Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Δηάξθεηα εμεηάζεσλ Ζ εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Βοηθός Κομμωτή εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. Γηα ηελ πγηεηλή-πξόιεςε αηπρεκάησλ λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα : - Τελ πγηεηλή ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο - Τελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ - Τνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο - Τηο αηηίεο αηπρεκάησλ - Τνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ - Τελ απνθαηάζηαζε θαη βνήζεηα εξγαδνκέλσλ,ζπκάησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ,αλαπεξίεο,ζπληάμεηο θηι. - Τηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο - Τε λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαζίαο Β. Γηα ηα ζηνηρεία ειεθηξηζκνύ-κεραλήκαηα θνκκσηεξίνπ λα έρεη απoθηήζεη γλψζεηο γηα: - Τνλ ειεθηξηζκφ,ηελ ηάζε,ηελ έληαζε,ηελ αληίζηαζε θαη ηε γείσζε - Τε ζσζηή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη ηε ζεκαζία απηήο - Τα είδε ησλ ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνκκσηήξην (πεξηγξαθή,ιεηηνπξγία θαη βαζηθή ζπληήξεζή ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα) - Τε ζσζηή ρξήζε κεραλεκάησλ θνκκσηεξίνπ γηα θαιχηεξε,καθξνβηφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε απφ πιεπξάο ξεχκαηνο απφδνζήο ηνπ. Γ. Γηα ηελ ηερλνινγία πιηθώλ λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα :ηε ρεκηθή ζχζηαζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θνκκσηηθή Γ. Γηα ηελ νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο-marketing λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα ηελ θαιή νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ρξεζηκφηεηεο ηνπ marketing γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο Δ. Γηα ηε δεξκαηνινγία λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα ην δέξκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαζψο Σελίδα 7 από 17

8 επίζεο γηα ηελ ηξίρα θαη ηα λχρηα. Ε. Γηα ηελ ηερλνινγία θνκκσηηθήο λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα: - Τα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα θνκκσηήξηα θαζψο θαη ηελ ηερληθή ρξήζεο ηνπο. - Τελ ηερληθή θνπήο ησλ καιιηψλ - Τελ πξνεηνηκαζία γηα ην ρηέληζκα - Τελ εηζαγσγή ζηελ θνκκσηηθή ηέρλε Σελίδα 8 από 17

9 3.2 Σν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεσλ Δηαδηθαζία α) θνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Η.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. Σην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Δηαδηθαζία εμέηαζεο Τν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Ζ δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο Σελίδα 9 από 17

10 ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηα παξαθάησ: - Μπηθνπηί ζε δηάθνξα κεγέζε - Βαπνξηδαηέξ - Μηθξέο πιαζηηθέο βειφλεο - Χαξηί ηειεηψκαηνο - Χηέλα κε ιαβή - Κιάκεξ(9) - Πεηζέηα(1) - Χηέλα μεκπεξδέκαηνο(1) - Φηιέ(1) δ) Δηάξθεηα εμεηάζεσλ Τν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Βοηθός Κομμωτή, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Γηα ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο θνκκσηηθήο, λα εθαξκφδεη ζηελ πξάμε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ γλψζεηο (κε πξαθηηθή άζθεζε ζε εθπαηδεπηηθέο θνχθιεο) Γηα ην ζρέδην θνκκσηηθήο λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα : - ηελ κειέηε,ηελ αληηγξαθή θαη ηελ απεηθφληζε ζε ραξηί ηνπ ζρεδίνπ θνκκσηηθήο - ηηο αλαινγίεο,ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο κνξθνινγηθνχο ηχπνπο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο θεθαιήο - ην ρηέληζκα - ηελ θφκε θαη ηα θνπξέκαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πξνζψπνπ - ηελ θφκε θαη ην ρξψκα Σελίδα 10 από 17

11 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία ηνπ ινπζίκαηνο. 2. Πνηα πξντφληα ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ εθηέιεζε ελφο ρηελίζκαηνο; 3. Πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ινπζίκαηνο; 4. Τη είλαη ηα νμέα; 5. Τη είλαη νη βάζεηο; 6. Τη νλνκάδνπκε λεξφ; 7. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηεο ιαλνιίλεο; 8. Τη είλαη νη ζάπσλεο; 9. Τη είλαη νη αιθνφιεο; 10. Να αλαιχζεηε ηηο ζηνηβάδεοηνπ δέξκαηνο. 11. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα εμαξηήκαηα ηνπ δέξκαηνο. 12. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηνπο αδέλεο πνπ ππάξρνπλ ζην δέξκα καο. 13. Τη είλαη λχρη; 14. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην λχρη. 15. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη κηα ιαθ; 16. Τη είλαη ν βνιβφο ηεο ηξίραο; 17. Τη είλαη ε αιισπεθίαζε; 18. Τη είλαη ε πηηπξίαζε; 19. Τη είλαη ε θζεηξίαζε; 20. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ησλ ζακπνπάλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα; 21. Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο πγξαζίαο πάλσ ζηα καιιηά; 22. Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηα ζηξψκαηα ηνπ δέξκαηνο. 23. Πψο θξνληίδνπκε ηα εξγαιεία γηα λα δηαηεξεζνχλ πεξηζζφηεξν δηάζηεκα; 24. Πψο νξγαλψλνπκε ην ρψξν πξνκεζεηψλ; 25. Με ηη πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν έλα πξφρεηξν θαξκαθείν; 26. Πψο πξέπεη λα είλαη ε αίζνπζα ππνδνρήο θαη γηαηί; 27. Πψο πξέπεη λα είλαη δηαθνζκεκέλνο ν ρψξνο ηνπ θνκκσηεξίνπ; 28. Τη πξέπεη λα παξέρεη κηα θαξέθια ρηελίζκαηνο; 29. Πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ελφο θνκκσηεξίνπ; 30. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηη πεξηιακβάλεη ν ρψξνο ινπζίκαηνο. 31. Πνηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή κνξθή δηαθήκηζεο; 32. Πνηα είλαη ε πην θαηάιιειε πεξίνδνο δηεμαγσγήο πσιήζεσλ; 33. Τη πξέπεη λα θαίλεηαη ζηελ θπξίσο πφξηα ηνπ θνκκσηεξίνπ; 34. Πφζν ζπρλά πξέπεη λα αιιάδνληαη ηα πεξηνδηθά ζηελ αίζνπζα ππνδνρήο ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη γηαηί; 35. Απφ πνηα πιηθά θαηαζθεπάδνληαη νη ρηέλεο; 36. Πψο δηαηεξνχληαη νη ρηέλεο ζε θαιή θαηάζηαζε; Σελίδα 11 από 17

12 37. Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη πθαζκάησλ ρσξίο απνιχκαλζε; 38. Πνηα εξγαιεία πξέπεη λα αιιάδνπλ γηα θάζε πειάηε; 39. Να αλαθέξεηε ηα θπξηφηεξα είδε ζακπνπάλ εκπνξίνπ. 40. Να αλαθέξεηε ηνπο ηχπνπο θαζξέθηε. 41. Να αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θνκκσηή. 42. Πνηεο είλαη νη πξψηεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο; 43. Πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα απφ ειεθηξνπιεμία; 44. Πνχ νθείινληαη νη θηξζνί; 45. Πψο ζα απνκαθξχλεηε θάπνηνλ κε ειεθηξνπιεμία απφ ηελ ειεθηξηθή πεγή; 46. Πνηεο θαηεγνξίεο εγθαπκάησλ γλσξίδεηε αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ αιινηψζεψλ ηνπο; 47. Πψο εθδειψλεηαη ε αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα; 48. Πψο αληηκεησπίδεηαη ε αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα; 49. Τη είλαη πγηεηλή; 50. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο πγηεηλήο; 51. Πνηα είλαη ηα ινηκψδε λνζήκαηα,πνχ νθείινληαη θαη πνηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνπλ; 52. Τη ζέινπκε λα πεηχρνπκε κε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δέξκαηνο; 53. Πνηεο είλαη νη πξψηεο βνήζεηεο ζηα ρεκηθά εγθαχκαηα; 54. Πνηα ε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο εξγαζίαο; 55. Πνηεο είλαη νη νδεγίεο πξνθχιαμεο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα; 56. Τη είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο; 57. Πνηα κέηξα ιακβάλεη ν εξγνδφηεο γηα αζθαιή εξγαζία; 58. Πνηα κέηξα ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο γηα αζθαιή εξγαζία; 59. Να αλαθέξεηε ηα κέηξα πξφιεςεο γηα εγθαχκαηα. 60. Να αλαθέξεηε ηα κέηξα πξφιεςεο γηα θηξζνχο. 61. Πνηα κέηξα πξφιεςεο πξέπεη λα ιακβάλνπκε γηα ηηο δεξκαηνπάζεηεο θαηά ηε ρξήζε θαιιπληηθψλ; 62. Πνηα κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηξζψλ; 63. Πνηα είλαη ε θιηληθή εηθφλα ησλ θηξζψλ; 64. Γηαηί ε χπαξμε ξειέ αζθαιείαο είλαη απαξαίηεηε; 65. Πψο επηδξά ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζην αλζξψπηλν ζψκα; 66. Πνηα ε ζρέζε κηζζσηνχ-εξγνδφηε; 67. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηνλ αζθαιηζκέλν. 68. Να αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηα δηθαηψκαηα ηνπ κηζζσηνχ. 69. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ ηζηψλ ηνπ δέξκαηνο. 70. Γηαηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε γάληηα θαηά ηνλ θαζαξηζκφ; 71. Τη πξέπεη λα πξνζέρνπκε φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε πξντφληα απνιχκαλζεο; 72. Πψο κπνξείηε λα θάλεηε ην ρψξν ηνπ θνκκσηεξίνπ λα θαίλεηαη κεγαιχηεξνο; 73. Γηαηί νη ρψξνη ηνπ θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα έρνπλ μερσξηζηέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο; 74. Πψο βνεζάλε νη απνθιεηζηηθνί αληηπξφζσπνη, φηαλ ν εμνπιηζκφο δελ είλαη θαιφο; 75. Τη πεξηιακβάλεη έλαο θαηάινγνο απνζήθεο; 76. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο ιίζηαο θαζεθφλησλ; 77. Να νλνκάζεηε ηα ζρήκαηα πξνζψπνπ. 78. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ φμηλνπ καλδχα ηνπ δέξκαηνο; 79. Πψο πξέπεη λα είλαη ν ρψξνο ηνπ θνκκσηεξίνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ιεηηνπξγία Σελίδα 12 από 17

13 ηνπ; ΟΜΑΓΑ Β 1. Τη είλαη ε κάζθα καιιηψλ; 2. Πνηα είλαη ηα πξντφληα κε ηα νπνία γίλεηαη ην θηλίξηζκα ηνπ ρηελίζκαηνο; 3. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θνληίζηνλεξ; 4. Πνηα είλαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην θνχξεκα; 5. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο γηα φια ηα θνπξέκαηα; 6. Πφζνπο ηχπνπο ζεξκψλ ζίδεξσλ έρνπκε θαη πνηνη είλαη; 7. Σε πνηεο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζεξκά ζίδεξα; 8. Πφζα είδε ηπιίγκαηνο έρνπκε ζηε κηδαλπιί κπνπθιέ; 9. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζσζηνχ ξφιετ; 10. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα θαηφπηλ ρξήζεο κηθξψλ ξφιετ ζε καθξηά καιιηά; 11. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ζεζνπάξ ρεηξφο; 12. Πνηεο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα παίξλνπκε θαηά ηελ εξγαζία ηνπ θνπξέκαηνο; 13. Πνηεο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα παίξλνπκε θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθνχ ςαιηδηνχ; 14. Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππφςε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κηα πεξκαλάλη; 15. Πψο πξέπεη λα είλαη ην ηχιηγκα ηεο πεξκαλάλη θαη γηαηί; 16. Πνηα είλαη ηα είδε δηαβξνρήο ινζηφλ ηεο πεξκαλάλη; 17. Σε ηη βνεζά ην θημάξηζκα; 18. Πνηα είλαη ηα είδε ηεο πεξκαλάλη; 19. Πνηεο ζπκβνπιέο δίλεηε γηα ηε κεηέπεηηα θξνληίδα ησλ καιιηψλ ζηελ πεξκαλάλη; 20. Πψο γίλεηαη ε πξνιεπηηθή δνθηκή ηερληθψλ εξγαζηψλ; 21. Τη είλαη ην ληεθαπάδ; 22. Τη είλαη ε ληεθνινξαζηφλ; 23. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο θάλνπκε ηελ ηερληθή ζηαξψκαηνο; 24. Τη είλαη ην ζακπνπάλ ληεθνινξάλ; 25. Τη είλαη ην κνξηαλζάδ; 26. Τη πιηθά ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε mèches(κεδ); 27. Σε ηη δηαθέξνπλ νη mèches(κεδ) απφ ηηο αληαχγεηεο; 28. Πνηνο ν ρξφλνο αλακνλήο ζηε βαθή ; 29. Τη δηαθνξά έρεη ην θνχξεκα θαξέ απφ ην θνχξεκα ληεγθξαληέ; 30. Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα βξαδηλφ ρηέληζκα; 31. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε ιαθ πνπ πξνζθέξεη ιάκςε ζηα καιιηά; 32. Τη είλαη απνιχκαλζε; 33. Τη είλαη απνζηείξσζε; 34. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πγηεηλήο ζην ρψξν ηνπ θνκκσηεξίνπ; 35. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πγηεηλήο ηνπ θνκκσηή; 36. Πνηνη είλαη νη ηξφπνη απνζηείξσζεο ησλ εξγαιείσλ θνκκσηηθήο; 37. Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηε δηακφξθσζε θπκαηηζκψλ ρσξίο φγθν ζηα καιιηά. 38. Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηε δηακφξθσζε θξνο-θεξ. 39. Τη πξέπεη λα πξνζέμνπκε φηαλ θάλνπκε αξαίσκα ζηα καιιηά; 40. Πψο γίλεηαη ην ινχζηκν ηεο πεξκαλάλη;(πξνινχζηκν) Σελίδα 13 από 17

14 41. Πνηα είλαη ε δνκή ηεο ηξίραο θαη απφ πνηνπο δεζκνχο απνηειείηαη; 42. Πνηα πιηθά θαη εξγαιεία απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θφηζνπ; 43. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο αζζέλεηεο ησλ καιιηψλ. 44. Τη είλαη ε ςπρξή πεξκαλάλη; 45. Τη είλαη ε ζεξκή πεξκαλάλη; 46. Τη είλαη ε φμηλε πεξκαλάλη; 47. Τη είλαη ε αιθαιηθή πεξκαλάλη; 48. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ηεο ινζηφλ πεξκαλάλη; 49. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ έλα επηηπρεκέλν θνχξεκα θαη ζηπι καιιηψλ; 50. Να πεξηγξάςεηε ηελ ηερληθή θξεπαξίζκαηνο. 51. Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηνλ θχθιν αλάπηπμεο ηεο ηξίραο. 52. Τη είλαη ε ρξσζηηθή ηνπ δέξκαηνο; 53. Απφ πνηα κέξε απνηειείηαη ε ηξίρα; 54. Πνηα ε ζεκαζία ηνπ PH ζηελ Κνκκσηηθή; 55. Τη επηηπγράλνπλ νη καιαθηηθέο θξέκεο φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζηα καιιηά; 56. Να πεξηγξάςεηε ηνπο ηχπνπο θνληίζηνλεξ. 57. Να αλαθέξεηε ηε βαζηθή θιίκαθα ρξσκάησλ. 58. Πνηα είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά κηαο βαθήο; 59. Τη είλαη ε ςαιίδα(ηξηρνπηχισζε); 60. Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηνπο δεζκνχο πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ηε δνκή ηεο ηξίραο. 61. Τη είλαη ε θπζηθή ρξσζηηθή ησλ καιιηψλ; 62. Τη είλαη ην βαπέξ (vapeur); 63. Tη είλαη ην θιηκαδφλ; 64. Τη είλαη ν ζηεγλσηήξαο καιιηψλ; 65. Τη είλαη νη ζεξκαληηθέο ιάκπεο; 66. Τη είλαη νη θνπξεπηηθέο κεραλέο; 67. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ην ρψξν ρηελίζκαηνο-ζηεγλψκαηνο. 68. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ρηελίζκαηνο- ζηεγλψκαηνο; 69. Πψο νξγαλψλνπκε ην ρψξν πεξηπνίεζεο λπρηψλ; 70. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηη πεξηιακβάλεη ν θχξηνο ρψξνο εξγαζίαο ζην θνκκσηήξην. 71. Τη θαζνξίδεη ηελ έληαζε ηνπ ρξψκαηνο; 72. Πψο ειέγρνπκε ην ειεθηξηθφ ςαιίδη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ; 73. Τη είλαη ην ηξηρνζθφπην; 74. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ ρηελψλ. 75. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ βνπξηζψλ. 76. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ ςαιηδηψλ. 77. Με πνηνπο ηξφπνπο ζπληεξνχκε ηα ειεθηξηθά ςαιίδηα; 78. Πνηα είδε μπξαθηψλ ππάξρνπλ; 79. Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. 80. Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θιίβαλνπ απνζηείξσζεο. 81. Να πεξηγξάςεηε ηε ρξήζε πγξνχ απνιπκαληήξα. 82. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ελφο θαιήο πνηφηεηαο ζακπνπάλ; 83. Πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ θαζξέπηε ζην ρψξν ηνπ θνκκσηεξίνπ; 84. Να αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνππ. 85. Τη είλαη ν άρσξ; Σελίδα 14 από 17

15 86. Τη είλαη ε ηξηρνθπτα; 87. Πνηα είλαη ε ρεκηθή ζχλζεζε ηεο ηξίραο; 88. Σε ηη ρξεζηκεχεη ν νδεγφο θνπξέκαηνο; 89. Να αλαθέξεηε αλαιπηηθά ηνπο ρξφλνπο παξακνλήο ηεο ινζηφλ ηεο πεξκαλάλη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ καιιηψλ. 90. Πψο πξέπεη λα είλαη ην ηχιηγκα ηεο πεξκαλάλη θαη γηαηί; 91. Πψο πξέπεη λα είλαη ην ηχιηγκα ησλ ξφιετ θαη γηαηί; 92. Ζ θνπή ησλ καιιηψλ γίλεηαη πξηλ ή κεηά ηελ πεξκαλάλη θαη γηαηί; 93. Πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ρισξηνχρνπ πιχζεο; 94. Πφηε θάλνπκε ρισξηνχρν πιχζε; 95. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ θάλνπκε βαθή; 96. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ θάλνπκε πεξκαλάλη; 97. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα βαθή; 98. Πψο γίλεηαη ην κπνπθιάξηζκα κε ην πηζηνιάθη; 99. Πψο γίλεηαη ην ίζησκα κε ην πηζηνιάθη; 100. Πνηα είλαη ηα εμαξηήκαηα (αμεζνπάξ) γηα βξαδηλά ρηελίζκαηα; 101. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε κεραλή θνπξέκαηνο; 102. Όηαλ θφβνπκε ηα καιιηά πξέπεη λα είλαη ζηεγλά ή βξεγκέλα θαη γηαηί; 103. Τη είλαη ε αζχκκεηξε γξακκή θνπξέκαηνο; 104. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο ζεξαπείεο καιιηψλ ζην θνκκσηήξην Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο δεκηνπξγίαο θφηζνπ; 106. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ινζηφλ ηεο πεξκαλάλη; 107. Να πεξηγξάςεηε ην ινχζηκν ηεο βαθήο Τη θνχξεκα ηαηξηάδεη ζε έλα ζηξνγγπιφ πξφζσπν; 109. Τη θνχξεκα ηαηξηάδεη ζε έλα ηεηξάγσλν πξφζσπν; 110. Τη δηαθνξά έρεη ην θηιαξηζηφ θνχξεκα απφ ην ληεγθξαληέ; 111. Πψο γίλνληαη ηα ρσξίζκαηα ζε εξγαζία mèches(κεδ) κε αινπκηλφραξην; 112. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηερληθέο γηα αληαχγεηεο Πνηνη ηχπνη κάζθαο καιιηψλ ππάξρνπλ; 114. Πνηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηδψλ δηαβξνρήο ινζηφλ πεξκαλάλη; 115. Δίλαη απαξαίηεηε ε θξνληίδα κεηά ηελ πεξκαλάλη θαη γηαηί; 116. Τη θάλνπκε ζε πεξίπησζε επηδεξκηθήο αληίδξαζεο; 117. Πψο γίλεηαη ην ζηάξσκα; 118. Πψο γίλεηαη ην κνξηαλζάδ; 119. Πψο γίλεηαη ην ζακπνπάλ ληεθνινξάλ; 120. Τη εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε mèches(κεδ); 121. Πνηνο είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο ζην ληεθαπάδ; 122. Πψο γίλεηαη ην θνχξεκα ληεγθξαληέ; 123. Πψο γίλεηαη ην θνχξεκα θαξέ; 124. Τη θαινχληαη ρεκηθά εγθαχκαηα; 125. Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ρψξνπ ινπζίκαηνο; 126. Τη πξέπεη λα πξνζέρνπκε ζηε δηαθφζκεζε ηεο αίζνπζαο ρηελίζκαηνο; 127. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ρψξνπ ινπζίκαηνο; 128. Πψο απνζηεηξψλνπκε ηηο ρηέλεο; 129. Πψο απνζηεηξψλνπκε ηηο βνχξηζεο; Σελίδα 15 από 17

16 130. Πψο απνζηεηξψλνπκε ςαιίδηα θαη κεηαιιηθά αληηθείκελα; 131. Πψο δεκηνπξγείηαη ε δπζνζκία ζηα ξνχρα; 132. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ην ινχζηκν Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ην ρηέληζκα Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ καιιηψλ Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ηηο βαθέο Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ηελ πεξκαλάλη Απφ πνηεο ζηνηβάδεο απνηειείηαη ε επηδεξκίδα ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο; 138. Τη είλαη ε ηξίρα θαη απφ ηη απνηειείηαη; 139. Πνηα είλαη ηα εξγαιεία ηνπ ινπζίκαηνο; 140. Πνην ζρήκα θνππ ελδείθλπηαη ζε ηξηγσληθφ ζρήκα πξνζψπνπ; 141. Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λπθηθφ ρηέληζκα; 142. Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ρηέληζκα επίδεημεο; 143. Πνην ζρήκα θνππ ελδείθλπηαη ζε νβάι ζρήκα πξνζψπνπ; 144. Πνην ζρήκα θνππ ελδείθλπηαη ζε αριαδνεηδέο ζρήκα πξνζψπνπ; 145. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ςαιηδηψλ θνπξέκαηνο Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα εξγαιεία γηα βαθή Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα εξγαιεία γηα ηελ πεξκαλάλη Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα θάλνπκε mèches(κεδ); 149. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα ρηέληζκα; 150. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα θνχξεκα; 151. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα βαθή; 152. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα πεξκαλάλη; 153. Να αλαθέξεηε ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εξγαζίεο βαθψλ Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ γηα βαθή; 155. Πψο ρσξίδνπκε ηα καιιηά γηα εθαξκνγή βαθήο; 156. Τη ειέγρνπκε ζην ηέινο εξγαζίαο ηεο πεξκαλάλη; 157. Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηα ζθάικαηα κεηά απφ εξγαζία πεξκαλάλη Πνηα ζηάδηα αθνινπζνχκε ζηελ εξγαζία ηεο πεξκαλάλη; 159. Πνηνο είλαη ν βαζηθφο θαλφλαο επηηπρίαο ρηελίζκαηνο κε θπκαηηζκνχο; 160. Πνην είλαη ην πιενλέθηεκα ρξήζεο ζηνιψλ ζην θνκκσηήξην; 161. Πνην είλαη ην πην ζεκαληηθφ αξρείν ζην θνκκσηήξην θαη ηη πεξηέρεη; 162. Πψο επηηπγράλεηαη ε πγηεηλή ηνπ δέξκαηνο; 163. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα αγγεία ηνπ δέξκαηνο Πνην είλαη ην εμσηεξηθφ πεξίγξακκα κηαο θφκκσζεο; 165. Τη νλνκάδνπκε κνξθή θφκκσζεο; 166. Τη νλνκάδνπκε φγθν κηαο θφκκσζεο; 167. Τη ιακβάλνπκε ππφςε ζην ζρεδηαζκφ κηαο θφκκσζεο; 168. Τη νλνκάδνπκε νξηδφληηεο γξακκέο; 169. Τη νλνκάδνπκε θαηαθφξπθεο γξακκέο; 170. Τη νλνκάδνπκε δηαγψληεο γξακκέο; 171. Τη νλνκάδνπκε ρξσκαηνκεηξία; 172. Τη νλνκάδνπκε κίμε ρξσκάησλ; 173. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ρξψκαηα ηεο χιεο; Σελίδα 16 από 17

17 174. Πνηα είλαη ηα δεπηεξνγελή ρξψκαηα; 175. Πνηα είλαη ηα ηξηηνγελή ρξψκαηα; 176. Πνηα νλνκάδνληαη ρξψκαηα κίμεο δεχηεξνπ βαζκνχ; 177. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα ρξψκαηα; 178. Πνηα είλαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά δεχγε ρξσκάησλ; 179. Πνηα είλαη ηα δεζηά ρξψκαηα; 180. Πνηα είλαη ηα ςπρξά ρξψκαηα; 181. Τη νλνκάδνπκε απφρξσζε ; 182. Τη νλνκάδνπκε έληαζε ρξψκαηνο; 183. Τη ιακβάλνπκε ππφςε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε κηαο θφκκσζεο; 184. Πνηα είλαη ηα αληίζεηα ρξψκαηα; 185. Τη νλνκάδνπκε αλαινγία; 186. Να αλαθέξεηε ηα είδε ραξηηνχ ζρεδηνγξαθίαο Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο; 188. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα εμέηαζεο ηεο δηακέηξνπ ηεο ηξίραο; 189. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα εμέηαζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ καιιηψλ; 190. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο κνξθέο ζακπνπάλ; 191. Σε πνηεο κνξθέο ζπλαληάκε ηα ζακπνπάλ ζην εκπφξην; 192. Πνηα είλαη ηα είδε πνηφηεηαο ηεο ηξίραο; 193. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε δειέ ζηα καιιηά ; 194. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε αθξφ ρηελίζκαηνο θαη γηαηί; 195. Τα θαηζαξά καιιηά θφβνληαη πγξά ή ζηεγλά θαη γηαηί; 196. Σε πνηα ζεκεία απνθεχγνπκε ηελ αξαίσζε ησλ καιιηψλ; 197. Πνηα είλαη ηα θιαζζηθά ρηελίζκαηα κε ζεξκφ ζίδεξν; 198. Πνηνη ηχπνη καιιηψλ ππάξρνπλ; 199. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο γίλεηαη ην θξεπάξηζκα. Σελίδα 17 από 17

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 Σομέαρ δπαζηηπιοηήηων... 3 Δπαγγελμαηικά Καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου 2009-2010 Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ 1νπ Εμακήλνπ. Η θάζε εξώηεζε αμηνινγήζεθε ζηελ θιίκαθα 1 έσο 5, όπνπ ην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα