Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile) Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis) Δξεηάζειρ Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ Το θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 6 α) Σκοπόρ... 6 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 6 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 6 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Το ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία... 9 α) Σκοπόρ... 9 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 9 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 9 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΗΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β Σελίδα 2 από 17

3 1. πλνπηηθή Πεξηγξαθή Επαγγέικαηνο (Job Profile) O Boηθός Κομμωτή κε ηελ θαηάξηηζή ηνπ είλαη ηθαλφο ζηηο θνκκψζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαζψο θαη ζε βνεζεηηθέο εξγαζίεο φπσο απνρξσκαηηζκφο, βαθή, βνζηξίρσζε (πεξκαλάλη). Οη εξγαζίεο ησλ Βνεζψλ Κνκκσηψλ γίλνληαη ζε ρψξνπο εμνπιηζκέλνπο κε εηδηθά κεραλήκαηα θαη φξγαλα,ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. Σνκείο απαζρόιεζεο Ο Βνεζφο Κνκκσηή ήηαλ κέρξη ζήκεξα αλχπαξθηνο.δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ππάξρνπλ ζήκεξα θαηαξηηζκέλνη Βνεζνί Κνκκσηέο.Σήκεξα ε εηδηθφηεηα απηή θαιχπηεηαη απφ επαγγεικαηίεο πνπ δελ είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη θαη ζηεξίδνληαη κφλν ζε εκπεηξηθή γλψζε πνπ έρνπλ ιάβεη απφ δηάθνξνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Δίλαη ινηπφλ αλάγθε λα ππάξρεη ΗΔΚ αληηζηνίρνπ εηδηθφηεηαο πνπ ζα εθνδηάδεη θαηαξηηδφκελνπο κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζα θαηνρπξψλεη ηφζν ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο,φζν θαη ηελ Διιεληθή αγνξά. Ωο γλσζηφλ,ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο Διιεληθήο Βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαιιπληηθψλ απνηεινχλ ηα πξντφληα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηπνίεζε θφκεο.χηιηάδεο ζέζεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαηηεηέο ηφζν ζηε βηνκεραλία,φζν θαη ζηελ εκπεηξία ησλ πξντφλησλ απηψλ. Σηε ζεκεξηλή θνηλσλία πνπ ε θφκκσζε θαη ε πεξηπνίεζε καιιηψλ είλαη θαζεκεξηλή αλάγθε φισλ καο ε αχμεζε ησλ θνκκσηεξίσλ θαη ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ θνκκσηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ θνηλνχ. Σπλνςίδνληαο,νη ηνκείο απαζρφιεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο είλαη: -Βηνκεραλίεο-εηαηξίεο πξντφλησλ θφκεο -Πσιήζεηο πξντφλησλ θφκεο(επηζθέςεηο,αληηπξνζσπείεο) -Κνκκσηήξηα -Θέαηξν,θηλεκαηνγξάθνο,ηειεφξαζε,νίθνη κφδαο. Σελίδα 3 από 17

4 2. Aλάιπζε επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Task Analysis) Γηα ηελ πγηεηλή-πξόιεςε αηπρεκάησλ: - λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ θηλδχλσλ θαη αηπρεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν Γηα ηε δεξκαηνινγία: - λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ην δέξκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ - λα έρεη βαζηθέο γλψζεηο γηα ηηο ηξίρεο θαη ηα λχρηα Γηα ην ζρέδην θνκκσηηθήο: - λα ζρεδηάδεη αλδξηθέο θαη γπλαηθείεο θνκκψζεηο - λα αθνινπζεί ηνπο λφκνπο αξκνλίαο ησλ ρξσκάησλ - λα επηιέγεη ην ρξψκα ηεο θφκεο αλάινγα κε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ - λα ζρεδηάδεη κνληέξλα ρηελίζκαηα - λα αληηγξάθεη ζρέδηα θφκκσζεο Γηα ηα ζηνηρεία ειεθηξηζκνύ-κεραλήκαηα θνκκσηεξίνπ: - λα έρεη γεληθέο γλψζεηο γηα ηνλ ειεθξηζκφ θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ζην θνκκσηήξην - λα γλσξίδεη ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θνκκσηήξην θαζψο θαη ηελ ηερληθή ιεηηνπξγίαο ηνπο - λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπο - λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ζπληήξεζήο ηνπο Γηα ηελ ηερλνινγία θνκκσηηθήο: - λα γλσξίδεη ην ζπζρεηηζκφ εκθάληζεο πξνζψπνπ-θεθαιήο κε ηε κνξθή θνκκσηηθήο θφξκαο - λα γλσξίδεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηα πξντφληα πεξηπνίεζεο ησλ καιιηψλ - λα γλσξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία πνπ γίλεηαη γηα ην ρηέληζκα - λα γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα φξγαλα ζηεγλψκαηνο ησλ καιιηψλ - λα γλσξίδεη ην ρηέληζκα,ηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηα πγξά θαη ηα ζηεγλά καιιηά - λα γλσξίδεη πψο λα πξαγκαηνπνηεί ηδηαίηεξα ρηελίζκαηα Γηα ηελ ηερλνινγία πιηθώλ : - λα έρεη γεληθέο γλψζεηο γηα ηε ρεκηθή ζχζηαζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θνκκσηηθή Γηα ηελ νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο-marketing: - λα έρεη γλψζεηο νξγάλσζεο θαηαζηήκαηνο θαη marketing γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο Σελίδα 4 από 17

5 3. Εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Η.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Βοηθός Κομμωτή πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Η.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Ζ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. Σελίδα 5 από 17

6 3.1 Σν ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ Δηαδηθαζία α) θνπόο Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Η.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Τα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Δηαδηθαζία εμέηαζεο Τν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ ΓΣ ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Ζ Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Σελίδα 6 από 17

7 Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Δηάξθεηα εμεηάζεσλ Ζ εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Βοηθός Κομμωτή εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. Γηα ηελ πγηεηλή-πξόιεςε αηπρεκάησλ λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα : - Τελ πγηεηλή ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο - Τελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ - Τνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο - Τηο αηηίεο αηπρεκάησλ - Τνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ - Τελ απνθαηάζηαζε θαη βνήζεηα εξγαδνκέλσλ,ζπκάησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ,αλαπεξίεο,ζπληάμεηο θηι. - Τηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο - Τε λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαζίαο Β. Γηα ηα ζηνηρεία ειεθηξηζκνύ-κεραλήκαηα θνκκσηεξίνπ λα έρεη απoθηήζεη γλψζεηο γηα: - Τνλ ειεθηξηζκφ,ηελ ηάζε,ηελ έληαζε,ηελ αληίζηαζε θαη ηε γείσζε - Τε ζσζηή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη ηε ζεκαζία απηήο - Τα είδε ησλ ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνκκσηήξην (πεξηγξαθή,ιεηηνπξγία θαη βαζηθή ζπληήξεζή ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα) - Τε ζσζηή ρξήζε κεραλεκάησλ θνκκσηεξίνπ γηα θαιχηεξε,καθξνβηφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε απφ πιεπξάο ξεχκαηνο απφδνζήο ηνπ. Γ. Γηα ηελ ηερλνινγία πιηθώλ λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα :ηε ρεκηθή ζχζηαζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θνκκσηηθή Γ. Γηα ηελ νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο-marketing λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα ηελ θαιή νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ρξεζηκφηεηεο ηνπ marketing γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο Δ. Γηα ηε δεξκαηνινγία λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα ην δέξκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαζψο Σελίδα 7 από 17

8 επίζεο γηα ηελ ηξίρα θαη ηα λχρηα. Ε. Γηα ηελ ηερλνινγία θνκκσηηθήο λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα: - Τα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα θνκκσηήξηα θαζψο θαη ηελ ηερληθή ρξήζεο ηνπο. - Τελ ηερληθή θνπήο ησλ καιιηψλ - Τελ πξνεηνηκαζία γηα ην ρηέληζκα - Τελ εηζαγσγή ζηελ θνκκσηηθή ηέρλε Σελίδα 8 από 17

9 3.2 Σν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεσλ Δηαδηθαζία α) θνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Η.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. Σην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Δηαδηθαζία εμέηαζεο Τν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Ζ δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο Σελίδα 9 από 17

10 ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηα παξαθάησ: - Μπηθνπηί ζε δηάθνξα κεγέζε - Βαπνξηδαηέξ - Μηθξέο πιαζηηθέο βειφλεο - Χαξηί ηειεηψκαηνο - Χηέλα κε ιαβή - Κιάκεξ(9) - Πεηζέηα(1) - Χηέλα μεκπεξδέκαηνο(1) - Φηιέ(1) δ) Δηάξθεηα εμεηάζεσλ Τν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Βοηθός Κομμωτή, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Γηα ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο θνκκσηηθήο, λα εθαξκφδεη ζηελ πξάμε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ γλψζεηο (κε πξαθηηθή άζθεζε ζε εθπαηδεπηηθέο θνχθιεο) Γηα ην ζρέδην θνκκσηηθήο λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο γηα : - ηελ κειέηε,ηελ αληηγξαθή θαη ηελ απεηθφληζε ζε ραξηί ηνπ ζρεδίνπ θνκκσηηθήο - ηηο αλαινγίεο,ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο κνξθνινγηθνχο ηχπνπο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο θεθαιήο - ην ρηέληζκα - ηελ θφκε θαη ηα θνπξέκαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πξνζψπνπ - ηελ θφκε θαη ην ρξψκα Σελίδα 10 από 17

11 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία ηνπ ινπζίκαηνο. 2. Πνηα πξντφληα ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ εθηέιεζε ελφο ρηελίζκαηνο; 3. Πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ινπζίκαηνο; 4. Τη είλαη ηα νμέα; 5. Τη είλαη νη βάζεηο; 6. Τη νλνκάδνπκε λεξφ; 7. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηεο ιαλνιίλεο; 8. Τη είλαη νη ζάπσλεο; 9. Τη είλαη νη αιθνφιεο; 10. Να αλαιχζεηε ηηο ζηνηβάδεοηνπ δέξκαηνο. 11. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα εμαξηήκαηα ηνπ δέξκαηνο. 12. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηνπο αδέλεο πνπ ππάξρνπλ ζην δέξκα καο. 13. Τη είλαη λχρη; 14. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην λχρη. 15. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη κηα ιαθ; 16. Τη είλαη ν βνιβφο ηεο ηξίραο; 17. Τη είλαη ε αιισπεθίαζε; 18. Τη είλαη ε πηηπξίαζε; 19. Τη είλαη ε θζεηξίαζε; 20. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ησλ ζακπνπάλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα; 21. Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο πγξαζίαο πάλσ ζηα καιιηά; 22. Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηα ζηξψκαηα ηνπ δέξκαηνο. 23. Πψο θξνληίδνπκε ηα εξγαιεία γηα λα δηαηεξεζνχλ πεξηζζφηεξν δηάζηεκα; 24. Πψο νξγαλψλνπκε ην ρψξν πξνκεζεηψλ; 25. Με ηη πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν έλα πξφρεηξν θαξκαθείν; 26. Πψο πξέπεη λα είλαη ε αίζνπζα ππνδνρήο θαη γηαηί; 27. Πψο πξέπεη λα είλαη δηαθνζκεκέλνο ν ρψξνο ηνπ θνκκσηεξίνπ; 28. Τη πξέπεη λα παξέρεη κηα θαξέθια ρηελίζκαηνο; 29. Πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ελφο θνκκσηεξίνπ; 30. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηη πεξηιακβάλεη ν ρψξνο ινπζίκαηνο. 31. Πνηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή κνξθή δηαθήκηζεο; 32. Πνηα είλαη ε πην θαηάιιειε πεξίνδνο δηεμαγσγήο πσιήζεσλ; 33. Τη πξέπεη λα θαίλεηαη ζηελ θπξίσο πφξηα ηνπ θνκκσηεξίνπ; 34. Πφζν ζπρλά πξέπεη λα αιιάδνληαη ηα πεξηνδηθά ζηελ αίζνπζα ππνδνρήο ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη γηαηί; 35. Απφ πνηα πιηθά θαηαζθεπάδνληαη νη ρηέλεο; 36. Πψο δηαηεξνχληαη νη ρηέλεο ζε θαιή θαηάζηαζε; Σελίδα 11 από 17

12 37. Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη πθαζκάησλ ρσξίο απνιχκαλζε; 38. Πνηα εξγαιεία πξέπεη λα αιιάδνπλ γηα θάζε πειάηε; 39. Να αλαθέξεηε ηα θπξηφηεξα είδε ζακπνπάλ εκπνξίνπ. 40. Να αλαθέξεηε ηνπο ηχπνπο θαζξέθηε. 41. Να αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θνκκσηή. 42. Πνηεο είλαη νη πξψηεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο; 43. Πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα απφ ειεθηξνπιεμία; 44. Πνχ νθείινληαη νη θηξζνί; 45. Πψο ζα απνκαθξχλεηε θάπνηνλ κε ειεθηξνπιεμία απφ ηελ ειεθηξηθή πεγή; 46. Πνηεο θαηεγνξίεο εγθαπκάησλ γλσξίδεηε αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ αιινηψζεψλ ηνπο; 47. Πψο εθδειψλεηαη ε αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα; 48. Πψο αληηκεησπίδεηαη ε αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα; 49. Τη είλαη πγηεηλή; 50. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο πγηεηλήο; 51. Πνηα είλαη ηα ινηκψδε λνζήκαηα,πνχ νθείινληαη θαη πνηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνπλ; 52. Τη ζέινπκε λα πεηχρνπκε κε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δέξκαηνο; 53. Πνηεο είλαη νη πξψηεο βνήζεηεο ζηα ρεκηθά εγθαχκαηα; 54. Πνηα ε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο εξγαζίαο; 55. Πνηεο είλαη νη νδεγίεο πξνθχιαμεο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα; 56. Τη είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο; 57. Πνηα κέηξα ιακβάλεη ν εξγνδφηεο γηα αζθαιή εξγαζία; 58. Πνηα κέηξα ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο γηα αζθαιή εξγαζία; 59. Να αλαθέξεηε ηα κέηξα πξφιεςεο γηα εγθαχκαηα. 60. Να αλαθέξεηε ηα κέηξα πξφιεςεο γηα θηξζνχο. 61. Πνηα κέηξα πξφιεςεο πξέπεη λα ιακβάλνπκε γηα ηηο δεξκαηνπάζεηεο θαηά ηε ρξήζε θαιιπληηθψλ; 62. Πνηα κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηξζψλ; 63. Πνηα είλαη ε θιηληθή εηθφλα ησλ θηξζψλ; 64. Γηαηί ε χπαξμε ξειέ αζθαιείαο είλαη απαξαίηεηε; 65. Πψο επηδξά ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζην αλζξψπηλν ζψκα; 66. Πνηα ε ζρέζε κηζζσηνχ-εξγνδφηε; 67. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηνλ αζθαιηζκέλν. 68. Να αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηα δηθαηψκαηα ηνπ κηζζσηνχ. 69. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ ηζηψλ ηνπ δέξκαηνο. 70. Γηαηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε γάληηα θαηά ηνλ θαζαξηζκφ; 71. Τη πξέπεη λα πξνζέρνπκε φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε πξντφληα απνιχκαλζεο; 72. Πψο κπνξείηε λα θάλεηε ην ρψξν ηνπ θνκκσηεξίνπ λα θαίλεηαη κεγαιχηεξνο; 73. Γηαηί νη ρψξνη ηνπ θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα έρνπλ μερσξηζηέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο; 74. Πψο βνεζάλε νη απνθιεηζηηθνί αληηπξφζσπνη, φηαλ ν εμνπιηζκφο δελ είλαη θαιφο; 75. Τη πεξηιακβάλεη έλαο θαηάινγνο απνζήθεο; 76. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο ιίζηαο θαζεθφλησλ; 77. Να νλνκάζεηε ηα ζρήκαηα πξνζψπνπ. 78. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ φμηλνπ καλδχα ηνπ δέξκαηνο; 79. Πψο πξέπεη λα είλαη ν ρψξνο ηνπ θνκκσηεξίνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ιεηηνπξγία Σελίδα 12 από 17

13 ηνπ; ΟΜΑΓΑ Β 1. Τη είλαη ε κάζθα καιιηψλ; 2. Πνηα είλαη ηα πξντφληα κε ηα νπνία γίλεηαη ην θηλίξηζκα ηνπ ρηελίζκαηνο; 3. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θνληίζηνλεξ; 4. Πνηα είλαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην θνχξεκα; 5. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο γηα φια ηα θνπξέκαηα; 6. Πφζνπο ηχπνπο ζεξκψλ ζίδεξσλ έρνπκε θαη πνηνη είλαη; 7. Σε πνηεο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζεξκά ζίδεξα; 8. Πφζα είδε ηπιίγκαηνο έρνπκε ζηε κηδαλπιί κπνπθιέ; 9. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζσζηνχ ξφιετ; 10. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα θαηφπηλ ρξήζεο κηθξψλ ξφιετ ζε καθξηά καιιηά; 11. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ζεζνπάξ ρεηξφο; 12. Πνηεο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα παίξλνπκε θαηά ηελ εξγαζία ηνπ θνπξέκαηνο; 13. Πνηεο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα παίξλνπκε θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθνχ ςαιηδηνχ; 14. Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππφςε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κηα πεξκαλάλη; 15. Πψο πξέπεη λα είλαη ην ηχιηγκα ηεο πεξκαλάλη θαη γηαηί; 16. Πνηα είλαη ηα είδε δηαβξνρήο ινζηφλ ηεο πεξκαλάλη; 17. Σε ηη βνεζά ην θημάξηζκα; 18. Πνηα είλαη ηα είδε ηεο πεξκαλάλη; 19. Πνηεο ζπκβνπιέο δίλεηε γηα ηε κεηέπεηηα θξνληίδα ησλ καιιηψλ ζηελ πεξκαλάλη; 20. Πψο γίλεηαη ε πξνιεπηηθή δνθηκή ηερληθψλ εξγαζηψλ; 21. Τη είλαη ην ληεθαπάδ; 22. Τη είλαη ε ληεθνινξαζηφλ; 23. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο θάλνπκε ηελ ηερληθή ζηαξψκαηνο; 24. Τη είλαη ην ζακπνπάλ ληεθνινξάλ; 25. Τη είλαη ην κνξηαλζάδ; 26. Τη πιηθά ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε mèches(κεδ); 27. Σε ηη δηαθέξνπλ νη mèches(κεδ) απφ ηηο αληαχγεηεο; 28. Πνηνο ν ρξφλνο αλακνλήο ζηε βαθή ; 29. Τη δηαθνξά έρεη ην θνχξεκα θαξέ απφ ην θνχξεκα ληεγθξαληέ; 30. Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα βξαδηλφ ρηέληζκα; 31. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε ιαθ πνπ πξνζθέξεη ιάκςε ζηα καιιηά; 32. Τη είλαη απνιχκαλζε; 33. Τη είλαη απνζηείξσζε; 34. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πγηεηλήο ζην ρψξν ηνπ θνκκσηεξίνπ; 35. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πγηεηλήο ηνπ θνκκσηή; 36. Πνηνη είλαη νη ηξφπνη απνζηείξσζεο ησλ εξγαιείσλ θνκκσηηθήο; 37. Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηε δηακφξθσζε θπκαηηζκψλ ρσξίο φγθν ζηα καιιηά. 38. Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηε δηακφξθσζε θξνο-θεξ. 39. Τη πξέπεη λα πξνζέμνπκε φηαλ θάλνπκε αξαίσκα ζηα καιιηά; 40. Πψο γίλεηαη ην ινχζηκν ηεο πεξκαλάλη;(πξνινχζηκν) Σελίδα 13 από 17

14 41. Πνηα είλαη ε δνκή ηεο ηξίραο θαη απφ πνηνπο δεζκνχο απνηειείηαη; 42. Πνηα πιηθά θαη εξγαιεία απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θφηζνπ; 43. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο αζζέλεηεο ησλ καιιηψλ. 44. Τη είλαη ε ςπρξή πεξκαλάλη; 45. Τη είλαη ε ζεξκή πεξκαλάλη; 46. Τη είλαη ε φμηλε πεξκαλάλη; 47. Τη είλαη ε αιθαιηθή πεξκαλάλη; 48. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ηεο ινζηφλ πεξκαλάλη; 49. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ έλα επηηπρεκέλν θνχξεκα θαη ζηπι καιιηψλ; 50. Να πεξηγξάςεηε ηελ ηερληθή θξεπαξίζκαηνο. 51. Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηνλ θχθιν αλάπηπμεο ηεο ηξίραο. 52. Τη είλαη ε ρξσζηηθή ηνπ δέξκαηνο; 53. Απφ πνηα κέξε απνηειείηαη ε ηξίρα; 54. Πνηα ε ζεκαζία ηνπ PH ζηελ Κνκκσηηθή; 55. Τη επηηπγράλνπλ νη καιαθηηθέο θξέκεο φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζηα καιιηά; 56. Να πεξηγξάςεηε ηνπο ηχπνπο θνληίζηνλεξ. 57. Να αλαθέξεηε ηε βαζηθή θιίκαθα ρξσκάησλ. 58. Πνηα είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά κηαο βαθήο; 59. Τη είλαη ε ςαιίδα(ηξηρνπηχισζε); 60. Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηνπο δεζκνχο πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ηε δνκή ηεο ηξίραο. 61. Τη είλαη ε θπζηθή ρξσζηηθή ησλ καιιηψλ; 62. Τη είλαη ην βαπέξ (vapeur); 63. Tη είλαη ην θιηκαδφλ; 64. Τη είλαη ν ζηεγλσηήξαο καιιηψλ; 65. Τη είλαη νη ζεξκαληηθέο ιάκπεο; 66. Τη είλαη νη θνπξεπηηθέο κεραλέο; 67. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ην ρψξν ρηελίζκαηνο-ζηεγλψκαηνο. 68. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ρηελίζκαηνο- ζηεγλψκαηνο; 69. Πψο νξγαλψλνπκε ην ρψξν πεξηπνίεζεο λπρηψλ; 70. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηη πεξηιακβάλεη ν θχξηνο ρψξνο εξγαζίαο ζην θνκκσηήξην. 71. Τη θαζνξίδεη ηελ έληαζε ηνπ ρξψκαηνο; 72. Πψο ειέγρνπκε ην ειεθηξηθφ ςαιίδη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ; 73. Τη είλαη ην ηξηρνζθφπην; 74. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ ρηελψλ. 75. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ βνπξηζψλ. 76. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ ςαιηδηψλ. 77. Με πνηνπο ηξφπνπο ζπληεξνχκε ηα ειεθηξηθά ςαιίδηα; 78. Πνηα είδε μπξαθηψλ ππάξρνπλ; 79. Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. 80. Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θιίβαλνπ απνζηείξσζεο. 81. Να πεξηγξάςεηε ηε ρξήζε πγξνχ απνιπκαληήξα. 82. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ελφο θαιήο πνηφηεηαο ζακπνπάλ; 83. Πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ θαζξέπηε ζην ρψξν ηνπ θνκκσηεξίνπ; 84. Να αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνππ. 85. Τη είλαη ν άρσξ; Σελίδα 14 από 17

15 86. Τη είλαη ε ηξηρνθπτα; 87. Πνηα είλαη ε ρεκηθή ζχλζεζε ηεο ηξίραο; 88. Σε ηη ρξεζηκεχεη ν νδεγφο θνπξέκαηνο; 89. Να αλαθέξεηε αλαιπηηθά ηνπο ρξφλνπο παξακνλήο ηεο ινζηφλ ηεο πεξκαλάλη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ καιιηψλ. 90. Πψο πξέπεη λα είλαη ην ηχιηγκα ηεο πεξκαλάλη θαη γηαηί; 91. Πψο πξέπεη λα είλαη ην ηχιηγκα ησλ ξφιετ θαη γηαηί; 92. Ζ θνπή ησλ καιιηψλ γίλεηαη πξηλ ή κεηά ηελ πεξκαλάλη θαη γηαηί; 93. Πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ρισξηνχρνπ πιχζεο; 94. Πφηε θάλνπκε ρισξηνχρν πιχζε; 95. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ θάλνπκε βαθή; 96. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ θάλνπκε πεξκαλάλη; 97. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα βαθή; 98. Πψο γίλεηαη ην κπνπθιάξηζκα κε ην πηζηνιάθη; 99. Πψο γίλεηαη ην ίζησκα κε ην πηζηνιάθη; 100. Πνηα είλαη ηα εμαξηήκαηα (αμεζνπάξ) γηα βξαδηλά ρηελίζκαηα; 101. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε κεραλή θνπξέκαηνο; 102. Όηαλ θφβνπκε ηα καιιηά πξέπεη λα είλαη ζηεγλά ή βξεγκέλα θαη γηαηί; 103. Τη είλαη ε αζχκκεηξε γξακκή θνπξέκαηνο; 104. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο ζεξαπείεο καιιηψλ ζην θνκκσηήξην Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο δεκηνπξγίαο θφηζνπ; 106. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ινζηφλ ηεο πεξκαλάλη; 107. Να πεξηγξάςεηε ην ινχζηκν ηεο βαθήο Τη θνχξεκα ηαηξηάδεη ζε έλα ζηξνγγπιφ πξφζσπν; 109. Τη θνχξεκα ηαηξηάδεη ζε έλα ηεηξάγσλν πξφζσπν; 110. Τη δηαθνξά έρεη ην θηιαξηζηφ θνχξεκα απφ ην ληεγθξαληέ; 111. Πψο γίλνληαη ηα ρσξίζκαηα ζε εξγαζία mèches(κεδ) κε αινπκηλφραξην; 112. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηερληθέο γηα αληαχγεηεο Πνηνη ηχπνη κάζθαο καιιηψλ ππάξρνπλ; 114. Πνηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηδψλ δηαβξνρήο ινζηφλ πεξκαλάλη; 115. Δίλαη απαξαίηεηε ε θξνληίδα κεηά ηελ πεξκαλάλη θαη γηαηί; 116. Τη θάλνπκε ζε πεξίπησζε επηδεξκηθήο αληίδξαζεο; 117. Πψο γίλεηαη ην ζηάξσκα; 118. Πψο γίλεηαη ην κνξηαλζάδ; 119. Πψο γίλεηαη ην ζακπνπάλ ληεθνινξάλ; 120. Τη εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε mèches(κεδ); 121. Πνηνο είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο ζην ληεθαπάδ; 122. Πψο γίλεηαη ην θνχξεκα ληεγθξαληέ; 123. Πψο γίλεηαη ην θνχξεκα θαξέ; 124. Τη θαινχληαη ρεκηθά εγθαχκαηα; 125. Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ρψξνπ ινπζίκαηνο; 126. Τη πξέπεη λα πξνζέρνπκε ζηε δηαθφζκεζε ηεο αίζνπζαο ρηελίζκαηνο; 127. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ρψξνπ ινπζίκαηνο; 128. Πψο απνζηεηξψλνπκε ηηο ρηέλεο; 129. Πψο απνζηεηξψλνπκε ηηο βνχξηζεο; Σελίδα 15 από 17

16 130. Πψο απνζηεηξψλνπκε ςαιίδηα θαη κεηαιιηθά αληηθείκελα; 131. Πψο δεκηνπξγείηαη ε δπζνζκία ζηα ξνχρα; 132. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ην ινχζηκν Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ην ρηέληζκα Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ καιιηψλ Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ηηο βαθέο Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα πξντφληα γηα ηελ πεξκαλάλη Απφ πνηεο ζηνηβάδεο απνηειείηαη ε επηδεξκίδα ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο; 138. Τη είλαη ε ηξίρα θαη απφ ηη απνηειείηαη; 139. Πνηα είλαη ηα εξγαιεία ηνπ ινπζίκαηνο; 140. Πνην ζρήκα θνππ ελδείθλπηαη ζε ηξηγσληθφ ζρήκα πξνζψπνπ; 141. Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λπθηθφ ρηέληζκα; 142. Πνηα ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ρηέληζκα επίδεημεο; 143. Πνην ζρήκα θνππ ελδείθλπηαη ζε νβάι ζρήκα πξνζψπνπ; 144. Πνην ζρήκα θνππ ελδείθλπηαη ζε αριαδνεηδέο ζρήκα πξνζψπνπ; 145. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ςαιηδηψλ θνπξέκαηνο Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα εξγαιεία γηα βαθή Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα εξγαιεία γηα ηελ πεξκαλάλη Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα θάλνπκε mèches(κεδ); 149. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα ρηέληζκα; 150. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα θνχξεκα; 151. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα βαθή; 152. Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα πεξκαλάλη; 153. Να αλαθέξεηε ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εξγαζίεο βαθψλ Πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ γηα βαθή; 155. Πψο ρσξίδνπκε ηα καιιηά γηα εθαξκνγή βαθήο; 156. Τη ειέγρνπκε ζην ηέινο εξγαζίαο ηεο πεξκαλάλη; 157. Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηα ζθάικαηα κεηά απφ εξγαζία πεξκαλάλη Πνηα ζηάδηα αθνινπζνχκε ζηελ εξγαζία ηεο πεξκαλάλη; 159. Πνηνο είλαη ν βαζηθφο θαλφλαο επηηπρίαο ρηελίζκαηνο κε θπκαηηζκνχο; 160. Πνην είλαη ην πιενλέθηεκα ρξήζεο ζηνιψλ ζην θνκκσηήξην; 161. Πνην είλαη ην πην ζεκαληηθφ αξρείν ζην θνκκσηήξην θαη ηη πεξηέρεη; 162. Πψο επηηπγράλεηαη ε πγηεηλή ηνπ δέξκαηνο; 163. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα αγγεία ηνπ δέξκαηνο Πνην είλαη ην εμσηεξηθφ πεξίγξακκα κηαο θφκκσζεο; 165. Τη νλνκάδνπκε κνξθή θφκκσζεο; 166. Τη νλνκάδνπκε φγθν κηαο θφκκσζεο; 167. Τη ιακβάλνπκε ππφςε ζην ζρεδηαζκφ κηαο θφκκσζεο; 168. Τη νλνκάδνπκε νξηδφληηεο γξακκέο; 169. Τη νλνκάδνπκε θαηαθφξπθεο γξακκέο; 170. Τη νλνκάδνπκε δηαγψληεο γξακκέο; 171. Τη νλνκάδνπκε ρξσκαηνκεηξία; 172. Τη νλνκάδνπκε κίμε ρξσκάησλ; 173. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ρξψκαηα ηεο χιεο; Σελίδα 16 από 17

17 174. Πνηα είλαη ηα δεπηεξνγελή ρξψκαηα; 175. Πνηα είλαη ηα ηξηηνγελή ρξψκαηα; 176. Πνηα νλνκάδνληαη ρξψκαηα κίμεο δεχηεξνπ βαζκνχ; 177. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα ρξψκαηα; 178. Πνηα είλαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά δεχγε ρξσκάησλ; 179. Πνηα είλαη ηα δεζηά ρξψκαηα; 180. Πνηα είλαη ηα ςπρξά ρξψκαηα; 181. Τη νλνκάδνπκε απφρξσζε ; 182. Τη νλνκάδνπκε έληαζε ρξψκαηνο; 183. Τη ιακβάλνπκε ππφςε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε κηαο θφκκσζεο; 184. Πνηα είλαη ηα αληίζεηα ρξψκαηα; 185. Τη νλνκάδνπκε αλαινγία; 186. Να αλαθέξεηε ηα είδε ραξηηνχ ζρεδηνγξαθίαο Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο; 188. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα εμέηαζεο ηεο δηακέηξνπ ηεο ηξίραο; 189. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα εμέηαζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ καιιηψλ; 190. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο κνξθέο ζακπνπάλ; 191. Σε πνηεο κνξθέο ζπλαληάκε ηα ζακπνπάλ ζην εκπφξην; 192. Πνηα είλαη ηα είδε πνηφηεηαο ηεο ηξίραο; 193. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε δειέ ζηα καιιηά ; 194. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε αθξφ ρηελίζκαηνο θαη γηαηί; 195. Τα θαηζαξά καιιηά θφβνληαη πγξά ή ζηεγλά θαη γηαηί; 196. Σε πνηα ζεκεία απνθεχγνπκε ηελ αξαίσζε ησλ καιιηψλ; 197. Πνηα είλαη ηα θιαζζηθά ρηελίζκαηα κε ζεξκφ ζίδεξν; 198. Πνηνη ηχπνη καιιηψλ ππάξρνπλ; 199. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο γίλεηαη ην θξεπάξηζκα. Σελίδα 17 από 17

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα