ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΤ ΣΕΙ «ΕΥΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΙΚΕΜΕΝΗ-ΞΤΔΕΑ ΑΝΑΣΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΤ ΣΕΙ «ΕΥΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΙΚΕΜΕΝΗ-ΞΤΔΕΑ ΑΝΑΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΤ ΣΕΙ «ΕΥΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΙΚΕΜΕΝΗ-ΞΤΔΕΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΒΑΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΖΟΤΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ομάδα Εκπόνησης: Κατσίπη Ζωή Μέγα Παρασκευή τασινού Αγνή

2 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ

3 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Οη λένη εξγάδνληαη ζε επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ όπσο: καηαζηήμαηα εζηιαηόπια ξενοδοσεία σώποςρ διαζκέδαζηρ καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ γπαθεία κλπ. Ο θάζε ρώξνο εξγαζίαο έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ θηλδύλνπο πνπ είλαη δπλαηό λα νδεγήζνπλ ζε ηξαπκαηηζκό, αζζέλεηα ή αθόκα θαη ζάλαην.

4 ΚΙΝΔΤΝΟΙ Έλαο λένο εξγαδόκελνο δηαηξέρεη πςειόηεξν θίλδπλν λα πάζεη αηύρεκα ή λα πξνζβιεζεί από επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, ζπλήζσο ιόγσ: Απεηξίαο θαη ειιηπνύο εμνηθείσζεο κε ηελ εξγαζία Έιιεηςεο πιεξνθόξεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία Έιιεςεο δεμηόηεηαο/ εθπαίδεπζεο γηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία Αλάιεςεο εξγαζηώλ πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Αδπλακία ηνπ λα αξλεζεί λα εθηειέζεη επηθίλδπλεο εξγαζίεο Σσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αλσξηκόηεηαο Υηνζέηεζεο κηαο ξηςνθίλδπλεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ εξγαζία

5 ΓΙΑΣΙ ΟΙ ΝΕΟΙ; Σε ζπλδηαζκό κε ηνπο πξνεγνύκελνπο παξάγνληεο, νη λένη είλαη πεξηζζόηεξν επάιισηνη δηόηη: Τνπο αλαηίζεληαη εξγαζίεο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο θαη ηηο νπνίεο νη κεγαιύηεξνη ζπλάδειθνί ηνπο πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ όπσο ε κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ, εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ δύζθνιεο ζσκαηηθέο ζηάζεηο ή εξγαζίεο ζε πνιύ ςπρξά ή ζεξκά κέξε Σπλήζσο εξγάδνληαη κε κεξηθή απζρόιεζε (part time), σο επνρηαθνί, κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή αιιάδνπλ ζπρλά δνπιεηέο παξακέλνληαο πάληα «λένη ζηε δνπιεηά»

6 ΓΙΑΣΙ ΟΙ ΝΕΟΙ; Σπρλά δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο θηλδύλνπο ζηνπο λένπο ρώξνπο εξγαζίαο, ηνπο ηξόπνπο απνθπγήο ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπο Πηζαλόλ λα γίλνπλ ζύκαηα παξελόριεζεο ή εθθνβηζκνύ από ηνπο ζπλαδέιθνπο, ιόγσ ηεο ρακειήο ζέζεο ηνπο ζηε δνπιεηά ή επεηδή είλαη λένη ζην ρώξν Σύκθσλα κε κηα θηιαλδηθή έξεπλα ην άγρνο θαηα ηελ εξγαζία, ε απεηξία θαη ε έιιεηςε απηνπξνθύιαμεο ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ πξόθιεζε αηπρεκάησλ

7 ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΙ ΕΡΓΑΙΑΚΟΙ ΦΨΡΟΙ Είλαη εθείλνη όπνπ νη λένη εξγάδνληαη κόλνη, ρσξίο επίβιεςε, ρσξίο εθπαίδεπζε θαη ππό ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, νη πην επηθίλδπλνη θιάδνη γηα ηνπο λένπο εξγαδόκελνπο είλαη: οι καηαζκεςέρ η μεηαποίηζη η γεωπγία, ηο κςνήγι και η δαζοκομία οι μεηαθοπέρ, η αποθήκεςζη και οι επικοινωνίερ ηα ξενοδοσεία και ηα εζηιαηόπια

8 EUROSTAT, DATA FOR 2002, EU 15

9 ΒΑΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ Οη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη εξγαδόκελνη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη ηηο εξγαζίεο. Φσξίδνληαη ζε: Φςζικούρ Χημικούρ Βιολογικούρ Ψςσοκοινωνικούρ

10 ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ Πηώζεηο ιόγσ νιηζζεξόηεηαο ή εκπνδίσλ Πηώζεηο από ύςνο Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο εξγαζίαο Πξνζθξνύζεηο ζε αληηθείκελα ή πιήγκαηα από απηά Εξγαζίεο κε ζεξκέο νπζίεο ή αληηθείκελα Επαλαιακβαλόκελε, γξήγνξε εξγαζία, ηδηαίηεξα ζε άβνιεο γηα ην ζώκα ζηάζεηο (RSI) θαη αλεπαξθείο πεξίνδνη αλάπαπζεο Άξζε θαη κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ Τξαπκαηηζκνί Θόξπβνο, δνλήζεηο Επαθή κε ειεθηξηζκό

11 ΦΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ Έθζεζε ζε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ παξάγνληαη/ απειεπζεξόλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ (ζθόλεο, θαπλνί, αέξηα) Έθζεζε ζε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθιύνληαη ιόγσ απώιεηαο πεξηερνκέλνπ θαηά ηε κεηαθνξά, απνζήθεπζε ή ρεηξηζκό ηνπο (θαπζηηθέο, δηαβξσηηθέο, εξεζηζηηθέο, ηνμηθέο, νμεηδσηηθέο, εύθιεθηεο) Πξντόληα θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο, απνζηείξσζεο

12 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ Αηκαηνγελή, αεξνγελή κεηαδηδόκελα λνζήκαηα Βαθηήξηα, κύθεηεο, ηνί, ξηθέηζηεο Αθηηλνβνιίεο

13 ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ Άγρνο Σπλαηζζεκαηηθή έληαζε Βίαηε ζπκπεξηθνξά

14 ΒΑΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ Ε.Δ.Τ. Tα ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα ησλ επνπηώλ είλαη: Σύγθξνπζε κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο/καγαδάηνξεο Πνιύσξε εξγαζία κπξνζηά ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή Αηπρήκαηα θαηά ηνπο ειέγρνπο Άγρνο Αζζέλεηεο ειέγρνληαο λνζνθνκεία ή αλζπγηεηλέο εζηίεο Απνιπκαληηθά ζε απνιπκάλζεηο

15 ΒΑΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΗ Tα ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα ησλ λνζειεπηώλ είλαη: Τξππήκαηα από βειόλεο Κνςίκαηα από λπζηέξηα Πηώζεηο κε απνηέιεζκα θαηάγκαηα Μπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ( απρέλαο, σκνπιάηε, κέζε θιπ.) Έθζεζε ζε απνιπκαληηθά θαη απνξξππληηθά

16 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΥΑΛΕΣΕΡΟΤ ΦΨΡΟΤ ΕΓΑΙΑ Οη εξγνδόηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη νη εξγαδόκελνη έρνπλ ηελ επζύλε λα πξνζηαηεύνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο αλζξώπνπο γύξσ ηνπο. Έηζη έλαο ρώξνο εξγαζίαο γίλεηαη αζθαιέζηεξνο γηα ηνπο λένπο εξγαδόκελνπο όηαλ: Ο εξγνδόηεο νξγαλώλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηα νπνία παξαθνινπζνύλ ππνρξεσηηθά νη εξγαδόκελνη. Υπάξρνπλ ζαθείο θαη ππνρξεσηηθνί γηα όινπο θαλόλεο αζθαιείαο Οη θίλδπλνη είλαη επθξηλώο ζεκαζκέλνη

17 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΥΑΛΕΣΕΡΟΤ ΦΨΡΟΤ ΕΓΑΙΑ Οη εξγαδόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ππνρξεσηηθά ηνλ εμνπιηζκό αζθαιείαο θαη ηνλ πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό Οη εξγαδόκελνη ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο ώζηε λα δηαηεξνύλ ηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν αζθαιή Επηθξαηεί επηαμία θαη θαζαξηόηεηα ζηνπο ρώξνπο θαη ηα εξγαιεία ηνπνζεηνύληαη ζηε ζέζε ηνπο κεηά ηε ρξήζε Οη κεραλέο ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ην ζθνπό πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο Όινη γλσξίδνπλ ην ξόιν ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο Οη εξγαδόκελνη αλαθέξνπλ ζηνλ πξντζηάκελό ηνπο θάζε θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία πνπ

18 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΥΑΛΕΣΕΡΟΤ ΦΨΡΟΤ ΕΓΑΙΑ Οη εξγαδόκελνη γλσξίδνπλ όηη είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο λα εξγάδνληαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ην αζθνύλ Σε πεξηπηώζεηο ακθηβνιίαο, νη λένη εξγαδόκελνη, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζηακαηήζνπλ ηελ εξγαζία θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα Υπάξρνπλ αληηπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα (Ε.Υ.Α.Ε.) νη νπνίνη κπνξνύλ λα δώζνπλ ζηνπο λένπο εξγαδόκελνπο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο Υπάξρεη πάληα ε δπλαηόηεηα βνήζεηαο από θάπνην ζπλάδειθν, ηδηαίηεξα όηαλ πξέπεη λα κεηαθεξζεί θάπνην βάξνο

19 ΝΟΜΟΘΕΙΑ Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/Α/ ) Υγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ Π.Δ.16/96(ΦΕΚ 10/Α/ ) Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 86/654/ΕΟΚ Π.Δ.62/98(ΦΕΚ 67/Α/ ) Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 94/33/ΕΚ Π.Δ.338/01(ΦΕΚ 227/Α/ ) Πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία από θηλδύλνπο νθεηιόκελνπο ζε ρεκηθνύο παξάγνληεο

20 Επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ)

υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ) ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηϊν και τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.grwww.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απηόο ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο ηζρύεη από ηηο 21 Δεθεκβξίνπ 2010 θαη κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη θαηά πεξηόδνπο.

Απηόο ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο ηζρύεη από ηηο 21 Δεθεκβξίνπ 2010 θαη κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη θαηά πεξηόδνπο. Εηζαγσγή Θεκειηώδεηο αξρέο θαη εθαξκνζηκόηεηα Η ζπκκόξθσζε κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο απνηειεί αθιόλεηε δέζκεπζε γηα ηελ Takeda Pharmaceutical Company Limited θαη όιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Greek Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 Περίληψη στα Ελληνικά Η κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ απμήζεθε απόηνκα ηηο δύν ηειεπηαίεο

Διαβάστε περισσότερα