Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 420 V DA 420 V EXT DA 424 V DA 424 V EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Προστασία περιβάλλοντος... 3 Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιγραφή λειτουργίας Περιγραφή συσκευής Χειρισµός Έναρξη λειτουργίας του µοτέρ Επιλογή βαθµίδας ισχύος Εντατική βαθµίδα Παράταση λειτουργίας ιακοπή λειτουργίας του µοτέρ Λειτουργία φωτισµού Μείωση φωτισµού ιακοπή φωτισµού Μετρητής ωρών λειτουργίας Ρύθµιση ύψους του οδηγού υδρατµών Καθαρισµός και περιποίηση Περίβληµα Φίλτρα λίπους Τοποθέτηση / Αντικατάσταση φίλτρου οσµών Αλλαγή λυχνίας αλογόνου ιαστάσεις συσκευής Απόσταση µεταξύ εστιών και απορροφητήρα (S) Αυξοµείωση του ύψους συσκευής Τοποθέτηση Φύλλο οδηγιών τοποθέτησης Εξαρτήµατα τοποθέτησης Για λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα Ηλεκτρική σύνδεση Service Λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου DSM Σύνδεση ενός διακόπτη επαφής παραθύρου Ελεύθερη σύνδεση Σύνδεση ενός διακόπτη φωτισµού Αγωγός εξαγωγής αέρα Ατµοπαγίδα Σιγαστήρας Τεχνικά στοιχεία

3 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων: Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Έτσι συµβάλλετε στην οικονοµία σε πρώτες ύλες και στη µείωση του όγκου απορριµµάτων. ιάφορα υλικά της συσκευασίας (π.χ. µεµβράνες, πεπιεσµένο αφρολέξ) µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατάτε τα υλικά αυτά µακριά από παιδιά και φροντίστε το ταχύτερο για την αποκοµιδή τους. Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο. Εκµεταλλευτείτε αντίθετα τους ειδικούς χώρους συγκέντρωσης του δήµου σας για την παράδοση και την αξιοποίηση των παλιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών σας. Φροντίζετε οι παλιές συσκευές σας να φυλάσσονται µακριά από παιδιά µέχρι την παράδοσή τους. 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή. Πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σας ενη- µερώνουν για την ασφάλεια, την τοποθέτηση, το χειρισµό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες. Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες ή από διάφορους λανθασµένους χειρισµούς. εν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτοµα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εµπειρίας ή λόγω ά- γνοιας δεν είναι σε θέση να το χειριστούν µε ασφάλεια. Επιτρέπεται µόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόµου. Προστασία για τα παιδιά Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στον απορροφητήρα και µην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν µε τη συσκευή. Η χρήση του απορροφητήρα από παιδιά µπορεί να γίνει µόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισµό του, και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασµένου χειρισµού. Λάβετε υπόψη σας, στους απορροφητήρες µε λυχνίες αλογόνου, ότι κατά τη λειτουργία της συσκευής οι λυχνίες αναπτύσσουν υψηλές θερµοκρασίες, οι οποίες παραµένουν ακόµη για λίγο χρόνο µετά τη διακοπή λειτουργίας τους. Κρατήστε τα παιδιά µακριά από τις λυχνίες, µέχρι να σιγουρευτείτε ότι µπορούν να τις αγγίξουν χωρίς κανένα κίνδυνο εγκαύµατος. Τεχνική ασφάλεια Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζηµιές. Αν συµβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής. Βεβαιωθείτε πριν από τη σύνδεση, ότι τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) συµφωνούν µε εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου (βλέπε κεφ. "Ηλεκτρική σύνδεση"), για να µην προκληθεί καµία βλάβη στη συσκευή. Αν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας. 4

5 Υποδείξεις ασφαλείας Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής είναι τότε µόνο εγγυηµένη, όταν είναι συνδεδεµένη η συσκευή µε σύστηµα γείωσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ελέγχετε, αν πράγµατι υπάρχει αυτή η προστασία και αν έχετε αµφιβολία, ειδοποιήστε κάποιον ειδικό τεχνικό να ελέγξει τις εγκαταστάσεις του σπιτιού σας. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζη- µιές που προκαλούνται από απουσία ή διακοπή της γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία). Χρησιµοποιείτε τον απορροφητήρα αφού γίνει η τοποθέτησή του. Μόνο έ- τσι, θα είναι εγγυηµένη η ασφαλής λειτουργία του. Ανοίγετε το περίβληµα της συσκευής µόνο όπως περιγράφεται στα κεφάλαια που αναφέρονται στην εγκατάσταση και τον καθαρισµό της. Μην ανοίγετε άλλα µέρη της συσκευής. Σε περίπτωση που αγγίξετε ηλεκτροφόρα καλώδια ή γίνουν αλλαγές στα ηλεκτρικά ή µηχανικά µέρη της συσκευής, αυτό θα είναι επικίνδυνο για εσάς και µπορεί να δηµιουργήσει ανωµαλίες στη λειτουργία της συσκευής. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς, αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθούν σηµαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. ιάφορα µέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να α- ντικατασταθούν µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, µπορούµε να εγγυηθούµε, ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Κατά τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης όπως και κατά την επισκευή, ο απορροφητήρας θα πρέπει να αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή αποσυνδέεται τότε µόνον, όταν: έχετε κλείσει τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα, έχετε αφαιρέσει τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα. έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, µην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φις από την πρίζα. Για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα). Η επέκταση καλωδίου ή το πολύπριζο δεν εγγυώνται την απαιτούµενη ασφάλεια της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρµανσης). 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Στις συσκευές που συνδέονται µε εξωτερικό µοτέρ (τύπου EXT) πρέπει επιπρόσθετα να συνδέσετε και τις δύο µονάδες στο καλώδιο σύνδεσης µε τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αυτές οι συσκευές µπορούν να συνδυαστούν µόνο µε ένα εξωτερικό µοτέρ της Miele. Η τοποθέτηση και ο εντοιχισµός αυτής της συσκευής σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται µόνο από υπεύθυνα συνεργεία / υπεύθυνους τεχνικούς και µόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Ταυτόχρονη λειτουργία σε χώρο που λειτουργεί και άλλου είδους θέρµανση Προσοχή: βλαβερές αναθυµιάσεις! Όταν στο χώρο που λειτουργεί ο α- πορροφητήρας, υπάρχουν και εστίες θέρµανσης εξαρτώµενες από την ανανέωση του αέρα (π.χ. σόµπες αερίου, πετρελαίου ή κάρβουνου, θερµοσίφωνο ή θέρµανση αερίου, boiler, εστίες, φούρνοι), πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας. Ο απορροφητήρας µε λειτουργία εξαγωγής αέρα, α- κόµη και µε σύνδεση σε εξωτερικό µοτέρ, απορροφάει κατά τη λειτουργία του µεγάλη ποσότητα αέρα από το χώρο που βρίσκεται, αλλά και από τα διπλανά δωµάτια, έτσι ώστε να µην υπάρχει αρκετός αέρας για την καύση των υπολοίπων εστιών θέρµανσης. Χωρίς λοιπόν την απαραίτητη τροφοδότηση των εστιών αυτών θέρµανσης µε φρέσκο αέρα, δηµιουργείται µια υποπίεση, η οποία επιδρά αρνητικά στη διαδικασία καύσης. Από την καµινάδα ή το φρεάτιο εξαερισµού µπορεί να εισχωρήσουν στα δω- µάτια βλαβερές αναθυµιάσεις. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Για να λειτουργεί λοιπόν ο απορροφητήρας ταυτόχρονα µε άλλες εστίες θέρ- µανσης χωρίς κανένα πρόβληµα, θα πρέπει να επιτευχθεί µια υποπίεση το ανώτερο 4 Pa (0,04 mbar), ούτως ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος επαναρρόφησης των καυσαερίων που δηµιουργούν οι εστίες θέρµανσης. Το κατάλληλο επίπεδο υποπίεσης επιτυγχάνεται, όταν έχετε προβλέψει στο χώρο ένα µόνιµο άνοιγµα (π.χ. σε µια πόρτα ή ένα παράθυρο), έτσι ώστε να εισέρχεται πάντα φρέσκος αέρας στους εσωτερικούς χώρους. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάµετρο του ανοίγµατος. Το άνοιγµα ενός κοινού τηλεσκοπικού σωλήνα τοίχου δεν επαρκεί για τη σωστή τροφοδότηση των χώρων µε φρέσκο αέρα., Κατά τον υπολογισµό περιεκτικότητας σε οξυγόνο αέρα, πρέπει να γίνει µέτρηση όλων των χώρων µιας κατοικίας. Συµβουλευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό καµινάδων. Για την ασφαλή λειτουργία µπορεί να είναι απαραίτητο να, συνδυάσετε τον απορροφητήρα µε ένα διακόπτη επαφής παράθυρου, ο οποίος θα επιτρέπει τη λειτουργία της συσκευής µόνον όταν το παράθυρο είναι αρκετά ανοικτό ή τίθεται σε λειτουργία αυτόµατα ένα µοτέρ εισροής αέρα ή να ενεργοποιείται ένας µηχανισµός για να ανοίγει ένα κλαπέτο εισροής αέρα, όταν τεθεί σε λειτουργία ο απορροφητήρας ή διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία των εστιών θέρµανσης που εξαρτώνται από την ανανέωση του αέρα, ό- ταν τεθεί σε λειτουργία ο απορροφητήρας. Η µονάδα ελέγχου (µοντούλ) Miele DSM 400 σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τα κατάλληλα εξαρτήµατα µε τον απορροφητήρα (βλέπε κεφ. "Λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου (µοντούλ) DSM 400"). Τη µονάδα µπορείτε να την προµηθευτείτε ως πρόσθετο εξάρτηµα από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Συµβουλευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό. Αν ο απορροφητήρας σας πρόκειται να λειτουργεί µόνο µε ανακύκλωση αέρα, οι παραπάνω περιορισµοί δεν ισχύουν. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας Σωστή χρήση Μην επιχειρήσετε να µαγειρέψετε ή να ψήσετε σε ανοικτή φωτιά κάτω από τον απορροφητήρα. Φλαµπέ, ψητά σε γκριλ κ.λπ. απαγορεύονται. Ο απορροφητήρας που βρίσκεται σε λειτουργία τραβάει τις φλόγες στο φίλτρο. Με τα σταγονίδια λίπους που α- πορροφούνται υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς! Όταν χρησιµοποιείτε τον απορροφητήρα πάνω από εστίες αερίου, πρέπει να προσέχετε, οι εστίες που βρίσκονται σε λειτουργία να είναι συνέχεια καλυµ- µένες µε σκεύη. ιακόπτετε τη λειτουργία της εστίας αερίου ακόµα και όταν αφαιρείτε έστω και για λίγο τα σκεύη. Ρυθµίζετε τη φλόγα έτσι, ώστε να µην υπερβαίνει το ύψος των σκευών. Αποφεύγετε το υπερβολικό ζέσταµα των σκευών (π.χ. σε µαγείρεµα µε wok). Ο απορροφητήρας µπορεί να πάθει ζηµιά από την υπερβολική θερµική επίδραση της φλόγας. Όταν µαγειρεύετε στις εστίες, ο α- πορροφητήρας πρέπει να τίθεται πάντα σε λειτουργία. Αλλιώς, οι υδρατµοί που συσσωρεύονται στον απορροφητήρα µπορεί να προκαλέσουν σκουριές στη συσκευή. Όταν µαγειρεύετε µε λάδια και λίπη σε κατσαρόλες, τηγάνια ή φριτέζες, δεν πρέπει να αφήνετε τα σκεύη χωρίς επίβλεψη. Επίσης και όταν ψήνετε σε ηλεκτρικό γκριλ, δεν πρέπει ποτέ να απο- µακρύνεστε από τη συσκευή του γκριλ. Από την υπερθέρµανση µπορεί τα λάδια και τα λίπη να πάρουν φωτιά και να πάθει ζηµιά ο απορροφητήρας. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς φίλτρα λίπους. Έτσι, αποφεύγετε τη συσσώρευση λίπους και βρωµιάς µέσα στη συσκευή, που θα εµπόδιζαν τη σωστή λειτουργία της. Καθαρίζετε ή αλλάζετε τακτικά τα φίλτρα. Ένα φίλτρο γεµάτο µε υπολείµµατα λίπους σηµαίνει κίνδυνο πυρκαγιάς. (βλέπε κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση, για τον καθαρισµό του απορροφητήρα, συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός που παράγεται, µπορεί να φθάσει σε µέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα και να προκαλέσει βραχυκύκλωµα. Σωστή τοποθέτηση Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εστιών που χρησιµοποιείτε, για να γνωρίζετε αν είναι δυνατή η λειτουργία απορροφητήρα πάνω από τις εστίες. Αν δεν έχουν οριστεί µεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή των εστιών, θα πρέπει να τηρούνται µεταξύ των εστιών και της κάτω γωνίας του απορροφητήρα οι αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο " ιαστάσεις συσκευής". Αν λειτουργούν διάφορα είδη εστιών κάτω από τον απορροφητήρα, για τα ο- ποία ισχύουν διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας, θα πρέπει να επιλεγεί η µεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας που έ- χει δοθεί. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας Η τοποθέτηση του απορροφητήρα πάνω από εστίες καύσης στερεών καυσίµων δεν επιτρέπεται. Χρησιµοποιείτε για τον αεραγωγό µόνο σωλήνες ή αγωγούς από άφλεκτο υλικό, όπως τους διαθέτει το τµήµα α- νταλλακτικών της Miele. Ο αέρας που βγαίνει από τον απορροφητήρα δεν θα πρέπει να περνάει από καµινάδα καλοριφέρ πετρελαίου ή αερίου που βρίσκεται σε λειτουργία, ούτε από φρεάτιο που χρησιµεύει για τον εξαερισµό χώρων, όπου λειτουργεί τζάκι. Σε περίπτωση που ο εξαγόµενος αέρας οδηγείται µέσα από καµινάδα ή φρεάτιο, εκτός λειτουργίας, τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισµούς που ισχύουν για αυτό σε κάθε χώρα. Πρόσθετα εξαρτήµατα Πρόσθετα εξαρτήµατα επιτρέπεται να τοποθετηθούν στη συσκευή µόνο όταν αυτά διατίθενται από τη Miele. Αν τοποθετηθούν πρόσθετα µέρη άλλων εταιρειών, τότε οτιδήποτε σχετίζεται µε την εγγύηση και ασφάλεια του προϊόντος παύει να ισχύει. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασµένη χρήση ή αµέλεια των υποδείξεων ασφαλείας. 9

10 Περιγραφή λειτουργίας Ο απορροφητήρας αυτός λειτουργεί: µε εξαγωγή αέρα: µε ανακύκλωση αέρα: (µόνο για DA 420V, µε σετ µετατροπής και φίλτρο οσµών που διατίθενται σαν πρόσθετα εξαρτήµατα, βλέπε κεφ. "Τεχνικά στοιχεία"). Ο αέρας που απορροφάται, καθαρίζεται από φίλτρα λίπους και οδηγείται προς τα έξω. Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα προστατευτικό διάφραγµα. Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, το διάφραγµα είναι κλειστό. εν γίνεται ανταλλαγή αέρα ανάµεσα στο χώρο ε- γκατάστασης και στον εξωτερικό αέρα. Όταν θέτετε τον απορροφητήρα σε λειτουργία, τότε ανοίγει το διάφραγµα και έτσι οι υδρατµοί της κουζίνας µπορούν, χωρίς κανένα εµπόδιο, να διοχετεύονται προς τα έξω. Ο αέρας που απορροφάται καθαρίζεται από τα φίλτρα λίπους και επιπρόσθετα από ένα φίλτρο οσµών. Στη συνέχεια οδηγείται µέσα από τα ανοίγµατα που βρίσκονται στο καµίνι του απορροφητήρα, πάλι πίσω στην κουζίνα. Ελέγχετε πάντα κατά τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα, αν είναι τοποθετηµένο το φίλτρο οσµών (βλέπε κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). µε εξωτερικό µοτέρ: (συσκευές τύπου ΕΧΤ) Οι απορροφητήρες τύπου EXT, είναι ειδικά κατασκευασµένοι για τη σύνδεση µε εξωτερικό µοτέρ, δηλαδή το µοτέρ απορρόφησης τοποθετείται σε έναν ε- ξωτερικό χώρο της δικής σας επιλογής. Το εξωτερικό µοτέρ συνδέεται µε τον απορροφητήρα µέσω ενός ειδικού ηλεκτρικού καλωδίου και η λειτουργία του κατευθύνεται από τον πίνακα χειρισµού του απορροφητήρα. 10

11 Περιγραφή συσκευής 11

12 Περιγραφή συσκευής a Πλαίσιο κάλυψης b Τηλεσκοπικό καµίνι c Οδηγός υδρατµών Ο οδηγός υδρατµών δεν ενδείκνυται για επιφάνεια τοποθέτησης. d Φίλτρα λίπους e Φίλτρο οσµών Εξάρτηµα προς αγορά για λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα (µόνο για DA 420V) f Έξοδος ανακυκλούµενου αέρα (Μόνο για λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα DA 420 V) g Όργανα χειρισµού h Φωτισµός εστιών i Πλήκτρο φωτισµού εστιών Με το πλήκτρο αυτό µπορείτε να α- νάψετε και να σβήσετε το φως για τις εστίες και να µειώσετε την έντασή του. j Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής για το µοτέρ k Πλήκτρα ρύθµισης ισχύος µοτέρ l Πλήκτρο παράτασης λειτουργίας Με το πλήκτρο αυτό µπορείτε να ε- νεργοποιήσετε την παράταση λειτουργίας. Όταν λήξει ο χρόνος παράτασης 5 ή 15 λεπτών, παύει αυτο- µάτως και η λειτουργία του µοτέρ. m Πλήκτρο φίλτρων λίπους Η λυχνία του πλήκτρου ανάβει, όταν τα φίλτρα λίπους χρειάζονται καθαρισµό. Με αυτό το πλήκτρο µπορεί µετά τον καθαρισµό των φίλτρων λίπους να µηδενιστεί ο µετρητής ωρών λειτουργίας (βλέπε "Καθαρισµός και Περιποίηση"). Πέραν τούτου είναι δυνατή η ενηµέρωση σχετικά µε τις ώρες λειτουργίας και η αλλαγή αυτών. n Πλήκτρο φίλτρου οσµών (µόνο DA 420 V) Η λυχνία του πλήκτρου φίλτρου οσµών ανάβει όταν το φίλτρο οσµών που έχει τοποθετηθεί για λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα πρέπει να αντικατασταθεί. Για να γίνει αυτό πρέπει κατά την αρχική λειτουργία να ρυθµίσετε τον µετρητή ωρών λειτουργίας. Με το πλήκτρο ο µετρητής ωρών λειτουργίας µπορεί να µηδενιστεί µετά την αλλαγή του φίλτρου οσµών (βλέπε "Καθαρισµός και Περιποίηση"). Πέραν τούτου είναι δυνατή η ενηµέρωση σχετικά µε τις ώρες λειτουργίας και την αλλαγή αυτών. o Πλήκτρα ρύθµισης ύψους του οδηγού υδρατµών Το ύψος κυµαίνεται στα 260 χιλστ. (µπορεί να φθάσει και τα 300 χιλστ., βλέπε " ιαστάσεις συσκευής"). Για ακριβέστερη περιγραφή των λειτουργιών διαβάστε το κεφάλαιο "Χειρισµός". 12

13 Χειρισµός Έναρξη λειτουργίας του µοτέρ Πιέζετε το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. Αυτοµάτως το µοτέρ λειτουργεί στη βαθµίδα ισχύος "II". Ανάβει η ενδεικτική λυχνία. Αν ο απορροφητήρας είναι συνδεδε- µένος µε ένα διακόπτη επαφής παραθύρου µέσω της µονάδας ελέγχου DSM 400, δεν µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το µοτέρ όταν το παράθυρο είναι κλειστό. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Επιλογή βαθµίδας ισχύος Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας της εντατικής βαθµίδας Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε µε τέτοιο τρόπο την εντατική βαθµίδα, ώ- στε το µοτέρ να επανέρχεται πάντα µετά από 10 λεπτά αυτόµατα στην βαθµίδα ισχύος "ΙΙΙ". Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει διακοπεί η λειτουργία του µοτέρ και του φωτισµού των εστιών. Πιέζετε το πλήκτρο παράτασης λειτουργίας περίπου 10 δευτερόλεπτα. Η πρώτη λυχνία ένδειξης των βαθµίδων ισχύος ανάβει. Πιέζετε κατόπιν διαδοχικά το πλήκτρο για Με τα πλήκτρα / + επιλέγετε την ε- πιθυµητή βαθµίδα ισχύος. Πλήκτρο + = υψηλότερη ισχύς Πλήκτρο = χαµηλότερη ισχύς Για το κανονικό µαγείρεµα και ανάλογα πάντα µε την ένταση των υδρατµών ρυθµίζετε τις βαθµίδες ισχύος από "I" ως "III" (πράσινες λυχνίες). Εντατική βαθµίδα Για το σύντοµο τηγάνισµα και το βράσι- µο µε έντονη δηµιουργία οσµών µπορείτε να χρησιµοποιήσετε προσωρινά την εντατική βαθµίδα (κίτρινη λυχνία). το φωτισµό εστιών, το πλήκτρο " " και µετά πάλι το πλήκτρο φωτισµού εστιών. 13

14 Χειρισµός Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόµατη διακοπή λειτουργίας, αναβοσβήνουν οι λυχνίες των βαθµίδων ισχύος "Ι" και "ΙV". Για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας πιέζετε το πλήκτρο "+". Οι λυχνίες των βαθµίδων ισχύος "Ι" και "ΙV" ανάβουν σταθερά. Για να απενεργοποιήσετε την διακοπή λειτουργίας πιέζετε το πλήκτρο " ". Επιβεβαιώνετε τη διαδικασία µε το πλήκτρο παράτασης λειτουργίας. Αν δεν εκτελέσετε την επιβεβαίωση µέσα σε 4 λεπτά µετά τον προγραµµατισµό, η συσκευή αυτοµάτως αναγνωρίζει τα "παλαιά" στοιχεία. Παράταση λειτουργίας Μετά το µαγείρεµα συνιστάται να αφήνετε το µοτέρ του απορροφητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά ακόµη. Έτσι, ο αέρας της κουζίνας παραµένει καθαρός, χωρίς υδρατµούς και ενοχλητικές οσµές. Επιλέγοντας την παράταση λειτουργίας, το µοτέρ παύει να λειτουργεί αυτοµάτως µετά την πάροδο του χρόνου που έχετε επιλέξει. Πιέζετε το πλήκτρο για την παράταση λειτουργίας, ενόσω ο απορροφητήρας βρίσκεται ακόµη σε λειτουργία. Πάτηµα 1 φορά = η λειτουργία του µοτέρ διακόπτεται µετά από 5 λεπτά (αριστερή λυχνία) Πάτηµα 2 φορές = η λειτουργία του µοτέρ διακόπτεται µετά από 15 λεπτά (δεξιά λυχνία) Αν θέλετε να ακυρώσετε τη ρύθµιση παράτασης, πιέζετε άλλη µια φορά το πλήκτρο παράτασης λειτουργίας. Το µοτέρ δεν σταµατάει αυτόµατα. ιακοπή λειτουργίας του µοτέρ Πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής, διακόπτετε τη λειτουργία του µοτέρ. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει. 14

15 Χειρισµός Λειτουργία φωτισµού Μπορείτε να ανάψετε ή να σβήσετε το φως εστιών ανεξάρτητα από τη λειτουργία του µοτέρ. Για να λειτουργήσει ο φωτισµός, πιέζετε σύντοµα το πλήκτρο φωτισµού εστιών. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία. Ο φωτισµός λειτουργεί µε τη µεγαλύτερή του ένταση. Μείωση φωτισµού Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε την ένταση φωτισµού που επιθυµείτε. Για να γίνει αυτό, κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο φωτισµού εστιών, ενόσω το φως εστιών είναι αναµµένο. Η φωτεινότητα αρχίζει να µειώνεται, χωρίς διαβάθµιση, µέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ελεύθερο. Αν κρατήσετε εκ νέου πατηµένο το πλήκτρο φωτισµού εστιών, η φωτεινότητα αρχίζει πάλι να αυξάνεται, µέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ελεύθερο. Κρατώντας για µεγαλύτερο διάστηµα πατηµένο το πλήκτρο, ακολουθεί συνεχόµενη αλλαγή φωτεινής / σκοτεινής ρύθµισης. Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής Αν αφήσετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί, χωρίς να ανανεώσετε καµία από τις ρυθµίσεις του, µετά από 10 ώ- ρες η λειτουργία του µοτέρ διακόπτεται αυτοµάτως. Ο φωτισµός παραµένει ε- νεργοποιηµένος. Για την επαναλειτουργία του µοτέρ πιέζετε το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. ιακοπή φωτισµού Με ένα σύντοµο πάτηµα του πλήκτρου φωτισµού εστιών, το φως σβήνει. Σβήνει επίσης και η ενδεικτική λυχνία. 15

16 Χειρισµός Μετρητής ωρών λειτουργίας Η διάρκεια χρόνου λειτουργίας του α- πορροφητήρα καταγράφεται στη µνήµη της συσκευής. Ενηµέρωση από τον µετρητή ωρών λειτουργίας Πριν από τη λήξη χρόνου λειτουργίας φίλτρων, µπορείτε να ενηµερωθείτε για το ποσοστό κάλυψης του χρόνου. Μετά από χρόνο λειτουργίας 30 ωρών, ανάβει η ενδεικτική λυχνία των φίλτρων λίπους, γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να καθαρίσετε τα φίλτρα λίπους. Στη συνέχεια πρέπει να µηδενίσετε τον µετρητή ωρών λειτουργίας. Για να γίνει αυτό, κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο φίλτρων λίπους για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία του πλήκτρου σβήνει. Στη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα: Ο µετρητής ωρών λειτουργίας για το φίλτρο οσµών µπορεί να ρυθµιστεί, α- νάλογα µε τις απαιτήσεις που έχετε και τον τρόπο που µαγειρεύετε. Όταν λήξει ο χρόνος που έχετε επιλέξει, ανάβει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου φίλτρου οσµών, γεγονός που ση- µαίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο οσµών. Στη συνέχεια πρέπει πάλι να µηδενίσετε τον µετρητή ωρών λειτουργίας. Για να γίνει αυτό, κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο φίλτρου οσµών για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία του πλήκτρου σβήνει. Θέτετε σε λειτουργία το µοτέρ, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. Κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο των φίλτρων λίπους ή φίλτρου οσµών. Αρχίζουν να αναβοσβήνουν µία ή περισσότερες των πλήκτρων / +. Ο αριθµός των λυχνιών που αναβοσβήνουν υποδεικνύει το ποσοστό ωρών λειτουργίας που έχει καλυφθεί: 1 ενδεικτική λυχνία = 25 % 2 ενδεικτικές λυχνίες = 50 % 3 ενδεικτικές λυχνίες = 75 % 4 ενδεικτικές λυχνίες = 100 % Όταν διακόπτετε τη λειτουργία του α- πορροφητήρα και όταν µεσολαβεί διακοπή ρεύµατος, οι ώρες λειτουργίας που έχουν καλυφθεί παραµένουν στη µνήµη της συσκευής. 16

17 Χειρισµός Αλλαγή των ωρών λειτουργίας του µετρητή Μπορείτε να ρυθµίσετε το µετρητή ωρών λειτουργίας, ανάλογα µε τις συνήθειές σας στο µαγείρεµα. Αν τσιγαρίζετε και τηγανίζετε συχνά, συνιστάται να ρυθµίζετε ένα σύντοµο χρόνο µετρητή. Αν µαγειρεύετε άπαχα φαγητά ή µε ελάχιστα λίπη, ρυθµίζετε το µεγαλύτερο χρόνο µετρητή. Αν µαγειρεύετε µόνο σε αραιά χρονικά διαστήµατα, είναι λογικό να ρυθ- µίσετε ένα σύντοµο χρόνο µετρητή, γιατί τα λίπη που παραµένουν για µεγάλο διάστηµα σκληραίνουν και ο καθαρισµός του φίλτρου γίνεται δύσκολος. Αλλαγή των ωρών λειτουργίας του µετρητή για τα φίλτρα λίπους Ο µετρητής ωρών λειτουργίας για τα φίλτρα λίπους είναι ρυθµισµένος για 30 ώρες. Μπορείτε όµως να αυξήσετε ή να µειώσετε το χρόνο αυτό. Επιλέγετε 20, 30, 40 ή 50 ώρες. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου φίλτρων λίπους και µία από τις ενδεικτικές λυχνίες των πλήκτρων " / +" αναβοσβήνουν. Οι λυχνίες των πλήκτρων " / +" δείχνουν τον επιλεγµένο χρόνο: 1η λυχνία από αριστερά = 20 ώρες 2η λυχνία από αριστερά = 30 ώρες 3η λυχνία από αριστερά = 40 ώρες 4η λυχνία από αριστερά = 50 ώρες Επιλέγετε µε τα πλήκτρα " / +" τον επιθυµητό χρόνο. Επιβεβαιώνετε τη διαδικασία πιέζοντας το πλήκτρο φίλτρων λίπους. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Αν δεν εκτελέσετε την επιβεβαίωση µέσα σε 4 λεπτά µετά τον προγραµ- µατισµό, η συσκευή αυτοµάτως α- ναγνωρίζει τα "παλαιά" στοιχεία. ιακόπτετε τη λειτουργία το µοτέρ, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. Πιέζετε ταυτόχρονα το πλήκτρο παράτασης λειτουργίας και το πλήκτρο των φίλτρων λίπους. 17

18 Χειρισµός Ρύθµιση / αλλαγή των ωρών λειτουργίας του µετρητή για το φίλτρο οσµών (στη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα) Το φίλτρο οσµών είναι απαραίτητο για τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα. Για τον µετρητή ωρών λειτουργίας του φίλτρου οσµών δεν έχει ρυθµιστεί εκ των προτέρων κανένας χρόνος. Έτσι, σε περίπτωση που ο απορροφητήρας σας λειτουργεί µε ανακύκλωση αέρα, ρυθµίζετε εσείς τις ώρες λειτουργίας του µετρητή ανάλογα µε τις συνήθειές σας. Επιλέγετε µε τα πλήκτρα " / +" τον επιθυµητό χρόνο. Επιβεβαιώνετε τη διαδικασία πιέζοντας το πλήκτρο φίλτρου οσµών. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Αν δεν εκτελέσετε την επιβεβαίωση µέσα σε 4 λεπτά µετά τον προγραµ- µατισµό, η συσκευή αυτοµάτως α- ναγνωρίζει τα "παλαιά" στοιχεία. ιακόπτετε τη λειτουργία το µοτέρ, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. Πιέζετε ταυτόχρονα το πλήκτρο παράτασης λειτουργίας και το πλήκτρο του φίλτρου οσµών. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου φίλτρου οσµών και µία από τις ενδεικτικές λυχνίες των πλήκτρων " / +" αναβοσβήνουν. Οι λυχνίες των πλήκτρων " / +" δείχνουν τον επιλεγµένο χρόνο: 1η λυχνία από αριστερά = 120 ώρες 2η λυχνία από αριστερά = 180 ώρες 3η λυχνία από αριστερά = 240 ώρες 4η λυχνία από αριστερά = άπειρο 18

19 Χειρισµός Ρύθµιση ύψους του οδηγού υδρατµών Μετακινώντας τον οδηγό υδρατµών µπορείτε: να προσαρµόσετε το ύψος του α- πορροφητήρα στον υπόλοιπο εντοιχισµό να προσαρµόσετε τον χώρο εργασίας κάτω από τον απορροφητήρα στο σωµατικό µέγεθος του εκάστοτε χρήστη να επιτύχετε σε περίπτωση έντονων υδρατµών την καλύτερη απορρόφησή τους, χαµηλώνοντας τον οδηγό υδρατµών να δηµιουργήσετε µεγαλύτερο χώρο εργασίας πάνω από τις εστίες, ανάλογα µε τις ανάγκες, ανυψώνοντας τον οδηγό υδρατµών. Το ύψος κυµαίνεται στα 260 χιλστ. (µπορεί να φθάσει και τα 300 χιλστ., βλέπε " ιαστάσεις συσκευής"). Οι συνεχόµενοι χειρισµοί µετακίνησης για περισσότερα λεπτά µπορεί να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση ή διακοπή αυτής της λειτουργίας. Μετά από µια παύση, µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί η µετακίνηση του οδηγού υδρατµών. Με σύντοµο πάτηµα των πλήκτρων κατεύθυνσης ο οδηγός υδρατµών οδηγείται προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Ξαναπιέζοντας ένα από τα δύο πλήκτρα σταµατά ο οδηγός υδρατµών. Αν δεν σταµατήσετε τον οδηγό υδρατµών, αυτόµατα πηγαίνει έως το ανώτερο ή κατώτερο σηµείο. 19

20 Καθαρισµός και περιποίηση, Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και περιποίησης αποσυνδέετε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό δίκτυο, δηλαδή κλείνετε την ασφάλεια από τον η- λεκτρικό πίνακα ή ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τελείως την ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα. Περίβληµα Γενικά Οι επιφάνειες και τα όργανα χειρισµού του απορροφητήρα έχουν ευαισθησία σε γρατσουνιές και χαράγ- µατα. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις καθαρισµού που ακολουθούν. Καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες και τα όργανα χειρισµού µόνο µε ένα απορροφητικό πανί και ζεστό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια σκουπίζετε τις επιφάνειες µε ένα στεγνό µαλακό πανί. Ειδικές υποδείξεις για τις συσκευές µε ανοξείδωτο περίβληµα (δεν ισχύουν για τα πλήκτρα χειρισµού!) Για τον καθαρισµό τους µπορείτε επίσης, εκτός από ζεστό σαπουνόνερο, να χρησιµοποιήσετε ένα ήπιο καθαριστικό υλικό ανοξείδωτων επιφανειών. Για να µη λερωθούν πάλι γρήγορα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, µετά τον καθαρισµό τους, ένα υλικό περιποίησης ανοξείδωτων επιφανειών (τέτοια υλικά µπορείτε να προµηθευτείτε και από το Τµήµα ανταλλακτικών της Miele). Α- πλώνετε ελάχιστη ποσότητα από το υ- λικό προσεκτικά πάνω στην επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί. Αν απλώσετε µεγάλη ποσότητα από το υλικό περιποίησης, µπορεί να δηµιουργηθούν ραβδώσεις στη περιοχή του τηλεσκοπικού καµινιού. Καθαρίζετε τα όργανα χειρισµού µόνο µε ένα πολύ καλά στυµµένο πανί ή σφουγγάρι, για να µην εισχωρήσει υγρασία στα ηλεκτρονικά µέρη της συσκευής. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε: καθαριστικά που περιέχουν σόδα, ο- ξέα, χλώριο ή χηµικούς διαλύτες, δυνατά καθαριστικά, όπως π.χ. σκόνες ή γαλάκτωµα, σκληρά σφουγγάρια όπως π.χ. αυτά για κατσαρόλες ή χρησιµοποιηµένα σφουγγάρια µε υ- πολείµµατα από κάποιο δυνατό καθαριστικό. 20

21 Καθαρισµός και περιποίηση Ειδικές υποδείξεις για τα πλήκτρα χειρισµού Αν παραµείνουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα λεκέδες πάνω στα όργανα χειρισµού µπορεί να αλλοιωθούν ή να αλλάξει το χρώµα τους. Γι' αυτό αποµακρύνετε άµεσα όλους τους λεκέδες που δηµιουργούνται. Λάβετε υπόψη σας για τον καθαρισµό τις γενικές υποδείξεις σε αυτό το κεφάλαιο. Για τον καθαρισµό των οργάνων χειρισµού δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε υλικά καθαρισµού ανοξείδωτων επιφανειών. Φίλτρα λίπους Τα µεταλλικά φίλτρα λίπους του απορροφητήρα συγκρατούν διάφορα στέρεα συστατικά από τους υδρατµούς του µαγειρέµατος (λίπος, σκόνη κ.λπ.), εµποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση βρωµιάς µέσα στη συσκευή. Καθαρίζετε τα φίλτρα λίπους, το αργότερο όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου φίλτρων λίπους. Συνιστάται ο καθαρισµός τους κάθε 3 ως 4 εβδοµάδες, έτσι ώστε να αποφύγετε τη σκλήρυνση των λεκέδων λίπους µε τη συνεχή χρήση. Ανοίγετε την ασφάλεια του φίλτρου λίπους, χαµηλώνετε το µπροστινό τµήµα κατά περίπου 45, το ξεγαντζώνετε από πίσω και το αφαιρείτε. Για να αποφύγετε βλάβες στο φίλτρο και στις εστίες, κρατάτε σταθερά το φίλτρο λίπους για να µην πέσει κάτω. Καθαρισµός των φίλτρων λίπους στο χέρι Καθαρίζετε τα φίλτρα λίπους µε τη βοήθεια µιας βούρτσας σε ζεστό νερό, στο οποίο έχετε προσθέσει ένα ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Μη χρησιµοποιείτε υγρό απορρυπαντικό σε συµπυκνωµένη µορφή. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε: καθαριστικό που διαλύει τα άλατα, καθαριστικά σε σκόνη ή γαλάκτωµα ή ισχυρά καθαριστικά για όλες τις χρήσεις, σπρέι φούρνου., Ένα φίλτρο µε πολλά υπολείµ- µατα λίπους περικλείει κίνδυνο φωτιάς! 21

22 Καθαρισµός και περιποίηση Καθαρισµός των φίλτρων λίπους στο πλυντήριο πιάτων Τοποθετείτε τα φίλτρα όρθια στο κάτω κάνιστρο και τα πλένετε σε πρόγραµµα 65 C µε ένα ήπιο απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Πρέπει να φροντίσετε έτσι ώστε ο βραχίονας εκτόξευσης νερού να µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Κατά το πλύσιµο των φίλτρων λίπους σε πλυντήριο πιάτων, ανάλογα µε το απορρυπαντικό που χρησιµοποιείτε, µπορεί να αλλοιωθεί το χρώµα στην εσωτερική επιφάνειά τους. Αυτό δεν έχει καµία επίδραση στη λειτουργικότητα των φίλτρων. Μετά τον καθαρισµό, τοποθετείτε τα φίλτρα για να στεγνώσουν πάνω σε µια απορροφητική πετσέτα. Στο διάστηµα που έχετε αφαιρέσει τα φίλτρα καθαρίζετε τα υπολείµµατα λίπους από όλα τα εσωτερικά µέρη της συσκευής που φθάνετε. Έτσι προφυλάσσεστε ακόµη περισσότερο από κίνδυνο πυρκαγιάς. Προσέχετε, ώστε κατά την τοποθέτηση των φίλτρων λίπους, η ασφάλεια να "κοιτάει" προς τα κάτω. Αν τα φίλτρα λίπους δεν τοποθετήθηκαν στη σωστή θέση: Απασφαλίζετε τα φίλτρα λίπους χρησιµοποιώντας στα κοιλώµατα της ασφάλειας ένα µικρό κατσαβίδι. Πιέζετε µετά τον καθαρισµό το πλήκτρο φίλτρων λίπους για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να µηδενίσετε πάλι τον µετρητή ωρών λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου σβήνει. Αν καθαρίσετε τα φίλτρα λίπους πριν από την πάροδο τον καθορισµένων ωρών λειτουργίας, µπορείτε να µηδενίσετε τον µετρητή ωρών λειτουργίας, αν πιέσετε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το πλήκτρο των φίλτρων λίπους. 22

23 Καθαρισµός και περιποίηση Τοποθέτηση / Αντικατάσταση φίλτρου οσµών Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί µε ανακύκλωση αέρα, πρέπει επιπρόσθετα στα φίλτρα λίπους να τοποθετηθεί και ένα φίλτρο οσµών. Αυτό απορροφά ό- λες τις υπόλοιπες οσµές. Το τοποθετείτε στον οδηγό υδρατµών, πάνω από τα φίλτρα λίπους. Φίλτρα οσµών µπορείτε να προµηθευτείτε από τα καταστήµατα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Πληροφορίες για τον τύπο και το είδος φίλτρου θα βρείτε στο κεφ. "Τεχνικά στοιχεία". Για την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση του φίλτρου οσµών πρέπει να αφαιρέσετε πρώτα τα φίλτρα λίπους, όπως περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους. Βγάζετε το φίλτρο οσµών από την συσκευασία. Αντικαθιστάτε το φίλτρο οσµών πάντα, όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου φίλτρου οσµών ή οι οσµές δεν απορροφούνται ικανοποιητικά. Το αργότερο δε µετά από 6 µήνες θα πρέπει να αλλάζετε το φίλτρο. Τα χρησιµοποιηµένα φίλτρα οσµών µπορείτε να τα πετάξετε µαζί µε τα κοινά οικιακά απορρίµµατα. Πιέζετε µετά την αλλαγή το πλήκτρο φίλτρου οσµών για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να µηδενίσετε πάλι τον µετρητή ωρών λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου σβήνει. Αν αντικαταστήσετε το φίλτρο οσµών πριν από την πάροδο τον καθορισµένων ωρών λειτουργίας, µπορείτε να µηδενίσετε τον µετρητή ωρών λειτουργίας, αν πιέσετε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το πλήκτρο του φίλτρου οσµών. Τοποθετείτε το φίλτρο οσµών. Κατά την πρώτη τοποθέτηση: Ρυθµίζετε τον µετρητή ωρών λειτουργίας σύµφωνα µε τις επιθυµίες σας (βλέπε κεφ. "Χειρισµός"). 23

24 Καθαρισµός και περιποίηση Αλλαγή λυχνίας αλογόνου Αποσυνδέετε πρώτα τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για να γίνει αυτό: κλείνετε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα ή ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα., Οι λυχνίες αλογόνου αποκτούν κατά τη λειτουργία τους πολύ υψηλή θερµοκρασία. Έτσι, ακόµη και όταν τις σβήσετε, υπάρχει για αρκετό διάστηµα κίνδυνος εγκαύµατος. Περιµένετε µερικά λεπτά, πριν προχωρήσετε στην αλλαγή της λυχνίας. Όταν αγοράζετε µια καινούργια λυχνία αλογόνου, δεν επιτρέπεται, κατά την τοποθέτησή της, να αγγίζετε τη γυάλινη επιφάνειά της, γιατί µπορεί να προκληθεί βλάβη. Λάβετε υ- πόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Για να αλλάξετε τη λυχνία αλογόνου, πιέζετε το καπάκι της λυχνίας ελαφρά προς τα πάνω. Το καπάκι ανοίγει και µπορείτε να το κατεβάσετε προς τα κάτω. Βγάζετε τη λυχνία αλογόνου από την υποδοχή της και τοποθετείτε τη νέα λυχνία αλογόνου (20 W, ντουί G 4). Κλείνετε πάλι το καπάκι λυχνίας και το εφαρµόζετε σωστά στη θέση του. 24

25 ιαστάσεις συσκευής DA 420 V (στερέωση στην οροφή, κάτοψη από πάνω) 1) υνατότητα ανοίγµατος για το πέρασµα του ηλεκτρικού καλωδίου και όσον αφορά τις συσκευές τύπου ΕΧΤ: για να περάσει το καλώδιο σύνδεσης στο εξωτερικό µοτέρ. 2) Ύψος συσκευής µε λειτουργία εξαγωγής αέρα (αρχική ρύθµιση). 3) Ύψος συσκευής µε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. 4) Επιτρεπτό ύψος συσκευής µε λειτουργία εξαγωγής αέρα (βλέπε "Αυξο- µείωση του ύψους συσκευής"). 5) Έξοδος αέρα, κατά τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα, τοποθετηµένη προς τα πάνω. Στόµιο εξαγωγής αέρα Ø 150 χιλστ. (δεν ισχύει για τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα). DA 424 V (στερέωση στην οροφή, κάτοψη από πάνω) 25

26 ιαστάσεις συσκευής Απόσταση µεταξύ εστιών και απορροφητήρα (S) Εάν δεν έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή του σκεύους µαγειρέµατος µεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες αποστάσεις α- σφαλείας ανάµεσα στις εστίες και στο κάτω άκρο του απορροφητήρα: 550 χιλστ. πάνω από εστίες ηλεκτρικές 650 χιλστ. πάνω από εστίες αερίου 650 χιλστ. πάνω από ηλεκτρικό γκριλ ή ηλεκτρική φριτέζα Για περισσότερες οδηγίες, διαβάστε το κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας". Εάν σύροντας τον οδηγό υδρατµών προς τα κάτω, η απόσταση ασφαλείας ξεπεράσει το ελάχιστο επιτρεπτό όριο, τότε ο αντίστοιχος τερµατικός διακόπτης θα πρέπει να µετατεθεί κατά την τοποθέτηση (βλέπε "Αυξοµείωση του ύψους συσκευής"). 26

27 ιαστάσεις συσκευής Αυξοµείωση του ύψους συσκευής Μετακινώντας τον τερµατικό διακόπτη, µπορείτε να αυξοµειώσετε κατά το δυνατόν το ύψος της συσκευής από το κάτω µέρος. Αυτό είναι απαραίτητο, όταν: σύροντας τον οδηγό υδρατµών προς τα κάτω, η απόσταση ασφαλείας µεταξύ συσκευής και εστίας ξεπεράσει το ελάχιστο επιτρεπτό όριο. Έτσι, µετακινώντας τον τερµατικό διακόπτη, µπορείτε να µειώσετε το ύψος της συσκευής από το κάτω µέρος. επιθυµείτε µεγαλύτερο ύψος συσκευής. Σε λειτουργία εξαγωγής αέρα το µέγιστο δυνατό ύψος συσκευής είναι 1030 χιλστ. (δεν ισχύει για λειτουργία ανακύκλωσης αέρα). Τοποθετείτε τον απορροφητήρα σύµφωνα µε το συνοδευτικό φύλλο οδηγιών τοποθέτησης. Πιέζετε το πλήκτρο για την κατεύθυνση προς τα κάτω. Ο οδηγός υδρατµών κατεβαίνει στο κατώτερο ση- µείο., Στα επόµενα βήµατα κρατάτε σταθερά το καµίνι, για να µην υπάρξει κίνδυνος τραυµατισµού. Σύρετε το καµίνι προς τα πάνω. dai2258 dai2259 Ξαναβιδώνετε τη βίδα που αφαιρέσατε πριν, για να σταθεροποιήσετε το καµίνι. dai2257 Αφαιρείτε τα φίλτρα λίπους από τη συσκευή. Αφαιρείτε τη βίδα σταθεροποίησης του καµινιού. 27

28 ιαστάσεις συσκευής dai2262 dai2260 Χαλαρώνετε τον πάνω τερµατικό διακόπτη. Βιδώνετε πάλι τον τερµατικό διακόπτη στο ύψος του σηµείου αντίστασης του τηλεσκοπικού συστήµατος. Ελέγχετε τον οδηγό υδρατµών και τη λειτουργία του τερµατικού διακόπτη. b 1030 mm a S dai2261 Αφαιρείτε πάλι τη βίδα σταθεροποίησης και σπρώχνετε προς τα κάτω το καµίνι. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευή να έχει µεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας "S" από τις εστίες a, σύρετε τον οδηγό υδρατµών προς τα πάνω µέχρι να φτάσει την αναγκαία απόσταση ασφαλείας. Αν θέλετε η συσκευή να έχει µικρότερη απόσταση από τις εστίες, b σύρετε τον οδηγό υδρατµών προς τα κάτω. Η συσκευή είναι δυνατό να φτάσει το µέγιστο ύψος των 1030 χιλστ. dai2264 Ξαναβιδώνετε τη βίδα σταθεροποίησης του καµινιού. Επανατοποθετείτε τα φίλτρα λίπους. 28

29 Τοποθέτηση, Πριν από την τοποθέτηση του απορροφητήρα, λάβετε υπόψη σας τις πληροφορίες που ακολουθούν στις επόµενες σελίδες, καθώς και τα κεφ. " ιαστάσεις συσκευής" και "Υποδείξεις ασφαλείας". Ιδιαίτερα κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα µε άλλες εστίες καύσης, πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας, για κάθε κίνδυνο δηµιουργίας βλαβερών αναθυµιάσεων. Φύλλο οδηγιών τοποθέτησης Όλα τα βήµατα τοποθέτησης περιγράφονται στο συνοδευτικό φύλλο οδηγιών τοποθέτησης. 4 εξαρτήµατα ευθυγράµµισης, σε περίπτωση µη οριζόντιας οροφής. 1 στόµιο εξαγωγής αέρα, παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικής θέσης του α- νοίγµατος εξαερισµού στην οροφή. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 βίδες 8 x 60 χιλστ. µε 4 ροδέλες και 4 ούπατ S 10 για σταθεροποίηση της πλάκας οροφής στην οροφή, Οι βίδες και τα ούπατ είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε οροφή από µπετόν. Για οροφές άλλου υλικού, επιλέγετε το αντίστοιχο υλικό στερέωσης. Σιγουρευτείτε πρώτα για την εγγυηµένη σταθερότητα οροφής. 2 βίδες Μ4 x 8 mm για τη σταθεροποίηση του καµινιού. 1 κολάρο σωλήνα, για τη στερέωση του αγωγού εξαγωγής αέρα στο στόµιο εξαγωγής αέρα. Για λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα Για τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα θα πρέπει να τροποποιήσετε τη συσκευή πριν από την τοποθέτηση. Το απαραίτητο σετ τροποποίησης διατίθεται από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele (βλέπε "Τεχνικά στοιχεία"). Το σετ συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο φύλλο οδηγιών τοποθέτησης. Μετά την τοποθέτηση του απορροφητήρα πρέπει να τοποθετήσετε το φίλτρο οσµών και να ρυθµίσετε τον µετρητή ωρών λειτουργίας για το φίλτρο οσµών (βλέπε Κεφάλαια "Καθαρισµός και περιποίηση" και "Χειρισµός"). 29

30 Ηλεκτρική σύνδεση Ηλεκτρική σύνδεση (µόνιµη) Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να συνδεθεί µόνο σε ηλεκτρικό δίκτυο, του ο- ποίου η εγκατάσταση έχει γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Οι προδιαγραφές της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του VDE 0100! Για µεγαλύτερη ασφάλεια το σωµατείο VDE στη σειρά προδιαγραφών DIN VDE 0100, τµήµα 739, συνιστά να τοποθετείται στην παροχή ρεύµατος των συσκευών ένας διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύµατος (FI), µε ανοχή διέγερσης 30 ma (DIN VDE 0664). Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει σύστηµα διαχωρισµού για κάθε πόλο. Σαν σύστηµα διαχωρισµού θεωρούνται διακόπτες µε άνοιγµα επαφής µεγαλύτερο από 3 χιλστ.. Στο σύστηµα αυτό συγκαταλέγονται διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (EN 60335). Τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε τη σύνδεση, θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, που φαίνεται όταν αφαιρέσετε το φίλτρο λίπους Ελέγχετε, αν τα στοιχεία αυτά συµφωνούν µε την τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου. Service Για τυχόν βλάβες που δεν µπορείτε να αποκαταστήσετε µόνοι σας, απευθυνθείτε: στο κατάστηµα πώλησης προϊόντων Miele, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service. Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα µε τα οποία µπορείτε να επικοινωνήσετε για θέµατα Service. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ειδοποιήσετε το Miele Service παρακαλούµε να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθµό της συσκευής σας. Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου που φαίνεται µόλις αφαιρέσετε τα φίλτρα λίπους. 30

31 Λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου DSM 400 Για να συνδυάσετε τον απορροφητήρα µε άλλα εξαρτήµατα µπορείτε να προ- µηθευτείτε από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele τη µονάδα ελέγχου DSM 400. Αυτή η µονάδας σας προσφέρει τις α- κόλουθες δυνατότητες: Σύνδεση ενός διακόπτη επαφής παραθύρου Αν, κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα µε µία εστία θέρµανσης εξαρτώµενη από την ανανέωση του αέρα, η ανανέωση του αέρα µπορεί να γίνει µόνο µέσω ενός ανοικτού παράθυρου, τότε η µονάδα ελέγχου σας προσφέρει τη δυνατότητα να συνδέσετε ένα διακόπτη επαφής παράθυρου (δεν παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή). Με αυτόν τον διακόπτη ο απορροφητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µόνον όταν το παράθυρο είναι αρκετά ανοικτό (βλέπε κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας"). Όταν το παράθυρο είναι κλειστό, δεν µπορεί να τεθεί σε λειτουργία το µοτέρ. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου λειτουργίας / διακοπής αναβοσβήνει. Ο φωτισµός του απορροφητήρα δεν επηρεάζεται από αυτή τη σύνδεση. Είναι δυνατόν να συνδέσετε και τις συσκευές τύπου ΕΧΤ µε έναν διακόπτη επαφής παραθύρου. Προσέχετε πάντα, ώστε ο αέρας που εισέρχεται από ένα ανοικτό παράθυρο να µην εµποδίζεται από τυχόν κατεβασµένα ρολά. Αν αποσυναρµολογήσετε τη µονάδα ελέγχου για να χρησιµοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς διακόπτη ε- παφής παραθύρου (π.χ. µετά από µια µετακόµιση), πρέπει να επαναφέρετε το ηλεκτρονικό σύστηµα ε- λέγχου του απορροφητήρα στις αρχικές ρυθµίσεις. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο από το Miele Service. Ελεύθερη σύνδεση Αυτή η σύνδεση ρυθµίζει το χειρισµό µιας επιπρόσθετης συσκευής που βρίσκεται σε άµεση σχέση µε την λειτουργία ή µη του µοτέρ του απορροφητήρα. Έτσι για να εξασφαλίζεται π.χ., κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα µε µία εστία θέρµανσης ε- ξαρτώµενη από την ανανέωση του αέρα, επαρκής ανανέωση του αέρα, τίθεται σε λειτουργία ένα µοτέρ εισροής αέρα ή ενεργοποιείται ένας µηχανισµός για να ανοίγει ένα κλαπέτο εισροής αέρα, µόλις τεθεί σε λειτουργία το µοτέρ του απορροφητήρα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξετε να είναι αρκετά µεγάλη η ισχύς του µοτέρ ή να είναι αρκετά µεγάλη η διάµετρος του αγωγού εξαερισµού. Αν δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η ε- παρκής ανανέωση του αέρα, αυτού του είδους η σύνδεση σας δίνει τη δυνατότητα, να διακόπτεται η λειτουργία της εστίας θέρµανσης µόλις τεθεί σε λειτουργία ο απορροφητήρας. Για τα παραπάνω βλέπε επίσης κεφ. Υποδείξεις ασφαλείας". 31

32 Λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου DSM 400 Σύνδεση ενός διακόπτη φωτισµού Η µονάδα ελέγχου σας δίνει τη δυνατότητα, να ενεργοποιείτε και να µειώνετε τον φωτισµό του απορροφητήρα επίσης και µέσω ενός διακόπτη ενσωµατωµένου στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Τοποθέτηση Η µονάδα ελέγχου τοποθετείται στο κα- µίνι, αφού πρώτα αφαιρέσετε το πλαίσιο κάλυψης που συγκρατεί τη συσκευή στην οροφή. Η µονάδα ελέγχου συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας / τοποθέτησης. 32

33 Αγωγός εξαγωγής αέρα, Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες στο κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας". Ιδιαίτερα κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα στον ί- διο χώρο µε άλλες εστίες θέρµανσης, πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας βλαβερών αναθυµιάσεων. Σε περίπτωση αµφιβολίας συµβουλευτείτε τον κατάλληλο τεχνικό καµινάδων για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Σε οριζόντια τοποθέτηση του αεραγωγού πρέπει να τηρηθεί µια ελάχιστη απόκλιση ευθείας από 1 εκ. ανά µέτρο, έτσι ώστε να µην κυλούν οι υδρατµοί πίσω στον απορροφητήρα. Όταν οδηγούνται οι υδρατµοί κατευθείαν έξω στον ελεύθερο αέρα, σας συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε έναν τηλεσκοπικό σωλήνα τοίχου. Ο αεραγωγός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερου µήκους και χωρίς γωνίες. Η διάµετρος του αεραγωγού δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 150 χιλστ. Αν χρησιµοποιήσετε αεραγωγούς µε διάµετρο µικρότερη από 150 χιλστ. ή παραλληλόγραµµους σωλήνες, θα υπάρχει αυξηµένος θόρυβος λειτουργίας και η απόδοση απορρόφησης θα είναι µειωµένη. Μειώνετε τη διάµετρο του αεραγωγού µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. ό- ταν ο αεραγωγός ήδη υπάρχει. Χρησιµοποιείτε µόνο καµπύλες αγωγού µε µεγάλη ακτίνα, γιατί οι καµπύλες µικρής ακτίνας µειώνουν την α- πόδοση του απορροφητήρα. Για σύνδεση µε αεραγωγό χρησιµοποιείτε µόνον ίσιους σωλήνες ή εύκαµπτους αεραγωγούς από άφλεκτο υλικό. Όταν οδηγούνται οι υδρατµοί σε ένα φρεάτιο εξαερισµού χώρου, τότε θα πρέπει το στόµιο εξόδου να έχει κλίση προς την κατεύθυνση εξαγωγής του αέρα από το φρεάτιο. 33

34 Αγωγός εξαγωγής αέρα Προσοχή! Αν ο αεραγωγός περνάει από ψυχρούς χώρους ή οροφές, µπορεί σε κάποιο συγκεκριµένο κοµµάτι του σωλήνα, η έντονη αλλαγή θερµοκρασίας να δηµιουργήσει υδρατµούς. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο ένα στρώµα µόνωσης. Σε απορροφητήρες οι οποίοι έχουν υ- ποδοχή σύνδεσης µε εξωτερικό µοτέρ (τύπου ΕΧΤ) η ατµοπαγίδα είναι ενσωµατωµένη στη συσκευή. Σιγαστήρας (αγορά πρόσθετου εξαρτήµατος για συσκευές τύπου ΕΧΤ) Ατµοπαγίδα (αγορά πρόσθετου εξαρτήµατος) Πέρα από τη µόνωση του αεραγωγού, συνιστάται να εφοδιαστείτε και να τοποθετήσετε στο σωλήνα µια ατµοπαγίδα, η οποία θα συλλέγει τους υδρατµούς. Α- τµοπαγίδες διατίθενται για αγωγούς ε- ξαγωγής αέρα µε Ø 125 χιλστ. ή µε Ø 150 χιλστ. Προσέχετε, κατά την εγκατάσταση της ατµοπαγίδας, να τοποθετηθεί αυτή κάθετα και κατά το δυνατόν κοντά πάνω από το στόµιο εξαγωγής αέρα του α- πορροφητήρα. Το βέλος στο περίβληµα δείχνει την κατεύθυνση εξαγωγής αέρα. Συνιστάται, στις συσκευές που συνδέονται µε εξωτερικό µοτέρ, να τοποθετείται ένας σιγαστήρας για να επιτυγχάνεται µια επιπλέον µείωση του θορύβου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε µια κατάλληλη θέση κατά µήκος του αγωγού εξαγωγής αέρα, µεταξύ του απορροφητήρα και του εξωτερικού µοτέρ. 34

35 Τεχνικά στοιχεία Συνολική ισχύς σύνδεσης* W Μοτέρ* W Μοτέρ για τη ρύθµιση ύψους 175 W Φωτισµός... 4 x 20 W Τάση...AC 230 V Συχνότητα...~ 50 Hz Ασφάλεια...10 A Βάρος DA 420 V...42 κιλά DA 420 V EXT...38,8 κιλά DA 424 V...47 κιλά DA 424 V EXT...43,8 κιλά Πρόσθετος εξοπλισµός για τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα: Σετ µετατροπής DUI 31 Φίλτρο οσµών: φίλτρο ενεργού άνθρακα Miele DKF 12-1 * Η ισχύς σύνδεσης και η ισχύς εξαγωγής αέρα των συσκευών τύπου EXT εξαρτάται από τον τύπο του εξωτερικού µοτέρ που συνδέεται. Μήκος του καλωδίου σύνδεσης στο ε- ξωτερικό µοτέρ... 1 m Ισχύς µοτέρ* Εξαγωγή αέρα, βάσει EN Σύστηµα εξαγωγής αέρα µε Ø 150 χιλστ: Βαθµίδα I m3/h Βαθµίδα II m3/h Βαθµίδα III m3/h Εντατική βαθµίδα m3/h ελεύθερη εξαγωγή αέρα m3/h Ισχύς ανακύκλωσης αέρα µε φίλτρο ο- σµών: Βαθµίδα I m3/h Βαθµίδα II m3/h Βαθµίδα III m3/h Εντατική βαθµίδα m3/h 35

36 Σηµειώσεις 36

37 Σηµειώσεις 37

38 38

39 39

40 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι µικροκυµάτων, φούρνοι ατµού, καφετιέρες. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Συγκροτήµατα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόµενων ηλεκτρικών συσκευών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισµό και απολύµανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων. Miele & Cie. KG Gütersloh Γερµανία ΑΘΗΝΑ Υποκ/µα Κύπρου: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MIELE GALLERY Λεωφ. Μεσογείων 257 Λεωφ. Γρίβα ιγενή Ν. Ψυχικό 1080 Λευκωσία (αστική χρέωση πανελλαδικά) Τηλ.: (+357) (από κινητό) Service: (χωρίς χρέωση) Fax: Fax: (+357) Με επιφύλαξη του δικαιώµατος για µεταβολές / 2608 GR M.-Nr / 01

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 5330 D ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 396 DA 399 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 289-4 DA 289-4 EXT Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική φριτέζα CS 1411 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Αυτόνοµες κεραµικές εστίες KM 500 KM 503 KM 507 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR Οδηγίες χρήσης Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G Οδηγίες χρήσης Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνος H 5981 BP ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP. Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP. Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP. el - GR Οδηγίες χρήσης Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Αγωγός διέλευσης οροφής DDF 125/150 G Should you require these operating instructions in a different language,

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή)

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) Οδηγίες χρήσης Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης NoFrost FN 9752 i ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο DynaCool K 12820 SD edt/cs Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5030 BM, H 5040 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα