Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης 1 είναι η κατηγοριοποίηση του ρήµατος (στο εξής: Ρ.) του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου 2 (στο εξής: Ι.Ι.) σε κλιτικές τάξεις (στο εξής: Κ.Τ.) µε βάση τα κριτήρια εκείνα που ανταποκρίνονται πληρέστερα στις δοµικές συνθήκες του ιδιώµατος εξασφαλίζοντας συγχρόνως κατά το δυνατό µεγαλύτερη οικονοµία και επάρκεια περιγραφική και ερµηνευτική. Αφού κάνουµε λόγο για την χρονική περίοδο µελέτης του ιδιώµατος και την µέθοδο συγκέντρωσης του υλικού που ακολουθήσαµε θα αναφερθούµε στην κατηγοριοποίηση των Ρ. σε Κ.Τ. σχολιάζοντας αρχικά προηγούµενες ταξινοµικές προσεγγίσεις σχετικά µε τα Ρ. της Νεοελληνικής Κοινής (στο εξής: ΝΕ.Κ.) και προτείνοντας στην συνέχεια την κατηγοριοποίηση του Ρ. που πιστεύουµε ότι ανταποκρίνεται πληρέστερα στο Ι.Ι.. Τέλος, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των κλιτικών παραδειγµάτων (στο εξής: Κ.Π.) της βασικής δοµής («Οριστικής») του Ρ. του Ι.Ι. υπό µορφή πινάκων, σύµφωνα µε την προταθείσα κατηγοριοποίηση, βάσει των οποίων θα γίνουν ορισµένες παρατηρήσεις προς ενίσχυσή της. 2. Χρονική Περίοδος Μελέτης Συγκέντρωση Υλικού Το Ι.Ι. 3 συγκαταλέγεται στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώµατα (northern greek dialects) 4, σύµφωνα µε την ανάλυση του Γ. Χατζιδάκι 5, τα οποία εµφανίζουν ως βασικό τους χαρακτηριστικό το φωνολογικό φαινόµενο της αποβολής των ατόνων φωνηέντων /i, u/ και της τροπής των επίσης ατόνων /e, o/ σε /i, u/ αντίστοιχα (Hige Vowel Loss). Ωστόσο, η χρήση του Ι.Ι. κυρίως µετά την δεκαετία του 70 έχει συρρικνωθεί εξαιτίας διαφόρων εξωγλωσσικών (πολιτικών, κοινωνικών, κ.λπ.) παραγόντων σε τέτοιο βαθµό ώστε σήµερα το ιδίωµα να χρησιµοποιείται κατά πρώτο λόγο µόνο από 250 περίπου άτοµα που ζουν στην Ίµβρο και κατά δεύτερο από τους υπερήλικες Ιµβρίους µετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συντριπτική πλειοψηφία Ιµβρίων είτε αγνοούν πλήρως το ιδίωµα µη έχοντας ιδιαίτερα ακούσµατα σε αυτό (οι νεότεροι) είτε το γνωρίζουν κάνοντας χρήση αυτού µόνο επιλεκτικά και σε λεξιλογικό επίπεδο κατά την µεταξύ τους επικοινωνία (οι µεσήλικες) 6. 1 Το περιεχόµενο της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί ένα µικρό τµήµα της υπό εκπόνησης διδακτορικής µας διατριβής µε τίτλο: «το µορφολογικό σύστηµα του ιµβριακού ιδιώµατος», επεξεργασµένο και προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του συνεδρίου. 2 Σχετικά µε την ιστορία, γεωγραφία, κ.λπ. της Ίµβρου πβλ. κυρίως Παπαγεωργίου 1994, Μουστοξύδης 1845, Καράς Γενικά έργα για το Ι.Ι. είναι των Ανδριώτη 1930: , Χατζηαντωνίου 1999, το γλωσσάρι του Ξεινού (1981). 4 Σχετικά µε τα νεοελληνικά ιδιώµατα γενικά πβλ. το εισαγωγικό έργο του Κοντοσόπουλου 2001 ενώ σχετικά µε τα βόρεια νεοελληνικά ιδιώµατα πβλ. Παπαδόπουλος 1926, Φάβης 1951: 3-18, Ανδριώτης 1933: , Ανδριώτης : Πβλ. Chatzidakis 1892: , Χατζιδάκις 1905: Εξάλλου, σχετικά µε διαφορετικές προτάσεις ταξινόµησης των νεοελληνικών ιδιωµάτων πβλ. Τζιτζιλής 2000: 16-17, Trudgill 2003: (προηγούµενες) και (η δική του). 6 Σχετικά µε την παρούσα κατάσταση του Ι.Ι. πβλ. Τζαβάρας 2003:

2 Για τους λόγους αυτούς, η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται η παρούσα µελέτη είναι η πεντηκονταετία Έτσι, και έχοντας ως γνώµονα το παραπάνω χρονικό πλαίσιο, προχωρήσαµε στην συγκέντρωση του υλικού αφενός µε την µέθοδο της µαγνητοφώνησης και των ερωτηµατολογίων τόσο σε µόνιµους κατοίκους της Ίµβρου όσο και σε ηλικιωµένους Ιµβρίους που ζουν στην Ελλάδα και αφετέρου µε αποδελτίωση τόσο του συνόλου των ιµβριακών χειρογράφων που βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του ΙΛΝΕ και στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών 8 όσο και ενός ικανού αριθµού ιµβριακών ιδιωµατικών κειµένων δηµοσιευµένων σε διάφορα έντυπα 9, το σύνολο των οποίων αποτυπώνει την γλωσσική κατάσταση του ιδιώµατος κατά την παραπάνω χρονική περίοδο. 3. Κατηγοριοποίηση Ρηµάτων 3.1. Επισκόπηση Προηγούµενων Μελετών Η επισκόπηση των κατηγοριοποιήσεων και των ταξινοµικών κριτηρίων που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από διάφορους ερευνητές σχετικά µε το ρηµατικό µορφολογικό χαρακτηριστικό της Κ.Τ. αφορά αποκλειστικά µελέτες του Ρ. της ΝΕ.Κ.. Οι λόγοι που µας οδήγησαν σε αυτό είναι αφενός ο ιδιαίτερα περιορισµένος αριθµός µελετών που αναφέρονται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν µέρει στο Ρ. του Ι.Ι., µε εξαίρεση την διδακτορική διατριβή του Ν. Ανδριώτη 10 και το άρθρο του Ν. Παντελίδη «Τα τέρµατα της µεσοπαθητικής φωνής στο ιδίωµα της Ίµβρου» 11 στα οποία ωστόσο δεν γίνεται λόγος για κατηγοριοποίηση του Ρ., αφετέρου ο µεγάλος αριθµός όσων πραγµατεύονται µε βάση διάφορα θεωρητικά πλαίσια το αντίστοιχο της ΝΕ.Κ. και τέλος, το πλήθος των προφανών δοµικών οµοιοτήτων που παρατηρούνται ανάµεσα στα 2 γλωσσικά συστήµατα (ΝΕ.Κ. : Ι.Ι.) ως διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας γλώσσας (Νέας Ελληνικής). Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τις κατηγοριοποιήσεις του Ρ. της ΝΕ.Κ. και ακολουθώντας την ορολογία που ο εκάστοτε µελετητής έχει χρησιµοποιήσει ανάλογα µε το µεθοδολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο βρίσκεται, βλέπουµε ότι στα πλαίσια της παραδοσιακής γραµµατικής ο Τριανταφυλλίδης (2002) και ο Τσοπανάκης (1998) διακρίνουν το Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 2 συζυγίες µε κριτήριο τον τονισµό του α ενικού προσώπου της Οριστικής Ενεστώτα ενεργητικής φωνής στην α συζυγία στην οποία ανήκουν τα βαρύτονα ρήµατα (που δεν τονίζονται στην λήγουσα) και στην β στην οποία ανήκουν τα περισπώµενα (που τονίζονται στην λήγουσα). Τέλος, τα Ρ. της β συζυγίας διακρίνονται από τον Τριανταφυλλίδη περαιτέρω σε 2 τάξεις 12. Οµοίως, στα πλαίσια της δοµολειτουργικής επικοινωνιακής γραµµατικής των Κλαίρη Μπαµπινιώτη (2005) καθώς και στις γραµµατικές των Holton Mackridge 7 Σχετικά µε την αναγκαιότητα συγκέντρωσης υλικού και µελέτης των νεοελληνικών ιδιωµάτων διαλέκτων κατά την χρονική περίοδο που εκτείνεται στο πρώτο µισό περίπου του 20 ου αιωνα, πβλ. Trudgill 2003: 48, Χαραλαµπάκης 1991: Πρόκειται για τα χφ. 354, 442, 497 του ΙΛΝΕ και 63, 344, 751, 752, 1961, 2138, 2139, 2704, 2926 του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του ΕΚΠΑ καθώς 9 Πρόκειται για κείµενα του Καλαϊτζή 1973 (χωρίς σελιδαρίθµηση) και 1977: 7-9, 13 καθώς και του Τζαβάρα : 3. Τα τελευταία δηµοσιεύονται στην σελ. 3 της µηνιαίας εφηµερίδας Ιµβριακός Παλµός από τον εκέµβριο του 2004 έως και σήµερα (2007) (20, µέχρι στιγµής, κείµενα). 10 Ανδριώτης 1933: Παντελίδης 2003: Πβλ. Τριανταφυλλίδης 2002: 337.

3 Φιλιππάκη (2002) και Mackridge (2000) µε κριτήριο και πάλι τον τονισµό του τέρµατος τα Ρ. της ΝΕ.Κ. διακρίνονται στην α συζυγία των παροξύτονων και στην β των οξύτονων, ενώ τα Ρ. της β συζυγίας διακρίνονται περαιτέρω σε 2 τάξεις οµάδες αντίστοιχα 13. Η Ράλλη (2005) χρησιµοποιώντας αυστηρώς µορφολογικά κριτήρια διακρίνει το Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 2 Κ.Τ. µε κριτήριο την συστηµατική αλλοµορφική σχέση Χ(α) ~ ΧΦ. του θέµατος 14. Έτσι, τα Ρ. που εµφανίζουν την παραπάνω σχέση κατατάσσονται στην ΚΤ2 ενώ τα υπόλοιπα στην ΚΤ1. Ακολούθως, τα Ρ. της ΚΤ2 υποδιαιρούνται σε 2 υποκατηγορίες αναλόγως εάν διαθέτουν ή όχι τον αλλοµορφικό τύπο Χα, στην ΚΤ2α (aγapό-ás) και στην ΚΤ2β (δierό-ís) 15. Στηριγµένες σε δοµολογικά κριτήρια είναι οι προσεγγίσεις των Hamp (1961), Koutsouda (1962) και Μπαµπινιώτη (1972). Συγκεκριµένα, ο Μπαµπινιώτης διακρίνει τα Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 4 δοµές οι οποίες εν συνεχεία υποκατηγοριοποιούνται σε περαιτέρω υποδοµές, µε κριτήριο τα κλιτικά επιθήµατα (στο εξής: Κ.Ε.) του τέρµατος 16 ενώ στην συνέχεια θα παρατηρήσει ότι η κατηγοριοποιητική (και υποκατηγοριοποιητική) βάση του ρήµατος µεταφέρθηκε και περιορίστηκε στο θέµα µε αποτέλεσµα ότι βάση κατάταξης του νεοελληνικού ρήµατος να καταστεί η ληκτική µορφή (χαρακτήρας) του θέµατος δοµηµένη στην αντίθεση: - Σ(ύµφωνον) : - Φ(ωνήεν) 17. Συνέπεια των παραπάνω απόψεων είναι η διάκριση του Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 2 κατηγορίες, σε εκείνα των οποίων το θέµα λήγει σε σύµφωνο (συµφωνόληκτα) και σε εκείνα των οποίων λήγει σε φωνήεν (φωνηεντόληκτα) 18. Προσεγγίζοντας συγκεντρωτικά τις παραπάνω µελέτες, διαπιστώνουµε ότι στο σύνολό τους, και στηριζόµενες είτε σε παραδοσιακά είτε σε σύγχρονα γλωσσολογικά κριτήρια, χωρίζουν τα Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 2 µεγάλες κατηγορίες (συζυγίες δοµές Κ.Τ.) µε κριτήριο διάκρισης προσανατολισµένο είτε στο θέµα (Συµφωνόληκτα : Φωνηεντόληκτα) είτε στο τέρµα (παροξύτονα / βαρύτονα : οξύτονα / περισπώµενα) Πρόταση Κατηγοριοποίησης Επιχειρώντας να εξετάσουµε την δυνατότητα εφαρµογής της παραπάνω διάκρισης και στο ρηµατικό σύστηµα του Ι.Ι. και προσπαθώντας η κατηγοριοποίηση που θα υιοθετήσουµε να είναι προσαρµοσµένη στα γλωσσικά του δεδοµένα ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή περιγραφική επάρκεια και αφαιρετικότητα, καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα: Εάν επιχειρήσουµε να τοποθετήσουµε το κριτήριο της διάκρισης στο Τ. διαπιστώνουµε ότι για καθένα από τα 3 υποτεµάχια αυτού (ΚΕ ΠΕ, ΧΡ, ΠΡ/ΑΡ ) 19 οι 13 Πβλ. Κλαίρης Μπαµπινιώτης 2005: , Holton Mackridge Φιλιππάκη 2002: 123, 131, 139, Mackridge 2000: καθώς και τον πίνακα στην 497 του παραρτήµατος.. 14 Πβλ. Ράλλη 2005: Πβλ. Ράλλη 2005: Πβλ. Μπαµπινιώτης 1972: Πβλ. Μπαµπινιώτης 1972: 41, Πβλ. Μπαµπινιώτης 1972: Στην παρούσα µελέτη υιοθετούµε την διάκριση του Τ. σε 3 υποτεµάχια. Ωστόσο, σχετικά µε την εσωτερική δοµή του Τ. έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις στηριζόµενες σε διαφορετικά κριτήρια. Έτσι, ο Hamp (1961) προτείνει την διάκριση του Τ. σε 4 υποτεµάχια, ο Μπαµπινιώτης (1972) σε 3, ο Koutsoudas (1962) και η Ralli (1988) σε 2, η Ράλλη (2005) σε 1 ενώ µε βάση το θεωρητικό πρότυπο «λέξη και παράδειγµα» ο Matthews (1967, 1972) και η Φιλιππάκη-Warburton (1970, 1973) απορρίπτουν την ύπαρξη Κ.Ε.

4 οµοιότητες ανάµεσα στα Ρ. των 2 κατηγοριών είναι περισσότερες από τις όποιες διαφορές. Περισσότερα µάλιστα κοινά στοιχεία παρατηρούνται ανάµεσα στα Ρ. της πρώτης οµάδας («βαρύτονα» ή «παροξύτονα») και σε εκείνα της δεύτερης («οξύτονα» ή «περισπώµενα») που εµφανίζουν /í/ στο τέρµα του {+ 2 ΠΡ}, {- πληθυντικού ΑΡ} «Ενεστώτα ενεργητικής φωνής» (/krató-ís/) εξαιτίας της διατήρησης πολλών αρχαιοελληνικών στοιχείων από τα τελευταία 20. Μάλιστα τα κοινά στοιχεία αυξάνονται σηµαντικά, εάν σε ορισµένες δοµές δεν ληφθεί υπόψη ο τονισµός και τα αποτελέσµατα της στένωσης (κώφωσης και αποβολής) που αυτός έχει προκαλέσει: δén -(i)-s - krat-í-s δén -(i)-ø - krat-í-ø Βλέπουµε δηλ. ότι µια ενδεχόµενη διάκριση µεταξύ των 2 παραπάνω ρηµατικών κατηγοριών δεν ανταποκρίνεται στα γλωσσικά δεδοµένα του ιδιώµατος καθώς δεν επιτυγχάνεται µεγάλη αφαιρετικότητα και κατ επέκταση χαρακτηρίζεται από χαµηλή περιγραφική επάρκεια. Εξάλλου, πιθανός χωρισµός ανάµεσα στις ανωτέρω 2 ρηµατικές κατηγορίες και στα οξύτονα Ρ. που εµφανίζουν /á/ στο τέρµα του {+ 2 ΠΡ}, {- πληθυντικού ΑΡ} «Ενεστώτα ενεργητικής φωνής» (/xtipó-ás/) είναι επίσης απαράδεκτη περιγραφικά, καθώς αφενός οι οµοιότητες που και πάλι απαντούν ανάµεσα στα παροξύτονα (/δénu/) και τα οξύτονα Ρ. σε /-ás/ (/xtipó/) είναι περισσότερες από τις διαφορές και (κυρίως) αφετέρου οι 2 κατηγορίες των οξύτονων Ρ. (/-ís, -ás/) είναι ανεπίτρεπτο να διαχωριστούν αφού εµφανίζουν οµοιότητες στην συντριπτική πλειοψηφία των τερµατικών τους υποτεµαχίων: δén-um - krat-jémi - xtip-jémi δén-um - krat-jém - xtip-jém δén-am - krat-úsam - xtip-úsam Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι µε βάση κατηγοριοποίησης προσανατολισµένη στο τέρµα δεν είναι επιτυχής η διάκριση σε οξύτονα παροξύτονα που γίνεται στην ΝΕ.Κ. καθώς οι οµοιότητες των 3 τερµατικών υποτεµαχίων είναι κατά πολύ περισσότερες από τις διαφορές των ανωτέρω ρηµατικών κατηγοριών. Εάν, εξάλλου, τοποθετήσουµε την βάση κατηγοριοποίησης των ρηµάτων του Ι.Ι. στο θέµα και συγκεκριµένα στην αντίθεση: Σ(υµφωνόληκτα) : Φ(ωνηεντόληκτα), θα διαπιστώσουµε ότι κάτι τέτοιο είναι ανεφάρµοστο για το Ι.Ι. καθώς σε αυτό το σύνολο των Ρ. στην «Οριστική Ενεστώτα» είναι συµφωνόληκτα: δén-u, krat-ó, xtip-ó Σχετικά µε την διατήρηση αρχαιοελληνικών στοιχείων στο Ι.Ι. πβλ. Ανδριώτης 1949: , Τζαβάρας 2003: Τόσο στην παρούσα ανακοίνωση όσο και στην υπό προετοιµασία διδακτορική µας διατριβή θεωρούµε το /-á/ των Ρ [-ás] σαν στοιχείο του τέρµατος καθώς απουσιάζουν «ασυναίρετοι» τύποι /-áo, ái/ που απαντούν σε άλλες νεοελληνικές γλωσσικές ποικιλίες (για την παρουσία των παραπάνω ρηµατικών τύπων στα πελοποννησιακά ιδιώµατα πβλ. Pantelidis 2003: 4-17) µεταξύ των οποίων και της ΝΕ.Κ., σε αντίθεση µε τον Μπαµπινιώτη (1972) και την Ralli (1988) που ακολουθώντας πολύ σωστά τα γλωσσικά δεδοµένα θεωρούν το /-á/ σαν στοιχείο του ρηµατικού θέµατος της ΝΕ.Κ.. Με τον τρόπο αυτό εξάλλου αφενός µειώνονται οι θεµατικοί αλλοµορφικοί τύποι και αφετέρου υπάρχει ακόµα µεγαλύτερη συµµετρία στα αντίστοιχα Κ.Π. των Ρ [-ís, ás].

5 Μπορεί, ωστόσο, να υποστηριχτεί η δυνατότητα διάκρισης των Ρ. επί τη βάσει του (συµφωνόληκτου : φωνηεντόληκτου) θέµατος του τέλειου Π.Ε.: γráp-su : kratí-su xtipí-su Στην περίπτωση όµως αυτή θα περιπλεκόταν η κατηγοριοποίηση καθώς φωνηεντόληκτο θέµα στο {+ τέλειο} Π.Ε. εµφανίζουν εκτός από τα οξύτονα και πολλά µη οξύτονα Ρ. (µεταπλασµένα, κ.λπ.), τα οποία ωστόσο, εµφανίζουν τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες µε τα υπόλοιπα συµφωνόληκτα Ρ.. Έτσι, εκτός από την παραπάνω αντίθεση, θα υπήρχε και η: γráp-su : δé-su akú-su xtí-su Συγχρόνως, παρατηρήσαµε ότι κατά πολύ υψηλότερου βαθµού διαφοροποίηση υφίσταται µεταξύ των ρηµατικών τύπων που ανήκουν σε διαφορετικές φωνές. Έτσι, και στηριζόµενοι στο γεγονός ότι η φωνή είναι µορφολογικό χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το ρηµατικό τεµάχιο του τέρµατος (αφού το θέµα 2 ρηµατικών τύπων που ανήκουν σε διαφορετικές φωνές είναι, σε γενικές γραµµές, ίδιο) χωρίς ωστόσο να αποτελεί και µόρφηµα καθώς δεν εκφράζει κάποια ιδιαίτερη σηµασία, θεωρήσαµε ως προτιµότερη την κατηγοριοποίηση των Ρ. στο Ι.Ι. µε βάση το τέρµα και συγκεκριµένα το µορφολογικό χαρακτηριστικό της φωνής. Έτσι, το σύνολο των Ρ. του Ι.Ι. («οµαλών ανωµάλων») διακρίνεται σε 2 Κ.Τ. οι οποίες ισοδυναµούν µε (και έχουν αντικαταστήσει) τις αντίστοιχες φωνές. Ως εκ τούτου, στην ΚΤ1 ανήκουν όλα τα Ρ. της «ενεργητικής φωνής» και στην ΚΤ2 όλα τα Ρ. της «µέσης φωνής». Ακολούθως, όπου χρειάζεται να γίνει περαιτέρω διάκριση µέσα στα όρια της κάθε Κ.Τ. τα Ρ. των 2 Κ.Τ. θεωρούµε ότι συνιστούν τις εξής υποκατηγορίες αναλόγως του τονισµού ή όχι της ληκτικής συλλαβής της «Οριστικής Ενεστώτα» της ΚΤ1: ΚΤ1 [-u] : ΚΤ1 [-ό] ΚΤ2 [-u] : ΚΤ2 [-ό] Τέλος, τα Ρ. της ΚΤ1 [-ό] µπορούν περαιτέρω να διακριθούν µε κριτήριο το είδος του τονισµένου φωνήεντος του {+ 2 ΠΡ}, {- πληθυντικού ΑΡ} «Οριστικής Ενεστώτα» σε: ΚΤ1 [-ís] : ΚΤ1 [-ás]. Έτσι, οι Κ.Τ. και οι υποκατηγορίες τους παίρνουν την εξής σχηµατική µορφή: ΚΤ1 δénu, krató, xtipó ΡΗΜΑΤΑ Ι.Ι. ΚΤ2 δénum, kratjémi, xtipjémi ΚΤ1 [-u] KT1 [-ό] ΚΤ2 [-u] ΚΤ2 [-ό] krat-ó, krat-jémi, δén-u δén-um xtip-ó xtipjémi KT1 [-ís] kratό-ís KT1 [-ás] xtipó-ás

6 Εξάλλου, τα Κ.Π. στα οποία εντάσσεται το σύνολο των ρηµατικών τύπων και από τα οποία δοµείται καθεµιά από τις 2 Κ.Τ. πραγµατώνονται πάνω στους άξονες των γραµµατικών µορφηµάτων του {ΠΕ} και του {ΧΡ}, από τα 2 αντιθετικά υποµορφήµατα (submorphemes) καθενός από τα οποία λαµβάνουν και την ονοµασία τους. Έτσι, το κάθε Κ.Π. ονοµάζεται περιφραστικά από 1 υποµόρφηµα του {ΠΕ} ({ατελής τέλειος}) και 1 του {ΧΡ} ({παροντικός παρελθοντικός}), µε αποτέλεσµα την επίτευξη του ακριβέστερου δυνατού µορφολογικά προσδιορισµού κάθε Κ.Π. και συγχρόνως την αντικατάσταση των παραδοσιακών, αόριστων και εννοιολογικά φορτισµένων ονοµάτων. Ως εκ τούτου, η βασική δοµή του Ρ. διακρίνεται σε 4 υποδοµές Κ.Π. όσοι και οι συνδυασµοί µεταξύ των υποµορφηµάτων του {ΠΕ} και του {ΧΡ}. Συγκεκριµένα, τα 4 Κ.Π. της βασικής ρηµατικής δοµής του Ι.Ι. είναι τα εξής: Ατελής Παροντικός Ατελής Παρελθοντικός Τέλειος Παροντικός Τέλειος Παρελθοντικός. Έτσι, σύµφωνα µε την δοµή των Κ.Π. και την µορφηµατική ανάλυση των 2 ρηµατικών τεµαχίων (θέµατος τέρµατος) που υιοθετήσαµε 22 καθώς και την κατηγοριοποίηση των Ρ. σε Κ.Τ. που προτείναµε, η βασική δοµή («Οριστική») του Ρ. του Ι.Ι. δοµείται ως εξής: 22 Την παραπάνω διάκριση των Κ.Π. στους άξονες του ΧΡ και του Π.Ε. εφαρµόζει ο Mackridge (2000: ) για την ΝΕ.Κ..

7 ΑΤΕΛΗΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΤ1 [- ΟΞΥΤΟΝΑ] ([-u]) [+ ΟΞΥΤΟΝΑ] ([-ό]) [-ís] [-ás] δén Ø-u-Ø krat Ø-ó-Ø xtip Ø-ó-Ø δen Ø-Ø-s krat Ø-í-s xtip Ø-á-s δén Ø-Ø-Ø krat Ø-í-Ø xtip Ø-á-Ø δén Ø-u-m krat Ø-ú-mi xtip Ø-ú-mi δén Ø-i-ti krat Ø-í-ti xtip Ø-á-ti δén Ø-Ø-Ø krat Ø-ú-n xtip Ø-ú-n éδin Ø-a-Ø krát γ -u-m xtíp Ø-u-m éδin Ø-i-s krát γ -i-s xtíp Ø-a-s éδin Ø-i-Ø krát γ -i-ø xtíp Ø-a-Ø δén Ø-a-m krat ús-a-m xtip ús-a-m δén Ø-i-ti krat ús-(i)-ti xtip ús-(i)-ti δén Ø-a-n / éδin Ø-a-n krat ús-a-n xtip ús-a-n ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ δé s-u-ø kratí s-u-ø xtipí s-u-ø δé s -Ø-Ø kratí s -Ø-Ø xtipí s -Ø-Ø δé s -Ø-Ø kratí s -Ø-Ø xtipí s -Ø-Ø δé s-u-m kratí s-u-m xtipí s-u-m δé s-(i)-ti kratí s-(i)-ti xtipí s-(i)-ti δé s-ø-ø kratí s-ø-ø xtipí s-ø-ø éδi s-a-ø krát s-a-ø xtíp s-a-ø éδi s-i-s krát s-i-s xtíp s-i-s éδi s-i-ø krát s-i-ø xtíp s-i-ø δé s-a-m kratí s-a-m xtipí s-a-m δé s-(i)-ti kratí s-(i)-ti xtipí s-(i)-ti δé s-a-n / éδi s-a-n kratí s-a-n / krát s-a-n xtipí s-a-n / xtíp s-a-n

8 ΑΤΕΛΗΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΤ2 [- ΟΞΥΤΟΝΑ] ([-u]) [+ ΟΞΥΤΟΝΑ] ([-ό]) δén Ø-u-m krat/xtip j-é-mi δen Ø-i-si krat/xtip j-é-si δen Ø-i-ti krat/xtip j-é-ti δin Ø-ó-masti / δin Ø-ó-mats krat/xtip j-é- masti / krat/xtip j-é-mats δin Ø-ó-sti / δén Ø-i-sti krat/xtip j-é-sti δin Ø-ó-din / δén Ø-Ø-din krat/xtip j-é-din δén Ø-u-m krat/xtip j-é-m δén Ø-u-s krat/xtip j-é-s δén Ø-Ø-dan krat/xtip j-é-dan δin Ø-ó-mastan / δin Ø-ó-mats krat/xtip j-é- mastan / krat/xtip j-é-mats δin Ø-ó-sti krat/xtip j-é-sti δin Ø-ó-dan / δén Ø-Ø-dan krat/xtip j-é-dan δi θ-ó-ø krat/xtip θ-ό-ø ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ δi θ-í-s δi θ-í-ø δi θ-ú-mi δi θ-í-ti δi θ-ú-n δé θk-a-ø δé θk -i-s δé θk -i-ø δi θík-a-m δi θík -i-ti δi θík-a-n / δé θk-a-n krat/xtip θ-í-s krat/xtip θ-í-ø krat/xtip θ-ú-mi krat/xtip θ-í-ti krat/xtip θ-ú-n kratí/xtipí θk-a-ø kratí/xtipí θk -i-s kratí/xtipí θk -i-ø krat/xtip θík-a-m krat/xtip θík -i-ti krat/xtip θík-a-n / kratí/xtipí θk-a-n Παρατηρώντας τους ρηµατικούς τύπους της βασικής δοµής καθώς και τα τεµάχια υποτεµάχιά τους σε καθεµιά από τις 2 Κ.Τ. και εξετάζοντάς τους συγκριτικά

9 οδηγούµαστε στις εξής διαπιστώσεις οι οποίες επιρρωνύουν συγχρόνως, πιστεύουµε, τα επιχειρήµατά µας για την υιοθέτηση της παραπάνω κατηγοριοποίησης: Από την µελέτη του τεµαχίου του τέρµατος παρατηρούµε την ύπαρξη σηµαντικού αριθµού τερµατικών συγκρητισµών, οµόηχων δηλ. δοµών, στα πλαίσια της κάθε Κ.Τ. τόσο σε τεµαχιακό (συγκρητισµός ως προς όλα τα Κ.Ε.) όσο και σε υποτεµαχιακό (συγκρητισµός ως προς 1 ή 2 Κ.Ε.) επίπεδο ανάµεσα σε αντίστοιχες δοµές των υποκατηγοριών στο εσωτερικό καθεµιάς από τις 2 Κ.Τ. (ΚΤ1 [-u] : KT1 [-ís] : ΚΤ1 [-ás] ), γεγονός που καταδεικνύει ύπαρξη µεγάλου βαθµού επικάλυψης. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της ΚΤ1 και σε υποτεµαχιακό επίπεδο, διαπιστώνεται ο συγκρητισµός της συντριπτικής πλειοψηφίας των ρηµατικών δοµών {- τέλειου ΠΕ} ως προς το ΚΕ ΠΕ και το ΚΕ ΠΡ/ΑΡ ενώ σε τεµαχιακό επίπεδο διαπιστώνεται ο πλήρης συγκρητισµός του συνόλου των ρηµατικών δοµών {+ τέλειου ΠΕ}. Εξάλλου, στα πλαίσια της ΚΤ2 και σε υποτεµαχιακό επίπεδο διαπιστώνεται ο συγκρητισµός της συντριπτικής πλειοψηφίας (µε εξαίρεση µόνο την {+ 1 ΠΡ, - πληθυντικού ΑΡ, - τέλειου ΠΕ, - παρελθόντος ΧΡ} ρηµατική δοµή) των ρηµατικών δοµών {- τέλειου ΠΕ} ως προς το ΚΕ ΠΡ/ΑΡ ενώ σε τεµαχιακό επίπεδο διαπιστώνεται ο πλήρης συγκρητισµός του συνόλου των ρηµατικών δοµών {+ τέλειου ΠΕ}. Επίσης, σε ότι αφορά τον τονισµό, από την µελέτη των ρηµατικών δοµών των 2 Κ.Τ. παρατηρούµε τα εξής: Στα πλαίσια της ΚΤ1 διαπιστώνουµε αφενός ότι η πλειοψηφία των ρηµατικών τύπων φέρουν τον τόνου σε κάποια συλλαβή του θέµατος µε µοναδικές εξαιρέσεις τον Ατελή Παροντικό και τον {+ πληθυντικού ΑΡ} Ατελή Παρελθοντικό της ΚΤ1 [-ό] και αφετέρου ότι το σύνολο των τύπων των ΚΠ [-ís, ás] των Ρ. της ΚΤ1 [-ό] ταυτίζονται πλήρως ως προς την θέση του τόνου. Εξάλλου, στα πλαίσια της ΚΤ2 διαπιστώνουµε ότι η πλειοψηφία των ρηµατικών τύπων φέρουν τον τόνο σε κάποια συλλαβή του τέρµατος (µε εξαίρεση τους {± 1/2 ΠΡ, - πληθυντικού ΑΡ} ρηµατικούς τύπους του Ατελούς Παροντικού και του Ατελούς Παρελθοντικού των Ρ [-u] καθώς και του Τέλειου Παρελθοντικού όλων των Ρ.). 4. Συµπεράσµατα Η υιοθέτηση της διάκρισης του συνόλου των Ρ. σε 2 Κ.Τ. µε κριτήριο το τερµατικό µορφολογικό χαρακτηριστικό της φωνής αφενός ανταποκρίνεται στα γλωσσικά δεδοµένα του ιδιώµατος για επαρκέστερη και οικονοµικότερη περιγραφή και ερµηνεία και αφετέρου δίνει στο ρηµατικό σύστηµα µεγαλύτερη σταθερότητα και συνοχή καθώς πλέον το σύνολο των Ρ. απαντά και στις 2 Κ.Τ. λειαίνοντας έτσι τις όποιες διαχωριστικές γραµµές υπάρχουν ανάµεσά τους. Ακόµη, οι 2 Κ.Τ. συνδέονται στενότερα µεταξύ τους καθώς αποτελούνται από τα ίδια σε γενικές γραµµές λεξικά µορφήµατα, ενώ συγχρόνως διάφορες ρηµατικές κατηγορίες που δεν σχηµατίζουν και τις 2 φωνές («αποθετικά», «αµετάβατα», κ.λπ.) αντιµετωπίζονται ενιαία και αποδίδονται µε καθαρά µορφολογικά κριτήρια ως ελλειπτικά ΚΤ1 ή ελλειπτικά ΚΤ2 αποφεύγοντας µε αυτόν τον τρόπο όρους ασύνδετους µεταξύ τους και ασαφείς, βασισµένους σε µάλλον σηµασιολογικά κριτήρια. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδριώτης Ν. 1933: Περί της αρχής των Βορείων γλωσσικών ιδιωµάτων της νέας Ελληνικής, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 10:

10 Ανδριώτης, Ν. 1930: «Περί του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου», Αθηνά 42: (φωτοτυπική αναπαραγωγή: 1996 από τις εκδ. Ελεύθερη Σκέψις: 1-45 καθώς και το 1997 από το περ. Ίµβρος: 45-46, 48). Ανδριώτης, Ν : Τα όρια των βορείων, ηµιβορείων και νοτίων ελληνικών ιδιωµάτων της Θράκης, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσολογικού Θησαυρού 10: Ανδριώτης, Ν. 1949: «Οι αρχαϊσµοί του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου», Ίµβρος 30 (1949), σσ (ανατύπωση στο Αντιχάρισµα στον καθ. Ν. Π. Ανδριώτη, Θεσσαλονίκη 1976, σσ ). Bauer, L. 1988: Introducing Linguistic Morphology, Edinburgh University Press. Chatzidakis, D. 1892: Einleitung in die Neugriechische Grammatik, Leipzig. Hamp, E. 1961: «Το ρήµα εν τη σηµερινή οµιλουµένη ελληνική γλώσση», Αθηνά 65, Αθήναι: Holton, D. Mackridge, P. Φιλιππάκη-Warburton, Ειρ. 2002: Γραµµατική της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Πατάκης. Καλαϊτζής, Π. 1973: «Τοπωνυµιακά της Ίµβρου», Κριτόβουλος τόµ. 3, τεύχ. 2, Αθήνα (χωρίς σελιδαρίθµηση). Καλαϊτζής, Π. 1977: «Ένα συνηθισµένο φαινόµενο στα τοπωνύµια της Ίµβρου», Κριτόβουλος 7 (Παράρτηµα), Αθήναι: 7-9, 13. Καράς, Μ. 1987: Η νήσος Ίµβρος: Συµβολή εις την εκκλησιαστικήν ισορίαν της, Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυµα Πατερικών Μελετών. Κλαίρης, Χ. Μπαµπινιώτης, Γ. 2005: Γραµµατική της Νέας Ελληνικής ( οµολειτουργική Επικοινωνιακή), Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κοντοσόπουλος, Ν. 2001: ιάλεκτοι και Ιδιώµατα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα: Γρηγόρης. Koutsoudas, A. 1962: Verb Morphology of Modern Greek, The Hague: Mouton. Mackridge, P. 2000: Η νεοελληνική γλώσσα, (µετ.: Πετρόπουλος Κ. Ν.), Αθήνα: Πατάκης. Matthews, P. 1967: The main features of modern greek verb inflection, Foundations of Language 3: Matthews, P. 1972: Morphology, Cambridge: Cambridge University Press. Moυστοξύδης, Α. Κουτλουµουσιανός, Β. 1845: Υπόµνηµα Ιστορικόν περί της Νήσου Ίµβρου, εν Κωνσταντινουπόλει: Κοροµηλάς Πασπάλης. Μπαµπινιώτης, Γ. 1972: Το ρήµα της Ελληνικής: οµικαί εξελίξεις και συστηµατοποίησις του ρήµατος της Ελληνικής (Αρχαίς και Νέας), Παν/µιο Αθηνών: Βιβλιοθήκη Σοφίας Σαριπόλου 20. Ξεινός, Κ. Σ. 1981: Του νησιού µας η γλώσσα. Γλωσσάρι της Ίµβρου, Θεσσαλονίκη. Philippaki-Warburton, Ir. 1970: On the verb in Modern Greek, The Hague: Mouton. Philippaki-Warburton, Ir. 1973: Modern greek verb conjugation: inflectional Morphology in a Transformational Grammar, Lingua 32, Pantelidis, N. 2003: The active imperfect of the verbs of the 2 nd conjugation in the Peloponnesian varieties of Modern Greek, Journal of Greek Linguistics 4: Παντελίδης, Ν. 2003: «Τα τέρµατα της µεσοπαθητικής φωνής στο ιδίωµα της Ίµβρου σε σύγκριση µε άλλα ιδιώµατα του βορειοανατολικού Αιγαίου», Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής ιαλεκτολογίας, Αθήνα: Νεοελληνική ιαλεκτολογική Εταιρεία:

11 Παπαγεωργίου, Γ. 1977: Η παραγωγή και η σύνθεση των λέξεων στη Νέα Ελληνική, Αθήνα. Παπαδόπουλος, Α. 1926: Γραµµατική των Βορείων Ιδιωµάτων της Νέας Ελληνικής, Αθήνα. Ralli, A. 1988: Éléments de la Morphologie du Grec Moderne: la structure du verbe, Ph.D. Diss., University of Montréal. Ράλλη, Α. 2005: Μορφολογία, Αθήνα: Πατάκης. Τζαβάρας, Ξ. 2003: «Αρχαϊκά στοιχεία στο γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου», Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής ιαλεκτολογίας, Αθήνα: Νεοελληνική ιαλεκτολογική Εταιρεία: Τζαβάρας, Ξ. 2003: «Γλωσσικός θάνατος: Η περίπτωση του ιµβριακού ιδιώµατος», Ίµβρος 72, Αθήνα: Τζαβάρας, Ξ : «Ιµβριακό Κείµενο», Ιµβριακός Παλµός 13-31, Σαλαµίνα: Πνευµατικό Κέντρο Παναγίας Ιµβριώτισσας: 3. Τζαβάρας, Ξ. (υπό προετοιµασία): Το µορφολογικό σύστηµα του ιµβριακού ιδιώµατος (διδ. διατρ.), Αθήνα. Tζιτζιλής, Ν. 2000: «Νεοελληνικές ιάλεκτοι και Νεοελληνική ιαλεκτολογία», Η Ελληνική Γλώσσα και οι ιάλεκτοί της, Αθήνα: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Trudgill, P. 2003: Modern Greek dialects, Journal of Greek Linguistics 4: Τριανταφυλλίδης, Μ. 2002: Νεοελληνική Γραµµατική της ηµοτικής (ανατύπωση της έκδ. του ΟΕΣΒ (1941) µε διορθώσεις), Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσσ/κης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη). Τσοπανάκης, Αγ. Γ. 1998: Νεοελληνική Γραµµατική, Θεσσαλονίκη: αφοί Κυριακίδη α.ε.. Φάβης, Β. 1951: «Ο δυναµικός τονισµός της Βορείας Ελληνικής και τα αποτελέσµατα αυτού», Αθηνά 55: Χαραλαµπάκης, Χρ. 1991: «Γλωσσικοί άτλαντες. Θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα», Γλωσσολογία 7-8 ( ): Χατζηαντωνίου, Κ. 1999: «Αφιέρωµα στην Ίµβρο», Ελληνική ιεθνής Γλώσσα Ε : 2(38), Αθήνα: (γενικά) και (περί του ιµβριακού ιδιώµατος). Χατζιδάκις, Γ : Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ. 1-2, Αθήνα: Πελεκάνος. Χφ 354 (1912) του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (Ακαδηµία Αθηνών) [Κουρύλα Ευλ.]: Χφ 442 (1926) του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (Ακαδηµία Αθηνών) [Ανδριώτης Ν.]: Χφ 497 (1931) του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (Ακαδηµία Αθηνών) [Ανδριώτη Ελ.]: Χφ 1961 (1973) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Παχύλη Μ.]: Χφ 2138 (1974) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Βλάχου Ελ.]: Χφ 2139 (1973/4) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Γιαννάκη Μ.]: Χφ 2704 (1974) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Χαλάτση Άνν.]: Χφ 2926 (1977) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Γουήλ Μπαδιεριτάκη Άνν.]:

12 Χφ 344 (1967) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Σταυροπούλου Ερµιόνη]: Χφ 63 (1965) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Σταυροπούλου Ερµ.]: Χφ 751 (1968) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Τερζή Θ.]: Χφ 752 (1968) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Αναγνωσσαρά Κ.]: 1-66.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση της γλωσσικής κατάστασης της γενικής πτώσης στο γλωσσικό ιδίωµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Γεωργία Κατσούδα Πανεπιστήμιο Αθηνών georkatsouda@yahoo.gr Abstract:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Τυπική και άτυπη χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα μεταφράσματα από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τυπική και άτυπη χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα μεταφράσματα από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυπική και άτυπη χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα μεταφράσματα από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μιχάλης Καλλέργης, Μαριζέτα Γεωργουλέα Εξετάζεται η χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα ελληνικά μεταφράσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Άρθρο «Το ρηματικό σύστημα της νέας ελληνικής: ζητήματα ορολογίας και περιγραφής» Αναστάσιος Τσαγγαλίδης (συγγραφέας) Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ

APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον συνομιλητή του και να γίνεται με τη σειρά του αντιληπτός από αυτόν. Είναι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου. λόγου στον Τοµέα Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας

Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου. λόγου στον Τοµέα Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου Τοµέας Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας Βιογραφικό σηµείωµα 1. Σπουδές 1977: Πτυχίο του Φιλολογικού Τµήµατος της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /СТЕПЕН БАКАЛАВЪР / Учебна 2013/2014г. Специалности: Български език и

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου. ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών

Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου. ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών Abstract In the present paper I will present the different realizations of the phonological lateral

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα Εισαγωγή Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη γλωσσική ανάπτυξη, καθώς η γλωσσική τους συµπεριφορά δεν είναι η αναµενόµενη για τη χρονολογική τους ηλικία (βλέπε, Schwartz, 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

157). http://glossologia.phil.uoa.gr

157). http://glossologia.phil.uoa.gr Οι σύνθετες λέξεις στις νεοελληνικές διαλέκτους και τη λογοτεχνία Χρυσούλα Καραντζή Κέντρον Ερεύνης Νεοελληνικών ιαλέκτων και Ιδιωµάτων, Ακαδηµία Αθηνών ABSTRACT This paper discusses the use of compounds

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αγγ. Γενά Μέλη: Φ. Αντωνίου Γ. Μπαλαμώτης. Θ. Αστέρη Ν. Παπαδόπουλος. Π. Γαλάνης Φ. Πολυχρόνη

Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αγγ. Γενά Μέλη: Φ. Αντωνίου Γ. Μπαλαμώτης. Θ. Αστέρη Ν. Παπαδόπουλος. Π. Γαλάνης Φ. Πολυχρόνη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 & ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2000 και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν από 01 έως 15 Νοεµβρίου 2010:

1. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν από 01 έως 15 Νοεµβρίου 2010: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Πληρ.: Ν. Θεοδοσιάδου Τηλ.: 2310-995260 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: οµή Φράσης

Κεφάλαιο 3: οµή Φράσης Κεφάλαιο : οµή Φράσης 1 Η οµή της Φράσης Αναφερθήκαµε για πρώτη φορά στο Κεφάλαιο 1 στις φραστικές κατηγορίες, ή αλλιώς Φράσεις. Οι Φράσεις, είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού ή, αλλιώς συγχώνευσης (merging)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 19-06-2015 Αρ. Πρ.: 17504 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή:

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Μελέτη περίπτωσης οικισμού Δροσερού Ξάνθης Διδώ Παπαθεοδώρου, Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Αναστασία Καστανά ΜΑΕd sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 1. Διαβάζουμε προσεκτικά ολόκληρο το κείμενο, για να κατανοήσουμε το περιεχόμενό του και να επισημάνουμε το θεματικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1998 PhD in Linguistics, Πανεπιστήμιο Έσσεξ (Βρετανία). Τίτλος διατριβής: «Language Variation and the Social Construction of Identity: The Sociolinguistic Role of Intonation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο στοχεύει στην εξέταση βασικών

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΘΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ιδακτορική ιατριβή

Η ΠΡΟΘΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ιδακτορική ιατριβή ΕΛΕΟΝΩΡΑ- ΙΟΝΥΣΙΑ ΗΜΕΛΑ ß Η ΠΡΟΘΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ιδακτορική ιατριβή Επόπτρια: Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη Μέλη συµβουλευτικής επιτροπής Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακοί τόποι φιλολόγων Γιακουµάτου Τερέζα Φιλόλογος, Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr 15 χρόνια µετά τη δηµιουργία του παγκόσµιου ιστού

ικτυακοί τόποι φιλολόγων Γιακουµάτου Τερέζα Φιλόλογος, Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr 15 χρόνια µετά τη δηµιουργία του παγκόσµιου ιστού ικτυακοί τόποι φιλολόγων Γιακουµάτου Τερέζα Φιλόλογος, Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr 15 χρόνια µετά τη δηµιουργία του παγκόσµιου ιστού συνεχίζουµε να βλέπουµε τηνκορυφή του παγόβουνου, καθώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Ενότητες 1-3. Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη

Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Ενότητες 1-3. Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα B Δημοτικού Τεύχος 1ο Εισαγωγή Ο σκοπός/στόχος του μαθήματος της Γλώσσας στην Β τάξη του Δημοτικού σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel «εκεί που αρχίζει η ασφάλεια τελειώνουν οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΗΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Ένα νέο εκπαιδευτικό υλικό Μαρία Μοσχόβου, Φιλόλογος ΜΑ, Σχολείο Eλληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» e- mail: mariamos1@yahoo.

«ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΗΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Ένα νέο εκπαιδευτικό υλικό Μαρία Μοσχόβου, Φιλόλογος ΜΑ, Σχολείο Eλληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» e- mail: mariamos1@yahoo. «ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΗΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Ένα νέο εκπαιδευτικό υλικό Μαρία Μοσχόβου, Φιλόλογος ΜΑ, Σχολείο Eλληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» e- mail: mariamos1@yahoo.com Α. EΙΣΑΓΩΓΗ It s all Greek to me! Πόσο συχνά συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Tμήμα Φιλολογίας Aπολογισμός Πεπραγμένων Τετραετίας Προεδρίας Αγγελικής Ράλλη (2006-2010)

Tμήμα Φιλολογίας Aπολογισμός Πεπραγμένων Τετραετίας Προεδρίας Αγγελικής Ράλλη (2006-2010) Tμήμα Φιλολογίας Aπολογισμός Πεπραγμένων Τετραετίας Προεδρίας Αγγελικής Ράλλη (2006-2010) 1. Προσωπικό 1.1. Ακαδημαϊκό προσωπικό Εκλογές νέων μελών ΔΕΠ 1) Ξυδόπουλος Γεώργιος, στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα