Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης 1 είναι η κατηγοριοποίηση του ρήµατος (στο εξής: Ρ.) του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου 2 (στο εξής: Ι.Ι.) σε κλιτικές τάξεις (στο εξής: Κ.Τ.) µε βάση τα κριτήρια εκείνα που ανταποκρίνονται πληρέστερα στις δοµικές συνθήκες του ιδιώµατος εξασφαλίζοντας συγχρόνως κατά το δυνατό µεγαλύτερη οικονοµία και επάρκεια περιγραφική και ερµηνευτική. Αφού κάνουµε λόγο για την χρονική περίοδο µελέτης του ιδιώµατος και την µέθοδο συγκέντρωσης του υλικού που ακολουθήσαµε θα αναφερθούµε στην κατηγοριοποίηση των Ρ. σε Κ.Τ. σχολιάζοντας αρχικά προηγούµενες ταξινοµικές προσεγγίσεις σχετικά µε τα Ρ. της Νεοελληνικής Κοινής (στο εξής: ΝΕ.Κ.) και προτείνοντας στην συνέχεια την κατηγοριοποίηση του Ρ. που πιστεύουµε ότι ανταποκρίνεται πληρέστερα στο Ι.Ι.. Τέλος, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των κλιτικών παραδειγµάτων (στο εξής: Κ.Π.) της βασικής δοµής («Οριστικής») του Ρ. του Ι.Ι. υπό µορφή πινάκων, σύµφωνα µε την προταθείσα κατηγοριοποίηση, βάσει των οποίων θα γίνουν ορισµένες παρατηρήσεις προς ενίσχυσή της. 2. Χρονική Περίοδος Μελέτης Συγκέντρωση Υλικού Το Ι.Ι. 3 συγκαταλέγεται στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώµατα (northern greek dialects) 4, σύµφωνα µε την ανάλυση του Γ. Χατζιδάκι 5, τα οποία εµφανίζουν ως βασικό τους χαρακτηριστικό το φωνολογικό φαινόµενο της αποβολής των ατόνων φωνηέντων /i, u/ και της τροπής των επίσης ατόνων /e, o/ σε /i, u/ αντίστοιχα (Hige Vowel Loss). Ωστόσο, η χρήση του Ι.Ι. κυρίως µετά την δεκαετία του 70 έχει συρρικνωθεί εξαιτίας διαφόρων εξωγλωσσικών (πολιτικών, κοινωνικών, κ.λπ.) παραγόντων σε τέτοιο βαθµό ώστε σήµερα το ιδίωµα να χρησιµοποιείται κατά πρώτο λόγο µόνο από 250 περίπου άτοµα που ζουν στην Ίµβρο και κατά δεύτερο από τους υπερήλικες Ιµβρίους µετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συντριπτική πλειοψηφία Ιµβρίων είτε αγνοούν πλήρως το ιδίωµα µη έχοντας ιδιαίτερα ακούσµατα σε αυτό (οι νεότεροι) είτε το γνωρίζουν κάνοντας χρήση αυτού µόνο επιλεκτικά και σε λεξιλογικό επίπεδο κατά την µεταξύ τους επικοινωνία (οι µεσήλικες) 6. 1 Το περιεχόµενο της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί ένα µικρό τµήµα της υπό εκπόνησης διδακτορικής µας διατριβής µε τίτλο: «το µορφολογικό σύστηµα του ιµβριακού ιδιώµατος», επεξεργασµένο και προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του συνεδρίου. 2 Σχετικά µε την ιστορία, γεωγραφία, κ.λπ. της Ίµβρου πβλ. κυρίως Παπαγεωργίου 1994, Μουστοξύδης 1845, Καράς Γενικά έργα για το Ι.Ι. είναι των Ανδριώτη 1930: , Χατζηαντωνίου 1999, το γλωσσάρι του Ξεινού (1981). 4 Σχετικά µε τα νεοελληνικά ιδιώµατα γενικά πβλ. το εισαγωγικό έργο του Κοντοσόπουλου 2001 ενώ σχετικά µε τα βόρεια νεοελληνικά ιδιώµατα πβλ. Παπαδόπουλος 1926, Φάβης 1951: 3-18, Ανδριώτης 1933: , Ανδριώτης : Πβλ. Chatzidakis 1892: , Χατζιδάκις 1905: Εξάλλου, σχετικά µε διαφορετικές προτάσεις ταξινόµησης των νεοελληνικών ιδιωµάτων πβλ. Τζιτζιλής 2000: 16-17, Trudgill 2003: (προηγούµενες) και (η δική του). 6 Σχετικά µε την παρούσα κατάσταση του Ι.Ι. πβλ. Τζαβάρας 2003:

2 Για τους λόγους αυτούς, η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται η παρούσα µελέτη είναι η πεντηκονταετία Έτσι, και έχοντας ως γνώµονα το παραπάνω χρονικό πλαίσιο, προχωρήσαµε στην συγκέντρωση του υλικού αφενός µε την µέθοδο της µαγνητοφώνησης και των ερωτηµατολογίων τόσο σε µόνιµους κατοίκους της Ίµβρου όσο και σε ηλικιωµένους Ιµβρίους που ζουν στην Ελλάδα και αφετέρου µε αποδελτίωση τόσο του συνόλου των ιµβριακών χειρογράφων που βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του ΙΛΝΕ και στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών 8 όσο και ενός ικανού αριθµού ιµβριακών ιδιωµατικών κειµένων δηµοσιευµένων σε διάφορα έντυπα 9, το σύνολο των οποίων αποτυπώνει την γλωσσική κατάσταση του ιδιώµατος κατά την παραπάνω χρονική περίοδο. 3. Κατηγοριοποίηση Ρηµάτων 3.1. Επισκόπηση Προηγούµενων Μελετών Η επισκόπηση των κατηγοριοποιήσεων και των ταξινοµικών κριτηρίων που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από διάφορους ερευνητές σχετικά µε το ρηµατικό µορφολογικό χαρακτηριστικό της Κ.Τ. αφορά αποκλειστικά µελέτες του Ρ. της ΝΕ.Κ.. Οι λόγοι που µας οδήγησαν σε αυτό είναι αφενός ο ιδιαίτερα περιορισµένος αριθµός µελετών που αναφέρονται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν µέρει στο Ρ. του Ι.Ι., µε εξαίρεση την διδακτορική διατριβή του Ν. Ανδριώτη 10 και το άρθρο του Ν. Παντελίδη «Τα τέρµατα της µεσοπαθητικής φωνής στο ιδίωµα της Ίµβρου» 11 στα οποία ωστόσο δεν γίνεται λόγος για κατηγοριοποίηση του Ρ., αφετέρου ο µεγάλος αριθµός όσων πραγµατεύονται µε βάση διάφορα θεωρητικά πλαίσια το αντίστοιχο της ΝΕ.Κ. και τέλος, το πλήθος των προφανών δοµικών οµοιοτήτων που παρατηρούνται ανάµεσα στα 2 γλωσσικά συστήµατα (ΝΕ.Κ. : Ι.Ι.) ως διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας γλώσσας (Νέας Ελληνικής). Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τις κατηγοριοποιήσεις του Ρ. της ΝΕ.Κ. και ακολουθώντας την ορολογία που ο εκάστοτε µελετητής έχει χρησιµοποιήσει ανάλογα µε το µεθοδολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο βρίσκεται, βλέπουµε ότι στα πλαίσια της παραδοσιακής γραµµατικής ο Τριανταφυλλίδης (2002) και ο Τσοπανάκης (1998) διακρίνουν το Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 2 συζυγίες µε κριτήριο τον τονισµό του α ενικού προσώπου της Οριστικής Ενεστώτα ενεργητικής φωνής στην α συζυγία στην οποία ανήκουν τα βαρύτονα ρήµατα (που δεν τονίζονται στην λήγουσα) και στην β στην οποία ανήκουν τα περισπώµενα (που τονίζονται στην λήγουσα). Τέλος, τα Ρ. της β συζυγίας διακρίνονται από τον Τριανταφυλλίδη περαιτέρω σε 2 τάξεις 12. Οµοίως, στα πλαίσια της δοµολειτουργικής επικοινωνιακής γραµµατικής των Κλαίρη Μπαµπινιώτη (2005) καθώς και στις γραµµατικές των Holton Mackridge 7 Σχετικά µε την αναγκαιότητα συγκέντρωσης υλικού και µελέτης των νεοελληνικών ιδιωµάτων διαλέκτων κατά την χρονική περίοδο που εκτείνεται στο πρώτο µισό περίπου του 20 ου αιωνα, πβλ. Trudgill 2003: 48, Χαραλαµπάκης 1991: Πρόκειται για τα χφ. 354, 442, 497 του ΙΛΝΕ και 63, 344, 751, 752, 1961, 2138, 2139, 2704, 2926 του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του ΕΚΠΑ καθώς 9 Πρόκειται για κείµενα του Καλαϊτζή 1973 (χωρίς σελιδαρίθµηση) και 1977: 7-9, 13 καθώς και του Τζαβάρα : 3. Τα τελευταία δηµοσιεύονται στην σελ. 3 της µηνιαίας εφηµερίδας Ιµβριακός Παλµός από τον εκέµβριο του 2004 έως και σήµερα (2007) (20, µέχρι στιγµής, κείµενα). 10 Ανδριώτης 1933: Παντελίδης 2003: Πβλ. Τριανταφυλλίδης 2002: 337.

3 Φιλιππάκη (2002) και Mackridge (2000) µε κριτήριο και πάλι τον τονισµό του τέρµατος τα Ρ. της ΝΕ.Κ. διακρίνονται στην α συζυγία των παροξύτονων και στην β των οξύτονων, ενώ τα Ρ. της β συζυγίας διακρίνονται περαιτέρω σε 2 τάξεις οµάδες αντίστοιχα 13. Η Ράλλη (2005) χρησιµοποιώντας αυστηρώς µορφολογικά κριτήρια διακρίνει το Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 2 Κ.Τ. µε κριτήριο την συστηµατική αλλοµορφική σχέση Χ(α) ~ ΧΦ. του θέµατος 14. Έτσι, τα Ρ. που εµφανίζουν την παραπάνω σχέση κατατάσσονται στην ΚΤ2 ενώ τα υπόλοιπα στην ΚΤ1. Ακολούθως, τα Ρ. της ΚΤ2 υποδιαιρούνται σε 2 υποκατηγορίες αναλόγως εάν διαθέτουν ή όχι τον αλλοµορφικό τύπο Χα, στην ΚΤ2α (aγapό-ás) και στην ΚΤ2β (δierό-ís) 15. Στηριγµένες σε δοµολογικά κριτήρια είναι οι προσεγγίσεις των Hamp (1961), Koutsouda (1962) και Μπαµπινιώτη (1972). Συγκεκριµένα, ο Μπαµπινιώτης διακρίνει τα Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 4 δοµές οι οποίες εν συνεχεία υποκατηγοριοποιούνται σε περαιτέρω υποδοµές, µε κριτήριο τα κλιτικά επιθήµατα (στο εξής: Κ.Ε.) του τέρµατος 16 ενώ στην συνέχεια θα παρατηρήσει ότι η κατηγοριοποιητική (και υποκατηγοριοποιητική) βάση του ρήµατος µεταφέρθηκε και περιορίστηκε στο θέµα µε αποτέλεσµα ότι βάση κατάταξης του νεοελληνικού ρήµατος να καταστεί η ληκτική µορφή (χαρακτήρας) του θέµατος δοµηµένη στην αντίθεση: - Σ(ύµφωνον) : - Φ(ωνήεν) 17. Συνέπεια των παραπάνω απόψεων είναι η διάκριση του Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 2 κατηγορίες, σε εκείνα των οποίων το θέµα λήγει σε σύµφωνο (συµφωνόληκτα) και σε εκείνα των οποίων λήγει σε φωνήεν (φωνηεντόληκτα) 18. Προσεγγίζοντας συγκεντρωτικά τις παραπάνω µελέτες, διαπιστώνουµε ότι στο σύνολό τους, και στηριζόµενες είτε σε παραδοσιακά είτε σε σύγχρονα γλωσσολογικά κριτήρια, χωρίζουν τα Ρ. της ΝΕ.Κ. σε 2 µεγάλες κατηγορίες (συζυγίες δοµές Κ.Τ.) µε κριτήριο διάκρισης προσανατολισµένο είτε στο θέµα (Συµφωνόληκτα : Φωνηεντόληκτα) είτε στο τέρµα (παροξύτονα / βαρύτονα : οξύτονα / περισπώµενα) Πρόταση Κατηγοριοποίησης Επιχειρώντας να εξετάσουµε την δυνατότητα εφαρµογής της παραπάνω διάκρισης και στο ρηµατικό σύστηµα του Ι.Ι. και προσπαθώντας η κατηγοριοποίηση που θα υιοθετήσουµε να είναι προσαρµοσµένη στα γλωσσικά του δεδοµένα ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή περιγραφική επάρκεια και αφαιρετικότητα, καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα: Εάν επιχειρήσουµε να τοποθετήσουµε το κριτήριο της διάκρισης στο Τ. διαπιστώνουµε ότι για καθένα από τα 3 υποτεµάχια αυτού (ΚΕ ΠΕ, ΧΡ, ΠΡ/ΑΡ ) 19 οι 13 Πβλ. Κλαίρης Μπαµπινιώτης 2005: , Holton Mackridge Φιλιππάκη 2002: 123, 131, 139, Mackridge 2000: καθώς και τον πίνακα στην 497 του παραρτήµατος.. 14 Πβλ. Ράλλη 2005: Πβλ. Ράλλη 2005: Πβλ. Μπαµπινιώτης 1972: Πβλ. Μπαµπινιώτης 1972: 41, Πβλ. Μπαµπινιώτης 1972: Στην παρούσα µελέτη υιοθετούµε την διάκριση του Τ. σε 3 υποτεµάχια. Ωστόσο, σχετικά µε την εσωτερική δοµή του Τ. έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις στηριζόµενες σε διαφορετικά κριτήρια. Έτσι, ο Hamp (1961) προτείνει την διάκριση του Τ. σε 4 υποτεµάχια, ο Μπαµπινιώτης (1972) σε 3, ο Koutsoudas (1962) και η Ralli (1988) σε 2, η Ράλλη (2005) σε 1 ενώ µε βάση το θεωρητικό πρότυπο «λέξη και παράδειγµα» ο Matthews (1967, 1972) και η Φιλιππάκη-Warburton (1970, 1973) απορρίπτουν την ύπαρξη Κ.Ε.

4 οµοιότητες ανάµεσα στα Ρ. των 2 κατηγοριών είναι περισσότερες από τις όποιες διαφορές. Περισσότερα µάλιστα κοινά στοιχεία παρατηρούνται ανάµεσα στα Ρ. της πρώτης οµάδας («βαρύτονα» ή «παροξύτονα») και σε εκείνα της δεύτερης («οξύτονα» ή «περισπώµενα») που εµφανίζουν /í/ στο τέρµα του {+ 2 ΠΡ}, {- πληθυντικού ΑΡ} «Ενεστώτα ενεργητικής φωνής» (/krató-ís/) εξαιτίας της διατήρησης πολλών αρχαιοελληνικών στοιχείων από τα τελευταία 20. Μάλιστα τα κοινά στοιχεία αυξάνονται σηµαντικά, εάν σε ορισµένες δοµές δεν ληφθεί υπόψη ο τονισµός και τα αποτελέσµατα της στένωσης (κώφωσης και αποβολής) που αυτός έχει προκαλέσει: δén -(i)-s - krat-í-s δén -(i)-ø - krat-í-ø Βλέπουµε δηλ. ότι µια ενδεχόµενη διάκριση µεταξύ των 2 παραπάνω ρηµατικών κατηγοριών δεν ανταποκρίνεται στα γλωσσικά δεδοµένα του ιδιώµατος καθώς δεν επιτυγχάνεται µεγάλη αφαιρετικότητα και κατ επέκταση χαρακτηρίζεται από χαµηλή περιγραφική επάρκεια. Εξάλλου, πιθανός χωρισµός ανάµεσα στις ανωτέρω 2 ρηµατικές κατηγορίες και στα οξύτονα Ρ. που εµφανίζουν /á/ στο τέρµα του {+ 2 ΠΡ}, {- πληθυντικού ΑΡ} «Ενεστώτα ενεργητικής φωνής» (/xtipó-ás/) είναι επίσης απαράδεκτη περιγραφικά, καθώς αφενός οι οµοιότητες που και πάλι απαντούν ανάµεσα στα παροξύτονα (/δénu/) και τα οξύτονα Ρ. σε /-ás/ (/xtipó/) είναι περισσότερες από τις διαφορές και (κυρίως) αφετέρου οι 2 κατηγορίες των οξύτονων Ρ. (/-ís, -ás/) είναι ανεπίτρεπτο να διαχωριστούν αφού εµφανίζουν οµοιότητες στην συντριπτική πλειοψηφία των τερµατικών τους υποτεµαχίων: δén-um - krat-jémi - xtip-jémi δén-um - krat-jém - xtip-jém δén-am - krat-úsam - xtip-úsam Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι µε βάση κατηγοριοποίησης προσανατολισµένη στο τέρµα δεν είναι επιτυχής η διάκριση σε οξύτονα παροξύτονα που γίνεται στην ΝΕ.Κ. καθώς οι οµοιότητες των 3 τερµατικών υποτεµαχίων είναι κατά πολύ περισσότερες από τις διαφορές των ανωτέρω ρηµατικών κατηγοριών. Εάν, εξάλλου, τοποθετήσουµε την βάση κατηγοριοποίησης των ρηµάτων του Ι.Ι. στο θέµα και συγκεκριµένα στην αντίθεση: Σ(υµφωνόληκτα) : Φ(ωνηεντόληκτα), θα διαπιστώσουµε ότι κάτι τέτοιο είναι ανεφάρµοστο για το Ι.Ι. καθώς σε αυτό το σύνολο των Ρ. στην «Οριστική Ενεστώτα» είναι συµφωνόληκτα: δén-u, krat-ó, xtip-ó Σχετικά µε την διατήρηση αρχαιοελληνικών στοιχείων στο Ι.Ι. πβλ. Ανδριώτης 1949: , Τζαβάρας 2003: Τόσο στην παρούσα ανακοίνωση όσο και στην υπό προετοιµασία διδακτορική µας διατριβή θεωρούµε το /-á/ των Ρ [-ás] σαν στοιχείο του τέρµατος καθώς απουσιάζουν «ασυναίρετοι» τύποι /-áo, ái/ που απαντούν σε άλλες νεοελληνικές γλωσσικές ποικιλίες (για την παρουσία των παραπάνω ρηµατικών τύπων στα πελοποννησιακά ιδιώµατα πβλ. Pantelidis 2003: 4-17) µεταξύ των οποίων και της ΝΕ.Κ., σε αντίθεση µε τον Μπαµπινιώτη (1972) και την Ralli (1988) που ακολουθώντας πολύ σωστά τα γλωσσικά δεδοµένα θεωρούν το /-á/ σαν στοιχείο του ρηµατικού θέµατος της ΝΕ.Κ.. Με τον τρόπο αυτό εξάλλου αφενός µειώνονται οι θεµατικοί αλλοµορφικοί τύποι και αφετέρου υπάρχει ακόµα µεγαλύτερη συµµετρία στα αντίστοιχα Κ.Π. των Ρ [-ís, ás].

5 Μπορεί, ωστόσο, να υποστηριχτεί η δυνατότητα διάκρισης των Ρ. επί τη βάσει του (συµφωνόληκτου : φωνηεντόληκτου) θέµατος του τέλειου Π.Ε.: γráp-su : kratí-su xtipí-su Στην περίπτωση όµως αυτή θα περιπλεκόταν η κατηγοριοποίηση καθώς φωνηεντόληκτο θέµα στο {+ τέλειο} Π.Ε. εµφανίζουν εκτός από τα οξύτονα και πολλά µη οξύτονα Ρ. (µεταπλασµένα, κ.λπ.), τα οποία ωστόσο, εµφανίζουν τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες µε τα υπόλοιπα συµφωνόληκτα Ρ.. Έτσι, εκτός από την παραπάνω αντίθεση, θα υπήρχε και η: γráp-su : δé-su akú-su xtí-su Συγχρόνως, παρατηρήσαµε ότι κατά πολύ υψηλότερου βαθµού διαφοροποίηση υφίσταται µεταξύ των ρηµατικών τύπων που ανήκουν σε διαφορετικές φωνές. Έτσι, και στηριζόµενοι στο γεγονός ότι η φωνή είναι µορφολογικό χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το ρηµατικό τεµάχιο του τέρµατος (αφού το θέµα 2 ρηµατικών τύπων που ανήκουν σε διαφορετικές φωνές είναι, σε γενικές γραµµές, ίδιο) χωρίς ωστόσο να αποτελεί και µόρφηµα καθώς δεν εκφράζει κάποια ιδιαίτερη σηµασία, θεωρήσαµε ως προτιµότερη την κατηγοριοποίηση των Ρ. στο Ι.Ι. µε βάση το τέρµα και συγκεκριµένα το µορφολογικό χαρακτηριστικό της φωνής. Έτσι, το σύνολο των Ρ. του Ι.Ι. («οµαλών ανωµάλων») διακρίνεται σε 2 Κ.Τ. οι οποίες ισοδυναµούν µε (και έχουν αντικαταστήσει) τις αντίστοιχες φωνές. Ως εκ τούτου, στην ΚΤ1 ανήκουν όλα τα Ρ. της «ενεργητικής φωνής» και στην ΚΤ2 όλα τα Ρ. της «µέσης φωνής». Ακολούθως, όπου χρειάζεται να γίνει περαιτέρω διάκριση µέσα στα όρια της κάθε Κ.Τ. τα Ρ. των 2 Κ.Τ. θεωρούµε ότι συνιστούν τις εξής υποκατηγορίες αναλόγως του τονισµού ή όχι της ληκτικής συλλαβής της «Οριστικής Ενεστώτα» της ΚΤ1: ΚΤ1 [-u] : ΚΤ1 [-ό] ΚΤ2 [-u] : ΚΤ2 [-ό] Τέλος, τα Ρ. της ΚΤ1 [-ό] µπορούν περαιτέρω να διακριθούν µε κριτήριο το είδος του τονισµένου φωνήεντος του {+ 2 ΠΡ}, {- πληθυντικού ΑΡ} «Οριστικής Ενεστώτα» σε: ΚΤ1 [-ís] : ΚΤ1 [-ás]. Έτσι, οι Κ.Τ. και οι υποκατηγορίες τους παίρνουν την εξής σχηµατική µορφή: ΚΤ1 δénu, krató, xtipó ΡΗΜΑΤΑ Ι.Ι. ΚΤ2 δénum, kratjémi, xtipjémi ΚΤ1 [-u] KT1 [-ό] ΚΤ2 [-u] ΚΤ2 [-ό] krat-ó, krat-jémi, δén-u δén-um xtip-ó xtipjémi KT1 [-ís] kratό-ís KT1 [-ás] xtipó-ás

6 Εξάλλου, τα Κ.Π. στα οποία εντάσσεται το σύνολο των ρηµατικών τύπων και από τα οποία δοµείται καθεµιά από τις 2 Κ.Τ. πραγµατώνονται πάνω στους άξονες των γραµµατικών µορφηµάτων του {ΠΕ} και του {ΧΡ}, από τα 2 αντιθετικά υποµορφήµατα (submorphemes) καθενός από τα οποία λαµβάνουν και την ονοµασία τους. Έτσι, το κάθε Κ.Π. ονοµάζεται περιφραστικά από 1 υποµόρφηµα του {ΠΕ} ({ατελής τέλειος}) και 1 του {ΧΡ} ({παροντικός παρελθοντικός}), µε αποτέλεσµα την επίτευξη του ακριβέστερου δυνατού µορφολογικά προσδιορισµού κάθε Κ.Π. και συγχρόνως την αντικατάσταση των παραδοσιακών, αόριστων και εννοιολογικά φορτισµένων ονοµάτων. Ως εκ τούτου, η βασική δοµή του Ρ. διακρίνεται σε 4 υποδοµές Κ.Π. όσοι και οι συνδυασµοί µεταξύ των υποµορφηµάτων του {ΠΕ} και του {ΧΡ}. Συγκεκριµένα, τα 4 Κ.Π. της βασικής ρηµατικής δοµής του Ι.Ι. είναι τα εξής: Ατελής Παροντικός Ατελής Παρελθοντικός Τέλειος Παροντικός Τέλειος Παρελθοντικός. Έτσι, σύµφωνα µε την δοµή των Κ.Π. και την µορφηµατική ανάλυση των 2 ρηµατικών τεµαχίων (θέµατος τέρµατος) που υιοθετήσαµε 22 καθώς και την κατηγοριοποίηση των Ρ. σε Κ.Τ. που προτείναµε, η βασική δοµή («Οριστική») του Ρ. του Ι.Ι. δοµείται ως εξής: 22 Την παραπάνω διάκριση των Κ.Π. στους άξονες του ΧΡ και του Π.Ε. εφαρµόζει ο Mackridge (2000: ) για την ΝΕ.Κ..

7 ΑΤΕΛΗΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΤ1 [- ΟΞΥΤΟΝΑ] ([-u]) [+ ΟΞΥΤΟΝΑ] ([-ό]) [-ís] [-ás] δén Ø-u-Ø krat Ø-ó-Ø xtip Ø-ó-Ø δen Ø-Ø-s krat Ø-í-s xtip Ø-á-s δén Ø-Ø-Ø krat Ø-í-Ø xtip Ø-á-Ø δén Ø-u-m krat Ø-ú-mi xtip Ø-ú-mi δén Ø-i-ti krat Ø-í-ti xtip Ø-á-ti δén Ø-Ø-Ø krat Ø-ú-n xtip Ø-ú-n éδin Ø-a-Ø krát γ -u-m xtíp Ø-u-m éδin Ø-i-s krát γ -i-s xtíp Ø-a-s éδin Ø-i-Ø krát γ -i-ø xtíp Ø-a-Ø δén Ø-a-m krat ús-a-m xtip ús-a-m δén Ø-i-ti krat ús-(i)-ti xtip ús-(i)-ti δén Ø-a-n / éδin Ø-a-n krat ús-a-n xtip ús-a-n ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ δé s-u-ø kratí s-u-ø xtipí s-u-ø δé s -Ø-Ø kratí s -Ø-Ø xtipí s -Ø-Ø δé s -Ø-Ø kratí s -Ø-Ø xtipí s -Ø-Ø δé s-u-m kratí s-u-m xtipí s-u-m δé s-(i)-ti kratí s-(i)-ti xtipí s-(i)-ti δé s-ø-ø kratí s-ø-ø xtipí s-ø-ø éδi s-a-ø krát s-a-ø xtíp s-a-ø éδi s-i-s krát s-i-s xtíp s-i-s éδi s-i-ø krát s-i-ø xtíp s-i-ø δé s-a-m kratí s-a-m xtipí s-a-m δé s-(i)-ti kratí s-(i)-ti xtipí s-(i)-ti δé s-a-n / éδi s-a-n kratí s-a-n / krát s-a-n xtipí s-a-n / xtíp s-a-n

8 ΑΤΕΛΗΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΤ2 [- ΟΞΥΤΟΝΑ] ([-u]) [+ ΟΞΥΤΟΝΑ] ([-ό]) δén Ø-u-m krat/xtip j-é-mi δen Ø-i-si krat/xtip j-é-si δen Ø-i-ti krat/xtip j-é-ti δin Ø-ó-masti / δin Ø-ó-mats krat/xtip j-é- masti / krat/xtip j-é-mats δin Ø-ó-sti / δén Ø-i-sti krat/xtip j-é-sti δin Ø-ó-din / δén Ø-Ø-din krat/xtip j-é-din δén Ø-u-m krat/xtip j-é-m δén Ø-u-s krat/xtip j-é-s δén Ø-Ø-dan krat/xtip j-é-dan δin Ø-ó-mastan / δin Ø-ó-mats krat/xtip j-é- mastan / krat/xtip j-é-mats δin Ø-ó-sti krat/xtip j-é-sti δin Ø-ó-dan / δén Ø-Ø-dan krat/xtip j-é-dan δi θ-ó-ø krat/xtip θ-ό-ø ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ δi θ-í-s δi θ-í-ø δi θ-ú-mi δi θ-í-ti δi θ-ú-n δé θk-a-ø δé θk -i-s δé θk -i-ø δi θík-a-m δi θík -i-ti δi θík-a-n / δé θk-a-n krat/xtip θ-í-s krat/xtip θ-í-ø krat/xtip θ-ú-mi krat/xtip θ-í-ti krat/xtip θ-ú-n kratí/xtipí θk-a-ø kratí/xtipí θk -i-s kratí/xtipí θk -i-ø krat/xtip θík-a-m krat/xtip θík -i-ti krat/xtip θík-a-n / kratí/xtipí θk-a-n Παρατηρώντας τους ρηµατικούς τύπους της βασικής δοµής καθώς και τα τεµάχια υποτεµάχιά τους σε καθεµιά από τις 2 Κ.Τ. και εξετάζοντάς τους συγκριτικά

9 οδηγούµαστε στις εξής διαπιστώσεις οι οποίες επιρρωνύουν συγχρόνως, πιστεύουµε, τα επιχειρήµατά µας για την υιοθέτηση της παραπάνω κατηγοριοποίησης: Από την µελέτη του τεµαχίου του τέρµατος παρατηρούµε την ύπαρξη σηµαντικού αριθµού τερµατικών συγκρητισµών, οµόηχων δηλ. δοµών, στα πλαίσια της κάθε Κ.Τ. τόσο σε τεµαχιακό (συγκρητισµός ως προς όλα τα Κ.Ε.) όσο και σε υποτεµαχιακό (συγκρητισµός ως προς 1 ή 2 Κ.Ε.) επίπεδο ανάµεσα σε αντίστοιχες δοµές των υποκατηγοριών στο εσωτερικό καθεµιάς από τις 2 Κ.Τ. (ΚΤ1 [-u] : KT1 [-ís] : ΚΤ1 [-ás] ), γεγονός που καταδεικνύει ύπαρξη µεγάλου βαθµού επικάλυψης. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της ΚΤ1 και σε υποτεµαχιακό επίπεδο, διαπιστώνεται ο συγκρητισµός της συντριπτικής πλειοψηφίας των ρηµατικών δοµών {- τέλειου ΠΕ} ως προς το ΚΕ ΠΕ και το ΚΕ ΠΡ/ΑΡ ενώ σε τεµαχιακό επίπεδο διαπιστώνεται ο πλήρης συγκρητισµός του συνόλου των ρηµατικών δοµών {+ τέλειου ΠΕ}. Εξάλλου, στα πλαίσια της ΚΤ2 και σε υποτεµαχιακό επίπεδο διαπιστώνεται ο συγκρητισµός της συντριπτικής πλειοψηφίας (µε εξαίρεση µόνο την {+ 1 ΠΡ, - πληθυντικού ΑΡ, - τέλειου ΠΕ, - παρελθόντος ΧΡ} ρηµατική δοµή) των ρηµατικών δοµών {- τέλειου ΠΕ} ως προς το ΚΕ ΠΡ/ΑΡ ενώ σε τεµαχιακό επίπεδο διαπιστώνεται ο πλήρης συγκρητισµός του συνόλου των ρηµατικών δοµών {+ τέλειου ΠΕ}. Επίσης, σε ότι αφορά τον τονισµό, από την µελέτη των ρηµατικών δοµών των 2 Κ.Τ. παρατηρούµε τα εξής: Στα πλαίσια της ΚΤ1 διαπιστώνουµε αφενός ότι η πλειοψηφία των ρηµατικών τύπων φέρουν τον τόνου σε κάποια συλλαβή του θέµατος µε µοναδικές εξαιρέσεις τον Ατελή Παροντικό και τον {+ πληθυντικού ΑΡ} Ατελή Παρελθοντικό της ΚΤ1 [-ό] και αφετέρου ότι το σύνολο των τύπων των ΚΠ [-ís, ás] των Ρ. της ΚΤ1 [-ό] ταυτίζονται πλήρως ως προς την θέση του τόνου. Εξάλλου, στα πλαίσια της ΚΤ2 διαπιστώνουµε ότι η πλειοψηφία των ρηµατικών τύπων φέρουν τον τόνο σε κάποια συλλαβή του τέρµατος (µε εξαίρεση τους {± 1/2 ΠΡ, - πληθυντικού ΑΡ} ρηµατικούς τύπους του Ατελούς Παροντικού και του Ατελούς Παρελθοντικού των Ρ [-u] καθώς και του Τέλειου Παρελθοντικού όλων των Ρ.). 4. Συµπεράσµατα Η υιοθέτηση της διάκρισης του συνόλου των Ρ. σε 2 Κ.Τ. µε κριτήριο το τερµατικό µορφολογικό χαρακτηριστικό της φωνής αφενός ανταποκρίνεται στα γλωσσικά δεδοµένα του ιδιώµατος για επαρκέστερη και οικονοµικότερη περιγραφή και ερµηνεία και αφετέρου δίνει στο ρηµατικό σύστηµα µεγαλύτερη σταθερότητα και συνοχή καθώς πλέον το σύνολο των Ρ. απαντά και στις 2 Κ.Τ. λειαίνοντας έτσι τις όποιες διαχωριστικές γραµµές υπάρχουν ανάµεσά τους. Ακόµη, οι 2 Κ.Τ. συνδέονται στενότερα µεταξύ τους καθώς αποτελούνται από τα ίδια σε γενικές γραµµές λεξικά µορφήµατα, ενώ συγχρόνως διάφορες ρηµατικές κατηγορίες που δεν σχηµατίζουν και τις 2 φωνές («αποθετικά», «αµετάβατα», κ.λπ.) αντιµετωπίζονται ενιαία και αποδίδονται µε καθαρά µορφολογικά κριτήρια ως ελλειπτικά ΚΤ1 ή ελλειπτικά ΚΤ2 αποφεύγοντας µε αυτόν τον τρόπο όρους ασύνδετους µεταξύ τους και ασαφείς, βασισµένους σε µάλλον σηµασιολογικά κριτήρια. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδριώτης Ν. 1933: Περί της αρχής των Βορείων γλωσσικών ιδιωµάτων της νέας Ελληνικής, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 10:

10 Ανδριώτης, Ν. 1930: «Περί του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου», Αθηνά 42: (φωτοτυπική αναπαραγωγή: 1996 από τις εκδ. Ελεύθερη Σκέψις: 1-45 καθώς και το 1997 από το περ. Ίµβρος: 45-46, 48). Ανδριώτης, Ν : Τα όρια των βορείων, ηµιβορείων και νοτίων ελληνικών ιδιωµάτων της Θράκης, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσολογικού Θησαυρού 10: Ανδριώτης, Ν. 1949: «Οι αρχαϊσµοί του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου», Ίµβρος 30 (1949), σσ (ανατύπωση στο Αντιχάρισµα στον καθ. Ν. Π. Ανδριώτη, Θεσσαλονίκη 1976, σσ ). Bauer, L. 1988: Introducing Linguistic Morphology, Edinburgh University Press. Chatzidakis, D. 1892: Einleitung in die Neugriechische Grammatik, Leipzig. Hamp, E. 1961: «Το ρήµα εν τη σηµερινή οµιλουµένη ελληνική γλώσση», Αθηνά 65, Αθήναι: Holton, D. Mackridge, P. Φιλιππάκη-Warburton, Ειρ. 2002: Γραµµατική της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Πατάκης. Καλαϊτζής, Π. 1973: «Τοπωνυµιακά της Ίµβρου», Κριτόβουλος τόµ. 3, τεύχ. 2, Αθήνα (χωρίς σελιδαρίθµηση). Καλαϊτζής, Π. 1977: «Ένα συνηθισµένο φαινόµενο στα τοπωνύµια της Ίµβρου», Κριτόβουλος 7 (Παράρτηµα), Αθήναι: 7-9, 13. Καράς, Μ. 1987: Η νήσος Ίµβρος: Συµβολή εις την εκκλησιαστικήν ισορίαν της, Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυµα Πατερικών Μελετών. Κλαίρης, Χ. Μπαµπινιώτης, Γ. 2005: Γραµµατική της Νέας Ελληνικής ( οµολειτουργική Επικοινωνιακή), Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κοντοσόπουλος, Ν. 2001: ιάλεκτοι και Ιδιώµατα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα: Γρηγόρης. Koutsoudas, A. 1962: Verb Morphology of Modern Greek, The Hague: Mouton. Mackridge, P. 2000: Η νεοελληνική γλώσσα, (µετ.: Πετρόπουλος Κ. Ν.), Αθήνα: Πατάκης. Matthews, P. 1967: The main features of modern greek verb inflection, Foundations of Language 3: Matthews, P. 1972: Morphology, Cambridge: Cambridge University Press. Moυστοξύδης, Α. Κουτλουµουσιανός, Β. 1845: Υπόµνηµα Ιστορικόν περί της Νήσου Ίµβρου, εν Κωνσταντινουπόλει: Κοροµηλάς Πασπάλης. Μπαµπινιώτης, Γ. 1972: Το ρήµα της Ελληνικής: οµικαί εξελίξεις και συστηµατοποίησις του ρήµατος της Ελληνικής (Αρχαίς και Νέας), Παν/µιο Αθηνών: Βιβλιοθήκη Σοφίας Σαριπόλου 20. Ξεινός, Κ. Σ. 1981: Του νησιού µας η γλώσσα. Γλωσσάρι της Ίµβρου, Θεσσαλονίκη. Philippaki-Warburton, Ir. 1970: On the verb in Modern Greek, The Hague: Mouton. Philippaki-Warburton, Ir. 1973: Modern greek verb conjugation: inflectional Morphology in a Transformational Grammar, Lingua 32, Pantelidis, N. 2003: The active imperfect of the verbs of the 2 nd conjugation in the Peloponnesian varieties of Modern Greek, Journal of Greek Linguistics 4: Παντελίδης, Ν. 2003: «Τα τέρµατα της µεσοπαθητικής φωνής στο ιδίωµα της Ίµβρου σε σύγκριση µε άλλα ιδιώµατα του βορειοανατολικού Αιγαίου», Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής ιαλεκτολογίας, Αθήνα: Νεοελληνική ιαλεκτολογική Εταιρεία:

11 Παπαγεωργίου, Γ. 1977: Η παραγωγή και η σύνθεση των λέξεων στη Νέα Ελληνική, Αθήνα. Παπαδόπουλος, Α. 1926: Γραµµατική των Βορείων Ιδιωµάτων της Νέας Ελληνικής, Αθήνα. Ralli, A. 1988: Éléments de la Morphologie du Grec Moderne: la structure du verbe, Ph.D. Diss., University of Montréal. Ράλλη, Α. 2005: Μορφολογία, Αθήνα: Πατάκης. Τζαβάρας, Ξ. 2003: «Αρχαϊκά στοιχεία στο γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου», Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής ιαλεκτολογίας, Αθήνα: Νεοελληνική ιαλεκτολογική Εταιρεία: Τζαβάρας, Ξ. 2003: «Γλωσσικός θάνατος: Η περίπτωση του ιµβριακού ιδιώµατος», Ίµβρος 72, Αθήνα: Τζαβάρας, Ξ : «Ιµβριακό Κείµενο», Ιµβριακός Παλµός 13-31, Σαλαµίνα: Πνευµατικό Κέντρο Παναγίας Ιµβριώτισσας: 3. Τζαβάρας, Ξ. (υπό προετοιµασία): Το µορφολογικό σύστηµα του ιµβριακού ιδιώµατος (διδ. διατρ.), Αθήνα. Tζιτζιλής, Ν. 2000: «Νεοελληνικές ιάλεκτοι και Νεοελληνική ιαλεκτολογία», Η Ελληνική Γλώσσα και οι ιάλεκτοί της, Αθήνα: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Trudgill, P. 2003: Modern Greek dialects, Journal of Greek Linguistics 4: Τριανταφυλλίδης, Μ. 2002: Νεοελληνική Γραµµατική της ηµοτικής (ανατύπωση της έκδ. του ΟΕΣΒ (1941) µε διορθώσεις), Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσσ/κης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη). Τσοπανάκης, Αγ. Γ. 1998: Νεοελληνική Γραµµατική, Θεσσαλονίκη: αφοί Κυριακίδη α.ε.. Φάβης, Β. 1951: «Ο δυναµικός τονισµός της Βορείας Ελληνικής και τα αποτελέσµατα αυτού», Αθηνά 55: Χαραλαµπάκης, Χρ. 1991: «Γλωσσικοί άτλαντες. Θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα», Γλωσσολογία 7-8 ( ): Χατζηαντωνίου, Κ. 1999: «Αφιέρωµα στην Ίµβρο», Ελληνική ιεθνής Γλώσσα Ε : 2(38), Αθήνα: (γενικά) και (περί του ιµβριακού ιδιώµατος). Χατζιδάκις, Γ : Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ. 1-2, Αθήνα: Πελεκάνος. Χφ 354 (1912) του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (Ακαδηµία Αθηνών) [Κουρύλα Ευλ.]: Χφ 442 (1926) του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (Ακαδηµία Αθηνών) [Ανδριώτης Ν.]: Χφ 497 (1931) του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (Ακαδηµία Αθηνών) [Ανδριώτη Ελ.]: Χφ 1961 (1973) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Παχύλη Μ.]: Χφ 2138 (1974) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Βλάχου Ελ.]: Χφ 2139 (1973/4) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Γιαννάκη Μ.]: Χφ 2704 (1974) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Χαλάτση Άνν.]: Χφ 2926 (1977) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Γουήλ Μπαδιεριτάκη Άνν.]:

12 Χφ 344 (1967) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Σταυροπούλου Ερµιόνη]: Χφ 63 (1965) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Σταυροπούλου Ερµ.]: Χφ 751 (1968) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Τερζή Θ.]: Χφ 752 (1968) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Αναγνωσσαρά Κ.]: 1-66.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση της γλωσσικής κατάστασης της γενικής πτώσης στο γλωσσικό ιδίωµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Κ ω ν σ ττ α ν ττ ίί ν α Β α δ ά σ η Διπλωματική εργασία ΤΟ ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (REPORT) Για την ερευνητική εργασία

ΑΝΑΦΟΡΑ (REPORT) Για την ερευνητική εργασία ΑΝΑΦΟΡΑ (REPORT) Για την ερευνητική εργασία «ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Υπεύθυνος καθηγητής: Αλμπανούδης Παύλος (ΠΕ02)

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι. Μορφολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι. Μορφολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοσυγκρασιακά Φωνολογικά Χαρακτηριστικά της Κρητικής Διαλέκτου. Ιωάννα Κάππα Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιδιοσυγκρασιακά Φωνολογικά Χαρακτηριστικά της Κρητικής Διαλέκτου. Ιωάννα Κάππα Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιδιοσυγκρασιακά Φωνολογικά Χαρακτηριστικά της Κρητικής Διαλέκτου Ιωάννα Κάππα Πανεπιστήμιο Κρήτης Σημερινή χρήση της Κρητικής διαλέκτου Ø Ø στην Κρήτη από ελληνόφωνους μουσουλμανικούς πληθυσμούς: Τουρκία:

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Συµεωνίδης, φιλόλογος, 3 ο Γενικό Λύκειο ράµας Σωτήρης Γκαρµπούνης, φιλόλογος, Γυµνάσιο Νευροκοπίου

Βασίλης Συµεωνίδης, φιλόλογος, 3 ο Γενικό Λύκειο ράµας Σωτήρης Γκαρµπούνης, φιλόλογος, Γυµνάσιο Νευροκοπίου Ζητήµατα χρήσης της Κοινής Νεοελληνικής: η γλωσσική πραγµατικότητα στην περιοχή της ράµας και η γλωσσική διδασκαλία νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε σχέση µε τα λόγια δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΧΡΟΝΟΙ, ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ; Αναστάσιος Τσαγγαλίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης atsangal@enl.auth.gr ABSTRACT The paper discusses

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Το Τμήμα προσφέρει πτυχίο «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) με στόχο αφενός την κατάρτιση επιστημόνων στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες εισαγωγής συμπληρωματικών προτάσεων στη Νέα Ελληνική ως Γ2: πειραματική προσέγγιση με ρωσόφωνους μαθητές

Δείκτες εισαγωγής συμπληρωματικών προτάσεων στη Νέα Ελληνική ως Γ2: πειραματική προσέγγιση με ρωσόφωνους μαθητές Δείκτες εισαγωγής συμπληρωματικών προτάσεων στη Νέα Ελληνική ως Γ2: πειραματική προσέγγιση με ρωσόφωνους μαθητές Ελισσάβετ Νουχουτίδου Πανεπιστήμιο Αθηνών enouchou@phil.uoa.gr Abstract The main aim of

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Γεωργία Κατσούδα Πανεπιστήμιο Αθηνών georkatsouda@yahoo.gr Abstract:

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. ιατµηµατικό Πρόγραµµα ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΠΜΣ),

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. ιατµηµατικό Πρόγραµµα ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΠΜΣ), Αθήνα 19-7-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το ιατµηµατικό Πρόγραµµα ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2011 2012 δεκαπέντε (15)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις στη γραμματική διδασκαλία. των εγχειριδίων του Δημοτικού. Φώτης Α. Καβουκόπουλος

Επισημάνσεις στη γραμματική διδασκαλία. των εγχειριδίων του Δημοτικού. Φώτης Α. Καβουκόπουλος Επισημάνσεις στη γραμματική διδασκαλία των εγχειριδίων του Δημοτικού Φώτης Α. Καβουκόπουλος 2 Φώτης Καβουκόπουλος Ενδεικτική βιβλιογραφική παραπομπή για το παρόν κείμενο: Καβουκόπουλος, Φ.Α. 2015. Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Κομοτηνή, 2 Οκτωβρίου 2016 Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Χασάν Καϊλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ (Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ): «ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών) Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

http://glossologia.phil.uoa.gr

http://glossologia.phil.uoa.gr ιαλεκτική παρείσφρηση στον προφορικό και γραπτό λόγο µαθητών τυπικής ανάπτυξης στο Πυργί Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας: Προς µια τυπολογία της γλωσσικής συµπεριφοράς των διαλεκτόφωνων µαθητών Μαρία Πλαδή,

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεκτος. [Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας] Μαρία Κακριδή-Φερράρι (2007)

Διάλεκτος. [Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας] Μαρία Κακριδή-Φερράρι (2007) [Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας] Διάλεκτος Μαρία Κακριδή-Φερράρι (2007) Ο όρος διάλεκτος αναφέρεται συνήθως σε παραλλαγές μιας γλώσσας που χρησιμοποιούνται από ομιλητές μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά περιεχόμενο Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Τόνοι και πνεύµατα στα αρχαία ελληνικά κείµενα

Τόνοι και πνεύµατα στα αρχαία ελληνικά κείµενα Τόνοι και πνεύµατα στα αρχαία ελληνικά κείµενα Θέµατα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας Ελένη Αντωνοπούλου (2007) Στην ελληνική γλώσσα, οι εγκυρότερες σύγχρονες µελέτες για τη χρήση των τόνων και των πνευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Construction Morphology 62. Morphology. Appendix

6.2. Construction Morphology 62. Morphology. Appendix Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Φιλολογίας ΜΠΣ «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία» ΣΧΕΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η εµφάνιση εσωτερικής αύξησης στους προθηµατοποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή]

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] 41 Διαγώνισµα 121 Κριτική Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] Η αξιολόγηση των µαθητών στο σχολείο είναι µια διαδικασία στενά συνυφασµένη µε τη διδακτική πράξη και κατ επέκταση µε τη συνολική κοινωνική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

[γála], [nisos], [cípos],[cení], [círos], [típos], [cerós], [ómos], [kalà], [cerí]

[γála], [nisos], [cípos],[cení], [círos], [típos], [cerós], [ómos], [kalà], [cerí] Οδηγίες για τις εξετάσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΦΦΓ01) ιδάσκων: ιονύσης Γούτσος (Α-Λ) Στις γραπτές εξετάσεις θα περιλαµβάνονται 4 υποχρεωτικά θέµατα. Στο πρώτο θέµα θα ζητηθεί ο ορισµός βασικών γλωσσολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2010

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2010 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων Σύνταξη : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 3 Πρόλογος Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ, Βασίλης ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ φιλόλογος στο Γυµνάσιο Νευροκοπίου, φιλόλογος στο 3 ο Γενικό Λύκειο ράµας

Σωτήρης ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ, Βασίλης ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ φιλόλογος στο Γυµνάσιο Νευροκοπίου, φιλόλογος στο 3 ο Γενικό Λύκειο ράµας Η επιβίωση τύπων του παρελθόντος στη γλωσσική διδασκαλία και το χάσµα µε τη γλωσσική πραγµατικότητα. Η περίπτωση των ρηµάτων δεύτερης συζυγίας στην παθητική φωνή Σωτήρης ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ, Βασίλης ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τίτλοι σπουδών: 1984-1989: Σπουδές ιστορικοσυγκριτικής και γενικής γλωσσολογίας στο Τμήμα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κολωνίας (Γερμανία).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µικτές τάξεις Περιλήψεις

ιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µικτές τάξεις Περιλήψεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιµόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου ιδασκαλία της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10. 2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου V. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι οι µαθητές που τα χρησιµοποιούν, αρκεί η αξιολόγησή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου. στοιχεία

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου. στοιχεία Μάθημα Περιεχόμενο. Επικοινωνιακός στόχος. Λεξιλόγιο. Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικά - Πηγές Πηγές περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Συντακτικές κατηγορίες

Κεφάλαιο 2. Συντακτικές κατηγορίες Κεφάλαιο 2 Συντακτικές κατηγορίες Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τα βασικά μέρη της πρότασης, δηλαδή το υποκείμενο και το κατηγόρημα, και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συντακτικές κατηγορίες, αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογική Επίγνωση μαθητών δημοτικού στις ρηματικές κατηγορίες του Χρόνου, του Ποιού Ενεργείας και της Έγκλισης

Μορφολογική Επίγνωση μαθητών δημοτικού στις ρηματικές κατηγορίες του Χρόνου, του Ποιού Ενεργείας και της Έγκλισης K. Fragkopoulou, F. Kalamida, T. Kardamas, K. Kordouli, M. Marinis, Ch. Panagiotou & N. Vassalou (eds.). Theoretical and Applied Linguistics, 3 (2015) Μορφολογική Επίγνωση μαθητών δημοτικού στις ρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο: Συντακτικές Κατηγορίες

1ο Κεφάλαιο: Συντακτικές Κατηγορίες 1ο Κεφάλαιο: Συντακτικές Κατηγορίες 1 Εισαγωγή Πριν προχωρήσουµε στις έννοιες που θα µας απασχολήσουν σε αυτό το κεφάλαιο, θα αφιερώσουµε λίγο χρόνο σε κάποιους γενικούς όρους και γνώσεις που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Στόχος του μαθήματος «Διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας» είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

οµή δικτύου ΣΧΗΜΑ 8.1

οµή δικτύου ΣΧΗΜΑ 8.1 8. ίκτυα Kohonen Το µοντέλο αυτό των δικτύων προτάθηκε το 1984 από τον Kοhonen, και αφορά διαδικασία εκµάθησης χωρίς επίβλεψη, δηλαδή δεν δίδεται καµία εξωτερική επέµβαση σχετικά µε τους στόχους που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης)

Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης) Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης) 1. Χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση Α. Περιεχόμενο: πλούτος ιδεών σχετικών με το εξεταζόμενο θέμα. Β. Διάταξη νοημάτων: διάταξη ύλης και

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange 64 Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrage Ας υποθέσουµε ότι ένας δεδοµένος χώρος θερµαίνεται και η θερµοκρασία στο σηµείο,, Τ, y, z Ας υποθέσουµε ότι ( y z ) αυτού του χώρου δίδεται από

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Άρθρο «Το ρηματικό σύστημα της νέας ελληνικής: ζητήματα ορολογίας και περιγραφής» Αναστάσιος Τσαγγαλίδης (συγγραφέας) Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας καταγγέλλουμε το ανεπαρκώς τεκμηριωμένο και πολιτικάντικης εξύφανσης σχέδιο με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ

APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον συνομιλητή του και να γίνεται με τη σειρά του αντιληπτός από αυτόν. Είναι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα