ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΞΕΞΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ ΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α Αθήνα, 2012

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΞΕΞΑΚΗΣ Επιβλέπων Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. Μέλη Κατινάκης Παναγιώτης, Καθηγητής Γ.Π.Α. Ταµπακάκη Αναστασία, Λέκτορας Γ.Π.Α. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µη ορθολογική διαχείριση των υποπροϊόντων που παράγονται από αγροτοβιοµηχανικές δραστηριότητες αποτελούν µία σηµαντική πηγή περιβαλλοντικών ρύπων που προκαλούν σηµαντική επιβάρυνση στο ήδη εύθραυστο περιβάλλον µας. Τα υπολείµµατα εκκοκκισµού βάµβακος (YEB) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου υποπροϊόντος, το οποίο όµως εάν διαχειριστεί ορθολογικά µπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα (π.χ. υποβάθµιση γεωργικών εδαφών, µόλυνση υδάτινων πόρων κ.α.).η κοµποστοποίηση αυτού του υποπροϊόντος είναι µια µέθοδος η οποία µπορεί να δώσει ένα προϊόν µε σηµαντικές εδαφοβελτιωτικές ιδιότητες. Μελετήθηκε µια σειρά φυσικοχηµικών παραµέτρων, µεταξύ των οποίων η θερµοκρασία, η υγρασία, το ph, η ηλεκτρική αγωγιµότητα, το ολικό άζωτο, το άζωτο των νιτρικών και αµµωνιακών ιόντων και την αναπνευστική δραστηριότητα. Η µικροβιακή διαδοχή µελετήθηκε µε χρήση τόσο κλασσικών (εκτίµηση Αριθµού Βιώσιµων Μονάδων-ΑΒΜ, µε χρήση µεθόδων καλλιέργειας, ολικών, σποριογόνων, κυτταρινολυτικών, αζωτοδεσµευτικών βακτηρίων, µυκήτων και ακτινοµυκήτων), όσο και µοριακών τεχνικών (υποκλωνοποίηση και φυλογενετική ανάλυση µε βάση το γονίδιο 16S rrna, τριών καλλιεργήσιµων, αποµονωµένων από το κόµποστ, στελεχών). Έγινε φυλογενετική ταξινόµηση τριών κυτταρινολυτικών στελεχών τα οποία φαίνεται ότι το ένα στο γένος Serratia και τα δύο ανήκουν στο γένος Brevibacillus. 3

4 ABSTRACT The non-rational management of by-products produced from agro-activities constitute an important source of environmental pollutants that cause significant burden on the already fragile environment. Cotton ginning residues is a typical example of such a by-product, but if it is managed rationally, then they can provide solutions to many environmental problems (eg, agricultural land degradation, water contamination, etc.). Composting this byproduct is a method that can give a product with significant soil improvement properties. We studied a series of physicochemical parameters, including temperature, moisture, ph, electrical conductivity, total nitrogen, nitrate nitrogen and ammonium ions, and the respiratory rate. Microbial succession was studied using both classical (culturedependent methods for estimating the Colony Forming Units-CFU of total, endospore-forming, cellulolytic, nitrogen-fixing bacteria, fungi and Actinomyces) and molecular techniques (Subcloning and phylogenetic analysis based on 16S rrna gene of three cultivars strains isolated from compost.). Phylogenetic classification of three cellulolytic strains showed that two of them belong in the genus Brevibacillus and one in the genus Serratia. 4

5 5

6 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ABSTRACT... 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 9 Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κοµποστοποίηση Παράγοντες που επηρεάζουν την κοµποστοποίηση Πρώτη ύλη Λόγος C/Ν Αερισµός Υγρασία Θερµοκρασία ph Πορεία της κοµποστοποίησης και ο ρόλος των µικροοργανισµών Στάδια κοµποστοποίησης Οι µικροοργανισµοί στην κοµποστοποίηση Μέθοδοι εκτίµησης µικροβιακής ποικιλότητας κατά την κοµποστοποίηση Συστήµατα κοµποστοποίησης Συστήµατα ανοιχτού τύπου (windrows) Συστήµατα κλειστού τύπου (aerostate static pile) Κυτταρινολυτικά Βακτήρια Κυτταρίνη Υδρόλυση Κυτταρίνης Brevibacillus Serratia Φυλογενετική ανάλυση µε βάση το γονίδιο 16S rrna Χρήσεις του κόµποστ (compost) Τα Υπολείµµατα Εκκοκκιστηρίου Βάµβακος ως υπόστρωµα κοµποστοποίησης Σκοπός της µελέτης Κεφάλαιο 2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ ΟΙ Υποστρώµατα Κοµποστοποίησης Παρασκευή των Σωρών Κοµποστοποίησης ειγµατοληψίες Μελέτη Φυσικοχηµικών Παραµέτρων

7 2.4.1 Παρακολούθηση θερµοκρασίας Προσδιορισµός υγρασίας Προσδιορισµός ph και ηλεκτρικής αγωγιµότητας (Electrical Conductivity, EC) Προσδιορισµός του νιτρικού (N-NO3 - ) αζώτου µε τη µέθοδο του καδµίου Χρωµατοµετρικός προσδιορισµός του αµµωνιακού αζώτου (NH4-N) µε τη µέθοδο της ινδοφαινόλης Προσδιορισµός του ολικού αζώτου (µέθοδος Kjeldahl) Υπολογισµός της Μικροβιακής Βιοµάζας Μικροβιολογικές αναλύσεις µε χρήση κλασσικών µεθόδων Παρασκευή θρεπτικών υποστρωµάτων Αποµόνωση µικροοργανισµών σε καθαρή καλλιέργεια Εκτίµηση της αναπνευστικής δραστηριότητας Μοριακές τεχνικές Επιλογή βακτηριακών στελεχών για ταυτοποίηση Αποµόνωση ολικού γενετικού υλικού (DNA) Προσδιορισµός συγκέντρωσης και καθαρότητας νουκλεϊκών οξέων Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από µετασχηµατισµένα κύτταρα E. Coli Ανάλυση αλληλουχιών & Φυλογενετική ανάλυση Κεφάλαιο 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φυσικοχηµικές Παράµετροι Θερµοκρασία Υγρασία Μεταβολή του ph Μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας Το νιτρικό άζωτο (NO N) Το αµµωνιακό άζωτο (NH4 + -N) Ολικό άζωτο Μικροβιολογικές αναλύσεις Ολικά βακτήρια Μύκητες Ακτινοµύκητες Σποριογόνα βακτήρια Αζωτοδεσµευτικά βακτήρια Αζωτοδεσµευτική δραστηριότητα δειγµάτων κόµποστ

8 3.2.7 Κυτταρινολυτικά Βακτήρια Αναπνευστική δραστηριότητα Μικροβιολογικές αναλύσεις µε τη χρήση µοριακών τεχνικών Ενίσχυση τµήµατος του γονιδίου 16S rrna Ανάλυση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου 16S rrna Φυλογενετική Ανάλυση16S rrna γονιδίου Κεφάλαιο 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΕΙΣ Φυσικοχηµικές Παράµετροι Προσδιορισµός του νιτρικού αζώτου (Ν-NO - 3 ) Προσδιορισµός του αµµωνιακού αζώτου (Ν-NΗ + 4 ) Προσδιορισµός του ολικού αζώτου (µέθοδος Kjeldahl) Κλασσικές Μικροβιολογικές Αναλύσεις ιαδοχικές αραιώσεις Ανάπτυξη - αποµόνωση µικροοργανισµών Χρώσεις Μοριακές Τεχνικές Υποστρώµατα Αντιβιοτικά ιαλύµατα ηλεκτροφόρησης ιαλύµατα για µετασχηµατισµό κυττάρων E.coli ιαλύµατα για εκχύληση πλασµιδιακού DNA µε τη µέθοδο βρασµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Φυσικοχηµικές παράµετροι Μικροβιολογικές αναλύσεις µε χρήση κλασσικών µεθόδων ιακύµανση ΑΒΜ µικροβιακών οµάδων στις φάσεις της κοµποστοποίησης Ταυτοποίηση βακτηρίων µε χρήση µοριακών τεχνικών Νουκλεοτιδική αλληλουχία 16S rrna γονιδίου των στελεχών Cell2, Cell8, Cell ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Είναι χαρά µου να εκφράσω τις ευχαριστίες µου, πρώτα απ όλα, σ έναν άνθρωπο που µε βοήθησε και µου στάθηκε, τον καθηγητή µου κ. Χατζηπαυλίδη Ιορδάνη Επίκουρο Καθηγητή του τµήµατος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών που δέχθηκε την εποπτεία της µεταπτυχιακής µου µελέτης. Η ουσιαστική, διαρκής, εποικοδοµιτική και ευχάριστη συνεργασία µας, καθώς και το κριτικό πνεύµα του κατάφεραν να αλλάξουν το δικό µου τρόπο σκέψης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον κ. Κατινάκη Παναγιώτη Καθηγητή του τµήµατος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του οποίου οι συµβουλές, η καθοδήγηση και η διάθεσή του για συνεργασία αποτέλεσαν πολύτιµη βοήθεια για την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής µελέτης καθώς και για τη συµµετοχή του στην τριµελή εξεταστική επιτροπή, όπως επίσης και την Λέκτορα του τµήµατος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ταµπακάκη Αναστασία για τις εύστοχες παρατηρήσεις της στην µεταπτυχιακή µελέτη και τη συµµετοχή της στην τριµελή εξεταστική επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη ιδάκτορα κ. Κεφαλογιάννη Ηώ για τη συνεχή βοήθεια και τις εποικοδοµητικές συµβουλές σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος, τη ιδάκτορα κ. Βεζύρη Ελένη και τη ιδάκτορα κ. Βενιεράκη Αναστασία για την ουσιαστική συµβολή τους στη διεξαγωγή των µοριακών τεχνικών και τις πολύτιµες συµβουλές τους. Ευχαριστώ, όµως, οφείλω και στο προσωπικό του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, το οποίο έδειξε ανοχή και κατανόηση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις µεταπτυχιακές συµφοιτήτριες Ευθυµίου Αικατερίνη και Σκιαδά Βασιλική για την ευχάριστη, εποικοδοµητική και εξαιρετική συνεργασία που είχαµε, η βοήθεια των οποίων ήταν καθοριστική στην περάτωση της παρούσας µελέτης. Επίσης ευχαριστώ τον κ. άλα Στέλιο για την πολύτιµη βοήθειά του σε όλες τις αναλυτικές µεθόδους. Κι επειδή θεωρώ ότι το ξεκίνηµα αλλά και η ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών µου σπουδών δεν οφείλεται µονάχα σε µένα αλλά και στην οικογένεια µου, τους ευχαριστώ θερµά γιατί µε στήριξαν, µε ενίσχυσαν, µα πάνω απ όλα µε πίστεψαν. 9

10 Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κοµποστοποίηση Κοµποστοποίηση (compost) είναι η βιολογική, οξειδωτική αποδόµηση και σταθεροποίηση οργανικών υλικών, φυτικής & ζωικής προέλευσης, υπό συνθήκες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη θερµοκρασιών της θερµόφιλης περιοχής. Το τελικό προϊόν της διαδικασίας είναι σταθερό και κατάλληλο για αποθήκευση και εφαρµογή στο έδαφος χωρίς δυσάρεστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά συνέπεια η κοµποστοποίηση αποτελεί εξειδικευµένη µορφή σταθεροποίησης αποβλήτων (Haug, 1986). Η κοµποστοποίηση είναι µια µικρού κόστους φυσική µέθοδος ανακύκλωσης της οργανικής ύλης, η οποία πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή πλήθους µικροοργανισµών, την οποία ο άνθρωπος αντέγραψε και εφάρµοσε προκειµένου να εξυπηρετήσει ανάγκες που είχαν να κάνουν µε τη συσσώρευση διαφόρων υπολειµµάτων προερχοµένων από δραστηριότητες του (γεωργικά υπολείµµατα, λάσπες βιολογικών καθαρισµών κ.α). Η κοµποστοποίηση µετατρέπει τη βιοδιασπώµενη στερεά οργανική ύλη σε ένα οργανοχουµικό εδαφοβελτιωτικό υλικό, το οποίο µπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, να αποθηκευθεί ή/και να εφαρµοστεί στο έδαφος, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως αναφέρεται στον Guo et al. (2007). Κάτω από αερόβιες συνθήκες η διαλυτή οργανική ουσία οξειδώνεται σε CO 2 και Η 2 Ο. Ως αποτέλεσµα αυτής της αντίδρασης, παράγεται βιοµάζα. Η διαδικασία αυτή µπορεί να εκφραστεί µε τον ακόλουθο γενικευµένο τύπο: Sum+aO 2 =CO 2 + β H γ Am, όπου Sum=οργανική ουσία και Am=βιοµάζα (Haug, 1986) Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της κοµποστοποίησης, µικροοργανισµοί όπως βακτήρια, ακτινοµύκητες και µύκητες είναι υπεύθυνοι για τη αποδόµηση της οργανικής ουσίας. Μια ολοκληρωµένη εικόνα της διαδικασίας της κοµποστοποίησης µπορούµε να δούµε στην Εικόνα

11 Εικόνα 1.1: Σχηµατική απεικόνιση της διαδικασίας κοµποστοποίησης Στην Εικόνα 1.1 δίδεται σχηµατικά το ισοζύγιο µάζας της προς κοµποστοποίηση ποσότητας. Η αρχική, ανεπεξέργαστη πρώτη ύλη, µέσω της κοµποστοποίησης µετατρέπεται σε ένα υλικό µε ορισµένα σταθερά χαρακτηριστικά. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη συνεχή τροφοδότηση της µάζας µε υγρασία και οξυγόνο, στοιχεία απαραίτητα για τη συνέχιση της πορείας της. Επίσης παρατηρείται απώλεια µάζας, η οποία οφείλεται κυρίως στην αποµάκρυνση αέριας αµµωνίας (ΝΗ 3 ), διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) καθώς και στην απώλεια νερού λόγω εξάτµισης (water vapor). Εµπειρικά έχει βρεθεί ότι κατά την κοµποστοποίηση ενός τόνου πρώτης ύλης χάνονται 50 Κg ξηρής ουσίας, καταναλώνονται 53 Κg Ο 2 και παράγονται 73,3 Κg C0 2. Το αποτέλεσµα της κοµποστοποίησης είναι η παραγωγή ώριµου κόµποστ. Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κοµποστοποίησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1: 11

12 Πίνακας 1.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κοµποστοποίησης (Προσαρµοσµένο από Epstein, 1997). Πλεονεκτήµατα Η πλειοψηφία των στερεών αποβλήτων µπορεί να κοµποστοποιηθεί. Έτσι µία εγκατάσταση κοµποστοποίησης µπορεί να επεξεργαστεί τόσο αστικά όσο και βιοµηχανικά απόβλητα. Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μείωση χώρων υγειονοµικής ταφής µεγιστοποίηση ανακύκλωσης. Μειονεκτήµατα υσάρεστες οσµές και εκποµπές βιοαερίων µπορεί να συνυπάρχουν κατά την κοµποστοποίηση. Απαιτείται καλός σχεδιασµός των εγκαταστάσεων και αποτελεσµατική διαχείριση. Πιθανή απαίτηση περισσότερου χώρου από άλλες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να προωθηθεί στην αγορά. Αποικοδόµηση οργανικών ουσιών. Παραγωγή χρήσιµου προϊόντος. 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την κοµποστοποίηση Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποικοδόµηση της οργανικής ουσίας από τους µικροοργανισµούς είναι το οξυγόνο και η υγρασία. Η θερµοκρασία επίσης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, εντούτοις είναι το αποτέλεσµα της µικροβιακής δραστηριότητας. Άλλοι περιοριστικοί παράγοντες είναι το ph, τα θρεπτικά και κυρίως ο άνθρακας και το άζωτο. Ο άνθρακας είναι η κύρια πηγή ενέργειας, ενώ το άζωτο είναι απαραίτητο για την κυτταρική σύνθεση. Άλλα στοιχεία απαραίτητα για ενζυµικές λειτουργίες των µικροοργανισµών είναι P, S, Cu, Ni, Mo, Fe, Mg, Zn, Na, εντούτοις λίγα είναι γνωστά για τη σηµαντικότητά τους στη διαδικασία της κοµποστοποίησης. Παρακάτω αναλύονται οι κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες Πρώτη ύλη Η φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κάθε φορά που ξεκινά µία διαδικασία κοµποστοποίησης (Εικόνα 1.2). 12

13 Εικόνα 1.2: Παρουσιάζονται σε διάγραµµα πίτας οι απαραίτητες πρώτες ύλες για µια επιτυχηµένη κοµποστοποίηση (νερό, οξυγόνο, άνθρακας, άζωτο) Ουσιαστικά η πορεία της κοµποστοποίησης εξαρτάται άµεσα από το αρχικό υλικό, καθώς η φύση και η δοµή του αποτελούν κριτήριο για την επιλογή της καλύτερης µεθόδου, για γρήγορη και αποτελεσµατικότερη κοµποστοποίηση. Τέτοια υλικά αναφέρονται στον Πίνακα

14 Πίνακας 1.2: Υλικά κατάλληλα για κοµποστοποίηση Πηγές Βιοµηχανίες ξύλου Απορρίµµατα πόλεων Υφαντουργεία Καπνοβιοµηχανίες Χαρτοβιοµηχανίες Βιοµηχανίες τροφίµων Γεωργικές βιοµηχανίες Γεωργικές εκµεταλλεύσεις Ζωοτεχνικές µονάδες Φυσικές πηγές Υλικά Φλοιοί δένδρων Κλαδιά, φύλλα, οργανικό κλάσµα σκουπιδιών, λάσπες βιολογικού καθαρισµού Υπολείµµατα βάµβακος, µαλλιού, λιναριού Νεύρα φύλλων καπνού, τρίµµατα καπνού Λάσπες Υπολείµµατα φρούτων, λαχανικών, στέµφυλα, απορρίµµατα σφαγείων Υπολείµµατα εκκοκκισµού βάµβακος, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, λιόφυλλα, άχυρο φλοιοί ρυζιού Υπολείµµατα καλλιεργειών, φύλλα, κλαδιά κληµατίδες Κοπριά ορνιθοτροφείων, χοιροστασίων βουστασίων, στρωµνή Οργανικές αποθέσεις, λιγνίτης Επιπλέον είναι απαραίτητο η πρώτη ύλη να πληρεί συγκεκριµένες προδιαγραφές π.χ. κατάλληλη αναλογία C/Ν, υγρασία κλπ., προκειµένου η διαδικασία της κοµποστοποίησης να έχει µία πετυχηµένη πορεία και να δώσει ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας. Ένας άλλος παράγοντας που συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ποιότητα του τελικού κόµποστ αφορά τις δυνατότητες συνδυασµού της πρώτης ύλης. Ένας κατάλληλος συνδυασµός των πρώτων υλών µπορεί να εξασφαλίσει µία βέλτιστη πορεία κοµποστοποίησης, ταχύτερη και ασφαλέστερη. Υλικά που από µόνα τους είναι προβληµατικά, όταν συνδυαστούν µε άλλα τότε υπάρχει οµαλοποίηση στον χειρισµό 14

15 τους και παραγωγή ασφαλούς προϊόντος. Για παράδειγµα, τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (κατσίγαρος), η διαχείριση των οποίων αποτελεί ένα µεγάλο περιβαλλοντικό πρόβληµα για τις ελαιοπαραγωγικές χώρες, µπορεί να συνδυαστεί σε ένα σύστηµα συγκοµποστοποίησης µε τα υπόλοιπα υποπροϊόντα των ελαιοτριβείων (πυρηνόξυλο, φύλλα ελιάς). Το ίδιο συµβαίνει και µε το οργανικό κλάσµα των αστικών απορριµάτων το οποίο συγκοµποστοποιείται µε κατάλληλη ποσότητα πρωτοβάθµιας βιολογικής ιλύος βελτιώνοντας µε αυτό τον τρόπο το λόγο C/Ν (30/1) και εξασφαλίζοντας επιτυχή αποδόµηση της οργανικής ουσίας καθώς και επωφελή λύση στην τελική διάθεση των υλικών αυτών Λόγος C/Ν Ο λόγος C/Ν αποτελεί δείκτη χουµοποίησης αλλά και δείκτη δραστηριότητας των µικροοργανισµών. Η ιδανικότερη τιµή του λόγου C/Ν που πρέπει να έχει ένας κοµποστοσωρός για µία επιτυχή κοµποστοποίηση είναι 25/1-30/1. Βέβαια η τιµή αυτή µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ ενός εύρους τιµών από 25/1 µέχρι 50/1 (Golueke, 1972). Ο λόγος αυτός αναφέρεται στην ικανότητα των µικροβιακών πληθυσµών να αποδοµούν την οργανική ύλη. Οι µικροοργανισµοί έχουν ανάγκη πηγές αζώτου και άνθρακα για να συντηρηθούν και να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Ενώ το ποσοστό του άνθρακα είναι περίπου σταθερό (40%) για κάθε οργανικό σώµα η περιεκτικότητα του αζώτου ποικίλει από οργανισµό σε οργανισµό. Η παρουσία του αζώτου σε επαρκής ποσότητες στην οργανική ύλη λειτουργεί ως καταλύτης για τη αποδόµηση και εξασφαλίζει µία γρήγορη χωρίς προβλήµατα αποδόµηση, διότι οι µικροοργανισµοί καλύπτουν τις ανάγκες τους ως προς το στοιχείο αυτό και ο µεταβολισµός τους πραγµατοποιείται ανεµπόδιστα. Όταν ο λόγος C/Ν είναι µεγαλύτερος του 25 σηµαίνει ότι έχουµε µικρές ποσότητες αζώτου και οι µικροοργανισµοί χρησιµοποιούν το άζωτο που περιέχεται στον κοµποστοσωρό µόνο για τη συντήρηση τους και εποµένως δεν υπάρχει ανοργανοποίηση. Στην περίπτωση αυτή οι µικροοργανισµοί θα δράσουν ανταγωνιστικά προς τα φυτά όσον αφορά το άζωτο κατά τη εφαρµογή του κόµποστ στο έδαφος. Όταν ο λόγος C/Ν είναι µικρότερος του 25 τότε υπάρχει αρκετό άζωτο για τους µικροοργανισµούς και πραγµατοποιείται ανοργανοποίηση. Γενικά, όταν ο 15

16 λόγος είναι χαµηλός (<20) το άζωτο βρίσκεται σε περίσσεια και υπάρχει κίνδυνος ποσότητα αζώτου να χαθεί ως αµµωνία δηµιουργώντας προβλήµατα οσµών αλλά και µείωση των διαθέσιµων πηγών θρέψης των φυτών. Η συσσώρευση αµµωνίας συνδέεται µε αναερόβιες διεργασίες και γενικά προκαλεί ποιοτική υποβάθµιση του σωρού και προβλήµατα φυτοτοξικότητας. Αν ο λόγος είναι πολύ µεγάλος (>50) υπάρχει µικρή ποσότητα αζώτου διαθέσιµη για τη µικροβιακή θρέψη. Η διαδικασία της κοµποστοποίησης επιβραδύνεται όσο οι µικροοργανισµοί περιµένουν το άζωτο να γίνει διαθέσιµο. Το φαινόµενο είναι γνωστό ως ακινητοποίηση αζώτου. Τα πράσινα απορρίµµατα συνήθως έχουν χαµηλότερες τιµές λόγου C:N σε σχέση µε τα υλικά που έχουν ως βάση το ξύλο ή τα νεκρά φύλλα. Τα ζωικά απόβλητα είναι πλουσιότερα σε Ν σε σχέση µε τα φυτικά απόβλητα (Cooperband, 2002). Ο λόγος C/Ν µπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο δείκτη µέτρησης της ωριµότητας και παρακολούθησης της κοµποστοποίησης Αερισµός Όπως ήδη έχει αναφερθεί η κοµποστοποίηση είναι αερόβια οξειδωτική αποδόµηση της οργανικής ύλης. Απαραίτητη λοιπόν θεωρείται η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας οξυγόνου για τη συντήρηση της µικροπανίδας και για το συνεχή αποικισµό της µάζας του σωρού από αερόβιους ετερότροφους µικροοργανισµούς (µύκητες, ακτινοµύκητες, βακτήρια). Επίσης είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη κυκλοφορία αέρα διαµέσου της οργανικής ύλης προς αποφυγή επικράτησης αναερόβιων συνθηκών, οι οποίες είναι ανεπιθύµητες επειδή προκαλούν συσσώρευση τοξικών ουσιών ( CΗ4, αλκοόλες, πτητικά οξέα ) (Hoiting, 1980). Οι παράγοντες που ελέγχουν τα επίπεδα του οξυγόνου είναι: ο ρυθµός κατανάλωσης του, η θερµοκρασία, το µέγεθος των πόρων καθώς και η περιεχόµενη υγρασία (Miller, 1993). Για να υπάρξει ικανοποιητικός αερισµός θα πρέπει η υγρασία του σωρού να µην είναι υψηλή (>60-70%) διότι τότε οι πόροι του σωρού είναι πληρωµένοι µε νερό και η διακίνηση του οξυγόνου περιορίζεται αισθητά µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών (ακινητοποίηση οξυγόνου). Η διακίνηση του αέρα είτε είναι παθητική είτε εξαναγκασµένη (forced aeration), εξαρτάται κάθε φορά από το σύστηµα κοµποστοποίησης που έχει επιλεγεί καθώς και 16

17 από τις ιδιαιτερότητες του προς κοµποστοποίηση υλικού. Τρεις βασικές µέθοδοι αερισµού παρέχουν O 2 κατά την κοµποστοποίηση: i) φυσικό γύρισµα της µάζας του κόµποστ, ii) µεταφορά ροής αέρα, iii) µηχανικός αερισµός. Στην περίπτωση των σειραδιών κοµποστοποίησης (windrow method) χρησιµοποιούνται οι δύο πρώτοι τρόποι αερισµού, ενώ στα στατικά συστήµατα (static systems) το O 2 παρέχεται µε χρήση αεριστήρων ή µεταφερόµενης ροής αέρα (Epstein, 1997). Γεγονός είναι πάντως ότι όσο ιδανικές και να είναι οι επικρατούσες συνθήκες αερισµού ένα µέρος της κοµποστοποίησης εκτελείται αναερόβια Υγρασία Η υγρασία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της κοµποστοποίησης και θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην τιµή της. Είναι αποδεκτό ότι η καλύτερη σταθεροποίηση της οργανικής ουσίας επιτυγχάνεται σε ποσοστό υγρασίας 90%. Όµως στην κοµποστοποίηση το προτεινόµενο εύρος της υγρασίας είναι µεταξύ 45% και 60% τόσο για λεπτόκοκκα όσο και για χονδρόκοκκα υλικά (Manios and Balis, 1983). Η υγρασία πρέπει να κυµαίνεται σε αυτά τα επίπεδα ώστε να µην ευνοείται η ανάπτυξη και η επικράτηση αναερόβιων συνθηκών (ανοξία) ή µερικώς αναερόβιων συνθηκών (υποξία). Σαν ανώτατη τιµή υγρασίας έχει καθοριστεί αυτή του 75%. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η τιµή της υγρασίας υπερβεί το ανώτερο όριο θα ακολουθήσει πλήρωση των κενών µεταξύ των σωµατιδίων, και οι ποσότητες νερού σταδιακά θα εκτοπίσουν τον υπάρχοντα αέρα. Ένα µεγάλο µέρος της διαδικασίας κοµποστοποίησης είναι η απώλεια νερού, σαν αποτέλεσµα της εξάτµισης του. Είναι ευρέως γνωστό ότι αναστολή της µικροβιακής δραστηριότητας συµβαίνει όταν οι τιµές υγρασίας πέσουν κάτω από % (Stentiford, 1995). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας για διαφορετική πρώτη ύλη θα πρέπει να καθορίζεται µε βάση τα ιδιαίτερα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά διότι το κάθε υλικό έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υγρασία και επιπλέον φέρει από µόνο του ένα υδατικό φορτίο το οποίο πιθανόν να είναι ικανό να υποστηρίξει τη διαδικασία κοµποστοποίησης. Σηµαντικό είναι το διαθέσιµο υγρασιακό φορτίο να υπάρχει σε επάρκεια σε όλη τη διάρκεια της κοµποστοποίησης. Η διόρθωση της 17

18 υγρασίας πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια των αναµοχλεύσεων (γυρισµάτων). Η επιφανειακή διαβροχή του σωρού δεν αποδίδει τα αναµενόµενα αφού µόνο η εξωτερική στοιβάδα του σωρού επωφελείται και αυτή µάλιστα κατά τόπους. Η διαβροχή θα πρέπει να είναι οµοιόµορφη και καθολική. Περισσότερη προσοχή στο υγρασιακό καθεστώς πρέπει να δοθεί στα στάδια της θερµόφιλης φάσης, διότι τη χρονική αυτή περίοδο παρατηρούνται και οι µεγαλύτερες απώλειες σε νερό λόγω της ανάπτυξης υψηλών θερµοκρασιών πού ευνοούν την εξάτµιση του από τον σωρό. Κατά τη φάση αυτή η υγρασία πρέπει να κυµαίνεται σε ποσοστό 50-60% (McKinley et al., 1985) Θερµοκρασία Η θερµοκρασία αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα για τη διαδικασία της κοµποστοποίησης, καθώς σχετίζεται άµεσα µε το ρυθµό αποδόµησης της οργανικής ύλης και τη διατήρηση της µικροχλωρίδας στη µάζα του υλικού. Η θερµοκρασία καθορίζεται από δύο παράγοντες, την επίδραση του περιβάλλοντος και την ένταση και τη διάρκεια της µικροβιακής δραστηριότητας. Η κοµποστοποίηση ολοκληρώνεται αποτελεσµατικότερα και γρηγορότερα όταν κυριαρχούν συνθήκες που ενθαρρύνουν τη θερµόφιλη αποδόµηση της οργανικής ύλης. Στη διατήρηση υψηλών θερµοκρασιών συµβάλει σηµαντικά η µείωση των απωλειών θερµότητας προς το γύρω περιβάλλον. Αυτό σχετίζεται κυρίως µε τα συστήµατα ανοικτού τύπου τα οποία βρίσκονται έκθετα στο περιβάλλον. Η έκταση της ελεύθερης επιφάνειας του κόµποστ έχει σηµαντική επίδραση στον ρυθµό απωλειών θερµότητας. Η χρονική διάρκεια της θερµόφιλης φάσης εξαρτάται από το µέγεθος και το σχήµα του σωρού (Handar, 1993). Η θερµοκρασία που αναπτύσσεται κατά την πορεία της κοµποστοποίησης είναι µικροβιακής προέλευσης και οφείλεται σε καύσεις που οφείλονται στον ενεργό µεταβολισµό της διαθέσιµης οργανικής ουσίας η οποία αποτελεί τροφή των µικροοργανισµών. Ένα µεγάλο ποσοστό (80-90%) της θερµότητας που παράγεται κατά τον τρόπο αυτό φεύγει µέσω της εξάτµισης και µόλις το 10% έως 20 % προορίζεται για τη αύξηση της θερµοκρασίας. Η διατήρηση και ο πολλαπλασιασµός των µικροοργανισµών αυτών εξαρτάται άµεσα από τη µεταβολική τους δραστηριότητα. Όταν πάψουν να παράγουν θερµότητα λόγω έλλειψης ή 18

19 περιορισµένης διαθεσιµότητας θρεπτικών στοιχείων, οι χαµηλότερες θερµοκρασίες που επικρατούν δεν επιτρέπουν την παραπέρα επιβίωση τους. Είναι καθολικά αποδεκτό ότι η µέγιστη δυνατή αποδόµηση λαµβάνει χώρα στο χαµηλότερο όριο της θερµόφιλης περιοχής (50-60 C), η ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας είναι 35 C ενώ σε θερµοκρασίες άνω των 65 C οι µικροοργανισµοί ή θανατώνονται (θερµική λύση κυττάρων) ή επιβιώνουν µε την λανθάνουσα µορφή τους (σπόρια). Η θερµόφιλη περιοχή είναι η περιοχή κύριας αποδόµησης, όπου οι κυτταρινούχες και οι λιγνινούχες ουσίες αποδοµούνται αποτελεσµατικότερα. Οι Jeris & Regan (1973c) ανέφεραν πως η βέλτιστη θερµοκρασία αποικοδόµησης για τα αστικά στερεά απόβλητα ήταν κοντά στους 60 C, ενώ ο Schultz (1961) τους C, όπως αναφέρεται στον Epstein (1997). Η µεγιστοποίηση της εξυγίανσης πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες πάνω του 55 C, η µεγιστοποίηση της βιοαποδόµησης επιτυγχάνεται µεταξύ C και τέλος η µεγιστοποίηση της µικροβιακής ποικιλοµορφίας πραγµατοποιείται µεταξύ 35 µε 40 C (Stentiford, 1996). Η ρύθµιση της θερµοκρασίας γίνεται µε αερισµό του υλικού. Ο αερισµός µπορεί να είναι ασυνεχής (µε αναστροφή των σωρών) ή συνεχής (µε διοχέτευση αέρα µέσα στη µάζα του υλικού). Στην πρώτη περίπτωση παρατηρείται µια πρόσκαιρη πτώση της θερµοκρασίας η οποία γρήγορα επανέρχεται σε υψηλά επίπεδα. Στη δεύτερη περίπτωση η θερµοκρασία διατηρείται σταθερά στα επιθυµητά επίπεδα, µε µειονέκτηµα την όχι οµοιόµορφη κατανοµή του αέρα στη µάζα του υλικού (Γεωργακάκης, 2009) ph Το pη επηρεάζει έµµεσα την κοµποστοποίηση και όχι άµεσα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν δείκτης αποδόµησης της οργανικής ουσίας και προσδιορισµού της αποσάθρωσης της. Το pη συνδέεται στενά µε τη ύπαρξη των µικροβιακών πληθυσµών στο κόµποστ διότι από την τιµή του εξαρτάται το µικροβιακό καθεστώς. Τα βακτήρια προτιµούν ουδέτερο pη, οι µύκητες αρέσκονται σε τιµές µεταξύ 4 και 6 και οι ακτινοµύκητες περιορίζουν τη δράση τους σε ελαφρά αλκαλικά περιβάλλοντα. Θεωρητικά οποιαδήποτε ουσία έχει pη µεταξύ των τιµών 3 και 11 µπορεί να 19

20 κοµποστοποιηθεί ενώ η άριστη τιµή κυµαίνεται µεταξύ 5,5 και 8 (De Bertoldi et al., 1982). Στην αρχική φάση της αποδόµησης του κόµποστ το pη είναι χαµηλό (4,5-6,5) λόγω της παραγωγής οργανικών οξέων τα οποία προέρχονται από τις αποδοµητικές διαδικασίες των µικροοργανισµών. Το όξινο περιβάλλον είναι ιδανικό για τη ανάπτυξη µυκήτων και για τη αποδόµηση της λιγνίνης και της κυτταρίνης. Στη συνέχεια καθώς τα οργανικά οξέα αποδοµούνται και το pη στον κοµποστοσωρό αυξάνει. Η αύξηση του pη συνδέεται πιθανόν µε την αύξηση της αλατότητας στη µάζα του κόµποστ λόγω της εξάτµισης του νερού καθώς επίσης και µε την απελευθέρωση της αµµωνίας κατά τα πρώτα στάδια. Η παραγωγή αµµωνίας τείνει να είναι µεγαλύτερη όταν επικρατούν αναερόβιες συνθήκες. Άριστο pη θεωρείται εκείνο της ελαφρά αλκαλικής αντίδρασης (6,5-7,5) δεδοµένου ότι ευνοεί τη δραστηριότητα των βακτηρίων χωρίς να περιορίζει σηµαντικά εκείνη των µυκήτων (Stentiford, 2001). Πίνακας 1.3 Συγκεντρωτική παρουσίαση των ιδανικών συνθηκών για ταχεία αερόβια αποικοδόµηση κατά την κοµποστοποίηση (προσαρµοσµένο από Cooperband, 2002). Συνθήκες Αποδεκτές τιµές Άριστες τιµές Λόγος C:N 20-40: :1 Υγρασία 40-65% 45-60% ιαθέσιµη συγκέντρωση οξυγόνου >5% >10% ή/και περισσότερο Μέγεθος µορίων του σωρού <2.54 cm (1 ίντσα) Ποικίλο ph 5,5 9,0 6,5 8,0 Θερµοκρασία C C 20

21 1.3 Πορεία της κοµποστοποίησης και ο ρόλος των µικροοργανισµών Η πορεία της κοµποστοποίησης τυπικά είναι χωρισµένη σε δύο φάσεις. Στην ενεργή - θερµόφιλη φάση και στη φάση ωρίµανσης. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από µια ένταση στη µικροβιακή δραστηριότητα η οποία οδηγεί στη αποσύνθεση των βιοαποδοµήσιµων υλικών. Η δεύτερη φάση χουµοποίησης χαρακτηρίζεται από την µετατροπή των εναποµεινάντων οργανικών υλικών σε χουµικές ενώσεις (Chen and Indar, 1993). Εικόνα 1.3: Τα στάδια κοµποστοποίησης συναρτήσει του χρόνου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία της κοµποστοποίησης κατέχουν οι µικροοργανισµοί. Η κοµποστοποίηση είναι µια διαδοχή µικροβιακών δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες το περιβάλλον που δηµιουργείται από µια οµάδα µικροοργανισµών ενθαρρύνει τη δραστηριότητα των οµάδων που τους διαδέχονται. ιαφορετικά είδη µικροοργανισµών είναι ενεργά σε διαφορετικές στιγµές στο σωρό του κόµποστ. Τα βακτήρια έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση στη διαδικασία της αποσύνθεσης και είναι τα πρώτα που αναλαµβάνουν δράση στο σωρό χρησιµοποιώντας γρηγορότερα από κάθε άλλο τύπο µικροοργανισµών τα εύκολα αφοµοιώσιµα θρεπτικά συστατικά. Σύµφωνα µε τον Stentiford (1996) σε θερµοκρασίες C µεγιστοποιείται ο ρυθµός βιοαποδόµησης, σε θερµοκρασίες C µεγιστοποιείται η µικροβιακή 21

22 ποικιλότητα, ενώ θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 55 C συµβάλουν στην εξυγίανση του υποστρώµατος καθώς θανατώνονται οι παθογόνοι µικροοργανισµοί. Σε όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης παρατηρείται µια συνεχής αλλαγή στο θερµοκρασιακό καθεστώς του υλικού κοµποστοποίησης. Οι αλλαγές αυτές σηµατοδοτούν τόσο τη χρονική όσο και την τοπική αποίκιση του κοµποστοσωρού από πλήθος µικροβιακών πληθυσµών. Η θερµοκρασία δηλαδή ασκεί µία επιλεκτική πίεση ως προς τη διαδοχή των µικροβιακών πληθυσµών. Οι οικολογικές έρευνες που έχουν γίνει για την περιγραφή της πορείας της κοµποστοποίησης θα µπορούσαν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: τις αυτοοικολογικές (auto ecological) και τις συνοικολογικές (synecological) (Miller,1993). Στην πρώτη περίπτωση οι έρευνες αναφέρονται στην ταυτοποίηση και καταµέτρηση συγκεκριµένων πληθυσµών, ενώ στη δεύτερη οι µετρήσεις αφορούν στη εκτίµηση της µικροβιακής δραστηριότητας µέσω της έκλυσης θερµότητας ή µέσω της αναπνευστικής δραστηριότητας. Η πορεία κοµποστοποίησης αποτελείται από τρία τουλάχιστον εµφανή στάδια, τα οποία παρατηρούνται σχεδόν πάντοτε (Εικόνα 1.3) Στάδια κοµποστοποίησης Πρώτο στάδιο Το στάδιο αυτό διαρκεί από µία µέχρι 2-3 ηµέρες. Κατά το στάδιο αυτό παρατηρείται αύξηση της θερµοκρασίας του υλικού από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος σε θερµοκρασίες που χαρακτηρίζουν τη µεσόφιλη φάση (Τ<40 C). Στις πρώτες αυτές ηµέρες της κοµποστοποίησης η έκλυση θερµότητας γενικεύεται και η θερµοκρασία εµφανίζει απότοµη άνοδο για να φτάσει στο ανώτερο σηµείο λίγες ηµέρες αργότερα. Πολλές φορές η θερµοκρασία δεν µπορεί να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο που απαιτείται για την παραγωγή ασφαλούς κόµποστ κάτι που είναι αναµενόµενο εάν η προς κοµποστοποίηση ποσότητα είναι µικρή και η επιρροή της εξωτερικής θερµοκρασίας δεν είναι ευνοϊκή για το ξεκίνηµα της κοµποστοποίησης (Haug, 1986). Κατά το στάδιο αυτό πραγµατοποιείται η βιοαποδόµηση των εύκολα αποδοµήσιµων από τους µικροοργανισµούς ουσιών, όπως πρωτεϊνών και σακχάρων. Οι µικροοργανισµοί που κυριαρχούν κατά τη φάση αυτή είναι τα µεσόφιλα βακτηρία, όπου αναπτύσσονται καλύτερα σε θερµοκρασίες µεταξύ 25 ο C και 45 ο C. Το γεγονός 22

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Ρίζος Γιάννης Ρουμπάνης Βιοτεχνολογία με την ευρεία έννοια είναι η χρήση ζωντανών

Διαβάστε περισσότερα

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία.

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία. 7. Βιοτεχνολογία Εισαγωγή Τι είναι η Βιοτεχνολογία; Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό επιστήμης και τεχνολογίας. Ειδικότερα εφαρμόζει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί για τις βιολογικές λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιολογικής. Γεωργίας. «Κομποστοποίηση» Εργαστήριο 4. Γεώργιος Δημόκας. Χρήστος Μουρούτογλου. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι.

Εργαστήριο Βιολογικής. Γεωργίας. «Κομποστοποίηση» Εργαστήριο 4. Γεώργιος Δημόκας. Χρήστος Μουρούτογλου. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Εργαστήριο Βιολογικής Γεωργίας «Κομποστοποίηση» Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 Χρήστος Μουρούτογλου Κομποστοποίηση (Composting) Κομποστοποίηση είναι ο μετασχηματισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια προϊόντα του βιολογικού μεταβολισμού είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό και θερμότητα.

Τα κύρια προϊόντα του βιολογικού μεταβολισμού είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό και θερμότητα. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Ορισμός και αρχές κομποστοποίησης Ως κομποστοποίηση ορίζεται η βιολογική, αερόβια, θερμόφιλη και ελεγχόμενη διεργασία μερικής αποσύνθεσης των οργανικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κομποστοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων

Κομποστοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Κομποστοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Επίκουρος Καθηγητής Μάιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: 1. Οι εδαφικές ιδιότητες μεταβάλλονται: Α. Κατά μήκος των τριών αξόνων (x, y, z) Β. Με το πέρασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναερόβια χώνευση Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ιαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων. «Εγχειρίδιο λειτουργίας µονάδων κοµποστοποίησης» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ιαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων. «Εγχειρίδιο λειτουργίας µονάδων κοµποστοποίησης» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ιαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Εγχειρίδιο λειτουργίας µονάδων κοµποστοποίησης» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι κοµποστοποίηση... 5 3. Κρίσιµοι παράµετροι λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 7: Βιολογική επεξεργασία Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΟΩΝ. ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΟΩΝ. ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α. ΒΙΟΑΕΡΙΟ [µίγµακυρίωςµεθανίουκαιδιοξείδιοτουάνθρακα] από κάθε είδους οργανικά υποστρώµατα αρκεί να υπάρχουν οι ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οι μικροοργανισμοί είναι αναπόσπαστο τμήμα τόσο της ιστορίας του κόσμου μας όσο και της κοινωνικής εξέλιξης του ανθρώπου Βιοτεχνολογία o Ο όρος Βιοτεχνολογία χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΘΕΩΡΙΑ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Ο συνδυασμός της Βιολογίας και της Τεχνολογίας με σκοπό τη χρησιμοποίηση ζωντανών οργανισμών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας

Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας Εργασία στο μάθημα της βιολογίας β τριμήνου την σχολική χρονιά 2014-2015 Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας 1/2015 Γεώργιος Τσομίδης Ορισμός βιοτεχνολογίας Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας 3 Εισαγωγή Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη σkοποσ - δραστηριοτητα Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη Αντικείμενο: Η παραγωγή οργανοχουμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης ΡΥΠΑΝΣΗ 91 είναι η άμεση ή έμμεση διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή αποτελέσματα για τους οργανισμούς ( ο ορισμός της ρύπανσης από τον ΟΗΕ ) Ρύποι Φυσικοί (εκρήξεις

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Β1 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα 3 ο 12 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Διδάσκων: Διονύσης Μαντζαβίνος (mantzavinos@chemeng.upatras.gr) Βοηθός: Αλέξης Πάντζιαρος (alexis_panji@hotmail.com) Διδασκαλία: Δευτέρα 09:15-12:00 (Αίθουσα ΧΜ3) Φροντιστήριο: Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αναπτυξη των Μικροοργανισμών στα Τρόφιμα

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αναπτυξη των Μικροοργανισμών στα Τρόφιμα Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αναπτυξη των Μικροοργανισμών στα Τρόφιμα Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αναπτυξη των Μικροοργανισμών στα Τρόφιμα Χρόνος Θερμοκρασία Θρεπτικά Συστατικά Υγρασία και τιμή ενεργότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» Φυσιολογία των μικροοργανισμών Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1. Μικροβιακή αύξηση (ή ανάπτυξη): αυξάνεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Απομάκρυνση αζώτου Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Διάλεξη 1. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 2. Γεωχημικοί Κύκλοι και Μικροοργανισμοί 3. Εισαγωγή στην Βιολογική Απορρύπανση, Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ Μ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Διαφορές κλειστής και συνεχούς καλλιέργειας (θρεπτικά, απομάκρυνση, φάσεις μικροοργανισμών)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Θρεπτικές ύλες Τι καλούµε θρεπτικές ύλες; Ποιες είναι; Τρόφιµα Τι καλούµε τρόφιµο; Χηµεία Τροφίµων Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή Προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν τρόφιµο; 2

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και µεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας. Κ.Ε. Κεραµάρης ρ. Βιολόγος

Αρχές και µεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας. Κ.Ε. Κεραµάρης ρ. Βιολόγος Αρχές και µεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας Κ.Ε. Κεραµάρης ρ. Βιολόγος Ο όρος βιοτεχνολογία χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ούγγρο Kark Ereky το 1919, για να περιγράψει τη «διαδικασία παραγωγής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΑΡΧH ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚH ΑΡΧH ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚH ΑΡΧH ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η κομποστοποίηση είναι διαδικασία που βασίζεται στη δράση διαφόρων αερόβιων μικροοργανισμών εκ των οποίων κάποιοιπροτιμούν θερμοκρασίες 55-65 C (θερμόφιλοι), ενώ άλλοι «εργάζονται»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Προσδιορίσαμε τις σχέσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι στοιχειομετρικοί συντελεστές μιας συνολικής μικροβιακής «αντίδρασης»

Διαβάστε περισσότερα

Βραβευμένο σύστημα τροφής φυτών!

Βραβευμένο σύστημα τροφής φυτών! Βραβευμένο σύστημα τροφής φυτών! Powder Feeding Τα οργανικά και ορυκτά λιπάσματα χρησιμοποιούνται στη γεωργία εδώ και χιλιάδες χρόνια, ωστόσο, οι γεωργικές τεχνικές και τα χρησιμοποιούμενα μέσα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 2 3 4 5 Λειτουργικές παράμετροι συστημάτων ενός σταδίου 6 Διαστασιολόγηση αντιδραστήρα 7 Παράδειγμα Η πόλη της Αβωχαράς

Διαβάστε περισσότερα

Η διεργασία της αποσύνθεσης γίνεται με την βοήθεια των οργανισμών που ζουν στο έδαφος και σχηματίζεται ουσία με βαθύ φαιό χρώμα Οργανική ουσία

Η διεργασία της αποσύνθεσης γίνεται με την βοήθεια των οργανισμών που ζουν στο έδαφος και σχηματίζεται ουσία με βαθύ φαιό χρώμα Οργανική ουσία Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών και φυσικών παραγόντων. Η οργανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι ελαιοτριβείς

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προχωρημένες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ.

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ. Ρύπανση Νερού Ρύπανση του νερού είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η οποία είναι ή μπορεί να γίνει,ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες παραγόντων. Μικροβιολογία Τροφίµων. Μικροβιακή αύξηση. Παράγοντες ανάπτυξης. Επίδραση της θερµοκρασίας. Θεµελιώδεις Θερµοκρασίες

Κατηγορίες παραγόντων. Μικροβιολογία Τροφίµων. Μικροβιακή αύξηση. Παράγοντες ανάπτυξης. Επίδραση της θερµοκρασίας. Θεµελιώδεις Θερµοκρασίες Κατηγορίες παραγόντων Μικροβιολογία Τροφίµων Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα. Η ανάπτυξη και η επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

7. Η μικροβιολογία της κομποστοποίησης

7. Η μικροβιολογία της κομποστοποίησης 7. Η μικροβιολογία της κομποστοποίησης Έχει ήδη αναφερθεί ότι η κομποστοποίηση είναι μια καθαρά βιολογική διαδικασία στην οποία πλήθος μακροοργανισμών και κυρίως μικροοργανισμών παίρνουν μέρος. Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξημένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ διαίρεση διχοτόμηση. της αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου στους χλωροπλάστες και της σακχαρόζης στο κυτταρόπλασμα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ Απόβλητα ελαιουργείων Κατά την κατεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιουργεία, παράλληλα με το ελαιόλαδο παράγεται και μία σειρά παραπροϊόντων. Αυτά είναι ο ελαιοπυρήνας,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος «Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Επικ. Καθ. Μιχάλης Κορνάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας. Κεφάλαιο 2.2

Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας. Κεφάλαιο 2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Κεφάλαιο 2.2 Ο ρόλος της ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας Τροφικές Σχέσεις και Ροή Ενέργειας Κάθε οργανωμένο σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. Βιολογία

Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. Βιολογία Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Βιολογία ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ Newsletter 12 η Έκδοση ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ο οργανισμός ανάπτυξης Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση»

«Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση» «Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση» Ευστάθιος Ζ. Πανάγου - Σταµατούλα Μπονάτσου Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & Διατροφής του Ανθρώπου Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιµα; «Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα