Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Δασικών Εδαφών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Δασικών Εδαφών"

Transcript

1 English Ελληνικά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Δασικών Εδαφών Επίκουρος Καθηγητής Ορφανουδάκης Μιχαήλ ΕΔΑΦΟΛΟΓΊΑ, ΔΑΣΙΚΉ ΕΔΑΦΟΛΟΓΊΑ, ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Εργαστήριο Εδαφολογίας Καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο των σχέσεων µεταξύ µητρικού πετρώµατος, εδάφους και δασοσυστάδων, βιολογίας του δασικού εδάφους, χούµου και δασικών εδαφών, εξέλιξης δασικών εδαφών, φυσικοχηµικών ιδιοτήτων δασικών εδαφών, σχέσεων µεταξύ δασικού εδάφους και δασικής βλάστησης, εδάφους και δασικών φυτωρίων, σχέσεων µεταξύ εδάφους και τεχνητώς ιδρυόµενων συστάδων, µεθόδων βελτίωσης µη παραγωγικών δασικών εδαφών, εδάφους και µεθόδων συγκοµιδής και ταξινόµησης δασικών εδαφών. Ερευνητικό ενδιαφέρον Η επίδραση των µυκορριζών στις εδαφικές ιδιότητες, καθώς και στο κύκλο του άνθρακα. Αποµόνωση, αναγνώριση και ανάπτυξη σε καλλιέργεια µε φυτό ξενιστή ιθαγενών ειδών µυκήτων που σχηµατίζουν θυσανοειδή µυκόρριζες (AMF). Η µελέτη και ο ρόλος των µυκορριζών στην ανάπτυξη φυτών κάτω από συνθήκες stess. Η µελέτη ο ρόλος και αποµόνωση ιθαγενών ακτινοµυκήτων Frankia. Ανάπτυξη και αρχιτεκτονική του ριζικού συστήµατος φυτών κατω απο διάφορες εδαφικές συνθήκες. Ανάπτυξη και αρχιτεκτονική του ριζικού συστήµατος φυτών κατω απο την επίδραση συµβιωτικών οργανισµών, AMF Frankia, κα. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ σχηµατίζουν θυσανώδη µυκόρριζα (Arbuscular Καλλιέργεια και επεξεργασία µυκήτων που Mycorrhizal Fungi) Ανάλυση, επεξεργασία µυκύτων που σχηµατίζουν

2 ερικοειδή µυκόρριζα. Καλλιέργεια και επεξεργασία µυκήτων που σχηµατίζουν εκτοµυκόρριζες. Καλλιέργεια και επεξεργασία του ακτινοµύκητα Frankia. Α ν ά πτυ ξη φυ τώ ν δ ια χείρ ιση φυ τα ρ ίω ν κα ι ανάλυση δεδοµένων απο αυτά. Ανάλυση ριζικού συστήµατος (Ανάπτυξη ριζών, ριζικά τριχίδια). Γνώση του Rizotron Χηµική και φυσική ανάλυση εδάφους - Περιγραφή εδαφοτοµής. Χ ρ ή σ η σ υ σ τ η µ ά τ ω ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς ε ι κ ό ν α ς (Μέτρηση επιφανειών, µηκών κ.λ.π). Γνώση τεχνικών PCR. και τεχνικών µε Αντισώµατα. Σύνδεσμοι: id=143&action_number=fp Συνοπτικό Βιογραφικό 1.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1995 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή: «Ο ρόλος της λίπανσης και της αραίωσης στην ποιότητα και ποσότητα του δασικού τάπητα της Pinus radiata». (Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας). 1.2 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΛΑΣΚΟΒΗΣ (UNIVERSITY OF GLASGOW) Στην Σχολή Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, (Biochemistry and Μolecular Βiology Plant Science Group). (Επιβλέπων Prf. C.T. Wheeler) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΚΛΑΜΟΡΓKΑΝ ΟΥΑΛΙΑΣ Σχολή Εφαρµοσµένων Επιστηµών, (School of Applied Science), απ όπου έλαβα το διδακτορικό δίπλωµα. (Επιβλέπων Prf J.E.Hooker) Τίτλος: Symbiotic relationships of Alnus glutinosa with Arbuscular Mycorrhizal Fungi and with Frankia. «Συµβιωτικές σχέσεις του Alnus glutinosa µε Arbuscular Mycorrhizal Fungi Θυσανοειδέις µυκορριζιακούς

3 µύκητες και µε τη Frankia» 2.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1/04-07 Πυθαγόρας Ι: Ενεργή συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα του ερευνητικού έργου : «Ρόλος των µυκορριζών σε φυσικά και γεωργικά οικοσυστήµατα (Κωδ. Εργου 21890). Επιστηµονικός υπεύθηνος Δ. Βερεσόγλου Καθ. Οικολογίας Σχολή Γεωπονίας ΑΠΘ. 05/05-9/05 Αρχιµήδης: Ενεργή συµµετοχή στο έργο µε τίτλο «Κλιµατικές-περιβαλλοντικές µεταβολές και ευαισθησία των ετήσιων δακτυλίων της Χαλεπίου πεύκης στο λεκανοπέδιο της Αττικής». Πραγ µ ατοποίησα αναλύσεις εδ αφών, βελονών κα ι ξύλου» Επιστηµονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Α., Καθηγητής ΤΕΙ Λαµίας, Παράρτηµα Δασοπονίας. 7/05-08 Πύθαγόρας ΙΙ: Ενεργή συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα ως µεταδιδάκτορας, του ερευνητικού έργου: «Ρόλος των AMF µυκορριζών στην φυσική δοµή φυσικών ποωδών φυτοκοινοτήτων» (Κωδικός Έργου: 80880). Επιστηµονικός υπεύθυνος Αλιφραγκής Δ.,Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. ΑΠΘ. 1/05-8/05 ΙΚΥ: Μεταδιδακτορική υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, στο ερευνητικό πρόγραµµα «Ο ρόλος της µυκόρριζας στην αντοχή των φυτών στα υποβαθµισµένα και διαταραγµένα εδάφη: Έρευνα της αποτελεσµατικότητας της µυκόρριζας στην αντοχή τωνφυτών στην ξηρασία». 5/11-7/12 Αποκατάσταση των διαταραγµένων εδαφών από τη µεταλλευτική δραστηριότητα εδαφών στην ευρύτερη περιοχή των µεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Το ερευνητικό πρόγραµµα διεξάγεται από το εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας του Α.Π.Θ. Στα πλαίσια τουπρογράµµατος µελετήθηκε η µυκορριζιακή συµβίωση. 5/11-σήµερα Αξιοποίηση τω ν πα ρ α π ρ ο ϊ ό ν τω ν της ηλε κ τρ ολ υτικ ής επεξεργασίας του MnO2. Το ερευνητικό πρόγραµµα διεξάγεται από το εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας του Α.Π.Θ. Στα πλαίσια του προγράµµατος µελετήθηκε η µυκορριζιακή συµβίωση ΔΡΑΣΕΙΣ COST Ι. ΔΡΑΣΗ COST 870 ( ): From production to application of arbuscular mycorrhizal fungi in agricultural systems: a multidisciplinary approach. Συµµετοχή στη διαχειριστική επιτροπή (Managment Committee) και προφορικές ανακοινώσεις στα πλαίσια της δράσης.

4 ΙΙ. Δράση COST FP0803 ( ): Belowground carbon turnover in European forests. Συµµετοχή στη διαχειριστική επιτροπή (Managment Committee) και ανακοίνωση poster στα πλαίσια της δράσης. ΙΙΙ. Δράση COST FA1206 ( ): Strigolactones: Biological Roles and Applications. Συµµετοχή στη διαχειριστική επιτροπή (Managment Committee). ΙV. Δράση COST FP 1305 ( ): Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink). Συνοπτικός Πίνακας Ερευνητικών Εργασιών Orfanoudakis M. Z,. Hooker J. E and. Wheeler C. T (2004): Early interactions between Arbuscular mycorrhizal fungi and Frankia during colonisation and root nodulation of Alnus glutinosa. Symbiosis, 36p (2004). Alifragis D., Papaioannou A., Orfanoudakis M (2004). Changes of surface characteristics of an inceptisol under 40-year conifer plantation. Eurosoil 2004, Freiburg Germany, p 315, M Orfanoudakis, D Alifragis, A Papaioannou (2008) Evaluation of two different mycorrhizal inocula at Mediterranean agricultural fields. In: Feldmann F, Kapulnik Y, Baar J: (2008): Mycorrhiza Works, ISBN ; Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, Braunschweig, Germany. M Orfanoudakis, D Alifragis, A Papaioannou (2008) Variations of the AMF inoculum, on grasses biomass production. In: Feldmann F, Kapulnik Y, Baar J: (2008): Mycorrhiza Works, ISBN ; Deutsch Phytomedizinische Gesellschaft, Braunschweig, Germany. Orfanoudakis M, Wheeler CT, Hooker JE (2010) Both the arbuscular mycorrhizal fungus Gigaspora rosea and Frankia increase root system branching and reduce root hair frequency in Alnus glutinosa. Mycorrhiza 20: Michail Orfanoudakis, Evangelia Sinapidou and Birgit Arnholdt-Schmitt (2013). Can AOX gene diversity mark herbal tea quality? A proposal. Book Chapter in From AOX diversity to functional marker development, edt Birgit Arnholdt-Schmitt EU Marie Curie Chair, ICAAM, University of Évora, Portugal. p (82-86). Kyriazopoulos, A.P., Orfanoudakis, M., Abraham, E.M., Parissi, Z.M., Serafidou, N. Effects of arbuscular mycorrhiza fungi on growth characteristics of Dactylis glomerata L. under drought stress conditions (2014)

5 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 42 (1), pp Błaszkowski, J., Chwat, G., Góralska, A., Ryszka, P., Orfanoudakis, M. Septoglomus jasnowskae and Septoglomus turnauae, two new species of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) (2014) Mycological Progress, 13 (4), pp Gakis, S.F., Orfanoudakis, M.Z., Papaioannou, A.G., Mantzanas, K.T., Papanastasis, V.P., Alifragis, D.A., Seilopoulos, D.G., Kostakis, S.N. Long term evolution of tree growth, understorey vegetation and soil properties in a silvopastoral system of Northern Greece (2014) Annals of Forest Research, 57 (2), pp Lempesi, A., Kyriazopoulos, A.P., Orfanoudakis, M., Korakis, G. Soil properties and plant community changes along a goat grazing intensity gradient in an open canopy oak forest(2013) Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 41 (2), pp Chatzistathis, T., Orfanoudakis, M., Alifragis, D., Therios, I. Colonization of Greek olive cultivars' root system by arbuscular mycorrhiza fungus: Root morphology, growth, and mineral nutrition of olive plants (2013) Scientia Agricola, 70 (3), pp Orfanoudakis, M., Mamolos, A.P., Karanika, F., Veresoglou, D.S. Benomyl effects on plant productivity through arbuscular mycorrhiza restriction in a Greek upland grassland(2005) Optimisation of Nutrient Cycling and Soil Quality for Sustainable Grasslands: Proceedings of a satellite workshop of the XXth International Grassland Congress, July 2005, Oxford, England, p. 55.

(Lehrstuhl fuer Bodenkunde und Standortslehre) του Ludwig Maximilians Universitaet

(Lehrstuhl fuer Bodenkunde und Standortslehre) του Ludwig Maximilians Universitaet ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΕΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Γεννήθηκα το έτος 1949 στη Θεσσαλονίκη, όπου τελείωσα το ηµοτικό Σχολείο. Αποφοίτησα από το Ε Γυµνάσιο Αρρένων Θεσ/νίκης (Τµήµα Πρακτικό) το έτος 1967.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η Προσωπικά στοιχεία Οικογενειακή κατάσταση Ταχυδροµική ιεύθυνση Ε-mail : Έγγαµος µε ένα παιδί : Εργασίας: Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ.Π.Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ, 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 4 2.1. Μεταπτυχιακές Σπουδές 4 2.2. Ξένες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρίας Σ. Παπαφωτίου Καθηγήτριας Γ.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρίας Σ. Παπαφωτίου Καθηγήτριας Γ.Π.Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Σ. Παπαφωτίου Καθηγήτριας Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων I. ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 II. ΣΠΟΥΔΕΣ 1 III. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1 IV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Π. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ, Μ. ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗ, Θ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασοκομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr :

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr  : Σπύρος Σφενδουράκης ρ. Βιολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Σφενδουράκης Όνοµα: Σπύρος Όν.Πατρός: Μιχαήλ Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ηµερ.γέννησης: 6.1.1965 Οικογ.κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε

μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε δασολιβαδικά συστήματα Λ. Μπραζιώτης Άρμεν 46 661 00 Δράμα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αγροδασοπονία και συγκεκρψένα τα δασολιβαδικά ουστiματα είναι μία παλιά χρήση γης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 1986 1991 Πτυχίο Χημείας (Πολύ καλά 7,53) Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1991-1995 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Εµµανουήλ Επώνυµο: Λαδουκάκης e-mail: ladoukakis@biology.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1998-2001: Διδακτορική Διατριβή, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 1995-1998: M.Sc. (Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πλαγεράς Όνομα: Παναγιώτης Όνομα πατρός: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Oδός Φυτόκου, 384 46 Νέα Ιωνία Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα