ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή"

Transcript

1 Μέξνο έλαην ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δηζαγωγή Δπηδεκηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο από ηα νπνία απηά εμαξηώληαη. Οη παξάγνληεο απηνί γλσζηνί θαη σο παξάγνληεο θηλδύλνπ νλνκάδνληαη ηώξα πιένλ πξνζδηνξηζηέο (π.ρ. ην θάπληζκα είλαη πξνζδηνξηζηήο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ιάξπγγα ή ην απμεκέλν ιίπνο ζηελ θνηιηά είλαη πξνζδηνξηζηήο ηεο θαξδηναγγεηαθήο λόζνπ). Η επηδεκηνινγία ζαλ επηζηήκε θαζηεξώζεθε ηνλ 17 ν αηώλα κε ηηο εξγαζίεο ησλ W. Petty θαη J. Grunt. Αξρηθά ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ κειέηε επηδεκηώλ ινηκσδώλ παξαγόλησλ. ήκεξα όκσο έρεη απνδεηρζεί όηη νη βαζηθέο ηεο αξρέο ηζρύνπλ όρη κόλν γηα ινηκώδε λνζήκαηα αιιά γηα όια ηα λνζήκαηα ή ηηο δηαηαξαρέο πγείαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ν όξνο κεηα-επηδεκηνινγία. Η επηδεκηνινγία κειεηά ζρέζεηο κεηαμύ πξνζδηνξηζηώλ θαη ζπρλόηεηαο λνζεκάησλ. Οη ζρέζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη: 1. Αηηηνινγηθέο. Οη αηηηνινγηθέο ζρέζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επίδξαζε ελόο πξνζδηνξηζηή ζηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ελόο λνζήκαηνο. 2. Γηαγλωζηηθέο. Οη δηαγλσζηηθέο ζρέζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δπλαηόηεηα ελόο πξνζδηνξηζηή λα ζπλδξάκεη κε επηηπρία ζηελ δηάγλσζε ελόο λνζήκαηνο. 3. Πξνγλωζηηθέο. Οη πξνγλσζηηθέο ζρέζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επίδξαζε ελόο πξνζδηνξηζηή ζηελ πξόγλσζε κηαο λόζνπ. Βαζηθέο έλλνηεο επηδεκηνινγίαο Υγεία. ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο είλαη «ε θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη απιώο ε απνπζία λόζνπ ή αλαπεξίαο». Όπσο είλαη θαλεξό δελ ππάξρεη απόιπην θξηηήξην κε ην νπνίν λα δηαρσξίδνπκε ηα άηνκα ζε πγηή θαη κε. Νόζεκα. Δίλαη ε βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ελόο θπηηάξνπ ή ηζηνύ ή νξγάλνπ ή ζπζηήκαηνο νξγάλσλ. Απνηειεί δηαηαξαρή ηεο πγείαο θαη έρεη έλαξμε, δηάξθεηα θαη πέξαο. Ννζεξόηεηα. Δίλαη ε ζπρλόηεηα ησλ λνζεκάησλ ζηνπο αλζξώπηλνπο νξγαληζκνύο. Απνηειεί αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο. Σπκβάλ. Πξόθεηηαη γηα έλα γεγνλόο πγείαο πνπ ζπλέβε θάπνηα ζηηγκή ζην ρξόλν π.ρ. αθξσηεξηαζκόο, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Καηάζηαζε. Δίλαη έλα γεγνλόο πγείαο πνπ έρεη δηάξθεηα ζηνλ ρξόλν π.ρ. ε ζηεθαληαία λόζνο πνπ δηαηεξείηαη γηα ρξόληα. Κιεηζηόο πιεζπζκόο. Δίλαη νη πιεζπζκνί αλζξώπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από έλα ζπκβάλ π.ρ. νη γελλεζέληεο ζηελ Κξήηε ην

2 Αλνηθηόο πιεζπζκόο. Δίλαη νη πιεζπζκνί αλζξώπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από κηα θαηάζηαζε π.ρ. νη έγθπεο γπλαίθεο άλσ ησλ 35 ρξνλώλ. Δπίπηωζε. Σν ζύλνιν ησλ λέωλ εκθαλίζεωλ κηαο λόζνπ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ. πκβνιίδεηαη σο: I αξηζκόο λέσλ πεξηπηώζεσλ ζύλνιν πιεζπζκνύ Δπηπνιαζκόο. Σν ζύλνιν ηωλ εκθαλίζεωλ ηεο λόζνπ (λέεο θαη παιαηέο) κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. πκβνιίδεηαη σο: P ζύλνιν πεξηπηώζεσλ λόζνπ ζύλνιν πιεζπζκνύ Λέκε π.ρ. ν επηπνιαζκόο ηεο ζθνιίσζεο ζηα παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ ζηελ Διιάδα είλαη 7%. Η ζρέζε επίπησζεο θαη επηπνιαζκνύ είλαη: Eπίπησζε -> Δπηπνιαζκόο -> Αλάξξσζε ή Θάλαηνο Θλεζηκόηεηα. Ο αξηζκόο ησλ ζαλάησλ ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. ζύλνιν ζαλάησλ ζύλνιν πιεζπζκνύ Θλεηόηεηα ελόο λνζήκαηνο. Η επίπησζε ηνπ ζαλάηνπ από έλα λόζεκα ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από απηό. ζύλνιν ζαλάησλ από ην λόζεκα ζύλνιν αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από ην λόζεκα Μειέηεο επηπνιαζκνύ. Οη κειέηεο επηπνιαζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εθηηκεζεί ν επηπνιαζκόο ή ε έθζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε παξάγνληεο πνπ ελνρνπνηνύληαη σο παξάγνληεο θηλδύλνπ ή πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Απνηππώλνπλ κηα «εηθόλα» έηζη αθξηβώο όπσο παξαηεξείηαη από ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, ρσξίο όκσο λα κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην πην γεγνλόο πξνεγείηαη, ε έθζεζε ζηνλ παξάγνληα ή ε παξνπζία ηεο λόζνπ. Οη κειέηεο επηπνιαζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηελ έξεπλα θαη απνηεινύλ ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξόβιεςε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο. Μέζσ ησλ κειεηώλ απηώλ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη νη εμεηάζεηο νκαδηθνύ πξνζπκπηωκαηηθνύ ειέγρνπ (γλσζηά σο sreening tests) oη νπνίεο ζθνπεύνπλ λα αλαθαιύςνπλ αλζξώπνπο κε ηε λόζν ζε έλα πξώηκν ζηάδην όπνπ δελ έρνπλ αλαδεηήζεη αθόκα ηαηξηθή θξνληίδα. 21

3 Πξννπηηθέο κειέηεο. Οη κειέηεο απηέο είλαη κειέηεο παξαθνινύζεζεο (γλσζηέο σο κειέηεο follow up) ή δηαρξνληθέο (γλσζηέο σο longitudinl studies), ζηεξίδνληαη ζηνλ αθόινπζν ζρεδηαζκό: θάπνηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ εθδειώζεη ηελ ππό κειέηε λόζν ή θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα παξαθνινπζνύληαη γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. ε κεξηθά από ηα άηνκα ηεο νκάδαο ζα εκθαληζηεί ζηελ δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπο θάπνηνο επηβαξπληηθόο ή πξνζηαηεπηηθόο παξάγνληεο θαη ζηα ππόινηπα απνιύησο ηίπνηα. ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ παξαθνινύζεζεο ζπγθξίλνληαη νη επηπηώζεηο ησλ λόζσλ πνπ κειεηώληαη ζηηο δύν νκάδεο αηόκσλ. Ιζηνξηθέο πξννπηηθέο κειέηεο. ε απηέο αμηνπνηνύληαη έγθπξα αξρεία (π.ρ. ηαηξηθνί θάθεινη) γηα ηελ θαηάζηαζε έθζεζεο θάπνησλ αηόκσλ ζε επηβαξπληηθνύο ή πξνζηαηεπηηθνύο παξάγνληεο. Μειέηεο αζζελώλ - καξηύξωλ. Έλα ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα ησλ πξννπηηθώλ κειεηώλ γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ κηαο λόζνπ είλαη όηη όηαλ ε λόζνο έρεη ρακειή επίπησζε (< 10%) απαηηνύληαη κεγάιεο θαη καθξόρξνλεο κειέηεο ώζηε λα ππάξρεη κεγάιε ζηαηηζηηθή ηζρύ. Μία κέζνδνο γηα λα μεπεξαζηεί απηό ην πξόβιεκα είλαη λα γίλεη κειέηε αζζελώλ καξηύξσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζπγθξίλνληαη αζζελείο κε άηνκα πνπ δελ πάζρνπλ (κάξηπξεο ή ontrols) σο πξνο ην αίηην κηαο λόζνπ, ζηελ αληαπόθξηζε ζε έλα θάξκαθν θ.α. Κιηληθέο δνθηκέο. Κιηληθή δνθηκή ή θιηληθή κειέηε είλαη έλα επηζηεκνληθό πείξακα πνπ γίλεηαη ζε αλζξώπνπο θαη έρεη σο ζηόρν λα αμηνινγήζεη πξννπηηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο ζεξαπεπηηθήο κεζόδνπ (π.ρ. θάπνην θάξκαθν, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θ.α.). Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη θιηληθώλ κειεηώλ νη νπνίεο είλαη: 1) Θεξαπεπηηθέο κειέηεο όπνπ δνθηκάδνληαη λέεο ζεξαπείεο. 2) Πξνιεπηηθέο κειέηεο όπνπ εμεηάδνληαη παξάγνληεο (π.ρ. δίαηηεο, θάξκαθα) νη νπνίνη πηζηεύεηαη όηη ειαηηώλνπλ ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ηεο λόζνπ. 3) Γηαγλωζηηθέο κειέηεο όπνπ εμεηάδνληαη νη θαιύηεξνη ηξόπνη γηα ηελ δηάγλσζε κηαο λόζνπ ηδηαίηεξα ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. 4) Οη κειέηεο ηεο πνηόηεηαο δωήο όπνπ δηεξεπλώληαη ηξόπνη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αηόκσλ π.ρ. κε θάξκαθα, δίαηηα, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Οη θιηληθέο κειέηεο πνπ αθνξνύλ θάξκαθα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Απηέο είλαη: 1) Φάζε Ι. Δίλαη ε αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζε αλζξώπνπο θαη δηεμάγεηαη ζε κηθξό αξηζκό αηόκσλ. θνπόο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε αζθάιεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, λα θαζνξηζηεί ε κέγηζηε αλεθηή δόζε θαη ε εμέηαζε ηεο θαξκαθνθηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαξκαθεπηηθνύ ζθεπάζκαηνο. 2) Φάζε ΙΙ. Όπσο θαη ε θάζε I είλαη κηθξέο κειέηεο αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ελόο θαξκάθνπ. Αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά ζε απηή ηελ θάζε νη θιηληθέο δνθηκέο δηαθόπηνληαη. 22

4 3) Φάζε ΙΙΙ. Δίλαη κεγάινπ κεγέζνπο κειέηεο πνπ απνηεινύλ ην ηειεπηαίν βήκα γηα ηε ζρεδηαζκέλε αμηνιόγεζε λέσλ ζεξαπεηώλ. θνπόο είλαη λα απνδερηεί ε λέα ζεξαπεία θαιύηεξε από κηα παιηά ή ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ κε θάπνηα παιηά αιιά πξνηηκόηεξε ιόγν ηαρύηεηαο ζηελ αληαπόθξηζε, θόζηνπο θ.α. 4) Φάζε IV. Δίλαη κεγάινπ κεγέζνπο κειέηεο πνπ δηεξεπλνύλ αλ ππάξρνπλ παξελέξγεηεο από ην θπθινθνξνύληα θάξκαθν ην νπνίν πξνεγνπκέλσο έρεη ήδε εγθξηζεί θαη θπθινθνξήζεη. Σρεηηθόο θίλδπλνο Ο ζρεηηθόο θίλδπλνο (RR) είλαη ν ιόγνο I e / Ι ne. Σν Ι e είλαη ε επίπησζε ηνπ λνζήκαηνο παξνπζία ηνπ πξνζδηνξηζηή θαη ην Ι ne είλαη ε επίπησζε ηνπ λνζήκαηνο απνπζία ηνπ πξνζδηνξηζηή. Όηαλ ν ζρεηηθόο θίλδπλνο ηζνύληαη κε 1 ν πξνζδηνξηζηήο δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ λόζεκα. Π.ρ. Γηα παξάδεηγκα αλ ε επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ζηνπο κε θαπληζηέο είλαη 02/έηνο θαη ζηνπο θαπληζηέο είλαη 03/έηνο ν ζρεηηθόο θίλδπλνο είλαη 03/02 = 1,5. Γειαδή, ε επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα είλαη 1,5 θνξά κεγαιύηεξε ζηνπο θαπληζηέο ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο ή νη θαπληζηέο έρνπλ 50% κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα εκθαλίζνπλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο. Σνλίδνπκε όηη εδώ ν πξνζδηνξηζηήο είλαη ην θάπληζκα. Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ζρεηηθό θίλδπλν (I e /I ne ) ζε πξννπηηθέο κειέηεο θαηαζθεπάδνπκε γηα θάζε πξνζδηνξηζηή ηνπ κειεηνύκελνπ λνζήκαηνο ηνλ αθόινπζν ηεηξάπηπρν πίλαθα. Νόζημα Προζδιοριζηής Ναη Όρη Σύλνιν (+) α b +b (-) d +d Σύλνιν α+b b+d +b++d Ιζρύεη: Κίλδπλνο λνζήκαηνο παξνπζία ηνπ παξάγνληα: Κίλδπλνο λνζήκαηνο παξνπζία ηνπ παξάγνληα: I e I ne b b Καηά ζπλέπεηα ν ζρεηηθόο θίλδπλνο (I e /I ne ) είλαη: ρεηηθόο θίλδπλνο (RR) I I e ne b d ( ( d) b) Οθεηιόκελνο θίλδπλνο ελόο πξνζδηνξηζηή. Ιζνύληαη κε ηελ δηαθνξά I e - Ι ne. Γηα παξάδεηγκα αλ ε επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ζηνπο κε θαπληζηέο είλαη 02/έηνο θαη ζηνπο θαπληζηέο είλαη 03/έηνο ηόηε ν νθεηιόκελνο θίλδπλνο είλαη: = 01/έηνο. Ο ζρεηηθόο θίλδπλνο ζε αληίζεζε πξνο ηνλ νθεηινύκελν θίλδπλν είλαη θαζαξόο αξηζκόο. 23

5 Οdds Σo odds (νληδ) εθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβεί ην λόζεκα ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλόηεηα λα κελ ζπκβεί. πγθεθξηκέλα αλ ε πηζαλόηεηα ελόο ζπκβάληνο ή κηαο θαηάζηαζεο είλαη p ηόηε: p Odds 1 p Σν odds έρεη δηαθνξεηηθή έλλνηα από ηελ πηζαλόηεηα πνπ γλσξίζακε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην δεδνκέλνπ όηη ε πηζαλόηεηα εθθξάδεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκβεί έλα ελδερόκελν ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ ελδερνκέλσλ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηδεκηνινγηθή έξεπλα έρεη ν ιόγνο ησλ odds (Odds Rtio) ν νπνίνο ηζνύληαη κε: Odds Rtio Odds Odds b d d b Όπνπ: Κίλδπλνο λνζήκαηνο παξνπζία ηνπ παξάγνληα: Οdds ΝΑΙ = / Κίλδπλνο λνζήκαηνο απαξνπζία ηνπ παξάγνληα: Odds ΟΥΙ = b/d Σν Odds Rtio ηζνύληαη κε ηνλ ζρεηηθό θίλδπλν όηαλ ην λόζεκα είλαη ζπάλην δειαδή ε επίπησζε είλαη θάησ από 10%. Όηαλ ην OR = 1 ην λόζεκα είλαη αλεμάξηεην από ηνλ πξνζδηνξηζηή. Παξάδεηγκα. Μειεηάκε ηελ ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο κε θάπνηα παηδηθή ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζε 410 δηαθνξεηηθέο γπλαίθεο. Η δεηγκαηνιεςία έδεημε όηη από ηηο 37 γπλαίθεο κε θαηάζιηςε νη 33 είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη από ηηο 282 ρσξίο θαηάζιηςε νη 251 δελ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Απάληεζε. Πηλαθνπνηνύκε ηα δεδνκέλα ζε έλα ηεηξάπηπρν πίλαθα. Καηάθλιψη Τρασμαηική εμπειρία Ναη Όρη Σύλνιν (+) (-) Σύλνιν RR ( ( d) b) 33x255 4x164 12, 82 OR d b 33x251 4x131 15, 8 ύκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ (RR) ε αλαινγία ησλ γπλαηθώλ πνπ πάζρνπλ από θαηάζιηςε είλαη θαηά 12,88 θνξέο κεγαιύηεξε ζηηο γπλαίθεο κε ηξαπκαηηθή εκπεηξία. ύκθσλα κε ηνλ ιόγν ησλ odds (OR) ηα odds ζηηο γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ από θαηάζιηςε είλαη 15,8 θνξέο κεγαιύηεξα ζηηο γπλαίθεο κε ηξαπκαηηθή εκπεηξία. 24

6 Γείθηεο πνηόηεηαο δηαγλωζηηθώλ δνθηκαζηώλ Γηαγλσζηηθή δνθηκαζία είλαη απηή πνπ παξέρεη κηα γξήγνξε, εύθνιε θαη νηθνλνκηθή έλδεημε γηα ην αλ ν αζζελήο πάζρεη ή όρη από κηα νξηζκέλε λόζν. Μπνξεί λα είλαη κηα εμέηαζε αίκαηνο, κηα αθηηλνγξαθία, κία ππεξερνγξαθηθή εμέηαζε ή νηηδήπνηε άιιν. Κάζε λέα δηαγλσζηηθή δνθηκαζία ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη κε θάπνηα άιιε παιαηόηεξε πξόηππε δνθηκαζία ε νπνία κπνξεί λα είλαη βξαδύηεξε, νδπλεξόηεξε, δπζθνιόηεξε ή πην αθξηβή ζε ζρέζε κε ηελ λέα δνθηκαζία πνπ πξνηείλεηαη. Η παιαηόηεξε δνθηκαζία νλνκάδεηαη ηόηε δνθηκαζία αλαθνξάο. Οη δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο αμηνινγνύληαη κε κηα ζεηξά από δείθηεο πνπ νλνκάδνληαη δείθηεο πνηόηεηαο. Γηα λα ππνινγηζηνύλ απηνί νη δείθηεο ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ηεο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο λα δηαγλώζεη ηελ λόζν ηόζν ζε αζζελείο όζν θαη ζε πγηείο. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ γλσζηό ηεηξάπηπρν πίλαθα. ηνλ πίλαθα απηό ζηηο νξηδόληηεο γξακκέο εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο (ζεηηθό/αξλεηηθό) θαη ζηηο θάζεηεο ζηήιεο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο (αζζελείο/πγηείο). Ο πίλαθαο απηόο πεξηέρεη ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο δπλαηώλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία είλαη: 1. Θεηηθή δνθηκαζία επί αζζελώλ (Αιεζώο Θεηηθό, ΑΘ) 2. Αξλεηηθή δνθηκαζία επί αζζελώλ (Αιεζώο Αξλεηηθό, ΑΑ) 3. Αξλεηηθή δνθηκαζία επί πγηώλ (Χεπδώο Αξλεηηθώλ, ΧΑ) 4. Θεηηθή δνθηκαζία επί πγηώλ (Χεπδώο Θεηηθά, ΧΘ) Ο πίλαθαο απηόο κε όια ηα δπλαηά απνηειέζκαηα θαίλεηαη παξαθάησ: Νόζημα Διαγνωζηική δοκιμαζία Αζζελείο (Ναη) Υγηείο (Όρη) Σύλνιν Θεηηθή (+) ΑΘ (α) ΦΘ (b) ΑΘ+ΦΘ (+b) Αξλεηηθή (-) ΦΑ () AA (d) AA+ΦΑ (+d) Σύλνιν ΑΘ+ΦΑ ΑΑ+ΦΘ ΑΘ+ΦΑ+ΦΘ+ΑΑ (α+b) (b+d) (+b++d) Δίλαη θαλεξό όηη κηα θαιή δηαγλσζηηθή δνθηκαζία ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ αξηζκό ησλ ςεπδώλ απνηειεζκάησλ (ΦΘ θαη ΦΑ) θαη λα κεγηζηνπνηεί ηνλ αξηζκό ησλ αιεζώλ απνηειεζκάησλ (ΑΘ θαη ΑΑ). Οη δείθηεο δηαγλσζηηθήο πνηόηεηαο είλαη: Eπαηζζεζία (Se). Δθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη ζεηηθό ην απνηέιεζκα (ΑΘ) κηαο δνθηκαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε κία λόζν, αλ ην άηνκν πάζρεη από ηελ λόζν απηή (ζύλνιν παζρόλησλ: ΑΘ+ΦΑ). Se Δηδηθόηεηα (Sp). Δθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη αξλεηηθό ην απνηέιεζκα κηαο δνθηκαζίαο (ΑΑ) πνπ ζρεηίδεηαη κε κία λόζν, αλ ην άηνκν δελ πάζρεη από ηελ λόζν απηή (ζύλνιν κε παζρόλησλ: ΑΑ+ΦΘ). 25

7 Sp Απνηειεζκαηηθόηεηα. Δθθξάδεη ην πνζνζηό ησλ αζζελώλ πνπ έρνπλ νξζώο ηαμηλνκεζεί (ΑΘ+ΑΑ) από ηελ δηαγλσζηηθή δνθηκαζία ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ απνηειεζκάησλ (ΑΘ+ΑΑ+ΦΘ+ΦΑ). Απνηειεζκαηηθόηεηα Eπηπνιαζκόο (P). Δίδακε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην όηη ν επηπνιαζκόο είλαη νη εκθαλίζεηο κηαο λόζνπ ζε κία ρξνληθή ζηηγκή. Ο επηπνιαζκόο όκσο έρεη θαη άιιε έλλνηα. Δθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα έρεη ν αζζελήο ηελ λόζν (ΑΘ+ΦΑ) πξηλ ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο ηεο δνθηκαζίαο (ΑΑ+ΦΑ+ΑΘ+ΦΘ). P Θεηηθή δηαγλωζηηθή αμία (PV + ). Δθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα ππάξρεη λόζνο (ΑΘ) κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ ζεηηθό ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο (ΑΘ+ΦΘ). PV Αξλεηηθή δηαγλωζηηθή αμία (PV - ). Δθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα κελ ππάξρεη λόζνο (ΑΑ) κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ αξλεηηθό ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο (ΑΑ+ΦΑ). - PV Οη ιόγνη πηζαλνθάλεηαο πνπ ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ ελζσκαηώλνπλ επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα θαη επηηξέπνπλ λα εθηηκεζεί θαηά πόζνλ ε γλώζε ηνπ ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο κηαο δνθηκαζίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε κία λόζν. Θεηηθόο ιόγνο πηζαλνθάλεηαο L ή LR +. Δθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη ζεηηθό ην απνηέιεζκα κηαο δνθηκαζίαο ζε έλα άηνκν, αλ απηό πάζρεη από ηε λόζν πνπ δηεξεπλάηαη πξνο ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη ζεηηθό αλ δελ πάζρεη. L Se 1 Sp Αξλεηηθόο ιόγνο πηζαλνθάλεηαο ι ή LR -. Δθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη αξλεηηθό ην απνηέιεζκα κηαο δνθηκαζίαο ζε έλα άηνκν, αλ απηό πάζρεη από ηε λόζν πνπ δηεξεπλάηαη πξνο ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη αξλεηηθό αλ δελ πάζρεη. ι 1 Se Sp 26

8 Παξάδεηγκα. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ελόο test εγθπκνζύλεο, εμεηάζζεθαλ νύξα από 670 γπλαίθεο πνπ είραλ θαζπζηέξεζε ζηελ πεξίνδν ηνπο θαηά 6 εβδνκάδεο θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο: Βξέζεθαλ 540 δείγκαηα ζεηηθά από ηα νπνία ηα 530 αλήθαλ ζε γπλαίθεο πνπ απνδείρηεθε ζηε ζπλέρεηα όηη ήηαλ έγθπεο θαη 130 δείγκαηα αξλεηηθά, από ηα νπνία ηα 62 αλήθαλ ζε γπλαίθεο πνπ επίζεο απνδείρηεθε ζηε ζπλέρεηα όηη ήηαλ έγθπεο. Να ππνινγηζηνύλ: 1. O επηπνιαζκόο ηεο εγθπκνζύλεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό ησλ γπλαηθώλ. 2. Η επαηζζεζία θαη ε εηδηθόηεηα ηνπ test εγθπκνζύλεο. 3. Ση πηζαλόηεηα είρε κηα γπλαίθα λα είλαη ή λα κελ είλαη έγθπνο πξηλ θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ test (α) αλ ην test είλαη ζεηηθό θαη (β) αλ ην test είλαη αξλεηηθό; Απάληεζε. Γεκηνπξγνύκε αξρηθά ηνλ αθόινπζν ηεηξάπηπρν πίλαθα: Eγκσμοζύνη Τεζη Εγκσμοζύνης Έγθπεο Με έγθπεο Σύλνιν Θεηηθό (+) 530 (ΑΘ) 10 (ΦΘ) 540 (ΑΘ+ΦΘ) Αξλεηηθό (-) 62 (ΦΑ) 68 (AA) 130 (AA+ΦΑ) Σύλνιν 592 (ΑΘ+ΦΑ) 78 (ΑΑ+ΦΘ) 670 (ΑΘ+ΦΑ+ΦΘ+ΑΑ) 1. O επηπνιαζκόο (Ρ) ηεο εγθπκνζύλεο ζ απηό ηνλ πιεζπζκό ησλ γπλαηθώλ θαη εθόζνλ ην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό, ηζνύληαη κε: P Δπαηζζεζία: Se Δηδηθόηεηα: Sp Γηα λα απαληεζεί ην ηξίην εξώηεκα, αξθεί λα ππνινγηζηνύλ νη δηαγλσζηηθέο αμίεο. Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ test, κηα γπλαίθα ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ είρε 88% πηζαλόηεηα λα είλαη έγθπνο (επηπνιαζκόο P = 88) θαη 12% λα κελ είλαη έγθπνο. Μεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ test: Θεηηθή δηαγλσζηηθή αμία: PV Απηό ζεκαίλεη πσο, αλ ην test είλαη ζεηηθό, ε πηζαλόηεηα εγθπκνζύλεο απμάλεηαη από ην 88% ζην 98%. Αξλεηηθή δηαγλσζηηθή αμία: PV Απηό ζεκαίλεη πσο, αλ ην test είλαη αξλεηηθό, ε πηζαλόηεηα κε ύπαξμεο εγθπκνζύλεο απμάλεηαη από ην 12% ζην 53%. 27

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Society of Breast Surgeons

Hellenic Society of Breast Surgeons ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΥΔΜ Newsletter Σεύρνο 2 - Ηνύιηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - EXEM Hellenic Society of Breast Surgeons Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Ππόεδπορ Φ. Μαξθόπνπινο Αληηπξόεδξνο Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα