Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ"

Transcript

1 Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1

2 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία ζηα δψα 11 VIII. πκπησκαηνινγία ζηνλ άλζξσπν 12 IX. Γηάγλσζε ζηα δψα 12 X. Γηάγλσζε ζηνλ άλζξσπν 13 XI. Αληηκεηψπηζε ζηα δψα 14 XII. Θεξαπεία ζηνλ άλζξσπν 14 XIII. Δπηδσνηηνινγία - Δπηδεκηνινγία 16 XIV. Πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο λφζνπ 19 XV. Πξφγξακκα εθξίδσζεο ηεο λφζνπ 20 XVI Βηνηξνκνθξαηία 20 XVII. Πξφιεςε 21 XVIII. Μέηξα πξνζηαζίαο 21 Βηβιηνγξαθία 23 Δπίινγνο 25 2

3 Bξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ I. Ιζηορία Ζ βξνπθέιισζε ησλ αηγνπξνβάησλ (ovine and caprine brucellosis) είλαη κία αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη θπξίσο ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα βννεηδή. ηελ Διιάδα, ε λφζνο είλαη γλσζηή κε ην φλνκα Μειηηαίνο Ππξεηφο (Malta Fever) φηαλ πξνζβάιιεη ηνλ άλζξσπν. Ο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο είλαη έλα Gram( ) βαθηήξην κε κεγάιε δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα ζηνλ μεληζηή πνπ πξνθαιεί γεληθεπκέλε ινίκσμε. Σα αηγνπξφβαηα πξνζβάιινληαη απφ Br. melitensis, θαη ζπαληφηεξα απφ Br. abortus, ελψ ζηα βννεηδή ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. Δθηφο απφ ηνλ άλζξσπν, άιια είδε πνπ κνιχλνληαη απφ Brucella spp. είλαη νη ρνίξνη, νη ζθχινη, ηα άινγα, νη θακήιεο, ηα ηξσθηηθά θαη ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά. Ο Ηππνθξάηεο ην 450 π.υ., πεξηέγξαςε κηα αζζέλεηα παξφκνηα κε ηε βξνπθέιισζε ζην βηβιίν ηνπ «Δπηδεκίεο», ε νπνία δηαξθνχζε 4 κήλεο θαη πξνθαινχζε επαλεκθάληζε ππξεηνχ θαη ηειηθά ην ζάλαην. Ζ πεξηγξαθή ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν έγηλε ην 1859, απφ ην Βξεηαλφ ζηξαηησηηθφ ηαηξφ J. A. Marston, ν νπνίνο βξέζεθε ζηε Μάιηα θαη είρε αληηκεησπίζεη πεξηζηαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ (Marston J. A., 1861). Παξφιν, πνπ ε λφζνο ήηαλ επξχηαηα γλσζηή ζηε Λεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, ν αηηηνινγηθφο παξάγνληαο εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη άγλσζηνο. Ο ππεχζπλνο κηθξννξγαληζκφο απνκνλψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ επίζεο Βξεηαλφ ζηξαηησηηθφ ηαηξφ κηθξνβηνιφγν Sir David Bruce ( ) ην 1887, απφ θαιιηέξγεηα ζπιήλα ελφο Βξεηαλνχ ζηξαηηψηε πνπ πέζαλε απφ Μειηηαίν Ππξεηφ ελψ ππεξεηνχζε ζηε Μάιηα. Ζ πξψηε επίζεκε νλνκαζία πνπ πήξε ην λέν απηφ βαθηήξην απφ ηνλ D. Bruce ήηαλ Micrococcus melitensis, επεηδή βξέζεθε ζηε Μάιηα (Μειίηε, ζηα αξραία ειιεληθά, Melita ή Melite ζηα ιαηηληθά). Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1895 ν Γαλφο θηελίαηξνο Bernhard Bang ( ) αλαθάιπςε έλαλ παξφκνην κηθξννξγαληζκφ πνπ νλφκαζε Bacillus abortus, επεηδή κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνβνιή ζηα βννεηδή θαη ζηα αηγνπξφβαηα. Έλα ζεκείν ζηαζκφο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο βξνπθέιισζεο απνηέιεζε ε αλαθάιπςε ηεο νξνινγηθήο αληίδξαζεο (νξνζπγθφιιεζε) ην 1897, απφ ηνπο A. Wright θαη F. Smith πνπ έβαιε ηηο βάζεηο γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηνπ λεζηνχ απφ γίδηλν γάια, φπσο ην ηπξί, κε ηελ πξφθιεζε ηεο λφζνπ ζηνπο ζηξαηηψηεο ηεο απνζηνιήο ζηε Μάιηα απνδείρζεθε κεηαμχ φηαλ απνκνλψζεθαλ νη παξαπάλσ κηθξφθνθθνη ζην γάια, ζην αίκα θαη ζηα νχξα ησλ αηγψλ ηνπ λεζηνχ. Με ην βξάζηκν ηνπ γάιαθηνο (κέζνδνο παζηεξίσζεο) κεηψζεθε ζεκαληηθά ε ζπρλφηεηα ηεο αζζέλεηαο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Μάιηαο. Γχξσ ζην 1907, έλα πεξηζηαηηθφ επηβεβαίσζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο λφζνπ ησλ αηγψλ θαη ηεο λφζνπ ζηνπο αλζξψπνπο. Σν πιήξσκα ελφο θαξαβηνχ θαηαλάισζε θξέζθν γάια απφ κνιπζκέλεο αίγεο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάζνπλ φινη Μειηηαίν Ππξεηφ. Σν 1911, απνδείρηεθε ε παξνπζία ηνπ βαθίινπ ηνπ Bang (Br. abortus) ζην αγειαδηλφ γάια, ελψ ην 1914, ζηηο Ζ.Π.Α., απνκνλψζεθε έλα λέν κηθξφβην απφ έκβξπα ρνίξσλ, πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε Brucella suis. 3

4 Σειηθά, ήηαλ ε Ακεξηθαλίδα κηθξνβηνιφγνο Alice Evans πνπ αλαγλψξηζε ηε ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ 2 βαθηεξίσλ (ηνπ Bruce θαη ηνπ Bang) ην 1918, ράξε ζηελ φκνηα κνξθνινγία ηνπο θαη παζνγέλεηα. Απφ ην 1920, ε νλνκαζία ηνπο είλαη Brucella melitensis θαη Brucella abortus αληίζηνηρα, πξνο ηηκή ηνπ Sir David Bruce πνπ ην απνκφλσζε πξψηνο. ηε ζπλέρεηα απνκνλψζεθαλ θαη άιια είδε κε ηειεπηαίν ην Br. Microti, ην Γεληθά, ε νλνκαηνινγία ηνπ γέλνπο Brucella θαζηεξψζεθε κε βάζε ηηο δηαθνξέο ζηε ινηκνγφλν δχλακε, ηνπο μεληζηέο, ηα βηνρεκηθά θαη ηα θαιιηεξγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πνιινί εξεπλεηέο αθφκα πξνηείλνπλ ηελ νλνκαζία B. melitensis γηα φια ηα είδε ηνπ γέλνπο Brucella κε πνιινχο βηφηππνπο, ζηεξηδφκελνη ζηηο κειέηεο πβξηδηζκνχ DNA DNA πάλσ ζηα 51 ζηειέρε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φια ηα είδε. Παξ φια απηά, γηα πξαθηηθνχο θπξίσο ιφγνπο, παξακέλεη ε παιηά νλνκαηνινγία. ηηο κέξεο καο, ε βξνπθέιισζε απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δσναλζξσπνλφζνπο ζε παγθφζκην επίπεδν, παξά ηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα εθξηδσζεί. II. Χαραθηερηζηηθά ηοσ βαθηερίοσ Σα βαθηήξηα ηεο βξνπθέιισζεο είλαη κηθξνί, αθίλεηνη, αεξφβηνη ή κηθξναεξφθηινη, Gram αξλεηηθνί (G ) θνθθνβάθηινη. Γε ζπνξνγνλνχλ θαη δελ παξάγνπλ εμσηνμίλεο. ηελ αληηθεηκελνθφξν πιάθα, κπνξεί λα είλαη κφλνη ηνπο, ζε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο. νη νπνίνη δηαηάζζνληαη κεκνλσκέλα, ζε δεχγε ή πην ζπάληα ζε κηθξέο αιπζίδεο θαη έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα λα επηβηψλνπλ κέζα ζηα θαγνθχηηαξα (ελδνθπηηάξηα βαθηήξηα). Δηθφλα 1. Οη βξνπθέιιεο (Gram ) φπσο θαίλνληαη ζε νπηηθφ κηθξνζθφπην 1000x κε ρξψζε Gram. ηελ ηξνπνπνηεκέλε ρξψζε Ziehl Neelsen (MZN) είλαη κεξηθψο νμεάληνρα, αθνχ δελ απνρξσκαηίδνληαη απφ νμηθφ νμχ 0,5%. Ζ ρξσζηηθή carbol fucshin δηαηεξείηαη θαη ηα βαθηήξηα εκθαλίδνληαη ζαλ θφθθηλνη κσβ θνθθνβάθηινη. Δηθφλα 2. Κνθθνβάθηινη Brucella spp. φπσο θαίλνληαη ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην (3900x). Σα βαθηήξηα ηεο βξνπθέιισζεο είλαη Gram( ) θνθθνβάθηινη, κε κέγεζνο απφ 0,6 1,5κm, πνπ αλήθνπλ ζην Βαζίιεην Bacteria, ζηελ α 2 4

5 ππννκάδα ηεο πλνκνηαμίαο/φχινπ Rhizobiales, ηεο Οηθνγέλεηαο ησλ Brucellaceae, Γέλνο Brucella. Δίδε: 1) Br. melitensis 2) Br. abortus 3) Br. suis 4) Br. ovis 5) Br. neotomae 6) Br. canis 7) Br.ceti 8) Br.pinnipedialis 9) Br. microti Taxonomic Rank Kingdom Bacteria Phylum/Division Proteobacteria Class Alphaproteobacteria Order Rhizobiales Family Brucellaceae Genus Brucella Species melitensis, abortus, suis, ovis etc. Δηθφλα 4. Φπινγελεηηθφ δέληξν βαζηζκέλν ζηα rrna δεδνκέλα, πνπ δείρλεη ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ Βαθηεξίσλ, ησλ Αξραηνβαθηεξίσλ θαη ησλ Δπθαξπσηηθψλ νξγαληζκψλ. Πεγή: Wikipedia, Phylogenetic tree. Πξνζπέιαζε 13/08/2012. ην πεξηβάιινλ, ηα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Brucella παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε αλζεθηηθφηεηα θαη είλαη απφ ηα πην αλζεθηηθά Gram( ) βαθηήξηα. Καηαζηξέθνληαη κε ηελ παζηεξίσζε, ζην ειηαθφ θσο κεηά απφ 4,5 ψξεο θαη ζεξκνθξαζία <31 ν C, κε ηα θνηλά απνιπκαληηθά δηαιχκαηα φπσο ε ρισξίλε θαη ζε φμηλν πεξηβάιινλ (ph<4,5). ηα θαηεςπγκέλα θξέαηα κπνξεί λα επηβηψζνπλ γηα ρξφληα. Περηβάιιολ Σσλζήθες Χρόλος επηβίφζες Νεξφ 4 ν C 4 κήλεο Νεξφ (εξγαζηήξην) 20 ν C 2,5 κήλεο Νεξφ (ιίκλε) 37 ν C ph=7,2 <24 ψξεο Νεξφ (ιίκλε) 8 o C ph=6,5 >2 κήλεο Ζιηαθφ θσο <31 ν C 4 ψξεο 30ιεπηά 5

6 Έδαθνο ηεγλφ ζην εξγαζηήξην <4 εκέξεο Έδαθνο Τγξή αηκφζθαηξα >2 κήλεο Έδαθνο Φζηλφπσξν (90% πγξαζία) εκέξεο Οχξα 37 ν C ph=8,5 16 ψξεο Οχξα 8 o C ph=6,5 6 εκέξεο Βνζθφηνπνο Ζιηαθφ θσο <5 εκέξεο Βνζθφηνπνο θηά >6 εκέξεο Φξέζθν γάια ν C 24 ψξεο Φξέζθν γάια 8 ν C 48 ψξεο Φξέζθν γάια 40 ν C 2,5 έηε Σπξφγαιν ν C <5 εκέξεο Σπξφγαιν 5 ν C >6 εκέξεο Μαιιί απνζήθε 4 κήλεο θφλε δξφκνπ εκέξεο Ξχιηλνη ηνίρνη ή νξνθή ζε καληξί κήλεο Πίλαθαο 1. ρέζε κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο ζπληήξεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ επηβίσζεο ηνπ Brucella spp. (Alton, 1985; Join FAO/WHO Committee; Nikoletti, 1908). III. Καιιηέργεηα Σα είδε ηνπ γέλνπο Βrucella είλαη αεξφβηα, αιιά ππάξρνπλ κεξηθά είδε θαη ζηειέρε πνπ απαηηνχλ ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα κε 5 10% δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) γηα λα αλαπηπρζνχλ, εηδηθά θαηά ηελ πξσηαξρηθή απνκφλσζε. Σν ηδαληθφ ph γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 6,6 θαη 7,4, γη απηφ ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα πξέπεη λα είλαη 6, 8 γηα ηέιεηα αλάπηπμε. Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο είλαη C, αιιά πνιιά ζηειέρε είλαη ηθαλά λα αλαπηπρζνχλ θαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 20 C θαη 40 C. Σα βαθηήξηα ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο βηνηίλε, ζεηακίλε θαη ληθνηηλακίδην. Ζ αλάπηπμε ηνπο βειηηψλεηαη κε νξφ ή αίκα. Ζ αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηειερψλ εκπνδίδεηαη ζε ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ ρνιηθά άιαηα, tellurite ή selenite. ε ζηεξεά ππνζηξψκαηα, νη απνηθίεο ηεο βξνπθέιιαο κπνξεί λα είλαη εκθαλείο κεηά απφ ηε δεχηεξε εκέξα επψαζεο. Μεηά ηελ ηέηαξηε εκέξα επψαζεο, νη απνηθίεο είλαη ζηξνγγπιέο, 1 2 mm ζε δηάκεηξν, κε ιείεο (S smooth) άθξεο, δηαθαλείο θαη κε έλα απαιφ κειί ρξψκα φηαλ ηα ηξπβιία παξαηεξνχληαη ζην θσο ηεο εκέξαο. Όηαλ νη απνηθίεο παξαηεξνχληαη απφ ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ηξπβιίνπ, εκθαλίδνληαη θπξηέο θαη θαηάιεπθεο. Όζν πεξλάεη ν θαηξφο, νη απνηθίεο, γίλνληαη κεγαιχηεξεο θαη ειαθξψο ζθνπξφηεξεο. Αιιαγέο ζηε κνξθνινγία ησλ απνηθηψλ είλαη γεληθά ζπλδεδεκέλεο κε αιιαγέο ζηελ παζνγνληθφηεηα, ζηηο νξνινγηθέο ηδηφηεηεο θαη ζηελ επαηζζεζία ζηνπο θάγνπο. 6

7 Δίδος Br. abortus Br. melitensis Βηφηππνο Παξαγσγή H2S Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ Δηθφλα 5. Οη απνηθίεο ησλ βαθηεξίσλ ηεο βξνπθέιισζεο, φπσο θαίλνληαη ζε ζξεπηηθφ πιηθφ Brucella Medium Base. IV. Βηοτεκηθές Ιδηόηεηες Ο κεηαβνιηζκφο ηνπο είλαη αεξφβηνο θαη νη θαιιηέξγεηέο ηνπο δε κεηαβνιίδνπλ ηνπο πδαηάλζξαθεο κε ηηο ζπκβαηηθέο δνθηκέο. Σα βαθηήξηα απηά είλαη θαηαιάζε ζεηηθά, νμεηδάζε ζεηηθά θαη αλάγνπλ ηα ληηξηθά ζε ληηξψδε (εμαίξεζε απνηεινχλ ε Br. ovis θαη κεξηθά ζηειέρε ηεο Br. canis). Ζ παξαγσγή H 2 S απφ ζείν πνπ πεξηέρεηαη ζε ακηλνμέα επίζεο πνηθίιεη απφ είδνο ζε είδνο. Σν B. melitensis δελ παξάγεη H 2 S. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο νπξεάζεο πνηθίιιεη απφ γξήγνξε ζε πνιχ αξγή. ε ππφζηξσκα ηξππηνθάλεο, κεηά απφ επψαζε γηα ψξεο ζηνπο 37 o C θαη πξνζζήθε αληηδξαζηεξίνπ Kovacs, παξάγεηαη ηλδφιε. Παξάγεη αθεηπινκεζπινθαξβηλφιε απφ ηε γιπθφδε. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηξεηο βηφηππνη ηνπ B. melitensis, νη νπνίνη δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο πνιπζαθραξίηεο σο επηθαλεηαθά αληηγφλα. Ζ δηάθξηζε ησλ βηνηχπσλ γίλεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηγφλσλ απηψλ κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ αληηνξψλ. Ο βηφηππνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζπλεζέζηεξα είλαη ν 1. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ βηφηππσλ 2 θαη 3 είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Ζ ηππνπνίεζε ηνπ B. melitensis γίλεηαη επίζεο θαη κε ηε βνήζεηα βαθηεξηνθάγσλ. Αλάγθε ζε CO2 Αλάπηπμε ζε ππνζηξψκαηα κε πξνζζήθε ρξσζηηθήο Βαζηθή θνπμίλε Θεηνλίλε πγθφιιεζε ζε Μνλνεηδηθνχο νξνχο 1/ / / Α M Αληη R (rough) νξφ Λχζε απφ θάγνπο Tb RTD* ± ± ± ± ±

8 Br. suis Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ Br. ovis Br. neoto mae Br. canis Πίλαθαο 2. Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Brucella θαη ησλ βηνηχπσλ ηνπο θαηά ηνπο Brinley Morgan θαη McCulluygh, 1974, αξξήο θαη ζπλ., ±: κεηαβιεηφ *: Routine Test Dilution (Γηάιπκα Γνθηκήο Ρνπηίλαο) V. Παζογόλος δράζε Σα βαθηήξηα πξνζβάιινπλ θπξίσο ην θπζηθφ ηνπο μεληζηή θαη θαηά δεχηεξν ιφγν άιια είδε θαη ηνλ άλζξσπν. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο ήηαλ θαη ν δηαθνξεηηθφο μεληζηήο ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαλ αξρηθά. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην B. canis απνκνλψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ θπλεγφζθπια, ελψ ην B. ovis απφ θξηνχο. Ζ κνιπζκαηηθή δφζε εμαξηάηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, ηελ παζνγνληθφηεηα θαη αληίζηαζε ηνπ μεληζηή. Πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ε κφιπλζε ζην δψν, πξέπεη λα πξνζιάβεη αξηζκφ βαθηεξίσλ κεγαιχηεξν απφ Όζνλ αθνξά ηνλ άλζξσπν θαη βαζηδφκελνη ζε εξγαζηεξηαθέο ινηκψμεηο, ε κνιπζκαηηθή δφζε είλαη πηζαλφλ <500 cfu, ελψ είλαη αθφκα κηθξφηεξε αλ αθνινπζεζεί ε αλαπλεπζηηθή νδφο ( βαθηήξηα είλαη αξθεηά γηα ηελ πξφθιεζε ινίκσμεο). Δίδνο Ξεληζηήο Παζνγνληθφηεηα Br. melitensis Br. suis Br. abortus πξφβαηα. αίγεο, (άλζξσπνο, ρνίξνη, ζθχινη) ρνίξνη, ( βννεηδή, άλζξσπνο) βννεηδή, (πξφβαηα, αίγεο, ρνίξνη, ηππνεηδή, ζθχινη, άλζξσπνο) θπλνεηδή, Λνηκνγφλνο δφζε γηα ηνλ άλζξσπν (βαθηήξηα) Τςειή 1 10 Τςειή Μέζε Μέζε Br. canis Υακειή (άλζξσπνο) Αλνζνθαηαζηνιή > Br. ovis πξφβαηα Με παζνγφλνο Br. κηθξά ηξσθηηθά Με παζνγφλνο

9 neotomae Br. ceti δειθίληα Παζνγφλνο??? Br. pinnipediali θψθηεο Παζνγφλνο??? s Br. microti κηθξά ηξσθηηθά Με παζνγφλνο Πίλαθαο 3. ρέζε κεηαμχ ησλ εηδψλ ηεο βξνπθέιιαο κε ηνπο μεληζηέο ηεο θαη ηελ παζνγνληθφηεηά ηεο. (αξξήο θαη ζπλ., 1991). VI. Μεηάδοζε Ζ είζνδνο ηεο λφζνπ ζε κία πγηή εθηξνθή γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηα κνιπζκέλα δψα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμάπισζε ηεο λφζνπ παίδνπλ νη κεηαθηλήζεηο ζε ζεξηλνχο βνζθφηνπνπο, ε αλάκημε ησλ θνπαδηψλ θαη ε βφζθεζε ζε θνηλνχο ιεηκψλεο. Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε λφζνο ζηα πξφβαηα ζπλήζσο απηνπεξηνξίδεηαη θαη δελ παξαηεξείηαη παξαηεηακέλε απέθθξηζε ηνπ βαθηεξίνπ απφ ηα κνιπζκέλα δψα. Υάξε ζε απηφ ην γεγνλφο ε αζζέλεηα εχθνια πεξηνξίδεηαη ζηα πνίκληα πνπ έρνπλ κηθξφ αξηζκφ δψσλ. Αληίζεηα, ζηα κεγάια πνίκληα ε κφιπλζε ζπληεξείηαη, ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ λεαξψλ δψσλ πνπ εηζέξρνληαη θάζε ρξφλν ζηελ εθηξνθή σο αλαλεψζεηο. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηνθεηψλ, ε απμεκέλε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ επλνεί ηε δηαζπνξά ηεο λφζνπ ζηηο εθηξνθέο κε κεγάιν αξηζκφ δψσλ. Σα εξίθηα θαη νη ακλνί είλαη αλζεθηηθά ζηε κφιπλζε θαη ην γάια πνπ πξνζιακβάλνπλ απφ κνιπζκέλεο κεηέξεο δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαζπνξά ηεο λφζνπ. Αληίζεηα, ην κνιπζκέλν γάια έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κεηάδνζε ηεο λφζνπ ζηνλ αλζξψπνπ. Οη πχιεο εηζφδνπ ηνπ βαθηεξίνπ ζηα δψα είλαη ε αλαπλεπζηηθή νδφο, νη ιχζεηο ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο, νη νθζαικηθνί βιελλνγφλνη, ε ζηνκαηηθή θαη ε γελλεηηθή νδφο. Ζ λφζνο κεηαδίδεηαη κε ηα εθθξίκαηα ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ιφρηα, ζπέξκα, εκβξπηθνχο πκέλεο), κε ην γάια, ην αίκα, ηα νχξα θαη ηα θφπξαλα ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ, ελψ έρεη παξαηεξεζεί θαη ε ηαηξνγελήο κεηάδνζε ηεο λφζνπ θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ δψσλ κε θνηλέο ζχξηγγεο. Ζ κφιπλζε ησλ δψσλ κέζσ ησλ δηαβξψζεσλ ηνπ δέξκαηνο. έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα κηθξά κεξπθαζηηθά πνπ αξκέγνληαη κε ην ρέξη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε κφιπλζε γίλεηαη κέζσ ησλ πιεγψλ ή ακπρψλ ησλ καζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άκειμεο. Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ησλ βαθηεξίσλ ζηνλ νξγαληζκφ, ζπιιακβάλνληαη απφ ηα καθξνθάγα θαη ηα πνιπκνξθνπχξελα θχηηαξα ηνπ μεληζηή, κέζα ζηα νπνία φκσο δελ θαηαζηξέθνληαη. Δπηβηψλνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ελδνθπηηαξηθά θαη κέζσ ηεο ιεκθηθήο νδνχ εγθαζίζηαληαη ζηνπο πιεζηέζηεξνπο ιεκθαδέλεο. Αθνχ ππεξληθήζνπλ ηνλ ακπληηθφ κεραληζκφ ηνπ δψνπ, ηα βαθηήξηα εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο πξνθαιψληαο βαθηεξηαηκία. πνπ δηαξθεί ζεκαληηθά κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ φηη ζηα βννεηδή. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο βαθηεξηαηκίαο έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηηο εκέξεο, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηαξθέζεη 9

10 πεξηζζφηεξν απφ 2 κήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βαθηεξηαηκίαο, ην βαθηήξην κπνξεί λα αληρλεπζεί ζε θάζε φξγαλν ηνπ ζψκαηνο (ήπαξ, ζπιήλαο, κπειφο ησλ νζηψλ θά) φκσο κεηά ηε θάζε ηεο βαθηεξηαηκίαο θαη εθφζνλ ην δψν είλαη έγθπν, ην βαθηήξην εγθαζίζηαηαη ζηε κήηξα. Ο ηξνπηζκφο ηνπ βαθηεξίνπ ζην φξγαλν απηφ νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηεο εξπζξπηφιεο πνπ ππάξρεη εθεί. Ζ κφιπλζε ηεο θπνθνξνχζαο κήηξαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνβνιή θαη ηελ απέθθξηζε κεγάινπ αξηζκνχ βαθηεξίσλ ζην πεξηβάιινλ. ηηο αίγεο ε απέθθξηζε δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 3 κελψλ, ελψ ζηα πξφβαηα είλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη δηαξθεί ζπλήζσο 3 εβδνκάδεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κεηά ηελ απνβνιή ή ην θπζηνινγηθφ ηνθεηφ, παξαηεξείηαη θαηαθξάηεζε ησλ εκβξπτθψλ πκέλσλ θαη κεηξίηηδα. ηηο εκβξπτθέο κεκβξάλεο παξαηεξνχληαη αιινηψζεηο ζε ηκήκαηά ηνπο ή ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπο θαη ζηηο θνηπιεδφλεο παξαηεξείηαη νίδεκα θαη λέθξσζε. Μεηά ηνλ ηνθεηφ ην βαθηήξην δελ παξακέλεη ζηε κήηξα, αιιά εγθαζίζηαηαη ζε άιια φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, φπνπ παξακέλεη ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ ηνθεηψλ. Σν φξγαλν πνπ εληνπίδεηαη ζπλήζσο είλαη ν καζηφο, φπνπ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη απεθθξίλεηαη κε ην γάια. ηηο πεξηζζφηεξεο αίγεο ε απέθθξηζε ηνπ βαθηεξίνπ κε ην γάια δηαξθεί γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηηθήο πεξηφδνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλερίδεηαη θαη ζηελ επφκελε. Δπηπιένλ, ε εληφπηζε ηνπ βαθηεξίνπ ζην καζηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο ηνπο. Ζ εληφπηζε ησλ βαθηεξίσλ ζηνπο λεθξνχο είλαη πην ζπάληα θαη κπνξεί λα απεθθξίλεηαη κε ηα νχξα ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. Σα εξίθηα θαη νη ακλνί πνπ γελληνχληαη απφ κνιπζκέλεο κεηέξεο κπνξεί λα είλαη κνιπζκέλα, αιιά ε κφιπλζε εμαθαλίδεηαη φηαλ γίλνληαη 2 κελψλ. Ζ ιαλζάλνπζα κφιπλζε ζηα ακλνεξίθηα ζεσξείηαη πνιχ πηζαλή θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα εθξηδσζεί ε λφζνο απφ κία κνιπζκέλε εθηξνθή. ηνλ άλζξσπν, ηα βαθηήξηα ηεο βξνπθέιισζεο κεηαδίδνληαη επηπξφζζεηα κε ηελ θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κνιπζκέλα δψα θαη δελ έρνπλ ππνζηεί παζηεξίσζε ή σξίκαλζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ λφζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν κε κεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο ή εμαηξεηηθά ζπάληα κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε λφζνο ζηνπο αλζξψπνπο ζπζρεηίζηεθε κε ηνπο εκβνιηαζκνχο ησλ θνπαδηψλ κε δσληαλφ εμαζζελεκέλν ζηέιερνο (REV-1) πνπ δηελεξγνχλ νη θηελίαηξνη, κε ηε ζπζθεπαζία θξέαηνο, θαζψο θαη κε ηελ απαζρφιεζε ζε βννηξνθηθέο κνλάδεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ θηλδπλεχνπλ άκεζα είλαη νη θηελνηξφθνη, νη θηελίαηξνη, ην πξνζσπηθφ κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, νη ηπξνθφκνη, νη εθδνξνζθαγείο, νη θξενπψιεο θαη νη θπλεγνί. Θχκαηα ηεο αζζέλεηαο πέθηνπλ ζπρλά θαη νη ηνπξίζηεο πνπ εκπηζηεχνληαη ηνπηθά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ηε ζσζηή επεμεξγαζία. Ζ εμάιεηςε ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ ζηα δψα. 10

11 VII. Σσκπηφκαηοιογία ζηα δώα Ο ρξφλνο επψαζεο είλαη απφ κία έσο ηξεηο εβδνκάδεο, αιιά κπνξεί λα εθδεισζεί θαη κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο. Μεηά ην ζηάδην ηεο βαθηεξηαηκίαο αθνινπζείηαη ε ηνπηθή εγθαηάζηαζε ηνπ κηθξνβίνπ ζηα φξγαλα ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζην ελδνζειηαθφ ζχζηεκα. Βαζηθά, αθνξά ηα ζεμνπαιηθά ψξηκα δψα θαη έρεη ηξνπηζκφ ζηνπο πιαθνχληεο, ζηα εκβξπηθά πγξά, ζηνπο γαιαθηνθφξνπο αδέλεο, ζηηο αξζξψζεηο θαη ζηνπο φξρεηο ησλ αξζεληθψλ. ηηο αίγεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη θαη νη θπζηθνί μεληζηέο ηεο B. melitensis, ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα κνηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα αληίζηνηρα πνπ παξαηεξνχληαη ζηα βννεηδή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο βαθηεξηαηκίαο νξηζκέλεο αίγεο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ έληνλε αδηαζεζία θαη λα πεζάλνπλ αηθλίδηα, ελψ άιια δψα δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζχκπησκα. ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα βαθηήξηα εληνπίδνληαη ζην καζηηθφ αδέλα πξνθαιείηαη έληνλε καζηίηηδα θαη θαηά ηελ ςειάθεζε δηαπηζηψλνληαη νδίδηα. Σν παξαγφκελν γάια είλαη πδαξέο θαη πεξηέρεη πήγκαηα. πρλή επίζεο είλαη θαη ε ππνθιηληθή καζηίηηδα, κε απνηέιεζκα ην θαηλνκεληθά πγηέο δψν λα απνβάιιεη ζην πεξηβάιινλ κεγάιν αξηζκφ απφ ηνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, κνιχλνληαο ηα ζειάδνληα κηθξά θαη απνηειψληαο θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ηεο βξνπθέιισζεο ζηα δψα είλαη ε απνβνιή ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο (1 2 κήλεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ). Αλ ην δψν δελ απνβάιεη, κπνξεί λα γελλήζεη πξφσξα, λα γελλήζεη ειιηπνβαξή λενγλά ή/θαη λα θάλεη θαηαθξάηεζε πιαθνχληα. πρλφ επαθφινπζν ηεο απνβνιήο είλαη ε ελδνκεηξίηηδα, νη αιινηψζεηο ζηηο ζάιπηγγεο, νη αλσκαιίεο ζηηο σνζήθεο, κε ζπλέπεηα ηελ ππνγνληκφηεηα ή ηε ζηεηξφηεηα θαη ε κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη απνβνιέο παξαηεξνχληαη θαη θαηά ηελ επφκελε εγθπκνζχλε, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα κνιπζκέλα δψα απνβάινπλ κία θνξά, γηαηί απνθηνχλ αλνζία. Σα πξφβαηά ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά απφ ηηο αίγεο. Οη θξηνί θαη νη ηξάγνη είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθνί απφ φηη ηα αληίζηνηρα ζειπθά δψα. ηνπο θξηνχο έρεη δηαπηζησζεί πεηξακαηηθά φηη ε κφιπλζε είλαη βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αζπκπησκαηηθή. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα ηα ζπρλφηεξα είλαη ε εηεξφπιεπξε νξρίηηδα, ε επηδηδπκίηηδα θαη ε ππνγνληκφηεηα/ζηεηξφηεηα πνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνπο ηξάγνπο. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθαλ αιινηψζεηο ζηηο αξζξψζεηο θαζψο θαη πγξψκαηα. Ζ δηάξθεηα ηεο κφιπλζεο δηαθέξεη ζηηο αίγεο θαη ζηα πξφβαηα. ηηο αίγεο ε κφιπλζε δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ίζσο θαη γηα ρξφληα, ελψ ε απέθθξηζε ηνπ βαθηεξίνπ κε ην γάια κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν γαιαθηηθέο πεξηφδνπο. ηα πξφβαηα ε δηάξθεηα ηεο λφζνπ είλαη κηθξφηεξε. ε πνιιά κνιπζκέλα πξφβαηα ε αλίρλεπζε ηνπ βαθηεξίνπ δελ είλαη δπλαηή πεξίπνπ έλα έηνο κεηά ηε κφιπλζε. Δθφζνλ ηα δψα ηαζνχλ, απνθηνχλ κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζηελ επαλακφιπλζε απφ ην B. melitensis. 11

12 VIII. Σσκπηφκαηοιογία ζηολ άλζρφπο Ο ρξφλνο επψαζεο είλαη ν ίδηνο κε ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα ζπλήζε ζπκπηψκαηα ζηνλ άλζξσπν είλαη: ππξεηφο (δηαιείπσλ ή αθαλφληζηνο δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο, θπκαηνεηδήο), θξπάδεο κε άθζνλε εθίδξσζε (θπξίσο ηε λχρηα), αδπλακία εχθνιε θφπσζε, αλνξεμία, δπζθνξία θαη πνλνθέθαινο. ηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε εζηηαθψλ κνξθψλ, ηε ρξνληφηεηα θαη ηηο επηπινθέο είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ: πφλνη ζηνπο κπο ή ζηηο αξζξψζεηο (αξζξίηηδα), πφλνη ζηελ πιάηε θαη ζηε κέζε (νζθπαιγία), νζηενκπειίηηδα, ηεξνιαγνλίηηδα, επαηνκεγαιία, ζπιελνκεγαιία, κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα, πλεπκνλία, πλεπκνληθνί φδνη, ξαγνεηδίηηδα, απψιεηα βάξνπο. ε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λφζνπ πξνθαιείηαη ελδνθαξδίηηδα, θαη ζάλαηνο. Μπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ φια ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ε λφζνο δηαθξίλεηαη ζε νμεία (<3 κήλεο), ππνμεία (3-12 κήλεο) θαη ρξφληα (>12 κήλεο). Οη ππνηξνπέο είλαη ζπρλέο ζηελ πεξίπησζε κε νινθιεξσκέλεο ζεξαπείαο. IX. Γηάγλφζε ζηα δώα Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ γίλεηαη κε νξνινγηθέο θαη βαθηεξηνινγηθέο, εμεηάζεηο ζε νξφ αίκαηνο ή παζνινγηθφ πιηθφ αληίζηνηρα. Οη νξνινγηθέο δνθηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ είλαη ε Rose Bengal (RBT) θαη ε ζχλδεζε ζπκπιεξψκαηνο (CFT). Οη βαθηεξηνινγηθέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιηθά απνβνιήο. Σν κηθξφβην απνκνλψλεηαη θαη απφ ην γάια ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. Τπνςία λφζνπ ζην θνπάδη πξνθαιείηαη αξρηθά απφ ηηο απνβνιέο, ηελ θιηληθή εηθφλα θαη ηελ ελδεκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο. Ζ επηβεβαίσζε φκσο γίλεηαη πάληα κε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κνιπζκέλσλ ηζηψλ (θνηπιεδφλεο, έκβξπν, γάια, αίκα) ζε θαηάιιεια ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα βηνρεκηθέο δνθηκέο. Δπίζεο, ε δηάγλσζε ζηα πξνζβεβιεκέλα δψα γίλεηαη κε αλνζνινγηθέο δνθηκέο απφ ηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο ή ην γάια. Οη πην γλσζηέο είλαη: α) Ζ Γνθηκή Δξπζξνχ ηεο Βεγγάιεο [Rose Bengal Test, RBT, (δίρισξνηεηξατσδνθινπνξθεΐλε)]. Πξφθεηηαη γηα δνθηκή ηαρείαο νξνζπγθφιεζεο ζε πιάθα. Σν αληηγφλν αληηπξνζσπεχεη βαθηεξηαθφ ελαηψξεκα ζε ξπζκηζηηθφ 12

13 δηάιπκα βξνπθειιηθνχ αληηγφλνπ κε ph 3,65, κε απφθιηζε ± 0,05, ρξσκαηηζκέλν κε ρξσζηηθή εξπζξνχ ηεο Βεγγάιεο. Σν αληηγφλν παξαδίδεηαη έηνηκν πξνο ρξήζε, απνζεθεχεηαη ζε ζεξκνθξαζία 4 C θαη δελ θαηαςχρεηαη. Ζ δνθηκή εξπζξνχ ηεο Βεγγάιεο πξέπεη λα εθηειείηαη σο εμήο: ν νξφο (φγθνπ κl) αλακεηγλχεηαη κε ίζν φγθν αληηγφλνπ ζε ιεπθφ θεξακηθφ ή εκαγηέ πιαθίδην, ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη δψλε δηακέηξνπ πεξίπνπ 2 cm. Σν κείγκα αλαθηλείηαη ειαθξψο γηα ηέζζεξα ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη θαηφπηλ παξαηεξείηαη, ζε επαξθψο θσηηζκέλν ζεκείν, γηα ζπγθφιιεζε. Οπνηαδήπνηε νξαηή αληίδξαζε ζεσξείηαη ζεηηθή, εθηφο αλ ππήξμε ππεξβνιηθή μήξαλζε ησλ άθξσλ. ε θάζε ζεηξά δνθηκψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά πξφηππα εξγαζίαο. Δίλαη πνιχ επαίζζεηε κέζνδνο, εχθνιε θαη γξήγνξε ζηελ εθηέιεζή ηεο. Σν απνηέιεζκα εθθξάδεηαη σο ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. Αληρλεχεη ηα IgG 1 αληηζψκαηα. β) Ζ Γνθηκή χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο (CFT). Δίλαη ε πην αμηφπηζηε νξνινγηθή δνθηκή γηα ηελ αλίρλεπζε ηφζν ηεο νμείαο, φζν θαη ηεο ρξφληαο κνξθήο. Αληρλεχεη θαη απηή ηα αληηζψκαηα IgG 1. Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη ζε κνλάδεο Κνηλήο Αγνξάο (U.EEC/ml) θαη ζεηηθνί ζεσξνχληαη νη νξνί πνπ έρνπλ ηίηιν κεγαιχηεξν ή ίζν απφ 20 U.EEC/ml. ηελ εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή ρξεζηκνπνηείηαη σο επηβεβαησηηθή δνθηκή ησλ RBT(+) δεηγκάησλ. X. Γηάγλφζε ζηολ άλζρφπο Γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο ζηνλ άλζξσπν πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο, ε θιηληθή εμέηαζε, ε ζπκπησκαηνινγία θαη ηα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα. Σν ηζηνξηθφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, φηαλ αλαθέξεηαη επαθή κε δψα (πρ. ιφγσ επαγγέικαηνο), θαηαλάισζε κε παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο ή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηαμίδη ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο. Με ηελ θιηληθή εμέηαζε, κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε επαηνζπιελνκεγαιία, ιεκθαδελνπάζεηα, αξζξίηηδα θηι. Πέξα απφ ηε ζπκπησκαηνινγία θαη ηηο νξνινγηθέο δνθηκέο (θπξίσο, ε αληίδξαζε Wright), ε κέζνδνο αλαθνξάο είλαη ε απνκφλσζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ απφ θιηληθά δείγκαηα ηνπ αζζελνχο. Σα βαθηήξηα απνκνλψλνληαη θπξίσο κε ηελ θαιιηέξγεηα αίκαηνο. Ζ απνκφλσζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ κπνξεί λα γίλεη επίζεο κεηά απφ θαιιηέξγεηα πιηθνχ απνζηεκάησλ ή πιηθνχ παξαθέληεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ (ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε 90% ησλ πεξηπηψζεσλ). Ζ αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο (PCR) έρεη πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 77% έσο 100%. Ζ PCR βνεζά ζηε γξήγνξε θαη αθξηβή δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο απφ βξνπθέιια θαη κπνξεί λα είλαη ζεηηθή αθφκα θαη αλ ε θαιιηέξγεηα αίκαηνο είλαη αξλεηηθή. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη βέβαην κε κηα αξλεηηθή θαιιηέξγεηα αίκαηνο. Ζ απνκφλσζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ απφ ην αίκα ή άιινπο ηζηνχο (κπειφ ησλ νζηψλ, ιεκθνγάγγιηα) δελ είλαη πάληα επηηπρήο (ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα), γη απηφ εθαξκφδνληαη θαη νξνινγηθέο κέζνδνη. Ζ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο γίλεηαη αλ ππάξρεη ηεηξαπιάζηα αχμεζε ηνπ ηίηινπ ησλ αληηζσκάησλ ζε δχν δείγκαηα αίκαηνο πνπ ειήθζεζαλ κε δηαθνξά 2 έσο 3 εβδνκάδσλ. Ζ θιαζηθή νξναληίδξαζε γηα ηε δηάγλσζε 13

14 ηεο βξνπθέιισζεο είλαη ε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright. Χο αληηγφλν γηα ηελ αληίδξαζε Wright ρξεζηκνπνηείηαη ελαηψξεκα ζηειέρνπο Br. αbortus 1119, ην νπνίν έρεη λεθξσζεί κε ζέξκαλζε. Σα αληηζψκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κεηά απφ ινίκσμε κε Br. melitensis, Br. abortus θαη Br. suis, πξνθαινχλ ζπγθφιιεζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ ζηειέρνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αληηγφλν. Γηα απνθπγή ηνπ θαηλφκελνπ πξνδψλεο πξέπεη λα γίλνληαη δηαδνρηθέο αξαηψζεηο ηνπ νξνχ κέρξη 1/320. ε ινίκσμε απφ Br. canis ε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright είλαη αξλεηηθή, επεηδή ε Br. canis δελ έρεη ηα αληηγφλα Α θαη Μ. Ζ ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright είλαη ζεηηθή απφ ηελ 7 ε 10 ε εκέξα ηεο λφζνπ. Σίηινο ζπγθνιιήζεσο 1/160 είλαη ελδεηθηηθφο νμείαο ινίκσμεο ή ρξφληαο ελεξγνχ λφζνπ. Σίηινο 1/40 1/80 είλαη ελδεηθηηθφο παιαηάο ινίκσμεο ή πηζαλήο αξρφκελεο ελεξγνχο ινίκσμεο. Σίηινο αληηζσκάησλ κέρξη 1/160 είλαη επίζεο δπλαηφλ λα εκθαλίζνπλ άηνκα, ηα νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, ρσξίο λα εκθαλίδνπλ θιηληθφ ζχλδξνκν ή άηνκα πνπ δνπλ ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο. Με ηε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright δε γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αληηζσκάησλ IgM, IgG, θαη IgA. Φεπδψο ζεηηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα έρνπκε κεηά απφ ινηκψμεηο απφ ζπάληνπο νξφηππνπο E.coli, Salmonella spp.θαη Yersinia enterocolitica. Δθηφο απφ ηε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο νξνινγηθέο κέζνδνη φπσο: ε αληίδξαζε ζχλδεζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, RIA, ELISA θαη ε δνθηκαζία αληηαλζξψπηλεο ζθαηξίλεο (δνθηκαζία Coombs). Με ηε βνήζεηα ηεο ELISA είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηίηινπ ησλ αλνζνζθαηξηλψλ IgM, IgG θαη IgA. Σελ πξψηε εβδνκάδα ηεο λφζνπ εκθαλίδνληαη ηα IgM αληηζψκαηα, πνπ θηάλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο κεηά απφ ηξεηο κήλεο. ηε ζπλέρεηα ππνρσξνχλ βαζκηαία. Σα IgG εκθαλίδνληαη απφ ηε δεχηεξε εβδνκάδα, θηάλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο κεηά απφ δχν κήλεο θαη παξακέλνπλ φζν ε λφζνο είλαη ελεξγή. Ο ηίηινο πέθηεη αξγά κεηά ηε ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά θαη γεληθά εμαθαλίδεηαη κεηά απφ δχν ρξφληα. Ζ παξνπζία IgM αληηζσκάησλ ππνδειψλεη νμεία λφζν, ελψ αλεχξεζε πςεινχ ηίηινπ IgG θαη IgΑ αληηζσκάησλ θαη αξλεηηθνχ ή ρακεινχ ηίηινπ γηα IgM δείρλνπλ ρξφληα λφζν ή ππνηξνπή. ΧI. Αληηκεηώπηζε ζηα δώα Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ζηα παξαγσγηθά δψα είλαη ε απνκάθξπλζε θαη ζθαγή (stamping out). Σα βξνπθειιηθά δψα ζθάδνληαη μερσξηζηά απφ ηα πγηή δψα, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηεο κφιπλζεο. Απαγνξεχνληαη φιεο νη ελέξγεηεο ζε κνιπζκέλα απφ βξνπθέιισζε πξφβαηα ή αίγεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζεξαπεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α / ΦΔΚ Β` 1220/ XII. Θεραπεία ζηολ άλζρφπο Γηα ηε ζεξαπεία ηεο βξνπθέιισζεο ζηνλ άλζξσπν ρξεζηκνπνηείηαη δνμπθπθιίλε απφ ην ζηφκα (2 4 mg/kg/24σξν, κέγηζηε δφζε 200mg/24σξν, ζε δχν δφζεηο) ή ελαιιαθηηθά, ηεηξαθπθιίλε απφ ην ζηφκα (30 40 mg/kg/24σξν, κέγηζηε δφζε ηα 2g/24σξν, ζε 4 δφζεηο) γηα 4 έσο 6 εβδνκάδεο. Οη ηεηξαθπθιίλεο δε ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε παηδηά ειηθίαο 14

15 θάησ ησλ 8 εηψλ ή ζηηο έγθπεο γπλαίθεο κεηά ηνλ 6 ν κήλα θχεζεο ιφγσ ησλ παξελεξγεηψλ (ελαπφζεζε ζηα νζηά θαη ηα δφληηα κε ρξψζε απηψλ θαη απνβνιή ηνπ εκβξχνπ ή ζαλαηεθφξν επαηηθή βιάβε ζηε κεηέξα). Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζπληζηά γηα ελήιηθεο ή παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 8 εηψλ δνμπθπθιίλε 200mg θαη ξηθακπηθίλε mg απφ ην ζηφκα γηα 6 εβδνκάδεο ή δνμπθπθιίλε 200mg απφ ην ζηφκα γηα 6 εβδνκάδεο θαη ζηξεπηνκπθίλε 1g ηελ εκέξα γηα 2 3 εβδνκάδεο. Απηφο ν ζπλδπαζκφο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζε πεξηπηψζεηο ππνηξνπψλ. Ζ γεληακπθίλε κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε ζηξεπηνκπθίλε γηα παηδηά θάησ ησλ 8 εηψλ. Ζ πξφγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο είλαη θαιή, κε ζλεηφηεηα κηθξφηεξε απφ 2%. Οη πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη νθείινληαη ζε πξνζβνιή ηεο θαξδηάο θαη ζηελ πξφθιεζε ελδνθαξδίηηδαο. Αληηβηοηηθό Α + Αληηβηοηηθό Β Σσλζήθες Γνμπθπθιίλε 200mg/εκέξα x 6 εβδνκάδεο ηξεπηνκπθίλε 1g/εκέξα x 2-3 εβδνκάδεο ή Ρηθακπηθίλε mg/εκέξα x 6 εβδνκάδεο ή Γεληακπθίλε 5mg/kg/εκέξα x 7-10 εκέξεο ---- Ρηθακπηθίλε (x 45 εκέξεο) ή Κνηξηκνμαδφιε Κνηξηκνμαδφιε (2 x 8/40mg/kg/εκέξα x 6 εβδνκάδεο ηξεπηνκπθίλε 30mg/kg/εκέξα x 3 εβδνκάδεο ή Γεληακπθίλε (5mg/kg /εκέξα x 7-10 εκέξεο)ή Ρηθακπηθίλε 15mg/kg/εκέξα Θεξαπεία ζε ελήιηθεο θαη παηδηά >8 εηψλ ε πεξηπηψζεηο εγθπκνζχλεο ε πξνηεηλφκελε ζεξαπεία έρεη αβέβαηα απνηειέζκαηα ε παηδηά 8 εηψλ ε πξνηεηλφκελε ζεξαπεία δελ έρεη θαζνξηζηεί νξηζηηθά Πίλαθαο 4: Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα γηα ηε βξνπθέιισζε ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο. 15

16 XIII. Δπηδφοηηοιογία Δπηδεκηοιογία Ζ βξνπθέιισζε έρεη παγθφζκηα εμάπισζε θαη αλαγλσξίζηεθε σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δσνλφζνπο εμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο νηθνλνκηθήο ηεο επίπησζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε, θαζψο θαη ηεο κεγάιεο κεηαδνηηθφηεηάο ηεο ζηνπο αλζξψπνπο. Παξφιν, πνπ ππάξρεη αληηβηνηηθή ζεξαπεία γηα ηε λφζν, είλαη καθξνρξφληα, επίπνλε θαη κπνξεί λα έρεη παξελέξγεηεο ζηνλ άλζξσπν, ελψ ππνηξνπηάδεη αξθεηά ζπρλά. ηα δψα, ε ζεξαπεία είλαη αζχκθνξε νηθνλνκηθά, ελψ ππάξρνπλ πνιινί ππνθιηληθνί θνξείο. Δπηπιένλ, ε δηάγλσζε γίλεηαη κε θαζπζηέξεζε θαη δελ ππάξρνπλ απνδεθηά εκβφιηα γηα ηνλ άλζξσπν. Δηθφλα 6. Παγθφζκηα εμάπισζε ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγνπξνβάησλ θαηά ην α` εμάκελν ηνπ Σειεπηαία πξνζπέιαζε 29/05/2012: 16

17 Δηθφλα 7. Παγθφζκηα θαηαλνκή ησλ θξνπζκάησλ Μειηηαίνπ ππξεηνχ αλά θαηνίθνπο. (Pappas G. et al, 2006). Ζ λφζνο ελδεκεί ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο θαη εμαπιψλεηαη απφ ηελ αξαβηθή ρεξζφλεζν ζηελ Κεληξηθή Αζία, ζηελ Ηλδία θαη ζηε Μνγγνιία. ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ρψξεο κε θξνχζκαηα είλαη ε Αξγεληηλή θαη ην Πεξνχ, ελψ ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή ην Μεμηθφ. Ζ Αθξηθή ζεσξείηαη ζρεδφλ φιε, ιφγσ θαη έιιεηςεο αθξηβψλ επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, φηη είλαη ελδεκηθή ήπεηξνο. Αληίζεηα, ε Βφξεηνο Ακεξηθή, ε Βφξεηνο Δπξψπε, ε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία ζεσξνχληαη απαιιαγκέλεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ε θάζε ρψξα, θαλέλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο ηεο βξνπθέιισζεο δελ παξνπζηάδεηαη ζηελ Απζηξία, ζηε Γαλία, ζηελ Δζζνλία, ζηε Φηιαλδία, ζηελ Οπγγαξία, ζηελ Ηζιαλδία, ζην Λνπμεκβνχξγν, ζηε Μνιδαβία, ζηε νπεδία θαη ηελ Διβεηία. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην δήισζε απνπζία βξνπθέιισζεο ην 1991 θαη απφ ηφηε δελ έρεη μαλαεκθαλίζεη ηε λφζν. (Πεγή: FAO-WHO-OIE Animal Health Yearbooks, 1994, 1995). Δπίζεο, ζχκθσλα πάιη κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (Π.Ο.Τ WHO) πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην πεξηζηαηηθά βξνπθέιισζεο θαηαγξάθνληαη εηεζίσο ζηνλ άλζξσπν. 17

18 Κρούζκαηα Βροσθέιιφζες ζηελ Διιάδα Άγλσζην Γπλαίθεο Άλδξεο Πίλαθαο 5. Αξηζκφο θξνπζκάησλ βξνπθέιισζεο ζηελ Διιάδα, ζπλνιηθά θαη θαηά θχιν. χλνιν ρψξαο, έηε δήισζεο (έσο θαη Μάην 2008). Πεγή: Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ), ηελ Διιάδα, ε βξνπθέιισζε είλαη λφζεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο κε ην Π.Γ.133/ΦΔΚ Α` 66, 13/04/1992. Ζ δήισζε βνεζά ζην λα εληνπηζηεί αξρηθά θαη λα αληηκεησπηζηεί ζηε ζπλέρεηα ε πεγή κφιπλζεο ζηα δψα ή ηα πξντφληα ηνπο θαη λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα. Σα ηειεπηαία επίζεκα θαηαγεγξακκέλα θξνχζκαηα ζηελ Διιάδα έιαβαλ ρψξα ην 2006 ζηελ Ήπεηξν, ην 2007 ζηε Υίν θαη ην 2008 ζηε Θάζν. Ζ λφζνο επαλαθάκπηεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο κεηαλάζηεπζεο πιεζπζκψλ θαη ηεο δηεζλνχο δηαθίλεζεο κνιπζκέλσλ δψσλ ή ηξνθψλ. Οη ιφγνη εμάπισζεο θαη επηκνλήο ηεο λφζνπ ζηε ρψξα καο νθείινληαη ελ κέξεη θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα γεηηνληθά καο θξάηε (πρ. παξάλνκε εηζαγσγή ακλνεξηθίσλ απφ ηηο γεηηνληθέο, ελδεκηθφηαηεο ρψξεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ απνπζία επαξθνχο θηεληαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε άλαξρε κεηαθίλεζε δψσλ εληφο ησλ ζπλφξσλ, ε ειεχζεξε βφζθεζε πνιιψλ θνπαδηψλ κεηαμχ ηνπο, απνηέιεζαλ επηπιένλ ιφγνπο πνπ ε λφζνο είρε πθέζεηο θαη εμάξζεηο. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή πξφγξακκα γηα ηελ εθξίδσζε ηεο αζζέλεηαο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ρσξίο λα έρεη φκσο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εκβνιηαζκφο ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ην 1975 κε ή ρσξίο νηθνλνκηθή θνηλνηηθή ζπκκεηνρή θαη αθνινχζεζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ θξνπζκάησλ ζηα δψα θαη ζηνλ άλζξσπν. Όκσο ην 1995, ιφγσ ππεξεθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηακάηεζε ην πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ζηα δψα, κε απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βξνπθέιισζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, άξρηζε μαλά απφ ην 1998 ν καδηθφο εκβνιηαζκφο αηγνπξνβάησλ κε ην εκβφιην Rev 1. Απφ ην 2003, ρξεζηκνπνηείηαη ην 18

19 εκβφιην RB51 γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ βννεηδψλ θαηά ηεο Br. abortus. ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζε ηέζζεξα λεζηά (Δχβνηα, Λέζβνο, Θάζνο, Λέξνο) εθαξκφδεηαη εκβνιηαζκφο, ελψ ζηα ππφινηπα λεζηά γίλνληαη κφλν νξνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ζθαγή ησλ ζεηηθψλ δψσλ. Μέρξη θαη ην 2007 νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ελέθξηλαλ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηεο Κνηλφηεηαο λα αλέξρεηαη ζην 50% ησλ δαπαλψλ πνπ επηβάξπλαλ ηελ Διιάδα ζηνπο κηζζνχο ησλ ζπκβαζηνχρσλ θηεληάηξσλ νη νπνίνη είραλ πξνζιεθζεί εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σα ηειεπηαία επίζεκα θαηαγεγξακκέλα θξνχζκαηα ζηελ Διιάδα έιαβαλ ρψξα ην 2006 ζηελ Ήπεηξν, ην 2007 ζηε Υίν θαη ην 2008 ζηε Θάζν. Οη ζπλέπεηεο ηεο βξνπθέιισζεο δπζηπρψο αθφκα ηαιαηπσξνχλ ηελ Διιάδα θαη λαξθνζεηνχλ ην πγεηνλνκηθφ ηεο θαζεζηψο θαη ην νηθνλνκηθφ ηεο κέιινλ κε νξαηφ ηνλ θίλδπλν γηα επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ηαμηδησηηθψλ νδεγηψλ εηο βάξνο ηεο. Ζ εμάιεηςε ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ ζηα δψα. XIV. Πρόγρακκα ειέγτοσ ηες λόζοσ ηηο πεξηνρέο φπνπ ε B. melitensis ελδεκεί, νη ζπλζήθεο εθηξνθήο ησλ ζηγνπξνβάησλ είλαη ππνηππψδεηο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ ηα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ειέγρνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα νξγαλσζεί έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ θηελνηξφθσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ. Γεληθά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ην πξψην ζηάδην πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο εθξίδσζεο ζηα κηθξά κεξπθαζηηθά, είλαη ν εκβνιηαζκφο. Σν εκβφιην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ην REV-1, ην νπνίν πεξηέρεη ζηέιερνο ηεο B. melitensis κεησκέλεο ινηκνγφλνπ ηθαλφηεηαο. Αξρηθά, ην εκβφιην ρνξεγήζεθε ππνδφξηα ζηε ζπλήζε δφζε, ε νπνία είλαη 5x10 8-2x10 9 CFU θαη πξνζέθεξε ηθαλνπνηεηηθή αλνζία. Λφγσ φκσο ησλ πνιιψλ κεηνλεθηεκάησλ απηήο ηεο νδνχ ρνξήγεζεο, πξνηηκήζεθε ν νθζαικηθφο εκβνιηαζκφο, ν νπνίνο ζηελ Διιάδα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ην θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα. Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζην δψν είλαη φκνηα κε απηή ηεο ππνδφξηαο ρνξήγεζεο. Σν κεγαιχηεξφ ηεο φκσο πιενλέθηεκα είλαη φηη ηα παξαγφκελα αληηζψκαηα κεηψλνληαη θαη δελ είλαη αληρλεχζηκα ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εκβνιηαζκέλσλ δψσλ 4 κήλεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. ε πεξίπησζε πνπ εκβνιηάδνληαη ελήιηθα δψα, ηα αληηζψκαηα κπνξεί λα παξακέλνπλ θαη εθ φξνπ δσήο ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ, θαζηζηψληαο αδχλαην ηνλ νξνινγηθφ έιεγρν θαηά ηεο βξνπθέιισζεο, δεδνκέλνπ φηη δε ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζηηγκήο κέζνδνο πνπ λα δηαθνξνπνηεί ην εκβνιηαθφ ζηέιερνο απφ ην θπζηθφ. Σν εκβνιηαθφ ζηέιερνο REV-1 αλ θαη είλαη κεησκέλεο ινηκνγφλνπ ηθαλφηεηαο, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ηε λφζν ζηνλ άλζξσπν. Δπίζεο, έρνπλ αλαθεξζεί κνιχλζεηο απφ ην εκβνιηαθφ ζηέιερνο ζε εξγαδφκελνπο ζε εξγαζηήξηα παξαγσγήο εκβνιίνπ ή ζε εξγαζηήξηα πνπ αζρνινχληαη κε αληρλεχνπλ ην βαθηήξην. 19

20 XV. Πρόγρακκα εθρίδφζες ηες λόζοσ Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ εθξίδσζε ηεο λφζνπ απφ κία πεξηνρή είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κνιπζκέλεο εθηξνθέο θαη λα ζθαγνχλ φια ηα δψα πνπ ηηο ζπγθξνηνχλ. Λφγσ απμεκέλνπ φκσο νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, απηφο ν ηξφπνο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε επξεία θιίκαθα. Γηα λα εθαξκνζηεί έλα ηέηνην πξφγξακκα ζε εζληθή θιίκαθα, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε κηαο θαιά νξγαλσκέλεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο. Πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη, λα ππάξρεη αμηφπηζην ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο ησλ αηγνπξνβάησλ, λα ειέγρνληαη απφιπηα νη κεηαθηλήζεηο ησλ δψσλ θαη λα ππάξρεη έλα δίθηπν δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ, ηα νπνία ζα εθηεινχλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο εμεηάζεηο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθξίδσζεο, είλαη δηεζλψο απνδεθηφ, φηη ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 2%. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη αξρηθά ν εκβνιηαζκφο σο ην κφλν κέζν κε ην νπνίν ζα επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο λφζνπ ζηελ πεξηνρή, έηζη ψζηε έλα πξφγξακκα εθξίδσζεο λα είλαη εθηθηφ θαη λα έρεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο φηαλ ζα εθαξκνζηεί. ΧVI. Βηοηροκοθραηία Ζ απεηιή επηζέζεσλ κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ νλνκάδεηαη βηνηξνκνθξαηία. Σν CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Νφζσλ) θαηαηάζζεη ην Βrucella spp. ζηελ θαηεγορία Β ησλ επηθίλδπλσλ κηθξννξγαληζκψλ, δειαδή δηαδίδνληαη ζρεηηθά εχθνια, πξνθαινχλ λνζεξφηεηα ζε κέηξηα πνζνζηά θαη ζλεζηκφηεηα ζε ρακειά πνζνζηά θαη απαηηνχλ εηδηθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο απφ ην CDC θαη απμεκέλε παξαθνινχζεζε ηεο αζζέλεηαο (www.cdc.gov). Σν βαθηήξην ηεο βξνπθέιισζεο ζεσξείηαη δηεζλψο σο πνιηηηθφο, ζηξαηησηηθφο θαη αγξνηηθφο βηνηξνκνθξαηηθφο παξάγνληαο. Μειεηήζεθε απφ ηνλ ακεξηθάληθν ζηξαηφ σο έλα πηζαλφ βηνινγηθφ φπιν θαη πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ίδην ζηξαηφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 (Br. suis). Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε απφ ηελ απεηιή ηεο βηνηξνκνθξαηίαο, ζπζηάζεθε επηηξνπή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πγείαο ε νπνία αλέιαβε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηηο απαηηνχκελεο δηαβνπιεχζεηο ζε επίπεδν Δ.Έ. ην Ννέκβξην ηνπ Ακέζσο κεηά, θαηαξηίζηεθε πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ επηζέζεσλ θαη κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, ζπγθξνηήζεθε ζρεηηθή εηδηθή νκάδα. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθπφλεζε θαη ε θνηλνπνίεζε θιηληθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ή απεηιέο. Απφ ην 2003, ε εηδηθή απηή νκάδα ππάγεηαη ζηε Μνλάδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο απεηιέο θαηά ηεο πγείαο. 20

Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ

Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΩΖ ΑΘΖΝΑ, ΗΟΤΝΗΟ 2002 Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ Ση είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γηεύζπλζε Υγείαο ησλ Εώσλ Τκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ. Βξνπθέιισζε. (Μειηηαίνο Ππξεηόο) Αζήλα 2014 2 ε Έθδνζε

Γεληθή Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γηεύζπλζε Υγείαο ησλ Εώσλ Τκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ. Βξνπθέιισζε. (Μειηηαίνο Ππξεηόο) Αζήλα 2014 2 ε Έθδνζε Γεληθή Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γηεύζπλζε Υγείαο ησλ Εώσλ Τκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ Βξνπθέιισζε (Μειηηαίνο Ππξεηόο) Αζήλα 2014 2 ε Έθδνζε 1 Πεξηερόκελα Πξφινγνο Α Δηζαγσγή 4 Β Ηζηνξηθή αλαδξνκή 4 Γ Τν βαθηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βρουκέλλωση. Κ. Πουλόπουλος Αγροτικός Ιατρός Ε. Βρυώνης Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Γ.Ν. Καλαμάτας

Βρουκέλλωση. Κ. Πουλόπουλος Αγροτικός Ιατρός Ε. Βρυώνης Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Γ.Ν. Καλαμάτας Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βρουκέλλωση Κ. Πουλόπουλος Αγροτικός Ιατρός Ε. Βρυώνης Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Γ.Ν. Καλαμάτας Είδη βρουκέλλας (παθογόνα για τον

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δημήτρης Α. Παπαναστασίου

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δημήτρης Α. Παπαναστασίου 1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δημήτρης Α. Παπαναστασίου ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καθηγητής Στέφανος Μανταγός Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Α. Παπαναστασίου Επίκουρος Καθηγητής Κων/νος Χαραλαμπόπουλος ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΣΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΣΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΣΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ Αζήλα 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε: Μία παιαηά αιιά φρη μεραζκέλε λφζνο. Πεξνπλάθε Μαξία Παζνιφγνο-Λνηκσμηνιφγνο ΓΝΑ «Ιππνθξάηεην»

Βξνπθέιισζε: Μία παιαηά αιιά φρη μεραζκέλε λφζνο. Πεξνπλάθε Μαξία Παζνιφγνο-Λνηκσμηνιφγνο ΓΝΑ «Ιππνθξάηεην» Βξνπθέιισζε: Μία παιαηά αιιά φρη μεραζκέλε λφζνο Πεξνπλάθε Μαξία Παζνιφγνο-Λνηκσμηνιφγνο ΓΝΑ «Ιππνθξάηεην» 28-29 Μαξηίνπ 2014 Βξνπθέιισζε ή Μειηηαίνο Ππξεηφο I Αλζξσπνδσνλφζνο. Πξνθαιείηαη απφ ηα Gram-αξλεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 06-02-2002 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ Αρηζ.Πρφη. 228846 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 06-02-2002 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ Αρηζ.Πρφη. 228846 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 06-02-2002 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ Αρηζ.Πρφη. 228846 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ φπσο Σατ.Γ/λζε: Αραξλψλ 2, Αζήλα 10176 Πίλαθαο Γηαλνκήο Πιερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα