ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 323/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4590 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 323 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 185(1) ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 6(1) ΤΟΥ 2012) Διάταγμα με βάση το άρθρο 27 Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 27 των Περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 και 2012, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός Τίτλος Παράρτημα Α 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Αποβλήτων (Γενικοί Όροι Διαχείρισης Αποβλήτων για πρόσωπο που ασχολείται με Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων) Διάταγμα του Οι Γενικοί Όροι Διαχείρισης Αποβλήτων που παρατίθενται στο Παράρτημα Α ισχύουν για πρόσωπα που ασχολούνται με τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων. 3. Στην περίπτωση που πρόσωπο ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων επιπρόσθετα του Παραρτήματος Α προστίθενται στους Γενικούς Όρους Παράρτημα Β Διαχείρισης Αποβλήτων και οι όροι που παρατίθενται στο Παράρτημα Β. 4. Στην περίπτωση που πρόσωπο ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά βοθρολυμάτων ή/και λάσπης επιπρόσθετα του Παραρτήματος Α προστίθενται στους Παράρτημα Γ Γενικούς Όρους Διαχείρισης Αποβλήτων και οι όροι που παρατίθενται στο Παράρτημα Γ.

2 2198 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ειδικότερα χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για ρύπανση στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα, χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα προστατευόμενα είδη και οι φυσικοί οικότοποι. 2. Η εταιρεία (ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ), όπου στα εν λόγω έγγραφα θα αναφέρεται ως ο «Φορέας Εκμετάλλευσης», οφείλει να παραδίδει τα απόβλητα σε αδειοδοτημένα πρόσωπα, δυνάμει των άρθρων 24 και 25 του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 (Ν. 185(Ι)/2011) όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 3. Τα απόβλητα που συλλέγονται πρέπει να μεταφέρονται και να παραδίδονται αυθημερόν, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και με τις οποίες ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας. 4. Η ισχύς της Αδειας και όλων των Όρων της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τον Υπουργό και η διάρκεια της είναι για πέντε χρόνια. 5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, εφόσον επιθυμεί ανανέωση της παρούσας άδειας, υποχρεούται να υποβάλει νέα αίτηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας Αδειας. 6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, για σκοπούς ισχύος της παρούσας Άδειας οφείλει να καταθέσει στο Λογιστήριο του Τμήματος Περιβάλλοντος, εγγυητική επιστολή τραπέζης, ύψους ολογράφως το ποσόν ( Χ.ΧΧΧ,00) ευρώ για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής τραπέζης πρέπει, να ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της παρούσας άδειας. 7. Η Άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί, ακυρωθεί ή διαφοροποιηθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο, από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία του περιβάλλοντος ή / και της ανθρώπινης υγείας ή αν υπάρξει σημαντική αλλαγή σχετικά με τις δραστηριότητες του Φορέα Εκμετάλλευσης. 8. Δεν είναι δυνατή καμία παρέκκλιση από την εφαρμογή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων, εκτός αν εγκριθεί τροποποίηση τους προς το σκοπό, αυτό, από τον Υπουργό και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα της Εταιρείας, ή στη διεύθυνση της εταιρείας, ή για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αριθμούς τηλεφώνων, τηλεομοιότυπου, ή την ταχυδρομική διεύθυνση του οργανισμού/ επιχείρησης, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αίτηση που είχε υποβληθεί από την εταιρεία πριν την υλοποίηση τους. 10. Στο κάθε μέσο συλλογής και μεταφοράς να υπάρχει πλήρες αντίγραφο της παρούσας άδειας και να είναι διαθέσιμο για έλεγχο όποτε αυτό ζητηθεί από οιανδήποτε Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 11. Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς που αναφέρονται στον Πίνακα 2, όταν δεν βρίσκονται σε λειτουργία, να σταθμεύουν στο χώρο που φαίνεται στο σχήμα 1, Φ.Σχ, τεμάχιο 12. Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια από το μέσο συλλογής και μεταφοράς, εφόσον αυτό συντηρείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης καθώς επίσης και τα ρυπασμένα από χρησιμοποιημένα έλαια υλικά, π.χ στουπιά, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων. 13. Η χορήγηση Αδειας Διαχείρισης Αποβλήτων, δεν απαλλάσσει το Φορέα Εκμετάλλευσης, από την υποχρέωση του να εξασφαλίσει οποιανδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση απαιτείται δυνάμει άλλης Νομοθεσίας και ούτε αποτελεί επιχείρημα για εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης.

3 2199 ΜΕΡΟΣ II: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τύπος και ποσότητες αποβλήτων 1.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να συλλέγει και να μεταφέρει μόνο τα απόβλητα τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1, όπως έχουν δηλωθεί και εγκριθεί στην αίτηση που υπέβαλε για χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων. Πίνακας 1: Τύπος αποβλήτων Α/Α Είδος Αποβλήτου Κωδικός Αποβλήτου 1.2. Σε περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης επιθυμεί να διαχειρίζεται απόβλητα με Κωδικό που διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στον Πίνακα 1, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς τις απαραίτητες πληροφορίες στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, και να αιτηθεί τροποποίηση της παρούσας άδειας Ο Φορέας Εκμετάλλευσης απαγορεύεται να παραλαμβάνει απόβλητα οι ποσότητες των οποίων προκαλούν υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του μέσου συλλογής και μεταφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα 2 της παρούσας άδειας Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, κατά την παραλαβή των αποβλήτων, να διαθέτει κατάλληλο σύστημα μέτρησης, για την μέτρηση των ποσοτήτων των αποβλήτων που παραλαμβάνει και να εκδίδει αποδεικτικό παραλαβής στον παραγωγό του αποβλήτου Το σύστημα μέτρησης, να βαθμονομείται σε χρονικό διαστήματα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του ή κάθε έτος, αν το στοιχείο αυτό δεν είναι διαθέσιμο Η βαθμονόμηση να γίνεται από τον κατασκευαστή του συστήματος μέτρησης ή από εξειδικευμένο πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα ή γνώσεις βαθμονόμησης του συστήματος. Να τηρείται αρχείο με στοιχεία που αφορούν τη βαθμονόμηση και να τίθενται στη διάθεση των Επιθεωρητών σε περίπτωση ελέγχου. Τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης να φυλάγονται για τουλάχιστον πέντε χρόνια. 2. Τύπος Μέσων Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων 2.1. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1, να γίνεται με την χρήση των μέσων συλλογής και μεταφοράς του πίνακα 2, και μόνο με αυτά. Πίνακας 2: Λεπτομερής περιγραφή οχημάτων Α/Α Τύπος μέσου Αρ. Εγγραφής Κατασκευή Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος Κάτοχος μέσου μεταφοράς 2.2. Κατά τη μεταφορά των αποβλήτων πρέπει να φαίνεται ευκρινώς πάνω στο μέσο συλλογής και μεταφοράς η επωνυμία της εταιρείας, το είδος των αποβλήτων που δύνανται να μεταφέρονται, το τηλέφωνο επικοινωνίας του Φορέα Εκμετάλλευσης, ο αριθμός της άδειας διαχείρισης αποβλήτων και η ημερομηνία λήξης της. 3. Μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης κατά τη συλλογή και μεταφορά 3.1. Έκαστο μέσο συλλογής και μεταφοράς πρέπει να βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση, να συντηρείται συστηματικά σε κατάλληλα οργανωμένα και νόμιμα συνεργεία αυτοκινήτων, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, εάν χρειάζεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα σε χώρους όπου δεν θα προκαλούν οποιουδήποτε είδους όχληση ή κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία Τα εγχειρίδια σχετικά με τη λειτουργία, τη χρήση έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς και τη φορτοεκφόρτωση να βρίσκονται εντός έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς και να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης Έκαστο μέσο συλλογής και μεταφοράς να διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης το οποίο να είναι κατάλληλο για το απόβλητο που μεταφέρεται και το οποίο να διαθέτει την ανάλογη σήμανση Τα φορτηγά ανοικτού τύπου πρέπει να διαθέτουν σκέπαστρο ή τα απόβλητα να είναι σκεπασμένα κατά τη μεταφορά τους Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να λαμβάνει αυστηρά μέτρα πρόληψης ώστε τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε ουσίες που προκύπτουν από αυτά να μη διαφεύγουν από το μέσο συλλογής και μεταφοράς, να μην αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και να μην προκαλούν οχληρία ή οσμές.

4 Μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων 4.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να διαθέτει προς χρήση την απαραίτητη υποδομή σε μέσα συλλογής και μεταφοράς, όπως αυτά είναι δηλωμένα στον Πίνακα 2, ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει τη μεταφορά των αποβλήτων χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε ζημιά σε υλικά που θα επαναχρησιμοποιηθούν ή να δημιουργείται οποιοσδήποτε κίνδυνος στο περιβάλλον ή στα πρόσωπα που εργάζονται στη συλλογή και μεταφορά Κάθε ένα από τα απόβλητα που αναφέρονται στον Πίνακα 1, να συλλέγεται χωριστά και να μην αναμιγνύεται με άλλα απόβλητα ή άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες, 4.3. Για την υποχρέωση χωριστής συλλογής ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει τον παραγωγό του αποβλήτου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του να ενημερώνει σχετικά τον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος Η συλλογή αποβλήτων να γίνεται σε συχνότητα τέτοια, η οποία να αποτρέπει τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων στους χώρους συλλογής Απαγορεύεται η μεταφορά και η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων σε χώρους για τους οποίους δεν έχει εξασφαλιστεί η σχετική Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων Απαγορεύεται η χρήση του/των μέσου/σων συλλογής και μεταφοράς για συλλογή και μεταφορά οποιονδήποτε άλλων αποβλήτων εκτός αυτών που αναγράφονται στον Πίνακα Μέτρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σοβαρού κινδύνου 5.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού διαφυγής αποβλήτων ή άλλων ρύπων κατά τη συλλογή και μεταφορά και να κάνει έγγραφη αναφορά περιγράφοντας το πώς συνέβη το περιστατικό, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αν υπήρξαν, τυχόν επιβάρυνση στην υγεία ατόμων, τη μέθοδο καθαρισμού και επαναφοράς της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που προέκυψαν από τις ενέργειες επαναφοράς Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει την αποκλειστική ευθύνη του κόστους για την αποκατάσταση ζημιάς που ενδεχομένως να προκληθεί στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία ή σε ξένη περιουσία λόγω ατυχήματος ή άλλου συμβάντος. 6. Απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 6.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση στο προσωπικό του α) για όλες τις ευθύνες και αρμοδιότητες του κατά τη συλλογή και μεταφορά, β) για τα θέματα ασφάλειας και προφύλαξης τα οποία πρέπει να λαμβάνει και γ) για τον κατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να διατηρεί αρχείο με τα ακόλουθα: (α) περιγραφή καθηκόντων για κάθε εργαζόμενο, (β) έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, και (γ) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα κάθε εργαζομένου. Το αρχείο πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένο και να βρίσκεται στη διάθεση των επιθεωρητών του Τμήματος Περιβάλλοντος οποτεδήποτε ζητηθεί Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει, να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τη λήψη απόφασης, για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την οργανωτική δομή, τον αριθμό των εργαζομένων, τα στοιχεία των οδηγών και των μέσων συλλογής και μεταφοράς του, (π.χ. παύση εργοδότησης, πρόσληψη νέων οδηγών, αντικατάσταση μέσων συλλογής και μεταφοράς) Όλοι οι εργαζόμενοι να φέρουν ταυτότητα της μορφής που δίνεται πιο κάτω, στην οποία να δηλώνεται ευκρινώς η ιδιότητα τους καθώς και ο αριθμός της άδειας διαχείρισης του Φορέα Εκμετάλλευσης. Λογότυπο εταιρείας Όνομα Φορέα Εκμετάλλευσης Ονοματεπώνυμο εργαζομένου Ιδιότητα εργαζομένου Αρ. Άδειας: Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων Ημερομηνία λήξης άδειας: Φωτογραφία εργαζομένου 6.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει την ευθύνη για την έκδοση των ταυτοτήτων που αναφέρονται στον όρο 6.4. της παρούσας άδειας.

5 2201 ΜΕΡΟΣ III: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να τηρεί αρχείο με τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) Αρχείο στο οποίο να καταγράφονται οι λεπτομέρειες συντήρησης, καθαριότητας έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς καθώς και οι οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις του (πχ. ημερομηνίες συντήρησης, όνομα συντηρητή, σύντομη περιγραφή εργασίας που επιτελέστηκε και αναφορά στο είδος της εκάστοτε βλάβης). Σε περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν διαθέτει, ήδη, τέτοιου είδους αρχείο, πρότυπο έντυπο τέτοιου είδους αρχείου, για χρήση, παρουσιάζεται στον Πίνακα (β) Αρχείο καταγραφής περιστατικών έκτακτης ανάγκης στο οποίο να αναφέρεται (α) η ημέρα και ώρα του συμβάντος, (β) λεπτομέρειες των συνθηκών οι οποίες προκάλεσαν το συμβάν (γ) τα μέτρα που λήφθηκαν για την αποφυγή επανάληψης του συμβάντος, και (δ) όλες τις ενέργειες που έγιναν για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Πρότυπο έντυπο τέτοιου είδους αρχείου, για χρήση, παρουσιάζεται στον Πίνακα III Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να τηρεί χρονολογικό μητρώο των αποβλήτων που διαχειρίζεται στο οποίο να καταχωρούνται τα ακόλουθα: ί. η ποσότητα των αποβλήτων, ϋ. η φύση, ίίί. τη προέλευση τους, ίν. ο τρόπος επεξεργασίας, ν. η συχνότητα συλλογής, νί. το μέσο μεταφοράς και ο χώρος διάθεσης τους. 3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαβιβάζει τις πιο πάνω πληροφορίες στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή. Οι πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται υπό μορφή ετήσιας έκθεσης. Πρότυπο έντυπο ετήσιας έκθεσης παρουσιάζεται στο Μέρος IV, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (α) Έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, (β) οι Πίνακες και ΙΙΙ.2 που αναφέρονται πιο πάνω, (Υ) αρχείο με κατάλογο παραγωγών αποβλήτων από τους οποίους συλλέχθηκαν τα απόβλητα ή/ και συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για τα οποία συλλέχθηκαν καθώς και οι συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων από κάθε παραγωγό ή /και σύστημα, Πίνακας IV.1, (δ) συνολικές ετήσιες ποσότητες ανά τύπο αποβλήτου που συλλέχθηκαν, Πίνακας IV.2, (ε) αρχείο με πιστοποιητικά βαθμονόμησης έκαστου συστήματος μέτρησης. 4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να παραδίδει στο Διευθυντή -του Τμήματος Περιβάλλοντος ή στον προηγούμενο κάτοχο των αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων όταν αυτά ζητούνται. 5. Όλα τα αρχεία και έντυπα, πρέπει να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά, και να βρίσκονται πάντα πλήρως ενημερωμένα. 6. Τα αρχεία να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια και να είναι διαθέσιμα στους Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος όποτε ζητηθεί. 7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, εφόσον παύσει οριστικά τις εργασίες του οφείλει να παραδίδει τα εν λόγω μητρώα στην Αρμόδια Αρχή.

6 Σχήμα 1: Κτηματικό Σχέδιο Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Πίνακας 111.1: Αρχείο συντήρησης, καθαριότητας και επιδιόρθωσης βλαβών μέσου συλλογής και μεταφοράς Αρ. Εγγραφής: Συντήρηση Σημ^ώσΓμΤν ^ Όνομα Ημερομη Σημειώστε με Ι Η - ρ Μ Περ.γραφή υπεύθυνου Υ γραφη ^ Εσωτερική Εξωτερ.κη Ε.δος Επιδιόρθωσης ι\3 : Ο ΓΟ Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία:

7 2203 ο D '> er 3. Ο Ο. Ο D Η- > 3 χ α. < α υ* Ο α α. 53 ο οα α '> cr 3. Ο Ο. ω 3. Ι 3 Ο CD Ο Ο α. >- ο

8 2204 ΜΕΡΟΣ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Όνομα Φορέα Εκμετάλλευσης: Αριθμός Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων: Χρονική περίοδος ετήσιας έκθεσης: Ονοματεπώνυμο ατόμου για επικοινωνία: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Επισυναπτόμενα: Έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, αρχείο συντήρησης, καθαριότητας και επιδιόρθωσης βλαβών μέσου/ων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, (Πίνακας ), αρχείο καταγραφής περιστατικών έκτακτης ανάγκης, (Πίνακας ΙΙΙ.2.), κατάλογο παραγωγών ή/και συστημάτων αποβλήτων, και συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων που συλλέχθηκαν από κάθε παραγωγό ή/ και σύστημα αποβλήτων, (Πίνακας IV. 1) συνολικές ετήσιες ποσότητες ανά τύπο αποβλήτου που συλλέχθηκαν, (Πίνακας IV.2), Πιστοποιητικά βαθμονόμησης έκαστου μηχανήματος. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η ετήσια έκθεση.

9 Πίνακας IV. 1: Αρχείο αποβλήτων Παραγωγός ή/και σύστημα αποβλήτων Αρ. Τηλεφώνου Αρ. Εγγραφής Τύπος αποβλήτου Εξαψήφιος Κωδικός Ποσότητα (σε m ) Εγκατάσταση στην οποία παραδόθηκαν τα απόβλητα Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία:

10 Ι Πίνακας IV.2: Συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων Α/Α Είδος Αποβλήτου Κωδικός Αποβλήτου Συνολική ετήσια ποσότητα / μονάδα μέτρησης* *Σημείωση: για τη χρονική περίοδο της ετήσιας έκθεσης. Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία: \

11 2207 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β1. Οι παραγωγοί, συλλέκτες, μεταφορείς και διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται να αναμειγνύουν τα επικίνδυνα απόβλητα με άλλες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων ή με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η ανάμειξη περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα. Β2. Όταν απόβλητα έχουν αναμειχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του όρου Β1,, πραγματοποιείται διαχωρισμός εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, για να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος ή /και της ανθρώπινης υγείας. Β3. Κατά τη συλλογή και μεταφορά τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται και να σημαίνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β4. Κατά τη μεταφορά των αποβλήτων πρέπει να φαίνεται ευκρινώς πάνω στο μέσο συλλογής και μεταφοράς η επωνυμία της εταιρείας, το είδος των αποβλήτων που δύνανται να μεταφέρονται, τα διεθνή σήματα κινδύνου που ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές ιδιότητες των αποβλήτων που μεταφέρονται, το τηλέφωνο επικοινωνίας του Φορέα Εκμετάλλευσης, ο αριθμός της άδειας διαχείρισης και η ημερομηνία λήξης της. Β5. Κάθε φορά που επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται σε εγκατάσταση αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Β6. Το έντυπο του όρου Β5. συμπληρώνεται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από την επιχείρηση μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και από την επιχείρηση ανάκτησης ή διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Β7. Το έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, πρέπει να διατηρείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης πλήρως συμπληρωμένο. Ένα αντίγραφο του εντύπου πρέπει να παραδίδεται πλήρως συμπληρωμένο στον παραγωγό των αποβλήτων και ένα στην μονάδα διαχείρισης που θα παραλάβει το απόβλητο για τελική διαχείριση. Β8. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαβιβάζει ετήσια, κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους, καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή, αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Β9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Άδειας, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης το οποίο να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ατυχήματος ή άλλου συμβάντος για προστασία της ανθρώπινης υγείας ή/και του περιβάλλοντος. Β10. Στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων όλες οι πιθανές περιπτώσεις πρόκλησης ατυχήματος ή ζημιάς, οι προληπτικές ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται, οι ενέργειες καταστολής και οι ενέργειες επαναφοράς του περιβάλλοντος. Β11. Ο Οδηγός έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, να είναι κάτοχος της Αδειας Οδηγού Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (European Agreement Concerning the International carriage of Dangerous goods by Road, ADR) για την έκδοση της οποίας Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

12 2208 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ Π. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση βοθρολυματων ή λάσπης, σε παρακείμενα ρυάκια και άλλα επιφανειακά νερά, σε κοίτες ποταμών, στο έδαφος ή σε υπεδαφικούς λάκκους η οποία μπορεί να ρυπάνει τα νερά ή/και το έδαφος. Γ2. Κατά τη μεταφορά των βοθρολυματων ή λάσπης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ανθρώπινη υγεία και η προστασία από οχληρία και δυσοσμία. Γ3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρροή βοθρολυματων ή λάσπης στο έδαφος ή τα νερά από το μέσο συλλογής και μεταφοράς. Γ4. Τα βοθρολυματα ή λάσπη να παραδίδονται σε σταθμό επεξεργασίας αποβλήτων μετά από έγκριση του διαχειριστή του. Γ5. Κατά τη μεταφορά βοθρολυματων ή λάσπης, πρέπει να καταγράφονται από το μεταφορέα, τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακας Π, και να διατηρούνται σε αρχείο. ί. Αναφορά του μέσου μεταφοράς βοθρολυματων ή/και λάσπης ϋ. Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς ϋί. Στοιχεία οδηγού και μέσου συλλογής και μεταφοράς ίν. Προορισμός μεταφοράς και χώρος διάθεσης των βοθρολυματων ή/και λάσπης (εγκατάσταση/σταθμός) ν. Στοιχεία παραλήπτη βοθρολυματων ή/και λάσπης. ί. Ποσότητα βοθρολυματων ή/και λάσπης που διατίθενται (κ.μ. / μεταφορά).

13 Πίνακας Π: Στοιχεία μεταφοράς βοθρολυμάτων ή λάσπης α/α Ημερομηνία μεταφοράς Dpa αναχώρησης από το σημείο συλλογής Όνομα και εττώνυμο οδηγού Υπογραφή οδηγού Αριθμός Εγγραφής μέσου μεταφοράς Χώρος διάθεσης βοθρολυμάτων ή λάσπης Όνομα και επίθετο παραλήπτη Υπογραφή παραλήπτη Ποσότητα βοθρολυμάτων ή λάσπης που μεταφέρθηκαν Παρατηρήσεις Σύνολο Ημερομηνία: Υπογραφή (υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων του φορέα εκμετάλλευσης): ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

14 Ε.Ε. Παρ. Ill(i) 2210 Κ.Δ.Π. 324/2012 Αρ. 4590, Αριθμός 324 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΦΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ» ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το 108(1) του άρθρο 3 του περί της Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε Όσους Θυσιάστηκαν ως Αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης" Νόμου του 2011, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού Ημέρας Μνήμης και Απόδοσης τίτλος. Τιμής σε Όσους Θυσιάστηκαν ως Αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 Πζ Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» Διάταγμα του Καθορισμός ημερομηνίας. 2. Με το παρόν Διάταγμα καθορίζεται η 11 η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε όσους θυσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», κατά την οποία θα πραγματοποιείται εκδήλωση σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Έγινε στις 31 Αυγούστου (ΥΠΠ ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

15 E..E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2211 Κ.Δ.Π. 325/2012 Αρ. 4590, Αριθμός 325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΜΕΧΡΙ 2012 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 6(5) Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων καθορίζει, με βάση τις πρόνοιες της δεύτερης επιφύλαξης του Κανονισμού 6(5) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 μέχρι 2012, τους όρους και τον τρόπο που εμφαίνονται στο Παράρτημα, για την πώληση διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό. 2. Το διάταγμα με αρ. Κ.Δ.Π. 73/2009 που δημοσιεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2009, καταργείται και αντικαθίσταται με το παρόν διάταγμα.

16 2212 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Όροι και τρόπος πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) Μέρος 1 (Όροι πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) 1. Η πώληση θα γίνεται με τη διαδικασία πλειοδότησης μέσω ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «TOM», σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στο Μέρος 2 του παρόντος Παραρτήματος. 2. Η πώληση αφορά το δικαίωμα για επιλογή ενός από τους προσφερόμενους αριθμούς των προσφερόμενων γραμματοσειρών (στο εξής αναφερόμενο ως «δικαίωμα επιλογής»), για συγκεκριμένο όχημα που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου. 3. Οι προσφερόμενοι αριθμοί καθορίζονται ως οι αριθμοί από το ένα (1) μέχρι το εννιακόσια ενενήντα εννιά (999) κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς, με εξαίρεση τους αριθμούς δεκατρία (13), εξήντα εννιά (69) και εξακόσια εξήντα έξι (666). 4. Οι προσφερόμενες γραμματοσειρές είναι αυτές που θα εμφαίνονται ως προσφερόμενες στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του TOM για την καθορισμένη περίοδο που θα εμφαίνεται στο σύστημα για την κάθε γραμματοσειρά. 5. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται για όχημα που δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 6. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από πρόσωπο που δύναται να καταστεί νόμιμος εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οχήματος σύμφωνα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο του 1972, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του. 7. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του " TOM, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 2 του παρόντος Παραρτήματος. 8. Πλειοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη καταχώρηση που γίνεται μετά από είσοδο στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του TOM με τη χρήση του κωδικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που είναι απαραίτητα για την είσοδο προσώπου στο εν λόγω σύστημα θεωρείται ότι γίνεται από και καθιστά υπεύθυνο το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί και συνδέονται με το συγκεκριμένο κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 9. Πλειοδότηση γίνεται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή άλλης ανάλογης μεθόδου που θα γίνεται αποδεκτή από το ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του ΤΟΜ. Το μεγαλύτερο ποσό πλειοδότησης για κάθε συγκεκριμένο αριθμό κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς κατακρατείται από την πιστωτική κάρτα της οποίας τα στοιχεία υποβλήθηκαν διαδικτυακό, μέχρι τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για τη συγκεκριμένη προσφερόμενη γραμματοσειρά, οπόταν και χρεώνεται η πιστωτική κάρτα με το ποσό μέγιστης πλειοδότησης. 10. Πρόσωπο το οποίο πλειοδότησε για το δικαίωμα επιλογής ενός αριθμού δεσμεύεται από την προσφορά του. 11. Το δικαίωμα επιλογής που αγοράζεται είναι πραγματοπαγές, συνδεδεμένο με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος για το οποίο αγοράσθηκε και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο όχημα. 12. Το πρόσωπο που αγοράζει το δικαίωμα επιλογής έχει δικαίωμα να το ασκήσει εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αγοράς του δικαιώματος: Νοείται ότι ο Έφορος δύναται κατά περίπτωση και όταν κρίνει τούτο δικαιολογημένο, να παρατείνει την πιο πάνω ημερομηνία για εύλογο κατά την κρίση του διάστημα, αιτιολογώντας την απόφαση του για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 13. Οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά του δικαιώματος επιλογής δεν επιστρέφεται ακόμα και αν το πρόσωπο που αγόρασε το δικαίωμα επιλογής δεν το ασκήσει. 14. Το ελάχιστο ποσό ανοίγματος της πλειοδότησης για οποιονδήποτε από τους προσφερόμενους αριθμούς είναι τα πενήντα Ευρώ ( 50,00). Το ελάχιστο ποσό για κάθε επόμενη πλειοδότηση για κάθε προσφερόμενο αριθμό είναι τα πενήντα Ευρώ ( 50,00). Το ποσό πλειοδότησης δεν θα έχει υποδιαιρέσεις του Ευρώ. Σε περίπτωση που ουδείς πλειοδοτήσει το ελάχιστο ποσό επόμενης πλειοδότησης για ένα από τους προσφερόμενους αριθμούς και το μέγιστο ποσό πλειοδότησης δεν φτάσει τα εκατό Ευρώ ( 100,00), ο αριθμός παραμένει στη διάθεση του Εφόρου και παραχωρείται από αυτόν δωρεάν με τυχαία σειρά σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία παραχώρησης διακριτικών σημείων ταυτότητας σε οχήματα. 15. Το πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία πλειοδότησης για την αγορά δικαιώματος δηλώνει ηλεκτρονικά ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τον τρόπο που γίνεται η πώληση.

17 2213 Μέρος 2 (Τρόπος πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) 1. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό διαδικτυακο σύστημα του TOM γίνεται αφού καταχωριστούν τα ακόλουθα στοιχεία στην καθορισμένη για το σκοπό αυτό από το TOM ιστοσελίδα: (α) Όνομα (β) (γ) (δ) (ε) Επίθετο Αριθμός ταυτότητας / αριθμός νομικού προσώπου και τύπος ταυτότητας Ημερομηνία γεννήσεως Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στ) Ένας κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα καταχωριστεί δύο φορές για σκοπούς επιβεβαίωσης (ζ) Μία ερώτηση από τις προσφερόμενες από το σύστημα και την απάντηση της, για σκοπούς ανάκτησης κωδικού πρόσβασης του εγγεγραμμένου πρόσωπου σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό χρειαστεί να ανακτήσει κωδικό πρόσβασης. 2. Μετά την εγγραφή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1(ε) του παρόντος Μέρους, ένας κωδικός χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρίστηκε με βάση την παράγραφο 1(στ) του παρόντος Μέρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο διαδικτυακο σύστημα του ΤΟΜ. 3. Πρόσωπα που ενεγράφησαν στο διαδικτυακο σύστημα του TOM πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος Διατάγματος θεωρούνται ότι είναι εγγεγραμμένα για τους σκοπούς του Διατάγματος αυτού. 4. Για να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε πλειοδότηση το πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία δηλώνει ηλεκτρονικά ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τον τρόπο που γίνεται η πώληση. 5. Στη συνέχεια καταχωρίζεται ο αριθμός πλαισίου του μη εγγεγραμμένου στο μητρώο του Εφόρου οχήματος για το οποίο θα γίνει πλειοδότηση για το δικαίωμα επιλογής. Ο αριθμός πρέπει να είναι ακριβής και να καταχωριστεί ορθά. 6. Στη συνέχεια επιλέγεται μία από τις προσφερόμενες γραμματοσειρές και εισάγεται ο αριθμός για τον οποίο υπάρχει πρόθεση να υποβληθεί προσφορά πλειοδότησης για το δικαίωμα επιλογής. 7. Στη συνέχεια καταχωρίζεται η προσφορά πλειοδότησης και, αφού γίνει επιβεβαίωση των καταχωρημένων στοιχείων, η προσφορά υποβάλλεται από τον πλειοδότη. 8. Αφού διενεργηθεί η διαδικασία υποβολής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της πλειοδότησης, επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων πιστώσεων και δεσμευτεί το ποσόν πλειοδότησης, ο πλειοδότης καθίσταται ο εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότης μέχρι τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για τον συγκεκριμένο αριθμό της συγκεκριμένης προσφερόμενης γραμματοσειράς ή μέχρι να υποβληθεί και γίνει αποδεκτή μεγαλύτερη προσφορά για τον ίδιο αριθμό από άλλο πρόσωπο. Ενόσω πλειοδότης αποτελεί τον εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότη για ένα αριθμό δεν είναι δυνατόν να πλειοδοτεί για άλλο προσφερόμενο αριθμό για τον ίδιο αριθμό πλαισίου του οχήματος για το οποίο υπέβαλε προσφορά που τον καθιστά ως τον εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότη. 9. Με τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για κάθε προσφερόμενη γραμματοσειρά ο πλειοδότης με τη μεγαλύτερη προσφορά για κάθε προσφερόμενο αριθμό καθίσταται ο επιτυχών πλειοδότης για το δικαίωμα επιλογής του αριθμού για τον οποίο υπέβαλε τη μεγαλύτερη προσφορά, οπόταν και χρεώνεται η πιστωτική κάρτα που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του παρόντος Μέρους με το ποσό μέγιστης πλειοδότησης. 10. Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης είναι δυνατόν, με την είσοδο του στο διαδικτυακο σύστημα του TOM με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Μέρους, να παρατηρεί τις προσφορές που έχει υποβάλει ο ίδιος και την τρέχουσα μέγιστη προσφορά πλειοδότησης για κάθε προσφερόμενο αριθμό κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς που υποβλήθηκαν από άλλους, χωρίς να μπορεί να παρατηρεί τα στοιχεία του προσώπου που υπέβαλε την τρέχουσα μέγιστη προσφορά πλειοδότησης ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά πλειοδότησης εκτός από τις προσφορές που υπέβαλε ο ίδιος. Έγινε στις 27 Αυγούστου ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

18 Ε.Ε. Παρ. ill(l) Αρ. 4590, Κ.Δ.Π. 326/2012 Αριθμός 326 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2010 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 65, 66 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνέχεια της γνωστοποίησης του με αρ. Κ.Δ.Π. 61/2012 και ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν δυνάμει των άρθρων 65 και 66 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2010, με την παρούσα γνωστοποιεί ότι οι κλάδοι σπουδών που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα και οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν επαναξιολογηθεί για χρονική περίοδο δέκα ετών με αναδρομική ισχύ ττου αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης A.C. AMERICAN COLLEGE Κλάδος Σπουδών Business Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Ημερομηνία Έναρξης Επαναξιολόγησης 04/06/2006 A.C. AMERICAN COLLEGE Business Administration (4 Years, Bachelor of Arts) 10/05/2008 A.C. AMERICAN COLLEGE Hotel Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) 04/06/2006 A.C. AMERICAN COLLEGE A.C. AMERICAN COLLEGE C.D.A. COLLEGE C.D.A. COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) C.D.A. COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ) Hotel Management (4 Years, Bachelor of Arts) Office Management (1 Year, Plus an Optional Foundation Year, Certificate) Executive Secretarial Studies (1 Year, plus a Certificate from an appropriate One-Year Program of study as a Prerequisite, Diploma) Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) 27/07/ /03/ /10/ /10/ /10/2009 C.D.A. COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ) Secretarial Studies (1 Year, Certificate) 14/03/2005 COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT Hospitality Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts) 04/06/2006 CYPRUS COLLEGE Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 Έτη Πλήρους Φοίτησης ή 4 Έτη Μερικής Φοίτησης, Δίπλωμα) 02/10/2011

19 2215 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδος Σπουδών Ημερομηνία Έναρξης Επαναξιολόγησης CYPRUS COLLEGE CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY GLOBAL COLLEGE Hotel Management (3 Years, Higher Diploma) Business Administration (1 or 2 Years, MBA) Audio Visual Communication (2 Years, Diploma, System of Credits) Travel, Tourism and Hotel Management (2 Years, Diploma, System of Credits) Executive Secretarial Studies (One Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) 31/01/ /06/ /07/ /07/ /03/2005 INTERCOLLEGE Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma) 27/07/2007 INTERCOLLEGE KES COLLEGE KES COLLEGE Pre-Medical (2 Years, Diploma) Ιατρικοί Επισκέπτες (2 Έτη, Δίπλωμα) Office Administration and Secretarial Studies (3 Years, Plus an Optional Foundation Year, Higher Diploma) 14/03/ /07/ /07/2007 THE LIMASSOL COLLEGE-T.L.C. (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) Αισθητική (2 Έτη, συν 1 Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, Δίπλωμα) Business Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Hotel Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Travel and Tourism Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) 02/06/ /01/ /05/ /01/2009 THE PHILIPS COLLEGE Information Technology (4 Years, Bachelor of Science) 27/07/2007 Έγινε στις 28 Αυγούστου 2012 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. (Υ.Π.&Π /15)

20 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4590, Κ.Δ.Π. 327/2012 Αριθμός 327 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 108(1) 2010) Γνωστοποίηση Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 2(1) παράγραφο 4 του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108(1) 2010 γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 1. Με βάση το άρθρο 4 (2) του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108(1) Στολή και διακριτικά, η στολή των Εποπτών Οδικών Μεταφορών καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Η στολή θα αποτελείται από - Ι. παντελόνι χρώματος μπεζ, II. III. IV. φανέλλα κοντομάνικη ή μακρυμάνικη μπλε με γιακά, σακάκι μπλε σκούρο, τζόκεϊ μπλε με κεντητό σήμα της υπηρεσίας στο μπροστινό μέρος, δείγματα των οποίων εμφαίνονται στο Παράρτημα 1, Μέρος 1, V. ζώνη μαύρη δερμάτινη με μεταλλική μπούκλα χρώματος αργυρού με το σήμα της υπηρεσίας, VI. VII. VIII. κάλτσες μαύρες, υποδήματα μαύρα, φωσφορούχο αμάνικο ή μακρυμάνικο γιλέκο ή φωσφορούχο σακάκι χρώματος κίτρινου με γκρίζες αντανακλαστικές λωρίδες. (β) Στο πάνω αριστερό μέρος της μπροστινής πλευράς της στολής του Επόπτη και στο τζόκεϊ θα τοποθετείται το σήμα των Εποπτών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, δείγμα του οποίου εμφαίνεται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος 1 και το οποίο θα αποτελείται από - Ι. το έμβλημα της Δημοκρατίας κεντημένο σε χρώμα πορτοκαλί, με το περιστέρι κεντημένο σε χρώμα άσπρο, το κλαδί της ελιάς κεντημένο σε χρώμα πράσινο και τη χρονολογία 1960 κεντημένη με μαύρα γράμματα και πλαισιωμένη από 2 κλαδιά κεντημένα σε χρώμα πράσινο. II. τις λέξεις «ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στο πάνω μέρος και τις λέξεις «ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ» στο κάτω μέρος, που θα αναγράφονται κεντημένα με ασημοκλωστή. (γ) Η βάση του σήματος θα είναι μαύρη και ο γύρος του κεντημένος με ασημοκλωστή. Ι. Τα αντανακλαστικά γιλέκα, θα φέρουν στην πάνω αριστερή πλευρά του μπροστινού μέρους καθώς και στο πίσω μέρος τους, την επιγραφή με τις λέξεις «ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Η επιγραφή θα φέρει στην αριστερή πλευρά το σήμα του Επόπτη Οδικών Μεταφορών. Η βάση της επιγραφής θα είναι μαύρη με γκρίζο αντανακλαστικό γύρο και γράμματα. Δείγμα της επιγραφής αυτής εμφαίνεται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος 1. II. Στο πάνω δεξιό μέρος της μπροστινής πλευράς της στολής του Επόπτη θα τοποθετείται μπλε υφασμάτινη λωρίδα με το ονοματεπώνυμο και τον βαθμό του Επόπτη τα οποία θα είναι κεντημένα με ασημοκλωστή. III. Οι στολές των Υπεύθυνων Ομάδας Εποπτών Οδικών Μεταφορών θα φέρουν στην αριστερή πλευρά του γιακά το διακριτικό του βαθμού τους το οποίο θα είναι κεντημένο σε μπλε βάση με ασημοκλωστή και θα αποτελείται δύο γαλόνια και από πάνω ένα γαλόνι του οποίου οι δύο άκρες θα ενώνονται μεταξύ τους με ένα ημικύκλιο. 2. Με βάση το άρθρο 5 του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108 (1) Ειδική Ταυτότητα Επόπτη, η ταυτότητα του Επόπτη Οδικών Μεταφορών καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Ajgarocrgjc; Η ταυτότητα του επόπτη, δείγμα της οποίας εμφαίνεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας γνωστοποίησης θα είναι ορθογώνιου σχήματος με στρογγυλεμένες γωνιές και θα έχει μήκος 8.56 εκατοστόμετρα και πλάτος εκατοστόμετρα. (β) Περιεχόμενο Ι. Όπως εμφαίνεται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 2 της παρούσας γνωστοποίησης η πρόσθια όψη της ταυτότητας του επόπτη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα