ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 323/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4590 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 323 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 185(1) ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 6(1) ΤΟΥ 2012) Διάταγμα με βάση το άρθρο 27 Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 27 των Περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 και 2012, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός Τίτλος Παράρτημα Α 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Αποβλήτων (Γενικοί Όροι Διαχείρισης Αποβλήτων για πρόσωπο που ασχολείται με Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων) Διάταγμα του Οι Γενικοί Όροι Διαχείρισης Αποβλήτων που παρατίθενται στο Παράρτημα Α ισχύουν για πρόσωπα που ασχολούνται με τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων. 3. Στην περίπτωση που πρόσωπο ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων επιπρόσθετα του Παραρτήματος Α προστίθενται στους Γενικούς Όρους Παράρτημα Β Διαχείρισης Αποβλήτων και οι όροι που παρατίθενται στο Παράρτημα Β. 4. Στην περίπτωση που πρόσωπο ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά βοθρολυμάτων ή/και λάσπης επιπρόσθετα του Παραρτήματος Α προστίθενται στους Παράρτημα Γ Γενικούς Όρους Διαχείρισης Αποβλήτων και οι όροι που παρατίθενται στο Παράρτημα Γ.

2 2198 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ειδικότερα χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για ρύπανση στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα, χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα προστατευόμενα είδη και οι φυσικοί οικότοποι. 2. Η εταιρεία (ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ), όπου στα εν λόγω έγγραφα θα αναφέρεται ως ο «Φορέας Εκμετάλλευσης», οφείλει να παραδίδει τα απόβλητα σε αδειοδοτημένα πρόσωπα, δυνάμει των άρθρων 24 και 25 του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 (Ν. 185(Ι)/2011) όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 3. Τα απόβλητα που συλλέγονται πρέπει να μεταφέρονται και να παραδίδονται αυθημερόν, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και με τις οποίες ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας. 4. Η ισχύς της Αδειας και όλων των Όρων της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τον Υπουργό και η διάρκεια της είναι για πέντε χρόνια. 5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, εφόσον επιθυμεί ανανέωση της παρούσας άδειας, υποχρεούται να υποβάλει νέα αίτηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας Αδειας. 6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, για σκοπούς ισχύος της παρούσας Άδειας οφείλει να καταθέσει στο Λογιστήριο του Τμήματος Περιβάλλοντος, εγγυητική επιστολή τραπέζης, ύψους ολογράφως το ποσόν ( Χ.ΧΧΧ,00) ευρώ για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής τραπέζης πρέπει, να ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της παρούσας άδειας. 7. Η Άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί, ακυρωθεί ή διαφοροποιηθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο, από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία του περιβάλλοντος ή / και της ανθρώπινης υγείας ή αν υπάρξει σημαντική αλλαγή σχετικά με τις δραστηριότητες του Φορέα Εκμετάλλευσης. 8. Δεν είναι δυνατή καμία παρέκκλιση από την εφαρμογή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων, εκτός αν εγκριθεί τροποποίηση τους προς το σκοπό, αυτό, από τον Υπουργό και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα της Εταιρείας, ή στη διεύθυνση της εταιρείας, ή για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αριθμούς τηλεφώνων, τηλεομοιότυπου, ή την ταχυδρομική διεύθυνση του οργανισμού/ επιχείρησης, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αίτηση που είχε υποβληθεί από την εταιρεία πριν την υλοποίηση τους. 10. Στο κάθε μέσο συλλογής και μεταφοράς να υπάρχει πλήρες αντίγραφο της παρούσας άδειας και να είναι διαθέσιμο για έλεγχο όποτε αυτό ζητηθεί από οιανδήποτε Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 11. Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς που αναφέρονται στον Πίνακα 2, όταν δεν βρίσκονται σε λειτουργία, να σταθμεύουν στο χώρο που φαίνεται στο σχήμα 1, Φ.Σχ, τεμάχιο 12. Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια από το μέσο συλλογής και μεταφοράς, εφόσον αυτό συντηρείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης καθώς επίσης και τα ρυπασμένα από χρησιμοποιημένα έλαια υλικά, π.χ στουπιά, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων. 13. Η χορήγηση Αδειας Διαχείρισης Αποβλήτων, δεν απαλλάσσει το Φορέα Εκμετάλλευσης, από την υποχρέωση του να εξασφαλίσει οποιανδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση απαιτείται δυνάμει άλλης Νομοθεσίας και ούτε αποτελεί επιχείρημα για εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης.

3 2199 ΜΕΡΟΣ II: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τύπος και ποσότητες αποβλήτων 1.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να συλλέγει και να μεταφέρει μόνο τα απόβλητα τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1, όπως έχουν δηλωθεί και εγκριθεί στην αίτηση που υπέβαλε για χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων. Πίνακας 1: Τύπος αποβλήτων Α/Α Είδος Αποβλήτου Κωδικός Αποβλήτου 1.2. Σε περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης επιθυμεί να διαχειρίζεται απόβλητα με Κωδικό που διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στον Πίνακα 1, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς τις απαραίτητες πληροφορίες στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, και να αιτηθεί τροποποίηση της παρούσας άδειας Ο Φορέας Εκμετάλλευσης απαγορεύεται να παραλαμβάνει απόβλητα οι ποσότητες των οποίων προκαλούν υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του μέσου συλλογής και μεταφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα 2 της παρούσας άδειας Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, κατά την παραλαβή των αποβλήτων, να διαθέτει κατάλληλο σύστημα μέτρησης, για την μέτρηση των ποσοτήτων των αποβλήτων που παραλαμβάνει και να εκδίδει αποδεικτικό παραλαβής στον παραγωγό του αποβλήτου Το σύστημα μέτρησης, να βαθμονομείται σε χρονικό διαστήματα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του ή κάθε έτος, αν το στοιχείο αυτό δεν είναι διαθέσιμο Η βαθμονόμηση να γίνεται από τον κατασκευαστή του συστήματος μέτρησης ή από εξειδικευμένο πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα ή γνώσεις βαθμονόμησης του συστήματος. Να τηρείται αρχείο με στοιχεία που αφορούν τη βαθμονόμηση και να τίθενται στη διάθεση των Επιθεωρητών σε περίπτωση ελέγχου. Τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης να φυλάγονται για τουλάχιστον πέντε χρόνια. 2. Τύπος Μέσων Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων 2.1. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1, να γίνεται με την χρήση των μέσων συλλογής και μεταφοράς του πίνακα 2, και μόνο με αυτά. Πίνακας 2: Λεπτομερής περιγραφή οχημάτων Α/Α Τύπος μέσου Αρ. Εγγραφής Κατασκευή Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος Κάτοχος μέσου μεταφοράς 2.2. Κατά τη μεταφορά των αποβλήτων πρέπει να φαίνεται ευκρινώς πάνω στο μέσο συλλογής και μεταφοράς η επωνυμία της εταιρείας, το είδος των αποβλήτων που δύνανται να μεταφέρονται, το τηλέφωνο επικοινωνίας του Φορέα Εκμετάλλευσης, ο αριθμός της άδειας διαχείρισης αποβλήτων και η ημερομηνία λήξης της. 3. Μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης κατά τη συλλογή και μεταφορά 3.1. Έκαστο μέσο συλλογής και μεταφοράς πρέπει να βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση, να συντηρείται συστηματικά σε κατάλληλα οργανωμένα και νόμιμα συνεργεία αυτοκινήτων, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, εάν χρειάζεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα σε χώρους όπου δεν θα προκαλούν οποιουδήποτε είδους όχληση ή κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία Τα εγχειρίδια σχετικά με τη λειτουργία, τη χρήση έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς και τη φορτοεκφόρτωση να βρίσκονται εντός έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς και να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης Έκαστο μέσο συλλογής και μεταφοράς να διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης το οποίο να είναι κατάλληλο για το απόβλητο που μεταφέρεται και το οποίο να διαθέτει την ανάλογη σήμανση Τα φορτηγά ανοικτού τύπου πρέπει να διαθέτουν σκέπαστρο ή τα απόβλητα να είναι σκεπασμένα κατά τη μεταφορά τους Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να λαμβάνει αυστηρά μέτρα πρόληψης ώστε τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε ουσίες που προκύπτουν από αυτά να μη διαφεύγουν από το μέσο συλλογής και μεταφοράς, να μην αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και να μην προκαλούν οχληρία ή οσμές.

4 Μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων 4.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να διαθέτει προς χρήση την απαραίτητη υποδομή σε μέσα συλλογής και μεταφοράς, όπως αυτά είναι δηλωμένα στον Πίνακα 2, ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει τη μεταφορά των αποβλήτων χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε ζημιά σε υλικά που θα επαναχρησιμοποιηθούν ή να δημιουργείται οποιοσδήποτε κίνδυνος στο περιβάλλον ή στα πρόσωπα που εργάζονται στη συλλογή και μεταφορά Κάθε ένα από τα απόβλητα που αναφέρονται στον Πίνακα 1, να συλλέγεται χωριστά και να μην αναμιγνύεται με άλλα απόβλητα ή άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες, 4.3. Για την υποχρέωση χωριστής συλλογής ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει τον παραγωγό του αποβλήτου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του να ενημερώνει σχετικά τον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος Η συλλογή αποβλήτων να γίνεται σε συχνότητα τέτοια, η οποία να αποτρέπει τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων στους χώρους συλλογής Απαγορεύεται η μεταφορά και η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων σε χώρους για τους οποίους δεν έχει εξασφαλιστεί η σχετική Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων Απαγορεύεται η χρήση του/των μέσου/σων συλλογής και μεταφοράς για συλλογή και μεταφορά οποιονδήποτε άλλων αποβλήτων εκτός αυτών που αναγράφονται στον Πίνακα Μέτρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σοβαρού κινδύνου 5.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού διαφυγής αποβλήτων ή άλλων ρύπων κατά τη συλλογή και μεταφορά και να κάνει έγγραφη αναφορά περιγράφοντας το πώς συνέβη το περιστατικό, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αν υπήρξαν, τυχόν επιβάρυνση στην υγεία ατόμων, τη μέθοδο καθαρισμού και επαναφοράς της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που προέκυψαν από τις ενέργειες επαναφοράς Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει την αποκλειστική ευθύνη του κόστους για την αποκατάσταση ζημιάς που ενδεχομένως να προκληθεί στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία ή σε ξένη περιουσία λόγω ατυχήματος ή άλλου συμβάντος. 6. Απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 6.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση στο προσωπικό του α) για όλες τις ευθύνες και αρμοδιότητες του κατά τη συλλογή και μεταφορά, β) για τα θέματα ασφάλειας και προφύλαξης τα οποία πρέπει να λαμβάνει και γ) για τον κατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να διατηρεί αρχείο με τα ακόλουθα: (α) περιγραφή καθηκόντων για κάθε εργαζόμενο, (β) έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, και (γ) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα κάθε εργαζομένου. Το αρχείο πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένο και να βρίσκεται στη διάθεση των επιθεωρητών του Τμήματος Περιβάλλοντος οποτεδήποτε ζητηθεί Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει, να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τη λήψη απόφασης, για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την οργανωτική δομή, τον αριθμό των εργαζομένων, τα στοιχεία των οδηγών και των μέσων συλλογής και μεταφοράς του, (π.χ. παύση εργοδότησης, πρόσληψη νέων οδηγών, αντικατάσταση μέσων συλλογής και μεταφοράς) Όλοι οι εργαζόμενοι να φέρουν ταυτότητα της μορφής που δίνεται πιο κάτω, στην οποία να δηλώνεται ευκρινώς η ιδιότητα τους καθώς και ο αριθμός της άδειας διαχείρισης του Φορέα Εκμετάλλευσης. Λογότυπο εταιρείας Όνομα Φορέα Εκμετάλλευσης Ονοματεπώνυμο εργαζομένου Ιδιότητα εργαζομένου Αρ. Άδειας: Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων Ημερομηνία λήξης άδειας: Φωτογραφία εργαζομένου 6.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει την ευθύνη για την έκδοση των ταυτοτήτων που αναφέρονται στον όρο 6.4. της παρούσας άδειας.

5 2201 ΜΕΡΟΣ III: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να τηρεί αρχείο με τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) Αρχείο στο οποίο να καταγράφονται οι λεπτομέρειες συντήρησης, καθαριότητας έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς καθώς και οι οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις του (πχ. ημερομηνίες συντήρησης, όνομα συντηρητή, σύντομη περιγραφή εργασίας που επιτελέστηκε και αναφορά στο είδος της εκάστοτε βλάβης). Σε περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν διαθέτει, ήδη, τέτοιου είδους αρχείο, πρότυπο έντυπο τέτοιου είδους αρχείου, για χρήση, παρουσιάζεται στον Πίνακα (β) Αρχείο καταγραφής περιστατικών έκτακτης ανάγκης στο οποίο να αναφέρεται (α) η ημέρα και ώρα του συμβάντος, (β) λεπτομέρειες των συνθηκών οι οποίες προκάλεσαν το συμβάν (γ) τα μέτρα που λήφθηκαν για την αποφυγή επανάληψης του συμβάντος, και (δ) όλες τις ενέργειες που έγιναν για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Πρότυπο έντυπο τέτοιου είδους αρχείου, για χρήση, παρουσιάζεται στον Πίνακα III Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να τηρεί χρονολογικό μητρώο των αποβλήτων που διαχειρίζεται στο οποίο να καταχωρούνται τα ακόλουθα: ί. η ποσότητα των αποβλήτων, ϋ. η φύση, ίίί. τη προέλευση τους, ίν. ο τρόπος επεξεργασίας, ν. η συχνότητα συλλογής, νί. το μέσο μεταφοράς και ο χώρος διάθεσης τους. 3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαβιβάζει τις πιο πάνω πληροφορίες στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή. Οι πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται υπό μορφή ετήσιας έκθεσης. Πρότυπο έντυπο ετήσιας έκθεσης παρουσιάζεται στο Μέρος IV, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (α) Έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, (β) οι Πίνακες και ΙΙΙ.2 που αναφέρονται πιο πάνω, (Υ) αρχείο με κατάλογο παραγωγών αποβλήτων από τους οποίους συλλέχθηκαν τα απόβλητα ή/ και συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για τα οποία συλλέχθηκαν καθώς και οι συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων από κάθε παραγωγό ή /και σύστημα, Πίνακας IV.1, (δ) συνολικές ετήσιες ποσότητες ανά τύπο αποβλήτου που συλλέχθηκαν, Πίνακας IV.2, (ε) αρχείο με πιστοποιητικά βαθμονόμησης έκαστου συστήματος μέτρησης. 4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να παραδίδει στο Διευθυντή -του Τμήματος Περιβάλλοντος ή στον προηγούμενο κάτοχο των αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων όταν αυτά ζητούνται. 5. Όλα τα αρχεία και έντυπα, πρέπει να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά, και να βρίσκονται πάντα πλήρως ενημερωμένα. 6. Τα αρχεία να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια και να είναι διαθέσιμα στους Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος όποτε ζητηθεί. 7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, εφόσον παύσει οριστικά τις εργασίες του οφείλει να παραδίδει τα εν λόγω μητρώα στην Αρμόδια Αρχή.

6 Σχήμα 1: Κτηματικό Σχέδιο Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Πίνακας 111.1: Αρχείο συντήρησης, καθαριότητας και επιδιόρθωσης βλαβών μέσου συλλογής και μεταφοράς Αρ. Εγγραφής: Συντήρηση Σημ^ώσΓμΤν ^ Όνομα Ημερομη Σημειώστε με Ι Η - ρ Μ Περ.γραφή υπεύθυνου Υ γραφη ^ Εσωτερική Εξωτερ.κη Ε.δος Επιδιόρθωσης ι\3 : Ο ΓΟ Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία:

7 2203 ο D '> er 3. Ο Ο. Ο D Η- > 3 χ α. < α υ* Ο α α. 53 ο οα α '> cr 3. Ο Ο. ω 3. Ι 3 Ο CD Ο Ο α. >- ο

8 2204 ΜΕΡΟΣ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Όνομα Φορέα Εκμετάλλευσης: Αριθμός Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων: Χρονική περίοδος ετήσιας έκθεσης: Ονοματεπώνυμο ατόμου για επικοινωνία: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Επισυναπτόμενα: Έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, αρχείο συντήρησης, καθαριότητας και επιδιόρθωσης βλαβών μέσου/ων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, (Πίνακας ), αρχείο καταγραφής περιστατικών έκτακτης ανάγκης, (Πίνακας ΙΙΙ.2.), κατάλογο παραγωγών ή/και συστημάτων αποβλήτων, και συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων που συλλέχθηκαν από κάθε παραγωγό ή/ και σύστημα αποβλήτων, (Πίνακας IV. 1) συνολικές ετήσιες ποσότητες ανά τύπο αποβλήτου που συλλέχθηκαν, (Πίνακας IV.2), Πιστοποιητικά βαθμονόμησης έκαστου μηχανήματος. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η ετήσια έκθεση.

9 Πίνακας IV. 1: Αρχείο αποβλήτων Παραγωγός ή/και σύστημα αποβλήτων Αρ. Τηλεφώνου Αρ. Εγγραφής Τύπος αποβλήτου Εξαψήφιος Κωδικός Ποσότητα (σε m ) Εγκατάσταση στην οποία παραδόθηκαν τα απόβλητα Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία:

10 Ι Πίνακας IV.2: Συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων Α/Α Είδος Αποβλήτου Κωδικός Αποβλήτου Συνολική ετήσια ποσότητα / μονάδα μέτρησης* *Σημείωση: για τη χρονική περίοδο της ετήσιας έκθεσης. Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία: \

11 2207 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β1. Οι παραγωγοί, συλλέκτες, μεταφορείς και διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται να αναμειγνύουν τα επικίνδυνα απόβλητα με άλλες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων ή με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η ανάμειξη περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα. Β2. Όταν απόβλητα έχουν αναμειχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του όρου Β1,, πραγματοποιείται διαχωρισμός εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, για να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος ή /και της ανθρώπινης υγείας. Β3. Κατά τη συλλογή και μεταφορά τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται και να σημαίνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β4. Κατά τη μεταφορά των αποβλήτων πρέπει να φαίνεται ευκρινώς πάνω στο μέσο συλλογής και μεταφοράς η επωνυμία της εταιρείας, το είδος των αποβλήτων που δύνανται να μεταφέρονται, τα διεθνή σήματα κινδύνου που ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές ιδιότητες των αποβλήτων που μεταφέρονται, το τηλέφωνο επικοινωνίας του Φορέα Εκμετάλλευσης, ο αριθμός της άδειας διαχείρισης και η ημερομηνία λήξης της. Β5. Κάθε φορά που επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται σε εγκατάσταση αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Β6. Το έντυπο του όρου Β5. συμπληρώνεται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από την επιχείρηση μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και από την επιχείρηση ανάκτησης ή διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Β7. Το έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, πρέπει να διατηρείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης πλήρως συμπληρωμένο. Ένα αντίγραφο του εντύπου πρέπει να παραδίδεται πλήρως συμπληρωμένο στον παραγωγό των αποβλήτων και ένα στην μονάδα διαχείρισης που θα παραλάβει το απόβλητο για τελική διαχείριση. Β8. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαβιβάζει ετήσια, κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους, καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή, αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Β9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Άδειας, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης το οποίο να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ατυχήματος ή άλλου συμβάντος για προστασία της ανθρώπινης υγείας ή/και του περιβάλλοντος. Β10. Στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων όλες οι πιθανές περιπτώσεις πρόκλησης ατυχήματος ή ζημιάς, οι προληπτικές ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται, οι ενέργειες καταστολής και οι ενέργειες επαναφοράς του περιβάλλοντος. Β11. Ο Οδηγός έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, να είναι κάτοχος της Αδειας Οδηγού Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (European Agreement Concerning the International carriage of Dangerous goods by Road, ADR) για την έκδοση της οποίας Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

12 2208 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ Π. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση βοθρολυματων ή λάσπης, σε παρακείμενα ρυάκια και άλλα επιφανειακά νερά, σε κοίτες ποταμών, στο έδαφος ή σε υπεδαφικούς λάκκους η οποία μπορεί να ρυπάνει τα νερά ή/και το έδαφος. Γ2. Κατά τη μεταφορά των βοθρολυματων ή λάσπης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ανθρώπινη υγεία και η προστασία από οχληρία και δυσοσμία. Γ3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρροή βοθρολυματων ή λάσπης στο έδαφος ή τα νερά από το μέσο συλλογής και μεταφοράς. Γ4. Τα βοθρολυματα ή λάσπη να παραδίδονται σε σταθμό επεξεργασίας αποβλήτων μετά από έγκριση του διαχειριστή του. Γ5. Κατά τη μεταφορά βοθρολυματων ή λάσπης, πρέπει να καταγράφονται από το μεταφορέα, τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακας Π, και να διατηρούνται σε αρχείο. ί. Αναφορά του μέσου μεταφοράς βοθρολυματων ή/και λάσπης ϋ. Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς ϋί. Στοιχεία οδηγού και μέσου συλλογής και μεταφοράς ίν. Προορισμός μεταφοράς και χώρος διάθεσης των βοθρολυματων ή/και λάσπης (εγκατάσταση/σταθμός) ν. Στοιχεία παραλήπτη βοθρολυματων ή/και λάσπης. ί. Ποσότητα βοθρολυματων ή/και λάσπης που διατίθενται (κ.μ. / μεταφορά).

13 Πίνακας Π: Στοιχεία μεταφοράς βοθρολυμάτων ή λάσπης α/α Ημερομηνία μεταφοράς Dpa αναχώρησης από το σημείο συλλογής Όνομα και εττώνυμο οδηγού Υπογραφή οδηγού Αριθμός Εγγραφής μέσου μεταφοράς Χώρος διάθεσης βοθρολυμάτων ή λάσπης Όνομα και επίθετο παραλήπτη Υπογραφή παραλήπτη Ποσότητα βοθρολυμάτων ή λάσπης που μεταφέρθηκαν Παρατηρήσεις Σύνολο Ημερομηνία: Υπογραφή (υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων του φορέα εκμετάλλευσης): ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

14 Ε.Ε. Παρ. Ill(i) 2210 Κ.Δ.Π. 324/2012 Αρ. 4590, Αριθμός 324 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΦΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ» ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το 108(1) του άρθρο 3 του περί της Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε Όσους Θυσιάστηκαν ως Αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης" Νόμου του 2011, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού Ημέρας Μνήμης και Απόδοσης τίτλος. Τιμής σε Όσους Θυσιάστηκαν ως Αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 Πζ Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» Διάταγμα του Καθορισμός ημερομηνίας. 2. Με το παρόν Διάταγμα καθορίζεται η 11 η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε όσους θυσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», κατά την οποία θα πραγματοποιείται εκδήλωση σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Έγινε στις 31 Αυγούστου (ΥΠΠ ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

15 E..E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2211 Κ.Δ.Π. 325/2012 Αρ. 4590, Αριθμός 325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΜΕΧΡΙ 2012 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 6(5) Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων καθορίζει, με βάση τις πρόνοιες της δεύτερης επιφύλαξης του Κανονισμού 6(5) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 μέχρι 2012, τους όρους και τον τρόπο που εμφαίνονται στο Παράρτημα, για την πώληση διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό. 2. Το διάταγμα με αρ. Κ.Δ.Π. 73/2009 που δημοσιεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2009, καταργείται και αντικαθίσταται με το παρόν διάταγμα.

16 2212 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Όροι και τρόπος πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) Μέρος 1 (Όροι πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) 1. Η πώληση θα γίνεται με τη διαδικασία πλειοδότησης μέσω ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «TOM», σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στο Μέρος 2 του παρόντος Παραρτήματος. 2. Η πώληση αφορά το δικαίωμα για επιλογή ενός από τους προσφερόμενους αριθμούς των προσφερόμενων γραμματοσειρών (στο εξής αναφερόμενο ως «δικαίωμα επιλογής»), για συγκεκριμένο όχημα που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου. 3. Οι προσφερόμενοι αριθμοί καθορίζονται ως οι αριθμοί από το ένα (1) μέχρι το εννιακόσια ενενήντα εννιά (999) κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς, με εξαίρεση τους αριθμούς δεκατρία (13), εξήντα εννιά (69) και εξακόσια εξήντα έξι (666). 4. Οι προσφερόμενες γραμματοσειρές είναι αυτές που θα εμφαίνονται ως προσφερόμενες στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του TOM για την καθορισμένη περίοδο που θα εμφαίνεται στο σύστημα για την κάθε γραμματοσειρά. 5. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται για όχημα που δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 6. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από πρόσωπο που δύναται να καταστεί νόμιμος εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οχήματος σύμφωνα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο του 1972, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του. 7. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του " TOM, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 2 του παρόντος Παραρτήματος. 8. Πλειοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη καταχώρηση που γίνεται μετά από είσοδο στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του TOM με τη χρήση του κωδικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που είναι απαραίτητα για την είσοδο προσώπου στο εν λόγω σύστημα θεωρείται ότι γίνεται από και καθιστά υπεύθυνο το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί και συνδέονται με το συγκεκριμένο κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 9. Πλειοδότηση γίνεται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή άλλης ανάλογης μεθόδου που θα γίνεται αποδεκτή από το ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του ΤΟΜ. Το μεγαλύτερο ποσό πλειοδότησης για κάθε συγκεκριμένο αριθμό κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς κατακρατείται από την πιστωτική κάρτα της οποίας τα στοιχεία υποβλήθηκαν διαδικτυακό, μέχρι τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για τη συγκεκριμένη προσφερόμενη γραμματοσειρά, οπόταν και χρεώνεται η πιστωτική κάρτα με το ποσό μέγιστης πλειοδότησης. 10. Πρόσωπο το οποίο πλειοδότησε για το δικαίωμα επιλογής ενός αριθμού δεσμεύεται από την προσφορά του. 11. Το δικαίωμα επιλογής που αγοράζεται είναι πραγματοπαγές, συνδεδεμένο με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος για το οποίο αγοράσθηκε και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο όχημα. 12. Το πρόσωπο που αγοράζει το δικαίωμα επιλογής έχει δικαίωμα να το ασκήσει εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αγοράς του δικαιώματος: Νοείται ότι ο Έφορος δύναται κατά περίπτωση και όταν κρίνει τούτο δικαιολογημένο, να παρατείνει την πιο πάνω ημερομηνία για εύλογο κατά την κρίση του διάστημα, αιτιολογώντας την απόφαση του για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 13. Οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά του δικαιώματος επιλογής δεν επιστρέφεται ακόμα και αν το πρόσωπο που αγόρασε το δικαίωμα επιλογής δεν το ασκήσει. 14. Το ελάχιστο ποσό ανοίγματος της πλειοδότησης για οποιονδήποτε από τους προσφερόμενους αριθμούς είναι τα πενήντα Ευρώ ( 50,00). Το ελάχιστο ποσό για κάθε επόμενη πλειοδότηση για κάθε προσφερόμενο αριθμό είναι τα πενήντα Ευρώ ( 50,00). Το ποσό πλειοδότησης δεν θα έχει υποδιαιρέσεις του Ευρώ. Σε περίπτωση που ουδείς πλειοδοτήσει το ελάχιστο ποσό επόμενης πλειοδότησης για ένα από τους προσφερόμενους αριθμούς και το μέγιστο ποσό πλειοδότησης δεν φτάσει τα εκατό Ευρώ ( 100,00), ο αριθμός παραμένει στη διάθεση του Εφόρου και παραχωρείται από αυτόν δωρεάν με τυχαία σειρά σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία παραχώρησης διακριτικών σημείων ταυτότητας σε οχήματα. 15. Το πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία πλειοδότησης για την αγορά δικαιώματος δηλώνει ηλεκτρονικά ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τον τρόπο που γίνεται η πώληση.

17 2213 Μέρος 2 (Τρόπος πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) 1. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό διαδικτυακο σύστημα του TOM γίνεται αφού καταχωριστούν τα ακόλουθα στοιχεία στην καθορισμένη για το σκοπό αυτό από το TOM ιστοσελίδα: (α) Όνομα (β) (γ) (δ) (ε) Επίθετο Αριθμός ταυτότητας / αριθμός νομικού προσώπου και τύπος ταυτότητας Ημερομηνία γεννήσεως Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στ) Ένας κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα καταχωριστεί δύο φορές για σκοπούς επιβεβαίωσης (ζ) Μία ερώτηση από τις προσφερόμενες από το σύστημα και την απάντηση της, για σκοπούς ανάκτησης κωδικού πρόσβασης του εγγεγραμμένου πρόσωπου σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό χρειαστεί να ανακτήσει κωδικό πρόσβασης. 2. Μετά την εγγραφή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1(ε) του παρόντος Μέρους, ένας κωδικός χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρίστηκε με βάση την παράγραφο 1(στ) του παρόντος Μέρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο διαδικτυακο σύστημα του ΤΟΜ. 3. Πρόσωπα που ενεγράφησαν στο διαδικτυακο σύστημα του TOM πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος Διατάγματος θεωρούνται ότι είναι εγγεγραμμένα για τους σκοπούς του Διατάγματος αυτού. 4. Για να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε πλειοδότηση το πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία δηλώνει ηλεκτρονικά ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τον τρόπο που γίνεται η πώληση. 5. Στη συνέχεια καταχωρίζεται ο αριθμός πλαισίου του μη εγγεγραμμένου στο μητρώο του Εφόρου οχήματος για το οποίο θα γίνει πλειοδότηση για το δικαίωμα επιλογής. Ο αριθμός πρέπει να είναι ακριβής και να καταχωριστεί ορθά. 6. Στη συνέχεια επιλέγεται μία από τις προσφερόμενες γραμματοσειρές και εισάγεται ο αριθμός για τον οποίο υπάρχει πρόθεση να υποβληθεί προσφορά πλειοδότησης για το δικαίωμα επιλογής. 7. Στη συνέχεια καταχωρίζεται η προσφορά πλειοδότησης και, αφού γίνει επιβεβαίωση των καταχωρημένων στοιχείων, η προσφορά υποβάλλεται από τον πλειοδότη. 8. Αφού διενεργηθεί η διαδικασία υποβολής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της πλειοδότησης, επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων πιστώσεων και δεσμευτεί το ποσόν πλειοδότησης, ο πλειοδότης καθίσταται ο εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότης μέχρι τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για τον συγκεκριμένο αριθμό της συγκεκριμένης προσφερόμενης γραμματοσειράς ή μέχρι να υποβληθεί και γίνει αποδεκτή μεγαλύτερη προσφορά για τον ίδιο αριθμό από άλλο πρόσωπο. Ενόσω πλειοδότης αποτελεί τον εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότη για ένα αριθμό δεν είναι δυνατόν να πλειοδοτεί για άλλο προσφερόμενο αριθμό για τον ίδιο αριθμό πλαισίου του οχήματος για το οποίο υπέβαλε προσφορά που τον καθιστά ως τον εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότη. 9. Με τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για κάθε προσφερόμενη γραμματοσειρά ο πλειοδότης με τη μεγαλύτερη προσφορά για κάθε προσφερόμενο αριθμό καθίσταται ο επιτυχών πλειοδότης για το δικαίωμα επιλογής του αριθμού για τον οποίο υπέβαλε τη μεγαλύτερη προσφορά, οπόταν και χρεώνεται η πιστωτική κάρτα που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του παρόντος Μέρους με το ποσό μέγιστης πλειοδότησης. 10. Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης είναι δυνατόν, με την είσοδο του στο διαδικτυακο σύστημα του TOM με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Μέρους, να παρατηρεί τις προσφορές που έχει υποβάλει ο ίδιος και την τρέχουσα μέγιστη προσφορά πλειοδότησης για κάθε προσφερόμενο αριθμό κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς που υποβλήθηκαν από άλλους, χωρίς να μπορεί να παρατηρεί τα στοιχεία του προσώπου που υπέβαλε την τρέχουσα μέγιστη προσφορά πλειοδότησης ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά πλειοδότησης εκτός από τις προσφορές που υπέβαλε ο ίδιος. Έγινε στις 27 Αυγούστου ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

18 Ε.Ε. Παρ. ill(l) Αρ. 4590, Κ.Δ.Π. 326/2012 Αριθμός 326 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2010 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 65, 66 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνέχεια της γνωστοποίησης του με αρ. Κ.Δ.Π. 61/2012 και ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν δυνάμει των άρθρων 65 και 66 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2010, με την παρούσα γνωστοποιεί ότι οι κλάδοι σπουδών που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα και οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν επαναξιολογηθεί για χρονική περίοδο δέκα ετών με αναδρομική ισχύ ττου αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης A.C. AMERICAN COLLEGE Κλάδος Σπουδών Business Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Ημερομηνία Έναρξης Επαναξιολόγησης 04/06/2006 A.C. AMERICAN COLLEGE Business Administration (4 Years, Bachelor of Arts) 10/05/2008 A.C. AMERICAN COLLEGE Hotel Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) 04/06/2006 A.C. AMERICAN COLLEGE A.C. AMERICAN COLLEGE C.D.A. COLLEGE C.D.A. COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) C.D.A. COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ) Hotel Management (4 Years, Bachelor of Arts) Office Management (1 Year, Plus an Optional Foundation Year, Certificate) Executive Secretarial Studies (1 Year, plus a Certificate from an appropriate One-Year Program of study as a Prerequisite, Diploma) Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) 27/07/ /03/ /10/ /10/ /10/2009 C.D.A. COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ) Secretarial Studies (1 Year, Certificate) 14/03/2005 COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT Hospitality Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts) 04/06/2006 CYPRUS COLLEGE Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 Έτη Πλήρους Φοίτησης ή 4 Έτη Μερικής Φοίτησης, Δίπλωμα) 02/10/2011

19 2215 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδος Σπουδών Ημερομηνία Έναρξης Επαναξιολόγησης CYPRUS COLLEGE CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY GLOBAL COLLEGE Hotel Management (3 Years, Higher Diploma) Business Administration (1 or 2 Years, MBA) Audio Visual Communication (2 Years, Diploma, System of Credits) Travel, Tourism and Hotel Management (2 Years, Diploma, System of Credits) Executive Secretarial Studies (One Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) 31/01/ /06/ /07/ /07/ /03/2005 INTERCOLLEGE Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma) 27/07/2007 INTERCOLLEGE KES COLLEGE KES COLLEGE Pre-Medical (2 Years, Diploma) Ιατρικοί Επισκέπτες (2 Έτη, Δίπλωμα) Office Administration and Secretarial Studies (3 Years, Plus an Optional Foundation Year, Higher Diploma) 14/03/ /07/ /07/2007 THE LIMASSOL COLLEGE-T.L.C. (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) Αισθητική (2 Έτη, συν 1 Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, Δίπλωμα) Business Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Hotel Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Travel and Tourism Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) 02/06/ /01/ /05/ /01/2009 THE PHILIPS COLLEGE Information Technology (4 Years, Bachelor of Science) 27/07/2007 Έγινε στις 28 Αυγούστου 2012 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. (Υ.Π.&Π /15)

20 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4590, Κ.Δ.Π. 327/2012 Αριθμός 327 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 108(1) 2010) Γνωστοποίηση Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 2(1) παράγραφο 4 του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108(1) 2010 γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 1. Με βάση το άρθρο 4 (2) του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108(1) Στολή και διακριτικά, η στολή των Εποπτών Οδικών Μεταφορών καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Η στολή θα αποτελείται από - Ι. παντελόνι χρώματος μπεζ, II. III. IV. φανέλλα κοντομάνικη ή μακρυμάνικη μπλε με γιακά, σακάκι μπλε σκούρο, τζόκεϊ μπλε με κεντητό σήμα της υπηρεσίας στο μπροστινό μέρος, δείγματα των οποίων εμφαίνονται στο Παράρτημα 1, Μέρος 1, V. ζώνη μαύρη δερμάτινη με μεταλλική μπούκλα χρώματος αργυρού με το σήμα της υπηρεσίας, VI. VII. VIII. κάλτσες μαύρες, υποδήματα μαύρα, φωσφορούχο αμάνικο ή μακρυμάνικο γιλέκο ή φωσφορούχο σακάκι χρώματος κίτρινου με γκρίζες αντανακλαστικές λωρίδες. (β) Στο πάνω αριστερό μέρος της μπροστινής πλευράς της στολής του Επόπτη και στο τζόκεϊ θα τοποθετείται το σήμα των Εποπτών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, δείγμα του οποίου εμφαίνεται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος 1 και το οποίο θα αποτελείται από - Ι. το έμβλημα της Δημοκρατίας κεντημένο σε χρώμα πορτοκαλί, με το περιστέρι κεντημένο σε χρώμα άσπρο, το κλαδί της ελιάς κεντημένο σε χρώμα πράσινο και τη χρονολογία 1960 κεντημένη με μαύρα γράμματα και πλαισιωμένη από 2 κλαδιά κεντημένα σε χρώμα πράσινο. II. τις λέξεις «ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στο πάνω μέρος και τις λέξεις «ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ» στο κάτω μέρος, που θα αναγράφονται κεντημένα με ασημοκλωστή. (γ) Η βάση του σήματος θα είναι μαύρη και ο γύρος του κεντημένος με ασημοκλωστή. Ι. Τα αντανακλαστικά γιλέκα, θα φέρουν στην πάνω αριστερή πλευρά του μπροστινού μέρους καθώς και στο πίσω μέρος τους, την επιγραφή με τις λέξεις «ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Η επιγραφή θα φέρει στην αριστερή πλευρά το σήμα του Επόπτη Οδικών Μεταφορών. Η βάση της επιγραφής θα είναι μαύρη με γκρίζο αντανακλαστικό γύρο και γράμματα. Δείγμα της επιγραφής αυτής εμφαίνεται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος 1. II. Στο πάνω δεξιό μέρος της μπροστινής πλευράς της στολής του Επόπτη θα τοποθετείται μπλε υφασμάτινη λωρίδα με το ονοματεπώνυμο και τον βαθμό του Επόπτη τα οποία θα είναι κεντημένα με ασημοκλωστή. III. Οι στολές των Υπεύθυνων Ομάδας Εποπτών Οδικών Μεταφορών θα φέρουν στην αριστερή πλευρά του γιακά το διακριτικό του βαθμού τους το οποίο θα είναι κεντημένο σε μπλε βάση με ασημοκλωστή και θα αποτελείται δύο γαλόνια και από πάνω ένα γαλόνι του οποίου οι δύο άκρες θα ενώνονται μεταξύ τους με ένα ημικύκλιο. 2. Με βάση το άρθρο 5 του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108 (1) Ειδική Ταυτότητα Επόπτη, η ταυτότητα του Επόπτη Οδικών Μεταφορών καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Ajgarocrgjc; Η ταυτότητα του επόπτη, δείγμα της οποίας εμφαίνεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας γνωστοποίησης θα είναι ορθογώνιου σχήματος με στρογγυλεμένες γωνιές και θα έχει μήκος 8.56 εκατοστόμετρα και πλάτος εκατοστόμετρα. (β) Περιεχόμενο Ι. Όπως εμφαίνεται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 2 της παρούσας γνωστοποίησης η πρόσθια όψη της ταυτότητας του επόπτη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΕΚ.Α.Π. Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ)

Σ.ΕΚ.Α.Π. Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) Σ.ΕΚ.Α.Π Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) Evaluated - Accredited Programmes of Study by the Council of Educational Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 26/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3388 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 26 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Αρ. 3578,

E.E. Παρ. Αρ. 3578, E.E. Παρ. Αρ. 3578, 22.2.2002 685 Κ.Δ.Π. 95/2002 Αριθμός 95 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου

Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των ακόλουθων ρευμάτων αποβλήτων: Οικιακά Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3666, 27.12.2002 6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Αριθμός 636 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993)

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 4(1) Ο Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100 Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3844, 23.4.2004 1813 Κ.Δ.Π. 273/2004 Αριθμός 273 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100 Όροι και προϋποθέσεις που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Προσφορά Υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές/τριες από Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ P Ο Οδηγός αυτός παρέχει τις πιο κάτω πληροφορίες: 1. Τι είναι το Δελτίο Στάθμευσης των ατόμων με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2896 Κ.Α.Π. 427/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 427 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 13Α(1) Χορήγηση άδειας φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 688/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3747 της 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 688 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών. Υποβολής Αίτησης * Ιουλίου 2016 Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «Πανεπιστήμιο Frederick»

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών. Υποβολής Αίτησης * Ιουλίου 2016 Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «Πανεπιστήμιο Frederick» Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την 17 η μέχρι και την 19 η Σύνοδο του Συμβουλίου 17 η Σύνοδος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051, Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 170 Ν. 45(Ι)/96 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 131/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4660 Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 117 Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002)

Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3686, 28.2.2003 Κ.Δ.Π. 161/2003 Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 11(3) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 187/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 187 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646,

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, 8.11.91 Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της νώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και την 16 η Σύνοδο του Συμβουλίου 11 η Σύνοδος του Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3250 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Οι περί Μηχανών Παιγνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 147/91. Ε Ε. Παρ. ΙΠ (Ι) Αρ. 2595,

KAJI. 147/91. Ε Ε. Παρ. ΙΠ (Ι) Αρ. 2595, Ε Ε. Παρ. ΙΠ (Ι) Αρ. 2595,17.4.91 KAJI. 147/91 Αριθμός 147 Οι Δημοτικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Λεμεσού του 1991, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού σύμφωνα με το άρθρο 88 του περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

664 Κ.Δ.Π. 160/2003. Αριθμός 160 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002)

664 Κ.Δ.Π. 160/2003. Αριθμός 160 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002) Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3686, 28.2.2003 664 Κ.Δ.Π. 160/2003 Αριθμός 160 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002) Διάταγμα με βάση τα άρθρα 11(3) και 19(4) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της νώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και την 16 η Σύνοδο του Συμβουλίου 11 η Σύνοδος του Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 176 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 15(Ι)/2017 Αρ. 4590, 24.2.2017 Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ Copyright 2016 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ: ΔΠ.1/2016 ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19 Σεπτεμβρίου 2016 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21 Οκτωβρίου 2016 Cyta Τ Θ 24929, 1396 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 34 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4989, 13.1.2017 Αριθμός 13 Κ.Δ.Π. 1 /2017 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 ΚΔΠ 408/2006 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, 16.12.2011, σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β) ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3851, 30.4.2004 3858 Κ.Δ.Π. 466/2004 Αριθμός 466 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

22(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

22(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, 25.2.2015 Ν. 22(Ι)/2015 22(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ (Να συμπληρωθεί από τον αιτητή/την αιτήτρια ιδιόχειρα) ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.) (στο εξής καλούμενου ως ο «Οργανισμός»), αφ ενός

του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.) (στο εξής καλούμενου ως ο «Οργανισμός»), αφ ενός Οδός Ανδροκλ έους 3 Α, 10 60 Λ ευκωσία Τ.Θ. 21 840, 15 14 Λευ κωσί α Λευκωσία Τηλ 2 275 36 3 1, Φαξ 2 275 166 4 Λάρνακα Τ ηλ. 246 270 22, Φαξ 2 465 867 5 Σύμβαση Μέλους και δήλωση αποδοχής των Όρων Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 507/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3853 της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 507 Οι περί της Εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» Σχ. Χρονιά 2016-17 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-18 Τα ακόλουθα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια προσφέρουν στους τελειόφοιτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Κ.Δ.Π. 131/2004. Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Κ.Δ.Π. 131/2004. Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 501 Κ.Δ.Π. 131/2004 131 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το εδάφιο (2) και (3) του άρθρου 11 Όροι και προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

D /yu Κ.Δ.Π. 601/2004

D /yu Κ.Δ.Π. 601/2004 Jfc.fc. Ιίαρ. () Αρ. 3868,.6.004 D /yu Κ.Δ.Π. 60/004 Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 75Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 907 Κ.Δ.Π. 224/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΑΑΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97(1) ΤΟΥ 2001) Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4125, 30/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4125, 30/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(Ι) του 2005.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛΜ. 114/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2709 της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 114 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα