ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 323/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4590 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 323 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 185(1) ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 6(1) ΤΟΥ 2012) Διάταγμα με βάση το άρθρο 27 Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 27 των Περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 και 2012, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός Τίτλος Παράρτημα Α 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Αποβλήτων (Γενικοί Όροι Διαχείρισης Αποβλήτων για πρόσωπο που ασχολείται με Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων) Διάταγμα του Οι Γενικοί Όροι Διαχείρισης Αποβλήτων που παρατίθενται στο Παράρτημα Α ισχύουν για πρόσωπα που ασχολούνται με τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων. 3. Στην περίπτωση που πρόσωπο ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων επιπρόσθετα του Παραρτήματος Α προστίθενται στους Γενικούς Όρους Παράρτημα Β Διαχείρισης Αποβλήτων και οι όροι που παρατίθενται στο Παράρτημα Β. 4. Στην περίπτωση που πρόσωπο ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά βοθρολυμάτων ή/και λάσπης επιπρόσθετα του Παραρτήματος Α προστίθενται στους Παράρτημα Γ Γενικούς Όρους Διαχείρισης Αποβλήτων και οι όροι που παρατίθενται στο Παράρτημα Γ.

2 2198 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ειδικότερα χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για ρύπανση στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα, χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα προστατευόμενα είδη και οι φυσικοί οικότοποι. 2. Η εταιρεία (ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ), όπου στα εν λόγω έγγραφα θα αναφέρεται ως ο «Φορέας Εκμετάλλευσης», οφείλει να παραδίδει τα απόβλητα σε αδειοδοτημένα πρόσωπα, δυνάμει των άρθρων 24 και 25 του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 (Ν. 185(Ι)/2011) όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 3. Τα απόβλητα που συλλέγονται πρέπει να μεταφέρονται και να παραδίδονται αυθημερόν, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και με τις οποίες ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας. 4. Η ισχύς της Αδειας και όλων των Όρων της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τον Υπουργό και η διάρκεια της είναι για πέντε χρόνια. 5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, εφόσον επιθυμεί ανανέωση της παρούσας άδειας, υποχρεούται να υποβάλει νέα αίτηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας Αδειας. 6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, για σκοπούς ισχύος της παρούσας Άδειας οφείλει να καταθέσει στο Λογιστήριο του Τμήματος Περιβάλλοντος, εγγυητική επιστολή τραπέζης, ύψους ολογράφως το ποσόν ( Χ.ΧΧΧ,00) ευρώ για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής τραπέζης πρέπει, να ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της παρούσας άδειας. 7. Η Άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί, ακυρωθεί ή διαφοροποιηθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο, από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία του περιβάλλοντος ή / και της ανθρώπινης υγείας ή αν υπάρξει σημαντική αλλαγή σχετικά με τις δραστηριότητες του Φορέα Εκμετάλλευσης. 8. Δεν είναι δυνατή καμία παρέκκλιση από την εφαρμογή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων, εκτός αν εγκριθεί τροποποίηση τους προς το σκοπό, αυτό, από τον Υπουργό και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα της Εταιρείας, ή στη διεύθυνση της εταιρείας, ή για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αριθμούς τηλεφώνων, τηλεομοιότυπου, ή την ταχυδρομική διεύθυνση του οργανισμού/ επιχείρησης, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αίτηση που είχε υποβληθεί από την εταιρεία πριν την υλοποίηση τους. 10. Στο κάθε μέσο συλλογής και μεταφοράς να υπάρχει πλήρες αντίγραφο της παρούσας άδειας και να είναι διαθέσιμο για έλεγχο όποτε αυτό ζητηθεί από οιανδήποτε Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 11. Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς που αναφέρονται στον Πίνακα 2, όταν δεν βρίσκονται σε λειτουργία, να σταθμεύουν στο χώρο που φαίνεται στο σχήμα 1, Φ.Σχ, τεμάχιο 12. Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια από το μέσο συλλογής και μεταφοράς, εφόσον αυτό συντηρείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης καθώς επίσης και τα ρυπασμένα από χρησιμοποιημένα έλαια υλικά, π.χ στουπιά, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων. 13. Η χορήγηση Αδειας Διαχείρισης Αποβλήτων, δεν απαλλάσσει το Φορέα Εκμετάλλευσης, από την υποχρέωση του να εξασφαλίσει οποιανδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση απαιτείται δυνάμει άλλης Νομοθεσίας και ούτε αποτελεί επιχείρημα για εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης.

3 2199 ΜΕΡΟΣ II: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τύπος και ποσότητες αποβλήτων 1.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να συλλέγει και να μεταφέρει μόνο τα απόβλητα τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1, όπως έχουν δηλωθεί και εγκριθεί στην αίτηση που υπέβαλε για χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων. Πίνακας 1: Τύπος αποβλήτων Α/Α Είδος Αποβλήτου Κωδικός Αποβλήτου 1.2. Σε περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης επιθυμεί να διαχειρίζεται απόβλητα με Κωδικό που διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στον Πίνακα 1, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς τις απαραίτητες πληροφορίες στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, και να αιτηθεί τροποποίηση της παρούσας άδειας Ο Φορέας Εκμετάλλευσης απαγορεύεται να παραλαμβάνει απόβλητα οι ποσότητες των οποίων προκαλούν υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του μέσου συλλογής και μεταφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα 2 της παρούσας άδειας Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, κατά την παραλαβή των αποβλήτων, να διαθέτει κατάλληλο σύστημα μέτρησης, για την μέτρηση των ποσοτήτων των αποβλήτων που παραλαμβάνει και να εκδίδει αποδεικτικό παραλαβής στον παραγωγό του αποβλήτου Το σύστημα μέτρησης, να βαθμονομείται σε χρονικό διαστήματα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του ή κάθε έτος, αν το στοιχείο αυτό δεν είναι διαθέσιμο Η βαθμονόμηση να γίνεται από τον κατασκευαστή του συστήματος μέτρησης ή από εξειδικευμένο πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα ή γνώσεις βαθμονόμησης του συστήματος. Να τηρείται αρχείο με στοιχεία που αφορούν τη βαθμονόμηση και να τίθενται στη διάθεση των Επιθεωρητών σε περίπτωση ελέγχου. Τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης να φυλάγονται για τουλάχιστον πέντε χρόνια. 2. Τύπος Μέσων Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων 2.1. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1, να γίνεται με την χρήση των μέσων συλλογής και μεταφοράς του πίνακα 2, και μόνο με αυτά. Πίνακας 2: Λεπτομερής περιγραφή οχημάτων Α/Α Τύπος μέσου Αρ. Εγγραφής Κατασκευή Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος Κάτοχος μέσου μεταφοράς 2.2. Κατά τη μεταφορά των αποβλήτων πρέπει να φαίνεται ευκρινώς πάνω στο μέσο συλλογής και μεταφοράς η επωνυμία της εταιρείας, το είδος των αποβλήτων που δύνανται να μεταφέρονται, το τηλέφωνο επικοινωνίας του Φορέα Εκμετάλλευσης, ο αριθμός της άδειας διαχείρισης αποβλήτων και η ημερομηνία λήξης της. 3. Μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης κατά τη συλλογή και μεταφορά 3.1. Έκαστο μέσο συλλογής και μεταφοράς πρέπει να βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση, να συντηρείται συστηματικά σε κατάλληλα οργανωμένα και νόμιμα συνεργεία αυτοκινήτων, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, εάν χρειάζεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα σε χώρους όπου δεν θα προκαλούν οποιουδήποτε είδους όχληση ή κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία Τα εγχειρίδια σχετικά με τη λειτουργία, τη χρήση έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς και τη φορτοεκφόρτωση να βρίσκονται εντός έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς και να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης Έκαστο μέσο συλλογής και μεταφοράς να διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης το οποίο να είναι κατάλληλο για το απόβλητο που μεταφέρεται και το οποίο να διαθέτει την ανάλογη σήμανση Τα φορτηγά ανοικτού τύπου πρέπει να διαθέτουν σκέπαστρο ή τα απόβλητα να είναι σκεπασμένα κατά τη μεταφορά τους Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να λαμβάνει αυστηρά μέτρα πρόληψης ώστε τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε ουσίες που προκύπτουν από αυτά να μη διαφεύγουν από το μέσο συλλογής και μεταφοράς, να μην αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και να μην προκαλούν οχληρία ή οσμές.

4 Μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων 4.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να διαθέτει προς χρήση την απαραίτητη υποδομή σε μέσα συλλογής και μεταφοράς, όπως αυτά είναι δηλωμένα στον Πίνακα 2, ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει τη μεταφορά των αποβλήτων χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε ζημιά σε υλικά που θα επαναχρησιμοποιηθούν ή να δημιουργείται οποιοσδήποτε κίνδυνος στο περιβάλλον ή στα πρόσωπα που εργάζονται στη συλλογή και μεταφορά Κάθε ένα από τα απόβλητα που αναφέρονται στον Πίνακα 1, να συλλέγεται χωριστά και να μην αναμιγνύεται με άλλα απόβλητα ή άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες, 4.3. Για την υποχρέωση χωριστής συλλογής ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει τον παραγωγό του αποβλήτου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του να ενημερώνει σχετικά τον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος Η συλλογή αποβλήτων να γίνεται σε συχνότητα τέτοια, η οποία να αποτρέπει τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων στους χώρους συλλογής Απαγορεύεται η μεταφορά και η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων σε χώρους για τους οποίους δεν έχει εξασφαλιστεί η σχετική Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων Απαγορεύεται η χρήση του/των μέσου/σων συλλογής και μεταφοράς για συλλογή και μεταφορά οποιονδήποτε άλλων αποβλήτων εκτός αυτών που αναγράφονται στον Πίνακα Μέτρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σοβαρού κινδύνου 5.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού διαφυγής αποβλήτων ή άλλων ρύπων κατά τη συλλογή και μεταφορά και να κάνει έγγραφη αναφορά περιγράφοντας το πώς συνέβη το περιστατικό, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αν υπήρξαν, τυχόν επιβάρυνση στην υγεία ατόμων, τη μέθοδο καθαρισμού και επαναφοράς της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που προέκυψαν από τις ενέργειες επαναφοράς Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει την αποκλειστική ευθύνη του κόστους για την αποκατάσταση ζημιάς που ενδεχομένως να προκληθεί στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία ή σε ξένη περιουσία λόγω ατυχήματος ή άλλου συμβάντος. 6. Απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 6.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης να παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση στο προσωπικό του α) για όλες τις ευθύνες και αρμοδιότητες του κατά τη συλλογή και μεταφορά, β) για τα θέματα ασφάλειας και προφύλαξης τα οποία πρέπει να λαμβάνει και γ) για τον κατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να διατηρεί αρχείο με τα ακόλουθα: (α) περιγραφή καθηκόντων για κάθε εργαζόμενο, (β) έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, και (γ) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα κάθε εργαζομένου. Το αρχείο πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένο και να βρίσκεται στη διάθεση των επιθεωρητών του Τμήματος Περιβάλλοντος οποτεδήποτε ζητηθεί Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει, να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τη λήψη απόφασης, για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την οργανωτική δομή, τον αριθμό των εργαζομένων, τα στοιχεία των οδηγών και των μέσων συλλογής και μεταφοράς του, (π.χ. παύση εργοδότησης, πρόσληψη νέων οδηγών, αντικατάσταση μέσων συλλογής και μεταφοράς) Όλοι οι εργαζόμενοι να φέρουν ταυτότητα της μορφής που δίνεται πιο κάτω, στην οποία να δηλώνεται ευκρινώς η ιδιότητα τους καθώς και ο αριθμός της άδειας διαχείρισης του Φορέα Εκμετάλλευσης. Λογότυπο εταιρείας Όνομα Φορέα Εκμετάλλευσης Ονοματεπώνυμο εργαζομένου Ιδιότητα εργαζομένου Αρ. Άδειας: Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων Ημερομηνία λήξης άδειας: Φωτογραφία εργαζομένου 6.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει την ευθύνη για την έκδοση των ταυτοτήτων που αναφέρονται στον όρο 6.4. της παρούσας άδειας.

5 2201 ΜΕΡΟΣ III: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να τηρεί αρχείο με τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) Αρχείο στο οποίο να καταγράφονται οι λεπτομέρειες συντήρησης, καθαριότητας έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς καθώς και οι οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις του (πχ. ημερομηνίες συντήρησης, όνομα συντηρητή, σύντομη περιγραφή εργασίας που επιτελέστηκε και αναφορά στο είδος της εκάστοτε βλάβης). Σε περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν διαθέτει, ήδη, τέτοιου είδους αρχείο, πρότυπο έντυπο τέτοιου είδους αρχείου, για χρήση, παρουσιάζεται στον Πίνακα (β) Αρχείο καταγραφής περιστατικών έκτακτης ανάγκης στο οποίο να αναφέρεται (α) η ημέρα και ώρα του συμβάντος, (β) λεπτομέρειες των συνθηκών οι οποίες προκάλεσαν το συμβάν (γ) τα μέτρα που λήφθηκαν για την αποφυγή επανάληψης του συμβάντος, και (δ) όλες τις ενέργειες που έγιναν για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Πρότυπο έντυπο τέτοιου είδους αρχείου, για χρήση, παρουσιάζεται στον Πίνακα III Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να τηρεί χρονολογικό μητρώο των αποβλήτων που διαχειρίζεται στο οποίο να καταχωρούνται τα ακόλουθα: ί. η ποσότητα των αποβλήτων, ϋ. η φύση, ίίί. τη προέλευση τους, ίν. ο τρόπος επεξεργασίας, ν. η συχνότητα συλλογής, νί. το μέσο μεταφοράς και ο χώρος διάθεσης τους. 3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαβιβάζει τις πιο πάνω πληροφορίες στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή. Οι πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται υπό μορφή ετήσιας έκθεσης. Πρότυπο έντυπο ετήσιας έκθεσης παρουσιάζεται στο Μέρος IV, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (α) Έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, (β) οι Πίνακες και ΙΙΙ.2 που αναφέρονται πιο πάνω, (Υ) αρχείο με κατάλογο παραγωγών αποβλήτων από τους οποίους συλλέχθηκαν τα απόβλητα ή/ και συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για τα οποία συλλέχθηκαν καθώς και οι συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων από κάθε παραγωγό ή /και σύστημα, Πίνακας IV.1, (δ) συνολικές ετήσιες ποσότητες ανά τύπο αποβλήτου που συλλέχθηκαν, Πίνακας IV.2, (ε) αρχείο με πιστοποιητικά βαθμονόμησης έκαστου συστήματος μέτρησης. 4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να παραδίδει στο Διευθυντή -του Τμήματος Περιβάλλοντος ή στον προηγούμενο κάτοχο των αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων όταν αυτά ζητούνται. 5. Όλα τα αρχεία και έντυπα, πρέπει να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά, και να βρίσκονται πάντα πλήρως ενημερωμένα. 6. Τα αρχεία να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια και να είναι διαθέσιμα στους Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος όποτε ζητηθεί. 7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, εφόσον παύσει οριστικά τις εργασίες του οφείλει να παραδίδει τα εν λόγω μητρώα στην Αρμόδια Αρχή.

6 Σχήμα 1: Κτηματικό Σχέδιο Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Πίνακας 111.1: Αρχείο συντήρησης, καθαριότητας και επιδιόρθωσης βλαβών μέσου συλλογής και μεταφοράς Αρ. Εγγραφής: Συντήρηση Σημ^ώσΓμΤν ^ Όνομα Ημερομη Σημειώστε με Ι Η - ρ Μ Περ.γραφή υπεύθυνου Υ γραφη ^ Εσωτερική Εξωτερ.κη Ε.δος Επιδιόρθωσης ι\3 : Ο ΓΟ Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία:

7 2203 ο D '> er 3. Ο Ο. Ο D Η- > 3 χ α. < α υ* Ο α α. 53 ο οα α '> cr 3. Ο Ο. ω 3. Ι 3 Ο CD Ο Ο α. >- ο

8 2204 ΜΕΡΟΣ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Όνομα Φορέα Εκμετάλλευσης: Αριθμός Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων: Χρονική περίοδος ετήσιας έκθεσης: Ονοματεπώνυμο ατόμου για επικοινωνία: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Επισυναπτόμενα: Έντυπα εκπαίδευσης προσωπικού, αρχείο συντήρησης, καθαριότητας και επιδιόρθωσης βλαβών μέσου/ων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, (Πίνακας ), αρχείο καταγραφής περιστατικών έκτακτης ανάγκης, (Πίνακας ΙΙΙ.2.), κατάλογο παραγωγών ή/και συστημάτων αποβλήτων, και συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων που συλλέχθηκαν από κάθε παραγωγό ή/ και σύστημα αποβλήτων, (Πίνακας IV. 1) συνολικές ετήσιες ποσότητες ανά τύπο αποβλήτου που συλλέχθηκαν, (Πίνακας IV.2), Πιστοποιητικά βαθμονόμησης έκαστου μηχανήματος. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η ετήσια έκθεση.

9 Πίνακας IV. 1: Αρχείο αποβλήτων Παραγωγός ή/και σύστημα αποβλήτων Αρ. Τηλεφώνου Αρ. Εγγραφής Τύπος αποβλήτου Εξαψήφιος Κωδικός Ποσότητα (σε m ) Εγκατάσταση στην οποία παραδόθηκαν τα απόβλητα Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία:

10 Ι Πίνακας IV.2: Συνολικές ετήσιες ποσότητες αποβλήτων Α/Α Είδος Αποβλήτου Κωδικός Αποβλήτου Συνολική ετήσια ποσότητα / μονάδα μέτρησης* *Σημείωση: για τη χρονική περίοδο της ετήσιας έκθεσης. Υπογραφή υπεύθυνου: Ημερομηνία: \

11 2207 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β1. Οι παραγωγοί, συλλέκτες, μεταφορείς και διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται να αναμειγνύουν τα επικίνδυνα απόβλητα με άλλες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων ή με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η ανάμειξη περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα. Β2. Όταν απόβλητα έχουν αναμειχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του όρου Β1,, πραγματοποιείται διαχωρισμός εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, για να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος ή /και της ανθρώπινης υγείας. Β3. Κατά τη συλλογή και μεταφορά τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται και να σημαίνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β4. Κατά τη μεταφορά των αποβλήτων πρέπει να φαίνεται ευκρινώς πάνω στο μέσο συλλογής και μεταφοράς η επωνυμία της εταιρείας, το είδος των αποβλήτων που δύνανται να μεταφέρονται, τα διεθνή σήματα κινδύνου που ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές ιδιότητες των αποβλήτων που μεταφέρονται, το τηλέφωνο επικοινωνίας του Φορέα Εκμετάλλευσης, ο αριθμός της άδειας διαχείρισης και η ημερομηνία λήξης της. Β5. Κάθε φορά που επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται σε εγκατάσταση αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Β6. Το έντυπο του όρου Β5. συμπληρώνεται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από την επιχείρηση μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και από την επιχείρηση ανάκτησης ή διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Β7. Το έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, πρέπει να διατηρείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης πλήρως συμπληρωμένο. Ένα αντίγραφο του εντύπου πρέπει να παραδίδεται πλήρως συμπληρωμένο στον παραγωγό των αποβλήτων και ένα στην μονάδα διαχείρισης που θα παραλάβει το απόβλητο για τελική διαχείριση. Β8. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαβιβάζει ετήσια, κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους, καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή, αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Β9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Άδειας, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης το οποίο να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ατυχήματος ή άλλου συμβάντος για προστασία της ανθρώπινης υγείας ή/και του περιβάλλοντος. Β10. Στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων όλες οι πιθανές περιπτώσεις πρόκλησης ατυχήματος ή ζημιάς, οι προληπτικές ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται, οι ενέργειες καταστολής και οι ενέργειες επαναφοράς του περιβάλλοντος. Β11. Ο Οδηγός έκαστου μέσου συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, να είναι κάτοχος της Αδειας Οδηγού Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (European Agreement Concerning the International carriage of Dangerous goods by Road, ADR) για την έκδοση της οποίας Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

12 2208 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ Π. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση βοθρολυματων ή λάσπης, σε παρακείμενα ρυάκια και άλλα επιφανειακά νερά, σε κοίτες ποταμών, στο έδαφος ή σε υπεδαφικούς λάκκους η οποία μπορεί να ρυπάνει τα νερά ή/και το έδαφος. Γ2. Κατά τη μεταφορά των βοθρολυματων ή λάσπης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ανθρώπινη υγεία και η προστασία από οχληρία και δυσοσμία. Γ3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρροή βοθρολυματων ή λάσπης στο έδαφος ή τα νερά από το μέσο συλλογής και μεταφοράς. Γ4. Τα βοθρολυματα ή λάσπη να παραδίδονται σε σταθμό επεξεργασίας αποβλήτων μετά από έγκριση του διαχειριστή του. Γ5. Κατά τη μεταφορά βοθρολυματων ή λάσπης, πρέπει να καταγράφονται από το μεταφορέα, τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακας Π, και να διατηρούνται σε αρχείο. ί. Αναφορά του μέσου μεταφοράς βοθρολυματων ή/και λάσπης ϋ. Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς ϋί. Στοιχεία οδηγού και μέσου συλλογής και μεταφοράς ίν. Προορισμός μεταφοράς και χώρος διάθεσης των βοθρολυματων ή/και λάσπης (εγκατάσταση/σταθμός) ν. Στοιχεία παραλήπτη βοθρολυματων ή/και λάσπης. ί. Ποσότητα βοθρολυματων ή/και λάσπης που διατίθενται (κ.μ. / μεταφορά).

13 Πίνακας Π: Στοιχεία μεταφοράς βοθρολυμάτων ή λάσπης α/α Ημερομηνία μεταφοράς Dpa αναχώρησης από το σημείο συλλογής Όνομα και εττώνυμο οδηγού Υπογραφή οδηγού Αριθμός Εγγραφής μέσου μεταφοράς Χώρος διάθεσης βοθρολυμάτων ή λάσπης Όνομα και επίθετο παραλήπτη Υπογραφή παραλήπτη Ποσότητα βοθρολυμάτων ή λάσπης που μεταφέρθηκαν Παρατηρήσεις Σύνολο Ημερομηνία: Υπογραφή (υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων του φορέα εκμετάλλευσης): ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

14 Ε.Ε. Παρ. Ill(i) 2210 Κ.Δ.Π. 324/2012 Αρ. 4590, Αριθμός 324 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΦΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ» ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το 108(1) του άρθρο 3 του περί της Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε Όσους Θυσιάστηκαν ως Αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης" Νόμου του 2011, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού Ημέρας Μνήμης και Απόδοσης τίτλος. Τιμής σε Όσους Θυσιάστηκαν ως Αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 Πζ Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» Διάταγμα του Καθορισμός ημερομηνίας. 2. Με το παρόν Διάταγμα καθορίζεται η 11 η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε όσους θυσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11 ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», κατά την οποία θα πραγματοποιείται εκδήλωση σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Έγινε στις 31 Αυγούστου (ΥΠΠ ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

15 E..E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2211 Κ.Δ.Π. 325/2012 Αρ. 4590, Αριθμός 325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΜΕΧΡΙ 2012 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 6(5) Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων καθορίζει, με βάση τις πρόνοιες της δεύτερης επιφύλαξης του Κανονισμού 6(5) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 μέχρι 2012, τους όρους και τον τρόπο που εμφαίνονται στο Παράρτημα, για την πώληση διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό. 2. Το διάταγμα με αρ. Κ.Δ.Π. 73/2009 που δημοσιεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2009, καταργείται και αντικαθίσταται με το παρόν διάταγμα.

16 2212 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Όροι και τρόπος πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) Μέρος 1 (Όροι πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) 1. Η πώληση θα γίνεται με τη διαδικασία πλειοδότησης μέσω ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «TOM», σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στο Μέρος 2 του παρόντος Παραρτήματος. 2. Η πώληση αφορά το δικαίωμα για επιλογή ενός από τους προσφερόμενους αριθμούς των προσφερόμενων γραμματοσειρών (στο εξής αναφερόμενο ως «δικαίωμα επιλογής»), για συγκεκριμένο όχημα που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου. 3. Οι προσφερόμενοι αριθμοί καθορίζονται ως οι αριθμοί από το ένα (1) μέχρι το εννιακόσια ενενήντα εννιά (999) κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς, με εξαίρεση τους αριθμούς δεκατρία (13), εξήντα εννιά (69) και εξακόσια εξήντα έξι (666). 4. Οι προσφερόμενες γραμματοσειρές είναι αυτές που θα εμφαίνονται ως προσφερόμενες στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του TOM για την καθορισμένη περίοδο που θα εμφαίνεται στο σύστημα για την κάθε γραμματοσειρά. 5. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται για όχημα που δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 6. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από πρόσωπο που δύναται να καταστεί νόμιμος εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οχήματος σύμφωνα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο του 1972, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του. 7. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του " TOM, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 2 του παρόντος Παραρτήματος. 8. Πλειοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη καταχώρηση που γίνεται μετά από είσοδο στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του TOM με τη χρήση του κωδικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που είναι απαραίτητα για την είσοδο προσώπου στο εν λόγω σύστημα θεωρείται ότι γίνεται από και καθιστά υπεύθυνο το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί και συνδέονται με το συγκεκριμένο κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 9. Πλειοδότηση γίνεται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή άλλης ανάλογης μεθόδου που θα γίνεται αποδεκτή από το ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα του ΤΟΜ. Το μεγαλύτερο ποσό πλειοδότησης για κάθε συγκεκριμένο αριθμό κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς κατακρατείται από την πιστωτική κάρτα της οποίας τα στοιχεία υποβλήθηκαν διαδικτυακό, μέχρι τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για τη συγκεκριμένη προσφερόμενη γραμματοσειρά, οπόταν και χρεώνεται η πιστωτική κάρτα με το ποσό μέγιστης πλειοδότησης. 10. Πρόσωπο το οποίο πλειοδότησε για το δικαίωμα επιλογής ενός αριθμού δεσμεύεται από την προσφορά του. 11. Το δικαίωμα επιλογής που αγοράζεται είναι πραγματοπαγές, συνδεδεμένο με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος για το οποίο αγοράσθηκε και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο όχημα. 12. Το πρόσωπο που αγοράζει το δικαίωμα επιλογής έχει δικαίωμα να το ασκήσει εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αγοράς του δικαιώματος: Νοείται ότι ο Έφορος δύναται κατά περίπτωση και όταν κρίνει τούτο δικαιολογημένο, να παρατείνει την πιο πάνω ημερομηνία για εύλογο κατά την κρίση του διάστημα, αιτιολογώντας την απόφαση του για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 13. Οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά του δικαιώματος επιλογής δεν επιστρέφεται ακόμα και αν το πρόσωπο που αγόρασε το δικαίωμα επιλογής δεν το ασκήσει. 14. Το ελάχιστο ποσό ανοίγματος της πλειοδότησης για οποιονδήποτε από τους προσφερόμενους αριθμούς είναι τα πενήντα Ευρώ ( 50,00). Το ελάχιστο ποσό για κάθε επόμενη πλειοδότηση για κάθε προσφερόμενο αριθμό είναι τα πενήντα Ευρώ ( 50,00). Το ποσό πλειοδότησης δεν θα έχει υποδιαιρέσεις του Ευρώ. Σε περίπτωση που ουδείς πλειοδοτήσει το ελάχιστο ποσό επόμενης πλειοδότησης για ένα από τους προσφερόμενους αριθμούς και το μέγιστο ποσό πλειοδότησης δεν φτάσει τα εκατό Ευρώ ( 100,00), ο αριθμός παραμένει στη διάθεση του Εφόρου και παραχωρείται από αυτόν δωρεάν με τυχαία σειρά σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία παραχώρησης διακριτικών σημείων ταυτότητας σε οχήματα. 15. Το πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία πλειοδότησης για την αγορά δικαιώματος δηλώνει ηλεκτρονικά ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τον τρόπο που γίνεται η πώληση.

17 2213 Μέρος 2 (Τρόπος πώλησης διακριτικών σημείων ταυτότητας οχήματος στο κοινό) 1. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό διαδικτυακο σύστημα του TOM γίνεται αφού καταχωριστούν τα ακόλουθα στοιχεία στην καθορισμένη για το σκοπό αυτό από το TOM ιστοσελίδα: (α) Όνομα (β) (γ) (δ) (ε) Επίθετο Αριθμός ταυτότητας / αριθμός νομικού προσώπου και τύπος ταυτότητας Ημερομηνία γεννήσεως Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στ) Ένας κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα καταχωριστεί δύο φορές για σκοπούς επιβεβαίωσης (ζ) Μία ερώτηση από τις προσφερόμενες από το σύστημα και την απάντηση της, για σκοπούς ανάκτησης κωδικού πρόσβασης του εγγεγραμμένου πρόσωπου σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό χρειαστεί να ανακτήσει κωδικό πρόσβασης. 2. Μετά την εγγραφή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1(ε) του παρόντος Μέρους, ένας κωδικός χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρίστηκε με βάση την παράγραφο 1(στ) του παρόντος Μέρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο διαδικτυακο σύστημα του ΤΟΜ. 3. Πρόσωπα που ενεγράφησαν στο διαδικτυακο σύστημα του TOM πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος Διατάγματος θεωρούνται ότι είναι εγγεγραμμένα για τους σκοπούς του Διατάγματος αυτού. 4. Για να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε πλειοδότηση το πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία δηλώνει ηλεκτρονικά ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τον τρόπο που γίνεται η πώληση. 5. Στη συνέχεια καταχωρίζεται ο αριθμός πλαισίου του μη εγγεγραμμένου στο μητρώο του Εφόρου οχήματος για το οποίο θα γίνει πλειοδότηση για το δικαίωμα επιλογής. Ο αριθμός πρέπει να είναι ακριβής και να καταχωριστεί ορθά. 6. Στη συνέχεια επιλέγεται μία από τις προσφερόμενες γραμματοσειρές και εισάγεται ο αριθμός για τον οποίο υπάρχει πρόθεση να υποβληθεί προσφορά πλειοδότησης για το δικαίωμα επιλογής. 7. Στη συνέχεια καταχωρίζεται η προσφορά πλειοδότησης και, αφού γίνει επιβεβαίωση των καταχωρημένων στοιχείων, η προσφορά υποβάλλεται από τον πλειοδότη. 8. Αφού διενεργηθεί η διαδικασία υποβολής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της πλειοδότησης, επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων πιστώσεων και δεσμευτεί το ποσόν πλειοδότησης, ο πλειοδότης καθίσταται ο εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότης μέχρι τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για τον συγκεκριμένο αριθμό της συγκεκριμένης προσφερόμενης γραμματοσειράς ή μέχρι να υποβληθεί και γίνει αποδεκτή μεγαλύτερη προσφορά για τον ίδιο αριθμό από άλλο πρόσωπο. Ενόσω πλειοδότης αποτελεί τον εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότη για ένα αριθμό δεν είναι δυνατόν να πλειοδοτεί για άλλο προσφερόμενο αριθμό για τον ίδιο αριθμό πλαισίου του οχήματος για το οποίο υπέβαλε προσφορά που τον καθιστά ως τον εν δυνάμει επιτυχών πλειοδότη. 9. Με τη λήξη της περιόδου πλειοδοσίας για κάθε προσφερόμενη γραμματοσειρά ο πλειοδότης με τη μεγαλύτερη προσφορά για κάθε προσφερόμενο αριθμό καθίσταται ο επιτυχών πλειοδότης για το δικαίωμα επιλογής του αριθμού για τον οποίο υπέβαλε τη μεγαλύτερη προσφορά, οπόταν και χρεώνεται η πιστωτική κάρτα που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του παρόντος Μέρους με το ποσό μέγιστης πλειοδότησης. 10. Κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης είναι δυνατόν, με την είσοδο του στο διαδικτυακο σύστημα του TOM με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Μέρους, να παρατηρεί τις προσφορές που έχει υποβάλει ο ίδιος και την τρέχουσα μέγιστη προσφορά πλειοδότησης για κάθε προσφερόμενο αριθμό κάθε προσφερόμενης γραμματοσειράς που υποβλήθηκαν από άλλους, χωρίς να μπορεί να παρατηρεί τα στοιχεία του προσώπου που υπέβαλε την τρέχουσα μέγιστη προσφορά πλειοδότησης ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά πλειοδότησης εκτός από τις προσφορές που υπέβαλε ο ίδιος. Έγινε στις 27 Αυγούστου ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

18 Ε.Ε. Παρ. ill(l) Αρ. 4590, Κ.Δ.Π. 326/2012 Αριθμός 326 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2010 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 65, 66 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνέχεια της γνωστοποίησης του με αρ. Κ.Δ.Π. 61/2012 και ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν δυνάμει των άρθρων 65 και 66 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2010, με την παρούσα γνωστοποιεί ότι οι κλάδοι σπουδών που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα και οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν επαναξιολογηθεί για χρονική περίοδο δέκα ετών με αναδρομική ισχύ ττου αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης A.C. AMERICAN COLLEGE Κλάδος Σπουδών Business Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Ημερομηνία Έναρξης Επαναξιολόγησης 04/06/2006 A.C. AMERICAN COLLEGE Business Administration (4 Years, Bachelor of Arts) 10/05/2008 A.C. AMERICAN COLLEGE Hotel Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) 04/06/2006 A.C. AMERICAN COLLEGE A.C. AMERICAN COLLEGE C.D.A. COLLEGE C.D.A. COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) C.D.A. COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ) Hotel Management (4 Years, Bachelor of Arts) Office Management (1 Year, Plus an Optional Foundation Year, Certificate) Executive Secretarial Studies (1 Year, plus a Certificate from an appropriate One-Year Program of study as a Prerequisite, Diploma) Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) 27/07/ /03/ /10/ /10/ /10/2009 C.D.A. COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ) Secretarial Studies (1 Year, Certificate) 14/03/2005 COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT Hospitality Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts) 04/06/2006 CYPRUS COLLEGE Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 Έτη Πλήρους Φοίτησης ή 4 Έτη Μερικής Φοίτησης, Δίπλωμα) 02/10/2011

19 2215 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδος Σπουδών Ημερομηνία Έναρξης Επαναξιολόγησης CYPRUS COLLEGE CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY GLOBAL COLLEGE Hotel Management (3 Years, Higher Diploma) Business Administration (1 or 2 Years, MBA) Audio Visual Communication (2 Years, Diploma, System of Credits) Travel, Tourism and Hotel Management (2 Years, Diploma, System of Credits) Executive Secretarial Studies (One Year, Plus a Certificate From an Appropriate One-Year Program of Study as a Pre-requisite, Diploma) 31/01/ /06/ /07/ /07/ /03/2005 INTERCOLLEGE Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma) 27/07/2007 INTERCOLLEGE KES COLLEGE KES COLLEGE Pre-Medical (2 Years, Diploma) Ιατρικοί Επισκέπτες (2 Έτη, Δίπλωμα) Office Administration and Secretarial Studies (3 Years, Plus an Optional Foundation Year, Higher Diploma) 14/03/ /07/ /07/2007 THE LIMASSOL COLLEGE-T.L.C. (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) THE CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ) Αισθητική (2 Έτη, συν 1 Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, Δίπλωμα) Business Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Hotel Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) Travel and Tourism Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) 02/06/ /01/ /05/ /01/2009 THE PHILIPS COLLEGE Information Technology (4 Years, Bachelor of Science) 27/07/2007 Έγινε στις 28 Αυγούστου 2012 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. (Υ.Π.&Π /15)

20 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4590, Κ.Δ.Π. 327/2012 Αριθμός 327 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 108(1) 2010) Γνωστοποίηση Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 2(1) παράγραφο 4 του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108(1) 2010 γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 1. Με βάση το άρθρο 4 (2) του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108(1) Στολή και διακριτικά, η στολή των Εποπτών Οδικών Μεταφορών καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Η στολή θα αποτελείται από - Ι. παντελόνι χρώματος μπεζ, II. III. IV. φανέλλα κοντομάνικη ή μακρυμάνικη μπλε με γιακά, σακάκι μπλε σκούρο, τζόκεϊ μπλε με κεντητό σήμα της υπηρεσίας στο μπροστινό μέρος, δείγματα των οποίων εμφαίνονται στο Παράρτημα 1, Μέρος 1, V. ζώνη μαύρη δερμάτινη με μεταλλική μπούκλα χρώματος αργυρού με το σήμα της υπηρεσίας, VI. VII. VIII. κάλτσες μαύρες, υποδήματα μαύρα, φωσφορούχο αμάνικο ή μακρυμάνικο γιλέκο ή φωσφορούχο σακάκι χρώματος κίτρινου με γκρίζες αντανακλαστικές λωρίδες. (β) Στο πάνω αριστερό μέρος της μπροστινής πλευράς της στολής του Επόπτη και στο τζόκεϊ θα τοποθετείται το σήμα των Εποπτών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, δείγμα του οποίου εμφαίνεται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος 1 και το οποίο θα αποτελείται από - Ι. το έμβλημα της Δημοκρατίας κεντημένο σε χρώμα πορτοκαλί, με το περιστέρι κεντημένο σε χρώμα άσπρο, το κλαδί της ελιάς κεντημένο σε χρώμα πράσινο και τη χρονολογία 1960 κεντημένη με μαύρα γράμματα και πλαισιωμένη από 2 κλαδιά κεντημένα σε χρώμα πράσινο. II. τις λέξεις «ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στο πάνω μέρος και τις λέξεις «ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ» στο κάτω μέρος, που θα αναγράφονται κεντημένα με ασημοκλωστή. (γ) Η βάση του σήματος θα είναι μαύρη και ο γύρος του κεντημένος με ασημοκλωστή. Ι. Τα αντανακλαστικά γιλέκα, θα φέρουν στην πάνω αριστερή πλευρά του μπροστινού μέρους καθώς και στο πίσω μέρος τους, την επιγραφή με τις λέξεις «ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Η επιγραφή θα φέρει στην αριστερή πλευρά το σήμα του Επόπτη Οδικών Μεταφορών. Η βάση της επιγραφής θα είναι μαύρη με γκρίζο αντανακλαστικό γύρο και γράμματα. Δείγμα της επιγραφής αυτής εμφαίνεται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος 1. II. Στο πάνω δεξιό μέρος της μπροστινής πλευράς της στολής του Επόπτη θα τοποθετείται μπλε υφασμάτινη λωρίδα με το ονοματεπώνυμο και τον βαθμό του Επόπτη τα οποία θα είναι κεντημένα με ασημοκλωστή. III. Οι στολές των Υπεύθυνων Ομάδας Εποπτών Οδικών Μεταφορών θα φέρουν στην αριστερή πλευρά του γιακά το διακριτικό του βαθμού τους το οποίο θα είναι κεντημένο σε μπλε βάση με ασημοκλωστή και θα αποτελείται δύο γαλόνια και από πάνω ένα γαλόνι του οποίου οι δύο άκρες θα ενώνονται μεταξύ τους με ένα ημικύκλιο. 2. Με βάση το άρθρο 5 του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και ευθύνες) Νόμο 108 (1) Ειδική Ταυτότητα Επόπτη, η ταυτότητα του Επόπτη Οδικών Μεταφορών καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Ajgarocrgjc; Η ταυτότητα του επόπτη, δείγμα της οποίας εμφαίνεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας γνωστοποίησης θα είναι ορθογώνιου σχήματος με στρογγυλεμένες γωνιές και θα έχει μήκος 8.56 εκατοστόμετρα και πλάτος εκατοστόμετρα. (β) Περιεχόμενο Ι. Όπως εμφαίνεται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 2 της παρούσας γνωστοποίησης η πρόσθια όψη της ταυτότητας του επόπτη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051, Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 170 Ν. 45(Ι)/96 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002)

Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3686, 28.2.2003 Κ.Δ.Π. 161/2003 Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 11(3) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ Copyright 2016 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ: ΔΠ.1/2016 ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19 Σεπτεμβρίου 2016 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21 Οκτωβρίου 2016 Cyta Τ Θ 24929, 1396 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.) (στο εξής καλούμενου ως ο «Οργανισμός»), αφ ενός

του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.) (στο εξής καλούμενου ως ο «Οργανισμός»), αφ ενός Οδός Ανδροκλ έους 3 Α, 10 60 Λ ευκωσία Τ.Θ. 21 840, 15 14 Λευ κωσί α Λευκωσία Τηλ 2 275 36 3 1, Φαξ 2 275 166 4 Λάρνακα Τ ηλ. 246 270 22, Φαξ 2 465 867 5 Σύμβαση Μέλους και δήλωση αποδοχής των Όρων Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ενδεχομένως χρειαστείτε. Με εκτίμηση. Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής. Εσωκλ.

Κύριοι, Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ενδεχομένως χρειαστείτε. Με εκτίμηση. Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής. Εσωκλ. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/2014).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Αρχείο 22601765 Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου Υπεύθυνος Επαρχιακού 23811683 23811561 Γραφείου Αμμοχώστου Γραφείο κοινού και 23811313 23811562 παραλαβής Φορολογικών Δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9227 21 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115 Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 679 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 Αριθμός 210 Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα