Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, )

2 Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Πα. Θάς Ηίας Δής, Εαός Π.Ε. Μαία Μά, Φός Ιία Αύα, Λάς

3 ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Καήα Α.Π.Θ. Καίς Πααέ, Σός Σύς Εαή Χαίς, Εαός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λήα Βααύ, Εάς Σάς

4 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Παα. Ιύ Χής Πααίς, Σύς Παα. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Καααά- Κααύ, Μό Πάς Πααύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέα Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γαές Τές Α.Ε.

5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οάα αίας α Ιύ Εαής Πής Παή: Άα Μαά, Εαός Eέα: Μαία Πααί, Εαός Εός ύς: Βαίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μαία Γαύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Καίς Γής, Δ. Πής

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, )

7 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέα / Καία Πά α: «Ααό αά ώ α αή έ αώ αέ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Καής Α.Π.Θ Πός Πααύ Ιύ Πά µ ί: «Σαή έ ί α ααή ύ αύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ α α ΑΠΣ α Δ- µό α Nαί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύας Σύς Πααύ Ι-

8 ύ Ααής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πααύ Ιύ Έ µαύµ 75% αό Εαϊό Κό Ταί α 25% αό ύς ός. Πέ Χά ς Εάας «Γί Εάα» Γαία Ε Δύ, Οαός Εός Δαώ Βί, Έ Δ, Αήα 2005

9 αό αί - Β αό [] αό (αόα) Τ αό ός έ ία ές ό άα α αέα άς. Έα έ έ ύ, ή όα αόα α ία αή α έ. α-ό- αί ήα (άα, α αί) Όα αίς, αάς, αή άς άας 5 / 66 α

10 α - αί ά έα ό ά αό ά. Η ία ί Μά ί α αί ίς αύ. α-ί- ά [] αό (άα) Τ ά ία έα ί ί ό α α ά έα ύα. αί Τ ά ία έα ά ί έα ά όα. Η Αά ά ά ό ά α ώ. ά- 6 / 66

11 ά ά ά ήα (έαα, α ά) Όα άς ά ά, αάς έ. Π ά α ύ, Αά αί όα ς α αία αό αό α α ά ά ς. ώ Όα άς α ύα, α άς. Όα άα ά α όα όα, ί. Λέ ό άς α όα, όα ές αά αό ά ί. Ο Κώας ία, αί ία Μααία έα α αά όα α αήαά 7 /66 α

12 α - ά αός ύ ά α αί όα. Τ έ α αά, ώ Κώας ή. ά- αός [] αό (αί) Ο αί ό ί α έ ό ή ό ή α ά έ ή ό. «Τ ό α ά ς 35 αύς» ί ύς Δής. Θα έ έ. Ο αί ί ία αί ί ό αά έ α αήαα ας. Ο Κώας αί άα ύ αύς αύς αία. α-ός 8 / 66

13 άς αύς - άς [] αό (ά) αύς αύς, αά, αύ ί (αί, αές, αά) Όα ό ία αύ, α- όα αό άα έ ό ία ά. ός Τώ ύα αύ ά. ός Όα έα ώα ία αύ, ία ύ ύ. Τα αία έ αύ ά ώα. ύ αό, ό Η Σαύα α ίας έα έ έ α 9 / 66 α

14 α - αύς αία αά ς άαα. Η Αά έ α ά αόα αά. Όα άς ς άαας ία ά, άα αί αά. α-ύς αία αία [] αό (αίς) Όα έ α αέ, αί αί ας ία αία ύα. Ο αίς έ ύ α α ς αά έ α αά ά ός α α ς έ όα ία αές. α-ί-α 10 / 66-67

15 άς αά - άς [] αό (ά) Ο άς ία έα ές αία ά α ή ά. Μέα ά ώ ααές α αάα α ά ύα. ά-ς αά [] αό (αάα) Τ αά ία ό ώ ές ώς ό- ς Εάα. Ο αός ία ός, άς, ααός α ύ αύς. Μ αά ά ααά άαα αά ύ α α α ααί 11 / 67 α

16 α - αά αό ές. α-ά- αία [] αό (αίς) Η αία ία αός - ός ύ ώ ές ώς. Μ ό αί α αό ό ί άα αία α αά α α ά. α-ί-α αό [] αό (αόα) Μά αόα αύ άαα. ί, αά α-ό- 12 / 67

17 άας αέ - άας, άα, άα ί (άα, άας, άαα) Όα άς ία ύ ός α ά αό ά ό, ία άας. «Ο ύς Μάς α ία ύ άας, α αή α αάα α ά αό ία» έ ία. αός, άας αός, ός ά-α-ς αέ [] αό (αέα) Τ αέ ία έα ύ ά ό ί, α- 13 / 67 α

18 α - αέ αός έ αό ίς ύ. Εία αύ έ α ύ ς ύ άς. Σ αέα ά ής αί ή άα ά. Βαέ ία α ό ός αύ. «Φές άα ά αέα αί» ί ίς Αές. Λέ ό άς ία α αέ, όα ία ύ ός. α-έ- αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) αέα 14 / 67

19 αέα άα αέα ήα (αέα, α αώ) Όα αό άς ία ααό, αέα. Όα ίς α άς ή ές ό α άς ά, αέα. Ο ίς Τάς αέ ί άα ά όα. «Πέ α ία ύ αό ί αά Τάς, ό αέα» έ αία. αάς αέ α-έ-α άα [] αό (άς) Η άα ία έα ό 15 /67-68 α

20 α - άα αύς αά ία ά ή ή αή. Μ άα ά α άα ή α όα άαα. ά-α άς [] αό (ά) αύς αύς, αά, αύ ί (αί, αές, αά) Όα ά ία αύ, ας ία ύ α ώ. Ο Κώας ά α ώ Αά αά ήα ύ 16 /68

21 αύς ααί αά αό. αύς Όα έα ύ ία αύ, ία ύ ό. Η Αά ή έ έα ύ αύ αό. ός αύς Όα ία ά ία αά, ία ύ α αή. ύς ύς Όα άς ά ία αά αώα, ά ύ αό α ί αά. αός αύς «Τ άς ές Αά;» ώ Κώας. Πόα ά ία; α-ύς ααί, ααία ήα 17 / 68 α

22 α - ααί ά (αάα, α ααί) Όα άς ή ά ααί, ααί, αί ή ά. Τ Αά ααί έ ς Ραία ί α έα ά αό. Όα ααίς ά, άς ααήα. α-α-ί- ααή [] αό (ααήα) ααί ά [] αό (άς) Η Ραία ώ αό ς αό έα αό ί ά ά όά 18 / 68

23 ά αώ ς. Εί ό ία ί. ά- αάς [], αία [] αό (αάς, αίς) Ο αάς ή αία ύ ία ώα έ ά αό ς ίς ς. Η ώα αή ία αίό ς. Η αή έα έ έα ά αά. α--άς α ααύα αώ α αά, αέα ήα (άαα, α αά) Όα αάς ά, ές α έα, αάς. 19 / 68 α

24 α - αώ αώ Η Αά αύ αό Κώα ό αός έ α αύα. αώ αή Όα ά αά, ία ό, ό. «Γά, α αά ίαας ί. Τ αί έας ία ύ ό» ί ία Μααία. αώ, αέ α-ώ Α ές α άς έ Ραία ά, ά έα ό ς ές αααώ, αώ, ααία, ί, ααύ, ά, ώ, αία, ώ 20 /68

25 άας αί άας [] αό (άα) Ο άας ία έα ό ώ ί ά έα. Πί έ ύ άα όα ά ααέα α ά ύ ά. Πά ώας α ώας α ί α ή έα έ αό ό. Όα άας έ α ά, ά ά ά. ααέ ά-α-ς αί, αία ήα 21 / 69 α

26 α - αί αί (άα, α αί) Όα αάς αί έα αί ία, ά ό ήα ύ α ί έα όα. Η ία Καία α ίς Σαάς α αί ό ς Δή. Όα αίς ά ή ά ίς έα ό- α. Η Αά ά άα ς Ραία, αί ύα ς ία. Η ία Καία ά ύ ό α αία ς. α-ί- Πώς α ά ό ς ίας Καίας; Ψά 22 / 69

27 αί ά ές αί, ές Γαί Αά ά άα ς Ραία; Ψά ς ές αί, αία [α] αό αί ά, άα ήα (έαα, α ά) Όα άς ά, αίς, άς ώα. «Φές ααί α ά ί ά» ί ία Μααία. Όα ία αία άα, ά αά όό ς, α άα, α ία 23 / 69 α

28 α - ά ά α α άα ς. Λέ ό α άς αύα, όα ία ύ ές. «Τ ά ύ α ά αό α ώ» ί Μααία Αά. ά- ά ήα (έαα, α ά) Όα άς ά, άς έ αό ί ήα. Ο ίς Τάς ί αί. Έ- α α ύα αό άα α α έα αία. ά Όα άς ά ώα, αάς ά ά 24 /68-69

29 ά αί ίς. Η Αά έα έα ά ά. Όα άς α ύα, ύα. ύα, ύα ά, ά, ύα Λέ ό άς ά αό αό, όα αάα ίς α έ ί ααά. ά- αί ήα (ήα, α ) Όα αίς αό ά, αίς έ αό ί ή. Όα Αά ή αό ί α α ά ί, ί α ώ. αί 25 /69 α

30 α - αί αί Όα αίς έ, ύς α- ό ί α αίς ά α αάς. Ο ίς Κώα αί έ ά Σάα. Λέ ό αί ή- ς, όα αία αό α ία έα ή όα ύ α ύα έα. ύα Όα αίς ώς ά, ία αύς α ός αό. Η Αί ή ώ έ. ώ ά αί- 26 / 69

31 έας έας έας, έα, έα ί (έα, έας, έαα) Όα άς ία έας ς ά α ί, έ ύ αά, ύ. Ο Κώας ία έας ς άα α ή όα. Λέ άα ς άα έ έα. Τ έ ί. ίς «Θα ές α ές ά Σάα;» ώ Αά Ί. «Κα έαα α έ!» αά ίς. έ-α-ς 27 / 70 α

32 α - ά αί ά ήα (έαα, α ά) Έα όα ή ία αία ά, ά, ά αή ό ς ό. -ά- αί [] αό (αία) Τ αί ία ό, έ αέ ή ύα ία ααέ ή ί. Εία αός ός έ, ς αάς Τ ύ ς αάς ία ό, αό ύ α α ά- 28 / 70

33 αί όα - έα α αώαα. -α-ί- όα [] αό (ός) Η όα ύ α ά ή έα έ- ία ή ύα α α ά ή. Η ύ ς ά, αό έ α ύ. Υά α άς ός ίς ύα, ός α έ. Η ία Καία ή ή α όα α ύ ς ές έα 29 /70 α

34 α - όα ές έ αά. -ό-α ές [] αό (έ) Τ ές ία έα ό ύα αόα Ιά ς άς. Τ ές ία ύ, ό έ ία ύ ά ά. Γα α ά αίς αά, άα έα ό. Τ ές ία έα αέ ά ας ί ς α ύ α ά. έ-ς Δς έ, αύ 30 /70

35 ύ άα - ύ [] αό (ύα) Τ ύ ία έα αό ύαα ύ ααό α αό ύ. Μ ύ ά ύα, αάα α ύ ααές α ός. -ύ- ί [] αό (ίς) αί, ό άα [] αό (άς) Η άα ία ός ώς ά ή ί αό 31 / 71 α

36 α - άα ί έα αέα ία ά ό αίας. Καόα έ άα, όα έ αό αό. Εία α ά αό. -ά-α έα [] αό (ές) Μία έα ία έα αύ α ό αί έ ά α ύα. Βέα έ α ά ό αί αό ύ, έα ή αό. ία, αί έ-α ί [] αό (ία) Τ ί ία έα ύ 32 / 71

37 ί ί - ώ αή ς άς. Εία ό, ό, ό αί έ έα ά ύ. Τ έ ά ία έ ά. -ί-- ί [] αό (ία) Μ ί ά ή αί α αύα ας. Εία ό α ί ύ. Υά α ία α α ά ή α αί α ύα ας, α έα ή έα ύ άα. -ί- 33 / 71 α

38 α - ήα ήα ήα [] αό (ήαα) Κάς έα ήα, όα άς έα ό ά αό ά α α αής. Ο Κώας έα ύ ία ήαα ό. Εί ή ό α ύ α ή ά. Τα ήαα ός ύ ία ής ά α όα ής α α έ. Σ ί Αί έα α ήαα ααααύ. Η Αά ά ά ά άό ς α αύ α ί ύ ή Ραία. ή-α 34 / 71

39 αί ία αί ήα (άα, α αί) ήα ήας [] αό ή ή ήα (έα, α ή) Όα ά ί αό ή όα ά αός, ής, αή άς αό όα αέα άας ό. Η Αά ή ύ α έ ό. Ο ήας ς έ α ααή. ή- ία [] αό Η ία ία ύα ί αίς α ή α α ά αό ά- 35 / 71 α

40 α - ία άα ά ή α α ααά α ά ά έ. Σ έ έ ία Καία ές ήα άα ίας αίας ία. ό άα ί-α άα ήα (άα, α αώ) Όα άα, αίς α άς ά ήα, αί ές ύ ό. Τ άς αύ. Εία αός. «Βαί α ώ ό ας, αή ί» ί ία Μααία. 36 / 71

41 άα ί - αώ αύ, αός ά--α αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) άα ί [] αό (ία) Τ ί ία ά ύα αύ αέα αύ ς. Κά ί έ έα ώ ί ί α όα αέα. Γα α αά, ί α ύα. ή, ί ώς -ί- 37 /71-72 α

42 α - ή ή ή [] αό (ής) Η ή ία έα έ ό ά ία. Η ή ία ώς έ ά ία α αέα αές αύς έ α α αά. Η αάα ί α αά ς α έ, ύ α αύ ία αό ή ί. ί, ί ώς ---ή- 38 / 72

43 ί ία ί [] αό (ία) Ο ώς ά ία ααί, ί. ί, ή ----ί- ία [] αό (ίς) Η ία ά αί. Γα α έα ύ ή ί, ά ί αά ί ααί. Όα ώς ά, ώς ίς ώας έα ααί. Η ία Μααία ί έα ά ί ς ίας. ώ ί-α 39 / 72 α

44 α - ώ ί ώ ήα (ία, α ώ) ία ί [] αό Ο ύς Γάς ά ί ή ί α ύα έα αί ό- α α α αά α έ Καή έ ί. ί-- - Ξέ έ. Δ αά ύ ό ύ ό αό. Δς ί ί [] αό (ά) Τ ί ία έα ύ ό όα ές - 40 / 72

45 ί αία ές. Γα α αί ί, ί αάα ώ α αό ας. Ο ής αί ήα αύ ά ααά ά αό ς ές. -ί α ά όαα αία [] αό (αίς) Βαία ία ύ αί αά άα άαα. Βαία έ α ά. Ο ίς Νί ία άς αία αή Γαία. 41 / 72 α

46 α - αία ία Η Γαία ία αή ώα, αί έ ά - άα. ---α-ί-α ία [] αό (ίς) Η ία ία ά ά ό ές ός ααύ. Εί ές α άαα ύα έα ααί. Η Αά α αά ς ήα α α αέ ς ίς α ααά. -ί-α 42 / 72-73

47 αός ά αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) ά ά [] αό (άς) Όα έα άα ί αά, έ άα ά. Γα α ή αά, έ α ώ. Ο Κώας ύ α ύα έα, αί όα ί ά ά. «Τ ύ ύ ία αό α Πό» ί ία Μααία. «Τ ά, ά αό α ί α αή». Γ αό, ώα Κώας αί 43 / 73 α

48 α - ά ά άό. ά- άας [] αό (άς) Όα άς ία άας, ία αά ές α ύα α ααά άα άαα. ίς, αός ές Όα άς ία άας, έ ή ά έα αίς. ά-ας αία [] αό (αίς) άας ά, άα ήα (έαα, α ά) ά 44 / 73

49 έα έ έα [] αό (έαα) έ έ, έα ήα (ία, α ) Όα ές ά ή ά, ίς α άα α α ααάς ή ς ία. «Βές ί ί;» ί Αά Εέ. «Εί ία έ Νίς». Όα ές όα, ααίς ά όα. Αύ Κώας α ς αές ί. Θα ς αή. Τ έα ς Αάς έ ά ά 45 / 73 α

50 α - έ έα έα έ ό. Ήα έα ό αί άς έ α έα. αά έ- αία [] αό (αίς) Ο αίς ία ές ές ίς έ ύ αό α έαα ας. έα -α-ί-α ώα ας έα [] αό (έαα) Τα έαα ία έα αύ α άα ας. 46 /73

51 έα ό Γύ αό α έαα ώ αίς. Τα έαα ς Αάς έα ά ά αό ύα. αία, έα, έ έ-α- ώα ας ώ α ά ήα (όα, α ή) Όα άς, άς αό ό. Η Αά ό αό ό, όα Κώας ής ά α αά. ά, ά -ώ ό [] αό (όα) Τ ό ία αό ς αάας ί α 47 /73-74 α

52 α - ό ήα ά ά. Τώ έας. Παόα ύα ί α α ώ-. Βό έ α ά ία ός ή αός. Τ ό ία έας ύ ή ς αάας. ό- ό [] αό ό ήα [] αό (ής) Όα άς ήα αό ά, ές αά, αί α ααές ός ά. 48 / 74

53 ήα ήα Η Αά ή ήα Κώα α α Ραία. Όα άς «ήα», άα ήα ά, αί ύς αό ά. Φά ς ώς ής, όα άς έ α ά ήα ί. Όα άς ά, άς ά ή αό. -ή--α Αό ή Αά ήα α α Ραία; Ψά έ ήα 49 / 74 α

54 α - ώ ός ώ α ά, έα ήα (ήα, α ή) ήα ία [] αό (ίς) Όα άς ή ά έ α ία, έ άα ύ ήα. Έα αί έα α ία ά αό Κώα α Νί α ααί α ς ή. -ί-α ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Τα αίαα αύ αή ί Γά 50 / 74

55 ός όα ία ύ ά. Εία άα α ά α ώ άα. αααός άς --ός όα [] αό (ός) Όα άς όα, αίς αό ί α αάς ός ή ίς. ό-α όα [] αό (ός) Η όα ία έα ό ό-, ό έ, ααέ α άα α ώ ύς αώς. Όα α αάα αί έα ό, ί 51 / 74 α

56 α - όα άς ός α α ααέ α α ώ ς αίς. ό-α αί, αία ήα (άα, α αί) όα ός, όα, ό ί (ό, ός, όα) άς, άς άς [] αό (άς) 52 /74

57 άς άς Ο άς ία άς έα αό ά. Εία ός ύς άς. άς άς, ός -άς άς [] αό Ο άς ία ί ί ία. Βία αά ας, όα ά ααή. Ο ής αί ααή α ύα ύ. Ο ός έ ό έα ή, ώ άς ία ή α ύα ά. ός Σ Βόα Εάα ά ύ ύ α ό, Νόα. -άς 53 / α

58 α - ός ό ός [] αό (ί) Ο ός ία αός ά α όαα α ς ίς, όα ό. Γα ό έ έα ύ. Μαί ύ α ώα αί ό -ός ό ήα (όα, α ή) Όα α ώα ό, ία ύα έα ές ύ ά α ώ. ός ό- 54 / 75

59 όα ός όα [] αό (όαα) Τα όαα ία ά αύ άς αώς. Σα ααύα ά α όαα α ύ ά α άς α α αέ ά. ό-α- - Λέ α ά. όα [] αό (όαα) Τα όαα ία ές ίς ές ί ς ααίς. ό-α- ός, ή, ό ί 55 / 75 α

60 α - ός ί (ί, ές, ά) Όα άς ία ός, ί α ή. Όα άς έ ός, ί α ή, αί ά όα. -ός ί ήα (ύα, α ί) Ο ύς Μάς ή ό ύα, αί έα - ύ ύ έα αί. Έα έα έα ό αά ό ό. -ί- 56 / 75

61 ά ά ά ήα (ύαα, α ά) Όα ά ά, άα ά ά έα ό α αί ό. Η άα ί Τά έ α άα, ύ α ύα. ία Όα άς ά, άς α ά αό ό. Τα ύαα ήα άα α αύα α ά άα ί Τά. ί Η έ ύα αό άς ύ. 57 /75 α

62 α - ά ώ -ά- ώ ήα (ύα, α ώ) Όα ά ώ, ί α ά α ία αό έα. Η αά ς Αάς ώα αό, αί ύ ύς. Όα ώς ά, ίς αά α α ά ί- α αό έα. Ο Κώας ύ αά α έα α α αύ 58 / 75

63 ώ ύα ς ές. -ώ- ό [] αό (ά) Τ ό ία έα ύ ό αό ές α α αέ αίς έ ύ ό. Έ αές α ά ά ή. -ό Δς ή ύα [] αό (ύς) Μ ύα ί α αά ας. Μ ύα α α όα έ α όα ας. όα 59 / 76 α

64 α - ύα ά Μ ύα α α αύα ααί α αύα ας. «Κώα, α ς έ, α ίς α αύα, ές ς ία έα ό;» ί ία Μααία. ύ-α ί, ία ήα (ύα, α ί) ύα ά [] αό (ές) ώ 60 /76

65 ύ ώ ύ [] αό (ύα) Τ ύ ία αό άα ς αάας, όα ή ς αίας έ ύ ίς. Μ ύ αί ί ας ή ά ά. ύ-- ώ α ά, έα ήα (ύα, α ή) Όα άς, ές ύα ό. «Αόα α ής άαα, Αά;» ί Κώας. Όα άς ά ή ά ό, ώς ά αό ό. 61 / 76 α

66 α - ώ αί Ο Κώας ύ ία ύα ς Αάς ό α α ύ αά Αά ύ. ί Όα άς ά ές ύα έα ό ς άαας ή ές ά αό ά αύ -ώ αί [] αό (αία) Τ αί ία ά ύ ί άς, αί ήα αύς α ός ά. α-ί- 62 / 76

67 αά ά αά [] αό (αές) ά ά [] αό (άα) Τ ά αί αό ύ ή α ώ α άα. ί Χς ύς Γάς έα αό ί. ό Ού ί αό ί ή. ός Έα αό ύ α ή έα ύ αό αό ς αές. αός, ίς ός, αός Πέα ία ύ ό αά. ά- άα ς έας 63 /76 α

68 α - ά ά ά ήα (έαα, α ά) Όα ό ά, ία αό α ά άς α αύς. Όα ά άα α ία ααόα, ί α ώ α α ί. Όα άς ααόα ή ά ά, α αύς ααόα. Λέ ό άς αό ό, όα ία ύ ές. Όα ά ά, ία αό. ά- 64 / 77

69 αί αό αί [] αό (αά) Φάς αί ά αό αό ή ύα. Εία ώ αί ύ αό ά. α-ί αό [] αό (αόα) Τ αό ία όα ά έ ας. Μί α ία αέ, ό ή ύ. α-ό- Δς όα 65 / 77 α

70 α - αά αός αά ήα (άαα, α αά) αός αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα ία αός, ή αί ία, αί ία ές ή ώας α ή ώα. «Τ αός ία Κώα! Πώς άας έ; Πς ό άα, αί α άς ί- ς ή, ό ααές ία» ί ία Μααία. α-ός 66 / 77

71 άς έ άς [] αό (ά) Ο άς ία ία ύ ά έα. Καά ά έας ός ία άς άα α αό ώ ία. ά-ς - Σ ό έ α α άα. έ, έα ήα (έα α έ) Όα ές ά, άς έα ό ή ίς ά ό. Η Αά έ έα αί α 67 / 77 α

72 α - έ ί αά αέ αό ς ές. Όα έ, έ αός ύ αό αό. Η ή ία αός ύ έ αό α ύα. Όα αός ία ός, έ έα ή ά α έ. έ- Ο αός ί, ία ήα (έα, α ί) Όα ίς, ς ύ άα όα ά α α ώς. Λς ές. 68 / 77

73 ί ί - «Δύ αία άαα ά ί ας α - ί ς ία ύ ά- α» ί ύς Γάς. Έα έα ές. ί- ά [] αό (ές) ί ί, ία ήα (ήα, α ) Όα ίς ά, ααές, ώ ίς ά α έας. Η Αά α Κώας ήα Ραία αή. 69 /78 α

74 α - ί ά Όα ίς ά, ές ά έας αά αέ. Ο Ί ή αή έα ό αία ί, όα ήα ός. Όα ύς έα όα, ίς ύ. «Τ ήα Αά! Γα α ά ς ααές αί ά, α ώ αέ ά α αές ά» ί Εέ. Ο ύς Γάς ία ά Παί α ές. ί- ά [] αό (ές) Η ά ία ά αό ό, ά ή ίς ά 70 /78

75 ά ί ά ή ά. «Βά α αύα ας ήα, έα ό ά ό έα ί!» ώα ία Μααία. ααόα Όα ά ία ό, ία ά ές. ές ααός ί -ά ί ήα (όα, α ί) Ο Κώας ί ύ α ύα, όα αί όα. Τα ύα ία όα, άα ές. ώ ααί 71 / 78 α

76 α - ί ώ «Πώς όα έ α ύα, Κώα;» ί ία Μααία. Πώς έα ό ό- α; ώα ααί ά, ά, ός -ί- ός, ό, ό ί (ό, ός, όα) ά ώ α ά ήα (όα, α ή) Όα ά ά, ί ύ άα α ας έα α ί ύ ας. ά, ί, ός -ώ 72 /78

77 ή ός ή [] αό (ές) ώ ώ α ά ήα (όα, α ή) Όα άς όα, άς ύα α ά ύ ό. Όα ά, αύα ές. Βές ία αί ό α- ύ ά ααή, όα έα ααία. ί ή -ώ ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) έ 73 /78 α

78 α - ή αί ή [] αό (ές) έ ύ [] αό (ύς) Όα αί ύ ς ίας ή ά, έ ό. Όα ί ύ, ααά ό α έ. Τ ό ς ύς ία ό ύ, αά άα. ύ- αί ήα (ύαα, α ά) Όα έα ό ή έα ό ώ αί, ά άα α- ό ής ς έας. ά 74 / 78-79

79 αί ί - Όα έα ό αί ά, ά όα, αί ά ή αί ώ αά. ά -αί- ί, ία ήα (ύα, α ί) Όα ά ία άαα, αί ά. «Τ ί ί αά άς ώα» ία ς ής. ά Όα ία ό, αίς έα ός α αία α. ά Ο Κώας όα ί ά. Ήα ές ς ές 75 / 79 α

80 α - ί ής. ός, ύ, ύα -ί- ός [] αό (ί) Ο ός ία ά αό ό ς άαας, αώ ή ώ. άς άα ί -ός ής, ά, ί ί (ί, ές, ά) ύ 76 /79

81 ύ ύ ύ [] αό (ύα) Τ ύ ία έα ύ ά ό ά, ώα ός ό, αί ία ύ ό. Μ ύ ά ό ή ό. Τ αύ όα ς Αάς ία ύ ό, ό ί. ύ-- 77 / 79 α

82

83 αί άας Γ αί ήα (άα, α αί) Όα έας ύς αί, ά α α. Εία ός ός α ά. Τ άα ία ή ά έας ύς. α-ί- άας [] αό (άα) Ο άας ία έα ά 79 / 80 α

84 α -- άας άα ώ άα αά. Μά ά αά ία ός α ίά ία ύ ή αέ. Σ ά ά ύ αό άα α α αέ αά άαα ή α α ά ά. Όα άας ά, αί. ά-α-ς αόα - Λέ α αϊύ. άα [] αό (άαα) Όα αέ ς αάς, ς αίς ή α όαα, αί άα ς ία ά. Εία ό α 80 / 80

85 άα αάς ί α α έ ά όαα α όα. Η Αά έ ααά αά α έα ά α άα. Έ άα ύ ά α ααό έα. Λέ ό άς έ α ύ άα, όα α έ όα, αόα αά α ί αίς ύ ύα. ά-α αάς, αάα, αά ί (αά, αάς, αάα) Όα ά ία αά, έ αό ώα, ός αός όα έ ύα 81 / 80 α

86 α - αάς ααός (α αό) Τ αά ία ααέ ώα Κώα. ααός α-ά-ς α ώαα ααός, ααή, ααό ί (ααί, ααές, ααά) Όα άς έ ααά άα, α άα έ αό ώα, ός αός έ ύα. αάς αάς α-α-ός - Πή! Λέ ααός ή αάς αός, ααά ή αάα άα, ααή ή αάα άαα. Γα έα ύαα, α 82 / 80

87 αάς άς έα ύ ή α έα ώα αή έ ό αά. αύα [] αό (αύς) Η αύα ία έα ά ί ό ό αό α αύα, άα ή όα ά. Τώ έας ς ά έας ό. α--ύ-α αόα' άς [] αό (ά) Όα έας άας α ία αία έ α αύ, ά ά ία ή αί. 83 / 80 α

88 α - άς αός αός ά-ς Δς ύ, αός, αύα άα [] αό (άς) Η άα ία ές ύ ία ά αό όα α ά αό α- άα. ά-α ώα ας αός [] αό (αί) Όα ία άς, ά- ας αύα ία 84 / 80-81

89 αός ααώ αός α αία ύ. Όα άς ία αός ά ά, ία αές ό ή αή. άς α-ός ά [] αό (άα) Όα ώ α έα ας, ά άα α α α ά. Τα άα ία άα ή άα. ά- α ύα ααώ α ααά, ααέα ήα (αάα, α ααή) 85 / 81 α

90 α - ααώ αία Όα ααάς ά, αίς αά ς αύς, ς αάς ή α ά α άς α ά. Όα ααέα, ας α έα αές ός αί. Ο Κώας αέ αάα. α-α-ώ αία [] αό (αίς) Η αία ία έα ό ώ ααό όα άαα. Έ ά, έα άα όα α αίς. Εία α ς ώ, αί έ- ύ ό έας. «Ήα α ώ αά α αάα, ά ήα 86 / 81

91 αία αία αία ό ά», ί Κώας. αά α-ί-α άαα αά [] αό (αάα) Τα αάα ία αές ές ήα αίας αέ ύ α αά. αία α--ά- ά αία [] αό (αίαα) Τ αία ία έα, 87 / 81 α

92 α - αία ά ό ή ά ύ ί ύ όα. Τ ό ά αίαα ία ααά. α-ί-α- α ύα άα [] αό (άς) Η άα ία έα ό ώ έα όα, ααή ύα α ά ύα. Έ ά ά αά α άα α ό- α ά, αί. Τ αά ία ό ς άας. ά-α αόα ά [] αό (αίαα) έ 88 / 81

93 έ ύ έ, έα ήα (έαα, α ά) Όα ές έ, άς αές. Η Αά έ αό ήα έα όαό ς. αώ Όα αάς έ έα ώ, ά έα. Τ ά ία ά έ ώα ας, όα όα. αά έ- ύ, ύα ήα (έα, α ύ) Όα ύς ά, άς όα α ύα, 89 / 82 α

94 α - ύ α αής ό. Όα ύα, άς όα α ύα. Η Αά έ ός ς ς ύς α α ύ α ύα ς. ύ ύ ύ- α ώα Όα έ α αή ά, έ «α», «α». Λέ «α ας», όα αά ά αύ. Όα άς έ αά ά αύ έ «α». «Μ α αύ όα Αά!» ί Εέ. α 90 / 82

95 ίας έ ίας [], όα [] αό (ίς, ός) Γίάς ία αός έ ά, ί ό. Βές ά ς ίές αίας αό ί. Η ά ία ή ό ία ί αί α ύ ία α α ααά. ί--ας ά [] αό (ές) ίας έ [] αό (έα) ώ / α

96 α -- ώ ώ ώ α ά (έαα, α ά) Όα άς, ίς ς ία αύς ή ς ίς ά ύ ααό, ύ αί. Όα άς, αύα έ. Ο ίς Κώα αί ά ίς α α ά. αί Τ έ ία ής άς, όα άς. Ο ής αός ά α, α, α. άα -ώ 92 / 82

97 άς ί άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) ί ί ήα (έα, α ί) Όα ίς ά, άς α όα ά άαα ίς. Ο Κώας έ ς ές ααές α ή έ α ς ά Αά. Η ά Νί έ αό ύ αό. Δ ή α ώς α ία ά. Χάα ή α ά έ ά. Τ ά ί ά ά. 93 / 82 α

98 α --- ί ός αά Η ά Νί ήα ά αό ύ αό. Δ ύ α ά ία ά έα. ός -ί- - Εία αί αά. Τ ά; ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) (α αό) Τα ά 94 / 82-83

99 ός άα ία ααέ αό Κώα. Εία ααά, ής άς, ές ή άα α έ αί, έ ά έα ς ύ ή ά α α έ αέ ύ ή ααόα. ί --ός έα [α] αό Σα έα ά έα ήα. -έ--α άα [] αό (άς) Γάα ία α αά έα. 95 / 83 α

100 α --- άα αίς Ο ά ά έ ά άα. έ -ά-α έ [] αό (έα) Ο άς έ έα. Εία ίς ώ α άα α αό ς. Γα α αώ, ία ό ά έα. άα έ- αίς, αία, αί ί (αί, αίς, αία) 96 / 83

101 αίς ώ Όα άς ία αίς, άα ία, όα έ α ά ά, έ άς. Ο Ί ία ύ αί αί. Πή ός ύ Μά α ί ό αός έα αά άς ά. ααές ός -αί-ς έ [] αό (ής) ώ ώ, έα ήα (έα, α ή) Όα ία αία ά, έ ό ό ς 97 / 83 α

102 α --- ώ ά Η ία Καία έ έα ό αά. Τ ό ή ς έ ί. Η έ ύ ς ίας Καίας έ ά αά ί ς. άας έα -ώ ά [] αό (άα) Τ ά ία έα ά ί ά α ά, έ ύ αά, έ άα ύα α άς α ώ ά ώα, ός ία ή ία. -ά- 98 / 83

103 ώ έ ώ α ά ήα (έαα, α ά) Όα άς ά, αώ άα ύ α ία ές ή ά. ές, ά -ώ έ ήα (έα, α ί) Όα ές, ώα ά ς ία ά, ά ή αά, ά ή ί. Ο Κώας έ ά αέ αή. Ήα αές. Όα ές ά, άς α ά ς α ά. 99 / 83 α

104 α --- έ ός Η Αά έ αάα α α ά ό ή ς. έ- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Όα άς ία ός, έ- ύα α ααί ύα. «Να ς αά α α ία ή» ί αός Αά. αύας Όα ά ία ό, αά ύα, αέ ό α ς ίς. Τ ί 100 / 84

105 ός ές ί Μά ία ύ ό, έα ία αό ς ύς. Όα αάς ά ά, αάς ύα α α ύ. -ός ές [], ά [] αό (έ, ές) Όα ία αίς ές ή ά, έ αώ ύ, έ ά. Σ ό ί Αέ έ ί ό έ α ές, έ έ ύ αύ. ές ώ έ-ς 101 / 84 α

106 α --- ύα ύ ύα [] αό (ύαα) Τ ύα ία αό ώ, όα αόα αέ. Τα ύαα ς έας ί- α ό, αό α αό. Σής αό έ ί. Τα αά άα α ααό ύα. ύ ύ-α ύ [] αό (ύς) Η ύ ία αί ας ά α ί α αά, α ύα ή α ά. Τ ό έ ία ύ ά, ύ 102 / 84

107 ύ αία άα ά. ύα ύ- έα [] αό (ές) Γα α ά αό ία ά ός αύ ά, αά ά ία έα. έ--α αία [] αό Σ άα ς αίας ααί ά α, α 103 / 84 α

108 α αία ς αώς α ς ώς ς., ά --α-ί-α ός [] αό (ί) Ο ός ία αός ά ία α αί. Ο ίς Αές ία ός, έ ές ές α ά ύ αό ά. αός Ζ ή ή αό ά. --ός [] αό Η ία αής ό ύ ίς ά α όα 104 / 84

109 ή α ώα. ός Η ία ώα ώ α έα α α ύα. ώα Η ία ί αά. Εί έα ία αί, όα ά ίς Αές ό ς έα αόα. ά, έας, ά ή, αία, ός ή [] αό (ήα) Τ ή ία ώς αί άα αήαα, ό- ς όα, όϊ α ά. ή / α

110 α αά αάς αά [] αό (αάς) Η αά ία αά αά ή ς αάς α ία ό ς. α-ά έα αάς [] αό (αάς) Ο αάς ός ά ή ά ύ ία ά αό ύαα ία ύ αό αό. Ο ύς Γάς ή αά αύ, αί έ- α ύ ύ. α-άς 106 / 85

111 αός αύ αός [] αό (αί) Ο αός ία ά ς άαας έ αό ά. ααά α-ός αύ [] αό (αύα) Τ αύ ία άα αάας ή όα έ ή. Εία ά α ώ άα ό, έ ή έ, άα ή ύα. α-ύ- αύ, αύα ήα (άα, α αέ) Όα αός αύ 107 / 85 α

112 α αύ αός ά, ά αά ίάς ές ές α άαα. αός, αί Όα αύα, ία αά αό ία αώα. ααί α-ύ- αός [], [] αό (αί) Ο αός ία αός ύ αί ή ί α ά ς αώς αή αύς έ- ήαα ίας. αύ α-ός ί - Λέ α αία. 108 / 85

113 ίαας ίαας ίαας [] αό (ίας) Έας ίαας ία έας άα ύ ός άς. Έ ύς ά αό ύ έα. Ο αίς ά ία ύ ί, ά ίας. άς Ο ίας ία ήα Οαύ α ς Γς. Ήα ά α άα ύ αί. ί-α-ας 109 / 85 α

114 α ία ία ία [] αό (ίς) Η ία ία έα ώ αύ α ό ία α έαα ααώ ύα α άα α α ά. Τώ έας ς α ί άα ς. αία ί-α αόα ία ήα (έα, α ί) Όα ία ά ά, αάς. Εία ά ή- ή. Ο Ί έ ός αό ή, όα άα έα αά ί Μά. Τ αό α ί ή ώ- 110 / 85-86

115 ία ά α. Θα ία έ ή ώα. Όα ά ία ά, αί ί. «Τ άα ήα α ί αή» ί αάα ς Αάς. ί--α ές, έ, έ ί (έ, ές, έα) Έα έ ύ, ία έα ύ ία έ α αί. ώς αίς, άς ία --έ-ς ά ήα (όαα, α ά) 111 / 86 α

116 α -- ά ή Όα άς ά, άς ή α ά αό έ- ί ή α ά αό. Η αέ ς ίας Μααίας όα ααώα ς ός ς. Όα άς, ές ή ή α - έά. Ο Κώας ά ς 21 Μαΐ. ή -ά- ή [] αό (ές) Όα άς ία ή, αίς ίς ί α α α- ά ό αί, α α άς ά ά ή αό. Η ή ία έα 112 / 86

117 ή ία αέ ά ές όά. ά -ή ς [] αό () Ο ς ία αό ίας έας. Ο Κώας ία ς ί Γά α ς ίας Μααίας. αό ς έα [] αό Τ ία έα ό ί ία αά ή αή έ ός ς αές α α ά αίς άς αές άαα. Δ έ 113 / 86 α

118 α άα ό, αί ία ύ αό. - Ξέ έ. Δ αά ύ ό ύ ό αό. άα [] αό (άς) Μ ς άς ί έα ώ, όα ά ά. Ο άς ία αές άς, ές ή ές ές ώ ίς, ά έ ή ά αό ός α αάα. -ά-α ά 114 / 86

119 ά αά ά [] αό (άα) Τ ά ία έα αέ. Μ αό αόα, αύ έ ό ό. Θέ ά ή, αί ά ύα ά. Ο ύς Μάς έ ία ά. Όα αάς ά, άς αί α έ ήα. ά- αά [] αό Τ αά ία ός ώς ό αή αί,, όα ύ. Ο ύς Γάς ά αίό αά ς αίας ς. 115 / 86 α

120 α αά άα Όα αίό ας έ ά, ά έα αά α α ά. ί α-ά - Ξέ έ. Δ αά ύ ό ύ ό αό. άα [] αό (άς) Όα άς ία άα, ς ή άς ά ί ήαα ίς α ές. Ο ύς Μάς ά ό άς. Πές ά ίας 116 / 87

121 άα έα αάς ά ό ς. αία ά-α [] αό Σ όα ά, όα ί άα α ία αύαα ς αίας άας. - Ξέ έ. Δ αά ύ ό ύ ό αό. έα [] αό (ές) Η έα ία έα ααό ό άα. -έ-α 117 / 87 α

122 α έ ί έ [] αό Τ έ ία έα ό ί ύ ία ί αύ αό ά. Εία ό αά ύ αίς, αό ώ ή ί ό. έ- - Ξέ έ. Δ αά ύ ό ύ ό αό. ί, ία ήα (έα, α ί) Όα ίς έα ί ή έα ά ί, αάς ίάς ά. 118 / 87

123 ί ός Τ ύα έ ά έα Αά α Κώας ά. αά, ααέ, ί ί, ά Ο Κώας έ α ί αό ς άς. Έ ά. ός -ί- ός [] αό (ί) Ο ός ία ία ύ αό αόα ά ός ά ή ό. ί -ός 119 / 87 α

124 α άα ί ίς ίς, ία, ί ί (ί, ίς, ία) Όα ά ία ί, ία, αή ία αάα αύ α ά. ί-ς άα [] αό (άς) Όα άς ία άα, όό αά, αί άς ή αί ές α άς ά α ί ή α ά. -ά-α 120 / 87

125 ία ά ία [] αό (ίς) ά ά ήα (ίαα, α ά) Όα άς, ααέα α άς α αήαα άαα. Ο Κώας ία ό έα, αί έ α ό α αί όα. ααέα Όα άς ύ, ία ό ία, ία άς. -ά- 121 / 88 α

126 α άς άα άς, άα, ά ί (άς, άς, άα) ά άς [] αό (ά) Ο άς ία έα ά ά ί ά άαα α αί α ία α α ή. ά-ς άαα' άα [] αό (άς) Η άα ία έα ί ό ά ώα α ύ έα ό. 122 / 88

127 άα ί Η ία Μααία έ άα ς άς άς ααές. ά-α Δς αύα ύ [] αό (ύα) Τ ύ ία ία ά αή ααέα ί α αά, έ α ώ αώας αό έα αά. ί --ύ- ά' ί, ία ήα (έα, α ί) 123 / 88 α

128 α ί ί Όα ίς ά, άς ά αό ώα ώα ά. Η Αά α Εέ έαα όα ς ααία έ- α αό ς. Όα έα ώ ία, ά ώα. Η Ραία ία ί α α ί. ύ ί- 124 / 88

129 έ ώ έ [] αό (έα) Τ έ ία ία ά ή. Σ έ ύ α αά. ή Σ έ ά, ά. έ- ώ α ά ήα (ία, α ή) Όα άς, ύς αό έ α άς ώς ίς α ώς α όα. Καά ά ά ίς α έ α έ. «Κώα, ό / 88 α

130 α ώ ώ ής έ ές. Έ ά ά» ί Αά. -ώ ώ ήα (ία, α ώ) Όα ώς αό ά, ααές α ύς αό ά αό, ί ή ά. Τα αά έα ήα αά α α ώ αό ς ές ί Μά. ύ 126 / 88

131 ώ ός Όα ώς ά ή ά αό ά αό, άς α ύ αό αό. Η Αά ί ία ό ς αό α όα ύ ί Μά. ώ -ώ- ός, ά, ό ί (ί, ές, ά) Όα ά ία ό, έ ά ύ α άα. Η ία Μααία ί έα ό αά ά αόα. Όα άς ία ός, ία ύ ός, ός άς. Η αάα ς Αάς ία 127 / α

132 α ός ό ύ ός άς α α αά αάα όα αί ς. (α αό) Τώ ό ής ά αό. Τ αό ία ααέ ό Κώα. -ός ύς [], ύα [] αό (ύς, ύς) Ο ύς ία αές ά αάαα άα ά. ό ύ-ς ό [] αό (ά) 128 / 89

133 ό ώα Τ ό ία έ ός ύ. Τα όα ά ααία Εάα ήα α- ό άα. ύς -ό ώα [] αό (ώς) Η ώα ία α ας α ας ά α ά α α ααααί ς ύς αώ. Όα άς ώα ά, ϊύς. Η ώα ία ός ές ύ α α ά α α ά. Χίς ώα α ύα 129 / 89 α

134 α ώα ές έας ά. Τα ά, α αά, α αά, α αά, α αά α α έα ία ώς. ές ώ-α ές [] αό (ές) Ο ές ία ία έ ή ία όα όα έ, όα. «Κώα, ίς α ς ήα έ Ά έα έα αό ή αό ;» ώα --έ-ς 130 / 89

135 ώ ί ώ [] αό (ώς) Όα ς ώ, ς αό ύ ίς ς ία ό. «Καίς ά ώ, έ ία αό έ ώ!» ί Αά έ. ώ- ί, ία ήα (ώα, α ί) Όα ίς ά, αάς α ώ ά. Ο Νίς ώ Κώα ί. Όα ίς ά έ αά, ίς ά ς ία. Η Αά 131 / 89 α

136 α ί ώς ώ Νί έ ί ααί. ααί Όα ίς ά, ές ά αό. Ο ύς Γάς ί ία α αία. Έ ές ώς. έ Όα ίς ά, ία ό. Όα άς έ ές ώς, έ ά άαα. Όα αία ύ ία ά, αία ώς. ί ώς, ώ, ώ ί (ώ, ώς, ώα) 132 / 89-90

137 ώς ώ Όα ά ία ώ, ααίς ύα. Η Αά ή έ ά ώ ή αά ς. Όα ύ ά ία ώ, ί έας ά αό αά. Ο ύς Γάς α αά ς Εές ία αί ώ, άα ία ά. ός ί ώ--ς ώ [] αό (ώς) ί 133 / 90 α

138 α ός ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Όα ά ία ό, έ ά ά, ό ό ύ. Όα ία ός, έ ί ά. Η ία Καία ία ή άς. άς (α αό) Όα άς ία ός, ίς αό αά. «Σάα ύ ύς αό ί» ί ύς Γάς. ώς άς -ός 134 / 90

139 ία ύ ία [] αό ύ ύ, ύα ήα (ήα/ήα, α έ/ύ) Όα ά ύ, αέ ύ α ί ά αά. Όα ύα αό ά, αύα αό αό, ή ί. Τ αό ύ αό ά ς Χάς. Όα άς ύ, ία ός. Κάς έ ία, αύ ά. --ύ- 135 / 90 α

140 α όα όα όα [] αό (ός) Η όα ία έα ό ά ά ή ό, ές ά έα αί ύ. άα, ήα, ήα ό-α αί ήα (άα, α αί) όα όα [] αό (όαα) Τ όα ία ές ώας αάα ύ α άα. 136 / 90

141 όα όα Όα αίς, ές έα ή α α ύ όαα. ό-α- ώα ας έας α ός [] αό (ίς, ί) Ο ίς ία αάς α αά. -έ-ας όα [] αό (ός) Σα ααύα όα ία αία αό έ α ά α ά αό έ α ά. Λέ ς ία αία ά 137 / 90 α

142 α όα ύα όα, όα έ ύ αί ώα. -ό-α α ααύα ίας [] αό (ίς) Ο ίας ία έας άς α αός ίς α ά ς Αής. Έ ύ ία, αά έα αά έ ά. -ί-ας α ώα ύα [] αό (ύς) Η ύα ία ααό α 138 / 90-91

143 ύα όα α αύ ία αύ α ώα αό ύ. Ο αύς, α έα α άς έ ύα. Γύα ία α αό ά αό ία ός ώ. Όα έα αό ή έα αέ ία ύ, ία αέ αό ύα. ύ-α όα [] αό Τ όα ία ό, ό ααό α- ά α αύς ή ίς α ίς ς άς. ό-α 139 / 91 α

144 α ώ ύ ώ ήα (ύα, α ώ) Όα ώς α άα, αίς ύ αό ό ή αό έ. -ώ- ύ [] αό (ύα) Τ ύ ία έα αί ώ έ ώα, ά ύα α ή, ή ά. Τώ ύ α ία ύ ό. Τ ύ ί. Λέ ό άς ία ύ, όα ία ύ ός ή όα ώ ύ αίαα. -ύ- αόα 140 / 91

145 ύ ύ ύ [] αό (ύα) Όα ές αό ύ, ίς α ίς α αία άαα. Η ία Καία έ αό ύ ύ αά αία ύα. Όα ές ύ ύ, ία άς ή αίς. Η Ραία ί ύ ύ έ ός αί έα. Ο Κώας α Αά έ α ία ύα αό. Κα ς ύ αέ α ία αά. ύ- 141 / 91 α

146 α αάα άα αάα [] αό (αάς) Η αάα ία ία αό ία αό ό ύαα έ ύ αό αά ά. α-ά-α α ύα' άα [] αό (άαα) Γάα ία ά αό ά έ ία έ. Η έ «άα» έ α άαα, α,, α. Όα άς έα άα ά, άς έα α έα ύ αί, άς έα ά α ές αί 142 / 91

147 άα ααώ αί. Α ές άαα, ές α άς α α αάς. Ο αός ί α άαα ααώ. Τ ααό ά έα άα ή έα έα α α ί ό έ ώ α ό ύ α ί αί. ά-α ααώ [] αό (ααώα) άα 143 / 91 α

148 α ααό --- ααέας ααό [] αό (ααόα) άα αά [] αό (αάα) Μ α αάα ά ό ί ά, αή ό αύ ία. Έα ό έ ία αάα. α-ά-- ααέας [], [] αό (ααίς) Ο ααέας ύ έ- α αί, ά άαα, ώ έ α αά α αύ ή. α-α-έ-ας 144 / 92

149 αή αώ αή [] αό (αές) Τα άά ας έ αές α α ά ά ς. Η Αά ά ύ ς ία αή. Όα αές αί αή, αί ία ά. Τα έα ύα ά αές. άς α-ή αώ, αώα ήα (άα, α αώ) Όα αώς ά ή ά, αάς ήα α αά. Ο αός ά 145 / 92 α

150 α αώ αά έ αό αά αά ίς αά α ύ. αά α-ώ- αί [] αό (αία) Γαί ία ά ά ώ α άα, ς ής α α άα. ό, ά α-ί- αά α αί αία / αέα ήα (αύα, α αί) 146 / 92

151 αά αά Όα αάς ά, ός ή ίς έα α ύα ή ά ό. Ο άς α ίς ία ώα αύ α ά ς ύα. Όα αάς ά, άς αές ά ά ό. «Μ αάς αέ ααί» ί Νί αέας. Μία αά ία έα ό ό έ αό ά ό. α--ά- - Λέ α αί α αά. 147 / 92 α

152 α αά αί αά [] αό (αές) αί αί [] αό (αία) Τ αί ία έα αέ άα. Πά αό αάς, άς αάς α ία. Όα άς αί αί, αί ώ ή ί ό ύ. Η αά ί Δή ία ααέας α ά ί αί αί ς. α-ί- 148 / 92-93

153 ά ά ά, άα ήα (έαα, α ά) Όα άς, άς άαα, αύς α ές ύ ή ό ά έα αί. «Θέ α ά έα άα ί Τά» ί Αά. «Θα ς ό άα ία άα αί;» ώ Κώας. Ό α αί α αήαα α ς ής α ά; Όα ές ύ ά α ί, έ- ς ές αής α αήαα ί. Όα ίς αές ίς, ς άς. ά- 149 / 93 α

154 α ής ής ής, ή, ή ί (ή, ής, ήα) Όα ία ής, άς ά ί ό, ία ά αύα. «Ο αός ία ή ώ. Μέ α ς έ ή ί» ί ίς Αές. Όα ά ία ή, ία ί ό. Ο Κώας έα έα ή άαα α ή α αί. αός Ο Κώας ί ήα άαά. ή--ς αία 150 / 93

155 ά ά ά [] αό (ές) ές ί [] αό (ίς) Η ί ία ία ή αώα έ ό, ά α ός ώα α ά. ί- ά [] αό (ές) Όα ίς ά, αύς α άα ύ α α αάς έα ά. «Η Χά έ α ά» ί αά ά ώας ά ς αέ. ά -ά 151 / 93 α

156 α αί αί αί [] αό (αά) Τ αί ία ό, άα α ά ύα. Ο Κώας έ ά. Τ ά έα α άα έ αά. Τα αά ία ύ ής ά άα αό αί α άς α άα α α ές αύα ή ααά. Ο Νίς ά αά, αί έ αά ά. Η Αί ά αά ί ααί α α αύ α άα ς αό ή. Όα ά ία ά, ία αέ αό αί. α-ί 152 / 93

157 αί αός αί, αία ήα (άα, α αί) Η ία Μααία έ αέα ύα, έ α αί. Τ έ ύ, έ α ί αή. «Τ αία αί αή ύα ς» ί ία Μααία. Πώς ά έ! «Τ αή ία!» ί. αός «Τ αάα έ!» α-ί- αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) αί 153 / α

158 α ά ά ά, άα ήα (ύαα, α ά) Όα άς ώα ή άα, άς αής ή ά α α ία αός α ής. Ο ίς Σαάς άα ς ές άα. Παί ές. Όα άς ά, ίς ώς α ά αή. Η άα ί ς Αίς ά ς αές άάς ς α έ αή. Σ έα ά αές αής. Τ ώα ός ά ύ ά αή έα αή. 154 / 94

159 ά αής αή, αής, αή -ά- ά [] αό (άα) Όα αίς ά, αίς ί α αά αό 12 έ 15 ώ. Τ ά ία ά ό α αό ύ. -ά-- αή [] αό (αήα) ά αής [], άα [] αό (αές, άς) ά 155 / 94 α

160 α αή ός αή [] αό ά ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Όα ά ά, ία ί. Δ ά ύα. «Μα ώς άς έ ή ό ύ έ;» ώ ία Μααία Αά ύ ό έα αά. Εαά έ. «Τ α ί ά ύ ό ί α αέ» αά ί. Φά έ. -ός 156 / 94

161 αία ύ αία [] αό (αίς) Όα έα ί αώ, ία αία. Η αά, αά α ία ία αίς. Η έα ία αία αέα, αή ί αύ. Η αία ί Γά ία ία Μααία. άας αίς -αί-α ύ ήα (ύα, α έ) Όα ύς ά, άς. Η Αά ύ αό Κώα έα ό αά ίς ς έ, αί ήα ές 157 / 94 α

162 α ύ ί αί ς. Όα ύς ά, αίς α ς. Η Αά ύ ό ύα Ραία, αά ί α ά. -ύ- ί α ώ, ά ήα (ύα, α ί) Η ί ύ αό ή. Κά έα ύ ύ αό ή. Όα ίς ά, ίς άας έα ύ. Η Αί ύ ί αά όα ά. Όα ίς, έα ά ί ί ή. Θα / 94

163 ί ύς ί έ ίς Αές Αήα ή α ί α άα ό; έ Η ία Καία α ί ί ά ς έαα ώ, αί ς ία ό. Θα ώ ί. έ Ο ίς Τάς ύ όα α ααά α α έα ώ α Αί α ία Έ. Πή όα α ααά ώ - ί. -ί- ύς [] αό (ύ) Τ ό έα ύς ά αό ό. Έα ύς. Όα ώ ύ, ώ / α

164 α ύς ύς άα αό ό έας έ- ί ία ύα ί. ί ύ-ς ύ ία Όα ά ία ύ ας, ία έα ύ ά ή αά αό ας. Ο ός ά ύ αό ό ί Αέ. Όα ά ία ύ ς ά, ία ί ί ώα. ύ- ύς [], ύα [] αό (ύ, ύς) Ο ύ ία ία άα αώ ή ααή 160 / 95

165 ύς ύς α ύ ής έα αύ αό ές ές Εάα. Ααύ ύ ή. άς ύ-ς ύς [] αό (ύ) Α άς ό ή έ, άς ύ. Όα ίς ά ύ, άς έα ία ά ό, αααέ ό. Όα αί ύς, ία ός. Ο ύς Γάς έ ς ύς άα α αά ί ύ. Έα ύ άαα ία αέ ύ. ύ-ς 161 / 95 α

166 α ία ία ία α ά [] αό (ίς/ές) Σ ία ία αύα ύ αές. «Έα ί έ ς ίς» ί αάα α αά. Σ ία ία ς ός αύα ύ ό. Σ ία ά ύ αύα ύ ί. «Να ά αύα όα αή ία ία άα;» ί ύς Γάς Μααία. Η Αά ήα έ. Κά ία ά α ύ. Κά ό ς αά α ός. -ί-α, -ά 162 / 95

167 Βά. 3966/2011 α αά ία Δύ, Γαί, Λί, ΕΠΑ.Λ. α ΕΠΑ.Σ. ώα αό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ α αέα ά α Δόα Σία. Τα ία ί α αία ς ώ, όα έ ά ά ία ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά αί αία ς ώ α έ ααά έ ία ί α ααάς ώα ύα ς αάς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μαί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

168 Ααύα ααααή ή ήας αύ ί, αύα αό αώαα (copyright), ή ή αή ή, ίς αή άα Υί Παίας α Θά, Πύ α Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

169

170

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η ΑΦ Ω 25.09.2015 Α Ω ΑΗ Α Η ΩΗ ΑΗ Κίς αι Κύιοι οοί, έ α σας σαώ αι α σας θώ αή ιία αι αή ύα σο ύσοο έο ο έ οσά σας. Ο αθέας ισά αά αι όοι αί αούασ α ιήσο σήι αι ισοσύ ο ας έι ο ιός αός ια ύ φοά έσα σ οώ

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270 599 Α & Α Ω Α Α. 806 172 897 198-91 599 Α & Α Ω Α Α. 508 76 535 128-27 599 Α & Α Ω Α Α. 749 163 848 154-99 599 Α & Α Ω Α Α... 542 79 599 Α & Α Ω Α Α. 419 320 99 601 Α & Α Ω /. 614 127 648 129-34 601 Α

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α ΗΙΗ ΗΟΑΙΑ ΑΙΗΙΟ ΗΗ Εφαοα Μαα όηαμ Γρα Άερα αυαο Χώρο Μαα Καφε α Επ α εχοογα ώ TETY Εφαρα αα θσβα ΙΙ: Γλαηηδεά Άζΰίλα Ύζβ: αυα α ααα, αα αυ, α πα, ααα α π, πυ α υ Δαυαοί χρο α δααα. δαΰωΰά Σα ΰθωΪ ηαμ δαθτηαα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0003-02.indb 1 29/1/2013 12:09:51 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV σά α,

13SYMV σά α, 1 ΗΗ ΗΑΑ ΑΑΑ Η Α 13SYMV001770079 σάα, 2013-12-09 12-11-2013 Α..: 19287 ΑΗ ΑΑΗ ΗΩ ια ιή οσήιη ια η ΩΑΗ Ω Η Α, Ω Ω Α Ω Ω Α ΑΑΑ ΑΧΗ: Η Α ΑΑΧ: Η. ΗΧΑ & Α.. 2 ΑΗ ΑΑΗ ΗΩ σάα, σήα 12 οβίο ο έος 013, έα ί, σα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57 ια ή ιαισ ού ια ο Έ ο «ια ια ή ύ ς ι ής ια ής ι ο ής έ α 13PROC001684372 ο ς ύο ο ς ια ούς 2013-10-25 Α ώ ς» Α αθέ ο σα Α ή: ι ή ια ή ι ο ή... οϋ ο ο ισ ός: 408.365,85 ίς Α οϋ ο ο ισ ός: 502.290,00 Α %

Διαβάστε περισσότερα