Οικονομική πολιηική και ανάπηςξη ηων σωπών ηηρ Ν.Α. Εςπώπηρ - Επισειπημαηικόηηηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική πολιηική και ανάπηςξη ηων σωπών ηηρ Ν.Α. Εςπώπηρ - Επισειπημαηικόηηηα"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΟΤΔΕ ΣΙ ΓΛΩΕ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΗ Ν.Α. ΕΤΡΩΠΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σίτλος μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Εξάμηνο Γ Οικονομική πολιηική και ανάπηςξη ηων σωπών ηηρ Ν.Α. Εςπώπηρ - Επισειπημαηικόηηηα ΟΙΚ 610 Τπεύθυνος μαθήματος Διδάσκοντες Γιώργος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Κατερίνα αρρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γιώργος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Κατερίνα αρρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σηλέφωνο Ώρες γραφείου Δευτέρα 14:00-15:00, Τρίτη 12:00-13:00

2 Περιγραφή μαθήματος Ζ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηηο ρώξεο ζε κεηάβαζε πξέπεη λα επηηύρεη έλα δηπιό ζηόρν: από ηε κηα πιεπξά, ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο επξωπαϊθήο ελνπνίεζεο θάηω από ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαη από ηελ άιιε, ηελ εμαζθάιηζε ηωλ ζπλζεθώλ δηαξθνύο θαη ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ εθαξκνγή ηωλ κέζωλ γηα ηελ επηηπρία απηώλ ηωλ δύν ζηόρωλ απνθαιύπηεη αδηέμνδα ή αθόκε θαη αζπκβαηόηεηεο. Γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν.Α. Δπξώπεο απηή ε πξνβιεκαηηθή εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν έληνλε, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθδήιωζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη νη δηαγξαθόκελεο πξννπηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ινηπόλ απνδεηθλύνληαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο λέαο νηθνλνκίαο ηεο γλώζεο (knowledge economy), απνηεινύλ ζήκεξα έλα δπλακηθό πεδίν δξαζηεξηνπνηήζεωλ θαη γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν.Α. Δπξώπεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ ηελ αλάγθε λα είλαη αληαγωληζηηθέο θαη λα επηιύνπλ απνηειεζκαηηθά ηα αλαδπόκελα νηθνλνκηθά θαη θνηλωληθά πξνβιήκαηα. Οη λέεο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγία επηρεηξήζεωλ θαη απην-απαζρόιεζεο παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά ζην πιαίζην ηεο λέαο νηθνλνκίαο θαη απαηηνύλ δπλεηηθνύο επηρεηξεκαηίεο κε επηρεηξεκαηηθή θνπιηνύξα θαη λνεκνζύλε, ηαιέλην θαη δηάζεζε λα ξηζθάξνπλ άιια θαη γλώζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο δεμηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε βηώζηκωλ πξωηνβνπιηώλ κέζα από ηελ πινπνίεζε θαηλνηόκωλ ηδεώλ. Σην κάζεκα απηό εμεηάδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ αλάιπζε ηνπ γεληθόηεξνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο ηωλ ρωξώλ ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηνπο. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηία, θαη ην πώο απηά ζπλδπάδνληαη ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο ρώξεο ηεο Ν.Α. Δπξώπεο. Γεληθόηεξα, έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηζθόπεζε αιιά θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάηωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πθηζηάκελν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηηο Βαιθαληθέο ρώξεο αιιά θαη ηελ εθθίλεζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε απηέο. Ακαδημαϊκή στοχοθεσία Οη αθαδεκαϊθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: Ζ θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο ηωλ πξώελ ζνζηαιηζηηθώλ ρωξώλ ηεο Ν.Α. Δπξώπεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Ζ θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο ηωλ ρωξώλ απηώλ. Ζ θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή αλάπηπμε Γνωστική στοχοθεσία Τν κάζεκα απηό ζηνρεύεη ζην λα απνθηήζνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επαξθείο γλώζεηο ζρεηηθά κε: Τνπο κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη ε νηθνλνκηθή κεηάβαζε ηωλ πξώελ ζνζηαιηζηηθώλ ρωξώλ ηεο Ν.Α. Δπξώπεο. Τηο θαηεπζύλζεηο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκόδεηαη κέζα από ην πξίζκα ηνπ

3 επξωπαϊθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπο. Τηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ζηαζεξώλ ξπζκώλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τηο δπζρέξεηεο ζπκθηιίωζεο ηωλ ζηόρωλ ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηωλ ππό εμέηαζε ρωξώλ. Τνλ ξόιν ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. Τελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία Τηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηωλ ρωξώλ ηεο Ν.Α. Δπξώπεο Καζνξηζκό βηώζηκεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο Δπηπιένλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα κπνξέζνπλ λα: Δμνηθεηωζνύλ κε ηελ ππάξρνπζα ειιεληθή θαη μελόγιωζζε βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε ην κάζεκα. Απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εθπνλνύλ θαη λα παξνπζηάδνπλ εξγαζίεο επάλω ζηε ζεκαηνινγία ηνπ καζήκαηνο. Μέθοδος διδασκαλίας Παξνρή ειεθηξνληθνύ πιηθνύ πξηλ από θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα. Γηαιέμεηο όπνπ ζα αλαπηύζζεηαη ην πεξηερόκελν ηεο θάζε ζεκαηηθήο ελόηεηαο θαη ζπδεηήζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. Δθπόλεζε αηνκηθήο εξγαζίαο ε νπνία ζα παξαδνζεί ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηωλ καζεκάηωλ. Τπολογισμός βαθμολογίας Εργασία (ορθότητα & τεκμηρίωση)70%, Παρουσίαση εργασίας 10%, ενεργή συμμετοχή στις διαλέξεις 20% Ενδεικτική βιβλιογραφία Πειαγίδεο Θ. Φαδάθεο Κ. (επηκ.), Η Πολιηική Οικονομία ηηρ Μεηάβαζηρ, Παπαδήζεο, Παπάδνγινπ Φ., Οι Οικονομίερ ηηρ Νοηιοαναηολικήρ Εςπώπηρ, Πποβλήμαηα και Πποοπηικέρ, Κξηηηθή, Καξαθωηάθεο Δ., Οι βαλκανικέρ οικονομίερ ζηο ππώιμο ζηάδιο μεηάβαζηρ , Κξηηηθή, Μαξαγθόο Η. Μπηηδέλεο Α., Τα οικονομικά ηηρ μεηάβαζηρ: θεπαπεία ζοκ ή ήπια πποζαπμογή ζηα πένηε εναλλακηικά μονηέλα μεηάβαζηρ ζηην οικονομία ηηρ αγοπάρ, Σηακνύιεο, Κνπβεξηάξεο Γ. θαη Α. θ.ά., Τα νέα Βαλκάνια: από ηη γεωπολιηική ηηρ μεηάβαζηρ ζηην πποοπηική ηηρ εςπωπαϊκήρ ολοκλήπωζηρ, Ζξόδνηνο, Αζήλα, Kjaer A. M., Governance, Key concepts, Polity Press, Καδάθνο Π. Λη Lavigne M., The economics of transition: from socialist economy to market economy, Palgrave, 2 nd ed., Gibson H., ed., Economic Transformation, Democratization and Integration into the European Union: Southern Europe in Comparative Perspective, Palgrave, Gabrisch H. Pohl R., (eds), EU Enlargement and Its Macroeconomic Effects in Eastern Europe. Currencies, Prices, Investment and Competitiveness, Mascmillan, Kodolko G., Globalization and Catching-up in Transition Economies, University of Rochester Press, Rochester, USA, Kodolko G., From shock to therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation,

4 Oxford University Press, New York, Kodolko G., Post-Communist Transition: The thorny road, University of Rochester Press, Rochester, Petrakos G. Totev S. (eds), The Development of the Balkan Region, Ashgate, Aldershot, Csaba L. (ed), Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe, Dartmouth Publishing, Bates R. Krueger A. (eds), Political and Economic Interactions in Economic Policy Reform, Oxford, Blackwell, Krueger A. (ed), Economic Policy Reform: The Second Stage, The University of Chicago Press, Liebscher K. Christl J. Mooslechmer P. Ritzberger-Grunwald D., eds, European Economic Integration and South-East Europe, Edward Elgar. Altomonte C. Nava M., Economics and Policies of an Enlarged Europe, Edward Elgar. Jovanovic M., The Economics of European Integration, Edward Elgar. Grabbe H., The EU s Transformative power: Europeanization through conditionality in Central and Eastern Europe, Palgrave-Macmillan, Gabrisch H. Hölscher J., The successes and failures of Economic Transition, Palgrave, Διδακηικά Εγσειπίδια 1. Deakins, D., & Freel, M., Επισειπημαηικόηηηα, εθδόζεηο Κξηηηθή, 2007, Μεηάθξαζε 2. Πηπεξόπνπινο, Π., Επισειπημαηικόηηηα Καινοηομία και Business Clusters, Δθδόζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Παπαδάθεο, Β., Σηπαηηγική ηων επισειπήζεων: Ελληνική και Διεθνήρ Εμπειπία, Δθδόζεηο Μπέλνπ, Μαγνύιηνο, Γ., Οικονομικοηεσνικέρ μελέηερ Εθνικών & Εςπωπαϊκών ππογπαμμάηων, Δθδόζεηο Κνξλειία Σθαθηαλάθε, Γεωξγαληά, Ε., Επισειπημαηικόηηηα και Καινοηομίερ, Δθδόζεηο Αληθνύια, Κνθθόξεο, Θ., Το επισειπημαηικό ζσέδιο: ππακηικόρ οδηγόρ για ηιρ ΜΜΕ, Γ έθδνζε, Καλειιόπνπινο, Φ., Διοίκηζη ΜΜΕ και Επισειπημαηικόηηηα, Β έθδνζε, Παλεγπξάθεο, Γ., Διεθνέρ Εξαγωγικό Μάπκεηινγκ, Δθδόζεηο Σηακνύιε, 1992 ή λεώηεξε. 9. Hill, C.W., International Business: Competing in the Global Marketplace, 2 nd ed., Irwin, 1997 (ή λεώηεξε έθδνζε). 10. Griffin, R.W. & Pustay, M.W., International Business: A Managerial Perspective, Addison Wesley, 1995 (ή λεώηεξε έθδνζε). Επιζηημονικά Πεπιοδικά International Small Business Journal, Entrepreneurship and Regional Development, Entrepreneurship Theory and Practice, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Resea rch, Small Business and Enterprise Development, Small Business Economics, Journal of Economic Issues, South-Eastern Europe Journal of Economics, International Business Review, Journal of International Management, Journal of International Business Studies, Research in International Business and Finance, Harvard Business Review, European Management Journal, Strategic Management Journal, International Review of Strategic Management, Journal of Business Research, Long Range Planning, Business Horizons, Sloan Management Review. Άλλα Πεπιοδικά Fortune, Business Week, Economist, Αγνξά Φωξίο Σύλνξα, Δμάγνπκε, Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε, Αγνξά & Φξήκα, Δπηινγή, Information, Βαιθαληθή Δλεκέξωζε, θ.ά.

5 Διεςθύνζειρ Δικηςακών Τόπων: (θνηλωλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηρεηξήζεηο) έλα πόξηαι από ηελ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ, κε πνιιέο πιεξνθνξίεο, θαιή ελεκέξωζε θαη πνιιά εξγαιεία ν νδεγόο γηα ηε ζύζηαζε επηρεηξήζεωλ από ηε γεληθή γξακκαηεία εκπνξίνπ (Υπνπξγείν Αλάπηπμεο) (θαηλνηνκία, θαη εξγαιεία θαηλνηνκίαο, πνιιά από ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο) (εξγαιεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, από ην πξόγξακκα θαηλνηνκίαο ηεο Πεινπνλλήζνπ) ζην έρεη θξεκαζκέλα θάπνηα ελδηαθέξνληα εξγαιεία (επηρεηξεκαηηθό ζρέδην θιπ) Ζ λνκηθή πύιε γηα ην ειεθηξνληθό εκπόξην ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΚΤΥΩΘΔΗΤΔ, όπνπ εθηόο από πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα θαη από ηε δπλαηόηεηα γηα online θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, έρεη εξγαιεία εμαπνζηάζεωο εθπαίδεπζεο γηα επηρεηξεκαηίεο, ζε ζρέζε κε ηνπο Ζ/Υ Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ ΔΟΜΜΔΦ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγωληζηηθόηεηα ηέινο ην Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αναλυτική περιγραφή Εβδομάδα #1 και #2 - Δλεκέξωζε γηα ην δηάγξακκα ύιεο, ηε βηβιηνγξαθία, ηνλ ηξόπν εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο (εξγαζίεο, γξαπηή εμέηαζε) θ.ιπ. - Ζ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε. Ζ καθξννηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Δ.Δ. θαη ζηηο ρώξεο ζε κεηάβαζε ηεο Ν.Α. Δπξώπεο. - Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο κεηάβαζεο θαη ε ζρεηηθή εκπεηξία από ηελ πξώηε πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο ζε Ν.Α. Δπξώπε. Εβδομάδα #3 και #4 Εβδομάδα #5 και #6 Εβδομάδα #7 και #8 Εβδομάδα #9 και #10 Εβδομάδα #11 και #12 Δηζαγωγή ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο - Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηωλ νηθνλνκηώλ, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή (λνκηζκαηηθή, δεκνζηνλνκηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή) θαη νη πξννπηηθέο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηωλ ρωξώλ ζε κεηάβαζε ηεο πεξηνρήο. Ζ εκπεηξία από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηε ΝΑ Δπξώπε Δπηρεηξεκαηίαο (ραξαθηεξηζηηθά, ξόινο, ζπκπεξηθνξά) Παξνπζίαζε ηωλ εξγαζηώλ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ξένη γλώζζα για ειδικούς ζκοπούς

Ξένη γλώζζα για ειδικούς ζκοπούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΓΩΝ MASTER S DEGREE IN POLITICS AND ECONOMICS OF CONTEMPORARY EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE Ξένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΟΤ ΣΔΡΝΟΠΙΛ (ΟΤΚΡΑΝΙΑ) Γηηδξπκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΜΒΑ Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» Φστώριο ΚΕΓΕ Δήμητρα, Λ. Ρόδοσ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ»

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα