ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (στο εξής η Εταιρία) έχει θεσπίσει μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (στο εξής η Μονάδα) με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, το κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). Επιπλέον, η Μονάδα είναι υπεύθυνη για τη συστηματική παρακολούθηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των ανωτέρω πολιτικών και διαδικασιών ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, την εποπτεία και την τήρηση εφαρμογής των διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία της. Συνοπτικά αναφέρουμε τις βασικές αρχές διαχείρισης των κινδύνων που ακολουθεί η Εταιρία: Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, η Μονάδα διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως: προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της Εταιρίας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. προβαίνει στο διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε: α) απαιτήσεις υπό καθυστέρηση και β) επισφαλείς απαιτήσεις. εφαρμόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων (standardized approach) και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους. εφαρμόζει με συνέπεια τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας του Χρηματοδοτικού Ανοίγματος. ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί καθώς και τη διαδικασία επικαιροποίησης αυτών. εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο διακανονισμού. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Μονάδα μεριμνά ώστε να τηρείται η επάρκεια ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ανοίγματα. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων (standardized approach) και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2 Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά την αδυναμία της Εταιρίας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ή μελλοντικές ταμειακές της υποχρεώσεις. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρία φροντίζει ώστε η ταμειακή ρευστότητα να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, επιπλέον να υπάρχουν επαρκείς πιστωτικές γραμμές από τα συνεργαζόμενα με την Εταιρία Πιστωτικά Ιδρύματα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες κρίσεις ρευστότητας καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της να παρουσιάζουν υψηλή πιστωτική ποιότητα και είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα. Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα διακανονισμού των συναλλαγών ή μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενα της συναλλαγής. Η Εταιρία κατ εφαρμογή της απόφασης 1/459/ αρθ.3, παρ.3, δεν υποχρεούται να υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου. Τέλος, στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η εταιρία δεν έχει ανοίγματα σε δραστηριότητες που να επηρεάζονται άμεσα από τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και να απαιτούν πρόσθετη πληροφόρηση. 2. Πεδίο Εφαρμογής 2.1. Επωνυμία Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών γίνεται με βάση την υποχρέωση που προκύπτει από την 9/459/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά τη ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ Θυγατρικές - Ενοποίηση Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες και ως εκ τούτου δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Συνοπτική παρουσίαση της Πολιτική Συμμόρφωσης Στα πλαίσια του άρθρ.4 της απόφασης 9/459 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρία έχει θεσπίσει Πολιτική Συμμόρφωσης σκοπός της οποίας είναι να παρουσιάσει τις αρχές που ακολουθούνται σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης. Υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την επαναξιολόγηση σε ετήσια βάση της Πολιτικής είναι η μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ενώ την τελική ευθύνη φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο. Λόγω του περιορισμένου εύρους εργασιών της Εταιρίας, της μικρής πολυπλοκότητας των διαδικασιών της και δεδομένου ότι δεν έχει παρουσία σε άλλες χώρες ή σε άλλους τομείς χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών γίνεται στον ιστοχώρο της εταιρίας σε ετήσια βάση και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το ακριβές περιεχόμενο των δημοσιοποιήσεων ορίζεται στο Παράρτημα 1 της απόφ.9/459. Η Εταιρία, με βάση τις δραστηριότητες της δημοσιεύει πληροφορίες τουλάχιστον για τα κάτωθι πεδία του ανωτέρω Παραρτήματος: 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 2. Πεδίο εφαρμογής 3. Ίδια κεφάλαια 4. Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3 5. Πιστωτικός κίνδυνος 6. Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου 7. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου 8. Κίνδυνος αγοράς 9. Λειτουργικός κίνδυνος 10. Ανοίγματα υπό τη μορφή μετοχών που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 11. Πολιτική αποδοχών Σύμφωνα με το αρθρ.2 της απόφασης 9/459 η Εταιρία δύναται να εξαιρεί της δημοσιοποίησης τις πληροφορίες εκείνες που κρίνονται ως μη ουσιώδεις ή προοριζόμενες για εσωτερική χρήση ή ως εμπιστευτικές. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τη μη δημοσιοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών βαρύνει το Δ.Σ. της Εταιρίας και πρέπει να συνοδεύεται από ρητή δήλωση περί μη δημοσιοποίησης ουσιωδών πληροφοριών καθώς και τους λόγους της παράλειψης αυτής. 3. Ίδια Κεφάλαια Η σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας για εποπτικούς σκοπούς με βάση την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ , όπως ισχύει, αναλύεται ως εξής: Α. Βασικά Ίδια Κεφάλαια: Α.1 Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Α.1.α Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Α.1.β Αποθεματικά και Διαφορές Αναπροσαρμογής Α.1.γ Αποτελέσματα εις νέο Α.3.Αφαιρετικά Στοιχεία των Ιδίων Κεφαλαίων Α.3.α Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Α.3.γ Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Β. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια: Β.1.γ. 45% των καθαρών κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων Για τις τα ποσά των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων ήταν: Α.1 Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε Α.1.α Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Α.1.β Αποθεματικά και Διαφορές Αναπροσαρμογής ,63 Α.1.γ Αποτελέσματα εις νέο ,48 Α.3.Αφαιρετικά Στοιχεία των Ιδίων Κεφαλαίων Α.3.α Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 1,00 Α.3.γ Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ,48 Β. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Β.1.γ. 45% των καθαρών κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων ,75 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,92 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4 4. Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων Η μέθοδος που έχει επιλέξει η Εταιρία για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας είναι αυτή που ορίζεται στο αρθρ.3, παρ.3, απόφ.1/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ανταποκρίνεται στα ειδικά χαρακτηριστικά της. Η μέθοδος αυτή προβλέπει την άθροιση των επί μέρους πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε έναν από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρία. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συνοπτικά τις σταθμισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις που απαιτούνται από το νόμο (αποφάσεις 3-5/459/ της Ε.Κ.) για κάθε κατηγορία κινδύνου που αντιμετωπίζει η εταιρία : Κίνδυνος Κεφαλαιακές απαιτήσεις ( ) Πιστωτικός ,26 Αγοράς 0,00 Αντισυμβαλλόμενου 0,00 5. Πιστωτικός Κίνδυνος 5.1 Γενικές πληροφορίες Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος σε μία συναλλαγή αθετήσει τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό διακανονισμό των χρηματοροών της συναλλαγής. Συγκεκριμένα, η Εταιρία δικαιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να παρέχει πιστώσεις προς πελάτες της για την εξόφληση του χρηματιστηριακού τιμήματος αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί για λογαριασμό τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρία παρέχει πιστώσεις μόνο για την περίοδο εξόφλησης του τιμήματος αγοράς μετοχών χρονικής διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, (Τ+3). Ο πιστωτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει εμφανίζεται κυρίως στις συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου που πραγματοποιεί με τους πελάτες της. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω κινδύνου η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες, που εποπτεύονται από τη μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου, ώστε οι όλες οι συναλλαγές που γίνονται στα πλαίσια του δανεισμού περιθωρίου να πραγματοποιούνται μόνο εφόσον προηγουμένως έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες ανοιγμάτων που εμφανίζει η Εταιρία καθώς και τα ποσά κάθε ανοίγματος πριν και μετά τη στάθμιση για τις : ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5 Κατηγορία ανοίγματος Α - Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Συντελεστής Άνοιγμα Σταθμισμένο άνοιγμα στάθμισης 0% ,86 0,00 Δβ - Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά 20% , ,78 ιδρυμάτων (ληκτότητα μικρότερη ή ίση των 3 μηνών) Δβ - Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά 50% , ,68 ιδρυμάτων (ληκτότητα μικρότερη ή ίση των 3 μηνών) Θ - Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά 75% , ,76 πελατών λιανικής ΙΖ-Α- Ενσώματα πάγια στοιχεία 100% , ,79 ΙΖ-Γ-β) Μετρητά στο ταμείο και στα εξομοιούμενα 0% ,17 0,00 με αυτά στοιχεία ΙΖ-Δ- Χαρτοφυλάκια μετοχών και συμμετοχών, τα 100% , ,31 οποία δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια ΙΖ-Ζ- Λοιπές κατηγορίες ανοιγμάτων 100% , ,94 Σύνολο Σταθμισμένου Ανοίγματος , Τυποποιημένη μέθοδος Η εταιρία υπολογίζει τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 3/459/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι «Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων» της εταιρίας συνιστούν ανοίγματα έναντι ελληνικών τραπεζών που εντάσσονται σε βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό η εταιρία βασίζεται στις τελευταίες κάθε φορά αξιολογήσεις των εξωτερικών αναγνωρισμένων οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης όπως αυτές δημοσιεύονται στις επίσημες ιστοσελίδες των τραπεζών ή στα ετήσια/εξαμηνιαία ενημερωτικά τους δελτία. 6. Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου. 7. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου Η Εταιρία δεν έχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. 8. Κίνδυνος Αγοράς Η Εταιρία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 4/459/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία δεν έχει έκθεση σε παράγοντες που οδηγούν σε κίνδυνο αγοράς. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

6 9. Λειτουργικός Κίνδυνος Η Εταιρία κάνει χρήση της ευχέρειας του άρθρου 4 της 1/459/ και δεν υπολογίζει απαιτήσεις για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου. 10. Ανοίγματα υπό τη μορφή μετοχών που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Η Εταιρία δεν έχει τέτοιου είδους ανοίγματα. 11. Πολιτική αποδοχών Γενικές πληροφορίες Η Εταιρία έχει διαμορφώσει πολιτική αποδοχών για τα πρόσωπα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού: α) ανώτερα διοικητικά στελέχη, β) πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν κινδύνους, γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, δ) κάθε εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο αμοιβών με τα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρόσωπα, και γενικότερα ε) τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρία Έννοια αποδοχών Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε μορφής αμοιβές και παροχές λαμβάνουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας, όπως μισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζομένου ή από συμβατικούς όρους, εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης. Οι αποδοχές αυτές δύνανται να αποτελούνται από στοιχεία άμεσα εκπεφρασμένα σε νομισματική αξία, όπως μετρητά, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης κλπ., καθώς επίσης και από λοιπά στοιχεία πρόσθετων παροχών όπως κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, εκπτώσεις, χρήση αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων κλπ Χαρακτηριστικά συστήματος αποδοχών Το μέγεθος, η φύση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας δεν απαιτούν τη συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών. Το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων σχεδιάζει την πολιτική αποδοχών και το Διοικητικό Συμβούλιο την εγκρίνει. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει την καταβολή πρόσθετων (μεταβλητών) χρηματικών αποδοχών σε μέλη Δ.Σ., Διευθυντές και στελέχη της επιχείρησης έως ενός συγκεκριμένου ποσού κατ άτομο και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει το εκάστοτε ύψος αυτών των αμοιβών. Τα κριτήρια για τις αμοιβές αυτές βασίζονται σε ένα συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόμου ανάλογα με την υπηρεσιακή μονάδα στην οποία ανήκει, των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας, της ταμειακής ρευστότητας και των αναγκών κεφαλαιακής επάρκειας. Παρακάτω δίνονται πληροφορίες για το ύψος των ετήσιων αποδοχών των προσώπων της παραγράφου για το έτος Οι σταθερές αποδοχές αφορούν το σύνολο των πληρωτέων μισθών 5 δικαιούχων με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι μεταβλητές αποδοχές σε μετρητά αφορούν 2 στελέχη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7 του τμήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών και υπολογίζονται ποσοστιαία επί των προμηθειών που πραγματοποιεί το profit center τους. Για τα κινητά τηλέφωνα παρατίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος χρήσης τους. Ετήσιες Συγκεντρωτικές Αποδοχές ( ) Αριθμός Δικαιούχων Σταθερές (μισθοί) ,47 5 Μεταβλητές - Μετρητά , Κινητά τηλέφωνα 2.037,30 3 Σύνολο αποδοχών ,97 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα